Technika pohonov \ Automatizácia pohonov \ Systémová integrácia \ Servis
Trojfázové motory, asynchrónne servomotory
v nevýbušnom vyhotovení
Vydanie 10/2008
16715438 / SK
Prevádzkový návod
SEW-EURODRIVE – Driving the world
Obsah
1 Všeobecné pokyny................................................................................................. 5
1.1 Použitie prevádzkového návodu .................................................................... 5
1.2 Štruktúra bezpečnostných upozornení........................................................... 5
1.3 Nároky, vyplývajúce zo záruky....................................................................... 6
1.4 Vylúčenie zo záruky ....................................................................................... 6
1.5 Poznámka o autorských právach ................................................................... 6
2 Bezpečnostné pokyny ........................................................................................... 7
2.1 Úvodné poznámky ......................................................................................... 7
2.2 Všeobecne ..................................................................................................... 7
2.3 Cieľová skupina ............................................................................................. 8
2.4 Používanie v súlade s účelom využitia........................................................... 8
2.5 Súvisiaca dokumentácia ................................................................................ 9
2.6 Transport........................................................................................................ 9
2.7 Dlhodobé skladovanie ................................................................................... 9
2.8 Inštalácia / montáž ....................................................................................... 10
2.9 Elektrické pripojenie ..................................................................................... 10
2.10 Uvedenie do prevádzky/prevádzka .............................................................. 10
3 Konštrukcia motora ............................................................................................. 11
3.1 Trojfázový motor .......................................................................................... 11
3.2 Typový kľúč, typový štítok, typové označenie .............................................. 12
4 Mechanická inštalácia ......................................................................................... 15
4.1 Skôr než začnete ......................................................................................... 15
4.2 Mechanická inštalácia .................................................................................. 15
5 Elektrická inštalácia ............................................................................................. 18
5.1 Všeobecné pokyny....................................................................................... 18
5.2 Pokyny na zapojenie .................................................................................... 19
5.3 Osobitosti pri prevádzke s frekvenčným meničom....................................... 19
5.4 Zlepšenie uzemnenia (EMC)........................................................................ 20
5.5 Okolité podmienky počas prevádzky............................................................ 21
5.6 Motory a brzdové motory kategórie 2G, 2D a 2GD...................................... 22
5.7 Motory a brzdové motory kategórie 3G, 3D a 3GD...................................... 27
5.8 Asynchrónne servomotory kategórie 3D ...................................................... 41
5.9 Pripojenie mikrospínača............................................................................... 45
6 Režimy prevádzky a hraničné hodnoty .............................................................. 46
6.1 Prípustné režimy prevádzky......................................................................... 46
6.2 Prevádzka frekvenčného meniča v kategórii 2G a 2GD .............................. 46
6.3 Prevádzka na frekvenčnom meniči v kategóriách 3G, 3D a 3GD ................ 56
6.4 Priradenie motor - menič MOVIDRIVE® a MOVITRAC® ............................. 59
6.5 Asynchrónne motory: teplotné hraničné charakteristiky............................... 60
6.6 Asynchrónne servomotory: hraničné hodnoty pre prúd a krútiaci
moment ........................................................................................................ 61
6.7 Asynchrónne servomotory: teplotné hraničné charakteristiky...................... 63
6.8 Asynchrónne servomotory: priradenie frekvenčného meniča ...................... 64
6.9 Zariadenie s pozvoľným rozbehom .............................................................. 68
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
3
Obsah
7 Uvedenie do prevádzky ....................................................................................... 69
7.1 Predpoklady na uvedenie do prevádzky ...................................................... 69
7.2 Nastavenie parametrov: frekvenčný menič pre kategórie 2G a 2GD........... 70
7.3 Nastavenie parametrov: Frekvenčný menič pre kategóriu 3G ..................... 72
7.4 Zmena smeru uzavretia pri motoroch s uzáverom spätného chodu ............ 73
7.5 Kľudové vyhrievanie pre motory kategórie II3D ........................................... 74
8 Technická kontrola a údržba............................................................................... 75
8.1 Intervaly prehliadok a údržby ....................................................................... 76
8.2 Prípravné práce pri údržbe motora a brzdy.................................................. 76
8.3 Kontrola / údržba motora ............................................................................. 80
8.4 Práce, spojené s prehliadkou/údržbou brzdy BC ........................................ 83
8.5 Prehliadka / údržba BMG, BM...................................................................... 93
8.6 Prehliadky / údržba mikrospínača ................................................................ 99
9 Poruchy počas prevádzky ................................................................................. 102
9.1 Poruchy motora.......................................................................................... 102
9.2 Poruchy brzdy ............................................................................................ 103
9.3 Poruchy pri prevádzke s frekvenčným meničom........................................ 103
9.4 Oddelenie služieb zákazníkom .................................................................. 103
10 Technické údaje ................................................................................................. 104
10.1 Spínací výkon, pracovná vzduchová medzera, brzdné momenty
BMG05-8, BR03, BC ................................................................................. 104
10.2 Spínací výkon, pracovná vzduchová medzera, brzdné momenty
BM15-62 .................................................................................................... 105
10.3 Prípustný spínací výkon brzdy ................................................................... 106
10.4 Prevádzkové prúdy .................................................................................... 115
10.5 Maximálne prípustné priečne sily............................................................... 118
10.6 Prípustné typy ložísk .................................................................................. 120
11 Vyhlásenie o zhode ............................................................................................ 121
11.1 Motory kategórie 3G/3D/3GD, konštrukčný rad D(F)T(E)/D(F)V(E)........... 121
11.2 Motory/brzdové motory kategórie 2GD/2G, konštrukčný rad eD(F)T,
eD(F)V a BC .............................................................................................. 122
11.3 Motory/brzdové motory kategórie 3D, konštrukčný rad C(F)T/C(F)V......... 123
11.4 Motory/brzdové motory kategórie 2G, konštrukčný rad eD(F)R................. 124
11.5 Motory/brzdové motory kategórie 2D, konštrukčný rad eD(F)T, eD(F)V.... 125
12 Dodatok ............................................................................................................... 126
12.1 Návod na prevádzku a údržbu externých ventilátorov WISTRO................ 126
13 Zoznam adries .................................................................................................... 130
Index .................................................................................................................... 140
4
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Všeobecné pokyny
Použitie prevádzkového návodu
1
Všeobecné pokyny
1.1
Použitie prevádzkového návodu
1
Prevádzkový návod je súčasÏou výrobku a obsahuje dôležité pokyny pre prevádzku
a servis. Návod je určený pre všetky osoby, ktoré vykonávajú montáž, inštaláciu,
uvedenie do prevádzky a servis výrobku.
Prevádzkový návod musí byÏ ľahko dostupný a musí sa udržiavaÏ v dobre čitateľnom
stave. Presvedčte sa, že pracovníci zodpovední za prevádzkové zariadenie a za jeho
prevádzku, ako aj pracovníci, ktorí pracujú na tomto zariadení na vlastnú zodpovednosÏ,
prečítali a riadne pochopili tento prevádzkový návod. V prípade nejasností, alebo ak
potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte SEW-EURODRIVE.
1.2
Štruktúra bezpečnostných upozornení
Bezpečnostné pokyny v tomto návode majú nasledujúcu štruktúru:
Piktogram
SIGNÁLNE SLOVO!
Druh nebezpečenstva a jeho zdroj.
Možné následky nerešpektovania.
•
Piktogram
Príklad:
Nebezpečenstvo
všeobecne
Opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva.
Signálne slovo
Význam
Dôsledky pri
nerešpektovaní pokynu
NEBEZPEČENSTVO!
Bezprostredne hroziace
nebezpečenstvo
SmrÏ alebo Ïažké poranenie
VAROVANIE!
Možné nebezpečenstvo
SmrÏ alebo Ïažké poranenie
POZOR!
Možná nebezpečná situácia
Ľahké poranenie
POZOR!
Nebezpečenstvo vzniku
hmotných škôd
Poškodenie pohonového systému
alebo jeho okolia.
Dôležité upozornenie týkajúce
sa ochrany proti explózii
Zrušenie ochrany proti výbuchu
a z neho vyplývajúce riziká
Osobitné
nebezpečenstvo,
napr. zásah elektrickým
prúdom
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE
SA OCHRANY PROTI
VÝBUCHU
UPOZORNENIE
Užitočné informácie alebo tipy.
Uľahčujú zaobchádzanie
s pohonom.
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
5
Všeobecné pokyny
1
Nároky, vyplývajúce zo záruky
1.3
Nároky, vyplývajúce zo záruky
Dodržiavanie pokynov uvedených v tomto návode je predpokladom na bezporuchovú
prevádzku a na splnenie prípadných nárokov plynúcich zo záručných podmienok. Preto
si pred začiatkom práce na zariadení prečítajte tento prevádzkový návod!
1.4
Vylúčenie zo záruky
Dodržiavanie pokynov uvedených v tomto návode je základným predpokladom
bezpečnej prevádzky elektromotorov do výbušného prostredia a dosiahnutia
udávaných vlastností výrobkov a ich charakteristík. SEW-EURODRIVE nezodpovedá
za poškodenie zdravia, za vecné škody a za škody na majetku, ktoré vzniknú
nedodržaním pokynov v návode. V uvedených prípadoch je vylúčená záruka za vecné
škody.
1.5
Poznámka o autorských právach
© 2008 – SEW-EURODRIVE. Všetky práva vyhradené.
Zakázané je akékoľvek - aj čiastočné - rozmnožovanie, upravovanie, šírenie a ostatné
zhodnocovanie.
6
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Bezpečnostné pokyny
Úvodné poznámky
2
Bezpečnostné pokyny
2.1
Úvodné poznámky
2
Nasledujúce bezpečnostné pokyny sa týkajú predovšetkým použitia elektromotorov
v nevýbušnom vyhotovení. Pri použití prevodových motorov dodržujte prosím zároveň
bezpečnostné pokyny týkajúce sa prevodoviek uvedené v príslušnom prevádzkovom
návode.
Dodržujte tiež doplňujúce bezpečnostné pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách
tohto návodu.
2.2
Všeobecne
NEBEZPEČENSTVO!
Počas prevádzky môžu byÏ na motoroch a prevodových motoroch podľa ich krytia
rôzne súčasti pod napätím, neizolované súčasti, alebo prípadne pohyblivé a otáčajúce
sa súčasti, rovnako ako horúce povrchy.
Výbušné zmesi plynov alebo určité koncentrácie prachu v ovzduší môžu pri styku
s horúcimi, elektricky vodivými a pohybujúcimi sa časÏami elektrických strojov spôsobiÏ
Ïažké alebo smrteľné poranenia.
SmrÏ alebo Ïažké poranenia.
•
Všetky práce súvisiace s transportom, uskladnením, zostavením/montážou,
pripojením, uvedením do prevádzky, opravami a údržbou smú vykonávaÏ len
kvalifikovaní odborní pracovníci. Pritom treba bezpodmienečne dodržiavaÏ
a rešpektovaÏ:
– Príslušné podrobné návody na obsluhu
– Varovné a bezpečnostné štítky na motore/prevodovom motore
– Všetku ostatnú projektovú dokumentáciu, návody na uvedenie do prevádzky
a schémy zapojenia
– Špeciálne predpisy a požiadavky v závislosti od daného zariadenia
– Národné/regionálne predpisy pre bezpečnosÏ a prevenciu úrazov.
•
Nikdy neinštalujte poškodené výrobky
•
Poškodenie neodkladne reklamujte u prepravcu
Pri neprípustnom odstránení potrebných krytov, pri neodbornom použití, pri nesprávnej
inštalácii alebo pri nesprávnej obsluhe hrozí nebezpečenstvo Ïažkého ublíženia na
zdraví alebo vznik vecných škôd.
Ďalšie informácie sú uvedené v príslušnej dokumentácii. Dodržujte pokyny uvedené
v kapitole "Súvisiaca dokumentácia".
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
7
Bezpečnostné pokyny
2
Cieľová skupina
2.3
Cieľová skupina
Akékoľvek práce na mechanickej časti pohonu smú vykonávaÏ len odborní pracovníci
s príslušnou kvalifikáciou. Odborní pracovníci v zmysle tohto návodu sú osoby, ktoré
boli oboznámené s konštrukciou, mechanickou inštaláciou, odstránením porúch
a údržbou výrobku, a majú nasledujúcu kvalifikáciu:
•
Vzdelanie v oblasti mechaniky (napr. mechanik alebo mechatronik) zakončené
záverečnou skúškou.
•
ZnalosÏ tohto návodu na montáž a prevádzku.
Akékoľvek práce na elektrickej časti pohonu smú vykonávaÏ len odborní elektrotechnici
s príslušnou kvalifikáciou. Odborní elektrotechnici v zmysle tohto návodu sú osoby,
ktoré boli oboznámené s elektrickou inštaláciou, uvedením do prevádzky, odstránením
porúch a údržbou výrobku, a majú nasledujúcu kvalifikáciu:
•
Vzdelanie v oblasti elektrotechniky (napr. elektrotechnik alebo mechatronik)
zakončené záverečnou skúškou.
•
ZnalosÏ tohto návodu na montáž a prevádzku.
Všetky práce v ostatných oblastiach, ako je transport, uskladnenie, prevádzka
a likvidácia smú vykonávaÏ len osoby, ktoré boli vhodným spôsobom preškolené.
2.4
Používanie v súlade s účelom využitia
Motory v nevýbušnom vyhotovení sú určené pre priemyselné zariadenia a smú sa
používaÏ len v súlade s technickou dokumentáciou firmy SEW-EURODRIVE a údajmi
na typovom štítku. Zodpovedajú platným normám a predpisom a spĺňajú požiadavky
smernice 94/9/ES.
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY PROTI VÝBUCHU
Motor sa smie prevádzkovaÏ len pri splnení predpokladov opísaných v kapitole
"Uvedenie do prevádzky".
Motor sa smie prevádzkovaÏ len s frekvenčným meničom, ak sú dodržané požiadavky
potvrdenia o skúške vzorky výrobku podľa ES a / alebo tohto prevádzkového návodu
a údajov na typovom štítku motora, ak sú k dispozícii!
V okolí sa nesmú nachádzaÏ žiadne agresívne látky, ktoré by mohli poškodiÏ lak
a tesnenia.
8
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Bezpečnostné pokyny
Súvisiaca dokumentácia
2.5
2
Súvisiaca dokumentácia
Dodatočne sa musia dodržiavaÏ nasledujúce materiály a dokumenty:
2.6
•
prevádzkový návod "Prevodovky s ochranou proti explózii, typové rady R..7, F..7,
K..7, S..7, Spiroplan® W" v prípade namontovaných prevodových motorov
•
prevádzkový návod namontovaného frekvenčného meniča pri motoroch napájaných
z meniča
•
prevádzkové návody prípadne zabudovaných doplnkov
•
príslušné schémy zapojenia
Transport
Dodávku ihneď po doručení skontrolujte, či nie je poškodená. Prípadné poškodenie
ihneď oznámte dopravcovi. Uvedenie do prevádzky v takom prípade nie je možné.
Pevne dotiahnite zaskrutkované transportné oká. Oká sú dimenzované len na hmotnosÏ
motora/prevodového motora; nesmú sa na ne upevňovaÏ žiadne prídavné bremená.
Použité závesné skrutky s okom zodpovedajú norme DIN 580. Predpisy a záÏaže
uvedené v tejto norme treba bezpodmienečne dodržaÏ. Ak sú na prevodovom motore
umiestnené dve závesné oká alebo závesné skrutky, je potrebné pri transporte naviazaÏ
obe závesné oká (skrutky). Smer Ïahu viazacieho lana alebo reÏaze potom podľa DIN
580 nesmie prekročiÏ uhol 45°.
V prípade potreby použite vhodné, dostatočne primerané a dimenzované transportné
prostriedky. Pred uvedením do prevádzky sa musia odstrániÏ transportné poistky.
2.7
Dlhodobé skladovanie
Riaďte sa pokynmi v kapitole "Dlhodobé uskladnenie" (Æ str. 15).
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
9
Bezpečnostné pokyny
2
Inštalácia / montáž
2.8
Inštalácia / montáž
Riaďte sa pokynmi v kapitole "Mechanická inštalácia" (Æ str. 15).
2.9
Elektrické pripojenie
Všetky práce môžu vykonávaÏ len kvalifikovaní pracovníci. Stroj musí byÏ zastavený
a vypnutý a musí byÏ zabezpečených proti opätovnému zapnutiu. Platí to aj pre
pomocné prúdové okruhy (napr. ohrev v zastavenom stave).
Skontrolujte odpojenie od napätia!
Prekročenie tolerancií v EN 60034-1 (VDE 0530, časÏ 1) – napätie + 5 %, frekvencia + 2 %,
priebeh, symetria – zvyšuje zahrievanie a ovplyvňuje elektromagnetickú kompatibilitu.
Dodržujte údaje uvedené na typovom štítku, ako aj v schéme zapojenia v svorkovnici.
Venujte pozornosÏ údajom uvedeným v schémach a odlišnostiam údajov uvedených na
typovom štítku.
Pripojenie musí zabezpečovaÏ trvalé bezpečné elektrické spojenie (žiadne vyčnievajúce
konce vodičov); používajte priradené káblové komponenty. Vytvorte bezpečné
pripojenie ochranného vodiča. Keď je motor pripojený, nesmie byÏ vzdialenosÏ od
neizolovaných a živých častí kratšia, než minimálne hodnoty podľa EN 60079-15 alebo
EN 60079-7 a podľa národných predpisov. Pre nízke napätia platia nasledujúce
minimálne vzdialenosti:
Menovité napätie UN
VzdialenosÏ pre motor kategórie
3
VzdialenosÏ pre motor kategórie
2
< 500 V
5 mm
8 mm
> 500 – < 690 V
5,5 mm
10 mm
V elektroinštalačnej skrinke sa nesmú nachádzaÏ žiadne cudzie predmety, nečistoty,
ani vlhkosÏ. Nepoužité otvory káblových priechodiek a skriniek prachotesne
a vodotesne uzavrite. Pre skúšobnú prevádzku bez výstupných prvkov zaistite lícované
perá. Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či sú nízkonapäÏové stroje bez
problémov funkčné.
Dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Elektrická inštalácia"!
2.10
Uvedenie do prevádzky/prevádzka
Pre skúšobnú prevádzku bez výstupných prvkov zaistite lícované perá. Kontrolné
a ochranné zariadenia sa ani pri skúšobnej prevádzke nesmú vyraďovaÏ z funkcie.
Pokiaľ nastanú odchýlky od normálnej prevádzky (napr. zvýšená teplota, hluk, chvenie),
je potrebné v prípade pochybností (prevodový) motor vypnúÏ Zistite príčinu, prípadne
konzultujte SEW-EURODRIVE.
10
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Konštrukcia motora
3
Trojfázový motor
3
Konštrukcia motora
UPOZORNENIE
Nasledujúci obrázok zobrazuje princíp konštrukcie. Slúži ako priraďovacia pomôcka
k zoznamu súčastí. V závislosti od konštrukčnej veľkosti a vyhotovenia sa môžu
vyskytnúÏ odchýlky!
3.1
Trojfázový motor
31
20
44 41
1
3
12
11
10
9
7
106
2
13
107
100
101
103
22
35
32
36
37
42
116
118
117
119
111
16
112
123
135
130
129
1
2
3
7
9
10
11
Rotor, kompletný
Poistný krúžok
Lícované pero
Štít prírubového ložiska
Uzavieracia skrutka
Poistný krúžok
Radiálne guľkové ložisko
31
32
35
36
37
41
42
Lícované pero
Poistný krúžok
Kryt ventilátora
Ventilátor
V-krúžok
Dištančná podložka
Ložiskový štít B
107
111
112
113
115
116
117
12
13
16
20
22
Poistný krúžok
ŠesÏhranná skrutka (Ïahadlo) (4x)
Stojan, kompletný
Krúžok Nilos
ŠesÏhranná skrutka (4x)
44
100
101
103
106
Radiálne guľkové ložisko
ŠesÏhranná matica (4x)
Pružná podložka (4x)
Závrtná skrutka (4x)
Tesniaci krúžok hriadeľa
118
119
123
129
130
134
115
113
131
132
Ochranný kotúč
Tesnenie
Dolná časÏ svorkovej skrine
Skrutka s valcovou hlavou
Svorkovnica
Upínací strmeň
Skrutka so šesÏhrannou
hlavou
Pružná podložka
Skrutka s valcovou hlavou
ŠesÏhranná skrutka (4x)
Uzavieracia skrutka
Tesniaci krúžok
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
131
132
134
135
Tesniaci krúžok
Veko svorkovej skrine
Uzavieracia skrutka
Tesniaci krúžok
11
Konštrukcia motora
3
Typový kľúč, typový štítok, typové označenie
3.2
Typový kľúč, typový štítok, typové označenie
3.2.1
Typový kľúč
Prevádzkový návod platí pre nasledujúce vyhotovenia motora:
Štandardný trojfázový motor
DT.., DV..
DR.., ..DT.., ..DV..
DFR.., DFT.., DFV..
DT..F, DV..F
Pätkové vyhotovenie
Nadstavbový motor pre prevodovku
Prírubové vyhotovenie
Pätkové a prírubové vyhotovenie
Asynchrónne servomotory
CT...
Pätkové vyhotovenie / nadstavbový motor,
konštrukčná veľkosÏ 71 ... 90
Prírubové vyhotovenie, konštrukčná veľkosÏ 71 ... 90
Pätkové vyhotovenie / nadstavbový motor,
konštrukčná veľkosÏ 100 ... 200
Prírubové vyhotovenie, konštrukčná veľkosÏ 100 ... 20
CFT...
CV...
CFV...
3.2.2
Typový štítok motorov kategórie 2
Príklad: kategória
2G
Bruchsal / Germany
Typ
Nr.
1/min
kW
V
IM
eDT71D4
3009818304.0002.99
3
1465
0.37
230/400
B5
Nm
cos
tE s 29
Baujahr
Schmierstoff
0102
:1
i
A 1.97/1.14
IP 54
kg 9.2
IA / IN 3.7
0.70
Hz 50
Kl. B
II 2 G Ex e II T3
PTB 99 ATEX 3402/03
1999
186 228. 6.12
Obr. 1: Typový štítok kategórie 2G
Príklad: Kategória
2GD
76646 Bruchsal
Germany
Typ
Nr.
1/min
kW
V
Ta °C
eDT71D4
3009818304.0002.06
1465
0,37
230/400
-20 ... +40
Kl. F
tE s
29
0102
EN 60034
i
A
kg
3
:1
Nm
0,70
cos
1,97/1,14
Hz 50
9,2
IP 65 IM B5
II2G Ex e IIT3
Baujahr
IA/IN
3,7
2006
II2D Ex tD A21 IP65 T120°C
PTB 99 ATEX 3402/03
186 228 6.15
Obr. 2: Typový štítok kategórie 2GD
12
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Konštrukcia motora
Typový kľúč, typový štítok, typové označenie
3.2.3
3
Typové označenie
Príklad: trojfázový
(brzdový) motor
kategórie 2G
eD T 71D 4 / BC05 / HR / TF
Snímač teploty (odpor PTC)
Ručné vetranie brzdy
Brzda
Počet pólov motora
Konštrukčná veľkosÏ motora
Verzia
Trojfázový motor so zvýšenou
bezpečnosÏou
3.2.4
Typový štítok motora kategórie 3: Typový rad DR, DT(E), DV(E)
Príklad: Kategória
3GD
76646 Bruchsal
Germany
DFT90S4/BMG/TF/II3G
Typ
3009818304.0001.06
Nr.
kW 1,1
cos
1/min 1300
V 230/400
A
-20... +40
Ta
°C kg
Bremse V 230
Nm
II3G Ex nA IIT3
EN 60034
3
:1
i
0,77
Nm
IM B5
4,85/2,8
Hz 50
31
Kl. F
IP 65
20
BMS1,5
Gleichrichter
II3D Ex tD A22 IP65 T140°C
Jahr 2006
Made in Germany
186 353 3.17
Obr. 3: Typový štítok
3.2.5
Typové označenie
Príklad: trojfázový
(brzdový) motor
kategórie 3G
D F T 90S 4 / BMG / TF / II3G
Kategória zariadenia
Snímač teploty (odpor PTC)
Brzda
Počet pólov motora
Konštrukčná veľkosÏ motora
Verzia
Voliteľné prírubové vyhotovenie
Trojfázový motor
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
13
Konštrukcia motora
3
Typový kľúč, typový štítok, typové označenie
3.2.6
Typový štítok motora kategórie 3: konštrukčný rad CT, CV
Príklad: kategória
3D
Bruchsal / Germany
Typ CV 100 L4 / BMG / TF / ES1S / II3D
Nr. 1783048036.0003.02
1/min 2100
Nm 66 max. Motor
1/min 3500
V
305
A 14.8
-20... +40
Ta
kg 40
Bremse V 400
Nm 40
II 3D
Ex tD A22 T 140° C
Schmierstoff
3
IEC 34
:1
i
Nm
max. Motor IM B3
Hz 73
IP 54
Kl. F
Gleichrichter BGE
Baujahr 2002
Made in Germany
187 835 2.13
Obr. 4: Typový štítok
3.2.7
Typové označenie
Príklad:
Asynchrónny
(brzdový)
servomotor
kategórie II3D
CV 100L4 / BMG / TF / ES1S / II3D
Kategória zariadenia
Typ snímača
Snímač teploty (odpor PTC)
Brzda
Počet pólov motora
Konštrukčná veľkosÏ motora
Konštrukčný rad motora
14
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Mechanická inštalácia
Skôr než začnete
4
4
Mechanická inštalácia
UPOZORNENIE
Pri inštalácii bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné pokyny, uvedené v kapitole 2!
4.1
Skôr než začnete
Pohon sa smie namontovaÏ len vtedy, keď
•
údaje na typovom štítku súhlasia s parametrami elektrickej siete
•
pohon nie je poškodený (žiadne poškodenia transportom alebo uskladnením)
•
je zaručené, že sú dodržané podmienky prostredia nasadenia (pozri kapitolu
"Bezpečnostné pokyny")
4.2
Mechanická inštalácia
4.2.1
Prípravné práce
Dlhodobé
skladovanie
motorov
•
Uvedomte si, že pri skladovaní v trvaní dlhšom ako jeden rok dochádza k zníženiu
životnosti tukovej náplne ložísk o 10 % za rok.
•
Skontrolujte, či motor vplyvom dlhšieho skladovania neabsorboval vlhkosÏ. Na to
treba zmeraÏ odpor izolácie (merné napätie 500 V).
Izolačný odpor (pozri nasledujúci obrázok) silno závisí od teploty! Ak izolačný
odpor je nedostatočný, motor sa musí vysušiÏ.
[M ]
100
10
1
0,1
0
20
40
60
80
[˚C ]
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
15
4
Mechanická inštalácia
Mechanická inštalácia
Vysušenie motora
Zahrejte motor:
•
teplým vzduchom, alebo
•
cez oddeľovací transformátor
– vinutie zapojte do série (pozri nasledujúci obrázok)
– pomocné striedavé napätie max. 10 % z projektovaného napätia s max. 20 %
projektovaného prúdu
Trafo
Proces vysúšania ukončite, akonáhle dôjde k prekročeniu minimálneho odporu izolácie.
Prekontrolujte svorkovnicovú skrinku, či:
16
•
vnútorný priestor je suchý a čistý,
•
prípojky a upevňovacie prvky sú bez korózie,
•
je v poriadku utesnenie škár,
•
sú káblové spojky tesné, prípadne ich vyčistite alebo vymeňte.
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Mechanická inštalácia
Mechanická inštalácia
4.2.2
4.2.3
4
Tolerancia pri montážnych prácach
Konce hriadeľov
Príruby
Tolerancia priemeru podľa DIN 748
• ISO k6 pri á Â 50 mm
• ISO m6 pri á Ã 50 mm
• Strediaci otvor podľa DIN 332, tvar DR..
Tolerancia súosovosti okrajov podľa DIN 42948
• ISO j6 pri á Â 230 mm
• ISO h6 pri á Ã 230 mm
Inštalácia motora
•
Motor, resp. prevodový motor, smie byÏ namontovaný/inštalovaný len v danej
pracovnej polohe na rovnej základovej konštrukcii, ktorá nie je vystavovaná otrasom
a má zodpovedajúcu torznú tuhosÏ.
•
Konce hriadeľov dôkladne očistite od ochranného prostriedku proti korózii (pomocou
bežného rozpúšÏadla). RozpúšÏadlo nesmie preniknúÏ k ložiskám a k tesniacim
krúžkom - Nebezpečenstvo poškodenia materiálu!
•
Motor a pracovný stroj dôkladne ustavte, aby nedochádzalo k neprípustnému
namáhaniu hriadeľov motora (dbajte na dodržanie maximálnych prípustných
priečnych a axiálnych síl!).
•
žiadne údery a nárazy na koniec hriadeľa
•
Dbajte na neobmedzený prívod chladiaceho vzduchu, nesmie sa nasávaÏ teplý
vzduch odvádzaný z iných agregátov.
•
Súčasti, ktoré sa na hriadeľ upevňujú dodatočne pomocou lícovanej drážky, je
potrebné vyvážiÏ polovičným lícovaným perom (výstupné hriadele sú vyvážené
pomocou polovičného lícovaného pera)
UPOZORNENIE PRE NEVÝBUŠNÉ VYHOTOVENIE
•
Pri použití remeníc:
– PoužívaÏ sa smú len remene, ktoré sa elektrostaticky nenabíjajú.
– Maximálna dovolená priečna sila sa nesmie prekročiÏ, pre motory bez
prevodovky pozrite kapitolu "Maximálne dovolené priečne sily" (Æ str. 118).
Inštalácia vo
vlhkých
priestoroch alebo
na voľnom
priestranstve
•
Vertikálne konštrukčné typy chráňte zakrytím pred vniknutím cudzích telies alebo
kvapaliny (ochranná strieška C)!
•
Na prívod použite vhodné skrutkové spoje káblov podľa inštalačných predpisov
(príp. použite redukcie)
•
Závity káblových skrutkových spojov a zaslepovacie skrutky potrite tesniacou
hmotou a dobre utiahnite - a potom ešte raz potrite
•
Prívody káblov dobre utesnite
•
Tesniace plochy svorkovej skrine a jej veka pred opätovnou montážou dôkladne
očistite; tesnenia musia byÏ nalepené z jednej strany. Vymeňte skrehnuté tesnenia.
•
V prípade potreby opravte antikorózny náter.
•
Skontrolujte prípustnosÏ stupňa ochrany podľa typového štítku.
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
17
Elektrická inštalácia
5
Všeobecné pokyny
5
Elektrická inštalácia
UPOZORNENIE
•
Pri inštalácii bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné pokyny, uvedené
v kapitole 2!
•
Na spínanie motora a brzdy používajte spínacie kontakty kategórie použitia AC-3
podľa EN 60947-4-1.
