Technika pohonov \ Automatizácia pohonov \ Systémová integrácia \ Servis
Priemyselné prevodovky:
Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Vydanie 11/2008
11704020 / SK
Prevádzkový návod
SEW-EURODRIVE – Driving the world
Obsah
1 Všeobecné informácie ........................................................................................... 6
1.1 Používanie prevádzkového návodu ............................................................... 6
1.2 Štruktúra bezpečnostných pokynov ............................................................... 6
1.3 Nároky vyplývajúce zo záruky........................................................................ 7
1.4 Vylúčenie zákonnej zodpovednosti ................................................................ 7
1.5 Poznámka k autorským právam..................................................................... 7
2 Bezpečnostné pokyny ........................................................................................... 8
2.1 Úvodná poznámka ......................................................................................... 8
2.2 Všeobecne ..................................................................................................... 8
2.3 Používanie v súlade s účelom určenia........................................................... 8
2.4 Súvisiace podklady ........................................................................................ 9
2.5 Cieľová skupina ............................................................................................. 9
2.6 Likvidácia ....................................................................................................... 9
2.7 Nálepky na prevodovke ................................................................................. 9
2.8 Preprava ...................................................................................................... 12
2.9 Podmienky prepravy a skladovania ............................................................. 16
3 Konštrukcia základnej prevodovky .................................................................... 18
3.1 Typové označenia ........................................................................................ 18
3.2 Typový štítok ................................................................................................ 21
3.3 Montážna poloha ......................................................................................... 22
3.4 Montážne plochy .......................................................................................... 23
3.5 Poloha hriadeľa ............................................................................................ 24
3.6 Montážna poloha a štandardná montážna plocha ....................................... 25
3.7 Natočené montážne polohy ......................................................................... 27
3.8 Informácie o smeroch otáčania .................................................................... 28
3.9 Skriňa ........................................................................................................... 30
3.10 Ozubenia a hriadele ..................................................................................... 30
3.11 Vstupný a výstupný hriadeľ.......................................................................... 31
3.12 Tesniace systémy ........................................................................................ 35
3.13 Ochranné vrstvy a ochranné nátery ............................................................. 38
3.14 Mazanie ....................................................................................................... 39
3.15 Príslušenstvo ............................................................................................... 40
4 Konštrukcia možností a doplnkových vyhotovení............................................ 44
4.1 Momentová podpera /T ................................................................................ 44
4.2 Montážna príruba /F..................................................................................... 45
4.3 Uzávierka spätného chodu /BS.................................................................... 46
4.4 Adaptér motora /MA ..................................................................................... 47
4.5 Pohony s klinovým remeňom /VBD.............................................................. 48
4.6 Pohonné jednotky na oceľovej konštrukcii................................................... 49
4.7 Spôsoby chladenia....................................................................................... 51
4.8 Ventilátor /FAN............................................................................................. 52
4.9 Zabudované chladenie - vodné chladiace veko /CCV ................................. 54
4.10 Zabudované chladenie - vodná chladiaca patróna /CCT ............................. 55
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
3
Obsah
4.11 Obehové chladenie olejového vodného chladiča
s motorovým čerpadlom /OWC .................................................................... 57
4.12 Obehové chladenie olejového vzduchového chladiča
s motorovým čerpadlom /OAC ..................................................................... 59
4.13 Vyhrievanie oleja /OH .................................................................................. 61
4.14 Tlakový spínač /PS ...................................................................................... 62
4.15 Snímač teploty /PT100................................................................................. 62
4.16 Teplotný spínač /NTB .................................................................................. 62
4.17 Teplotný spínač /TSK................................................................................... 62
5 Inštalácia / montáž ............................................................................................... 63
5.1 Potrebné náradie / pomôcky ........................................................................ 63
5.2 Ut’ahovacie momenty................................................................................... 63
5.3 Upevnenie prevodoviek ............................................................................... 64
5.4 Tolerancie .................................................................................................... 64
5.5 Pokyny na inštaláciu / montáž...................................................................... 65
5.6 Prípravné práce ........................................................................................... 66
5.7 Inštalácia prevodovky .................................................................................. 66
5.8 Olejová náplň .............................................................................................. 67
5.9 Prevodovka s plným hriadeľom.................................................................... 71
5.10 Spojky .......................................................................................................... 72
5.11 Prevodovka s dutým hriadeľom a spojením perom...................................... 86
5.12 Prevodovka s dutým hriadeľom a zverným kotúčom ................................... 94
5.13 Prevodovka s dutým hriadeľom a drážkovaním ......................................... 102
5.14 Momentová podpera /T .............................................................................. 110
5.15 Adaptér motora /MA ................................................................................... 112
5.16 Pohony s klinovým remeňom /VBD............................................................ 115
5.17 Základový rám /BF ..................................................................................... 119
5.18 Kulisa motora /SB ...................................................................................... 119
5.19 Ventilátor /FAN........................................................................................... 120
5.20 Zabudované chladenie - vodné chladiace veko /CCV ............................... 120
5.21 Zabudované chladenie - vodná chladiaca patróna /CCT ........................... 121
5.22 Obehové chladenie olejového vodného chladiča
s motorovým čerpadlom /OWC .................................................................. 122
5.23 Obehové chladenie olejového vzduchového chladiča
s motorovým čerpadlom /OAC ................................................................... 125
5.24 Vyhrievanie oleja /OH ................................................................................ 129
5.25 Tlakový spínač /PS .................................................................................... 134
5.26 Snímač teploty /PT100............................................................................... 135
5.27 Teplotný spínač /NTB ................................................................................ 136
5.28 Teplotný spínač /TSK................................................................................. 137
6 Uvedenie do prevádzky ..................................................................................... 138
6.1 Pokyny na uvádzanie do prevádzky........................................................... 138
6.2 Prevodovky s tlakovým mazaním............................................................... 139
6.3 Čas nábehu................................................................................................ 140
6.4 Uzávierka spätného chodu /BS.................................................................. 141
6.5 Nábeh prevodovky pri nízkych teplotách prostredia .................................. 141
6.6 Odstavenie prevodovky ............................................................................. 142
4
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Obsah
7 Prehliadka / údržba ............................................................................................ 143
7.1 Príprava na prehliadku a údržbu ................................................................ 143
7.2 Intervaly prehliadok a údržby ..................................................................... 144
7.3 Intervaly výmeny maziva............................................................................ 145
7.4 Kontrola množstva oleja............................................................................. 146
7.5 Kontrola vlastností oleja ............................................................................. 148
7.6 Výmena oleja ............................................................................................. 148
7.7 Kontrola a vyčistenie odvzdušnenia........................................................... 150
7.8 Doplnenie tesniaceho tuku......................................................................... 150
7.9 Premazanie uloženia pri tesniacich systémoch Drywell............................. 151
7.10 Ventilátor /FAN........................................................................................... 152
7.11 Zabudované chladenie - vodné chladiace veko /CCV ............................... 152
7.12 Zabudované chladenie - vodná chladiaca patróna /CCT ........................... 152
7.13 Vyhrievanie oleja /OH ................................................................................ 153
7.14 Delená skriňa ............................................................................................. 153
8 Poruchy ............................................................................................................... 154
8.1 Pokyny na odstraňovanie porúch............................................................... 154
8.2 Servisné oddelenie .................................................................................... 154
8.3 Možné poruchy prevodovky ...................................................................... 154
9 Mazivá ................................................................................................................. 156
9.1 Výber maziva ............................................................................................. 156
9.2 Schválené mazivá ...................................................................................... 156
9.3 Plniace množstvá maziva pre horizontálne prevodovky ............................ 158
9.4 Plniace množstvá maziva pre vertikálne prevodovky................................. 159
9.5 Mazacie tuky .............................................................................................. 162
10 Zoznam adries .................................................................................................... 163
Index .................................................................................................................... 171
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
5
Všeobecné informácie
1
Používanie prevádzkového návodu
1
Všeobecné informácie
1.1
Používanie prevádzkového návodu
Prevádzkový návod je súčasÏou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na prevádzku
a servis. Návod je určený pre všetky osoby, ktoré vykonávajú montáž, inštaláciu,
uvedenie do prevádzky a servis výrobku.
Prevádzkový návod musí byÏ ľahko dostupný a musí sa udržiavaÏ v dobre čitateľnom
stave. Presvedčte sa, že pracovníci zodpovední za prevádzkové zariadenie a za jeho
prevádzku, ako aj pracovníci, ktorí pracujú na tomto zariadení na vlastnú zodpovednosÏ,
prečítali a riadne pochopili tento prevádzkový návod. V prípade nejasností alebo ak
potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte SEW-EURODRIVE.
1.2
Štruktúra bezpečnostných pokynov
Bezpečnostné pokyny v tomto návode majú nasledujúcu štruktúru:
Piktogram
SIGNÁLNE SLOVO!
Druh a zdroj nebezpečenstva.
Možné následky nerešpektovania.
•
Piktogram
Príklad:
Opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva.
Signálne slovo
Význam
Následky pri
nerešpektovaní
NEBEZPEČENSTVO!
Bezprostredne hroziace
nebezpečenstvo
SmrÏ alebo Ïažké poranenie
VÝSTRAHA!
Možné nebezpečenstvo
SmrÏ alebo Ïažké poranenie
POZOR!
Možné nebezpečenstvo
Ľahké poranenie
POZOR!
Nebezpečenstvo vzniku
hmotných škôd
Poškodenie pohonného systému alebo
jeho okolia
UPOZORNENIE
Užitočné upozornenie alebo
rada.
Uľahčuje zaobchádzanie
s pohonným systémom.
Nebezpečenstvo
všeobecne
Osobitné
nebezpečenstvo,
napr. zásah elektrickým
prúdom
6
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Všeobecné informácie
Nároky vyplývajúce zo záruky
1.3
1
Nároky vyplývajúce zo záruky
Dodržiavanie pokynov uvedených v tomto návode je predpokladom pre bezporuchovú
prevádzku a pre splnenie prípadných nárokov vyplývajúcich zo záručných podmienok.
Preto si predtým, ako začnete pracovaÏ s týmto zariadením, prečítajte prevádzkový
návod!
1.4
Vylúčenie zákonnej zodpovednosti
Dodržiavanie pokynov uvedených v tomto návode je základným predpokladom
bezpečnej prevádzky prevodovky typového radu X a dosiahnutia udávaných vlastností
výrobkov a ich charakteristík. SEW-EURODRIVE nezodpovedá za poškodenie zdravia,
za vecné škody a za škody na majetku, ktoré vzniknú nedodržaním pokynov uvedených
v návode. V uvedených prípadoch je vylúčená záruka za vecné škody.
1.5
Poznámka k autorským právam
© <2008> - SEW-EURODRIVE. Všetky práva vyhradené.
Zakázané je akékoľvek - aj čiastočné - rozmnožovanie, upravovanie, šírenie a ostatné
zhodnocovanie.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
7
Bezpečnostné pokyny
2
Úvodná poznámka
2
Bezpečnostné pokyny
2.1
Úvodná poznámka
Nasledujúce bezpečnostné pokyny sa vzÏahujú prednostne na používanie prevodoviek.
Pri používaní prevodových motorov dodržujte prosím aj bezpečnostné pokyny pre
motory v príslušnom návode na obsluhu.
Dodržujte tiež doplňujúce bezpečnostné pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách
tohto návodu.
2.2
Všeobecne
NEBEZPEČENSTVO!
Prevodovka môže maÏ počas prevádzky pohyblivé, rotujúce alebo horúce dielce
a povrchy.
SmrÏ alebo Ïažké poranenia.
•
Všetky práce súvisiace s prepravou, uskladnením, zostavením/montážou,
pripojením, uvedením do prevádzky, opravami a údržbou smie vykonávaÏ len
kvalifikovaný personál. Pritom treba bezpodmienečne dbaÏ na:
– Príslušný podrobný prevádzkový návod (y)
– Výstražné a bezpečnostné štítky na prevodovke
– Všetky ostatné technické podklady patriace k pohonu, pokyny na uvedenie do
prevádzky a schémy zapojenia
– Špeciálne predpisy a požiadavky v závislosti od daného zariadenia
– Národné/regionálne bezpečnostné predpisy a predpisy na ochranu zdravia pri
práci
•
•
•
Nikdy neinštalujte poškodené produkty.
Poškodenia bezodkladne reklamujte u dopravcu.
Pri neprípustnom odstránení potrebných krytov, pri neodbornom použití, pri
nesprávnej inštalácii alebo pri nesprávnej obsluhe hrozí nebezpečenstvo Ïažkého
ublíženia na zdraví alebo vznik vecných škôd.
Ďalšie informácie nájdete v príslušnej dokumentácii.
2.3
Používanie v súlade s účelom určenia
Používanie na určený účel zahŕňa postup podľa tohto návodu.
Priemyselné prevodovky typového radu X sú motorom poháňané prevodovky pre
priemyselné a prevádzkové zariadenia. Dodržujte dovolené otáčky a výkony podľa
technických údajov resp. typového štítku. Pri odchýlke zaÏaženia prevodovky od
dovolených hodnôt alebo ak sa prevodovky majú použiÏ na iný účel ako pre priemyselné
a prevádzkové zariadenie, možno ich používaÏ len na základe predchádzajúceho
súhlasu firmy SEW-EURODRIVE.
V zmysle Smernice o strojoch a strojných zariadeniach 98/37/ES sú priemyselné
prevodovky typového radu X komponentmi pre zabudovanie do strojov a strojných
zariadení. V rozsahu platnosti tejto smernice ES je uvedenie do prevádzky v súlade
s predpismi možné až vtedy, keď je zabezpečená zhoda konečného produktu so
Smernicou o strojoch a strojných zariadeniach 98/37/ES.
8
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Bezpečnostné pokyny
Súvisiace podklady
2.4
2
Súvisiace podklady
Dodatočne sa musia dodržiavaÏ nasledujúce materiály a dokumenty:
2.5
•
Prevádzkový návod "Trojfázové motory"
•
Prevádzkové návody prípadne zabudovaných doplnkov
Cieľová skupina
Akékoľvek práce na mechanickej časti pohonu smú vykonávaÏ len odborní pracovníci
s príslušnou kvalifikáciou. Odborní pracovníci v zmysle tohto návodu sú osoby, ktoré
boli oboznámené s konštrukciou, mechanickou inštaláciou, odstránením porúch
a údržbou výrobku, a majú nasledujúcu kvalifikáciu:
•
Vzdelanie v oblasti mechaniky (napr. mechanik alebo mechatronik) zakončené
záverečnou skúškou.
•
ZnalosÏ tohto návodu na montáž a prevádzku.
Akékoľvek práce na elektrickej časti pohonu smú vykonávaÏ len odborní elektrotechnici
s príslušnou kvalifikáciou. Odborní elektrotechnici v zmysle tohto návodu sú osoby,
ktoré boli oboznámené s elektrickou inštaláciou, uvedením do prevádzky, odstránením
porúch a údržbou výrobku, a majú nasledujúcu kvalifikáciu:
•
Vzdelanie v oblasti elektrotechniky (napr. elektrotechnik alebo mechatronik)
zakončené záverečnou skúškou.
•
ZnalosÏ tohto návodu na montáž a prevádzku.
Všetky práce v ostatných oblastiach, ako je transport, uskladnenie, prevádzka
a likvidácia smú vykonávaÏ len osoby, ktoré boli vhodným spôsobom preškolené.
2.6
2.7
Likvidácia
•
Časti krytov, ozubené kolesá, hriadele a valivé ložiská prevodovky sa likvidujú ako
oceľový odpad. To platí i pre časti zo sivej liatiny, pokiaľ sa nelikvidujú separovane.
•
Použitý olej sa musí skladovaÏ a likvidovaÏ podľa predpisov.
Nálepky na prevodovke
Rešpektujte nálepky umiestnené na prevodovke. Význam piktogramov:
Nálepka
Oil
Význam
Plniaca skrutka pre olej
Výpust oleja
Oil
Oil
Olejoznak
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
9
2
Bezpečnostné pokyny
Nálepky na prevodovke
Nálepka
Význam
Olejová mierka
Oil
Okienko olejoznaku
Oil
Odvzdušňovacia skrutka
Mazacie miesto
Skrutka na vypúšÏanie vzduchu
H 2O
Prívod vody
H 2O
Odvod vody
Oil
Prívod oleja
Oil
Odvod oleja
Snímač teploty
°C
Smer otáčania
Nálepka
Pozor!
Prevodovka sa dodáva bez oleja.
O
il
Nebezpečenstvo vzniku hmotných
škôd!
• Pred uvedením do prevádzky
doplňte olej podľa návodu
na obsluhu.
10
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Bezpečnostné pokyny
Nálepky na prevodovke
2
Nálepka
Pozor!
Prevodovka je chránená proti
korózii antikoróznym
prostriedkom VCI. Neotvárajte!
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
• Pred uvedením do prevádzky
VCI
vykonajte prípravné práce podľa
návodu na obsluhu!
• Zákaz manipulovania s otvoreným
ohňom!
Pozor!
Poškodenie prevodovky kvôli
vysunutiu olejovej mierky počas
prevádzky.
STOP
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
• Neotvárajte pri bežiacej prevodovke.
Pozor!
Brzda nie je z výroby nastavená.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
X
• Pred uvedením do prevádzky
nastavte brzdu podľa návodu
na obsluhu.
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo úrazu hroziace
pohyblivými dielmi.
Ťažké poranenia!
• Zakryte vstupné a výstupné prvky
ochranou proti dotyku.
• Ochranu proti dotyku neotvárajte,
pokiaľ je stroj v prevádzke.
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo popálenia
horúcou prevodovkou.
Ťažké poranenia!
• Pred začiatkom prác nechajte
prevodovku vychladnúť.
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo popálenia
horúcim olejom prevodovky.
Ťažké poranenia!
Oil
• Pred začiatkom prác nechajte
prevodovku vychladnúť.
• Výpust oleja otvárajte veľmi opatrne!
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
11
Bezpečnostné pokyny
2
Preprava
2.8
Preprava
2.8.1
Pokyny na prepravu
NEBEZPEČENSTVO!
Voľne visiace bremená môžu spadnúÏ.
SmrÏ alebo Ïažké poranenia.
•
•
Nikdy sa nezdržujte pod voľne visiacim bremenom.
Zabezpečte ohrozený priestor.
POZOR!
Nesprávna preprava môže maÏ za následok poškodenie prevodovky.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
Dodržujte nasledujúce pokyny:
•
Skontrolujte dodávku ihneď po jej dodaní. Ubezpečte sa, že nedošlo k prípadnému
poškodeniu pri preprave. Prípadné poškodenie ihneď oznámte spoločnosti
zabezpečujúcej prepravu. V prípade poškodenia nie je možné uvedenie do
prevádzky.
•
HmotnosÏ prevodovky je uvedená na typovom štítku alebo v rozmerovom liste.
Dodržujte uvedené predpisy a rešpektujte uvedenú hmotnosÏ bremena.
•
Používajte vhodné a dostatočne dimenzované prepravné prostriedky.
•
Prevodovka sa musí prepravovaÏ takým spôsobom, aby sa zabránilo zraneniam
osôb alebo poškodeniu prevodovky. Napr. nárazy na voľné konce hriadeľov môžu
spôsobiÏ poškodenie prevodovky.
•
Na prepravu prevodovky používajte len určené prepravné oká [1]. Pamätajte, že
upevňovacie body na motore alebo nadstavbe možno používaÏ len na stabilizáciu.
Na nasledujúcich obrázkoch je uvedený príklad prepravy prevodovky.
•
Pred uvedením do prevádzky odstráňte použitú transportnú poistku.
[1]
12
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Bezpečnostné pokyny
Preprava
2.8.2
2
Prevodovky s adaptérom motora
Prevodovky s adaptérom motora sa môžu prepravovaÏ len pomocou závesných
lán/reÏazí [2] alebo závesných popruhov [1] v uhle 90° (zvislo) až 70° voči horizontále.
Závesné oká na motore sa nesmú používaÏ na prepravu.
[1]
90°-70°
[2]
[2]
[2]
[2]
[1] <70°
9007199434617355
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
13
Bezpečnostné pokyny
2
Preprava
2.8.3
Prevodovky na kulise motora / základovom ráme
Prevodovky na kulise motora / základovom ráme sa môžu prepravovaÏ len vertikálne
napnutými závesnými lanami [1] alebo reÏazami.
[1]
[1]
[1]
90
°
90
°
181714571
14
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Bezpečnostné pokyny
2
Preprava
2.8.4
Prevodovky s pohonom klinovým remeňom
Prevodovky s pohonom klinovým remeňom sa smú transportovaÏ len so závesnými
popruhmi [1] a s závesnými lanami [2] v uhle 90° (zvislo). Závesné oká na motore sa
nesmú používaÏ na prepravu.
[2]
[1]
[1]
°
90
90
°
[2]
[2]
[1]
[1]
[2]
370067595
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
15
Bezpečnostné pokyny
2
Podmienky prepravy a skladovania
2.9
Podmienky prepravy a skladovania
2.9.1
Vnútorná konzervácia
Štandardná
ochrana
Po skúšobnom chode sa z prevodovky vypustí skúšobná olejová náplň. Olejový film,
ktorý zostane v prevodovke, predstavuje časovo obmedzenú ochranu proti korózii.
Dlhodobá ochrana
Po skúšobnom chode sa z prevodovky vypustí skúšobná olejová náplň a vnútorný
priestor sa naplní odparovacím inhibítorom korózie. Vetrací filter sa nahradí závitovým
uzáverom a priloží k prevodovke. Pred uvedením do prevádzky sa musí znovu
namontovaÏ priložený vetrací filter.
2.9.2
2.9.3
Vonkajšia konzervácia
•
Holé, nenalakované časti sa natrú ochranným prostriedkom proti korózii. Odstraňujte
ho vhodným rozpúšÏadlom nepoškodzujúcim hriadeľový tesniaci krúžok.
•
Tesniace plochy na radiálnom hriadeľovom tesniacom krúžku sú chránené vhodným
antikoróznym prostriedkom.
•
Malé náhradné dielce a voľné dielce, napr. skrutky, matice atď., sa dodávajú
zabalené v plastových vreckách (ochranné vrecko VCI) chrániacich proti korózii.
•
Závitové otvory sa uzavrú plastovými záslepkami.
•
Ak sa prevodovka skladuje dlhšie ako 6 mesiacov, pravidelne sa musí kontrolovaÏ
ochranná vrstva nelakovaných plôch a náter. Prípadne sa musia opraviÏ miesta
s poškodenou ochrannou vrstvou a/alebo lakom.
•
Výstupný hriadeľ sa musí otočiÏ minimálne o jednu otáčku, aby sa zmenila poloha
valivých segmentov v ložiskách vstupného a výstupného hriadeľa. Tento postup sa
musí opakovaÏ každých 6 mesiacov až do uvedenia do prevádzky.
Balenie
Štandardné balenie
Prevodovka je upevnená na palete a dodáva sa bez krytu.
Použitie: Pri preprave po komunikáciách
Dlhodobé balenie
Prevodovka je upevnená na palete, zabalená vo fólii a vo fóliovom balení opatrená
vhodnou antikoróznou výbavou.
Použitie: Pri preprave po komunikáciách a na dlhodobé skladovanie
Balenie pre námornú prepravu
Prevodovka sa balí do drevenej debny a dodáva sa na palete, ktorá je vhodná pre
námornú prepravu. Prevodovka je zabalená vo fólii a opatrená vhodnou antikoróznou
výbavou.
Použitie: Pre námornú prepravu a dlhodobé skladovanie
16
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Bezpečnostné pokyny
Podmienky prepravy a skladovania
2.9.4
2
Podmienky skladovania
POZOR!
Nesprávne skladovanie môže maÏ za následok poškodenie prevodovky.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
•
Klimatické pásmo
mierne (Európa,
USA, Kanada,
Čína a Rusko,
s výnimkou
tropických oblastí)
Prevodovku skladujte bez otrasov, aby ste zabránili poškodeniu valivých ložísk!
Pamätajte, že prevodovka sa dodáva bez olejovej náplne, v závislosti od dĺžky
a podmienok skladovania sú potrebné rôzne ochranné systémy.
Balenie
+ konzervovanie
Miesto skladovania
Doba skladovania
Dlhodobé balenie
+
dlhodobé konzervovanie
Zastrešené, chránené proti dažďu a snehu, bez
otrasov.
Max. 3 roky, pri pravidelnej
kontrole balenia a indikátora
vlhkosti
(rel. vlhkosÏ vzduchu < 50 %).
Zastrešené a uzavreté pri konštantnej teplote
a vlhkosti vzduchu
Štandardné balenie
(5 °C < â < 60 °C, relatívna vlhkosÏ
vzduchu < 50 %).
+
Bez náhlych výkyvov teploty a s použitím
štandardné konzervovanie
riadeného vetrania s filtrom (bez nečistôt a prachu).
Bez agresívnych výparov a otrasov.
Dlhodobé balenie
+
dlhodobé konzervovanie
tropické (Ázia,
Afrika, Stredná
a Južná Amerika,
Austrália, Nový
Zéland, s výnimkou
miernych oblastí)
Zastrešené, ochrana proti dažďu,
bez otrasov
Chemicky ošetrené proti
hmyzu a vytváraniu plesní.
Zastrešené a uzavretá pri konštantnej teplote
a vlhkosti vzduchu
(5 °C < â < 60 °C, relatívna vlhkosÏ
Štandardné balenie
vzduchu < 50 %).
+
Bez náhlych výkyvov teploty a s použitím
štandardné konzervovanie
riadeného vetrania s filtrom (bez nečistôt a prachu).
Bez agresívnych výparov a otrasov. Ochrana proti
požieraniu hmyzom.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
1 rok a dlhšie, s pravidelnými
prehliadkami. Pri prehliadke
skontrolujte čistotu a prípadné
mechanické poškodenie.
Skontrolujte neporušenosÏ
ochrany proti korózii.
Max. 3 roky, pri pravidelnej
kontrole balenia a indikátora
vlhkosti
(rel. vlhkosÏ vzduchu < 50 %).
1 rok a dlhšie, s pravidelnými
prehliadkami. Pri prehliadke
skontrolujte čistotu a prípadné
mechanické poškodenie.
Skontrolujte neporušenosÏ
ochrany proti korózii.
17
kVA
3
i
f
n
Konštrukcia základnej prevodovky
Typové označenia
P Hz
3
Konštrukcia základnej prevodovky
3.1
Typové označenia
3.1.1
Prevodovka
Typové označenie prevodovky tvorí:
X
3
K
S
B
220
/B
Upevnenie prevodovky:
/B = pätka
/T = momentová podpera
/F = príruba
VeľkosÏ prevodovky:
180...320
Aplikácia:
A = prevodovka pre prevzdušňovač
B = pohon korčekového elevátora
C = pohony pásu
E = prevodovka pre extrudér
M = prevodovka pre miešadlo a miešač
Typ výstupného hriadeľa:
S = plný hriadeľ s perom
R = plný hriadeľ v hladkom vyhotovení
L = plný hriadeľ s drážkovaním
A = dutý hriadeľ s drážkou pera
H = dutý hriadeľ so zverným kotúčom
V = dutý hriadeľ s drážkovaním
Vyhotovenie prevodovky:
F = prevodovka s čelným ozubením
K = prevodovka s kužeľovo-čelným ozubením
Počet prevodových stupňov:
2 = 2-stupňová
3 = 3-stupňová
4 = 4-stupňová
Typový rad priemyselných prevodoviek
18
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Konštrukcia základnej prevodovky
Typové označenia
3.1.2
kVA
i
f
n
3
P Hz
Zariadenia na zásobovanie olejom
Túto prevodovku možno na chladenie a mazanie vybaviÏ zariadením na zásobovanie
olejom. Nasledujúci diagram opisuje štruktúru typového označenia.
O
W
C
020
-0
/M
Spôsob montáže:
M = namontované na prevodovke
S = osobitná inštalácia
Variant:
0...4
VeľkosÏ:
010 ... 070
Druh:
C = obehové chladenie
P = tlakové mazanie
Chladiace médium:
A = vzduch
W = voda
N = bez
Zariadenie na zásobovanie olejom
3.1.3
Prírubové spojky
Nasledujúci diagram opisuje štruktúru prírubových spojok. Typový kľúč polovice spojky
je tvorený takto.
FC
530 /
175
S
M
Spôsob stredenia:
M = vonkajšie stredenie
F = vnútorné stredenie
Spôsob spojenia hriadeľa a náboja:
S = valcový lisovaný spoj
K = spojenie perom
T = kužeľový lisovaný spoj
Vnútorný priemer
Vonkajší priemer príruby
Prírubová spojka
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
19
3
kVA
i
3.1.4
f
n
Konštrukcia základnej prevodovky
Typové označenia
P Hz
Skratky pre voliteľné príslušenstvo
Tabuľka znázorňuje použité skratky a ich význam.
20
Skratka
Význam
/BF
Základový rám
/BS
Uzávierka spätného chodu
/BSL
Momentovo obmedzená uzávierka spätného chodu
/CCV
Vodné chladiace veko
/CCT
Vodná chladiaca patróna
/F
Montážna príruba
/FC
Prírubová spojka
/FAN
Ventilátor
/FAN-ADV
Ventilátor vo vyhotovení Advanced
/ET
Expanzná nádoba oleja
/HH
Horizontálne teleso
/HSST
Priechodný vstupný hriadeľ
/LSST
Priechodný výstupný hriadeľ
/MA
Adaptér motora
/SB
Kulisa motora
/SEP
Hriadeľové mazacie čerpadlo
/T
Momentová podpera
/OAC
Obehové chladenie olejového vzduchového chladiča s motorovým čerpadlom
/OD
Olejová mierka
/ODV
Olejový vypúšÏací kohút
/OH
Vyhrievanie oleja
/OWC
Obehové chladenie olejového vodného chladiča s motorovým čerpadlom
/VBD
Pohon klinovým remeňom
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Konštrukcia základnej prevodovky
Typový štítok
3.2
Typový štítok
3.2.1
Príklad prevodovky
SEW-EURODRIVE
kVA
i
f
n
3
P Hz
Bruchsal / Germany
Type X3KS190/B
Nr. 1 01.1101687801.0001.06 / 66.1234567812
40.61
min.
max.
i
PK1 [kW]
180
36
180
FS
MK2 [Nm]
43300
43300
43300
FR1
[N]
0
n1
[1/min]
1480
296
1480
FR2
[N]
0
n2
[1/min]
37.9
7.6
37.9
FA1
[N]
0
FA2
[N]
0
Operation instruction have to be observed!
Made in Germany
1,5
1457 7739.10
1:
norm.
Mass [kg] 1340
IM:M1-F1
2 Fans 0
Qty of greasing points
CLP HC460 - Synthetic Oil - 79 ltr.
Year 2008
630550155
Type
Typové označenie
Nr. 1
Výrobné číslo
PK1
[kW]
Pracovný výkon na vstupnom hriadeli (HSS)
MK2
[Nm]
Výstupný krútiaci moment prevodovky
n1
[1/min]
Otáčky na vstupe (HSS)
n2
[1/min]
Otáčky na výstupe (LSS)
norm.
Normálny pracovný bod
min.
