3 fázové
asynchronní motory
Provozní návod
1MJ7 220 - 313
obj. č. 35037000000097
N16 – 0404 CZ
Vydání 0404
3 fázový asynchronní motor s kotvou nakrátko, základní provedení
1MJ7 (příklad)
Obsah
strana
Všeobecně
A 1.1 Pokyny o bezpečnosti
A2
Popis
A 2.1 Rozsah dodávky
A 2.2 Definice typu, dodatečné návody
A 2.3 Předpisy
A 2.4 Krytí
A 2.5 Tvary
A 2.6 Ložiska
A 2.7 Svorkovnice úplné
A 2.8 Vestavné díly
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
Montáž
A 3.1 Umístění
A2
Provoz
A 4.1 Všeobecně
A3
Údržba
A 5.1 Demontáž, montáž
A 5.2 Nákresy, seznam dílů
A3
A3
Dodatek
B . . . Všeobecné pokyny
C . . . Svorkovnice 1XC1
D . . . Valivá ložiska
SEF 2792 CZ
SEF 2926 CZ
SEF 2928 CZ
N16 - 0404 CZ
SEF 2790 CZ
Strana A1
Všeobecně
A 1.1 Pokyny o bezpečnosti
Dbejte údajů v tomto návodu
NEBEZPEČÍ a připojených doplňkových návodech, zvláště bezpečnostních informací B 1.2, aby se
zabránilo nebezpečným stavům a škodám.
Upozornění k transportu a skladování viz odstavec B 1.3.
Popis
A 2.1 Rozsah dodávky
Pro rozsah dodávaných variant motorů platí jen údaje v katalogu,
eventuelně v nabídkách.
A 2.2 Definice typu, doplňkové návody
Motory jsou trojfázové nízkonapěťové asynchronní motory nakrátko
pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu skupiny II, kategorie
2G a teplotní třídy T4 event. T5 s typem ochrany proti výbuchu pevný
závěr ‘‘d‘‘ podle EN 50014, EN 50018 a směrnice 94/9/EC.
Motory jsou provedeny se svorkovnicemi s typem ochrany proti
výbuchu zajištěné provedení ‘‘e‘‘ podle EN 50014, EN 50019 nebo
s typem ochrany proti výbuchu pevný závěr ‘‘d‘‘.
Označení II 2G EEx de IICT4 event. T5 nebo
II 2G EEx d IICT4
event. T5 (typ ochrany proti výbuchu, skupina a teplotní třída) viz
štítkové údaje a ES-certifikát o přezkoušení typu.
Motory mohou být provozovány v prostorech s nebezpečím
výbuchu a v provozních zařízeních podle pravidel příslušného
kontrolního úřadu.
Dbejte prosím vedle speciálních údajů tohoto návodu a „Všeobecných pokynů“ (odstavce části B . . ) také přiřazených částí
pro svorkovnice (odstavce části C . . ) a valivých ložisek (odstavce
části D . . ) atd.
A 2.3 Předpisy
Motory odpovídají ČSN-EN normám a ustanovením IEC 60034.
Mohou být přizpůsobeny jiným klasifikačním předpisům a předpisům jiných zemí.
Pokud není stanoveno jinak, platí jmenovité výkony pro trvalé zatížení při frekvenci 50Hz, teplotě chladiva v rozsahu od – 20°C do
+40°C a nadmořské výšce do 1000 m.
A 2.4 Krytí
Motory mají krytí minimálně IP54 podle EN 60034-5 (event. IEC
60034-5).
Pro konkrétní provedení se krytí zjistí z výkonnostního štítku
motoru.
A 2.5 Tvary
Rozsah dodávaných tvarů podle EN 60034-7 (event. IEC 60034-7)
je uveden v katalogu. Tvar motoru je vždy uveden na výkonnostním
štítku. Při použití motoru v jiném tvaru, než je uveden na výkonnostním štítku, je vzhledem k eventuálním dodatečným opatřením
nutný dotaz u výrobce.
A 2.6 Ložiska
Ložiska motorů osových výšek 225 a 250 ve standardním provedení
jsou bez domazávacího zařízení. Ložiska motorů velikostí 280 a 315
jsou standardně opatřena domazávacím zařízením. Další podrobnosti viz provozní návod ‘‘ Valivá kložiska ‘‘ část D . ..
