Technika pohonov \ Automatizácia pohonov \ Systémová integrácia \ Servis
MOVITRAC® B
Vydanie 07/2008
16658213 / SK
Oprava
Upozornenie
1
1
Upozornenie
UPOZORNENIE
•
•
Tieto doplnkové informácie nenahrádzajú podrobný návod na obsluhu!
Uvedenie do prevádzky smie vykonávaÏ len kvalifikovaný elektrotechnik pri
dodržaní platných predpisov pre prevenciu úrazov a nasledujúcej dokumentácie:
– Návod na montáž a prevádzku meničov MOVITRAC® B
– Návod na montáž a prevádzku trojfázových motorov s ochranou proti explózii,
asynchrónne servomotory
Čísla kapitol sú predbežné. V nasledujúcom vydaní systémovej príručky budú
informácie správne zaradené.
2
2
Opravný list – MOVITRAC® B
Opis systému MOVITRAC®
Prehľad vlastností zariadenia
3
Opis systému MOVITRAC®
3.3
Prehľad vlastností zariadenia
SieÏová
prípojka
230 V,
jednofázový
230 V,
trojfázový
400 V,
trojfázový
Opravný list – MOVITRAC® B
Východiskový
menovitý prúd
MOVITRAC®, typ B
0,25 kW / 0,34 HP
AC 1,7 A
MC07B0003-2B1-4-00
0,37 kW / 0,50 HP
AC 2,5 A
MC07B0004-2B1-4-00
0,55 kW / 0,74 HP
AC 3,3 A
MC07B0005-2B1-4-00
0,75 kW / 1,0 HP
AC 4,2 A
MC07B0008-2B1-4-00
Výkon motora
1,1 kW / 1,5 HP
AC 5,7 A
MC07B0011-2B1-4-00
1,5 kW / 2,0 HP
AC 7,3 A
MC07B0015-2B1-4-00
2,2 kW / 3,0 HP
AC 8,6 A
MC07B0022-2B1-4-00
0,25 kW / 0,34 HP
AC 1,7 A
MC07B0003-2A3-4-00
0,37 kW / 0,50 HP
AC 2,5 A
MC07B0004-2A3-4-00
0,55 kW / 0,74 HP
AC 3,3 A
MC07B0005-2A3-4-00
0,75 kW / 1,0 HP
AC 4,2 A
MC07B0008-2A3-4-00
1,1 kW / 1,5 HP
AC 5,7 A
MC07B0011-2A3-4-00
1,5 kW / 2,0 HP
AC 7,3 A
MC07B0015-2A3-4-00
2,2 kW / 3,0 HP
AC 8,6 A
MC07B0022-2A3-4-00
3,7 kW / 5,0 HP
AC 14,5 A
MC07B0037-2A3-4-00
5,5 kW / 7,4 HP
AC 22 A
MC07B0055-2A3-4-00
7,5 kW / 10 HP
AC 29 A
MC07B0075-2A3-4-00
11 kW / 15 HP
AC 42 A
MC07B0110-203-4-00
15 kW / 20 HP
AC 54 A
MC07B0150-203-4-00
22 kW / 30 HP
AC 80 A
MC07B0220-203-4-00
30 kW / 40 HP
AC 95 A
MC07B0300-203-4-00
0,25 kW / 0,34 HP
AC 1,0 A
MC07B0003-5A3-4-00
0,37 kW / 0,50 HP
AC 1,6 A
MC07B0004-5A3-4-00
0,55 kW / 0,74 HP
AC 2,0 A
MC07B0005-5A3-4-00/S0
0,75 kW / 1,0 HP
AC 2,4 A
MC07B0008-5A3-4-00/S0
1,1 kW / 1,5 HP
AC 3,1 A
MC07B0011-5A3-4-00/S0
1,5 kW / 2,0 HP
AC 4,0 A
MC07B0015-5A3-4-00/S0
2,2 kW / 3,0 HP
AC 5,5 A
MC07B0022-5A3-4-00/S0
3,0 kW / 4,0 HP
AC 7,0 A
MC07B0030-5A3-4-00/S0
4,0 kW / 5,4 HP
AC 9,5 A
MC07B0040-5A3-4-00/S0
5,5 kW / 7,4 HP
AC 12,5 A
MC07B0055-5A3-4-00
7,5 kW / 10 HP
AC 16 A
MC07B0075-5A3-4-00
11 kW / 15 HP
AC 24 A
MC07B0110-5A3-4-00
15 kW / 20 HP
AC 32 A
MC07B0150-503-4-00
22 kW / 30 HP
AC 46 A
MC07B0220-503-4-00
30 kW / 40 HP