5.1
Všeobecné pokyny
5.1.1
Dodatočné ustanovenia pre oblasti ohrozené výbuchom
Okrem všeobecne platných inštalačných predpisov nízkonapäÏových elektrických
zariadení (napr. DIN IEC 60364, DIN EN 50110) sa musia rešpektovaÏ osobitné
ustanovenia pre inštaláciu elektrických zariadení v oblastiach s nebezpečenstvom
výbuchu (Nariadenie o bezpečnosti prevádzky v Nemecku; EN 60079-14; E 50281-1-2;
EN 61241-14a ostatné nariadenia, špecifické pre dané zariadenia).
5.1.2
Pri pripájaní používajte schémy zapojenia
Pripájanie motora sa uskutočňuje výhradne podľa schémy zapojenia, ktorá je súčasÏou
dodávky motora. Ak schéma zapojenia chýba, nesmie sa motor pripojiÏ a uviesÏ do
prevádzky. Platnú schému zapojenia si môžete bezplatne vyžiadaÏ od SEWEURODRIVE.
5.1.3
Káblové prívody
Vstupné skrinky sú vyhotovené s metrickým závitom podľa EN 50262 alebo so závitom
NPT podľa ANSI B1.20.1-1983. Pri vyskladnení sú všetky otvory uzavreté uzavieracími
zátkami s osvedčením ATEX.
Na vytvorenie správneho prívodu káblov sa všetky zaslepovacie zátky musia nahradiÏ
káblovými skrutkovými svorkami s osvedčením ATEX, vybavené odľahčením Ïahu.
Skrutkovacia káblová spojka sa musí zvoliÏ podľa priemeru použitého kábla. Krytie IP
káblových prívodov musí zodpovedaÏ minimálne IP krytiu motora.
Všetky nepoužité káblové prívody sa po ukončení inštalácie musia uzavrieÏ
uzavieracími zátkami s osvedčením ATEX (Æ dodržanie stupňa krytia).
5.1.4
Vyrovnanie potenciálov
Podľa EN 60079-14, IEC 61241-14 aN 50281-1-1 môže byÏ potrebné pripojenie na
systém vyrovnávania potenciálov. Riaďte sa podľa kapitoly "Zlepšenie uzemnenia
(elektromagnetická kompatibilita)" (Æ str. 20).
18
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Elektrická inštalácia
Pokyny na zapojenie
5.2
5
Pokyny na zapojenie
Pri inštalácii dbajte na dodržanie bezpečnostných pokynov.
5.2.1
Ochrana ovládania bŕzd pred rušivými vplyvmi
Kvôli ochrane pred nežiaducim ovplyvnením zariadenia na ovládanie brzdy nesmú byÏ
brzdové vedenia uložené spoločne s taktovanými výkonovými vodičmi v jednom kábli.
Taktované výkonové vodiče sú predovšetkým:
5.2.2
•
výstupné vedenia z frekvenčných meničov, servomeničov, prúdových meničov,
rozbehových a brzdových zariadení,
•
prívody k brzdovým odporom a pod.
Ochrana pred nežiaducim ovplyvnením ochranných zariadení motora
Kvôli ochrane pred nežiaducim ovplyvnením ochranných zariadení motorov SEW
(snímač teploty TF, termostaty vinutia TH):
•
prívody snímačov a motorové prívody veďte v jednom kábli. Na to sa smú používaÏ
len hybridné káble SEW.
Pri pripájaní káblov dodržiavajte zapojenie v súlade so zásadami elektromagnetickej
kompatibility.
•
5.3
Netienené prívody nesmú byÏ uložené v jednom kábli spolu s taktovanými
výkonovými vedeniami.
Osobitosti pri prevádzke s frekvenčným meničom
Pri motoroch napájaných meničom treba rešpektovaÏ príslušné pokyny na zapojenie
vydané výrobcom meniča. Bezpodmienečne dodržujte kapitolu "Režimy prevádzky
a hraničné hodnoty" ako aj prevádzkový návod frekvenčného meniča.
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
19
Elektrická inštalácia
5
Zlepšenie uzemnenia (EMC)
5.4
Zlepšenie uzemnenia (EMC)
Pre zlepšené nízkoodporové uzemnenie pri vysokých frekvenciách navrhujeme pri
trojfázových motoroch DR/DV(E)/DT(E) nasledujúce prípojky:
•
konštrukčná veľkosÏ DT71 ... DV(E)132S: [1] Závitová skrutka M5x10 a 2 vejárovité
podložky podľa DIN 6798 v telese statora.
[1]
•
konštrukčná veľkosÏ DV(E)112M ... DV(E)280: Skrutka a 2 vejárovité podložky
v otvore závesného oka.
VeľkosÏ závitu závesnej skrutky s okom:
– DV(E)112/132S:
– DV(E)132M...180L:
– DV(E)200...280:
20
M8
M12
M16
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Elektrická inštalácia
Okolité podmienky počas prevádzky
5.5
Okolité podmienky počas prevádzky
5.5.1
Teplota okolia
5
Ak nie je na typovom štítku uvedené inak, je potrebné zabezpečiÏ dodržanie rozsahu
teploty od -20 °C do +40 °C. Motory so spôsobilosÏou pre vyššie alebo nižšie teploty
okolia majú špeciálne údaje na typovom štítku.
5.5.2
Nadmorská výška inštalácie
Zariadenie smie byÏ nainštalované v nadmorskej výške maximálne 1 000 m ak nie je na
typovom štítku uvedené inak.
5.5.3
Škodlivé žiarenie
Motory sa nesmú vystavovaÏ škodlivému žiareniu (napr. ionizujúcemu žiareniu).
V prípade potreby kontaktujte SEW-EURODRIVE.
5.5.4
Škodlivé plyny, výpary a prach
Motory s ochranou proti explózii pri správnom používaní nemôžu spôsobiÏ vznietenie
výbušných plynov, pár alebo prachu. Nesmú však byÏ vystavené pôsobeniu plynov, pár
alebo prachu, ktoré ohrozujú bezpečnosÏ ich prevádzky, ako napr.
•
korózia
•
zničenie ochranného náteru
•
zničenie materiálu tesnenia
atď.
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
21
Elektrická inštalácia
5
Motory a brzdové motory kategórie 2G, 2D a 2GD
5.6
Motory a brzdové motory kategórie 2G, 2D a 2GD
5.6.1
Všeobecné pokyny
Motory SEW-EURODRIVE do výbušného prostredia, resp. do prostredia ohrozeného
výbuchom prachu konštrukčného radu eDR, eDT aeDV sú určené pre tieto zóny
nasadenia.
5.6.2
Kategória motora
OblasÏ použitia
2G
Nasadenie v zóne 1 a v súlade s konštrukčným predpisom skupiny zariadení II,
kategórie 2G.
2D
Nasadenie v zóne 21 a v súlade s konštrukčným predpisom skupiny zariadení II,
kategórie 2D
2GD
Nasadenie v zóne 1 alebo zóne 21 a v súlade s konštrukčným predpisom
skupiny zariadení II, kategórie 2GD
Brzdy v druhu ochrany proti vznieteniu s tlakuvzdorným zapuzdrením "d"
SEW-EURODRIVE zároveň ponúka pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu brzdy
s určujúcim druhom ochrany proti vznieteniu "d" podľa EN 50018 alebo EN 60079-1.
Tlakuvzdorné zapuzdrenie sa pri brzdových motoroch vzÏahuje výlučne na brzdový
priestor. Motor, ako aj pripájací priestor pre brzdu sú vyhotovené ako druh ochrany proti
vznieteniu "e".
5.6.3
Pripájacie skrinky
Pripájacie skrinky majú v závislosti od kategórie nasledujúce minimálne krytie.
Kategória motora
5.6.4
Stupeň krytia
2G
IP54
2D
IP 65
2GD
IP 65
Znak "X"
Ak sa za číslom osvedčenia o zhode alebo ES certifikátu konštrukčného typu nachádza
znak "X", sú v tomto osvedčení uvedené pokyny pre osobitné podmienky bezpečného
používania motorov.
5.6.5
Teplotné triedy
Motory sú schválené pre teplotné triedy T3, resp. T4. Teplotnú triedu motora si
vyhľadajte prosím na typovom štítku alebo v osvedčení o zhode, resp. v ES certifikáte
konštrukčného typu, ktoré sú priložené ku každému motoru.
22
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Elektrická inštalácia
Motory a brzdové motory kategórie 2G, 2D a 2GD
5.6.6
5
Teploty povrchov
Teplota povrchu je maximálne 120 °C Teplotu povrchu motora si vyhľadajte prosím na
typovom štítku alebo v osvedčení o zhode, resp. v ES certifikáte konštrukčného typu,
ktoré sú priložené ku každému motoru.
5.6.7
Ochrana proti neprípustným teplotám povrchu
Druh ochrany proti vznieteniu vyžaduje zvýšenú bezpečnosÏ, aby sa motor po
dosiahnutí maximálnej prípustnej teploty povrchu vypol.
Ochrana motora môže byÏ realizovaná pomocou ochranného spínača motora, alebo
pomocou termistorového teplotného snímača. Druh ochrany motora je uvedený
v osvedčení ES o typovej skúške.
5.6.8
Ochrana výlučne s ochranným ističom motora
Pri inštalácii s ochranným spínačom motora podľa EN 60947 rešpektujte nasledujúce
pokyny:
•
Pri kategórii 2G a 2GD: Odozva ističa motora musí byÏ pri pomere priÏahovacieho
prúdu uvedenom na typovom štítku IA/IN kratšia ako čas zahrievania tE motora.
•
Ochranný istič motora sa pri výpadku jednej fázy musí okamžite vypnúÏ.
•
Ochranný istič motora musí byÏ certifikovaný autorizovanou osobou a vybavený
príslušným číslom skúšobného protokolu.
•
Ochranný istič motora musí byÏ nastavený podľa typového štítku alebo podľa ES
certifikátu konštrukčného typu.
•
5.6.9
Ochrana výlučne s termistorovým snímačom teploty (TF)
Termistorový teplotný snímač treba vyhodnocovaÏ pomocou zariadenia určeného
na tento účel. Treba rešpektovaÏ príslušné platné predpisy pre inštaláciu.
5.6.10 Ochrana pomocou ochranného spínača motora a doplnkového termistorového teplotného
snímača
Podmienky, uvedené pre ochranu výlučne s ochranným ističom motora platia i v tomto
prípade. Ochrana pomocou termistorového snímača teploty (TF) predstavuje iba jedno
prídavné ochranné opatrenie navyše, ktoré nie je pre schválenie podmienok EX
rozhodujúce.
UPOZORNENIE PRE NEVÝBUŠNÉ VYHOTOVENIE
ÚčinnosÏ inštalovaných ochranných zariadení sa musí zdokladovaÏ pred uvedením do
prevádzky.
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
23
5
Elektrická inštalácia
Motory a brzdové motory kategórie 2G, 2D a 2GD
5.6.11 Pripojenie motora
Pri motoroch so svorkovnicou s čapmi s drážkou [1] sa podľa smernice 94/9/ES (pozri
nasledujúci obr.) smú na pripojenie motora použiÏ iba káblové očká [3] podľa DIN 46295.
Káblové očká [3] sa upevňujú pomocou prítlačných matíc s integrovanou pružnou
podložkou [2].
1
2
3
Alternatívne je prípustný plný okrúhly vodič, ktorého priemer zodpovedá šírke štrbiny
pripájacej skrutkovej svorky (Æ nasledujúca tabuľka).
Konštrukčná veľkosÏ
motora
Šírka štrbiny
pripájacej skrutkovej svorky
[mm]
UÏahovací moment
prítlačnej matice
[Nm]
2,5
4,0
3,1
4,0
4,3
6,0
6,3
10,0
eDT 71 C, D
eDT 80 K, N
eDT 90 S, L
eDT 100 LS, L
eDV 100 M, L
eDV 112 M
eDV 132 S
eDV 132 M, ML
eDV 160 M
eDV 160 L
eDV 180 M, L
Pri pripájaní sieÏového vedenia dbajte na dovolené vzdušné a zvodové cesty.
24
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Elektrická inštalácia
Motory a brzdové motory kategórie 2G, 2D a 2GD
5
5.6.12 Pripojenie motora
UPOZORNENIE
Rešpektujte prosím bezpodmienečne platnú schému pripojenia! Ak tento podklad
chýba, motor sa nesmie pripájaÏ alebo uviesÏ do prevádzky.
Na základe uvedenia objednávacieho čísla motora (pozri kapitolu "Typové označenie,
typový štítok") možno SEW-EURODRIVE požiadaÏ o nasledujúce schémy pripojenia:
Počet pólov
Príslušná schéma zapojenia
(názov / číslo)
X = vyhradené miesto pre verziu
eDR 63
4, 6
DT14 / 08 857 X 03
eDT a eDV
4, 6
DT13 / 08 798 X 06
4
AT101 / 09 861 X 04
Konštrukčný rad
eDT s brzdou BC
Kontrola prierezov
Skontrolujte prierezy vodičov - podľa menovitého prúdu motora, platných predpisov pre
inštaláciu a požiadaviek v mieste použitia.
Kontrola pripojení
vinutí
Pripojenia vinutí v svorkovnicovej skrinke skontrolujte, príp. dotiahnite (Æ dodržujte
uÏahovací moment).
Pripojenie motora
Pri motoroch konštrukčnej veľkosti 63 prívody podľa schémy pripojenia upevnite do
svorkovnice s Ïažnými pružinami. Ochranný vodič upevnite na prípojku ochranného
vodiča tak, aby káblové očko a materiál krytu boli navzájom oddelené podložkou:
Ö Zapojenie
TF TF
Õ Zapojenie
4
3
2
1
TF TF
Pripojenie ochranného
vodiča
4
3
2
1
UPOZORNENIE
Vo svorkovej skrinke sa nesmú nachádzaÏ žiadne cudzie predmety, nečistoty, ani
vlhkosÏ. Nepoužité otvory káblových priechodiek a samotná skriňa musia byÏ uzavreté
aspoň podľa stupňa krytia IP motora.
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
25
Elektrická inštalácia
5
Motory a brzdové motory kategórie 2G, 2D a 2GD
Snímač teploty TF
POZOR!
Poškodenie teplotného snímača príliš veľkým napätím.
MožnosÏ zničenia teplotného snímača.
•
Nepripájajte žiadne napätia > 30 V.
Termistorové snímače teploty zodpovedajú DIN 44082.
Kontrolné meranie odporu (merací prístroj s U Â 2,5 V alebo I < 1 mA):
•
normálne hodnoty: 20...500 Ê, odpor za tepla > 4 000 Ê
Pri využívaní snímača teploty na tepelnú kontrolu musí byÏ pre udržanie prevádzkovo
bezpečnej izolácie obvodu snímača teploty aktivovaná vyhodnocovacia funkcia. Pri
nadmernej teplote musí nutne dôjsÏ k aktivácii funkcie tepelnej ochrany.
5.6.13 Pripojenie brzdy
Tlakuvzdorná brzda BC (Ex de) sa odbrzďuje elektricky. Proces brzdenia prebieha
mechanicky po vypnutí napätia.
Kontrola
dilatačných škár
Pred pripojením sa musia skontrolovaÏ dilatačné škáry tlakuvzdornej brzdy, či nie sú
poškodené.
Kontrola prierezov
Prierezy spojovacích káblov medzi usmerňovačom a brzdou musia byÏ dostatočne
dimenzované, aby bola zaistená funkčnosÏ brzdy (pozri kapitolu "Technické údaje", časÏ
"Prevádzkové prúdy").
Pripojenie brzdy
Brzdový usmerňovač SEW-EURODRIVE sa inštaluje a pripája podľa priloženej schémy
do spínacej skrinky mimo oblasti ohrozenej výbuchom (Ex). Spojovacie káble medzi
usmerňovačom a separátnou svorkovnicovou skriňou brzdy pripojte na motor.
Elektrické
pripojenie
Pripájacia skrinka brzdy má nevýbušné vyhotovenie "e".
Maximálny prierez pripojiteľný na pružinové svorky je 2,5 mm2.
5.6.14 Osobitné podmienky pre brzdu BC
Hodnoty medzery brzdy BC sa líšia od hodnôt uvedených v tabuľke 1 normy
EN 60079-1. Úprava dilatačnej škáry je prípustná len na základe šírky škáry, ktorá bola
určená pri certifikácii brzdy. V prípade potreby obdržíte prípustné rozmery a ich
tolerancie od firmy SEW-EURODRIVE.
26
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Elektrická inštalácia
Motory a brzdové motory kategórie 3G, 3D a 3GD
5.7
Motory a brzdové motory kategórie 3G, 3D a 3GD
5.7.1
Všeobecné pokyny
5
Motory SEW-EURODRIVE do výbušného prostredia, resp. do prostredia ohrozeného
výbuchom prachu konštrukčného radu DR 63, DT, DTE, DV a DVE sú určené pre tieto
zóny nasadenia.
5.7.2
Kategória motora
OblasÏ použitia
3G
Nasadenie v zóne 2 a v súlade s konštrukčným predpisom skupiny zariadení II,
kategórie 3G.
3D
Nasadenie v zóne 22 a v súlade s konštrukčným predpisom skupiny zariadení II,
kategórie 3D.
3GD
Nasadenie v zóne 2 alebo zóne 22 a v súlade s konštrukčným predpisom
skupiny zariadení II, kategórie 3GD
Druh ochrany (krytia) IP54
Motory SEW-EURODRIVE kategórie 3G, 3D a 3GD sa expedujú minimálne s krytím
IP54.
5.7.3
Prevádzka pri vysokých teplotách prostredia
Ak je na typovom štítku uvedené, že motory sa smú používaÏ až do teploty prostredia
> 50°C (štandard: 40 °C), treba bezpodmienečne dbaÏ na to, aby použité káble
a káblové priechodky boli použiteľné pri teplotách à 90 °C.
5.7.4
Teplotná trieda/teplota povrchu
Motory sú vo vyhotovení pre teplotnú triedu T3 a maximálna teplota povrchu je 120 °C
alebo 140 °C.
5.7.5
Ochrana proti neprípustným teplotám povrchu
Motory do výbušného prostredia kategórie 3G, 3D a 3GD zaručujú bezpečnú prevádzku
za normálnych prevádzkových podmienok. Pri preÏažení sa motor musí bezpečne
vypnúÏ, aby sa zabránilo neprípustne vysokým teplotám povrchu.
Ochrana motora môže byÏ realizovaná pomocou ochranného spínača motora, alebo
pomocou termistorového teplotného snímača. Prípustné prevádzkové režimy
v závislosti od ochrany motora sú uvedené v kapitole "Prípustné prevádzkové režimy"
(Æ str. 46). Brzdové motory a motory s prepínateľnými pólmi kategórie 3G, 3D a 3GD
sú z výrobných prevádzok SEW-EURODRIVE dodávané s termistorovými snímačmi
teploty (TF).
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
27
Elektrická inštalácia
5
Motory a brzdové motory kategórie 3G, 3D a 3GD
5.7.6
Ochrana výlučne s ochranným ističom motora
Pri inštalácii s ochranným spínačom motora podľa EN 60947 rešpektujte nasledujúce
pokyny:
5.7.7
•
Ochranný istič motora sa pri výpadku jednej fázy musí okamžite vypnúÏ.
•
Ochranný istič motora musí byÏ nastavený na menovitý prúd motora podľa typového
štítku.
•
Motory s prepínateľnými pólmi sa musia istiÏ navzájom protichodne sa blokujúcimi
ochrannými ističmi pre každý počet pólov.
Ochrana výlučne s termistorovým snímačom teploty (TF)
Termistorový teplotný snímač treba vyhodnocovaÏ pomocou zariadenia určeného
na tento účel. Treba rešpektovaÏ príslušné platné predpisy pre inštaláciu.
5.7.8
Ochrana pomocou ochranného spínača motora a doplnkového termistorového teplotného
snímača
Podmienky, uvedené pre ochranu výlučne s ochranným ističom motora platia i v tomto
prípade. Ochrana pomocou termistorového snímača teploty (TF) predstavuje iba jedno
prídavné ochranné opatrenie navyše, ktoré nie je pre schválenie podmienok EX
rozhodujúce.
UPOZORNENIE PRE NEVÝBUŠNÉ VYHOTOVENIE
ÚčinnosÏ inštalovaných ochranných zariadení sa musí zdokladovaÏ pred uvedením do
prevádzky.
28
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Elektrická inštalácia
Motory a brzdové motory kategórie 3G, 3D a 3GD
5.7.9
5
Pripojenie motora
UPOZORNENIE
Rešpektujte prosím bezpodmienečne platnú schému pripojenia! Ak tento podklad
chýba, motor sa nesmie pripájaÏ alebo uviesÏ do prevádzky.
Na základe uvedenia objednávacieho čísla motora (pozri kapitolu "Typové označenie,
typový štítok") možno SEW-EURODRIVE požiadaÏ o nasledujúce schémy pripojenia:
Konštrukčný
rad
Počet pólov
DR63
DT, DV, DTE,
DVE
Zapojenie
Príslušná schéma zapojenia
(názov / číslo)
X = vyhradené miesto pre verziu
4, 6
Ö/Õ
DT14 / 08 857 X 03
4, 6, 8
Õ/Ö
DT13 / 08 798 X 6
Õ /ÖÖ
DT33 / 08 799 X 6
ÕÖ /ÕÕ
DT53 / 08 739 X 1
8/4 so zapojením vo vyhotovení
Dahlander
všetky motory s prepínateľnými
pólmi s oddelenými vinutiami
Õ/Õ
DT43 / 08 828 X 7
Ö/Õ
DT45 / 08 829 X 7
Õ/Ö
DT48 / 08 767 X 3
Kontrola prierezov
Skontrolujte prierezy vodičov - podľa menovitého prúdu motora, platných predpisov pre
inštaláciu a požiadaviek v mieste použitia.
Kontrola pripojení
vinutí
Pripojenia vinutí v svorkovnicovej skrinke skontrolujte, príp. dotiahnite.
Pripojenie motora
Podľa konštrukčnej veľkosti a elektrického vyhotovenia sa motory dodávajú a pripájajú
v rôznych variáciách. Dodržujte spôsob pripojenia podľa nasledujúcej tabuľky.
Konštrukčný rad
Pripojenie
DR63
Pripojenie motora cez svorkovnicu
s pružinovými kontaktmi
DT, DV, DTE, DVE
Pripojenie motora cez svorkovnicu
Pri pripájaní sieÏového vedenia dbajte na dovolené vzdušné a zvodové cesty.
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
29
5
Elektrická inštalácia
Motory a brzdové motory kategórie 3G, 3D a 3GD
Pripojenie motora
Svorkovnica
s Ïažnými
pružinami
Pri motoroch konštrukčnej veľkosti 63 prívody podľa schémy pripojenia upevnite do
svorkovnice s Ïažnými pružinami. Ochranný vodič upevnite na prípojku ochranného
vodiča tak, aby káblové očko a materiál krytu boli navzájom oddelené podložkou:
Ö Zapojenie
TF TF
30
Õ Zapojenie
4
3
2
1
TF TF
Pripojenie ochranného
vodiča
4
3
2
1
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Elektrická inštalácia
Motory a brzdové motory kategórie 3G, 3D a 3GD
Pripojenie motora
cez svorkovú
skriňu
•
Podľa priloženej schémy zapojenia
•
Skontrolujte prierez vodičov
•
Správne usporiadajte premosÏovacie svorky
•
prívody a ochranný vodič pevne priskrutkujte
•
Vo svorkovej skrinke: Prekontrolujte prípojky vinutia a prípadne ich dotiahnite.
5
Usporiadanie svorkových mostíkov pri Õ zapojení
[1]
[2]
W1
V1
U1
[3]
[4]
[5]
Usporiadanie svorkových mostíkov pri Ö zapojení
Konštrukčná veľkosÏ motora DT.71-DV.225:
W1
U1
[2]
[3]
V1
V2
W2
U2
[1]
[4]
[5]
[1] PremosÏovacia svorka
[2] Pripájacia skrutková svorka
[3] Prírubová matica
[4] Svorkovnica
[5] Zákaznícke pripojenie
[6] Zákaznícke pripojenie s deleným pripojovacím káblom
UPOZORNENIE
Vo svorkovej skrinke sa nesmú nachádzaÏ žiadne cudzie predmety, nečistoty, ani
vlhkosÏ. Nepoužité otvory káblových priechodiek a samotná skriňa musia byÏ uzavreté
aspoň podľa stupňa krytia IP motora.
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
31
Elektrická inštalácia
5
Motory a brzdové motory kategórie 3G, 3D a 3GD
Pripojenie motora
vo svorkovnicovej
skrinke
V závislosti od vyhotovenia elektrickej časti sú motory dodávané v rôznych typoch
a s rôznymi spôsobmi pripojenia. PremosÏovacie svorky je potrebné usporiadaÏ podľa
schémy a pevne priskrutkovaÏ. Dodržte uÏahovacie momenty uvedené v nasledujúcich
tabuľkách.
Uvedené vyhotovenia platia v prevádzke S1 pre štandardné napätia a štandardné
frekvencie podľa katalógových údajov. Odlišné vyhotovenia môžu maÏ iné prípoje, napr.
iný priemer pripájacích skrutkových svoriek a/alebo iný rozsah dodávky. Tieto
vyhotovenia sú podrobnejšie opísané na nasledujúcich stranách.
Pripájacia
skrutková
svorka
á
M4
M5
2,0 Nm
Pripájacia
skrutková
svorka
DoÏahovacie
momenty
šesÏhranných
matíc
3,0 Nm
Pripájacia
skrutková
svorka
DoÏahovacie
momenty
šesÏhranných
matíc
M8
3,0 Nm
6,0 Nm
 6 mm2
2
Kruhové káblové
oká
 2,5 mm2
1a
Masívny drôt
Káblová
koncovka
Kruhové káblové
oká
 16 mm2
1b
 16 mm2
2
3
Kruhové káblové
oká
Kruhové káblové
oká
PremosÏovacie
svorky
predmontované
PremosÏovacie
svorky
predmontované
Drobné dielce sú
priložené vo
vrecúšku
PremosÏovacie
svorky
predmontované
PremosÏovacie
svorky
predmontované
Drobné dielce sú
priložené vo
vrecúšku
Drobné dielce sú
priložené vo
vrecúšku
Konštrukčná veľkosÏ motora DV.112-DV.132S
Zákaznícke Vyhotovenie Spôsob
Rozsah dodávky
pripojenie
pripojenia
1a
 16 mm2
1b
 16 mm2
2
 35 mm2
M6
Masívny drôt
Káblová
koncovka
Káblové očko
1b
Prierez
 2,5 mm2
2,0 Nm
 70 mm2
Vyhotovenie
3
PremosÏovacie
svorky
predmontované
PremosÏovacie
svorky
predmontované
Kruhové káblové Drobné dielce sú
oká
priložené vo
vrecúšku
Kruhové káblové Drobné dielce sú
oká
priložené vo
vrecúšku
3
3
4a
4b
M5
Drobné dielce sú
priložené vo
vrecúšku
Kruhové káblové Drobné dielce sú
oká
priložené vo
vrecúšku
4a
4b
PE
Pripájacia
skrutková
svorka
á
Masívny drôt
Káblová
koncovka
Káblové očko
Konštrukčná veľkosÏ motora DV.132M-DV.160M
Zákaznícke Vyhotovenie Spôsob
Rozsah dodávky
pripojenie
pripojenia
Prierez
 35 mm2
Pripájacia
skrutková
svorka PE
á
1a
 6 mm2
 35 mm2
3,0 Nm
á
M6
Konštrukčná veľkosÏ motora DT.71-DV.100
Zákaznícke Vyhotovenie Spôsob
Rozsah dodávky
pripojenie
pripojenia
Prierez
 1,5 mm2
1,6 Nm
M6
á
M5
32
DoÏahovacie
momenty
šesÏhranných
matíc
Vyhotovenie
4a
M5
4b
PE
Pripájacia
skrutková
svorka
á
Vyhotovenie
Káblové očko
M8
5
M10
5
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Elektrická inštalácia
5
Motory a brzdové motory kategórie 3G, 3D a 3GD
Pripájacia
skrutková
svorka
á
M8
M10
DoÏahovacie
momenty
šesÏhranných
matíc
6,0 Nm
10 Nm
M12
15,5 Nm
Pripájacia
skrutková
svorka
DoÏahovacie
momenty
šesÏhranných
matíc
á
M10
M12
10 Nm
15,5 Nm
Konštrukčná veľkosÏ motora DV.160L-DV.225
Zákaznícke Vyhotovenie Spôsob
Rozsah dodávky
pripojenie
pripojenia
Prierez
 70 mm2
 95 mm2
 95 mm2
3
3
3
Prstencové
káblové oko
Drobné spojovacie
dielce sú priložené
vo vrecúšku
Kruhové káblové Drobné dielce sú
oká
priložené vo
vrecúšku
Kruhové káblové Spojovacie súčasti
oká
predinštalované
Konštrukčná veľkosÏ motora DV.250-DV.280
Zákaznícke Vyhotovenie Spôsob
Rozsah dodávky
pripojenie
pripojenia
Prierez
 95 mm2
 95 mm2
3
3
Drobné dielce sú
priložené vo
vrecúšku
Kruhové káblové Spojovacie súčasti
oká
predinštalované
PE
Pripájacia
skrutková
svorka
á
Vyhotovenie
M8
5
M10
5
M10
5
PE
Pripájacia
skrutková
svorka
á
Vyhotovenie
Káblové očko
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
M10
5
M10
5
33
Elektrická inštalácia
5
Motory a brzdové motory kategórie 3G, 3D a 3GD
Vyhotovenie 1a
[2]
[1]
[1]
[3]
≥ 8 - < 10 mm
[4]
[5]
[6]
M4: > 1.5 mm2
M5: > 2.5 mm2
M
88866955
[1] Externá prípojka
[2] Pripájacia skrutková svorka
[3] Prírubová matica
[4] PremosÏovacia svorka
[5] Pripojovacia podložka
[6] Pripojenie vinutia pripájacou svorkou Stocko
34
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Elektrická inštalácia
Motory a brzdové motory kategórie 3G, 3D a 3GD
5
Vyhotovenie 1b
[2]
[1]
[1]
[3]
[4]
[5]
[6]
88864779
[1] Externé pripojenie káblovým očkom napr. podľa DIN 46237 alebo DIN 46234
[2] Pripájacia skrutková svorka
[3] Prírubová matica
[4] PremosÏovacia svorka
[5] Pripojovacia podložka
[6] Pripojenie vinutia pripájacou svorkou Stocko
Vyhotovenie 2
[1]
[2]
[5]
[6]
[3]
[7]
[4]
[8]
185439371
[1] Pripájacia skrutková svorka
[2] Pružná podložka
[3] Pripojovacia podložka
[4] Prípojka vinutia
[5] Horná matica
[6] Podložka
[7] Externé pripojenie káblovým očkom napr. podľa DIN 46237 alebo DIN 46234
[8] Dolná matica
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
35
Elektrická inštalácia
5
Motory a brzdové motory kategórie 3G, 3D a 3GD
Vyhotovenie 3
[2]
[1]
[3]
[4]
[5]
[6]
[8]
[7]
199641099
[1] Externé pripojenie kruhovou káblovou koncovkou napr. podľa DIN 46237 alebo DIN 46234
[2] Pripájacia skrutková svorka
[3] Horná matica
[4] Podložka
[5] PremosÏovacia svorka
[6] Dolná matica
[7] Pripojenie vinutia pomocou kruhovej káblovej koncovky
[8] Vejárovitá podložka
Vyhotovenie 4a
[5]
[4]
[2]
[5]
[2]
[4]
[3]
[2]
[3]
[2]
[1]
[1]
1139606667
[1] Svorková skrinka
[2] Strmeň
[3] Vodič PE
[4] Pružná podložka
[5] Skrutka so šesÏhrannou hlavou
36
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Elektrická inštalácia
5
Motory a brzdové motory kategórie 3G, 3D a 3GD
Vyhotovenie 4b
[5]
[4]
[2]
[5]
[4]
[2]
[3]
[2]
[3]
[2]
[1]
[1]
1583271179
[1] Svorková skrinka
[2] Strmeň
[3] Vodič PE s káblovým očkom
[4] Pružná podložka
[5] Skrutka so šesÏhrannou hlavou
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
37
Elektrická inštalácia
5
Motory a brzdové motory kategórie 3G, 3D a 3GD
Vyhotovenie 5
[1]
[2]
[1]
[3]
[4]
[2]
[5]
[3]
[4]
[5]
[6]
[6]
1139608587
[1] ŠesÏhranná matica
[2] Podložka
[3] Vodič PE s káblovým očkom
[4] Vejárovitá podložka
[5] Závrtná skrutka
[6] Svorková skrinka
38
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Elektrická inštalácia
Motory a brzdové motory kategórie 3G, 3D a 3GD
5
Snímač teploty TF
POZOR!
