Prevodovka
H.SH, H.VH, H.HH, H.DH, H.KH, H.FH,
H.HM, H.DM, H.KM, H.FM, H.PH
B.SH, B.VH, B.HH, B.DH, B.KH, B.FH,
B.HM, B.DM, B.KM, B.FM
Veľkosť 1 až 22
Návod na montáž a obsluhu
BA 5030 sk 02/2013
FLENDER gear units
Prevodovka
H.SH, H.VH, H.HH, H.DH, H.KH, H.FH,
H.HM, H.DM, H.KM, H.FM, H.PH
B.SH, B.VH, B.HH, B.DH, B.KH, B.FH,
B.HM, B.DM, B.KM, B.FM
Veľkosť 1 až 22
Návod na montáž a obsluhu
Technické údaje
1
Všeobecné pokyny
2
Bezpečnostné pokyny
3
Doprava a skladovanie
4
Technický popis
5
Montáž
6
Uvedenie do prevádzky
7
Prevádzka
8
Poruchy, ich príčiny
a odstránenie
9
Preklad originálneho návodu na montáž a obsluhu
BA 5030 sk 02/2013
2 / 95
Údržba a ošetrovanie
10
Dodávka náhradných
dielov a adresy servisu
11
Prehlásenia
12
Pokyny a symboly uvedené v tomto návode na montáž a obsluhu
Poznámka: Pojem ”Návod na montáž a obsluhu” sa ďalej označuje tiež v krátkosti ako "Návod" alebo "Manuál".
Právne pokyny
Koncept upozornení
Tento návod obsahuje pokyny, ktoré musíte dodržiavať kvôli osobnej bezpečnosti ako aj kvôli zabráneniu vecným
škodám. Pokyny pre vašu osobnú bezpečnosť sú označené výstražným trojuholníkom alebo značkou ”Ex”
(v prípade použitia smernice 94/9/ES), pokyny k samotným vecným škodám značkou ”STOP”.
VÝSTRAHA pred hroziacim výbuchom!
Pokyny označené týmto symbolom je potrebné bezpodmienečne rešpektovať, aby sa zabránilo
škodám vzniknutým v dôsledku výbuchu.
Nedodržiavanie môže mať za následok smrť alebo ťažké poranenia.
VÝSTRAHA pred hroziacim poranením osôb!
Pokyny označené týmto symbolom je potrebné bezpodmienečne rešpektovať, aby sa zabránilo
poraneniu osôb.
Nedodržiavanie môže mať za následok smrť alebo ťažké poranenia.
VÝSTRAHA pred hroziacim poškodením produktu!
Pokyny označené týmto symbolom je potrebné bezpodmienečne rešpektovať, aby sa zabránilo
poškodeniu produktu.
Nedodržiavanie môže mať za následok vecné škody.
UPOZORNENIE!
Pokyny označené týmto symbolom je potrebné rešpektovať ako všeobecné pokyny pre obsluhu.
Nedodržiavanie môže mať za následok neželané výsledky alebo stavy.
VÝSTRAHA pred horúcimi povrchmi!
Pokyny označené týmto symbolom je potrebné bezpodmienečne rešpektovať, aby sa zabránilo
nebezpečenstvu popálenia pri horúcich povrchoch.
Nedodržiavanie môže mať za následok ľahké alebo ťažké poranenia.
V prípade viacerých ohrození sa vždy používa upozornenie pre najvyššie ohrozenie. Ak sa v upozornení
s výstražným trojuholníkom varuje pred rizikom poranenia osôb, môže sa k nemu dodatočne pridať aj výstraha pred
vecnými škodami.
Kvalifikovaný personál
S produktom alebo systémom, ktorý patrí k tomuto návodu, môže manipulovať len personál kvalifikovaný pre
zadané úlohy a musí pritom dodržiavať návod na zadané úlohy, najmä bezpečnostné pokyny a upozornenia, ktoré
obsahuje. Kvalifikovaný personál je na základe svojho vzdelania a skúseností spôsobilý počas manipulácie
s týmito produktmi alebo systémami rozpoznať riziká a zabrániť možným ohrozeniam.
BA 5030 sk 02/2013
3 / 95
Použitie produktov spoločnosti Siemens na stanovený účel
Dodržiavajte nasledujúce:
Produkty spoločnosti Siemens sa môžu používať iba v oblastiach, ktoré sú uvedené v katalógu a v
príslušnej technickej dokumentácii. Ak sa používajú cudzie výrobky a komponenty, musí ich spoločnosť
Siemens odporučiť alebo schváliť. Predpokladom bezchybnej a bezpečnej prevádzky produktu je
odborná preprava, odborné uskladňovanie, umiestnenie, montáž, inštalácia, uvedenie do prevádzky,
obsluha a oprava. Musia sa dodržiavať prípustné okolité podmienky. Musia sa dodržiavať pokyny v
príslušných dokumentáciách.
Značky
Všetky označenia, ktoré obsahujú poznámku o autorskom práve ® sú zapísané značky spoločnosti Siemens AG.
Ostatné označenia v tomto návode môžu byť značky, ktorých užívanie prostredníctvom tretích osôb pre ich účely
môže porušovať autorské práva.
Vylúčenie zo záruky
Skontrolovali sme súlad obsahu návodu s popísaným hardvérom a softvérom. Nemôžeme však vylúčiť odchýlky,
preto neručíme za úplnú zhodu. Údaje v tomto návode sa pravidelne kontrolujú, nevyhnutné opravy budú obsahom
nasledujúcich vydaní.
Symboly
Miesto pripojenia uzemnenia
Miesto odvzdušňovania
žlté
Miesto plnenia oleja
žlté
Miesto vypúšťania oleja
biele
Hladina oleja
červené
Hladina oleja
červené
Hladina oleja
červené
Miesto pripojenia kontroly
kmitania
Mazacie miesto
červené
Použiť tuk
Transportné oko
Skrutka s okom
Neodskrutkovať
Vyrovnávacia plocha,
horizontálna
Vyrovnávacia plocha,
vertikálna
Tieto symboly popisujú proces kontroly stavu oleja pomocou kontrolnej
mierky oleja.
Tieto symboly upozorňujú na to, že kontrolná mierka oleja musí byť vždy
pevne zaskrutkovaná.
BA 5030 sk 02/2013
4 / 95
Obsah
1.
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
8
Všeobecné technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Označenie prevodovky v prevedení podľa smernice 94/9/EG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teplota okolia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhotovenia a hmotnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konštrukčné typy prevodoviek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hmotnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hladina akustického tlaku na meracích plochách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hladina akustického tlaku na meracích plochách pre prevodovku
s kužeľovým čelným prevodom (B...) s ventilátorom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1.1 Hladina akustického tlaku na meracích plochách pre prevodovku
s kužeľovým čelným prevodom (B...) bez ventilátora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1.2 Hladina akustického tlaku na meracích plochách pre prevodovku
s čelným prevodom (H...) s ventilátorom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1.3 Hladina akustického tlaku na meracích plochách pre prevodovku
s čelným prevodom (H...) bez ventilátora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
2.
Všeobecné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
2.1
2.2
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autorské právo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
3.
Bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
3.1
3.2
3.3
Základné povinnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana životného prostredia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zvláštne druhy nebezpečenstva a osobné ochranné vybavenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
19
20
4.
Doprava a skladovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
4.1
4.2
4.3
4.4
4.4.1
4.4.2
Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skladovanie prevodovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Náter a konzervovovanie podľa normy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vnútorná konzervácia konzervačným prostriedkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vonkajšia konzervácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
21
23
24
25
25
5.
Technický popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
5.1
Všeobecný popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2
Prevedenia výstupného člena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3
Skriňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4
Ozubené diely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5
Mazanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.1
Ponorné mazanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6
Skladovanie hriadeľov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7
Tesnenia hriadeľov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.1
Radiálne tesniace krúžky hriadeľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.2
Tesnenia Taconite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8
Blokovanie spätného chodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9
Blokovanie spätného chodu obmedzujúce krútiaci moment (špeciálne vyhotovenie) . . . . . . . . . .
5.10
Chladenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10.1 Ventilátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10.2 Chladiaci had . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10.3 Doinštalované zariadenie na zásobovanie olejom s vzduch chladičom oleja . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10.4 Doinštalované zariadenie na zásobovanie olejom s voda chladičom oleja . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10.4.1 Čerpadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10.4.2 Vodný chladič olej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10.4.3 Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.11
Kontrola teploty oleja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.12
Kontrola hladiny oleja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.13
Kontrola ložísk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.14
Pomocný pohon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.14.1 Pomocný pohon, dimenzovaný ako údržbový alebo zaťažovací pohon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.14.2 Preklzovacia spojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.14.3 Prevodovka s pomocným prevodom a blokovaním spätného chodu
s obmedzením krútiaceho momentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BA 5030 sk 02/2013
5 / 95
8
9
9
10
10
11
13
13
13
15
26
27
27
30
30
30
30
30
30
31
32
33
34
34
35
36
38
39
39
39
40
40
41
41
42
44
44
6.
Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
6.3.2.4
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.2.1
6.4.2.2
6.4.3
6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.2.1
6.5.2.2
6.5.2.3
6.5.3
6.6
6.6.1
6.6.1.1
6.6.1.2
6.6.1.3
6.7
6.7.1
6.7.2
6.7.3
6.7.4
6.7.5
6.8
6.9
6.10
6.11
6.11.1
6.12
6.12.1
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.22.1
6.22.2
Všeobecné pokyny pre montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vybaľovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montáž prevodovky cez podstavec skrine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Popis montážnych prác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyrovnanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montáž na základovom ráme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montáž na betónovom základe vykonať pomocou skrutiek do kameňa alebo na základový kôl . .
Montáž na betónovom základe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montáž násuvnej prevodovky s dutým hriadeľom a lícovanou perovou drážkou . . . . . . . . . . . . . .
Príprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nasunutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Axiálne zaistenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Násuvná prevodovka s dutým hriadeľom a profilom ozubeného náboja podľa DIN 5480 . . . . . . .
Príprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nasúvanie so zabudovanou vložkou DU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nasunutie s voľnou vložkou DU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Axiálne zaistenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Násuvná prevodovka s dutým hriadeľom a zmršťovacím kotúčom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nasúvanie so zabudovanou vložkou DU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nasunutie s voľnou vložkou DU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Axiálne zaistenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmršťovací kotúč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montáž zmršťovacieho kotúča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontáž zmršťovacieho kotúča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Čistenie a mazanie zmršťovacieho kotúča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obnovená montáž zmršťovacieho kotúča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inšpekcia zmršťovacieho kotúča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spojky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prevodovky s prírubovým hriadeľom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prevodovka s prírubou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montáž momentovej podpery pre teleso prevodovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montáž momentovej podpery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montáž podpery pre konzoly prevodovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montáž podpery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prevodovka s chladiacim hadom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prevodovka s nadstavbovými komponentami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prevodovka s doinštalovaným vzduchovým chladičom oleja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prevodovka s namontovaným vodným chladičom oleja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prevodovka s kontrolou teploty oleja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prevodovka so zariadením na kontrolu hladiny oleja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola ložísk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prevodovka so snímačom počtu otáčok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Záverečné práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Triedy skrutkových spojení, uťahovacie krútiace momenty a predpínacie sily . . . . . . . . . . . . . . . . .
Triedy skrutkových spojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uťahovacie momenty a predpínacie sily . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
46
46
46
46
47
48
49
50
51
51
52
52
52
53
55
55
55
56
56
56
57
58
58
59
59
59
60
60
62
62
63
63
64
65
66
67
67
68
68
69
69
69
69
69
69
69
69
70
70
70
71
BA 5030 sk 02/2013
6 / 95
7.
Uvedenie do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.2.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.7
7.3
7.3.1
7.3.1.1
7.3.1.2
7.3.1.3
7.3.2
7.3.2.1
Opatrenia pred uvedením do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odstránenie konzervácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doplnenie maziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Množstvá oleja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uvedenie do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hladina oleja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prevodovka s chladiacim hadom alebo externým zariadením na zásobovanie olejom . . . . . . . . .
Prevodovka s blokovaním spätného chodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prevodovka s pomocným prevodom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meranie teploty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola ložísk (meranie vibrácií) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrolné opatrenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyradenie z prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vnútorná konzervácia pri dlhšom vyradení z prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vnútorná konzervácia s prevodovým olejom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vnútorná konzervácia konzervačným prostriedkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prevedenie vnútornej konzervácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vonkajšia konzervácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prevedenie vonkajšej konzervácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
73
75
76
77
77
77
77
78
78
78
79
79
79
79
79
80
80
80
8.
Prevádzka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
8.1
Všeobecne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
9.
Poruchy, ich príčiny a odstránenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
9.1
9.2
Všeobecné pokyny k poruchám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Možné poruchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
82
10.
Údržba a ošetrovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
10.1
10.1.1
10.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.2.7
10.2.8
10.2.9
10.2.10
10.2.11
Všeobecné údaje pre údržbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Všeobecné doby použiteľnosti oleja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Popis údržbárskych a ošetrovacích prác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skontrolovať obsah vody v oleji / zhotovenie analýz oleja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vykonajte výmenu oleja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Olejový filter čistite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Očistite ventilátor a skriňu prevodovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Natlačte tuk do tesnení Taconite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola chladiaceho hada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola vzduchového chladiča oleja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola vodného chladiča oleja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preskúšajte hadicové vedenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doplnenie oleja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skontrolovať trecie obloženia blokovacieho zariadenia spätného chodu
s obmedzením krútiaceho momentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2.12 Skontrolovať pomocný pohon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2.13 Skontrolujte pevnosť upevňovacích skrutiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3
Záverečné práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4
Prehliadka prevodovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.5
Mazivá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
90
90
91
91
91
11.
Dodávka náhradných dielov a adresy servisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
11.1
11.2
Uschovávanie náhradných dielov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresy pre dodávku náhradných dielov a servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
92
12.
Prehlásenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
12.1
12.2
Prehlásenie o začlenení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhlásenie o zhode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
94
BA 5030 sk 02/2013
7 / 95
86
87
87
87
88
88
89
89
89
90
90
90
90
1.
Technické údaje
1.1
Všeobecné technické údaje
Typový štítok prevodovky obsahuje najdôležitejšie technické údaje. Tieto údaje a dohody, ktoré boli
zmluvne uzatvorené medzi Siemens a objednávateľom o prevodovkách, stanovujú hranice použitia podľa
svojho stanoveného určenia.
①
②
④
⑥
⑧
③
⑤
⑦
⑨
⑩
(pozri bod Punkt 1.2)
⑪
⑫
Obrázok 1:
ATEX typový štítok Prevodovka
①
Logo firmy
⑦
Počet otáčok n1
②
Číslo objednávky, položka, priebežné číslo /
⑧
Počet otáčok n2
Rok výroby
⑨
Dáta o oleji (druh oleja,
③
Celková hmotnosť v kg
④
Pre špeciálne údaje
⑩
Číslo návodu (návodov)
⑤
Konštrukčný typ, veľkosť *)
⑪
Výrobca a miesto zhotovenia
⑥
Údaj o výkone P2 v kW alebo T2 v Nm
⑫
Krajina pôvodu
*)
viskozita oleja, množstvo oleja)
Príklad
B 3 S H
13
Veľkosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ... 22
Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H = Horizontálna
M = Horizontálne prevedenie bez
podstavca (od veľkosti 13)
Prevedenie výstupného hriadeľa S = Plný hriadeľ
V = Plný hriadeľ zosilnený
H = Dutý hriadeľ s drážkou pre
zalícované pero
D = Dutý hriadeľ pre zmršťovací kotúč
K = Dutý hriadeľ s profilom ozubeného
náboja podľa DIN 5480
F = Prírubový hriadeľ
Počet stupňov . . . . . . . . . . . . . . . 1, 2, 3 alebo 4
Typ prevodovky . . . . . . . . . . . . . . H = Prevodovka s čelným ozubeným
prevodom
B = Prevodovka s kužeľovým čelným
ozubeným prevodom
(len počet stupňov 2, 3 alebo 4)
Údaje o hmotnostiach a o hladine akustického tlaku na meracích plochách rôznych konštrukčných typov
prevodoviek nájdete v bode 1.3.2 a/alebo 1.4.
Ďalšie technické údaje si pozrite prosím na výkresoch dokumentácie prevodovky.
BA 5030 sk 02/2013
8 / 95
1.2
Označenie prevodovky v prevedení podľa smernice 94/9/EG
Tabuľka 1: ATEX-označovanie
Skupina
prístroja
Kategória
prístroja 1)
II
2, 3
Výbušná
atmosféra
Skupina
výbuš‐
nosti 2)
Teplotná
trieda 3)
Plyn (G)
IIA, IIB, IIC
T3, T4
II 2 G IIA T4 bck Ta.. 4)
Plyn (G)
a
prach (D)
IIA, IIB, IIC
T3, T4
II 2 G IIA T4 D 120 °C bck Ta 4)
Označovanie 5)
1)
Vždy sú možné údaje iba jednej kategórie prístroja.
2)
Skupiny výbušnosti sa vzťahujú na plynnú atmosféru (G).
Vždy sú možné údaje iba jednej skupiny výbušnosti.
3)
Vždy sú možné údaje iba jednej teplotnej triedy.
4)
Ta min. ≤ Ta ≤ Ta max. = prípustná teplota okolia v °C:
Ta min. = minimálna povolená teplota okolia
Ta max. = maximálna povolená teplota okolia
Ta
= značka teploty okolia v °C
5)
Kategória prístroja, skupiny výbušnosti a teplotné triedy sú uvedené len ako príklad.
Pre prevodovky bez elektrickej kontroly zápalných zdrojov (napr. teplota, hladina oleja)
odpadá nevýbušné vyhotovenie "b".
Na typovom štítku na prevodovke je uvedené označenie aktuálneho prípadu použitia.
1.2.1
Teplota okolia
Ustanovenia smernice 94/9/EG platia len pre teploty okolia od - 20 °C do + 40 °C. Aplikáciou rôznych,
vhodných opatrení sa môže prevodovka používať pri teplote okolia od - 40 °C do + 60 °C. Toto musí byť
ale všeobecne povolené spoločnosťou Siemens.
V ojedinelom prípade vždy platí uvedený prípustný rozsah teplôt prostredia na typovom štítku.
BA 5030 sk 02/2013
9 / 95
1.3
Vyhotovenia a hmotnosti
1.3.1
Konštrukčné typy prevodoviek
H.SH
H.VH
B.SH
B.VH
H.HH
H.DH
H.KH
B.HH
B.DH
B.KH
B.FH
H.FH
H.HM
H.DM
H.KM
B.HM
B.DM
B.KM
H.FM
B.FM
Obrázok 2:
Konštrukčné typy
BA 5030 sk 02/2013
10 / 95
1.3.2
Hmotnosti
Tabuľka 2: Hmotnosti (smerné hodnoty)
cca. hmotnosť (kg) pre veľkosť
Kon‐
štruk‐
čný typ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
H1SH
55
‐
128
-
302
-
547
-
862
-
1515
-
H2.H
‐
‐
115
190
300
355
505
590
830
960
1335
1615
H2.M
‐
‐
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
H3.H
‐
‐
-
-
320
365
540
625
875
1020
1400
1675
H3.M
‐
‐
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
H4.H
‐
‐
-
-
-
-
550
645
875
1010
1460
1725
H4.M
‐
‐
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B2.H
50
82
140
235
360
410
615
700
1000
1155
1640
1910
B2.M
‐
‐
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B3.H
‐
‐
130
210
325
380
550
635
890
1020
1455
1730
B3.M
‐
‐
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B4.H
‐
‐
-
-
335
385
555
655
890
1025
1485
1750
B4.M
‐
‐
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
cca. hmotnosť (kg) pre veľkosť
Kon‐
štruk‐
čný typ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
H1SH
2395
-
3200
-
4250
-
5800
-
-
-
H2.H
2000
2570
3430
3655
4650
5125
6600
7500
8900
9600
H2.M
1880
2430
3240
3465
4420
4870
6300
7200
8400
9200
H3.H
2295
2625
3475
3875
4560
5030
6700
8100
9100
9800
H3.M
2155
2490
3260
3625
4250
4740
6200
7600
8500
9300
H4.H
2390
2730
3635
3965
4680
5185
6800
8200
9200
9900
H4.M
2270
2600
3440
3740
4445
4915
6300
7700
8600
9400
B2.H
2450
2825
3990
4345
5620
6150
-
-
-
-
B2.M
2350
2725
3795
4160
5320
5860
-
-
-
-
B3.H
2380
2750
3730
3955
4990
5495
7000
8100
9200
9900
B3.M
2260
2615
3540
3765
4760
5240
6500
7600
8600
9400
B4.H
2395
2735
3630
3985
4695
5200
6800
8200
9200
9900
B4.M
2280
2605
3435
3765
4460
4930
6300
7700
8600
9400
Všetky údaje o hmotnosti sú uvádzané bez olejovej náplne a nadstavieb. Presné hmotnosti
nájdete na výkresoch dokumentácie prevodovky.
BA 5030 sk 02/2013
11 / 95
Tabuľka 3: Celkové hmotnosti (smerové hodnoty) prevodoviek vrátane pomocného pohonu (údržbový
pohon)
cca. hmotnosť (kg) pre veľkosť
Kon‐
štruk‐
čný typ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
B3.H
272
392
447
655
740
1055
1185
1665
1940
cca. hmotnosť (kg) pre veľkosť
Kon‐
štruk‐
čný typ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
B3.H
2700
3070
4110
4335
5370
5875
6740
7450
9080
9840
Tabuľka 4: Hmotnosti (smerové hodnoty) prevodoviek vrátane pomocného pohonu (zaťažovací
pohon)
cca. hmotnosť (kg) pre veľkosť
Kon‐
štruk‐
čný typ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
B3.H
295
447
502
695
780
1130
1260
1845
2120
cca. hmotnosť (kg) pre veľkosť
Kon‐
štruk‐
čný typ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
B3.H
2930
3300
4450
4675
5920
6425
7100
8000
9730
10490
Všetky údaje o hmotnosti sú uvedené bez olejovej náplne, ale so zabudovaným pomocným
pohonom vrátane hnacieho motora pomocného pohonu.
Presné hmotnosti nájdete na výkresoch dokumentácie prevodovky.
BA 5030 sk 02/2013
12 / 95
1.4
Hladina akustického tlaku na meracích plochách
Prevodovka má hladinu akustického tlaku na meracích plochách vo vzdialenosti 1 m, ktorá sa musí pozrieť
v tabuľkách 5 až 8.
Meranie bolo vykonané podľa metódy intenzity vlnenia podľa normy DIN EN ISO 9614 Časť 2.
Pracovisko obslužného personálu sa definuje ako miesto na meracej ploche, ktoré sa nachádza vo
vzdialenosti 1 m v okolí prevodovky, a v ktorej blízkosti sa zdržiavajú osoby.
Hladina akustického tlaku platí pre zahriatu prevodovku a pre počet otáčok n1 na vstupu a výkon na
výstupu P2 podľa typového štítku, pri meraní na skúšobne stanici Siemens. Pri viacerých údajoch platí
najvyšší počet otáčok a najvyšší výkon.
Do meracích plôch hladiny akustického tlaku sú zahrnuté, pokiaľ sú k dispozícií, nadstavbové mazacie
agregáty. U prívodných a odvodných potrubí sa za rozhrania považuje príruba.
Hladiny akustického tlaku, ktoré sú uvedené v tabuľke, boli zistené zo štatistických vyhodnotení našej
kontroly kvality. So štatistickou istotou je možné očakávať, že prevodovka dodrží tieto hodnoty hluku.
1.4.1
Hladina akustického tlaku na meracích plochách pre prevodovku s kužeľovým čelným prevodom (B...)
s ventilátorom
Tabuľka 5: Hladina akustického tlaku na meracích plochách LpA v dB(A) pre prevodovku s kužeľovým čelným
prevodom s ventilátorom
Konštr
ukčný
typ
B2
B3
Veľkosť prevodovky
iN
n1
1/min
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
5
1500
71
72
73
76
79
81
83
84
85
87
88
89
91
92
94
-
-
-
-
-
-
-
.
1000
66
66
67
71
73
74
77
78
79
80
82
83
84
85
87
89
90
-
-
-
-
-
8
750
1)
60
61
64
66
67
70
71
72
73
75
76
77
78
81
82
83
85
-
-
-
-
9
1500
68
69
70
73
75
76
78
81
82
83
84
85
86
87
88
90
-
-
-
-
-
-
.
1000
61
62
63
67
68
70
73
74
75
77
79
80
81
82
83
84
86
87
-
-
-
-
14
750
1)
60
1)
61
62
64
66
67
68
70
72
73
74
75
77
78
79
80
-
-
-
-
16
1500
65
66
67
71
74
76
78
79
80
81
83
84
87
88
89
90
-
-
-
-
-
-
.
1000
1)
1)
60
64
67
68
70
72
73
74
78
79
80
81
82
83
84
84
-
-
-
-
22.4
750
1)
1)
1)
1)
61
63
65
67
68
69
71
72
73
73
74
74
75
76
-
-
-
-
12.5 1500
-
-
69
72
75
77
79
80
81
82
83
85
88
89
90
91
93
93
93
93
95
95
.
1000
-
-
62
65
68
69
71
72
73
74
77
78
80
82
83
83
84
85
86
86
88
88
31.5
750
-
-
1)
1)
63
64
66
68
69
70
71
73
74
75
76
77
78
78
79
79
81
81
35.5 1500
-
-
67
69
72
73
74
75
77
79
82
84
86
87
88
89
90
91
92
92
93
93
1000
-
-
1)
63
65
66
67
69
71
72
73
75
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
56
750
-
-
1)
1)
1)
1)
62
64
65
67
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
79
63
1500
-
-
66
68
70
71
73
74
76
78
81
83
85
86
87
88
89
90
91
91
92
92
.
1000
-
-
1)
61
63
64
66
68
69
71
73
75
77
78
79
80
81
81
82
82
83
84
90
750
-
-
1)
1)
1)
1)
61
63
64
66
67
68
70
71
72
73
74
75
75
76
77
77
.
1) LpA < 60 dB(A)
BA 5030 sk 02/2013
13 / 95
1.4.1.1 Hladina akustického tlaku na meracích plochách pre prevodovku s kužeľovým čelným prevodom (B...)
bez ventilátora
Tabuľka 6: Hladina akustického tlaku na meracích plochách LpA v dB(A) pre prevodovku s kužeľovým čelným
prevodom bez ventilátora
Kon‐
štruk‐
čný
typ
B2
B3
B4
iN
n1
1/min
Veľkosť prevodovky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
5
1500
70
71
72
75
78
80
82
83
84
86
87
88
89
90
93
-
-
-
-
-
-
-
.
