Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby
Průmyslové převodovky:
Čelní a kuželočelní převodovky
Konstrukční řada X.. Horizontální převodovky
Zadání 05/2007
11513551 / CS
Návod k obsluze
SEW-EURODRIVE – Driving the world
Obsah
1 Důležitá upozornění ............................................................................................... 5
1.1 Důležitá upozornění a použití v souladu s určeným účelem .......................... 5
1.2 Význam symbolů............................................................................................ 7
1.3 Pokyny k provozu........................................................................................... 7
2 Bezpečnostní pokyny ............................................................................................ 8
2.1 Úvodní poznámky .......................................................................................... 8
2.2 Všeobecné pokyny......................................................................................... 8
2.3 Obrazové symboly na převodovce............................................................... 10
2.4 Transport...................................................................................................... 11
2.5 Povlaky a povrchová ochrana ...................................................................... 15
2.6 Podmínky skladování a přepravy ................................................................. 15
3 Instalace základní převodovky............................................................................ 18
3.1 Typové označení.......................................................................................... 18
3.2 Typový štítek ................................................................................................ 19
3.3 Poloha v prostoru ......................................................................................... 20
3.4 Montážní plochy ........................................................................................... 21
3.5 Poloha hřídele .............................................................................................. 22
3.6 Poloha a standardní montážní plocha ......................................................... 23
3.7 Informace o směrech otáčení....................................................................... 24
3.8 Kryt............................................................................................................... 26
3.9 Ozubení a hřídele ........................................................................................ 26
3.10 Vstupní a výstupní hřídel ............................................................................. 27
3.11 Těsnicí systémy ........................................................................................... 29
3.12 Mazání ......................................................................................................... 31
3.13 Příslušenství ................................................................................................ 32
4 Montáž doplňků a doplňková provedení............................................................ 33
4.1 Momentová páka ......................................................................................... 33
4.2 Uzávěr zpětného chodu ............................................................................... 34
4.3 Adaptér pro motor ........................................................................................ 35
4.4 Pohonové celky na ocelové konstrukci ........................................................ 36
4.5 Ventilátor ...................................................................................................... 38
4.6 Víko s vodním chlazením ............................................................................. 39
4.7 Vložka pro vodní chlazení ............................................................................ 40
4.8 Olejovodní chladič s motorovým čerpadlem ................................................ 41
4.9 Předehřev oleje ............................................................................................ 42
4.10 Teplotní senzor PT100................................................................................. 43
4.11 Teplotní spínač NTB .................................................................................... 43
5 Instalace / montáž ................................................................................................ 44
5.1 Potřebné nástroje / pomůcky ....................................................................... 44
5.2 Utahovací momenty ..................................................................................... 44
5.3 Upevnění převodovky .................................................................................. 45
5.4 Tolerance ..................................................................................................... 45
5.5 Pokyny pro montáž převodovky ................................................................... 46
5.6 Přípravné práce ........................................................................................... 47
5.7 Instalace převodovky ................................................................................... 48
5.8 Převodovka s plným hřídelem...................................................................... 49
5.9 Převodovka s dutým hřídelem a spojením pomocí lícovaného pera............ 52
5.10 Převodovka s dutým hřídelem a svěrným kotoučem ................................... 58
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
3
Obsah
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
Momentová páka ......................................................................................... 66
Adaptér pro motor ........................................................................................ 67
Základnový rám ........................................................................................... 70
Kulisa motoru ............................................................................................... 70
Ventilátor ...................................................................................................... 70
Víko s vodním chlazením ............................................................................. 71
Vložka pro vodní chlazení ............................................................................ 71
Olejovodní chladič s motorovým čerpadlem (pouze oběhové chlazení) ...... 72
Předehřev oleje ............................................................................................ 73
Teplotní senzor PT100................................................................................. 76
Teplotní spínač NTB .................................................................................... 77
6 Uvedení do provozu ............................................................................................. 78
6.1 Pokyny pro uvedení do provozu .................................................................. 78
6.2 Doba záběhu................................................................................................ 79
6.3 Převodovka s uzávěrem zpětného chodu .................................................... 79
6.4 Rozběh převodovky při nižších okolních teplotách ...................................... 80
6.5 Odstavení převodovek z provozu................................................................. 81
7 Inspekce / údržba ................................................................................................. 82
7.1 Pokyny pro inspekce a údržbu ..................................................................... 82
7.2 Intervaly inspekcí a údržby........................................................................... 83
7.3 Intervaly výměny maziva.............................................................................. 84
7.4 Kontrola hladiny oleje................................................................................... 85
7.5 Zkontrolovat kvalitu oleje.............................................................................. 86
7.6 Výměna oleje ............................................................................................... 86
7.7 Kontrola a čištění odvzdušňovacího otvoru ................................................. 88
7.8 Doplnění těsnicích vazelín ........................................................................... 88
7.9 Ventilátor ...................................................................................................... 88
7.10 Víko s vodním chlazením ............................................................................. 89
7.11 Vložka pro vodní chlazení ............................................................................ 89
7.12 Předehřev oleje ........................................................................................... 90
7.13 Dělené těleso ............................................................................................... 90
8 Provozní poruchy ................................................................................................. 91
8.1 Pokyny k provozním poruchám.................................................................... 91
8.2 Oddělení služeb zákazníkům ....................................................................... 91
8.3 Možné poruchy převodovky ......................................................................... 92
9 Maziva ................................................................................................................... 93
9.1 Volba maziv ................................................................................................. 93
9.2 Přípustná maziva ......................................................................................... 94
9.3 Množství náplně maziva............................................................................... 96
9.4 Těsnicí vazelíny ........................................................................................... 97
10 Index ...................................................................................................................... 98
Seznam adres ....................................................................................................... 99
4
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Důležitá upozornění
Důležitá upozornění a použití v souladu s určeným účelem
1
Důležitá upozornění
1.1
Důležitá upozornění a použití v souladu s určeným účelem
1.1.1
Úvod
1
Dodržování návodu k obsluze je předpokladem pro bezporuchový provoz a pro
případné uplatňování nároků vyplývajících ze záruky. Než začnete se zařízením
pracovat, přečtěte si nejprve návod k obsluze!
Zajistěte, aby byl návod k obsluze přístupný osobám odpovědným za zařízení a jeho
provoz a osobám, které na zařízení pracují na vlastní odpovědnost.
Kromě toho je třeba respektovat další technickou dokumentaci, dodací smlouvy a jiná
ujednání.
1.1.2
Použití v souladu s určeným účelem
Použití v souladu s určeným účelem zahrnuje postup podle návodu k obsluze.
Průmyslové převodovky konstrukční řady X jsou převodovky poháněné motory určené
pro průmyslové a výrobní aplikace. Je třeba dodržet přípustné otáčky a výkony podle
technických údajů, resp. podle výkonového štítku. Pokud se zatížení převodovek liší od
přípustných hodnot, resp. pokud jsou předpokládány jiné oblasti použití než průmyslová
a výrobní zařízení, smí být převodovky použity pouze po konzultaci s firmou SEWEURODRIVE.
Podle evropské směrnice pro stroje 98/37/EG jsou průmyslové převodovky konstrukční
řady X součásti určené k montáži do strojů a zařízení. V oblasti platnosti evropské
směrnice je uvedení do provozu v souladu s určeným účelem možné teprve tehdy, když
je zajištěna shoda konečného produktu se směrnicí 98/37/EG pro stroje.
1.1.3
Kvalifikovaný personál
Převodovky mohou být příčinou ohrožení osob a hmotného majetku. Proto smí práce
spojené s montáží, instalací, uvedením do provozu a servisem provádět pouze školený
personál, který zná možná rizika.
Personál musí mít pro příslušné činnosti potřebnou kvalifikaci a musí být seznámen s
•
montáží
•
instalací
•
uvedením do provozu
•
provozem
výrobku.
V této souvislosti je zapotřebí pečlivé přečtení, pochopení a respektování návodu
k obsluze a zejména bezpečnostních předpisů.
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
5
Důležitá upozornění
Důležitá upozornění a použití v souladu s určeným účelem
1
1.1.4
Vyloučení ze záruky
Respektování návodu k obsluze je základním předpokladem pro bezpečný provoz
převodovky a pro dosažení uvedených vlastností výrobku a výkonových charakteristik.
Za škody na majetku a zdraví osob, které vzniknou kvůli nedodržení návodu k obsluze,
nepřebírá SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG žádnou záruku. Odpovědnost za hmotné
škody je v takovém případě vyloučena.
1.1.5
Názvy produktů a obchodní značky
Značky a názvy produktů uvedené v tomto návodu k obsluze jsou obchodní značky,
resp. registrované obchodní značky náležící majitelům těchto značek.
1.1.6
6
Likvidace
•
Součásti skříně, ozubená kola, hřídele a valivá ložiska převodovek se likvidují jako
ocelový šrot. Totéž platí i pro součásti z šedé litiny, pokud nedochází ke speciálnímu
třídění.
•
Použitý olej skladujte a likvidujte v souladu s předpisy.
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Důležitá upozornění
Význam symbolů
1.2
1
Význam symbolů
Důležité pokyny obsažené v návodu k obsluze, které se týkají bezpečnosti a ochrany
provozu, jsou speciálně zvýrazněny následujícími symboly:
Hrozící nebezpečí!
Možné následky: smrt nebo těžká poranění.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Možné následky: smrt nebo těžká poranění.
Nebezpečná situace!
Možné následky: lehká nebo drobná poranění.
Nebezpečí popálení!
Hrozí popálení, pokud převodovka nestačila vychladnout.
Nebezpečí poškození!
Možné následky: poškození pohonu a okolí.
Uživatelské tipy a užitečné informace.
1.3
Pokyny k provozu
•
Převodovka je dodávána bez olejové náplně.
•
Typový štítek převodovky obsahuje nejdůležitější technické údaje!
•
Převodovka smí být používána a provozována pouze v rámci podmínek
popsaných ve smlouvě o dílo a v dodací smlouvě.
•
Změna pracovní polohy smí být provedena pouze po předchozí konzultaci se
SEW-EURODRIVE. Bez této konzultace zaniká nárok na záruku.
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
7
Bezpečnostní pokyny
Úvodní poznámky
2
2
Bezpečnostní pokyny
2.1
Úvodní poznámky
2.2
•
Následující bezpečnostní pokyny se týkají především použití průmyslových
převodovek konstrukční řady X.
•
Při použití motorů prosím navíc respektujte bezpečnostní pokyny pro motory
uvedené v příslušném návodu k obsluze.
•
Není přípustné provádět samovolné změny na převodovkách, které ovlivňují
provozní bezpečnost. Týká se to také ochranných zařízení, která jsou
nainstalována jako ochrana proti dotyku.
•
Berte prosím ohled také na doplňující bezpečnostní pokyny uvedené
v jednotlivých kapitolách tohoto návodu.
Všeobecné pokyny
Elektrické připojení!
Elektrické připojení musí provést odborník v oboru elektrotechniky. Je třeba
dodržet všeobecné i místní předpisy, a to zejména s ohledem na ochranná
opatření. Připojení provádějte podle přiloženého schématu, resp. podle schématu
zapojení umístěného ve svorkové skříňce.
Nebezpečí popálení!
Hrozí popálení, pokud převodovka nestačila vychladnout.
V žádném případě se převodovky nedotýkejte během provozu, ani v průběhu
ochlazování po vypnutí.
Nikdy neinstalujte a neuvádějte do provozu poškozené výrobky.
Poškození prosím neprodleně reklamujte u firmy, která zajišÏovala transport.
Na průmyslových převodovkách, předřazených převodovkách a motorech se během
provozu nacházejí:
•
Součásti pod napětím
•
Pohyblivé součásti
•
Horké plochy
Následující práce smí vykonávat pouze kvalifikovaný odborný personál:
8
•
Instalace/montáž
•
Připojení
•
Uvedení do provozu
•
Údržba
•
Opravy
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné pokyny
2
Dbejte přitom na následující pokyny a dokumenty:
•
Příslušné návody k obsluze a schémata zapojení
•
Speciální předpisy a požadavky v závislosti na daném zařízení
•
Národní a regionální předpisy pro bezpečnost a prevenci úrazů
Značné škody na zdraví a majetku mohou vzniknout kvůli:
2.2.1
2.2.2
•
nesprávnému použití
•
chybné instalace nebo obsluze
•
nepřípustnému odstranění potřebných ochranných krytů.
Uvedení do provozu / provoz
•
Zkontrolujte správný směr otáčení při rozpojené spojce. Všímejte si přitom
neobvyklých zvuků obrušování při protáčení.
•
Pro zkušební provoz bez výstupních prvků je třeba zajistit lícovaná pera.
•
Kontrolní a ochranná zařízení nesmí být ani při zkušebním provozu vyřazena
z funkce.
•
Při odchylkách oproti normálnímu provozu (např. při zvýšené teplotě, hluku nebo
chvění) je třeba v případě pochybností vypnout hlavní motor. Zjistěte příčinu a
konzultujte problém s firmou SEW-EURODRIVE.
•
Provádějte všechny práce pečlivě a s ohledem na bezpečnost.
•
Práce na převodovce a doplňkových zařízeních provádějte pouze v klidovém stavu.
Zajistěte přitom vstupní agregát proti neúmyslnému zapnutí např. uzamčením
vypínače nebo odstraněním pojistek z napájení. Na hlavní vypínač umístěte štítek
s upozorněním, ze kterého vyplývá, že se na stroji pracuje.
•
Respektujte pokyny umístěné na převodovce, např. typový štítek a šipky s vyznačením směru otáčení. Na těchto informačních prvcích nesmí být barva ani nečistoty.
Nahraďte chybějící štítky.
•
Při montáži převodovky do strojů nebo zařízení je výrobce těchto strojů a zařízení
povinen zanést předpisy, pokyny a informace uvedené v tomto návodu do svého
návodu k obsluze.
•
Náhradní díly je možné získat u SEW-EURODRIVE.
Okolní prostředí
•
Převodovka za standardních podmínek není vhodná pro provoz v oblastech
ohrožených explozí!
•
Respektujte prosím údaje ohledně specifické okolní teploty a okolních
podmínek pro danou převodovku. Změny nesmí být prováděny bez konzultace
s SEW-EURODRIVE.
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
9
Bezpečnostní pokyny
Obrazové symboly na převodovce
2
2.3
Obrazové symboly na převodovce
Obrazové symboly uvedené na převodovce je třeba respektovat. Jejich význam je
následující:
Symbol
Význam
Plnicí šroub oleje
Vypouštění oleje
Okénko olejoznaku
Měrka hladiny oleje
Inspekční otvor
Odvzdušňovací šroub
Šroub pro vypouštění vzduchu
H 2O
Přítok vody
H2O
Odtok vody
Směr otáčení
Stav při dodávce
DELIVERED
WITHOUT OIL
Horká plocha
GEAR UNIT IS VPI ANTI-RUST TREATED. COVER AND
PLUG OF GEAR UNIT MUST NOT TO BE OPEND AND
GEAR UNIT MUST NOT ROTATED BEFORE STARTUP. BEFORE START-UP THE PROTECTIVE PLUG MUST BE
REMOVED AND REPLACED BY ENCLOSED AIR VALVE.
10
Dlouhodobé uskladnění
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Bezpečnostní pokyny
Transport
2.4
Transport
2.4.1
Upozornění
•
Přezkoumejte dodávku ihned po jejím obdržení. Ujistěte se, zda nedošlo
k případnému poškození při transportu. Toto poškození ihned oznamte
společnosti zajišÏující transport. Uvedení do provozu v takovém případě není
možné.
•
Hmotnost převodovky naleznete na typovém štítku nebo v rozměrovém listu.
Dodržujte předpisy a zátěže uvedené v těchto podkladech.
•
Pokud je to nutné, použijte vhodné a dostatečně dimenzované transportní
pomůcky.
•
Použitou transportní ochranu odstraňte před uvedením do provozu.
•
Přeprava převodovky musí být prováděna tak, aby nemohlo dojít ke zranění
osob a k poškození převodovky. Například nárazy na volné konce hřídelů
mohou vést k poškození převodovky.
•
Při transportu se nezdržujte pod převodovkou.
•
Ohroženou oblast zajistěte.
•
Převodovky se pro účely transportu zavěšují v bodech, které jsou vyznačeny
na následujících výkresech.
•
Pro účely transportu smí být převodovka upevněna pouze za čtyři závěsná oka
[1], která jsou k tomuto účelu určena.
2
[1]
32393707
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
11
Bezpečnostní pokyny
Transport
2
2.4.2
Převodovka s adaptérem motoru
Převodovky s adaptérem motoru se smí přepravovat pouze pomocí zvedacích
lan/řetězů [2] nebo zvedacích pásů [1] pod úhlem od 90° (vertikálně) do 70° vzhledem
k horizontální rovině. Nosná oka na motoru nesmí být používána při transportu.
[1]
90°-70°
[2]
[2]
[2]
[2]
[1] <70°
4179876363
12
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Bezpečnostní pokyny
Transport
2.4.3
2
Převodovka na kulise motoru / základnovém rámu
Převodovky na kulise motoru / základnovém rámu se smí přepravovat pouze s vertikálně upnutými zvedacími lany [1] nebo řetězy.
[1]
[1]
[1]
90
90
°
°
181714571
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
13
Bezpečnostní pokyny
Transport
2
2.4.4
Převodovka s pohonem pomocí klínových řemenů
Převodovky s pohonem pomocí klínových řemenů se smí přepravovat pouze s pomocí
zvedacích pásů [1] a zvedacích lan [2] pod úhlem 90° (vertikálně). Nosná oka na motoru
nesmí být používána při transportu.
[1]
[1]
°
90
90
[1]
°
[2]
[1]
[2]
370067595
14
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Bezpečnostní pokyny
Povlaky a povrchová ochrana
2.5
2
Povlaky a povrchová ochrana
OS 1
nízké zatížení okolním
prostředím
OS 2
střední zatížení okolním
prostředím
OS 3
vysoké zatížení okolním
prostředím
Nevytápěné budovy, ve kterých
může docházet ke kondenzaci.
Atmosféry s nízkým znečištěním,
zejména venkovské oblasti.
Výrobní prostory s vysokou
vlhkostí a s částečným
znečištěním vzduchu.
Městská a průmyslová atmosféra,
středně silné znečištění oxidem
siřičitým
(jaderné elektrárny, mlékárny).
Chemická zařízení, bazény,
přístřešky pro mořské čluny.
Průmyslové a pobřežní oblasti se
středním podílem soli v atmosféře.
