VYBRANÁ SCHÉMATA ZAPOJENÍ
DOMOVNÍCH VIDEOTELEFONģ
ELVOX
VyWvoĜeno z
S60.SCH.SOS – Ed. 11 Ver 11 - 4/2005
SCHÉMA ZAPOJENÍ - 2 VODIýOVÝ VIDEOKIT S INTERKOMUNIKACÍ
PRO DVA BYTY S 2 MONITORY PRO KAŽDÝ BYT
MONITOR
Art. 6008+62I8+6145
MONITOR
Art. 6008+62I8+6145
MONITOR
MONITOR
MONITOR
Art. 6008+62I8+6145
MONITOR
Art. 6008+62I8+6145
MONITOR
MONITOR
SÍġ
NAPÁJECÍ ZDROJ
ART. 682A
FILTR
ART. 682B
A – VIDEO PANEL ART: 8901/L2, 8991
B – KAMERA ART. 682U/VI
C – ELEKTRICKÝ ZÁMEK 12Vac – 1A
D – TLAýÍTKO VÝZVY ZA DVEěMI BYTU
E – PěÍDAVNÉ TLAýÍTKO PRO OTEVěENÍ ZÁMKU
F – KONTAKT SIGNALIZACE OTEVěENÝCH DVEěÍ
G – TLAýÍTKO VÝZVY Z PANELU
H – LED PRO OSVċTLENÍ JMENOVKY
L – TLAýÍTKO AUTOAKTIVACE
o
o
N 1- TLAýÍTKO VÝZVY MONITOR/TELEFON N 1
o
o
N 2- TLAýÍTKO VÝZVY TELEFON N 2
o
o
N 3- TLAýÍTKO VÝZVY TELEFON N 3
o
o
N 4- TLAýÍTKO VÝZVY TELEFON N 4
DOPORUýENÉ PRģěEZY VODIýģ
2
Pro maximálnČ 100 m prĤĜez vodiþĤ 0,75 mm .
vc5152
VŠEOBECNÉ POKYNY PRO INSTALACI
Tato pĜíruþka obsahuje schémata zapojení nejobvyklejších instalací. Schéma zkontrolujte a zapojení provećte
podle dokumentace dodávané s každým výrobkem. V pĜípadČ, že v této pĜíruþce nenajdete schéma pro Vámi
požadovanou instalaci kontaktujte naše technické centrum. Pro jednotlivé typy instalací platí následující pravidla:
1) Vodiþe instalujte do patĜiþných prĤchodĤ, vyhnČte se soubČhu se sítČmi osvČtlovacích a prĤmyslových rozvodĤ.
Doporuþuje se v zájmu usnadnČní propojování používat barevnČ rozlišené vodiþe.
2) ZaĜízení je nutno instalovat na suchých místech, stranou od jakýchkoliv zdrojĤ tepla.
3) PĜi dokonþení instalaþních prací zkontrolujte, zda je napČtí napájecí sítČ v poĜádku. PĜed zapoþetím celkových zkoušek
pĜekontrolujte, zda jsou mikrotelefony zavČšené. Pokud by bylo potĜeba, nastavte hlasitosti a þasové konstanty systému.
4) K soubČžné þinnosti elektrických zámkĤ, a pĜi velmi dlouhých linkách, použijte spínací relé Art. 170/001. Toto relé je
potĜeba používat též pĜi spínání vyššího napČtí (125 - 230 V) napĜíklad pro zapínání svČtel na chodbách a schodištích.
POZNÁMKA: Doporuþujeme postupovat pĜesnČ podle instrukcí uvádČných ve schématech v jednotlivých odstavcích a dále
rovnČž dodržovat doporuþené prĤĜezy vodiþĤ podle propojovaných vzdáleností.
BEZPEýNOSTNÍ PěEDPISY
- PozornČ si pĜeþtČte instrukce v této pĜíruþce: poskytují dĤležité informace o bezpeþnosti, použití a údržbČ zaĜízení.
- Po odstranČní obalu zkontrolujte kompletnost sady. Souþásti balení (plastické pytle, polystyren atd.) udržujte z dosahu
dČtí.
Instalace musí být provedena v souladu s národními bezpeþnostními pĜedpisy.
- Doporuþujeme umístit odpovídající jištČní pĜed napájecí zdroj.
- PĜed pĜipojením zaĜízení se pĜesvČdþte, zda údaje na štítku souhlasí s údaji sítČ.
- Používejte tyto soupravy pouze k úþelĤm tomu urþeným, tj. pro vstupní systémy.
Jakékoli jiné použití by mohlo být nebezpeþné. Výrobce není odpovČdný za škody zpĤsobené nesprávným, chybným nebo
neuvážlivým používáním.
- PĜed þištČním zaĜízení soupravu odpojte od elektrické sítČ.
- V pĜípadČ poruchy nebo chybného provozu soupravu odpojte a neotevírejte ji.
- Opravy žádejte pouze u technických center autorizovaných výrobcem.
- Bezpeþnost nemĤže být zaruþena, pokud není brán zĜetel na tyto pĜedpisy.
- Nezakrývejte prĤchodnost výstupních štČrbin ventilace tepla.
- Pracovník provádČjící instalaci musí zajistit, aby pĜíruþky s výše uvedenými instrukcemi byly po instalaci ponechány u zaĜízení,
pro informaci uživateli.
- Všechny prvky musí být používány pouze k úþelĤm tomu urþeným.
MINIMÁLNÍ PRģěEZY Cu VODIýģ PRO SYSTÉMY DOMOVNÍCH VIDEOTELEFONģ
S KOAXIÁLNÍM KABELEM (mm2)
Vodiþe skupiny
a
b
Video
Svorky
do 50 m
do 100 m
do 200 m
0, 3, 12, 15, - , +,
AS, S1, C1, C2,
1 mm2
1,5 mm2
2,5 mm2
C3, P1, P2, +T,
zámek, výzvy
ostatní
0,75 mm2
1 mm2
1,5 mm2
Koaxiální kabel 75 Ohm (RG59) nebo RG11 s dvojitou izolací
Instalaci zaĜízení a pĜipojení na rozvodnou síĢ nízkého napČtí musí provést osoba s kvalifikací podle vyhlášky þ. 50/1978
Sbírky.
POZOR - uvnitĜ monitorĤ se nacházejí díly pod vysokým napČtím.
CE znaþka shody podle smČrnice
CEE 89/336/CEE a smČrnic následujících
CEE 739/23/CEE a smČrnic následujících
Na zaĜízení je vydáno Prohlášení o shodČ v souladu se zákonem
þ.22/1997Sb. Italský výrobce je držitelem certifikátu ISO 9001.
1
VIDEOTELEFONNÍ SYSTÉM PRO JEDNOHO I VÍCE ÚýASTNÍKģ
„SOUND SYSTÉM“ S NAPÁJECÍM ZDROJEM ART. 6680
PROVOZNÍ INSTRUKCE
ZaĜízení video systému se skládá z venkovního vstupního panelu (kamera a hovorová jednotka), napájecího zdroje a z
jednoho nebo více monitorĤ.
V systému mohou být ý/B nebo barevné monitory a kamery, mĤže fungovat s nebo bez ochrany soukromí hovoru. Napájecí
zdroj není vybaven pro interkomunikaci, tuto je možné realizovat s monitory a interkomunikaþními telefony vložením
pĜepojovaþe Art. 935 k napájecímu zdroji.
Když návštČvník stiskne tlaþítko uživatele na vstupním panelu, rozezní se zvonek v pĜíslušném bytČ. TémČĜ ve stejném
okamžiku se na monitoru ukáže obraz volajícího. NČkolik infraþervených diod LED u ý/B kamer nebo diod s bílým svČtlem u
barevných kamer osvČtluje oblast zábČru kamery pro noþní vidČní. Infraþervené svČtlo není viditelné lidským okem.
Pokud si to uživatel pĜeje, mĤže zvednout mikrotelefon a hovoĜit s volajícím nebo pokud je to žádoucí, mĤže aktivovat otevĜení
dveĜí. ýas otevĜení mĤže být nastaven v rozmezí 1 - 30 sekund, potenciometru P3.
Aktivovaný monitor se sám vypne po uplynutí nastaveného þasu. Tento þas je nastavitelný v rozmezí 30-90 sekund
potenciometrem P1 na napájecím zdroji. Pokud návštČvník stiskne tlaþítko jiného uživatele, aktivní monitor se odpojí ihned,
bez þekání na uplynutí nastaveného þasu. PĜi uvádČní do provozu instalovaného systému nastavte potenciometrem P2
optimální hlasitost hovorové jednotky. Pro souþasnou aktivaci dvou nebo více monitorĤ je potĜeba pro každý další monitor
použít pĜídavný napájecí zdroj Art. 6582 nebo Art.6583 pro více monitorĤ.
Blokovací obvod odpojí napájení monitorĤ, pokud na lince napájení dojde ke zkratu nebo k pĜetížení.
Napájecí zdroj je vybaven zaĜízením pro odstranČní nežádoucího "brumu" zpĤsobeného použitím pĜíliš dlouhých nebo pĜíliš
tenkých vodiþĤ (jen v zaĜízení s výzvou "SOUND SYSTEM").