Poškodenie teplotného snímača príliš veľkým napätím.
MožnosÏ zničenia teplotného snímača.
•
Nepripájajte žiadne napätia > 30 V.
Termistorové snímače teploty zodpovedajú DIN 44082.
Kontrolné meranie odporu (merací prístroj s U Â 2,5 V alebo I < 1 mA):
•
normálne hodnoty: 20...500 Ê, odpor za tepla > 4 000 Ê
Pri používaní snímača teploty na tepelnú kontrolu musí byÏ pre udržanie prevádzkovo
bezpečnej izolácie obvodu snímača teploty aktivovaná vyhodnocovacia funkcia. Pri
nadmernej teplote musí nutne dôjsÏ k aktivácii funkcie tepelnej ochrany.
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
39
Elektrická inštalácia
5
Motory a brzdové motory kategórie 3G, 3D a 3GD
5.7.10 Pripojenie brzdy
Brzda BMG/B sa odbrzďuje elektricky. Proces brzdenia prebieha mechanicky po
vypnutí napätia.
Dodržujte hraničné
hodnoty
prípustného
spínacieho výkonu
NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo výbuchu prekročením max. dovoleného brzdného výkonu za
brzdenie.
SmrÏ alebo Ïažké poranenia.
•
Maximálny dovolený brzdný výkon, znázornený v charakteristikách, sa nesmie
v žiadnom prípade, ani pri núdzovom brzdení, prekročiÏ.
•
Hraničné hodnoty dovoleného spínacieho výkonu (kapitola "Prípustný spínací
výkon brzdy" (Æ str. 116)) sa musia bezpodmienečne dodržaÏ.
•
Zostavovateľ zariadenia je na základe projekčných predpisov a údajov o brzdách,
uvedených v publikácii SEW-EURODRIVE "Praktické informácie o pohonnej
technike, zväzok 4" zodpovedný za príslušné dimenzovanie zariadenia.
Kontrola funkcie
brzdy
Pred uvedením do prevádzky je potrebné skontrolovaÏ bezchybnú funkciu brzdy, aby sa
zabránilo obrusovaniu brzdových obložení a s tým súvisiacemu neprípustnému
prehrievaniu.
Kontrola prierezov
Prierezy spojovacích káblov medzi sieÏovým usmerňovačom a brzdou musia byÏ
dostatočne dimenzované, aby bola zaistená funkčnosÏ brzdy (pozri kapitolu "Technické
údaje", časÏ "Prevádzkové prúdy").
Pripojenie
brzdového
usmerňovača
Brzdový usmerňovač resp. riadenie brzdy SEW-EURODRIVE sa inštaluje a pripája
podľa vyhotovenia a funkcie na základe priloženej schémy zapojenia. Pri kategórii 3G
a 3GD je inštalácia brzdového usmerňovača resp. riadenia predpísaná v rozvodnej
skrini mimo oblasti ohrozenej výbuchom. Pri kategórii 3D je dovolená inštalácia
v rozvodnej skrini, ako aj v svorkovnici motora mimo oblasti ohrozenej výbuchom.
Pripojenie
mikrospínača
Pri zapojovaní mikrospínača
mikrospínača" (Æ str. 45).
postupujte
podľa
opisu
v kapitole
"Pripojenie
5.7.11 Pripojenie externého VE-ventilátora
Motory kategórie II3D možno vybaviÏ externým ventilátorom. Pokyny na pripojenie
a bezpečnú prevádzku nájdete v prevádzkovom návode externého VE.
40
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Elektrická inštalácia
Asynchrónne servomotory kategórie 3D
5.8
Asynchrónne servomotory kategórie 3D
5.8.1
Všeobecné pokyny
5
Motory SEW-EURODRIVE do výbušného prostredia, resp. do prostredia ohrozeného
výbuchom prachu konštrukčného radu CT a CV sú určené pre tieto zóny nasadenia.
5.8.2
Kategória motora
OblasÏ použitia
3D
Nasadenie v zóne 22 a v súlade s konštrukčným predpisom skupiny zariadení II,
kategórie 3D
Druh ochrany (krytia) IP54
Motory SEW-EURODRIVE kategórie II3D sú pri expedícii z výrobného závodu
vybavené minimálne druhom ochrany IP54.
5.8.3
Prevádzka pri vysokých teplotách prostredia
Ak je na typovom štítku uvedené, že motory sa smú používaÏ až do teploty prostredia
> 50 °C (štandard: 40 °C), je bezpodmienečne nevyhnutné dodržaÏ, aby použité káble
a káblové prípoje boli vhodné pre teploty à 90 °C.
5.8.4
Teplotná trieda/teplota povrchu
Maximálna teplota povrchu je podľa vyhotovenia 120 °C alebo 140 °C.
5.8.5
Kategórie podľa otáčok
Motory sú vo vyhotovení pre triedy otáčok 1 200 1/min, 1 700 1/min, 2 100 1/min
a 3 000 1/min (pozri kapitolu "Prevádzkové režimy a hraničné hodnoty").
5.8.6
Neprípustne vysoké teploty povrchu
Motory s ochranou proti explózii verzie II3D zaručujú bezpečnú prevádzku pri
normálnych podmienkach prevádzky. Pri preÏažení sa motor musí bezpečne vypnúÏ,
aby sa zabránilo neprípustne vysokým teplotám.
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
41
Elektrická inštalácia
5
Asynchrónne servomotory kategórie 3D
5.8.7
Ochrana pred nadmernou teplotou
Aby bolo možné bezpečne predísÏ prekročeniu prípustnej hraničnej teploty, sú
asynchrónne servomotory konštrukčných sérií CT a CV s ochranou proti explózii vždy
vybavené termistorovým teplotným snímačom. Pri použití termistorového teplotného
snímača treba podľa smernice 94/9/ES použiÏ pre vyhodnotenie dát zo snímača
schválený prístroj. Treba rešpektovaÏ príslušné platné predpisy pre inštaláciu.
5.8.8
Pripojenie motora
UPOZORNENIE
Rešpektujte prosím bezpodmienečne platnú schému pripojenia! Ak tento podklad
chýba, motor sa nesmie pripájaÏ alebo uviesÏ do prevádzky.
Na základe uvedenia objednávacieho čísla motora (pozri kapitolu "Typové označenie,
typový štítok") možno SEW-EURODRIVE požiadaÏ o nasledujúce schémy pripojenia:
Konštrukčný
rad
CT, CV
Počet pólov
Zapojenie
Príslušná schéma zapojenia
(názov / číslo)
X = vyhradené miesto pre verziu
4
Ö /Õ
DT13 / 08 798 X 6
Kontrola prierezov
Skontrolujte prierezy vodičov - podľa menovitého prúdu motora, platných predpisov pre
inštaláciu a požiadaviek v mieste použitia.
Kontrola pripojení
vinutí
Pripojenia vinutí v svorkovnicovej skrinke skontrolujte, príp. dotiahnite.
UPOZORNENIE
Vo svorkovej skrinke sa nesmú nachádzaÏ žiadne cudzie predmety, nečistoty, ani
vlhkosÏ. Nepoužité otvory káblových priechodiek a samotná skriňa musia byÏ uzavreté
aspoň podľa stupňa krytia IP motora.
42
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Elektrická inštalácia
Asynchrónne servomotory kategórie 3D
5
Pripojenie motora
[2]
[1]
[3]
[4]
[5]
[6]
[8]
[7]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
UÏahovacie
momenty
Externé pripojenie káblovým očkom napr. podľa DIN 46237 alebo DIN 46234
Pripájacia skrutková svorka
Horná matica
Podložka
PremosÏovacia svorka
Dolná matica
Prípojka vinutia s kruhovým očkom
Vejárovitá podložka
Podľa schémy zapojenia umiestnite a dotiahnite káble a prepojovacie svorky. Dodržujte
uÏahovacie momenty podľa nasledujúcej tabuľky.
Priemer pripájacej skrutkovej svorky
UÏahovací moment šesÏhrannej matice [Nm]
M4
1,6
M5
2
M6
3
M8
6
M10
10
M12
15,5
M16
30
Snímač teploty TF
POZOR!
Poškodenie teplotného snímača príliš veľkým napätím.
MožnosÏ zničenia teplotného snímača.
•
Nepripájajte žiadne napätia > 30 V.
Termistorové snímače teploty zodpovedajú DIN 44082.
Kontrolné meranie odporu (merací prístroj s U Â 2,5 V alebo I < 1 mA):
•
normálne hodnoty: 20...500 Ê, odpor za tepla > 4 000 Ê
Pri využívaní snímača teploty na tepelnú kontrolu musí byÏ pre udržanie prevádzkovo
bezpečnej izolácie obvodu snímača teploty aktivovaná vyhodnocovacia funkcia. Pri
nadmernej teplote musí nutne dôjsÏ k aktivácii funkcie tepelnej ochrany.
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
43
Elektrická inštalácia
5
Asynchrónne servomotory kategórie 3D
5.8.9
Pripojenie brzdy
Brzda BMG/BM sa odbrzďuje elektricky. Proces brzdenia prebieha mechanicky po
vypnutí napätia.
Dodržujte hraničné
hodnoty
prípustného
spínacieho výkonu
NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo výbuchu prekročením max. dovoleného brzdného výkonu za
brzdenie.
SmrÏ alebo Ïažké poranenia.
•
Maximálny dovolený brzdný výkon, znázornený v charakteristikách, sa nesmie
v žiadnom prípade, ani pri núdzovom brzdení, prekročiÏ.
•
Hraničné hodnoty dovoleného spínacieho výkonu (kapitola "Prípustný spínací
výkon brzdy" (Æ str. 106)) sa musia bezpodmienečne dodržaÏ.
•
Zostavovateľ zariadenia je na základe projekčných predpisov a údajov o brzdách,
uvedených v publikácii SEW-EURODRIVE "Praktické informácie o pohonnej
technike, zväzok 4" zodpovedný za príslušné dimenzovanie zariadenia.
Kontrola funkcie
brzdy
Pred uvedením do prevádzky je potrebné skontrolovaÏ bezchybnú funkciu brzdy, aby sa
zabránilo obrusovaniu brzdových obložení a s tým súvisiacemu neprípustnému
prehrievaniu.
Kontrola prierezov
Prierezy spojovacích káblov medzi sieÏovým usmerňovačom a brzdou musia byÏ
dostatočne dimenzované, aby bola zaistená funkčnosÏ brzdy (pozri kapitolu "Technické
údaje", časÏ "Prevádzkové prúdy").
Pripojenie
brzdového
usmerňovača
Brzdový usmerňovač SEW-EURODRIVE, resp. regulácia bŕzd, sa podľa vyhotovenia
a funkcie môže nachádzaÏ
•
v svorkovnicovej skrinke motora
•
v spínacej skrinke mimo oblasti ohrozenej výbuchom (Ex).
V každom prípade treba spojovacie vedenie medzi sieÏou, usmerňovačom a prípojkami
brzdy zapojiÏ podľa schémy.
Pripojenie
mikrospínača
Pri zapojovaní mikrospínača
mikrospínača" (Æ str. 45).
postupujte
podľa
opisu
v kapitole
"Pripojenie
5.8.10 Pripojenie externého VE-ventilátora
Motory kategórie II3D možno vybaviÏ externým ventilátorom. Pokyny na pripojenie
a bezpečnú prevádzku nájdete v prevádzkovom návode externého VE.
44
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Elektrická inštalácia
5
Pripojenie mikrospínača
5.9
Pripojenie mikrospínača
Mikrospínač sa zapojuje podľa schémy pripojenia daného pohonu 09 825 xx 08.
Mikrospínač musí byÏ napájaný z energeticky obmedzeného prúdového okruhu.
V prostredí zápalných plynovo-vzduchových zmesí musia byÏ dodržané aspoň
požiadavky podľa normy EN 60079-15. Energetické obmedzenie závisí od použitej
plynovo-vzduchovej zmesi a jeho vykonanie musí zodpovedaÏ explozívnej skupine IIA,
IIB alebo IIC.
Pri prachovo-vzduchových zmesí musia byÏ splnené požiadavky normy EN 61241-11.
Napájanie musí zodpovedaÏ aspoň úrovni ochrany "ic" podľa EN 60079-11. Explozívna
skupina sa volí podľa zápalnej energie prachovo-vzduchovej zmesi, musí však
zodpovedaÏ aspoň explozívnej skupine IIB.
Sledovanie funkcie
Sledovanie opotrebovania
Sledovanie funkcie
a opotrebovania
[1]
[1]
BK
[3]
[1]
BK
BK
[2]
BN1
BU1
[4]
BK
[2]
[2]
BN1
BN1
BU1
BU1
BN2
[2]
BU2
[1] Brzda
[2] Mikrospínač MP321-1MS
1145889675
[1] Brzda
[2] Mikrospínač MP321-1MS
[1]
[2]
[3]
[4]
Brzda
Mikrospínač MP321-1MS
Sledovanie funkcie
Sledovanie opotrebovania
1145887755
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
1145885835
45
kVA
6
i
f
n
Režimy prevádzky a hraničné hodnoty
Prípustné režimy prevádzky
P Hz
6
Režimy prevádzky a hraničné hodnoty
6.1
Prípustné režimy prevádzky
Typ motora
a kategória
zariadenia
Ochrana proti neprípustne
vysokým teplotám výlučne
pomocou
eDT../eDV..
II2G
Ochranný spínač motora
eDT..BC..
II2G
Termistorový teplotný snímač
(TF)
prípustného režimu prevádzky
•
•
S1
Rozbeh pod záÏažou nie je možný1)
•
•
S1
S4 / početnosÏ spínania naprázdno podľa
údajov z katalógu, treba vypočítaÏ početnosÏ
spínania pod záÏažou
Prevádzka frekvenčného meniča podľa
údajov
rozbeh pod záÏažou1)
•
•
eDT../eDV..
II2D
Ochranný spínač motora
a termistorový teplotný spínač
(TF)
DR/DT(E)/DV(E)
II3GD/II3D
Ochranný spínač motora
DR/DT(E)/DV(E)
DT(E)..BM../DV(E)
..BM..
II3GD/II3D
Termistorový teplotný snímač
(TF)
•
•
•
S1
rozbeh pod záÏažou nie je možný1)
Prevádzka frekvenčného meniča podľa
údajov
•
•
S1
rozbeh pod záÏažou nie je možný1)
•
•
S1
S4 / početnosÏ spínania naprázdno podľa
údajov z katalógu, treba vypočítaÏ početnosÏ
spínania pod záÏažou
rozbeh pod záÏažou1)
Prevádzka frekvenčného meniča podľa
údajov
so zariadením pre pozvoľný rozbeh
•
•
•
1) K rozbehu pod záĎažou dochádza vtedy, keď už počas nábehu odpojí istič motora vhodne nastavený
a zvolený pre normálne prevádzkové podmienky. Takáto situácia nastáva vo všeobecnosti v prípade, ak
je čas rozbehu väčší než 1,7 násobok času tE.
6.2
Prevádzka frekvenčného meniča v kategórii 2G a 2GD
6.2.1
Používanie motorov kategórie 2G a 2GD
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY PROTI VÝBUCHU
Všeobecne platí:
•
•
•
•
•
•
•
46
Prevádzka frekvenčného meniča je povolená len pre motory, ktoré sú na základe
osvedčenia o typovej skúške ES schválené pre tento spôsob prevádzky.
Prevádzka viacerých motorov na jednom frekvenčnom meniči nie je dovolená pre
opisované motory.
Na zabránenie nedovoleného prehriatia motora musí byÏ naprojektované napätie
na svorkovnici motora.
Pri uvedení do prevádzky treba dokladovaÏ, že napätie motora je v zhode s údajmi
na certifikáte ES o typovej skúške.
Príliš nízke napätie na motore (nedostatočná kompenzácia) vedie k zvýšenému
preklzu a to vedie k silnejšiemu zahrievaniu rotora motora.
Príliš vysoké napätie na motore (nadmerná kompenzácia) vyvoláva veľký statorový
prúd a ten spôsobuje silnejšie zahrievanie vinutia.
Pri rovnakom mechanickom zaÏažení spôsobuje prevádzka frekvenčného meniča
vplyvom vyšších harmonických frekvencií napätia a prúdu zvýšené zahrievanie
motora.
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Režimy prevádzky a hraničné hodnoty
Prevádzka frekvenčného meniča v kategórii 2G a 2GD
6.2.2
kVA
i
f
n
6
P Hz
Podmienky pre bezpečnú prevádzku
Všeobecne
Frekvenčný menič nainštalujte mimo atmosféry ohrozenej výbuchom.
Kombinácia motor
- frekvenčný menič
Pri motoroch do výbušného prostredia napájaných meničom musia frekvenčné meniče
spĺňaÏ tieto podmienky:
Termická ochrana
motora
Prepätie na
svorkách motora
•
Riadenie: konštantný chod stroja
•
menovitý výstupný prúd frekvenčného meniča  dvojnásobok projektovaného prúdu
motora
•
Taktovacia frekvencia > 3 kHz
Termická ochrana motora sa zabezpečuje týmito opatreniami:
•
Sledovanie teploty vinutia pomocou termistora (TF) zabudovaného vo vinutí. TF sa
musí sledovaÏ vyhodnocovacou jednotkou, ktorá spĺňa požiadavky smernice
94/9/ES a má označenie Ex II(2)G (ochrana proti explózii).
•
Sledovanie prúdu motora podľa údajov certifikátu ES o typovej skúške.
•
Obmedzenie krútiaceho momentu motora podľa údajov certifikátu ES o typovej
skúške.
Prepätie na svorkách motora sa musí obmedziÏ na hodnotu < 1 700 V.Toto možno
dosiahnuÏ tak, že vstupné napätie na frekvenčnom meniči sa obmedzí na 500 V.
Ak sa v jednotlivých aplikáciách vyskytnú prevádzkové stavy, pri ktorých je pohon často
poháňaný generátoricky, na zamedzenie nebezpečného prepätia na svorkách motora
je v každom prípade potrebné použiÏ výstupný filter (sínusový filter).
Ak výpočtom nie je možné bezpečne určiÏ napätie na svorkách motora, musí sa určiÏ
meraním napäÏových špičiek vhodným prístrojom po uvedení do prevádzky a podľa
možnosti pri zaÏažení.
Prevodovka
Pri použití riadených prevodových motorov sú z hľadiska prevodovky možné
obmedzenia maximálnych vstupných otáčok. Pri vyšších vstupných otáčkach než
1 500 min-1 sa obráÏte na SEW-EURODRIVE.
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
47
6
kVA
i
6.2.3
f
n
Režimy prevádzky a hraničné hodnoty
Prevádzka frekvenčného meniča v kategórii 2G a 2GD
P Hz
Výpočet napätia na motore
Napätie na motore sa pri prevádzke s meničom skladá z týchto zložiek:
Umotor = Usieť − (ΔUsieťový filter / tlmivka + ΔUfr. menič + Δ U výstupný filter + Δ Uvedenie)
UsieÏ
SieÏové napätie určte priamym meraním multimetrom alebo odčítaním napätia na
medziobvode (UUZ) v meniči (UsieÏ = UUZ/1,35).
Í UsieÏový filter
Pokles napätia na sieÏovom filtri závisí od konštrukcie filtra. Bližšie informácie nájdete
v dokumentácii k príslušnému sieÏovému filtru.
Í UsieÏová tlmivka
Pri voliteľnených sieÏových tlmivkách SEW (ND...) možno pokles napätia vypočítaÏ
podľa nasledujúceho vzÏahu.
ΔUsieťová tlmivka = I × 3 × (2 × π × f × L)2 + R 2
Pretože ohmický odpor R je zanedbateľne malý voči induktivite L, vzorec môžeme
zjednodušiÏ:
ΔUsieťová tlmivka = I × 3 × 2 × π × f × L
Hodnotu induktivity L nájdete v dokumentácii sieÏovej tlmivky.
Pri použití výkonovo prispôsobenej sieÏovej tlmivky a / alebo výkonovo prispôsobeného
sieÏového filtra od firmy SEW-EURODRIVE, možno (pri sieÏovom napätí 400 V) počítaÏ
s celkovým poklesom napätia 5 V.
ZisÏovanie
vstupného napätia
meniča
Í Uvýst.filter
ZisÏovanie vstupného napätia meniča:
•
meraním sieÏového napätia alebo
•
výpočtom napätia podľa vzÏahu Uvst_fr. menič = Usieť −ΔUsieťová tlmivka − ΔUsieťový filter
alebo
•
odčítaním napätia medziobvodu vo frekvenčnom meniči
Pokles napätia na výstupnom filtri je úmerný modulovanej základnej frekvencii, ako aj
prúdu motora a v jednotlivých prípadoch si ho treba zistiÏ u výrobcu výstupného filtra.
Pokles napätia pri výstupných filtroch SEW nájdete v tabuľke "Pokles napätia na
výstupných filtroch SEW" (pozri kapitolu "Nastavenie parametrov: frekvenčný menič pre
kategórie 2G a 2GD").
ΔU výstupný filter = I × 3 × (2 × π × f × L)2 + R 2
Pretože odpor R je zanedbateľne malý voči induktivite L, vzorec môžeme zjednodušiÏ:
ΔU výstupný filter = I × 3 × 2 × π × f × L
48
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Režimy prevádzky a hraničné hodnoty
Prevádzka frekvenčného meniča v kategórii 2G a 2GD
kVA
i
f
n
6
P Hz
Í Uvedenie
Pokles napätia na prívodoch k motoru je závislý od prúdu motora, ako aj od prierezu,
dĺžky a materiálu vedenia. Pokles napätia nájdete v tabuľke "Pokles napätia na
motorovom kábli" (pozri kapitolu "Nastavenie parametrov: frekvenčný menič pre
kategórie 2G a 2GD").
UFU
Pokles napätia na meniči sa skladá z:
•
napätí na usmerňovacej trase
•
napätí na tranzistoroch koncových stupňov
•
napätia z princípu meniča zo sieÏového napätia na napätie medziobvodu a späÏ na
napätie točivého poľa
•
z časov neprekrývajúcich sa časov podmienených taktovaním koncového stupňa
a z toho chýbajúcich integrálov napätia za čas
•
metódy modulácie
•
zo stavu zaÏaženia a odberu energie z kondenzátorov medziobvodu
Na zjednodušenie možno počítaÏ s hodnotou 7,5 % vstupného sieÏového napätia,
pričom táto hodnota sa vyhodnotí ako maximálny možný pokles napätia na meniči. To
umožní spoľahlivé projektovanie.
UPOZORNENIE
Pokles napätia na výstupnom filtri sa musí kompenzovaÏ stúpaním charakteristiky U/F
(typový bod).
Pokles napätia na vedení sa vyrovná kompenzáciou IxR. Pri SEW frekvenčných
meničoch sa táto hodnota pri každom štarte frekvenčného meniča prispôsobí v režime
"Automatické meranie ZAP".
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
49
6
kVA
i
6.2.4
f
n
Režimy prevádzky a hraničné hodnoty
Prevádzka frekvenčného meniča v kategórii 2G a 2GD
P Hz
Určenie typového bodu motora
Výpočet svorkového napätia motora je dôležitou zložkou konfigurácie. Pri uvádzaní do
prevádzky sa tieto výsledky musia braÏ do úvahy a, v prípade potreby, korigovaÏ, aby
podkompenzovaním nedochádzalo k nedovolenému zahrievaniu motora.
U [V]
ΔUsieťová tlmivka = IE × 3 ×
( 2 × π × Lsieť.tl.) 2 + Rsieť.tl.2
ΔUsieťový filter
(pozri kapitolu "Výpočet napätia motora")
Uvst_fr. menič = Usieť −ΔUsieťová tlmivka − Δ Usieťový filter
Uvýst_fr. menič = 0, 925 × Uvst_fr. menič
ΔUHF
pozri kapitolu "Uvedenie do prevádzky")
ΔUvedenie
pozri kapitolu "Uvedenie do prevádzky")
U svorkové napätie motora = Uvýst_fr. menič - ΔUHF - ΔUvlastné
1458069131
fmax
fmax_HF
fvlastná
ftyp_HF
Uvst_fr. menič
Uvýst_fr. menič
Ö UHF
Ö Uvedenie
Ö UsieÏová tlmivka
Ö UsieÏový filter
Ivst
LsieÏ. tl.
RsieÏ. tl.
50
= maximálna frekvencia v Hz
= maximálna frekvencia pri použití sínusového filtra v Hz
= vlastná frekvencia meniča v Hz
= menovitý bod pri použití sínusového filtra v Hz
= vstupné napätie meniča vo V
= výstupné napätie meniča vo V
= pokles napätia na sínusovom filtri vo V
= pokles napätia na prívodoch motora vo V
= pokles napätia na sieÏovej tlmivke vo V
= pokles napätia na sieÏovom filtri vo V
= sieÏový prúd v A
= sieÏový prúd v H
= ohmický odpor sieÏovej tlmivky v Ê
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
kVA
Režimy prevádzky a hraničné hodnoty
Prevádzka frekvenčného meniča v kategórii 2G a 2GD
i
n
f
6
P Hz
1. Ak je nasledujúca podmienka splnená, musia sa maximálne otáčky znížiÏ Pre
výpočet si prečítajte kapitolu "Návrh pre nízke napätie motora" (Æ str. 51) alebo
"Voľba vhodného vinutia statora" (Æ str. 52).
(Uvst_fr. menič × 0,925) − ΔUvedenie < Uprípustné napätie motora
2. Ak je nasledujúca podmienka splnená, prečítajte si, prosím, kapitolu "Návrh pri
vyššom sieÏovom napätí" (Æ str. 53).
(Uvst_fr. menič × 0,925) − ΔUvedenie ≥ Uprípustné napätie motora
3. Pri použití sínusového filtra si, prosím, prečítajte kapitolu "Použitie sínusového filtra"
(Æ str. 54), aby ste spočítali nový menovitý bod a maximálne otáčky.
6.2.5
Návrh pre nízke napätie motora
Menovitý bod: Uvádzanie do prevádzky sa vykonáva s menovitými hodnotami
(prípustné napätie a menovitá frekvencia) motora.
500
450
[1]
400
U[V]
350
300
[2]
250
[3]
[4]
200
150
100
50
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
f [ Hz ]
[1]
[2]
vstupné napätie meniča
f_max
[3]
[4]
charakteristika motora
svorkové napätie motora
Príklad: Motor 230 / 400 V; 50 Hz; ÖUvedenie: 5 V
Maximálne otáčky sa musia úmerne zníženiu svorkového napätia motora (vyvolanému
v tomto prípade poklesom napätia na frekvenčnom meniči a na prívodoch motora)
podľa nasledujúceho vzÏahu znížiÏ a nastaviÏ vo frekvenčnom meniči:
f max =
Usvorkové napätie motora
Uprípustné napätie motora
× fvlastné
UPOZORNENIE
Keď je požadovaný celý rozsah nastavenia, až 50 Hz, prečítajte si kapitolu "Zapojenie
do trojuholníka pre zvýšenie maximálnych otáčok" (Æ str. 55).
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
51
6
kVA
i
6.2.6
f
n
Režimy prevádzky a hraničné hodnoty
Prevádzka frekvenčného meniča v kategórii 2G a 2GD
P Hz
Voľba vhodného statorového vinutia
Menovitý bod: Vyberte motor (statorové vinutie), ktorého prípustné napätie
nepresahuje vypočítané svorkové napätie motora. Pritom treba dbaÏ na to, že
modifikované vinutie motora potrebuje proporcionálne vyšší prúd.
Uvádzanie do prevádzky sa vykonáva s menovitými hodnotami (prípustné napätie
a menovitá frekvencia) motora.
500
450
[1]
400
U[V]
350
[4]
300
[2]
250
200
[3]
150
100
50
0
0
5
10
[1]
[2]
15
20
25
vstupné napätie meniča
f_max
f [ Hz ]
[3]
[4]
30
35
40
45
50
charakteristika motora
svorkové napätie motora
Príklad: Motor 208 / 360 V; 50 Hz; ÖUvedenie: 5 V
Maximálne otáčky sa musia úmerne zníženiu svorkového napätia motora (pokles
napätia na prívodoch motora) podľa nasledujúceho vzorca znížiÏ a nastaviÏ vo
frekvenčnom meniči:
f max =
52
Usvorkové napätie motora
Uprípustné napätie motora
× fvlastné
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Režimy prevádzky a hraničné hodnoty
kVA
Prevádzka frekvenčného meniča v kategórii 2G a 2GD
6.2.7
i
f
n
6
P Hz
Návrh pri vyššom sieÏovom napätí
Menovitý bod: Uvádzanie do prevádzky sa vykonáva s menovitými hodnotami
(prípustné napätie a menovitá frekvencia) motora.