AC 60 A
MC07B0300-503-4-00
37 kW / 50 HP
AC 73 A
MC07B0370-503-4-00
45 kW / 60 HP
AC 89 A
MC07B0450-503-4-00
55 kW / 74 HP
AC 105 A
MC07B0550-503-4-00
75 kW / 100 HP
AC 130 A
MC07B0750-503-4-00
kVA
i
f
n
3
P Hz
Konštrukčná
veľkosÏ
0XS
0S
0L
0XS
0S
0L
1
2
3
4
0XS
0S
0L
2S
2
3
4
5
3
kVA
4
i
f
n
Technické údaje
Brzdové odpory typového radu BW
P Hz
4
Technické údaje
4.14
Brzdové odpory typového radu BW
4.14.1 Všeobecne
Schválenie UL
a cUL
V kombinácii s frekvenčnými meničmi MOVITRAC® sú brzdové odpory typu BW..
schválené podľa UL a cUL. Na požiadanie vystaví SEW-EURODRIVE príslušný doklad.
Brzdové odpory BW..-T a BW..-P majú certifikáciu podľa cRUus, ktorá je nezávislá od
meniča MOVITRAC®.
4.14.2 Brzdové odpory PTC
Pri brzdových odporoch PTC rešpektujte nasledujúce pokyny:
•
Štvorkvadrantovú prevádzku je možné odporučiÏ pri aplikáciách s nízkou energiou
v generátorovom režime.
•
Odpor reverzne chráni sám seba pred generátorovým preÏažením tým, že skokovo
prejde na vysokoohmickú hodnotu a neprijíma žiadnu ďalšiu energiu.
•
Menič potom prepne s chybou "brzdový prerušovač" (chybový kód 04).
Priradenie brzdových odporov PTC:
Typ brzdového odporu
Objednávacie číslo
BW1
BW2
BW3
BW4
822 897 3
823 136 2
823 598 8
823 599 6
–25 °C – +60 °C (–13 °F – 140 °F)
Teplota okolia âA
Pre MOVITRAC® B
4.16
0003 – 0040 (400/500 V)
0003 – 0022 (230 V)
Montáž brzdových odporov PTC FKB10B
65 (2.6)
Pre konštrukčnú veľkosÏ 0XS, 0S, 0L
125 (4.92)
4
Typ
Objednávacie
číslo
Konštrukčná
veľkosÏ
230 V
400 V
FKB10B
18 216 218
0XS, 0S, 0L
BW3
BW1
Opravný list – MOVITRAC® B
Parametre
Vysvetlenie parametrov
5
Parametre
5.1
Vysvetlenie parametrov
Č.
FBG
Meno
kVA
i
f
n
5
P Hz
Opis
5..
Kontrolné funkcie
56.
Prúdové obmedzenie pre elektromotory pracujúce vo výbušnom prostredí
Skupina parametrov P56. Prúdové obmedzenie pre elektromotory pracujúce vo výbušnom prostredí obsahuje
špecifické indikované hodnoty a nastavenia pre funkciu "Current Limitation in the Ex e Motor on Inverter". Výrobné
nastavenie je vždy zvýraznené tučným písmom. Výrobné nastavenie platí pre stav pri dodaní.
Frekvencia nižšia než frekvencia A a vyššia než menovitá frekvencia motora sú dlhodobo neprípustné. Vždy platia
následujúce pravidlá:
•
•
560
frekvencia A < frekvencia B < frekvencia C < menovitá frekvencia motora
prúdové obmedzenie A < prúdové obmedzenie B < prúdové obmedzenie C
Prúdové obmedzenie pre
elektromotory pracujúce vo
výbušnom prostredí
561
Frekvencia A
Rozsah nastavenia: Zap / Vyp
ZAP: Prúdové obmedzení je aktivované.