ProsvČtlení tlaþítek s jmenovkami je napájeno z výstupu 0 -15 napájecího zdroje, na který je možné pĜipojit nejvýše 3 žárovky
(24V 3W). Pro vstupní panel s více než tĜemi žárovkami je potĜeba pĜidat transformátor Art. M832 nebo 832/030.
TECHNICKÉ PARAMETRY NAPÁJECÍHO ZDROJE ART. 6680 - (6680/V03)
Základní napájecí zdroj pro videotelefony s výzvou "SOUND SYSTEM", je vybaven generátorem dvojitého elektronického
tónu nahrazující tradiþní výzvu stĜídavým proudem na zvonek nebo bzuþák. Zvukový signál má dva odlišné tóny (na svorkách
C1-C2), umožĖující uživateli okamžitČ rozpoznat, odkud zvonČní pĜichází. C1 pro volání ze vstupního panelu a C2 pro tlaþítko
za dveĜmi bytu.
V zaĜízení není nutné používat žádné další tradiþní zvonky, zvuk výzvy je vydáván reproduktorem vestavČným do
videotelefonu, ušetĜí se vodiþe pro pĜídavné zvonky.
Napájecí zdroj je ve skĜíĖce z technopolymeru tĜídy V-O, urþený pro montáž na DIN lištu (12 modulĤ DIN) nebo na
hmoždinky.
- Napájení: 230Vac 50-60 Hz (jiná napČtí na pĜání)
- Maximální výkon: 60VA
- Napájení monitoru: 18Vdc 0,8A
- Napájení kamery: 13Vdc 0,3A
- Výstup pro osvČtlení panelu: 15V 0,25A max v trvalém provozu (max. 3 žárovky 24V 3W)
- Výstup pro zámek: 15V 1A v pĜerušovaném provozu
- Elektrický systém otevírání dveĜí
- ýasovaþ automatické odpojení aktivovaného monitoru
- VýmČnné elektronické karty pro rychlou údržbu
- OddČlitelné svorkovnice
ZPģSOBY PROVOZU NAPÁJECÍHO ZDROJE
- Nastavení pĜepínaþe A-B:
A- Provoz pouze s výzvou "Sound system", použít v pĜípadČ brumu na linkách audio zpĤsobeným indukcí od napájení zámku
nebo osvČtlení panelu.
B- Normální provoz s výzvou "Sound system", pĜepínaþ pĜepnČte do polohy "A" pouze v pĜípadČ brumu na lince audio.
B- Provoz s výzvou 15Vac (v tomto pĜípadČ napájecí zdroj Art. 6680 plnČ nahrazuje Art. 6580).
OCHRANY V NAPÁJECÍM ZDROJI
- Primární vinutí transformátoru: PTC
- První sekundární vinutí pro napájení elektroniky zdroje: pojistka F 3,15A 250V (F1)
- Druhé sekundární vinutí pro napájení zámku: PTC
- Elektronická ochrana proti zkratĤm a pĜetížení na vedení k monitorĤm
- Elektronická ochrana proti pĜetížení na vstupní jednotce
NASTAVENÍ
PĜepínaþ A-B
P1 - nastavení doby aktivace pro monitor a kameru
P2 - nastavení hlasitosti na hovorové jednotce
P3 - nastavení doby aktivace elektrického zámku
Poznámka: Elektrický zámek musí pracovat v pĜerušovaném cyklu,
takže jedna doba provozu odpovídá 5 dobám pauzy, tím
je vylouþeno pĜehĜátí ochrany zaĜízení.
RozmČry Art. 6680: 208x135x72 mm - Hmotnost: 1,4 kg.
OddČlitelné svorkovnice
2
VIDEOTELEFONNÍ SYSTÉM PRO JEDNOHO I VÍCE ÚýASTNÍKU
„SOUND SYSTÉM“ S NAPÁJECÍM ZDROJEM ART. 6680
SVORKY MONITORU ART. 6300, 6301, 6303, 6500,
6501
1:
2.
3:
Reproduktor mikrotelefonu
Mikrofon mikrotelefonu
Spoleþný audio vodiþ
4.
5:
6:
7:
8:
Tlaþítko pro doplĖkové funkce
Záporná svorka napájení monitoru
Kladná svorka napájení monitoru (min 15Vdc)
Nezapojena
Výzva ze vstupního panelu
9: Tlaþítko ovládání zámku
10: Výstup 12Vdc pro video rozdČlovaþ
11: Výzva za dveĜmi bytu
12: Tlaþítko pro aktivaci monitoru
13: Napájení zelené LED
V1: Pro zaĜízení s koaxiálním kabelem, vstup video (stĜed) koax
kabelu 75 Ohm. Pro zaĜízení bez koaxiálního kabelu, vstup
signálu na V1
V2: Pro zaĜízení s koaxiálním kabelem, výstup video (stĜed) koax
kabelu 75 Ohm nebo zapojení zakonþovacího rezistoru
v posledním monitoru
V3: Pro zaĜízení bez koaxiálního kabelu, vstup signálu V2
M: UzemnČní pro svorky V1, V2, V3
Pozn.: V monitorech art. 6300, 6500 je ze zadu pĜepínaþ pro
zapojení s nebo bez koaxiálního kabelu a v art. 6300, 6303, 6500,
je druhý pĜepínaþ pro provoz s nebo bez ochrany soukromí
hovoru.
SVORKY MONITORU ART. 6000, 6003
V1:
V2:
V3:
M:
+A:
+:
-:
+D:
CH:
CN2:
Pozn.: V monitorech art. 6000 je dole pĜepínaþ pro
zapojení s nebo bez koaxiálního kabelu.
SVORKY MONITORU ART. 6600
1:
2.
3:
4.
5:
6:
7:
Reproduktor mikrotelefonu
Mikrofon mikrotelefonu
Spoleþný audio vodiþ
Tlaþítko pro doplĖkové funkce
(souvisí
svorkou 5)
Záporná svorka napájení monitoru
Kladná svorka napájení monitoru (min 15Vdc)
se
8:
Druhá doplĖková funkce
nebo
aktivace monitoru, dle pĜepnutí na zadní stranČ
monitoru
Výzva ze vstupního panelu
9:
10:
11:
Tlaþítko ovládání zámku
Výstup 12Vdc pro video rozdČlovaþ
Výzva za dveĜmi bytu
SVORKY DOMOVNÍHO TELEFONU ART. 6200
CN1:
Konektor pro propojení s monitorem
7: Tlaþítko ovládání zámku
AU: Tlaþítko pro aktivaci monitoru
1: Reproduktor mikrotelefonu
2: Mikrofon mikrotelefonu
3: Spoleþný audio vodiþ
5: Spoleþná pro doplĖkové funkce
6E: Výzva od vstupního panelu
6: Interkomunikaþní výzva
6P: Výzva od dveĜí bytu
6S: Výstup pro napájení /aktivaci pĜídavného zvonku
Pro zaĜízení s koaxiálním kabelem, vstup video (stĜed)
koax kabelu 75 Ohm. Pro zaĜízení bez koaxiálního
kabelu, vstup signálu na V1
Pro zaĜízení s koaxiálním kabelem, výstup video (stĜed)
koax kabelu 75 Ohm nebo zapojení zakonþovacího
rezistoru v posledním monitoru
Pro zaĜízení bez koaxiálního kabelu, vstup signálu V2
Pozn. Pro zaĜízení s koaxiálním kabelem spojte svorku
V3 se svorkou M
UzemnČní pro svorky V1, V2, V3
Nepoužita
Kladná svorka napájení monitoru (min 15Vdc)
Záporná svorka napájení monitoru
Výstup 12Vdc pro video rozdČlovaþ
Výzva pro aktivaci monitoru
Konektor pro propojení s telefonem
12:
Tlaþítko aktivace hovoru
(i aktivace monitoru
s pĜepínaþem v pozici „A“)
13:
Napájení zelené LED (vstup + max 18Vdc)
V:
Pro zaĜízení s koaxiálním kabelem, vstup video (stĜed)
koax kabelu 75 Ohm
M:
UzemnČní pro svorku V
Pozn.: Ze zadu monitoru je pĜepínaþ pro pĜepínání funkce
„pomocné (pozice A) / autoaktivace
monitoru (pozice B)“ tlaþítkem
SVORKY NAPÁJECÍHO ZDROJE
1:
DOPORUýENÉ BARVY VODIýģ
(Odkaz kabel Art. 61/001)
Reproduktor mikrotelefonu
2: Mikrofon mikrotelefonu
3: Spoleþný vodiþ audio
-: Záporná svorka napájení monitoru
+: Kladná sv. nap. monitoru 18Vdc, 0,8A
S: Povel odemknutí zámku
BLANK. MODRÁ
BÍLÁ
RģŽOVÁ
2
ýERNÁ prĤĜez 1mm
2
ýERVENÁ prĤĜez 1mm
HNċDÁ
M:UzemnČní pláštČ koaxiálního kabelu
V1-V2
Vstup videosignálu
KOAXIÁLNÍ KABEL
6: Spoleþná audio hovorové jednotky
7: Mikrofon hovorové jednotky
8: Reproduktor hovorové jednotky
+T: Napájení kamery 13Vdc, 0,3A
-: Záporná svorka napájení kamery
AM: PĜipojení na zápornou svorku blokuje aktivaci monitoru
0: 0V (souvisí se svorkou 15)
15: 15V (dc v pozici A nebo ac v B) 250mA pĜi trvalém provozu
pro napájení zámku a osvČtlení tlaþítek (3x24V 3W max.)