Pracovný bod pri minimálnych otáčkach
max
Pracovný bod pri maximálnych otáčkach
i
Presný prevodový pomer
Prevádzkový súčiniteľ
FS
FR1
[N]
Skutočná radiálna sila na vstupnom hriadeli
FR2
[N]
Skutočná radiálna sila na výstupnom hriadeli
FA1
[N]
Skutočná axiálna sila na vstupnom hriadeli
FA2
[N]
Skutočná axiálna sila na výstupnom hriadeli
Mass
[kg]
HmotnosÏ prevodovky
Qty of greasing points
Počet mazacích miest
Fans
Počet inštalovaných ventilátorov
Druh oleja a viskozitná trieda / množstvo oleja
Year
Rok výroby
IM
Montážna poloha a plocha
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
21
kVA
3
i
3.3
f
n
Konštrukcia základnej prevodovky
Montážna poloha
P Hz
Montážna poloha
Montážna poloha definuje polohu skrine prevodovky v priestore a označuje sa ako
M1....M6.
Nasledujúca tabuľka opisuje montážne polohy.
Štandardná montážna poloha
Alternatívna montážna poloha
Horizontálna prevodovka
M1
M3
Vertikálna prevodovka
M5
M6
Stojatá prevodovka
M4
M2
Pri alternatívnych montážnych polohách sa môžu vyskytnúÏ obmedzenia ohľadne
určitých možností vybavenia. V takomto prípade kontaktujte firmu SEW-EURODRIVE!
M1
X.F
M2
M6
M4
M5
M3
M1
X.K / X.T
M2
M6
M4
M5
M3
1337048075
22
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Konštrukcia základnej prevodovky
Montážne plochy
3.4
kVA
i
f
n
3
P Hz
Montážne plochy
Montážna plocha sa definuje ako plocha prevodovky s
•
upevnením na pätkách (X.... /B) alebo
•
upevnením na prírube (X.... /F),
na ktoré sa upevňuje prevodovka.
Definovaných je 6 rôznych montážnych plôch (označenie F1...F6)
F4
F1
F2
F5
F6
F3
179879691
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
23
kVA
3
i
3.5
f
n
Konštrukcia základnej prevodovky
Poloha hriadeľa
P Hz
Poloha hriadeľa
UPOZORNENIE
Polohy hriadeľa znázornené na nasledujúcom obrázku (0 – 6) platia pre plný a dutý
výstupný hriadeľ. Pri ostatných polohách hriadeľov alebo pri prevodovkách
s uzávierkou spätného chodu kontaktujte firmu SEW-EURODRIVE.
3.5.1
X.F..
Polohy hriadeľov X.FS..
Poloha hriadeľov X.FH.. / X.FA..
2
2
4
4
4
1
1
3
3
3
315325836
315325708
3.5.2
X.K..
Poloha hriadeľov X.KS..
Poloha hriadeľov X.KH.. / X.KA..
0
0
4
4
4
3
3
3
315328908
3.5.3
315329036
X.T..
Poloha hriadeľov X.TS..
Poloha hriadeľov X.TH.. / X.TA..
5
5
4
4
4
3
6
6
1288251531
24
3
1288255883
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Konštrukcia základnej prevodovky
Montážna poloha a štandardná montážna plocha
3.6
kVA
i
f
n
3
P Hz
Montážna poloha a štandardná montážna plocha
Každej montážnej polohe je priradená určitá štandardná montážna plocha:
UPOZORNENIE
•
•
•
Montážna poloha a/alebo montážna plocha musia byÏ zhodné s údajmi
v objednávke.
Dovolené sú odchýlky ±1°.
Pri určitých montážnych polohách sú možné iné montážne plochy. Riaďte sa,
prosím, príslušným výkresom pre danú zákazku.
M1
X.F
2
M6
3
4
1
M2
F1
1
F6
4
3
2
F3
3
2
4
1
M4
2
4
2
F3
4
1
1
4
3
M5
3
2
F6
3
1
F2
X.K
M1
M3
0
4
M6
3
F1
0
M2
F6
4
3
F3
3
4
0
M4
0
4
0
F3
4
M5
4
3
3
F6
F2
0
3
M3
1337746571
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
25
3
kVA
i
f
n
Konštrukcia základnej prevodovky
Montážna poloha a štandardná montážna plocha
P Hz
X.T
Konštrukčná veľkosť Â 210
M6
M1
F3
3
M2
F1
4
F6
4
3
6
6
3
6
4
4
6
M4
F3
6
M5
4
4
3
3
6
F6
3
M3
F2
Konštrukčná veľkosť Ã 220
M6
3
F3
5
M1
5
F2
4
M2
3
F6
4
3
5
4
M4
4
F3
4
5
5
3
3
4
M5
F6
3
F1
5
M3
1424627339
26
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Konštrukcia základnej prevodovky
Natočené montážne polohy
3.7
kVA
i
f
n
3
P Hz
Natočené montážne polohy
Natočené montážne polohy sú montážne polohy líšiace sa od štandardných
montážnych polôh.
Označenie natočených montážnych polôh sa vytvára takto:
M1 – M4 / 20°
[1]
[2]
[3]
[1] Východisková montážna poloha
[2] Cieľová montážna poloha
[3] Uhol natočenia
Nasledujúci obrázok uvádza 4 príklady:
M1 – M4 / 20°
M1 – M2 / 20°
M1
20°
20°
M4
M2
M1 – M5 / 30°
M1 – M6 / 30°
M1
30°
M6
30°
M5
UPOZORNENIE
Pri natočených montážnych polohách sa môžu vyskytnúÏ obmedzenia z hľadiska
príslušenstva, technických údajov a možných dlhších dodacích lehôt. Kontaktujte firmu
SEW-EURODRIVE.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
27
kVA
3
i
3.8
f
n
Konštrukcia základnej prevodovky
Informácie o smeroch otáčania
P Hz
Informácie o smeroch otáčania
UPOZORNENIE
Prevodovku možno zásadne prevádzkovaÏ v oboch smeroch otáčania. Výnimkou sú
prevodovky s uzávierkou spätného chodu.
Nasledujúca tabuľka uvádza závislosÏ smeru otáčania medzi vstupným a výstupným
hriadeľom. Prevodovka, ako aj poloha uzávierky spätného chodu, sú schematicky
znázornené vo vyhotovení s plným hriadeľom.
3.8.1
X.F..
Poloha
hriadeľov
Poloha
koncového
kolesa
14
23
13
3
4
3
1)
24
1)
4
X2F...
X3F...
X4F...
Poloha
hriadeľov
Poloha
koncového
kolesa
134
1)
243 1)
3
4
213 *
124 *
4
3
1234 * 1)
3
X2F...
X3F...
X4F...
= poloha uzávierky spätného chodu
= alternatívna poloha uzávierky spätného chodu (závisí od veľkosti a prevodového pomeru)
*
1)
28
= Pri použití poloha uzávierky spätného chodu je potrebná konzultácia so SEW-EURODRIVE
Dodržujte obmedzenia týkajúce sa externých síl pôsobiacich na LSS
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
kVA
Konštrukcia základnej prevodovky
Informácie o smeroch otáčania
3.8.2
i
f
n
3
P Hz
X.K... / X.T...
Štandard
Poloha hriadeľov
Poloha
koncového kolesa
03
04
034
4
3
3
1)
043
1)
4
X2K...
X3K...
X3T...
X4K...
X4T...
Zmena smeru
otáčania
Poloha hriadeľov
03
Poloha
koncového kolesa
3
1)
04
1)
4
X2K...
X3K...
X3T...
X4K...
X4T...
= poloha uzávierky spätného chodu
= alternatívna poloha uzávierky spätného chodu (závisí od veľkosti a prevodového pomeru)
*
1)
= Pri použití uzávierky spätného chodu je potrebná konzultácia so SEW-EURODRIVE
Dodržujte obmedzenia týkajúce sa externých síl pôsobiacich na LSS
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
29
kVA
3
i
3.9
f
n
Konštrukcia základnej prevodovky
Skriňa
P Hz
Skriňa
Skrine prevodoviek sú vyhotovené ako robustné konštrukcie s jednodielnou alebo
dvojdielnou skriňou s horizontálnou deliacou rovinou.
3.9.1
Jednodielna skriňa
Do veľkosti 210 sa štandardne používa jednodielna skriňa.
441828619
3.9.2
Dvojdielna skriňa
Od veľkosti 220 sa štandardne používa dvojdielna skriňa.
441826955
3.10
Ozubenia a hriadele
Kalené a brúsené ozubenia sa vyrábajú s kvalitnej konštrukčnej ocele. Výstupné
hriadele sa vyrábajú z húževnatej zušľachÏovanej ocele.
30
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Konštrukcia základnej prevodovky
Vstupný a výstupný hriadeľ
3.11
kVA
i
f
n
3
P Hz
Vstupný a výstupný hriadeľ
Rozlišujeme medzi dvomi druhmi hriadeľov:
•
Rýchlo rotujúci hriadeľ (HSS), normálne vstupný hriadeľ
•
Pomaly rotujúci hriadeľ (LSS), normálne výstupný hriadeľ
X.K..
X.F..
X.T..
HSS
HSS
LSS
LSS
LSS
HSS
3.11.1 Vstupný hriadeľ
Vstupný hriadeľ má uzavretú drážku pre pero podľa DIN 6885/T1 a strediaci otvor podľa
DIN 332. SúčasÏou dodávky je prislúchajúce pero podľa DIN 6885/T1 - tvar A.
9007199578779659
3.11.2 Výstupný hriadeľ je plný hriadeľ s perom
Výstupný hriadeľ má uzavretú drážku pre pero podľa DIN 6885/T1 a strediaci otvor
podľa DIN 332. SúčasÏou dodávky je pero podľa DIN 6885/T1 - tvar B. Kvôli
zjednodušeniu montáže výstupným prvkov, ako napr. náboj spojky, je hriadeľ osadený
zavádzacím úsekom so zmenšeným priemerom.
324237835
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
31
3
kVA
i
f
n
Konštrukcia základnej prevodovky
Vstupný a výstupný hriadeľ
P Hz
3.11.3 Výstupný hriadeľ v hladkom vyhotovení
Na upevnenie silovo spájaných výstupných prvkov, napr. prírubových spojok
s valcovým lisovaným spojom, sa dodávajú prevodovky s hladkým výstupným
hriadeľom. Hriadeľ má na čelnej strane strediaci otvor podľa DIN 332. Zavádzací úsek
so zmenšeným priemerom uľahčuje montáž výstupných prvkov.
1501490827
3.11.4 Výstupný hriadeľ je plný hriadeľ s drážkovaním
Výstupný hriadeľ má drážkovanie podľa DIN 5480. Na zlepšenie vedenia výstupného
prvku je pred a za drážkovaním umiestnené stredenie. Na čelnej strane hriadeľa sú
2 závity na upevnenie koncového kotúča.
744267019
32
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Konštrukcia základnej prevodovky
Vstupný a výstupný hriadeľ
kVA
i
f
n
3
P Hz
3.11.5 Výstupný hriadeľ ako dutý hriadeľ s drážkou pre pero
Dutý hriadeľa má osadenú drážku pre pero podľa DIN 6885/T1.
Obsahom dodávky sú:
Koncový kotúč s upevňovacími skrutkami [1] a ochranným krytom [2].
[2]
[1]
324297995
Ochranný kryt je prachotesný. Na strane krytu sa preto vo všeobecnosti používa
štandardný tesniaci systém.
3.11.6 Výstupný hriadeľ ako dutý hriadeľ so zverným kotúčom
Zverný kotúč je umiestnený na protiľahlej strane hriadeľa stroja.
Obsahom dodávky sú:
Koncový kotúč s upevňovacími skrutkami [1], zverný kotúč [2] a ochranný kryt [3].
[2]
[3]
[1]
324304523
Ochranný kryt je prachotesný. Na strane krytu sa preto vo všeobecnosti používa
štandardný tesniaci systém.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
33
3
kVA
i
f
n
Konštrukcia základnej prevodovky
Vstupný a výstupný hriadeľ
P Hz
3.11.7 Výstupný hriadeľ je dutý hriadeľ s drážkovaním
Výstupný hriadeľ má drážkovanie podľa DIN 5480.
Obsahom dodávky sú:
Koncový kotúč so skrutkami [1], ochranný kryt [2].
[2]
[1]
744267019
3.11.8 Upevnenie prevodovky pri prevodovkách s dutým hriadeľom
POZOR!
Tuhým spojením medzi hriadeľom stroja a dutým hriadeľom prevodovky môže vznikaÏ
dodatočné vynútené namáhanie uloženia výstupného hriadeľa. Vedie to k poškodeniu
uloženia výstupného hriadeľa a tvorbe korózie z trenia v spoji hriadeľa stroja s dutým
hriadeľom prevodovky.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
34
•
Pri hriadeľoch strojov bez vlastného uloženia alebo len s jedným uložením sa
prevodovka vyhotovuje s upevnením cez pätku alebo prírubu a používa sa ako
uloženie. V tomto prípade dbajte na veľmi dobré nastavenie súosovosti
s existujúcim uložením.
•
Ak je hriadeľ stroja uložený minimálne na 2 vlastných uloženiach, prevodovka by sa
mala len nasunúÏ na hriadeľ stroja a podoprieÏ momentovou podperou. Na
zabránenie neprípustného namáhania ložiska nepoužívajte prevodovky
s upevňovaním cez pätku alebo prírubu.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Konštrukcia základnej prevodovky
Tesniace systémy
3.12
kVA
i
f
n
3
P Hz
Tesniace systémy
3.12.1 Vstupný hriadeľ
Radiálne labyrintové tesnenie
(Taconite)
mazateľné
Štandard
Chránené pred prachom
Chránené pred prachom
mazateľné
Samostatný hriadeľový
tesniaci krúžok s prachovkou
Samostatný hriadeľový tesniaci
krúžok s protiprachovým vekom
Dvojitý hriadeľový tesniaci
krúžok s protiprachovým vekom
Samostatný hriadeľový tesniaci
krúžok s radiálnym labyrintovým
tesnením
•
•
•
•
normálne prostredie
308250636
zaÏaženie prachom
s abrazívnymi časticami
stredné
zaÏaženie prachom
s abrazívnymi časticami
vysoké
308250764
zaÏaženie prachom
s abrazívnymi časticami
veľmi vysoké
308251020
308250892
3.12.2 Výstupný hriadeľ
Štandard
Radiálne labyrintové tesnenie
(Taconite)
mazateľné
Chránené pred prachom
mazateľné
Chránené pred prachom
Samostatný hriadeľový
tesniaci krúžok
s prachovkou
Samostatný hriadeľový tesniaci
krúžok s protiprachovým
vekom
Dvojitý hriadeľový tesniaci krúžok
s protiprachovým vekom
Samostatný hriadeľový tesniaci
krúžok s radiálnym labyrintovým
tesnením
•
•
•
•
normálne prostredie
308254092
zaÏaženie prachom
s abrazívnymi časticami
stredné
zaÏaženie prachom
s abrazívnymi časticami
vysoké
308254220
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
308254348
zaÏaženie prachom
s abrazívnymi časticami
veľmi vysoké
308254476
35
3
kVA
i
f
n
Konštrukcia základnej prevodovky
Tesniace systémy
P Hz
UPOZORNENIE
Pri mazaní pamätajte na to, že hriadeľ prevodovky sa otáča.
3.12.3 Poloha mazacích miest
Maznica na veku
prevodovky
(štandardná)
Pri mazateľných tesniacich systémoch sa štandardne používajú kužeľové maznice
podľa DIN 71412 A R1/8. Premazanie sa musí vykonávaÏ v pravidelných intervaloch.
Mazacie miesta sa nachádzajú v oblasti vstupného a výstupného hriadeľa. Dodržujte
kapitolu "Intervaly údržby" (Æ str. 144).
Príklad
Maznica na hornej
strane prevodovky
(voliteľná)
Pri zúžených montážnych priestoroch možno mazacie miesta presunúÏ na hornú stranu
prevodovky. Pritom sa použijú ploché maznice podľa DIN 3404 A G1/8. Premazanie sa
musí vykonávaÏ v pravidelných intervaloch. Dodržujte kapitolu "Intervaly údržby"
(Æ str. 144).
Dodržujte nasledujúce body:
•
Pri pohonoch s ventilátorom, adaptérom motora alebo pohonoch klinovým remeňom
sa štandardne používa táto možnosÏ.
•
Táto možnosÏ platí súčasne pre vstupné a výstupné hriadele.
Príklad
36
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Konštrukcia základnej prevodovky
Tesniace systémy
kVA
i
f
n
3
P Hz
3.12.4 Tesniaci systém Drywell
Ako doplnok k normálnemu tesneniu možno vertikálne prevodovky s výstupným
hriadeľom smerujúcim nadol dodatočne utesniÏ tesniacim systémom Drywell. Dolné
ložisko výstupného hriadeľa je od priestoru oleja oddelené zabudovanou rúrkou [1].
Ložisko je mazané tukom a preto sa musí premazávaÏ v pravidelných intervaloch
(plochá maznica DIN 3404 A G1/8). Hladina oleja je pod horným koncom rúrky, takže
na tomto mieste nemôže unikaÏ olej [2]. Na zabezpečenie dostatočného mazania
horného ložiska, ako aj ozubenia, sa všetky prevodovky s tesniacim systémom Drywell
vybavujú tlakovým mazaním (hriadeľové mazacie čerpadlo alebo motorové čerpadlo).
[1]
[2]
9007199961031563
UPOZORNENIE
Tesniaci systém Drywell podmieňuje použitie protiprachového tesniaceho systému na
výstupnom hriadeli.
Pri prevodovkách od veľkosti 220 je možné použitie tesniaceho systému Drywell len
v kombinácii so štandardným uložením výstupného hriadeľa.
Prevodovka sa kvôli poklesnutej hladine oleja musí vybaviÏ dodatočnou olejovou
nádržou.
ÚčinnosÏ závisí od rôznych faktorov, ako:
• veľkosÏ prevodovky, prevodový pomer
• vstupné otáčky, vstupný výkon
• veľkosÏ čerpadla, prepravované množstvo
• teplota okolia pri rozbehu prevodovky
Ďalšie podrobné informácie získate konzultáciou s SEW-EURODRIVE.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
37
kVA
3
i
3.13
f
n
Konštrukcia základnej prevodovky
Ochranné vrstvy a ochranné nátery
P Hz
Ochranné vrstvy a ochranné nátery
OS 1
minimálne zaÏaženie
prostredím
Vyhotovenie SEW
Použitie ako povrchová
ochrana pri typických
podmienkach prostredia
Kategórie korózneho
prostredia
DIN EN ISO 12944-2
Nevykurované budovy,
v ktorých sa môže vyskytnúÏ
kondenzovanie vlhkosti.
Atmosféry s malým znečistením,
najmä vidiecke prostredie.
Kondenzačný test
ISO 6270
Test rozprašovaním soli
ISO 7253
NDFT na základnom
odliatku1)
Farebný odtieň krycieho
náteru2)
Farebné odtiene podľa
RAL
Holé dielce konce
hriadeľov/príruby
OS 2
stredné zaÏaženie prostredím
OS 3
veľké zaÏaženie prostredím
Výrobné priestory s veľkou
vlhkosÏou a malým znečistením
ovzdušia.
Ovzdušie v mestách
a v priemysle, mierne znečistenie
oxidom siričitým.
(jadrové elektrárne, mliekárne).
Chemické zariadenia, plavárne,
boothausy na morskej vode.
Priemyselné oblasti a morské
pobrežie s miernym zaÏažením
soľou.
C2 (malé)
C3 (mierne)
C4 (silné)
120 h
120 h
240 h
–
240 h
480 h
150 µm
210 µm
270 µm
RAL 7031
RAL 7031
RAL 7031
áno
áno
áno
Opatrené ochranným antikoróznym prostriedkom vytláčajúcim vodu a pot pre vonkajšie konzervovanie
1) NDFT (nominal dry film thickness) = menovitá hrúbka suchej vrstvy; Minimálna hrúbka vrstvy = 80 % NDFT; Maximálna hrúbka vrstvy =
3 x NDFT (DIN EN ISO 12944-5)
2)
38
Štandardný farebný odtieň
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Konštrukcia základnej prevodovky
Mazanie
3.14
kVA
i
f
n
3
P Hz
Mazanie
3.14.1 Druhy mazania
Brodivé mazanie
Hladina oleja ne nízka; časti ozubenia a ložísk, ktoré nie sú ponorené v oleji, sa mažú
odstrekovaným olejom. Štandardný spôsob mazania pre horizontálne montážne polohy
(M1 alebo M3).
Ponorné mazanie
Prevodovka je (takmer) úplne naplnená olejom, všetky ozubenia a ložiská sú úplne
alebo čiastočne ponorené v olejovom kúpeli.
•
•
Štandardný spôsob mazania s olejovou vyrovnávacou nádržou pri:
•
otočných montážnych polohách pri horizontálnych prevodovkách od určitého
uhla naklonenia (závisí od typu prevodovky, vyhotovenia a konštrukčnej
veľkosti)
•
vertikálnych prevodovkách (montážna poloha M5)
•
zvislej montážnej polohe (M4) pri prevodovkách X.K
Štandardný spôsob mazania bez olejovej vyrovnávacej nádrži pri:
•
Tlakové mazanie
zvislej montážnej polohe (M4) pri prevodovkách X.F / X.T..
Prevodovka je vybavená čerpadlom (hriadeľové mazacie čerpadlo alebo motorové
čerpadlo). Hladina oleja je nízka a príp. nižšia ako pri brodivom mazaní. Ozubenia
a ložiská, ktoré nie sú ponorené v oleji, sa mažú mazacím vedením.
Tlakové mazanie sa používa vtedy, keď
•
nie je možné použiÏ brodivé mazanie (pozri príslušné montážne polohy a varianty pri
"ponornom mazaní"),
•
namiesto ponorného mazania, ak je toto neželané a/alebo z tepelných dôvodov
nevýhodné,
•
sa požaduje tesniaci systém Drywell (len pri vertikálnom výstupnom hriadele s LSS
nadol),
•
sa vyskytujú vysoké vstupné otáčky a prekročia sa medzné otáčky pre ostatné druhy
mazania (závisia od veľkosti prevodovky, vyhotovenia a počtu stupňov).
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
39
3
kVA
i
3.15
f
n
Konštrukcia základnej prevodovky
Príslušenstvo
P Hz
Príslušenstvo
V nasledujúcej časti si uvedieme príslušenstvo pre rôzne druhy mazania.
UPOZORNENIE
Umiestnenie príslušenstva sa môže meniÏ v závislosti od vyhotovenia a veľkosti
prevodovky.
3.15.1 Všeobecné príslušenstvo
Nasledujúci obrázok uvádza príklad všeobecného príslušenstva.
[1]
[2]
[3]
[4]
9007199621403787
[1] Olejová mierka (voliteľne)
[2] Odvzdušnenie prevodovky
Vizuálna kontrola
hladiny oleja
[3] Olejoznak
[4] Výpust oleja
V montážnej polohe M1 v spojení s brodivým mazaním sa prevodovka štandardne
vyrába s olejoznakom. Voliteľne je možné dodaÏ aj olejovú mierku.
Pre iné montážne polohy a druhy mazania sa prevodovka štandardne vyrába s olejovou
mierkou.
Prevodovky, ktoré sa môžu voliteľne používaÏ v montážnej polohe M1 alebo M3, sa
dodávajú s 2 olejovými mierkami (jedna pre každú montážnu polohu).
40
Odvzdušnenie
prevodovky
Odvzdušnením prevodovky sa zabráni vytvoreniu nedovoleného tlaku, ktorý vzniká
v dôsledku zahrievania počas prevádzky. Prevodovky sa štandardne vybavujú
kvalitným jemným 2 µm odvzdušňovacím filtrom.
Výpust oleja
Prevodovka sa štandardne dodáva s vypúšÏacou skrutkou. Voliteľne možno
namontovaÏ aj vypúšÏací kohút. Tento umožní jednoduché pripojenie vypúšÏacieho
vedenia na výmenu prevodového oleja.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Konštrukcia základnej prevodovky
kVA
Príslušenstvo
i
f
n
3
P Hz
3.15.2 Doplnkové príslušenstvo pre ponorné mazanie
Nasledujúci obrázok znázorňuje príklad príslušenstva pre montážnu polohu M4 a M5.
[2]
[1]
[4]
[1]
[2]
[4]
[3]
[3]
1528875531
[1] Odvzdušnenie prevodovky
[2] Olejová mierka
[3] Výpust oleja
[4] Kompenzátor oleja
Kompenzátor oleja
Prevodovky s olejovým mazaním sa väčšinou vybavujú olejovou vyrovnávacou
nádržou. Táto umožní beztlakové rozpínanie oleja pri zahrievaní prevodovky počas
prevádzky.
Umiestnenie olejovej vyrovnávacej nádrže
Horný obrázok znázorňuje štandardné vyhotovenie olejovej vyrovnávacej nádrže pre
montážne polohy M4 a M5.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
41
3
kVA
i
f
n
Konštrukcia základnej prevodovky
Príslušenstvo
P Hz
3.15.3 Doplnkové príslušenstvo pre tlakové mazanie
Nasledujúci obrázok znázorňuje príklad príslušenstva pre montážnu polohu M5.
[1]
[2]
[5]
[3]
[6]
707667339
[1] Odvzdušnenie prevodovky
[2] Olejová mierka
[3] Výpust oleja
Hriadeľové
mazacie čerpadlo
[5] Hriadeľové mazacie čerpadlo
[6] Tlakovým spínačom
Pri tlakovom mazaní hriadeľové mazacie čerpadlo nezávislé od smeru otáčania
potrubným systémom vo vnútri prevodovky zásobuje olejom všetky ložiská a ozubenia
nad olejovým kúpeľom.
Čerpadlo sa na prevodovku montuje externe a cez spojku je hnané priamo vstupným
hriadeľom alebo predlohovým hriadeľom prevodovky. Tým je zabezpečená vysoká
spoľahlivosÏ fungovania čerpadla.
Hriadeľové mazacie čerpadlo sa dodáva so 4 rôznymi čerpanými množstvami. Vhodná
veľkosÏ čerpadla pre príslušnú aplikáciu sa určuje na základe nasledujúcich faktorov:
•
Potrebné množstvo oleja na napájanie mazacích miest
•
Poloha čerpadla (spojené so vstupným alebo predlohovým hriadeľom)
•
Prevodový pomer
•
Rozsah otáčok prevodovky
UPOZORNENIE
•
Správnu funkciu hriadeľového mazacieho čerpadla sleduje zabudovaný tlakový
spínač. Parametre nájdete v kapitole "Tlakový spínač" (Æ str. 70).
•
Výber vhodnej veľkosti čerpadla konzultujte so SEW-EURODRIVE.
UPOZORNENIE
Pre správnu funkciu mazacieho hriadeľového čerpadla potrebné určité minimálne
otáčky na vstupnom hriadeli. Pri premenných otáčkach na vstupe (napr. pri pohonoch
s meničmi frekvencie) alebo pri zmene rozsahu vstupných otáčok už dodanej
prevodovky s hriadeľovým mazacím čerpadlom bezpodmienečne kontaktujte firmu
SEW-EURODRIVE.
42
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Konštrukcia základnej prevodovky
Príslušenstvo
kVA
i
f
n
3
P Hz
Umiestnenie hriadeľového mazacieho čerpadla
X.F..
Pri prevodovkách s čelným ozubením sa hriadeľové mazacie čerpadlo umiestňuje oproti
vstupnému hriadeľu.
707748235
X.K.. / X.T..
X2K / X4K / X4T
Pri prevodovkách s kužeľovo-čelným ozubením vo vyhotovení X2K / X4K / X4T sa
hriadeľové mazacie čerpadlo umiestňuje na protiľahlú stranu výstupného hriadeľa.
1389824907
X3K / X3T
Pri prevodovkách vo vyhotovení X3K / X3T sa hriadeľové mazacie čerpadlo umiestňuje
na stranu výstupného hriadeľa.
1389828619
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
43
kVA
4
i
f
n
Konštrukcia možností a doplnkových vyhotovení
Momentová podpera /T
P Hz
4
Konštrukcia možností a doplnkových vyhotovení
4.1
Momentová podpera /T
Na podporu reakčného momentu pri prevodovkách s dutým hriadeľom v násuvnom
vyhotovení je k dispozícii voliteľná momentová podpera.
Momentová podpera dokáže zachytávaÏ Ïahové aj tlakové zaÏaženie.
Jej dĺžku možno nastavovaÏ v rámci určitého rozsahu.
Momentová podpera sa skladá z vidlicovej hlavy s čapom [1], závitového svorníka [2],
bezúdržbovej kĺbovej hlavy [3] a vidlicovej dosky s čapom [4]. Konštrukcia kĺbovej hlavy
umožňuje vyrovnanie montážnych tolerancií a posunutí vyskytujúcich sa v prevádzke.
Takto sa predíde pôsobeniu vynútených síl na výstupný hriadeľ.
0°
±1°
1°
[1]
90
°
+5
-5 °
°
[2]
[3]
[4]
359126795
[1]
[2]
[3]
[4]
Vidlicová hlava s čapom
Závitový svorník s maticou
Kĺbová hlava
Vidlicová doska s čapom
UPOZORNENIE
Ventilátorové vyhotovenie X.K.. Advanced nie je možné v spojení s momentovou
podperou, pretože kryt ventilátora sa upevňuje v styčnom bode momentovej podpery.
44
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Konštrukcia možností a doplnkových vyhotovení
Montážna príruba /F
4.2
kVA
i
f
n
4
P Hz
Montážna príruba /F
Alternatívne k pätkovému upevneniu možno pre prevodovky do veľkosti 210 použiÏ aj
montážnu prírubu.
Štandardizovaná je príruba vo vyhotovení B14, ktorá je určená na spojenie so strojom
s vonkajším stredením a upevňovacími závitmi.
674164491
UPOZORNENIE
Montážnu prírubu možno kombinovaÏ so všetkými typmi výstupných hriadeľov, toto
však nie je možné v spojení so štandardným tesniacim systémom.
Pri prevodovkách s dutým hriadeľom dodržujte obmedzenia uvedené v kapitole
"Upevnenie prevodovky s dutým hriadeľom" (Æ str. 34).
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
45
kVA
4
i
4.3
f
n
Konštrukcia možností a doplnkových vyhotovení
Uzávierka spätného chodu /BS
P Hz
Uzávierka spätného chodu /BS
Uzávierka spätného chodu slúži na blokovanie nežiaduceho smeru otáčania.
V prevádzke je potom možné otáčanie len určeným smerom.
Uzávierka spätného chodu pracuje s blokovacími telieskami nadvihovanými
odstredivou silou. Po dosiahnutí vyklápacích otáčok sa blokovacie telieska celkom
odklopia od kontaktnej plochy vonkajšieho krúžku. Uzávierka spätného chodu je
mazaná prevodovým olejom.
[1]
[1]
CCW
CW
199930635
Smer otáčania sa určuje vzhľadom na výstupný hriadeľ (LSS)
•
CW = pravotočivý chod
•
CCW = ľavotočivý chod
Prípustný smer otáčania [1] je označený na skrini prevodovky.
UPOZORNENIE
Pri pohonoch s priechodným výstupným hriadeľom sa smer otáčania udáva pri
pohľade na polohu hriadeľa 3.
Pri prevádzke pod vyklápacími otáčkami sa môže opotrebovaÏ uzávierka spätného
chodu.
Pri určovaní intervalu údržby sa obráÏte na SEW-EURODRIVE pri:
•
otáčkach výstupného hriadeľa n1 < 1000 1/min
•
vyhotovení X4K180-250 i à 200
alebo pri týchto vyhotoveniach:
Vstupné otáčky [1/min]
VeľkosÏ
X2K..
46
n1 < 1400
n1 < 1200
-
X2K180...230 iN Ã 10
X3K..
X3K180...320 iN Ã 63
X4K..