A 2.7 Svorkovnice
Standardní svorkovnice 1XC1 mají typ ochrany proti výbuchu
„zajištěné provedení“. Pro zvláštní objednávky mohou být použity
svorkovnice 1XC3, které mají typ ochrany proti výbuchu „pevný
závěr“, jestliže při instalaci jsou přiřazeny a namontovány vhodné
kabelové vývodky při respektování existujících rozměrů přívodních
síťových vodičů.
SEF 2790 CZ
Strana A2
Celkové označení typu ochrany proti výbuchu motoru se
svorkovnicí podle přiřazení motor a svorkovnice.
Typ ochrany
Celkový typ ochrany
svorkovnice
motoru
se svorkovnicí
Typ
Typ ochrany proti výbuchu
EEx dIIC
1XC1 . .
EEx e II (EN50014/50019)
EEx de IICT4
1XC3 . .
EEx d IIC (EN50014/50018)
EEx d IICT4
Motory tvaru IM B3 mohou být objednány se svorkovnicí na pravé
nebo levé straně.
Další informace viz provozní návod část C . . svorkovnice.
A 2.8 Vestavné díly
Podle tvaru stroje a objednávky mohou být namontována nebo
vestavěna různá přídavná zařízení, např. antikondenzační vyhřívání,
teplotní ochrany apod.
Montáž
A 3.1 Umístění
Při provozování motoru v tuzemsku to zn. v oblasti platnosti ustanovení ČSN, je třeba dbát následujících ustanovení a nařízení :
n u motorů v nevýbušném provedení (skupina II) pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu normy EN60079-14 a nařízení
vlády . 286/2002 Sb. Při použití v jiných zemích platí odpovídající
národní normy a zřizovací předpisy. Pro přenos mechanické síly
mohou být použity jen řemeny které nezpůsobují elektrostatický
náboj.
n u motorů tvaru IM V., se vstupem chladícího vzduchu shora musí
být vstupní otvory v krytu ventilátoru chráněny stříškou. U motorů
s výstupem chladícího vzduchu nahoru je třeba podle místních
okolností namontovat odpovídající zakrytí. Porovnat napětí sítě
s údaji na výkonnostním štítku. Rozměry připojovacího kabelu je
třeba zvolit podle platných norem ČSN a zařizovacích předpisů
při respektování jmenovitého proudového zatížení při teplotě
okolí 40°C. Připojení vodičů ve svorkovnici se provede v souladu
s EN 50014 event. EN 50019 na připojovací příložkové svorky
bez použití kabelových ok. Motory zapojit podle schéma zapojení
nalepeného ve svorkovnici. Připojovací vodiče jsou ve svorkovnici
volně uloženy, ochranný vodič má dostatečnou délku a izolace žil
nesmí být poškozena. Konce vodičů musí být odizolovány tak, aby
izolace dosahovala téměř ke svorce (£5mm). Kabelové vývodky
se zařízením pro odlehčením tahu pro volně uložené přívody musí
být chráněny proti jejich přetočení pomocí tvarově přizpůsobených zajišťovacích dílů nebo kontramaticemi a musí být schváleny
podle směrnice 94/9/EC. Každý motor musí být chráněn ve všech
fázích proti nepřípustnému oteplení proudově závislým jističem
nebo podobným zařízením odpovídajícím EN 60079-14. Ochranu
motoru je třeba nastavit na jmenovitý proud, aby reagovala i při
zablokovaném rotoru.
Vinutí v zapojení do D je třeba proti vypadnutí jedné fáze chránit
tím, že vypínač nebo relé jsou s vinutími jednotlivých fází zapojeny
do série a nastaveny na 0,58 násobku jmenovitého proudu. Není li
toto zapojení možné, pak jsou vedle použití jističů nutná dodatečná
opatření pro ochranu motorů.
Ochrana vinutí jen vestavnou tepelnou ochranou pomocí teplotních
čidel je přípustná jen když tato je zvlášť schválena.