S1: PĜipojení elektrického zámku
C1: Elektron. výzva z hovorové jednotky
C2: Elektron. výzva od dveĜí bytu
AU: Autoaktivace monitoru / elektronická výzva z hovorové
jednotky bez akustické signalizace
SPOJE K MONITORU
A TELEFONU
ýERVENÁ
BÍLÁ
BLANK. MODRÁ
ORANŽOVÁ
2
ýERNÁ prĤĜez 1mm
HNċDÁ
2
ýERVENÁ prĤĜez 1mm
MODRÁ prĤĜez 1mm
ZELENÁ
BÍLÁ/ZELENÁ
SPOJE K KAMEROVÉMU
VSTUPNÍMU PANELU
2
3
"
VIDEO TELEFONNÍ SYSTÉM PRO JEDNOHO I VÍCE ÚýASTNÍKģ “SOUND SYSTÉM“
S NAPÁJECÍM ZDROJEM ART. 6680 BEZ OCHRANY SOUKROMÍ HOVORU
SEZNAM PRVKģ POTěEBNÝCH PRO INSTALACI (Odkaz na schéma VC4306) BEZ OCHRANY SOUKROMÍ HOVORU
Popis schéma
Odkaz
Art.
Název
Poþet
A
6000+6200+6145, 6003+6200+6145
Videotelefon
n
B
6300, 6301, 6500, 6501, 6600 nebo 6303
Videotelefon
n
C
Série GALILEO SECURITY, 8100
GALILEO, PATAVIUM, poštovní schránky
Vstupní panel
1
D
559, 559A, 559B, 559G, 558, 570, 570G, 571
nebo 559C a 570C
Kamera
1
E
6680
Napájecí zdroj
1
F
Elektrický zámek 12Vac
1
G
PĜídavné tlaþítko otevĜení zámku
1
H
Tlaþítko výzvy za dveĜmi bytu
n
n
Poþet úþastníkĤ
n
V pĜípadČ zkratu odpojí ochrana PTC zaĜízení od sítČ. Po odstranČní zkratu je potĜeba poþkat nČkolik minut než dojde
k ochlazení zaĜízení a návratu k normální funkci.
OsvČtlení panelu:
K napájecímu zdroji art.6680 pĜipojte max. 3 žárovky 24W 3W.
S transformátorem art. M832 pĜipojte max. 10 žárovek 24W 3W.
S transformátorem art. 832/030 pĜipojte max. 16 žárovek 24W 3W.
V pĜípadČ výzvy od dveĜí bytu je potĜeba použít
jeden vodiþ navíc (þíslo uvedené v závorce).
Na stranách 17 až 24 jsou varianty
pro doplnČní zaĜízení o další funkce.
BLOKOVÉ SCHÉMA sb1229
4
"
VIDEO TELEFONNÍ SYSTÉM PRO JEDNOHO I VÍCE ÚýASTNÍKģ “SOUND SYSTÉM“
S NAPÁJECÍM ZDROJEM ART. 6680 BEZ OCHRANY SOUKROMÍ HOVORU
VEDENÍ K MONITORģM
V posledním monitoru zapojte
rezistor 75 Ohm mezi svorky V2-M.
MONITOR ý/B
Art. 6000 +
Art. 6200 +
Art. 6145
PĜepínaþ na zadní stranČ monitoru
pĜepnČte do polohy bez ochrany
soukromí hovoru.
MONITOR BAREVNÝ
Art. 6003 +
Art. 6200 +
Art. 6145
MONITOR ý/B
Art. 6300
Art. 6301
Art. 6401
Art. 6500
Art. 6501
Funkce „OCHRANA SOUKROMÍ“
je zpravidla vypnuta. Pro aktivaci
nebo vypnutí se podívejte na
programování ochrany soukromí.
KABEL
Art. 61/001
Art. 61/003
Pozn.
Na Zadní stranČ (nebo dole) je
monitor vybavený pĜepínaþem
pro zapojení s nebo bez koaxiálního
kabelu.
MONITOR BAREVNÝ
Art. 6303
Pozn.
Pokud se na audio lince ozve
„brum“, pĜepnČte pĜepínaþ „A-B“,
pod krytem, do polohy „A“.
MONITOR BAREVNÝ
Art. 6600
Art. 660A
SíĢ
NAPÁJECÍ ZDROJ
Art. 6680
KABEL
Art. 61/001
Art. 61/003
A - Vstupní panel video
Série GALILEO SECURITY, GALILEO, PATAVIUM,
8100 a poštovní schránky 2550/301-302
B - PĜídavné tlaþítko pro otevĜení zámku
C - Elektrický zámek 12Vac
D - Kamera s hovorovou jednotkou
Art. 559, 559G, 558, 570, 570G, 571, 559C A
570C+930A
E - Tlaþítko výzvy za dveĜmi bytu
L1- Žárovka osvČtlení panelu
(max. 3x24V 3W)
10x24V 3W s Art. M832
16x24V 3W s Art. 832/030
SCHÉMA vc4306R2
5
VIDEO TELEFONNÍ SYSTÉM S INTERKOMUNIKACÍ
S NAPÁJECÍM ZDROJEM ART. 6680 A PěEPOJOVAýEM ART. 935A
POPIS ZAěÍZENÍ
Napájecí zdroj Art. 6680 je vybaven generátorem dvojitého elektronického tónu nahrazující tradiþní výzvu stĜídavým proudem na
zvonek nebo bzuþák. Zvukový signál má dva odlišné tóny (na svorkách C1-C2), umožĖující uživateli okamžitČ rozpoznat, odkud
zvonČní pĜichází (C1 pro výzvu od vstupního panelu, C2 od dveĜí bytu). Toto umožĖuje reproduktor, vestavČný do videotelefonu
(telefonu), který vytváĜí zvuk výzvy. PĜipojený pĜepojovaþ zajišĢuje zachování soukromí hovoru ve vztahu k hovorové jednotce.
PROVOZNÍ INSTRUKCE
ZaĜízení video systému se skládá z venkovního vstupního panelu (kamera a hovorová jednotka), napájecího zdroje a z jednoho
nebo více monitorĤ. Když návštČvník stiskne tlaþítko uživatele na vstupním panelu, rozezní se zvonek v pĜíslušném bytČ. TémČĜ
ve stejném okamžiku se na monitoru ukáže obraz volajícího.
NČkolik infraþervených diod LED u ý/B kamer nebo diod s bílým svČtlem u barevných kamer osvČtluje oblast zábČru kamery pro
noþní vidČní. Infraþervené svČtlo není viditelné lidským okem.
Pokud si to uživatel pĜeje, mĤže zvednout mikrotelefon a hovoĜit s volajícím nebo pokud je to žádoucí, mĤže aktivovat otevĜení
dveĜí. ýas otevĜení mĤže být nastaven v rozmezí 1 - 30 sekund, potenciometru P3 na napájecím zdroji.
Aktivovaný monitor se sám vypne po uplynutí nastaveného þasu. Tento þas je nastavitelný v rozmezí 30-90 sekund
potenciometrem P1. Pokud návštČvník stiskne tlaþítko jiného uživatele, aktivní monitor se odpojí ihned, bez þekání na uplynutí
nastaveného þasu.
VNċJŠÍ KOMUNIKACE
Po výzvČ z vnČjšího panelu zvednČte mikrotelefon a komunikujte pĜímo se vstupním panelem. Asi po 60 sekundách od poþátku
konverzace pĜepne elektronické zaĜízení pĜepojovaþe Art. 935A zpČt na vnitĜní komunikaci, pro pokraþování vnČjší komunikace
je potĜeba opakovat výzvu ze vstupního panelu.
VNITěNÍ KOMUNIKACE
ZvednČte mikrotelefon a stisknČte tlaþítko požadovaného úþastníka. VnČjší jednotka je automaticky vylouþena.
SEZNAM PRVKģ POTěEBNÝCH PRO INSTALACI (Odkaz na schéma VC3242-VC4354)
Popis schéma
Odkaz
Art.
Název
A
6000+6200+6145+6152, 6003+6200+6145+6152
Videotelefon
B
6680
Napájecí zdroj
C
6200+6152
Domovní telefon
D
Série GALILEO SECURITY, 8100
GALILEO, PATAVIUM, poštovní schránky
Vstupní panel
E
559, 559A, 559B, 559G, 558, 570, 570G, 571
nebo 559C a 570C
Kamera
F
935A
PĜepojovaþ
G
Elektrický zámek 12Vac
H
PĜídavné tlaþítko otevĜení zámku
I
Tlaþítko výzvy za dveĜmi bytu
n
Poþet úþastníkĤ
Poþet
2-8
1
1-7
1
1
1
1
1
1
1-8
NÁVOD PRO ZAPOJENÍ
Schéma znázorĖuje pĜipojení jednoho monitoru a 7 domovních telefonĤ,
všechny s interkomunikací a komunikací k venkovní jednotce. MĤže být
pĜipojen vČtší nebo menší poþet monitorĤ a telefonĤ, ale celkový poþet
nesmí pĜesahovat 8 jednotek odpovídající poþtu tlaþítek telefonu. Když je
celkový poþet pĜístrojĤ menší než 8, je potĜeba zapojit na svorkovnicích
vodiþe pouze instalovaných zaĜízení.