X4K260...300 iN Ã 200
X3K180...320 iN Ã 50
X4K180 iN Ã 80
X4K190 iN Ã 90
X4K260...320 iN Ã 200
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Konštrukcia možností a doplnkových vyhotovení
Adaptér motora /MA
4.4
kVA
i
f
n
4
P Hz
Adaptér motora /MA
Adaptéry motora [1] sa dodávajú pre montáž
•
motorov IEC (B5) veľkosti 100 až 355
•
motorov NEMA ("C"-face) veľkosti 182 až 449
Všetky adaptéry motora možno pre 2- a 3-stupňové prevodovky vybaviÏ ventilátorom.
SúčasÏou dodávky je zubová spojka.
Nasledujúce obrázky uvádzajú príklad montáže adaptéra motora na prevodovku:
X.F..
[1]
X.K..
[1]
[1]
X.T..
1397425803
[1] Adaptér motora
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
47
kVA
4
i
4.5
f
n
Konštrukcia možností a doplnkových vyhotovení
Pohony s klinovým remeňom /VBD
P Hz
Pohony s klinovým remeňom /VBD
Pohony s klinovým remeňom sa obyčajne nasadzujú tam, kde je potrebné vyrovnanie
celkových prevodových pomerov alebo konštrukčné okrajové podmienky vyžadujú
určité usporiadanie motora.
Štandardná dodávka zahŕňa konzolu motora, remenice, klinové remene a ochranný
kryt. Voliteľne možno s motorom dodaÏ pohon ako kompletne montovanú jednotku.
Nasledujúce obrázky znázorňujú principiálnu konštrukciu prevodovky s pohonom
klinovým remeňom.
X.F..
X.K..
953104395
VÝSTRAHA!
Dodržujte maximálnu obvodovú rýchlosÏ podľa údajov výrobcu.
Îažké poranenia!
•
Remenica sa môže zničiÏ pri prekročení povolených otáčok.
UPOZORNENIE
Pohony klinovými remeňmi v štandardnom vyhotovení nemožno kombinovaÏ
s montážnou prírubou alebo ventilátorom, pretože tieto kombinácie navzájom kolidujú.
48
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Konštrukcia možností a doplnkových vyhotovení
Pohonné jednotky na oceľovej konštrukcii
4.6
kVA
i
f
n
4
P Hz
Pohonné jednotky na oceľovej konštrukcii
Pre prevodovky v horizontálnom vyhotovení sa dodáva predmontovaná pohonná
jednotka na oceľovej konštrukcii (kulisa motora alebo základový rám).
4.6.1
Kulisa motora /SB
Kulisa motora je oceľová konštrukcia [1] na spoločné umiestnenie prevodovky, (hydro-)
spojky a motora (príp. aj brzdy) vrátane ochranných zariadení, ako kryt a pod. Spravidla
sa pritom jedná o:
•
prevodovku s dutým hriadeľom alebo
•
prevodovku s plným hriadeľom s tuhou prírubovou spojkou na výstupnom hriadeli.
Vystuženie oceľovej konštrukcie [1] je zaistené momentovou podperou [2].
Príklad: Kulisa
motora so spojkou
[5]
[4]
[3]
[1]
[2]
216568971
[1] Kulisa motora
[2] Momentová podpera (voliteľná)
[3] Prevodovka s kužeľovo-čelným ozubením
[4] Spojka s ochranným krytom
[5] Motor
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
49
4
kVA
i
4.6.2
f
n
Konštrukcia možností a doplnkových vyhotovení
Pohonné jednotky na oceľovej konštrukcii
P Hz
Základový rám /BF
Pre prevodovky v horizontálnom vyhotovení sa dodáva predmontovaná pohonná
jednotka na základovom ráme.
Základový rám je oceľová konštrukcia [1] na spoločné umiestnenie prevodovky, (hydro-)
spojky a motora (príp. aj brzdy) vrátane ochranných zariadení, ako kryt a pod. Oceľová
konštrukcia je podopretá viacerými pätkovými upevneniami [2]. Spravidla pritom ide
o prevodovku s plným hriadeľom s elastickou spojkou na výstupnom hriadeli.
Príklad: Základový
rám so spojkou
[5]
[3]
[4]
[1]
[2]
219858571
[1] Základový rám
[2] Pätkové upevnenie
[3] Prevodovka s kužeľovo-čelným ozubením
[4] Ochranný kryt spojky
[5] Motor
50
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Konštrukcia možností a doplnkových vyhotovení
Spôsoby chladenia
4.7
Spôsoby chladenia
4.7.1
Prirodzené chladenie
kVA
i
f
n
4
P Hz
Prevodovka sa chladí len prirodzeným odvodom tepla.
4.7.2
Chladenie ventilátorom
Na hriadeli prevodovky je zabudovaný ventilátor, ktorého prúd vzduchu zlepšuje
prechod tepla z povrchu prevodovky do okolia. Informácie nájdete v nasledujúcej
kapitole "Ventilátor" (Æ str. 52).
4.7.3
Zabudované chladenie
Tu sa jedná o priamo zabudované systémy do skrine prevodovky alebo bezprostredne
montované chladiace systémy, napr. vodné chladiace veko (Æ str. 54) alebo vodná
chladiaca patróna (Æ str. 55).
4.7.4
Obehové chladenie
Prevodový olej sa z prevodovky prečerpáva pomocou čerpadla (motorové čerpadlo
alebo hriadeľové mazacie čerpadlo) do externého výmenníka tepla. Spravidla sa jedná
o zariadenia na zásobovanie olejom s výmenníkom na báze olej - voda (Æ str. 57) alebo
olej - vzduch (Æ str. 59).
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
51
kVA
4
i
4.8
f
n
Konštrukcia možností a doplnkových vyhotovení
Ventilátor /FAN
P Hz
Ventilátor /FAN
Na zvýšenie medzného tepelného výkonu alebo pri zmene podmienok prostredia po
uvedení prevodovky do prevádzky možno namontovaÏ ventilátor. Smer otáčania
prevodovky nemá vplyv na chod ventilátora.
K dispozícii sú tieto varianty ventilátorov:
4.8.1
X.F.. Ventilátor (štandard) /FAN
30
°
[1]
[1]
674444299
[1] ponechaný voľný vstup vzduchu
4.8.2
X.K.. Ventilátor (štandard) /FAN
30°
[1]
[1]
674450059
[1] ponechaný voľný vstup vzduchu
52
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Konštrukcia možností a doplnkových vyhotovení
Ventilátor /FAN
4.8.3
kVA
i
f
n
4
P Hz
X.K.. Advanced (voliteľné) /FAN-ADV
Pri vyhotovení X3K Advanced možno ku krytu ventilátora tesne primontovaÏ napr.
hydraulickú rozbehovú spojku.
Voľný vstup vzduchu je zabudovaný do krytu ventilátora.
30°
[1]
[1]
674455435
[1] ponechaný voľný vstup vzduchu
UPOZORNENIE
Ventilátorové vyhotovenie X.K.. Advanced nie je možné v spojení s momentovou
podperou, pretože kryt ventilátora sa upevňuje v styčnom bode momentovej podpery.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
53
kVA
4
i
4.9
f
n
Konštrukcia možností a doplnkových vyhotovení
Zabudované chladenie - vodné chladiace veko /CCV
P Hz
Zabudované chladenie - vodné chladiace veko /CCV
Vodné chladiace veko sa nachádza na montážnom otvore prevodovky a napája sa
z vodovodnej prípojky. Vodovodnú prípojku zabezpečí zákazník.
Odvádzané množstvo vody závisí od vstupnej teploty a objemového prietoku
pretekajúceho média. DodržaÏ sa musia údaje uvedené v technickej špecifikácii.
UPOZORNENIE
Nepoužívajte agresívne chladiace médiá, ako napr. brakická alebo slaná voda,
kontaktujte SEW-EURODRIVE.
4.9.1
Konštrukcia
Vodné chladiace veko [1] sa skladá z korózii odolnej hliníkovej zliatiny.
Na pripojenie na chladiace okruh sú k dispozícii dve prípojky s rúrkovým závitom G1/2".
Nákrutka nie je súčasÏou dodávky.
Prevodovka vo vyhotovení s vodným chladiacim vekom sa dodáva kompletne
zmontovaná.
Vodné chladiace veko možno namontovaÏ aj dodatočne, obráÏte sa na SEWEURODRIVE.
[1]
[2] [1] [3]
313740683
[1] Vodné chladiace veko
[2] Vstup
4.9.2
[3] Výstup
Pokyny k pripojeniu a prevádzke
Na dosiahnutie medzných tepelných výkonov uvedených v katalógu je, v závislosti od
veľkosti, potrebný objemový prietok chladiacej vody (vstupná teplota vody 15 °C) podľa
nasledujúcej tabuľky. Pri inom množstve chladiacej vody, teplote alebo použití
špeciálnych chladiacich médií sa mení aj chladiaci výkon vodného chladiaceho veka.
V prípade pochybností kontaktujte SEW-EURODRIVE.
54
VeľkosÏ
Objemový prietok chladiacej vody [l]
180 - 190
8
200 - 210
11
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Konštrukcia možností a doplnkových vyhotovení
Zabudované chladenie - vodná chladiaca patróna /CCT
4.10
kVA
i
f
n
4
P Hz
Zabudované chladenie - vodná chladiaca patróna /CCT
Vodná chladiaca patróna je umiestnená v olejovom kúpeli prevodovky a napája sa
vodovodnou prípojkou. Vodovodnú prípojku zabezpečí zákazník.
Odvádzané množstvo vody závisí od vstupnej teploty a objemového prietoku
pretekajúceho média. Počet vodných chladiacich patrón nájdete v technickej
špecifikácii.
UPOZORNENIE
Nepoužívajte agresívne chladiace médiá, ako napr. brakická alebo slaná voda,
kontaktujte SEW-EURODRIVE.
4.10.1 Konštrukcia
Vodná chladiaca patróna sa skladá z dvoch hlavných častí
•
Chladiaca rúra (zliatina CuNi)
•
Prípojka (mosadz)
Na pripojenie na chladiace okruh sú k dispozícii dve prípojky s rúrkovým závitom G1/2".
Nákrutka nie je súčasÏou dodávky.
Prevodovka vo vyhotovení s vodnou chladiacou patrónou sa dodáva kompletne
zmontovaná.
Vodnú chladiacu patrónu možno namontovaÏ aj dodatočne, obráÏte sa na SEWEURODRIVE.
[3] [4] [3] [4]
[1]
[2]
313751819
[1]
[2]
[3]
[4]
Chladiaca rúra
Prípojka
Výstup
Vstup
UPOZORNENIE
Pri prevodovkách s dvomi vodnými chladiacimi patrónami sa musí chladiaci okruh
zapojiÏ paralelne. Riaďte sa kapitolou "zabudované chladenie - vodná chladiaca
patróna" (Æ str. 121).
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
55
4
kVA
i
f
n
Konštrukcia možností a doplnkových vyhotovení
Zabudované chladenie - vodná chladiaca patróna /CCT
P Hz
4.10.2 Pokyny k pripojeniu a prevádzke
Na dosiahnutie medzných tepelných výkonov uvedených vo výberových tabuľkách je,
v závislosti od veľkosti, potrebný objemový prietok chladiacej vody (vstupná teplota
vody 15 °C) podľa nasledujúcej tabuľky.
Pri inom množstve chladiacej vody, teplote alebo použití špeciálnych chladiacich médií
sa mení aj chladiaci výkon vodnej chladiacej patróny. V prípade pochybností kontaktujte
SEW-EURODRIVE.
Pre každú patrónu sa osobitne určí množstvo chladiacej vody.
Objemový prietok chladiacej vody [l]
VeľkosÏ
56
X2F / X2K / X3F / X3K
X4F / X4K
180 - 210
9
4
220 - 250
12
4
260 - 270
22
8
280 - 300
24
10
310 - 320
28
13
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Konštrukcia možností a doplnkových vyhotovení
Obehové chladenie olejového vodného chladiča s motorovým čerpadlom /OWC
4.11
kVA
i
f
n
4
P Hz
Obehové chladenie olejového vodného chladiča s motorovým čerpadlom
/OWC
Ak nepostačuje medzný tepelný výkon prirodzenej chladenej prevodovky alebo
chladenia ventilátorom na vstupnom hriadeli, možno použiÏ olejovo-vodné chladiace
zariadenie. Predpokladom per olejovo-vodný chladiaci systém je dostupnosÏ vhodnej
chladiacej vody.
UPOZORNENIE
•
•
Nepoužívajte agresívne chladiace médiá, ako napr. brakická alebo slaná voda,
kontaktujte SEW-EURODRIVE.
Nasledujúce vyhotovenia platia pre prevodovky s brodivým mazaním. Chladiace
zariadenie s motorovým čerpadlom slúži len na chladenie prevodového oleja.
4.11.1 Konštrukcia
Do vybavenia chladiaceho zariadenia v základnom vyhotovení (variant 0) patria:
•
Čerpadlo s priamo zabudovaným asynchrónnym motorom
•
Olejovo-vodný výmenník tepla
•
Teplotný spínač s dvomi spínacími bodmi pre
•
riadené spustenie motorového čerpadla pri teplote > 40 °C
•
sledovanie chladiacej skupiny, t.j. výstraha resp. odpojenie prevodovky pri
teplote oleja > 90 °C
UPOZORNENIE
Zákazník zabezpečí prepojenie medzi teplotným spínačom a motorom.
Chladiace zariadenie sa dodáva ako kompletná jednotka, avšak bez elektrických
prívodov. Možné sú nasledujúce vyhotovenia:
•
zabudované priamo na prevodovku vrát. potrubia chladiaceho okruhu alebo
•
na základovom ráme pre oddelenú inštaláciu, avšak bez potrubia k prevodovke
[2]
[6]/[7]
[5]
[6]
[1]
[7]
[1]
M
[4]
[3]
[2]
[4]
[1] Čerpadlo s motorom
[5] Výtlačné potrubie
[2] Olejovo-vodný výmenník tepla
[6] Vstup chladiacej vody
[3] Teplotný spínač s dvomi spínacími bodmi
[7] Výstup chladiacej vody
[5]
[3]
[4] Sacie potrubie
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
57
4
kVA
i
f
n
Konštrukcia možností a doplnkových vyhotovení
Obehové chladenie olejového vodného chladiča s motorovým čerpadlom /OWC
P Hz
4.11.2 VeľkosÏ, chladiaci výkon a výber
Výkonové údaje štandardizovaných chladiacich zariadení sú zhrnuté v nasledujúcej
tabuľke.
VeľkosÏ
Chladiace
zariadenie
Chladiaci výkon
chladiaceho zariadenia
[kW]
Prietok
chladiaceho zariadenia
[l/min]
Príkon
motora čerpadla
[kW]
OWC 010
5
10
0,75
OWC 020
9
21
1,1
OWC 030
14
28
1,5
OWC 040
22
53
2,2
OWC 050
30
77
3,0
OWC 060
45
91
4,0
OWC 070
70
144
5,5
Uvedené chladiace výkony platia pre teplotu chladiacej vody 30 °C, teplotu oleja 70 °C,
rovnaký objemový prietok oleja a chladiacej vody a frekvenciu siete 50 Hz.
58
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Konštrukcia možností a doplnkových vyhotovení
Obehové chladenie olejového vzduchového chladiča s motorovým čerpadlom /OAC
4.12
kVA
i
f
n
4
P Hz
Obehové chladenie olejového vzduchového chladiča s motorovým
čerpadlom /OAC
Ak nepostačuje medzný tepelný výkon prirodzenej chladenej prevodovky alebo
chladenia ventilátorom na vstupnom hriadeli, možno použiÏ olejovo-vzduchové
chladiace zariadenie.
UPOZORNENIE
Nasledujúce vyhotovenia platia pre prevodovky s brodivým mazaním. Chladiace
zariadenie s motorovým čerpadlom slúži len na chladenie prevodového oleja.
4.12.1 Konštrukcia
Do vybavenia chladiaceho zariadenia v základnom vyhotovení (variant 0) patria:
•
Čerpadlo s priamo zabudovaným asynchrónnym motorom
•
Olejovo-vzduchový výmenník tepla
•
Teplotný spínač s 2 spínacími bodmi pre
•
riadené spustenie motorového čerpadla pri teplote > 40 °C
•
sledovanie chladiacej skupiny, t.j. výstraha alebo odpojenie prevodovky pri
teplote oleja > 90 °C
UPOZORNENIE
Zákazník zabezpečí prepojenie medzi teplotným spínačom a chladiacim zariadením.
Chladiace zariadenie sa dodáva ako kompletná jednotka na základovom ráme pre
oddelenú inštaláciu, avšak bez elektrických prípojov a potrubí.
Zabezpečte miesto inštalácie bez vibrácií a max. vzdialenosÏ od prevodovky cca 1 m.
[5]
[2]
M
[5]
[1]
[2]
M
[4]
[3]
[4]
[4]
[5]
[3]
762404619
[1] Čerpadlo a motor
[4] Prípojka sacieho potrubia
[2] Olejovo-vzduchový výmenník tepla
[5] Prípojka výtlačného potrubia
[3] Teplotný spínač s dvomi spínacími bodmi
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
59
4
kVA
i
f
n
Konštrukcia možností a doplnkových vyhotovení
Obehové chladenie olejového vzduchového chladiča s motorovým čerpadlom /OAC
P Hz
4.12.2 Veľkosti, chladiaci výkon, výber
Výkonové údaje dostupných chladiacich zariadení sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.
VeľkosÏ
chladiaceho
zariadenia
Chladiaci výkon
chladiaceho zariadenia
[kW]
Prietok oleja
chladiaceho zariadenia
[l/min]
Príkon
motora čerpadla
[kW]
OAC 010
5
28
0,75
OAC 020
9
28
0,75
OAC 030
14
58
2,2
OAC 040
22
58
2,2
Uvedené chladiace výkony platia pre teplotu vzduchu 40 °C pri teplote oleja 70 °C
a frekvencii siete 50 Hz.
60
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Konštrukcia možností a doplnkových vyhotovení
Vyhrievanie oleja /OH
4.13
kVA
i
f
n
4
P Hz
Vyhrievanie oleja /OH
Vyhrievanie oleja je potrebné, aby sa zabezpečilo mazanie pri studenom štarte pri
nízkej vonkajšej teplote.
4.13.1 Konštrukcia
Vyhrievanie oleja sa skladá z dvoch hlavných častí
1. Odporový článok v olejovom kúpeli ("Vyhrievanie oleja") so svorkovnicou
2. Teplotný snímač s termostatom
[2]
[1]
181714571
[1] Jednotka vyhrievania oleja
[2] Teplotný snímač s termostatom
UPOZORNENIE
Poloha termostatu a teplotného snímača sa líšia podľa vyhotovenia a montážnej
polohy prevodovky.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
61
4
kVA
i
4.14
f
n
Konštrukcia možností a doplnkových vyhotovení
Tlakový spínač /PS
P Hz
Tlakový spínač /PS
Všetky prevodovky s tlakovým mazaním
zabezpečujúcim sledovanie funkcie.
sú
vybavené
tlakovým
spínačom
Tlakový spínač sa pripája a do zariadenia montuje tak, aby prevodovka mohla pracovaÏ
len vtedy, ak je tlak v olejovom čerpadle. Dovolené je pritom krátkodobé premostenie
počas rozbehu (maximálne 10 sekúnd).
Zákazník zabezpečí elektrické pripojenie, ako aj vyhodnocovanie spínacieho signálu.
4.15
Snímač teploty /PT100
Na meranie teploty prevodového oleja sa môže použiÏ snímač teploty PT100.
Snímač teploty je umiestnený v olejovom kúpeli prevodovky. Presná poloha závisí od
vyhotovenia prevodovky a polohy hriadeľa.
4.16
Teplotný spínač /NTB
Na sledovanie teploty oleja v prevodovke je k dispozícii teplotný spínač s pevne
nastavenými spínacími teplotami 70 °C, 80 °C, 90 °C alebo 100 °C.
Teplotný spínač sa obyčajne používa na tieto funkcie:
•
Predvýstraha pri 70 °C alebo 80 °C,
•
Zastavenie hlavného motora prevodovky pri 90 °C alebo 100 °C.
Za zaručenie dlhej životnosti a funkcie pri všetkých podmienkach odporúčame
v prúdovom okruhu použiÏ relé namiesto priameho pripojenia teplotným spínačom.
Teplotný spínač je umiestnený v olejovom kúpeli prevodovky. Presná poloha závisí od
vyhotovenia prevodovky a polohy hriadeľa.
4.17
Teplotný spínač /TSK
V spojení so zariadeniami na zásobovanie olejom per obehové chladenie sa používa
teplotný spínač TSK. Tento sa vyrába s dvomi pevnými spínacími bodmi 40 °C a 90 °C
na riadenie a sledovanie funkcií zariadenia.
Teplotný spínač sa do obvodu zariadenia na zásobovanie olejom zapája takto.
•
zopnutie chladiaceho zariadenia pri dosiahnutí teploty oleja 40 °C
•
varovný signál alebo zastavenie prevodovky pri prekročení teploty oleja 90 °C
(obyčajne náznak chybnej funkcie zariadenia na zásobovanie olejom)
Za zaručenie dlhej životnosti a funkcie pri všetkých podmienkach odporúčame
v prúdovom okruhu použiÏ relé namiesto priameho pripojenia teplotným spínačom.
Teplotný spínač je umiestnený v olejovom kúpeli prevodovky. Presná poloha závisí od
vyhotovenia prevodovky a polohy hriadeľa.
62
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
Potrebné náradie / pomôcky
5
Inštalácia / montáž
5.1
Potrebné náradie / pomôcky
5
V rozsahu dodávky nie sú obsiahnuté:
5.2
•
Súprava kľúčov na skrutky
•
Momentový kľúč
•
Nasadzovací prípravok
•
Príp. vyrovnávacie prvky (podložky, dištančné krúžky)
•
Upevňovací materiál pre vstupné/výstupné prvky
•
Klzný prostriedok napr. NOCO®-Fluid od SEW Æ okrem prevodoviek s dutým
hriadeľom
•
Pre prevodovky s dutým hriadeľom Æ pomôcky na montáž / demontáž na hriadeľ
stroja
•
Upevňovacie dielce na základ prevodovky
UÏahovacie momenty
Skrutka / matica
UÏahovací moment
Trieda pevnosti 8.8
[Nm]
M6
11
M8
25
M10
48
M12
86
M16
210
M20
410
M24
710
M30
1450
M36
2500
M42
4000
M48
6000
M56
9600
UPOZORNENIE
Skrutky sa pri montáži nesmú mazaÏ.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
63
Inštalácia / montáž
5
Upevnenie prevodoviek
5.3
Upevnenie prevodoviek
Nasledujúca tabuľka uvádza veľkosti závitov a uÏahovacie momenty na upevnenie
pätky jednotlivých veľkostí prevodoviek.
UÏahovací moment
Trieda pevnosti 8.8
VeľkosÏ
Skrutka / Matica
180-190
M36
2500
200-230
M42
4000
240-280
M48
6000
290-320
M56
9600
[Nm]
UPOZORNENIE
Skrutky sa pri montáži nesmú mazaÏ.
5.4
Tolerancie
5.4.1
Konce hriadeľov
Tolerancia priemeru podľa DIN 748
á
 50 mm
Æ ISO k6
á
> 50 mm
Æ ISO m6
Strediace otvory podľa DIN 332, časÏ 2 (tvar D..):
á > 16...21 mm Æ M6
á
> 50...85 mm
Æ M20
Æ M24
á > 21...24 mm Æ M8
á
> 85...130 mm
á > 24...30 mm Æ M10
á
> 130...225 mm1) Æ M30
á > 30...38 mm Æ M12
á
> 225...320 mm1) Æ M36
á > 38...50 mm Æ M16
á
> 320...500 mm1) Æ M42
1) Rozmery nie podľa DIN 332, hĺbka závitu vrátane zahĺbenia je minimálne dvojnásobok menovitého
priemeru závitu
Pero podľa DIN 6885 (vysoký tvar)
5.4.2
Dutý hriadeľ
Tolerancia priemeru:
5.4.3
á
Æ ISO H7 pri dutých hriadeľoch pre zverné kotúče
á
Æ ISO H8 pri dutých hriadeľoch s drážkou pre pero
Montážna príruba
Tolerancia vystredenia osadenia: ISO f7
64
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
Pokyny na inštaláciu / montáž
5.5
5
Pokyny na inštaláciu / montáž
POZOR!
Nesprávna inštalácia a montáž môže maÏ za následok poškodenie prevodovky.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
Dodržiavajte nasledujúce pokyny.
•
Práce na prevodovke vykonávajte len pri odstavenej prevodovke. Agregát pohonu
zabezpečte proti neúmyselnému zapnutiu.
•
Na typovom štítku sú uvedené najdôležitejšie technické údaje. Ďalšie dôležité údaje
pre prevádzku sú uvedené vo výkresoch, v potvrdení objednávky, prípadne
v osobitnej dokumentácii zákazky.
•
Bez konzultácie s SEW-EURODRIVE sa na prevodovke nesmú vykonávaÏ zmeny
na prevodovke a všetkých jej nadstavbách.
•
Otáčajúce sa časti pohonu, ako spojky, ozubené kolesá alebo remeňové prevody
musia byÏ chránené proti dotyku vhodnými ochrannými zariadeniami.
•
Prevodovka sa môže inštalovaÏ/montovaÏ len v uvedenej montážnej polohe, na
rovnej, torzne tuhej a bezotrasovej základovej konštrukcii. Pri montáži nesmie medzi
pätkami skrine a montážnou prírubou vzniknúÏ pnutie.
•
Dbajte na to, aby boli voľne prístupné skrutky pre kontrolu hladiny a vypúšÏanie oleja!
•
Pri nebezpečenstve elektrochemickej korózie medzi prevodovkou a pracovným
strojom (spojenie rozličných kovov ako sú napr. liatina/ušľachtilá oceľ) použite
dištančné vložky z plastu! Skrutky takisto opatrite podložkami z plastu! Skriňu
prevodovky vždy uzemnite.
•
Spojenie nadstavbových prevodoviek s motormi a adaptérmi smú vykonávaÏ len
autorizované osoby. V prípade pochybností kontaktujte SEW-EURODRIVE.
•
Nikde na pohone sa nesmú vykonávaÏ žiadne zváracie práce. Nepoužívajte pohony
ako ukostrenie pre zváracie práce. Ozubenia a ložiská sa môžu zváracími prúdmi
zničiÏ.
•
Pri inštalácii vo vonkajšom prostredí musí byÏ prevodovka chránená pred slnečným
žiarením. Umiestnite vhodné ochranné zariadenia, ako napr. kryty, zastrešenie
a pod.! Zabráňte pritom hromadeniu tepla. Prevádzkovateľ musí zabezpečiÏ, aby
činnosÏ prevodovky nebola obmedzená cudzími telesami (napr. pádom predmetov
alebo zasypaním).
•
Prevodovku chráňte pred priamym prúdením chladného vzduchu. Kondenzácia
môže spôsobiÏ hromadenie vody v oleji.
•
Pre použitie vo vlhkých priestoroch alebo vo vonkajšom prostredí sa prevodovky
dodávajú s vhodným lakovaním (povrchovou úpravou). Opravte prípadne
poškodenie laku (napr. na odvzdušňovacom ventile).
•
Nesmiete meniÏ existujúci potrubný systém.
•
Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách!
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
65
Inštalácia / montáž
5
Prípravné práce
5.6
Prípravné práce
Skontrolujte, či sú splnené nasledujúce body:
5.6.1
•
Údaje na typovom štítku motora súhlasia s údajmi elektrickej siete.
•
Pohon nie je poškodený prepravou alebo skladovaním.
•
Teplota prostredia zodpovedá údajom v technickej dokumentácii, na typovom štítku
a tabuľke mazív v kapitole "Mazivá" (Æ str. 157).
•
V okolí nie sú prítomné žiadne oleje, kyseliny, plyny, pary, žiarenie atď.
•
Výstupné hriadele prevodovky a dosadacie plochy príruby dôkladne zbavte
protikoróznych prostriedkov, znečistení a pod. Použite pritom bežné rozpúšÏadlo.
RozpúšÏadlá nesmú preniknúÏ na tesniace manžety hriadeľových tesniacich krúžkov
- poškodenie materiálu!
Dlhodobé skladovanie
Dôležité: Pri skladovaní Ã 1 rok sa znižuje čas použiteľnosti tuku v ložiskách (platí len
tukom mazané ložiská).
Uzatváraciu skrutku vymeňte za dodaný odvzdušňovací filter.
5.7
Inštalácia prevodovky
5.7.1
Základ
Predpokladom na rýchlu a spoľahlivú montáž prevodovky je výber správneho typu
základu, ako aj riadny projekt uloženia prevodovky so všetkými potrebnými údajmi
o konštrukcii a rozmeroch.
Pri montáži prevodovky na oceľovú konštrukciu dbajte predovšetkým na dostačujúcu
tuhosÏ, aby ste zabránili škodlivým vibráciám a kmitom. Základ musí byÏ dimenzovaný
v súlade s hmotnosÏou a krútiacim momentom pri zohľadnení síl pôsobiacich na
prevodovku.
Upevňovacie skrutky alebo matice dotiahnite predpísaným momentom. Skrutky
a uÏahovacie momenty sú uvedené v kapitole "Upevnenie prevodovky" (Æ str. 64).
POZOR!
Nesprávny základ môže poškodiÏ prevodovku.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
66
Základ musí byÏ vodorovný a rovinný; pri doÏahovaní upevňovacích skrutiek sa
v prevodovke nesmie vytváraÏ pnutie.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
5
Olejová náplň
5.7.2
Polohovanie osí hriadeľov
NEBEZPEČENSTVO!
Pri nedodržaní presnosti polohovania osí hriadeľov hrozí zlomenie hriadeľa.
SmrÏ alebo Ïažké poranenia.
•
Požiadavky na spojky sú uvedené v osobitných prevádzkových návodoch!
Od vzájomnej presnosti polohovania osí hriadeľov v podstatnej miere závisí životnosÏ
hriadeľov, ložísk a spojok.
Preto sa treba vždy snažiÏ o dosiahnutie nulovej odchýlky. Požiadavky na spojky sú
uvedené v osobitných prevádzkových návodoch.
5.8
Olejová náplň
NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
SmrÏ alebo Ïažké poranenia.
•
•
Motor a brzdu pred začiatkom prác odpojte od napájania.
Motor zabezpečte proti neúmyselnému zapnutiu.
POZOR!
Nesprávna olejová náplň môže maÏ za následok poškodenie prevodovky.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
5.8.1
•
Dodržiavajte nasledujúce pokyny.
•
Prevodovku plňte len v konečnej montážnej polohe.
•
Dbajte na to,aby olej mal pri plnení teplotu okolia.
•
Pri prevodovkách s externým napájacím potrubím napr. olejovo-vzduchový chladič,
pripojte potrubia ešte pred začatím plnenia.
•
Dodržujte doplňujúce pokyny
v nasledujúcich kapitolách.
v
závislosti
od
druhu
mazania,
uvedené
Prevodovky s brodivým alebo ponorným mazaním bez vyrovnávacej olejovej nádrže
Dodržiavajte nasledujúce pokyny.
•
Prevodovku naplňte druhom a množstvom oleja podľa typového štítku a kapitoly
"Výmena oleja" (Æ str. 148).
•
Na olejoznaku alebo meracej tyči skontrolujte množstvo oleja. Ďalšie informácie
nájdete v kapitole "Kontrola množstva oleja" (Æ str. 146).