Pozor na vývody teplotních čidel, nepřikládat vyšší zkušební napětí
než 2,5 V!
n U strojů s antikondenzačním vytápěním může být vytápění připojeno jen za klidu stroje. Připojovací prostor nesmí být otevřen
při připojení vytápění na napájecí napětí. Dbejte údajů na přídavném a výstražném štítku.
n u motorů s přepináním počtu pólů jsou pro každé vinutí nutné
oddělené vzájemně blokované ochrany. Pokud není uvedeno
jinak, jsou motory určeny pro trvalé zatížení a pro ne příliš často
se opakující rozběhy, při kterých nevznikají podstatná rozběhová
oteplení. Provoz s měničem musí být výslovně schválen. Zvláštní
upozornění výrobce je třeba bezpodmínečně respektovat. Špičky
napětí vznikající na měniči mohou svou velikostí přes spojovací
kabel mezi měničem a motorem nepříznivě působit. V systému
měnič-kabel-motor nesmí být překročena maximální hodnota
špiček napětí na připojovacích svorkách uvedená ve zvláštních
upozorněních výrobce. Je třeba dodržovat směrnici EMV.
n je-li schvalovací číslo motoru v nevýbušném provedení doplněno
písmenem ‘‘X‘‘, pak je třeba provést dodatečná opatření v souladu
s EG-(ES) certifikátem o přezkoušení typu.
Specifické údaje viz články částí B3 . ., C3 . ., D3 . ., event. doplňkové návody.
A 3.1.1 Otvory pro odvod kondenzátu
V přírubovém štítu je v prostoru spojky otvor pro odvod kondenzátu uzavřený zátkou z plastické hmoty (díl 5.67). Podle okolního
prostředí může být účelné zátky odstranit, aby event. kondenzát
z prostoru spojky mohl odtékat.
Provoz
A 4.1 Všeobecně
Detailní údaje viz články částí B . ., C . ., D . ., event. doplňkové
návody.
Údržba
A 5.1 Montáž, demontáž
Specifické údaje viz články částí B . ., C . ., D . ., event. doplňkové
návody.
A 5.1.1 Zvláštní zámky podle EN 50014
Zahloubení zvláštních zámků podle EN 50014 pro upevňovací šrouby
ložiskového štítu jsou chráněny zátkami z plastické hmoty. Tyto zátky
musí být vždy nasazeny.
A 5.1.2 Plastový ventilátor
Plastový ventilátor má dvě přilité západky,které zapadají do kruhové drážky na hřídeli a slouží jako axiální zajištění. Před stažením
ventilátoru se musí obě západky nadzvednout a provizorně zajistit.
Ventilátor má dva otvory pro nasazení stahováku, který musí dosahovat až na náboj ventilátoru. Pro nasazování i stahování se musí
používat vhodné přípravky. Údery kladivem jsou zakázány.
A 5.1.3 Litinový ventilátor
Litinový ventilátor je na hřídeli zajištěn pojistným kroužkem. Pro
stažení litinového ventilátoru slouží závitové otvory v náboji ventilátoru.
A 5.2 Nákresy, seznam dílů
Nákresy a seznam dílů viz obr. A 5.2a na stranách A4 a A5.
SEF 2790 CZ
Strana A3
Motor bez domazávacího zařízení (příklad standardního provedení
s ventilátorem z plastu a plechovým krytem ventilátoru)
Motor s domazávacím zařízením (příklad zvláštního provedení
s litinovým ventilátorem a plechovým krytem ventilátoru)
Varianty umístění svorkovnic a závěsných ok
3.00
3.10
3.13
3.20
3.30
3.35
3.40
3.80
3.82
3.83
4.00
4.10
4.13
4.20
4.30
4.35
4.40
4.41
4.47
4.80
5.00
5.10
6.00
8.10
8.20
10.00
10.10
10.15
10.50
Ložiskový uzel (pevné ložisko)
Hřídelový těsnící V-kroužek
Krycí kroužek (pevný)
Víko ložiskové vnější
Pojistný kroužek
Odstřikovací kotouč
Kuličkové ložisko (pevné ložisko)
Mazací hlavice
Mazací trubka
Pryžová vložka
Ložiskový uzel (volné ložisko)