PĜíklad: V pĜípadČ 3 úþastníkĤ interkomunikaþního spojení (1 monitor a 2
domovní telefony), viz základní schéma, zapojte svorky 1 až 11. Monitory
a telefony jsou vybaveny reproduktory schopnými pĜijímat odlišené
elektronické výzvy z vnČjší jednotky i od ostatních pĜístrojĤ vzájemné
komunikace. Výzva ze vstupního panelu (C1) a tlaþítka za dveĜmi bytu
(C2) je tvoĜena v napájecím zdroji Art. 6680, zatímco výzva vzájemné
komunikace (C3) je tvoĜena v pĜepojovaþi Art. 935A.
V pĜípadČ zkratu odpojí ochrana PTC zaĜízení od sítČ. Po odstranČní
zkratu je potĜeba poþkat nČkolik minut než dojde k ochlazení zaĜízení a
návratu k normální funkci.
OsvČtlení panelu:
K napájecímu zdroji art.6680 pĜipojte max. 3 žárovky 24W 3W.
S transformátorem art. M832 pĜipojte max. 10 žárovek 24W 3W.
S transformátorem art. 832/030 pĜipojte max. 16 žárovek 24W 3W.
V pĜípadČ výzvy
od dveĜí bytu je
potĜeba
použít
jeden vodiþ navíc
(þíslo
uvedené
v závorce).
Na stranách 17 až 24 jsou varianty pro doplnČní zaĜízení o další
funkce.
BLOKOVÉ SCHÉMA sb1230
6
VIDEO TELEFONNÍ SYSTÉM S INTERKOMUNIKACÍ
S NAPÁJECÍM ZDROJEM ART. 6680 A PěEPOJOVAýEM ART. 935A
» V posledním monitoru zapojte
rezistor 75 Ohm mezi svorky V2-M.
MONITOR ý/B
Art. 6000 +
Art. 6200 +
Art. 6145 +
Art. 6152
MONITOR BAREVNÝ
Art. 6003 +
Art. 6200 +
Art. 6145 +
Art. 6152
PěÍPRAVA TELEFONU
Art. 6200 + 6152 PRO MONITOR
A - Vstupní panel video
Série GALILEO SECURITY, GALILEO,
PATAVIUM, 8100 a poštovní
schránky 2550/301-302
B - PĜídavné tlaþítko pro otevĜení zámku
C - Elektrický zámek 12Vac
D - Kamera s hovorovou jednotkou
Art. 559, 559G, 558, 570, 570G,
571, 559C a 570C+930A
E - Tlaþítko výzvy za dveĜmi bytu
L1- Žárovka osvČtlení panelu
(max. 3x24V 3W)
10x24V 3W s Art. M832
16x24V 3W s Art. 832/030
TELEFON
Art. 6200+6152
PěÍPRAVA TELEFONU
Art. 6200 + 6152
BEZ MONITORU
Pozn.
Pokud se na audio lince
ozve „brum“, pĜepnČte
pĜepínaþ „A-B“, pod
krytem, do polohy „A“.
KABEL
Art. 61/001
Art. 61/003
PěEPOJOVAý
Art. 935A
SíĢ
NAPÁJECÍ ZDROJ
Art. 6680
KABEL
Art. 61/001
Art. 61/003
PĜed
zapojením
telefonu vložte na
pĜipravená
místa
tlaþítka
art.
6152.
Zapojte mĤstky podle
schématu. U použitých
tlaþítek
odstĜihnČte
plast, který spojuje
tlaþítka,
jak
je
znázornČno na Fig.1.
Pozn.:
Ve
spodní
þásti
monitoru je pĜepínaþ
pro zapojení s nebo
bez
koax
kabelu.
PĜepnČte na „koax
kabel“.
SCHÉMA vc3242R1
7
VIDEO TELEFONNÍ SYSTÉM S DVċMA NEBO VÍCE VNċJŠÍMI JEDNOTKAMI
VIDEO S PěEPOJOVAýEM ART. 6592
VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI PROGRAMOVATELNÉHO PěEPOJOVAýE ART. 6592
Programovatelný automatický pĜepojovaþ pro dvČ vstupní jednotky s nebo bez kamery.
PĜepojovaþ je dodáván s propojovacími mĤstky pro nastavení funkcí automatiky. PĜi výzvČ od jednoho ze dvou vstupních panelĤ
se automaticky aktivují funkce video, audio a ovládání zámku.
PĜepojovaþe jsou konstruovány pro instalace s nČkolika vnČjšími jednotkami a lze je propojovat za sebou (sériovČ). Zvláštní
zaĜízení umožĖuje aktivaci systému pomocí pĜídavného tlaþítka na monitoru a postupné pĜepínání všech vnČjších jednotek.
Instalace s více pĜepojovaþi vyžaduje použití transformátoru Art. M832 pro každý pĜepojovaþ s výjimkou prvního (viz schéma).
Propojení napájecího zdroje s pĜepojovaþem a mezi pĜepojovaþi v pĜípadČ více vstupních jednotek je umožnČno pomocí tČchto
kabelových svazkĤ:
2/690 þerný, k propojení mezi napájecím zdrojem a pĜepojovaþem
2/591 bílý, k propojování mezi pĜepojovaþi
SEZNAM PRVKģ POTěEBNÝCH PRO INSTALACI (Odkaz na schéma vc3048-vc3050)
Popis schéma
Odkaz
Art.
Název
A
6000+6200+6145+6152, 6003+6200+6145+6152
Videotelefon
B
6300, 6301, 6303, 6500, 6501, 6401
Videotelefon
C
6600, 660A
Videotelefon
D
Elektrický zámek 12Vac
E
6680
Napájecí zdroj
F
Série GALILEO SECURITY, 8100
GALILEO, PATAVIUM, poštovní schránky
Vstupní panel
G
559, 559A, 559B, 559G, 558, 570, 570G, 571
nebo 559C a 570C
Kamera
H – H1
6592
PĜepojovaþ
I
2/690
Kabel napájecí zdroj – pĜepojovaþ
L
2/591
Kabel pĜepojovaþ – pĜepojovaþ
M
M832 nebo 832/030
Transformátor
N
PĜídavné tlaþítko otevĜení zámku
O
Tlaþítko výzvy za dveĜmi bytu
n
Poþet úþastníkĤ
Poþet
n
n
n
n
1
2
2–n
2
1
1
1-n
n
n
n
TABULKA PROGRAMOVÁNÍ
PĜepojovaþ je vybaven sedmi propojovacími mĤstky, P1, P2,
P3, P4, P5, P6 a P7, které pĜi správném nastavení ovlivĖují
spínání následujícím zpĤsobem:
P1 Blokování aktivace tlaþítkem z monitoru
Pokud je mĤstek vložen, potom monitor aktivní po výzvČ ze
vstupního panelu blokuje možnost aktivace jiným uživatelem.
P2 - P3 Priorita 1. vstupního panelu / priorita 2. vstupního
panelu
Pokud je mĤstek odstranČn, pĜíslušný panel ztrácí svou
prioritu. (Vstupní panel s prioritou mĤže pĜerušit komunikaci
panelu, který je bez priority). Je doporuþeno na vstupní panel
bez priority nainstalovat modul Art. 2/291 "ENGAGED-WAIT" =
"OBSAZENO-ýEKEJTE"
P4 - P5 Aktivace videofunkcí na 1. vstupním panelu /
aktivace videofunkcí na 2. vstupním panelu
Pokud je mĤstek odstranČn, monitor se nezapne pĜi výzvČ ze
vstupního panelu. (Použití pro panel bez kamery).
P6 Nepoužívá se - mĤstek nechat vložený.
P7 UzavĜení na posledním pĜepojovaþi
PĜi použití více pĜepojovaþĤ ponechte mĤstek vložený jen v
posledním.
V pĜípadČ zkratu odpojí ochrana PTC zaĜízení od sítČ. Po
odstranČní zkratu je potĜeba poþkat nČkolik minut než dojde
k ochlazení zaĜízení a návratu k normální funkci.
OsvČtlení panelu:
K napájecímu zdroji art.6680 pĜipojte max. 3 žárovky 24W 3W.
S transformátorem art. M832 pĜipojte max. 10 žárovek 24W 3W.
S transformátorem art. 832/030 pĜipojte max. 16 žárovek 24W 3W.
Na stranách 17 až 24 jsou varianty pro doplnČní zaĜízení o
další funkce.
BLOKOVÉ SCHÉMA sb1232
8
"
VIDEO TELEFONNÍ SYSTÉM S DVċMA NEBO VÍCE VNċJŠÍMI JEDNOTKAMI
VIDEO S PROGRAMOVATELNÝM PěEPOJOVAýEM ART. 6592
V posledním monitoru
zapojte rezistor 75 Ohm
mezi svorky V2-M.
»»
Pozn.
Pokud se na audio
lince ozve „brum“,
pĜepnČte
pĜepínaþ
„A-B“, pod krytem, do
polohy „A“.