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
67
Inštalácia / montáž
5
Olejová náplň
5.8.2
Prevodovky s ponorným mazaním a olejovou vyrovnávacou nádržou
POZOR!
Nesprávna náplň môže v dôsledku nedostatočného mazania poškodiÏ horné ložiská
v prevodovke.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
Prevodovky s olejovou vyrovnávacou nádržou plňte veľmi starostlivo.
UPOZORNENIE
Pred plnením skontrolujte, či sú priechodné odvzdušňovacie potrubia [4] medzi
ložiskami a olejovou vyrovnávacou nádržou.
Len tak je možné bezchybné odvzdušňovanie ložísk.
Pri plnení dodržujte tento postup:
[2]
[5]
[7]
[6]
[1]
[1]
[2/3]
[4]
[4]
1529626379
[1] Uzatváracie skrutky
[4] Odvzdušňovacie potrubie
[2] Plniaci otvor
[5] Kompenzátor oleja
[3] Olejová mierka
[6] Uzatváracia skrutka T-člena
[7] T-člen
1. Otvorte všetky hore sa nachádzajúce uzatváracie skrutky [1] na prevodovke.
Niektoré vyhotovenia majú odvzdušňovacie potrubie [4] s T-členom [7]. V takomto
prípade dodatočne otvorte uzatváraciu skrutku [6] T-člena [7].
2. Množstvo a druh oleja nájdete na typovom štítku.
68
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
Olejová náplň
5
3. Cez plniaci otvor [2] alebo jedným z otvorov pre uzatváracie skrutky [1] naplňte olej.
Pri plnení cez plniaci otvor [2] pamätajte na to, aby počas celého plnenia bola hladina
pod prípojkou odvzdušňovacieho potrubia [4] na olejovej vyrovnávacej nádrži [5],
aby sa neupchalo!
4. Ak olej počas plnenia dosiahne otvory uzatváracích skrutiek [1], do prevodovky
zaskrutkujte uzatváracie skrutky. Týmto spôsobom predídete zavzdušneniu
prevodovky.
5. Vyhotovenia s T-členom [7] v odvzdušňovacom potrubí [4] plňte olejom až do
vystúpenia oleja z T-člena [7]. Prevodovka je potom úplne naplnená. Zatvorte
uzatváracie skrutky [6] T-člena [7].
6. Pomocou meracej tyče skontrolujte množstvo oleja [3].
7. Hladina oleja v prevodovke môže po naplnení poklesnúÏ kvôli vzduchovým bublinám
nachádzajúcim sa v oleji. Preto počas prvých prevádzkových hodín pravidelne
kontrolujte hladinu oleja, či neklesá. Hladinu oleja kontrolujte až po vychladnutí
prevodovky na teplotu okolia.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
69
Inštalácia / montáž
5
Olejová náplň
5.8.3
Prevodovky s tlakovým mazaním
Dodržiavajte nasledujúce pokyny.
•
Prevodovku naplňte druhom a množstvom oleja podľa typového štítku a kapitoly
"Výmena oleja" (Æ str. 148).
•
Na olejoznaku alebo meracej tyči skontrolujte množstvo oleja. Ďalšie informácie
nájdete v kapitole "Kontrola množstva oleja" (Æ str. 146).
•
Pri montáži čerpadla na hladinou oleja hrozí nebezpečenstvo, že čerpadlo nebude
nasávaÏ a prevodovka sa nebude dostatočne premazávaÏ. V takomto prípade
hriadeľové mazacie čerpadlo naplňte olejom cez uzatváraciu skrutku [1]. Čerpadlo
treba plniÏ bezprostredne pre uvedením do prevádzky.
[1]
9007199985208459
Pripojenie
tlakového spínača
Všetky prevodovky s tlakovým mazaním
zabezpečujúcim sledovanie funkcie.
sú
vybavené
tlakovým
spínačom
Tlakový spínač sa pripája a do zariadenia montuje tak, aby prevodovka mohla pracovaÏ
len vtedy, ak je tlak v olejovom čerpadle. Dovolené je pritom krátkodobé premostenie
počas rozbehu (maximálne 10 sekúnd). Riaďte sa kapitolou "Tlakový spínač"
(Æ str. 134).
70
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
5
Prevodovka s plným hriadeľom
5.9
Prevodovka s plným hriadeľom
5.9.1
Montáž vstupných a výstupných prvkov
POZOR!
Nesprávna montáž môže maÏ za následok poškodenie ložísk, krytu alebo hriadeľa.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
•
•
Vstupné a výstupné prvky montujte len pomocou nasadzovacieho prípravku.
Na nasadenie použite strediaci otvor so závitom umiestnený na konci hriadeľa.
Remenice, spojky, pastorky atď. v žiadnom prípade nenasúvajte na zakončenie
hriadeľa údermi kladiva. Možné následky sú poškodenie ložísk, skrine a hriadeľa!
Pri remeniciach dbajte prosím na správne napnutie remeňa podľa údajov výrobcu
Nasledujúci obrázok znázorňuje príklad nasadzovacieho prípravku na montáž spojok
alebo nábojov na koniec hriadeľov prevodoviek alebo motorov. Prípravok je možné
prípadne použiÏ bez axiálneho ložiska.
[4] FX1
[1]
[2]
[4]
X1
X1
[3]
FX1
A
356867979
B
651876363
[1] Koniec hriadeľa
A
nevhodné
[2] Axiálne ložisko
B
správne
[3] Náboj spojky
[4] Náboj
Na zamedzenie neprípustne veľkých radiálnych síl: Ozubené alebo reÏazové kolesá
montujte podľa obrázka B.
UPOZORNENIE
Montáž si uľahčíte, ak príslušný výstupný prvok vopred natriete mazivom a/alebo
krátko zahrejete (na 80 ... 100 °C).
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
71
Inštalácia / montáž
5
Spojky
5.10
Spojky
UPOZORNENIE
Riaďte sa prevádzkovými návodmi príslušného výrobcu spojky.
5.10.1 Montážne tolerancie
Pri montáži spojok vykonajte nasledujúcu kompenzáciu podľa údajov výrobcu spojky.
a) Maximálna a minimálna vzdialenosÏ
b) Axiálny posun
c) Uhlové presadenie
a)
b)
c)
211395595
72
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
Spojky
5
Nasledujúca tabuľka uvádza rôzne metódy na meranie rôznych tolerancií.
Merací
prostriedok
Uhlové presadenie
Osové presadenie
a1
a
D
b
a
Kaliber
a2
f2
Táto metóda merania umožňuje získaÏ presný výsledok
len vtedy, keď sa odchýlka čelných plôch spojky odstráni
otáčaním oboch polovíc spojky o 180° a potom sa
vypočíta priemerná hodnota rozdielu (a1 – a2).
f1
Na nasledujúcom obrázku je zobrazený spôsob merania
osového presadenia osi pomocou primeriavacieho pravítka.
Prípustné hodnoty odchýlky súosovosti sú spravidla také malé,
že sa odporúča pracovaÏ radšej s číselníkovým odchýlkomerom.
Pri otáčaní časti spojky, na ktorej je upevnený číselníkový
odchýlkomer, odčítame odchýlkomerom nameranú maximálnu
a minimálnu hodnotu, rozdiel týchto hodnôt vydelíme dvomi
a takto získaná hodnota je odchýlka súosovosti druhej časti
spojky (vzdialenosÏ b).
a1
a
D
b
a
Odchýlkomer
f2
f1
a2
f2
f1
Predpokladom použitia tejto meracej metódy je,
aby ložiská hriadeľa počas otáčania hriadeľov nemali
žiadnu axiálnu vôľu. Ak nie je táto podmienka splnená,
musí sa axiálna vôľa medzi čelnými plochami oboch
polovíc spojky odstrániÏ. Alternatívne sa môžu použiÏ
dva číselníkové odchýlkomery na protiľahlých stranách
spojky (na výpočet rozdielu oboch odchýlkomerov pri
otáčaní spojky).
Nasledujúci obrázok znázorňuje meranie osového presadenia
presnejšou metódou merania. Obe polovice spojky sa otáčajú
spoločne tak, aby nedošlo ku kĺzaniu hrotu odchýlkomeru po
meranej ploche. Odčítame odchýlkomerom nameranú maximálnu
a minimálnu hodnotu, rozdiel týchto hodnôt vydelíme dvomi
a takto získaná hodnota je odchýlka súosovosti druhej časti
spojky (vzdialenosÏ b).
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
73
5
Inštalácia / montáž
Spojky
5.10.2 Spojka Rotex
Elastická spojka ROTEX je nenáročná na údržbu a môže kompenzovaÏ axiálnu,
radiálnu odchýlku súosovosti, ako aj uhlové presadenie. Dôkladné a presné nastavenie
hriadeľov zabezpečuje dlhú životnosÏ spojky.
Montážne rozmery
spojky ROTEX
ØdH
G
s
s
E
358469515
Montážne rozmery
Upevňovacia skrutka
VeľkosÏ spojky
E
[mm]
s
[mm]
á dH
[mm]
G
UÏahovací moment
[Nm]
14
13
1,5
10
M4
2,4
19
16
2
18
M5
4,8
24
18
2
27
M5
4,8
28
20
2,5
30
M6
8,3
38
24
3
38
M8
20
42
26
3
46
M8
20
48
28
3,5
51
M8
20
55
30
4
60
M10
40
65
35
4,5
68
M10
40
75
40
5
80
M10
40
90
45
5,5
100
M12
69
100
50
6
113
M12
69
110
55
6,5
127
M16
195
125
60
7
147
M16
195
140
65
7,5
165
M20
201
160
75
9
190
M20
201
180
85
10,5
220
M20
201
UPOZORNENIE
Pri montáži dodržte rozmer "E", aby ste zaručili axiálnu vôľu spojky.
74
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
5
Spojky
5.10.3 Spojka Nor-Mex, typ G a E
Spojky Nor-Mex typu G a E sa vyznačujú jednoduchou údržbou. Ide o torzne pružné
spojky, ktoré môžu vyrovnávaÏ osové, uhlové a radiálne presadenie. Pri spojke Nor-Mex
typu G je možná výmena elastického medzikrúžku bez presadenia hriadeľa.
Pri montáži polovíc spojky zabezpečte, aby sa dodržala odporúčaná vôľa (rozmer S2
pre typ G, rozmer S1 pre typ E) resp. celková dĺžka (rozmer LG pre typ G a rozmer LE
pre typ E) podľa nasledujúcich tabuliek. Presné nastavenie spojky zaručuje jej dlhú
životnosÏ.
Montážne rozmery
spojky Nor-Mex E
IE
IE
S1
LE
898339339
Nor-Mex E
VeľkosÏ spojky
Montážne rozmery
lE
[mm]
LE
[mm]
S1
[mm]
HmotnosÏ
[kg]
67
30
62,5
2,5 ± 0,5
0,93
82
40
83
3±1
1,76
97
50
103
3±1
3,46
112
60
123,5
3,5 ± 1
5
128
70
143,5
3,5 ± 1
7,9
148
80
163,5
3,5 ± 1,5
12,3
168
90
183,5
3,5 ± 1,5
18,4
194
100
203,5
3,5 ± 1,5
26,3
214
110
224
4±2
35,7
240
120
244
4±2
46,7
265
140
285,5
5,5 ± 2,5
66,3
295
150
308
8 ± 2,5
84,8
330
160
328
8 ± 2,5
121,3
370
180
368
8 ± 2,5
169,5
415
200
408
8 ± 2,5
237
480
220
448
8 ± 2,5
320
575
240
488
8 ± 2,5
457
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
75
5
Inštalácia / montáž
Spojky
Montážne pokyny,
montážne rozmery
spojky Nor-Mex G
IE
IG
S2
LG
898331659
Nor-Mex G
VeľkosÏ spojky
76
Montážne rozmery
lE
[mm]
lG
[mm]
82
40
40
97
50
49
LG
[mm]
S2
[mm]
HmotnosÏ
[kg]
92
12±1
1,85
113
14±1
3,8
112
60
58
133
15±1
5
128
70
68
154
16±1
7,9
148
80
78
176
18±1
12,3
168
90
87
198
21±1,5
18,3
194
100
97
221
24±1,5
26,7
214
110
107
243
26±2
35,5
240
120
117
267
30±2
45,6
265
140
137
310
33±2,5
65,7
295
150
147
334
37±2,5
83,9
330
160
156
356
40±2,5
125,5
370
180
176
399
43±2,5
177,2
415
200
196
441
45±2,5
249,2
480
220
220
485
45±2,5
352,9
575
240
240
525
45±2,5
517,2
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
5
Spojky
5.10.4 Prírubové spojky s valcovým lisovaným spojom /FC
Prírubové spojky [1] sú tuhé spojky na spojenie 2 hriadeľov [2].
Sú vhodné pre prevádzku v oboch smeroch otáčania, avšak nedokážu vyrovnaÏ
presadenie hriadeľov.
Krútiaci moment medzi hriadeľom a spojkou sa prenáša cez valcový lisovaný spoj, obe
polovice spojky sa zoskrutkujú na prírubách. Spojky majú po obvode viaceré montážne
otvory [3] určené na hydraulickú demontáž lisovaného spoja.
[2] [3]
[1]
[2]
9007200206609291
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
77
Inštalácia / montáž
5
Spojky
Rozmery hriadeľa
stroja
UPOZORNENIE
Ubezpečte sa, že rozmery hriadeľa stroja odpovedajú zadaniu SEW.
1658359563
ø D35
ø D36
ø D37
FA
K15
L
DIN 332 D.M..
DIN 509
X..R180
FC530
175h9
175v6
180
3
14
253
M30
E2.5x0.4
X..R190
FC530
175h9
175v6
180
3
14
253
M30
E2.5x0.4
X..R200
FC600
195h9
195v6
200
3
14
283
M30
E2.5x0.4
X..R210
FC600
195h9
195v6
200
3
14
283
M30
E2.5x0.4
X..R220
FC655
235h9
235v6
240
3
14
298
M36
E2.5x0.4
X..R230
FC655
235h9
235v6
240
3
14
298
M36
E2.5x0.4
X..R240
FC775
275h9
275v6
280
4
14
318
M36
E2.5x0.4
X..R250
FC775
275h9
275v6
280
4
14
318
M36
E2.5x0.4
X..R260
FC775
275h9
275v6
280
4
14
318
M36
E2.5x0.4
X..R270
FC815
295h9
295v6
300
4
19
343
M36
E2.5x0.4
X..R280
FC815
295h9
295v6
300
4
19
343
M36
E2.5x0.4
X..R290
FC870
315h9
315v6
320
4
19
373
M36
E2.5x0.4
X..R300
FC870
315h9
315v6
320
4
19
373
M36
E2.5x0.4
X..R310
FC950
355h9
355v6
360
4
19
413
M42
E2.5x0.4
X..R320
FC950
355h9
355v6
360
4
19
413
M42
E2.5x0.4
Montáž spojky na
hriadeľ
1. Dôkladne očistite a odmastite hriadeľ a otvor príruby. Čisté musia byÏ aj demontážne
otvory spojky.
POZOR!
Nesprávna montáž môže maÏ za následok poškodenie spojky.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
78
Dbajte na to, aby hriadeľ a otvor boli bezpodmienečne bez tuku, aby sa zaručila
bezchybná funkcia lisovaného spoja. Preto pri montáži nepoužívajte montážne
pasty.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
Spojky
5
2. Prírubovú spojku nahrejte na montážnu teplotu 230 °C, pokiaľ nie je zadefinovaná
iná teplota.
1153862283
POZOR!
Potrebná montážna v§ľa sa dosiahne len zahriatím spojky.
Pozor.Nebezpečenstvo popálenia počas celého montážneho procesu!
•
Horúce dielce zakryte, aby ste sa ich nemohli dotknúÏ!
POZOR!
Teplom vyžarovaným zo spojky sa môžu poškodiÏ okolité dielce.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
Okolité dielce (napr. hriadeľové tesniace krúžky) chráňte vhodnými ochrannými
štítmi.
3. Prírubovú spojku plynulo nasúvajte až na doraz na osadenie hriadeľa.
1153865867
UPOZORNENIE
•
Dôkladne si pripravte pracovné pomôcky a postup prác, aby ste spojku mohli
plynulo nasúvaÏ na hriadeľ. Spojka sa počas chladnutia musí zaistiÏ na hriadeli.
•
Po vychladnutí spojky naplňte demontážne otvory čistým minerálnym olejom
viskozitnej triedy ISO-VG 150 a uzavrite ich dodanými uzatváracími skrutkami.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
79
5
Inštalácia / montáž
Spojky
Montáž
prírubového spoja
POZOR!
Nesprávna montáž môže maÏ za následok poškodenie spojky.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
Pri montáži pamätajte na to, že prírubová spojka nedokáže vyrovnaÏ presadenie
hriadeľov.
1. Očistite prírubové plochy [1] polovíc spojky [2].
[2]
[1]
992697355
2. Vyrovnajte proti sebe otvory na oboch poloviciach spojky [2] a zostavte prírubovú
spojku.
[2]
992700555
80
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
5
Spojky
3. Namontujte skrutky [3] a dotiahnite ich do kríža predpísanými uÏahovacími
momentmi uvedenými v nasledujúcej tabuľke.
8
1
16
9
5
15
10
4
3
14
11
6
15
[3]
13
16
2
12
1
2
7
3
14
4
13
5
12
6
11
10 9
8
7
992703755
VeľkosÏ
VeľkosÏ skrutky
UÏahovací moment
Trieda pevnosti 10.9
[Nm]
180-190
M36
3500
200-230
M42
5600
240-280
M48
8500
290-320
M56
13600
UPOZORNENIE
Skrutky [3] sa pri montáži nesmú mazaÏ.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
81
Inštalácia / montáž
5
Spojky
Demontáž spojky z hriadeľa
Upozornenia
POZOR!
Nebezpečenstvo zovretia a pomliaždenia pri nesprávnej montáži Ïažkých súčastí.
Nebezpečenstvo zranenia!
•
•
Prírubovú spojku demontujte podľa pokynov.
Dodržujte nasledujúce pokyny pre demontáž:
Pri demontáži spojky [1] sa musí najprv hydraulicky oddeliÏ lisovaný spoj a potom
sÏahovacím prípravkom [2] prekonaÏ zostatkové súdržné sily. Nasledujúci obrázok na
príklade znázorňuje konštrukciu hydraulického sÏahovacieho prípravku.
[1]
[2]
1071755147
Pri demontáži je pre každý demontážny otvor potrebné jedno olejové čerpadlo.
Údaje potrebné pre dimenzovanie sÏahovacieho prípravku nájdete v nasledujúcej
tabuľke.
VeľkosÏ
Tlak oleja potrebný pre
demontáž
[bar]
Počet demontážnych
otvorov/počet potrebných
olejových čerpadiel
180-190
220
200-210
280
220-230
240-260
82
Potrebná axiálna sila
sÏahovacieho prípravku
[kN]
360
1600
3
420
270-280
490
290-300
550
310-320
670
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
5
Spojky
Postup
1. Uvoľnite skrutky [1] a oddeľte prírubovú spojku. Potom na demontážnych otvoroch
odstráňte uzatváracie skrutky [2].
[2]
[1]
1105822859
UPOZORNENIE
Dôkladne si pripravte demontážne pomôcky a postup prác, aby ste prírubovú spojku
mohli plynulo sÏahovaÏ z hriadeľa.
2. Prvé olejové čerpadlo [3] pripojte na demontážny otvor [4] ležiaci najbližšie k prírube
a natlakujte ho, až z demontážneho otvoru [5] začne vystupovaÏ olej. V závislosti od
vyhotovenia a veľkosti spojky sa tento otvor môže nachádzaÏ aj na čelnej strane
príruby spojky.
[3]
[4]
[4]
[5]
1000632331
UPOZORNENIE
Počas demontáže bezpodmienečne dodržujte bezpečnostné pokyny výrobcu
hydraulických zariadení.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
83
5
Inštalácia / montáž
Spojky
3. Ďalšie olejové čerpadlo [6] pripojte na otvor [5] a natlakujte olej, až začne vystupovaÏ
z demontážneho otvoru [7].
[7]
[6]
[5]
1002542475
4. Tento postup opakujte až pripojenia a natlakovania všetkých demontážnych otvorov.
Na poslednom demontážnom otvore [7] musíte tlak zvyšovaÏ, dovtedy, kým na
oboch čelných stranách spojky [8] začne vystupovaÏ olej v kruhovom tvare.
[7]
[8]
1002549387
UPOZORNENIE
84
•
Demontáž sa dá vykonaÏ aj s len jedným čerpadlom. Jednotlivé demontážne otvory
sa po natlakovaní musia zablokovaÏ. Pravidelným dotlakovaním sa počas celej
demontáže musí udržovaÏ konštantný tlak v systéme.
•
Pred sÏahovaním spojky nechajte pôsobiÏ tlak aspoň 30 minút, aby sa v lisovanom
spoji vytvoril rovnomerný olejový film. Počas tohto času, ako aj počas celej
demontáže sa musí udržovaÏ konštantný tlak na všetkých demontážnych otvoroch.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
5
Spojky
5. Namontujte sÏahovací prípravok [3]. Z hriadeľa stiahnite spojku. Pretože po
dosiahnutí posledného montážneho otvoru poklesne tlak, na konci sÏahovania
výrazne rastie sila potrebná na sÏahovanie.
[3]
[4]
1000624651
6. Po demontáži skontrolujte stav hriadeľa a otvoru spojky. Poškodené dielce sa musia
vymeniÏ.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
85
Inštalácia / montáž
5
Prevodovka s dutým hriadeľom a spojením perom
5.11
Prevodovka s dutým hriadeľom a spojením perom
5.11.1 Všeobecné pokyny
Materiál hriadeľa stroja, ako aj spojenie s perom,musí nadimenzovaÏ používateľ na
základe predpokladaného zaÏaženia. Materiál hriadeľa stroja musí maÏ minimálnu
medzu klzu 320 N/mm2.
Dodržte minimálne dĺžky pera uvedené v rozmerovom liste (pozri nasledujúcu stranu).
Ak použijete dlhšie pero, toto sa musí symetricky umiestniÏ voči dutému hriadeľu.
Pri priechodnom hriadeli stroja alebo pôsobení axiálnych síl SEW-EURODRIVE
odporúča hriadeľ stroja vyhotoviÏ s osadením. Na zabránenie uvoľneniu upevňovacej
skrutky pri opačnom pohybe hriadeľa stroja, táto sa musí vhodným spôsobom poistiÏ.
Prípadne možno použiÏ dve excentrické upevňovacie skrutky.
5.11.2 Veľkosti závitov / uÏahovacie momenty
SEW-EURODRIVE odporúča tieto veľkosti závitov a uÏahovacie momenty:
Odporúčaná veľkosÏ závitu
[8]1)
•
•
•
Závitová tyč [2]1)
Matica (DIN 934) [5]1)
Upevňovacia skrutka [6]1)
pevnostná trieda 8.8
UÏahovací moment [Nm]
Upevňovacia skrutka [6]1)
Pevnostná trieda 8.8
VeľkosÏ
Odtláčacia skrutka
(závit v koncovom kotúči)
X..A180-230
M36
M30
1450
X..A240-300
M42
M36
2500
X..A310-320
M48
M42
4600
1) pozri na nasledujúcich stranách
UÏahovací moment
VeľkosÏ
VeľkosÏ závitu pre
6 x upevňovacie skrutky [3]1)
Pevnostná trieda 10.9
X..A180-190
M10x30
48
dotiahnuÏ rukou
X..A200-230
M12x30
86
dotiahnuÏ rukou
X..A240-300
M16x40
210
dotiahnuÏ rukou
X..A310-320
M20x50
410
dotiahnuÏ rukou
Montáž / prevádzkový stav [Nm]
Demontáž [Nm]
1) pozri na nasledujúcich stranách
86
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
5
Prevodovka s dutým hriadeľom a spojením perom
5.11.3 Rozmery hriadeľa stroja
651643019
X..A180
X..A190
X..A200
X..A210
X..A220
X..A230
X..A240
X..A250
X..A260
X..A270
X..A280
X..A290
X..A300
X..A310
X..A320
C1
ø D2
36
165H8 165h11 165js7
3
165h11 165js7
3
180h11 180js7
3
190h11 190js7
3
210h11 210js7
3
210h11 210js7
3
230h11 230js7
3
240h11 240js7
3
240h11 240js7
3
275h11 275js7
4
275h11 275js7
4
290h11 290js7
4
290h11 290js7
4
320h11 320js7
4
320h11 320js7
4
36
165H8
36
180H8
36
190H8
36
210H8
36
210H8
45
230H8
45
240H8
45
240H8
45
275H8
45
275H8
45
290
H8
290
H8
320
H8
320
H8
45
55
55
ø D14 ø D15 FA
K1
K2
K3
L14
N
OA
Rmax
565
109 128
300
423
292
2
565
620
620
686
686
778
778
851
877
877
961
961
1030
1030
109 128
130 149
130 149
133 152
133 152
147 170
147 170
143 166
158 181
158 181
160 183
160 183
170 197
170 197
300
320
320
370
370
370
370
450
450
500
500
500
560
560
423
292
460,5 319,5
460,5 319,5
518,5 352,5
518,5 352,5
562,5 400,5
562,5 400,5
639
652
677
719
719
437
450
450
492
492
781,5 528,5
781,5 528,5
2
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
5
5
5
5
5
5
S6
T2
T3
U2
U3
M36 174,4 174 40JS9 40h9
M36 174,4 174
40JS9
M36 190,4 190
45JS9
M36 200,4 200
45JS9
M36 221,4 221
50JS9
M36 221,4 221
50JS9
M42 241,4 241
50JS9
M42 252,4 252
56JS9
M42 252,4 252
56JS9
M42 287,4 287
63JS9
M42 287,4 287
63JS9
M42 302,4 302 63
JS9
M42 302,4 302 63
JS9
M48 334,4 334 70
JS9
M48 334,4 334 70
JS9
40h9
45h9
45h9
50h9
50h9
50h9
50h9
56h9
63h9
63h9
63h9
63h9
70h9
70h9
DIN 332
D.M..
M301)
M301)
M301)
M301)
M301)
M301)
M361)
M361)
M361)
M361)
M361)
M361)
M361)
M421)
M421)
1) Rozmery nie sú podľa DIN 332, hĺbka závitu vrátane ochranného zápichu je min. 2-násobok menovitého priemeru závitu
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
87
5
Inštalácia / montáž
Prevodovka s dutým hriadeľom a spojením perom
5.11.4 Montáž prevodovky na hriadeľ stroja
UPOZORNENIE
•
Obsahom dodávky sú:
– upevňovacie skrutky [3], koncový kotúč [4]
•
V dodávke nie sú obsiahnuté:
– závitová tyč [2], matica [5], upevňovacia skrutka [6], odtláčacia skrutka [8]
1. Na dutý hriadeľ [7] a na koniec hriadeľa stroja [1] naneste kvapalinu NOCO®-Fluid.
O
C
O D
N UI
L
F
®
O
C
O D
N UI
L
F
®
[1]
[7]
310347915
[1] Hriadeľ stroja
[7] Dutý hriadeľ
2. Na dutý hriadeľ [7] umiestnite koncový kotúč [4], zaistite ho upevňovacími skrutkami
[3] a závitovú tyč [2] zaskrutkujte do hriadeľa stroja [1]. Dodržte uÏahovacie momenty
uvedené v kapitole "Veľkosti závitov/uÏahovacie momenty" (Æ str. 86)
[7]
[1]
[4]
[2]
[3]
310352011
[1] Hriadeľ stroja
[2] Závitová tyč
[3] Upevňovacie skrutky
[4] Koncový kotúč
[7] Dutý hriadeľ
UPOZORNENIE
Montáž si uľahčíte, ak závitovú tyč a maticu natriete klzným prostriedkom.
88
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
Prevodovka s dutým hriadeľom a spojením perom
5
3. Hriadeľ stroja [1] dotiahnite maticou [5] tak, aby na seba dosadli koniec hriadeľa
stroja [1] a koncový kotúč [4].
0m
m
[1]
[4]
[5]
310407307
[1] Hriadeľ stroja
[4] Koncový kotúč
[5] Matica
4. Uvoľnite maticu [5]. Vyskrutkujte závitovú tyč [2].
[5]
[2]
310655244
[2] Závitová tyč
[5] Matica
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
89
5
Inštalácia / montáž
Prevodovka s dutým hriadeľom a spojením perom
5. Hriadeľ stroja [1] zaistite upevňovacou skrutkou [6]. Upevňovaciu skrutku dodatočne
zaistite vhodnou poistkou. Dodržte uÏahovacie momenty uvedené v kapitole
"Veľkosti závitov/uÏahovacie momenty" (Æ str. 86)
[1]
[6]
310415883
[1] Hriadeľ stroja
[6] Upevňovacia skrutka
POZOR!
Nesprávnou montážou ochranného krytu hrozí nebezpečenstvo úrazu rotujúcimi
dielcami. Okrem toho vnikajúci prach a nečistoty môžu poškodiÏ tesniaci systém
prevodovky.
Nebezpečenstvo vzniku osobných a vecných škôd!
•
90
Po ukončení montáže dbajte na riadne a prachotesné umiestnenie ochranného
krytu.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
Prevodovka s dutým hriadeľom a spojením perom
5
5.11.5 Demontáž prevodovky z hriadeľa stroja
POZOR!
Nesprávna demontáž prevodovky z hriadeľa stroja môže poškodiÏ ložiská a iné
komponenty.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
Pri demontáži môžete podopieraÏ len dutý hriadeľ. Pamätajte na to, že podporením
iných komponentov prevodovky ich môžete poškodiÏ.
1. Povoľte upevňovaciu skrutku [6].
[6]
310460043
[6] Upevňovacia skrutka
2. Odstráňte upevňovacie skrutky [3] a odoberte koncový kotúč [4].
[4]
[3]
310464523
[3] Upevňovacia skrutka
[4] Koncový kotúč
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
91
5
Inštalácia / montáž
Prevodovka s dutým hriadeľom a spojením perom
3. Na ochranu strediaceho otvoru do hriadeľa stroja [1] naskrutkujte upevňovaciu
skrutku [6].
[1]
[6]
310470027
[1] Hriadeľ stroja
[6] Upevňovacia skrutka
4. Pri demontáži prevodovky koncový kotúč [4] pripevnite upevňovacími skrutkami [3]
späÏ na dutý hriadeľ [7]. Upevňovacie skrutky [3] dotiahnite len rukou.
[3]
[7]
[4]
310474123
[4] Koncový kotúč
[3] Upevňovacia skrutka
[7] Dutý hriadeľ
92
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
Prevodovka s dutým hriadeľom a spojením perom
5
5. Odtláčaciu skrutku [8] zaskrutkujte do koncového kotúča [4], aby ste prevodovku
mohli demontovaÏ z hriadeľa stroja [1].
UPOZORNENIE
Demontáž si uľahčíte, ak odtláčaciu skrutku a závit najprv namažete klzným
prostriedkom.
[1]
[4]
[8]
310478219
[1] Hriadeľ stroja
[4] Koncový kotúč
[8] Odtláčacia skrutka
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
93
Inštalácia / montáž
5
Prevodovka s dutým hriadeľom a zverným kotúčom
5.12
Prevodovka s dutým hriadeľom a zverným kotúčom
5.12.1 Všeobecne
Materiál hriadeľa stroja musí zákazník dimenzovaÏ podľa predpokladaného zaÏaženia.
Materiál hriadeľa stroja musí maÏ minimálnu medzu klzu 320 N/mm².