C2 (nízké)
C3 (střední)
C4 (silné)
120 h
120 h
240 h
–
240 h
480 h
150 µm
210 µm
270 µm
RAL 7031
RAL 7031
RAL 7031
ano
ano
ano
Provedení SEW
Použití jako ochrana
povrchu při typických
okolních podmínkách
Korozní kategorie
DIN EN ISO 12944-2
Test kondenzace
ISO 6270
Test odolnosti proti
solné mlze ISO 7253
NDFT na základní
odlitek1)
Barevný odstín krycího
nátěru2)
Barevné odstíny
podle RAL
holé části konců
hřídelů/přírub
Opatřete antikorozním prostředkem pro vnější konzervaci, který odlučuje vodu a pot
1) NDFT (nominal dry film thickness) = požadovaná tloušÏka vrstvy; minimální šířka vrstvy = 80 % NDFT; maximální šířka vrstvy = 3 x NDFT
(DIN EN ISO 12944-5)
2)
Standardní barevný odstín
2.6
Podmínky skladování a přepravy
2.6.1
Vnitřní konzervace
Standardní
ochrana
Po testovacím provozu se zkušební olejová náplň vypustí z převodovky. Díky zbylému
olejovému filmu je převodovka dočasně chráněna proti korozi.
Dlouhodobá
ochrana
Po testovacím provozu se zkušební olejová náplň vypustí z převodovky a vnitřní prostor
se naplní inhibitorem par. Vzduchový filtr se nahradí uzavíracím šroubem a přiloží se
k převodovce.
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
15
Bezpečnostní pokyny
Podmínky skladování a přepravy
2
2.6.2
2.6.3
Vnější konzervace
•
Holé plochy bez nátěru jsou opatřeny antikorozním prostředkem. Jeho odstranění
provádějte pouze pomocí vhodného rozpouštědla, které nepoškozuje těsnicí
kroužek hřídele.
•
Těsnicí plochy radiálního hřídelového těsnicího kroužku jsou chráněny vhodným
antikorozním prostředkem.
•
Při plnění inhibitorem par se vzduchový filtr vymění za uzavírací šroub a přiloží se
k převodovce. Před uvedením do provozu je třeba přiložený vzduchový filtr opět
namontovat.
•
Drobné náhradní díly a volné součásti, např. šrouby, matice apod., jsou zabaleny
v plastikových sáčcích VCI chránících proti korozi.
•
Závitové otvory jsou uzavřeny pomocí plastových zátek.
•
Pokud se převodovka skladuje déle než 6 měsíců, musí být pravidelně
kontrolován ochranný povlak nelakovaných ploch a stav barevného nátěru.
V případě potřeby je nutné opravit místa s poškozeným ochranným povlakem
nebo nátěrem.
•
Výstupním hřídelem je třeba otočit nejméně o jednu otáčku, aby se změnila
poloha valivých tělísek v ložiscích vstupního a výstupního hřídele. Tento
postup je třeba opakovat každých 6 měsíců až do uvedení do provozu.
Balení
Standardní balení
Převodovka je upevněna na paletě a je dodávána bez zakrytí.
Použití: Při pozemní přepravě
Dlouhodobé balení
Převodovka je upevněna na paletě, zabalena ve fólii a opatřena vhodným antikorozním
přípravkem.
Použití: Při pozemní přepravě a pro dlouhodobé uskladnění
Balení pro námořní přepravu
Převodovka je zabalena v dřevěné ochranné bedně a dodávána na paletě, která je
vhodná pro námořní přepravu. Převodovka je zabalena ve fólii a opatřena vhodným
antikorozním přípravkem.
Použití: Při námořní přepravě a pro dlouhodobé uskladnění
16
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Bezpečnostní pokyny
Podmínky skladování a přepravy
2.6.4
2
Skladovací podmínky
Převodovka musí být během celé doby skladování až do uvedení do provozu
uskladněna bez otřesů, aby nemohlo dojít k poškození valivých drah ložisek!
Převodovky jsou dodávané bez olejové náplně, v závislosti na době skladování a
skladovacích podmínkách jsou zapotřebí různé ochranné systémy.
Klimatická zóna
Balení
+ konzervace
Dlouhodobé balení
+
dlouhodobá konzervace
mírná (Evropa,
USA, Kanada, Čína
a Rusko s výjimkou
tropických oblastí)
Standardní balení
+
standardní konzervace
Dlouhodobé balení
+
dlouhodobá konzervace
tropická (Asie,
Afrika, Střední a
Jižní Amerika,
Austrálie, Nový
Zéland s výjimkou
mírných oblastí)
Ošetřeno chemickým
prostředkem proti hmyzu
a plísním.
Standardní balení
+
standardní konzervace
Místo skladování
Doba uskladnění
Zakryté, ochrana proti dešti a sněhu, bez otřesů.
Max. 3 roky při pravidelné
kontrole obalu a
indikátoru vlhkosti
(rel. vlhkost vzduchu < 50 %).
1 rok a déle při pravidelné
Zakryté a uzavřené při konstantní teplotě a vlhkosti
inspekci. Při inspekci je třeba
vzduchu (5 °C < â < 60 °C, relativní vlhkost
kontrolovat čistotu a případná
vzduchu < 50 %).
mechanická poškození.
Bez náhlých výkyvů teploty, kontrolované větrání
Rovněž je třeba kontrolovat,
s použitím filtru (bez prachu a nečistot).
zda není poškozena
Bez agresivních výparů a bez otřesů.
antikorozní ochrana.
Zakryté, ochrana proti dešti,
bez otřesů
Max. 3 roky při pravidelné
kontrole obalu a
indikátoru vlhkosti
(rel. vlhkost vzduchu < 50 %).
1 roky a déle při pravidelné
Zakryté a uzavřené při konstantní teplotě a vlhkosti
inspekci. Při inspekci je třeba
vzduchu (5 °C < â < 60 °C, relativní vlhkost
kontrolovat čistotu a případná
vzduchu < 50 %).
mechanická poškození.
Bez náhlých výkyvů teploty, kontrolované větrání
Rovněž je třeba kontrolovat,
s použitím filtru (bez prachu a nečistot).
zda není poškozena
Bez agresivních výparů a bez otřesů.
antikorozní ochrana.
Ochrana před hmyzem.
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
17
kVA
3
i
f
n
Instalace základní převodovky
Typové označení
P Hz
3
Instalace základní převodovky
3.1
Typové označení
3.1.1
Příklad
X
3
K
S
220
/B
Doplněk týkající se upevnění převodovky:
/ B = patka
/ T = momentová páka
/ F = příruba
Velikost převodovky:
180 ... 250
Typ výstupního hřídele:
S = plný hřídel s lícovaným perem
R = plný hřídel bez lícovaného pera1)
L = plný hřídel s drážkováním1)
A = dutý hřídel s lícovaným perem
H = dutý hřídel se svěrným kotoučem
V = dutý hřídel s drážkováním1)
Provedení převodovky:
F = čelní převodovka
K = kuželočelní převodovka, normální provedení
Počet převodových stupňů:
2 = 2stupňová
3 = 3stupňová
4 = 4stupňová
Konstrukční řada průmyslové převodovky
1) Na vyžádání u SEW-EURODRIVE
18
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Instalace základní převodovky
Typový štítek
3.2
Typový štítek
3.2.1
Příklad
SEW-EURODRIVE
kVA
i
f
n
3
P Hz
Bruchsal / Germany
Type X3FS190/B
Nr. 1 01.1101687801.0001.06 / 66.1234567812
39,06
min.
max.
i
PK1 [kW]
180
36
180
FS
MK2 [Nm]
4300
4300
4300
FR1
[N]
0
n1
[1/min]
1480
296
1480
FR2
[N]
0
n2
[1/min]
37.9
7.6
37.9
FA1
[N]
0
FA2
[N]
0
Operation instruction have to be observed!
Made in Germany
1,5
1457 7739.10
1:
norm.
Mass [kg] 1340
IM:M1-F1
2 Fans 0
Qty of greasing points
CLP HC460 - Synthetic Oil - 90 ltr.
Year 2007
418645515
Typ
Typové označení
Nr. 1
PK1
MK2
Výrobní číslo
[kW]
Provozní výkon na vstupním hřídeli (HSS)
[Nm]
Výstupní moment převodovky
n1
[1/min]
n2
[1/min]
norm.
Vstupní otáčky (HSS)
Výstupní otáčky (LSS)
Normální provozní bod
min.
Provozní bod při minimálních otáčkách
max
Provozní bod při maximálních otáčkách
i
Přesný převodový poměr
FS
Provozní faktor
FR1
[N]
Skutečná radiální síla na vstupním hřídeli
FR2
[N]
Skutečná radiální síla na výstupním hřídeli
FA1
[N]
Skutečná axiální síla na vstupním hřídeli
FA2
[N]
Skutečná axiální síla na výstupním hřídeli
Mass
[kg]
Hmotnost převodovky
Qty of greasing points
Počet mazacích míst
Fans
Počet instalovaných ventilátorů
Druh oleje a třída viskozity / množství oleje
Year
Rok výroby
IM
Poloha v prostoru a montážní plocha
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
19
kVA
3
i
3.3
f
n
Instalace základní převodovky
Poloha v prostoru
P Hz
Poloha v prostoru
Poloha v prostoru definuje polohu tělesa převodovky a označuje se M1....M6.
Horizontální převodovky popsané v tomto návodu k obsluze mají jako standard
polohu M1, pokud není uvedeno jinak.
Alternativně je pro horizontální převodovky možná poloha M3. U této polohy se mohou
vyskytnout omezení ohledně určitého doplňkového vybavení. Kontaktujte v takovémto
případě SEW-EURODRIVE!
Standardní poloha pro vertikální převodovky je M5, pro převodovky ve vzpřímené
poloze M4. Tyto převodovky jsou popsány ve speciální dokumentaci.
M1
X.F
M2
M6
M4
M5
M3
M1
X.K
M2
M6
M4
M5
M3
315220363
20
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Instalace základní převodovky
Montážní plochy
3.4
kVA
i
f
n
3
P Hz
Montážní plochy
Montážní plocha je definována jako plocha převodovky s
•
patkovým upevněním (X.... /B) nebo
•
přírubovým upevněním (X.... /F),
na které je převodovka připevněna.
Je definováno 6 různých montážních ploch (označení F1...F6)
F4
F1
F2
F5
F6
F3
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
179879691
21
kVA
3
i
3.5
f
n
Instalace základní převodovky
Poloha hřídele
P Hz
Poloha hřídele
Polohy hřídelů znázorněné na následujících obrázcích (0, 1, 2, 3, 4) a údaje o směrech
otáčení platí pro výstupní hřídele (LSS) v plném a dutém provedení. U ostatních poloh
hřídelů nebo u převodovek s uzávěrkou zpětného chodu prosím kontaktujte SEWEURODRIVE.
Jsou možné následující polohy hřídelů (0, 1, 2, 3, 4):
3.5.1
X.F..
Polohy hřídelů X.FS..
Poloha hřídele X.FH.. / X.FA..
2
2
4
4
4
1
1
3
3
3
315325836
315325708
3.5.2
X.K..
Poloha hřídele X.KS..
Poloha hřídele X.KH.. / X.KA..
0
0
4
4
3
3
315328908
22
4
3
315329036
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Instalace základní převodovky
Poloha a standardní montážní plocha
3.6
kVA
i
f
n
3
P Hz
Poloha a standardní montážní plocha
Každé poloze je přiřazena jedna standardní montážní plocha:
Poloha a montážní plocha se nesmí lišit od objednávky.
•
Převodovky označené šedou barvou představují standardní provedení.
•
Varianty, které se liší od standardního přiřazení, mohou mít případně delší dodací
lhůty.
•
Jiné montážní plochy jsou možné ve spojení s určitou polohou. Respektujte prosím
příslušný výkres pro danou zakázku.
M1
X.F
2
M6
3
4
1
M2
F1
1
F6
4
3
2
F3
3
2
4
1
M4
2
4
2
F3
4
1
1
4
3
M5
3
2
F6
3
1
F2
X.K
M1
M3
0
4
M6
3
F1
0
M2
F6
4
3
F3
3
4
0
M4
0
4
0
F3
4
M5
4
3
3
F6
F2
0
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
3
M3
23
kVA
3
i
3.7
f
n
Instalace základní převodovky
Informace o směrech otáčení
P Hz
Informace o směrech otáčení
Převodovku je možné vždy provozovat v obou směrech otáčení. Výjimkou jsou
provedení převodovek s uzávěrem zpětného chodu.
Následující tabulka znázorňuje závislosti směru otáčení pro vstupní a výstupní hřídel.
Převodovky a poloha uzávěru zpětného chodu jsou schematicky znázorněny jako
provedení s plným hřídelem.
3.7.1
X.F..
Poloha
hřídele
14
23
13
Poloha
koncového
kola
3
4
3
1)
24
1)
4
X2F...
X3F...
X4F...
Poloha
hřídele
134
Poloha
koncového
kola
3
1)
243 1)
4
213 *
1)
4
124 * 1)
3
1234 * 1)
3
X2F...
X3F...
X4F...
358605196
= poloha uzávěru zpětného chodu
= alternativní poloha uzávěru zpětného chodu (závisí na velikosti a na převodovém poměru)
*
1)
24
= při použití uzávěru zpětného chodu kontaktujte SEW-EURODRIVE
Respektujte omezení ohledně externích sil.
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
kVA
Instalace základní převodovky
Informace o směrech otáčení
3.7.2
i
f
n
3
P Hz
X.K..
Standard
Poloha
hřídele
Poloha koncového
kola
03
04
4
3
034 1)
4
X2K...
X3K...
X4K...
362987915
Obrácení směru
otáčení
Poloha
hřídele
Poloha koncového
kola
03
1)
3
04 1)
4
043
1)
3
X2K...
X3K...
X4K...
362996619
= poloha uzávěru zpětného chodu
= alternativní poloha uzávěru zpětného chodu (závisí na velikosti a na převodovém poměru)
*
1)
= při použití uzávěru zpětného chodu kontaktujte SEW-EURODRIVE
Respektujte omezení ohledně externích sil.
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
25
kVA
3
i
3.8
f
n
Instalace základní převodovky
Kryt
P Hz
Kryt
Tělesa převodovek jsou řešena jako robustní odlitky s jednodílnou nebo dvojdílnou
konstrukcí s horizontální dělicí spárou:
•
do konstrukční velikosti 210 jednodílné těleso
441828619
•
od konstrukční velikosti 220 dvoudílné těleso
441826955
3.9
Ozubení a hřídele
Tvrzená a broušená ozubení jsou vyrobena z vysoce kvalitní cementační oceli. Výstupní
hřídele jsou vyrobeny z houževnaté zušlechtěné oceli.
26
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Instalace základní převodovky
Vstupní a výstupní hřídel
3.10
kVA
i
f
n
3
P Hz
Vstupní a výstupní hřídel
V katalogu jsou rozlišeny dva druhy hřídelů:
•
Rychloběžný hřídel (HSS), za normálních okolností vstupní hřídel
•
Pomaloběžný hřídel (LSS), za normálních okolností výstupní hřídel
X.F..
X.K..
HSS
LSS
LSS
HSS
324029963
3.10.1 Vstupní hřídel
Vstupní hřídel je opatřen uzavřenou drážkou pro lícované pero podle DIN 6885/T1 a
středicím důlkem podle DIN 332. Součástí dodávky je příslušné lícované pero podle
DIN 6885/T1 – tvar A.
324038667
3.10.2 Výstupní hřídel jako plný hřídel s lícovaným perem
Výstupní hřídel je opatřen uzavřenou drážkou pro lícované pero podle DIN 6885/T1 a
středicím důlkem podle DIN 332.Součástí dodávky je lícované pero podle DIN 6885/T1
– tvar B. Pro zjednodušení montáže výstupních prvků, jako je např. náboj spojky, má
hřídel na konci naváděcí část se sníženým průměrem.
324237835
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
27
3
kVA
i
f
n
Instalace základní převodovky
Vstupní a výstupní hřídel
P Hz
3.10.3 Výstupní hřídel jako dutý hřídel s drážkou pro lícované pero
Dutý hřídel je opatřen drážkou pro lícované pero podle DIN 6885/T1.
V dodávce jsou obsaženy:
Koncová deska s upevňovacími šrouby [1] a ochranným víkem [2].
[2]
[1]
324297995
Ochranné víko je prachotěsné. Na straně krycího víka je proto vždy použit standardní
těsnicí systém.
3.10.4 Výstupní hřídel jako dutý hřídel se svěrným kotoučem
Svěrný kotouč je umístěn na protilehlé straně hřídele stroje.
V dodávce jsou obsaženy:
koncová deska s upevňovacími šrouby [1], svěrný kotouč [2] a ochranné víko [3].
[2]
[3]
[1]
324304523
Ochranné víko je prachotěsné. Na straně krycího víka je proto vždy použit standardní
těsnicí systém.
28
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Instalace základní převodovky
Těsnicí systémy
3.11
kVA
i
f
n
3
P Hz
Těsnicí systémy
3.11.1 Vstupní hřídel
Standard
Chráněno proti prachu
možnost domazání
Chráněno proti prachu
Radiální labyrintové těsnění
(Taconite)
jeden hřídelový těsnicí
kroužek s protiprachovým
těsnicím břitem
jeden hřídelový těsnicí
kroužek s prachovkou
(bez možnosti domazání)
dvojitý hřídelový těsnicí
kroužek s prachovkou
(s možností domazání)
jeden hřídelový těsnicí
kroužek s radiálním labyrintovým
těsněním
•
•
•
•
normální prostředí
308250636
Znečištění prachem
s abrazivními částicemi
střední
Znečištění prachem
s abrazivními částicemi
vysoké
308250764
Znečištění prachem
s abrazivními částicemi
velmi vysoké
308251020
308250892
3.11.2 Výstupní hřídel
Standard
Chráněno proti prachu
možnost domazání
Chráněno proti prachu
Radiální labyrintové těsnění
(Taconite)
jeden hřídelový těsnicí
kroužek s protiprachovým
těsnicím břitem
jeden hřídelový těsnicí
kroužek s prachovkou
(bez možnosti domazání)
dvojitý hřídelový těsnicí
kroužek s prachovkou
(s možností domazání)
jeden hřídelový těsnicí
kroužek s radiálním labyrintovým
těsněním
•
•
•
•
normální prostředí
308254092
Znečištění prachem
s abrazivními částicemi
střední
Znečištění prachem
s abrazivními částicemi
vysoké
308254220
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
308254348
Znečištění prachem
s abrazivními částicemi
velmi vysoké
308254476
29
3
kVA
i
f
n
Instalace základní převodovky
Těsnicí systémy
P Hz
3.11.3 Maznice na víku převodovky (standard)
U těsnicích systémů s možností domazání na víku převodovky se standardně používají
kuželové maznice podle DIN71412 A R1/8.
Domazávání je třeba provádět v pravidelných intervalech. Mazací místa se nacházejí
v oblasti vstupního a výstupního hřídele.
Příklad
323616395
3.11.4 Maznice na horní straně převodovky (volitelně)
Při montáži ve stísněných prostorách je možné mazací místa přesunout na horní stranu
převodovky.
V takovém případě se používají ploché maznice podle DIN3404 A G1/8. Domazávání je
třeba provádět v pravidelných intervalech.