TPozn.:
# Programovací mĤstky
»
Pozn.: Bílý vodiþ pĜipojte
na svorku C1 napájecího
zdroje.
Ve spodní þásti
monitoru (nebo dole)
je
pĜepínaþ
pro
zapojení s nebo bez
koax
kabelu.
PĜepnČte na „koax
kabel“
nastavte viz tabulka.
KABEL
Art. 2/690
NAPÁJECÍ ZDROJ
Art. 6680
PěEPOJOVAý
Art. 6592
V pĜepínaþi na zadní
stranČ monitoru pĜepnČte
do polohy bez ochrany
soukromí hovoru.
»»»
Funkce „OCHRANA
SOUKROMÍ“je zpravidla
vypnuta. Pro aktivaci
nebo vypnutí se podívejte
na programování ochrany
soukromí hovoru.
KABEL
Art. 61/001
Art. 61/003
MONITOR
Art. 6600
Art. 660A
MONITOR
Art. 6300
Art. 6301
Art. 6401
Art. 6500
Art. 6501
MONITOR ý/B
Art. 6000+6200+
Art. 6145+6152
A - Vstupní panel video série GALILEO
SECURITY, GALILEO, PATAVIUM,
8100, poštovní schránky 2550/301_302
B - PĜídavné tlaþítko otevĜení zámku
C - Elektrický zámek 12Vac
D –Kamera s hovorovou jednotkou
Art. 559, 559A, 559B, 559G, 558, 570,
570G, 571, 559C a 570C
E – Tlaþítko výzvy za dveĜmi bytu
L0 – Tlaþítko „OBSAZENO“ Art. 8291
pro panely série GALILEO
L1 - Žárovka (max. 3x24V 3W)
10x24V 3W s Art. M832
16x24V 3W s Art. 832/030
MONITOR BAREVNÝ
Art. 6003+6200+
Art. 6145+6152
Poz.: Svorka þ. 8 odpovídající
prvnímu tlaþítku art. 6200 a svorka
þ. 12 se symbolem … u série 63006500 se pĜipojují na svorku A
pĜepojovaþe. Toto umožĖuje provézt
autoaktivaci zaĜízení s pĜepínáním a
aktivací funkcí audio, video a zámek
cyklicky na všech panelech.
SCHÉMA vc3048R1
VEDENÍ K MONITORģM
POZOR - ZaĜízení mĤže být také s ochranou soukromí hovoru. Do telefonĤ art. 6200 je potĜeba vložit desku art. 6155.
Monitory art. 6300, 6303. 6500 jsou vybaveny pĜepínaþem ochrany soukromí umístČném na zadní stranČ pĜístroje.
9
10
MONITOR
BAREVNÝ
Art. 6003+
Art. 6200+
Art. 6152+
Art 6145
MONITOR ý/B
Art. 6000+
Art. 6200+
Art. 6152+
Art. 6145
Art. 6300
Art. 6301
Art. 6401
Art. 6500
Art. 6501
SíĢ
SVAZEK
Art. 2/690
POZOR
ZaĜízení mĤže být také
s ochranou soukromí
hovoru.
Do telefonĤ
art. 6200 je potĜeba
vložit desku art. 6155.
Monitory art. 6300,
6303,
6500
jsou
vybaveny pĜepínaþem
ochrany
soukromí
umístČném na zadní
stranČ pĜístroje.
nastavte viz tabulka
# Programovací mĤstky
PěEPOJOVAý Art. 6592
TRANSFORMÁTOR
Art. M832, 832/030
A - Vstupní panel video série GALILEO SECURITY, GALILEO,
PATAVIUM, 8100, poštovní schránky 2550/301-302
A1- Vstupní panel video série GALILEO SECURITY, GALILEO,
PATAVIUM, 8100, poštovní schránky 2550/301-302
B - PĜídavné tlaþítko otevĜení zámku
C - Elektrický zámek 12Vac
D –Kamera s hovorovou jednotkou
Art. 559, 559A, 559B, 559G, 558, 570, 570G, 571,
559C a 570C
E – Hovorová jednotka Art. 930 nebo 930A
F – Externí kamera Art. 5000-5020-5A20-5B20
Art. 5A10-5B10-5C10-5D10
G – Tlaþítko výzvy za dveĜmi bytu
L0 – Tlaþítko „OBSAZENO“ Art. 8291 pro panely série GALILEO
L1 - Žárovka (max. 3x24V 3W)
10x24V 3W s Art. M832
16x24V 3W s Art. 832/030
SíĢ
KABELOVÝ SVAZEK
Art. 2/591
PěEPOJOVAý Art. 6592
Poz.: Svorka þ. 8 odpovídající
prvnímu tlaþítku art. 6200 a svorka
þ. 12 se symbolem … u série 63006500 se pĜipojují na svorku A
pĜepojovaþe.
Toto
umožĖuje
provézt
autoaktivaci
zaĜízení
s pĜepínáním a aktivací funkcí
audio, video a zámek cyklicky na
všech panelech.
NAPÁJECÍ ZDROJ
Art. 6680
Pozn.
Pokud se na audio lince ozve „brum“ pĜepnČte
pĜepínaþ „A-B“, pod krytem, do polohy „A“.
VEDENÍ K MONITORģM
Art. 6600
Art. 660A
Ve spodní þásti
monitoru
(nebo
dole) je pĜepínaþ pro
zapojení s nebo bez
koax
kabelu.
PĜepnČte na „koax
kabel“.
MONITOR
TPozn.:
Funkce
„OCHRANA
SOUKROMÍ“ je zpravidla
vypnuta. Pro aktivaci nebo
vypnutí se podívejte na
programování
ochrany
soukromí hovoru.
MONITOR
»»»
bez ochrany soukromí
V pĜepínaþi na zadní stranČ
monitoru pĜepnČte do polohy
»»
V
posledním
monitoru
zapojte rezistor 75 Ohm
mezi svorky V2-M.
»
Pozn.: Bílý vodiþ pĜipojte na
svorku C1 napájecího zdroje.
"
VIDEO TELEFONNÍ SYSTÉM S TěEMI NEBO VÍCE VNċJŠÍMI JEDNOTKAMI
VIDEO S PROGRAMOVATELNÝMI PěEPOJOVAýI ART. 6592
SCHÉMA vc3050R1
VIDEOTELEFONNÍ SYSTÉM PRO KOMPLEX BUDOV,
HLAVNÍ VSTUPNÍ PANEL A DVA NEBO VÍCE PANELģ VEDLEJŠÍCH
POPIS ZAěÍZENÍ
Instalace umožĖuje spojení více budov s hlavním vstupním panelem. Každá budova mĤže být vybavena vstupním panelem s
nebo bez kamery a monitory v bytech. Hlavní vstupní panel je s kamerou a jmény všech úþastníkĤ ve všech budovách.
PĜepojovaþ Art. 6594 v každé budovČ volí zvukové, obrazové a odemykací pĜipojení volajícího vstupního panelu (hlavního nebo
vedlejšího). Každá budova je díky tomu naprosto nezávislá a umožĖuje souþasnou komunikaci monitorĤ k vlastním vstupním
panelĤm.
POZN.: Napájeþ Art. 6680/V03 má stejné vlastnosti a funkce jako napájeþ Art. 6680, ale je používaný v instalacích obytných
komplexĤ.
SEZNAM PRVKģ POTěEBNÝCH PRO INSTALACI (Odkaz schéma VE1930-VE4356-VE4357)
Popis schéma
Odkaz
Art.
Název
A
6000+6200+6145, 6003+6200+6145
Monitor
B
6300, 6301, 6303, 6500, 6501, 6401
Monitor
C
6600, 660A
Monitor
D
6582
Napájecí zdroj
E
6680/V03
Napájecí zdroj
F
Vstupní panel video série GALILEO SECURITY,
Video panel hlavní nebo vedlejší
GALILEO nebo PATAVIUM
F1
Vstupní panel audio série GALILEO SECURITY,
Audio panel vedlejší
GALILEO nebo PATAVIUM
G
559, 559A, 559B, 559G, 558, 570, 570G, 571,
nebo 559C a 570C
Kamera
G1
930 nebo 930A
Hovorová jednotka
H
6594
PĜepojovaþ
I
6584
Napájecí zdroj
L
Elektrický zámek 12Vac
M
PĜídavné tlaþítko otevĜení zámku
N
5556/004
Videorozboþovaþ
O
Tlaþítko výzvy za dveĜmi bytu
m
Poþet úþastníkĤ 1 budova
n
Poþet úþastníkĤ 2 budova
o
Poþet úþastníkĤ 3 budova
x
Poþet budov
Kompletní schéma získáte složením základního schéma ve1930 se schématy ve4356 nebo ve4357.
Poþet
n
n
n
1
n
n
1-n
n
n
n
1
n
n
1
n
n
n
n
n
V pĜípadČ výzvy
od dveĜí bytu je
potĜeba
použít
jeden vodiþ navíc
(þíslo
uvedené
v závorce).
V pĜípadČ zkratu odpojí
ochrana PTC zaĜízení
od sítČ. Po odstranČní
zkratu je potĜeba poþkat
nČkolik minut než dojde
k ochlazení zaĜízení a
návratu
k normální
funkci.
Na stranách 17 až 24 jsou varianty pro doplnČní
zaĜízení o další funkce.