[1]
500
450
400
U[V]
350
[4]
300
[2]
250
200
[3]
150
100
50
0
0
5
10
[1]
[2]
15
20
vstupné napätie meniča
f_max
25
f [Hz]
[3]
[4]
30
35
40
45
50
charakteristika motora
svorkové napätie motora
Príklad: Motor 230 / 400 V; 50 Hz; ÖUvedenie: 5 V
Maximálne otáčky sa musia úmerne zníženiu svorkového napätia motora (pokles
napätia na prívodoch motora) podľa nasledujúceho vzorca znížiÏ a nastaviÏ vo
frekvenčnom meniči:
fmax =
Uprípustné napätie motora − Δ Uvedenie
Uprípustné napätie motora
× fvlastné
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
53
6
kVA
i
6.2.8
f
n
Režimy prevádzky a hraničné hodnoty
Prevádzka frekvenčného meniča v kategórii 2G a 2GD
P Hz
Použitie sínusového filtra
Menovitý bod: Uvádzanie do prevádzky sa vykonáva s prípustným napätím motora
a s vypočítaným menovitým bodom podľa nasledujúceho vzÏahu:
f typ_HF =
Uprípustné napätie motora
UHF
Uprípustné napätie motora + ΔU
× fN
500
[2]
450
[1]
400
[5]
U[V]
350
300
[3]
250
[4]
200
150
100
50
0
0
5
10
[1]
[2]
[3]
15
20
vstupné napätie meniča
TP_HF
f_max
25
f [Hz]
[4]
[5]
30
35
40
45
50
charakteristika motora
charakteristika frekvenčného meniča
Príklad: Motor 230 / 400 V; 50 Hz; ÖUvedenie: 5 V
Maximálne otáčky sa musia úmerne zníženiu svorkového napätia motora (vyvolanému
v tomto prípade poklesom napätia na frekvenčnom meniči a na prívodoch motora)
podľa nasledujúceho vzÏahu znížiÏ a nastaviÏ vo frekvenčnom meniči:
f max_HF =
54
U výst_fr. menič − Δ Uvedenie
Uprípustné napätie motora + Δ UHF
× fvlastné
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Režimy prevádzky a hraničné hodnoty
Prevádzka frekvenčného meniča v kategórii 2G a 2GD
6.2.9
kVA
i
f
n
6
P Hz
Zapojenie do trojuholníka pri zvýšení maximálnych otáčok
Keď je potrebný celý rozsah nastavenia, až 50 Hz, možno motor prevádzkovaÏ
aj v zapojení do trojuholníka. Tým sa zohľadní pokles napätia medzi sieÏovým
napájaním a svorkami motora.
Menovitý bod: Uvádzanie do prevádzky sa vykonáva s menovitými hodnotami
(prípustné napätie a menovitá frekvencia) motora.
500
450
[1]
400
U[V]
350
300
[5]
250
[2]
200
[5]
[3]
150
[4]
100
50
0
0
10
20
[1]
[2]
[3]
30
40
vstupné napätie meniča
f_max
charakteristika motora
60
50
f [Hz]
[4]
[5]
70
80
90
nakonfigurované otáčky
svorkové napätie motora
Príklad: Motor 230 / 400 V; 50 Hz; ÖUvedenie: 5 V
Maximálne otáčky sú aj tu dané znížením svorkového napätia motora (vyvolaným
v tomto prípade poklesom napätia na frekvenčnom meniči a na prívodoch motora)
a musia sa podľa nasledujúceho vzÏahu vypočítaÏ a nastaviÏ vo frekvenčnom meniči:
f max =
Usvorkové napätie motora
Uprípustné napätie motora
× fvlastné
UPOZORNENIE
Pri výbere meniča sa musí rešpektovaÏ zvýšený prúdový odber motora v zapojení do
trojuholníka.
Pri použití regulovaných prevodových motorov môžu prevodovky obmedzovaÏ
maximálne vstupné otáčky. V prípade vstupných otáčok nad 1 500 min-1 kontaktujte
firmu SEW-EURODRIVE.
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
55
kVA
6
i
f
n
Režimy prevádzky a hraničné hodnoty
Prevádzka na frekvenčnom meniči v kategóriách 3G, 3D a 3GD
P Hz
6.3
Prevádzka na frekvenčnom meniči v kategóriách 3G, 3D a 3GD
6.3.1
Použitie motorov kategórie II3GD
UPOZORNENIE PRE NEVÝBUŠNÉ VYHOTOVENIE
Všeobecne platí:
•
•
•
6.3.2
Podmienky pre bezpečnú prevádzku
Všeobecne
Frekvenčný menič nainštalujte mimo atmosféry ohrozenej výbuchom.
Kombinácia motor
- frekvenčný menič
•
Pre motory kategórie II3G sa odporúčajú uvedené kombinácie motor - frekvenčný
menič. PoužiÏ možno aj frekvenčné meniče, ktoré majú porovnateľné hodnoty so
vstupným prúdom a vstupným napätím (EN 60079-15).
•
Pre motory kategórie II3D sa odporúčajú uvedené kombinácie motor - frekvenčný
menič. Pokiaľ majú byÏ motory kategórie II3D prevádzkované na iných frekvenčných
meničoch, treba taktiež dodržaÏ maximálne otáčky/frekvencie a teplotné hraničné
momentové charakteristiky. Okrem toho sa dôrazne odporúča používanie meniča
s primeraným výkonom.
•
Motory verzie II3G sa vyznačujú teplotnou triedou T3.
•
Motory vo vyhotovení II3D sú označené maximálnou teplotou povrchu, ktorá je 120°
alebo 140 °C.
•
Motory vo vyhotovení II3GD sú označené teplotnou triedou T3 a maximálnou
teplotou povrchu, ktorá je 120 alebo 140 °C.
Teplotná trieda
a teplota povrchu
56
Používanie ako zariadenia kategórie II3G, využitie v zóne 2:
Platia rovnaké podmienky a obmedzenia ako pre motory kategórie II3D
Používanie ako zariadenia kategórie II3D, využitie v zóne 22:
platia rovnaké podmienky a obmedzenia ako pre motory kategórie II3G
Používanie ako zariadenia II3GD, klasifikované miesto využitia ako v zóne 2, tak aj
v zóne 22:
Platia prísnejšie podmienky a obmedzenia (pozri údaje k II3G a II3D)
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Režimy prevádzky a hraničné hodnoty
Prevádzka na frekvenčnom meniči v kategóriách 3G, 3D a 3GD
kVA
i
f
n
6
P Hz
Ochrana pred
nadmernou
teplotou
Pre bezpečnú prevenciu proti prekročeniu prípustnej hraničnej teploty sú pre prevádzku
na meniči schválené len motory vybavené termistorovým teplotným snímačom (TF).
Údaje zo snímača treba vyhodnocovaÏ vo vhodnom zariadení.
Napájacie napätie
frekvenčného
meniča
Napájacie napätie frekvenčného meniča nesmie klesnúÏ pod hodnotu 400 V.
Prepätie na
svorkách motora
Prepätie na svorkách motora sa musí obmedziÏ na hodnotu < 1700 V. Toto možno
dosiahnuÏ napr. tak, že vstupné napätie na frekvenčnom meniči sa obmedzí 500 V.
Ak sa v jednotlivých aplikáciách vyskytnú prevádzkové stavy, pri ktorých je pohon často
poháňaný generátoricky (napr. použitie v zdvíhacom zariadení), na zamedzenie
nebezpečného prepätia na svorkách motora je v každom prípade potrebné použiÏ
výstupný filter (sínusový filter).
Ak výpočtom nie je možné bezpečne určiÏ napätie na svorkách motora, musí sa určiÏ
meraním napäÏových špičiek vhodným prístrojom po uvedení do prevádzky a podľa
možnosti pri zaÏažení.
Zaistenie
elektromagnetickej
kompatibility
(EMC)
Pre frekvenčné meniče konštrukčného radu MOVIDRIVE® a MOVITRAC® sú prípustné
nasledujúce komponenty:
•
sieÏový filter konštrukčného radu NF...-...
•
výstupná tlmivka konštrukčného radu HD...
•
výstupný filter (sínusový filter) HF..
Pri použití výstupného filtra sa musí kompenzovaÏ pokles napätia na filtri. Riaďte sa
podľa kapitoly "Výpočet napätia motora" (Æ str. 48).
UPOZORNENIE PRE NEVÝBUŠNÉ VYHOTOVENIE
Pri používaní frekvenčných meničov inej konštrukcie treba dbaÏ na to, aby výstupné
zapojenie frekvenčného meniča pre zlepšenie elektromagnetickej kompatibility
neznížilo podstatne napätie na svorkách motora (Â 5 % voči prípustnému napätiu
motora).
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
57
6
kVA
i
f
n
Režimy prevádzky a hraničné hodnoty
Prevádzka na frekvenčnom meniči v kategóriách 3G, 3D a 3GD
P Hz
Maximálne
prípustné krútiace
momenty
Pri prevádzke na frekvenčnom meniči sa smú motory dlhodobo zaÏažovaÏ nanajvýš
krútiacimi momentami uvedenými v tejto kapitole. Krátkodobé prekročenie hodnôt je
prípustné, iba ak efektívny pracovný bod leží pod hraničnou tepelnou charakteristikou.
Maximálne
prípustné
otáčky/frekvencie
Je potrebné bezpodmienečne dodržiavaÏ maximálne otáčky a maximálne frekvencie
uvedené v priraďovacích tabuľkách pre kombinácie motorov a frekvenčných meničov.
Prekročenie hodnôt je neprípustné.
Skupinové pohony
Ako skupinový pohon sa označuje pripojenie viacerých motorov na výstup jedného
frekvenčného meniča.
UPOZORNENIE PRE NEVÝBUŠNÉ VYHOTOVENIE
Motory konštrukčných radov DR/DT/DV/DTE/DVE vo vyhotovení II3G alebo II3GD na
použitie v zóne 2 sa vo všeobecnosti nesmú používaÏ ako skupinové pohony!
Pre motory konštrukčných radov DR/DT/DV/DTE/DVE vo verzii II3D pre použitie v zóne
22 platia nasledujúce obmedzenia:
Prevodovka
58
•
Nesmú byÏ prekročené dĺžky vedení predpísané výrobcom frekvenčného meniča
•
Motory jednej skupiny sa nesmú líšiÏ o viac než 2 výkonové stupne
•
Každý motor sa musí monitorovaÏ.
Pri použití riadených prevodových motorov sú z hľadiska prevodovky možné
obmedzenia maximálnych vstupných otáčok. Pri vyšších vstupných otáčkach než
1 500 min-1 sa obráÏte na SEW-EURODRIVE.
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Režimy prevádzky a hraničné hodnoty
Priradenie motor - menič MOVIDRIVE® a MOVITRAC®
6.4
kVA
i
f
n
6
P Hz
Priradenie motor - menič MOVIDRIVE® a MOVITRAC®
Typ motora II3GD
Zapojenie motora Õ
Zapojenie motora Ö
PFU [kW]
nmax
[1/min]
PFU [kW]
nmax
[1/min]
DR63S4
0,251)
2 100
0,251)
3 600
DR63M4
0,25
1)
2 100
0,25
1)
3 600
DR63L4
0,251)
2 100
0,371)
3 600
DT71D4
1)
2 100
0,55
3 600
2 100
1,1
3 600
0,37
DT80K4
0,55
DT80N4
0,75
2 100
1,5
3 600
DT90S4
1,1
2 100
2,2
3 600
DT90L4
1,5
2 100
3
3 600
DV100M4
2,2
2 100
4
3 600
DV100L4
3
2 100
5,5
3 600
DV112M4
4
2 100
7,5
3 600
DV132S4
5,5
2 100
11
3 600
DV132M4
7,5
2 100
15
3 600
DV132ML4
11
2 100
15
3 600
DV160M4
11
2 100
22
3 600
DV160L4
15
2 100
30
3 600
DV180M4
22
2 100
37
2 700
DV180L4
22
2 100
45
2 700
DV200L4
30
2 100
55
2 700
DV225S4
37
2 100
75
2 700
DV225M4
45
2 100
902)
2 700
2)
2 500
DV250M4
55
2 100
110
DV280S4
75
2 100
1322)
2 500
DTE90K4
0,75
2 100
1,5
3 600
DTE90S4
1,1
2 100
2,2
3 600
DTE90L4
1,5
2 100
3
3 600
DVE100M4
2,2
2 100
4
3 600
DVE100L4
3
2 100
5,5
3 600
DVE112M4
4
2 100
7,5
3 600
DVE132S4
5,5
2 100
11
3 600
DVE132M4
7,5
2 100
15
3 600
DVE160M4
11
2 100
22
3 600
DVE160L4
15
2 100
30
3 600
DVE180M4
22
2 100
37
2 700
DVE180L4
22
2 100
45
2 700
DVE200L4
30
2 100
55
2 700
DVE225S4
37
2 100
75
2 700
DVE250M4
55
2 100
1102)
2 500
DVE280S4
75
2 100
1322)
2 500
®
1) len frekvenčný menič MOVITRAC B
2) len pohonový menič MOVIDRIVE® B
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
59
kVA
6
i
f
n
Režimy prevádzky a hraničné hodnoty
Asynchrónne motory: teplotné hraničné charakteristiky
P Hz
6.5
Asynchrónne motory: teplotné hraničné charakteristiky
6.5.1
Teplotné hraničné momentové charakteristiky
Teplotné hraničné momentové charakteristiky pri prevádzke s meničom pre 4-pólové
trojfázové a trojfázové brzdové motory v Özapojení:
M/M men
1.20
[3]
1.00
[1]
0.80
0.60
[2]
0.40
0.20
0.00
0
400
800
1200
1600
2000
2400
2800
3200
3600
n [1/min]
[1] 104 Hz hraničná charakteristika
[2] 87 Hz hraničná charakteristika
[3] s VE-externým ventilátorom
Teplotné hraničné momentové charakteristiky pri prevádzke s meničom pre 4-pólové
trojfázové a trojfázové brzdové motory v Õzapojení:
M/M men
1.20
1.00
[3]
[1]
0.80
0.60
[2]
0,40
0,20
0,00
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
n [1/min]
[1] 60 Hz hraničná charakteristika
[2] 50 Hz hraničná charakteristika
[3] s VE-externým ventilátorom
60
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Režimy prevádzky a hraničné hodnoty
Asynchrónne servomotory: hraničné hodnoty pre prúd a krútiaci moment
6.6
kVA
i
f
n
6
P Hz
Asynchrónne servomotory: hraničné hodnoty pre prúd a krútiaci moment
UPOZORNENIE PRE NEVÝBUŠNÉ VYHOTOVENIE
Hodnoty maximálneho prúdu, maximálneho krútiaceho momentu a maximálnych
otáčok, uvedené v tabuľke, sa počas prevádzky v žiadnom prípade nesmú prekročiÏ.
6.6.1
Trieda otáčok 1 200 1/min
Typ motora
6.6.2
MN
Mmax
nmax
IN
Imax
[Nm]
[Nm]
[1/min]
[A]
[A]
CT71D4.../II3D
2,1
6
1,1
2,7
CT80N4.../II3D
4,3
13
1,9
4,4
CT90L4.../II3D
8,5
26
3,3
8,2
CV100M4.../II3D
13
38
4,2
10,9
CV100L4.../II3D
22
66
CV132S4.../II3D
31
94
CV132M4.../II3D
43
CV132ML4.../II3D
52
CV160M4.../II3D
CV160L4.../II3D
7,5
20,4
10,1
26,9
128
10,7
26,9
156
16,0
43,2
62
186
19,8
52,7
81
242
26,7
69,6
3 500
CV180M4.../II3D
94
281
CV180L4.../II3D
106
319
CV200L4.../II3D
170
510
MN
Mmax
nmax
[1/min]
2 500
32,3
79,2
35,3
88,7
51,0
137,5
IN
Imax
Trieda otáčok 1 700 1/min
Typ motora
[Nm]
[Nm]
[A]
[A]
CT71D4.../II3D
2,0
6
1,5
3,7
CT80N4.../II3D
4,3
13
2,6
6,1
CT90L4.../II3D
8,5
26
4,5
11,3
CV100M4/...II3D
13
38
5,8
14,9
CV100L4.../II3D
22
66
10,2
28,0
CV132S4.../II3D
31
94
13,9
37,1
CV132M4.../II3D
41
122
18,5
49,6
CV132ML4.../II3D
49
148
23,1
61,6
CV160M4.../II3D
60
181
26,8
70,7
CV160L4.../II3D
76
227
35,2
90,1
CV180M4.../II3D
89
268
43,3
104,5
CV180L4.../II3D
98
293
CV200L4..../II3D
162
485
3 500
2 500
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
50,2
123,0
68,9
183,9
61
6
kVA
i
6.6.3
f
n
Režimy prevádzky a hraničné hodnoty
Asynchrónne servomotory: hraničné hodnoty pre prúd a krútiaci moment
P Hz
Trieda otáčok 2 100 1/min
Typ motora
6.6.4
Mmax
nmax
IN
Imax
[Nm]
1/[min]
[A]
[A]
CT71D4.../II3D
2,1
6
1,9
4,6
CT80N4.../II3D
4,3
13
3,3
7,6
CT90L4..../II3D
8,5
26
5,7
14,1
CV100M4.../II3D
13
38
7,3
18,8
CV100L4.../II3D
21
64
12,5
34,0
CV132S4.../II3D
31
94
17,4
46,6
CV132M4.../II3D
41
122
18,1
44,9
CV132ML4.../II3D
49
148
26,7
71,3
CV160M4.../II3D
60
179
33,3
87,6
CV160L4.../II3D
75
224
43,9
112,1
CV180M4.../II3D
85
255
CV180L4.../II3D
98
293
CV200L4.../II3D
149
446
MN
Mmax
nmax
[1/min]
3 500
2 500
52,8
125,6
57,9
141,9
79,8
209,4
IN
Imax
Trieda otáčok 3 000 1/min
Typ motora
62
MN
[Nm]
[Nm]
[Nm]
[A]
[A]
CT71D4.../II3D
2,0
6
2,6
6,1
CT80N4.../II3D
3,8
11
4,3
9,6
CT90L4.../II3D
8,1
24
7,5
18,6
CV100M4.../II3D
13
38
10,0
25,9
CV100L4.../II3D
18
54
15,0
39,5
CV132S4.../II3D
30
89
23,0
60,9
CV132M4.../II3D
38
115
30,4
80,8
CV132ML4.../II3D
44
133
36,9
96,1
CV160M4.../II3D
54
163
43,0
110,9
CV160L4.../II3D
72
217
59,1
149,3
CV180M4.../II3D
79
237
69,9
161,8
CV180L4.../II3D
94
281
CV200L4.../II3D
123
370
3 500
2 500
84,6
204,4
98,5
246,0
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Režimy prevádzky a hraničné hodnoty
Asynchrónne servomotory: teplotné hraničné charakteristiky
6.7
Asynchrónne servomotory: teplotné hraničné charakteristiky
6.7.1
Dbajte na triedu otáčok
kVA
i
f
n
6
P Hz
Pri projektovaní bezpodmienečne dbajte na to, aby sa pre príslušné triedy otáčok líšili
charakteristiky.
6.7.2
Prevádzkový režim
Charakteristiky znázorňujú prípustné krútiace momenty pri režime dlhodobej (trvalej)
prevádzky S1. Pri odlišných režimoch prevádzky je potrebné určiÏ pracovný bod.
M/Mmen
1.2
[4]
[5]
1.0
[3]
0.8
[1]
0.6
[2]
0.4
0.2
0.0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
n [1/min]
Obr. 5: Teplotné hraničné momentové charakteristiky
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
trieda otáčok 1 200 1/min
trieda otáčok 1 700 1/min
trieda otáčok 2 100 1/min
trieda otáčok 3 000 1/min
s VE-externým ventilátorom
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
63
kVA
6
i
f
n
Režimy prevádzky a hraničné hodnoty
Asynchrónne servomotory: priradenie frekvenčného meniča
P Hz
6.8
Asynchrónne servomotory: priradenie frekvenčného meniča
6.8.1
Všeobecne
Frekvenčný menič nainštalujte mimo atmosféry ohrozenej výbuchom.
6.8.2
Dovolené frekvenčné meniče
Najvyššiu dynamiku a kvalitu regulácie možno dosiahnuÏ pri použití frekvenčných
meničov konštrukčného radu MOVIDRIVE®. Potom sa musia dodržaÏ frekvenčné
meniče uvedené v tabuľke "Kombinácie CT/CV.../II3D a meničov MOVIDRIVE®".
Použitie frekvenčných meničov iných konštrukčných typov je prípustné. V každom
prípade treba dbaÏ na to, že sa nesmú prekročiÏ dovolené prevádzkové údaje motorov
(pozri kapitolu "Asynchrónne servomotory: Hraničné hodnoty pre prúd a krútiaci
moment" (Æ str. 61)).
6.8.3
Prípustné prevádzkové režimy frekvenčných meničov MOVIDRIVE®
Na zaistenie najvyššej dynamiky regulácie by sa frekvenčné meniče konštrukčného
radu MOVIDRIVE® mali používaÏ v niektorom z režimov prevádzky CFC. Režimy
prevádzky VFC sú taktiež prípustné.
6.8.4
Napájacie napätie frekvenčného meniča
Napájacie napätie frekvenčného meniča nesmie byÏ nižšie než minimálna hodnota
400 V.
Maximálne prípustná hodnota napájacieho napätia je obmedzená na 500 V. V opačnom
prípade môžu za určitých okolností v dôsledku taktovania frekvenčného meniča na
pripájacích svorkách motora vzniknúÏ nebezpečné prepätia.
6.8.5
Zaistenie elektromagnetickej kompatibility (EMC)
Pre frekvenčné meniče konštrukčného radu MOVIDRIVE® sú prípustné nasledujúce
komponenty:
•
sieÏový filter konštrukčného radu NF...-...
•
výstupná tlmivka konštrukčného radu HD...
UPOZORNENIE PRE NEVÝBUŠNÉ VYHOTOVENIE
Pri používaní frekvenčných meničov inej konštrukcie treba dbaÏ na to, aby výstupné
zapojenie frekvenčného meniča pre zlepšenie elektromagnetickej kompatibility
neznížilo podstatne napätie na svorkách motora (Â 5 % voči prípustnému napätiu
motora).
64
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
kVA
Režimy prevádzky a hraničné hodnoty
Asynchrónne servomotory: priradenie frekvenčného meniča
6.8.6
i
f
n
6
P Hz
Kombinácie CT/CV.../II3D - MOVIDRIVE®
Odporúčaná
kombinácia
Tabuľka znázorňuje odporúčané kombinácie motorov a meničov MOVIDRIVE®
v závislosti od triedy otáčok. Ostatné kombinácie sa neodporúčajú, pretože motory by
sa inak mohli ľahko preÏažiÏ.
UPOZORNENIE PRE NEVÝBUŠNÉ VYHOTOVENIE
Hodnoty maximálneho krútiaceho momentu a maximálnych otáčok, uvedené
v tabuľke, sa počas prevádzky v žiadnom prípade nesmú prekročiÏ!
Trieda otáčok
1 200 1/min
Typ motora
MN
[Nm]
Mmax
nmax
[Nm] 1/[min]
MOVIDRIVE®
Mmax
nEck
[Nm]
[1/min]
0015
0022
0030
0040
0055
45,3
947
60
813
CT71D4..
/II3D
2,1
6
Mmax
nEck
7,5
600
CT80N4..
/II3D
4,3
13
Mmax
nEck
13,0
540
CT90L4..
/II3D
8,5
26
Mmax
nEck
18,2
928
CV100M4..
/II3D
13
38
CV100L4..
/II3D
22
66
Mmax
nEck
CV132S4..
/II3D
31
94
Mmax
nEck
CV132M4..
/II3D
43
128
Mmax
nEck
MN
Mmax
nmax
[Nm]
[Nm]
[1/min]
CV132ML4..
/II3D
52
156
CV160M4..
/II3D
62
186
CV160L4..
/II3D
81
242
Mmax
nEck
CV180M4..
/II3D
94
281
Mmax
nEck
241
1 050
282
986
CV180L4..
/II3D
106
319
Mmax
nEck
231
1 018
308
973
CV200L4..
/II3D
170
510
Typ motora
3 500
3 500
2 500
37,0
781
32,6
1 062
64
992
84
915
82
1 011
Mmax
nEck
125
877
MOVIDRIVE®
[Nm]
0110
[1/min]
0150
Mmax
nEck
126
922
156
819
Mmax
nEck
125
986
169
909
Mmax
nEck
0110
25,7
781
29,0
883
Mmax
nEck
0075
163
1 043
0220
0300
0370
0450
0550
402
986
494
947
510
940
0750
240
954
326
1 011
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
65
6
kVA
i
f
n
Režimy prevádzky a hraničné hodnoty
Asynchrónne servomotory: priradenie frekvenčného meniča
P Hz
Trieda otáčok
1 700 1/min
MN
Mmax
nmax
Mmax
nEck
[Nm]
[Nm]
[1/min]
[Nm]
[1/min]
0015
CT71D4..
/II3D
2,1
6
Mmax
nEck
6,0
1 250
CT80N4..
/II3D
4,3
13
Mmax
nEck
12,6
1 150
CT90L4..
/II3D
8,5
26
Mmax
nEck
CV100M4..
/II3D
13
38
Mmax
nEck
CV100L4..
/II3D
22
66
Mmax
nEck
CV132S4..
/II3D
31
94
Mmax
nEck
MN
Mmax
Typ motora
Typ motora
3 500
[Nm]
66
nmax
[Nm] [1/min]
MOVIDRIVE®
0022
0030
18,0
1 400
23,5
1 280
25,7
1 402
0040
32,9
1 510
Mmax
nEck
57
1 274
0110
91
1 330
MOVIDRIVE®
[Nm]
0110
[1/min]
0150
0220
0300
0370
122
Mmax
nEck
89
121
1 440 1 330
CV132ML4..
/II3D
49
148
Mmax
nEck
83
114
148
1 562 1 485 1 331
CV160M4..
/II3D
60
181
Mmax
nEck
120
176
1 420 1 310
CV160L4..
/II3D
76
227
Mmax
nEck
170
226
1 470 1 400
CV180M4..
/II3D
89
268
Mmax
nEck
168
226
268
1 550 1 510 1 460
CV180L4..
/II3D
98
293
Mmax
nEck
217
269
1 450 1 420
CV200L4..
/II3D
162
485
Mmax
nEck
44,2
1 402
59
1 470
41
2 500
0075
36,0
1 274
CV132M4..
/II3D
3 500
0055
0450
0550
0750
353
420
485
1 421 1 395 1 344
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
kVA
Režimy prevádzky a hraničné hodnoty
Asynchrónne servomotory: priradenie frekvenčného meniča
Trieda otáčok
2 100 1/min
MN
Mmax
nmax
Mmax
nEck
[Nm]
[Nm]
[1/min]
[Nm]
[1/min]
0015
CT71D4..
/II3D
2,1
6
Mmax
nEck
6,0
1 280
CT80N4..
/II3D
4,3
13
Mmax
nEck
9,7
1 754
CT90L4..
/II3D
8,5
26
CV100M4..
/II3D
13
38
Mmax
nEck
CV100L4..
/II3D
21
64
Mmax
nEck
MN
Mmax
Typ motora
Typ motora
[Nm]
3 500
nmax
[Nm] [1/min]
0022
0030
0040
6
P Hz
18,3
1 843
25,5
1 677
0055
0075
0110
44,0
1 894
64
1 645
13,0
1 510
Mmax
nEck
28,0
1 760
38,0
1 626
33,7
2 003
Mmax
nEck
MOVIDRIVE®
[Nm]
0110
[1/min]
0150
0220
0300
0370
0450
0550
0750
72
94
1 850 1 722
31
94
Mmax
nEck
CV132M4..
/II3D
41
122
Mmax
nEck
95
122
1 850 1 670
CV132ML4..
/II3D
49
148
Mmax
nEck
139
1 715
CV160M4..
/II3D
60
179
Mmax
nEck
139
179
1 792 1 690
CV160L4..
/II3D
75
225
Mmax
nEck
CV180M4..
/II3D
85
255
Mmax
nEck
CV180L4..
/II3D
98
293
CV200L4..
/II3D
149
447
2 500
n
MOVIDRIVE®
CV132S4..
/II3D
3 500
i
f
177
218
1 882 1 824
Mmax
nEck
Mmax
nEck
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
218
255
1 939 1 894
260
293
1 824 1 786
329
412
1 830 1 792
67
kVA
6
i
f
n
Režimy prevádzky a hraničné hodnoty
Zariadenie s pozvoľným rozbehom
P Hz
Trieda otáčok
3 000 1/min
MN
Mmax
nmax
Mmax
nEck
[Nm]
[Nm]
[1/min]
[Nm]
[1/min]
0015
CT71D4..
/II3D
2,0
6
Mmax
nEck
6,0
2 280
CT80N4..
/II3D
3,8
11
Mmax
nEck
CT90L4..
/II3D
8,1
24
CV100M4..
/II3D
13
38
Mmax
nEck
CV100L4..
/II3D
18
54
Mmax
nEck
MN
Mmax
Typ motora
Typ motora
[Nm]
6.9
3 500
nmax
[Nm] [1/min]
MOVIDRIVE®
0022
0030
9,7
2 560
11,0
2 350
12,7
2 790
Mmax
nEck
89
Mmax
nEck
CV132M4..
/II3D
38
115
Mmax
nEck
CV132ML4..
/II3D
44
133
CV160M4..
/II3D
54
CV160L4..
/II3D
18,0
2 650
24,0
2 490
0075
0150
0220
0300
0370
0450
0550
0750
51
69
2 740 2 650
67
99
114
2 750 2 600 2 450
94
124
133
2 765 2 656 2 547
163
Mmax
nEck
98
131
161
2 630 2 550 2 470
72
217
Mmax
nEck
124
155
192
216
2 720 2 680 2 620 2 545
CV180M4..
/II3D
79
237
Mmax
nEck
150
191
228
2 790 2 745 2 700
CV180L4..
/II3D
94
281
CV200L4..
/II3D
123
370
2 500
49,0
2 600
MOVIDRIVE®
Mmax
nEck
3 500
0110
34,6
2 490
31,8
2 800
[Nm]
0110
[1/min]
30
0055
26,5
2 620
Mmax
nEck
CV132S4..
/II3D
0040
Mmax
nEck
182
220 276
2 620 2 580 2 540
Mmax
nEck
293
2 573
Zariadenie s pozvoľným rozbehom
Použitie zariadenia pre pozvoľný rozbeh je pri motoroch kategórie II3D prípustné vtedy,
pokiaľ sú motory vybavené teplotným snímačom TF.
68
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Uvedenie do prevádzky
I
Predpoklady na uvedenie do prevádzky
7
0
7
Uvedenie do prevádzky
7.1
Predpoklady na uvedenie do prevádzky
UPOZORNENIE
Pri inštalácii bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné pokyny, uvedené v kapitole 2!