Je třeba respektovat následující upozornění:
•
U pohonů s ventilátorem a s adaptérem motoru se tento doplněk standardně
používá.
•
Doplněk platí současně pro vstupní i výstupní hřídele.
Příklad
323626123
30
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Instalace základní převodovky
Mazání
3.12
kVA
i
f
n
3
P Hz
Mazání
3.12.1 Druhy mazání
Mazání broděním
Hladina oleje je nízká; části ozubení, které nejsou ponořeny v olejové lázni, jsou mazány
rozstřikovaným olejem. Standardní způsob mazání pro horizontální polohy (M1 nebo
M3).
Ponorné mazání
Převodovka je (téměř) zcela naplněna olejem, veškerá ozubení a ložiska jsou zcela
nebo zčásti ponořena v olejové lázni.
•
Standardní způsob mazání s olejovou vyrovnávací nádrží pro:
– Výkyvné pracovní polohy u horizontálních převodovek od určitého úhlu
naklonění (v závislosti na typu převodovky, provedení a konstrukční velikosti)
– Vertikální převodovky (poloha M5) (zvláštní dokumentace)
– Vzpřímenou pracovní polohu (M4) (zvláštní dokumentace) u převodovek X.K
•
Standardní způsob mazání bez olejové vyrovnávací nádrže pro:
– Vzpřímenou pracovní polohu (M4) u převodovek X.F (zvláštní dokumentace)
Tlakové mazání
Převodovka je vybavena čerpadlem (koncové čerpadlo hřídele nebo motorové
čerpadlo). Hladina oleje je nízká, v některých případech dokonce nižší než u mazání
broděním. Části ozubení a ložisek, které nejsou ponořeny v olejové lázni, jsou
ostřikovány z tlakového vedení maziva.
Tlakové mazání se používá pokud
•
není možné mazání broděním (viz příslušné polohy a varianty u "ponorného
mazání"),
•
namísto ponorného mazání, pokud je ponorné mazání nežádoucí nebo nevýhodné
z hlediska tepelné bilance [viz příslušné polohy a varianty]
•
pokud je požadováno provedení Drywell (pouze u vertikálního výstupního hřídele
s LSS směrem dolů, zvláštní dokumentace),
•
jsou k dispozici vysoké vstupní otáčky a dochází tak k překročení mezních otáček
pro ostatní druhy mazání (v závislosti na velikosti převodovky, provedení a počtu
převodových stupňů).
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
31
3
kVA
i
3.13
f
n
Instalace základní převodovky
Příslušenství
P Hz
Příslušenství
[1]
[2]
[3]
[4]
366662795
[1]
[2]
[3]
[4]
Poloha olejové měrky (volitelně)
Odvzdušnění převodovky
Okénko olejoznaku
Vypouštění oleje
3.13.1 Vizuální kontrola hladiny oleje
SEW-EURODRIVE nabízí v závislosti na poloze následující způsoby kontroly hladiny
oleje.
Poloha
Kontrola hladiny oleje
M1
Olejoznak nebo olejová měrka (volitelně)
M3
Měrka hladiny oleje
M1 / M3
dvě olejové měrky
3.13.2 Odvzdušnění převodovky
Odvzdušněním převodovky se eliminují nepřípustné tlaky, které vznikají během provozu
vlivem zahřátí. Převodovky jsou standardně vybaveny vysoce kvalitním odvzdušňovacím filtrem se světlostí ok 2 µm.
3.13.3 Vypouštění oleje
Převodovka je standardně vybavena šroubem pro vypouštění oleje. Volitelně je možné
použít vypouštěcí kohout. Kohout umožňuje snadnou montáž vypouštěcího vedení pro
výměnu převodového oleje.
32
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Montáž doplňků a doplňková provedení
Momentová páka
4
Montáž doplňků a doplňková provedení
4.1
Momentová páka
kVA
i
f
n
4
P Hz
Pro zachycení momentu reakčních sil u převodovek s dutým hřídelem v nasouvacím
provedení je volitelně k dispozici momentová páka.
Momentová páka může zachycovat jak tahové tak i tlakové síly.
Délku momentové páky je možné nastavit v rámci určitého rozsahu.
Momentová páka se skládá z hlavy vidlice s čepem [1], závitového čepu [2],
bezúdržbové kloubové hlavy [3] a vidlicové desky s čepem [4]. Konstrukce s kloubovou
hlavou umožňuje vyrovnání montážních tolerancí a přesazení, která vzniknou při
provozu. Tím je zamezeno působení vazebních sil na výstupní hřídel.
0°
±1°
1°
[1]
90
°
+5
-5 °
°
[2]
[3]
[4]
441732108
[1]
[2]
[3]
[4]
Hlava vidlice s čepem
Závitový čep s maticí
Kloubová hlava
Vidlicová deska s čepem
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
33
kVA
4
i
4.2
f
n
Montáž doplňků a doplňková provedení
Uzávěr zpětného chodu
P Hz
Uzávěr zpětného chodu
Uzávěr zpětného chodu slouží k zamezení nežádoucího směru otáčení. V provozu je
pak možné otáčení pouze určeným směrem.
Uzávěr zpětného chodu obsahuje blokovací tělíska, která se vyklápějí vlivem odstředivé
síly. Po dosažení vyklápěcích otáček se blokovací tělíska zcela odklopí od kontaktní
plochy vnějšího kroužku. Mazání uzávěru zpětného chodu je zajišÏováno převodovým
olejem.
[1]
[1]
CCW
CW
199930635
Směr otáčení je definován s ohledem na výstupní hřídel (LSS)
•
CW = chod vpravo
•
CCW = chod vlevo
Přípustný směr otáčení [1] je vyznačen na krytu.
U pohonů s průběžným výstupním hřídelem je třeba směr otáčení uzávěru zpětného
chodu zadat vzhledem k pozici hřídele 3.
34
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Montáž doplňků a doplňková provedení
Adaptér pro motor
4.3
kVA
i
f
n
4
P Hz
Adaptér pro motor
Adaptéry motoru [1] jsou k dispozici pro montáž
•
motorů IEC (B5) o konstrukční velikosti 100 až 355
•
motorů NEMA ("C" face) o konstrukční velikosti 182 až 449
Všechny adaptéry motoru mohou být pro dvou- a třístupňové převodovky vybaveny
ventilátorem.
Součástí dodávky adaptéru motoru je elastická ozubová spojka.
Následující obrázky znázorňují princip konstrukce adaptéru motoru:
[1]
[1]
X.F..
X.K..
324537009
[1] Adaptér motoru
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
35
kVA
4
i
4.4
f
n
Montáž doplňků a doplňková provedení
Pohonové celky na ocelové konstrukci
P Hz
Pohonové celky na ocelové konstrukci
Pro převodovky v horizontální pracovní poloze jsou k dispozici předmontované
pohonové celky na ocelové konstrukci (kulisa motoru nebo základnový rám).
4.4.1
Kulisa motoru
Kulisa motoru je ocelová konstrukce [1] pro společnou montáž převodovky,
(hydraulické) spojky a motoru (příp. také brzdy) včetně ochranných prvků, jako je víko
apod. Zpravidla se jedná o
•
převodovku s dutým hřídelem nebo
•
převodovku s plným hřídelem s pevnou přírubovou spojkou na výstupním hřídeli
Podepření ocelové konstrukce [1] je realizováno pomocí momentové páky [2].
Příklad: Kulisa
motoru se spojkou
[5]
[4]
[3]
[1]
[2]
216568971
[1] Kulisa motoru
[2] Momentová páka (volitelně)
[3] Kuželočelní převodovka
[4] Spojka s ochranným víkem
[5] Motor
36
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Montáž doplňků a doplňková provedení
Pohonové celky na ocelové konstrukci
4.4.2
kVA
i
f
n
4
P Hz
Základnový rám
Pro převodovky v horizontální pracovní poloze SEW-EURODRIVE nabízí předmontované pohonové komplety na základnovém rámu.
Základnový rám je ocelová konstrukce [1] pro společnou montáž převodovky,
(hydraulické) spojky a motoru (příp. také brzdy) včetně ochranných prvků, jako je víko
apod. Podepření ocelové konstrukce je zajištěno několika upevněnými patkami [2].
Zpravidla se přitom jedná o převodovku s plným hřídelem s elastickou spojkou na
výstupním hřídeli.
Příklad:
Základnový rám se
spojkou
[5]
[3]
[4]
[1]
[2]
219858571
[1] Základnový rám
[2] Patkové upevnění
[3] Kuželočelní převodovka
[4] Ochranné víko pro spojku
[5] Motor
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
37
kVA
4
i
4.5
f
n
Montáž doplňků a doplňková provedení
Ventilátor
P Hz
Ventilátor
Pro zvýšení mezního tepelného výkonu nebo při změně okolních podmínek po uvedení
převodovky do provozu je možné dodatečně namontovat ventilátor. Směr otáčení
převodovky nemá žádný vliv na provoz ventilátoru.
Existují následující varianty ventilátorů:
4.5.1
X.F.. ventilátor (standard)
[1]
[1]
[1] vstup vzduchu – musí být volný
4.5.2
X.K.. ventilátor (standard)
[1]
[1]
[1] vstup vzduchu – musí být volný
4.5.3
X.K.. advanced (volitelně)
U provedení X3K advanced je možné přípojný prvek, např. hydraulickou rozběhovou
spojku, namontovat v zákrytu s víkem ventilátoru.
Vstup vzduchu, který je třeba udržovat volný, je integrován ve víku ventilátoru.
[1]
[1]
[1] vstup vzduchu – musí být volný
38
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Montáž doplňků a doplňková provedení
Víko s vodním chlazením
4.6
kVA
i
f
n
4
P Hz
Víko s vodním chlazením
Víko s vodním chlazením se nachází na montážním otvoru převodovky a je napájeno
přes vodovodní přípojku. Vodovodní přípojka není součástí dodávky.
Množství tepla, které lze odvést, závisí na vstupní teplotě a objemovém průtoku
chladicího média. Je třeba dodržet údaje uvedené v technické specifikaci.
Při použití agresivních chladicích médií, např. brakické nebo slané vody je třeba
konkrétní podmínky konzultovat s firmou SEW-EURODRIVE.
4.6.1
Konstrukce
Víko pro vodní chlazení [1] je vyrobeno z hliníkové slitiny odolné proti korozi.
Pro připojení na chladicí okruh jsou k dispozici dva otvory G1/2" s trubkovým závitem.
Zatrubkování není součástí dodávky.
Převodovka v provedení s víkem pro vodní chlazení je dodávaná v kompletně smontovaném stavu.
K převodovkám, které nejsou vybaveny víkem pro vodní chlazení je možné toto víko
dodatečně dodat, v případě potřeby kontaktujte SEW-EURODRIVE.
[2] [1] [3]
[1]
313740683
[1] Víko pro vodní chlazení
[2] Přítok
[3] Odtok
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
39
kVA
4
i
4.7
f
n
Montáž doplňků a doplňková provedení
Vložka pro vodní chlazení
P Hz
Vložka pro vodní chlazení
Vložka pro vodní chlazení je umístěna v olejové nádrži převodovky a je napájena vodou
z vodovodní přípojky. Vodovodní přípojka není součástí dodávky.
Množství tepla, které lze odvést, závisí na vstupní teplotě a objemovém průtoku
chladicího média. Počet vložek vodního chlazení je třeba určit podle technické
specifikace.
Při použití agresivních chladicích médií, např. brakické nebo slané vody je třeba
konkrétní podmínky konzultovat s firmou SEW-EURODRIVE.
4.7.1
Konstrukce
Vložka vodního chlazení se skládá ze dvou hlavních částí:
•
Chladicí trubky (slitina CuNi)
•
Připojovací armatura (mosaz)
Pro připojení na chladicí okruh jsou k dispozici dva otvory G1/2" s trubkovým závitem.
Zatrubkování není součástí dodávky.
Převodovka v provedení s vložkou pro vodní chlazení je dodávaná v kompletně
smontovaném stavu.
K převodovkám, které nejsou vybaveny vložkou pro vodní chlazení je možné ji
dodatečně dodat, v případě potřeby kontaktujte SEW-EURODRIVE.
[3] [4] [3] [4]
[1]
[2]
313751819
[1] Chladicí trubky
[2] Přípojná armatura
[3] Odtok
[4] Přítok
40
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Montáž doplňků a doplňková provedení
Olejovodní chladič s motorovým čerpadlem
4.8
kVA
i
f
n
4
P Hz
Olejovodní chladič s motorovým čerpadlem
Olejovodní chlazení je možné použít, pokud mezní tepelný výkon přirozeně
ochlazované převodovky, resp. chlazení pomocí ventilátoru na vstupním hřídeli není
dostatečný. Předpokladem pro použití olejovodního chladicího systému je dostupnost
vhodné chladicí vody na daném místě.
4.8.1
•
Při použití agresivních chladicích médií, např. brakické nebo slané vody je třeba
konkrétní podmínky konzultovat s firmou SEW-EURODRIVE.
•
Následující provedení jsou platná pro převodovky mazané broděním. Chladicí
systém s motorovým čerpadlem slouží pouze k chlazení převodového oleje.
Konstrukce
K rozsahu dodávky chladicího zařízení patří:
•
čerpadlo s přímo namontovaným asynchronním motorem
•
Olejovodní tepelný výměník
•
Teplotní spínač se dvěma spínacími body pro
– řízené spuštění motorového čerpadla při teplotě oleje 40 °C
– kontrola chlazené soustavy, tj. varování, resp. vypnutí převodovky při teplotě
oleje 90 °C
Chladicí zařízení je dodáváno jako kompletní jednotka, ovšem bez elektrických přípojek.
Jsou možná následující provedení:
•
montáž přímo na převodovce včetně trubek chladicího okruhu nebo
•
na základnovém rámu pro oddělenou instalaci, bez trubek
[2]
[6]/[7]
[5]
[6]
[1]
[7]
[1]
M
[4]
[3]
[2]
[5]
[3]
[4]
403806604
[1] Čerpadlo s motorem
[2] Olejovodní tepelný výměník
[3] Teplotní spínač se dvěma spínacími body
[4] Přítok oleje
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
[5] Odtok oleje
[6] Přítok chladicí vody
[7] Odtok chladicí vody
41
kVA
4
i
4.9
f
n
Montáž doplňků a doplňková provedení
Předehřev oleje
P Hz
Předehřev oleje
Předehřev oleje je zapotřebí pro zajištění mazání při studeném startu převodovky při
nižších okolních teplotách.
4.9.1
Konstrukce
Olejové chlazení se skládá ze dvou hlavních částí:
1. Odporový prvek v olejové lázni ("topné těleso") se svorkovou skříňkou
2. Teplotní senzor s termostatem
[2]
[1]
181714571
[1] Topné těleso
[2] Teplotní senzor s termostatem
42
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Montáž doplňků a doplňková provedení
Teplotní senzor PT100
4.10
kVA
i
f
n
4
P Hz
Teplotní senzor PT100
Pro měření teploty převodového oleje je možné použít teplotní senzor PT100.
Teplotní senzor je umístěn v olejové jímce převodovky. Přesná poloha závisí na
provedení převodovky a na poloze hřídele.
4.11
Teplotní spínač NTB
Pro sledování teploty převodového oleje je k dispozici teplotní spínač s pevnými
spínacími teplotami 70 °C, 80 °C, 90 °C nebo 100 °C.
Teplotní spínač se obvykle používá pro následující funkce:
•
Předběžný alarm při 70 °C nebo 80 °C,
•
Zastavení hlavního motoru převodovky při 90 °C nebo 100 °C.
Pro zaručení dlouhé životnosti a funkčnosti za všech podmínek doporučujeme použití
relé v proudovém obvodu namísto přímého spojení prostřednictvím teplotního spínače.
Teplotní spínač je umístěn v olejové jímce převodovky. Přesná poloha závisí na
provedení převodovky a na poloze hřídele.
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
43
Instalace / montáž
Potřebné nástroje / pomůcky
5
5
Instalace / montáž
5.1
Potřebné nástroje / pomůcky
V dodávce není obsaženo:
5.2
•
Sada klíčů na šrouby
•
Momentový klíč
•
Nasazovací přípravek
•
Příp. vyrovnávací prvky (podložky, distanční kroužky)
•
Upevňovací materiál pro vstupní a výstupní prvky
•
Mazací prostředek (např. NOCO® Fluid od firmy SEW-EURODRIVE)
•
Pro převodovky s dutým hřídelem Æ pomůcky pro montáž / demontáž na hřídeli
motoru
•
Upevňovací díly pro základnu převodovky
Utahovací momenty
Šroub/matice
Utahovací moment šroubu/matky
Třída pevnosti 8.8
[Nm]
M6
11
M8
25
M10
48
M12
86
M16
210
M20
410
M24
710
M30
1 450
M36
2 500
M42
4 000
M48
6 000
M56
9 600
Šrouby se při montáži nesmí mazat.
44
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Instalace / montáž
Upevnění převodovky
5.3
5
Upevnění převodovky
Následující tabulka znázorňuje velikosti závitů a utahovací momenty pro jednotlivé
velikosti převodovek.
Velikost
převodovky
Utahovací moment šroubu/matky
Třída pevnosti 8.8
Šroub/matice
[Nm]
X.180
X.190
M36
2 500
M42
4 000
M48
6 000
X.200
X.210
X.220
X.230
X.240
X.250
Šrouby se při montáži nesmí mazat.
5.4
Tolerance
5.4.1
Konce hřídelů
Tolerance průměru podle DIN 748
á
á
 50 mm
> 50 mm
Æ ISO k6
Æ ISO m6
Středicí důlky podle DIN 332 část (tvar D..):
á
á
á
á
á
> 16...21 mm
> 21...24 mm
> 24...30 mm
> 30...38 mm
> 38...50 mm
Æ M6
Æ M8
Æ M10
Æ M12
Æ M16
á
á
á
á
á
> 50...85 mm
> 85...130 mm
> 130...225 mm1)
> 225...320 mm1)
> 320...500 mm1)
Æ M20
Æ M24
Æ M30
Æ M36
Æ M42
1) Rozměry nejsou podle DIN 332, hloubka závitu včetně ochranného osazení činí nejméně
dvojnásobek jmenovitého průměru závitu
Lícovaná pera podle DIN 6885 (vysoký tvar)
5.4.2
Dutý hřídel
Tolerance průměru:
5.4.3
á
Æ ISO H7 u dutých hřídelů se svěrným kotoučem
á
Æ ISO H8 u dutých hřídelů s drážkou pro lícované pero
Montážní příruba
Tolerance středicího okraje: ISO f7
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
45
Instalace / montáž
Pokyny pro montáž převodovky
5
5.5
46
Pokyny pro montáž převodovky
•
Respektujte prosím bezpodmínečně bezpečnostní pokyny uvedené v následujících kapitolách!
•
Na typovém štítku jsou poznamenány nejdůležitější technické údaje. Další
údaje, které jsou relevantní z hlediska provozu, jsou uvedeny ve výkresech,
v potvrzení zakázky a případně ve specifické dokumentaci zakázky.