Hřídelový těsnící V-kroužek
Krycí kroužek (pevný)
Víko ložiskové vnější
Pojistný kroužek
Odstřikovací kotou
Válečkové ložisko (volné ložisko)
Kuličkové ložisko (volné ložisko)
Vlnovcová pružina
Mazací hlavice
Štít ložiskový, strana D
Štít ložiskový, přírubový
Štít ložiskový, strana N
Hřídel
Svazek rotoru s klecí
Kostra statoru s navinutým
svazkem statoru
Patky
Příložka zemnící svorky
Závěsný šroub
SEF 2790 CZ
Strana A4
11.00
11.01
11.62
12.01
12.38
12.70
12.82
12.85
20.00
Vnější ventilátor, plast
Vnější ventilátor, litina
Pojistný kroužek
Kryt ventilátoru
Plech krycí
Ochranná stříška
Zátka
Upevňovací prvky (s antivibrační
vložkou)
Svorkovnicová skříň
D – strana pohonu
N – strana opačná ke straně pohonu
1)
Viz doplňkový provozní návod
Obr. A5.2a: Třífázový motor, základní provedení 1MJ7 (příklad, dodávaná provedení se mohou v detailech lišit)
SEF 2790 CZ
Strana A5
Všeobecné pokyny
pro asynchronní motory s kotvou nakrátko s typem ochrany proti výbuchu ‘‘ pevný závěr ‘‘
Provozní návod
č. 35037000000097
Obsah
SEF 2792 CZ
strana
Všeobecně
B 1.1 Pojmy důležité pro bezpečnost
B 1.2 Všeobecné informace o bezpečnosti
B 1.3 Doprava, skladování
B2
B2
B2
Popis
B 2.1 Všeobecně
B3
Montáž
B 3.1 Pokyny o bezpečnosti
B 3.2 Umístění
B 3.3 Připojení
B 3.4 Zkouška izolace
B 3.5 Uvedení do provozu
B3
B3
B3
B4
B4
Provoz
B 4.1 Pokyny o bezpečnosti
B 4.2 Zapnutí, vypnutí
B 4.3 Provozní přestávky
B5
B5
B5
Údržba
B 5.1 Pokyny o bezpečnosti
B 5.2 Intervaly údržby
B 5.3 Prohlídky
B 5.4 Opravy
B 5.5 Náhradní díly
B5
B5
B6
B6
B6
Dodatek
B 6.1 Poruchy
SEF 2792 CZ
Strana B1
B7
Vydání 0404
NEBEZPEČÍ
Elektrické točivé stroje jsou průmyslové provozní prostředky zařazené mezi
vyhrazená elektrická zařízení (viz vyhl.
20/79 Sb. a vyhl. MPSV 159/2002 Sb.).
Za provozu se u těchto strojů může
vyskytnout na holých kovových částech nebezpečné napětí a navíc mají
stroje pohyblivé, rotující části. Proto
např. při nedovoleném odstranění krytů stroje, při neodborném používání,
špatné obsluze nebo nedostatečné
údržbě můžete způsobit velké materiální škody nebo těžké újmy na zdraví.
Pracovníci odpovědní za bezpečnost
zařízení proto musí zajistit, aby :
- prací na těchto strojích byly pověřeny jen kvalifikované osoby (viz vyhl. 50/78 Sb. a 98/1982 Sb.).
- tyto osoby mimo jiné měly při příslušných pracích
vždy k dispozici dodané provozní návody a jiné podklady výrobní dokumentace a měly za povinnost, tyto
podklady důsledně dodržovat.
- práce na strojích nebo v jejich blízkosti byla zakázána
nekvalifikovaným osobám.
Pro nevýbušné asynchronní motory s kotvou nakrátko s typem
ochrany proti výbuchu ‘‘pevný závěr‘‘ pro prostředí s nebezpečím
výbuchu hořlavých plynů a par platí jako dodatek provozního návodu
následující:
Všeobecně
B 1.1 Pojmy důležité pro bezpečnost
Signální pojmy NEBEZPEČÍ, VÝSTRAHA, POZOR a UPOZORNĚNÍ jsou v tomto provozním návodu používány při upozornění na
zvláštní nebezpečí nebo pro mimořádné informace, které vyžadují
zvláštní označení :
NEBEZPEČÍ znamená, že při opomenutí vzniká ohrožení života a nebo mohou vzniknout značné hmotné
škody.
VÝSTRAHA znamená, že při opomenutí vzniká nebezpečí těžkých úrazů a nebo mohou vzniknout značné
hmotné škody.
POZOR znamená, že při opomenutí vzniká nebezpečí
úrazu nebo může vzniknout hmotná škoda.