7.1.1
Pred uvedením do prevádzky sa presvedčte, že
•
pohon nie je poškodený a nie je zablokovaný
•
po dlhšom skladovaní boli vykonané opatrenia podľa kapitoly "Prípravné práce",
•
všetky prívody sú správne zapojené,
•
súhlasí smer otáčania motora/prevodového motora
– (otáčanie motora doprava: U, V, W podľa L1, L2, L3),
7.1.2
•
sú správne nainštalované všetky ochranné kryty
•
sú všetky ochranné zariadenia motora aktívne a či sú nastavené na menovitý prúd
motora,
•
je pri pohone zdvihu použité spätné ručné odbrzďovanie brzdy,
•
neexistujú žiadne iné ohrozenia.
Počas uvádzania do prevádzky sa presvedčite, či:
•
motor bezchybne beží (bez preÏažovania, kolísania otáčok, nadmerného hluku
a pod.)
•
je nastavený správny brzdný moment pre príslušnú aplikáciu (pozri kapitolu
"Technické údaje")
Pokiaľ sa vyskytnú nejaké problémy, ďalšie informácie nájdete v kapitole "Prevádzkové
poruchy".
UPOZORNENIE
Pri brzdových motoroch s vratným ručným uvoľňovaním brzdy treba po uvedení do
prevádzky odmontovaÏ ručnú páku! Na uloženie páky slúži držiak na vonkajšej strane
krytu motora.
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
69
I
7
Uvedenie do prevádzky
Nastavenie parametrov: frekvenčný menič pre kategórie 2G a 2GD
0
7.2
Nastavenie parametrov: frekvenčný menič pre kategórie 2G a 2GD
7.2.1
Parametrizácia
Nastavované hodnoty pre parametrizáciu monitorovania prúdu závisia od motora.
Presné hodnoty nájdete v certifikáte ES o typovej skúške.
Prúdové obmedzenie
I1
1,5 In (motor)
In (motor)
Iü
Iü
B
C
I2
A
V závislosti
od typu
motora
Oblasť prípustného
trvalého prúdu
fA
fB
fC
fvlastné
f/Hz
Po uvedení motora do prevádzky je aktívne prúdové obmedzenie I1. Prúdové
obmedzenie I2 opisuje trvalo dovolený prúd. Funkciu prúdového obmedzenia možno
aktivovaÏ pri uvedení do prevádzky alebo parametrom P560 prúdového obmedzenia
motora pre ochranu proti explózii (pre schválené motory).
Charakteristiku popisujú pracovné body A, B a C. Pri uvedení do prevádzky sa
prednastavia tieto parametre:
7.2.2
Parameter
Bod A
Bod B
Bod C
Frekvencia [Hz]
P561
P563
P565
Prúdové obmedzenie v % IN
P562
P564
P566
Ochrana proti preÏaženiu
Prevádzka nad dovoleným prúdovým rozsahom je dovolená na 60 sekúnd. Aby sa
predišlo tvrdej redukcii prúdového obmedzenia a tým k rázom krútiaceho momentu, po
cca 50 sekundách sa prúd vráti v časovom intervale 10 s podľa nastavenej rampy na
prípustnú hodnotu. Opätovné zvýšenie hodnoty prúdu nad prípustný rozsah je možné
až po uplynutí predpísaného času zotavenia, ktorý je 10 minút. Prevádzka pod
frekvenciou 5 Hz je prípustná počas jednej minúty. Potom nasleduje chybové odpojenie
F110 "ochrana proti explózii so zvýšenou bezpečnosÏou e" s chybovou reakciou
núdzového zastavenia.
Binárne výstupy P62_ je možné nakonfigurovaÏ na "Ex e current limitation active".
Podmienky pre aktiváciu výstupu (signál "1"):
•
Bolo prekročené prúdové obmedzenie 1
•
Ešte sa neskončilo zotavenie
•
Prevádzka < 5 Hz počas viac než jednej minúty
Monitorovanie prúdu - času sa neresetuje resetom po poruche.
Monitorovanie prúdu - času je aktívne pri prevádzke na sieti, ako aj podpornej 24 V
prevádzke.
UPOZORNENIE
Pokiaľ dôjde k vypnutiu siete bez prepnutia do núdzovej prevádzky na 24 V, sledovanie
časového priebehu prúdu sa celkom ukončí
70
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Uvedenie do prevádzky
I
7
Nastavenie parametrov: frekvenčný menič pre kategórie 2G a 2GD
0
Pokles napätia na
výstupných filtroch
SEW
Filter
Tlmivka
Pokles napätia [V]
U = 400 V
U = 500 V
IN400
IN500
L
50 Hz
60 Hz
87 Hz
50 Hz
60 Hz
87 Hz
BG
(A)
(A)
(mH)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
HF 008-503
1
2,5
2
11
15
18
26
12
14
21
HF 015-503
1
4
3
9
20
24
34
15
18
26
HF 022-503
1
6
5
7
23
27
40
19
23
33
HF 030-503
1
8
6
5,5
24
29
42
18
22
31
HF 040-503
2
10
8
4,5
24
29
43
20
24
34
HF 055-503
2
12
10
3,2
21
25
36
17
21
30
HF 075-503
2
16
13
2,4
21
25
36
17
20
30
HF 023-403
3
23
19
1,6
20
24
35
17
20
29
HF 033-403
3
33
26
1,2
22
26
37
17
20
30
HF 047-403
4
47
38
0,8
20
25
36
17
20
29
Typ
UPOZORNENIE
Pri SEW výstupných tlmivkách (HD...) je pokles napätia zanedbateľný (prúdovo
kompenzovaný).
Pokles napätia na
kábloch motora
ZaÏaženie s I [A] =
Prierez
Prierez
4
6
8
10
13
5,3
8
10,61)
13,31)
17,31)
21,31)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
161)
2)
2)
2)
2)
2)
10
12,51)
2)
2)
2)
2)
10,2
meď
mm2
4 mm2
2
6 mm
3,2
4,8
6,4
8,1
10,4
12,81)
1,9
2,8
3,8
4,7
6,5
8,0
4,4
10 mm2
25
30
40
5,3
6,4
8,3
9,9
2)
3,2
4,0
5,0
6,0
8,2
2
16 mm
3,3
25 mm2
35
20
50
63
80
100
125
150
200
250
300
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
Pokles napätia ÍU [V] pri dĺžke = 100 m a â = 70 °C
1,5 mm2
2,5
16
mm2
3,9
5,2
6,5
7,9
10,0
2,5
3,3
4,1
5,1
6,4
2,9
3,6
4,6
50 mm2
2
70 mm
95 mm2
150 mm
2
185 mm2
2)
2)
8,0
2)
2)
2)
2)
5,7
7,2
8,6
2)
4,0
5,0
6,0
2)
2)
2)
4,6
2)
2)
3,4
4,2
2)
2,7
3,3
2,7
1) Túto hodnotu firma SEW-EURODRIVE neodporúča.
2) ZaĎaženie podľa IEC 60364-5-52 nie je dovolené.
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
71
I
7
Uvedenie do prevádzky
Nastavenie parametrov: Frekvenčný menič pre kategóriu 3G
0
7.3
Nastavenie parametrov: Frekvenčný menič pre kategóriu 3G
7.3.1
Všeobecne
Pri uvádzaní frekvenčného meniča do prevádzky sa musí dodržiavaÏ príslušný návod
na obsluhu.
Na uvedenie do prevádzky používajte aktuálny servisný a konfiguračný softvér
MOVITOOLS® MotionStudio. Pritom je bezpodmienečne nutné dbaÏ na to, že
obmedzenie maximálnych otáčok sa musí nanovo nastaviÏ po každom uvedení do
prevádzky.
Dodatočne treba dodržiavaÏ nasledujúce povinné nastavenia frekvenčného meniča pre
prevádzku trojfázových motorov vyhotovenia II3G, II3D a II3GD:
7.3.2
Nastavenie maximálnej frekvencie alebo maximálnych otáčok
V súlade s priraďovacími tabuľkami pre kombinácie frekvenčných meničov - motorov je
potrebné nasledujúcim spôsobom nastaviÏ parametre frekvenčného meniča, ktoré
limitujú maximálne otáčky motora.
7.3.3
Nastavenie parametrov IxR a Boost
Nastavenie parametrov sa musí vykonaÏ podľa nasledujúceho opisu. Motor sa nesmie
nachádzaÏ v stave prevádzkovej teploty a musí maÏ teplotu prostredia.
•
Použitie frekvenčných meničov radu MOVIDRIVE® a MOVITRAC®.
Parameter pre "automatickú kompenzáciu" nastavte na "Áno".
•
prípustné prevádzkové režimy pre frekvenčné meniče firmy SEW-EURODRIVE.
Motory kategórie 3 je možné s frekvenčnými meničmi firmy SEW-EURODRIVE
prevádzkovaÏ v režimoch U/f, VFC (regulácia napäÏového toku) a CFC (regulácia
prúdového toku).
72
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Uvedenie do prevádzky
I
Zmena smeru uzavretia pri motoroch s uzáverom spätného chodu
7
0
7.4
Zmena smeru uzavretia pri motoroch s uzáverom spätného chodu
9
8
5
3
4
2
1
X
7
[1]
[2]
[3]
[4]
7.4.1
Kryt ventilátora
Ventilátor
Skrutka s valcovou hlavou
V-krúžok
[5]
[6]
[7]
[8]
10
6
Filcový krúžok
Poistný krúžok
Otvor so závitom
Unášač
[9] ReÏaz voľnobehu
[10] Vyrovnávacia podložka
Rozmer x po montáži
Motor
Rozmer x po montáži
DT71/80
6,7 mm
DT(E)90/DV(E)100
9,0 mm
DV(E)112/132S
9,0 mm
DV(E)132M - 160M
11,0 mm
DV(E)160L - 225
11,0 mm
DV(E)250 - 280
13,5 mm
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
73
I
7
Uvedenie do prevádzky
Kľudové vyhrievanie pre motory kategórie II3D
0
Nesmie dôjsÏ k rozbehu motora v uzavretom smere (dodržujte polohu fáz pri
zapojení). Pri montáži motora na prevodovku berte ohľad na smer otáčania koncového
hriadeľa a počet prevodových stupňov. Pre kontrolu je možné blokovanie spätného
chodu jeden raz vyskúšaÏ v uzavretom smere pri polovičnom napätí motora:
NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
SmrÏ alebo Ïažké poranenia.
•
Pred začatím prác vypnite napájanie motora a zabezpečte ho proti neúmyselnému
zapnutiu!
1. Demontujte kryt ventilátora [1] a ventilátor [2], odstráňte skrutky s valcovou hlavou
[3].
2. V-krúžok [4] a tesniacu prírubu s filcovým krúžkom [5] odstráňte (tuk zachyÏte pre
opätovné použitie)
3. Odstráňte poistný krúžok [6] (nie pri DT71/80), dodatočne pri DV(E)132M-160M
odstráňte vyrovnávacie podložky [10].
4. Unášač [8] a reÏaz zvieracieho telesa [9] cez otvory so závitom [7] celé stiahnite,
otočte o 180° a nalisujte naspäÏ
5. Znovu doplňte mazací tuk.
6. Dôležité: reÏaz voľnobehu nevystavujte tlaku ani rázom - riziko poškodenia
materiálu!
7. Počas nasadzovania - krátko pred preniknutím zvieracieho telesa do vonkajšieho
krúžku - otáčajte pomaly hriadeľom rotora v smere otáčania. Zvieracie teleso je
potom možné ľahšie zasunúÏ do vonkajšieho krúžku.
8. Zvyšné časti blokovania spätného chodu 4. až 2. namontujte v opačnom poradí,
dbajte na montážny rozmer "x" pre V-krúžok [4].
7.5
Kľudové vyhrievanie pre motory kategórie II3D
Pri motoroch kategórie II3D pripojte kľudové vyhrievanie pomocou káblov, označených
H1 a H2. Pripájacie napätie porovnajte s údajom o napätí na typovom štítku.
Kľudové vyhrievanie pre motory kategórie II3D:
74
•
sa smie zapínaÏ až po vypnutí motora
•
sa nesmie zapínaÏ počas prevádzky motora
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Technická kontrola a údržba
Kľudové vyhrievanie pre motory kategórie II3D
8
8
Technická kontrola a údržba
Opravy alebo zmeny na motore môže vykonávaÏ len servisný personál SEW alebo
servisné dielne alebo závody, ktoré majú dostatočné vedomosti.
Pred opätovným uvedením motora do prevádzky treba skontrolovaÏ dodržanie
predpisov a túto skutočnosÏ potvrdiÏ označením na motore alebo vystavením skúšobnej
správy.
UPOZORNENIE PRE NEVÝBUŠNÉ VYHOTOVENIE
•
Práce na údržbe a opravách musí vždy vykonávaÏ SEW-EURODRIVE alebo
servisné dielne pre elektrické pohony.
•
Používajte výlučne pôvodné náhradné dielce podľa aktuálne platného zoznamu
náhradných dielcov, inak zaniká platnosÏ schválenia motora pre používanie
v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
•
Pri výmene častí motora, ktoré sa týkajú nevýbušného vyhotovenia, je potrebná
nová kusová skúška.
•
Motory môžu byÏ pri prevádzke veľmi horúce - nebezpečenstvo popálenia!
•
Pred započatím prác motor a brzdu odpojte od napätia a zaistite proti
neúmyselnému zapnutiu!
•
Po skončení prác spojených s údržbou a opravami dbajte na správnu montáž
motora a riadne uzavretie všetkých otvorov.
•
Motory v oblastiach chránených proti explózii pravidelne čistite. Zabráňte vzniku
usadenín prachu s hrúbkou nad 5 mm.
•
V pravidelných intervaloch čistite voliteľné externé ventilátory VE. Zabráňte vzniku
usadenín prachu s hrúbkou nad 5 mm. Bezpodmienečne dodržujte návod na
montáž a prevádzku externého ventilátora.
•
Pred montážou musíte skontrolovaÏ dilatačné škáry brzdy BC, či nie sú poškodené.
Ak sú dilatačné škáry poškodené, musia sa postihnuté časti krytu nahradiÏ
originálnymi dielmi.
•
Pokiaľ sa dilatačné škáry prerábajú, informujte sa, prosím,vo firme SEWEURODRIVE na prípustné rozmery a tolerancie. Ak sa porušia pri dokončovaní
prípustné rozmery a / alebo tolerancie, stratí schválenie brzdy na použitie
v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu platnosÏ.
•
Dilatačnú škáru udržujte v čistote a chráňte pred koróziou.
•
Ochrana proti explózii je vo veľkej miere závislá od dodržania stupňa ochrany IP.
Dbajte preto pri všetkých prácach na bezchybný stav tesnenia a na jeho správne
uloženie.
•
Tesniace krúžky hriadeľa treba pred montážou natrieÏ v oblasti tesniacej manžety
zásobou tuku (Klüber Petamo GHY133N).
•
Po všetkých prácach, spojených s údržbou a opravami vždy vykonajte kontrolu
bezpečnosti a funkčnosti (termická ochrana, brzda).
•
Ochranu proti explózii možno zachovaÏ iba pri správne udržiavaných motoroch
a brzdách.
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
75
Technická kontrola a údržba
8
Intervaly prehliadok a údržby
8.1
Intervaly prehliadok a údržby
Zariadenie / časÏ
zariadenia
Časový interval
Čo treba vykonaÏ?
•
Pri použití pracovnej brzdy:
Najmenej každých 3 000 hodín
prevádzky1)
Skontrolujte brzdu.
• Zmerajte hrúbku disku
s brzdovým obložením
• Nosič brzdového obloženia,
brzdové obloženie.
• Odmerajte a nastavte pracovnú
vzduchovú medzeru
• Prítlačný kotúč
• Unášač/ozubenie
• Prítlačné krúžky.
•
Ak sa brzda používa ako
prídržná brzda:
Podľa zaÏaženia každé 2 až
4 roky1)
•
Brzda BMG02, BR03,
BMG05-8, BM15-62
Brzda BC
Motor
•
Každých 10 000 prevádzkových
hodín
Motor s uzávierkou
spätného chodu
•
Odsajte zvyšky opotrebovaného
obloženia.
Skontrolujte spínacie kontakty,
príp. ich vymeňte (napr. ak sú
spálené)
•
Nastavenie brzdy
Prehliadka motora:
• Skontrolujte guľkové ložiská
a podľa potreby ich vymeňte
• Vymeňte hriadeľový tesniaci
krúžok
• Vyčistite cesty chladiaceho
vzduchu.
•
Vymeňte olej v uzávierke
spätného chodu
Pohon
•
rôzny
(v závislosti od vonkajších
vplyvov).
•
Opravte alebo obnovte
povrchový /antikorózny
ochranný náter
Vzduchové cesty
a povrchy motora
a prípadne externého
ventilátora
•
rôzny
(v závislosti od vonkajších
vplyvov).
•
Očistite vzduchové cesty
a povrchy Luft
1) Interval opotrebenia je ovplyvňovaný mnohými faktormi a môže byĎ krátky. Potrebné intervaly prehliadok/údržby musí individuálne stanoviĎ zostavovateľ zariadenia podľa projekčných podkladov (napr.
"Projektovanie pohonov").
8.2
Prípravné práce pri údržbe motora a brzdy
NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
SmrÏ alebo Ïažké poranenia.
•
76
Pred začatím prác motor a brzdu odpojte od napätia a zabezpečte proti
neúmyselnému zapnutiu!
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Technická kontrola a údržba
8
Prípravné práce pri údržbe motora a brzdy
8.2.1
Demontáž inkrementálneho snímača EV2. a AV2.
[234]
[369]
[236] [233] [366] [251]
[220]
[361]
[234] [235] [251] [232]
[220]
[361]
[232]
[233] [366] [369]
[236]
Inkrementálny snímač EV2. do konštrukčnej veľkosti 225 Inkrementálny snímač AV2. do konštrukčnej veľkosti 255
[220] Snímač
[232] Skrutka s valcovou hlavou
[233] Spojka
[234] Skrutka so šesÏhrannou hlavou
[235] Pružná podložka
[236] Medzipríruba
[251] Upínacia podložka
[361] Krycie veko / veko ventilátora
[366] Skrutka s valcovou hlavou
[369] Krycí plech
1. Demontujte kryt [361]. V prípade, že je použitý externý ventilátor, najprv ho
odmontujte.
2. Skrutku [366] na medziprírube uvoľnite a krycí plech [369] odnímte.
3. Povoľte spoj zvieracích nábojov spojky.
4. Uvoľnite upevňovacie skrutky [232] a upínacie podložky [251] vytočte von.
5. Snímač [220] spolu so spojkou [233] odnímte.
6. V prípade potreby medziprírubu [236] po vyskrutkovaní skrutiek [234] odklopte.
UPOZORNENIE
Pri opätovnej montáži dbajte na to, aby hádzavosÏ konca hriadeľa nebola  0,05 mm.
Brzdy pre namontovanie snímača (pri motoroch veľkosti DV250 / 280) možno vymieňaÏ
len ako celok.
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
77
Technická kontrola a údržba
8
Prípravné práce pri údržbe motora a brzdy
8.2.2
Demontáž inkrementálneho snímača (kódovača) ES1. / ES2.
1
733
220
367
361
ES1. / ES2.
[220] Snímač
[367] Upevňovacia skrutka
[361] Kryt
[733] Upevňovacia skrutka momentovej páky
1. Demontujte kryt [361].
2. Uvoľnite upevňovacie skrutky [733] momentovej podpery.
3. Otvorte skrutkovacie veko na zadnej stene inkrementálneho snímača [220].
4. Stredovú upevňovaciu skrutku [367] povoľte o cca 2-3 otáčky a kužeľ miernym
úderom na hlavu skrutky povoľte. Potom vytočte upevňovacie skrutky a stiahnite
inkrementálny snímač.
UPOZORNENIE
Pri opätovnej montáži:
– Čapy snímača potrite prípravkom Noco-Fluid®
– Stredovú upevňovaciu skrutku [367] utiahnite na moment 2,9 Nm
UPOZORNENIE PRE NEVÝBUŠNÉ VYHOTOVENIE
Pri montáži dbajte na to, aby sa hriadeľ snímača netrel o kryt ventilátora.
78
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Technická kontrola a údržba
Prípravné práce pri údržbe motora a brzdy
8.2.3
8
Demontáž externého ventilátora VE
[1]
1. Pred montážou externého ventilátora [1] skontrolujte prípadné poškodenie
ventilátorového kolesa a motora ventilátora.
2. Po vykonanej montáži otáčaním ventilátorového kolesa sa presvedčte, že
ventilátorové koleso sa netrie na žiadnom mieste. VzdialenosÏ medzi ventilátorovým
kolesom pevnými dielcami musí byÏ minimálne 1 mm.
UPOZORNENIE
Bezpodmienečne dodržujte návod na montáž a prevádzku externého ventilátora
(Æ str. 126).
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
79
Technická kontrola a údržba
8
Kontrola / údržba motora
8.3
Kontrola / údržba motora
8.3.1
Príklad: motor DFT90
[10]
[6]
[4]
[1]
[2]
[7]
[8]
[12] [13]
[11]
[9]
[5]
[3]
[17]
[24]
[15][16]
[14]
[23]
[22]
[21]
[20]
[19]
[18]
9007199514465291
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
80
Poistný krúžok
Ochranný kotúč
Tesniaci krúžok hriadeľa
Uzavieracia skrutka
Ložiskový (prírubový) štít A
Poistný krúžok
Guľkové ložisko
Poistný krúžok
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
Lícované pero
Rotor
Lícované pero
Guľkové ložisko
Dištančná podložka
Závrtná skrutka (4x)
Pružná podložka (4x)
ŠesÏhranná matica (4x)
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
ŠesÏhranná skrutka (4x)
Stator
Ložiskový štít B
V-krúžok
Ventilátor
Poistný krúžok
Kryt ventilátora
Skrutka krytu (4x)
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Technická kontrola a údržba
Kontrola / údržba motora
8.3.2
8
Postup
NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
SmrÏ alebo Ïažké poranenia.
•
Pred začatím prác motor a brzdu odpojte od napätia a zabezpečte proti
neúmyselnému zapnutiu!
1. Ak sú zabudované externý ventilátor a inkrementálny snímač, demontujte ich (pozri
kapitolu "Prípravné práce pre údržbu motora a brzdy")
2. Demontujte kryt príruby alebo kryt ventilátora [23], ventilátor [21]
3. Vyskrutkujte skrutky so šesÏhrannou hlavou [17] z ložiskových štítov A [5] a B [19],
oddeľte stator [18] od ložiskového štítu.
4. Pri motoroch s brzdou BM/BMG:
– Otvorte svorkovnicovú skriňu, z usmerňovača odpojte brzdové káble
– Ložiskový štít B s brzdou odtlačte od statora a opatrne snímte (brzdový kábel
prípadne zaveďte pomocou drôtu).
– Stator stiahnite o cca 3 ... 4 cm
5. Vizuálna kontrola: je vo vnútri statora vlhkosÏ alebo prevodový olej?
– Pokiaľ nie je, pokračujte krokom 9.
– Pokiaľ je vo vnútri vlhkosÏ, pokračujte krokom 7
– Pokiaľ je vo vnútri prevodový olej, nechajte motor opraviÏ v odbornej dielni
6. Pokiaľ je vnútri statora vlhkosÏ:
– Pri prevodových motoroch: odmontujte motor od prevodovky.
– Pri motoroch bez prevodovky: odmontujte prírubu A.
– Rotor [9] demontujte
7. Očistite vinutie, vysušte a elektricky preskúšajte (pozri kapitolu "Prípravné práce")
8. Vymeňte guľkové ložiská [7], [12] (len za prípustné guľkové ložiská, pozri kapitolu
"Prípustné typy guľkových ložísk")
9. Vymeňte hriadeľový tesniaci krúžok [3] v štíte ložiska A (pred montážou treba
hriadeľové tesniace krúžky opatriÏ zásobou tuku (Klüber Petamo GHY 133N))
10.Uloženie statora nanovo utesnite (plošný tesniaci prostriedok "Hylomar L Spezial")
a namažte V-krúžok príp. labyrintové tesnenie (DR63)
11.Motor, brzdu, doplnkovú výbavu namontujte
12.Potom preskúšajte prevodovku (Æ návod na obsluhu prevodovky).
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
81
Technická kontrola a údržba
8
Kontrola / údržba motora
8.3.3
Výmena medzidosky
[1]
[2]
[3]
[1] Svorkovnica s pružinami
[2] Medzidoska
[3] Skrutky
Kvôli ochrane proti samovoľnému uvoľneniu treba pri motoroch konštrukčnej veľkosti 63
zaistiÏ skrutky [3] slúžiace na upevnenie medzidosky [1] pomocou prostriedku Loctite®
alebo podobného lepidla.
8.3.4
Výmena svorkovej dosky pri motoroch eDT / eDV
[1]
[2]
1271112075
[1] Svorkovnica
[2] Upevňovacie skrutky
Pri výmene svorkovej dosky [1] sa upevňovacie skrutky [2] musia zaistiÏ proti uvoľneniu
lepidlom Loctite®.
Alternatívne k lepidlu® možno použiÏ aj iné porovnateľné lepidlo s teplotnou odolnosÏou
à 80 °C.
8.3.5
Mazanie blokovania spätného chodu
Uzávierka spätného chodu je z výroby namazaná antikoróznym tekutým tukom Mobil
LBZ. Pokiaľ chcete použiÏ iný tuk, musí zodpovedaÏ triede NLGI 00/000 s viskozitou
základného oleja 42 mm2/s pri 40 °C na báze lítiového mydla a minerálnych olejov.
Rozsah teplôt pre použitie tuku je od -50 °C do +90 °C. Potrebné množstvo tuku je
uvedené v nasledovnej tabuľke.
82
Typ motora
71/80
90/100
112/132
132M/160M
160L/225
250/280
Mazivo [g]
9
15
15
20
45
80
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Technická kontrola a údržba
8
Práce, spojené s prehliadkou/údržbou brzdy BC
8.4
Práce, spojené s prehliadkou/údržbou brzdy BC
[2]
[24c]
[24b]
[24a]
[6]
[5]
[4]
[3]
[7]
[1]
[8]
[9]
[18]
[22]
[21]
[14]
[20]
[16] [17]
[12]
[13]
[15]
[19]
[23]
[11]
[10]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
Motor
Medzikrúžok
Unášač
Nosič brzdového obloženia
Prítlačný kotúč
Tlmiaci kotúč
Magnet
ŠesÏhranná matica (3x)
Brzdová pružina
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
Veko krytu
V-krúžok
Závrtná skrutka (2x)
Matica (2x)
Špirálový upínací kolík
Odbrzďovacia páka
Kužeľová pružina (2x)
Nastavovacia matica (2x)
Poistný krúžok
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24a]
[24b]
[24c]
Ventilátor
Poistný krúžok
Skrutka krytu (4x)
Kryt ventilátora
Ručná páka
Závrtná skrutka (3x)
Vratná pružina (3x)
Tlakový krúžok (3x)
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
83
Technická kontrola a údržba
8
Práce, spojené s prehliadkou/údržbou brzdy BC
8.4.1
Brzda BC, nastavenie pracovnej vzduchovej medzery
NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
SmrÏ alebo Ïažké poranenia.
•
Pred začatím prác motor a brzdu odpojte od napätia a zabezpečte proti
neúmyselnému zapnutiu!
1. Nasledujúce diely demontujte (pri opotrebovaní vymeňte):
– kryt ventilátora [22], poistný krúžok [20], ventilátor [19], poistný krúžok [18],
nastavovacie matice [17], kužeľové pružiny [16], odbrzďovaciu páku [15], matice
[13], závrtné skrutky [12], V-krúžok [11], veko krytu [10]
– Pri sÏahovaní veka krytu [10] dbajte na to, aby sa nepoškodila dilatačná škára.
2. Odsajte zvyšky opotrebovaného obloženia.
3. ŠesÏhranné matice [8] opatrne utiahnite
– rovnomerne, pokým nepocítite mierny odpor (znamená: pracovná vzduchová
medzera = 0).
4. ŠesÏhranné matice vyskrutkujte späÏ
– o cca 120° (znamená: pracovná vzduchová medzera je nastavená).
5. Nasledujúce demontované diely namontujte naspäÏ:
– veko krytu [10] (upozornenie: Pri montáži dbajte na to, aby dilatačné škáry boli
nepoškodené, čisté a bez hrdze)
– V-krúžok [11], závrtné skrutky [12], matice [13], odbrzďovaciu páku [15], kužeľové
pružiny [16]
6. Pri ručnom odbrzdení: pomocou nastavovacích matíc [17] nastavte pozdĺžnu vôľu
"s" medzi kužeľovými pružinami [16] (pritlačenými naplocho) a nastavovacími
maticami (Æ nasledujúci obr.)
s
Brzda
Pozdĺžna vôľa s [mm]
BC05
1,5
BC2
2
Dôležité: Pozdĺžna vôľa "s" je potrebná, aby pri opotrebovaní brzdového
obloženia mohol naskočiÏ prítlačný kotúč. V opačnom prípade by nemohlo byÏ
zaručené bezpečné brzdenie.
7. Ventilátor [19] a kryt ventilátora [22] namontujte naspäÏ.
84
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Technická kontrola a údržba
Práce, spojené s prehliadkou/údržbou brzdy BC
8.4.2
8
Zmena brzdného momentu BC
Brzdný moment sa dá stupňovito meniÏ (pozri kapitolu "Spínacia práca, pracovná
vzduchová medzera, brzdné momenty BMG 05-8, BC"):
•
Použitím rôznych brzdových pružín
•
Zmenou počtu brzdových pružín
NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
SmrÏ alebo Ïažké poranenia.
•
Pred začatím prác motor a brzdu odpojte od napätia a zabezpečte proti
neúmyselnému zapnutiu!
1. Nasledujúce diely demontujte (pri opotrebovaní vymeňte):
– kryt ventilátora [22], poistný krúžok [20], ventilátor [19], poistný krúžok [18],
nastavovacie matice [17], kužeľové pružiny [16], odbrzďovaciu páku [15], matice
[13], závrtné skrutky [12], V-krúžok [11], veko krytu [10]
– Pri sÏahovaní veka krytu [10] dbajte na to, aby sa nepoškodila dilatačná škára.
2. Odsajte zvyšky opotrebovaného obloženia.
3. ŠesÏhranné matice [8] uvoľnite, teleso cievky [7] stiahnite o cca 70 mm (opatrne,
kábel brzdy).
4. Vymeňte alebo doplňte brzdové pružiny [9]
– Brzdové pružiny usporiadajte symetricky.
5. Namontujte teleso cievky a šesÏhranné matice.
– Brzdový kábel v tlakovom priestore pritom usporiadajte.
6. ŠesÏhranné matice vyskrutkujte späÏ
– o cca 120° (znamená: pracovná vzduchová medzera je nastavená).