1000
64
65
66
70
72
73
76
77
78
79
81
82
83
84
86
88
89
-
-
-
-
-
8
750
1)
1)
1)
63
65
66
69
71
72
73
74
75
77
78
80
82
83
84
-
-
-
-
9
1500
65
66
67
71
74
75
77
79
80
81
83
84
85
86
87
89
-
-
-
-
-
-
.
1000
59
60
61
65
67
69
72
73
74
76
77
78
80
81
82
83
85
86
-
-
-
-
14
750
1)
1)
1)
1)
60
63
65
66
67
69
71
72
73
74
76
77
78
79
-
-
-
-
16
1500
62
65
63
66
69
71
72
74
75
77
78
80
81
82
85
85
-
-
-
-
-
-
.
1000
1)
1)
1)
61
63
65
67
68
69
71
72
74
75
77
79
80
81
81
-
-
-
-
22.4
750
1)
1)
1)
1)
1)
1)
60
62
63
64
66
67
68
70
72
73
74
75
-
-
-
-
12.5 1500
-
-
65
68
71
74
75
76
77
79
81
83
84
85
86
87
87
88
89
90
91
92
.
1000
-
-
1)
63
66
68
69
70
72
73
75
77
78
80
80
81
82
82
84
85
86
86
31.5
750
-
-
1)
1)
1)
61
62
64
65
66
68
71
71
73
73
74
75
75
77
78
79
79
35.5 1500
-
-
60
65
67
70
71
71
72
74
77
79
80
81
82
83
83
84
86
86
88
88
.
1000
-
-
1)
1)
62
65
65
66
66
69
71
73
75
76
76
77
77
78
80
81
82
83
56
750
-
-
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
62
65
67
68
69
70
70
71
72
74
74
75
76
63
1500
-
-
1)
61
64
70
67
68
68
70
73
75
76
78
78
79
79
80
82
83
84
84
.
1000
-
-
1)
1)
1)
63
62
62
62
65
68
70
71
72
73
73
74
75
76
77
78
79
90
750
-
-
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
61
63
64
65
66
67
67
68
70
70
72
72
80
1500
-
-
-
-
64
65
67
68
70
72
75
76
77
79
80
81
82
83
84
85
86
86
.
1000
-
-
-
-
1)
1)
61
63
64
67
69
70
72
73
74
75
76
77
78
79
80
80
125
750
-
-
-
-
1)
1)
1)
1)
1)
1)
62
64
65
66
68
68
69
71
71
72
73
74
140
1500
-
-
-
-
60
61
63
65
66
68
71
72
73
75
76
77
78
79
80
81
82
82
.
1000
-
-
-
-
1)
1)
1)
1)
61
63
65
67
68
69
71
71
72
74
75
75
76
77
224
750
-
-
-
-
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
61
62
64
65
66
67
68
69
69
70
250
1500
-
-
-
-
1)
1)
1)
62
63
65
67
69
70
71
73
73
75
76
77
77
78
79
.
1000
-
-
-
-
1)
1)
1)
1)
1)
1)
62
63
64
66
67
68
69
70
71
72
73
73
400
750
-
-
-
-
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
61
62
63
64
65
66
66
1) LpA < 60 dB(A)
BA 5030 sk 02/2013
14 / 95
1.4.1.2 Hladina akustického tlaku na meracích plochách pre prevodovku s čelným prevodom (H...) s ventilátorom
Tabuľka 7: Hladina akustického tlaku na meracích plochách LpA v dB(A) pre prevodovku s čelným prevodom
s ventilátorom
Kon‐
štruk‐
čný typ
iN
n1
1/min
1.25 1500
H1
H2
H3
Veľkosť prevodovky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
-
-
76
-
81
-
84
-
87
-
91
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
1000
-
-
71
-
76
-
79
-
81
-
83
-
85
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
750
-
-
67
-
72
-
75
-
78
-
80
-
82
-
85
-
-
-
-
-
-
-
2.24 1500
-
-
73
-
79
-
82
-
84
-
89
-
90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1000
-
-
68
-
74
-
77
-
79
-
82
-
84
-
87
-
-
-
-
-
-
-
3.55
750
-
-
64
-
70
-
72
-
75
-
78
-
80
-
83
-
84
-
-
-
-
-
4
1500
-
-
70
-
77
-
81
-
83
-
86
-
89
-
93
-
-
-
-
-
-
-
.
1000
-
-
65
-
71
-
75
-
77
-
80
-
82
-
84
-
85
-
87
-
-
-
5.6
750
-
-
61
-
68
-
71
-
72
-
75
-
77
-
79
-
81
-
83
-
-
-
6.3
1500
-
-
-
75
76
77
80
81
82
84
85
86
88
90
92
94
96
96
-
-
-
-
.
1000
-
-
-
69
71
72
74
75
77
79
80
81
83
84
85
86
87
88
88
89
90
-
10
750
-
-
-
66
68
69
70
72
73
75
76
77
79
80
81
82
83
83
84
84
85
85
11.2 1500
-
-
-
73
75
77
79
80
81
82
85
88
90
91
92
93
95
95
-
-
-
-
1000
-
-
-
68
69
70
72
73
75
77
79
80
82
83
84
85
85
86
86
87
87
87
16
750
-
-
-
64
66
67
69
70
71
73
74
76
78
79
79
80
81
81
82
82
83
83
18
1500
-
-
-
71
73
75
77
78
80
82
84
86
87
90
91
92
93
94
94
95
95
95
.
1000
-
-
-
65
67
68
71
72
73
75
77
78
80
81
82
83
83
84
85
85
86
86
28
750
-
-
-
62
64
65
67
68
69
71
73
74
75
77
78
79
79
80
80
81
81
81
22.4 1500
-
-
-
-
71
72
75
75
77
77
80
80
81
81
84
84
84
85
-
-
-
-
.
.
.
1000
-
-
-
-
65
66
69
70
71
72
74
75
75
75
78
78
78
79
-
-
-
-
35.5
750
-
-
-
-
62
62
66
67
67
68
70
70
71
72
74
74
75
76
-
-
-
-
40
1500
-
-
-
-
70
71
73
74
76
76
79
79
80
80
83
82
83
83
-
-
-
-
.
1000
-
-
-
-
64
65
67
68
69
70
73
73
73
74
77
77
77
77
-
-
-
-
63
750
-
-
-
-
62
62
63
64
65
66
69
69
69
70
72
73
73
73
-
-
-
-
71
1500
-
-
-
-
70
70
72
72
75
75
78
78
78
78
82
82
82
82
-
-
-
-
.
1000
-
-
-
-
64
64
65
66
68
69
71
72
72
72
75
75
75
76
-
-
-
-
112
750
-
-
-
-
61
61
62
62
64
65
67
67
68
68
71
71
71
72
-
-
-
-
BA 5030 sk 02/2013
15 / 95
1.4.1.3 Hladina akustického tlaku na meracích plochách pre prevodovku s čelným prevodom (H...) bez ventilátora
Tabuľka 8: Hladina akustického tlaku na meracích plochách LpA v dB(A) pre prevodovku s čelným prevodom
bez ventilátora
Kon‐
štruk‐
čný
typ
iN
n1
1/min
1.25 1500
H1
H2
H3
H4
Veľkosť prevodovky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
75
-
73
-
77
-
79
-
81
-
83
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
1000
70
-
69
-
72
-
75
-
76
-
78
-
80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
750
66
-
65
-
69
-
71
-
73
-
75
-
77
-
79
-
-
-
-
-
-
-
2.24 1500
72
-
70
-
75
-
77
-
79
-
81
-
83
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1000
67
-
66
-
70
-
72
-
74
-
76
-
78
-
80
-
-
-
-
-
-
-
3.55
750
63
-
62
-
67
-
68
-
71
-
73
-
75
-
77
-
79
-
-
-
-
-
4
1500
69
-
67
-
72
-
74
-
76
-
78
-
79
-
82
-
-
-
-
-
-
-
.
1000
64
-
1)
-
67
-
70
-
71
-
73
-
75
-
77
-
79
-
81
-
-
-
5.6
750
60
-
1)
-
63
-
66
-
67
-
70
-
71
-
74
-
76
-
78
-
-
-
6.3
1500
-
-
-
71
74
75
76
77
79
79
80
81
81
82
84
85
85
86
-
-
-
-
.
1000
-
-
-
66
69
70
71
72
74
74
75
76
76
77
80
80
80
81
83
83
84
-
10
750
-
-
-
63
66
67
67
69
70
71
72
73
73
74
76
77
77
78
80
80
81
81
11.2 1500
.
-
-
-
69
72
73
74
75
77
77
78
79
79
80
82
83
83
84
-
-
-
-
1000
-
-
-
64
67
68
69
70
72
72
73
74
74
75
77
78
78
79
81
81
82
82
16
750
-
-
-
61
64
65
66
67
69
69
70
71
71
72
74
75
75
76
77
78
79
79
18
1500
-
-
-
66
69
70
71
72
74
74
75
76
77
78
80
80
81
82
83
84
84
85
.
1000
-
-
-
61
64
65
66
68
69
69
70
71
72
73
75
75
76
77
78
79
79
80
28
750
-
-
-
1)
61
62
63
64
66
66
67
68
69
70
72
72
73
73
75
75
76
76
22.4 1500
-
-
-
-
68
69
73
74
74
75
77
77
78
79
81
81
82
83
83
84
85
86
.
.
1000
-
-
-
-
63
65
68
69
69
71
72
73
73
74
76
77
77
78
79
79
81
81
31.5
750
-
-
-
-
60
61
65
66
65
67
69
69
70
71
73
73
74
75
75
76
77
78
35.5 1500
-
-
-
-
65
67
70
71
71
73
74
75
76
76
78
79
79
80
81
81
83
83
.
1000
-
-
-
-
1)
62
65
66
66
68
69
70
71
72
73
74
75
75
76
77
78
78
63
750
-
-
-
-
1)
1)
62
63
63
65
66
67
67
68
70
71
71
72
73
73
75
75
71
1500
-
-
-
-
62
64
67
68
68
70
71
72
73
74
76
76
77
78
78
79
80
81
.
1000
-
-
-
-
1)
1)
62
63
63
65
66
67
68
69
71
71
72
73
73
74
75
76
112
750
-
-
-
-
1)
1)
1)
1)
1)
62
63
64
65
66
68
68
69
70
70
71
72
72
100
1500
-
-
-
-
-
-
66
67
68
69
70
71
72
73
75
75
76
76
77
78
78
78
.
1000
-
-
-
-
-
-
62
63
63
64
65
66
67
68
70
70
71
72
72
73
73
74
140
750
-
-
-
-
-
-
1)
1)
1)
61
62
63
64
64
66
67
68
68
69
69
70
70
160
1500
-
-
-
-
-
-
64
65
66
66
68
68
69
70
72
73
73
74
74
75
75
76
.
1000
-
-
-
-
-
-
1)
60
61
62
63
64
64
65
67
68
68
69
70
70
71
71
250
750
-
-
-
-
-
-
1)
1)
1)
1)
60
61
61
62
64
64
65
66
66
67
67
68
280
1500
-
-
-
-
-
-
61
62
63
64
65
66
67
67
69
70
70
71
72
72
73
73
.
1000
-
-
-
-
-
-
1)
1)
1)
1)
60
61
62
63
64
65
66
66
67
68
68
68
450
750
-
-
-
-
-
-
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
61
62
62
63
64
64
65
65
1) LpA < 60 dB(A)
BA 5030 sk 02/2013
16 / 95
2.
Všeobecné pokyny
2.1
Úvod
Tento návod (BA) je súčasťou dodávky prevodovky a mal by byť neustále uschovaný v blízkosti
prevodovky.
Každá osoba, ktorá je poverená prácou na prevodovke, si musí prečítať návod na
prevádzku a rozumieť mu a dodržiavať ho. Za škody a prevádzkové poruchy, ktoré
vzniknú kvôli nedodržiavaniu návodu, nepreberá Siemens žiadnu zodpovednosť.
"Prevodovka FLENDER", ktorá je popisovaná v tomto návode bola vyvinutá na pohon výrobných
zariadení vo všeobecnom strojárstve a spĺňa podmienky smernice 94/9/EG. Možnými oblasťami použitia
prevodoviek tohto konštrukčného typu sú napr. chemický, gumárenský, potravinársky priemysel,
priemysel umelých hmôt a pod.
Prevodovka je dimenzovaná len pre oblasť použitia, ktorá je uvedená v kapitole 1, "Technické údaje".
Odlišné prevádzkové podmienky si vyžadujú nové zmluvné dojednania.
Prevodovka je konštruovaná podľa najnovšieho stavu techniky a dodáva sa v prevádzkovo bezpečnom
stave.
Prevodovka sa smie používať a prevádzkovať len v rámci podmienok stanovených v zmluve o výkonnosti
a dodávke medzi Siemens a objednávateľom.
Tu popisovaná prevodovka zodpovedá technickému stavu v čase zadania tohto návodu do tlače.
V záujme ďalšieho vývoja si vyhradzujeme právo na vykonávanie zmien na jednotlivých konštrukčných
skupinách a dieloch príslušenstva, ktoré sa považujú za účelné na zvyšovanie ich výkonnosti
a bezpečnosti pri zachovaní základných znakov.
2.2
Autorské právo
Autorské právo na tento návod (BA) má firma Siemens AG.
Návod (BA) sa bez nášho súhlasu nesmie v plnom znení ani čiastočne neoprávnene používať na účely
súťaže alebo dávať k dispozícii tretím osobám.
So všetkými technickými otázkami sa, prosím, obracajte na náš závod alebo na niektorú z našich
servisných adries.
Siemens Industriegetriebe GmbH
Thierbacher Straße 24
09322 Penig
Tel.:
Fax:
+49 (0)37381 / 61-0
+49 (0)37381 / 80286
BA 5030 sk 02/2013
17 / 95
3.
Bezpečnostné pokyny
Vstup do prevodovky je počas prevádzky zakázaný!
Vstup za účelom údržby alebo opravy je možný len po odstavení prevodovky!
Pozor, nebezpečenstvo pádu!
Svojvoľné zmeny nie sú prípustné. Týka sa to tiež ochranných zariadení, ktoré sú
namontované, ako ochrana pred dotykom.
3.1
Základné povinnosti
•
Prevádzkovateľ je povinný starať sa o to, aby si každá osoba, ktorá je poverená prácou na prevodovke,
prečítala návod, rozumela mu a prihliadala na všetky jeho body, aby:
─ sa odvrátilo nebezpečenstvo poškodenia zdravia a života užívateľa a tretích osôb
─ sa zabezpečila prevádzková bezpečnosť prevodovky
─ vylúčila sa možnosť prerušenia používania a poškodzovania životného prostredia z dôvodu
nesprávnej manipulácie.
•
Pri doprave, montáži a demontáži, obsluhe ako aj ošetrovaní a údržbe sa musia dodržiavať príslušné
predpisy bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia.
•
Prevodovku smie obsluhovať, vykonávať na nej údržbu a/alebo spúšťať iba spôsobilý personál (pozri
”Spôsobilý personál” na str. 3 tohto návodu).
•
Nie je prípustné vonkajšie čistenie prevodovky s vysokotlakovým čistiacim zariadením.
•
Všetky práce sa musia vykonávať starostlivo a s ohľadom na ”bezpečnosť”.
Práce na prevodovke sa smú vykonávať len v kľudovom stave.
Hnací agregát sa musí zabezpečiť proti neúmyselnému zapnutiu (napr. vypnutím
kľúčového vypínača alebo odstránením poistiek v prívode elektrického prúdu). Na
mieste zapínania sa musí umiestniť štítok s upozornením, z ktorého vyplýva, že na
prevodovke sa pracuje.
Celé zariadenie musí byť navyše bez zaťaženia, aby pri demontáži nehrozilo žiadne
nebezpečenstvo (napr. výmena blokovanie spätného chodu).
•
Na celom pohone sa nesmú vykonávať žiadne elektrické zváracie práce.
Pohony sa nesmú používať ako uzemňujúci bod pre zváračské práce. Ozubené diely a ložiská sa môžu
v dôsledku zvárania zničiť.
Musíte vykonať vyrovnanie napätie podľa príslušných platných ustanovení a/alebo
smerníc!
Na prevodovke sú k dispozícii otvory so závitom na pripojenie uzemnenia. Tieto práce
smú vykonávať iba odborníci na elektrotechniku.
Pohonný agregát sa musí okamžite vyradiť z prevádzky, keď sa počas prevádzky
zistia nevysvetliteľné zmeny na prevodovke, ako je napr. zvýšená prevádzková
teplota alebo značne zvýšený zvuk prevodovky.
Otáčajúce sa a/alebo pohyblivé časti musia byť zaistené proti dotyku ochrannými
zariadeniami.
BA 5030 sk 02/2013
18 / 95
Môžu byť použité len remene s dostatočným svodovým odporom (< 109 Ω). Pred
montážou ochranného krytu musí sa analýzou rizík dokázať, že nemôžu vzniknúť
zápalné zdroje. Analýzu rizík musí vykonať výrobca ochranného krytu.
Pri remeniciach sa musí dodržať správne napnutie remeňa (pozri výkres v mierke
vyhotovený v závislosti od objednávky).
Všetky nadstavbové časti musia spĺňať podmienky smernice 94/9/EG.
Jednoduché elektrické prevádzkové prostriedky (napr. kontrolné zariadenia, spínače,
odpor Pt 100) bez označenia podľa smernica 94/9/ES treba zapojiť prostredníctvom
vhodného odpojovacieho zosilňovača.
Pri montáži prevodovky do strojov alebo zariadení je výrobca strojov alebo zariadení
povinný prevziať do svojho návodu predpisy, pokyny a popisy, ktoré sú uvedené
v tomto návode na obsluhu.
Nanesený náter nesmie byť elektrostatický!
Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby sa určite predišlo vysoko účinným
mechanizmom, ktoré môžu viesť k vzniku náboja v nátere.
3.2
•
Odobrané ochranné zariadenia musíte vrátiť pred uvedením do prevádzky na svoje miesto.
•
Musia sa dodržiavať upozornenia, ktoré sú umiestnené na prevodovke, ako je napr. typový štítok, šípka
smeru otáčania atď. Musia byť bez farby a nečistôt. Chýbajúce štítky sa musia nahradiť.
•
Skrutky, ktoré sú nepoužiteľné pri montážnych a demontážnych prácach sa musia vymeniť za rovnaké
podľa pevnostnej triedy a vyhotovenia.
•
Náhradné diely sa musia zásadne zadovážiť od firmy Siemens (pozri aj kapitolu 11).
Ochrana životného prostredia
•
Prípadné obaľové materiály zlikvidujte podľa predpisov alebo ich recyklujte.
•
Pri výmene oleja sa musí starý olej zbierať do vhodných nádob. Prípadne vzniknuté olejové kaluže sa
musia okamžite odstrániť s prostriedkom viažucim olej.
•
Konzervačné prostriedky sa musia skladovať oddelene od starého oleja.
•
Starý olej, konzervačné prostriedky, látky viažuce olej a olejom nasiaknuté čistiace utierky sa musia
zlikvidovať podľa príslušných ustanovení o ochrane životného prostredia.
•
Likvidácia prevodovky po skončení životnosti:
─ Prevádzkový olej, konzervačné prostriedky a/alebo chladiacu kvapalinu úplne vypustite zo
prevodovky a zlikvidujte podľa predpisov.
─ Časti prevodovky a/alebo konštrukčné diely treba oddeliť na likvidáciu alebo recykláciu podľa
platných celoštátnych predpisov.
BA 5030 sk 02/2013
19 / 95
3.3
Zvláštne druhy nebezpečenstva a osobné ochranné vybavenie
•
V závislosti na prevádzkových podmienkach môže prevodovka vykazovať na extrémnom povrchu
značné teploty.
Pri horúcich povrchoch (> 55 °C) vzniká nebezpečenstvo popálenia!
Pri studených povrchoch (< 0 °C) vzniká nebezpečenstvo poškodenia z chladu
(bolesti, hluchota, omrzliny)!
Pri výmene oleja vzniká
nebezpečenstvo popálenia!
prostredníctvom
vystupujúceho
horúceho
oleja
Malé cudzie materiály ako napr. piesok, prach atď. môžu vniknúť do zakrývacích
plechov rotujúcich častí a od týchto môžu byť naspäť odstredené.
Nebezpečenstvo poranenia očí!
Okrem prípadných osobných ochranných pomôcok podľa všeobecne záväzných predpisov
(ochranná obuv, pracovný odev, helma, atď.) treba v okolí prevodovky nosiť aj vhodné
ochranné rukavice a okuliare!
Prevodovka spĺňa podmienky smernice 94/9/EG!
Pri montážnych a demontážnych prácach sa nesmú byť prítomné výbušné zmesi
plynov a koncentrácie prachu.
BA 5030 sk 02/2013
20 / 95
4.
Doprava a skladovanie
Musia sa dodržiavať pokyny v kapitole 3, ”Bezpečnostné pokyny”!
4.1
Rozsah dodávky
Obsah dodávky je uvedený v odosielacích dokladoch. Úplnosť dodávky sa musí skontrolovať
bezprostredne pri prevzatí. Poškodenia a/alebo chýbajúce diely je potrebné ihneď písomne oznámiť firme
Siemens.
Pri rozpoznateľných poškodeniach sa prevodovka nesmie zaviezť do prevádzky.
4.2
Doprava
Pri
doprave
používajte
iba
zdvíhadlá
a
zariadenia
na
bremena s dostatočnou nosnosťou!
Pri zaťažení sa musia dodržať pokyny na obale o rozdelení záťaže.
uchopenie
Prevodovka sa expeduje v zmontovanom stave. Dodatočné vybavenie je prípadne dodávané
v samostatnom balení.
V závislosti od prepravnej cesty a veľkosti sa prevodovka balí rôzne. Balenie zodpovedá, pokiaľ nebolo
zmluvne dohodnuté inak, smerniciam pre balenie HPE (Verpackungsrichtlinien HPE).
Symboly označenia umiestnené na obale je nutné dodržiavať. Majú nasledujúci význam:
Nahoře
Křehké zboží
Obrázok 3:
Chránit před
vlhkem
Chránit před
horkem
Těžiště
Ruční háky
zakázány
Zavěsit
Symboly pre dopravu
Doprava prevodovky sa musí uskutočniť tak, aby sa predišlo zraneniam osôb
a poškodeniu prevodovky.
Tak môžu napr. nárazy na voľné konce hriadeľov spôsobiť poškodenie prevodovky.
Doprava prevodovky sa má vykonávať len s na tento účel vhodnými dopravnými
prostriedkami.
Prevodovka sa musí prepravovať bez olejovej náplne a mala by sa ponechať na obale na
prepravu.
Pri doprave sa smie prevodovka upevniť len na určených prepravných okách.
Preprava na potrubí je zakázaná.
Potrubné vedenia sa nesmú poškodiť.
Čelné závity na koncoch hriadeľa sa nesmú používať na umiestnenie závesných
prostriedkov určených na prepravu.
Častí dorazov musia byť vzhľadom na hmotnosť prevodovky dimenzované
s dostatočnou bezpečnosťou.
BA 5030 sk 02/2013
21 / 95
H...
Obrázok 4:
B...
Body uchytenia na prevodovkách konštrukcie H... a B...
Pri pohonných jednotkách s prídavnými komponentmi na prevodovke ako je hnací motor, nasadená
spojka atď. môže byť potrebný dodatočný bod uchytenia na základe zmeny ťažiska.
Pri doraze na skrutky s okom nesmie vznikať šikmé namáhanie.
Obrázok 5:
Body uchytenia na prevodovkách konštrukcie H... s motorom
Obrázok 6:
Body uchytenia na prevodovkách konštrukcie B... s motorom
BA 5030 sk 02/2013
22 / 95
Obrázok 7:
Body uchytenia na prevodovkách konštrukcie B... s krídlom prevodovky
Obrázok 8:
Body uchytenia na prevodovkách konštrukcie B..H s pomocným pohonom
Presné vyobrazenie prevodovky je možné si pozrieť na výkresoch dokumentácie prevodovky.
4.3
Skladovanie prevodovky
Prevodovka sa musí skladovať na mieste chránenom proti poveternostným vplyvom v originálnom balení
alebo v polohe ako pri použití na suchom drevenom podstavci odolnom proti vibráciám a musí sa zakryť.
Pri dlhšom medzi uskladnení prevodovky, ako aj prípadné spolu dodávaných
náhradných dielov musí ostať zachovaná nanesená protikorózna ochrana. Nesmie sa
poškodiť, ináč vzniká nebezpečenstvo korózie.
Ukladanie prevodoviek na seba nie je dovolené.
Pri skladovaní na voľnom priestranstve sa musí prevodovka obzvlášť starostlivo
zakryť a je nutné dbať na to, aby sa na prevodovke nemohla usádzať vlhkosť a cudzie
látky. Trvalému vlhku sa musí zabrániť.
Ak nie je zmluvne dojednané inak, prevodovku nesmiete vystavovať žiadnym škodlivým
pôsobeniam, ako napr. agresívnym chemickým produktom.
Špeciálne podmienky okolitého prostredia pri doprave (napr. doprava po mori) a skladovaní
(napr. klíma, nahlodanie termitmi a pod.) je potrebné zmluvne dohodnúť.
BA 5030 sk 02/2013
23 / 95
4.4
Náter a konzervovovanie podľa normy
Prevodovka je ošetrená vnútornou konzerváciou a voľné konce hriadeľov ochranným náterom.
Vlastnosti vonkajších náterov sú závislé od okolitých podmienok uvedených v objednávke pre prepravu
a miesto nasadenia.
Prevodovky sa expedujú obvykle v kompletnom stave, so základným a krycím
náterom.
Náter zodpovedá požiadavkám na vodivosť náteru a takisto na obmedzenie hrúbky
vrstvy na nanesenom nátere podľa normy DIN EN 13463-1. Maximálna prípustná
hrúbka vrstvy vyplýva z uvedenej skupiny výbušnosti (IIA alebo IIB alebo IIC). Pri
náteroch s hrúbkou vrstvy menšou než 200 μm nemožno očakávať žiaden
elektrostatický náboj. U prevodoviek dodávaných iba so základným náterom treba
naniesť krycí náter podľa konkrétneho prípadu použitia podľa platných smerníc.
Samotný základný náter neponúka trvalú dostatočnú ochranu proti korózii.
Nanesený náter nesmie byť elektrostatický!
Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby sa určite predišlo vysoko účinným
mechanizmom, ktoré môžu viesť k vzniku náboja v nátere.
Vysokoúčinné mechanizmy na vytvorenie náboja môžu byť napríklad:
– rýchle vedenia vzduchu s vysokým obsahom prachu
– náhly únik stlačených plynov, ktoré obsahujú častice
– rôzne silné trenia (nie ručné čistenie / trenie s čistiacimi handričkami)
Náter nepoškodzujte!