OsvČtlení panelu:
K napájecímu zdroji art.6680 pĜipojte
max. 3 žárovky 24W 3W.
S transformátorem art. M832 pĜipojte
max. 10 žárovek 24W 3W.
S transformátorem art. 832/030 pĜipojte
max. 16 žárovek 24W 3W.
BLOKOVÉ SCHÉMA sb1233
11
12
BUDOVA SE VSTUPNÍM PANELEM
AUDIO (schéma ve4356)
BUDOVA SE VSTUPNÍM PANELEM
VIDEO (schéma ve4357)
NAPÁJECÍ ZDROJ
Art. 6584
L1- Žárovka osvČtlení panelu
(max. 3x24V 3W)
10x24V 3W s Art. M832
16x24V 3W s Art. 832/030
NAPÁJECÍ ZDROJ
Art. 6582
SíĢ
A - Vstupní panel video série GALILEO
SECURITY, GALILEO, 8100, PATAVIUM,
B - PĜídavné tlaþítko otevĜení zámku
C - Elektrický zámek 12Vac
D –Kamera s hovorovou jednotkou
Art. 559, 559A, 559B, 559G, 558, 570,
570G, 559C a 570C
VIDEO
ROZDċLOVAý
Art. 5556/004
VIDEOTELEFONNÍ SYSTÉM PRO KOMPLEX BUDOV,
HLAVNÍ VSTUPNÍ PANEL VIDEO
SCHÉMA ve1930
VIDEOTELEFONNÍ SYSTÉM PRO KOMPLEX BUDOV,
BUDOVA S VEDLEJŠÍM PANELEM AUDIO
»
V posledním
monitoru
zapojte rezistor 75 Ohm
mezi svorky V2 – M.
Pozn.
Pokud se na audio lince
ozve „brum“, pĜepnČte
pĜepínaþ
„A-B“,
pod
krytem, do polohy „A“.
SíĢ
»»
PĜepínaþ na zadní stranČ
monitoru
pĜepnČte
do
polohy
bez
ochrany
soukromí hovoru.
NAPÁJECÍ ZDROJ
Art. 6680/V03
PěEPOJOVAý
Art. 6594
»»»
Funkce
„OCHRANA
SOUKROMÍ“ je zpravidla
vypnuta.
Pro
aktivaci
nebo vypnutí se podívejte
na programování ochrany
soukromí hovoru.
MONITOR
Art. 6600
Art. 660A
K HLAVNÍMU
VSTUPNÍMU
PANELU
MONITOR
Art. 6300
Art. 6301
Art. 6401
Art. 6500
Art. 6501
Pozn.:
V zadní þásti monitoru
(nebo dole) je pĜepínaþ
pro zapojení s nebo
bez
koax
kabelu.
PĜepnČte na „koax
kabel“.
MONITOR ý/B
Art. 6000+
Art. 6200+
Art. 6145
Pozn.
Spojením svorek S a CS na
pĜepojovaþi
Art.
6594
dosáhneme
souþasného
otevírání zámkĤ u hlavního
a vedlejšího panelu.
MONITOR
BAREVNÝ
Art. 6000+
Art. 6200+
Art. 6145
A - Vstupní panel video
Série GALILEO SECURITY,
GALILEO, PATAVIUM, 8100
B - PĜídavné tlaþítko pro otevĜení zámku
C - Elektrický zámek 12Vac
D – Hovorová jednotka Art. 930 nebo 930A
E - Tlaþítko výzvy za dveĜmi bytu
L1- Žárovka osvČtlení panelu
(max. 3x24V 3W)
10x24V 3W s Art. M832
16x24V 3W s Art. 832/030
VEDENÍ K MONITORģM
SCHÉMA ve4356R2
13
VIDEOTELEFONNÍ SYSTÉM PRO KOMPLEX BUDOV,
BUDOVA S VEDLEJŠÍM PANELEM VIDEO
»
V posledním
monitoru
zapojte rezistor 75 Ohm
mezi svorky V2 – M.
Pozn.
Pokud se na audio lince
ozve „brum“, pĜepnČte
pĜepínaþ
„A-B“,
pod
krytem, do polohy „A“.
SíĢ
»»
NAPÁJECÍ ZDROJ
Art. 6680/V03
PĜepínaþ na zadní stranČ
monitoru
pĜepnČte
do
polohy
bez
ochrany
soukromí hovoru.
PěEPOJOVAý
Art. 6594
»»»
Funkce „OCHRANA
SOUKROMÍ“
je
zpravidla
vypnuta.
Pro aktivaci nebo
vypnutí se podívejte
na
programování
ochrany
soukromí
hovoru.
MONITOR
Art. 6600
Art. 660A
K HLAVNÍMU
VSTUPNÍMU
PANELU
MONITOR
Art. 6300
Art. 6301
Art. 6401
Art. 6500
Art. 6501
MONITOR ý/B
Art. 6000+
Art. 6200+
Art. 6145
MONITOR
BAREVNÝ
Art. 6000+
Art. 6200+
Art. 6145
14
Pozn.
Spojením svorek S a CS na
pĜepojovaþi
Art.
6594
dosáhneme
souþasného
otevírání zámkĤ u hlavního
a vedlejšího panelu.
A - Vstupní panel video
Série GALILEO SECURITY,
GALILEO, PATAVIUM, 8100
B - PĜídavné tlaþítko pro otevĜení zámku
C - Elektrický zámek 12Vac
D – Hovorová jednotka Art. 930 nebo 930A
E - Tlaþítko výzvy za dveĜmi bytu
L1- Žárovka osvČtlení panelu
(max. 3x24V 3W)
10x24V 3W s Art. M832
16x24V 3W s Art. 832/030
VEDENÍ K MONITORģM
Pozn.:
V zadní þásti monitoru (nebo dole) je pĜepínaþ pro zapojení
s nebo bez koax kabelu. PĜepnČte na „koax kabel“.
SCHÉMA ve4357R2
VIDEOTELEFONNÍ SYSTÉM S ÚSTěEDNOU VRÁTNÉHO
ART. 152A – 152B…152I
POPIS ZAěÍZENÍ
ÚstĜedna pracuje s výzvou "SOUND SYSTÉM" nebo "AC".
PĜi "vnitĜním" režimu (tlaþítka IE zapnuto I) ústĜedna umožĖuje konverzaci s ochranu soukromí hovoru mezi ústĜednou a
telefony, hovorová jednotka je vylouþena. Pro komunikaci z ústĜedny na telefony nebo videotelefony vyberte a stisknČte tlaþítko
volané linky a tlaþítko "CH". V pĜípadČ komunikace ústĜedny s videotelefonem se neaktivuje monitor (video), ale pouze funkce
audio.
Pro komunikaci z telefonu nebo videotelefonu na ústĜednu zvednČte mikrotelefon a stisknČte tlaþítko
. Pro odpovČć z
ústĜedny stisknČte tlaþítko volajícího, které svítí. ÚstĜedna je vybavena akustickou signalizací 50 Hz - signalizuje obsazenou
linku. Elektronické zaĜízení pĜepne všechny výzvy ze vstupního panelu na zvonek recepce.
PĜi "vnČjším" režimu (tlaþítka IE zapnuto E) ústĜedna umožĖuje hovory bez ochrany soukromí hovoru mezi telefonem nebo
videotelefonem a vstupním panelem. Komunikace ústĜedny s telefony je vylouþena, mĤže komunikovat se vstupním panelem.
Výzvy ze vstupního panelu jsou adresovány pĜímo k úþastníkĤm. Stejné tlaþítko jako pro výzvu na ústĜednu se nyní používá pro
odemknutí zámku, umožĖuje to relé instalované v ústĜednČ. Když je ústĜedna je pĜepnuta na "vnČjší" režim ("tlaþítko I/E" zapnuto
E), odemknutí zámku dveĜí u vstupního panelu z ústĜedny provedete stisknutím tlaþítka "AP".
V ústĜednách s více než 80 linkami je instalováno tlaþítko multiplikátor "=x" (násobící tlaþítko), umožĖuje zdvojnásobení poþtu
linek. Jedním úþastnickým tlaþítkem jsou volány dvČ samostatné linky.
K PROVEDENÍ VOLÁNÍ
Komunikace z ústĜedny na telefony nebo
videotelefony:
- zvednČte mikrotelefon
- vyberte tlaþítkem multiplikátoru kontrolku (žlutá
nebo þervená podle linky, na kterou chcete volat)
- stisknČte tlaþítko výbČru linky: rozsvítí se
kontrolka stejné barvy jako tlaþítka multiplikátoru.
Pro zmČnu linky staþí stisknout tlaþítko
multiplikátoru.
Všechny další funkce jsou stejné.
INSTALACE ÚSTěEDNY
ÚstĜedna mĤže být zapuštČna do stolu, položena na stĤl
nebo instalována na stČnu.
PĜi montáži na stČnu dodržujte následující instrukce: po
otevĜení ústĜedny uvolnČte šrouby, které drží dvČ kovové
postranní podpČry. PodpČry sundejte a otoþte. Tímto se
nakloní pĜední panel ústĜedny a umožní zavČšení
mikrotelefonu.
V pĜípadČ zkratu odpojí ochrana PTC zaĜízení od sítČ.