7. Nasledujúce demontované diely namontujte naspäÏ:
– veko krytu [10] (upozornenie: Pri montáži dbajte na to, aby dilatačné škáry boli
nepoškodené, čisté a bez hrdze)
– V-krúžok [11], závrtné skrutky [12], matice [13], odbrzďovaciu páku [15], kužeľové
pružiny [16]
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
85
8
Technická kontrola a údržba
Práce, spojené s prehliadkou/údržbou brzdy BC
8. Pri ručnom odbrzdení: pomocou nastavovacích matíc [17] nastavte pozdĺžnu vôľu
"s" medzi kužeľovými pružinami [16] (pritlačenými naplocho) a nastavovacími
maticami (Æ nasledujúci obr.)
s
259730827
Brzda
Pozdĺžna vôľa s [mm]
BC05
1,5
BC2
2
Dôležité: Pozdĺžna vôľa "s" je potrebná, aby pri opotrebovaní brzdového
obloženia mohol naskočiÏ prítlačný kotúč. V opačnom prípade by nemohlo byÏ
zaručené bezpečné brzdenie.
9. Ventilátor [19] a kryt ventilátora [22] namontujte naspäÏ.
UPOZORNENIE
•
•
Pokiaľ je pri manipulácii so závitovým kolíkom cítiÏ odpor, pevné ručné odbrzdenie
je už odbrzdené.
Spätné ručné odbrzdenie je možné odbrzdiÏ silou ruky.
UPOZORNENIE
Pri brzdových motoroch s vratným ručným uvoľňovaním brzdy treba po uvedení do
prevádzky odmontovaÏ ručnú páku! Na uloženie páky slúži držiak na vonkajšej strane
krytu motora.
86
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Technická kontrola a údržba
8
Práce, spojené s prehliadkou/údržbou brzdy BC
8.4.3
Brzdy BMG, BM pre motory kategórie II3G/II3D
Brzda BMG05-8,
BM15
[7]
[23]
[9]
[6]
[5]
[23]
[2]
[8]
[3]
[1]
[24]
e
[10]
b
[21]
[22]
[20]
c
[18]
a
[15]
[16]
[19]
[17]
[13] [14]
[11]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
Motor so štítom brzdového ložiska
Unášač
Poistný krúžok
Kotúč z antikorovej ocele
(iba BMG 05-4)
Tesniaci pás
Prstencová pružina
Nosič brzdového obloženia
Prítlačný kotúč
Tlmiaci kotúč (len BMG)
[12]
[10a]
[10b]
[10c]
[10e]
Závrtná skrutka (3x)
Vratná pružina (3x)
Tlakový krúžok (3x)
ŠesÏhranná matica (3x)
[15]
[16]
[17]
[18]
Ručná odbrzďovacia páka
Závrtná skrutka (2x)
Kužeľová pružina (2x)
ŠesÏhranná matica (2x)
[11]
[12]
[13]
Brzdová pružina
Magnet
pri BMG: Tesnenie
pri BM: V-krúžok
Špirálový upínací kolík
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
Ventilátor
Poistný krúžok
Kryt ventilátora
ŠesÏhranná skrutka (4x)
Pásová spona
Ručná páka
[14]
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
87
Technická kontrola a údržba
8
Práce, spojené s prehliadkou/údržbou brzdy BC
Brzda BM30-62
[24]
[10]
e
d
[20]
a
[16]
[11]
[12]
[14]
[15]
[13]
[18]
[17]
[19]
[8]
[7b]
[7]
[23]
[2] [3]
[2]
[3]
[5]
[6]
[7]
[7b]
8.4.4
[23]
[6]
[5]
Unášač
Poistný krúžok
Tesniaci pás
Prstencová pružina
Nosič brzdového obloženia
len BM32, BM62:
Brzdová lamela, prstencová
pružina. nosič brzdového
obloženia
[8]
[10a]
[10d]
[10e]
[11]
[12]
[13]
[14]
Prítlačný kotúč
Závrtná skrutka (3x)
Nastavovacia objímka (3x)
ŠesÏhranná matica (3x)
Brzdová pružina
Magnet
V-krúžok
Špirálový upínací kolík
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[23]
[24]
Odbrzďovacia páka
s rukoväÏou
Závrtná skrutka (2x)
Kužeľová pružina (2x)
ŠesÏhranná matica (2x)
Ventilátor
Poistný krúžok
Pásová spona
Ručná páka
Prehliadka brzdy, nastavenie pracovnej vzduchovej medzery
NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
SmrÏ alebo Ïažké poranenia.
•
Pred začatím prác motor a brzdu odpojte od napätia a zabezpečte proti
neúmyselnému zapnutiu!
1. Demontujte:
– Ak sú zabudované, externý ventilátor a inkrementálny snímač (pozri kapitolu
"Prípravné práce pre údržbu motora a brzdy")
– Kryt príruby alebo kryt ventilátora [21]
2. Posuňte tesniaci pás [5], povoľte sponu, z obloženia vysajte prach
88
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Technická kontrola a údržba
8
Práce, spojené s prehliadkou/údržbou brzdy BC
3. Skontrolujte nosič brzdového obloženia [7, 7b]
Brzdové obloženie podlieha opotrebovaniu. Jeho hrúbka nesmie byÏ v žiadnom
prípade menšia ako stanovená minimálna hodnota. Na možnosÏ odhadnutia stupňa
opotrebovania obloženia od poslednej údržby, sú hrúbky uvedené na novo
vyrobenom nosiči.
Typ motora
D(F)T71.-D(F)V100.
Typ brzdy
BMG05-BMG4
minimálna hrúbka
nosiča obloženia
stav nového
výrobku
[mm]
[mm]
9
12,3
D(F)V112M-D(F)V132S
BMG8
10
13,5
D(F)V132M-D(F)V225M
BM15-BM62
10
14,2
Vymeňte nosič obloženia, ak dôjde k poklesu pod dovolenú minimálnu hrúbku
nosiča obloženia (pozri časÏ "Výmena nosiča obloženia BMG05-8, BM15-62").
4. Pri BM30-62: Nastavovaciu objímku [10d] uvoľnite otáčaním v smere ložiskového
štítu.
5. Zmerajte pracovnú vzduchovú medzeru A (Æ nasledujúci obr.)
(so škárovou mierkou, na troch o 120° posunutých miestach)
– pri BM medzi kotúčom kotvy [8] a telesom cievky [12]
– Pri BMG medzi kotúčom kotvy [8] a tlmiacim kotúčom [9]
6. Dotiahnite šesÏhranné matice [10e]
– Do správneho nastavenia pracovnej vzduchovej medzery (pozri kapitolu
"Technické údaje")
– Pri BM30-62, až veľkosÏ pracovnej vzduchovej medzery = 0,25 mm.
7. Pri BM30-62: DoÏahujte nastavovacie objímky
– proti telesu cievky
– Do správneho nastavenia pracovnej vzduchovej medzery (pozri kapitolu
"Technické údaje")
8. Nasaďte tesniacu manžetu, znovu namontujte demontované dielce
A
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
89
Technická kontrola a údržba
8
Práce, spojené s prehliadkou/údržbou brzdy BC
8.4.5
Výmena nosiča obloženia BMG
Pri výmene nosiča brzdového obloženia (pri BMG05-4 Â 9 mm; pri BMG8-BMG62
 10 mm) skontrolujte tiež ostatné demontované diely a v prípade potreby vymeňte.
NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
SmrÏ alebo Ïažké poranenia.
•
Pred začatím prác motor a brzdu odpojte od napätia a zabezpečte proti
neúmyselnému zapnutiu!
1. Demontujte:
– Ak sú zabudované, externý ventilátor a inkrementálny snímač (pozri kapitolu
"Prípravné práce pre údržbu motora a brzdy")
– Kryt príruby alebo ventilátora [21], poistný krúžok [20] a ventilátor [19]
2. Odstráňte tesniacu manžetu [5], demontujte ručné odbrzdenie:
– nastavovacie matice [18], kužeľové pružiny [17], závrtné skrutky [16],
odbrzďovaciu páku [15]
3. ŠesÏhranné matice [10e] uvoľnite, teleso cievky [12] opatrne vytiahnite (pozor na
brzdový kábel!), brzdové pružiny [11] odnímte.
4. Tlmiaci kotúč [9], kotúč kotvy [8] a nosič obloženia [7, 7b] demontujte, diely brzdy
očistite.
5. Namontujte nový nosič obloženia
6. Znovu namontujte dielce brzdy
– Okrem montáže tesniacej pásky, ventilátora a krytu ventilátora nastavte
pracovnú vzduchovú medzeru (Æ časÏ "Kontrola brzdy BMG05-8, BM30-62
nastavenie pracovnej vzduchovej medzery", body 4 až 7)
7. Pri ručnom odbrzdení: pomocou nastavovacích matíc [18] nastavte pozdĺžnu vôľu
"s" medzi kužeľovými pružinami [17] (pritlačenými naplocho) a nastavovacími
maticami (Æ nasledujúci obr.)
s
Brzda
Pozdĺžna vôľa s [mm]
BMG05-1
1,5
BMG2-8
2
BM15-62
2
Dôležité: Pozdĺžna vôľa "s" je potrebná, aby pri opotrebovaní brzdového
obloženia mohol naskočiÏ prítlačný kotúč. V opačnom prípade by nemohlo byÏ
zaručené bezpečné brzdenie.
8. Nasaďte tesniacu manžetu, znovu namontujte demontované dielce.
90
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Technická kontrola a údržba
Práce, spojené s prehliadkou/údržbou brzdy BC
8.4.6
8
Zmena brzdného momentu
Brzdnými moment sa môže stupňovito meniÏ (pozri kapitolu "Technické údaje")
•
Použitím rôznych brzdových pružín
•
Zmenou počtu brzdových pružín
NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
SmrÏ alebo Ïažké poranenia.
•
Pred začatím prác motor a brzdu odpojte od napätia a zabezpečte proti
neúmyselnému zapnutiu!
1. Demontujte:
– Ak sú zabudované externý ventilátor a inkrementálny snímač (pozri kapitolu
"Prípravné práce pre údržbu motora a brzdy")
– Kryt príruby alebo ventilátora [21], poistný krúžok [20] a ventilátor [19]
2. Odstráňte tesniacu manžetu [5], demontujte ručné odbrzdenie:
– nastavovacie matice [18], kužeľové pružiny [17], závrtné skrutky [16],
odbrzďovaciu páku [15]
3. Uvoľnite šesÏhranné matice [10e], stiahnite teleso cievky [12]
– o cca 50 mm (opatrne: kábel brzdy!)
4. Vymeňte alebo doplňte brzdové pružiny [11]
– Brzdové pružiny usporiadajte symetricky.
5. Znovu namontujte dielce brzdy
– Okrem tesniacej manžety, ventilátora a krytu ventilátora, nastavte pracovnú
vzduchovú medzeru (pozri kapitolu "Brzda BMG05-8, BM15-62, kontrola", body 5
až 8).
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
91
8
Technická kontrola a údržba
Práce, spojené s prehliadkou/údržbou brzdy BC
6. Pri ručnom odbrzdení: pomocou nastavovacích matíc [18] nastavte pozdĺžnu vôľu
s medzi kužeľovými pružinami [17] (stlačenými na plocho) a nastavovacími maticami
(pozri nasledujúci obrázok).
s
Brzda
Pozdĺžna vôľa s [mm]
BMG05-1
1,5
BMG2-8
2
BM15-62
2
Dôležité: Pozdĺžna vôľa "s" je potrebná, aby pri opotrebovaní brzdového
obloženia mohol naskočiÏ prítlačný kotúč. V opačnom prípade by nemohlo byÏ
zaručené bezpečné brzdenie.
7. Nasaďte tesniacu manžetu, znovu namontujte demontované dielce.
UPOZORNENIE
Pri opätovnej demontáži vymeňte nastavovacie matice [18] a matice so šesÏhrannou
hlavou [10e]!
92
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Technická kontrola a údržba
8
Prehliadka / údržba BMG, BM
8.5
Prehliadka / údržba BMG, BM
8.5.1
Brzdy BMG, BM pre motory kategórie II3G/II3D
Brzda BMG05-8,
BM15
[8]
[7]
[23]
[23]
[2]
[9]
[6]
[5]
[3]
[1]
[24]
e
[10]
b
[21]
[22]
[20]
c
[18]
a
[15]
[16]
[19]
[17]
[13] [14]
[11]
[1]
[2]
[3]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
Motor so štítom brzdového
ložiska
Unášač
Poistný krúžok
Tesniaci pás
Prstencová pružina
Nosič brzdového obloženia
Prítlačný kotúč
Tlmiaci kotúč (len BMG)
[10a]
[10b]
[10c]
[10e]
[11]
[12]
[13]
[14]
[12]
Závrtná skrutka (3x)
Vratná pružina (3x)
Tlakový krúžok (3x)
ŠesÏhranná matica (3x)
Brzdová pružina
Teleso cievky
pri BMG: Tesniaci krúžok
pri BM: V-krúžok
Spojovací kolík
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Ručná odbrzďovacia páka
Závrtná skrutka (2x)
Kužeľová pružina (2x)
ŠesÏhranná matica (2x)
Ventilátor
Poistný krúžok
Kryt ventilátora
ŠesÏhranná skrutka (4x)
Pásová spona
Ručná páka
93
Technická kontrola a údržba
8
Prehliadka / údržba BMG, BM
Brzda BM30-62
[24]
[10]
e
d
[20]
a
[16]
[11]
[12]
[14]
[15]
[13]
[18]
[17]
[19]
[8]
[7b]
[7]
[23]
[2] [3]
[2]
[3]
[5]
[6]
[7]
[7b]
8.5.2
[23]
[6]
[5]
Unášač
Poistný krúžok
Tesniaci pás
Prstencová pružina
Nosič brzdového obloženia
len BM32, BM62:
Brzdová lamela, prstencová
pružina
Nosič brzdového obloženia
[8]
[10a]
[10d]
[10e]
[11]
[12]
[13]
[14]
Prítlačný kotúč
Závrtná skrutka (3x)
Nastavovacia objímka (3x)
ŠesÏhranná matica (3x)
Brzdová pružina
Magnet
V-krúžok
Špirálový upínací kolík
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[23]
[24]
Odbrzďovacia páka s rúčkou
Závrtná skrutka (2x)
Kužeľová pružina (2x)
ŠesÏhranná matica (2x)
Ventilátor
Poistný krúžok
Pásová spona
Ručná páka
Prehliadka brzdy, nastavenie pracovnej vzduchovej medzery
NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
SmrÏ alebo Ïažké poranenia.
•
Pred začatím prác motor a brzdu odpojte od napätia a zabezpečte proti
neúmyselnému zapnutiu!
1. Demontujte:
– Ak sú zabudované, externý ventilátor a inkrementálny snímač (pozri kapitolu
"Prípravné práce pre údržbu motora a brzdy")
– Kryt príruby alebo kryt ventilátora [21]
2. Posuňte tesniaci pás [5], predtým povoľte sponu, z obloženia vysajte prach
94
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Technická kontrola a údržba
8
Prehliadka / údržba BMG, BM
3. Skontrolujte nosič brzdového obloženia [7, 7b]
Brzdové obloženie podlieha opotrebovaniu. Jeho hrúbka nesmie byÏ v žiadnom
prípade menšia ako stanovená minimálna hodnota. Na možnosÏ odhadnutia stupňa
opotrebovania obloženia od poslednej údržby, sú hrúbky uvedené na novo
vyrobenom nosiči.
Typ motora
D(F)T71.-D(F)V100.
Typ brzdy
BMG05-BMG4
minimálna hrúbka
nosiča obloženia
stav nového
výrobku
[mm]
[mm]
9
12,3
D(F)V112M-D(F)V132S
BMG8
10
13,5
D(F)V132M-D(F)V225M
BM15-BM62
10
14,2
Vymeňte nosič obloženia, ak dôjde k poklesu pod dovolenú minimálnu hrúbku
nosiča obloženia (pozri časÏ "Výmena nosiča obloženia BMG05-8, BM15-62").
4. Pri BM30-62: Nastavovaciu objímku [10d] uvoľnite otáčaním v smere ložiskového
štítu.
5. Zmerajte pracovnú vzduchovú medzeru A (Æ nasledujúci obr.)
(so škárovou mierkou, na troch o 120° posunutých miestach)
– pri BM medzi kotúčom kotvy [8] a telesom cievky [12]
– Pri BMG medzi kotúčom kotvy [8] a tlmiacim kotúčom [9]
6. Dotiahnite šesÏhranné matice [10e]
– Do správneho nastavenia pracovnej vzduchovej medzery (pozri kapitolu
"Technické údaje")
– Pri BM30-62, až veľkosÏ pracovnej vzduchovej medzery = 0,25 mm.
7. Pri BM30-62: DoÏahujte nastavovacie objímky
– proti telesu cievky
– Do správneho nastavenia pracovnej vzduchovej medzery (pozri kapitolu
"Technické údaje")
8. Nasaďte tesniacu manžetu, znovu namontujte demontované diely.
A
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
95
Technická kontrola a údržba
8
Prehliadka / údržba BMG, BM
8.5.3
Výmena nosiča obloženia BMG
Pri výmene nosiča brzdového obloženia (pri BMG05-4 Â 9 mm; pri BMG8-BM62
 10 mm) skontrolujte tiež ostatné demontované dielce a v prípade potreby ich
vymeňte.
NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
SmrÏ alebo Ïažké poranenia.
•
Pred začatím prác motor a brzdu odpojte od napätia a zabezpečte proti
neúmyselnému zapnutiu!
1. Demontujte:
– Ak sú zabudované externý ventilátor a inkrementálny snímač (pozri kapitolu
"Prípravné práce pre údržbu motora a brzdy")
– Kryt príruby alebo ventilátora [21], poistný krúžok [20] a ventilátor [19]
2. Odstráňte tesniacu manžetu [5], demontujte ručné odbrzdenie:
– Snímte nastavovacie matice [18], kužeľové pružiny [17], závrtné skrutky [16],
odbrzďovaciu páku [15], špirálový upínací kolík [14]
3. ŠesÏhranné matice [10e] uvoľnite, teleso cievky [12] opatrne vytiahnite (pozor na
brzdový kábel!), brzdové pružiny [11] odnímte.
4. Tlmiaci kotúč [9], kotúč kotvy [8] a nosič obloženia [7, 7b] demontujte, diely brzdy
očistite.
5. Namontujte nový nosič obloženia
6. Znovu namontujte dielce brzdy
– Okrem montáže tesniacej pásky, ventilátora a krytu ventilátora nastavte
pracovnú vzduchovú medzeru (Æ časÏ "Kontrola brzdy BMG05-8, BM30-62
nastavenie pracovnej vzduchovej medzery", body 4 až 7)
7. Pri ručnom odbrzdení: pomocou nastavovacích matíc [18] nastavte pozdĺžnu vôľu
"s" medzi kužeľovými pružinami [17] (pritlačenými naplocho) a nastavovacími
maticami (Æ nasledujúci obr.)
s
Brzda
Pozdĺžna vôľa s [mm]
BMG05-1
1,5
BMG2-8
2
BM15-62
2
Dôležité: pozdĺžna vôľa "s" je potrebná, aby pri opotrebovaní brzdového
obloženia mohol naskočiÏ prítlačný kotúč.V opačnom prípade by nemohlo byÏ
zaručené bezpečné brzdenie.
8. Nasaďte tesniacu manžetu, znovu namontujte demontované dielce.
96
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Technická kontrola a údržba
Prehliadka / údržba BMG, BM
8.5.4
8
Zmena brzdného momentu
Brzdnými moment sa môže stupňovito meniÏ (pozri kapitolu "Technické údaje")
•
Použitím rôznych brzdových pružín
•
Zmenou počtu brzdových pružín
NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
SmrÏ alebo Ïažké poranenia.
•
Pred začatím prác motor a brzdu odpojte od napätia a zabezpečte proti
neúmyselnému zapnutiu!
1. Demontujte:
– Ak sú zabudované externý ventilátor a inkrementálny snímač (pozri kapitolu
"Prípravné práce pre údržbu motora a brzdy")
– Kryt príruby alebo ventilátora [21], poistný krúžok [20] a ventilátor [19]
2. Odstráňte tesniacu manžetu [5], demontujte ručné odbrzdenie:
– snímte nastavovacie matice [18], kužeľové pružiny [17], závrtné skrutky [16],
odbrzďovaciu páku [15], špirálový upínací kolík [14]
3. Uvoľnite šesÏhranné matice [10e], stiahnite teleso cievky [12]
– o cca 50 mm (opatrne: brzdový kábel!)
4. Vymeňte alebo doplňte brzdové pružiny [11]
– Brzdové pružiny usporiadajte symetricky.
5. Znovu namontujte dielce brzdy
– Okrem tesniacej manžety, ventilátora a krytu ventilátora, nastavte pracovnú
vzduchovú medzeru (pozri kapitolu "Brzda BMG05-8, BM15-62, kontrola", body 4
až 7).
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
97
8
Technická kontrola a údržba
Prehliadka / údržba BMG, BM
6. Pri ručnom odbrzdení: pomocou nastavovacích matíc [18] nastavte pozdĺžnu vôľu
s medzi kužeľovými pružinami [17] (stlačenými na plocho) a nastavovacími maticami
(pozri nasledujúci obrázok).
s
Brzda
Pozdĺžna vôľa s [mm]
BMG05-1
1,5
BMG2-8
2
BM15-62
2
Dôležité: Pozdĺžna vôľa "s" je potrebná, aby pri opotrebovaní brzdového
obloženia mohol naskočiÏ prítlačný kotúč. V opačnom prípade by nemohlo byÏ
zaručené bezpečné brzdenie.
7. Nasaďte tesniacu manžetu, znovu namontujte demontované dielce.
UPOZORNENIE
Pri opätovnej demontáži vymeňte nastavovacie matice [18] a matice so šesÏhrannou
hlavou [10e]!
98
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Technická kontrola a údržba
Prehliadky / údržba mikrospínača
8.6
Prehliadky / údržba mikrospínača
8.6.1
Principiálne využitie mikrospínača pri motoroch DT(E)90 – DV(E)280 s brzdou BM(G)
8
[49]
[66]
[562]
[558]
[556]
[555]
[561]
[49]
[66]
[555]
[556]
[557]
[559]
[560]
Prítlačný kotúč kotvy pre mikrospínač
Tesniaca manžeta pre mikrospínač
Mikrospínač
Upevňovací uholník
[557]
[558]
[559]
Skrutka
[560]
Skrutka so šesÏhrannou hlavou [561]
Skrutka so šošovkovitou hlavou [562]
1529021963
Skrutka so šesÏhrannou hlavou
Závrtná skrutka
Podložka
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
99
Technická kontrola a údržba
8
Prehliadky / údržba mikrospínača
8.6.2
Prehliadka / údržba mikrospínača pre sledovanie funkcie
NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
SmrÏ alebo Ïažké poranenia.
•
•
Pred začatím prác vypnite napájanie motora a zabezpečte ho proti neúmyselnému
zapnutiu!
Presne dodržujte nasledujúce kroky!
1. Skontrolujte pracovnú vzduchovú medzeru podľa kapitoly "Kontrola brzdy,
nastavenie pracovnej vzduchovej medzery" (Æ str. 94) a príp. ju nastavte.
2. Skrutku so šesÏhrannou hlavou [560] naskrutkujte proti
mikrospínača, až tento prepne (kontakty hnedý-modrý spojené).
ovládaču
[555]
Pri skrutkovaní skrutky so šesÏhrannou hlavou [561] pritlačte, aby ste vymedzili vôľu
v závite.
3. Skrutku so šesÏhrannou hlavou [560] skrutkujte späÏ, až mikrospínač [555] zopne
(kontakty hnedý-modrý sa rozpoja).
4. Kvôli bezpečnosti funkcie skrutku so šesÏhrannou hlavou [560] otočte späÏ ešte o 1/6
otáčky (0,1 mm).
5. Skrutku so šesÏhrannou hlavou [561] dotiahnite, pritom pridržte skrutku so
šesÏhrannou hlavou [560], aby ste zabránili jej prestaveniu.
6. Brzdu viackrát zapnite a vypnite a pritom skontrolujte, či mikrospínač vo všetkých
polohách hriadeľa motora bezpečne spína a rozopína. Preto hriadeľ motora viackrát
rukou otočte.
100
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Technická kontrola a údržba
Prehliadky / údržba mikrospínača
8.6.3
8
Prehliadka / údržba mikrospínača pre sledovanie opotrebovania
NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
SmrÏ alebo Ïažké poranenia.
•
Pred začatím prác vypnite napájanie motora a zabezpečte ho proti neúmyselnému
zapnutiu!
•
Presne dodržujte nasledujúce kroky!
1. Skontrolujte pracovnú vzduchovú medzeru podľa kapitoly "Kontrola brzdy, nstavenie
pracovnej vzduchovej medzery" (Æ str. 94) a príp. ju nastavte.
2. Skrutku so šesÏhrannou hlavou [560] naskrutkujte proti ovládaču [555] mikrospínača
tak, aby mikrospínač prepol (spojenie hnedého a modrého kontaktu).
Pri skrutkovaní skrutky so šesÏhrannou hlavou [561] pritlačte, aby ste vymedzili vôľu
v závite.
3. Skrutku so šesÏhrannou hlavou [560] otočte o polovicu otáčky v smere mikrospínača
[555].
4. Skrutku so šesÏhrannou hlavou [561] dotiahnite, pritom pridržte skrutku so
šesÏhrannou hlavou [560], aby ste zabránili jej prestaveniu.
5. Ak opotrebovanie dosiahne rezervu na opotrebovanie, mikrospínač sa prepne
(kontakty hnedý-modrý otvorené) a ovláda relé alebo vyšle signál.
8.6.4
Prehliadky / údržba mikrospínača pre sledovanie funkcie a opotrebovania
Pri zabudovaní druhého mikrospínača na brzdu možno realizovaÏ oba stavy sledovania.
V tomto prípade najprv nastavte mikrospínač na sledovanie opotrebovania, potom
mikrospínač na sledovanie funkcie.
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
101
Poruchy počas prevádzky
9
Poruchy motora
9
Poruchy počas prevádzky
9.1
Poruchy motora
Porucha
Motor sa nerozbieha
Možná príčina
Prívodný kábel je prerušený
Brzda neodbrzďuje
Spálená poistka
Zareagovala ochrana motora
Ochrana motora nespína, chyba v riadení
Motor sa nerozbehne alebo sa Motor je konštruovaný na zapojenie do
rozbieha Ïažko
trojuholníka ale je zapojený do hviezdy
Napätie a frekvencia sa najmä pri spúšÏaní
výrazne líšia od menovitých hodnôt
Motor sa v zapojení do
Nedostatočný krútiaci moment pri zapojení
hviezdy nerozbieha, len
do hviezdy
v zapojení do trojuholníka
Porucha kontaktov v prepínači hviezda trojuholník
Nesprávny smer otáčania
Motor je nesprávne zapojený
Motor vrčí a tečie ním veľký Brzda neodbrzďuje
prúd
Chybné vinutie
Rotor zadrháva
Vypadávajú poistky, prípadne Skrat vo vedení
istič motora okamžite spína
Skrat v motore
Káble sú nesprávne pripojené
Spojenie na kostru v motore
Veľký pokles otáčok pri
PreÏaženie
zaÏažení
Pokles napätia
Motor sa príliš silno zahrieva PreÏaženie
(zmeraÏ teplotu)
Nedostatočné chladenie
Príliš silný hluk
Teplota okolia je príliš vysoká
Motor je zapojený do trojuholníka namiesto
predpokladaného zapojenia do hviezdy
Prívod má uvoľnený kontakt alebo svorku
(chýba jedna fáza)
Spálená poistka
SieÏové napätie sa líši o viac než 5 % od
menovitého napätia motora. Vyššie napätie
pôsobí nepriaznivo hlavne na mnohopólové
motory, pretože pri týchto motoroch je prúd
pri behu naprázdno i pri normálnom napätí
blízky menovitému prúdu.
Prekročený menovitý druh zaÏaženia (S1 až
S10, DIN 57530), napr. príliš častým
spínaním
Guľôčkové ložiská sú namáhané pnutím, sú
znečistené alebo poškodené
Vibrácie rotujúcich častí
Cudzie teleso v prívode chladiaceho
vzduchu
102
Náprava
Skontrolujte a prípadne opravte prípojky
Æ kap. "Poruchy brzdy"
Vymeňte poistky
Skontrolujte správne nastavenie ochrany, prípadne
odstráňte chybu
Skontrolujte ovládanie stýkača motora, prípadne odstráňte
chybu/poruchu
Opravte zapojenie
Zabezpečte lepšie sieÏové parametre; Skontrolujte prierez
prívodov
pokiaľ nie je spínací prúd pri zapojení do trojuholníka príliš
vysoký, zapínajte rovno do trojuholníka, v opačnom
prípade použite väčší motor alebo motor v osobitnom
vyhotovení (konzultácie)
Odstráňte poruchu
Vymeňte dve fázy
Æ kap. "Poruchy brzdy"
Motor je potrebné opraviÏ v odbornej dielni
Odstráňte skrat
Poruchu dajte odstrániÏ v odbornej dielni
Opravte zapojenie
Poruchu dajte odstrániÏ v odbornej dielni
Zmerajte záÏaž, prípadne použite väčší motor alebo znížte
zaÏaženie
Zväčšite prierez vedenia
Zmerajte záÏaž, prípadne použite väčší motor alebo znížte
zaÏaženie
Upravte prívod chladiaceho vzduchu, resp. uvoľnite
chladiace cesty, prípadne použite externý ventilátor
Dodržiavajte prípustný rozsah teploty okolia
Opravte zapojenie
Opravte chybný kontakt
Nájdite a odstráňte príčinu (pozri vyššie); Vymeňte poistky
Prispôsobte motor napätiu siete
Menovitý druh zaÏaženia motora sa musí prispôsobiÏ
požadovaným prevádzkovým podmienkam; prípadne
požiadajte špecialistu o určenie správneho pohonu
Motor znovu ustavte, skontrolujte guľkové ložiská (Æ kap.
"Prípustné typy ložísk"), prípadne ich namažte (Æ kap.
"Tabuľka mazív pre valivé ložiská motorov SEW"), vymeňte
Odstráňte príčinu, resp. nevyváženosÏ
Vyčistite cesty chladiaceho vzduchu.