Každé poškodenie môže viesť k zlyhaniu vonkajšej ochrany a ku korózii.
Ak nie je ináč zmluvne dohodnuté, činí záruka na vnútornú konzerváciu 6 mesiacov a na
konzerváciu voľných koncov hriadeľov 24 mesiacov pri uskladnení v suchých halách
s teplotou neklesajúcou pod bod mrazu.
Záručná doba začína plynúť dňom vyexpedovania prevodovky alebo oznámenia
o pohotovosti k dodávke.
Pri dlhšom medzi uskladnení (> 6 mesiacov) sa musí skontrolovať vnútorná a tiež vonkajšia konzervácia
a prípadne obnoviť (pozri kapitolu 7, ”Uvedenie do prevádzky”).
Výstupný hriadeľ sa musí pri tom otočiť minimálne o jednu otáčku, aby došlo v ložiskách k zmene
postavenia valcových častí. Vstupný hriadeľ nesmie opäť zostať stáť v rovnakej polohe ako pred
začiatkom otočenia.
Tento postup sa musí opakovať a zaprotokolovať každých 6 mesiacov až do uvedenia do prevádzky.
BA 5030 sk 02/2013
24 / 95
4.4.1
Vnútorná konzervácia konzervačným prostriedkom
Tabuľka 9: Dĺžka trvanlivosti a opatrenia na vnútorné konzervovanie pri použití minerálneho oleja alebo
syntetického oleja na báze PAO
Dĺžka trvanlivosti
Konzervačný prostriedok
do 6 mesiacov
Špeciálne opatrenia
žiadne
Castrol Alpha SP 220 S
do 24 mesiacov
- všetky otvory v prevodovke sa zatvoria
­ vzduchový filter vymeniť za skrutkovaciu
zátku
(pred uvedením do prevádzky vymeňte
skrutkovaciu zátku za vzduchový filter)
Pri skladovaní dlhšom ako 24 mesiacov sa musí prevodovka znova konzervovať
Pri skladovaní dlhšom ako 36 mesiacov je potrebná predchádzajúca konzultácia s firmou Siemens
Tabuľka 10: Dĺžka trvanlivosti a opatrenia na vnútorné konzervovanie pri použití syntetického oleja na
báze PG
Dĺžka trvanlivosti
Konzervačný prostriedok
do 6 mesiacov
do 36 mesiacov
Špeciálne opatrenia
žiadne
Špeciálny olej na ochranu
pred koróziou
1)
TRIBOL 1390
- všetky otvory v prevodovke sa zatvoria
­ vzduchový filter vymeniť za skrutkovaciu
zátku
(pred uvedením do prevádzky vymeňte
skrutkovaciu zátku za vzduchový filter)
Pri skladovaní dlhšom ako 36 mesiacov je potrebná predchádzajúca konzultácia s firmou Siemens
1)
4.4.2
Odolnosť voči tropickým vplyvom, odolnosť voči morskej vode, teplota okolia max. 50 °C
Vonkajšia konzervácia
Tabuľka 11: Dĺžka trvanlivosti vonkajšej konzervácie koncov hriadeľov a iných holých plôch
Pri vnútornom
uskladňovaní
do 36 mesiacov 1)
Tectyl 846 K19
cca. 50 μm
Pri uskladňovaní
vonku
do 12 mesiacov 2)
Dlhodobá konzervácia na báze vosku:
- odolnosť voči morskej vode
­ tropikalizovaný
­ (rozpustná so zlúčeninami CH)
1)
Prevodovka sa musí skladovať na mieste chránenom proti poveternostným vplyvom v polohe ako pri
použití na suchom drevenom podstavci odolnom proti vibráciám a musí sa zakryť.
2)
Pri skladovaní na voľnom priestranstve sa musí prevodovka obzvlášť starostlivo zakryť a je nutné dbať
na to, aby sa na prevodovke nemohla usádzať vlhkosť a cudzie látky. Trvalému vlhku sa musí zabrániť.
Prevedenie vnútornej a vonkajšej konzervácie je popísané v kapitole 7 (pozri bod 7.3.1.3
a 7.3.2.1)!
BA 5030 sk 02/2013
25 / 95
5.
Technický popis
Musia sa dodržiavať pokyny v kapitole 3, ”Bezpečnostné pokyny”!
5.1
Všeobecný popis
Prevodovka sa dodáva s jedno-, dvoj-, troj-, alebo so štvorstupňovým čelný prevodom. Prevodovka
s kužeľovým čelným ozubeným prevodom sa dodáva ako dvoj-, troj- alebo ako štvorstupňová
prevodovka. Je dimenzovaná pre montáž do vodorovnej polohy. Na požiadanie je možné dodať
prevodovku aj pre inú polohu montáže.
Prevodovku je možné zásadne prevádzkovať v obidvoch smeroch otáčania. Výnimky
tu tvoria prevedenia prevodoviek s blokovaním spätného chodu alebo s preklzovacou
spojkou. V prípade, že by sa mal pre tieto prevedenia zmeniť smer otáčania, je
potrebná konzultácia s Siemens.
Sú možné rôzne usporiadania hriadeľov (prevedenia a priradenia smerov otáčania), ktoré sú ďalej
schematicky znázornené ako plné hriadele:
Tabuľka 12: Vyhotovenia a priradenia smerov otáčania
Konštrukčný
typ
A
B
C
D
Prevedenie
E
F
G
H
I
H1SH
H2SHH2HM
H2HHH2DM
H2DHH2KM
H2KHH2FM
H2FHH2VH
H3SHH3HM
H3HHH3DM
H3DHH3KM
H3KHH3FM
H3FHH3VH
H4SHH4HM
H4HHH4DM
H4DHH4KM
H4KHH4FM
H4FHH4VH
B2SHB2HM
B2HHB2DM
B2DHB2KM
B2KHB2FM
B2FHB2VH
B3SHB3HM
B3HHB3DM
B3DHB3KM
B3KHB3FM
B3FHB3VH
B4SHB4HM
B4HHB4DM
B4DHB4KM
B4KHB4FM
B4FHB4VH
Priradenie smerov otáčania na vyhotovenie v rozmerovom výkrese sa určuje pri montáži
pomocného pohonu (ako údržbový alebo zaťažovací pohon).
Prevodovky sú charakteristické priaznivou hlučnosťou, ktorá sa dosahuje vďaka kužeľovým a čelným
kolesám s dlhým trvaním záberu a skrini pohlcujúcej hluk.
Priaznivé teplotné vlastnosti prevodovky vyplývajú z jej dobrej účinnosti, veľkej plochy povrchu skrine
a výkonného chladiaceho systému.
BA 5030 sk 02/2013
26 / 95
5.2
Prevedenia výstupného člena
..S.
..V.
..F.
..H.
Plný hriadeľ
Plný hriadeľ
zosilnený
Prírubový hriadeľ
Dutý hriadeľ s
drážkou pre
zalícované pero
Obrázok 9:
5.3
..D.
..K.
Dutý hriadeľ Dutý hriadeľ s profilom
pre zmršťovací ozubeného náboja
kotúč
podľa DIN 5480
Prevedenia výstupného člena
Skriňa
Skriňa je vyrobená z liatiny a v prípade potreby je možné ju vyrobiť aj z ocele.
Skrine do konštrukčnej veľkosti 12 sú v jednodielnom prevedení. Výnimku tvorí konštrukčný typ H1SH,
ktorý presne ako konštrukčné veľkosti 13 až 22 iných konštrukčných typov majú dvojdielnu skriňu. Skriňa
je odolná voči skrúteniu a svojim tvarom vykazuje veľmi dobré zvukové a teplotné vlastnosti.
Skriňa prevodovky je vybavená nasledovne:
•
Prepravné oká (dostatočne nadimenzované na prepravu)
•
Inšpekčný a/alebo montážny kryt (na naplnenie oleja a/alebo inšpekciu)
•
Olejový priezor alebo meracia tyčinka na olej (na kontrolu hladiny oleja)
•
Výpustná olejová skrutka (na vypustenie oleja)
•
Vzduchový filter (na odvzdušnenie)
Farebné označenie odvzdušňovania, plnenia olejom, hladiny oleja a vypúšťania oleja:
Miesto odvzdušňovania:
žlté
Miesto vypúšťania oleja:
biele
Miesto plnenia oleja:
žlté
Mazacie miesto:
červené
Hladina oleja:
červené
Hladina oleja:
červené
BA 5030 sk 02/2013
27 / 95
2
3
17
4 1 14
6
7 1)
10
5
5
7
9
12
13
18
8
11
Obrázok 10: Výbava prevodovky na prevodovkách konštrukcie H..H ≤ 12
1)
len pre H1SH
3 14 3
1
4 15
2
17
7
10
5
5
6
9
13
11
8
16
12
Obrázok 11: Výbava prevodovky na prevodovkách konštrukcie H..H ≥ 13
3 14 3
1
4 15
2
17
7
10
5
5
6
13
8
18
12
Obrázok 12: Výbava prevodovky na prevodovkách konštrukcie H..M ≥ 13
BA 5030 sk 02/2013
28 / 95
9
2
3
17
4 1 14
6
9
5
10
5
7
13
12
18
8
11
Obrázok 13: Výbava prevodovky na prevodovkách konštrukcie B..H ≤ 12
3 14 3
1
4 15
2
17
7
9
5
10
5
6
13
12
11
8
16
Obrázok 14: Výbava prevodovky na prevodovkách konštrukcie B..H ≥ 13
3 14 3
1
4 15
2
17
7
9
5
10
6
13
12
8
18
Obrázok 15: Výbava prevodovky na prevodovkách konštrukcie B..M ≥ 13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Skriňa
Transportné oká
Kryt
Kryt
Tesnenia hriadeľov
Mierka oleja
Prevzdušnenie a odvzdušnenie skrine
Skrutka na vypúšťanie oleja
Kryt a/alebo kŕčok ložiska
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Typový štítok
Upevnenie prevodovky
Kryt vedenia vzduchu
Ventilátor
Inšpekčné a/alebo montážne kryt
Vyrovnávacie plochy
Vyrovnávací závit
Plnenie oleja
Upevnenie pre momentovú podperu
Presné vyobrazenie prevodovky je možné si pozrieť na výkresoch dokumentácie prevodovky.
BA 5030 sk 02/2013
29 / 95
5
5.4
Ozubené diely
Zvonku ozubené diely prevodovky sú kalené. Kužeľovité ozubenia a ozubenia čelných kolies sú brúsené.
Vysoká kvalita ozubenia minimalizuje úroveň hluku prevodovky a zaručuje prevádzkovo bezpečný chod.
Ozubené kolesá sú spojené s hriadeľmi pomocou lisovaného uloženia a lícovaných pružín alebo
pomocou uložení nasadením za tepla. Spojenia prenášajú vznikajúce krútiace momenty s dostatočnou
bezpečnosťou.
5.5
Mazanie
5.5.1
Ponorné mazanie
Ak to nie je zmluvne dohodnuté ináč, dostatočný prívod oleja k ozubeniam a ložiskám je zabezpečený
ponorným mazaním. Týmto sú prevodovky zvlášť nenáročné na údržbu.
5.6
Skladovanie hriadeľov
Všetky hriadele sú skladované na valivých ložiskách.
5.7
Tesnenia hriadeľov
Tesniace krúžky radiálneho hriadeľa alebo tesnenia Taconite na prechodoch hriadeľov zabraňujú
vytekaniu oleja z prevodovky a prenikaniu nečistôt do prevodovky.
5.7.1
Radiálne tesniace krúžky hriadeľa
Radiálne tesniace krúžky hriadeľa sa všeobecne používajú ako štandardné tesnenie. Prednostne sú tieto
vybavené dodatočnou protiprachovou vrstvou na ochranu vlastnej tesniacej vrstvy pred vonkajším
znečistením.
Pre zvláštne montážne polohy sa vkladá tesniaci krúžok radiálneho hriadeľa tukového
vankúša v spojení s krúžkom.
Pri veľkom množstve prachu podľa prípustných podmienok smernice 94/9/EG je
použitie predpokladané len v spojitosti s tesnením Taconite (pozri bod 5.7.2).
Obrázok 16: Radiálny tesniaci krúžok hriadeľa
BA 5030 sk 02/2013
30 / 95
5.7.2
Tesnenia Taconite
Tesnenia Taconite boli špeciálne skonštruované pre prípady použitia v prašnom
prostredí. Vnikaniu prachu sa zabraňuje kombináciou troch tesniacich prvkov
(radiálnym tesniacim krúžkom hriadeľa, lamelovým tesnením a tukom premazávaným
labyrintovým tesnením).
4
2
3
1
Obrázok 17: Tesnenia Taconite
1
2
Radiálny tesniaci krúžok hriadeľa
Lamelové tesnenie
3
4
Labyrintové tesnenie naplnené tukom, premazávateľné
Plochá maznica AM10x1 podľa DIN 3404
U tesnení Taconite sa rozlišujú nasledovné typy prevedenia:
Taconite "E"
Taconite "F"
2
1
1
4
3
Taconite "F‐F" a "F‐H"
Taconite "F‐K"
Obrázok 18: Tesnenia Taconite, Varianty E, F, F­F, F­H a F­K
1
2
Výstup prevodu
Taconite "F­F"
3
4
Taconite "F­H"
Taconite "F­K"
BA 5030 sk 02/2013
31 / 95
Tabuľka 13: Opis variantov tesnenia Taconite
Typ
prevedenia
Taconite
Oblasť použitia
"E"
Všetky hnacie hriadele
s alebo bez ventilátora
"F"
Výstupný hriadeľ
Konštrukčný typ S
Konštrukčný typ V
Konštrukčný typ F
"F‐F"
Výstupný hriadeľ
Konštrukčný typ H
Konštrukčný typ K
"F‐H"
Výstupný hriadeľ
Konštrukčný typ H
Konštrukčný typ K
"F‐K"
Výstupný hriadeľ
Konštrukčný typ D
Poznámky
(Plný hriadeľ)
/Plný hriadeľ zosilnený)
(Prírubový hriadeľ)
(Dutý hriadeľ s drážkou)
(Dutý hriadeľ s profilom
ozubeného náboja
podľa DIN 5480)
(Dutý hriadeľ s drážkou)
(Dutý hriadeľ s profilom
ozubeného náboja
podľa DIN 5480)
Labyrintové tesnenie premazávateľné
tukom
Labyrintové tesnenie premazávateľné
z obidvoch strán vrátane prachotesného
ochranného krytu ako ochrana proti
dotyku na strane prevodovky odvrátenej
k výstupu prevodovky
Premazávateľné labyrintové tesnenie
na strane výstupu prevodovky,
na protiľahlej strane prachotesný
ochranný kryt
(Dutý hriadeľ pre
zmršťovací kotúč)
Pre premazanie labyrintových tesnení sa musia dodržiavať stanovené intervaly
premazania (pozri tabuľka 29 ve bode 10.1).
5.8
Blokovanie spätného chodu
Pre určité požiadavky môže byť prevodovka vybavená mechanickým blokovaním spätného chodu. Táto
blokovanie spätného chodu pripúšťa prevádzku len v stanovenom smere otáčania. Smer otáčania je
označený na vstupnej a výstupnej strane prevodovky prostredníctvom šípky udávajúcej smer otáčania.
Blokovanie spätného chodu je inštalované olejotesne na prevodovke pomocou spojovacej príruby
a integrované do obvodu obehu oleja.
Blokovanie spätného chodu má svorkové telesá, ktoré sa nadvihujú odstredivou silou. Ak sa prevodovka
otáča v predpísanom smere otáčania, vnútorný krúžok sa otáča spolu s klietkou so svorkovými telesami
v smere otáčania hriadeľa, ale vonkajší krúžok sa nehýbe. Od určitého počtu otáčok (zdvíhacie otáčky)
sa z vonkajšieho krúžku zdvihnú svorkové telesá. Blokovanie spätného chodu pracuje v tomto
prevádzkovom stave bez opotrebenia.
1
2
4
3
5
6
Obrázok 19: Blokovanie spätného chodu
1
2
3
Vonkajší krúžok
Vnútorný krúžok
Klietka so svorkovými telesami
4
5
6
Hriadeľ
Uzatvárací kryt
Výpust zvyškov oleja
BA 5030 sk 02/2013
32 / 95
Prostredníctvom otáčania klietky je možné zmeniť smer blokovania spätného chodu. Ak je
požadovaná zmena smeru blokovania, je potrebná v každom prípade konzultácia s firmou
Siemens.
Aby sa predišlo poškodeniam blokovania spätného chodu alebo prevodovky, nesmie
sa motor pohybovať proti smeru blokovania prevodovky.
Musí sa dodržiavať pokyn nalepený na prevodovke.
Pred pripojením motora sa musí určiť točivé pole trojfázovej siete pomocou indikátora smeru točivého poľa
a motor zapojiť podľa vopred stanoveného smeru otáčania.
Pri prevádzke prevodovky s otáčkami nižšími než sú zdvíhacie otáčky blokovania
spätného chodu sa blokovania spätného chodu pravidelne obnovujú. Údaj
o výmenných intervaloch je uvedený na rozmerovom výkrese prevodovky a na štítku
na prevodovke. Tento štítok je umiestnený na skrini prevodovky v blízkosti blokovania
spätného chodu.
5.9
Blokovanie spätného chodu obmedzujúce krútiaci moment (špeciálne vyhotovenie)
Pre zvláštne prípady použitia, napr. dvojité pohony, je k dispozícii blokovanie spätného chodu
obmedzujúce krútiaci moment. Toto blokovanie spätného chodu je kombinácia zariadenia na blokovanie
spätného chodu s odstredivými zdvíhacími svorkovými telesami a brzdou. Klzný krútiaci moment sa
nastavuje podľa počtu prítlačných pružín.
„Kĺzaním” sa chráni prevodovka a svorkovacie zariadenia blokovania spätného chodu pred neprípustne
vysokými zaťažením pri spätnom otáčaní. Pri dvojitých pohonoch sa pri spätnom chode navyše dosiahne
rovnomerné rozdelenie zaťaženia na obe prevodovky.
6
5
4
3
2
7
1
xmin.
Obrázok 20: Blokovanie spätného chodu obmedzujúce krútiaci moment
1
2
3
4
Vonkajší krúžok
Vnútorný krúžok
Klietka so svorkovými telesami
Hriadeľ (spojovacia príruba)
5
6
7
Poistný drôt
Vodiaca skrutka s prítlačnou pružinou
Trecie obloženie
Blokovanie spätného chodu s obmedzením krútiaceho momentu je inštalované olejotesne na prevodovke
pomocou spojovacej príruby a integrované do obvodu obehu oleja.
Prostredníctvom otáčania klietky je možné zmeniť smer blokovania spätného chodu. Ak je
požadovaná zmena smeru blokovania, je potrebná v každom prípade konzultácia s firmou
Siemens.
Kĺzavý krútiaci moment bol v továrni nastavený na správnu hodnotu; ďalšie nastavenie pri
uvádzaní do prevádzky nie je povolené.
Na zaistenie nastaveného kĺzavého krútiaceho momentu sú vodiace skrutky prítlačných pružín
zaistené s poistným drôtom. Právo na uplatnenie záruky zaniká, keď poistný drôt skrutiek
chýba alebo je poškodený.
BA 5030 sk 02/2013
33 / 95
Z bezpečnostných dôvodov nesmiete v žiadnom prípade vykonávať zmenu kĺzavého
krútiaceho momentu.
Hrozí nebezpečenstvo, že záťaž sa po vypnutí motora nezadrží bezpečne vo svojej
polohe a môže sa urýchlene otočiť späť.
Blokovanie spätného chodu pracuje spravidla bez opotrebenia. Rozmer "xmin.” musíte
preventívne preskúšať raz ročne a po každom uvoľnení (iba Typ FXRT).
Rozmer „xmin.” nesmie byť menší ako uvedený na typovom štítku blokovacieho
zariadenia spätého chodu. Po dosiahnutí tohto rozmeru je potrebná konzultácia so
Siemensom.
Aby sa predišlo poškodeniam blokovania spätného chodu alebo prevodovky, nesmie
sa motor pohybovať proti smeru blokovania prevodovky.
Musí sa dodržiavať pokyn nalepený na prevodovke.
Uvoľnovacie zariadenie nesmiete aktivovať, ak je prítomná výbušná atmosféra
(iba Typ FXRT). Pri použití tohto typu možnosti uvoľnenia musíte navyše dodržať
návod na použitie blokovacieho zariadenia spätného chodu.
5.10
Chladenie
Prevodovka je podľa potreby vybavená ventilátorom, chladiacim hadom alebo
osobitne dodaným zariadením na zásobovanie olejom. Pri použití samostatne
pridaného zariadenia na zásobovanie olejom sa musí taktiež zohľadňovať špeciálny
návod na obsluhu tohto zariadenianie na zásobovanie olejom.
Zariadenie na zásobovanie olejom musí byť dimenzované a vyrobené na použitie
podľa smernice 94/9/ES.
Pri inštalácii prevodovky dbajte na to, aby na povrchu skrine ostala voľná konvekcia, aby
nedochádzalo k prehrievaniu prevodovky.
5.10.1 Ventilátor
Ventilátor je spravidla umiestnený na rýchlobežnom hriadeli prevodovky a je zabezpečený krytom
vzduchových vedení proti náhodnému dotyku. Ventilátor nasáva vzduch cez ochrannú mriežku krytu
a výpúšťa ho ponad jeho postranné vzduchové vedenia na skrini prevodovky. Pritom vzduch odvádza
určité množstvo tepla zo skrine.
1
1
2
2
H...
B...
Obrázok 21: Ventilátor na prevodovkách konštrukcie H... a B...
1
Ventilátor
2
Kryt vedenia vzduchu
Presné vyobrazenie prevodovky je možné si pozrieť na výkresoch dokumentácie prevodovky.
BA 5030 sk 02/2013
34 / 95
Pri prevodovkách, ktoré sú vybavené ventilátorom, musí byť pri umiestnení
ochranného zariadenia pre spojku alebo podobne zaručená dostatočná vzdialenosť
ako sací prierez pre chladiaci vzduch.
Požadovaná vzdialenosť je uvedená na kótovanom výkrese v dokumentácii
prevodovky.
Musí byť zabezpečené správne upevnenie krytu vedenia vzduchu. Kryt vedenia
vzduchu sa musí chrániť pred vonkajším poškodením. Ventilátor sa nesmie dotýkať
krytu vedenia vzduchu.
Znečistením ventilátora ako aj povrchu skrine sa chladiaci účinok výrazne zníži
(kapitola 10, "Údržba a ošetrovanie").
5.10.2 Chladiaci had
Prevodovka môže byť v nádobe na olej vybavená chladiacim hadom. Do chladiaceho hada je cez prípojku
vody privádzaná studená voda. Prívod musí zabezpečiť prevádzkovateľ. Ako chladiaca voda sa môže
použiť sladká, morská alebo brakická voda.
Pri prúdení cez chladiaci had sa odoberá určité množstvo tepla prevodovému oleju a odovzdáva sa
chladiacej vode.
3
X
X
1, 2
3
X
3
1
H...
2
B...
Obrázok 22: Chladiaci had na prevodovkách konštrukcie H... a B...
1
Prípojka chladiacej vody
2
Redukčná skrutka
3
Výstupný hriadeľ
Presné vyobrazenie prevodovky je možné si pozrieť na výkresoch dokumentácie prevodovky.
Smer prietoku v prevodovke je ľubovoľný. Tlak chladiacej vody môže byť maximálne
8 bar.
Pri nebezpečenstve zamrznutia a dlhšej dobe nepoužívania prevodovky sa musí
chladiaca voda vypustiť. Zbytky vody sa musia vyfúkať stlačeným vzduchom.
Konce chladiaceho hada sa nesmú v žiadnom prípade pretočiť, pretože môže dôjsť
k jeho zničeniu..
Uťahovanie a/alebo demontáž redukčnej skrutky nie je povolená, pretože by mohlo
dôjsť k poškodeniu chladiaceho hada.
Pri vyfukovaní stlačeným vzduchom musíte venovať zvýšenú pozornosť.
Noste ochranné okuliare!
Vyhýbajte sa príliš vysokému tlaku na vstupe chladiacej vody. Použite na to reguláciu
množstva chladiacej vody (napr. cez reduktor tlaku alebo na to určenú zatváraciu armatúru).
Veľkosť pripojenia je uvedená na rozmerovom výkrese prevodovky. Potrebné množstvo
chladiacej vody a max. prípustná vstupná teplota sú uvedené na dátovom liste a/alebo
prístrojovom liste.
BA 5030 sk 02/2013
35 / 95
Tabuľka 14: Požadované množstvo chladiacej vody (l/min.)
Kon‐
štrukčný typ
3
4
5
6
7
8
9
H1SH
4
-
4
-
4
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
1)
-
H2.H
-
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
1)
1)
H2.M
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
8
8
8
8
8
1)
1)
H3.H
-
-
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
1)
1)
H3.M
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
8
8
8
8
8
1)
1)
B2.H
-
4
8
4
8
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
-
-
B3.H
-
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
1)
1)
B2.M
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
8
8
8
8
8
-
-
8
1)
1)
B3.M
1)
-
-
-
-
-
-
-
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
-
-
-
8
8
8
8
8
20 až 22
Na požiadanie
Technické údaje je možné si pozrieť v zozname zariadení, ktorý je závislý od objednávky.
5.10.3 Doinštalované zariadenie na zásobovanie olejom s vzduchovým chladičom oleja
Pre konštrukčné typy H1.., H2.. a B2.. je možné použiť zariadenie na zásobovanie olejom s vzduchovým
chladičom oleja. Toto chladiace zariadenie oleja je pevne namontované na prevodovke.
Súčasti:
•
Vzduchový chladič oleja
•
Prírubového čerpadla
•
Hrubého filtra ( filter s dvojitým spínaním od veľkosti 13)
•
Zariadenie na kontrolu tlaku
•
Regulačný ventil teploty
•
Potrubia
Kontrola funkčnosti sa vykonáva kontrolou teploty v olejovej zbernej vani alebo
kontrolou tlaku.
Vzduchový chladič oleja slúži na chladenie prevodového oleja, pričom ako chladiace médium slúži okolitý
vzduch. Olej je v závislosti od prietoku vedený jedným alebo viacerými smermi cez chladič okolitým
vzduchom, ktorý je privádzaný z ventilátora. Pre studený štart je zásadne určené obtokové vedenie
s regulačným ventilom teploty.
Smer dopravy použitých čerpadiel je nezávislý od smeru otáčania, pokiaľ v dokumentácii
nie je poznačené niečo iné.
Pri pripájaní použitých armatúr vždy dodržiavajte skutočný smer dopravy.