•
Převodovka se smí instalovat a montovat pouze v uvedené pracovní poloze na
rovnou, torzně tuhou základní konstrukci, která tlumí vibrace. Patky krytu a
montážní příruby přitom nenapínejte proti sobě!
•
Práce na převodovce provádějte pouze v klidovém stavu. Zajistěte pohon proti
neúmyslnému zapnutí (např. uzamčením hlavního spínače nebo vyjmutím
pojistek z přívodu napájení). Na hlavní vypínač umístěte štítek s upozorněním,
ze kterého vyplývá, že se na stroji pracuje.
•
Kontrolní a vypouštěcí šrouby oleje stejně jako odvzdušňovací ventily musí
být volně přístupné!
•
Při nebezpečí elektrochemické koroze mezi převodovkou a pracovním stojem
(spojení různých kovů jako např. litiny a nerezové oceli) použijte separační
vložky z plastu (tloušÏka 2 až 3 mm)! Šrouby rovněž opatřete plastovými
podložkami! Skříň dodatečně uzemněte – použijte uzemňovací šrouby na
motoru.
•
Sestavení nástavbové převodovky a motoru nebo adaptéru smí provádět
pouze autorizované osoby. Konzultujte prosím situaci s firmou SEWEURODRIVE!
•
Na celém pohonu se nesmí provádět žádné svařovací práce. Pohony
nepoužívejte jako uzemnění při svařování. Součásti s ozubením a ložiska se
mohou svařováním zničit.
•
Zajistěte rotující vstupní prvky jako jsou spojky, ozubená kola nebo řemenice
vhodnými ochrannými zařízeními proti dotyku.
•
Při instalaci na volném prostranství není přípustné přímé vystavení slunečním
paprskům. Je třeba provést příslušná ochranná opatření jako např. zakrytí,
zastřešení aj.! Přitom je třeba zabránit omezení odvodu tepla. Provozovatel
musí zajistit, aby funkci převodovky neovlivňovala žádná cizorodá tělesa
(např. pády předmětů nebo zasypání).
•
Chraňte převodovku proti přímému ofukování studeným
Kondenzace vlhkosti může vést k nárůstu obsahu vody v oleji.
•
Pro použití ve vlhkých prostorách nebo ve volném prostranství jsou
převodovky dodávány s vhodnou povrchovou úpravou. Případná poškození
laku (např. u odvzdušňovacího ventilu) je třeba opravit.
vzduchem.
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Instalace / montáž
Přípravné práce
5.6
5
Přípravné práce
Zkontrolujte, zda jsou splněny následující body:
•
Údaje na typovém štítku motoru se shodují s parametry napěÏové sítě.
•
Pohon není poškozen vlivem transportu a skladování.
•
Okolní teplota odpovídá údajům na typovém štítku.
•
Montáž pohonů nesmí být prováděna v následujících okolních podmínkách:
–
–
–
–
–
–
5.6.1
oblasti ohrožené explozí
oleje
kyseliny
plyny
páry
záření
Odstraňte konzervační přípravky
Při použití rozpouštědel zajistěte dostatečné větrání. Hrozí nebezpečí výbuchu.
Nepracujte s otevřeným ohněm!
Pozor, hrozí poškození materiálu!
Rozpouštědlo nesmí proniknout k těsnicím břitům hřídelových těsnicích kroužků!
5.6.2
•
Výstupní hřídele a plochy přírub je třeba důkladně očistit od ochranných
antikorozních prostředků, nečistot apod. Použijte běžně dostupné rozpouštědlo.
•
U abrazivních prostředí (např. písek, prach, třísky) chraňte všechny hřídelové těsnicí
kroužky proti přímému kontaktu.
Dlouhodobé uskladnění
Pamatujte prosím: Při době skladování Ã 1 rok se snižuje doba použitelnosti tuku
v ložiskách (platí pouze při uskladnění po namazání tukem).
Vyměňte uzavírací šroub za přiložený odvzdušňovací filtr.
5.6.3
Plnění oleje
Převodovku naplňte olejem příslušného druhu a množství podle typového štítku
(viz kapitola 7):
•
Množství v souladu s polohou a způsobem mazání (viz typový štítek)
•
Kontrola hladiny oleje v okénku olejoznaku resp. pomocí olejové měrky
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
47
Instalace / montáž
Instalace převodovky
5
5.7
Instalace převodovky
Základna musí být horizontální a rovná; převodovka nesmí být při dotahování
upevňovacích šroubů předepínána.
Předpokladem pro rychlou a spolehlivou montáž převodovky je volba správného typu
základny a pečlivé naplánování, které zahrnuje zhotovení řádných nákresů základny
s uvedením všech potřebných konstrukčních a rozměrových údajů.
Aby nedošlo k nežádoucím vibracím a chvěním, dbejte při montáži převodovky na
ocelovou konstrukci zejména na dostatečnou pevnost této konstrukce. Základna musí
být navržena podle hmotnosti a krouticího momentu s ohledem na síly, které působí na
převodovku.
Upevňovací šrouby a matice je třeba dotáhnout předepsaným krouticím momentem.
Předpokládají se šrouby a utahovací momenty podle kapitoly 5.3.
Rozměry a uspořádání napájecích přípojek jsou k dispozici ve výkresech, které jsou
součástí podkladů k objednávce.
Na přesnosti vzájemného vyrovnání os hřídelů rozhodujícím způsobem závisí životnost
hřídelů, ložisek a spojek. Proto je třeba vždy usilovat o dosažení nulové odchylky.
Přitom je nutno respektovat také např. požadavky na spojky, které jsou uvedené ve
speciálních návodech k obsluze.
Nerespektování těchto zásad může vést ke zlomení hřídelů, což může mít za
následek ohrožení zdraví a životů osob.
48
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Instalace / montáž
Převodovka s plným hřídelem
5.8
Převodovka s plným hřídelem
5.8.1
Montáž vstupních a výstupních prvků
5
Následující obrázek ukazuje nasazovací přípravek pro montáž spojek nebo nábojů na
konce hřídelů motorů nebo převodovek. Přípravek je možné případně použít bez
axiálního ložiska.
[1]
[2]
[3]
356867979
[1] Konec hřídele
[2] Axiální ložisko
[3] Náboj spojky
[1] FX1
FX1
[1]
X1
X1
A
B
357001227
Pro zamezení příliš vysokých radiálních sil: ozubená nebo řetězová kola montujte podle
obr. B.
A nevhodné
B správné
[1] Náboj
•
Vstupní a výstupní prvky montujte pouze pomocí nasazovacího přípravku.
Pro nasazení použijte středicí otvor se závitem umístěný na konci hřídele.
•
Řemenice, spojky, pastorky atd. v žádném případě nenasazujte na konec
hřídele údery kladivem. Mohlo by to mít za následek poškození ložisek, tělesa
a hřídele!
•
U řemenic dbejte na správné napnutí řemenu podle údajů výrobce.
•
Vstupnía výstupní prvky, jako jsou spojky apod., musí být vybaveny ochranou
proti dotyku!
•
Nasazené přenosové prvky musí být vyváženy a nesmí být příčinou vzniku
nadměrného axiálního nebo radiálního namáhání.
Montáž usnadníte natřením výstupního prvku mazivem nebo jeho krátkým zahřátím
(na 80 ... 100 °C).
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
49
Instalace / montáž
Převodovka s plným hřídelem
5
5.8.2
Spojky
Montážní tolerance
Při montáži spojek se mohou vyskytnout následující montážní tolerance.
Pro zajištění bezvadného provozu a dlouhé životnosti je třeba spojky ustavit
v souladu s údaji uváděnými výrobcem.
[1]
[3]
[2]
357835788
[1] Axiální přesazení (maximální a minimální mezera)
[2] Osové přesazení (obvodové házení)
[3] Úhlové přesazení
Následující tabulka znázorňuje různé metody měření různých tolerancí.
Měřicí
prostředek
Úhlové přesazení
Osové přesazení
a1
a
D
b
a
Dotyková
měrka
a2
f2 f1
Pomocí této metody je možné získat přesný výsledek
pouze tehdy, pokud se odchylka čelních ploch spojky
odstraní otočením obou polovin spojky o 180° a poté
se vypočte střední hodnota rozdílu (a1 – a2).
Obrázek znázorňuje měření osového přesazení pomocí
nožového pravítka. Přípustné hodnoty osového přesazení jsou
zpravidla tak nízké, že se doporučuje pracovat s číselníkovým
úchylkoměrem. Při otáčení jednou polovinou spojky společně
s číselníkovým úchylkoměrem a po vydělení takto naměřených
rozměrových odchylek dvěma, představuje hodnota změřená
úchylkoměrem odchylku (rozměr b), která popisuje osové
přesazení druhé poloviny spojky.
a1
a
D
Číselníkový
úchylkoměr
b
a
a2
f2 f1
Předpokladem použití této měřicí metody je, aby
hřídelová ložiska během otáčení hřídele nevykazovala
axiální vůli. Pokud tato podmínka není splněna, musí
být odstraněna axiální vůle mezi čelními plochami
obou polovin spojky. Případně je možné použít dva
číselníkové úchylkoměry na dvou protilehlých stranách
spojky (pro stanovení rozdílu obou úchylkoměrů při
otáčení spojky).
50
Obrázek znázorňuje měření osového přesazení přesnější
metodou jak je popsáno výše. Obě poloviny spojky se společně
otáčí tak, aby nedošlo ke klouzání hrotu úchylkoměru po měřené
ploše. Vydělením odchylky znázorněné na úchylkoměru dvěma
obdržíme osové přesazení (rozměr "b").
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Instalace / montáž
Převodovka s plným hřídelem
Spojka ROTEX
5
Bezúdržbová, elastická spojka ROTEX je nenáročná na údržbu a může vyrovnávat jak
radiální, tak i úhlová přesazení. Pečlivým a přesným nastavením hřídele zajistíte
vysokou životnost spojky.
ØdH
G
s
s
E
358469515
Montážní rozměry
Upevňovací šroub
Velikost spojky
E
[mm]
s
[mm]
14
13
1,5
10
M4
2,4
19
16
2
18
M5
4,8
24
18
2
27
M5
4,8
28
20
2,5
30
M6
8,3
38
24
3
38
M8
20
42
26
3
46
M8
20
48
28
3,5
51
M8
20
55
30
4
60
M10
40
65
35
4.5
68
M10
40
75
40
5
80
M10
40
á dH
[mm]
G
Utahovací moment
[Nm]
90
45
5,5
100
M12
69
100
50
6
113
M12
69
110
55
6,5
127
M16
195
125
60
7
147
M16
195
140
65
7,5
165
M20
201
160
75
9
190
M20
201
180
85
10,5
220
M20
201
Pro zajištění axiální vůle spojky dbejte při montáži na dodržení rozměru "E".
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
51
Instalace / montáž
Převodovka s dutým hřídelem a spojením pomocí lícovaného pera
5
5.9
Převodovka s dutým hřídelem a spojením pomocí lícovaného pera
5.9.1
Všeobecné pokyny
Materiál hřídele stroje a spojení pomocí lícovaného pera je třeba dimenzovat podle
příslušného zatížení. Materiál hřídele by měl mít mez kluzu nejméně 320 N/mm2.
Délky lícovaných per uvedené v rozměrových listech (Æ kap. 5.9.3) je třeba dodržet
nebo překročit. Pokud je použito delší lícované pero, je třeba je orientovat symetricky
vzhledem k dutému hřídeli.
U průběžného hřídele stroje nebo při výskytu axiálních sil SEW-EURODRIVE doporučuje opatřit hřídel stroje ramínkem. Aby nemohlo dojít k povolení upevňovacího
šroubu na hřídeli stroje pi reverzním směru otáčení, je třeba jej zajistit pomocí vhodného
jištění. V případě potřeby je možné použít dva excentrické upevňovací šrouby.
5.9.2
Velikosti závitu / Utahovací momenty
SEW-EURODRIVE doporučuje následující velikosti závitu a utahovací momenty:
Doporučená velikost závitu
[8]1)
•
•
•
Závitová tyč [2]1)
Matice (DIN934) [5]1)
Upevňovací šroub [6]1)
Třída pevnosti 8.8
Utahovací moment [Nm]
Upevňovací šroub [6]1)
Třída pevnosti 8.8
Velikost
převodovky
Odtlačovací šroub
(závit v koncové desce)
XA180-230
M36
M30
1 450
XA240-250
M42
M36
2 500
1) viz následující stránky
Utahovací moment
Velikost
převodovky
Velikost závitu pro
6x upevňovací šroub [3]1)
Třída pevnosti 10.9
XA180-190
M10x30
XA200-230
M12x30
86
dotáhnout rukou
XA240-250
M16x40
210
dotáhnout rukou
Montáž / provozní stav [Nm]
48
Demontáž [Nm]
dotáhnout rukou
1) viz následující stránky
52
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Instalace / montáž
Převodovka s dutým hřídelem a spojením pomocí lícovaného pera
5.9.3
5
Rozměry hřídele stroje
412158475
C1
D2
D3
D4
FA
K1
K2
K3
L14
N
O
Rmax.
S5
T2
U2
DIN 332 D..
X..A180
36
165H8
165js7
165h11
3
565
109
128
300
423
292
2
M36
174,4
40JJS9
M301)
X..A190
36
165H8
165js7
165h11
3
565
109
128
300
423
292
2
M36
174,4
40JS9
M301)
X..A200
36
180
H8
180js7
180h11
3
620
130
149
320
460,5
319,5
2
M36
190,4
JS9
45
M301)
X..A210
36
190H8
190js7
190h11
3
620
130
149
320
460,5
319,5
2
M36
200,4
45JS9
M301)
X..A220
36
210
H8
210js7
210h11
3
686
133
152
370
518,5
352,5
2,5
M36
221,4
JS9
50
M301)
X..A230
36
210H8
210js7
210h11
3
686
133
152
370
518,5
352,5
2,5
M36
221,4
50JS9
M301)
X..A240
45
230
H8
230js7
230h11
3
778
147
170
370
562,5
400,5
2,5
M42
241,4
JS9
50
M361)
X..A250
45
240H8
240js7
240h11
3
778
147
170
370
562,5
400,5
2,5
M42
252,4
56JS9
M361)
1) Rozměry nejsou podle DIN 332, hloubka závitu včetně ochranného osazení činí nejméně dvojnásobek průměru závitu
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
53
Instalace / montáž
Převodovka s dutým hřídelem a spojením pomocí lícovaného pera
5
5.9.4
Montáž převodovky na hřídel stroje
•
V dodávce jsou obsaženy:
– Upevňovací šrouby [3] a koncová deska [4]
•
V dodávce nejsou obsaženy:
– Závitová tyč [2], matice [5], upevňovací šroub [6], odtlačovací šroub [8]
Výběr závitu a délky závitové tyče a upevňovacího šroubu se řídí podle okolních
podmínek konstrukce zákazníkova zařízení.
1. Na dutý hřídel [7] a na konec hřídele stroje [1] naneste přípravek NOCO® Fluid.
O
C
O D
N UI
L
F
®
O
C
O D
N UI
L
F
®
[1]
[7]
310347915
[1] Hřídel stroje
[7] Dutý hřídel
2. Na dutý hřídel [7] připevněte koncovou desku [4] pomocí upevňovacích šroubů [3]
(upevňovací momenty viz kap. 5.2) a zašroubujte závitovou tyč [2] do hřídele
stroje [1].
Montáž si usnadníte natřením závitů mazivem.
[7]
[1]
[4]
[2]
[3]
310352011
[1] Hřídel stroje
[2] Závitová tyč
54
[3] Upevňovací šrouby
[4] Koncová deska
[7] Dutý hřídel
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Instalace / montáž
Převodovka s dutým hřídelem a spojením pomocí lícovaného pera
5
3. Dotáhněte hřídel stroje [1] maticí [5] tak, aby na sebe dosedly konec hřídele [1] a
koncová deska [4].
0m
m
[1]
[4]
[5]
310407307
[1] Hřídel stroje
[4] Koncová deska [5] Matice
4. Povolte matici [5]. Vyšroubujte a vyjměte závitovou tyč [2].
[5]
[2]
310655244
[2] Závitová tyč
[5] Matice
5. Zajistěte hřídel stroje [1] pomocí upevňovacího šroubu [6] (utahovací momenty viz
kap. 5.2). Kromě toho je třeba upevňovací šroub zajistit vhodným jištěním.
[1]
[6]
310415883
[1] Hřídel stroje
[6] Upevňovací šroub
Po ukončení montáže dbejte na řádné upevnění ochranného krytu.
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
55
Instalace / montáž
Převodovka s dutým hřídelem a spojením pomocí lícovaného pera
5
5.9.5
Demontáž převodovky z hřídele stroje
1. Povolte upevňovací šroub [6].
[6]
310460043
[6] Upevňovací šroub
2. Odstraňte upevňovací šrouby [3] a sejměte koncovou desku [4].
[4]
[3]
310464523
[3] Upevňovací šroub
[4] Koncová deska
3. Pro ochranu středicího důlku zašroubujte upevňovací šroub [6] do hřídele stroje [1].
[1]
[6]
310470027
[1] Hřídel stroje
[6] Upevňovací šroub
56
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Instalace / montáž
Převodovka s dutým hřídelem a spojením pomocí lícovaného pera
5
4. Pro demontáž převodovky namontuje obrácenou koncovou desku [4] pomocí
upevňovacích šroubů [3] zpět na dutý hřídel [7]. Upevňovací šroub [3] je třeba je
třeba ručně dotáhnout.
[3]
[4]
[7]
310474123
[4] Koncová deska
[3] Upevňovací šroub
[7] Dutý hřídel
5. Zašroubujte odtlačovací šroub [8] do koncové desky [4] pro demontáž převodovky
z hřídele stroje [1].
Při demontáži se smí nástroje opírat pouze o dutý hřídel! Opření o jiné součásti
převodovky může vést k poškození.
Demontáž si usnadníte natřením závitů tyče a koncové desky mazivem.
[1]
[4]
[8]
310478219
[1] Hřídel stroje
[4] Koncová deska
[8] Odtlačovací šroub
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
57
Instalace / montáž
Převodovka s dutým hřídelem a svěrným kotoučem
5
5.10
Převodovka s dutým hřídelem a svěrným kotoučem
5.10.1 Všeobecně
Materiál hřídele stroje je třeba dimenzovat podle příslušného zatížení. Materiál hřídele
by měl mít mez kluzu nejméně 320 N/mm².