UPOZORNĚNÍ znamená, že se upozorňuje na technické
souvislosti, protože tyto nemusí být zřejmé ani odborníkům.
Dodržováním dalších pokynů, jako jsou transportní,
montážní, provozní a pokyny pro údržbu a rovněž technických dat (v provozních návodech, výrobní dokumentaci a na samotném stroji) je rovněž nezbytné proto, aby
se zabránilo závadám, které by mohly přímo či nepřímo
způsobit vážné osobní nebo hmotné škody.
Kvalifikovaný personál jsou osoby, které na základě svého vzdělání, zkušeností a zaškolení a také na základě znalostí
příslušných norem, ustanovení, předpisů a provozních poměrů
jsou odpovědným pracovníkem za bezpečnost zařízení pověřeni
provádět příslušné činnosti a přitom rozpoznat a předejít možným
nebezpečím.
Mimo jiné jsou nutné i znalosti o první pomoci a o záchranných
zařízeních v místech provozu.
Zákaz práce na silnoproudých zařízeních pro nekvalifikovaný personál se řídí např. podle IEC 364.
B 1.2 Všeobecné informace o bezpečnosti
Stroje, které jsou v tomto návodu uvedeny, jsou částí silnoproudých
zařízení pro průmyslové použití. Jsou provedeny podle uznávaných
pravidel techniky.
Předpokladem je, že základní
plánované činnosti na zařízení
a všechny práce při transportu,
montáži, instalaci, uvedení do provozu, údržbě a opravách provádí kvalifikovaný personál příp. kontroluje
odpovědný odborník.
Přitom se musí zvláště dodržovat :
n techická data a údaje ke správnému použití (montážní,
připojovací, provozní podmínky a prostředí), které
jsou mimo jiné udány v katalogu, v podkladech pro
zakázku, v provozním návodu, na štítku a ostatní
výrobní dokumentaci
n všeobecné zařizovací a bezpečnostní předpisy.
n místní ustanovení a požadavky na zařízení.
n správné použití nástrojů, zvedacích a transportních
prostředků.
n používání osobních ochranných prostředků.
n povinnosti odpovědných pracovníků poučit o bezpečnosti obsluhu dle vyhlášky 50/78 Sb o odborné
způsobilosti v elektrotechnice a zákonu 157/1998 Sb.
o chemických látkách a chemických přípravcích pro
bezpečné užívání látek, které mohou ohrozit životní
prostředí nebo zdraví např. čistící a mazací prostředky, lepidla, nátěry atd. Detailnější údaje zvláštních
produktů jsou v příslušném ‘‘Bezpečnostním datovém
listu‘‘ výrobce příp. dovozce.
Provozní návody nemohou z důvodů přehlednosti
obsahovat podrobné informace o všech variantách a
nemohou obsahovat každý možný případ umístění, provozu nebo údržby. Proto jsou v provozních návodech
v podstatě jen takové pokyny, které při správném použití strojů v průmyslové oblasti jsou pro kvalifikovaný
personál (viz výše) nutné.
Jsou-li ve zvláštních případech použití strojů v neprůmyslové oblasti kladeny zvýšené požadavky na ochranu
(např. proti dotyku dětí aj.), musí tyto podmínky při
montáži pomocí dodatečných ochranných opatření
zabezpečit provozovatel.
Při nejasnostech požádejte o bližší informace zastoupení SIEMENS. Přitom udejte typ stroje a výrobní číslo.
DOPORUČUJE SE, PRO PLÁNOVÁNÍ, MONTÁŽ, UVEDENÍ DO PROVOZU A SERVIS VYUŽÍT PODPORY A SLUŽEB
KOMPETENTNÍCH SERVISNÍCH A MONTÁŽNÍCH STŘEDISEK NEBO ORGANIZACÍ.
UPOZORNĚNÍ : Pro všeobecné práce, např. při kontrole přišlých
dodávek (škody při dopravě), při dlouhodobém uskladnění a konzervování strojů, při kontrole základě, montáži spojek, při ustavení
a vyrovnání stroje a jiných, jsou uvedeny další informace v platných
normách a zařizovacích předpisech.