5.12.2 Veľkosti závitov / uÏahovacie momenty
SEW-EURODRIVE odporúča tieto veľkosti závitov a uÏahovacie momenty:
Odporúčaná veľkosÏ závitu
1)
•
•
•
Závitová tyč [2]1)
Matica (DIN 934) [5]1)
Upevňovacia skrutka [6]1)
pevnostná trieda 8.8
UÏahovací moment [Nm]
Upevňovacia skrutka [6]1)
Trieda pevnosti 8.8
VeľkosÏ
Odtláčacia skrutka [8]
(závit v koncovom kotúči)
X..H180-230
M36
M30
1450
X..H240-300
M42
M36
2500
X..H310-320
M48
M42
4600
1) pozri na nasledujúcich stranách
UÏahovací moment
VeľkosÏ
VeľkosÏ závitu pre
6 x upevňovacie skrutky [3]1)
Trieda pevnosti 10.9
X..H180-190
M10x30
48
dotiahnuÏ rukou
X..H200-230
M12x30
86
dotiahnuÏ rukou
X..H240-300
M16x40
210
dotiahnuÏ rukou
X..H310-320
M20x50
410
dotiahnuÏ rukou
Montáž / prevádzkový stav [Nm]
Demontáž [Nm]
1) pozri na nasledujúcich stranách
94
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
5
Prevodovka s dutým hriadeľom a zverným kotúčom
5.12.3 Rozmery hriadeľa stroja
651648779
X..H180
X..H190
X..H200
X..H210
X..H220
X..H230
X..H240
X..H250
X..H260
X..H270
X..H280
X..H290
X..H300
X..H310
X..H320
C1
ø D5
ø D6
ø D17
ø D18
ø D19
ø D20
FA
K4
K5
K6
MD
OH
R
S6
DIN 332
D.M..
36
165H7
166H9
165h11
166m6
3
672 -1
83
83 -1
400
292
4
M36
M301)
36
166H9
165g6
180
165H7
165h11
166m6
3
672 -1
83
83 -1
400
292
4
M36
M301)
36
180
181
H9
165g6
180
H7
180h11
181m6
3
750 -1
101
83 -1
450,5 319,5
4
M36
M301)
190
191
H9
180g6
195
H7
190g6
190h11
191m6
205
3
753 -1
106
83 -1
453,5 319,5
4
M36
M301)
210
H7
210g6
210h11
211m6
230
3
830 -1
118
108 -1
497,5 352,5
5
M36
M301)
210
H7
210g6
210h11
211m6
230
3
830 -1
118
108 -1
497,5 352,5
5
M36
M301)
230
H7
230g6
230h11
231m6
250
3
948 -1
140
108 -1
571,5 400,5
5
M42
M361)
240
H7
240g6
240h11
241m6
260
3
948 -1
140
108 -1
571,5 400,5
5
M42
M361)
250
H7
250g6
250h11
255m6
280
4
1021 -1
140
108 -1
608
437
5
M42
M361)
280
H7
280g6
280h11
285m6
310
4
1056 -1
146
143 -1
630
450
5
M42
M361)
280
H7
280g6
280h11
285m6
310
4
1056 -1
146
143 -1
630
450
5
M42
M361)
300
H7
300g6
300h11
305m6
330
4
1147 -1
152
143 -1
679
492
5
M42
M361)
300
H7
300g6
300h11
305m6
330
4
1147 -1
152
143 -1
679
492
5
M42
M361)
320
H7
320g6
320h11
325m6
350
4
1241 -1
165
143 -1
740,5 528,5
5
M48
M421)
320
H7
320g6
320h11
325m6
350
4
1241 -1
165
143 -1
740,5 528,5
5
M48
M421)
36
36
36
45
45
45
45
45
45
45
55
55
211
H9
211
H9
231
H9
241
H9
255
H9
285
H9
285
H9
305
H9
305
H9
325
H9
325
H9
1) Rozmery nie sú podľa DIN 332, hĺbka závitu vrátane ochranného zápichu je min. 2-násobok menovitého priemeru závitu
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
95
5
Inštalácia / montáž
Prevodovka s dutým hriadeľom a zverným kotúčom
5.12.4 Montáž prevodovky na hriadeľ stroja
UPOZORNENIE
Uistite sa, že rozmery hriadeľa stroja zodpovedajú parametrom SEW Æ pozri
predchádzajúcu stranu.
UPOZORNENIE
•
Obsahom dodávky sú:
– upevňovacie skrutky [3] a koncový kotúč [4].
•
V dodávke nie sú obsiahnuté:
– závitová tyč [2], matica [5], upevňovacia skrutka [6], odtláčacia skrutka [8].
1. Pred montážou prevodovky odmastite dutý hriadeľ [7] a hriadeľ stroja [1] a na hriadeľ
stroja v oblasti puzdra [11] hriadeľa stroja [1] naneste trochu prípravku NOCO®Fluid.
[1]
O
C
O D
N UI
L
F
®
[7]
[1]
[11]
[7]
356508044
[1] Hriadeľ stroja
[7] Dutý hriadeľ
[11] Puzdro
POZOR!
Prípravok NOCO®-Fluid sa preto nikdy nesmie nanášaÏ priamo na puzdro [11], pretože
po zasunutí hnacieho hriadeľa môže vniknúÏ do zvernej oblasti zverného kotúča.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
96
OblasÏ zverného kotúča medzi hriadeľom stroja [1] a dutým hriadeľom [7] musí
bezpodmienečne ostaÏ bez tukov!
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
5
Prevodovka s dutým hriadeľom a zverným kotúčom
2. Na dutý hriadeľ [7] umiestnite koncový kotúč [4], zaistite ho upevňovacími skrutkami
[3] a závitovú tyč [2] zaskrutkujte do hriadeľa stroja [1]. Dodržte uÏahovacie momenty
uvedené v kapitole "Veľkosti závitov/uÏahovacie momenty" (Æ str. 94).
[1]
[7]
[4]
[3]
[2]
356508428
[1] Hriadeľ stroja
[2] Závitová tyč
[3] Upevňovacie skrutky
[4] Koncový kotúč
[7] Dutý hriadeľ
3. Hriadeľ stroja [1] dotiahnite maticou [5] tak, aby na osadení na seba dosadli koniec
hriadeľa stroja a koncový kotúč [7].
0m
m
[1]
[5]
[7]
310501387
[1] Hriadeľ stroja
[5] Matica
[7] Dutý hriadeľ
4. Uvoľnite maticu [5]. Vyskrutkujte závitovú tyč [2].
[5]
[2]
310506251
[2] Závitová tyč
[5] Matica
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
97
5
Inštalácia / montáž
Prevodovka s dutým hriadeľom a zverným kotúčom
5. Hriadeľ stroja [1] zaistite upevňovacou skrutkou [6]. Upevňovaciu skrutku dodatočne
zaistite vhodnou poistkou. Dodržte uÏahovacie momenty uvedené v kapitole
"Veľkosti závitov/uÏahovacie momenty" (Æ str. 94).
[1]
[6]
310510731
[1] Hriadeľ stroja
[6] Upevňovacia skrutka
6. Neutiahnutý zverný kotúč [9] nasuňte na dutý hriadeľ [7] a vnútorný krúžok zverného
kotúča [9b] umiestnite na rozmer A.
POZOR!
Utiahnutie upínacích skrutiek bez namontovaného hriadeľa môže viesÏ k deformácii
dutého hriadeľa.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
Upínacie skrutky doÏahujte len s namontovaným hriadeľom.
A
[9]
[7]
[9a]
[9b]
449699468
[7] Dutý hriadeľ
[9] Zverný kotúč
98
[9a] Kužeľ (vonkajší krúžok)
[9b] Kužeľové puzdro (vnútorný krúžok)
VeľkosÏ
a [mm]
VeľkosÏ
a [mm]
XH180-190
37
XH270-280
49
XH200-210
38
XH290-300
49
XH220-230
39
XH310-320
60
XH240-260
48
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
5
Prevodovka s dutým hriadeľom a zverným kotúčom
7. Upínacie skrutky [10] utiahnite rukou a pritom kužeľ (vonkajší krúžok) [9a] paralelne
nastavte voči kužeľovému puzdru (vnútorný kotúč) [9b] zverného kotúča. Upínacie
skrutky [10] postupne uÏahujte v smere chodu hodinových ručičiek (nie do kríža)
vždy o ¼ otáčky. Upínacie skrutky [10] sa nesmú uÏahovaÏ do kríža.
UPOZORNENIE
Pri zverných kotúčoch, ktorých kužeľové puzdro (vnútorný krúžok) [9b] je drážkované,
postupne uÏahujte upínacie skrutky [10] vľavo a vpravo od drážky a ostatné skrutky
rovnomerne rozdelené vo viacerých stupňoch.
6
1
2
5
4
[10]
[9b]
[9a]
3
[9a] Kužeľ (vonkajší krúžok)
[10] Upínacie skrutky
[9b] Kužeľové puzdro (vnútorný krúžok)
8. Upínacie skrutky [10] postupne rovnomerne doÏahujte vždy o ¼ otáčky, až kužeľ
(vonkajší krúžok) [9a] a kužeľové puzdro (vnútorný krúžok) [9b] lícujú na čelnej
ploche na strane skrutiek podľa nasledujúceho obrázku.
[L2]
[L1]
S=0
S>0
[9a]
90°
[9b]
[10]
6
1
2
5
4
[10]
3
[L1] Stav pri dodávke (predmontovaná zostava)
[9a] Kužeľ (vonkajší krúžok)
[9b] Kužeľové puzdro (vnútorný krúžok) [L2] Zmontované (pripravené na prevádzku)
[10] Upínacie skrutky
UPOZORNENIE
Ak sa kužeľ (vonkajší krúžok) a kužeľové puzdro (vnútorný krúžok) na čelnej ploche na
strane skrutiek nedajú zmontovaÏ tak, aby lícovali, znovu demontujte zverný kotúč
a dôkladne ho očistite/premažte podľa pokynov v nasledujúcej kapitole.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
99
5
Inštalácia / montáž
Prevodovka s dutým hriadeľom a zverným kotúčom
POZOR!
Nesprávnou montážou ochranného krytu hrozí nebezpečenstvo úrazu rotujúcimi
dielcami. Okrem toho vnikajúci prach a nečistoty môžu poškodiÏ tesniaci systém
prevodovky.
Nebezpečenstvo vzniku osobných a vecných škôd!
•
Po ukončení montáže dbajte na riadne a prachotesné umiestnenie ochranného
krytu.
5.12.5 Demontáž prevodovky z hriadeľa stroja
POZOR!
Nesprávna demontáž prevodovky z hriadeľa stroja môže poškodiÏ ložiská a iné
komponenty.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
•
•
Pri demontáži môžete podopieraÏ len dutý hriadeľ. Pamätajte na to, že podporením
iných komponentov prevodovky ich môžete poškodiÏ.
Zverný kotúč demontujte podľa pokynov. Upínacie skrutky nikdy úplne
nevyskrutkujte, pretože zverný kotúč by sa mohol rozpadnúÏ a spadnúÏ!
Zverné kotúče rôznych prevodoviek, ak aj ich komponenty, sa nesmú vzájomne
zamieňaÏ.
1. Upínacie skrutky [10] postupne uvoľňujte o 1/4 otáčky, aby sa nevzpriečili stykové
plochy.
[9a]
[10]
[9b]
[10]
419020555
[9a] Kužeľ (vonkajší krúžok)
[9b] Kužeľové puzdro (vnútorný krúžok)
[10] Upínacie skrutky
UPOZORNENIE
Ak sa kužeľ (vonkajší krúžok) [9a] a kužeľové puzdro (vnútorný krúžok) [9b] nedajú
oddeliÏ:
Vyskrutkujte potrebný počet upínacích skrutiek a rovnomerne ich vložte do závitových
otvorov kotúča. Upínacie skrutky vo viacerých krokoch postupne uÏahujte, až kým sa
puzdro a kotúč od seba neoddelia.
100
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
Prevodovka s dutým hriadeľom a zverným kotúčom
5
2. Z dutého hriadeľa stiahnite zverný kotúč. Z hriadeľa stroja demontujte prevodovku,
ako je opísané v kapitole "Demontáž prevodovky z hriadeľa stroja" (Æ str. 91).
Čistenie a mazanie
zverného kotúča
Pred opätovnou montážou musíte očistiÏ a namazaÏ zverný kotúč.
UPOZORNENIE
•
•
Na zabezpečenie bezchybnej funkcie zverného kotúča musíte dôkladne vykonaÏ
tieto činnosti. PoužívaÏ môžete len uvedené mazacie prostriedky alebo ich
rovnocenné náhrady.
Ak sa poškodia kužeľové plochy zverného kotúča, nesmú sa používaÏ a treba ich
vymeniÏ.
[9a]
[10]
1526385163
[9a] Kužeľ (vonkajší krúžok)
[10] Upínacie skrutky
1. Po demontáži dôkladne očistite zverný kotúč od znečistenia a zvyškov zalepeného
maziva.
2. Spodok hláv a závity upínacích skrutiek [10] namažte pastou, ktorá obsahuje MoS2,
napr. "gleitmo 100" firmy FUCHS LUBRITECH (www.fuchs-lubritech.com).
3. Kužeľovú plochu kužeľa (vonkajší krúžok) [9a] takisto rovnomerne namažte tenkou
vrstvou pasty obsahujúcej MoS2, napr. "gleitmo 100" firmy FUCHS LUBRITECH
(www.fuchs-lubritech.com).
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
101
Inštalácia / montáž
5
Prevodovka s dutým hriadeľom a drážkovaním
5.13
Prevodovka s dutým hriadeľom a drážkovaním
5.13.1 Všeobecne
Materiál hriadeľa stroja musí zákazník dimenzovaÏ podľa predpokladaného
zaÏaženia.Materiál hriadeľa stroja musí maÏ minimálnu medzu klzu 320 N/mm².
5.13.2 Veľkosti závitov / uÏahovacie momenty
SEW-EURODRIVE odporúča tieto veľkosti závitov a uÏahovacie momenty:
Odporúčaná veľkosÏ závitu
•
•
•
Závitová tyč [2]1)
Matica (DIN 934) [5]1)
Upevňovacia skrutka [6]1)
pevnostná trieda 8.8
UÏahovací moment [Nm]
Upevňovacia skrutka [6]1)
Trieda pevnosti 8.8
VeľkosÏ
Odtláčacia skrutka [8]1)
(závit v koncovom kotúči)
X..V180-230
M36
M30
1450
X..V240-300
M42
M36
2500
X..V310-320
M48
M42
4600
1) pozri na nasledujúcich stranách
UÏahovací moment
VeľkosÏ
VeľkosÏ závitu pre
6 x upevňovacie skrutky [3]1)
Trieda pevnosti 10.9
X..V180-190
M10x30
X..V200-230
M12x30
86
dotiahnuÏ rukou
X..V240-300
M16x40
210
dotiahnuÏ rukou
X..V310-320
M20x50
410
dotiahnuÏ rukou
Montáž / prevádzkový stav [Nm]
48
Demontáž [Nm]
dotiahnuÏ rukou
1) pozri na nasledujúcich stranách
102
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
5
Prevodovka s dutým hriadeľom a drážkovaním
5.13.3 Rozmery hriadeľa stroja
DIN5480
N..
S6
D25
C1
OV
OV
FA
DIN332
D.M..
45
°
DIN5480
W..
D29
D28
D27
D26
R
30°
K9
K8
K7
763095435
C1 øD25
øD26
øD27 øD28 øD29 Dm FA
K7
K8
180
36 166H9
159h10
158 166m6 180
10
5
564 -1 166
190
36 166H9
159h10
158 166m6 180
10
5
200
36 191H9
179h10
178 191m6 205
10
210
36 191H9
179h10
178 191m6 205
220
36 211H9
199h10
198 211m6
230
36 211H9
199h10
198 211m6
240
45 231H9
250
K9
DIN
332
OV
R S6
83 -1 170.009-0.086
-0.152
292
4 M36 M30
W 160x5x30x30x8f
N 160x5x30x30x9H
564 -1 166
83 -1 170.009-0.086
-0.152
292
4 M36 M30
W 160x5x30x30x8f
N 160x5x30x30x9H
5
619 -1 176
W 180x5x30x34x8f
83 -1 190.090 -0.087 319,5 4 M36 M30
N 180x5x30x34x9H
-0.155
10
5
619 -1 176
W 180x5x30x34x8f
83 -1 190.090 -0.087 319,5 4 M36 M30
N 180x5x30x34x9H
-0.155
230
10
5
685 -1 201 108 -1 210.158
-0.088
230
10
5
685 -1 201 108 -1 210.158
-0.088
219h10
218 231m6 250
10
5
W 220x5x30x42x8f
777 -1 216 108 -1 230.215 -0.102 400,5 5 M42 M36
-0.179
N 220x5x30x42x9H
45 241H9
219h10
218 241m6 260
10
5
W 220x5x30x42x8f
777 -1 216 108 -1 230.215 -0.102 400,5 5 M42 M36
-0.179
N 220x5x30x42x9H
260
45 255H9
239h10
238 255m6 275
10
5
850 -1 216 108 -1 250.264 -0.102
-0.180
437
5 M42 M36
W 240x5x30x46x8f
N 240x5x30x46x9H
270
45 285H9 258,4h10 258 285m6 305
16
8
876 -1 248 143 -1 276.230 -0.101 450
-0.177
5 M42 M36
W 260x8x30x31x8f
N 260x8x30x31x9H
280
45 285H9 258,4h10 258 285m6 305
16
8
876 -1 248 143 -1 276.230 -0.101 450
-0.177
5 M42 M36
W 260x8x30x31x8f
N 260x8x30x31x9H
290
45 305H9 278,4h10 278 305m6 325
16
8
960 -1 268 143 -1 297.014 -0.105 492
-0.184
5 M42 M36
W 280x8x30x34x8f
N 280x8x30x34x9H
300
45 305H9 278,4h10 278 305m6 325
16
8
960 -1 268 143 -1 297.014 -0.105 492
-0.184
5 M42 M36
W 280x8x30x34x8f
N 280x8x30x34x9H
310
55 325H9 298,4h10 298 325m6 345
16
W 300x8x30x36x8f
8 1029 -1 318 143 -1 316.655 -0.102 528,5 5 M48 M42
-0.180
N 300x8x30x36x9H
320
55 325H9 298,4h10 298 325m6 345
16
W 300x8x30x36x8f
8 1029 -1 318 143 -1 316.655 -0.102 528,5 5 M48 M42
-0.180
N 300x8x30x36x9H
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Me
-0.157
-0.157
DIN 5480
352,5 5 M36 M30
W 200x5x30x38x8f
N 200x5x30x38x9H
352,5 5 M36 M30
W 200x5x30x38x8f
N 200x5x30x38x9H
103
5
Inštalácia / montáž
Prevodovka s dutým hriadeľom a drážkovaním
5.13.4 Montáž prevodovky na hriadeľ stroja
UPOZORNENIE
Uistite sa, že rozmery hriadeľa stroja zodpovedajú parametrom SEW Æ pozri
predchádzajúcu stranu.
UPOZORNENIE
•
Obsahom dodávky sú:
– upevňovacie skrutky [3] a koncový kotúč [4].
•
V dodávke nie sú obsiahnuté:
– závitová tyč [2], matica [5], upevňovacia skrutka [6], odtláčacia skrutka [8].
1. Na hriadeľ stroj [1] v oblasti puzdra [11] a drážkovania naneste kvapalinu NOCO®Fluid.
[11]
O
C
O D
N UI
L
F
®
O
C
O D
N UI
L
F
®
[1]
771686923
[1] Hriadeľ stroja
[11] Puzdro
104
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
5
Prevodovka s dutým hriadeľom a drážkovaním
2. Prevodovku nasuňte na hriadeľ stroja. Drážkovanie dutého hriadeľa a hriadeľa stroja
musia zapadnúÏ do seba.
Na dutý hriadeľ [7] umiestnite koncový kotúč [4], zaistite ho upevňovacími skrutkami
[3] a závitovú tyč [2] zaskrutkujte do hriadeľa stroja [1]. Dodržte uÏahovacie momenty
uvedené v kapitole "Veľkosti závitov/uÏahovacie momenty" (Æ str. 102).
[1]
[7]
[1]
[4]
[3]
[2]
771692555
[1] Hriadeľ stroja
[2] Závitová tyč
[3] Upevňovacie skrutky
[4] Koncový kotúč
[7] Dutý hriadeľ
3. Hriadeľ stroja [1] dotiahnite maticou [5] tak, aby na osadení na seba dosadli koniec
hriadeľa stroja a koncový kotúč [7].
0m
m
[1]
[7]
[5]
771696651
[1] Hriadeľ stroja
[5] Matica
[7] Dutý hriadeľ
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
105
5
Inštalácia / montáž
Prevodovka s dutým hriadeľom a drážkovaním
4. Uvoľnite maticu [5]. Vyskrutkujte závitovú tyč [2].
[5]
[2]
771752587
[2] Závitová tyč
[5] Matica
5. Hriadeľ stroja [1] zaistite upevňovacou skrutkou [6]. Upevňovaciu skrutku dodatočne
zaistite vhodnou poistkou. Dodržte uÏahovacie momenty uvedené v kapitole
"Veľkosti závitov/uÏahovacie momenty" (Æ str. 102).
[1]
[6]
771756683
[1] Hriadeľ stroja
[6] Upevňovacia skrutka
POZOR!
Nesprávnou montážou ochranného krytu hrozí nebezpečenstvo úrazu rotujúcimi
dielcami. Okrem toho vnikajúci prach a nečistoty môžu poškodiÏ tesniaci systém
prevodovky.
Nebezpečenstvo vzniku osobných a vecných škôd!
•
106
Po ukončení montáže dbajte na riadne a prachotesné umiestnenie ochranného
krytu.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
Prevodovka s dutým hriadeľom a drážkovaním
5
5.13.5 Demontáž prevodovky z hriadeľa stroja
POZOR!
Nesprávna demontáž prevodovky z hriadeľa stroja môže poškodiÏ ložiská a iné
komponenty.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
Pri demontáži môžete podopieraÏ len dutý hriadeľ. Pamätajte na to, že podporením
iných komponentov prevodovky ich môžete poškodiÏ.
1. Povoľte upevňovaciu skrutku [6].
[6]
773031947
[6] Upevňovacia skrutka
2. Odstráňte upevňovacie skrutky [3] a odoberte koncový kotúč [4].
[4]
[3]
773036683
[3] Upevňovacia skrutka
[4] Koncový kotúč
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
107
5
Inštalácia / montáž
Prevodovka s dutým hriadeľom a drážkovaním
3. Na ochranu strediaceho otvoru do hriadeľa stroja [1] naskrutkujte upevňovaciu
skrutku [6].
[6]
[1]
823630091
[1] Hriadeľ stroja
[6] Upevňovacia skrutka
4. Pri demontáži prevodovky koncový kotúč [4] pripevnite upevňovacími skrutkami [3]
späÏ na dutý hriadeľ [7]. Upevňovacie skrutky [3] dotiahnite len rukou.
[3]
[7]
[4]
823628427
[4] Koncový kotúč
[3] Upevňovacia skrutka
[7] Dutý hriadeľ
108
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
Prevodovka s dutým hriadeľom a drážkovaním
5
5. Odtláčaciu skrutku [8] zaskrutkujte do koncového kotúča [4], aby ste mohli
prevodovku demontovaÏ z hriadeľa stroja [1].
UPOZORNENIE
Demontáž si uľahčíte, ak odtláčaciu skrutku a závit najprv namažete klzným
prostriedkom.
[1]
[4]
[8]
823631755
[1] Hriadeľ stroja
[4] Koncový kotúč
[8] Odtláčacia skrutka
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
109
Inštalácia / montáž
5
Momentová podpera /T
5.14
Momentová podpera /T
POZOR!
Nadmerné upnutie momentovej podpery vedie k pôsobeniu vynútených síl na výstupný
hriadeľ, čo môže negatívne ovplyvniÏ životnosÏ uloženia výstupného hriadeľa.
Nebezpečenstvo vzniku hmotnej škody!
•
Momentovú podperu nesmiete upínaÏ nadmernou silou.
1. Na minimalizovanie ohybového momentu hriadeľa stroja montujte momentovú
podperu vždy na strane poháňaného stroja. Momentovú podperu možno na
prevodovku namontovaÏ hore alebo dole.
359130891
2. Prevodovku čapom a maticou momentovej podpery nasmerujte do vodorovnej
polohy.
0°
±1°
1°
[3]
90
°
[2]
+5
-5 °
°
[1]
[4]
359126795
[1]
[2]
[3]
[4]
110
Vidlicová hlava s čapom
Závitový čap s maticami
Kĺbová hlava
Vidlicová doska s čapom
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
5
Momentová podpera /T
POZOR!
Dbajte na to, aby závitový čap [2] bol rovnomerne zaskrutkovaný vo vidlicovej [1]
a kĺbovej hlave [3].
Nebezpečenstvo vzniku hmotnej škody!
•
Závitový čap [2] musí by rovnomerne zaskrutkovaný vo vidlicovej hlave [1] a kĺbovej
hlave [3] do hĺbky rovnajúcej sa minimálne jednému priemeru závitu.
[1]
Ø
min. = Ø
[2]
[3]
1154061707
[1] Vidlicová hlava s čapom
[2] Závitový čap s maticami
[3] Kĺbová hlava
3. Po nastavení polohy dotiahnite matice predpísaným uÏahovacím momentom
uvedeným v nasledujúcej tabuľke. Poistite ju vhodnou poistkou.
UÏahovací moment
VeľkosÏ
Skrutka / matica
180-190
M36
200
200-230
M42
350
240-280
M48
500
290-320
M56
700
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
[Nm]
111
Inštalácia / montáž
5
Adaptér motora /MA
5.15
Adaptér motora /MA
5.15.1 Maximálna dovolená hmotnosÏ motora
Pri montáži motora na prevodovku treba preveriÏ dve kritériá.
1. Maximálnu hmotnosÏ motora v závislosti od vyhotovenia prevodovky a spôsobu
upevnenia
2. Maximálnu hmotnosÏ motora v závislosti od veľkosti adaptéra motora
UPOZORNENIE
HmotnosÏ motora nesmie prekročiÏ žiadne z uvedených kritérií.
1. Maximálnu hmotnosÏ motora v závislosti od vyhotovenia prevodovky a spôsobu upevnenia
UPOZORNENIE
Tabuľka platí len pre stacionárne aplikácie. Pri mobilných aplikáciách (napr. pojazdové
pohony) kontaktujte SEW-EURODRIVE.
Pre všetky tabuľky platí:
GM = HmotnosÏ motora
GG = HmotnosÏ prevodovky
Horizontálna prevodovka
Vyhotovenie prevodovky
X.F..
X.K..
Vyhotovenie pätky X../ B
GM Â 1,5 GG
GM Â 1,75 GG
Násuvné vyhotovenie X../ T
GM Â 0,5 GG
GM Â 1,5 GG
Prírubové vyhotovenie X../ F
GM Â 0,5 GG
GM Â 0,5 GG
Spôsob upevnenia
Vertikálna
prevodovka
Vyhotovenie prevodovky
X.F..
X.K..
M5/F3
M5/F4
M5/F3
M5/F4
Vyhotovenie pätky X../ B
GM Â 2,0 GG
GM Â 1,75 GG
GM Â 1,5 GG
GM Â 1,5 GG
Prírubové vyhotovenie X../ F
GM Â 1,5 GG
GM Â 1,25 GG
GM Â 0,75 GG
GM Â 0,75 GG
Spôsob upevnenia
112
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
5
Adaptér motora /MA
2. Maximálnu hmotnosÏ motora v závislosti od veľkosti adaptéra motora
Nesmú sa prekročiÏ nasledujúce max. zaÏaženia na adaptére motora.
X
[1]
[2]
GM
356530827
[1] Îažisko motora
[2] Adaptér motora
X = VzdialenosÏ od Ïažiska
GM = HmotnosÏ zabudovaného motora
UPOZORNENIE
Tabuľka platí len pre stacionárne aplikácie. Pri mobilných aplikáciách (napr. pojazdové
pohony) kontaktujte SEW-EURODRIVE.
Adaptér motora
GM
X
[kg]
[mm]
IEC
NEMA
100/112
182/184
60
190
132
213/215
110
230
160/180
254/286
220
310
200
324
280
340
225
326
400
420
225/280
364 - 405
820
480
315S-L
444 - 449
1450
680
315
2000
740
355
2500
740
Ak sa zväčší vzdialenosÏ od Ïažiska X, maximálna dovolená hmotnosÏ GM sa musí
zmenšiÏ lineárne. GM nemožno zväčšiÏ, ak sa zmenší vzdialenosÏ od Ïažiska.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
113
5
Inštalácia / montáž
Adaptér motora /MA
5.15.2 Montáž motora na adaptér motora
1. Vyčistite hriadeľ motora a plochy prírub motora i adaptéra motora.
UPOZORNENIE
Na zabránenie korózie v lícovaní odporúčame na hriadeľ motora pred montážou
polovíc spojky naniesÏ NOCO®-Fluid.
2. Polovice spojky nasuňte na hriadeľ motora a nastavte ich do správnej polohy. Pritom
sa riaďte údajmi v kapitole 5.10 a podľa nasledujúceho obrázku. Na spojke sú
uvedené veľkosÏ a typ spojky.
XA
XM
[1]
E
450994699
[1] Adaptér motora
XA = VzdialenosÏ spojky od prírubovej plochy adaptéra motora
E = montážna vzdialenosÏ
XA = VzdialenosÏ spojky od prírubovej plochy motora
Æ XM = X A – E
3. Polovice spojky zaistite závitovým kolíkom/červíkom.
4. Motor namontujte na adaptér motora; pritom musia do seba zabraÏ zuby spojky.
114
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
5
Pohony s klinovým remeňom /VBD
5.16
Pohony s klinovým remeňom /VBD
5.16.1 Maximálna dovolená hmotnosÏ motora
Pri voľbe motora dbajte na jeho dovolenú hmotnosÏ, ktorá musí zodpovedaÏ
konštrukčnému vyhotoveniu prevodovky a spôsobu upevnenia prevodovky v súlade
s nasledujúcimi tabuľkami.
Tabuľka platí len pre stacionárne aplikácie. Pri mobilných aplikáciách (napr. pojazdové
pohony) kontaktujte SEW-EURODRIVE.
Vyhotovenie prevodovky
Spôsob upevnenia
X.F..
X.K..
Vyhotovenie pätky X../ B
GM Â 1,75 GG
GM Â 1,75 GG
Násuvné vyhotovenie X../ T
GM Â 1,5 GG
GM Â 1,5 GG
Pre tabuľku platí:
GM = HmotnosÏ motora
GG = HmotnosÏ prevodovky
5.16.2 Montáž pohonu klinovým remeňom
1. Motor [1] namontujte na základovú dosku [2] (upevňovacie skrutky nie sú súčasÏou
dodávky).
2. Očistite a odmastite hriadele [4], puzdrá Taper [5] a remenice [6].
[5]
[4]
[6]
1022665099
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
115
5
Inštalácia / montáž
Pohony s klinovým remeňom /VBD
3. Ochranný kryt remeňa [3] namontujte na určený držiak. Pritom dbajte na dosadnutie
a napnutie remeňov - potrebné prestavenie, ako aj na požadovaný smer otvorenia
krytu.
[1]
[3]
[2]
1022661259
4. Skompletizované remenice [6] spolu s puzdrami Taper namontujte na hriadeľ
prevodovky a motora [4]. Skrutky puzdier Taper zľahka namažte, neobsadené otvory
vyplňte tukom, aby sa neznečistili. Rovnomerne dotiahnite skrutky puzdier Taper [5].