BA 5030 sk 02/2013
36 / 95
2
3 2
4
6
6
5
1
5
1
H1.. / H2.. ≤ 12
H1.. / H2.. ≥ 13
Obrázok 23: Zariadenia na chladenie oleja vzduchom na prevodovkách konštrukcie H1.. a H2..
3 2
2
4
6
6
5
1
5
1
B2.. ≤ 12
B2.. ≥ 13
Obrázok 24: Zariadenia na chladenie oleja vzduchom na prevodovkách konštrukcie B2..
1
2
3
Prírubové čerpadlo
Zariadenie na kontrolu tlaku
Hrubý filter
4
5
6
Filter v dvojitom zapojení
Vzduchový chladič oleja
Regulačný ventil teploty
Presné vyobrazenie prevodovky je možné si pozrieť na výkresoch dokumentácie prevodovky.
Pri inštalácii prevodovky s doinštalovaným vzduchovým chladičom oleja sa musí
dbať na to, aby nebola obmedzená cirkulácia vzduchu.
Požadovanú minimálnu vzdialenosť od susediacich konštrukčných dielov, stien
a pod. je potrebné si pozrieť na výkresoch dokumentácie prevodovky.
V určitých prípadoch použitia je možné namiesto prírubového čerpadla použiť motorové čerpadlo.
Pri prevádzke a údržbe častí zariadenia na zásobovanie olejom dodržiavajte návody
na použitie zariadení.
Technické údaje sú uvedené v dátovom liste a/alebo prístrojovom liste.
Znečistením ventilátora ako aj povrchu skrine sa chladiaci účinok výrazne zníži (kapitola 10, ”Údržba
a ošetrovanie”).
BA 5030 sk 02/2013
37 / 95
5.10.4 Doinštalované zariadenie na zásobovanie olejom s vodným chladičom oleja
Pre konštrukčné rady H1.., H2.., a B2.. je možné v závislosti od objednávky použiť zariadenie na
zásobovanie olejom s vodným chladičom oleja. Toto je pevne namontované na prevodovke.
Súčasti:
•
Čerpadlo
•
Vodný chladič oleja
•
Potrubia
Podľa veľkostí a podľa zmluvy môže mať zariadenie na zásobovanie olejom s vodným chladičom oleja
dodatočne tieto súčasti:
•
Filter
•
Kontrolné prístroje
Kontrola funkčnosti sa vykonáva kontrolou teploty v olejovej zbernej vani alebo
kontrolou tlaku.
Smer dopravy použitých čerpadiel je nezávislý od smeru otáčania, pokiaľ v dokumentácii
nie je poznačené niečo iné.
Pri pripájaní použitých armatúr vždy dodržiavajte skutočný smer dopravy.
Potrebnú prípojku chladiacej vody musí zhotoviť prevádzkovateľ.
2
2
5
4
3
5
6
1
6
1
H1.. / H2.. ≤ 12
H1.. / H2.. ≥ 13
Obrázok 25: Zariadenia na chladenie oleja vodou na prevodovkách konštrukcie H1.. a H2..
2
2
5
4
3
5
6
6
1
1
B2.. ≤ 12
B2.. ≥ 13
Obrázok 26: Zariadenia na chladenie oleja vodou na prevodovkách konštrukcie B2..
1
2
3
Prírubové čerpadlo
Zariadenie na kontrolu tlaku
Hrubý filter
4
5
6
Filter v dvojitom zapojení
Vodný chladič olej
Vstup a výstup chladiacej vody
Presné vyobrazenie prevodovky je možné si pozrieť na výkresoch dokumentácie prevodovky.
BA 5030 sk 02/2013
38 / 95
Aby sa dosiahol optimálny chladiaci výkon, musí sa dodržiavať predpísaný smer
prúdenia vo vodnom chladiči oleja. chladiaci výkon, musí sa dodržiavať predpísaný
smer prúdenia v chladiči voda-olej. Prívod a odvod chladiacej vody sa nesmie
zameniť.
Tlak chladiacej vody môže byť maximálne 8 bar.
Pri nebezpečenstve zamrznutia a dlhšej dobe nepoužívania prevodovky sa musí
chladiaca voda vypustiť. Zbytky vody sa musia vyfúkať stlačeným vzduchom.
Pri vyfukovaní stlačeným vzduchom musíte venovať zvýšenú pozornosť.
Noste ochranné okuliare!
Na základe objednávky je možné pri určitých prípadoch použitia namiesto prírubového čerpadla použiť
motorové čerpadlo.
Pri prevádzke a údržbe sa musia dodržiavať návody na obsluhu uvedené v dodatku
podľa objednávky.
Technické údaje je možné si pozrieť v zozname zariadení, ktorý je závislý od
objednávky.
5.10.4.1 Čerpadla
Použité čerpadlá sú určené na čerpanie mazacích olejov. Dopravované médium nesmie obsahovať
žiadne abrazívne súčasti a nesmie chemicky útočiť na materiály čerpadla. Predpokladom pre dobré
fungovanie, vysokú bezpečnosť prevádzky a dlhú životnosť čerpadla je predovšetkým vždy čisté
prepravované médium s mazacou schopnosťou.
5.10.4.2 Vodný chladič olej
Vodné chladiče oleja sú určené na chladenie oleja. Ako chladiace médium sa používa voda.
Veľkosť pripojenia je uvedená na rozmerovom výkrese prevodovky. Potrebné množstvo
chladiacej vody a max. prípustná vstupná teplota sú uvedené na dátovom liste a/alebo
prístrojovom liste.
5.10.4.3 Filter
Filter chráni ďalej zapojené agregáty, meracie a regulačné zariadenia pred nečistotami. Filter sa skladá
zo skrine s pripojeniami a sitom. Médium prechádza cez skriňu, pri čom dochádza k zadržiavaniu
unášaných nečistôt.
Znečistené filtračné vložky musíte vyčistiť alebo vymeniť.
BA 5030 sk 02/2013
39 / 95
5.11
Kontrola teploty oleja
Prevodovka kategórie prístroja 2 je vybavená odporovým teplomerom Pt 100 na
meranie teploty oleja v olejovej nádrži.
Prevodovka kategórie prístroja 3 môže byť vybavená odporovým teplomerom Pt 100
na meranie teploty oleja v olejovej nádrži.
Aby bolo možné merať teploty a/alebo teplotné rozdiely, musí zákazník odporový
teplomer Pt 100, spĺňa podmienky smernice 94/9/ES, pripojiť na vyhodnocovacie
zariadenie.
Pokyny pre ovládanie sú uvedené v zozname prístrojov.
Dodržiavajte všeobecný návod na obsluhu prístroja.
1
1
H... / B... ≤ 12
1
1
H... / B... ≥ 13
Obrázok 27: Meranie teploty oleja na prevodovkách konštrukcie H... a B...
1
Odporový teplomer Pt 100
Presné vyobrazenie prevodovky je možné si pozrieť na výkresoch dokumentácie prevodovky.
Pri prevádzke a údržbe častí dodržiavajte návody na použitie zariadení.
Technické údaje sú uvedené v dátovom liste a/alebo prístrojovom liste.
5.12
Kontrola hladiny oleja
V závislosti od objednávky môže byť prevodovka vybavená kontrolou hladiny oleja
pomocou vypínača pri dosiahnutie medzného stavu naplnenia. Táto kontrola je
koncipovaná ako kontrola v kľudovom stave (kľudový stav prevodovky) a kontroluje
sa tak hladina oleja pred rozbehom prevodovky. Pri signále ”Hladina oleja je príliš
nízka” sa musí signál viesť tak, že motor pohonu sa nerozbehne a vydá sa varovný
signál. Počas prevádzky sa musí eventuálny signál premostiť.
Ak sa vykonáva kontrola hladiny oleja, je treba obzvlášť dbať na horizontálnu polohu montáže.
H... / B... ≤ 12
H... / B... ≥ 13
Obrázok 28: Kontrola hladiny oleja na prevodovkách konštrukcie H... a B...
Presné vyobrazenie prevodovky je možné si pozrieť na výkresoch dokumentácie prevodovky.
Pri prevádzke a údržbe častí dodržiavajte návody na použitie zariadení.
Technické údaje sú uvedené v dátovom liste a/alebo prístrojovom liste.
BA 5030 sk 02/2013
40 / 95
5.13
Kontrola ložísk
Prevodovka môže byť vybavená s meracími mazničkami na kontrolu ložísk. Tieto meracie vsuvky slúžia
na upevnenie prijímača nárazových impulzov s rýchlospojkou a sú umiestnené na skrini v blízkosti
kontrolovaných ložísk.
Prevodovka sa dá pripraviť aj na kontrolu teploty v ložiskách. V takom prípade je vybavená závitovými
vŕtaniami na inštaláciu odporových teplomerov Pt 100. Túto inštaláciu je treba dohodnúť so Siemensom.
X
"X"
X
SW17
Meracia vsuvka
Obrázok 29: Kontrola ložísk na prevodovkách konštrukcie H...
X
X
X
"X"
SW17
Meracia vsuvka
Obrázok 30: Kontrola ložísk na prevodovkách konštrukcie B...
Presné vyobrazenie prevodovky je možné si pozrieť na výkresoch dokumentácie prevodovky.
5.14
Pomocný pohon
Prevodovka môže byť pre určité použitia vybavená okrem hlavného pohonu aj s pomocným pohonom.
Ten umožňuje prevádzku hlavnej prevodovky s nižšími výstupnými otáčkami pri rovnakom smere
otáčania. Pomocný pohon je spojený s hlavnou prevodovkou cez preklzovaciu spojku. Zásadné
usporiadanie pohonu vidíte na obr. 31.
4
8
7
4
8
3
6/7
1
5
6
5
3
2
2
1
Obrázok 31: Základné usporiadanie prevodovky s hlavným a pomocným pohonom
1
2
3
Hlavný motor
Pomocný motor
Spojka
4
5
6
Hlavná prevodovka
7
Pomocná prevodovka
8
Blokovanie spätného chodu
Preklzovacia spojka
Výstupný hriadeľ hlavnej prevodovky
Podľa prípadu použitia sú pre každú veľkosť prevodovky k dispozícii dva rozdielne silné pomocné pohony.
BA 5030 sk 02/2013
41 / 95
5.14.1 Pomocný pohon, dimenzovaný ako údržbový alebo zaťažovací pohon
Motor pomocného pohonu je nadimenzovaný tak, aby sa dopravné zariadenie dalo prevádzkovať pri
nižších otáčkach v rovnakom smere. Pomocná prevodovka je namontovaná s pomocou vloženej príruby
na hlavnú prevodovku. Pri pomocnej prevodovke ide o motor s kužeľovým prevodom MOTOX-N, ktorý je
k hlavnej prevodovke pripojený cez preklzovaciu spojku. Preklzovacia spojka je umiestnená vo vloženej
prírube a je zásobovaná olejom z hlavnej prevodovky. Motor s kužeľovým prevodom MOTOX-N má
vlastnú olejovú náplň, ktorá je oddelená od hlavnej prevodovky.
Pomocný pohon treba chrániť pred preťažením.
Presné označenie prevodového motora a jeho montážna poloha sú uvedené v rozmerovom výkrese.
Pomocná prevodovka je naplnená olejom už pri dodávke.
Pred pripojením motora sa musí určiť točivé pole trojfázovej siete pomocou indikátora
smeru točivého poľa a motor zapojiť podľa vopred stanoveného smeru otáčania.
Musí sa dodržiavať pokyn nalepený na prevodovke.
Pri prevádzke pomocnej prevodovky (motor s kužeľovým prevodom MOTOX-N) dodržiavajte
osobitný návod na prevádzku.
Aby ste pri poruchách funkcie preklzovacej spojky predišli nadmerným otáčkam, je hnacia kombinácia
z bezpečnostných dôvodov vybavená s kontrolou otáčok. Kontrola otáčok (systém EOC) sa skladá
z vysielača impulzov, ktorý je pripevnený vo vloženej prírube (Obr. 32), a z vyhodnocovacieho prístroja.
Vo vloženej prírube sa na vhodnom mieste predpokladá so závitovým vŕtaním M18x1 pre
vysielač impulzov. Rozmer „x” sa zameriava podľa údajov výrobcu prístroja (pozri Obr. 32).
2
7
7
2
3
3
6
"X"
"X"
6
5
1
1
"X"
4
5
7
4
Obrázok 32: Pomocný pohon
1
2
3
Hlavná prevodovka
Pomocná prevodovka
Vložená príruba
4
5
Hnací hriadeľ hlavnej
prevodovky
Blokovanie spätného chodu
6
7
Preklzovacia spojka
Vysielač impulzov pre
kontrolu otáčok
Kontrola otáčok musí byť zapnutá tak, aby sa pri počte otáčok „>nula” na výstupnom hriadeli pomocného
pohonu automaticky vypol hlavný pohon. Z bezpečnostných dôvodov musíte v pravidelných intervaloch,
ale najmenej raz za štvrťrok, vykonať skúšku vypínacej funkcie. Na preskúšanie vypínacej funkcie sa
zapne pomocný pohon. Ak sa prepne kontrolné zariadenie otáčok - kontrola napr. cez kontrolku - je
kontrola otáčok funkčná.
BA 5030 sk 02/2013
42 / 95
Táto kontrola otáčok je bezpodmienečne potrebná z bezpečnostných dôvodov,
pretože pri poruche preťahovacieho systému môže dôjsť k explozívnemu zničeniu
pomocného pohonu kvôli nadmerným otáčkam.
Farebné označenie odvzdušňovania, plnenia olejom, hladiny oleja a vypúšťania oleja:
Miesto odvzdušňovania:
žlté
Miesto vypúšťania oleja:
biele
Miesto plnenia oleja:
žlté
Mazacie miesto:
červené
Hladina oleja:
červené
9
2
18 16
1
15
18
14
4
13
3
5
8
7
10
6
B3.H / T3.H ≤ 12
6
17 6
Obrázok 33: Vybavenie prevodovky s pomocným pohonom konštrukcie B3.H / T3.H
3
2
9
5
11
17
18
1
16
14
4
13
8
7
6
10
B3.H ≥ 13
12
15
6
Obrázok 34: Vybavenie prevodovky s pomocným pohonom konštrukcie B3.H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hlavná prevodovka
Transportné oká
Tesnenia hriadeľov
Mierka oleja
Prevzdušnenie a odvzdušnenie skrine
Skrutka na vypúšťanie oleja
Kryt ventilátora
Ventilátor
Inšpekčné a/alebo montážne kryt
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Upevnenie prevodovky
Vyrovnávacie plochy
Vyrovnávací závit
Pomocná prevodovka
Elektromotor
Preklzovacia spojka
Blokovanie spätného chodu
Kontrola otáčok
Skrutka na dopåňanie oleja
BA 5030 sk 02/2013
43 / 95
6
18
5.14.2 Preklzovacia spojka
Ak je prevodovka okrem hlavného pohonu vybavená aj s pomocným pohonom, spojenie sa vykonáva cez
preklzovaciu spojku. Spojka povoľuje pri pohone cez pomocný pohon prenos krútiaceho momentu
v smere otáčania, zatiaľ čo pri pohone cez hlavný pohon je k dispozícii „voľnobežná prevádzka”.
Pri pohone cez hlavný motor ako aj pri pohone cez pomocný pohon sa výstupný hriadeľ hlavnej
prevodovky otáča rovnakým smerom.
Preklzovacia spojka sa nachádza v vloženej prírube a je integrovaná do cirkulácie oleja prevodovky.
Údržba a výmena oleja sa vykonávajú spolu s údržbou a výmenou oleja hlavnej prevodovky.
Preklzovacia spojka má svorkové telesá, ktoré sa nadvihujú odstredivou silou. Ak sa otáča hlavná
prevodovka v predpísanom smere, obieha vnútorný krúžok a so svorkové telesá, pričom vonkajší krúžok
ostáva v pokoji. Od určitého počtu otáčok sa svorkové telesá nadvihnú a preklzovacia spojka pracuje bez
opotrebenia.
Ak sa pohon uskutočňuje cez motor pomocného pohonu cez vonkajší krúžok, preklzovacia spojka má
k dispozícii "unášaciu prevádzku", t.j. hlavná prevodovka sa pomaly pretáča vo zvolenom smere
otáčania. Pri tom sa spolu pomaly otáča súčasne hnací hriadeľ hlavnej prevodovky a poprípade hlavného
motora - pri použití elastickej spojky medzi hlavným motorom a prevodovkou.
Hlavný motor a motor pomocného pohonu sú tak vzájomne blokované, že naraz sa dá zapnúť
iba jeden z motorov.
Pri pohone cez pomocný pohon sa zároveň pomaly otáča hnací hriadeľ hlavnej prevodovky.
Tomuto otáčaniu nesmie nič prekážať. Brzda uložená v hlavnom pohone na hnacej strane sa
musí pri pohone otvárať cez pomocný pohon.
Pri plnení hlavnej prevodovky olejom treba najprv zásobiť mazacie miesto 1 na
vloženej prírube s množstvom a druhom oleja ako je uvedené na typovom štítku.
Pred uvedením do prevádzky musíte preskúšať fungovanie preklzovacej spojky podľa
bodu 7.2.4.
5.14.3 Prevodovka s pomocným prevodom a blokovaním spätného chodu s obmedzením krútiaceho momentu
Ak sa pri prevodovkách s pomocným pohonom používa blokovanie spätného chodu
s obmedzením krútiaceho momentu (pozri bod 5.9), kĺzavý krútiaci moment sa nastaví na
správnu hodnotu už v továrni; pri uvádzaní do prevádzky nie je potrebné žiadne ďalšie
nastavenie ani kontrola.
Z bezpečnostných dôvodov sa v žiadnom prípade nesmie vykonať zmena kĺzavého
krútiaceho momentu, lebo môže dôjsť k výbušnému zničeniu pomocného pohonu
z dôvodu nadmerných otáčok.
Ďalej hrozí nebezpečenstvo, že záťaž sa po vypnutí hlavného motora nezadrží
bezpečne vo svojej polohe a môže sa urýchlene otočiť späť.
BA 5030 sk 02/2013
44 / 95
6.
Montáž
Musia sa dodržiavať pokyny v kapitole 3, ”Bezpečnostné pokyny”!
Pri montáži prevodovky sa nesmie vyskytovať výbušné prostredie.
6.1
Všeobecné pokyny pre montáž
Pri preprave prevodovky musíte dodržať pokyny v kapitole 4, ”Preprava a skladovanie”.
Montáž musia sa musí realizovať veľmi starostlivo oprávnenými, vyškolenými odbornými pracovníkmi.
Poškodenia vzniknuté na základe neodborného prevedenia majú za následok stratu záruky.
Už pri plánovaní je potrebné myslieť na to, že v okolí prevodovky musí byť dostatočný priestor pre jej
montáž a neskoršie práce spojené s ošetrovaním a údržbou.
Voľnú konvekciu na povrchu prevodovky musíte zaistiť cez na to určené opatrenia.
Pre prevodovky s ventilátorom sa musí nechať dostatočný voľný priestor pre vstup vzduchu.
Na začiatku montážnych prác musia byť k dispozícii dostatočné zdvíhacie zariadenia.
Počas prevádzky nie je vyhrievanie z vonkajších zdrojov, ako napr. priame slnečné
žiarenie alebo rôzne zdroje tepla, prípustné a musíte mu zamedziť s použitím
príslušných opatrení!
To sa dá realizovať nasledovne:
– so strechou chrániacou pred slnkom
alebo
– s dodatočným chladiacim agregátom
alebo
– so zariadením na kontrolu teploty v olejovej nádrži s vypínacou funkciou.
Musíte dodržať teplotu okolia uvedenú na typovom štítku!
Pri použití strechy chrániacej pred slnkom sa vyhýbajte hromadeniu tepla!
Pri použití zariadenia na kontrolu teploty sa musí pri dosiahnutí maximálnej prípustnej
teploty olejovej nádrže vyslať výstraha. Pri prekročení max. prípustnej teploty olejovej
nádrže sa musí pohon vypnúť.
Toto vypnutie môže u prevádzkovateľa spôsobiť odstavenie prevádzky!
Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby žiadne cudzie predmety neobmedzili prevádzku
prevodovky (napr. spadnuté predmety alebo záplavy).
Musia sa využiť všetky možnosti upevnenia stanovené pre príslušný konštrukčný typ.
Skrutky, ktoré sú nepoužiteľné pri montážnych a demontážnych prácach sa musia
vymeniť za rovnaké podľa pevnostnej triedy a vyhotovenia.
Na celom pohone sa nesmú vykonávať žiadne elektrické zváracie práce.
Pohony sa nesmú používať ako uzemňujúci bod pre zváračské práce. Ozubené diely
a ložiská sa môžu v dôsledku zvárania zničiť.
Aby bolo počas prevádzky zabezpečené dostatočné mazanie, musí sa dodržať poloha pre
montáž uvedená na výkresoch.
BA 5030 sk 02/2013
45 / 95
6.2
Vybaľovanie
Obsah dodávky je uvedený v odosielacích dokladoch. Úplnosť dodávky sa musí skontrolovať
bezprostredne pri prevzatí. Poškodenia a/alebo chýbajúce diely je potrebné ihneď písomne oznámiť firme
Siemens.
Balenie nesmiete otvárať ani poškodiť, ak tvorí súčasť konzervácie!
•
Odoberte balenie a prepravné zariadenia a zlikvidujte ich podľa predpisov.
•
Vykonajte vizuálnu kontrolu na poškodenia a znečistenia.
Pri rozpoznateľných poškodeniach sa prevodovka nesmie zaviezť do prevádzky.
Musia sa dodržiavať pokyny v kapitole 4, ”Doprava a skladovanie”.
6.3
Montáž prevodovky cez podstavec skrine
6.3.1
Základ
Základ musí byť vodorovný a rovný. Prevodovka sa nesmie pri uťahovaní
upevňovacích skrutiek napínať.
Základ musí byť vytvorený tak, aby nevznikali žiadne rezonančné oscilácie a nemohli sa prenášať žiadne
otrasy od susediacich základov. Konštrukcia základu, na ktorom sa má montovať prevodovka, musí byť
odolná voči krúteniu. Musí byť dimenzovaná zodpovedajúc váhe a krútiacemu momentu za zohľadnenia
síl, ktoré pôsobia na prevodovku.
Vykonajte svedomité vyrovnanie k agregátom na vstupnej a výstupnej strane. Zohľadnite prípadné
prítomné elastické deformácie spôsobené hnacou silou.
Šesťhranné matice alebo skrutky so šesťhrannou hlavou sa musia utiahnuť
predpísaným krútiacim momentom. Uťahovací krútiaci moment je možné zistiť v bode
6.22. Použite skrutky s min. triedou pevnosti 8.8.
Ak pôsobia na prevodovku vonkajšie sily, je vhodné bočnými dorazmi zabrániť posúvaniu.
Rozmery, potreba miesta a usporiadanie prípojok pre napájanie sa musia zistiť z výkresov
dokumentácie prevodovky.
6.3.2
Popis montážnych prác
Pri čistiacich prácach na prevodovke sa nesmie vyskytovať výbušné prostredie.
•
Ochranu proti korózii na hriadeľoch odstrániť vhodným čistiacim prostriedkom (napr. benzínom).
Pritom sa musí bezpodmienečne zamedziť kontaktu čistiaceho prostriedku
(napr. benzínu) s tesniacimi krúžkami hriadeľov.
Zabezpečte dostatočné vetranie. Nefajčite.
Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
•
Prvky pohonu a výstupu prevodovky (napr. diely spojky) nasuňte na hriadele a zaistite.
Ak sa tieto musia nasadzovať zahriate, tak sa musia potrebné teploty spájania zistiť z kótovaných
výkresov z dokumentácie spojky.
BA 5030 sk 02/2013
46 / 95
Ak nie je predpísané inak, zahrievanie môže prebiehať induktívne pomocou horáku alebo v peci.
Chráňte sa pred popálením od horúcich dielov!
Tesniace krúžky hriadeľa chráňte pred poškodením a zahriatím nad + 100 °C (použite
ochranné tepelné štíty proti sálavému teplu).
Prvky je potrebné rýchlo nasunúť na hriadeľ podľa údajov v rozmerovom výkrese v závislosti od
objednávky.
Spojku utiahnite s pomocou naťahovacieho zariadenia (pozri aj bod 6.8).
Narážanie údermi a nárazmi nie je povolené, pretože tým môže dôjsť k poškodeniu
prevodovky.
Pri nasúvaní dielov spojky nesmiete poškodiť tesniace krúžky a dosadacie plochy
hriadeľa.
Pri montáži pohonov sa musí dbať na presné vzájomné vyrovnanie jednotlivých
komponentov. Neprípustne veľké chyby v súosovosti koncov hriadeľov, ktoré sa
majú spojiť, na základe uhlových a/alebo osových posunov vedú k predčasnému
opotrebovaniu, a/alebo ku hmotným škodám.
Príliš mäkké základné rámy alebo základové konštrukcie môžu aj počas prevádzky
spôsobiť radiálne a/alebo axiálne vyosenie, ktoré v kľudovom stave nie je merateľné.
Prevodovky, ktoré vzhľadom na svoju hmotnosť vyžadujú použitie zdvíhacieho zariadenia, sa
musia uviazať tak, ako je to znázornené v kapitole 4, ”Doprava a skladovanie”. Ak sa
prevodovka má prepravovať s dodatočnými dielmi, sú potrebné dodatočné body uchytenia.
Polohu týchto bodov uchytenia pozrite v rozmerovom výkrese podľa objednávky.
6.3.2.1 Vyrovnanie
Na vyrovnanie prevodovky (veľkosti 3 až 12) v horizontálnom smere slúžia opracované plochy na hornej
strane skrine po sňatí inšpekčných a/alebo montážnych krytov.
Vyrovnávacia plocha:
Presnú polohu vyrovnávacích plôch získate z dokumentácie prevodovky.
Prevodovku vyrovnajte s týmito plochami vodorovne, aby bol zaručený jej bezporuchový chod.
Vyrazené hodnoty na vyrovnávacie plochy musia byť bezpodmienečne dodržané.
1
1
Obrázok 35: Vyrovnávacie plochy na prevodovkách do veľkosti 12
BA 5030 sk 02/2013
47 / 95
Pri prevodovkách veľkostí 13 až 22 sa musia dodatočne na hornej časti skrine vytvoriť špeciálne
vyrovnávacie plochy na predbežné vyrovnanie prevodovky. Pre ďalšie uľahčenie vyrovnávania sú
prevodovky týchto veľkostí vybavené v podstavci skrine vyrovnávacími závitmi.