UPOZORNĚNÍ : Obsah provozních návodů a výrobní dokumentace není částí dřívější nebo stávající dohody, příslibu nebo právního
vztahu nebo má tento změnit. Veškeré závazky pro SIEMENS vyplývají z platné kupní smlouvy, která rovněž obsahuje všechna platná
ustanovení o záruce. Tato smluvní ustanovení o záruce se výkladem
těchto návodů a dokumentací ani nerozšiřují ani neomezují.
VÝSTRAHA
B 1.3 Doprava, skladování
Při dopravě sestavy strojů se smí
k zavěšení použít jen otvory, závěsná oka příp. čepy, které jsou v
základových deskách. Sestavy strojů se nesmí zvedat za
závěsná oka jednotlivých strojů! Zvedací zařízení musí
mít správnou nosnost!
Jednotlivé stroje se smí zavěšovat jen za hlavní závěsná
oka! Zvedací zařízení musí mít nosnost odpovídající hmotnosti stroje (hmotnost stroje viz výkonnostní štítek).
U motorů s nastavbami nebo bočními vestavbami použít
zavěšení na lanech s rozpěrou.
Pomocná závěsná oka, např na krytu ventilátoru a jiných
částech stroje slouží jen ke zvedání těchto částí.
Stroje s válečkovými ložisky resp. s kuličkovými ložisky s kosoúhlým stykem mají transportní pojistku rotoru, která má zabránit
poškození ložisek při transportu. Tento přípravek se odstraní až před
montáží přenosového členu. Pokud se stroj transportuje po montáži
VÝSTRAHA
SEF 2792 CZ
Strana B2
přenosového členu, musí se rotor vhodně axiálně fixovat. Doprava
strojů svislých tvarů s jedním kuličkovým ložiskem s kosoúhlým
stykem se provádí ve svislé poloze. Při transportu ve vodorovné
poloze je nutné před sklopením stroje jeho rotor vhodně fixovat.
Není-li stroj ihned uveden do provozu, musí se skladovat v suchém
prostředí bez otřesů.
Popis
B 2.1 Všeobecně
Popis viz hlavní návod část A2 . . . nebo doplňkové návody, části
C2 . . ., D2 . . .
Montáž
VÝSTRAHA
B 3.1 Bezpečnostní
pokyny
Dodržujte přesně ‘‘Všeobecné bezpečnostní informace‘‘
v odstavci B 1.2 tohoto návodu, pokyny pro dovolené
použití strojů a dbejte na náležité znalosti při práci na
silnoproudých zařízeních a také specifických údajů
v hlavních a doplňkových návodech.
B 3.2 Umístění
B 3.2.1 Podmínky použití
Je třeba dodržovat podmínky použití, technická data podle štítku a
technické dokumentace (viz odstavec B 1.2).
Motory mohou být provozovány v prostorech nebo provozních zařízeních s nebezpečím výskytu výbušných plynů a par podle pravidel
příslušného kontrolního úřadu (typ ochrany proti výbuchu, skupina
a teplotní třída viz štítkové údaje). Posouzení nebezpečí výbuchu
provozního místa přísluší výhradně pověřenému úřadu.
Při použití v České republice tzn. v oblasti platnosti norem ČSN a
EN, je třeba dbát následujících norem :
n u motorů v nevýbušném provedení (skupina IIA, IIB, a IIC) pro
nasazení v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
ČSN 332320, ČSN EN 60079-10 a zařizovacích předpisů.
Při použití v jiných zemích platí odpovídající národní normy a zařizovací předpisy.
Části koster elektrických strojů mohou
POZOR
dosáhnout teploty 100°C i více, proto
je nutno zabránit jejich dotyku. Z toho
důvodu se nesmí kostry dotýkat nebo být k ní připevňovány žádné na teplotu citlivé části, jako např. normální
vodiče nebo elektronické díly.
B 3.2.2 Mazání
O mazání stroje před uvedením do provozu po skladování delším jak
2 roky viz příslušný doplňkový návod pro ložiska část D3 . . .
B 3.2.3 Podmínky chlazení
Při umístění dbejte na nutné podmínky chlazení :
n u strojů chlazených okolním vzduchem zajistěte, aby chladící
vzduch měl volný přístup a nezakrytý výstup. Horký vzduch na
výstupní straně nesmí být znovu nasáván.
n u strojů ve svislém tvaru s přívodem chladícího vzduchu shora,
se musí otvory pro vstup vzduchu chránit vhodným krytem. U
strojů s odvodem vzduchu nahoru se dle místních podmínek
zhotoví a namontují vhodné kryty.