Slabými údermi proti náboju počas doÏahovania pomôžte dosiahnuÏ lepšie
dosadnutie spoja.
[5]
[4]
[6]
[6]
[4]
1022699787
116
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
Pohony s klinovým remeňom /VBD
5
5. Remenice [7] umiestnite čo najbližšie k osadeniu hriadeľa [8]. Ak sa vzájomne líši
šírka venca oboch kolies, treba to zohľadniÏ pri polohovaní. Pred a po dotiahnutí
puzdier Taper pomocou mierky [9] alebo vhodného prípravku skontrolujte lícovanie
remeníc. Maximálnu dovolenú chybu lícovania nájdete v nasledujúcej tabuľke.
[7]
[9]
D1
[8]
X1
X2
[8]
D2
[7]
Priemer remenice D1, D2 [mm]
Maximálna dovolená vzdialenosÏ X1, X2
112
0,5
224
1,0
450
2,0
630
3,0
Pre iné priemery interpolujte hodnoty pre X1, X2.
6. Klinový remeň [8] natiahnite na remenice napnite ho justovaním základovej dosky na
závitových tyčiach [9].
[8]
[9]
1022707083
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
117
5
Inštalácia / montáž
Pohony s klinovým remeňom /VBD
7. Vhodným meracím prístrojom zmerajte napnutie remeňa. Ak nemáte k dispozícii
špeciálny merací prístroj, predpätie môžete zmeraÏ nasledujúcim postupom.
•
Na základe nasledujúcej tabuľky určte skúšobnú silu [f], ktorou možno vychýliÏ
remeň, pri správnom napnutí, v strede voľnej dĺžky remeňa o hĺbku zatlačenia
[Ea].
Namerané hodnoty porovnajte s hodnotami uvedenými v tabuľke. Napnutie
remeňa upravujte až do dosiahnutia správnych hodnôt.
•
L
L2
β°
Trum
f
Ea
Sa
1068875787
VeľkosÏ
motora
Profil
klinového
remeňa
Skúšobná sila
f [N]
Hĺbka zatlačenia Ea
pri prvej montáži
[mm]
Hĺbka zatlačenia Ea
použitého remeňa
[mm]
132M
SPZ
25
12
14
160M
SPA
50
20
22
160L
SPA
50
18
20
180M
SPA
50
20
23
180L
SPA
50
18
23
200L
SPA
50
21
24
225S
SPA
50
19
22
225M
SPB
75
21
27
250M
SPB
75
19
26
280S
SPB
75
22
28
280M
SPB
75
18
25
315S
SPB
75
22
28
315S
RP-II-SPB1)
75
15
20
315M
SPB
75
19
26
315M
RP-II-SPB1)
75
12
17
315L (160)
SPC
125
21
25
315L (160)
RP-II-SPC1)
125
17
22
1) Optibelt Red Power II
118
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
5
Základový rám /BF
8. Pevne dotiahnite všetky skrutky a matice a znovu skontrolujte nastavenie remenice,
ako aj dodržanie správneho napnutia remeňa.
9. Skontrolujte upevnenie ochranného krytu
a zoskrutkujte na nato určených otvoroch.
remenice,
túto
riadne
uzavrite
10.Po 24 hodinách prevádzky skontrolujte predpätie remeňa, aby ste vyrovnali
počiatočné predĺženie. Zároveň skontrolujte dosadnutie puzdier Taper a ich
upínacích skrutiek.
5.17
Základový rám /BF
Dodržujte nasledovné pokyny:
5.18
•
Podporná konštrukcia upevnenia päty musí byÏ dostatočne dimenzovaná a pevná.
•
Základový rám sa môže naskrutkovaÏ len na nato určených miestach na základe
prevodovky. Treba sa vyhnúÏ deformácii základového rámu (nebezpečenstvo
poškodenia prevodovky a spojky).
•
Zabráňte deformácii základového rámu nesprávnym polohovaním výstupného
hriadeľa prevodovky voči prevodovke stroja.
Kulisa motora /SB
Dodržiavajte nasledujúce pokyny:
•
Konštrukcia zariadenia musí byÏ dostatočne dimenzovaná na to, aby dokázala
zachytiÏ krútiaci moment momentovej podpery.
•
Kulisa motora sa pri montáži nesmie deformovaÏ
(nebezpečenstvo poškodenia prevodovky a spojky).
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
nadmerným
pnutím
119
Inštalácia / montáž
5
Ventilátor /FAN
5.19
Ventilátor /FAN
Dodržiavajte nasledujúce pokyny:
•
Pri prevodovkách, ktoré sú vybavené ventilátorom, pri umiestnení ochrany spojky
alebo podobného, sa musí dodržaÏ dostatočná vzdialenosÏ ako nasávací prierez pre
chladiaci vzduch.
Potrebnú vzdialenosÏ získate
z dokumentácie k zákazke.
5.20
z
rozmerového
výkresu
v
•
Prevodovka sa nesmie uviesÏ do prevádzky bez ochranného krytu.
•
Kryt ventilátora chráňte prd vonkajším poškodením.
•
Nezakrývajte vstupný otvor ventilátora.
katalógu
alebo
Zabudované chladenie - vodné chladiace veko /CCV
Dodržiavajte nasledujúce pokyny.
120
•
Vodné chladiace veko pripojte na existujúci chladiaci okruh. Nezáleží na smere
prúdenia.
•
Dovolené chladiace médiá sú uvedené v kapitole "Chladiace médiá" (Æ str. 123).
•
Teplota chladiacej vody a prietok podľa dokumentácie k zákazke.
•
Dbajte na to, aby tlak chladiacej vody nepresiahol 6 bar.
•
Pri mrazoch alebo počas dlhšej odstávky musí z chladiaceho okruhu vypustiÏ vodu,
prípadné zvyšky odstráňte stlačeným vzduchom.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
5
Zabudované chladenie - vodná chladiaca patróna /CCT
5.21
Zabudované chladenie - vodná chladiaca patróna /CCT
Dodržiavajte nasledujúce pokyny.
•
Vodnú chladiacu patrónu pripojte na existujúci chladiaci okruh. Nezáleží na smere
prúdenia.
•
Dovolené chladiace médiá sú uvedené v kapitole "Chladiace médiá" (Æ str. 123).
•
Teplota chladiacej vody a prietok podľa dokumentácie k zákazke.
•
Dbajte na to, aby tlak chladiacej vody nepresiahol 6 bar.
•
Pri mrazoch alebo počas dlhšej odstávky musí z chladiaceho okruhu vypustiÏ vodu,
prípadné zvyšky odstráňte stlačeným vzduchom.
•
Pri prevodovkách s 2 vodnými chladiacimi patrónami ich pripojte paralelne na
chladiaci okruh.
Dve vodné chladiace patróny pripojte takto:
370075915
Vstup (prítok chladiacej vody)
Výstup (výtok teplej vody)
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
121
Inštalácia / montáž
5
Obehové chladenie olejového vodného chladiča s motorovým čerpadlom /OWC
5.22
Obehové chladenie olejového vodného chladiča s motorovým čerpadlom
/OWC
UPOZORNENIE
Pred uvedením olejovo-vodného chladiča do prevádzky s motorovým čerpadlom si
prečítajte dokumentáciu výrobcu.
5.22.1 Mechanické pripojenie
Výmenník tepla pripojte na chladiaci okruh podľa označenia pri dodržaní národných
predpisov.
Dodržte pritom tieto okrajové podmienky:
•
Nie je dovolené zúženie prierezu potrubí.
•
Pri výbere rúr, hadíc a nákrutok dbajte na správnu hrúbku steny a výber materiálu.
Prednostne používajte nákrutky s mäkkým tesnením.
Používajte bezošvé oceľové rúry. Pre montážou vyčistite potrubie.
5.22.2 Elektrické pripojenie
Čerpadlo a teplotný spínač pripojte podľa národných predpisov.
•
Osobitnú pozornosÏ venujte správnemu smeru otáčania čerpadla.
•
Teplotný spínač pripojte do elektrického okruhu tak, aby
•
•
122
v prvom spínacom bode (pri teplote oleja 40 °C) zapol motorové čerpadlo olejovovodného chladiča,
v druhom spínacom bode (pri teplote oleja 90 °C) vyslal varovný signál alebo
odpojil hlavný pohon.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
Obehové chladenie olejového vodného chladiča s motorovým čerpadlom /OWC
5
5.22.3 Chladiace médiá
UPOZORNENIE
•
•
Pamätajte na to, že životnosÏ, účinnosÏ a intervaly údržby výmenníka tepla vo veľkej
miere závisia od kvality a obsahu látok chladiaceho média.
Pamätajte na to, že pri používaní brakickej a morskej vody sú potrebné osobitné
opatrenia. Kontaktujte firmu SEW-EURODRIVE.
Dovolené chladiace médiá
•
Voda, chladiace kvapaliny na báze vody - glykolu, HFC-tlakové kvapaliny.
•
Teplota a objemový prietok oleja a chladiacej vody podľa dokumentácie k zákazke.
Znečistenie
Obsah suspendovaných látok (guľové, veľkosÏ častíc < 0,6 mm) by mal byÏ menší ako
10 mg/l. Vláknité znečistenia zvyšujú nebezpečenstvo tlakových strát.
Korózia
Medzné hodnoty: voľný chlór < 0,5 ppm, chlórové ióny < 200 ppm, sulfát < 100 ppm,
amoniak < 10 ppm, voľný CO < 10 ppm, hodnota pH 7-10.
Nasledujúce ióny za normálnych podmienok nepôsobia korozívne: fosfát, nitrát, nitrit,
železo, mangán, sodík, draslík.
UPOZORNENIE
Riaďte sa dokumentáciou výrobcu.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
123
Inštalácia / montáž
5
Obehové chladenie olejového vodného chladiča s motorovým čerpadlom /OWC
5.22.4 Pokyny k inštalácii a pripojeniu pri oddelenej inštalácii
Chladiace zariadenie sa dodáva ako kompletná jednotka na základovom ráme pre
oddelenú inštaláciu, avšak bez elektrických prípojov a potrubí. Zabezpečte bezotrasové
miesto inštalácie a maximálnu vzdialenosÏ 1 m od prevodovky. Chladiace zariadenie
inštalujte v rovnakej alebo menšej výške ako prevodovku, ak to nie je možné,
kontaktujte SEW-EURODRIVE.
Pri pripojení chladiaceho zariadenia na prevodovku dodržte tieto okrajové podmienky:
•
Nie je dovolené zúženie prierezu potrubí.
•
Pri výbere rúr, hadíc a nákrutok dbajte na správnu hrúbku steny a výber materiálu.
Prednostne používajte nákrutky s mäkkým tesnením.
SEW-EURODRIVE pre pripojenie chladiaceho zariadenia na prevodovku a chladiaci
okruh odporúča nasledujúce priemery potrubí a vedení:
VeľkosÏ
chladiaceho
zariadenia
Sacia prípojka
čerpadla1)
Sacie
potrubie2)
Výtlačná
prípojka
chladiča1)
Výtlačné
potrubie3)
Prípojka
chladiacej
vody chladiča
Chladiace
potrubie á
vnútorný
OWC 010
GE22-LR 1/2"
DN20 / á 22
GE18-LR 1"
DN16 / á 18
G1/2"
á 13
OWC 020
GE35-LR 1 1/4"
DN32 / á 35
GE28-LR 1 1/2"
DN25 / á 28
G1/2"
á 19
OWC 030
GE35-LR 1 1/4"
DN32 / á 35
GE28-LR 1 1/2"
DN25 / á 28
G1"
á 25
OWC 040
GE42-LR 1 1/2"
DN40 / á 42
GE35-LR 1 1/2"
DN32 / á 35
G3/4"
á 25
OWC 050
GE42-LR 1 1/2"
DN40 / á 42
GE35-LR 1 1/2"
DN32 / á 35
G1 1/4"
á 32
OWC 060
SAE 2" SFL
DN50 / á 2"
GE42-LR 1 1/2"
DN40 / á 42
G1 1/2"
á 38
OWC 070
SAE 2 1/2" SFL
DN50 / á 2"
GE42-LR 1 1/2"
DN40 / á 42
G1"
á 38
1) Nákrutka GE nie je súčasÏou dodávky
2) max. dĺžka 1,5 m
3) max. dĺžka 2,5 m
UPOZORNENIE
Rozmery olejovo-vodného chladiča s motorovým čerpadlom nájdete v kapitole 12.7.
Podrobné technické údaje rôznych chladiacich zariadení vám na požiadanie poskytne
SEW-EURODRIVE.
124
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
5
Obehové chladenie olejového vzduchového chladiča s motorovým čerpadlom /OAC
5.23
Obehové chladenie olejového vzduchového chladiča s motorovým čerpadlom
/OAC
POZOR!
Nesprávna inštalácia a montáž olejovo-vodného chladiča môže maÏ za následok
poškodenie prevodovky.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
Olejovo-vzduchový chladič inštalujte tak, aby bol možný neobmedzený prívod
a odvod vzduchu. Zabezpečte dostatočné vetranie a ochranu pred znečistením.
UPOZORNENIE
Pred inštaláciou chladiaceho zariadenia si prečítajte dokumentáciu výrobcu.
5.23.1 Mechanické pripojenie
Zabezpečte bezotrasové miesto inštalácie a maximálnu vzdialenosÏ 1 m od
prevodovky. Chladiace zariadenie inštalujte v rovnakej alebo menšej výške ako
prevodovku, ak to nie je možné, kontaktujte SEW-EURODRIVE.
Chladič inštalujte tak, aby bol možný neobmedzený prívod a odvod vzduchu.
Zabezpečte dostatočné vetranie a ochranu pred znečistením.
Sacie a výtlačné potrubie pripojte na prevodovku podľa označenia pri dodržaní
národných predpisov.
Dodržte pritom tieto okrajové podmienky:
•
Zabráňte skratu v chladiacom okruhu. Sacie a výtlačné potrubie sa musia na
prevodovku pripojiÏ tak, aby boli od seba čo najviac vzdialené.
•
Nie je dovolené zúženie prierezu potrubí.
•
Pri výbere rúr, hadíc a nákrutok dbajte na správnu hrúbku steny a výber materiálu.
Prednostne používajte nákrutky s mäkkým tesnením.
Používajte bezošvé oceľové rúry. Pre montážou vyčistite potrubie.
SEW-EURODRIVE odporúča nasledujúce prierezy potrubí:
VeľkosÏ
chladiaceho zariadenia
Sacia prípojka
čerpadla
Sacie
potrubie1)
Výtlačná prípojka
chladiča
Výtlačné
potrubie2)
OAC 010
1 1/4"
DN32
1"
DN25
OAC 020
1 1/4"
DN32
1"
DN25
OAC 030
1 1/2"
DN40
1 1/4"
DN32
OAC 040
1 1/2"
DN40
1 1/4"
DN32
1) maximálna dĺžka 1,5 m
2) maximálna dĺžka 2,5 m
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
125
5
Inštalácia / montáž
Obehové chladenie olejového vzduchového chladiča s motorovým čerpadlom /OAC
5.23.2 Elektrické pripojenie
Čerpadlo a teplotný spínač pripojte podľa národných predpisov.
•
Osobitnú pozornosÏ venujte správnemu smeru otáčania čerpadla.
•
Teplotný spínač pripojte do elektrického okruhu tak, aby
•
v prvom spínacom bode (pri teplote oleja 40 °C) zapol motorové čerpadlo olejovovzduchového chladiča,
•
v druhom spínacom bode (pri teplote oleja 90 °C) vyslal varovný signál alebo
odpojil hlavný pohon.
5.23.3 Prestavba prípojov chladiaceho zariadenia
Aby sa dodržala čo možno najkratšia vzdialenosÏ potrubí k prevodke, pri inštalácii treba
sacie a výtlačné potrubie nasmerovaÏ k prevodovke. V prípade potreby možno sacie
a výtlačné potrubie umiestniÏ na protiľahlú stranu.
NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
SmrÏ alebo Ïažké poranenia
•
•
Motor a brzdu pred začiatkom prác odpojte od napájania.
Motor zabezpečte proti neúmyselnému zapnutiu.
1. Demontujte spojovacie potrubie [1] na hlave čerpadla [2] a registri [7].
[7]
[1]
[2]
806427147
126
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
Obehové chladenie olejového vzduchového chladiča s motorovým čerpadlom /OAC
5
2. Uvoľnite štyri skrutky [4] na hlave čerpadla [2] a otočte ho o 180°. Nakoniec hlavu
čerpadla [2] naskrutkujte späÏ na motor [5].
[2]
[5]
[4]
180°
806431883
3. Uvoľnite štyri upevňovacie skrutky [6] registra [7] a otočte ho o 180°. Nakoniec
register [7] naskrutkujte späÏ na olejovo-vzduchový chladič [3].
[6]
180°
[3]
[7]
806437643
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
127
5
Inštalácia / montáž
Obehové chladenie olejového vzduchového chladiča s motorovým čerpadlom /OAC
4. Spojovacie potrubie [1] pripojte na hlavu čerpadla [2] a register [7].
[7]
[1]
[2]
806442251
128
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
5
Vyhrievanie oleja /OH
5.24
Vyhrievanie oleja /OH
POZOR!
Nesprávna montáž olejového ohrevu môže maÏ za následok poškodenie prevodovky.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
Dbajte na úplné ponorenie vyhrievacích členov v olejovom kúpeli, aby ste predišli
poškodeniu.
5.24.1 Príkon
Nasledujúca tabuľka uvádza výkon inštalovaného ohrevu.
Prevodovka
VeľkosÏ
180
190
200
Vyhotovenie
Pinst
Pinst
1 vyhrievací člen
2 vyhrievacie členy1)
[kW]
[K/h]
[kW]
[K/h]
X2F.., X2K, X3K.., X3F.., X4K..
1 x 1,6
5
2 x 1,6
11
X4F..
1 x 1,1
4
2 x 1,1
7
X2F.., X2K, X3K.., X3F.., X4K..
1 x 1,6
5
-
-
X4F..
1 x 1,1
4
-
-
X2K
1 x 1,6
5
2 x 1,6
9
X2F.., X3K.., X3F.., X4K..
1 x 1,8
5
2 x 1,8
10
X4F..
1 x 1,3
3
2 x 1,3
7
X2K..
1 x 1,6
4
-
-
X2F.., X3K.., X3F.., X4K..
1 x 1,9
5
-
-
X4F..
1 x 1,3
3
-
-
X2K..
1 x 1,8
4
2 x 1,8
8
X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K..
1 x 2,2
5
2 x 2,2
9
X2K..
1 x 1,8
4
-
-
X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K..
1 x 2,2
4
-
-
X2K..
1 x 1,8
3
2 x 1,8
6
X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K..
1 x 2,2
4
2 x 2,2
7
X2K..
1 x 2,2
4
-
-
X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K..
1 x 2,6
4
-
-
260
X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K..
1 x 3,8
5
2 x 3,8
10
270
X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K..
1 x 3,8
5
-
-
280
X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K..
1 x 4,2
5
-
-
290
X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K..
1 x 4,2
4
2 x 4,2
8
300
X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K..
1 x 4,2
4
-
-
310
X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K..
1 x 5,0
4
2 x 5,0
7
320
X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K..
1 x 5,0
4
-
-
210
220
230
240
250
1) Pri vertikálnych prevodovkách možné len pri ponornom mazaní
K/h
= vyhrievací výkon [Kelvin/hodina]
Pinst = inštalovaný výkon vyhrievacieho telesa
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
129
5
Inštalácia / montáž
Vyhrievanie oleja /OH
5.24.2 Elektrické pripojenie odporových článkov
Príklady VeľkosÏ X..180-250
•
Striedavé napätie, 1-fázové, 230 V, striedavé napätie - paralelné zapojenie
N
L1
L1
ϑ
[1]
N
[2]
PE
[1] Termostat
[2] Vyhrievacie teleso
•
SieÏové napätie
Fázové napätie
Napätie na odporovom článku
230 V
230 V
230 V
Trojfázový prúd, 3-fázový, 230 / 400 V, trojfázové napätie - zapojenie do hviezdy
L1
N
PE
ϑ
L1 L2 L3
L2
K1
L3
[1]
[2]
[3]
N
PE
[1] Termostat
[2] Stýkač - zákaznícky
[3] Vyhrievacie teleso
SieÏové napätie
Fázové napätie
Napätie na odporovom článku
400 V
400 V
230 V
Príklad VeľkosÏ X..260-320
•
Striedavé napätie, 2-fázové, 400 V, striedavé napätie - paralelné zapojenie
L1
L2
L1
ϑ
PE
[2]
[3]
[1]
L2
[1] Spínací mostík
[3] Vyhrievacie teleso
[2] Termostat
130
SieÏové napätie
Fázové napätie
Napätie na odporovom článku
400 V
400 V
400 V
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
Vyhrievanie oleja /OH
5
5.24.3 Termostat
Elektrické
pripojenie
1
[1]
J >
[2]
2
[4]
4
450993035
•
Pripojte podľa schémy zapojenia na svorky (1, 2 a 4)
•
Ochranný vodič pripojte na svorku "PE"
UPOZORNENIE
Bezpodmienečne dodržujte bezpečnostné pokyny výrobcu.
Technické údaje
•
Teplota okolia: –40 °C až +80 °C
•
Rozsah stupnice: –20 °C až +100 °C
•
Max. spínací výkon:
AC 230 V +10 %, 10 A
DC 230 V +10 %, 0,25 A
•
Káblová vývodka: M20x1,5 pre priemer kábla 5 až 10 mm
•
Krytie IP65 podľa EN 60529
5.24.4 Opis funkcie vyhrievania oleja
•
Termostat vyhrievania oleja sa vo výrobe nastavuje na teplotu cca 5 K nad príslušnú
medznú hodnotu. Termostat pri tejto teplote vypne vyhrievanie oleja. Prevodovku
možno až potom uviesÏ do prevádzky. Ak teplota poklesne ca o 5 K pod medznú
hodnotu, termostat opäÏ zapne vyhrievanie oleja.
•
Termostat a vyhrievanie oleja sú nainštalované na prevodovke a pripravené na
prevádzku. Pred uvedením do prevádzky ich správne prepojte a pripojte na
napájanie.
•
Pri iných viskozitných triedach, ako aj teplotách okolia pod medznou hodnotou,
kontaktujte, prosím, SEW.
•
Počas inštalácie podľa nasledujúcich tabuliek skontrolujte nastavenie termostatu.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
131
Inštalácia / montáž
5
Vyhrievanie oleja /OH
5.24.5 Medzná teplota pre spustenie prevodovky
Minimálna dovolená teplota okolia pre spustenie prevodovky závisí od viskozity
použitého oleja a spôsobu mazania prevodovky.
POZOR!
Prevodovka sa môže poškodiÏ pri spúšÏaní pri teplote nižšej ako medzná teplota.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
Pamätajte, že pred uvedením do prevádzky sa musí olej vyhrievaním oleja
zahriaÏ na teplotu uvedenú ako "bez vyhrievania" (pozri nasledujúcu
tabuľku).
Nasledujúce tabuľky uvádzajú medzné teploty (minimálne teploty okolia) pre spustenie
prevodovky cez vyhrievania resp. s vyhrievaním oleja.
Minerálny olej
Spôsob mazania
Brodivé mazanie,
Ponorné mazanie
Tlakové mazanie
s
hriadeľovým
mazacím
čerpadlom
Tlakové mazanie
s
motorovým
čerpadlom
Vyhotovenie
ISO VG320
ISO VG220
ISO VG150
bez vyhrievania
(minimálna dovolená teplota okolia / olejového kúpeľa)
–12 °C
–16 °C
–21 °C
s vyhrievaním (1 vyhrievací článok)
(minimálna dovolená teplota okolia)
veľkosti 180 - 250
–27 °C
–31 °C
–36 °C
s vyhrievaním (2 vyhrievacie články)1)
(minimálna dovolená teplota okolia)
len veľkosti 180, 200, 220, 240, 260, 290, 310
–40 °C
–40 °C
–40 °C
bez vyhrievania
(minimálna dovolená teplota okolia / olejového kúpeľa)
+6 °C
+1 °C
–4 °C
s vyhrievaním (1 vyhrievací článok)
(minimálna dovolená teplota okolia)
veľkosti 180 - 250
–11 °C
–16 °C
–21 °C
s vyhrievaním (2 vyhrievacie články)1)
(minimálna dovolená teplota okolia)
veľkosti 180, 200, 220, 240, 260, 280, 310
–28 °C
–33 °C
–38 °C
bez vyhrievania
(minimálna dovolená teplota okolia / olejového kúpeľa)
+15 °C
+10 °C
+5 °C
s vyhrievaním (1 vyhrievací článok)
(minimálna dovolená teplota okolia)
veľkosti 180 - 250
–2 °C
–7 °C
–12 °C
s vyhrievaním (2 vyhrievacie články)1)
(minimálna dovolená teplota okolia)
veľkosti 180, 200, 220, 240, 260, 290, 310
–19 °C
–24 °C
–29 °C
1) Pri vertikálnych prevodovkách možné len pri ponornom mazaní
132
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
5
Vyhrievanie oleja /OH
Syntetický olej
Spôsob mazania
Brodivé mazanie,
Ponorné mazanie
Tlakové mazanie
s
hriadeľovým
mazacím
čerpadlom
Tlakové mazanie
s
motorovým
čerpadlom
ISO VG320
ISO VG220
ISO VG150
bez vyhrievania
(minimálna dovolená teplota okolia / olejového kúpeľa)
Vyhotovenie
–25 °C
–29 °C
–33 °C
s vyhrievaním (1 vyhrievací článok)
(minimálna dovolená teplota okolia)
veľkosti 180 - 250
–40 °C
–40 °C
–40 °C
s vyhrievaním (2 vyhrievacie články)1)
(minimálna dovolená teplota okolia)
len veľkosti 180, 200, 220, 240, 260, 290, 310
–40 °C
–40 °C
–40 °C
bez vyhrievania
(minimálna dovolená teplota okolia / olejového kúpeľa)
–4 °C
–8 °C
–14 °C
s vyhrievaním (1 vyhrievací článok)
(minimálna dovolená teplota okolia)
veľkosti 180 - 250
–21 °C
–25 °C
–31 °C
s vyhrievaním (2 vyhrievacie články)1)
(minimálna dovolená teplota okolia)
len veľkosti 180, 200, 220, 240, 260, 290, 310
–38 °C
–40 °C
–40 °C
bez vyhrievania
(minimálna dovolená teplota okolia / olejového kúpeľa)
+8 °C
+3 °C
–3 °C
s vyhrievaním (1 vyhrievací článok)
(minimálna dovolená teplota okolia)
veľkosti 180 - 250
–9 °C
–14 °C
–20 °C
s vyhrievaním (2 vyhrievacie články)1)
(minimálna dovolená teplota okolia)
len veľkosti 180, 200, 220, 240, 260, 290, 310
–26 °C
–31 °C
–37 °C
1) Pri vertikálnych prevodovkách možné len pri ponornom mazaní
UPOZORNENIE
Uvedené teploty sa vzÏahujú na strednú hodnotu dovoleného maziva podľa tabuľky
mazív (pozri kapitolu 9.2). V medznom prípade sa musí skontrolovaÏ dovolená teplota
skutočne použitého maziva. Pri navrhovaní motora berte do úvahy zvýšený rozbehový
moment pri nízkych teplotách. V prípade pochybností kontaktujte SEW-EURODRIVE.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
133
Inštalácia / montáž
5
Tlakový spínač /PS
5.25
Tlakový spínač /PS
UPOZORNENIE
Všetky prevodovky s tlakovým mazaním sú vybavené tlakovým spínačom
zabezpečujúcim sledovanie funkcie.
Tlakový spínač sa pripája a do zariadenia montuje tak, aby prevodovka mohla
pracovaÏ len vtedy, ak je tlak v olejovom čerpadle. Dovolené je pritom krátkodobé
premostenie počas rozbehu (maximálne 10 sekúnd).
5.25.1 Rozmery
92
33.5
50.7
SW 27
Ø 34.4
51
9
G 1/4"
721994635
5.25.2 Elektrické pripojenie
2
4
P
1
722003723
[1] [2] Rozpínací kontakt (NC)
[1] [4] Spínací kontakt (NO)
5.25.3 Technické údaje
134
•
Spínací tlak 0,5 ± 0,2 bar
•
Maximálny spínací výkon 4 A - VAC 250; 4 A - VDC 24
•
Konektor DIN EN 175301-803
•
UÏahovací moment pre upevňovaciu skrutku na zadnej strane konektora pre
elektrickú prípojku = 0,25 Nm
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
Snímač teploty /PT100
5.26
5
Snímač teploty /PT100
5.26.1 Rozmery
PG9, PG11
35
G1/2"
34
24
Ø8
150
359154443
5.26.2 Elektrické pripojenie
3
2
1
359158539
[1] [2] Pripojenie odporového článku
5.26.3 Technické údaje
•
Vyhotovenie s ponorným puzdrom a vymeniteľnou meracou vložkou
•
Tolerancia snímača [K] ± (0,3 + 0,005 x T), (podľa DIN IEC 751, trieda B),
T = teplota oleja [°C]
•
Konektor: DIN EN 175301-803 PG9 (IP65)
•
UÏahovací moment pre upevňovaciu skrutku na zadnej strane konektora pre
elektrickú prípojku = 0,25 Nm.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
135
Inštalácia / montáž
5
Teplotný spínač /NTB
5.27
Teplotný spínač /NTB
5.27.1 Rozmery
14
1.5
60
17
51
Ø 26.8
G1/2"
366524939
5.27.2 Elektrické pripojenie
Na zabezpečenie dlhej životnosti a bezchybnej funkcie odporúčame namiesto priameho
pripojenia teplotným spínačom realizovaÏ pripojenie cez prúdového relé.
[1]
[2]
[3]
366532491
[1] [3] Rozpínací kontakt NC (bez podtlaku)
[2]
Uzemňovacia svorka 6,3 x 0,8
5.27.3 Technické údaje
136
•
Aktivačná teplota: 70 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C ± 5 °C
•
ZaÏaženie kontaktu: 10 A - AC 240 V
•
Konektor: DIN EN 175301-803 PG9 (IP65)
•
UÏahovací moment pre upevňovaciu skrutku na zadnej strane konektora pre
elektrickú prípojku = 0,25 Nm
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Inštalácia / montáž
Teplotný spínač /TSK
5.28
5
Teplotný spínač /TSK
5.28.1 Rozmery
L=80
57
Ø20
G3/4
16
SW36
893872779
5.28.2 Elektrické pripojenie
Na zabezpečenie dlhej životnosti a bezchybnej funkcie odporúčame namiesto priameho
pripojenia teplotným spínačom realizovaÏ pripojenie cez prúdového relé.
TKS 40 °C
2
1
TKÖ 90 °C
3
PE
893878155
[1] [2] Spínač 40 °C spínací kontakt (NO)
[1] [3] Spínač 90 °C rozpínací kontakt (NC)
PE
Uzemňovacia svorka
5.28.3 Technické údaje
•
Spínacie teploty: 40 °C a 90 °C
•
ZaÏaženie kontaktu: 2 A - AC 240 V
•
Konektor: DIN EN 175301-803 PG11 (IP65)
•
UÏahovací moment pre upevňovaciu skrutku na zadnej strane konektora pre
elektrickú prípojku = 0,25 Nm
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
137
I
6
Uvedenie do prevádzky
Pokyny na uvádzanie do prevádzky
0
6
Uvedenie do prevádzky
6.1
Pokyny na uvádzanie do prevádzky
POZOR!