Uvedením do prevádzky sa pre motory, ktoré sú vybrané a schválené pre
prevádzku vo výbušnom prostredí, aktivuje prúdové obmedzenie.
Rozsah nastavenia: 0 – 5 – 60 Hz
Hodnota pre minimálnu prevádzkovú frekvenciu fA. Čas trvania prevádzky na
prevádzkovej frekvencii A, nezávisle od hodnoty prúdu, je 60 sekúnd. Po
uplynutí tohto času sa menič vypne a vydá chybové hlásenie "F110 Ex e
protection".
562
Prúdové obmedzenie A
Rozsah nastavenia: 0 – 50 – 150 %
Prúdové obmedzenie, ktoré je schválené pri prevádzkovej frekvencii fA. Priebeh
medzi prúdovými obmedzeniami A a B je lineárny.
563
AUTO
Frekvencia B
Rozsah nastavenia: 0 – 10 – 104 Hz
Hodnota prevádzkovej frekvencie fB.
564
Prúdové obmedzenie B
Rozsah nastavenia: 0 – 80 – 150 %
Prúdové obmedzenie, ktoré je schválené pri prevádzkovej frekvencii fB. Priebeh
medzi prúdovými obmedzeniami B a C je lineárny.
565
Frekvencia C
566
Prúdové obmedzenie C
Rozsah nastavenia: 0 – 25 – 104 Hz
Hodnota prevádzkovej frekvencie fC.
Rozsah nastavenia: 0 – 100 – 150 %
Prúdové obmedzenie, ktoré je prípustné medzi prevádzkovou frekvenciou fC
a menovitou frekvenciou motora. Menovitá frekvencia motora pri zapojení do
hviezdy je 50 Hz, pri zapojení do trojuholníka 87 Hz. Po uvedení do prevádzky
s motorom určeným pre výbušné prostredie zodpovedá prúdové obmedzenie C
približne menovitému prúdu motora IN.
Opravný list – MOVITRAC® B
5
kVA
5
i
Č.
f
n
Parametre
Vysvetlenie parametrov
P Hz
FBG
Meno
Opis
7..
Riadiace funkcie
75.
Funkcia master-slave
Funkcia master-slave poskytuje možnosÏ automatického vykonávania funkcií ako je súbeh otáčok. Ako
komunikačné spojenie je možné využiÏ rozhranie RS-485 alebo rozhranie priemyselnej zbernice. Na zariadení
slave je potom potrebné nastaviÏ P100 setpoint source = Master SBus alebo P100 setpoint source = Master
RS485. Výstupné dáta procesov PO1 – PO3 (P870, P871, P872) nastavuje firmvér automaticky. Prostredníctvom
programovateľnej funkcie svoriek "Voľný chod zariadenia slave" (P60x) je možné oddeliÏ slave od riadiacej
žiadanej hodnoty mastera a prepnúÏ do lokálneho riadiaceho režimu (napr. control source bipolar/fixed setpoint).
V zariadení slave sa procesné dáta P87x automaticky obsadzujú nasledujúcim spôsobom:
– PO1 = riadiace slovo 1
– PO2 = otáčky
– PO3 = IPOS PO Data
– PI1 = stavové slovo 1
– PI2 = otáčky
– PI3 = IPOS PI Data
Slave
Master
P750
Žiadaná hodnota
zariadenia slave
RS-485 / SBus
P751
0
= master SBus
= master RS-485
1
= bipolárna žiadaná
hodnota / pevná
žiadaná hodnota
0
Pokiaľ P100 = master,
uvoľnenie cez master
1
= vstupné svorky
P100 Zdroj žiadaných
hodnôt
Kalibraácia
Žiadaná hodnota
zariadenia slave
P101 Zdroj riadenia
Voľný chod zariadenia slave
P811 RS-485 Group address alebo P882 SBus Group address je potrebné v zariadeniach master a slave nastaviÏ
na rovnakú hodnotu. Pri prevádzke master/slave cez rozhranie RS-485 nastavte parameter P811 RS-485 Group
address na hodnotu vyššiu než 100. Pri prevádzke cez systémovú zbernicu (napr. prevádzka master/slave) je
potrebné aktivovaÏ zakončovacie odpory zbernice na fyzickom začiatku a konci systémovej zbernice.