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Poruchy počas prevádzky
Poruchy brzdy
9.2
9
Poruchy brzdy
Porucha
Možná príčina
Náprava
Brzda neodbrzďuje
Chybné napätie na riadiacom zariadení brzdy
Pripojte správne napätie
Výpadok riadiaceho zariadenia brzdy
Vymeňte ovládanie brzdy, prekontrolujte vnútorný odpor
a izoláciu brzdovej cievky, prekontrolujte spínacie prístroje
Kvôli opotrebovanému brzdovému obloženiu Odmerajte, resp. nastavte pracovnú vzduchovú medzeru
bola prekročená maximálna prípustná veľkosÏ
pracovnej vzduchovej medzery
Pokles napätia vo vedení > 10 %
Zabezpečte správne pripájacie napätie; prekontrolujte
prierez káblov
Nedostatočné chladenie, brzda je príliš horúca Vymeňte brzdový usmerňovač BG za typ BGE
Skrat vo vinutí brzdovej cievky alebo spojenie
na kostru
Motor nebrzdí
Brzdu a ovládanie brzdy kompletne vymeňte (odborná
dielňa), skontrolujte spínacie prístroje
Chybný usmerňovač
Vymeňte usmerňovač a brzdovú cievku
Nesprávne nastavená pracovná vzduchová
medzera
Odmerajte, resp. nastavte pracovnú vzduchovú medzeru
Opotrebované brzdové obloženie
Vymeňte celé brzdové obloženie
Chybný brzdný moment
Upravte brzdný moment (Æ kap. "Technické údaje")
• zmenou druhu a počtu brzdových pružín
• Brzda: namontovaním konštrukčne rovnakého telesa
cievky brzdy
• Brzda: namontovaním konštrukčne rovnakého telesa
cievky brzdy
Len BM(G): pracovná vzduchová medzera je
taká veľká, že dosadajú nastavovacie matice
ručného odbrzdenia
Nastavte pracovnú vzduchovú medzeru a pozdĺžnu vôľu
ručného odbrzdenia
Len BR03, BM(G): zariadenie na ručné
odbrzdenie nie je správne nastavené
Nastavovacími maticami nastavte správne pozdĺžnu vôľu
zariadenia na ručné odbrzdenie
Brzda účinkuje oneskorene brzda je pripojená na strane striedavého
napätia
Pripojte brzdu na stranu jednosmerného a striedavého
napätia (napr. BSR); Dodržujte schému zapojenia
Neobvyklé zvuky v oblasti Opotrebovanie ozubenia trhavým rozbehom
Prekontrolujte konfiguráciu
brzdy
Kyvné momenty vplyvom chybne nastaveného Prekontrolujte/opravte nastavenie frekvenčného meniča
frekvenčného meniča
v súlade s návodom na obsluhu
9.3
Poruchy pri prevádzke s frekvenčným meničom
Pri prevádzke motora s frekvenčným meničom sa môžu tiež vyskytnúÏ príznaky
popísané v kapitole "Poruchy motora". Význam týchto problémov a pokyny na ich
riešenie nájdete v návode na použitie frekvenčného meniča.
9.4
Oddelenie služieb zákazníkom
9.4.1
Oddelenie služieb zákazníkom
Keď potrebujete pomoc nášho zákazníckeho servisu, prosíme vás o nasledujúce údaje:
• údaje na výkonovom štítku (úplné)
• druh a rozsah poruchy
• čas a okolnosti vzniku poruchy
• predpokladaná príčina poruchy
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
103
kVA
10
i
f
n
Technické údaje
Spínací výkon, pracovná vzduchová medzera, brzdné momenty BMG05-8, BR03, BC
P Hz
10
Technické údaje
10.1
Spínací výkon, pracovná vzduchová medzera, brzdné momenty BMG05-8,
BR03, BC
Typ brzdy
pre
veľkosÏ
motora
Práca brzdy
až do
Údržba
Pracovná vzduchová
medzera
[mm]
[106 J]
min.1)
max.
BMG052)
71
80
60
0,25
0,6
BC05
71
80
60
0,25
0,6
BMG1
80
60
0,25
0,6
BMG23)
90
100
130
0,25
0,6
BC2
90
100
130
0,25
0,6
BMG4
100
130
0,25
0,6
BMG8
112M
132S
300
0,3
0,9
Nastavenie brzdných momentov
Brzdový
moment
[Nm]
5,0
4,0
2,5
1,6
1,2
7,5
6,0
5,0
4,0
2,5
1,6
1,2
10
7,5
6,0
20
16
10
6,6
5,0
30
24
20
16
10
6,6
5,0
40
30
24
75
55
45
37
30
19
12,6
9,5
Druh a počet brzdových
Objednávacie čísla
pružín
brzdových pružín
štandardná červená štandardná červená
3
2
2
6
135 017 X
135 018 8
4
3
2
4
3
3
3
135 017 X
135 018 8
2
2
6
4
3
6
4
2
135 017 X
135 018 8
3
3
3
2
2
6
135 150 8
135 151 6
4
3
2
4
3
3
3
135 150 8
135 151 6
2
2
6
4
3
-.
6
4
2
135 150 8
135 151 6
3
3
6
2
4
3
3
3
184 845 3
135 570 8
2
2
6
4
3
-
1) Pri kontrole pracovnej vzduchovej medzery pamätajte: po skúšobnej prevádzke môžu na základe tolerancií rovnobežnosti nosiča brzdového obloženia vzniknút’ odchýlky vo výške ± 0,15 mm.
2) BMG05: V prípade, že nedôjde k dosiahnutiu maximálneho brzdného momentu (5 Nm), je možné namontovat’ teleso cievky brzdy
BMG1.
3) BMG2: V prípade, že nedôjde k dosiahnutiu maximálneho brzdného momentu (20 Nm), je možné namontovat’ teleso cievky brzdy
BMG4.
104
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Technické údaje
Spínací výkon, pracovná vzduchová medzera, brzdné momenty BM15-62
10.2
i
f
n
10
P Hz
Spínací výkon, pracovná vzduchová medzera, brzdné momenty BM15-62
Typ brzdy
pre
veľkosÏ
motora
Spínacia
práca v rámci
jedného
intervalu
údržby
[106 J]
BM15
132M, ML
160M
500
BM30
160L
180
750
BM31
200
225
750
BM322)
180
750
Pracovná vzduchová
medzera
[mm]
min.1)
0,3
0,4
BM622)
kVA
200
225
750
max.
0,9
0,9
Nastavenie brzdných momentov
Brzdný
moment
[Nm]
150
125
100
75
50
35
25
300
250
200
150
125
100
75
50
300
250
200
150
100
600
500
400
300
250
200
150
100
Druh a počet pružín
štandardná
6
4
3
3
8
6
4
4
2
4
2
8
6
4
4
2
-
červená
2
3
6
4
3
2
4
4
8
6
4
4
8
6
4
2
4
4
8
6
4
Objednávacie čísla
pružín
štandardná
červená
184 486 5
184 487 3
187 455 1
187 457 8
187 455 1
187 457 8
1) Pri kontrole pracovnej vzduchovej medzery pamätajte: Po skúšobnej prevádzke môžu na základe tolerancií rovnobežnosti nosiča brzdového obloženia vzniknút’ odchýlky vo výške ± 0,15 mm.
2) Dvojkotúčová brzda
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
105
10
kVA
i
10.3
f
n
Technické údaje
Prípustný spínací výkon brzdy
P Hz
Prípustný spínací výkon brzdy
NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo výbuchu prekročením max. dovoleného brzdného výkonu za
brzdenie.
SmrÏ alebo Ïažké poranenia.
•
Maximálny brzdný výkon, znázornený v charakteristikách, sa nesmie v žiadnom
prípade prekročiÏ, ani pri núdzovom brzdení.
Ak používate brzdový motor, musíte skontrolovaÏ, či je brzda schválená pre žiadanú
frekvenciu spínania Z. Nasledujúce diagramy znázorňujú pre rôzne brzdy a referenčné
otáčky príslušnú prácu brzdy Wmax na jedno zabrzdenie.Údaj je definovaný ako
závislosÏ žiadanej frekvencie spínania Z v zopnutiach/hodinu (1/h).
Pomôcka na zistenie brzdnej práce, pozri "Praktické informácie o pohonnej technike:
Projektovanie pohonov".
106
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Technické údaje
Prípustný spínací výkon brzdy
kVA
i
f
n
10
P Hz
10.3.1 Kategória II3D (BMG05-BM62) a kategória II2G (BC05 a BC2)
Wmax
10
3000 1/min
6
BM15
J
10
BMG8
5
BMG2, BMG4
BMG05, BMG1
10
10
10
4
3
2
10
1
10
10
2
10
3
c/h
10
4
Z
Obr. 6: Maximálny prípustný spínací výkon na zopnutie pri 3 000 1/min
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
107
10
kVA
i
f
n
Technické údaje
Prípustný spínací výkon brzdy
P Hz
10
1500 1/min
6
BM32, BM62
BM30, BM31
J
BM15
10
5
BMG8
BMG2, BMG4, BC2
BMG05, BMG1, BC05
10
10
10
4
3
2
10
1
10
10
2
10
3
c/h
10
4
Z
Obr. 7: Maximálny prípustný spínací výkon na zopnutie pri 1 500 1/min
108
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
kVA
Technické údaje
Prípustný spínací výkon brzdy
i
f
n
10
P Hz
Wmax
10
1000 1/min
6
BM32, BM62
BM30, BM31
J
BM15
10
5
BMG8
BMG2, BMG4
BMG05, BMG1
10
10
10
4
3
2
10
1
10
10
2
10
3
c/h
10
4
Z
Obr. 8: Maximálny prípustný spínací výkon na zopnutie pri 1 000 1/min
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
109
10
kVA
i
f
n
Technické údaje
Prípustný spínací výkon brzdy
P Hz
Wmax
10
750 1/min
6
BM32, BM62
BM30, BM31
J
BM15
10
5
BMG8
BMG2, BMG4
BMG05, BMG1
10
10
10
4
3
2
10
1
10
10
2
10
3
c/h
10
4
Z
Obr. 9: Maximálny prípustný spínací výkon na zopnutie pri 750 1/min
110
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
kVA
Technické údaje
Prípustný spínací výkon brzdy
i
f
n
10
P Hz
10.3.2 Kategória II3G (BMG05-BM62)
Wmax
10
3000 1/min
5
J
BMG05/1
10
BMG2/4
4
BMG8
BM15
10
10
3
2
10
1
10
10
2
10
3
10
c/h
4
Z
Obr. 10: Maximálny prípustný spínací výkon na zopnutie pri 3 000 1/min
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
111
10
kVA
i
f
n
Technické údaje
Prípustný spínací výkon brzdy
P Hz
Wmax
10
1500 1/min
5
BMG05/1
J
BMG2/4
BMG8
10
4
BM15
BM30/31
BM32/62
10
10
3
2
10
1
10
10
2
10
3
c/h
10
4
Z
Obr. 11: Maximálny prípustný spínací výkon na zopnutie pri 1 500 1/min
112
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
kVA
Technické údaje
Prípustný spínací výkon brzdy
Wmax
10
i
f
n
10
P Hz
1000 1/min
5
BMG05/1
J
BMG2/4
BMG8
10
BM15
4
BM30/31
BM32/62
10
10
3
2
1
10
10
2
10
3
c/h
10
4
Z
Obr. 12: Maximálny prípustný spínací výkon na zopnutie pri 1 000 1/min
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
113
10
kVA
i
f
n
Technické údaje
Prípustný spínací výkon brzdy
P Hz
Wmax
10
750 1/min
5
BMG05/1
J
BMG2/4
BMG8
10
BM15
4
BM30/31
BM32/62
10
10
3
2
10
1
10
10
2
10
3
c/h
10
4
Z
Obr. 13: Maximálny prípustný spínací výkon na zopnutie pri 750 1/min
114
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
10.4
Technické údaje
kVA
Prevádzkové prúdy
i
f
n
10
P Hz
Prevádzkové prúdy
V tabuľke uvádzané hodnoty prúdu IH (prídržný prúd) sú efektívne hodnoty. Používajte
len prístroje na meranie efektívnych hodnôt. Spínací prúd (urýchľovací prúd) IB pôsobí
len krátkodobo (max. 150 ms) pri odbrzďovaní brzdy alebo pri poklesoch napätia pod
70 % menovitého napätia. Pri použití brzdiaceho usmerňovača BG alebo pri priamom
pripojení jednosmerného napätia oboje je možné len pri brzdách do konštrukčnej
veľkosti BMG4 nevzniká žiadny zvýšený spínací prúd.
10.4.1 Brzda BMG05-BMG4
VeľkosÏ motora
BMG05
BMG1
BMG 2
BMG4
71/80
80
90/100
100
Max. brzdný moment [Nm]
5
10
20
40
tepel. stratový výkon [W]
32
36
40
50
Pomer spínacieho prúdu IB/IH
4
4
4
4
Menovité napätie UN
VAC
VDC
BMG05
IH
[AAC]
24
IG
[ADC]
BMG 1
IH
[AAC]
1,38
IG
[ADC]
BMG 2
IH
[AAC]
1,54
BMG 4
IG
[ADC]
IH
[AAC]
1,77
IG
[ADC]
2,20
24 (23-25)
10
2,0
3,3
2,4
3,7
-
-
-
-
42 (40-46)
18
1,14
1,74
1,37
1,94
1,46
2,25
1,80
2,80
48 (47-52)
20
1,02
1,55
1,22
1,73
1,30
2,00
1,60
2,50
56 (53-58)
24
0,90
1,38
1,09
1,54
1,16
1,77
1,43
2,20
60 (59-66)
27
0,81
1,23
0,97
1,37
1,03
1,58
1,27
2,00
73 (67-73)
30
0,72
1,10
0,86
1,23
0,92
1,41
1,14
1,76
77 (74-82)
33
0,64
0,98
0,77
1,09
0,82
1,25
1,00
1,57
88 (83-92)
36
0,57
0,87
0,69
0,97
0,73
1,12
0,90
1,40
97 (93-104)
40
0,51
0,78
0,61
0,87
0,65
1,00
0,80
1,25
110 (105-116)
48
0,45
0,69
0,54
0,77
0,58
0,90
0,72
1,11
125 (117-131)
52
0,40
0,62
0,48
0,69
0,52
0,80
0,64
1,00
139 (132-147)
60
0,36
0,55
0,43
0,61
0,46
0,70
0,57
0,88
153 (148-164)
66
0,32
0,49
0,39
0,55
0,41
0,63
0,51
0,79
175 (165-185)
72
0,29
0,44
0,34
0,49
0,37
0,56
0,45
0,70
200 (186-207)
80
0,26
0,39
0,31
0,43
0,33
0,50
0,40
0,62
230 (208-233)
96
0,23
0,35
0,27
0,39
0,29
0,44
0,36
0,56
240 (234-261)
110
0,20
0,31
0,24
0,35
0,26
0,40
0,32
0,50
290 (262-293)
117
0,18
0,28
0,22
0,31
0,23
0,35
0,29
0,44
318 (294-329)
125
0,16
0,25
0,19
0,27
0,21
0,31
0,25
0,39
346 (330-369)
147
0,14
0,22
0,17
0,24
0,18
0,28
0,23
0,35
400 (370-414)
167
0,13
0,20
0,15
0,22
0,16
0,25
0,20
0,31
440 (415-464)
185
0,11
0,17
0,14
0,19
0,15
0,22
0,18
0,28
500 (465-522)
208
0,10
0,15
0,12
0,17
0,13
0,20
0,16
0,25
IB
IH
IG
UN
Prúd urýchľovača - krátkodobý spínací prúd
Prídržný prúd, efektívna hodnota v prívode k brzdovému usmerňovaču SEW
Jednosmerný prúd pri priamom jednosmernom napájaní
Menovité napätie (rozsah menovitých napätí)
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
115
10
kVA
i
f
n
Technické údaje
Prevádzkové prúdy
P Hz
10.4.2 Brzda BMG8-BM32/62
BMG8
BM15
BM30/31; BM32/62
112/132S
132M-160M
160L-225
Max. brzdný moment [Nm]
75
150
600
tepel. stratový výkon [W]
65
95
120
Pomer spínacieho prúdu IB/IH
6,3
7,5
8,5
Menovité napätie UN
BMG8
BM15
BM30/31; BM32/62
VDC
IH
[AAC]
IH
[AAC]
IH
[AAC]
24
2,771)
4,151)
4,001)
42 (40-46)
-
2,31
3,35
-
48 (47-52)
-
2,10
2,95
-
56 (53-58)
-
1,84
2,65
-
60 (59-66)
-
1,64
2,35
-
73 (67-73)
-
1,46
2,10
-
77 (74-82)
-
1,30
1,87
-
88 (83-92)
-
1,16
1,67
-
97 (93-104)
-
1,04
1,49
-
110 (105-116)
-
0,93
1,32
1,78
125 (117-131)
-
0,82
1,18
1,60
139 (132-147)
-
0,73
1,05
1,43
153 (148-164)
-
0,66
0,94
1,27
175 (165-185)
-
0,59
0,84
1,13
200 (186-207)
-
0,52
0,74
1,00
230 (208-233)
-
0,46
0,66
0,90
240 (234-261)
-
0,41
0,59
0,80
290 (262-293)
-
0,36
0,53
0,71
318 (294-329)
-
0,33
0,47
0,63
346 (330-369)
-
0,29
0,42
0,57
400 (370-414)
-
0,26
0,37
0,50
440 (415-464)
-
0,24
0,33
0,44
500 (465-522)
-
0,20
0,30
0,40
VeľkosÏ motora
VAC
1) Jednosmerný prúd pri prevádzke s BSG
Legenda
IH
IB
IG
UN
116
Prídržný prúd, efektívna hodnota v prívode k brzdovému usmerňovaču SEW
Prúd urýchľovača - krátkodobý spínací prúd
Jednosmerný prúd pri priamom jednosmernom napájaní
Menovité napätie (rozsah menovitých napätí)
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Technické údaje
kVA
Prevádzkové prúdy
i
f
n
10
P Hz
10.4.3 Brzda BC
VeľkosÏ motora
BC05
BC2
71/80
90/100
Max. brzdný moment [Nm]
7,5
30
tepel. stratový výkon [W]
29
41
Spínací pomer IB/IH
4
4
BC05
BC2
Menovité napätie UN
VAC
VDC
IH
[AAC]
IG
[ADC]
IH
[AAC]
IG
[ADC]
24
-
1,22
-
1,74
42 (40-46)
18
1,10
1,39
1,42
2,00
48 (47-52)
20
0,96
1,23
1,27
1,78
56 (53-58)
24
0,86
1,10
1,13
1,57
60 (59-66)
27
0,77
0,99
1,00
1,42
73 (67-73)
30
0,68
0,87
0,90
1,25
77 (74-82)
33
0,60
0,70
0,79
1,12
88 (83-92)
36
0,54
0,69
0,71
1,00
97 (93-104)
40
0,48
0,62
0,63
0,87
110 (105-116)
48
0,42
0,55
0,57
0,79
125 (117-131)
52
0,38
0,49
0,50
0,71
139 (132-147)
60
0,34
0,43
0,45
0,62
153 (148-164)
66
0,31
0,39
0,40
0,56
175 (165-185)
72
0,27
0,34
0,35
0,50
200 (186-207)
80
0,24
0,31
0,31
0,44
230 (208-233)
96
0,21
0,27
0,28
0,40
240 (234-261)
110
0,19
0,24
0,25
0,35
290 (262-293)
117
0,17
0,22
0,23
0,32
318 (294-329)
125
0,15
0,20
0,19
0,28
346 (330-369)
147
0,13
0,18
0,18
0,24
400 (370-414)
167
0,12
0,15
0,15
0,22
440 (415-464)
185
0,11
0,14
0,14
0,20
500 (465-522)
208
0,10
0,12
0,12
0,17
Legenda
IH
IB
IG
UN
Prídržný prúd, efektívna hodnota v prívode k brzdovému usmerňovaču SEW
Prúd urýchľovača - krátkodobý spínací prúd
Jednosmerný prúd pri priamom jednosmernom napájaní
Menovité napätie (rozsah menovitých napätí)
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
117
10
kVA
i
f
n
Technické údaje
Maximálne prípustné priečne sily
P Hz
10.5
Maximálne prípustné priečne sily
Nasledujúca tabuľka udáva prípustné priečne sily (horná hodnota) a axiálne sily (dolná
hodnota) trojfázových motorov s ochranou proti explózii:
Pracovná
poloha
Pätkový
motor
Prírubový
motor
Prípustná priečna sila FR [N]
Prípustná axiálna sila FA [N]; FA_Ïah = FA_tlak
[1/min]
Počet
pólov
Konštrukčná veľkosÏ
132S
132ML
132M
160M
160L
1 280 1 700 1 750
320
400
480
1 900
560
2 600
640
3 600
960
3 800
960
840
200
1 200 1 520 1 600
240
320
400
1 750
480
2 400
560
3 300
800
560
120
720
160
1 040 1 300 1 400
210
270
270
1 500
270
2 000
400
-
400
80
520
100
1 100
210
-
850
250
1 150 1 600 2 100 2 200
300
400
500
600
1 000
6
600
150
800
200
1 050 1 500 1 900 2 000
250
300
400
500
1 500
4
500
110
700
140
900
200
3 000
2
400
70
500
100
650
130
63
71
80
750
8
-
680
200
920
240
1 000
6
-
640
160
1 500
4
-
3 000
2
750
8
90
720
145
100
960
190
112
980
200
1 300 1 650 1 750
250
350
350
900
180
1 200 1 200
240
250
225
250
280
5 600 6 000
1 280 2 000
-
-
3 400
800
5 000 5 500
1 120 1 900
-
8 000
2 500
2 600
640
3 100
640
4 500 4 700 7 000
940 2 400 2 400
1 450
320
2 000
480
2 300
480
3 450
800
2 400
700
3 200
800
4 600
1 200
4 800
1 200
2 200
600
2 900
700
4 100
1 000
1 900
350
2 500
500
1 300
260
1 800
400
180
200
-
8 000
2 500
-
-
7 000 7 500
1 600 2 500
-
-
4 300
1 000
6 300 6 800
1 400 2 400
-
11 000
3 000
3 200
800
3 900
800
5 600 5 900 8 700
1 200 3 000 3 000
2 500
600
2 900
600
4 300
1 000
-
-
9 000
2 600
-
10.5.1 Prepočet priečnej sily pri pôsobení sily mimo stredu
Pri pôsobení sily mimo stredu konca hriadeľa sa musia prípustné priečne sily vypočítaÏ
pomocou nasledujúcich vzorcov. Menšia z oboch hodnôt FxL (podľa životnosti ložísk)
a FxW (pevnosti hriadeľa) je prípustná hodnota pre priečnu silu v mieste x. Nezabúdajte,
že výpočty platia pre Ma max.
FxL podľa
životnosti ložísk
FxW z pevnosti
hriadeľa
FxL = FR ×
FxW =
FR
x
a, b, f
c
118
a
[N ]
b+x
c
[N ]
f +x
= dovolená priečna sila (x = l/2) [N]
= vzdialenosÏ od hriadeľového nákružku až po pôsobenie sily [mm]
= konštanty motora na prepočet priečnej sily [mm]
= konštanta motora na prepočet priečnej sily [Nmm]
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
kVA
Technické údaje
Maximálne prípustné priečne sily
i
f
n
10
P Hz
l
l
x
x
l/2
l/2
dd
F
A
FA
Fx
FRx FR
FRa
Obr. 14: Priečna sila FX pri pôsobení sily mimo stredu
Konštanty motora
pre prepočet
priečnej sily
Konštrukčná
veľkosÏ
a
c
b
f
d
l
4-pólový
[Nmm]
6-pólový
[Nmm]
8-pólový
[Nmm]
[mm]
[mm]
2-pólový
[Nmm]
[mm]
[mm]
[mm]
161
146
11,2 • 103
16,8 • 103
19 • 103
-
13
14
30
DT71
158,5
143,8
11,4 • 103
16 • 103
18,3 • 103
19,5 • 103
13,6
14
30
DT80
213,8
193,8
17,5 • 103
24,2 • 103
28,2 • 103
31 • 103
13,6
19
40
(S)DT(E)90
227,8
202,8
27,4 • 103
39,6 • 103
45,7 • 103
48,7 • 103
13,1
24
50
SDT100
270,8
240,8
42,3 • 103
57,3 • 103
67 • 103
75 • 103
14,1
28
60
DV(E)100
270,8
240,8
42,3 • 103
57,3 • 103
67 • 103
75 • 103
14,1
28
60
(S)DV(E)112M
286,8
256,8
53 • 103
75,7 • 103
86,5 • 103
94,6 • 103
24,1
28
60
(S)DV(E)132S
341,8
301,8
70,5 • 103
96,1 • 103
112 • 103
122 • 103
24,1
38
80
DV(E)132M
344,5
304,5
87,1 • 103
120 • 103
144 • 103
156 • 103
20,1
38
80
DV(E)132ML
404,5
364,5
120 • 103
156 • 103
198 • 103
216,5 • 103
20,1
38
80
DV(E)160M
419,5
364,5
150 • 103
195,9 • 103
248 • 103
270 • 103
20,1
42
110
DV(E)160L
435,5
380,5
177,5 • 103
239 • 103
262,5 • 103
293 • 103
22,15
42
110
432 • 103
22,15
48
110
DFR63
3
347 •
103
386 •
103
DV(E)180
507,5
452,5
266 • 10
DV(E)200
537,5
482,5
-
258,5 • 103
302,5 • 103
330 • 103
0
55
110
DV(E)225
626,5
556,5
-
490 • 103
-
-
0
60
140
DV(E)250
658
588
-
630 • 103
-
-
0
65
140
DV(E)280
658
588
-
630 • 103
-
-
0
75
140
2. koniec hriadeľa
motora
V súvislosti s prípustným zaÏažením 2. konca hriadeľa motora kontaktujte prosím SEWEURODRIVE.
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
119
10
kVA
i
10.6
f
n
Technické údaje
Prípustné typy ložísk
P Hz
Prípustné typy ložísk
10.6.1 Kategória 2
Ložisko A
(trojfázový motor, brzdový motor)
Ložisko B
(pätkové, prírubové, prevodové
motory)
Typ motora
eDT71 - eDT80
eDT90 - eDV100
eDV112 - eDV132S
Prevodový
motor
Prírubový
a pätkový motor
6303 2RS J C3
6204 2RS J C3
Trojfázový motor
6306 2RS J C3
6307 2RS J C3
6208 2RS J C3
Brzdový motor
6203 2RS J C3
6205 2RS J C3
6207 2RS J C3
-
eDV132M - eDV160M
6309 2RS J C3
6209 2RS J C3
-
eDV160L - eDV180L
6312 2RS J C3
6213 2RS J C3
-
10.6.2 Kategória 3
Ložisko A
(trojfázový motor, brzdový motor)
Typ motora
Prevodový
motor
Trojfázový motor
Brzdový motor
6202 2RS J C3
-
6303 2RS J C3
6203 2RS J C3
DT71-DT80
6303 2RS J C3
6204 2RS J C3
DV(E)112-DV(E)132S
120
Prírubový
a pätkový motor
DFR63
DT(E)90-DV(E)100
6306 2RS J C3
6307 2RS J C3
Ložisko B
(pätkové, prírubové, prevodové
motory)
6208 2RS J C3
6203 2RS J C3
6205 2RS J C3
6207 2RS J C3
DV(E)132M-DV(E)160M
6309 2RS J C3
6209 2RS J C3
DV(E)160L-DV(E)180L
6312 2RS J C3
6213 2RS J C3
DV(E)200LS-DV(E)225M
6314 2RS J C3
6314 2RS J C3
DV(E)250-DV(E)280M
6316 2RS J C3
6315 2RS J C3
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Vyhlásenie o zhode
Motory kategórie 3G/3D/3GD, konštrukčný rad D(F)T(E)/D(F)V(E)
11
Vyhlásenie o zhode
11.1
Motory kategórie 3G/3D/3GD, konštrukčný rad D(F)T(E)/D(F)V(E)
kVA
i
f
n
11
P Hz
EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity
Déclaration CE de conformité
Nr./No./N°
900130507
im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII
according to Directive 94/9/EC, Appendix VIII
au sens de la directive 94/9/CE, Annexe VIII
SEW EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte
declares under sole responsibility conformity of the following products
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits suivants
DR63, DFR63
DT, DFT, DTE, DFTE
DV, DFV, DVE, DFVE
II 3G & II3D & II 3GD
Motoren und Bremsmotoren der Baureihe:
Motors and brake motors of the series:
Moteurs et moteurs-frein des séries :
Kategorie:
in category: / Catégories :
Kennzeichnung:
marking: / Codification :
II3G Ex nA II T3
II3D Ex tD A22 IP5X T120°C
II3D Ex tD A22 IP6X T120°C
II3D Ex tD A22 IP5X T140°C
II3D Ex tD A22 IP6X T140°C
mit der
with the / respectent la
Richtlinie
Directive / Directive
94/9 EG
94/9 EC / 94/9/CE
angewandte harmonisierte Normen:
Applied harmonized standards: / Normes harmonisées appliquées :
EN 60079-0:2006
EN 60079-15:2005
EN 61241-0:2006
EN 61241-1:2004
EN 60034-1:2004
Ort/Datum
Geschäftsführer Vertrieb und Marketing
Place/date / Lieu et date
Managing Director Sales and Marketing
Directeur général international commercial et marketing
Bruchsal, 21.11.08
H. Sondermann
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
121
11
kVA
i
11.2
f
n
Vyhlásenie o zhode
Motory/brzdové motory kategórie 2GD/2G, konštrukčný rad eD(F)T, eD(F)V a BC
P Hz
Motory/brzdové motory kategórie 2GD/2G, konštrukčný rad eD(F)T, eD(F)V a BC
EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity
Déclaration CE de conformité
Nr./No./N°
900120407
im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII
according to Directive 94/9/EC, Appendix VIII
au sens de la directive 94/9/CE, Annexe VIII
SEW EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte
declares under sole responsibility conformity of the following products
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits suivants
eDT, eDFT
eDV, eDFV
BC
II 2G
II 2GD
II2G Ex e II T3
II2G Ex e II T4
II2G Ex ed IIB T3
II2D Ex tD A21 IP6X T120°C
Motoren der Baureihe:
Motors of the series:
Moteurs des séries :
Kategorie:
category: / Catégories :
Kennzeichnung:
marking: / Codification :
mit der
with the / respectent la
Richtlinie
Directive / Directive
94/9 EG
94/9 EC / 94/9/CE
angewandte harmonisierte Normen:
Applied harmonized standards: / Normes harmonisées appliquées :
EN 60079-0:2006
EN 60079-7:2003
EN 61241-0:2006
EN 61241-1:2004
EN 60034-1:2004
Ort/Datum
Geschäftsführer Vertrieb und Marketing
Place/date / Lieu et date
Managing Director Sales and Marketing
Directeur général international commercial et marketing
Bruchsal, 21.11.08
H. Sondermann
122
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Vyhlásenie o zhode
Motory/brzdové motory kategórie 3D, konštrukčný rad C(F)T/C(F)V
11.3
kVA
i
f
n
11
P Hz
Motory/brzdové motory kategórie 3D, konštrukčný rad C(F)T/C(F)V
EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity
Déclaration CE de conformité
Nr./No./N°
900140307
im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII
according to Directive 94/9/EC, Appendix VIII
au sens de la directive 94/9/CE, Annexe VIII
SEW EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte
declares under sole responsibility conformity of the following products
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits suivants
Motoren und Bremsmotoren der Baureihe:
Motors and brake motors of the series:
Servomoteurs et servomoteurs-frein des séries :
Kategorie:
category: / Catégorie :
CT, CFT
CV, CFV
Kennzeichnung:
marking: / Codification :
mit der
with the / respectent la
II3D Ex tD A22 IP5X T140°C
II3D Ex tD A22 IP6X T140°C
Richtlinie
Directive / Directive
94/9 EG
94/9 EC / 94/9/CE
II 3D
angewandte harmonisierte Normen:
Applied harmonized standards: / Normes harmonisées appliquées :
EN 61241-0:2006
EN 61241-1:2004
EN 60034-1:2004
Ort/Datum
Geschäftsführer Vertrieb und Marketing
Place/date / Lieu et date
Managing Director Sales and Marketing
Directeur général international commercial et marketing
Bruchsal, 21.11.08
H. Sondermann
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
123
11
kVA
i
11.4
f
n
Vyhlásenie o zhode
Motory/brzdové motory kategórie 2G, konštrukčný rad eD(F)R
P Hz
Motory/brzdové motory kategórie 2G, konštrukčný rad eD(F)R
EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity
Déclaration CE de conformité
Nr./No./N°
900120108
im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII
according to Directive 94/9/EC, Appendix VIII
au sens de la directive 94/9/CE, Annexe VIII
SEW EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte
declares under sole responsibility conformity of the following products
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits suivants
Motoren der Baureihe:
Motors of the series:
Moteurs des séries :
Kategorie:
category: / Catégorie :
mit der
with the / respectent la
eDR, eDFR
Richtlinie
Directive / Directive
94/9 EG
94/9 EC / 94/9/CE
2G
angewandte harmonisierte Normen:
Applied harmonized standards: / Normes harmonisées appliquées :
EN 50014:1999
EN 50019:2000
EN 60034-1:2004
SEW-EURODRIVE hält folgende technische Dokumentationen zur Einsicht bereit:
SEW-EURODRIVE has the following documentation available for review:
SEW-EURODRIVE tient à disposition la documentation technique suivante pour consultation :
• Vorschriftsmäßige Bedienungsanleitung
• Installation and operating instructions in conformance with applicable regulations
• Notice d’utilisation conforme aux prescriptions
• Technische Bauunterlagen
• Technical design documentation
• Dossier technique de construction
Ort/Datum
Geschäftsführer Vertrieb und Marketing
Place/date / Lieu et date
Managing Director Sales and Marketing
Directeur général international commercial et marketing
Bruchsal, 21.11.08
H. Sondermann
124
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Vyhlásenie o zhode
Motory/brzdové motory kategórie 2D, konštrukčný rad eD(F)T, eD(F)V
11.5
kVA
i
f
n
11
P Hz
Motory/brzdové motory kategórie 2D, konštrukčný rad eD(F)T, eD(F)V
EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity
Déclaration CE de conformité
Nr./No./N°
900130108
im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII
according to Directive 94/9/EC, Appendix VIII
au sens de la directive 94/9/CE, Annexe VIII
SEW EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte
declares under sole responsibility conformity of the following products
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits suivants
eDT, eDFT
eDV, eDFV
Motoren der Baureihe:
Motors of the series:
Moteurs des séries :
Kategorie:
category: / Catégorie :
mit der
with the / respectent la
2D
Richtlinie
Directive / Directive
94/9 EG
94/9 EC / 94/9/CE
angewandte harmonisierte Normen:
Applied harmonized standards: / Normes harmonisées appliquées :
EN 50014:1999
EN 50281-1-1:1998 +A1:2002
EN 60034-1:2004
SEW-EURODRIVE hält folgende technische Dokumentationen zur Einsicht bereit:
SEW-EURODRIVE has the following documentation available for review:
SEW-EURODRIVE tient à disposition la documentation technique suivante pour consultation :
• Vorschriftsmäßige Bedienungsanleitung
• Installation and operating instructions in conformance with applicable regulations
• Notice d’utilisation conforme aux prescriptions
• Technische Bauunterlagen
• Technical design documentation
• Dossier technique de construction
Ort/Datum
Geschäftsführer Vertrieb und Marketing
Place/date / Lieu et date
Managing Director Sales and Marketing
Directeur général international commercial et marketing
Bruchsal, 21.11.08
H. Sondermann
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
125
kVA
12
i
f
n
Dodatok
Návod na prevádzku a údržbu externých ventilátorov WISTRO
P Hz
12
Dodatok
12.1
Návod na prevádzku a údržbu externých ventilátorov WISTRO
Postupujte podľa prevádzkového a servisného návodu externého ventilátora WISTRO:
PREVÁDZKOVÝ A SERVISNÝ NÁVOD
EXTERNÉ VENTILÁTORY WISTRO V PRACHOTESNOM NEVÝBUŠNOM VYHOTOVENÍ
KONŠTRUKČNÝ RAD IL 3D
betriebs.und.wartungsanleitung.d_ATEX.3D (prevádzkový.a.servisný_návod.d_ATEX.3D)
Ventilátory WISTRO sa dodávajú spravidla pripravené na montáž. Ložiská nepotrebujú údržbu a sú
navrhnuté na životnosÏ 40 000 prevádzkových hodín.