5.10.2 Velikosti závitu / Utahovací momenty
SEW-EURODRIVE doporučuje následující velikosti závitu a utahovací momenty:
Doporučená velikost závitu
1)
•
•
•
Závitová tyč [2]1)
Matice (DIN934) [5]1)
Upevňovací šroub [6]1)
Třída pevnosti 8.8
Utahovací moment [Nm]
Upevňovací šroub [6]1)
Třída pevnosti 8.8
Velikost
převodovky
Odtlačovací šroub [8]
(závit v koncové desce)
XH180-230
M36
M30
1 450
XH240-250
M42
M36
2 500
1) viz následující stránky
Utahovací moment
Velikost
převodovky
Velikost závitu pro
6x upevňovací šroub [3]1)
Třída pevnosti 10.9
XH180-190
M10x30
XH200-230
XH240-250
Montáž / provozní stav [Nm]
Demontáž [Nm]
48
dotáhnout rukou
M12x30
86
dotáhnout rukou
M16x40
210
dotáhnout rukou
1) viz následující stránky
58
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Instalace / montáž
Převodovka s dutým hřídelem a svěrným kotoučem
5
5.10.3 Rozměry hřídele stroje
418503819
C1
ø D5
ø D6
ø D7
ø D8
ø D9
ø
D10
FA
K1
K2
K3
MD
O
R
S5
DIN 332
D..
36
165H7
166
165g6
165h11
166m6
180
3
672 -1
83
83
400
292
4
M36
M301)
X..H190
36
165
H7
166
165g6
165h11
166m6
180
3
672 -1
83
83
400
292
4
M36
M301)
X..H200
36
180H7
181
180g6
180h11
181m6
195
3
750 -1
101
83
450,5
319,5
4
M36
M301)
X..H210
36
190H7
191
190g6
190h11
191m6
205
3
753 -1
106
83
453,5
319,5
4
M36
M301)
X..H220
36
210H7
211
210g6
210h11
211m6
230
3
830 -1
118
108
497,5
352,5
5
M36
M301)
X..H230
36
210H7
211
210g6
210h11
211m6
230
3
830 -1
118
108
497,5
352,5
5
M36
M301)
X..H240
45
230H7
231
230g6
230h11
231m6
250
3
948 -1
140
108
571,5
400,5
5
M42
M361)
45
H7
241
240g6
240h11
241m6
260
3
948 -1
140
108
571,5
400,5
5
M42
M361)
X..H180
X..H250
240
1) Rozměry nejsou podle DIN 332, hloubka závitu včetně ochranného osazení činí nejméně dvojnásobek průměru závitu
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
59
5
Instalace / montáž
Převodovka s dutým hřídelem a svěrným kotoučem
5.10.4 Montáž převodovky na hřídel stroje
•
V dodávce jsou obsaženy:
– Upevňovací šrouby [3] a koncová deska [4]
•
V dodávce nejsou obsaženy:
– Závitová tyč [2], matice [5], upevňovací šroub [6], odtlačovací šroub [8]
Výběr závitu a délky závitové tyče a upevňovacího šroubu se řídí podle okolních
podmínek konstrukce zákazníkova zařízení.
Ujistěte se, že rozměry hřídele stroje odpovídají požadavkům SEW, viz předchozí
stránku.
1. Před montáží převodovky odmastěte dutý hřídel [7] a hřídel stroje [1] na hřídel [1]
naneste přiměřené množství přípravku NOCO® Fluid do oblasti objímky [11].
Svěrná oblast svěrného kotouče mezi hřídelem stroje [1] a dutým hřídelem [7]
musí bezpodmínečně zůstat bez tuku! Proto se nesmí přípravek NOCO® Fluid
nikdy nanášet přímo na objímku [11], neboÏ by při zasouvání vstupní hřídele mohl
tento přípravek proniknout do svěrné oblasti svěrného kotouče.
[11]
[1]
O
C
O D
N UI
L
F
®
[7]
[1]
[7]
356508044
[1] Hřídel stroje
[7] Dutý hřídel
[11] Objímka
60
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Instalace / montáž
Převodovka s dutým hřídelem a svěrným kotoučem
5
2. Na dutý hřídel [7] připevněte koncovou desku [4] pomocí upevňovacích šroubů [3]
(upevňovací momenty viz kap. 5.2) a zašroubujte závitovou tyč [2] do hřídele
stroje [1].
[1]
[7]
[2]
[4]
[3]
356508428
[1] Hřídel stroje
[2] Závitová tyč
[3] Upevňovací šrouby
[4] Koncová deska
[7] Dutý hřídel
3. Dotáhněte hřídel stroje [1] maticí [5] tak, aby ramínko hřídele dosedlo na dutý
hřídel [7].
0m
m
[1]
[5]
[7]
310501387
[1] Hřídel stroje
[5] Matice
[7] Dutý hřídel
4. Povolte matici [5]. Vyšroubujte a vyjměte závitovou tyč [2].
[5]
[2]
310506251
[2] Závitová tyč
[5] Matice
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
61
5
Instalace / montáž
Převodovka s dutým hřídelem a svěrným kotoučem
5. Zajistěte hřídel stroje [1] pomocí upevňovacího šroubu [6] (utahovací momenty viz
kap. 5.2). Kromě toho je třeba upevňovací šroub zajistit vhodným jištěním.
[1]
[6]
310510731
[1] Hřídel stroje
[6] Upevňovací šroub
Svěrný kotouč se před prvním upnutím nesmí rozebírat!
Upínací šrouby nedotahujte, pokud není hřídel stroje zasunut – mohlo by dojít
k deformaci dutého hřídele!
6. Nasuňte svěrný kotouč [9] bez předepínání na dutý hřídel [7] a nastavte vnitřní
kroužek svěrného kotouče [9b] na rozměr A.
A
[9]
[7]
[9a]
[9b]
449699468
[7] Dutý hřídel
[9] Svěrný kotouč
62
[9a] Kužel (vnější kroužek)
[9b] Kuželová objímka (vnitřní kroužek)
Velikost převodovky
Rozměr A [mm]
XH180-190
37
XH200-210
38
XH220-230
39
XH240-250
48
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Instalace / montáž
Převodovka s dutým hřídelem a svěrným kotoučem
5
7. Upínací šrouby [10] dotáhněte rukou a přitom srovnejte kužel (vnější kroužek) [9a]
do paralelní polohy vůči kuželové objímce (vnitřní kroužek) [9b] svěrného kotouče.
Upínací šrouby [10] postupně dotáhněte v pořadí po směru hodinových ručiček
(nikoli křížem), postupně vždy o ¼ otáčky. Upínací šrouby [10] se nesmí utahovat
křížem.
U svěrných kotoučů, jejichž kuželová objímka (vnitřní kroužek) [9b] je opatřena drážkou,
dotahujte upínací šrouby [10] vlevo a vpravo od drážky jeden po druhém a zbývající
šrouby utahujte rovnoměrně po několika krocích.
[10]
[9a]
[9b]
[9a] Kužel (vnější kroužek)
[10] Utahovací šrouby
[9b] Kuželová objímka (vnitřní kroužek)
8. Upínací šrouby [10] dotahujte dále rovnoměrně v pořadí po směru hodinových
ručiček jeden po druhém vždy o ¼ otáčky, dokud kužel (vnější kroužek) [9a] a
kuželová objímka (vnitřní kroužek) [9b] nedosednou na čelní plochu na straně
šroubu podle následujícího obrázku.
[L2]
[L1]
S=0
S>0
[9a]
[9b]
[10]
[10]
[L1] Stav při dodání (předmontováno)
[L2] Smontováno (připraveno k provozu)
[9a] Kužel (vnější kroužek)
[9b] Kuželová objímka (vnitřní kroužek)
[10] Utahovací šrouby
Poku není možné kužel (vnější kroužek) a kuželovou objímku (vnitřní kroužek) na
čelní straně šroubu smontovat tak, aby lícovaly, demontujte prosím znovu svěrný
kotouč a pečlivě jej vyčistěte a namažte podle následující kapitoly.
Po ukončení montáže dbejte na řádné upevnění ochranného krytu.
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
63
5
Instalace / montáž
Převodovka s dutým hřídelem a svěrným kotoučem
5.10.5 Demontáž převodovky z hřídele stroje
Utahovací šrouby nikdy zcela nevyšroubujte, jinak by mohl svěrný kotouč
odskočit, což by mohlo vést k úrazu!
1. Utahovací šrouby [10] postupně povolujte o 1/4 otáčky tak, aby nemohlo dojít ke
vzpříčení spojovací plochy.
[9a]
[10]
[9b]
[10]
419025426
[9a] Kužel (vnější kroužek)
[9b] Kuželová objímka (vnitřní kroužek)
[10] Utahovací šrouby
Pokud s kužel (vnější kroužek) [9a] a kuželová objímka (vnitřní kroužek) [9b] nepovolí
samy:
Vezměte potřebný počet upínacích šroubů a zašroubujte je rovnoměrně do demontážních otvorů. Upínací šrouby v postupných krocích dotahujte, dokud nedojde
k oddělení kuželové objímky od kroužku.
2. Sejměte svěrný kotouč z dutého hřídele. Demontujte převodovku z hřídele motoru
tak, jak je popsáno v kapitole 5.9.5.
Při demontáži se smí nástroje opírat pouze o dutý hřídel. Opření o jiné části
převodovky může vést k poškození.
Před opětovnou montáží je třeba svěrný kotouč vyčistit a namazat podle
následující kapitoly.
Svěrné kotouče od různých převodovek ani jejich díly není možné vzájemně
zaměnit.
64
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Instalace / montáž
Převodovka s dutým hřídelem a svěrným kotoučem
5
Čištění a mazání
svěrného kotouče
Pro zajištění bezvadné funkce svěrného kotouče je třeba pečlivě provést
následující kroky. Smí být používány pouze produkty podobné uvedeným
mazivům.
Po demontáži vyčistěte svěrný kotouč a
1. namažte závit a spodky hlav upínacích šroubů [10] pomocí pasty s obsahem MoS2,
např. přípravek "gleitmo 100" firmy FUCHS LUBRITECH (www.fuchs-lubritech.com).
2. Kuželové plochy a šroubové plochy kuželových objímek namažte tenkou vrstvou
(0,01...0,02 mm) maziva "gleitmo 900" firmy FUCHS LUBRITECH (www.fuchslubritech.com), nebo jiným podobným produktem jiného výrobce.
Potřebná tloušÏka vrstvy, která činí cca 0,01 ... 0,02 mm je dosažena tehdy, pokud
mazivo pokryje celý povrch.
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
65
Instalace / montáž
Momentová páka
5
5.11
Momentová páka
Při montáži je třeba dbát na to, aby momentová páka nebyla předepnutá.
Předepnutí vyvolává vazební síly na výstupním hřídeli, které mohou negativně
ovlivnit životnost jeho uložení.
1. Aby byly ohybové momenty působící na hřídel stroje udržovány na co nejnižší
úrovni, montujte momentovou páku vždy na stranu poháněného stroje. Momentovou
páku je možné na převodovku namontovat nahoře nebo dole.
359130891
2. Proveďte horizontální vyrovnání převodovky pomocí závitového čepu a matic
momentové páky.
0°
±1°
1°
[1]
90
°
+5
-5 °
°
[2]
[3]
[4]
[1]
[2]
[3]
[4]
66
449931788
Hlava vidlice s čepem
Závitový čep s maticí
Kloubová hlava
Vidlicová deska s čepem
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Instalace / montáž
Adaptér pro motor
5.12
5
Adaptér pro motor
5.12.1 Maximální hmotnost motoru závisí na převodovce
Při volbě motoru dbejte na přípustnou hmotnost motoru, provedení převodovky
a způsob upevnění převodovky podle následující tabulky:
Tabulka platí pouze pro stacionární aplikace. U mobilních aplikací (např. jízdní
pohony) prosím kontaktujte firmu SEW-EURODRIVE.
Způsob montáže
Konstrukční řada / provedení převodovky
X.F..
X.K..
GM Â GG
GM Â GG
Nasouvací provedení
GM Â 0,5 GG
GM Â GG
Přírubové provedení
GM Â 0,5 GG
GM Â GG
patkové provedení
Pro všechny tabulky platí:
GM = hmotnost motoru
GG = hmotnost převodovky
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
67
5
Instalace / montáž
Adaptér pro motor
5.12.2 Maximální hmotnost motoru závisí na velikosti adaptéru
Kromě maximálních hmotností motoru v závislosti na převodovce, které jsou uvedeny
v kap. 5.12.1 nesmí dojít ani k překročení maximálních zatížení adaptéru motoru.
X
[1]
[2]
GM
356535436
[1] Těžiště motoru
[2] Adaptér motoru
X = vzdálenost těžiště
GM = hmotnost namontovaného motoru
Adaptér pro motor
GM
X
[N]
[mm]
182/184
600
190
213/215
1100
230
160/180
254/286
2200
310
200
324
2800
340
IEC
NEMA
100/112
132
225
326
4000
420
225/280
364 – 405
8200
480
315S-L
444 – 449
14500
680
315
20000
740
355
25000
740
Pokud se vzdálenost těžiště X zvětší, je třeba lineárně snížit maximální přípustnou
hodnotu GM. GM max není možné zvýšit, pokud se vzdálenost těžiště sníží.
68
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Instalace / montáž
Adaptér pro motor
5
5.12.3 Montáž motoru na adaptér motoru
1. Vyčistěte hřídel motoru a plochy přírub motoru a adaptéru.
Aby nedošlo ke vzniku lícovací koroze, doporučujeme před montáží poloviny spojky
nanést na hřídel motoru přípravek NOCO® Fluid.
2. Nasuňte polovinu spojky na hřídel motoru a ustavte ji. Dbejte přitom na údaje
uvedené v kap. 5.8.2 a na následující obrázek. Velikost a typ spojky jsou uvedeny
na spojce.
XA
XM
[1]
E
450994699
[1] Adaptér motoru
E = montážní rozměr
XA = vzdálenost spojky od plochy příruby adaptéru motoru
XM = vzdálenost spojky od plochy příruby motoru
Æ XM = X A – E
3. Zajistěte polovinu spojky pomocí závitového kolíku.
4. Namontujte motor na adaptér; ozuby spojky do sebe přitom musí vzájemně
zasahovat.
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
69
Instalace / montáž
Základnový rám
5
5.13
Základnový rám
Dbejte na to,
5.14
•
aby spodní konstrukce patkového upevnění byla dostatečně dimenzovaná a
tuhá,
•
aby byl základnový rám přišroubován k základně převodovky pouze
v příslušných upevňovacích místech určených k tomuto účelu. Přitom je třeba
zabránit předepnutí základnového rámu (nebezpečí poškození převodovky a
spojky),
•
aby základnový rám nebyl předepnut kvůli chybnému ustavení výstupního
hřídele převodovky vůči hřídeli stroje.
Kulisa motoru
Dbejte na to,
5.15
70
•
aby konstrukce zařízení byla dostatečně dimenzovaná a mohla zachytit
krouticí moment z momentové páky,
•
aby nedošlo k předepnutí kulisy motoru při montáži (nebezpečí poškození
převodovky a spojky).
•
U převodovek vybavených ventilátory je třeba při montáži ochranného
přípravku pro spojku nebo podobných doplňků dodržet dostatečnou
vzdálenost, aby byl k dispozici potřebný průřez sacího otvoru pro chladicí
vzduch.
•
Potřebnou vzdálenost naleznete v rozměrovém výkresu v katalogu nebo
v podkladech k zakázce.
•
Chraňte víko ventilátoru před poškozením z vnějšku.
•
Převodovku nikdy neuvádějte do provozu bez ochranného krytu.
•
Přívod vzduchu do ventilátoru udržujte neustále volný.
Ventilátor
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Instalace / montáž
Víko s vodním chlazením
5.16
5.17
5
Víko s vodním chlazením
•
Víko s vodním chlazením je třeba připojit na existující chladicí okruh.
•
Ohledně přípustných chladicích médií prosím respektujte kapitolu 5.18.3.
•
Směr průtoku je libovolný.
•
Teplota chladicí vody max. 15 °C , průtok min. 4 l/min Æ podle podkladů
k objednávce.
•
Tlak chladicí vody nesmí překročit hranici 6 barů.
•
V případě mrazu nebo delší odstávky je třeba chladicí vodu z okruhu vypustit
a případné zbytkové množství vody odstranit tlakovým vzduchem.
Vložka pro vodní chlazení
•
Vložku s vodním chlazením je třeba připojit na existující chladicí okruh.
•
Ohledně přípustných chladicích médií prosím respektujte kapitolu 5.18.3.
•
Směr průtoku je libovolný.
•
Teplota chladicí vody max. 15 °C, průtok min. 4 l/min Æ podle podkladů
k objednávce.
•
Tlak chladicí vody nesmí překročit hranici 6 barů.
•
V případě mrazu nebo delší odstávky je třeba chladicí vodu z okruhu vypustit
a případné zbytkové množství vody odstranit tlakovým vzduchem.
•
U převodovek se dvěma vložkami pro vodní chlazení je třeba chladicí okruh
zapojit paralelně.
Připojte dvě vložky pro vodní chlazení následujícím způsobem:
370075915
Přítok (přítok chladné vody)
Odtok (odtok teplé vody)
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
71
Instalace / montáž
Olejovodní chladič s motorovým čerpadlem (pouze oběhové chlazení)
5
5.18
Olejovodní chladič s motorovým čerpadlem (pouze oběhové chlazení)
5.18.1 Mechanické připojení
Připojte tepelný výměník v souladu se značením na chladicí okruh při respektování
platných předpisů (v závislosti na dané zemi). Přitom je třeba zabránit snížení
předepsaných průřezů vedení.
Nepoužívejte žádné pozinkované prvky šroubení; s výhodou je možné použít šroubení
s plastovým těsněním.
5.18.2 Elektrická přípojka
Proveďte elektrické připojení čerpadla a teplotního spínače podle specifických předpisů
platných v dané zemi.
Přitom dbejte zejména na správný směr otáčení čerpadla.
Teplotní spínač je třeba do elektrického obvodu zapojit tak, aby
•
na prvním spínacím bodu (při teplotě oleje 40 °C) došlo k sepnutí motorového
čerpadla a olejovodního chladiče,
•
na druhém spínacím bodu (při teplotě oleje 90 °C) došlo k aktivaci varovného signálu
nebo k odpojení hlavního pohonu.
5.18.3 Chladicí média
Při použití mořské a brakické vody je zapotřebí uplatnit zvláštní opatření.
V případě pochybností kontaktujte SEW-EURODRIVE.
Dbejte na to, že životnost, účinnost a intervaly údržby tepelného výměníku do značné
míry závisí na kvalitě a složení chladicího média.
Přípustná chladicí
média
•
Voda, chladiva se směsí vody a glykolu, tlakové kapaliny typu HFC
•
Teplota chladicí vody 20 °C; stejný objemový průtok oleje a chladicí vody
Znečištění
Obsah pevných látek v roztoku (kulovitý tvar, velikost částic < 0,6 mm) by měl být nižší
než 10 mg/l. Vláknovité nečistoty zvyšují riziko vzniku tlakových ztrát.
Koroze
Mezní hodnoty: volný chlor < 0,5 ppm, chlorové ionty < 200 ppm, sulfáty < 100 ppm,
amoniak < 10 ppm, volný CO < 10 ppm, hodnota ph 7-10.