1
1
1
2
2
Obrázok 36: Vyrovnávacie plochy na prevodovkách od veľkosti 13
1
Vyrovnávacie plochy
2
Vyrovnávací závit
Konečné jemné vyrovnanie voči hnacím a výstupným agregátom sa musí vykonávať presne na osi
hriadeľov pomocou:
•
pravítok
•
vodováhy
•
meracích hodín
•
indikátorom atď.
Až potom sa môže prevodovka upevniť a nastavenie ešte raz prekontrolovať.
•
Zaprotokolovať centrovacie miery.
Protokol sa musí uchovávať spolu s návodom.
Od presnosti vzájomného vyrovnania osí hriadeľov závisí podstatne životnosť
hriadeľov, ložísk a spojok. Preto sa musíte vždy snažiť o nulovú odchýlku
(okrem spojok ZAPEX). Za týmto účelom sa musia napr. požiadavky na spojky
zisťovať zo špeciálnych návodov na obsluhu.
Nedodržanie pokynov môže viesť k zlomeniu hriadeľov, ktorých následkom môže byť
ohrozenie života a zdravia.
6.3.2.2 Montáž na základovom ráme
•
Očistite spodnú stranu plôch podstavca prevodovky.
•
Prevodovku položte vhodným zdvíhacím zariadením na základový rám.
•
Skrutky základu dotiahnite predpísaným krútiacim momentom (pozri bod 6.22), prípadné umiestnite
dorazy proti posunutiu.
Prevodovka sa nesmie pri uťahovaní upevňovacích skrutiek napínať.
•
Prevodovku vyrovnajte smerom k hnacím a poháňaným agregátom (pozri bod 6.3.2.1).
•
Zaprotokolovať centrovacie miery.
Protokol sa musí uchovávať spolu s návodom.
BA 5030 sk 02/2013
48 / 95
6.3.2.3 Montáž na betónovom základe vykonať pomocou skrutiek do kameňa alebo na základový kôl
•
Očistite spodnú stranu plôch podstavca prevodovky.
Použitie skrutiek do kameňa:
•
Skrutky do kameňa zaveste spolu s podložkami a šesťhrannými maticami do zpevnenia základu na
skriňu prevodovky (pozri Obr. 37).
Šesťhranné matice dotiahnite až po vytvrdnutí betónu.
1
2
1
2
3
4
5
3
4
5
Šesťhranná matica
Kruhová podložka
Podstavec prevodovky
Skrutka do kameňa
Základ
Obrázok 37: Skrutka do kameňa
Použitie základových kolov:
•
Základové koly zaveste spolu s podložkami a upevňovacími skrutkami do upevnenia základu na skriňu
prevodovky (pozri Obr. 38).
Upevňovacie skrutky dotiahnite až po vytvrdnutí betónu.
1
2
3
4
5
9
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Upevňovacia skrutka
Kruhová podložka
Podstavec prevodovky
Závitový kolík
Podkladací pásik
Základ
Výška hotového základu
Výška pripraveného základu
Základový kôl
Obrázok 38: Základový kôl
•
Prevodovku položte vhodným zdvíhacím zariadením na betónový základ.
•
Prevodovku vodorovne vycentrovať na hriadeľoch pohonu a výstupných hriadeľoch:
─ pri použití skrutiek do kameňa pomocou lícovacích predmetov.
─ pri použití základových kolov pomocou závitových kolíkov (pokiaľ sú k dispozícií).
•
Prípadne pri väčších pôsobiacich silách umiestnite dorazy proti posunutiu.
Otvory v základových koloch pred zaliatím základu utesnite s na to určeným materiálom (napr.
styroporom).
Pri konštrukčných typoch H1 a H2 sa musia pri uťahovaní základových upevňovacích skrutiek
prípadne odskrutkovať kryty vzduchových vedení a následne potom opäť naskrutkovať.
•
V betónovom základe zalejte vynechané otvory pre skrutky do kameňa, resp. základové koly betónom.
BA 5030 sk 02/2013
49 / 95
Šesťhranné matice skrutiek do kameňa alebo upevňovacie skrutky základových kolov
po stuhnutí betónu utiahnite predpísaným krútiacim momentom (pozri bod 6.22).
Prevodovka sa nesmie pri uťahovaní šesťhranných matíc alebo upevňovacích
skrutiek napínať.
6.3.2.4 Montáž na betónovom základe
•
Očistite spodnú stranu plôch podstavca prevodovky.
•
Podložku položte na základovú platňu s jemnou zálievkou.
•
Nasadiť kotviace skrutky.
•
Nasadiť pérové podložky a dotiahnuť matice.
•
Kotviacu skrutku podložte s drevom tak, aby bola od hornej hrany podložky cca. 10 mm (pozri Obr. 39).
2
3
7
8
1
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
Kotviaca skrutka
Podložka
Základová platňa
Pérová podložka
Šesťhranná matica
Drevo
Jemná betónová zálievka
Základ
Obrázok 39: Kotviaca skrutka
•
Nasadiť prevodovku.
Pri doprave sa smie prevodovka upevniť len na určených prepravných okách.
Čelné závity na koncoch hriadeľa sa nesmú používať na umiestnenie závesných
prostriedkov určených na prepravu.
•
Kotviace skrutky potiahnite nahor (za týmto účelom môžete zaskrutkovať skrutku alebo tyč so závitom
do čelného závitu).
•
Položte podložku.
•
Šesťhrannú skrutku rukou zaskrutkujte o pár otočení.
•
Vyrovnajte prevodovku a základy (pozri Obr. 40).
─ Vyrazené hodnoty na centrovacích lištách musia byť bezpodmienečne dodržané.
─ Dodržať centrovacie tolerancie na pohonných a výstupných agregátoch podľa prípustných zmien
uhlov a drážok spojky (pozri výkresy spojky).
•
Vyrovnávacie rozmery treba zaprotokolovať.
BA 5030 sk 02/2013
50 / 95
5
4
6
2
7
3
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Kotviaca skrutka
Podložka
Základová platňa
Krúžok
Šesťhranná matica
Noha telesa
Jemná betónová zálievka
Základ
Obrázok 40: Kotviaca skrutka
Pred ukotvením kotviacich skrutiek musí byť betónová zálievka vytvrdnutá minimálne
28 dní.
•
Kotviace skrutky udržte v polohe ručným utiahnutím matice.
•
Nasaďte ochranné puzdro.
•
Nasadiť hydraulický napínací prípravok.
•
Skrutky striedavo predopnite (napínacie sily pozri bod 6.22).
•
Šesťhranné matice dotiahnite s vhodným nástrojom až na doraz.
Pre zaistenie správneho narábania a nastavenia predpínacieho zariadenia dodržiavajte
návod na použitie od výrobcu.
Upínacie tlaky a/alebo sily predpätia sa musia zaprotokolovať, pozri aj bod 7.2.7.
6.4
Montáž násuvnej prevodovky s dutým hriadeľom a lícovanou perovou drážkou
Čap hriadeľa pracovného stroja (materiál C60+N alebo vyššia pevnosť) musí byť vybavený s tesnou
pružinou podľa normy DIN 6885 Časť 1 Forma A. Okrem toho má byť k dispozícii čelné centrovanie podľa
DIN 332 Forma DS (so závitom) (pre rozmery prípojok hriadeľa pracovného stroja pozri rozmerový výkres
v dokumentácii prevodovky).
6.4.1
Príprava
Pre lepšiu demontáž (pozri aj bod 6.4.3) odporúčame na konci hriadeľa pracovného stroja zriadiť prípojku
pre tlakový olej. Za tým účelom sa musí urobiť vŕtanie, ktoré ústi do vysústruženej dutiny dutého hriadeľa
(pozri obrázok 41). Toto pripojenie môžete použiť aj na nekorózny prívod.
3
1
4
2
Obrázok 41: Dutý hriadeľ s drážkou pre zalícované pero, príprava
1
2
Hriadeľ stroja
Dutý hriadeľ
3
4
Lícované pero
Prípojka tlakového oleja
BA 5030 sk 02/2013
51 / 95
6.4.2
Montáž
Pri čistiacich prácach na prevodovke sa nesmie vyskytovať výbušné prostredie.
•
Napr. benzínom odstráňte antikorózny náter z dutého hriadeľa a z hriadeľa stroja.
Pritom sa musí bezpodmienečne zamedziť kontaktu čistiaceho prostriedku
(napr. benzínu) s tesniacimi krúžkami hriadeľov.
Zabezpečte dostatočné vetranie. Nefajčite.
Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
•
Skontrolujte, či sedlá alebo hrany dutého hriadeľa a hriadeľa stroja nie sú poškodené. Diely prípadne
vhodným nástrojom opraviť a nanovo očistiť.
Na kontaktné plochy naneste mazivo, aby ste predišli tvorbe korózie.
6.4.2.1 Nasunutie
•
Prevodovku nasuňte pomocou matice a závitového vretena. Podoprenie sa uskutoční pomocou
dutého hriadeľa.
Pritom musí dutý hriadeľ lícovať s hriadeľom stroja tak, aby bolo vylúčené spriečenie.
2
3
7
6
5
1
4
Obrázok 42: Dutý hriadeľ s drážkou pre zalícované pero, dotiahnuť s pomocou závitového vretena
1
2
3
Hriadeľ stroja
Dutý hriadeľ
Lícované pero
4
5
6
Matica
Závitové vreteno
Matica
7
Koncová doska
Namiesto zakreslenej matice a závitového vretena je napr. tiež možné použiť hydraulické zdvíhacie
zariadenie (”Lukas”).
Dutý hriadeľ môžete ťahať iba proti nákružku na hriadeli stroja pri jednom
z nasledovných usporiadaní prevodovky:
­ Momentová podpera
­ Podpera s krídlom prevodovky
Pri iných usporiadaniach by mohlo pri uťahovaní dôjsť k nadmernému napnutiu
ložísk.
6.4.2.2 Axiálne zaistenie
Podľa prevedenia zaistite dutý hriadeľ v axiálnom smere na hriadeli stroja (napr. poistný krúžok, koncová
doska, nastavovacia skrutka a pod.).
BA 5030 sk 02/2013
52 / 95
6.4.3
Demontáž
•
Odstráňte axiálnu poistku dutého hriadeľa.
•
Pri tvorbe korózie čiernej ocele na dosadacích plochách treba zľahčiť uvoľnenie prevodovky
s použitím prostriedkov proti korózii. Prostriedky proti korózii môžete naniesť s tlakovou prípojkou na
olej (pozri Obr. 41), napr. s pomocou čerpadla.
•
Po dostatočnom pôsobení uvoľňovača hrdze, prevodovku stiahnite pomocou prípravku (pozri Obr. 43
a Obr. 44).
•
Uvoľnenie prevodovky od hriadeľa stroja môžete podľa možností vykonať nasledovne:
─ s odtlačovacími skrutkami v koncovej doske (pozri Obr. 44), alebo
─ s centrálnym závitovým vretenom, alebo
─ hlavne s hydraulickým zdvihákom ("Lukas").
Koncový krúžok a/alebo pomocný krúžok na sťahovanie prevodovky nepatrí do rozsahu našej
dodávky.
Na obidvoch čelných stranách dutého hriadeľa sa zakaždým nachádzajú 2 závitové vŕtania
(rozmery pozri na obrázku 45) pre skrutky na upevnenie koncových krúžkov na dutom hriadeli.
6
3
1
5
4
2
7
Obrázok 43: Dutý hriadeľ s drážkou pre zalícované pero, demontáž pomocou hydraulického
zdvíhacieho zariadenia (”Lukas”)
1
2
3
4
Hriadeľ stroja
Dutý hriadeľ
Lícované pero
Hydraulické zdvíhacie zariadenie
5
6
7
Závitové vreteno
Prípojka tlakového oleja
Pomocný kotúč na vytlačenie
3
5
1
6
2
4
Obrázok 44: Dutý hriadeľ s drážkou pre zalícované pero, demontáž s koncovou doskou
1
2
3
Hriadeľ stroja
Dutý hriadeľ
Lícované pero
4
5
6
Pomocný kotúč na vytlačenie
Skrutky
Odtláčacie skrutky
Musí sa dbať na to, aby sa počas procesu sťahovania zabránilo spriečeniu.
Pomocný krúžok na vytláčanie nepatrí do rozsahu našej dodávky.
BA 5030 sk 02/2013
53 / 95
s
s
m
*)
m
*)
t
t
Obrázok 45: Dutý hriadeľ s drážkou pre zalícované pero
*) 2 závity posunuté o 180°
Tabuľka 15: Závitové vŕtania na čelných stranách dutého hriadeľa prevodovky
Veľkosť
prevodovky
m
mm
s
t
mm
Veľkosť
prevodovky
m
mm
s
t
mm
4
95
M8
14.5
12
215
M 12
19.5
5
115
M8
14.5
13
230
M 12
19.5
6
125
M8
14.5
14
250
M 12
19.5
7
140
M 10
17
15
270
M 16
24
8
150
M 10
17
16
280
M 16
24
9
160
M 10
17
17
300
M 16
24
10
180
M 12
19.5
18
320
M 16
24
11
195
M 12
19.5
19 ... 22
Na požiadanie
Ak sa pritom, ako je to znázornené na obrázku 43, nepodoprie dutý hriadeľ, ale ešte
sa ťahá aj skriňa, tak sa nesmú prekročiť odtláčacie sily uvedené v nasledujúcej
tabuľke 16.
Tabuľka 16: Max. odtláčacie sily
Veľkosť
Max. odtláčacia sila
prevodovky
N
Veľkosť
Max. odtláčacia sila
prevodovky
N
4
22600
12
113600
5
33000
13
140000
6
37500
14
160000
7
50000
15
193000
8
56000
16
215000
9
65000
17
240000
10
82000
18
266000
11
97200
19 ... 22
Na požiadanie
Prekročenie týchto hodnôt môže spôsobiť poškodenie telesa, uloženia dutého
hriadeľa alebo iných dielov prevodovky. V každom prípade sa musí uloženie dutého
hriadeľa pred opätovným nasadením prevodovky na hriadeľ stroja skontrolovať, či
nie je poškodené.
Pri použití odtláčacích skrutiek alebo závitových vretien sa musí na zníženie nebezpečenstva
zadretia na tomto mieste koniec závitu, ktorý tlačí na pracovný stroj na hlave zaobliť a namazať.
BA 5030 sk 02/2013
54 / 95
6.5
Násuvná prevodovka s dutým hriadeľom a profilom ozubeného náboja podľa DIN 5480
Čap hriadeľa pracovného stroja musí byť vybavený s profilom ozubeného náboja podľa DIN 5480. Okrem
toho má byť k dispozícii čelné centrovanie podľa DIN 332 Forma DS (so závitom) (pre rozmery prípojok
hriadeľa pracovného stroja pozri rozmerový výkres v dokumentácii prevodovky).
6.5.1
Príprava
Pre lepšiu demontáž (pozri aj bod 6.4.3) odporúčame na konci hriadeľa pracovného stroja zriadiť prípojku
pre tlakový olej. Za tým účelom sa musí urobiť vŕtanie, ktoré ústi do vysústruženej dutiny dutého hriadeľa
(pozri Obr.46). Toto pripojenie môžete použiť aj na nekorózny prívod.
3
1
4
2
Obrázok 46: Dutý hriadeľ s profilom ozubeného náboja, príprava
1
2
6.5.2
Hriadeľ stroja
Dutý hriadeľ
3
4
Vložka DU
Prípojka tlakového oleja
Montáž
Pri čistiacich prácach na prevodovke sa nesmie vyskytovať výbušné prostredie.
•
Napr. benzínom odstráňte antikorózny náter z dutého hriadeľa a z hriadeľa stroja.
Pritom sa musí bezpodmienečne zamedziť kontaktu čistiaceho prostriedku
(napr. benzínu) s tesniacimi krúžkami hriadeľov.
Zabezpečte dostatočné vetranie. Nefajčite.
Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
•
Skontrolujte dutý hriadeľ a hriadeľ stroja, či sedlá, ozubenie alebo hrany nie sú poškodené. Diely
prípadne vhodným nástrojom opraviť a nanovo očistiť.
Na kontaktné plochy naneste mazivo, aby ste predišli tvorbe korózie.
BA 5030 sk 02/2013
55 / 95
6.5.2.1 Nasúvanie so zabudovanou vložkou DU
•
Prevodovku nasuňte pomocou matice a závitového vretena. Podoprenie sa uskutoční pomocou
dutého hriadeľa.
Pritom musí dutý hriadeľ lícovať s hriadeľom stroja tak, aby bolo vylúčené spriečenie.
Pri nasúvaní je treba dbať na vhodné postavenie zubov medzi hriadeľom stroja
a dutým hriadeľom. Správna poloha zubov sa dá nájsť otáčaním hnacieho hriadeľa
a/alebo ľahkým pootočením prevodovky okolo dutého hriadeľa.
3
7
1
5
6
4
2
Obrázok 47: Dutý hriadeľ s profilom ozubeného náboja, nasúvanie s vložkou DU
1
2
3
Hriadeľ stroja
Dutý hriadeľ
Vložka DU
4
5
6
Matica
Závitové vreteno
Matica
7
Koncová doska
6.5.2.2 Nasunutie s voľnou vložkou DU
Dodaná voľná vložka DU sa nasunie na hriadeľ stroja, upevní sa rastrovou páskou a potom sa spoločne
s hriadeľom stroja zasunie do dutého hriadeľa prevodovky (pozri obrázok 47).
Pritom musí dutý hriadeľ lícovať s hriadeľom stroja tak, aby bolo vylúčené spriečenie.
Pri nasúvaní je treba dbať na vhodné postavenie zubov medzi hriadeľom stroja
a dutým hriadeľom. Správna poloha zubov sa dá nájsť otáčaním hnacieho hriadeľa
a/alebo ľahkým pootočením prevodovky okolo dutého hriadeľa.
Namiesto zakreslenej matice a závitového vretena je napr. tiež možné použiť hydraulické zdvíhacie
zariadenie (”Lukas”).
Dutý hriadeľ môžete ťahať iba proti nákružku na hriadeli stroja pri jednom
z nasledovných usporiadaní prevodovky:
­ Momentová podpera
­ Podpera s krídlom prevodovky
Pri iných usporiadaniach by mohlo pri uťahovaní dôjsť k nadmernému napnutiu
ložísk.
6.5.2.3 Axiálne zaistenie
Podľa prevedenia musíte zaistiť dutý hriadeľ v axiálnom smere na hriadeli stroja (napr. poistný krúžok,
koncová doska, nastavovacia skrutka a pod.).
BA 5030 sk 02/2013
56 / 95
6.5.3
Demontáž
•
Odstráňte axiálnu poistku dutého hriadeľa.
•
Pri tvorbe korózie čiernej ocele na dosadacích plochách treba zľahčiť uvoľnenie prevodovky
s použitím prostriedkov proti korózii. Prostriedky proti korózii môžete naniesť s tlakovou prípojkou na
olej (pozri Obr. 48), napr. s pomocou čerpadla.
•
Na to musíte odobrať koncovú dosku a poistný krúžok.
•
Po dostatočnom pôsobení uvoľňovača hrdze, prevodovku stiahnite pomocou prípravku (pozri Obr. 48
a/alebo Obr. 49).
•
Uvoľnenie prevodovky od hriadeľa stroja môžete podľa možností vykonať nasledovne:
─ s odtlačovacími skrutkami v koncovej doske (pozri Obr. 49), alebo
─ s centrálnym závitovým vretenom, alebo
─ hlavne s hydraulickým zdvihákom ("Lukas")
6
3
1
5
4
2
7
Obrázok 48: Dutý hriadeľ s profilom ozubeného náboja, demontáž pomocou hydraulického zdvíhacieho
zariadenia ("Lukas")
1
2
3
4
Hriadeľ stroja
5
Dutý hriadeľ
6
Vložka DU
7
Hydraulické zdvíhacie zariadenie ("Lukas")
Závitové vreteno
Prípojka tlakového oleja
Pomocný kotúč na vytlačenie
3
1
5
6
4
2
Obrázok 49: Dutý hriadeľ s profilom ozubeného náboja, demontáž s koncovou doskou
1
2
3
Hriadeľ stroja
Dutý hriadeľ
Vložka DU
4
5
6
Koncová doska
Prípojka tlakového oleja
Odtláčacie skrutky
BA 5030 sk 02/2013
57 / 95
Musí sa dbať na to, aby sa počas procesu sťahovania zabránilo spriečeniu.
Pomocný krúžok na vytláčanie nepatrí do rozsahu našej dodávky.
Ak sa pritom, ako je to znázornené na obrázku 48, nepodoprie dutý hriadeľ, ale ešte
sa ťahá aj skriňa, tak sa nesmú prekročiť odtláčacie sily uvedené v nasledujúcej
tabuľke 17.
Tabuľka 17: Max. odtláčacie sily
Veľkosť
Max. odtláčacia sila
prevodovky
N
Veľkosť
Max. odtláčacia sila
prevodovky
N
4
22600
12
113600
5
33000
13
140000
6
37500
14
160000
7
50000
15
193000
8
56000
16
215000
9
65000
17
240000
10
82000
18
266000
11
97200
19 ... 22
Na požiadanie
Prekročenie týchto hodnôt môže spôsobiť poškodenie telesa, uloženia dutého
hriadeľa alebo iných dielov prevodovky. V každom prípade sa musí uloženie dutého
hriadeľa pred opätovným nasadením prevodovky na hriadeľ stroja skontrolovať, či
nie je poškodené.
Pri použití odtláčacích skrutiek alebo závitových vretien sa musí na zníženie nebezpečenstva
zadretia na tomto mieste koniec závitu, ktorý tlačí na pracovný stroj na hlave zaobliť a dobre
namazať.
6.6
Násuvná prevodovka s dutým hriadeľom a zmršťovacím kotúčom
Koniec hriadeľa pracovného stroja (materiál C60+M alebo vyššej pevnosti) mal by mať centrovanie podľa
DIN 332 modifikácie DS (so závitom) (technické údaje hriadeľa pracovného stroja pozri výkres v mierke
v dokumentácii prevodovky).
6.6.1
Montáž
Pri čistiacich prácach na prevodovke sa nesmie vyskytovať výbušné prostredie.
•
Napr. benzínom odstráňte antikorózny náter z dutého hriadeľa a z hriadeľa stroja.
Pritom sa musí bezpodmienečne zamedziť kontaktu čistiaceho prostriedku
(napr. benzínu) s tesniacimi krúžkami hriadeľov.
Zabezpečte dostatočné vetranie. Nefajčite.
Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
•
Skontrolujte, či sedlá alebo hrany dutého hriadeľa a hriadeľa stroja nie sú poškodené. Diely prípadne
vhodným nástrojom opraviť a nanovo očistiť.
V oblasti zmršťovacieho kotúča musí byť otvor dutého hriadeľa ako aj hriadeľ stroja
absolútne bez tuku.
Od toho závisí vo vysokej miere bezpečnosť prenášania krútiaceho momentu.
Znečistené rozpúšťadlá a čistiace utierky sú nevhodné na odmasťovanie.
BA 5030 sk 02/2013
58 / 95
6.6.1.1 Nasúvanie so zabudovanou vložkou DU
•
Prevodovku nasuňte pomocou matice a závitového vretena. Podoprenie sa uskutoční pomocou
dutého hriadeľa.
Pritom musí dutý hriadeľ lícovať s hriadeľom stroja tak, aby bolo vylúčené spriečenie.
3
7
1
5
6
4
2
Obrázok 50: Dutý hriadeľ vo vyhotovení so zmršťovacím kotúčom, nasúvanie s vložkou DU
1
2
3
Hriadeľ stroja
Dutý hriadeľ
Vložka DU
4
5
6
Matica
Závitové vreteno
Matica
7
Koncová doska
6.6.1.2 Nasunutie s voľnou vložkou DU
Dodaná voľná vložka DU sa nasunie na hriadeľ stroja, upevní sa rastrovou páskou a potom sa spoločne
s hriadeľom stroja zasunie do dutého hriadeľa prevodovky (pozri obrázok 50).
Pritom musí dutý hriadeľ lícovať s hriadeľom stroja tak, aby bolo vylúčené spriečenie.
Namiesto zakreslenej matice a závitového vretena je napr. tiež možné použiť hydraulické zdvíhacie
zariadenie (”Lukas”).
Dutý hriadeľ môžete ťahať iba proti nákružku na hriadeli pri jednom z nasledovných
usporiadaní prevodovky:
­ Momentová podpera
­ Podpera s krídlom prevodovky
Pri iných usporiadaniach by mohlo pri uťahovaní dôjsť k nadmernému napnutiu
ložísk.
6.6.1.3 Axiálne zaistenie
Predpísaným utiahnutím (pozri bod 6.6) zmršťovacieho kotúča sa zabezpečí dostatočná axiálna tuhosť
prevodovky. Dodatočná axiálna poistka nie je potrebná.
BA 5030 sk 02/2013
59 / 95
6.7
Zmršťovací kotúč
S pomocou zmršťovacieho kotúča sa dosiahne lisovaný spoj medzi dutým hriadeľom a zástrčným
hriadeľom/hriadeľom stroja (ďalej označený ako zástrčný hriadeľ). Lisovaný stroj môže prenášať krútiace
momenty, ohybové momenty a sily. Pre prenos momentov a sily je dôležitý štrbinový tlak vytvorený zo
zmršťovacieho kotúča medzi dutým a zástrčným hriadeľom.
Zmršťovací kotúč sa dodáva pripravený na montáž.
Zmršťovací kotúč nesmiete rozoberať pred prvou montážou.
Montáž a uvedenie do prevádzky smie vykonať iba odborný personál. Pred uvedením
do prevádzky si musíte prečítať tento návod, pochopiť ho a dodržiavať ho. Neručíme
za osobné alebo hmotné škody zapríčinené nedbanlivosťou.
6.7.1
Montáž zmršťovacieho kotúča
•
Pred začiatkom montáže treba dutý aj zástrčný hriadeľ časť starostlivo očistiť.
Dodržiavajte pokyny výrobcu pri zaobchádzaní s mazivami a rozpúšťadlami.
Na povrchy s náterom farby nenechávajte pôsobiť čistiace prostriedky ani
rozpúšťadlá.
V oblasti zmršťovacieho kotúča musí byť otvor dutého hriadeľa ako aj zástrčného
hriadeľa stroja absolútne čisté a bez tuku a oleja.
Od toho závisí vo vysokej miere bezpečnosť prenášania krútiaceho momentu.
Znečistené rozpúšťadlá a čistiace handričky a takisto čističe s obsahom oleja
(napr. benzín alebo terpentýn) používajte iba na odmastenie.
W
A
4
5
3
2
1
B
Obrázok 51: Montáž zmršťovacieho kotúča
A
Namazané
B
absolútne bez maz / bez oleja
W
1
2
Zástrčný kotúč
Dutý hriadeľ
3
4
Vnútorný krúžok
Vonkajší krúžok
Upevňovacia skrutka
5
Montážna výška
V oblasti dosadacej plochy zmršťovacieho kotúča musíte namazať vonkajšiu plochu dutého
hriadeľa.