Zadanie žiadanej hodnoty cez RS-485:
Pokiaľ sa žiadaná hodnota zadá z mastera na zariadenie slave cez RS-485, prevezme menič MOVITRAC® B po
nastavení parametra 750 na hodnotu "RS-485 speed" funkciu mastera na rozhraní RS-485. Pretože je menič
MOVITRAC® B vybavený len jedným rozhraním RS-485, dôjde po aktivácii meniča ako mastera RS-485
k prerušeniu komunikácie so systémom MotionStudio.
Spojenie so systémom MotionStudio je možné obnoviÏ, pokiaľ pomocou ručného ovládacieho zariadenia FBG11B
nastavíte parameter 750 opäÏ na hodnotu "master/slave off". Potom je možné systém MotionStudio znova
prevádzkovaÏ ako master na rozhraní RS-485. Okrem toho je možné tiež realizovaÏ spojenie so systémom
MotionStudio cez bránu priemyselnej zbernice UOH/DFxxxx. V tejto kombinácii môže menič MOVITRAC® B
pracovaÏ ako master na rozhraní RS-485.
6
Opravný list – MOVITRAC® B
Konfigurácia
Konfigurácia motora pre oblasti chránené proti explózii
6
Konfigurácia
6.21
Konfigurácia motora pre oblasti chránené proti explózii
•
6
S meničom MOVITRAC® B sa smú uvádzaÏ do prevádzky len nasledujúce trojfázové
motory SEW-EURODRIVE s ochranou proti explózii:
– eDT71D4, eDT80K4, eDT80N4, eDT90S4, eDT90L4, eDV100M4, eDV100L4,
eDV112M4, eDV132S4, eDV132M4, eDV132ML4, eDV160M4, eDV160L4,
eDV180M4, eDV180L4
Vyššie vymenované motory sa uvádzajú do prevádzky voľbou typu motora v softvéri
MOVITOOLS® MotionStudio.
Funkcia MOVITRAC® B:
Zabezpečenie pre prevádzku v prostredí ohrozenom explóziou zaisÏuje certifikované
bezpečnostné zariadenie v spojení s teplotnými snímačmi v motore. Funkcia
prúdového obmedzenia v meniči MOVITRAC® B obmedzuje možnosÏ aktivácie
bezpečnostného zariadenia, t.j. motor je chránený pred neprípustným prehriatím
(Æ nasledujúci obrázok).
Prúdové obmedzenie
I1
1,5 IN(Motor)
Iü
IN(Motor)
Iü
B
I2
C
A
V závislosti
od typu motora
Prípustný rozsah
dlhodobého prúdu
fA
fB
fC
fEck
f/Hz
Po uvedení motora do prevádzky je prúdové obmedzenie I1 aktívne. Prúdové
obmedzenie I2 opisuje dlhodobo prípustný prúd (vyšrafovaná oblasÏ). Funkciu
prúdového obmedzenia je možné aktivovaÏ pri uvedení schválených motorov
s ochranou proti explózii do prevádzky, alebo prostredníctvom parametra P560 Current
limitation Ex e motor.
Opravný list – MOVITRAC® B
7
6
Konfigurácia
Konfigurácia motora pre oblasti chránené proti explózii
Charakteristika prúdového obmedzenia je opísaná pracovnými bodmi A, B a C.
Pri uvedení do prevádzky sa prednastavia nasledujúce parametre:
Charakteristika prúdového obmedzenia
Parametre
Bod A
Bod B
Bod C
Frekvencia [Hz]
P561
P563
P565
Prúdové obmedzenie v % IN
P562
P564
P566
Prevádzka nad hranicou prípustného rozsahu dlhodobého prúdu je prípustná
60 sekúnd. Aby nedochádzalo k prudkému zníženiu prúdu vplyvom prúdového
obmedzenia a tým ku kolísaniu momentu, začne sa prúd po cca 50 s znižovaÏ podľa
rampy s dĺžkou 10 s na prípustnú hodnotu. Opätovné zvýšenie hodnoty prúdu nad
prípustný rozsah je možné až po uplynutí predpísaného času zotavenia, ktorý je
10 minút. Prevádzka pod frekvenciou 5 Hz je prípustná počas jednej minúty. Potom
nasleduje chybové odpojenie s chybou F110 Ex e protection, na ktorú systém zareaguje
zastavením a zablokovaním.