B 3.2.4 Vyvážení
Odstranit transportní pojistku rotoru. Dbát údajů na konci hřídele!
Rotory jsou dynamicky vyváženy. Standardně jsou rotory vyváženy
s polovinou pera, na objednání mohou být vyváženy s celým perem. Způsob vyvážení je uveden na čelní stěně konce hřídele (‘‘H‘‘
vyvážení s polovinou pera, ‘‘F‘‘ vyvážení s celým perem).
Způsob vyvážení přenosového Členu musí odpovídat vyvážení rotoru. Při vyvážení s polovičním perem kratšího přenosového členu, kdy pero konce hřídele motoru přesahuje přenosový člen přes
obrys hřídele je třeba tuto část pera odstranit. Toto doporučujeme
při vyšších otáčkách (nad 1000 min-1) a u zvýšených požadavků na
přesnost vyvážení.
Přenosové členy mohou být montovány nebo demontovány jen
pomocí vhodných přípravků.
SEF 2792 CZ
Strana B3
B 3.2.5 Montážní podmínky
Pera v koncích hřídelů jsou zajištěna proti vypadnutí jen během
transportu.
Jestliže u strojů se dvěma konci hřídele není na jednom konci žádný
přenosový člen, je třeba nepoužité pero zajistit proti vymrštění.
U druhu vyvážení ‘‘H‘‘ nepoužité pero zkrátit na polovinu délky.
Klidný chod stroje bez otřesů je podmíněn stabilními základy, přesným vyrovnáním stroje event. správnou montáží přírubového stroje
a přesným vyvážením přenosových členů nasazených na hřídel.
Při vyrovnání stroje použít pod patky tenké plechy, aby se zabránilo
nežádoucímu namáhání motoru. Počet podkládaných plechů má
být co nejmenší.
Detailnější pokyny pro usazení, vyrovnání stroje a nasazení přenosových členů viz odpovídající montážní předpisy event. pracovní
směrnice (viz také UPOZORNĚNÍ v odstavci B 1.2).
U strojů s hřídelí nahoru je nutno zabezpečit, aby do horního ložiska
nemohla vniknout voda.
Patkové stroje, které se na základě svého tvaru připevňují na zeď,
se mají buď podepřít nebo zakolíkovat.
U strojů s řemenovým pohonem usazených na posunovácích
nastavit správné napnutí řemene.
POZOR Příliš velké napnutí řemene poškozuje ložisko a hřídel,
přípustné hodnoty jsou uvedeny v katalogu nebo budou sděleny
na dotaz.
B 3.2.6 Ochranná opatření
Upozorňujeme na nutná obecná opatření k ochraně před dotykem
rotujících částí (spojka, řemenice atd.).
U pohonů čerpadel se musí pomocí bezpečnostních zařízení (např.
zpětný rázový ventil v potrubí nebo blokování zpětné rotace pohonu) zabezpečit, aby se stroje po odpojení od sítě nemohly roztočit
dopravovaným médiem opačným směrem.
B 3.2.7 Hluk
Hladina tlaku emitovaného hluku se u normálních strojů pohybuje
mezi 75 až 85 dB(A). Údaje v tomto návodu platí pro všechny stroje. Detailní hodnoty podle tvaru, chlazení a otáček jsou uvedeny
v katalogu resp. ve výrobní dokumentaci.
Stroje jsou v podstatě určeny pro široký rozsah provozních podmínek a podmínek umístění. Tím je do značné míry silně ovlivněna
hladina hluku (např. pevné základy nebo izolované proti otřesům,
provoz s měničem, chlazení vlastní, cizí, uzavřený okruh nebo použití
elementů pro tlumení hluku atd.).
V konkrétních aplikačních podmínkách, např. motory na obráběcích
strojích, lze hodnoty hladiny hluku v provozu s respektováním všech
faktorů zjistit jen měřením přímo na místě.
B 3.3 Připojení
B 3.3.1 Všeobecně
Detaily ke svorkovnicím viz část C . . . svorkovnice.