Nesprávne uvedenie do prevádzky môže maÏ za následok poškodenie prevodovky.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
138
•
Dodržiavajte nasledujúce pokyny.
•
Pred uvedením do prevádzky bezpodmienečne skontrolujte správny výšku hladiny
oleja! Množstvá náplní mazív sú uvedené na príslušnom typovom štítku.
•
Na typovom štítku sú uvedené najdôležitejšie technické údaje. Ďalšie, pre prevádzku
dôležité údaje sú uvedené vo výkresoch, v potvrdení objednávky alebo v osobitnej
dokumentácii zákazky.
•
Pred uvedením do prevádzky sa musí zaistiÏ funkčnosÏ sledovacích zariadení
(tlakový spínač, teplotný spínač atď.).
•
Od veľkosti X..220 a X2F..180 až 210 zabráňte prevádzke bez záÏaže, pretože
pokles minimálneho zaÏaženia môže poškodiÏ valivé ložiská prevodovky.
•
Po skončení inštalácie prevodovky skontrolujte všetky upevňovacie skrutky, či sú
riadne utiahnuté.
•
Po dotiahnutí upevňovacích prvkov skontrolujte, či sa nezmenila nastavená poloha.
•
Zaistite, aby otáčajúce sa hriadele a spojky boli vybavené vhodnými ochrannými
krytmi.
•
Prípadné vypúšÏacie kohúty oleja zaistite proti neúmyselnému otvoreniu.
•
Ak sa hladina oleja kontroluje pomocou olejoznaku, treba ho chrániÏ proti
poškodeniu.
•
Pri všetkých prácach na prevodovke bezpodmienečne zabráňte manipulácii
s otvoreným ohňom alebo vzniku iskier!
•
Prevodovka musí byÏ chránená pred padajúcimi predmetmi.
•
V prípade prevodovky s ventilátorom na vstupnom hriadeli skontrolujte voľný prístup
vzduchu v rámci zadaného uhla.
•
Pri prevodovkách s obehovým chladením, vodným chladiacim vekom a vodnou
chladiacou patrónou zabezpečte externých prívod chladiva.
•
Pri nízkych teplotách prostredia dbajte na dodržanie medznej teploty pre spustenie
prevodovky (Æ str. 132). Treba dodržaÏ dostatočne dlhý čas ohrevu.
•
Prevodovky s tlakovým mazaním môžete uvádzaÏ do prevádzky len vtedy, ak je
pripojený tlakový spínač.
•
Pri prevodovkách s dlhodobou ochranou: Vymeňte uzatváraciu skrutku na
označenom mieste na prevodovke za odvzdušňovaciu skrutku (pozícia Æ podklady
zákazky).
•
Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách!
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Uvedenie do prevádzky
I
Prevodovky s tlakovým mazaním
6
0
6.2
Prevodovky s tlakovým mazaním
POZOR!
Pri nesprávnom uvedení prevodovky s tlakovým mazaním do prevádzky môže dôjsÏ
k poškodeniu prevodovky.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
6.2.1
•
Prevodovka sa nesmie uvádzaÏ do prevádzky bez pripojeného tlakového spínača.
•
Je dôležité, aby prevodovka bola dostatočne mazaná hneď od začiatku! Ak
mazacie čerpadlo na hriadeli do 10 sekúnd po rozbehu prevodovky nevytvorí
potrebný tlak, kontaktujte SEW-EURODRIVE.
•
Dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Olejová náplň 5.8".
Prevodovka s olejovým čerpadlom nad hladinou oleja
[1]
9007199985208459
Ak olejové čerpadlo nečerpá olej hneď po spustení hlavného motora, musí sa naplniÏ
olejom. Pri odstavenej prevodovke cez uzatváracie skrutky [1] naplňte olej do čerpadla.
Dbajte na to, aby ste po naplnení pevne dotiahli všetky uzatváracie skrutky.
Počas nábehu na výtlačnej strane odvzdušnite čerpadlo. Dodržujte nasledujúce pokyny:
POZOR!
Nebezpečenstvo úniku a striekania prevodového oleja.
Ľahké poranenie
•
•
•
•
•
Bezpodmienečne používajte ochranné okuliare.
Čerpadlo odvzdušňujte s mimoriadnou opatrnosÏou.
Počas nábehu hlavného motora zľahka uvoľnite uzatváraciu skrutku jedného
z dvoch tlakových prípojov (značka "P").
Odvzdušňovaciu skrutku uvoľnite len tak, aby mohol uniknúÏ vzduch, nie olej.
V žiadnom prípade ju príliš neuvoľnite alebo úplne nevyskrutkujte!
Po uniknutí vzduchu z čerpadla okamžite dotiahnite odvzdušňovaciu skrutku.
Tento postup je mimoriadne dôležitý vtedy, ak sa čerpadlo dlhší čas nepoužívalo
a v potrubiach olejového čerpadla môže byÏ vzduch.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
139
I
6
Uvedenie do prevádzky
Čas nábehu
0
6.3
Čas nábehu
Ako prvú fázu uvedenia do prevádzky odporúča firma SEW-EURODRIVE zábeh
prevodovky. Zvyšujte postupne zaÏaženie a rýchlosÏ obehu v 2 až 3 stupňoch až do
maxima. Tento zábeh má trvaÏ asi 10 hodín.
Počas nábehu dodržujte tieto body:
•
Pri rozbehu skontrolujte výkonové parametre prevodovky uvedené na typovom
štítku, pretože frekvencia rozbehov a rozbehová záÏaž má rozhodujúci význam pre
životnosÏ prevodovky.
•
Beží prevodovka rovnomerne?
•
Vyskytujú sa pri behu vibrácie alebo nezvyklá hlučnosÏ?
•
Vyskytujú sa na prevodovke netesnosti (mazanie)?
•
Skontrolujte správnu funkciu doplnkových jednotiek (ako napr. olejové čerpadlo,
chladič, atď.)
UPOZORNENIE
Ďalšie informácie, ako aj opatrenia na odstránenie porúch, sú uvedené v kapitole 8
"Poruchy".
140
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Uvedenie do prevádzky
I
Uzávierka spätného chodu /BS
6
0
6.4
Uzávierka spätného chodu /BS
POZOR!
Prevádzka v uzavretom smere môže maÏ za následok zničenie uzávierky spätného
chodu!
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
•
Nesmie dôjsÏ k rozbehu motora v zablokovanom smere. Zabezpečte správne
napájanie motora, aby sa motor rozbiehal správnym smerom! Prevádzka
v uzavretom smere môže maÏ za následok zničenie uzávierky spätného chodu!
Pri zmene uzatváracieho smeru sa riaďte "Dodatkom k prevádzkovému návodu"!
Smer otáčania sa určuje vzhľadom na výstupný hriadeľ (LSS):
•
Otáčanie doprava (CW)
•
Otáčanie doľava (CCW)
Prípustný smer otáčania [1] je označený na skrini prevodovky.
[1]
[1]
CCW
CW
199930635
6.5
Nábeh prevodovky pri nízkych teplotách prostredia
POZOR!
Prevodovka sa môže poškodiÏ pri spúšÏaní pri teplote nižšej ako medzná teplota.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
Pamätajte, že pred uvedením prevodovky do prevádzky sa olej musí
vyhrievaním oleja zahriaÏ na teplotu uvedenú ako "bez vyhrievania"
(Æ str. 132).
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
141
I
6
Uvedenie do prevádzky
Odstavenie prevodovky
0
6.6
Odstavenie prevodovky
NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
SmrÏ alebo Ïažké poranenia.
•
•
Motor a brzdu pred začiatkom prác odpojte od napájania.
Motor zabezpečte proti neúmyselnému zapnutiu.
UPOZORNENIE
Pri prevodovkách s chladiacim hadom alebo olejovo-vodným chladičom zatvorte
uzatvárací ventil na vstupe a výstupe chladiacej vody. Vypustite vodu z chladiaceho
hada alebo olejovo-vodného chladiča.
Ak sa prevodovka odstaví na dlhší čas, musí sa pravidelne uvádzaÏ do prestávky
v intervale asi 2-3 týždne.
Ak sa prevodovka odstaví na dlhšie ako 9 mesiacov, potrebné je dodatočné
zakonzervovanie:
•
Vnútorné konzervovanie:
•
•
Naplňte prevodovku až po odvzdušňovaciu skrutku druhom oleja uvedeným
na typovom štítku.
Prevodovku v pravidelných intervaloch na krátky čas uvádzajte do chodu
naprázdno.
UPOZORNENIE
Ak by nebolo možné konzervovanie týmto spôsobom, vnútorný priestor prevodovky
zakonzervujte vhodným konverzačným prostriedkom a tesne uzavrite. Informujte sa
u dodávateľa o presnom vyhotovení, vhodnosti použitého oleja a dĺžke trvania
protikoróznej ochrany.
•
Vonkajšia konzervácia:
•
Očistite plochy a povrchy
•
Tesniaca manžeta hriadeľového tesniaceho krúžku musí natrieÏ tukom, aby
sa oddelila od konzervačného prostriedku.
•
Vykonajte vonkajšiu konzerváciu koncov hriadeľa a nelakovaných povrchov
pomocou ochrannej vrstvy na báze vosku.
UPOZORNENIE
Pri opätovnom uvádzaní do prevádzky dodržte pokyny uvedené v kapitole "Uvedenie
do prevádzky" (Æ str. 138).
142
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Prehliadka / údržba
Príprava na prehliadku a údržbu
7
Prehliadka / údržba
7.1
Príprava na prehliadku a údržbu
7
Skôr než začnete prehliadku a údržbu, dodržte nasledujúce pokyny.
NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo pomliaždenia náhodným rozbehom pohonu a zaÏaženého hriadeľa
resp. hnacej sústavy.
SmrÏ alebo Ïažké poranenia.
•
•
•
Motor a brzdu pred začiatkom prác odpojte od napájania.
Motor zabezpečte proti neúmyselnému zapnutiu.
Zabezpečte, aby pred uvoľnením hriadeľových spojov neúčinkovali žiadne torzné
momenty (pnutia v zariadení).
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo popálenia o horúcu prevodovku a horúci prevodový olej.
Îažké poranenia.
•
Pred začatím prác nechajte prevodovku vychladnúÏ!
POZOR!
Nesprávna prehliadka a údržba môže maÏ za následok poškodenie prevodovky.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
Dodržiavajte nasledujúce pokyny.
•
Nevyhnutnou podmienkou pre zaručenie prevádzkovej bezpečnosti je dodržiavanie
intervalov prehliadok a údržby.
•
Pre motory s predradenou prevodovkou dodržujte aj pokyny pre údržbu motora
a predradenej prevodovky, ktoré sú uvedené v príslušných prevádzkových
návodoch.
•
Dodržujte kapitolu "UÏahovacie momenty" (Æ str. 63).
•
PoužívaÏ možno len originálne náhradné dielce podľa dodaného zoznamu
náhradných a opotrebiteľných dielcov.
•
Pokiaľ odstránite veko prevodovky, treba na tesniacu plochu naniesÏ novú tesniacu
hmotu. Inak nie je zaručená tesnosÏ prevodovky! V takomto prípade kontaktujte
firmu SEW-EURODRIVE!
•
Pri nasledujúcich prácach spojených s prehliadkou a údržbou zabráňte vniknutiu
cudzích telies do prevodovky.
•
Prevodovka sa nesmie čistiÏ vysokotlakovou čističkou. Hrozí nebezpečenstvo
vniknutia vody do prevodovky a poškodenia tesnení.
•
Po všetkých prácach spojených s údržbou a opravami vykonajte kontrolu
bezpečnosti a funkčnosti.
•
Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách!
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
143
Prehliadka / údržba
7
Intervaly prehliadok a údržby
7.2
Intervaly prehliadok a údržby
Dodržujte uvedené intervaly prehliadok a údržby.
Časový interval
Čo treba vykonaÏ?
•
•
•
Skontrolujte teplotu telesa prevodovky:
• minerálny olej: max 90 °C
• syntetický olej: max. 100 °C
Skontrolujte hlučnosÏ prevodovky
•
•
Skontrolujte tesnosÏ prevodovky
Skontrolujte množstvo oleja (kapitola 7.4)
•
Prvá výmena oleja po prvom uvedení do prevádzky
(kapitola 7.6)
•
•
Skontrolujte kvalitu oleja (kapitola 7.5)
Doplňte mazací tuk pri mazateľných tesniacich systémoch
(kapitola 7.8)
Pri pohonoch s klinovým remeňom: Skontrolujte napnutie
remeňa a stav remeníc (kapitola 5.16)
Denne
•
Mesačne
•
Po 500 hodinách prevádzky
•
Každých 3000 prevádzkových
hodín, najmenej každých
6 mesiacov
•
•
•
•
•
•
Podľa prevádzkových podmienok,
najneskôr každých 12 mesiacov
•
•
•
•
•
Podľa počtu prevádzkových hodín
(pozri graf na nasledujúcej strane),
najneskôr každé 3 roky
•
Vymeňte minerálny olej
Podľa počtu prevádzkových hodín
(pozri graf na nasledujúcej strane),
najneskôr každých 5 rokov
•
Vymeňte syntetický olej
•
•
Vyčistite vonkajšok skrine prevodovky a ventilátor
Opravte alebo obnovte povrchový/antikorózny ochranný
náter
Vymeňte uzávierku spätného chodu
Predovšetkým pri prevádzke pod vyklápacími otáčkami sa
môže opotrebovaÏ uzávierka spätného chodu. Pri určovaní
intervalu údržby sa preto obráÏte na SEW-EURODRIVE pri:
• otáčkach vstupného hriadeľa < 1400 1/min
• vyhotovení X4K.. s iges à 200
Skontrolujte zabudované chladenie (napr. vodné
chladiace veko/vodná chladiaca patróna) na usadeniny
(kapitola 7.10/7.11)
Skontrolujte vyhrievanie oleja (v súvislosti s výmenou oleja):
• Sú všetky prívody a svorky pevne spojené a nie sú
zoxidované?
• Očistite resp. vymeňte vyhrievacie telesá
s usadeninami (kapitola 7.12)
•
•
Rôzne (v závislosti od vonkajších
vplyvov)
•
•
144
SkontrolovaÏ dotiahnutie upevňovacích skrutiek
Skontrolujte stav olejovo-vodného chladiča
Vyčistite olejový filter, resp. vymeňte vložku filtra
Skontrolujte príp. vymeňte odvzdušňovací ventil
(kapitola 7.7)
Skontrolujte polohovanie vstupného a výstupného hriadeľa
(kapitola 5)
Skontrolujte stav a tesnosÏ všetkých gumených hadíc
(starnutie)
Skontrolujte tesnosÏ všetkých nákrutiek a potrubných
spojok
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Prehliadka / údržba
7
Intervaly výmeny maziva
7.3
Intervaly výmeny maziva
Pri špeciálnych vyhotoveniach alebo sÏažených/agresívnych podmienkach prostredia
príp. skráÏte intervaly výmeny oleja.
UPOZORNENIE
Na mazanie sa používajú minerálne mazivá CLP a syntetické mazivá na báze olejov
PAO (polyalfaolefín). Syntetické mazivo CLP HC (podľa DIN 51502) zobrazené na
nasledujúcom obrázku zodpovedá olejom PAO.
30000
[h]
25000
20000
[1]
[A]
CLP HC
15000
10000 [A]
CLP
5000
0
70
80
90
100
110
[°C]
120
[2]
[1] Počet prevádzkových hodín
[2] Stála teplota olejového kúpeľa
[A] Priemerná hodnota podľa druhu oleja pri 70 °C
UPOZORNENIE
SEW-EURODRIVE pre optimalizáciu intervalov výmeny oleja odporúča pravidelnú
analýzu prevodového oleja (pozri kapitolu 7.5).
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
145
Prehliadka / údržba
7
Kontrola množstva oleja
7.4
Kontrola množstva oleja
UPOZORNENIE
Kontrolu množstva oleja vykonávajte len pri vychladnutej prevodovke.
7.4.1
Prevodovka s olejoznakom
1. Dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Prípravné práce pre prehliadku / údržbu"
(Æ str. 143).
2. Skontrolujte hladinu oleja podľa nasledujúceho obrázka.
[1]
460483724
[1] Hladina oleja sa musí nachádzaÏ v tomto pásme
3. Pokiaľ je hladina oleja príliš nízka, postupujte nasledujúcim spôsobom:
146
•
Demontujte uzatváraciu skrutku.
•
Cez plniaci otvor naplňte rovnaký olej toho istého druhu až po značku.
•
Naskrutkujte uzatváraciu skrutku.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Prehliadka / údržba
Kontrola množstva oleja
7.4.2
7
Prevodovka s olejovou mierkou
1. Dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Prípravné práce pre prehliadku / údržbu"
(Æ str. 143).
2. Naskrutkujte a vytiahnite olejovú mierku.
3. Očistite olejovú mierku a znovu ju rukou naskrutkujte až na doraz do prevodovky.
4. Vyskrutkujte olejovú mierku a skontrolujte množstvo oleja.
[1]
460483852
[1] Hladina oleja sa musí nachádzaÏ v tomto pásme
5. Pokiaľ je hladina oleja príliš nízka, postupujte nasledujúcim spôsobom:
•
Demontujte uzatváraciu skrutku.
•
Cez plniaci otvor naplňte rovnaký olej toho istého druhu až po značku.
•
Naskrutkujte uzatváraciu skrutku.
6. Naskrutkujte olejovú mierku.
7.4.3
Prevodovka s kruhovým olejoznakom
1. Dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Prípravné práce pre prehliadku / údržbu"
(Æ str. 143).
2. Skontrolujte hladinu oleja podľa nasledujúceho obrázka.
[1]
460483980
[1] Hladina oleja sa musí nachádzaÏ v tomto pásme
3. Pokiaľ je hladina oleja príliš nízka, postupujte nasledujúcim spôsobom:
•
Demontujte uzatváraciu skrutku.
•
Cez plniaci otvor naplňte rovnaký olej toho istého druhu až po značku.
•
Naskrutkujte uzatváraciu skrutku.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
147
Prehliadka / údržba
7
Kontrola vlastností oleja
7.5
Kontrola vlastností oleja
1. Dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Prípravné práce pre prehliadku / údržbu"
(Æ str. 143).
2. Nájdite vypúšÏaciu skrutku a postavte pod ňu nádobu.
3. Pomaly vyskrutkujte vypúšÏaciu skrutku a vypustite trochu oleja.
4. Znova zaskrutkujte vypúšÏaciu skrutku.
5. Skontrolujte stav oleja:
7.6
Výmena oleja
7.6.1
Upozornenia
•
Bližšie informácie o kontrole obsahu vody v oleji a kontrole viskozity oleja vám
poskytne výrobca oleja.
•
Ak je olej silne znečistený, prípadne ho vymeňte aj mimo predpísaného intervalu
výmeny oleja.
POZOR!
Nesprávna výmena oleja môže maÏ za následok poškodenie prevodovky.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
148
•
Dodržiavajte nasledujúce pokyny.
•
Pri výmene oleja sa má prevodovka zásadne naplniÏ opäÏ olejom rovnakého druhu,
ako je starý olej. Miešanie olejov rôznych druhov a/alebo od rôznych výrobcov je
neprípustné. Najmä syntetické oleje sa nesmú miešaÏ ani s minerálnymi olejmi ani
s inými syntetickými olejmi. Pri prechode z minerálneho oleja na syntetický olej
a/alebo pri prechode zo syntetického oleja na jednom základe na syntetický olej na
inom základe sa musí prevodovka dôkladne prepláchnuÏ novým druhom oleja.
•
Oleje rôznych výrobcov nájdete v tabuľke mazív (Æ str. 157).
•
Údaje o druhu oleja, viskozite oleja a potrebnom množstve oleja sú uvedené na
typovom štítku prevodovky. Množstvo oleja uvedené na typovom štítku treba chápaÏ
ako približné množstvo. Rozhodujúce pre množstvo olejovej náplne sú značky na
olejoznaku alebo na olejovej mierke.
•
Olej vymieňajte len pri vychladnutej prevodovke.
•
Pri výmene oleja dôkladným prepláchnutím olejom očistite vnútorný priestor
prevodovky od usadenín, oderu alebo zvyškov starého oleja. Na preplachovanie sa
použije rovnaký druh oleja, aký sa použije ako prevádzková náplň. Až po odstránení
všetkých usadenín sa môže naplniÏ čerstvý olej.
•
Umiestnenie kontrolnej a vypúšÏacej skrutky, ako aj odvzdušňovacieho ventilu,
nájdete v dokumentácii k zákazke.
•
Starý olej zlikvidujte podľa platných predpisov.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Prehliadka / údržba
Výmena oleja
7.6.2
7
Postup
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo popálenia o horúcu prevodovku a horúci prevodový olej.
Îažké poranenia!
•
•
Pred začatím prác nechajte prevodovku vychladnúÏ!
Prevodovka musí byÏ teplá, pretože znížená viskozita studeného oleja sÏažuje jeho
správne vypúšÏanie.
1. Dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Prípravné práce pre prehliadku / údržbu"
(Æ str. 143).
2. Pod vypúšÏaciu skrutku umiestnite vhodnú nádobu.
3. Odstráňte plniacu a vypúšÏaciu skrutku.
4. Olej úplne vypustite.
5. Znova zaskrutkujte vypúšÏaciu skrutku.
6. Naplňte nový olej rovnakého druhu cez plniacu skrutku oleja (v ostatných prípadoch
kontaktujte servisné oddelenie).
•
Pri plnení oleja používajte plniaci filter (jemnosÏ filtra max. 25 µm).
•
Naplňte množstvo oleja, ktoré zodpovedá údajom na typovom štítku. Množstvo
oleja uvedené na typovom štítku je orientačná hodnota.
•
Prekontrolujte správnosÏ množstva oleja.
7. Vyčistite olejový filter, príp. vymeňte filtračnú vložku (ak sa používa externý chladič
olej/vzduch alebo olej/voda).
UPOZORNENIE
Vytečený olej okamžite odstráňte pomocou sorbentu.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
149
Prehliadka / údržba
7
Kontrola a vyčistenie odvzdušnenia
7.7
Kontrola a vyčistenie odvzdušnenia
POZOR!
Nesprávne čistenie odvzdušnenia môže maÏ za následok poškodenie prevodovky.
Nebezpečenstvo vzniku hmotnej škody!
•
Pri následných prácach zabráňte vniknutiu cudzích telies do prevodovky.
1. V oblasti odvzdušňovacieho ventilu odstráňte usadeniny.
2. Upchatý odvzdušňovací ventil vymeňte za nový.
7.8
Doplnenie tesniaceho tuku
Mazateľné tesniace systémy sa môžu plniÏ tukom na báze lítiového mydla (Æ str. 162).
Mierny tlakom do každého mazacieho miesta natlačte cca 30 g tuku, až nový tuk začne
vystupovaÏ tesniacou medzerou.
Starý tuk sa vytlačí tesniacou medzerou spolu s nečistotami a pieskom
UPOZORNENIE
Okamžite odstráňte vytlačený starý tuk.
150
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Prehliadka / údržba
Premazanie uloženia pri tesniacich systémoch Drywell
7.9
7
Premazanie uloženia pri tesniacich systémoch Drywell
POZOR!
Pri vysokom tlaku sa tuk vytlačí medzi tesniacou manžetou a hriadeľom. Tesniaca
manžeta sa môže poškodiÏ alebo skĺznuÏ, tuk sa môže dostaÏ do spracovateľského
procesu.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
Tuk sa plní za chodu prevodovky opatrným vtláčaním potrebného množstva tuku.
[2]
[1]
738458635
1. Otvorte výpust tuku [1], aby mohol uniknúÏ prebytočný tuk.
2. Tuk plňte plochou maznicou (DIN 3404 A G1/8) [2].
Množstvo maziva určuje nasledujúca tabuľka:
VeľkosÏ
Množstvo tuku [g]
VeľkosÏ
Množstvo tuku [g]
180-190
80
270-280
250
200-210
120
290-300
300
220-230
150
310-320
400
240-260
200
3. Zatvorte výpust tuku [1].
UPOZORNENIE
Okamžite odstráňte vytlačený starý tuk.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
151
Prehliadka / údržba
7
Ventilátor /FAN
7.10
Ventilátor /FAN
Dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Prípravné práce pre prehliadku / údržbu" (pozri
Æ str. 143).
V pravidelných intervaloch kontrolujte vstupné a výstupné otvory ventilátora. Otvory
musia byÏ voľné, resp. treba očistiÏ kryt ventilátora.
Pred uvedením ventilátora do prevádzky zabezpečte správnu montáž krytu ventilátora.
Vrtuľa ventilátora sa nesmie dotýkaÏ krytu ventilátora.
7.11
Zabudované chladenie - vodné chladiace veko /CCV
1. Dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Prípravné práce pre prehliadku / údržbu"
(Æ str. 143).
2. Z vodného chladiaceho veka odpojte prívod a vývod chladiacej vody.
3. Skontrolujte, či sa vo vodnom chladiacom veku nenachádzajú usadeniny.
Malé usadeniny na vodnom chladiacom veku odstráňte vhodným čistiacim
prostriedkom. Ak je vodné chladiace veko mimoriadne znečistené, vymeňte ho za
nové. Kontaktujte firmu SEW-EURODRIVE.
4. Na vodné chladiace veko opäÏ pripojte prívod a vývod chladiacej vody.
7.12
Zabudované chladenie - vodná chladiaca patróna /CCT
1. Dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Prípravné práce pre prehliadku / údržbu"
(Æ str. 143).
2. Z vodnej chladiacej patróny odpojte prívod a vývod chladiacej vody.
3. Pred demontážou úplne vypustite olej (Æ str. 148).
4. Skontrolujte, či sa vo vodnej chladiacej patróne nenachádzajú usadeniny.
Slabo znečistenú vodnú chladiacu patrónu očistite vhodným čistiacim prostriedkom.
Mimoriadne silne znečistenú vodnú chladiacu patrónu vymeňte za novú. Kontaktujte
firmu SEW-EURODRIVE.
5. Na vodnú chladiacu patrónu opäÏ pripojte prívod a vývod chladiacej vody.
152
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Prehliadka / údržba
Vyhrievanie oleja /OH
7.13
7
Vyhrievanie oleja /OH
NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
SmrÏ alebo Ïažké poranenia
•
•
Vyhrievanie oleja pred začiatkom prác odpojte od napájania.
Vyhrievanie oleja zabezpečte proti neúmyselnému zapnutiu.
1. Dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Prípravné práce pre prehliadku / údržbu"
(Æ str. 143).
2. Pred demontážou vyhrievania oleja úplne vypustite olej (Æ str. 148).
3. Demontujte vyhrievanie oleja.
4. RozpúšÏadlom očistite rúrovité vyhrievacie články, príp. vymeňte nefunkčné
vyhrievacie články.
POZOR!
Nesprávnym čistením vyhrievania sa môžu poškodiÏ vyhrievacie články.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
Vyhrievacie články neoškrabujte, mohli by sa poškodiÏ!
5. Znovu namontujte vyhrievanie oleja.
7.14
Delená skriňa
Ak by údržbe oddelíte delenú prevodovú skriňu, dbajte na to, aby
•
ste delenie opäÏ starostlivo utesnili,
•
ste skrutkové spoje dotiahli uÏahovacími momentmi uvedenými v kapitole
"UÏahovacie momenty" (Æ str. 63).
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
153
Poruchy
8
Pokyny na odstraňovanie porúch
8
Poruchy
8.1
Pokyny na odstraňovanie porúch
Skôr, než začnete s odstraňovaním porúch, pozrite si nasledujúce upozornenia.
NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
SmrÏ alebo Ïažké poranenia.
•
•
Motor a brzdu pred začiatkom prác odpojte od napájania.
Motor zabezpečte proti neúmyselnému zapnutiu.
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo popálenia o horúcu prevodovku a horúci prevodový olej.
Îažké poranenia.
•
Pred začatím prác nechajte prevodovku vychladnúÏ!
POZOR!
Nesprávna manipulácia s prevodovkou a motorom môže viesÏ k vzniku škôd.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
•
•
8.2
Opravy pohonov SEW smie vykonávaÏ len kvalifikovaný odborný personál.
Oddelenie pohonu a motora smie vykonávaÏ len odborný personál.
Kontaktujte servisné oddelenie SEW.
Servisné oddelenie
Pokiaľ budete potrebovaÏ pomoc nášho servisného oddelenia, prosíme vás
o uvedenie nasledujúcich údajov:
8.3
•
úplné údaje z typového štítka
•
druh a rozsah poruchy
•
čas a okolnosti vzniku poruchy
•
predpokladaná príčina poruchy
•
ak sa dá, pošlite digitálnu fotografiu
Možné poruchy prevodovky
Porucha
Neobvyklý, pravidelný hluk
pri chode
Neobvyklý, nepravidelný
hluk pri chode
Neobvyklý zvuk v oblasti
upevnenia prevodovky
154
Možná príčina
Náprava
•
•
•
•
•
•
•
Hluk odvaľovania a drvenia: Poškodené
ložisko
Klepavý hluk: NepravidelnosÏ v ozubení
Deformácia skrine pri upevnení
Generovanie zvuku nedostatočnou
tuhosÏou základu prevodovky
Cudzie častice v oleji
Došlo k uvoľneniu upevnenia prevodovky
•
Skontrolujte olej (pozri kapitolu 7.4), vymeňte
ložisko
Kontaktujte servisné oddelenie
Skontrolujte deformáciu upevnenia prevodovky
a príp. ho opravte
Zosilnite základ prevodovky
•
•
Skontrolujte olej (pozri kapitolu 7.4)
Pohon odstavte, obráÏte sa na zákaznícky servis
•
Upevňovacie skrutky a matice dotiahnite
predpísaným krútiacim momentom
Vymeňte poškodené/chybné upevňovacie skrutky /
matice
•
•
•
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Poruchy
Možné poruchy prevodovky
Porucha
Možná príčina
•
•
•
•
•
Prevádzková teplota je príliš
vysoká
•
•
Príliš veľa oleja
Olej je starý
Olej je silne znečistený
Teplota okolia je príliš vysoká
Prevodovky s ventilátorom: Veľmi
znečistený otvor prívodu vzduchu / skriňa
prevodovky
Prevodovky so zabudovaným chladením:
Malý prietok chladiacej kvapaliny
Vysoká teplota chladiacej kvapaliny
Usadeniny v chladiacom systéme
Porucha chladiaceho zariadenia
olej/vzduch alebo olej/voda
Náprava
•
•
•
•
•
•
Príliš vysoká teplota na
ložiskách
•
•
•
Príliš málo oleja
Olej je starý
Poškodené ložiská
•
•
Zvýšená prevádzková
teplota na uzávierke
spätného chodu Chýbajúca
blokovacia funkcia
Vyteká olej1)
• na montážnom veku
• na veku prevodovky
• na veku ložiska
• na montážnej prírube
• na tesniacom krúžku
vstupného alebo
výstupného hriadeľa
Olej vyteká
• na vypúšÏacej skrutke
• na odvzdušňovacej
skrutke
Silné opotrebovanie
klinového remeňa
•
•
•
•
•
•
•
Tesnenie na montážnom /
prevodovkovom / ložiskovom veku /
montážnej prírube nie je tesné
Tesniaca manžeta tesniaceho krúžku
hriadeľa je vyhrnutá
Tesniaci krúžok hriadeľa je poškodený/
opotrebovaný
•
•
•
Skontrolujte príp. doplňte množstvo oleja
(pozri kapitolu 7.4/7.5)
Skontrolujte, kedy bola vykonaná posledná
výmena oleja; príp.vymeňte olej (pozri
kapitolu 7.2/7.6)
Skontrolujte ložiská; príp. ich vymeňte, kontaktujte
servisné oddelenie
Skontrolujte a prípadne vymeňte uzávierku
spätného chodu
Kontaktujte servisné oddelenie
Dotiahnite skrutky na príslušnom veku a pozorujte
prevodovku. Ak olej vyteká naďalej: Kontaktujte
servisné oddelenie
Prevodovku odvzdušnite, pozorujte prevodovku.