Následující ionty za normálních okolností nemají korozní účinek: fosfáty, dusičnany,
nitridy, železo, mangan, sodík, draslík.
Respektujte prosím rovněž podrobnější dokumentaci od výrobce.
72
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Instalace / montáž
Předehřev oleje
5.19
5
Předehřev oleje
Je nutně zapotřebí kompletní ponoření topných prvků do olejové lázně, aby
nemohlo dojít k poškození.
Poloha termostatu a teplotního senzoru se liší podle provedení a polohy převodovky.
5.19.1 Připojený výkon
Následující tabulka znázorňuje výkon předehřívacích zařízení, která je možno
instalovat.
Pinst
Převodovka
Konstrukční
velikost
180
190
200
210
Provedení
Pinst
1. topné těleso
2. topné těleso
[kW]
[K/h]
[kW]
[K/h]
1 x 1,6
4,2
2 x 1,6
14
X4F..
1 x 1,1
2,9
2 x 1,1
9
X2F.., X3K.., X3F.., X4K..
1 x 1,6
4,1
–
–
X4F..
1 x 1,1
2,8
–
–
X2F.., X3K.., X3F.., X4K..
1 x 1,9
4,0
2 x 1,9
13
X2F.., X3K.., X3F.., X4K..
X4F..
1 x 1,3
2,7
2 x 1,3
9
X2F.., X3K.., X3F.., X4K..
1 x 1,9
3,9
–
–
X4F..
1 x 1,3
2,6
–
–
220
X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K..
1 x 2,25
3,7
2 x 2,25
12
230
X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K..
1 x 2,25
3,7
–
–
240
X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K..
1 x 2,25
3,1
2 x 2,25
9
250
X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K..
1 x 2,6
3,6
–
–
K/h = topný výkon [K/hod.]
Pinst = instalovaný výkon topného tělesa
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
73
Instalace / montáž
Předehřev oleje
5
5.19.2 Elektrické připojení odporového prvku
Příklady
•
střídavé napětí, 1fázové, 230 V paralelní zapojení WS
N
L1
L1
ϑ
[1]
N
[2]
PE
[1] Termostat
[2] Topné těleso
•
SíÏové napětí
Fázové napětí
Napětí odporového prvku
400 V
230 V
230 V
Střídavé napětí, 3fázové, 3 x 400 V zapojení do trojúhelníku DS
PE
L1
L2
ϑ
L1 L2 L3
[1]
K1
[2]
L3
[3]
PE
[1] Termostat
[2] Stykač na straně sítě
[3] Topné těleso
•
SíÏové napětí
Fázové napětí
Napětí odporového prvku
400 V
400 V
230 V
Střídavé napětí, 3fázové, 230 / 400 V zapojení do hvězdy DS
L1
L2
N
PE
ϑ
L1 L2 L3
K1
L3
[1]
[2]
[3]
N
PE
[1] Termostat
[2] Stykač na straně sítě
[3] Topné těleso
74
SíÏové napětí
Fázové napětí
Napětí odporového prvku
400 V
400 V
230 V
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Instalace / montáž
Předehřev oleje
5
5.19.3 Termostat
Elektrická přípojka
1
[1]
J >
[2]
2
[4]
4
450993035
•
Proveďte připojení podle schématu zapojení na svorky (1, 2 a 4)
•
Připojte zemnicí vodič na svorku "PE"
Respektujte bezpečnostní pokyny vydané výrobcem.
Technické údaje
•
Teplota okolí: –40 °C až +80 °C
•
Hodnota na stupnici: –20 °C až +100 °C
•
Max. spínací výkon:
AC 230 V +10 %, 10 A
DC 230 V +10 %, 0,25 A
•
Kabelový přívod: M20x1,5 pro průměr kabelu 5 až 10 mm
•
Stupeň ochrany IP65 podle EN 60529
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
75
Instalace / montáž
Teplotní senzor PT100
5
5.20
Teplotní senzor PT100
5.20.1 Rozměry
PG9, PG11
35
34
24
Ø8
150
G1/2"
359154443
5.20.2 Elektrická přípojka
3
2
1
359158539
5.20.3 Technické údaje
•
Tolerance senzoru [K] ± (0,3 + 0,005 x T), (odpovídá DIN IEC 751 třída B),
T = teplota oleje [°C]
76
•
Konektor: DIN 43650 PG9 (IP65)
•
Utahovací moment pro upevňovací šroub na zadní straně konektoru pro elektrickou
přípojku = 0,25 Nm
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Instalace / montáž
Teplotní spínač NTB
5.21
5
Teplotní spínač NTB
5.21.1 Rozměry
14
1.5
60
17
51
Ø 26.8
G1/2"
366524939
5.21.2 Elektrická přípojka
Pro zaručení dlouhé životnosti a bezproblémové funkčnosti doporučujeme použití relé
v proudovém obvodu namísto přímého spojení prostřednictvím teplotního spínače.
[1]
[2]
[3]
366532491
[1] Otevírací kontakt (bez podtlaku)
[2] Zemnicí svorka 6,3 x 0,8
[3] Uzavírací kontakt NO (bez podtlaku)
5.21.3 Technické údaje
•
Spouštěcí teplota: 70 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C ± 5 °C
•
Výkon na kontaktech: 10 A – AC 240 V
•
Konektor: DIN 43650 PG09 (IP65)
•
Utahovací moment pro upevňovací šrouby na zadní straně konektoru pro elektrickou
přípojku = 0,25 Nm
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
77
I
6
Uvedení do provozu
Pokyny pro uvedení do provozu
0
78
6
Uvedení do provozu
6.1
Pokyny pro uvedení do provozu
•
Respektujte prosím bezpodmínečně
v následujících kapitolách!
bezpečnostní
pokyny
uvedené
•
Respektujte prosím kapitolu 5.5 "Přípravné práce".
•
Na typovém štítku jsou poznamenány nejdůležitější technické údaje. Další
údaje, které jsou relevantní z hlediska provozu, jsou uvedeny ve výkresech,
v potvrzení zakázky a případně ve specifické dokumentaci zakázky.
•
Zajistěte, aby se uvedení do provozu neprovádělo ve výbušné atmosféře.
•
Před uvedením do provozu bezpodmínečně zkontrolujte správnou hladinu
oleje! Množství náplně maziva naleznete na příslušném typovém štítku.
•
Při všech pracích na převodovce bezpodmínečně zabraňte přítomnosti
otevřeného ohně a tvorbě jisker!
•
Po úspěšné instalaci převodovky zkontrolujte pevnost dotažení všech
upevňovacích šroubů.
•
Dále je třeba po dotažení upevňovacích prvků přezkoušet, zda se nastavená
poloha nezměnila.
•
Zajistěte zakrytí otáčejících se hřídelů a spojek vhodnými kryty. Není možné se
dotýkat rotujících částí.
•
Zajistěte vypouštěcí šroub oleje (pokud je použit) proti neúmyslnému otevření.
•
Při použití olejoznaku pro sledování hladiny oleje je třeba jej chránit před
poškozením.
•
Chraňte převodovku před padajícími předměty.
•
U převodovky s vestavěným ventilátorem na vstupním hřídeli zkontrolujte
volný přístup vzduchu v rámci uvedeného úhlu.
•
U převodovek s dlouhodobou ochranou: Vyměňte uzavírací šroub na
vyznačeném místě na převodovce za odvzdušňovací šroub (poloha Æ viz
podklady k objednávce).
•
Dbejte na to, aby u převodovek s oběhovým chlazením, s víkem pro vodní
chlazení a s chladicí vložkou pro vodní chlazení byl zajištěn přívod chladicího
média.
•
Při nižších teplotách okolí dbejte na dodržení mezní teploty pro rozběh
převodovky, která je uvedena v kapitole 6.4. Je třeba dodržet dostatečnou
dobu ohřevu.
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Uvedení do provozu
Doba záběhu
I
6
0
6.2
Doba záběhu
Jako první fázi uvedení do provozu doporučuje SEW-EURODRIVE záběh převodovky.
Zvyšujte postupně zatížení a obvodovou rychlost ve dvou až třech stupních až do
maxima. Tento záběh trvá přibližně 10 hodin.
Ve fázi záběhu se řiďte následujícími body:
•
Při rozběhu překontrolujte výkony uvedené na typovém štítku, neboÏ četnost
rozběhů a rozběhová zátěž mají rozhodující význam pro životnost převodovky.
•
Běží převodovka rovnoměrně?
•
Dochází ke chvění nebo jsou při chodu slyšet neobvyklé zvuky?
•
Jsou zřejmé netěsnosti (mazání) převodovky?
•
Přezkoušejte funkci doplňkových zařízení (jako je např. olejové čerpadlo, chladič
apod.)
Další informace a opatření pro odstranění poruch naleznete v kapitole "Provozní
poruchy".
6.3
Převodovka s uzávěrem zpětného chodu
Uzávěr zpětného chodu slouží k zamezení nežádoucího směru otáčení. V provozu je
pak možné otáčení pouze určeným směrem.
•
Nesmí dojít k rozběhu motoru v zablokovaném směru. Pro dosažení požadovaného směru otáčení dbejte na správné napájení motoru! Provoz v zablokovaném směru může vést ke zničení uzávěru zpětného chodu!
•
Při změně uzavíraného
SEW-EURODRIVE!
směru
otáčení
bezpodmínečně
kontaktujte
Směr otáčení je definován s ohledem na výstupní hřídel (LSS)
•
Otáčení vpravo (CW)
•
Otáčení vlevo (CCW)
Přípustný směr otáčení [1] je vyznačen na krytu.
[1]
[1]
CCW
CW
199930635
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
79
I
6
Uvedení do provozu
Rozběh převodovky při nižších okolních teplotách
0
6.4
Rozběh převodovky při nižších okolních teplotách
Minimální přípustná okolní teplota pro rozběh převodovky závisí na bodu tuhnutí
použitého oleje.
Před uvedením do provozu je třeba olej ohřát na uvedenou teplotu "bez topného
tělesa" (bod tuhnutí).
Následující tabulka znázorňuje mezní teploty pro rozběh převodovky (s předehřevem a
bez předehřevu).
6.4.1
Minerální olej
Převodovka
XF180 – XF250
6.4.2
Provedení
ISO VG320
ISO VG220
ISO VG150
bez předehřevu (bod tuhnutí)
–10 °C
–15 °C
–20 °C
s předehřevem
(1 topné těleso)
–28 °C
–33 °C
–40 °C
s předehřevem
(2 topná tělesa)
–40 °C
–40 °C
–40 °C
Syntetický olej
Převodovka
XF180 – XF250
Provedení
ISO VG320
ISO VG220
ISO VG150
bez předehřevu (bod tuhnutí)
–35 °C
–40 °C
–40 °C
s předehřevem
(1 topné těleso nebo 2 topná
tělesa)
–40 °C
–40 °C
–40 °C
Uvedené teploty se vztahují ke středním hodnotám přípustných maziv podle tabulky
maziv (viz kap. 9.2). V mezním případě je třeba překontrolovat přípustnou teplotu
skutečně použitého maziva. Při konfiguraci motoru respektujte zvýšený rozběhový
moment při nízkých teplotách. V případě potřeby kontaktujte firmu SEW-EURODRIVE.
6.4.3
80
Pokyny k provozu
•
Termostat předehřevu oleje je z výroby nastaven na příslušnou mezní teplotu.
•
Předehřev oleje se vypíná při dosažení teplotního rozdílu 8 až 10 K oproti nastavené
teplotě.
•
Termostat a předehřev oleje jsou již na převodovce instalovány a připraveny
k provozu, před uvedením do provozu je však třeba je připojit k elektrickému
napájení.
•
U odlišných tříd viskozity a při teplotách okolí pod deklarovanou mezní teplotou
prosím kontaktujte firmu SEW-EURODRIVE.
•
Podle spínacího bodu může být odporový prvek řízen přímo nebo přes relé.
U paralelního zapojení je třeba respektovat spínací výkon termostatu.
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Uvedení do provozu
Odstavení převodovek z provozu
I
6
0
6.5
Odstavení převodovek z provozu
Vypněte vstupní agregát převodovky.
Zajistěte pohon proti neúmyslnému zapnutí (např. uzamčením hlavního spínače
nebo vyjmutím pojistek z přívodu napájení). Na hlavní vypínač umístěte štítek
s upozorněním, ze kterého vyplývá, že se na stroji pracuje.
U převodovek s chladicí spirálou nebo olejovodním chladičem uzavřete kohout na
přívodu a odtoku chladicí vody. VypusÏte vodu z chladicí spirály nebo vodního chladiče.
Pokud má být převodovka odstavena na delší dobu, je třeba ji pravidelně v rozmezí
2 – 3 týdnů uvést do provozu.
Jestliže je převodovka odstavena déle než 9 měsíců, je zapotřebí dodatečná
konzervace:
•
Vnitřní konzervace
– Naplňte převodovku až po odvzdušňovací šroub olejem uvedeným na
typovém štítku.
– Převodovku pravidelně uvádějte na krátkou dobu do chodu naprázdno.
Pokud tato metoda konzervace není možná, je třeba vnitřní prostor převodovky
nakonzervovat pomocí vhodného antikorozního přípravku a zcela ji uzavřít. Přesné
provedení, slučitelnost s použitým olejem a životnost ochrany proti korozi prosím
konzultujte s příslušným dodavatelem.
•
Vnější konzervace:
– Vyčistěte všechny plochy
– Pro oddělení těsnicího břitu hřídelového těsnicího kroužku od konzervačního
prostředku je třeba hřídel v oblasti těsnicího břitu namazat tukem.
– Proveďte vnější konzervaci konců hřídelů a nelakovaných ploch pomocí
ochranného povlaku na bázi vosku.
Respektujte pokyny uvedené v kap. 2.6.4.
Před opětovným uvedením do provozu dbejte na pokyny uvedené v kapitole "Uvedení
do provozu".
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
81
Inspekce / údržba
Pokyny pro inspekce a údržbu
7
7
Inspekce / údržba
7.1
Pokyny pro inspekce a údržbu
•
Respektujte prosím bezpečnostní pokyny uvedené v následujících kapitolách!
•
Dodržení intervalů inspekcí a údržby je nezbytně nutné pro zaručení provozní
bezpečnosti.
•
Respektujte utahovací momenty uvedené v kap. 5.2.
•
Práce na převodovce a doplňkových zařízeních provádějte pouze v klidovém
stavu. Zajistěte pohon proti neúmyslnému zapnutí (např. uzamčením hlavního
spínače nebo vyjmutím pojistek z přívodu napájení). Na hlavní vypínač
umístěte štítek s upozorněním, ze kterého vyplývá, že se na stroji pracuje.
•
U předřazených převodových motorů prosím navíc dodržujte pokyny k údržbě
motoru a předřazené převodovky uvedené v příslušných návodech.
•
Smí se používat pouze originální náhradní díly podle dodaného seznamu
náhradních a spotřebních dílů.
•
Ujistěte se, že před povolením hřídelových spojení nejsou přítomny žádné
krouticí momenty (předepnutí v rámci zařízení).
•
Pokud odstraníte víko převodovky, je třeba na těsnicí plochu nanést novou
těsnicí hmotu. Jinak nemůže být zaručena těsnost převodovky! V takovém
případě bezpodmínečně kontaktujte SEW-EURODRIVE!
•
U následujících prací zabraňte proniknutí cizorodých těles do převodovky.
•
Čištění převodovky vysokotlakým čisticím zařízením není přípustné. Hrozí
nebezpečí proniknutí vody do převodovky a poškození těsnění.
•
Po skončení všech prací na údržbě a opravách proveďte kontrolu funkce a
bezpečnosti.
Nebezpečí popálení!
Hrozí popálení, pokud převodovka nestačila vychladnout.
V žádném případě se převodovky nedotýkejte během provozu, ani v průběhu
ochlazování po vypnutí.
82
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Inspekce / údržba
Intervaly inspekcí a údržby
7.2
7
Intervaly inspekcí a údržby
Časový interval
Co je třeba provést?
•
•
Denně
Překontrolovat teplotu tělesa převodovky:
• pro minerální olej: max 90 °C
• pro syntetický olej: max. 100 °C
•
Zkontrolovat zvuk převodovky
Zkontrolovat těsnost převodovky
Zkontrolovat hladinu oleje (kap. 7.4)
•
Jednou za měsíc
•
•
•
Po 500 provozních hodinách
•
První výměna oleje po prvním uvedení do provozu
(kap. 7.6)
•
Každých 3 000 provozních hodin
nebo nejméně každých 6 měsíců
•
•
Zkontrolovat vlastnosti oleje (kap. 7.5)
Doplnit těsnicí tuk u systémů s možností domazání
(kap. 7.8)
•
Podle provozních podmínek –
nejpozději jednou za rok
•
•
•
Zkontrolovat dotažení upevňovacích šroubů
Zkontrolovat stav olejovodního chladiče
Vyčistit olejové filtry, resp. vyměnit filtrové vložky
•
Podle provozních podmínek (viz
obrázek na následující straně),
nejméně každé 3 roky
•
Vyměnit minerální olej
Podle provozních podmínek (viz
obrázek na následující straně),
nejméně každých 5 let
•
Výměna syntetického oleje
•
Vyčistit resp. vyměnit odvzdušňovací šroub
(kap. 7.7)
Vyčistit vnější těleso převodovky a ventilátor
Kontrola ustavení vstupního a výstupního hřídele (kap. 5.7)
Oprava, resp. obnovení povrchového ochranného nátěru
proti korozi.
Zkontrolovat instalační chlazení (např. víko s vodním
chlazením nebo vodní vložkou) s důrazem na výskyt
usazenin (kap. 7.10/7.11)
Zkontrolovat předehřev oleje (zároveň s výměnou oleje):
• Jsou všechna připojovací vedení a svorky pevně
spojeny a nejsou zoxidovány?
• Vyčistit zanesené topné prvky, případně provést
výměnu (kap. 7.12)
•
•
•
•
•
Různě (v závislosti na vnějších
vlivech)
•
•
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
83
Inspekce / údržba
Intervaly výměny maziva
7
7.3
Intervaly výměny maziva
U zvláštních provedení, resp. při ztížených/agresivních okolních podmínkách případně
zkrátit intervaly výměny oleje.
K mazání se používají minerální maziva CLP a syntetická maziva na bázi olejů PAO
(polyalphaolefin). Syntetické mazivo CLP HC (podle DIN 51502) znázorněné na
následujícím obrázku odpovídá třídě olejů PAO.
30000
[h]
25000
20000
CLP HC
15000
[1]
10000
CLP
5000
0
70
80
90
100
110
[°C]
120
[2]
[1] Provozní hodiny
[2] Ustálená teplota olejové lázně
Průměrná hodnota podle druhu oleje při 70 °C
SEW-EURODRIVE doporučuje pro optimalizaci intervalů výměny oleje provádět
pravidelnou analýzu převodového oleje (viz kap. 7.5).