Presné vyobrazenie je uvedená na kótovanom výkrese v dokumentácii prevodovky.
•
Zmršťovací kotúč nasaďte na dutý hriadeľ a poprípade zafixujte. Presná vstavaná výška (W)
zmršťovacieho kotúča je uvedená v rozmerovom výkrese.
BA 5030 sk 02/2013
60 / 95
Na prepravu a zdvíhanie zmršťovacieho kotúča použite poprípade vhodné zdvíhacie
zariadenie!
Musíte s istotou predísť skĺzavaniu zmršťovacieho kotúča z dutého hriadeľa.
Nikdy nezaťahujte upevňovaciu skrutku (5) kým nie je namontovaný zástrčný hriadeľ.
•
Na viacerých okruhoch radu dotiahnite o 1/4 otáčky upínacie skrutky (5).
•
Všetky upínacie skrutky (5) doťahujte tak dlho, kým nedosadnú na čelné plochy vnútorných (3)
a vonkajších krúžkov (4) a kým nedosiahnete ich uťahovací moment. Spojenie skontrolujte
s pravítkom. Prípustná tolerancia je ± 0.2 mm.
Správny stav dotiahnutia tak viete skontrolovať aj opticky.
Aby sa predišlo preťaženiu jednotlivých skrutiek, nesmie sa prekročiť max. uťahovací
moment (pozri tabuľka 18). Ak pri doťahovaní upínacích skrutiek na max. doťahovací
moment nedosiahnete spojenie s vonkajším a vnútorným krúžkom, je potrebné sa
o tom poradiť so Siemensom.
Tabuľka 18: Max. uťahovacie momenty upevňovacej skrutky
Závit upevňovacej
skrutky
Max. krútiaci uťahovací
moment na jednu skrutku
Trieda pevnosti 12.9
Nm
Závit upevňovacej
skrutky
Max. krútiaci uťahovací
moment na jednu skrutku
Trieda pevnosti 12.9
Nm
M8
35
M 20
570
M 10
70
M 24
980
M 12
120
M 27
1450
M 14
193
M 30
1970
M 16
295
M 33
2650
Zmršťovací kotúč je označený na vonkajšom krúžku (4). Pri spätných dotazoch je treba toto
označenie uviesť.
Z bezpečnostných opatrení sa musí namontovať dodávaný ochranný kryt cez
zmršťovací kotúč!
Používať smiete iba kompletné zmršťovacie kotúče, ktoré vám dodal výrobca.
Kombinovanie rôznych zmršťovacích kotúčov nie je prípustné.
Doťahovanie upínacích skrutiek s nárazovým uťahovákom je zakázané!
BA 5030 sk 02/2013
61 / 95
6.7.2
Demontáž zmršťovacieho kotúča
•
Demontovať ochranný kryt.
•
Odstráňte prípadnú koróziu na hriadeli a dutom hriadeli.
V žiadnom prípade sa nesmú upevňovacie skrutky postupne za sebou vyskrutkovať.
•
Všetky upevňovacie skrutky radu uvoľnite o cca. 1/4 otáčky.
Pri demontáži sa cez uvoľnené skrutky pomaly zníži nahromadená energia vonkajšieho
krúžku. Pre zabezpečenie tohto procesu musíte dodržať tu predpísané postupy!
•
Všetky upevňovacie skrutky radu uvoľnite ďalej o cca. 1 otáčky.
Vonkajší krúžok uvoľňujte nezávisle od vnútorného. Ak sa tak nedeje, vonkajší krúžok môžete
uvoľniť s pomocou odtláčacieho závitu. Za týmto účelom zaskrutkujte do závitu niekoľko
susedných upevňovacích skrutiek. Teraz sa uvoľňujúci vonkajší krúžok podoprie
zostávajúcimi skrutkami. Tento postup sa musí vykonávať až po úplnom uvoľnení vonkajšieho
krúžku.
•
Zmršťovací kotúč zaistite axiálne voči posunu.
•
Z dutého hriadeľa vytiahnite zástrčný hriadeľ.
•
Sťahovanie zmršťovacieho kotúča z dutého hriadeľa.
Na prepravu a zdvíhanie zmršťovacieho kotúča použite poprípade vhodné zdvíhacie
zariadenie!
6.7.3
Čistenie a mazanie zmršťovacieho kotúča
Rozoberajte a čistite iba znečistené zmršťovacie kotúče.
•
Kontrola poškodenia všetkých dielov.
Poškodené diely sa musia nahradiť novými! Používanie poškodených dielov je
zakázané!
Používať smiete iba kompletné zmršťovacie kotúče, ktoré vám dodal výrobca.
Kombinovanie rôznych zmršťovacích kotúčov nie je prípustné.
•
Všetky diely starostlivo očistite.
Znečistené rozpúšťadlá a čistiace handričky a takisto čističe s obsahom oleja
(napr. benzín alebo terpentýn) používajte iba na odmastenie.
•
Kužeľové plochy vnútorného a vonkajšieho krúžku (3 a 4, pozri Obr. 51) musia byť bez masti a oleja.
─ Na kužeľové plochy vnútorného a vonkajšieho krúžku (3 a 4, pozri Obr. 51) naneste tenkú
a rovnomernú vrstvu maziva.
─ Upínacie skrutky (pozri Obr. 51) ošetrite na stykovej ploche a na závite s mazivom.
BA 5030 sk 02/2013
62 / 95
─ Používajte pevnú mazaciu pastu s vysokým obsahom sulfidu molybdénu na báze MoS2, ktorá
sa pri montáži nesmie presúvať a musí vykazovať tieto vlastnosti:
─ Súčiniteľ trenia ”μ” = 0,04
─ tlakuvzdorná až do maximálneho stlačenia 300 N/mm2
─ odolná proti starnutiu
Tabuľka 19: Odporúčané mazivá pre zmršťovacie kotúče po čistení 1)
1)
Mazivo
Forma predaja
Výrobca
Molykote G Rapid
Sprej alebo pasta
DOW Corning
Aemasol MO 19 P
Sprej alebo pasta
A. C. Matthes
Unimoly P 5
Prášok
Klüber Lubrication
gleitmo 100
Sprej alebo pasta
Fuchs Lubritec
Môžete používať aj iné mazivá, ktoré majú rovnaké vlastnosti.
•
Spojte vnútorný (3) a vonkajší krúžok (4).
•
Nasaďte upínacie skrutky a ručne dotiahnite niektoré otáčky závitov.
Dodržiavajte pokyny výrobcu pri zaobchádzaní s mazivami!
Montáž a uvedenie do prevádzky smie vykonať iba odborný personál.
6.7.4
Obnovená montáž zmršťovacieho kotúča
Pri novej montáži zmršťovacieho kotúča musíte dodržať postupy opísané v bode 6.7.1!
6.7.5
Inšpekcia zmršťovacieho kotúča
Inšpekciu zmršťovacieho kotúča treba v princípe vykonávať spolu s inšpekciou prevodovky,
ale najmenej raz za 12 mesiacov.
Inšpekcia zmršťovacieho kotúča sa obmedzuje na vizuálne posúdenie stavu. Treba pri tom dbať na
nasledovné:
─ uvoľnené skrutky
─ poškodenia spôsobené silou
─ zarovnaná poloha vnútorného (3) a vonkajšieho krúžku (4)
BA 5030 sk 02/2013
63 / 95
Spojky
Na pohon prevodovky sa používajú určené elastické alebo bezpečnostné klzné trecie spojky.
V prípade, že by sa mali použiť tuhé spojky alebo iné prvky pohonu a/alebo výstupné členy, ktoré
vyvolávajú ďalšie radiálne a/alebo axiálne sily (napr. ozubené kolesá, remenice, zotrvačníky, kvapalinové
spojky), tak musia byť tieto zmluvne dohodnuté.
Spojky sa musia vyvážiť podľa údajov v príslušnom návode na obsluhu!
Pri údržbe a prevádzke spojok sa musí dodržiavať návod na obsluhu spojky.
Pri montáži pohonov sa musí dbať na presné vzájomné vyrovnanie jednotlivých
komponentov. Neprípustne veľké chyby v súosovosti koncov hriadeľov, ktoré sa
majú spojiť, na základe uhlových a/alebo osových posunov vedú k predčasnému
opotrebovaniu, a/alebo ku hmotným škodám.
Príliš mäkké základné rámy alebo základové konštrukcie môžu aj počas prevádzky
spôsobiť radiálne a/alebo axiálne vyosenie, ktoré v kľudovom stave nie je merateľné.
Prípustné chyby súosovosti získajte z príslušného návodu spojok dodávaných firmou
Siemens.
V prípade, že používate spojky iných výrobcov, potom sa spýtajte prosím podľa údaju
vznikajúceho radiálneho zaťaženia, aké sú prípustné chyby súosovosti u konkrétneho
výrobcu.
Zvýšenú životnosť a spoľahlivosť zariadenia a jeho tichší chod dosiahnete len čo najmenším
radiálnym a uhlovým vyosením.
Vzájomné posunutie častí spojky môže vzniknúť:
•
kvôli nepresnému vyrovnaniu pri montáži.
•
počas prevádzky zariadenia z dôvodu:
─ tepelného roztiahnutia
─ priehybu hriadeľa
─ príliš mäkkého rámu stroja, atď.
ΔKa
ΔKr
ΔKw
6.8
Axiálne presadenie
(ΔKa)
Uhlové presadenie
(ΔKw)
Radiálne presadenie
(ΔKr)
Obrázok 52: Možné presadenia
Vyrovnávanie sa musí urobiť v dvoch zvislých osových rovinách ležiacich kolmo jedna k druhej. To je
možné podľa obrázku pomocou pravítka (radiálne vyosenie) a dotykového posuvného meradla (uhlové
vyosenie). Použitím meracích hodín alebo laserového centrovacieho systému je možné zvýšiť presnosť
centrovania.
BA 5030 sk 02/2013
64 / 95
3
1
3
3
2
3
Obrázok 53: Zrovnávanie na príklade pružnej spojky
1
Pravítko
2
Škáromer
3
Body merania
Max. prípustné vyosenia sú uvedené v návode na obsluhu spojky a počas prevádzky
ich nesmiete v žiadnom prípade prekročiť.
Uhlové a radiálne presadenie môže existovať súčasne. Súčet oboch odchýlok nesmie
prekročiť maximálne povolenú hodnotu uhlového alebo radiálneho presadenia.
V prípade, že používate spojky iných výrobcov, potom sa spýtajte prosím podľa údaju
vznikajúceho radiálneho zaťaženia, aké sú prípustné chyby súosovosti u konkrétneho
výrobcu.
Na zrovnávanie pohonných komponentov (výškový smer) odporúča sa použiť pod
upevňujúcimi nohami podkladové alebo fóliové plechy. Výhodné sú upínacie lišty
s nastavovacími skrutkami na základe na postranné nastavovanie pohonných komponentov.
Pri prevodovkách s dutým výstupným hriadeľom alebo prírubovým výstupným hriadeľom odpadá spojka
na strane výstupu prevodovky. Prevodovky s dutými výstupnými hriadeľmi sa musia nasunúť na strane
určenej pre zákazníka na hriadeľ pracovného stroja. Prevodovky s prírubovým hriadeľom na strane
výstupu sa musia upevniť pomocou opačnej príruby na hriadeľ na strane zákazníka.
6.9
Prevodovky s prírubovým hriadeľom
Oblasť na čelnej strane prírubového hriadeľa musí byť absolútne bez maz. tuku.
Od toho závisí vo vysokej miere bezpečnosť prenášania krútiaceho momentu.
Znečistené rozpúšťadlá a čistiace utierky sú nevhodné na odmasťovanie.
Pred priťiahnutím upevňovacích skrutiek sa musí zabezpečiť, aby centrovania príruby
navzájom zapadli do seba.
Upevňovacie skrutky potom dotiahnite krížom s plným krútiacim momentom.
Uťahovacie momenty prírubových spojovacích skrutiek pre prevodovku:
Tabuľka 20: Uťahovacie momenty na prírubových spojoch
Trieda pevnosti
Veľkosť
prevodovky
Uťahovací
moment
Skrutka
DIN 931
Matica
DIN 934
5 ... 6
10.9
10
610 Nm
7 ... 10
10.9
10
1050 Nm
11 ... 16
10.9
10
2100 Nm
17 ... 20
10.9
10
3560 Nm
21 ... 22
10.9
10
5720 Nm
BA 5030 sk 02/2013
65 / 95
6.10
Prevodovka s prírubou
Oblasť na čelnej strane príruby musí byť absolútne bez maz. tuku.
Od toho závisí vo vysokej miere bezpečnosť prenášania krútiaceho momentu.
Znečistené rozpúšťadlá a čistiace utierky sú nevhodné na odmasťovanie.
Upevňovacie skrutky potom dotiahnite krížom s plným krútiacim momentom.
Spojovacie skrutky sa musia pritiahnuť predpísaným uťahovacím krútiacim
momentom. Uťahovací krútiaci moment je možné zistiť v bode 6.22. Použite skrutky
s min. triedou pevnosti 8.8. Prenášaný krútiaci moment prevodovky sa musí obmedziť
prostredníctvom skrutkového spoja na rozstupovej kružnici dier K1.
ØK1
Obrázok 54: Prevodovka s prírubou
Tabuľka 21: Vyhotovenia a priradenia smerov otáčania
Konštrukčný
typ
Prevedenie 1)
B
C
H2..
H3..
H4..
B2..
B3..
B4..
1)
Vyhotovenia s výstupným dutým hriadeľom na základe dopytu.
BA 5030 sk 02/2013
66 / 95
6.11
Montáž momentovej podpery pre teleso prevodovky
6.11.1 Montáž momentovej podpery
Momentová podpera sa musí namontovať na strane stroja bez napnutia.
Pri prevodovkách s čelným ozubeným prevodom s laternou motora sa nachádza podpera krútiaceho
momentu oproti laterne motora.
1
2
Obrázok 55: Podpera krútiaceho momentu pre teleso prevodovky
1
Strana stroja
2
Elastický podperný blok
Tabuľka 22: Priradenie motora k podpere skrine
Max. povolený normalizovaný motor
Veľkosť
prevodovky
Konštrukčný typ
prevodovky
Konštrukčný typ
prevodovky
H2
H3
H4
B2
B3
B4
4
200
-
-
200
200
-
5 ... 6
225
225
-
225
225
160
7 ... 8
280
280
180
280
280
200
9 ... 10
280
280
225
280
280
225
11 ... 12
315M
315M
250
315M
315M
280
13 ... 14
-
355
315M
355
355
315M
15 ... 16
-
355
315
-
355
355M
17 ... 18
-
355
355M
-
355
355
19 ... 22
Na požiadanie
Väčšie motory sa smú montovať len po odsúhlasení firmou Siemens.
•
Prevedenie základu na upevnenie momentovej podpery pozri bod 6.3.1 (základ).
•
Pri nadstavbe momentovej podpery zo strany zákazníka musí sa vykonať spojenie so základom
pomocou elastického prvku.
BA 5030 sk 02/2013
67 / 95
6.12
Montáž podpery pre konzolu prevodovky
6.12.1 Montáž podpery
Podpera pre konzolu prevodovky sa musí namontovať bez napnutia.
2
1
2
4
1
5
3
3
Obrázok 56: Podpera pre konzolu prevodovky
1
2
3
Prevodovka
Motor
Konzola prevodovky
4
5
Momentová podpera
Elastický podperný blok
Tabuľka 23: Priradenie motora k osciláciam prevodovky
Max. povolený
normalizovaný motor
Veľkosť
prevodovky
Konštrukčný typ
prevodovky
B2
B3
B4
4
200
-
5 ... 6
225M
160
7 ... 8
280M
200
315
225M
355
280S
13 ... 14
400M
315M
15 ... 16
400M
315
17 ... 18
400M
355L
19 ... 22
Na požiadanie
9 ... 10
11 ... 12
Na
požiadanie
Väčšie motory sa smú montovať len po odsúhlasení firmou Siemens.
•
Prevedenie základu na upevnenie momentovej podpery pozri bod 6.3.1 (základ).
•
Pri nadstavbe momentovej podpery zo strany zákazníka musí sa vykonať spojenie so základom
pomocou elastického prvku.
BA 5030 sk 02/2013
68 / 95
6.13
Prevodovka s chladiacim hadom
•
Pred pripojením chladiaceho hada vyberte z prípojných návlečok záverové zátky.
•
Prepláchnite chladiaceho hada (pre odstránenie prípadných nečistôt).
•
Nainštalujte vedenia na prívod a odvod chladiacej vody (polohu prípojok je uvedená na výkrese).
Prečítajte si tiež bod 5.10.2.
6.14
Prevodovka s nadstavbovými komponentami
•
Technické údaje nadstavbových komponentov, podľa bodu 6.15 až 6.20, je možné si pozrieť
v zozname zariadení, ktorý je závislý od objednávky.
Elektrické zariadenia na reguláciu a riadenie musia byť vodivo poprepájané podľa
príslušných predpisov dodávateľov zariadení.
Pre prevádzku a údržbu sa musia dodržiavať vzhľadom na objednávku dodané
návody na obsluhu ako aj popisy v bode 5.10.2 až 5.13.
6.15
Prevodovka s doinštalovaným vzduchovým chladičom oleja
•
Elektricky zapojte indikátor znečistenia filtra v dvojitom zapojení (len pri veľkostiach prevodovky ≥ 13)
a zariadením na kontrolu tlaku.
•
Motor ventilátora elektricky zapojte.
Prečítajte si tiež bod 5.10.3.
6.16
Prevodovka s namontovaným vodným chladičom oleja
•
Pred pripojením vodného chladiča oleja odoberte z prípojky chladiacej vody záverové zátky.
•
Prepláchnite vodný chladič oleja (pre odstránenie prípadných nečistôt).
•
Nainštalujte vedenia na prívod a odvod chladiacej vody (smer preplachu a poloha prípojok je uvedená
na výkrese).
Pri montáži potrubia nesmú na prípojky vodného chladiča oleja pôsobiť žiadne sily,
momenty ani oscilácie.
•
Elektricky zapojte snímač tlaku (iba pri príslušne vybavenej prevodovke).
Prečítajte si tiež bod 5.10.4.
6.17
Prevodovka s kontrolou teploty oleja
•
6.18
Prevodovka so zariadením na kontrolu hladiny oleja
•
6.19
Elektrické zapojenie koncového spínača stavu naplnenia.
Kontrola ložísk
•
6.20
Odporový teplomer s vyhodnocovacím zariadením (musí dodať zákazník) elektricky zapojte.
Kontrola ložiska sa má nainštalovať na strane zákazníka.
Prevodovka so snímačom počtu otáčok
•
Snímač počtu otáčok elektricky zapojte.
BA 5030 sk 02/2013
69 / 95
6.21
Záverečné práce
•
Po úspešnej montáži prevodovky sa musia všetky skrutkové spoje prekontrolovať, či pevne dosadajú.
•
Kontrola vyrovnania po dotiahnutí upevňovacích prvkov (vyrovnanie sa nesmelo zmeniť).
•
Preskúšanie, či sú znova namontované všetky kvôli preprave demontované prístroje.
Dodržte pri tom údaje v dátovom liste, zozname prístrojov a príslušných výkresoch.
•
Prípadné existujúce kohútiky na vypúšťanie oleja sa musia zaistiť proti neúmyselnému otvoreniu.
Prípadné existujúce kohútiky na vypúšťanie oleja sa musia zaistiť proti
neúmyselnému otvoreniu.
Ak je zabudované sklíčko na kontrolu stavu oleja, musí sa chrániť proti poškodeniu.
6.22
•
Prevodovka sa musí chrániť pred padajúcimi predmetmi.
•
Musí sa preskúšať správne dosadnutie ochranných zariadení rotujúcich častí. Kontakty s rotujúcimi
časťami nie sú prípustné.
•
Musíte vykonať vyrovnanie napätie podľa príslušných platných ustanovení a/alebo smerníc!
Ak sa na prevodovke nenachádzajú žiadne závitové vrty na pripojenie zemnenia, musíte vykonať iné
príslušné opatrenia. Tieto práce smú vykonávať iba odborníci na elektrotechniku.
•
Káblové vedenia treba chrániť pred prenikaním vlhkosti.
•
Skontrolujte, či sú vykonané ochranné opatrenia!
Triedy skrutkových spojení, uťahovacie krútiace momenty a predpínacie sily
6.22.1 Triedy skrutkových spojení
Predložené skrutkové spojenia je potrebné zaskrutkovať zadanými krútiacimi momentami s ohľadom na
nasledujúcu tabuľku:
Tabuľka 24: Triedy skrutkových spojení
Trieda
skrutkového
spojenia
Riadenie
zadaného
krútiaceho
momentu na
nástroji
Postup uťahovania
(Spravidla sú určené postupy uťahovania vo vnútri zadaného
riadenia nástroja)
C
± 5 % až ± 10 %
‐ Hydraulické uťahovanie pomocou uťahovača
­ Uťahovanie riadené krútiacim momentom pomocou
momentového kľúča, momentového kľúča vydávajúceho
signál
­ Uťahovanie pomocou presného uťahovača s dynamickým
meraním krútiaceho momentu
D
± 10 % až ± 20 %
‐ Uťahovanie riadené krútiacim momentom pomocou
uťahovača
± 20 % až ± 50 %
‐ Uťahovanie pomocou impulzového uťahovača alebo
nárazového uťahovača bez kontrolného zariadenia
pre nastavovanie
­ Uťahovanie rukou pomocou skrutkového kľúča bez merania
krútiaceho momentu
E
BA 5030 sk 02/2013
70 / 95
6.22.2 Uťahovacie momenty a predpínacie sily
Uťahovacie momenty platia pre súčinitele trenia μcelk = 0.14. Súčiniteľ trenia μcelk = 0.14 je
určený pre ľahko naolejované oceľové skrutky s rezanými závitmi z ocele alebo zliatiny,
s čiernym poniklovaním alebo s fosfátovaním a suché. Použitie mazacieho prostriedku, ktorý
zmení súčiniteľ trenia, nie je prípustné a mohlo by preťažiť skrutkové spojenie.
Tabuľka 25: Predpínacie sily a uťahovacie momenty pre skrutkové spojenia triedy pevnosti 8.8; 10.9;
12.9 so spoločným súčiniteľom trenia od μcelk = 0.14
Menovitý
priemer
závitu
Trieda
pevnosti
skrutky
Predpínacia sila
pre triedy skrutkových spojení
z tabuľky 24
C
d
mm
M10
M12
M16
M20
M24
M30
M36
M42
M48
M56
M64
M72x6
M80x6
D
Uťahovací moment
pre triedy skrutkových spojení
z tabuľky 24
E
C
D
MA
Nm
E
7200
10600
12400
10500
15400
18100
19800
29000
34000
30800
44000
51500
43500
62000
72500
68000
97000
114000
98300
140000
164000
132000
188000
220000
168000
240000
280000
227000
323000
378000
298000
423000
495000
378000
535000
628000
475000
675000
790000
44.6
65.4
76.5
76.7
113
132
186
273
320
364
520
609
614
875
1020
1210
1720
2010
2080
2960
3460
3260
4640
5430
4750
6760
7900
7430
10500
12300
11000
15600
18300
15500
22000
25800
21500
30500
35700
38.4
56.4
66.0
66.1
97.1
114
160
235
276
313
450
525
530
755
880
1040
1480
1740
1790
2550
2980
2810
4000
4680
4090
5820
6810
6400
9090
10600
9480
13500
15800
13400
18900
22200
18500
26400
31400
34.3
50.4
58.9
59.0
86.6
101
143
210
246
280
400
468
470
675
790
930
1330
1550
1600
2280
2670
2510
3750
4180
3650
5200
6080
5710
8120
9500
8460
12000
14100
11900
16900
19800
16500
23400
27400
FM min.
N
8.8
10.9
12.9
8.8
10.9
12.9
8.8
10.9
12.9
8.8
10.9
12.9
8.8
10.9
12.9
8.8
10.9
12.9
8.8
10.9
12.9
8.8
10.9
12.9
8.8
10.9
12.9
8.8
10.9
12.9
8.8
10.9
12.9
8.8
10.9
12.9
8.8
10.9
12.9
18000
26400
30900
26300
38600
45100
49300
72500
85000
77000
110000
129000
109000
155000
181000
170000
243000
284000
246000
350000
409000
331000
471000
551000
421000
599000
700000
568000
806000
944000
744000
1060000
1240000
944000
1340000
1570000
1190000
1690000
1980000
11500
16900
19800
16800
24700
28900
31600
46400
54400
49200
70400
82400
69600
99200
116000
109000
155000
182000
157000
224000
262000
212000
301000
352000
269000
383000
448000
363000
516000
604000
476000
676000
792000
604000
856000
1000000
760000
1100000
1360000
BA 5030 sk 02/2013
71 / 95
Menovitý
priemer
závitu
Trieda
pevnosti
skrutky
Predpínacia sila
pre triedy skrutkových spojení
z tabuľky 24
C
D
FM min.
N
E
C
D
MA
Nm
E
1510000
2150000
2520000
1880000
2670000
3130000
968000
1380000
1600000
1200000
1710000
2000000
605000
860000
1010000
750000
1070000
1250000
30600
43500
51000
42100
60000
70000
26300
37500
43800
36200
51600
60400
23500
33400
39200
32300
46100
53900
d
mm
M90x6
M100x6
8.8
10.9
12.9
8.8
10.9
12.9
Uťahovací moment
pre triedy skrutkových spojení
z tabuľky 24
Nepoužiteľné skrutky sa musia nahradiť novými, ktoré sú v tej istej pevnostnej triede
a prevedení.
BA 5030 sk 02/2013
72 / 95
7.
Uvedenie do prevádzky
Musia sa dodržiavať pokyny v kapitole 3, ”Bezpečnostné pokyny”!
Uvedenie prevodovky do prevádzky bez predloženia požadovaného návodu nie je
dovolené.
7.1
Opatrenia pred uvedením do prevádzky
7.1.1
Odstránenie konzervácie
Poloha miesta na vypúšťanie oleja je označená príslušným symbolom na kótovanom výkrese
v dokumentácii prevodovky.
Miesto vypúšťania oleja:
•
Pod miesta na vypúšťanie oleja umiestnite záchytné nádoby.
•
Odskrutkujte skrutku na vypúšťanie oleja alebo otvorte kohútik vypúšťania oleja.
•
Zvyšky konzervačného a/alebo vstupného oleja vypustite zo skrine do nádoby a na to odskrutkujte
všetky skrutky na vypúšťanie zvyšného oleja, ktoré sú k dispozícii.