Ak olej naďalej vyteká: Kontaktujte servisné
oddelenie
Skontrolujte príp. vymeňte hriadeľové tesniace
krúžky
Kontaktujte servisné oddelenie
Príliš veľa oleja
Pohon je v nesprávnej montážnej polohe
Časté studené štarty (olej sa pení) a/alebo
vysoká hladina oleja
•
•
Upravte množstvo oleja (pozri kapitolu 7.4)
Správne namontujte odvzdušňovaciu skrutku
a upravte množstvo oleja (pozri typový štítok,
kapitola "Mazivá")
•
•
Chybné polohovanie remeníc
Škodlivé vplyvy prostredia (napr.
abrazívne častice, chemické látky)
PreÏaženie pohonu klinovým remeňom
•
•
Chybné polohovanie remeníc
Škodlivé vplyvy prostredia (napr. abrazívne
častice, chemické látky)
PreÏaženie pohonu klinovým remeňom
•
•
•
Vzduch v sacom potrubí olejového
čerpadla
Chybné olejové čerpadlo
Chybný tlakový spínač
•
•
•
•
Porucha chladiaceho
zariadenia olej/vzduch
alebo olej/voda
•
Prevodovka nedosahuje
teplotu studeného štartu
Skontrolujte príp. doplňte množstvo oleja
(pozri kapitolu 7.4/7.5)
Skontrolujte, kedy bola vykonaná posledná
výmena oleja; príp. vymeňte olej (pozri
kapitolu 7.2/7.6)
Prevodovku chráňte pred vonkajšími zdrojmi tepla
(napr. zatienením)
Skontrolujte otvor pre prívod vzduchu; prípadne
ho vyčistite, vyčistite skriňu prevodovky
Dodržujte osobitný návod na prevádzku
chladiaceho zariadenia olej/voda a olej/vzduch!
•
•
•
•
Olejové čerpadlo nenasáva
Tlakový spínač nespína
Poškodená / chybná uzávierka spätného
chodu
•
Nesprávne pripojené alebo chybné
vyhrievanie oleja
Príliš veľký odvod tepla spôsobený
nepriaznivými klimatickými podmienkami
8
Skontrolujte polohovanie remeníc a napnutie
remeňov
Remeňový prevod chráňte pred vplyvmi prostredia,
avšak musíte zabezpečiÏ dostatočné vetranie
Príp.vymeňte klinový remeň, kontaktujte servisné
oddelenie
•
Dodržujte osobitný návod na prevádzku
chladiaceho zariadenia olej/voda a olej/vzduch!
•
Skontrolujte pripojenie/funkciu vyhrievania oleja
a príp. ho vymeňte
Prevodovku počas zahrievania chráňte pred
vychladnutím
•
1) Olej/tuk unikajúci na tesnení hriadeľa (malé množstvá) je v zábehovej fáze (24 hodín chodu) normálny jav (pozri tiež DIN 3761).
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
155
Mazivá
9
Výber maziva
9
Mazivá
9.1
Výber maziva
POZOR!
Nesprávny výber maziva môže maÏ za následok poškodenie prevodovky.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
Dodržujte nasledujúce pokyny:
•
Viskozitu a druh použitého oleja (minerálny / syntetický) určuje SEW-EURODRIVE
podľa špecifikácie zákazky a tieto hodnoty sú uvedené v dokumentácii a na typovom
štítku prevodovky.
Pri odchýlke od týchto údajov je potrebná konzultácia s SEW-EURODRIVE.
Tieto odporúčania v žiadnom prípade nezbavujú dodávateľa maziva ručenia za
kvalitu dodaného maziva. Každý výrobca mazív je plne zodpovedný za kvalitu
svojich produktov!
•
Pre uvedením prevodovky do prevádzky sa musíte presvedčiÏ, že v prevodovke je
náplň so správnym druhom oleja a že množstvo náplne je správne. Príslušné údaje
sú uvedené na typovom štítku prevodovky a v tabuľke mazív v nasledujúcej kapitole.
•
Syntetické mazivá navzájom nemiešajte a nemiešajte ich s minerálnymi mazivami!
9.2
Schválené mazivá
9.2.1
Všeobecne
Tabuľka mazív na nasledujúcej strane uvádza schválené mazivá pre prevodovky.
Venujte prosím pozornosÏ nasledujúcej legende k tabuľke mazív.
9.2.2
Legenda k tabuľke mazív
Použité skratky, význam farby pozadia a pokyny:
CLP
= minerálny olej
CLP HC
= syntetické polyalfaolefíny
= syntetické mazivo
= minerálne mazivo
9.2.3
Informácie k tabuľke mazív
POZOR!
Nesprávny výber maziva môže maÏ za následok poškodenie prevodovky.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
156
Pri extrémnych podmienkach, napr. chlad, horúčavy alebo pri zmene podmienok
prevádzky v porovnaní s naprojektovanými podmienkami, je potrebná konzultácia
so SEW-EURODRIVE.
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Mazivá
9
Schválené mazivá
9.2.4
Tabuľka mazív
X.F.. / X.K.. /X.T..
Oil
DIN (ISO)
CLP
ISO VG
class
Q8
Mobil®
KLÜBER
GEM 1-150N
VG 150
Degol BG
150 Plus
BP Energol
GR-XF 150
Meropa 150
Renolin
CLP150Plus
Goya NT 150
TO T A L
Alpha SP 150
Alphamax 150
Optigear BM 150
Tribol 1100/150
CLP HC
Mobilgear
VG 150 SHC XMP150
Klüber
GEM4-150N
Degol
PAS 150
BP Enersyn
EP-XF 150
Pinnacle
WM 150
Renolin
Unisyn CLP 150
Optigear
Synthetic X 150
ELGreco 150
Tribol 1510/150
Carter
SH 150
Tribol 1710/150
CLP
VG 220
Mobilgear
XMP220
KLÜBER
Shell
Omala F220 GEM 1-220N
Degol BG
220 Plus
BP Energol
GR-XF 220
Meropa 220
Renolin
CLP 220 Plus
Goya NT 220
Alpha SP 220
Alphamax 220
Optigear BM 220
Carter
EP 220
Tribol 1100/220
Optigear
Synthetic A 220
CLP HC
Mobilgear Shell Omala
Klüber
VG 220 SHC XMP220 Oil HD 220 GEM4-220N
Degol
PAS 220
BP Enersyn
EP-XF 220
Pinnacle
WM 220
Renolin
Unisyn CLP 220
ELGreco 220
Optigear
Synthetic X 220
Carter
SH 220
Tribol 1510/220
Tribol 1710/220
CLP
VG 320
Mobilgear
XMP320
Shell
KLÜBER
Omala F 320 GEM 1-320N
Degol BG
320 Plus
BP Energol
GR-XF 320
Meropa 320
Renolin
CLP 320 Plus
Goya NT 320
Alpha SP 320
Alphamax 320
Optigear BM 320
Carter
EP 320
Tribol 1100/320
CLP HC
Mobilgear
Klüber
SHC XMP320 Shell Omala
VG 320
Oil HD 320 GEM4-320N
Mobil
SHC 632
Degol
PAS 320
BP Enersyn
EP-XF 320
Pinnacle
EP 320
Renolin
Unisyn CLP 320
ELGreco 320
Optigear
Synthetic A 320
Optigear
Synthetic X 320
Carter
SH 320
Tribol 1510/ 320
Tribol 1710/ 320
CLP
VG 460
Mobilgear
XMP460
Shell
KLÜBER
Omala F460 GEM 1-460N
Degol BG
460 Plus
BP Energol
GR-XF 460
Meropa 460
Renolin
CLP 460 Plus
Goya NT 460
Alphamax 460
Optigear BM 460
Carter
EP 460
Tribol 1100/460
CLP HC
CLP
Mobilgear
Klüber
SHC XMP460 Shell Omala
Oil HD 460 GEM4-460N
VG 460
Mobil
SHC 634
VG 680
Mobilgear
XMP680
KLÜBER
GEM 1-680N
Optigear
Synthetic X 460
Degol
PAS 460
BP Enersyn
EP -XF 460
Pinnacle
WM 460
Renolin
Unisyn CLP 460
ELGreco 460
Degol BG
680 Plus
BP Energol
GR-XF 680
Meropa 680
Renolin
CLP 680 Plus
Goya NT 680
Tribol 1510/ 460
Tribol 1710/ 460
Alpha SP 680
Optigear BM 680
Carter
SH 460
Carter
EP 680
Tribol 1100 / 680
47 0490 105
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
157
Mazivá
9
Plniace množstvá maziva pre horizontálne prevodovky
9.3
Plniace množstvá maziva pre horizontálne prevodovky
Uvedené plniace množstvá sú orientačné hodnoty pre montážnu polohu M1. Presné
hodnoty sa menia v závislosti od počtu stupňov a prevodových pomerov.
Rozhodujúce pre množstvo olejovej náplne sú značky na olejoznaku alebo na olejovej
mierke.
9.3.1
X.F..
X2F..
X2F180
9.3.2
X3F..
74
X3F180
Litrov
X4F..
Litrov
77
X4F180
70
X2F190
75
X3F190
77
X4F190
71
X2F200
102
X3F200
105
X4F200
95
X2F210
102
X3F210
105
X4F210
95
X2F220
137
X3F220
145
X4F220
140
X2F230
137
X3F230
145
X4F230
140
X2F240
165
X3F240
176
X4F240
175
X2F250
170
X3F250
176
X4F250
175
X2F260
275
X3F260
270
X4F260
280
X2F270
275
X3F270
270
X4F270
280
X2F280
330
X3F280
335
X4F280
340
X2F290
405
X3F290
400
X4F290
415
X2F300
405
X3F300
400
X4F300
415
X2F310
550
X3F310
540
X4F310
540
X2F320
550
X3F320
540
X4F320
540
X.K..
X2K..
X2K180
158
Litrov
Litrov
60
X3K..
X3K180
Litrov
X4K..
Litrov
74
X4K180
77
X2K190
60
X3K190
75
X4K190
71
X2K200
85
X3K200
105
X4K200
95
X2K210
85
X3K210
105
X4K210
95
X2K220
130
X3K220
145
X4K220
140
X2K230
130
X3K230
145
X4K230
140
X2K240
165
X3K240
176
X4K240
175
X2K250
165
X3K250
176
X4K250
175
X3K260
255
X4K260
270
X3K270
255
X4K270
270
X3K280
325
X4K280
330
X3K290
400
X4K290
410
X3K300
400
X4K300
410
X3K310
535
X4K310
540
X3K320
535
X4K320
540
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Mazivá
Plniace množstvá maziva pre vertikálne prevodovky
9.4
9
Plniace množstvá maziva pre vertikálne prevodovky
Uvedené plniace množstvá sú orientačné hodnoty pre montážnu polohu M5. Presné
hodnoty sa menia v závislosti od počtu stupňov, prevodových pomerov a spôsobu
mazania.
Rozhodujúce pre množstvo olejovej náplne sú značky na olejoznaku alebo na olejovej
mierke.
9.4.1
Ponorné mazanie
XF..
X2F..
Litrov
X2F180
173
X3F180
X3F..
Litrov
170
X4F180
X4F..
Litrov
160
X2F190
173
X3F190
170
X4F190
160
X2F200
233
X3F200
231
X4F200
220
X2F210
233
X3F210
231
X4F210
220
X2F220
310
X3F220
307
X4F220
305
X2F230
310
X3F230
307
X4F230
305
X2F240
385
X3F240
375
X4F240
382
X2F250
385
X3F250
375
X4F250
382
XK..
X2K..
Litrov
X3K..
Litrov
X4K..
Litrov
X2K180
137
X3K180
162
X4K180
165
X2K190
137
X3K190
162
X4K190
165
X2K200
188
X3K200
220
X4K200
230
X2K210
188
X3K210
220
X4K210
230
X2K220
306
X3K220
290
X4K220
305
X2K230
306
X3K230
290
X4K230
305
X2K240
382
X3K240
375
X4K240
387
X2K250
382
X3K250
375
X4K250
387
X3K..
Litrov
XT..
X4K..
Litrov
X3T180
162
X4T180
165
X3T190
162
X4T190
165
X3T200
220
X4T200
230
X3T210
220
X4T210
230
X3T220
290
X4T220
305
X3T230
290
X4T230
305
X3T240
375
X4T240
387
X3T250
375
X4T250
387
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
159
Mazivá
9
Plniace množstvá maziva pre vertikálne prevodovky
9.4.2
Tlakové mazanie
XF..
X2F..
Litrov
X3F..
Litrov
X4F..
Litrov
X2F180
71
X3F180
69
X4F180
65
X2F190
71
X3F190
69
X4F190
65
X2F200
104
X3F200
103
X4F200
96
X2F210
104
X3F210
103
X4F210
96
X2F220
122
X3F220
120
X4F220
148
X2F230
122
X3F230
120
X4F230
148
X2F240
151
X3F240
144
X4F240
183
X2F250
151
X3F250
144
X4F250
183
XK..
X2K..
160
Litrov
X3K..
Litrov
X4K..
Litrov
X2K180
57
X3K180
68
X4K180
81
X2K190
57
X3K190
68
X4K190
81
X2K200
85
X3K200
96
X4K200
109
X2K210
85
X3K210
96
X4K210
109
X2K220
129
X3K220
115
X4K220
148
X2K230
129
X3K230
115
X4K230
148
X2K240
155
X3K240
143
X4K240
186
X2K250
155
X3K250
143
X4K250
186
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Mazivá
Plniace množstvá maziva pre vertikálne prevodovky
9.4.3
9
Tlakové mazanie s tesniacim systémom Drywell
XF..
X2F..
Litrov
X3F..
Litrov
X4F..
Litrov
X2F180
54
X3F180
53
X4F180
49
X2F190
54
X3F190
53
X4F190
49
X2F200
74
X3F200
73
X4F200
68
X2F210
74
X3F210
73
X4F210
68
X2F220
94
X3F220
92
X4F220
93
X2F230
94
X3F230
92
X4F230
93
X2F240
120
X3F240
115
X4F240
117
X2F250
120
X3F250
115
X4F250
117
XK..
X2K..
Litrov
X3K..
Litrov
X4K..
Litrov
X2K180
43
X3K180
52
X4K180
53
X2K190
43
X3K190
52
X4K190
53
X2K200
59
X3K200
69
X4K200
73
X2K210
59
X3K210
69
X4K210
73
X2K220
132
X3K220
88
X4K220
92
X2K230
132
X3K230
88
X4K230
92
X2K240
137
X3K240
115
X4K240
118
X2K250
137
X3K250
115
X4K250
118
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
161
Mazivá
9
Mazacie tuky
9.5
Mazacie tuky
V nasledujúcom prehľade sú uvedené mazacie tuky odporúčané firmou SEWEURODRIVE.
162
Dodávateľ
Tesniaci tuk
Aral
Aralub HLP2
BP
Energrease LS-EPS
Castrol
Spheerol EPL2
Chevron
Dura-Lith EP2
Elf
Epexa EP2
Esso
Beacon EP2
Exxon
Beacon EP2
Fuchs
Renolit CX-TOM15
Gulf
Gulf crown Grease 2
Klüber
Centoplex EP2
Kuwait
Q8 Rembrandt EP2
Mobil
Mobilux EP2
Molub
Alloy BRB-572
Neste
Allrex EP2
Optimol
Olista Longtime 2
Shell
Alvania EP2
Texaco
Multifak EP2
Total
Multis EP2
Tribol
Tribol 3030-2
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Zoznam adries
10
10
Zoznam adries
Nemecko
Hlavné zastúpenie
Výrobný závod
Distribúcia
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Adresa poštovej schránky
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
[email protected]
Service
Competence
Center
Stred
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf
Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
[email protected]
Sever
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (pri Hanoveri)
Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
[email protected]
Východ
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (pri Zwickau)
Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
[email protected]
Juh
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (pri Mníchove)
Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
[email protected]
Západ
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (pri Düsseldorfe)
Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
[email protected]
Elektronika
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
[email protected]
Drive Service Hotline / 24-hodinová telefonická pohotovostná
služba
+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357
Ďalšie adresy servisných stredísk v Nemecku na požiadanie.
Francúzsko
Výrobný závod
Distribúcia
Servis
Haguenau
SEW-USOCOME
48-54, route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex
Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
[email protected]
Výrobný závod
Forbach
SEW-EUROCOME
Zone Industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex
Tel. +33 3 87 29 38 00
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Bordeaux
SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex
Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09
Lyon
SEW-USOCOME
Parc d'Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15
Paris
SEW-USOCOME
Zone industrielle
2, rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang
Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88
Ďalšie adresy servisných stredísk vo Francúzsku na požiadanie.
Alžírsko
Distribúcia
Alžír
Réducom
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger
Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84
[email protected]
Buenos Aires
SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin
Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.com.ar
Argentína
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
163
10
Zoznam adries
Austrália
Melbourne
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043
Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
[email protected]
Sydney
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164
Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
[email protected]
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Brusel
SEW Caron-Vector
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre
Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Service
Competence
Center
Priemyselných
prevodoviek
SEW Caron-Vector
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne
Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Antverpy
SEW Caron-Vector
Glasstraat, 19
BE-2170 Merksem
Tel. +32 3 64 19 333
Fax +32 3 64 19 336
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Minsk
SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk
Tel.+375 (17) 298 38 50
Fax +375 (17) 29838 50
[email protected]
Sao Paulo
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia
Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496
Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
[email protected]
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Belgicko
Bielorusko
Distribúcia
Brazília
Výrobný závod
Distribúcia
Servis
Ďalšie adresy servisných stredísk v Brazílii na požiadanie.
Bulharsko
Distribúcia
Sofia
BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia
Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
[email protected]
Praha
SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice
Tel. +420 255 709 601
Fax +420 220 121 237
http://www.sew-eurodrive.cz
[email protected]
Santiago de
Chile
SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Adresa poštovej schránky
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile
Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
[email protected]
Tianjin
SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457
Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.cn
Česká republika
Distribúcia
Čile
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Čína
Výrobný závod
Montážny závod
Distribúcia
Servis
164
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Zoznam adries
10
Čína
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Suzhou
SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
[email protected]
Guangzhou
SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530
Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267891
[email protected]
Shenyang
SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141
Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
[email protected]
Wuhan
SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan
Tel. +86 27 84478398
Fax +86 27 84478388
Ďalšie adresy servisných stredísk v Číne na požiadanie.
Dánsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Kodaň
SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve
Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
[email protected]
Káhira
Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo
Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/
[email protected]
Tallin
ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa
Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
[email protected]
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Lahti
SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.fi
Výrobný závod
Montážny závod
Servis
Karkkila
SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Kakkila, 03601 Karkkila
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.fi
Libreville
ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun
Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12
Atény
Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus
Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
[email protected]
Rotterdam
VECTOR Aandrijftechniek B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam
Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
[email protected]
Egypt
Distribúcia
Servis
Estónsko
Distribúcia
Fínsko
Gabon
Distribúcia
Grécko
Distribúcia
Servis
Holandsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
165
10
Zoznam adries
Hong Kong
Hong Kong
SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong
Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
[email protected]
Záhreb
KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
[email protected]
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Vadodara
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
PORRamangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat
Tel.+91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
[email protected]
[email protected]
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Chennai
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park PhaseII
Mambakkam Village
Sriperumbudur- 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu
Tel.+91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
[email protected]
Dublin
Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11
Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
[email protected]
http://www.alperton.ie
Tel-Aviv
Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon
Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
[email protected]
Iwata
SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818
Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
[email protected]
Johannesburg
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013
Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
[email protected]
Cape Town
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town
Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
[email protected]
Durban
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaco Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605
Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
[email protected]
Douala
Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala
Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Chorvátsko
Distribúcia
Servis
India
Írsko
Distribúcia
Servis
Izrael
Distribúcia
Japonsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Juhoafrická republika
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Kamerun
Distribúcia
166
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Zoznam adries
10
Kanada
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Toronto
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, Ontario L6T3W1
Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
[email protected]
Vancouver
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street
Delta. B.C. V4G 1 E2
Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
[email protected]
Montreal
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
LaSalle, Quebec H8N 2V9
Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
[email protected]
Ďalšie adresy servisných stredísk v Kanade na požiadanie.
Kolumbia
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Bogotá
SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá
Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
[email protected]
Ansan-City
SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120
Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
[email protected]
Busan
SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270
Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
[email protected]
Bejrút
Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut
Tel. +961 1 4947-86
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71
[email protected]
Alytus
UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus
Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.lt
Riga
SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga
Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
[email protected]
Brusel
CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre
Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.lu
[email protected]
BudapešÏ
SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18
Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
[email protected]
Johore
SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia
Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
[email protected]
Kórea
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Libanon
Distribúcia
Litva
Distribúcia
Lotyšsko
Distribúcia
Luxembursko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Maďarsko
Distribúcia
Servis
Malajzia
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
167
10
Zoznam adries
Maroko
Distribúcia
Casablanca
Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca
Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
[email protected]
Quéretaro
SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México
Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
[email protected]
Moss
SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss
Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
[email protected]
Auckland
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland
Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
[email protected]
Christchurch
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch
Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
[email protected]
Lima
SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima
Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
[email protected]
Abidjan
SICA
Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08
Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36
Łódź
SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Łódź
Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 49
http://www.sew-eurodrive.pl
[email protected]
24 h servis
Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
[email protected]
Coimbra
SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada
Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
[email protected]
Viedeň
SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien
Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
[email protected]
BukurešÏ
Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
011785 Bucuresti
Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
[email protected]
Mexiko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Nórsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Nový Zéland
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Peru
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Pobrežie Slonoviny
Distribúcia
Poľsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Portugalsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Rakúsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Rumunsko
Distribúcia
Servis
168
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Zoznam adries
10
Rusko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Petrohrad
ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
195220 St. Petersburg Russia
Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
[email protected]
Dakar
SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar
Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
[email protected]
Singapúr
SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644
Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
[email protected]
Bratislava
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava
Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.sk
Žilina
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina
Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
Mobil +421 908 776 685
[email protected]
Banská Bystrica
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica
Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
Mobil +421 905 242 195
[email protected]
Košice
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice
Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
Mobil +421 907 671 976
[email protected]
Celje
Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje
Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
[email protected]
Belehrad
DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd
Tel. +381 11 347 3244 /
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
[email protected]
Bilbao
SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
[email protected]
Bazilej
Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel
Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
[email protected]
Jönköping
SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping
Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
[email protected]
Senegal
Distribúcia
Singapúr
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Slovensko
Distribúcia
Slovinsko
Distribúcia
Servis
Srbsko
Distribúcia
Španielsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Švajčiarsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Švédsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
169
10
Zoznam adries
Taliansko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Miláno
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)
Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
[email protected]
Chonburi
SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000
Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
[email protected]
Tunis
T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana
Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29
Fax +216 71 4329-76
[email protected]
Istanbul
SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3
TR-34846 Maltepe ISTANBUL
Tel. +90 216 4419164, 3838014,
3738015
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
[email protected]
Dnepropetrovsk
SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk
Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
[email protected]
Výrobný závod
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Juhovýchod
SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365
Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
[email protected]
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Severovýchod
SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014
Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
[email protected]
Stredozápad
SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373
Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
[email protected]
Juhozápad
SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237
Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
[email protected]
Západ
SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544
Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
[email protected]
Thajsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Tunisko
Distribúcia
Turecko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Ukrajina
Distribúcia
Servis
USA
Ďalšie adresy servisných stredísk v USA na požiadanie.
Veľká Británia
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Normanton
SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR
Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
[email protected]
Valencia
SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo
Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
[email protected]
[email protected]
Venezuela
Montážny závod
Distribúcia
Servis
170
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
Index
Index
A
Adaptér motora ...................................................47
B
Balenie ................................................................16
Bezpečnostné pokyny ...................................... 6, 8
Brodivé mazanie .................................................39
Č
Čas nábehu ......................................................140
D
Delená skriňa ....................................................153
Doplnenie tesniaceho tuku ................................150
Drážka pre pero ..................................................33
Drážkovanie ......................................................102
Drážkovanie plných hriadeľov .............................32
Druhy mazania ....................................................39
Dutý hriadeľ a spojenie perom ............................86
Dutý hriadeľ a zverný kotúč ................................94
Dutý hriadeľ s drážkovaním ..............................102
E
Expanzná nádoba oleja ......................................41
H
Hriadeľové mazacie čerpadlo .............................42
CH
Chladiaci ventilátor ..............................................51
I
IEC ......................................................................47
Informácie o smeroch otáčania ...........................28
Intervaly prehliadok ...........................................144
Intervaly údržby .................................................144
Intervaly výmeny maziva ...................................145
K
Kontrola a vyčistenie odvzdušnenia ..................150
Kontrola množstva oleja ....................................146
Kontrola vlastností oleja ....................................148
Kulisa motora ............................................. 49, 119
L
Labyrintové tesnenie ...........................................35
Likvidácia ..............................................................9
Ľavotočivý chod ..................................................46
M
Mazacie miesta ...................................................36
Mazanie ..............................................................39
Mazivá ...............................................................156
Maznica na veku prevodovky ............................. 36
Momentová podpera .................................. 44, 110
Montážna plocha ................................................ 23
Montážna poloha ............................................... 22
Montážna poloha a štandardná
montážna plocha ................................................ 25
N
Nábeh prevodovky pri nízkych
teplotách prostredia ......................................... 141
Nálepka na prevodovke ....................................... 9
NEMA ................................................................. 47
NTB .................................................................... 62
O
Obehové chladenie ............................................ 51
Odstavenie prevodovky ................................... 142
Odvzdušnenie prevodovky ................................. 40
Olejová náplň pri tlakovom mazaní .................... 70
Olejové čerpadlo .............................................. 139
Olejovo vodný chladič s motorovým
čerpadlom ........................................................ 122
Olejovo-vodný chladič
Elektrické pripojenie .................................. 122
Chladiace médiá ........................................ 123
Chladiaci výkon ........................................... 58
Konštrukcia .................................................. 57
Mechanické pripojenie ............................... 122
Olejovo-vzduchový chladič
Elektrické pripojenie .................................. 126
Chladiaci výkon ........................................... 60
Konštrukcia .................................................. 59
Mechanické pripojenie ............................... 125
Prestavba .................................................. 126
Ozubenia a hriadele ........................................... 30
P
Piktogramy na prevodovke .................................. 9
Podmienky prepravy .......................................... 16
Podmienky skladovania ............................... 16, 17
Pohon klinovým remeňom
Maximálna dovolená hmotnosÏ motora ..... 115
Montáž ....................................................... 115
Pohon s klinovým remeňom ............................... 48
Pohonné jednotky na oceľovej konštrukcii ......... 49
Poloha hriadeľa .................................................. 24
Ponorné mazanie ............................................... 39
Poznámka k autorským právam ........................... 7
Prachovka .......................................................... 35
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
171
Index
Pravotočivý chod .................................................46
Tlakovým spínačom .............................62, 70, 134
Preprava .............................................................12
Tolerancie .......................................................... 64
Prestavba chladiaceho zariadenia ....................126
Prípravné práce ..................................................66
Prírubová spojka .................................................77
Typové označenie prevodovky .......................... 18
Demontáž .....................................................82
TSK .................................................................... 62
Typové označenie zariadení na
zásobovanie olejom ........................................... 19
Montáž na hriadeľ .........................................78
Montáž prírubového spoja ............................80
Typový štítok ...................................................... 21
Príslušenstvo pre ponorné mazanie ...................41
Príslušenstvo pre tlakové mazanie .....................42
Upevnenie prevodoviek ..................................... 64
PT100 ........................................................ 62, 135
S
Servisné oddelenie ...........................................154
Skriňa ..................................................................30
Snímač teploty PT100
Elektrické pripojenie ...................................135
Rozmery .....................................................135
Technické údaje .........................................135
Snímač teploty /PT100 ........................................62
Spojka Nor-Mex ..................................................75
Spojka ROTEX ....................................................74
Spojky .................................................................72
Montážne tolerancie .....................................72
Spotrebovaný olej .................................................9
Spôsoby chladenia ..............................................51
U
UÏahovacie momenty ......................................... 63
Uzávierka spätného chodu ................................ 46
V
Varovné pokyny na prevodovke ........................... 9
Ventilátor .................................................... 52, 152
Montáž ....................................................... 120
Údržba ....................................................... 152
X.F.. Ventilátor (štandard) ........................... 52
X.K.. Advanced (voliteľný) ........................... 53
X.K..Ventilátor (štandard) ............................ 52
Vizuálna kontrola hladiny oleja .......................... 40
Vnútorná konzervácia ........................................ 16
Vodná chladiaca patróna ...................55, 121, 152
Montáž ....................................................... 121
Údržba ....................................................... 152
Vodné chladiace veko ........................54, 120, 152
Š
Montáž ....................................................... 120
Štruktúra bezpečnostných pokynov ......................6
Údržba ....................................................... 152
T
Tabuľka mazív ..................................................156
Taconite ..............................................................35
Vonkajšia konzervácia ....................................... 16
Vstupný hriadeľ .................................................. 31
Vyhrievanie oleja ................................................ 61
Elektrické pripojenie .................................. 130
Teplotný spínač NTB
Elektrické pripojenie ...................................136
Rozmery .....................................................136
Technické údaje .........................................136
Teplotný spínač TSK
Elektrické pripojenie ...................................137
Rozmery .....................................................137
Technické údaje .........................................137
Teplotný spínač /NTB .........................................62
Teplotný spínač /TSK ..........................................62
Tesniace systémy ...............................................35
Tesniace tuky ....................................................162
Tesniaci hriadeľový krúžok .................................35
Tesniaci systém Drywell ............................ 37, 161
Tlakové mazanie ....................................39, 42, 70
172
Konštrukcia .................................................. 61
Medzná teplota pre spustenie
prevodovky ................................... 132
Opis funkcie ............................................... 131
Príkon ........................................................ 129
Termostat .................................................. 131
Údržba ....................................................... 153
Výkonový štítok .................................................. 21
Výmena oleja ................................................... 148
Výstupný hriadeľ ................................................ 31
Z
Zabudované chladenie ....................................... 51
Základový rám ........................................... 50, 119
Zverný kotúč ................................................ 33, 94
Prevádzkový návod – Čelné a kužeľovo-čelné prevodovky radu X..
SEW-EURODRIVE – Driving the world
Technika pohonov \ Automatizácia pohonov \ Systémová integrácia \ Servis
Ako možno pohnút’ svetom
S ľuďmi, ktorí
rýchlejšie a správne
uvažujú a spoločne
s vami pracujú na
budúcnosti.
So službami,
ktoré sú
na dosah
na celom svete.
S pohonmi a riadiacimi systémami,
ktoré automaticky zlepšia váš výkon.
S rozsiahlym
know how
v najdôležitejších
odvetviach
súčasnosti.
S nekompromisnou
kvalitou, ktorej
vysoké štandardy
trochu zjednodušia
každodennú prácu.
SEW-EURODRIVE
Driving the world
S globálnym citom pre rýchle
a presvedčivé riešenia.
Na každom mieste.
S inovatívnymi
nápadmi, v ktorých
sa už zajtra bude
skrývat’ riešenie
na pozajtra.
S internetovou
prezentáciou,
ktorá 24 hodín
denne ponúka
prístup k informáciám
a updatom pre softvér.
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
[email protected]
www.sew-eurodrive.com
Download

5 - SEW-Eurodrive