84
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Inspekce / údržba
Kontrola hladiny oleje
7.4
7
Kontrola hladiny oleje
•
Syntetická maziva nemíchejte navzájem mezi sebou ani s minerálními mazivy!
•
Poloha vypouštěcího šroubu, šroubu pro kontrolu hladiny oleje a
odvzdušňovacího ventilu je závislá na pracovní poloze a je znázorněna
v nákresech pracovních poloh.
1. Práce na převodovce provádějte pouze v klidovém stavu.
2. Zajistěte vstupní agregát proti neúmyslnému zapnutí.
Vyčkejte, dokud převodovka nevychladne – nebezpečí popálení!
3. U převodovek s olejoznakem:
•
Zkontrolujte správnou hladinu oleje (= střed mezi značkami Min. / Max.) pomocí
vizuální kontroly a v případě potřeby hladinu upravte (viz následující obrázek).
•
Při prvním naplnění je třeba po uplynutí prodlevy cca. 15 min znovu zkontrolovat
hladinu oleje (vyrovnání hladiny mezi vnitřkem převodovky a olejoznakem)
4. U převodovek s olejovou měrkou (volitelně):
•
Vyšroubujte a vytáhněte olejovou měrku.
•
Vyčistěte olejovou měrku a znovu ji rukou zašroubujte do převodovky až na
doraz.
•
Vyšroubujte olejovou měrku a zkontrolujte výšku naplnění, v případě potřeby ji
upravte (= stře mezi značkami Min. / Max.) :
Okénko olejoznaku
Měrka hladiny oleje
Olejoznak
[1]
[1]
[1]
460483724
460483852
460483980
[1] Hladina oleje by měla být v tomto rozsahu
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
85
Inspekce / údržba
Zkontrolovat kvalitu oleje
7
7.5
Zkontrolovat kvalitu oleje
1. Práce na převodovce provádějte pouze v klidovém stavu.
2. Zajistěte vstupní agregát proti neúmyslnému zapnutí.
Vyčkejte, dokud převodovka nevychladne – nebezpečí popálení!
3. Odeberte malé množství oleje pomocí vypouštěcího šroubu
4. Překontrolujte kvalitu oleje
86
7.6
Výměna oleje
7.6.1
Upozornění
•
Bližší informace ohledně zkoušení viskozity a obsahu vody v oleji obdržíte od
vašeho výrobce maziv.
•
Pokud olej vykazuje silné znečištění, proveďte případně výměnu mimo
předepsaný interval výměn oleje.
•
Při výměně oleje je třeba převodovku vždy naplnit stejným druhem oleje, jaký
byl dosud používán. Míchání olejů různých druhů resp. výrobců není
přípustné. Zejména nesmí být míchány syntetické oleje s minerálními oleji
nebo jinými syntetickými oleji. Při přechodu z minerálního oleje na syntetický
olej resp. ze syntetického oleje o určitém základu na syntetický olej o jiném
základu je třeba převodovku důkladně propláchnout novým druhem oleje.
•
Oleje různých výrobců, které je možno použít, naleznete v tabulce maziv
v kapitole 9.2.
•
Údaje ohledně druhu, viskozity a potřebného množství oleje naleznete na
typovém štítku převodovky.
•
Množství oleje uvedené na typovém štítku je třeba chápat jako přibližnou
hodnotu. Pro množství olejové náplně jsou rozhodující značky na olejoznaku
a olejové měrce.
•
Výměnu oleje provádějte pouze při zahřáté převodovce.
•
Při výměně oleje je třeba těleso převodovky rovněž vyčistit propláchnutím
čistým olejem od usazenin, obroušených částic a zbytků starého oleje. Je
třeba použít stejný druh oleje, jaký se používá také při provozu převodovky.
Oleje s vysokou viskozitou je třeba předem zahřát. Čerstvý olej je možné
doplnit teprve tehdy, když jsou odstraněny veškeré nežádoucí zbytky.
•
Poloha vypouštěcího šroubu, šroubu pro kontrolu hladiny oleje a
odvzdušňovacího ventilu je závislá na pracovní poloze a je znázorněna
v nákresech pracovních poloh.
•
Starý olej je třeba zachytit a zlikvidovat v souladu s příslušnými předpisy.
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Inspekce / údržba
Výměna oleje
7.6.2
7
Postup
1. Práce na převodovce provádějte pouze v klidovém stavu.
2. Zajistěte přitom vstupní agregát proti neúmyslnému zapnutí.
Vyčkejte, dokud převodovka nevychladne – nebezpečí popálení!
Převodovka však musí zůstat ještě teplá, neboÏ nedostatečná tekutost příliš chladného
oleje znesnadňuje řádné vyprázdnění.
3. Umístěte nádobu pod vypouštěcí šroub oleje.
4. Odstraňte plnicí šroub a vypouštěcí šroub oleje.
5. Olej kompletně vypusÏte.
Při výměně oleje důkladně vyčistěte vnitřek převodovky od zbytků oleje a obroušených
částeček. Použijte k tomuto účelu stejný druh oleje jako při provozu převodovky.
6. Znovu zašroubujte vypouštěcí šroub oleje.
7. Naplňte nový olej stejného druhu přes plnicí šroub oleje (v ostatních případech
kontaktujte oddělení služeb zákazníkům).
•
Při plnění oleje používejte plnicí filtr (jemnost filtru max. 25 µm).
•
Naplňte olej v souladu s údaji na typovém štítku (Æ kap. "Typový štítek").
Množství oleje uvedené na typovém štítku převodovky je normativní hodnota.
•
Pomocí olejoznaku / olejové měrky zkontrolujte správnou hladinu oleje.
8. Vyčistěte olejový filtr, případně vyměňte filtrační vložku (při použití externího
chladiče typu olej-vzduch nebo olej-voda).
Případný vyteklý olej je třeba ihned zachytit pomocí absorpčních prostředků.
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
87
Inspekce / údržba
Kontrola a čištění odvzdušňovacího otvoru
7
7.7
Kontrola a čištění odvzdušňovacího otvoru
U následujících prací zabraňte proniknutí cizorodých těles do převodovky.
1. Odstraňte usazeniny v oblasti odvzdušňovacích šroubů.
2. Vyměňte ucpané odvzdušňovací šrouby za nové.
7.8
Doplnění těsnicích vazelín
Těsnicí systémy s možností domazání je možné plnit tukem s obsahem lithiového mýdla
(viz kapitola 9.3). Přiměřenou silou vtlačte cca. 30 g tuku do každého mazacího místa.
Starý tuk se tak společně s nečistotami a pískem vytlačí z těsnicí spáry
Vytlačený použitý tuk ihned odstraňte a řádně zlikvidujte.
7.9
Ventilátor
V pravidelných intervalech je třeba kontrolovat vstupní a výstupní otvory ventilátoru.
Otvory musí být volné, v případě potřeby je třeba víko ventilátoru vyčistit.
Před opětovným uvedením ventilátoru do provozu je třeba zajistit, aby bylo víko
správně namontováno. Ventilátor se nesmí víka dotýkat.
88
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Inspekce / údržba
Víko s vodním chlazením
7.10
7
Víko s vodním chlazením
Vyčkejte, dokud převodovka nevychladne – nebezpečí popálení!
1. Z víka pro vodní chlazení odpojte přívod a odvod chladicí vody.
2. Zkontrolujte, zda se na víku pro vodní chlazení nevyskytují usazeniny.
V případě potřeby vyčistěte lehké nečistoty z víka pro vodní chlazení pomocí
vhodného čisticího prostředku. V případě zvlášÏ silného znečištění je třeba víko
vyměnit za nové. Konzultujte s firmou SEW-EURODRIVE.
3. Znovu připojte přívod a odvod chladicí vody.
7.11
Vložka pro vodní chlazení
Vyčkejte, dokud převodovka nevychladne – nebezpečí popálení!
1. Z vložky pro vodní chlazení odpojte přívod a odvod chladicí vody.
2. Před demontáží kompletně vypusÏte vodu (viz kap. 7.6).
3. Zkontrolujte, zda se na vložce pro vodní chlazení nevyskytují usazeniny.
V případě potřeby vyčistěte lehké nečistoty z vložky pro vodní chlazení pomocí
vhodného čisticího prostředku. V případě zvlášÏ silného znečištění je třeba vložku
vyměnit za novou. Konzultujte s firmou SEW-EURODRIVE.
4. Znovu připojte přívod a odvod chladicí vody.
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
89
Inspekce / údržba
Předehřev oleje
7
7.12
Předehřev oleje
Olejové usazeniny na zařízení pro vyhřívání oleje je třeba odstranit. Demontujte
zařízení pro předehřev oleje kvůli vyčištění.
1. Práce na převodovce provádějte pouze v klidovém stavu.
2. Zajistěte přitom vstupní agregát proti neúmyslnému zapnutí.
Vyčkejte, dokud převodovka nevychladne – nebezpečí popálení!
3. Před demontáží předehřevu oleje olej vypusÏte (viz kap. 7.6).
4. Demontujte olejové chlazení.
5. Vyčistěte trubkové topné prvky pomocí rozpouštědla, v případě potřeby vadné prvky
vyměňte.
Při použití rozpouštědel zajistěte dostatečné větrání. Hrozí nebezpečí výbuchu.
Nepracujte s otevřeným ohněm!
•
•
Rozpouštědlo nesmí proniknout k těsnicím břitům hřídelových těsnicích
kroužků!
Dbejte na to, aby nedošlo ke zničení topných elementů odřením nebo
poškrábáním!
6. Znovu namontujte předehřev oleje.
7.13
Dělené těleso
Pokud se při práci na údržbě dělené těleso převodovky rozdělí, je třeba dbát na to, aby
90
•
došlo opět k pečlivému utěsnění dělicí spáry,
•
šroubové spoje byly dotaženy utahovacími momenty uvedenými v kapitole 5.2.
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Provozní poruchy
Pokyny k provozním poruchám
8
Provozní poruchy
8.1
Pokyny k provozním poruchám
bezpečnostní
pokyny
8
•
Respektujte prosím bezpodmínečně
v následujících kapitolách!
uvedené
•
Při odstraňování poruch musí být převodovka i doplňkové zařízení v klidovém
stavu. Zajistěte pohon proti neúmyslnému zapnutí (např. uzamčením hlavního
spínače nebo vyjmutím pojistek z přívodu napájení). Na hlavní vypínač
umístěte štítek s upozorněním, ze kterého vyplývá, že se na stroji pracuje.
Nebezpečí popálení!
Hrozí popálení, pokud převodovka nestačila vychladnout.
V žádném případě se převodovky nedotýkejte během provozu, ani v průběhu
ochlazování po vypnutí.
Poruchy vzniklé během záruční doby, které vedou k nutnosti opravy převodovky, smí
odstraňovat pouze fa SEW-EURODRIVE.
I po uplynutí záruční doby doporučujeme našim zákazníkům kontaktovat naše oddělení
služeb zákazníkům vždy, když dojde k poruše, jejíž příčinu nelze jednoznačně určit.
8.2
Oddělení služeb zákazníkům
Pokud budete potřebovat pomoc našeho oddělení služeb zákazníkům, prosíme
vás o uvedení následujících údajů:
•
úplné údaje z typového štítku
•
druh a rozsah poruchy
•
čas a okolnosti vzniku poruchy
•
domnělá příčina
•
pokud možno pořiďte digitální fotografie
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
91
Provozní poruchy
Možné poruchy převodovky
8
8.3
Možné poruchy převodovky
Porucha
Neobvyklý, rovnoměrný
zvuk při běhu
Možná příčina
Náprava
•
•
•
•
•
Zvuk odvalování/drcení: Poškození
ložisek
Klepavý zvuk: nepravidelnost v ozubení
Předepnutí převodovky při upevnění
Vznik hluku kvůli nedostatečné tuhosti
základny převodovky
•
•
•
•
Neobvyklý, nerovnoměrný
zvuk při běhu
•
Cizorodé těleso v oleji
•
•
Neobvyklý zvuk v oblasti
upevnění převodovky
Provozní teplota je příliš
vysoká
•
Došlo k uvolnění převodovky
•
•
•
•
•
Příliš mnoho oleje
Olej je příliš starý
Olej je silně znečištěný
teplota okolí je příliš vysoká
U převodovek s ventilátorem: silně
znečištěný přívod vzduchu/těleso
převodovky
U převodovek s instalačním chlazením:
– Průtok chladicí kapaliny je příliš nízký
– Teplota chladicí kapaliny je příliš vysoká
– Usazeniny v chladicím systému
Porucha chladicího zařízení typu olejvzduch nebo olej-voda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Příliš vysoká teplota v místě
ložisek
•
•
•
•
Příliš málo oleje
Olej je příliš starý
Poškozená ložiska
•
Zvýšená provozní teplota
uzávěru zpětného chodu,
chybí blokovací funkce
•
Poškozený / vadný uzávěr zpětného
chodu
1)
Vytéká olej
• u montážního víka
• u víka převodovky
• u víka ložiska
• u montážní příruby
• na těsnicím kroužku
vstupního nebo
výstupního hřídele
Vytéká olej
• u vypouštěcího šroubu
oleje
• u odvzdušňovacího
šroubu
•
•
•
•
•
Těsnění na montážním víku / víku
převodovky / víku ložiska / montážní
přírubě není těsné
Obrácený břit těsnicího kroužku hřídele
Těsnicí kroužek hřídele je
poškozen/opotřebován
•
•
•
•
•
•
Příliš mnoho oleje
Pohon je ve špatné poloze
Časté studené starty (olej pění) a/nebo
vysoká hladina oleje
Porucha chladicího zařízení
typu olej-vzduch nebo olejvoda
•
Převodovka nedosáhne
teploty studeného startu
•
•
Předehřev oleje se chybně připojený nebo
vadný
Odvod tepla je kvůli nepříznivým
klimatickým podmínkám příliš velký.
•
•
Překontrolujte olej (Æ kapitola "Inspekce a
údržba"), vyměňte ložiska
Kontaktujte službu zákazníkům
Zkontrolujte upevnění převodovky s ohledem
na předepnutí a v případě potřeby je opravte
Zesilte základnu převodovky
Překontrolujte olej (viz kap. "Inspekční a
údržbářské práce")
vypněte pohon, zavolejte oddělení služeb
zákazníkům
Utahovací šrouby a matice dotáhněte
předepsaným krouticím momentem
Vyměňte poškozené/vadné utahovací šrouby
a matice
Překontrolujte hladinu oleje a v případě potřeby ji
upravte (Æ kapitola "Inspekce a údržba")
Zkontrolujte, kdy byla provedena poslední výměna
oleje; v případě potřeby vyměňte olej
(Æ kap. "Inspekce a údržba")
Chraňte převodovku před externími teplotními vlivy
(např. zasítěním)
Výměna oleje (Æ kapitola "Inspekce a údržba")
Zkontrolujte otvor pro přívod vzduchu; případně
jej vyčistěte a vyčistěte též převodovku
Řiďte se speciálním návodem k obsluze
olejovodního a olejovzduchového chladicího
zařízení!
Překontrolujte hladinu oleje a v případě potřeby ji
upravte (Æ kapitola "Inspekce a údržba")
Zkontrolujte, kdy byla provedena poslední výměna
oleje; v případě potřeby vyměňte olej
(Æ kap. "Inspekce a údržba")
Zkontrolujte ložiska; a případně je vyměňte,
kontaktujte oddělení služeb zákazníkům
Zkontrolujte a případně vyměňte uzávěrku
zpětného chodu
Kontaktujte službu zákazníkům
Dotáhněte šrouby na příslušném víku a pozorujte
převodovku. Olej vytéká nadále: Kontaktujte
službu zákazníkům
Odvzdušněte převodovku, pozorujte její provoz.
Olej vytéká nadále: Kontaktujte službu zákazníkům
Zkontrolujte hřídelové těsnicí kroužky a v případě
potřeby je vyměňte
Kontaktujte službu zákazníkům
Překontrolujte množství oleje (viz kapitola
"Inspekce a údržba")
Správně namontujte odvzdušňovací šroub
a upravte hladinu oleje (viz typový štítek,
kap. "Maziva")
•
Řiďte se speciálním návodem k obsluze
olejovodního a olejovzduchového chladicího
zařízení!
•
Zkontrolujte připojení/funkci předehřevu olej a
v případě nutnosti předehřev vyměňte.
Převodovku během ohřívací fáze chraňte proti
vychladnutí
•
1) Olej/tuk vytékající kolem těsnicího kroužku hřídele (malé množství) je během záběhu (24 hodin provozu) normálním jevem (viz též
DIN 3761).
92
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Maziva
Volba maziv
9
Maziva
9.1
Volba maziv
•
9
Viskozita a druh maziv, které je možno použít (minerální / syntetické) jsou
předepsány firmou SEW-EURODRIVE pro každou objednávku a jsou uvedeny
v potvrzení objednávky a na typovém štítku.
Odchylka od těchto údajů je možná pouze po konzultaci s firmou SEWEURODRIVE.
•
Před uvedením převodovky do provozu musí být zajištěno, že se do
převodovky naplní správný druh a množství oleje. Příslušné údaje naleznete
na typovém štítku převodovky a v tabulce maziv v následující kapitole.
•
Pro volbu maziva je rozhodující druh a viskozita oleje uvedené na typovém
štítku. Uvedená viskozita a druh oleje byly zvoleny pro smluvně dohodnuté
provozní podmínky – odchylky od těchto parametrů je třeba bezpodmínečně
konzultovat s firmou SEW-EURODRIVE.
•
Toto doporučení maziva nepředstavuje souhlas ve smyslu záruky za kvalitu
maziv dodávaných jednotlivými dodavateli. Každý výrobce maziv sám ručí za
kvalitu svých výrobků!
•
Syntetická maziva nemíchejte navzájem mezi sebou ani s minerálními mazivy!
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
93
Maziva
Přípustná maziva
9
9.2
Přípustná maziva
9.2.1
Všeobecně
Tabulka maziv uvedená na následující stránce znázorňuje přípustná maziva pro
převodovky. Věnujte prosím pozornost následující legendě k tabulce maziv.
9.2.2
Legenda k tabulce maziv
Použité zkratky, význam stínování a upozornění:
CLP
= minerální olej
CLP HC
= syntetické polyalfaolefiny
= syntetické mazivo
= minerální mazivo
9.2.3
94
Pokyny k tabulce maziv
•
Teplotní rozsahy je třeba chápat jako informativní hodnoty. Rozhodující jsou
údaje o viskozitě uvedené na typovém štítku.
•
V extrémních podmínkách, jako je např. zima, horko nebo změna provozních
podmínek od konfigurace je třeba situaci konzultovat s firmou SEWEURODRIVE.
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Maziva
Přípustná maziva
9.2.4
Tabulka maziv
X.F..
Oil
DIN (ISO)
CLP
9
ISO VG
class
X.K..