•
Zvyšky konzervačného a/alebo vstupného oleja zlikvidujte podľa predpisov.
Prípadne pomimo vytekajúci olej sa musí okamžite odstrániť s prostriedkom viažucim
olej.
Olej nesmie v žiadnom prípade prísť do kontaktu s pokožkou (napr. pokožka rúk
obsluhujúceho personálu).
Je potrebné dodržiavať bezpečnostné pokyny uvedené na údajových dokladoch
o používanom oleji!
•
Skrutku na vypúšťanie oleja znova zaskrutkujte alebo znova zatvorte kohútik na vypúšťanie oleja.
•
Znova zaskrutkujte prípadné otvorené skrutky na vypúšťanie oleja.
Presné vyobrazenie prevodovky je možné si pozrieť na výkresoch dokumentácie prevodovky.
1
3
2
8
7
5
9
6
4
Obrázok 57: Plnenie oleja/Vypúšťanie oleja na prevodovkách konštrukcie B... ≤ 12
BA 5030 sk 02/2013
73 / 95
1
3
5
8
7
2
9
6
4
Obrázok 58: Plnenie oleja/Vypúšťanie oleja na prevodovkách konštrukcie B... ≥ 13
Prevodovka s pomocným prevodom:
1
3
2
5
4
Obrázok 59: Plnenie oleja/Vypúšťanie oleja na prevodovkách konštrukcie B..3 ≤ 12 s pomocným
pohonom
1
3
5
3
8
2
4
4
9
Obrázok 60: Plnenie oleja/Vypúšťanie oleja na prevodovkách konštrukcie B3.. ≥ 13 s pomocným
pohonom
1
2
3
4
5
Inšpekčné a/alebo montážne kryt
Mierka oleja
Plnenie oleja
Skrutka na vypúšťanie oleja
Odvzdušňovacia / uzatváracia skrutka
6
7
8
9
Blokovanie spätného chodu
Uzatvárací kryt blokovania spätného chodu
Uzatváracia skrutka plnenia oleja blokovanie
spätného chodu
Uzatváracia skrutka výpust zvyškov oleja
blokovanie spätného chodu
Presné vyobrazenie prevodovky je možné si pozrieť na výkresoch dokumentácie prevodovky.
Údaje o pomocnej prevodovke sú uvedené v samostatnom návode na obsluhu.
(Pomocná prevodovka sa doručí s olejom naplneným ešte v továrni).
BA 5030 sk 02/2013
74 / 95
7.1.2
Doplnenie maziva
•
U prevodoviek so zabudovaným pomocným pohonom uvoľnite skrutku na vypúšťanie oleja na
vloženej prírube medzi pomocnou a hlavnou prevodovkou a zvyšný olej vypustite do nádoby. Skrutku
na vypúšťanie oleja dôkladne očistite a zaskrutkujte.
•
Uvoľnite a odoberte upevňovacie skrutky inšpekčného a montážneho krytu.
•
Zo skrine odoberte kryt s tesnením (tesnenie bude ešte potrebné).
Prevodovky pri použití plniaceho filtra (jemnosť max. 25 μm) naplňte čerstvým olejom,
aby sa dosiahlo označenie MAX na tyčke merania oleja alebo v strede sklíčka na
kontrolu stavu oleja.
Pritom sa musia naplniť olejové tašky nad ložiskami, u prevodoviek s kužeľovým
prevodom aj vo vnútri na vstupnom hriadeli.
•
Pri prevodovkách s inštalovaným blokovaním spätného chodu uvoľnite uzatváraciu skrutku na kryte
a doplňte cca. 0.5 l čerstvého oleja z celkového množstva oleja cez plniaci filter s max. jemnosťou
25 μm.
•
Opäť zaskrutkujte uzatváraciu skrutku.
Tesniace plochy sa nesmú znečistiť alebo poškodiť.
Kvalita použitého oleja musí vyhovovať požiadavkách uvedeným v osobitne priloženom
návode na prevádzku BA 7300, inak zaniká poskytnutie záruky zo strany firmy Siemens.
Naliehavo odporúčame použiť jeden z olejov uvedených v zozname BA 7300, ktoré boli
primerane testované a zodpovedajú požiadavkám.
Údaje ako druh oleja, viskozita oleja a potrebné množstvo oleja sú uvedené na typovom štítku
prevodovky.
Množstvo oleja uvedené na typovom štítku sa musí chápať ako smerná hodnota. Rozhodujúce
pre množstvo oleja, ktoré sa musí doplniť, sú označenia na mierke oleja alebo sklíčku na
kontrolu stavu oleja.
U prevodoviek s tlakovým mazaním alebo olejovým chladiacim systémom sa musí dodatočne
naplniť olejový okruh. Na tento účel treba na krátky čas spustiť prevodovku so zabudovaným
čerpadlom (dodržte údaje v kapitole 8).
•
Hladinu oleja v skrini prevodovky skontrolujte mierkou oleja alebo cez sklíčko na kontrolu stavu oleja.
Hladina oleja musí siahať k hornej značke na mierke oleja alebo do stredu priezoru na kontrolu
stavu oleja.
Prípadne pomimo vytekajúci olej sa musí okamžite odstrániť s prostriedkom viažucim
olej.
•
Na skriňu umiestnite inšpekčný a/alebo montážny kryt s tesnením.
•
Zaskrutkujte upevňovacie skrutky krytu a dotiahnite ich na predpísaný uťahovací moment
(pozri bod 10.2.13).
BA 5030 sk 02/2013
75 / 95
7.1.2.1 Množstvá oleja
Tabuľka 26: Smerné hodnoty potrebného množstva oleja pri horizontálnej montáži prevodovky
s radiálnymi tesniacimi krúžkami hriadeľa a tesneniami Taconite.
Kon‐
štruk‐
čný typ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
H1SH
2.5
-
7
-
22
-
42
-
68
-
120
H2.H
-
-
-
10
15
16
27
30
42
45
71
H2.M
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
H3.H
-
-
-
-
15
17
28
30
45
46
85
H3.M
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
H4.H
-
-
-
-
-
-
25
27
48
50
80
H4.M
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B2.H
3.5
8
-
10
16
19
31
34
48
50
80
B2.M
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B3.H
-
-
-
9
14
15
25
28
40
42
66
B3.M
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B4.H
-
-
-
-
16
18
30
33
48
50
80
B4.M
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Množstvo oleja (smerná hodnota) v litroch pre veľkosť
Kon‐
štruk‐
čný typ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
H1SH
-
175
-
190
-
270
-
390
-
-
-
H2.H
76
135
140
210
215
290
300
320
340
320
340
H2.M
-
110
115
160
165
230
240
300
320
350
370
H3.H
90
160
165
235
245
305
315
420
450
470
490
H3.M
-
125
130
190
195
240
250
390
415
515
540
H4.H
87
130
140
230
235
290
305
360
380
395
420
H4.M
-
120
125
170
175
225
230
310
330
430
450
B2.H
95
140
155
220
230
320
335
-
-
-
-
B2.M
-
120
130
180
190
260
275
-
-
-
-
B3.H
72
130
140
210
220
290
300
380
440
370
430
B3.M
-
110
115
160
165
230
235
360
420
420
490
B4.H
90
145
150
230
235
295
305
480
550
540
620
B4.M
-
120
125
170
175
230
235
440
510
590
680
Množstvo oleja (smerná hodnota) v litroch pre veľkosť
Tabuľka 27: Smerové hodnoty množstva prídavného oleja pre vloženú prírubu pri montáži pomocného
pohonu na hlavnú prevodovku
Množstvo prídavného oleja (smerná hodnota) v litroch pre veľkosť
Kon‐
štruk‐
čný typ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
B3.H
1
2
2
5
5
5
6
12
12
15
15
20
20
25
25
40
40
60
60
Údaje o pomocnej prevodovke sú uvedené v samostatnom návode na obsluhu.
(Pomocná prevodovka sa doručí s olejom naplneným ešte v továrni).
BA 5030 sk 02/2013
76 / 95
7.2
Uvedenie do prevádzky
Pred uvedením do prevádzky vymeňte žltú plastovú skrutkovaciu zátku namiesto
vzduchového filtra (pozri tiež pokyn na prevodovke).
7.2.1
Hladina oleja
Stav oleja sa musí kontrolovať pomocou dostupnej kontroly stavu oleja. Na to musíte odstaviť prevodovku.
Hladina oleja musí pri vychladnutom oleji siahať k hornej značke na mierke oleja alebo do stredu priezoru
na kontrolu stavu oleja. Hladina môže pri horúcom oleji hornú značku ľahko prekročiť.
V žiadnom prípade nesmie hladina oleja klesnúť pod značku, prípadne sa musí olej
doplniť.
7.2.2
Prevodovka s chladiacim hadom alebo externým zariadením na zásobovanie olejom
Technické údaje sú uvedené v dátovom liste a/alebo prístrojovom liste.
Uzatváracie ventily vedenia prívodu a odvodu chladiaceho média v chladiacom
systéme musia byť úplne otvorené.
Po prvom uvedení do prevádzky externého zariadenia na zásobovanie olejom sa musí
ešte raz prekontrolovať stav oleja pri dodržaní bodu 7.2.1.
7.2.3
Prevodovka s blokovaním spätného chodu
Dodržte údaje uvedené v bode 5.8, "Blokovacie zariadenie spätného chodu"!
Pred uvedením do prevádzky sa musí skontrolovať, či sa môže blokovanie spätného chodu pretáčať bez
väčšej námahy v smere voľnobehu. Pritom treba sledovať šípky smeru otáčania na prevodovke.
Aby sa predišlo poškodeniam blokovania spätného chodu alebo prevodovky, nesmie
sa motor pohybovať proti smeru blokovania prevodovky.
Musí sa dodržiavať pokyn nalepený na prevodovke.
Pri prevádzke prevodovky s otáčkami nižšími než sú zdvíhacie otáčky blokovania
spätného chodu sa blokovania spätného chodu pravidelne obnovujú. Údaj
o výmenných intervaloch je uvedený na rozmerovom výkrese zhotovenom podľa
objednávky a na štítku na prevodovke. Tento štítok je umiestnený na skrini
prevodovky v blízkosti blokovania spätného chodu.
Pri použití tohto blokovania spätného chodu s možnosťou uvoľnenia musíte navyše
dodržať návod na použitie blokovacieho zariadenia spätného chodu.
Okrem toho musíte preskúšať rozmer ”xmin.", aby nedošlo k tomu, že tento bude
menší ako "xmin." uvedený na typovom štítku blokovacieho zariadenia spätného
chodu.
Pred pripojením motora sa musí určiť točivé pole trojfázovej siete pomocou indikátora smeru točivého poľa
a motor zapojiť podľa vopred stanoveného smeru otáčania.
Uvedenie do prevádzky sa môže uskutočniť po naplnení príslušného množstva oleja
cez skrutku na plnenie oleja pre blokovanie spätného chodu uvedené na štítku
s upozornením. Musí sa používať taký istý druh oleja s takou istou viskozitou ako pre
prevodovku.
BA 5030 sk 02/2013
77 / 95
7.2.4
Prevodovka s pomocným prevodom
Pred uvedením do prevádzky sa musí skontrolovať, či sa môže blokovanie spätného
chodu a preklzovacia spojka pretáčať bez väčšej námahy v smere voľnobehu.
Pritom treba sledovať šípky smeru otáčania na prevodovke.
Blokovacie zariadenie spätného chodu má k dispozícii prevádzku vo voľnobehu, ak sa
hnací hriadeľ hlavnej prevodovky otáča v smere prevádzky.
Otáčaniu do opačného smeru zabraňuje záverný účinok blokovacieho zariadenia spätného
chodu.
Preklzovacia spojka má k dispozícii prevádzku vo voľnobehu, ak sa hriadeľ motora hlavného
pohonu otáča v protismere prevádzky.
Pri otáčaní v smere prevádzky začne pôsobiť záverný účinok preklzovacej spojky (unášacia
prevádzka). Vykoná spojenie a tým pádom aj otáčanie poháňaného hriadeľa hlavnej
prevodovky v smere prevádzky.
Aby sa predišlo poškodeniam blokovania spätného chodu alebo prevodovky, nesmie
sa motor pohybovať proti smeru blokovania prevodovky.
Musí sa dodržiavať pokyn nalepený na prevodovke.
Pred pripojením motora hlavnej a pomocnej prevodovky sa musí určiť točivé pole
trojfázovej siete pomocou indikátora smeru točivého poľa a motor zapojiť podľa
vopred stanoveného smeru otáčania.
Hlavný motor a motor pomocnej prevodovky sú tak vzájomne blokované, že sa dá zapnúť iba
jeden z motorov.
Pred uvedením do prevádzky musíte preskúšať vypínaciu funkciu kontroly otáčok.
Uvedenie do prevádzky sa môže uskutočniť po naplnení príslušného množstva oleja cez
skrutku na plnenie oleja pre blokovanie spätného chodu na mazacom mieste 1 na vloženej
prírube uvedené na príslušnom štítku s upozornením.
Musí sa používať taký istý druh oleja s takou istou viskozitou ako pre prevodovku.
Údaje o pomocnej prevodovke sú uvedené v samostatnom návode na obsluhu.
7.2.5
Meranie teploty
Počas prvého uvedenia do prevádzky a po údržbe sa musí merať teplota oleja
v zbernej nádobe pri používaní podľa príkazov (maximálny výkon pracovného stroja)
po zodpovedajúcom zábehu.
Maximálna prípustná teplota olejovej vane je 90 °C.
Pri vyšších teplotách sa musí prevodovka zastaviť a je potrebné kontaktovať
zákaznícke stredisko firmy Siemens.
7.2.6
Kontrola ložísk (meranie vibrácií)
Keď na meranie kmitov existujú príslušné opatrenia (pozri bod 5.13), musia sa
merania oscilácií vykonať s cieľom získať pre diagnózu výstupné hodnoty a/alebo
normované hodnoty počas prvého uvedenia do prevádzky. O meraniach musíte
vystaviť protokol a archivovať ich.
BA 5030 sk 02/2013
78 / 95
7.2.7
Kontrolné opatrenia
Počas uvedenia do prevádzky sa musia vykonávať a zaprotokolovávať nasledujúce vizuálne kontroly:
Prítomnosť označenia pre výbušné prostredie
□
Hladina oleja
□
Tesnosť olejových chladiacích vedení alebo vedení na zásobovanie olejom
□
Stav otvorenia uzatváracích ventilov
□
Nepriepustnosť tesnení hriadeľov
Dodatočne sa musia v tomto dokumente zaznamenať upínacie tlaky a/alebo tlaky predpätia podľa
bodu 6.3.2.4.
Dokument sa musí uchovávať spolu s návodom.
7.3
Vyradenie z prevádzky
•
Vypnite hnací agregát.
Hnací agregát zaistite proti neúmyselnému uvedeniu do prevádzky.
Umiestnite štítok s upozornením na mieste zapínania!
7.3.1
•
U prevodoviek s chladiacim hadom alebo s vodným chladičom oleja uzavrite uzavrite uzatváracie
ventily na prívode a odtoku chladiacej vody. Pri nebezpečí zamrznutia sa musí voda z chladiaceho
hada alebo z vodného chladiča oleja vypustiť.
•
Prevodovku uvádzajte do prevádzky na krátku dobu (5 až 10 min) cca. každé 3 týždne (pri vyraďovaní
z prevádzky do 6 mesiacov).
•
Zakonzervujte prevodovku, pozri bod 7.3.1 a 7.3.2 (pri vyraďovaní z prevádzky na viac než
6 mesiacov).
Vnútorná konzervácia pri dlhšom vyradení z prevádzky
Podľa typu mazania a/alebo tesnenia hriadeľa môžu sa vykonávať nasledovné vnútorné konzervácie:
7.3.1.1 Vnútorná konzervácia s prevodovým olejom
Prevodovky s ponorným mazaním a dotýkajúcimi sa tesneniami hriadeľov sa môžu plniť naplneným
druhom oleja až takmer pod odvzdušňovaciu skrutku vzduchového filtra.
7.3.1.2 Vnútorná konzervácia konzervačným prostriedkom
Prevodovky s olejovým tlakovým mazaním, chladením obehovým olejom a/alebo bezdotykovými
tesneniami hriadeľov sa musia pred dlhšom vyradení prebehnúť na voľnobehu s konzervačným
prostriedkom.
BA 5030 sk 02/2013
79 / 95
7.3.1.3 Prevedenie vnútornej konzervácie
•
Prevodovku vyraďte z prevádzky.
•
Olej nechajte vytiecť zo skrine do vhodnej nádoby (pozri kapitolu 10, ”Údržba a ošetrovanie").
•
Vyskrutkujte vzduchový filter vrátane redukčnej skrutky.
•
Cez otvor redukčnej skrutky naplňte konzervačný prostriedok až po hornú rysku priezoru na kontrolu
oleja.
Pre konzervačný prostriedok pozri tabuľku 9 alebo 10 v bode 4.4.1!
•
Vzduchový filter vrátane redukčnej skrutky opäť naskrutkovať.
•
Prevodovku na krátky čas uveďte do prevádzky na voľnobehu.
•
Vyskrutkujte skrutku na vypúšťanie oleja.
•
Konzervačný prostriedok vpustite do vhodnej nádoby odstráňte podľa predpisov.
•
Konzervačný prostriedok zlikvidujte podľa predpisov.
Pri vytekajúcom horúcom konzervačnom prostriedku hrozí nebezpečenstvo
obarenia. Noste ochranné rukavice!
•
Opäť naskrutkujte skrutku na vypúšťanie oleja.
•
Vymeňte vzduchový filter za skrutkové zátky.
Pred opätovným uvedením prevodovky do prevádzky je nutné skrutkovaciu zátku
nahradiť vzduchovým filtrom. Musíte dodržať bod 7.1.1.
Prevodovka s pomocným prevodom:
Pri vykonávaní vnútornej konzervácie pomocného pohonu musíte dodržiavať osobitný návod
na prevádzku.
7.3.2
Vonkajšia konzervácia
7.3.2.1 Prevedenie vonkajšej konzervácie
•
Očistite plochy.
Na účel oddelenia tesniacej vrstvy tesniaceho krúžku hriadeľa a na účel konzervácie je
potrebné hriadeľ natrieť v oblasti tesniacej vrstvy tukom.
•
Naneste konzervačný prostriedok.
Pre konzervačný prostriedok pozri tabuľku 11 v bode 4.4.2!
BA 5030 sk 02/2013
80 / 95
8.
Prevádzka
Musia sa dodržať pokyny v kapitole 3, ”Bezpečnostné pokyny”, v kapitole 9, ”Poruchy, ich príčiny
a odstránenie”, a v kapitole 10, ”Údržba a ošetrovanie”!
8.1
Všeobecne
Pre dosiahnutie bezchybnej a bezporuchovej prevádzky zariadenia musíte dodržať pevne stanovené
prevádzkové hodnoty uvedené v kapitole 1, ”Technické údaje”.
Nanesený náter nesmie byť elektrostatický!
Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby sa určite predišlo vysoko účinným
mechanizmom, ktoré môžu viesť k vzniku náboja v nátere.
Počas prevádzky je nutné prevodovku kontrolovať, či:
Prevádzková teplota
Maximálne prípustná teplota je:
90 °C (platí pre minerálny olej)
Pri vyšších teplotách sa musí prevodovka zastaviť
a je potrebné kontaktovať zákaznícke stredisko
firmy Siemens.
nie je zmenený zvuk prevodovky
či nie sú nejaké úniky oleja na skrini prevodovky a na tesneniach hriadeľa
Vibrácie ložísk s merným článkom
či je správna hladina oleja (pozri aj kapitolu 7, ”Uvedenie do prevádzky”).
Keby sa v priebehu prevádzky zistili nepravidelnosti, je treba pohonný agregát ihneď
odstaviť. Príčinu poruchy je treba určiť na základe tabuľky porúch (kapitola 9).
Opakované uvedenie pohonu do prevádzky po aktivovaní bezpečnostných zariadení
je možné až po zrušení zábrany proti opätovnému zapnutiu. Prívod musí zabezpečiť
prevádzkovateľ.
V tabuľke porúch sú uvedené možné poruchy, ich príčiny a tiež návrhy na ich
odstránenie.
Ak nie je možné zistiť príčinu, odporúčame zavolať servisného montéra z niektorého
nášho servisného strediska (pozri kapitola 2).
BA 5030 sk 02/2013
81 / 95
9.
Poruchy, ich príčiny a odstránenie
Musia sa dodržiavať pokyny v kapitole 3, ”Bezpečnostné pokyny”, a v kapitole 10, ”Údržba a ošetrovanie”!
9.1
Všeobecné pokyny k poruchám
Poruchy vzniknuté počas záručnej doby, ktoré vyžadujú opravu prevodovky, smie odstraňovať
iba servis firmy Siemens.
Aj po uplynutí záručnej doby odporúčame našim zákazníkom, aby pri poruchách, ktorých
príčina sa nedá jednoznačne stanoviť, využili náš servis.
Ak sa prevodovka nepoužíva na stanovený účel, ak boli uskutočnené s firmou
Siemens neodsúhlasené modifikácie na prevodovke, alebo sa nepoužili originálne
náhradné diely firmy Siemens, nemôže firma Siemens prevziať záruku za ďalšiu
prevádzku prevodovky.
Pri odstraňovaní porúch musí sa zásadne prevodovka zastaviť.
Hnací agregát zaistite proti neúmyselnému uvedeniu do prevádzky.
Umiestnite štítok s upozornením na mieste zapínania!
9.2
Možné poruchy
Tabuľka 28: Pokyny k poruchám
Porucha
Zmenený zvuk prevodovky.
Možná príčina
Odstránenie
Poškodenia ozubení.
Obráťte sa na servis.
Skontrolujte ozubené konštrukčné
diely, prípadne vymeniť poškodené
diely.
Zvýšená vôľa ložísk.
Obráťte sa na servis.
Nastavte vôľu ložísk.
Pokazené ložisko.
Obráťte sa na servis.
Vymeňte pokazené ložiská.
Silné zvuky v oblasti upevnenia
prevodovky.
Upevnenie prevodovky sa uvoľnilo.
Skrutky a matice zatiahnite
predpísaným uťahovacím momentom.
Vymeňte poškodené skrutky a matice.
Zvýšená teplota na ložiskách.
Príliš nízka alebo príliš vysoká hladina
oleja v skrini prevodovky.
Skontrolujte hladinu oleja pri teplote
prostredia, prípadne doplňte olej.
Olej je prestarnutý.
Skontrolujte, kedy bola vykonaná
posledná výmena oleja, prípadne olej
vymeňte. Pozri kapitolu 10.
Poškodené zariadenie na
zásobovanie olejom.
Skontrolujte zariadenie na
zásobovanie olejom, poprípade
vymeňte poškodené komponenty.
Pozrite si návod na obsluhu zariadenia
na zásobovanie olejom.
Pokazené ložisko.
Obráťte sa na servis.
Namerané hodnoty vibrácií získať od
prevádzkovateľa.
Skontrolujte ložiská, prípadne
vymeňte.
BA 5030 sk 02/2013
82 / 95
Porucha
Prevodovka je vonku
zaolejovaná.
Olej pení v prevodovke.
Voda v oleji.
Zväčšená amplitúda vibrácií na
ložiskách
Zariadenie na kontrolu tlaku
vyvolalo alarm.
(Pri prevodovke s vodným
chladičom oleja alebo
vzduchovým chladičom oleja)
Možná príčina
Odstránenie
Nedostatočné utesnenie krytov skrine
a/alebo deliace škáry.
Skontrolujte tesnenia, prípadne
vymeňte.
Utesnite deliace škáry.
Chybné radiálne tesniace krúžky
hriadeľa.
Skontrolujte radiálne tesniace krúžky
hriadeľa, prípadne vymeňte.
Konzervačný prostriedok nie je úplne
vypustený.
Výmena oleja
Zariadenie na zásobovanie olejom
bolo prevádzkované príliš dlho pri
nízkych teplotách.
Odstavte zariadenie na zásobovanie
olejom.
Nechajte odplyniť olej.
Prevodovka počas prevádzky je príliš
chladná.
Zastavte prevodovku a nechajte olej
odplyniť. Pri novom štarte nabehnúť
bez chladiacej vody.
Voda v oleji.
Skontrolujte olej, prípadne olej
vymeňte.
Prílliš starý olej (spotrebovaný
odpeňovač).
Skontrolujte olej, prípadne olej
vymeňte.
Zmiešané nevhodné oleje.
Skontrolujte olej, prípadne olej
vymeňte.
Olej pení v zbernej olejovej vani.
Skontrolujte stav oleja pomocou
skúšky v skúmavke, či nedošlo ku
vniknutiu vody.
Olej dajte skontrolovať v chem.
laboratóriu.
Je pokazený zariadenie na
zásobovanie olejom / chladiaci had.
Skontrolujte zariadenie na
zásobovanie olejom / chladiaceho
hada, poprípade vymeňte poškodené
komponenty. Pozrite si návod na
obsluhu zariadenia na zásobovanie
olejom.
Prevodovka je ofukovaná vzduchom
chladiča z ventilátora strojovne:
Skondenzovaná voda.
Skriňu prevodovky chráňte vhodnou
tepelnou izoláciou. Uzavrite výstup
vzduchu alebo konštrukčnými
opatreniami ho presmerujte do iného
smeru.
Klimatické podmienky.
Kontaktovať zákaznícky servis, príp.
použiť mokrý vzduchový filter.
Pokazené ložisko.
Obráťte sa na servis.
Skontrolujte ložiská, prípadne
vymeňte.
Pokazené ozubené koleso.
Obráťte sa na servis.
Skontrolujte ozubené koleso,
prípadne vymeňte.
Tlak oleja < 0.5 bar.
Skontrolujte hladinu oleja pri teplote
prostredia, prípadne doplňte olej.
Skontrolujte olejový filter, prípadne
upravte. Obráťte sa na servis.
Kontrolovať funkčnosť olejovej
pumpy. Sprevádzkovať alebo vymeniť
olejovú pumpu.
BA 5030 sk 02/2013
83 / 95
Porucha
Možná príčina
Porucha na zariadení na
zásobovanie olejom.
Odstránenie
Pozrite si návod na obsluhu
zariadenia na zásobovanie olejom.
Indikátor znečistenia filtra
v dvojitom zapojení vyvolal
alarm.
Znečistený filter v dvojitom zapojení.
Filter v dvojitom zapojení prepnite
podľa samostatného návodu na
obsluhu, znečistenú vložku vyčistite.
Zvýšená prevádzková teplota.
Príliš vysoká hladina oleja v skrini
prevodovky.
Kontrolujte hladinu oleja, prípadne
upravte.
Olej je prestarnutý.
Skontrolujte, kedy bola vykonaná
posledná výmena oleja, prípadne olej
vymeňte. Pozri kapitolu 10.