Po odstranČní zkratu je potĜeba poþkat nČkolik minut
než dojde k ochlazení zaĜízení a návratu k normální
funkci.
Na stranách 17 až 24 jsou varianty pro doplnČní
zaĜízení o další funkce.
SEZNAM PRVKģ POTěEBNÝCH PRO INSTALACI (Odkaz na schéma VP3425)
BLOKOVÉ SCHÉMA sb1234
Popis schéma
Odkaz
Art.
Název
Poþet
A
6000+6200+6145, 6003+6200+6145
Videotelefon
n
B
6300, 6301, 6303, 6500, 6501, 6401
Videotelefon
n
C
Elektrický zámek 12Vac
1
D
152A-152B-----152I
ÚstĜedna vrátného
1
E
6680
Napájecí zdroj
1
F
836
Napájecí zdroj pro ústĜednu
1
G
Série GALILEO SECURITY, GALILEO, PATAVIUM
Vstupní panel
1
H
559, 559A, 559B, 559G, 558, 570, 570G, 571
559C a 570C
Kamera
1
I
PĜídavné tlaþítko otevĜení zámku
1
n
Poþet úþastníkĤ
n
15
VIDEOTELEFONNÍ SYSTÉM S ÚSTěEDNOU VRÁTNÉHO
ART. 152A – 152B…152I
Pozn.
Pokud se na audio
lince ozve „brum“,
pĜepnČte pĜepínaþ „AB“, pod krytem, do
polohy „A“.
Vložte mĤstek S1
NAPÁJECÍ ZDROJ
Art. 836
ÚSTěEDNA
Art. 152A
SíĢ
SíĢ
NAPÁJECÍ ZDROJ
Art. 6680
MONITOR ý/B
Art. 6000+
Art. 6200+
Art. 6145
MONITOR
BAREVNÝ
Art. 6000+
Art. 6200+
Art. 6145
MONITOR
Art. 6300
Art. 6303
Art. 6500
MONITOR
Art. 6301
Art. 6401
Art. 6501
A - Vstupní panel video série GALILEO
SECURITY, GALILEO, PATAVIUM, 8100
B - PĜídavné tlaþítko pro otevĜení zámku
C - Elektrický zámek 12Vac
D - Kamera s hovorovou jednotkou
Art. 559, 559A, 559B, 559G, 558, 570, 570G,
571, 559C a 570C
E – Dioda 1N4004, Art. R027
L1- Žárovka osvČtlení panelu
(max. 3x24V 3W)
10x24V 3W s Art. M832
16x24V 3W s Art. 832/030
Pozn.:
V zadní þásti monitoru (nebo dole) je pĜepínaþ pro zapojení
s nebo bez koax kabelu. PĜepnČte na „koax kabel“.
V monitorech Art. 6300, 6303, 6500 nastavte mikropĜepínaþ
vzadu na monitoru do polohy ústĜedna.
VEDENÍ K MONITORģM
»
V posledním
monitoru
zapojte rezistor 75 Ohm
mezi svorky V2 – M.
SCHÉMA VP3425
16
SVORKOVNICE ÚSTěEDNY
C1- Spoleþná vstup pro výzvu Sound system nebo AC
1Záporná
2Mikrofon
3Spoleþná hovor
4Výzva na vrátného (ústĜedna v režimu "vnitĜní") nebo odemknutí
zámku (ústĜedna v režimu "vnČjší")
6,7,8- VnČjší jednotka
CP- Spoleþná na tlaþítka vnČjší jednotky
SZámek
XVypnutí monitoru
SP-P PĜipojení pĜídavného vnČjšího zvonku. Zvoní pĜi výzvČ ze
vstupního panelu, když je ústĜedna v režimu "vnitĜní".
FMikrotelefony a výzvy domovních telefonĤ
VARIANTY K ZÁKLADNÍM ZAPOJOVACÍM SCHÉMATģM
VIDEO S KOAXIÁLNÍM KABELEM
VARIANTA 1 (17)
Zapojení dvou nebo více monitorĤ se souþasným spínáním a s napájecím zdrojem Art. 6582
VEDENÍ K MONITORģM
Napájecí zdroj Art. 6680
mĤže souþasnČ napájet
dva monitory Art. 6000,
6003, 6300, 6301, 6303,
6600 nebo jeden monitor
Art. 6500, 6501, 6401 pĜi
zapojení dle schématu.
Max 2 monitory
Art. 6000
Art. 6003
PĜi vČtším poþtu monitorĤ
aktivovaných
souþasnČ
(zapojených paralelnČ) je
potĜeba použít pĜídavný
napájecí zdroj Art. 6582
pro každý další monitor,
nebo použít stolní adaptér s
vestavČným
napájecím
zdrojem.
PĜi paralelním zapojení více
monitorĤ se spoleþnou
výzvou použijte art. 934 pro
zesílení signálu výzvy.
Art. 934 použijte pĜi více
než tĜech monitorech pro
další þtyĜi monitory.
Telefon
Art. 6200
ZDROJ
Art. 6582
K základnímu
napájecímu
zdroji
pĜipojit
max 2 monitory
Art. 6000
Art. 6003
SíĢ
K NAPÁJECÍMU ZDROJI
Art. 6680
VEDENÍ K MONITORģM
VEDENÍ K MONITORģM
K základnímu
napájecímu
zdroji
pĜipojit
max 2 monitory
Art. 6300
Art. 6301
Art. 6303
Max 1 monitor
Art. 6500
Art. 6501
Art. 6401
K základnímu
napájecímu
zdroji
pĜipojit
max 2 monitory
Art. 6600
Art. 660A
ZDROJ
Art. 6582
SíĢ
ZDROJ
Art. 6582
K NAPÁJECÍMU ZDROJI
Art. 6680
SíĢ
K NAPÁJECÍMU
ZDROJI
Art. 6680
17
VARIANTY K ZÁKLADNÍM ZAPOJOVACÍM SCHÉMATģM
VIDEO S KOAXIÁLNÍM KABELEM
VARIANTA 2 (20)
Zapojení pĜídavného zvonku Art. 2/841
PĜídavný zvonek (reproduktor) Art. 2/841 opakuje zvuk výzvy na monitoru s nezmČnČným tónem.
Monitor
Art. 6000
Art. 6003
PĜídavný
zvonek
Art. 2/841
Monitor
Art. 6300
Art. 6301
Art. 6303
Art. 6500
Art. 6501
Art. 6401
PĜídavný
zvonek
Art. 2/841
Telefon
Art. 6200
PĜídavný
zvonek
Art. 2/841
Monitor
Art. 6600
Art. 660A
VARIANTA 3 (36)
Zapojení transformátoru Art. M832,
832/030
k panelĤm
s více
žárovkami pro osvČtlení jmenovek.
Transformátor použijte, pokud jsou
zapojeny více než tĜi žárovky pro
osvČtlení jmenovek.
SíĢ
TRANSFORMÁTOR
Art. M832
Art. 832/030
NAPÁJECÍ ZDROJ
Art. 6680
SíĢ
A-
Vstupní panel video
Série GALILEO SECURITY, GALILEO, PATAVIUM,
8100 a poštovní schránky 2550/301-302
BElektrický zámek 12Vac
CKamera s hovorovou jednotkou
DPĜídavné tlaþítko pro otevĜení zámku
L1…Lx - Žárovka osvČtlení panelu
(max. 3x24V 3W)
10x24V 3W s Art. M832
16x24V 3W s Art. 832/030
18
VARIANTY K ZÁKLADNÍM ZAPOJOVACÍM SCHÉMATģM
VIDEO S KOAXIÁLNÍM KABELEM
VARIANTA 4 (23)
Zapojení tlaþítka výzvy u dveĜí bytu
PĜi výzvČ od dveĜí bytu vydává monitor jiný tón než tón výzvy ze vstupního panelu. Monitor zĤstává vypnut.
Monitor
Art. 6000
Art. 6003
Telefon
Art. 6200
SíĢ
NAPÁJECÍ ZDROJ
Art. 6680
V pĜípadČ, že je v Art. 6200 vložen Art.
6150, nemĤže být výzva za dveĜmi bytu
realizována.
A - Tlaþítko u dveĜí bytu
SíĢ
NAPÁJECÍ ZDROJ
Art. 6680
Monitor
Art. 6300
Art. 6301
Art. 6303
Art. 6500
Art. 6501
Art. 6401
SíĢ
NAPÁJECÍ ZDROJ
Art. 6680
Monitor
Art. 6600
Art. 660A
19
VARIANTY K ZÁKLADNÍM ZAPOJOVACÍM SCHÉMATģM
VIDEO S KOAXIÁLNÍM KABELEM
VARIANTA 5 (25)
Zapojení tlaþítka pro aktivaci monitoru
Pro aktivaci video systému z monitoru stisknČte tlaþítko þíslo 1, je to tlaþítko uvedené v tomto schématu. MĤže se zapojit
kterékoliv z osmi pĜídavných tlaþítek art. 6152.
Maximální zatížení kontaktĤ tlaþítek v monitoru je 24 V dc/ac – 0,5 A.
Monitor
Art. 6000
Art. 6003
SíĢ
NAPÁJECÍ ZDROJ
Art. 6680
Poznámka.