Pri dlhšej prevádzke sa externý ventilátor musí vymeniÏ za nový.
Stupeň krytia IP66 podľa EN 60529, max. prípustná teplota povrchu 120 °C
Spĺňa príslušný bezpečnostný predpis ohľadom ochrany proti dotyku pohyblivých častí (DIN EN 294).
Pred montážou sa musí dbaÏ na to, aby sa obežné koleso ventilátora ľahko točilo a jeho lopatky neboli
deformované alebo prehnuté. Mohlo by sa tým porušiÏ vyváženie kolesa, čo by nepriaznivo ovplyvnilo
životnosÏ.
Elektrický prívod sa uskutočňuje podľa inštalačných podmienok (jednofázový nebo trojfázový) podľa
schémy pripojenia (príloha 1). Schéma pripojenia je navyše vyrazená, príp. vlepená, do veka svorkovnicovej
skrinky.
Ventilátory by mali byÏ všeobecne chránené zabudovaným termistorom s kladným teplotným súčiniteľom
(PTC).
Externé ventilátory môžu byÏ teplotne monitorované zabudovaným termistorom s kladným teplotným
súčiniteľom (PTC) spojeným s vhodným spúšÏacím zariadením ako s jedinou ochranou.
Max. prípustné prúdy sú uvedené v tabuľke "Rozsah pracovných napätí, konštrukčný rad IL" (príloha 2).
Po montáži sa musí spustiÏ skúšobný chod. Pritom je potrebné dbaÏ na to, aby smer otáčania obežného
kolesa ventilátora súhlasil so šípkou na vnútornej ploche sacej mriežky a motor, ktorý sa má chladiÏ, bol tak
ofukovaný.
Pozor: pri nesprávnom smere otáčania sa chladiaci výkon podstatne zníži. Mohlo by pritom dôjsÏ k prehriatiu
súčastí, ktoré sa musí chladiÏ.
Počas prevádzky sa musí dbaÏ na to, aby sa, predovšetkým v prašnom prostredí, neusadzoval na lopatkách
ventilátora nadmerne prach - mohlo by sa porušiÏ vyváženie a skrátiÏ sa tým životnosÏ. To platí aj v prostredí
obsahujúcom väčšie častice, ako napr. piliny v drevospracujúcom priemysle alebo hrubé častice v uhoľných
mlynoch. V týchto a podobných aplikáciách sa odporúčajú ochranné striešky.
Ochrannú striešku je možné ľahko namontovaÏ aj dodatočne - uvoľnia sa štyri skrutky príruby (skrutky Instar),
vsunie sa upevňovací profil a skrutky sa opäÏ utiahnu.
Dodatočnú montáž ochrannej striešky musí vykonávaÏ remeselne zdatný pracovník a skontrolovaÏ
a zdokumentovaÏ kompetentná osoba.
126
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Dodatok
12
Návod na prevádzku a údržbu externých ventilátorov WISTRO
12.1.1 Schéma zapojenia externého ventilátora VE (príloha 1)
Elektrický prívod, konštrukčný rad IL 3D
3À Õ
Zapojenie do hviezdy
PE T1
T2
L1
L2
U1
L3
V1
U2
W1
V2
T2
W2
W2
U2
V2
12
U1
L1
V1
L2
W1
L3
11
T1
3À Ö
Zapojenie do trojuholníka
PE T1
T2
L1
U1
U2
L2
V1
V2
L3
W1
T2
W2
W2
U2
V2
12
U1
L1
V1
L2
W1
L3
11
T1
3 À Ø (Ö)
trojuholník Steinmetz
PE T1
T2
L1
N
C
U1
V1
W1
T2
W2
U2
V2
12
U1
L
V1
N
W1
11
T1
C
U2
U1 (T1) = čierna
U2 (T4) = zelená
V1 (T2) = svetlomodrá
V2 (T5) = biela
V2
W2
W1 (T3) = hnedá
W2 (T6) = žltá
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
127
12
Dodatok
Návod na prevádzku a údržbu externých ventilátorov WISTRO
12.1.2 NapäÏový rozsah externého ventilátora VE (príloha 2)
NapäÏový rozsah, konštrukčný rad IL (podľa EN 60334)
Prevádzkový
režim
BG
Priemer
ventilátora
Rozsah napätia
max.
prípustný
prúd
max. príkon
(V)
(A)
(W)
(mm)
50 Hz
1 À Ø (Ö)
3ÀÕ
3ÀÖ
60 Hz
63
118
230 – 277
230 – 277
0,11
38
71
132
230 – 277
230 – 277
0,12
41
80
150
230 – 277
230 – 277
0,13
44
90
169
230 – 277
230 – 277
0,25
88
100
187
230 – 277
230 – 277
0,28
88
112
210
230 – 277
230 – 277
0,31
107
132
250
230 – 277
230 – 277
0,59
185
160 – 200
300
230 – 277
––––––
0,93
225
63
118
380 – 500
380 – 575
0,06
32
71
132
380 – 500
380 – 575
0,06
33
80
156
380 – 500
380 – 575
0,06
34
90
169
380 – 500
380 – 575
0,16
90
100
187
380 – 500
380 – 575
0,16
93
112
210
380 – 500
380 – 575
0,16
94
132
250
380 – 500
380 – 575
0,24
148
160 – 200
300
380 – 500
380 – 575
0,51
280
63
118
220 – 290
220 – 332
0,10
32
71
132
220 – 290
220 – 332
0,10
33
80
156
220 – 290
220 – 332
0,10
34
90
169
220 – 290
220 – 332
0,28
90
100
187
220 – 290
220 – 332
0,28
93
112
210
220 – 290
220 – 332
0,28
94
132
250
220 – 290
220 – 332
0,45
148
160 – 200
300
220 – 290
220 – 332
0,85
280
dvojólový
128
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Dodatok
Návod na prevádzku a údržbu externých ventilátorov WISTRO
12
12.1.3 Vyhlásenie o zhode ES Externý ventilátor VE
EG-Konformitätserklärung
EC-Declaration of Confirmity
atex_kategorie.3D_20.10.2003
Produkt:
Fremdlüftungsaggregate IL 3D der Gerätgruppe II, Kategorie 3D
Typ B20-..-..IL/…… bis Typ C60-..-IL/……
WISTRO erklärt die Übereinstimmung des o.a. Produktes mit
Folgenden Richtlinien: 94/9/EG
Angewandte Normen: EN 60034, EN 50281-1-1, EN 50014
WISTRO trägt für die Ausstellung dieser EG-Konformitätserklärung die alleinige
Verantwortung. Die Erklärung ist keine Zusicherung im Sinne der Produkthaftung.
Product: Forced ventilation units IL 3D of group II, category 3D
Typ B20.--.—IL/…… to typ C60-..-.. IL/……
WISTRO herewith declares the conformity of a. m. product with
following directive: 94/9/EC
Applied standards: EN 60034, EN 50281-1-1, EN 50014
WISTRO has the sole responsibility for issuing this EC declaration of conformity.
This declaration is not an assurance as defined by product liability.
Langenhagen, 21.10.2003
Geschäftsführer (W.Strohmeyer)
General Manager
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
129
Zoznam adries
13
13
Zoznam adries
Nemecko
Hlavné zastúpenie
Výrobný závod
Distribúcia
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Adresa poštovej schránky
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
[email protected]
Výrobný závod /
Priemyselných
prevodoviek
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str.10
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-2970
Service
Competence Center
Stred
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf
Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
[email protected]
Sever
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (pri Hanoveri)
Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
[email protected]
Východ
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (pri Zwickau)
Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
[email protected]
Juh
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (pri Mníchove)
Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
[email protected]
Západ
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (pri Düsseldorfe)
Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
[email protected]
Elektronika
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
[email protected]
Drive Service Hotline / 24-hodinová telefonická pohotovostná
služba
+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357
Ďalšie adresy servisných stredísk v Nemecku na požiadanie.
Francúzsko
130
Výrobný závod
Distribúcia
Servis
Haguenau
SEW-USOCOME
48-54 route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex
Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
[email protected]
Výrobný závod
Forbach
SEW-USOCOME
Zone industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex
Tel. +33 3 87 29 38 00
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Bordeaux
SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62 avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex
Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09
Lyon
SEW-USOCOME
Parc d'affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15
Nantes
SEW-USOCOME
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
F-44140 Le Bignon
Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Zoznam adries
13
Francúzsko
Paris
SEW-USOCOME
Zone industrielle
2 rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang
Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88
Ďalšie adresy servisných stredísk vo Francúzsku na požiadanie.
Alžírsko
Distribúcia
Alžír
REDUCOM Sarl
16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger
Tel. +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
[email protected]
http://www.reducom-dz.com
Buenos Aires
SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin
Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.com.ar
Melbourne
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043
Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
[email protected]
Sydney
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164
Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
[email protected]
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Brusel
SEW-EURODRIVE
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Service
Competence Center
Priemyselných
prevodoviek
SEW-EURODRIVE
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne
Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Minsk
SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk
Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
[email protected]
Sao Paulo
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 Rodovia Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496
Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
[email protected]
Sofia
BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia
Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
[email protected]
Praha
SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice
Tel. +420 255 709 601
Fax +420 220 121 237
http://www.sew-eurodrive.cz
[email protected]
Argentína
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Austrália
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Belgicko
Bielorusko
Distribúcia
Brazília
Výrobný závod
Distribúcia
Servis
Bulharsko
Distribúcia
Česká republika
Distribúcia
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
131
Zoznam adries
13
Chorvátsko
Distribúcia
Servis
Záhreb
KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
HR 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
[email protected]
Santiago de
Chile
SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Adresa poštovej schránky
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile
Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
[email protected]
Výrobný závod
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Tianjin
SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457
Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.com.cn
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Suzhou
SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
[email protected]
Guangzhou
SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530
Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267922
[email protected]
Shenyang
SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141
Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
[email protected]
Wuhan
SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan
Tel. +86 27 84478388
Fax +86 27 84478389
[email protected]
Xi'An
SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development
Zone
Xi'An 710065
Tel. +86 29 68686262
Fax +86 29 68686311
[email protected]
Čile
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Čína
Ďalšie adresy servisných stredísk v Číne na požiadanie.
Dánsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Kodaň
SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve
Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
[email protected]
Káhira
Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo
Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/
[email protected]
Tallin
ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa
Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
[email protected]
Egypt
Distribúcia
Servis
Estónsko
Distribúcia
132
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Zoznam adries
13
Fínsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Lahti
SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
[email protected]
Výrobný závod
Montážny závod
Karkkila
SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.fi
Libreville
ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun
Tel. +241 741059
Fax +241 741059
[email protected]
Atény
Christ. Boznos & Son S.A.
12, K. Mavromichali Street
P.O. Box 80136
GR-18545 Piraeus
Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
[email protected]
Rotterdam
VECTOR Aandrijftechniek B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam
Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.sew-eurodrive.nl
[email protected]
Hong Kong
SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong
Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
[email protected]
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Vadodara
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat
Tel. +91 265 3045200,
+91 265 2831086
Fax +91 265 3045300,
+91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
[email protected]
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Chennai
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu
Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
[email protected]
Vadodara
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Unit No. 301, Savorite Bldg,
Plot No. 143, Vinayak Society,
off old Padra Road,
Vadodara - 390 007. Gujarat
Tel. +91 265 2325258
Fax +91 265 2325259
[email protected]
Dublin
Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11
Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
[email protected]
http://www.alperton.ie
Gabon
Distribúcia
Grécko
Distribúcia
Servis
Holandsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Hong Kong
Montážny závod
Distribúcia
Servis
India
Írsko
Distribúcia
Servis
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
133
Zoznam adries
13
Izrael
Distribúcia
Tel-Aviv
Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon
Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
[email protected]
Iwata
SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818
Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373855
http://www.sew-eurodrive.co.jp
[email protected]
Johannesburg
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013
Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
[email protected]
Cape Town
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town
Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
[email protected]
Durban
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaco Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605
Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
[email protected]
Nelspruit
SEW-EURODRIVE (PTY) LTD.
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200
Tel. +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
[email protected]
Ansan-City
SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120
Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
[email protected]
Busan
SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270
Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
[email protected]
Douala
Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala
Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
[email protected]
Toronto
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, ON L6T 3W1
Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
[email protected]
Japonsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Juhoafrická republika
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Južná Kórea
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Kamerun
Distribúcia
Kanada
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
134
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Zoznam adries
13
Kanada
Vancouver
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street
Delta, BC V4G 1G1
Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
[email protected]
Montreal
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
Lasalle, PQ H8N 2V9
Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
[email protected]
Ďalšie adresy servisných stredísk v Kanade na požiadanie.
Kazachstan
Distribúcia
Alma-Ata
ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ"
пр.Райымбека, 348
050061 г. Алматы
Республика Казахстан
Тел. +7 (727) 334 1880
Факс +7 (727) 334 1881
http://www.sew-eurodrive.kz
[email protected]
Bogotá
SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá
Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
[email protected]
Distribúcia
Bejrút
Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut
Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
[email protected]
Jordánsko
Kuvajt
Saudská Arábia
Sýria
Bejrút
Middle East Drives S.A.L. (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut
Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
[email protected]
http://www.medrives.com
Alytus
UAB Irseva
Statybininku 106C
LT-63431 Alytus
Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.lt
Riga
SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga
Tel. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.com
[email protected]
Brusel
SEW Caron-Vector
Research park Haasrode
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Budapešť
SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18
Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
[email protected]
Johore
SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia
Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
[email protected]
Kolumbia
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Libanon
Litva
Distribúcia
Lotyšsko
Distribúcia
Luxembursko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Maďarsko
Distribúcia
Servis
Malajzia
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
135
Zoznam adries
13
Maroko
Distribúcia
Casablanca
Afit
Route D’El Jadida
KM 14 RP8
Province de Nouaceur
Commune Rurale de Bouskoura
MA 20300 Casablanca
Tel. +212 522633700
Fax +212 522621588
[email protected]
http://www.groupe-premium.com
Quéretaro
SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México
Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
[email protected]
Moss
SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss
Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
[email protected]
Auckland
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland
Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
[email protected]
Christchurch
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch
Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
[email protected]
Karáči
Industrial Power Drives
Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central
Commercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,
Karachi
Tel. +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
[email protected]
Lima
SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima
Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
[email protected]
Abidjan
SICA
Société industrielle & commerciale pour
l'Afrique
165, Boulevard de Marseille
26 BP 1115 Abidjan 26
Tel. +225 21 25 79 44
Fax +225 21 25 88 28
[email protected]
Łódź
SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Łódź
Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 45
http://www.sew-eurodrive.pl
[email protected]
Mexiko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Nórsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Nový Zéland
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Pakistan
Distribúcia
Peru
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Pobrežie Slonoviny
Distribúcia
Poľsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
24 h servis
136
Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
[email protected]
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Zoznam adries
13
Portugalsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Coimbra
SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada
Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
[email protected]
Viedeň
SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien
Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://www.sew-eurodrive.at
[email protected]
Bukurešť
Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
011785 Bucuresti
Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
[email protected]
Petrohrad
ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
195220 St. Petersburg Russia
Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
[email protected]
Dakar
SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar
Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
[email protected]
http://www.senemeca.com
Singapúr
SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644
Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
[email protected]
Bratislava
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava
Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.sk
Žilina
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina
Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
Mobil +421 908 776 685
[email protected]
Banská Bystrica
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica
Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
Mobil +421 905 242 195
[email protected]
Košice
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice
Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
Mobil +421 907 671 976
[email protected]
Celje
Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje
Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
[email protected]
Rakúsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Rumunsko
Distribúcia
Servis
Rusko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Senegal
Distribúcia
Singapúr
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Slovensko
Distribúcia
Slovinsko
Distribúcia
Servis
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
137
Zoznam adries
13
Španielsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Bilbao
SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
[email protected]
Sharjah
Copam Middle East (FZC)
Sharjah Airport International Free Zone
P.O. Box 120709
Sharjah
Tel. +971 6 5578-488
Fax +971 6 5578-499
[email protected]
Belehrad
DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd
Tel. +381 11 347 3244 /
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
[email protected]
Bazilej
Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel
Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
[email protected]
Jönköping
SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping
Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
[email protected]
Solaro
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)
Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
[email protected]
Chonburi
SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000
Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
[email protected]
Tunis
T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana
Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
[email protected]
Istanbul
SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3
TR-34846 Maltepe ISTANBUL
Tel. +90 216 4419163 / 4419164
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
[email protected]
Dnepropetrovsk
SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk
Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
[email protected]
Spojené arabské emiráty
Distribúcia
Servis
Srbsko
Distribúcia
Švajčiarsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Švédsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Taliansko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Thajsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Tunisko
Distribúcia
Turecko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Ukrajina
Distribúcia
Servis
138
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Zoznam adries
13
USA
Výrobný závod
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Juhovýchod
SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365
Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
[email protected]
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Severovýchod
SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014
Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
[email protected]
Stredozápad
SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373
Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
[email protected]
Juhozápad
SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237
Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
[email protected]
Západ
SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544
Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
[email protected]
Ďalšie adresy servisných stredísk v USA na požiadanie.
Veľká Británia
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Normanton
SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate
Normanton
West Yorkshire
WF6 1QR
Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
[email protected]
Drive Service Hotline / 24-hodinová telefonická pohotovostná
služba
Tel. 01924 896911
Valencia
SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo
Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
[email protected]
[email protected]
Hočiminovo
Mesto
Všetky odvetvia okrem prevádzky prístavov,
baníctva a prevádzok vrtných plošín:
Nam Trung Co., Ltd
250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town,
Binh Duong Province
HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street
District 10, Ho Chi Minh City
Tel. +84 8 8301026
Fax +84 8 8392223
[email protected]
truongtantam@namtrung.com.vn
khanh-nguyen@namtrung.com.vn
Prevádzky prístavov, baníctvo a prevádzky
vrtných plošín:
DUC VIET INT LTD
Industrial Trading and Engineering Services
A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02,
Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City
Tel. +84 8 62969 609
Fax +84 8 62938 842
totien@ducvietint.com
Nam Trung Co., Ltd
R.205B Tung Duc Building
22 Lang ha Street
Dong Da District, Hanoi City
Tel. +84 4 37730342
Fax +84 4 37762445
namtrunghn@hn.vnn.vn
Venezuela
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Vietnam
Distribúcia
Hanoj
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
139
Index
Index
A
Asynchrónne servomotory
Kategória 3D ................................................41
Priradenie frekvenčného meniča ..................64
B
Blokovanie spätného chodu ................................73
Blokovaný smer pri motoroch s blokovaním
spätného chodu ..................................................73
Kategória 3D
Kategórie otáčok .......................................... 41
Krytie ........................................................... 41
Pripájacia skrinka ........................................ 41
Pripojenie brzdy ........................................... 44
Pripojenie externého ventilátora .................. 44
Teplota povrchu ........................................... 41
Teplotná trieda ............................................. 41
Teplotný snímač (TF) .................................. 43
Brzdový motor
Kategória 2G, 2D, 2GD ................................22
Kategória 3G, 3D, 3GD ................................27
D
Dlhodobé skladovanie ...........................................9
E
Elektrická inštalácia ............................................18
Elektromagnetická kompatibilita .........................20
Externý ventilátor ..............................................126
H
Hraničné hodnoty pre prúd a krútiaci moment ....61
I
Inštalácia
Elektrická ......................................................18
Mechanická ..................................................15
Inštalácia motora .................................................17
Intervaly prehliadok a údržby ..............................76
Istič motora
Kategórie 2G, 2D a 2GD ..............................23
Kategórie 3G, 3D a 3GD ..............................28
K
Kategórie 2G, 2D, 2GD
Brzda ............................................................22
Istič motora ...................................................23
Krytie ............................................................22
Pripojenie brzdy ............................................26
Pripojenie motora .........................................24
Pripájacia skrinka .........................................22
Snímač teploty (TF) ......................................26
Teplota povrchu ............................................23
Teplotné triedy ..............................................22
Teplotný snímač (TF) ...................................23
140
Kategórie 3G, 3D, 3GD
Istič motora .................................................. 28
Krytie ........................................................... 27
Pripojenie brzdy ........................................... 40
Pripojenie externého ventilátora .................. 40
Pripájacia skrinka ........................................ 27
Snímač teploty (TF) ..................................... 39
Teplotná trieda ............................................. 27
Teplota povrchu ........................................... 27
Kategórie otáčok
Kategória 3D ................................................ 41
Káblové prívody ................................................. 18
Kľudové vyhrievanie pre motory kategórie II3D .... 74
Konštrukcia
Mikrospínač ................................................. 99
Konštrukcia motora ............................................ 11
Kontrola / údržba motora ................................... 80
Krytia
Kategória 3D ................................................ 41
Kategórie 2G, 2D, 2GD ............................... 22
Kategórie 3G, 3D, 3GD ............................... 27
M
Mechanická inštalácia ........................................ 15
Motor
Kategória 2G, 2D, 2GD ............................... 22
Kategória 3G, 3D, 3GD ............................... 27
N
Nastavenie parametrov
Frekvenčný menič pre kategóriu 2G ............ 70
Frekvenčný menič pre kategóriu 3 .............. 72
Nárok vyplývajúci zo záruky ................................. 6
O
Oddelenie služieb zákazníkom ........................ 103
Ochranné zariadenia motora ............................. 19
Ovládanie brzdy ................................................. 19
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
Index
P
Podmienky prostredia .........................................21
Nadmorská výška inštalácie .........................21
Para ..............................................................21
Plyn ..............................................................21
Prach ............................................................21
Škodlivé žiarenie ..........................................21
Teplota .........................................................21
Pokyny na zapojenie ...........................................19
Použite schémy zapojenia ..................................18
Používanie v súlade s účelom využitia .................8
Poznámka o autorských právach ..........................6
Práce, spojené s prehliadkou/údržbou
brzdy BC .............................................................83
Prehliadka
Mikrospínač pre sledovanie funkcie ...........100
Mikrospínač pre sledovanie funkcie
a opotrebovania .............................101
Mikrospínač pre sledovanie
opotrebovania ................................101
Prehliadka / údržba BMG, BM ............................93
Prevádzka frekvenčného meniča v kategórii
2G .......................................................................46
Prevádzka na frekvenčnom meniči
v kategóriách 3G, 3D a 3GD ...............................56
Prevádzkové poruchy
Frekvenčný menič ......................................103
Prevádzkové poruchy Motor .............................102
Prevádzky s frekvenčnými meničmi ....................19
Priečne sily ........................................................118
Pripájacia skrinka
Kategória 3D ................................................41
Kategórie 2G, 2D, 2GD ................................22
Kategórie 3G, 3D, 3GD ................................27
Pripojenie
Mikrospínača ................................................45
Pripojenie brzdy
Kategória 3D ................................................44
Kategórie 2G, 2D a 2GD ..............................26
Kategórie 3G, 3D a 3GD ..............................40
Pripojenie externého ventilátora
Kategória 3D ................................................44
Kategórie 3G, 3D a 3GD ..............................40
Pripojenie mikrospínača ......................................45
Pripojenie motora
Kategória 3D ................................................ 43
Kategórie 2G, 2D a 2GD ............................. 24
Svorková skriňa ........................................... 31
Svorkovnica ................................................. 29
Svorkovnica s t’ažnými pružinami ...25, 29, 30
Priradenie frekvenčného meniča
Asynchrónne servomotory ........................... 64
Priradenie motor - menič .................................... 59
R
Režimy prevádzky a hraničné hodnoty .............. 46
S
Súvisiaca dokumentácia ...................................... 9
T
Technické údaje ............................................... 104
Teplota povrchu
Kategória 3D ................................................ 41
Kategórie 2G, 2D a 2GD ............................. 23
Kategórie 3G, 3D a 3GD ............................. 27
Teplotná trieda
Kategória 3D ................................................ 41
Kategórie 3G, 3D a 3GD ............................. 27
Teplotné hraničné charakteristiky
Asynchrónne servomotory ........................... 63
Asynchrónnych motorov .............................. 60
Teplotné triedy
Kategórie 2G, 2D a 2GD ............................. 22
Teplotný snímač
Kategória 3D ................................................ 43
Kategórie 2G, 2D a 2GD ....................... 23, 26
Kategórie 3G, 3D a 3GD ....................... 28, 39
Termistorový teplotný snímač
Kategórie 2G, 2D a 2GD ............................. 23
Kategórie 3G, 3D a 3GD ............................. 28
Tolerancia pri montážnych prácach ................... 17
Typové označenie .............................................. 12
Typový štítok ...................................................... 12
Typy guľkových ložísk ...................................... 120
U
Ustanovenia pre oblasti ohrozené explóziou ..... 18
Uvedenie do prevádzky ..................................... 69
Uzemnenie ......................................................... 20
V
Vyhlásenie o zhode .......................................... 121
Vylúčenie zo záruky ............................................. 6
Vyrovnanie potenciálov ...................................... 18
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
141
Index
142
Prevádzkový návod – Trojfázové motory v nevýbušnom vyhotovení, asynchrónne servomotory
SEW-EURODRIVE – Driving the world
Technika pohonov \ Automatizácia pohonov \ Systémová integrácia \ Servis
Ako možno pohnút’ svetom
S ľuďmi, ktorí
rýchlejšie a správne
uvažujú a spoločne
s vami pracujú na
budúcnosti.
So službami,
ktoré sú
na dosah
na celom svete.
S pohonmi a riadiacimi systémami,
ktoré automaticky zlepšia váš výkon.
S rozsiahlym
know how
v najdôležitejších
odvetviach
súčasnosti.
S nekompromisnou
kvalitou, ktorej
vysoké štandardy
trochu zjednodušia
každodennú prácu.
SEW-EURODRIVE
Driving the world
S globálnym citom pre rýchle
a presvedčivé riešenia.
Na každom mieste.
S inovatívnymi
nápadmi, v ktorých
sa už zajtra bude
skrývat’ riešenie
na pozajtra.
S internetovou
prezentáciou,
ktorá 24 hodín
denne ponúka
prístup k informáciám
a updatom pre softvér.
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com
www.sew-eurodrive.com
Download

5 - SEW-Eurodrive