Olej je silno znečistený.
Vymeňte olej. Pozri kapitolu 10.
Je pokazený Zariadenie na
zásobovanie olejom / chladiaci had.
Skontrolujte zariadenie na
zásobovanie olejom / chladiaceho
hada, poprípade vymeňte poškodené
komponenty. Pozrite si návod na
obsluhu zariadenia na zásobovanie
olejom.
Prevodovka s ventilátorom: Sací otvor
v kryte vedenia vzduchu a/alebo skrini
prevodovky je silno znečistený.
Očistite kryt vedenia vzduchu a skriňu
prevodovky.
Zvýšená teplota na blokovaní
spätného chodu.
Výpadok funkcie blokovania.
Porucha na blokovaní spätného
chodu.
Obráťte sa na servis.
Skontrolujte blokovanie spätného
chodu, prípadne ju vymeňte.
Nespustí sa motor hlavného
pohonu.
Nesprávny smer otáčania motora.
Prepólovať motor.
Zle zabudovaná a/alebo chybná
klietka svorkových telies blokovania
spätného chodu.
Obráťte sa na servis.
Zabudovať klietku s blokovaním
spätného chodu otočenú o 180°
a/alebo vymeniť ju.
Preklzovacia spojka je zablokovaná.
Obráťte sa na servis.
Zabudovať novú preklzovaciu spojku.
Zle zabudovaná a/alebo chybná
klietka svorkových telies
preklzovacej spojky.
Obráťte sa na servis.
Zabudovať klietku s preklzovacou
spojkou otočenú o 180° a/alebo
vymeniť ju.
BA 5030 sk 02/2013
84 / 95
Porucha
Nespustí sa motor pomocného
pohonu.
Motor pomocného pohonu sa
spustí, ale poháňaný hriadeľ sa
neotáča.
Možná príčina
Odstránenie
Preťaženie na výstupe.
Zníženie záťaže
Chybný motor pomocného pohonu.
Opraviť a/alebo vymeniť motor
Motorová brzda sa neodvzdušňuje.
Opraviť elektrickú prípojku na
motorovej brzde, poprípade vymeniť
brzdu.
Nesprávny smer otáčania motora.
Prepólovať motor.
Zle zabudovaná klietka svorkových
telies preklzovacej spojky.
Obráťte sa na servis.
Zabudovať klietku s preklzovacou
spojkou otočenú o 180° a/alebo
vymeniť ju.
Chybná preklzovacia spojka.
Obráťte sa na servis.
Zabudovať novú preklzovaciu spojku.
BA 5030 sk 02/2013
85 / 95
10.
Údržba a ošetrovanie
Musia sa dodržiavať pokyny v kapitole 3, ”Bezpečnostné pokyny”, a kapitole 9, ”Poruchy, ich príčiny a
odstránenie”!
10.1
Všeobecné údaje pre údržbu
Všetky údržbové a ošetrovacie práce sa musia vykonávať starostlivo a len dôkladne vyškoleným
personálom.
Pre všetky práce v bode 10.2 platí:
Prevodovku a nadstavby vyradiť z prevádzky.
Hnací agregát zaistite proti neúmyselnému uvedeniu do prevádzky.
Umiestnite štítok s upozornením na mieste zapínania!
Lehoty uvedené v tabuľke 29 sú značne závislé od podmienok používania
prevodovky. Preto tu môžu byť uvedené len stredné hodnoty. Tieto sa vzťahujú na:
denný prevádzkový čas
dobu zapnutia "ED”
počet otáčok pohonu
max. prevádzková teplota
24
100
1500
90
h
%
1/min
°C (platí pre minerálny olej)
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie termínov uvedených
v tabuľke 29.
Platí to aj vtedy, ak sa prevzali údržbové práce do interných plánov údržby.
Tabuľka 29: Údržbárske a ošetrovacie práce
Lehoty
Opatrenia
Poznámky
Skontrolujte teplotu oleja
denne
Skontrolujte, či sa nezmenil zvuk
prevodovky
denne
Skontrolujte prevodovku na tesnosť
denne
V určených časových intervaloch,
podľa údajov výrobcu ochranného
systému zapaľovania, musíte
prekontrolovať funkčnosť a presnosť
ochranného systém zapaľovania pre
monitorovanie teploty.
Pozri údaje výrobcu.
Skontrolujte hladinu oleja
pred každým rozbehom prevodovky
Porovnanie hodnôt oscilácií kontroly
ložísk s počiatočnými hodnotami
(normovanými hodnotami) pri
uvedení do prevádzky
každých 3000 prevádzkových hodín
pozri bod 9.2
Skontrolujte olej, či neobsahuje
vodu
po cca. 400 prevádzkových hodinách,
minimálne jedenkrát za rok
pozri bod 10.2.1
Vykonajte prvú výmenu oleja
cca. 400 prevádzkových hodín po
uvedení do prevádzky
pozri bod 10.2.2
Vykonajte ďalšiu výmenu oleja
každých 24 mesiacov alebo
10 000 prevádzkových hodín
pozri bod 10.2.2
Vyčistite olejový filter
každé 3 mesiace
pozri bod 10.2.2
Olejový filter čistite
každé 3 mesiace
pozri bod 10.2.3
Očistite ventilátor a skriňu
prevodovky
podľa potreby, minimálne
každé 2 roky
pozri bod 10.2.4
Natlačte tuk do tesnení Taconite
každých 3000 prevádzkových hodín,
minimálne každých 6 mesiacov
pozri bod 10.2.5
BA 5030 sk 02/2013
86 / 95
Prívod musí zabezpečiť
prevádzkovateľ!
Opatrenia
Lehoty
Poznámky
Kontrola chladiaceho hada
každé 2 roky
pozri bod 10.2.6
Skontrolujte stav chladiča vzducholej
každých 24 mesiacov
alebo 10 000 prevádzkových hodín
pozri bod 10.2.7
Skontrolujte stav vodného chladiča
oleja
každých 24 mesiacov
alebo 10 000 prevádzkových hodín
pozri bod 10.2.8
Preskúšajte hadicové vedenia
jeden krát ročne
pozri bod 10.2.9
Vymeňte hadicové vedenia
počítané 6 rokov od vytlačeného
dátumu výroby
pozri bod 10.2.9
Skontrolovať trecie obloženia
blokovacieho zariadenia spätného
chodu s obmedzením krútiaceho
momentu
potom minimálne jeden krát ročne
pozri bod 5.9
Skontrolovať pomocný pohon
pozri bod 5.14
Skontrolujte pevnosť upevňovacích
skrutiek
po prvej výmene oleja,
potom každé 2 roky
pozri bod 10.2.13
Skontrolovať zmršťovací kotúč
každé 12 mesiace
pozri bod 6.7.5
Vykonať technickú prehliadku
prevodovky
cca. každé 2 roky
pozri bod 10.4
Nanesený náter nesmie byť elektrostatický!
Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby sa určite predišlo vysoko účinným
mechanizmom, ktoré môžu viesť k vzniku náboja v nátere.
10.1.1 Všeobecné doby použiteľnosti oleja
Nasledujúce doby použiteľnosti pri priemernej teplote oleja v prevodovke 80 °C bez podstatných zmien
kvality oleja uvádzajú výrobcovia olejov ako predpokladané hodnoty:
─ U minerálnych olejov, biologicky odbúrateľných olejov a fyziologicky nezávadných olejov 2 roky
alebo 10 000 prevádzkových hodín (neplatí pre prírodné esterové, repkové oleje a pod.)
─ u poly­α­olefínov a polyglykolov 4 roky alebo 20 000 prevádzkových hodín.
Skutočná životnosť sa môže líšiť. Platí tu základné pravidlo, že zvýšenie teploty o 10 K skráti
životnosť približne na polovicu a zníženie teploty o 10 K životnosť približne zdvojnásobí.
10.2
Popis údržbárskych a ošetrovacích prác
10.2.1 Skontrolovať obsah vody v oleji / zhotovenie analýz oleja
Bližšie informácie o kontrole obsahu vody v oleji alebo k zhotoveniu analýz oleja získate od svojho
výrobcu maziva alebo od nášho oddelenia pre služby zákazníkov.
•
Ako referenciu musíte do inštitútu vykonávajúceho analýzu oleja poslať vzorku čerstvého oleja
používaného prevádzkového maziva a vzorku použitého oleja.
•
Vzorku oleja na analýzu musíte odoberať za filtrom zariadenia na zásobovanie olejom a zariadenie
musí bežať. Na to určená prípojka zvykne byť umiestnená pred vstupom do prevodovky (napr. kohútik
na vypúšťanie oleja v tlakovom potrubí).
•
Špeciálnu skúšobnú nádobu naplňte s predpísaným množstvom oleja.
Ak takúto skúšobnú nádobu nemáte k dispozícii, musíte naplniť najmenej liter oleja do čistej, na
prepravu vhodnej a uzatvárateľnej nádoby.
BA 5030 sk 02/2013
87 / 95
10.2.2 Vykonajte výmenu oleja
Alternatívne k intervalom výmeny oleja uvedených v tabuľke 29 (pozri bod 10.1) existuje možnosť nechať
pravidelne vykonať olejovú skúšku u technickej služby príslušnej spoločnosti spracovávajúcej olej
a nechať olej schváliť pre ďalšie použitie.
Pri potvrdenej použiteľnosti nie je potrebná výmena oleja.
Dodržiavajte prosím samostatne priložený návod na obsluhu BA 7300.
•
Musia sa dodržať pokyny podľa bodu 7.1!
•
Uzavrite uzatváracie ventily na prívode a odvode chladiaceho média (pri prevodovkách s chladiacim
hadom alebo chladiacim systémom voda­olej).
•
Vypúšťanie oleja by sa malo vykonávať pri zahriatej prevodovke bezprostredne po vyradení
z prevádzky.
Pri výmene oleja sa má zásadne plniť prevodovka s tým istým predtým použitým
druhom oleja. Miešanie olejov rôznych druhov a(alebo výrobcov nie je prípustné.
Obzvlášť sa nesmú miešať syntetické oleje a minerálnymi olejmi alebo s inými
syntetickými olejmi. Pri každej zmene typu oleja musíte prevodovku poriadne
prepláchnuť s novým druhom oleja.
Pri výmene oleja sa musí skriňa a zariadenie na zásobovanie olejom (ak je dispozícii) taktiež
vypláchnutím olejom riadne vyčistiť od olejových usadenín, častíc vzniknutých oterom
a starých zvyškov oleja. Preto sa musí používať ten istý druh oleja, ktorý sa používa aj na
prevádzku prevodovky. Viskózne oleje sa musia vopred zahriať s vhodnými prostriedkami. Až
keď sa odstránia všetky zvyšky, smie sa naplniť nový olej.
•
Pod miesto výpustu oleja na skrini prevodovky podstavte vhodnú zbernú nádobu.
•
Na hornej strane skrine vyskrutkujte vzduchový filter vrátane redukčnej skrutky.
•
Vyskrutkujte výpustnú skrutku oleja alebo otvorte kohút na vypúšťanie oleja a nechajte olej vytiecť do
nádoby.
•
Zo zariadenia na zásobovanie olejom vypustite olej (pozri návod na obsluhu zariadenia na
zásobovanie olejom).
Pri vytekajúcom horúcom oleji hrozí nebezpečenstvo obarenia.
Noste ochranné rukavice!
Prípadne pomimo vytekajúci olej sa musí okamžite odstrániť s prostriedkom viažucim
olej.
Kontrolujte stav tesniaceho krúžku (tesniaci krúžok je navulkanizovaný na vypúšťaciu skrutku
oleja), prípadne použiť novú skrutku na vypúšťanie oleja.
•
Zaskrutkujte skrutku na vypúšťanie oleja alebo zatvorte kohútik vypúšťania oleja.
•
Vyčistite olejový filter v olejovom chladiacom systéme (pozri návod na obsluhu zariadenia na
zásobovanie olejom).
•
Olejový filter čistite (pozri bod 10.2.3).
•
Vzduchový filter vrátane redukčnej skrutky opäť naskrutkovať.
•
Prevodovku naplňte s novým olejom (pozri bod 7.1.2).
10.2.3 Olejový filter čistite
Pri nánose vrstvy prachu sa musí vzduchový filter vyčistiť pred vypršaním minimálnej doby
3 mesiace.
•
Vyskrutkujte vzduchový filter vrátane redukčnej skrutky.
•
Vzduchový filter premyte s čistiacim benzínom alebo podobným čistiacim prostriedkom.
•
Vzduchový filter nechajte vysušiť a/alebo ho prefúkajte so stlačeným vzduchom.
Pri vyfukovaní stlačeným vzduchom musíte venovať zvýšenú pozornosť.
Noste ochranné okuliare!
Musí sa zabránit vnikaniu cudzích častíc do prevodovky.
BA 5030 sk 02/2013
88 / 95
10.2.4 Očistite ventilátor a skriňu prevodovky
•
Musia sa dodržať pokyny podľa bodu 5.10.1!
•
Odmontujte kryt vodiaceho vzduchu.
•
Tvrdým štetcom vyčistite koleso ventilátora, kryt vedenia vzduchu a ochrannú mriežku od usadených
nečistôt.
•
Odstráňte prípadné existujúce korodujúce miesta.
•
Ochrannú mriežku zoskrutkujte pomocou upevňovacích skrutiek na kryte vedenia vzduchu.
Musí byť zabezpečené správne upevnenie krytu vedenia vzduchu. Ventilátor sa
nesmie dotýkať krytu vedenia vzduchu.
Aby sa zabránilo usádzaniu prachu na prevodovke, musí sa prispôsobiť čistenie
prevádzkovému prostrediu.
Nie je prípustné čistenie prevodovky s vysokotlakovým čistiacim zariadením.
10.2.5 Natlačte tuk do tesnení Taconite
•
Na mazacích miestach tesnenia Taconite je potrebné na každé mazacie miesto natlačiť po 30 g
lítiového mydelného tuku na valivé ložiská. Mazacie miesta sú opatrené prírubovými mazacími
hlavicami AM10x1 podľa DIN 3404.
Vytečený starý tuk okamžite odstráňte a zlikvidujte.
10.2.6 Kontrola chladiaceho hada
•
Zatvorte prívod chladiacej vody.
•
Oddeľte vedenia prívodu a odvodu chladiacej vody od chladiaceho hada.
•
Skontrolujte vnútornú stenu chladiaceho hada na usadeniny.
Pri silnejšom znečistení chladiaceho hada nie je už zaručený bezpečný odvod tepla
z prevodovky. V takomto prípade je nutné vnútro chladiaceho hada podrobiť
chemickému čisteniu, alebo vymeniť chladiaci had za nový.
•
V prípade, že sa na vnútorných stenách chladiaceho hada usadia hrubé nánosy usadenín, je potrebná
analýza chladiacej vody a/alebo usadenín. Tieto analýzy ponúkajú špecializované firmy pre chemické
čistenie, ktoré predávajú aj príslušné vhodné čistiace prostriedky.
•
Prv než je možné použiť tieto čistiace prostriedok, je potrebné skontrolovať znášanlivosť prostriedku
a materiálmi chladiaceho hada (dohoda s firmou Siemens je nevyhnutná). Pri používaní rôznych
čistiacich prostriedkov sa musia dodržiavať pokyny výrobcov na ich použitie.
Pri manipulácii s agresívnymi čistiacimi prostriedkami hrozí nebezpečenstvo
poleptania! Musíte dodržať bezpečnostné a aplikačné pokyny výrobcu.
Noste príslušné ochranné vybavenie (rukavice, ochranné okuliare)!
•
Ak sú chladiace hady obzvlášť silno znečistené musia sa vymeniť za nové. Nato je potrebné
kontaktovať náš servis.
•
Opäť pripojte vedenia pre prívod a odvod chladiacej vody.
BA 5030 sk 02/2013
89 / 95
10.2.7 Kontrola vzduchového chladiča oleja
•
Musia sa dodržať pokyny podľa bodu 5.10.3, 7.1.2 a 10.1!
•
Uzavrite uzatváracie ventily vedení na prívode a odvode chladiaceho média.
•
Odstrániť znečistenie na bloku chladenia.
•
Skontrolujte stav skrutkových spojov, prípadne ich vymeňte.
10.2.8 Kontrola chladiča voda-olej
•
Musia sa dodržať pokyny podľa bodu 5.10.4, 7.1.2 a 10.1!
•
Uzavrite uzatváracie ventily vedení na prívode a odvode chladiaceho média.
•
Preskúšať chladič na netesnosti vodných rozvodov.
•
Skontrolujte stav skrutkových spojov, prípadne ich vymeňte.
10.2.9 Preskúšajte hadicové vedenia
Aj pri vhodnom skladovaní a prípustných požiadavkách podliehajú hadice a hadicové vedenia
prirodzenému starnutiu. Preto je doba ich použitia obmedzená.
Doba použitia hadicových vedení nesmie prekročiť 6 rokov od vytlačeného dátumu
výroby.
Doba použitia sa dá stanoviť po zohľadnení účelu použitia s pomocou uvedenýc skúšobných
a empirických hodnôt.
Úlohou prevádzkovateľa zariadenia je postarať sa o to, aby sa hadicové vedenia vymieňali
v odmeraných časových odstupoch, aj keď na nich nepoznať žiadne bezpečnostno-technické
nedostatky.
Na hadicových vedeniach musí odborník skontrolovať ich bezpečný stav pred prvým
uvedením zariadenia do prevádzky a potom minimálne raz ročne.
Ak sa pri skúškach zistia nedostatky, treba ich okamžite odstrániť alebo prijať
príslušné opatrenia.
10.2.10 Doplnenie oleja
•
Musia sa dodržať pokyny podľa bodu 7.1.2!
•
Smie sa používať iba už predtým použitý druh oleja (pozri aj bod 10.2.2).
10.2.11 Skontrolovať trecie obloženia blokovacieho zariadenia spätného chodu s obmedzením krútiaceho
momentu
•
Musia sa dodržať pokyny podľa bodu 5.9!
10.2.12 Skontrolovať pomocný pohon
•
Musia sa dodržať pokyny podľa bodu 5.14!
•
Pri prevádzkovaní a údržbe pomocnej prevodovky dodržiavajte priložený návod na prevádzku.
10.2.13 Skontrolujte pevnosť upevňovacích skrutiek
•
Musia sa dodržať pokyny podľa bodu 10.1!
•
Skontrolujte všetky upevňovacie skrutky, či sú pevné.
Nepoužiteľné skrutky sa musia nahradiť novými, ktoré sú v tej istej pevnostnej triede
a prevedení.
BA 5030 sk 02/2013
90 / 95
10.3
Záverečné práce
Pri prevádzke a údržbe všetkých komponentov dodržiavajte príslušné návody na prevádzku
a taktiež údaje v kapitole 5 a 7 o komponentoch.
Technické údaje sú uvedené v dátovom liste a/alebo prístrojovom liste.
Prečítajte si tiež bod 6.21.
Nepoužiteľné skrutky sa musia nahradiť novými, ktoré sú v tej istej pevnostnej triede
a prevedení.
10.4
Prehliadka prevodovky
Prehliadka prevodovky by mala byť zverená servisu firmy Siemens, pretože naši technici na základe
svojich skúseností môžu najspoľahlivejšie posúdiť, či a ktoré časti prevodovky sa musia vymeniť.
10.5
Mazivá
Kvalita použitého oleja musí vyhovovať požiadavkách uvedeným v osobitne priloženom návode na
prevádzku BA 7300, inak zaniká poskytnutie záruky zo strany firmy Siemens. Naliehavo odporúčame
použiť jeden z olejov uvedených v zozname BA 7300, ktoré boli primerane testované a zodpovedajú
požiadavkám.
Aby sa predišlo nedorozumeniam, poukazujeme na to, že toto odporúčanie neznamená
schválenie v zmysle záruky za kvalitu maziva dodaného Vašim dodávateľom. Každý výrobca
mazív musí sám ručiť za kvalitu svojho výrobku.
Údaje ako druh oleja, viskozita oleja a potrebné množstvo oleja sú uvedené na typovom štítku prevodovky
a/alebo je potrebné ich prevziať z dodaných dokumentačných podkladov.
Množstvo oleja uvedené na typovom štítku sa musí chápať ako približné množstvo. Rozhodujúce pre
množstvo oleja, ktoré sa musí doplniť, sú označenia na mierke oleja alebo sklíčku na kontrolu stavu oleja.
Návod na prevádzku pre aktuálne odporúčané mazivá firmy Siemens nájdete aj na internete (pozri zadnú
stranu obalu).
Oleje, ktoré sú tam uvedené, podliehajú stálym kontrolám. Za určitých okolností sa však môže stať, že
odporúčané oleje bude potrebné neskôr odstrániť a nahradiť novými.
Odporúčame Vám pravidelne skontrolovať, či firma Siemens aj naďalej odporúča vybraté mazivo. Inak by
sa mal vymeniť fabrikát.
BA 5030 sk 02/2013
91 / 95
11.
Dodávka náhradných dielov a adresy servisu
11.1
Uschovávanie náhradných dielov
Predzásobenie sa dôležitými náhradnými a opotrebiteľnými dielmi na mieste inštalácie prevodovky
zabezpečuje trvalú prevádzkovú pohotovosť prevodovky.
Pri objednávaní náhradných dielov sa riaďte prosím zoznamom náhradných dielov.
Pre získanie ďalších informácií slúži v zozname náhradných dielov uvedený výkres náhradných dielov.
Záruku poskytujeme len na originálne náhradné diely dodané firmou Siemens.
Neoriginálne náhradné diely nepreskúšavame a nepovoľujeme. Môžu zmeniť určené
vlastnosti prevodovky a tým spôsobiť zhoršenie aktívnej a/alebo pasívnej
bezpečnosti. Za škody ktoré vzniknú následkom použitia iných ako originálnych častí
je vylúčená každá záruka alebo ručenie zo strany firmy Siemens. To isté platí aj pre
všetky príslušenstvá, ktoré nedoručí Siemens.
Prosíme zoberte do úvahy, že pre jednotlivé komponenty často platia špeciálne výrobné postupy a my
ponúkame náhradné diely vyrobené podľa najnovších technických poznatkov a predpisov.
Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné udať nasledujúce údaje:
Číslo objednávky, položka
11.2
Konštrukčný typ, veľkosť
Číslo dielu
Počet
Adresy pre dodávku náhradných dielov a servis
Pri objednávaní náhradných dielov alebo požiadavke na servisného pracovníka sa, prosím, najprv obráťte
na firmu Siemens (pozri kapitolu 2).
BA 5030 sk 02/2013
92 / 95
12.
Prehlásenia
12.1
Prehlásenie o začlenení
Prehlásenie o začlenení
podľa smernice 2006/42/EG, príloha II 1 B
Výrobca, Siemens AG, D ‐ 46395 Bocholt, prehlasuje pre čiastočne skompletizované strojové zariadenie
Prevodovka
H.SH, H.VH, H.HH, H.DH, H.KH, H.FH,
H.HM, H.DM, H.KM, H.FM, H.PH
B.SH, B.VH, B.HH, B.DH, B.KH, B.FH,
B.HM, B.DM, B.KM, B.FM
Veľkosť 1 až 22
na pohon výrobných zariadení vo všeobecnom strojárstve:
‐
Bola vypracovaná príslušná technická dokumentácia podľa Prílohy VII B.
‐
Použité a dodržané budú nasledovné základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu
zdravia Smernice 2006/42/ES, Dodatok I:
1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5; 1.2.4.4, 1.2.6; 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.6,1.3.7, 1.3.8, 1.3.8.1; 1.4.1, 1.4.2.1;
1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11, 1.5.13; 1.5.15; 1.6.1, 1.6.2; 1.7.1,1.7.1.1,
1.7.1.2; 1.7.2; 1.7.4,1.7.4.1, 1.7.4.2, 1.7.4.3
‐
Čiastočne skompletizované strojové zariadenie sa smie uviesť do prevádzky až po stanovení,
že strojové zariadenie, do ktorého má byť zabudované neúplné strojové zariadenie,
spĺňa ustanovenia Smernice 2006/42/ES.
‐
Čiastočne skompletizované strojové zariadenie spĺňa ustanovenia smernice:
94/9/ES
‐
Výrobca sa zaväzuje, že na požiadanie odovzdá príslušnú technickú dokumentáciu
k čiastočne skompletizovaným strojovým zariadeniam v elektronickej forme.
‐
Osoba splnomocnená na zostavenie relevantnej technickej dokumentácie:
Friedheim Schreier (Vedúci Engineering SGU)
Penig, 2013‐02‐07
Friedheim Schreier (Vedúci Engineering SGU)
Penig, 2013‐02‐07
Michael Kupke (Vedúci obchodného oddelenia SGU)
BA 5030 sk 02/2013
93 / 95
12.2
Vyhlásenie o zhode
Prehlásenie o zhode
v zmysle smernice ES 94/9/ES zo dňa 23.03.1994 a s jej vykonávacími právnymi predpismi
Výrobca, Siemens AG, 46395 Bocholt, prehlasuje, že v prístroje opísané v tomto návode na montáž
a prevádzku:
Prevodovka
H.SH, H.VH, H.HH, H.DH, H.KH, H.FH,
H.HM, H.DM, H.KM, H.FM, H.PH
B.SH, B.VH, B.HH, B.DH, B.KH, B.FH,
B.HM, B.DM, B.KM, B.FM
Veľkosť 1 až 22
sú v zmysle článku 1 ako aj článku 8, odsek 1) b) alebo 1 c) ii) smernice 94/9/ES v súlade s ustanoveniami
smernice 94/9/ES a nasledujúcimi normami:
DIN EN 1127‐1
DIN EN 13463‐1
DIN EN 13463‐5
DIN EN 13463‐6
DIN EN 13463‐8
DIN EN 60079-0
:10‐2011
:07‐2009
:10‐2011
:07‐2005
:01‐2004
:03‐2010
Technická dokumentácia bola dodaná na následne menované miesto:
DEKRA EXAM GmbH, D ‐ 44727 Bochum, poznávacie číslo: 0158.
Penig, 2013‐02‐07
Friedheim Schreier (Vedúci Engineering SGU)
Penig, 2013‐02‐07
Michael Kupke (Vedúci obchodného oddelenia SGU)
BA 5030 sk 02/2013
94 / 95
Further Information:
"FLENDER gear units" on the Internet
www.siemens.com/gearunits
"FLENDER couplings" on the Internet
www.siemens.com/couplings
Service & Support:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/10803928/133300
Lubricants:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/42961591/133000
Siemens AG
Industry Sector
Mechanical Drives
Alfred-Flender-Straße 77
46395 Bocholt
GERMANY
Subject to modifications
© Siemens AG 2013
www.siemens.com/drive­technologies
Download

FLENDER gear units