Tlaþítko se symbolem … je urþeno výhradnČ pro
aktivaci video systému z monitoru, nemĤže být
použito pro jiné funkce.
Aktivovat video zaĜízení z monitoru je možné
tlaþítkem se symbolem
schéma.
Monitor
Art. 6300
Art. 6301
Art. 6303
Art. 6500
Art. 6501
Art. 6401
Monitor
Art. 6600
Art. 660A
SíĢ
SíĢ
NAPÁJECÍ ZDROJ
Art. 6680
20
zapojeném dle
NAPÁJECÍ ZDROJ
Art. 6680
VARIANTY K ZÁKLADNÍM ZAPOJOVACÍM SCHÉMATģM
VIDEO S KOAXIÁLNÍM KABELEM
VARIANTA 6 (28)
Paralelní zapojení telefonu a videotelefonu nebo zapojení pouze telefonu do videotelefonního systému
Poznámka
K videotelefonu mĤže být paralelnČ zapojen jeden domovní telefon. Pro paralelní zapojení více telefonĤ použijte zesilovaþ
výzvy art. 934.
A – Zapojení úþastníka pouze s telefonem (bez monitoru)
B – Zapojení telefonu paralelnČ k videotelefonu
VEDENÍ K MONITORģM
Telefon
Art. 8875
Art. 8872
Telefon
Art. 8875
Art. 8872
Monitor
Art. 6300
Art. 6301
Art. 6303
Art. 6500
Art. 6501
Art. 6401
Monitor
Art. 6600
Telefon
Art. 8875
Art. 8872
Telefon
Art. 8875
Art. 8872
K NAPÁJECÍMU ZDROJI
Art. 6680
Monitor
Art. 6000
Art. 6003
Telefon
Art. 6200
Domovní telefon art. 6200
mĤže být zapojen bez
monitoru.
To znamená zapojit pouze
telefon samostatnČ.
21
VARIANTY K ZÁKLADNÍM ZAPOJOVACÍM SCHÉMATģM
VIDEO S KOAXIÁLNÍM KABELEM
VARIANTA 7 (33, 33B)
Zapojení relé Art. 170/560 pro pĜepínání pĜídavné kamery s monitorem Art. 6600.
Monitor
Art. 6000
Art. 6003
SíĢ
RELÉ
Art. 170/560
PěÍDAVNÁ KAMERA
Art. 5000, 5020, 5A20, 5B20,
Art. 5A10, 5B10, 5C10
NAPÁJECÍ ZDROJ
Art. 6680
Telefon
Art. 6200
Monitor
Art. 6300
Art. 6301
Art. 6303
Art. 6500
Art. 6501
Art. 6401
Zapojení relé Art. 170/560 pro pĜepínání pĜídavné kamery.
Monitor
Art. 6000
Art. 6003
Monitor
Art. 6600
Art. 660A
SíĢ
RELÉ
Art. 170/560
PěÍDAVNÁ KAMERA
Art. 5000, 5020, 5A20, 5B20,
Art. 5A10, 5B10, 5C10
NAPÁJECÍ ZDROJ
Art. 6680
Telefon
Art. 6200
Monitor
Art. 6300
Art. 6301
Art. 6303
Art. 6500
Art. 6501
Art. 6401
A - Vstupní panel video Série GALILEO SECURITY, GALILEO, PATAVIUM,
8100 a poštovní schránky 2550/301-302
B - Elektrický zámek 12Vac
C - Kamera s hovorovou jednotkou Art. 559, 559G, 558, 570, 570G, 571,
559C a 570C+930A
D - PĜídavné tlaþítko pro otevĜení zámku
L1- Žárovka osvČtlení panelu (max. 3x24V 3W)
10x24V 3W s Art. M832
16x24V 3W s Art. 832/030
ýINNOST
Relé Art. 170/560 umožĖuje aktivaci video systému a pĜepínání kamer.
V monitorech Art. 6300, 6500 použijte pro aktivaci systému a pĜepínání kamer tlaþítko se symbolem ….
V monitorech Art. 6600 použijte pro aktivaci systému tlaþítko se symbolem
a tlaþítko se symbolem … pro pĜepínání kamer
(pĜepínaþ na zadní stranČ monitoru pĜepnČte do polohy „A“).
V domovních telefonech Art. 6200 použijte pĜídavné tlaþítko, v schématu je použito tlaþítko þíslo 1.
Stlaþením tlaþítka se aktivuje video systém bez aktivace zvonku. Pokud je tlaþítko pĜidrženo stisknuté, aktivuje se obraz pĜídavné
kamery, po uvolnČní tlaþítka se objeví zábČr kamery ve vstupním panelu.
Pro snímání v noci osvČtlete prostor zábČru pĜídavné kamery pĜídavným reflektorem, pro spínání použijte relé Art. 170/001. Je
možné použít infraþervené osvČtlení pro ý/B kamery nebo bílé pro barevné kamery.
Pro zapojení celého systému postupujte podle schémat zapojení k napájecímu zdroji Art. 6680.
22
VARIANTY K ZÁKLADNÍM ZAPOJOVACÍM SCHÉMATģM
VIDEO S KOAXIÁLNÍM KABELEM
VARIANTA 8 (37)
Zapojení videorozdČlovaþĤ Art. 5556/004 a Art. 6554 pro rozdČlení na více stoupacích vedení.
Pro zapojení video použijte kabel RG59 nebo podobný dobré kvality s impedancí 75 Ohm.
Všechny volné video výstupy „V1-V2-V3-V4“ musí být zakonþeny rezistory 75 Ohm (jsou v dodávce). Použité výstupy musí být
zakonþeny rezistory 75 Ohm na svorkách „V2-M“ v posledních videotelefonech každého stoupacího vedení.
Volný výstup „V“ videorozdČlovaþ musí být zakonþen rezistorem 75 Ohm.
Pozn.: Potenciometrem P1 na videorozboþovaþi Art. 5556/004 mĤžeme zesílit signál všech výstupĤ souþasnČ. Standardní
nastavení od výrobce je 1.
Poslední monitor
série 6600
Poslední monitor
série Petrarca
Poslední monitor série
6300-6400-6500
Svorky monitoru
série Petrarca
Svorky monitoru
série 6300 - 6500
Svorky monitoru
série Petrarca
Svorky monitoru
série 6300 - 6500
Svorky monitoru
série 6600
Svorky monitoru
série 6600
K napájecímu zdroji
Art. 6680
NAPÁJECÍ ZDROJ
Art. 6582
VIDEOROZDċLOVAý
Art. 5556/004
Art. 6554
SíĢ
Pozn.: V napájecím zdroji Art. 6582 propojte svorky A-B-D.
23
VARIANTY K ZÁKLADNÍM ZAPOJOVACÍM SCHÉMATģM
VIDEO S KOAXIÁLNÍM KABELEM
VARIANTA 9 (38)
Zapojení videotelefonĤ s patrovými rozdČlovaþi videosignálu Art. 5556/004 nebo Art. 6554.
Schéma ukazuje zapojení jednoho stoupacího vedení k monitorĤm s videorozdČlovaþi na podlažích. Celkové zapojení je
provedeno podle základního schéma napájecího zdroje Art. 6680 (ukazující zapojení bez patrových videorozdČlovaþĤ) a tohoto
schématu s videorozdČlovaþi.
Vedení k monitorĤm
Monitor
Art. 6600
Art. 660A
Monitor
Art. 6600
Art. 660A
Monitor
Art. 6300
Art. 6301
Art. 6303
Art. 6500
Art. 6501
Monitor
Art. 6300
Art. 6301
Art. 6303
Art. 6500
Art. 6501
5556/004 a 6554
Všechny volné video výstupy V1-V2-V3V4 musí být zakonþeny rezistory 75 Ohm
(jsou v dodávce). Použité výstupy musí
být zakonþeny rezistory 75 Ohm na
svorkách V2-M ve videotelefonech.
Poslední videorozdČlovaþ musí být
zakonþen rezistorem 75 Ohm pĜipojeným
na volnou svorku V.
RozdČlovaþ
Art. 5556/004
Art. 6554
Monitor
Art. 6000
Art. 6003
Monitor
Art. 6000
Art. 6003
Poznámka: pro napájení rozdČlovaþĤ
zapojte svorky – a + rozdČlovaþĤ na
svorky – a +D (nebo 10) pouze tČch
monitorĤ
pĜipojených
k tomuto
rozdČlovaþi koax kabelem.
POZOR:
VideorozdČlovaþe Art. 6554 mohou být
pĜipojeny pĜímo ke svorkám + a –
základního napájecího zdroje místo k
svorce +D (nebo 10) monitoru.
V tom pĜípadČ mĤže být instalováno
maximálnČ 10 rozdČlovaþĤ Art. 6554
v zaĜízení s monitory Art. 6300, 6301,
6000, 6003 a maximálnČ 5 rozdČlovaþĤ
s monitory Art. 6500, 6501, 6401.
RozdČlovaþ
Art. 5556/004
Art. 6554
K napájecímu zdroji
Art. 6680
24
Poznámky:
Zastoupení pro ýR a SR
ELVI spol. s r.o.
HatČ 545, 26101 PĜíbram
Tel 318 629 704 Fax 318 633 407
www.elvox.cz [email protected]
Download

Vybraná schémata zapojení videotelefonů