Q8
Mobil®
KLÜBER
GEM 1-150N
VG 150
Degol BG
150 Plus
BP Energol
GR-XF 150
Meropa 150
Renolin
CLP150Plus
Goya NT 150
TO T A L
Alpha SP 150
Alphamax 150
Optigear BM 150
Tribol 1100/150
CLP HC
Mobilgear
VG 150 SHC XMP150
Klüber
GEM4-150N
Degol
PAS 150
BP Enersyn
EP-XF 150
Pinnacle
WM 150
Renolin
Unisyn CLP 150
Optigear
Synthetic X 150
ELGreco 150
Tribol 1510/150
Carter
SH 150
Tribol 1710/150
CLP
VG 220
Mobilgear
XMP220
KLÜBER
Shell
Omala F220 GEM 1-220N
Degol BG
220 Plus
BP Energol
GR-XF 220
Meropa 220
Renolin
CLP 220 Plus
Goya NT 220
Alpha SP 220
Alphamax 220
Optigear BM 220
Carter
EP 220
Tribol 1100/220
Optigear
Synthetic A 220
CLP HC
Mobilgear Shell Omala
Klüber
VG 220 SHC XMP220 Oil HD 220 GEM4-220N
Degol
PAS 220
BP Enersyn
EP-XF 220
Pinnacle
WM 220
Renolin
Unisyn CLP 220
ELGreco 220
Optigear
Synthetic X 220
Carter
SH 220
Tribol 1510/220
Tribol 1710/220
CLP
VG 320
Mobilgear
XMP320
Shell
KLÜBER
Omala F 320 GEM 1-320N
Degol BG
320 Plus
BP Energol
GR-XF 320
Meropa 320
Renolin
CLP 320 Plus
Goya NT 320
Alpha SP 320
Alphamax 320
Optigear BM 320
Carter
EP 320
Tribol 1100/320
CLP HC
Mobilgear
Klüber
SHC XMP320 Shell Omala
VG 320
Oil HD 320 GEM4-320N
Mobil
SHC 632
Degol
PAS 320
BP Enersyn
EP-XF 320
Pinnacle
EP 320
Renolin
Unisyn CLP 320
ELGreco 320
Optigear
Synthetic A 320
Optigear
Synthetic X 320
Carter
SH 320
Tribol 1510/ 320
Tribol 1710/ 320
CLP
VG 460
Mobilgear
XMP460
Shell
KLÜBER
Omala F460 GEM 1-460N
Degol BG
460 Plus
BP Energol
GR-XF 460
Meropa 460
Renolin
CLP 460 Plus
Goya NT 460
Alphamax 460
Optigear BM 460
Carter
EP 460
Tribol 1100/460
CLP HC
CLP
Mobilgear
Klüber
SHC XMP460 Shell Omala
Oil HD 460 GEM4-460N
VG 460
Mobil
SHC 634
VG 680
Mobilgear
XMP680
KLÜBER
GEM 1-680N
Optigear
Synthetic X 460
Degol
PAS 460
BP Enersyn
EP -XF 460
Pinnacle
WM 460
Renolin
Unisyn CLP 460
ELGreco 460
Degol BG
680 Plus
BP Energol
GR-XF 680
Meropa 680
Renolin
CLP 680 Plus
Goya NT 680
Tribol 1510/ 460
Tribol 1710/ 460
Alpha SP 680
Optigear BM 680
Carter
SH 460
Carter
EP 680
Tribol 1100 / 680
47 0490 105
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
95
Maziva
Množství náplně maziva
9
9.3
Množství náplně maziva
Uvedená množství maziva jsou normativní hodnoty. Přesné hodnoty se mění
v závislosti na počtu stupňů a převodovém poměru.
Pro množství olejové náplně jsou rozhodující značky na olejoznaku a na olejové měrce.
9.3.1
9.3.2
96
X.F..
X2F..
ltr.
X3F..
ltr.
X4F..
ltr.
X2F.180
74
X3F.180
77
X4F.180
70
X2F.190
75
X3F.190
77
X4F.190
71
X2F.200
102
X3F.200
104
X4F.200
96
X2F.210
102
X3F.210
104
X4F.210
96
X2F.220
137
X3F.220
143
X4F.220
141
X2F.230
137
X3F.230
143
X4F.230
141
X2F.240
165
X3F.240
176
X4F.240
175
X2F.250
170
X3F.250
176
X4F.250
175
X3K..
ltr.
X4K..
ltr.
X3K.180
74
X4K.180
77
X3K.190
75
X4K.190
71
X3K.200
104
X4K.200
96
X3K.210
104
X4K.210
96
X3K.220
143
X4K.220
141
X3K.230
143
X4K.230
141
X3K.240
176
X4K.240
175
X3K.250
176
X4K.250
175
X.K..
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Maziva
Těsnicí vazelíny
9.4
9
Těsnicí vazelíny
V následujícím přehledu jsou uvedeny mazací tuky doporučené firmou SEWEURODRIVE.
Dodavatel
Těsnicí tuk
Aral
Aralub HLP2
BP
Energrease LS-EPS
Castrol
Spheerol EPL2
Chevron
Dura-Lith EP2
Elf
Epexa EP2
Esso
Beacon EP2
Exxon
Beacon EP2
Gulf
Gulf crown Grease 2
Klüber
Centoplex EP2
Kuwait
Q8 Rembrandt EP2
Mobil
Mobilux EP2
Molub
Alloy BRB-572
Optimol
Olista Longtime 2
Shell
Alvania EP2
Texaco
Multifak EP2
Total
Multis EP2
Tribol
Tribol 3030-2
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
97
Index
10
10
Index
A
Adaptér pro motor ........................................ 35, 67
S
Skladovací podmínky ................................... 15, 17
B
Balení ..................................................................16
T
Tabulka maziv .................................................... 94
Teplotní senzor PT100 ................................. 43, 76
Teplotní spínač NTB .................................... 43, 77
Těsnicí systémy ................................................. 29
Těsnicí vazelíny ................................................. 97
Tolerance ........................................................... 45
Transport ............................................................ 11
Typové označení ................................................ 18
Typový štítek ...................................................... 19
D
Dělené těleso ......................................................90
Doba záběhu ......................................................79
Doplnění těsnicích vazelín ..................................88
I
Informace o směrech otáčení .............................24
Instalace převodovky ..........................................48
Intervaly inspekcí ................................................83
Intervaly údržby ...................................................83
Intervaly výměny maziva .....................................84
K
Kontrola a čištění odvzdušňovacího otvoru ........88
Kontrola hladiny oleje ..........................................85
Kryt .....................................................................26
Kulisa motoru ............................................... 36, 70
M
Mazání ................................................................31
Maziva .................................................................93
Maznice na víku převodovky ...............................30
Momentová páka ......................................... 33, 66
Montážní plocha ..................................................21
O
Oddělení služeb zákazníkům ..............................91
Odstavení převodovek z provozu .......................81
Odvzdušnění převodovky ...................................32
Olejovodní chladič s motorovým čerpadlem 41, 72
Ozubení a hřídele ...............................................26
U
Upevnění převodovky ........................................ 45
Utahovací momenty ........................................... 44
Uzávěr zpětného chodu ..................................... 34
V
Ventilátor ...................................................... 38, 88
Víko s vodním chlazením .......................39, 71, 89
Vizuální kontrola hladiny oleje ........................... 32
Vložka pro vodní chlazení ......................40, 71, 89
Vnější konzervace .............................................. 16
Vnitřní konzervace ............................................. 15
Vstupní hřídel ..................................................... 27
Výměna oleje ..................................................... 86
Výstupní hřídel ................................................... 27
Z
Základnový rám ........................................... 37, 70
Zkontrolovat kvalitu oleje ................................... 86
P
Podmínky přepravy .............................................15
Pohonové celky na ocelové konstrukci ...............36
Poloha a standardní montážní plocha ................23
Poloha hřídele .....................................................22
Poloha v prostoru ................................................20
Poruchy ...............................................................91
Povlaky ...............................................................15
Povrchová ochrana .............................................15
Předehřev oleje ......................................42, 73, 90
R
Rozběh převodovky při nižších okolních
teplotách .............................................................80
98
Návod k obsluze – Průmyslové převodovky konstrukční řady X..
Seznam adres
Seznam adres
Německo
Ředitelství
Výrobní závod
Odbyt
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Poštovní přihrádka
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
[email protected]
Service
Competence Center
Střed
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf
Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
[email protected]
Sever
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (u Hannoveru)
Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
[email protected]
Východ
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (u Zwickau)
Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
[email protected]
Jih
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (u Mnichova)
Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
[email protected]
Západ
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (u Düsseldorfu)
Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
[email protected]
Elektronika
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
[email protected]
Drive Service Hotline / 24hodinová telefonická pohotovostní
služba
+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357
Další adresy je možné získat na požádání v servisních stanicích v Německu.
Francie
Výrobní závod
Odbyt
Servis
Haguenau
SEW-USOCOME
48-54, route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex
Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
[email protected]
Výrobní závod
Forbach
SEW-EUROCOME
Zone Industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex
Tel. +33 3 87 29 38 00
Montážní závody
Odbyt
Servis
Bordeaux
SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex
Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09
Lyon
SEW-USOCOME
Parc d'Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15
Paris
SEW-USOCOME
Zone industrielle
2, rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang
Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88
Další adresy je možné získat na požádání v servisních stanicích ve Francii.
Alžírsko
Odbyt
Alžír
Réducom
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger
Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84
[email protected]
Buenos Aires
SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin
Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
[email protected]
Argentina
Montážní závod
Odbyt
Servis
11/2007
99
Seznam adres
Austrálie
Montážní závody
Odbyt
Servis
Melbourne
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043
Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
[email protected]
Sydney
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164
Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
[email protected]
Townsville
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
12 Leyland Street
Garbutt, QLD 4814
Tel. +61 7 4779 4333
Fax +61 7 4779 5333
[email protected]
Montážní závod
Odbyt
Servis
Brusel
SEW Caron-Vector S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre
Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Service
Competence
Center
Průmyslových
převodovek
SEW Caron-Vector S.A.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne
Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Minsk
SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk
Tel.+375 (17) 298 38 50
Fax +375 (17) 29838 50
[email protected]
Sao Paulo
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 50
Caixa Postal: 201-07111-970
Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250
Tel. +55 11 6489-9133
Fax +55 11 6480-3328
http://www.sew.com.br
[email protected]
Belgie
Bělorusko
Odbyt
Brazílie
Výrobní závod
Odbyt
Servis
Další adresy je možné získat na požádání v servisních stanicích v Brazílii.
Bulharsko
Odbyt
Sofia
BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia
Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
[email protected]
Praha
SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice
Tel. +420 220121234
Fax +420 220121237
http://www.sew-eurodrive.cz
[email protected]
Výrobní závod
Montážní závod
Odbyt
Servis
Tianjin
SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457
Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.cn
Montážní závod
Odbyt
Servis
Suzhou
SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
[email protected]
Guangzhou
SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530
Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267891
[email protected]
Shenyang
SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141
Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
[email protected]
Česká republika
Odbyt
Čína
Další adresy je možné získat na požádání v servisních stanicích v Číně.
100
11/2007
Seznam adres
Dánsko
Montážní závod
Odbyt
Servis
Kodaň
SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve
Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
[email protected]
Cairo
Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo
Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/
[email protected]
Tallin
ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa
Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
[email protected]
Montážní závod
Odbyt
Servis
Lahti
SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.fi
Výrobní závod
Montážní závod
Servis
Karkkila
SEW Industrial Gears OY
Valurinkatu 6
FIN-03600 Karkkila
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.fi
Libreville
Electro-Services
B.P. 1889
Libreville
Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12
Hong Kong
SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong
Tel. +852 2 7960477 + 79604654
Fax +852 2 7959129
[email protected]
Santiago de
Chile
SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Poštovní přihrádka
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile
Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
[email protected]
Záhřeb
KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
[email protected]
Baroda
SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd.
Plot No. 4, Gidc
Por Ramangamdi • Baroda - 391 243
Gujarat
Tel. +91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
[email protected]
Dublin
Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11
Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
[email protected]
Egypt
Odbyt
Servis
Estonsko
Odbyt
Finsko
Gabon
Odbyt
Hongkong
Montážní závod
Odbyt
Servis
Chile
Montážní závod
Odbyt
Servis
Chorvatsko
Odbyt
Servis
Indie
Montážní závod
Odbyt
Servis
Irsko
Odbyt
Servis
11/2007
101
Seznam adres
Itálie
Montážní závod
Odbyt
Servis
Milán
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)
Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
[email protected]
Tel-Aviv
Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon
Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
[email protected]
Iwata
SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818
Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
[email protected]
Johannesburg
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013
Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
[email protected]
Capetown
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town
Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
[email protected]
Durban
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605
Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
[email protected]
Douala
Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala
Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
Toronto
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, Ontario L6T3W1
Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
[email protected]
Vancouver
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street
Delta. B.C. V4G 1 E2
Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
[email protected]
Montreal
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
LaSalle, Quebec H8N 2V9
Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
[email protected]
Izrael
Odbyt
Japonsko
Montážní závod
Odbyt
Servis
Jihoafrická republika
Montážní závody
Odbyt
Servis
Kamerun
Odbyt
Kanada
Montážní závody
Odbyt
Servis
Další adresy je možné získat na požádání v servisních stanicích v Kanadě.
Kolumbie
Montážní závod
Odbyt
Servis
102
Bogotá
SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá
Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
[email protected]
11/2007
Seznam adres
Korea
Montážní závod
Odbyt
Servis
Ansan-City
SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120
Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
[email protected]
Busan
SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270
Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
[email protected]
Bejrút
Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut
Tel. +961 1 4947-86
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71
[email protected]
Alytus
UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus
Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.lt
Riga
SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga
Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
[email protected]
Brusel
CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre
Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.lu
[email protected]
BudapešÏ
SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18
Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
[email protected]
Johore
SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia
Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
[email protected]
Casablanca
Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca
Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
[email protected]
Queretaro
SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Queretaro
C.P. 76220
Queretaro, Mexico
Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
[email protected]
Rotterdam
VECTOR Aandrijftechniek B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam
Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
[email protected]
Libanon
Odbyt
Litva
Odbyt
Lotyšsko
Odbyt
Lucembursko
Montážní závod
Odbyt
Servis
Maďarsko
Odbyt
Servis
Malajsie
Montážní závod
Odbyt
Servis
Maroko
Odbyt
Mexiko
Montážní závod
Odbyt
Servis
Nizozemsko
Montážní závod
Odbyt
Servis
11/2007
103
Seznam adres
Norsko
Montážní závod
Odbyt
Servis
Moss
SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss
Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
[email protected]
Auckland
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland
Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
[email protected]
Christchurch
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch
Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
[email protected]
Lima
SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima
Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
[email protected]
Abidjan
SICA
Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08
Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36
Łódź
SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Łódź
Tel. +48 42 67710-90
Fax +48 42 67710-99
http://www.sew-eurodrive.pl
[email protected]
Nový Zéland
Montážní závody
Odbyt
Servis
Peru
Montážní závod
Odbyt
Servis
Pobřeží slonoviny
Odbyt
Polsko
Montážní závod
Odbyt
Servis
24h servis
Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
[email protected]
Portugalsko
Montážní závod
Odbyt
Servis
Coimbra
SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada
Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
[email protected]
Vídeň
SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien
Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
[email protected]
BukurešÏ
Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
011785 Bucuresti
Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
[email protected]
Sankt-Petěrburg
ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
195220 St. Petersburg Russia
Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
[email protected]
Athény
Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus
Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
[email protected]
Rakousko
Montážní závod
Odbyt
Servis
Rumunsko
Odbyt
Servis
Rusko
Montážní závod
Odbyt
Servis
Řecko
Odbyt
Servis
104
11/2007
Seznam adres
Senegal
Odbyt
Dakar
SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar
Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
[email protected]
Singapore
SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644
Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
[email protected]
Bratislava
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-83554 Bratislava
Tel. +421 2 49595201
Fax +421 2 49595200
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.sk
Žilina
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
ul. Vojtecha Spanyola 33
SK-010 01 Žilina
Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
[email protected]
Banská Bystrica
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-97411 Banská Bystrica
Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
[email protected]
Celje
Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje
Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
[email protected]
Bělehrad
DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd
Tel. +381 11 347 3244 /
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
[email protected]
Bilbao
SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
[email protected]
Jönköping
SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping
Tel. +46 36 3442-00
Fax +46 36 3442-80
http://www.sew-eurodrive.se
[email protected]
Basilej
Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel
Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
[email protected]
Chonburi
SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000
Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
[email protected]
Tunis
T. M.S. Technic Marketing Service
5, Rue El Houdaibiah
1000 Tunis
Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29
Fax +216 71 4329-76
[email protected]
Singapur
Montážní závod
Odbyt
Servis
Slovensko
Odbyt
Slovinsko
Odbyt
Servis
Srbsko
Odbyt
Španělsko
Montážní závod
Odbyt
Servis
Švédsko
Montážní závod
Odbyt
Servis
Švýcarsko
Montážní závod
Odbyt
Servis
Thajsko
Montážní závod
Odbyt
Servis
Tunisko
Odbyt
11/2007
105
Seznam adres
Turecko
Istanbul
SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3
TR-34846 Maltepe ISTANBUL
Tel. +90 216 4419163 / 164 +
216 3838014 / 15
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
[email protected]
Dnepropetrovsk
SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk
Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
[email protected]
Výrobní závod
Montážní závod
Odbyt
Servis
Greenville
SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365
Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manuf. +1 864 439-9948
Fax Ass. +1 864 439-0566
Telex 805 550
http://www.seweurodrive.com
[email protected]
Montážní závody
Odbyt
Servis
San Francisco
SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, California 94544-7101
Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
[email protected]
Philadelphia/PA
SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014
Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
[email protected]
Dayton
SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373
Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
[email protected]
Dallas
SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237
Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
[email protected]
Montážní závod
Odbyt
Servis
Ukrajina
Odbyt
Servis
USA
Další adresy je možné získat na požádání v servisních stanicích v USA.
Velká Británie
Montážní závod
Odbyt
Servis
Normanton
SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR
Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
[email protected]
Valencia
SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo
Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
[email protected]
[email protected]
Venezuela
Montážní závod
Odbyt
Servis
106
11/2007
SEW-EURODRIVE – Driving the world
Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby
Jak je možné pohnout světem
S lidmi, kteří
rychleji a správně
uvažují a společně
s vámi pracují na
budoucnosti.
Se službami, které
jsou na dosah po
celém světě.
S pohony a řídicími
systémy, které
automaticky zlepší
váš výkon.
S rozsáhlým
know how
v nejdůležitějších
oborech naší doby.
S nekompromisní
kvalitou, jejíž vysoké
standardy o něco
usnadní každodenní
práci.
SEW-EURODRIVE
Driving the world
S globálním citem pro
rychlá a přesvědčivá
řešení.
V každém místě.
S inovativními
nápady, ve kterých
se již zítra bude
skrývat řešení pro
pozítří.
S internetovou
prezentací, která
24 hodin denně
nabízí přístup
k informacím a
updatům pro
software.
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
[email protected]
www.sew-eurodrive.com
Download

5 - SEW Eurodrive