Binárne výstupy P62_ je možné nakonfigurovaÏ na "Ex e current limitation active".
Podmienky pre aktiváciu binárneho výstupu (signál "1"):
•
Bolo prekročené prúdové obmedzenie 1
•
Čas zotavenia zatiaľ neuplynul
•
Prevádzka na frekvencii < 5 Hz dlhšia než 1 minútu
Kontrola časového priebehu prúdu sa pomocou resetu chýb nevynuluje.
Kontrola časového priebehu prúdu je aktívna tak pri prevádzke na sieti, ako aj pri
prevádzke na záložnom napätí 24 V DC. Pokiaľ dôjde k odpojeniu sieÏového napätia
bez prítomnosti záložného napätia 24 V DC, sledovanie sa kompletne resetuje.
8
Opravný list – MOVITRAC® B
Inštalácia
Inštalácia doplnkových silových komponentov
8
Inštalácia
8.2
Inštalácia doplnkových silových komponentov
8.2.5
Inštalácia výstupnej tlmivky HD
Inštalácia
výstupnej tlmivky
HD100 / HD101
8
Namontujte výstupnú tlmivku HD100 / HD101 pomocou dodaných skrutiek spoločne
s frekvenčným meničom MOVITRAC B na vodivú montážnu plochu v spínacej skrini
Prívody U / V / W sú potlačené písmenami U / V / W a musia byÏ zodpovedajúcim
spôsobom zapojené.
PE
HD100 / HD101
L1 L2 L3 PE
MOVITRAC® B
PE
U V W
PE
U V W
M
3
Opravný list – MOVITRAC® B
~
9
I
9
Uvedenie do prevádzky
Uvedenie do prevádzky pre motory v oblastiach chránených proti explózii
0
9
Uvedenie do prevádzky
9.15
Uvedenie do prevádzky pre motory v oblastiach chránených proti explózii
Pre uvedenie do prevádzky používajte softvér MOVITOOLS® MotionStudio. Uvedením
do prevádzky sa pri vybraných motoroch SEW schválených pre prevádzku v prostredí
ohrozenom explóziou automaticky aktivujú parametre P560 – P566.
Po uvedení do prevádzky je možné P560 deaktivovaÏ len vtedy, pokiaľ bol predtým
motor pre oblasti ohrozené explóziou uvedený do prevádzky.
Parametre a hodnoty uvedenia do prevádzky je možné zadokumentovaÏ pomocou
programu MOVITOOLS® MotionStudio. Hodnoty sú zobrazované v políčku "ATEX
information".
10
Opravný list – MOVITRAC® B
SEW-EURODRIVE – Driving the world
Technika pohonov \ Automatizácia pohonov \ Systémová integrácia \ Servis
Ako možno pohnút’ svetom
S ľuďmi, ktorí
rýchlejšie a správne
uvažujú a spoločne
s vami pracujú na
budúcnosti.
So službami,
ktoré sú
na dosah
na celom svete.
S pohonmi a riadiacimi systémami,
ktoré automaticky zlepšia váš výkon.
S rozsiahlym
know how
v najdôležitejších
odvetviach
súčasnosti.
S nekompromisnou
kvalitou, ktorej
vysoké štandardy
trochu zjednodušia
každodennú prácu.
SEW-EURODRIVE
Driving the world
S globálnym citom pre rýchle
a presvedčivé riešenia.
Na každom mieste.
S inovatívnymi
nápadmi, v ktorých
sa už zajtra bude
skrývat’ riešenie
na pozajtra.
S internetovou
prezentáciou,
ktorá 24 hodín
denne ponúka
prístup k informáciám
a updatom pre softvér.
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
[email protected]
www.sew-eurodrive.com
Download

MOVITRAC® B - Sew