Dodržet napájecí napětí podle výkonnostního štítku. Přívodní kabel dimenzovat dle jmenovitého proudového zatížení a podmínek
provozu (např. teplota okolí, způsob instalace, délka atd.). Připojení
ve svorkovnici se provádí bez kabelových ok. Motor zapojit podle
schéma zapojení vlepeného do svorkovnicového víka.
Pro připojení vnějšího ochranného vodiče jsou na kostře motoru
svorky.
B 3.3.2 Označení svorek
Pro označování svorek podle ČSN EN 60034-8 platí pro asynchronní
motory následující definice např.:
1U1-1
Číslo pro počet pólů u motorů s přepínáním
počtu pólů (nižší číslo odpovídá nižším
otáčkám) nebo ve zvláštním případu pro dělené vinutí.
Označení fází (U, V, W)
Označení začátků, konců případně odboček
vinutí (při více než jednom vývodu z vinutí).
Dodatkové číslo, označující paralelní svorky
jednoho síťového přívodu.
B 3.3.3 Směr otáčení
Jestliže jsou síťové přívody připojeny v pořadí L1, L2, L3 ke
svorkám U, V, W, je směr otáčení vpravo. Jestliže se v souladu
s ČSN EN 60034-8 (resp. IEC 34-8) dvě fáze zamění, tzn. přívody
v pořadí L1, L2, L3 se připojí ke svorkám V, U, W (nebo U, W, V nebo
W, V, U), je směr otáčení vlevo.
Stroje, které se mohou otáčet jen jedním směrem, mají na výkonnostním štítku slovně vypsán směr otáčení a tomu odpovídající
sled fází.
n jen provotočivý směr U, V, W
n jen levotočivý směr V, U, W
Na krytu ventilátoru je umístěn štítek označující směr otáčení.
Toto omezení směru otáčení se vztahuje k samotnému stroji, např.
k vlastnímu axiálnímu ventilátoru pro jeden směr otáčení. Omezení
směru otáčení podmíněné zařízením, např. přídavnými elementy
nebo poháněným zařízením není poznatelné z výše uvedeného
označení a musí se určit a kontrolovat teprve při připojení stroje.
Každý motor musí být chráněn proti nepřípustnému oteplení
proudově závislou ochranou nebo rovnoceným zařízením. Dbejte
ustanovení norem řady ČSN 332000 a zařizovacích předpisů. U
motorů s přepínáním počtu pólů je pro každou spínací polohu
vyžadováno oddělené blokovací ochranné zařízení.
Je-li číslo typového osvědčení nevýbušných motorů doplněno
písmenem ‘‘X‘‘, pak je třeba provést zvláštní opatření v souladu se
zkušebním protokolem.
B 3.3.4 Kontrola
U strojů s teplotními čidly se musí
provést jejich připojení k řídící soustavě a ovládání tak, aby po vypnutí
tepelné ochrany a jejím následném ochladnutí nedošlo
k nečekanému opětnému automatickému zapnutí zařízení, což by mohlo způsobit nebezpečné stavy.
POZOR
B 3.3.5 Závěrečná opatření
Před uzavřením svorkovnicové skříně se musí zkontrolovat :
n správné zapojení všech přívodů a propojek dle nalepeného
schema.
n zda je prostor svorkovnice čistý a zbavený zbytků vodičů a
izolace.
n přitažení všech svorníků, propojek, svorek a všech přívodních částí
(platí i pro případné nevyužité ochranné a pomocné svorky).
n vzdálenosti mezi částmi pod napětím jsou ³ 8 mm pro 500 V,
³ 10 mm pro 690 V, ³ 14 mm pro 1,1 kV. Pozor na přesahující
a odstávající konce vodičů
n zda jsou přívodní vodiče volně uspořádány a nemají poškozenou
izolaci.
n zda jsou nevyužité kabelové vývodky zaslepeny schválenou
zátkou a připojovací části pevně utaženy (to zn. že je lze uvolnit
jen pomocí nářadí).
n zda všechna těsnění a těsnící plochy svorkovnicového krytu jsou
funkční. Je-li těsnost spár dosažena kovovým stykem těsnících
ploch, musí se tyto řádně očistit a lehce potřít tukem.
n zda kabelové vývodky odpovídají krytí, způsobu instalace,
přípustnému průměru přívodů atd. a jsou namontovány podle
předpisu.
n zda jsou použity schválené kabelové vývodky kategorie 2G nebo
2D s minimálním krytím IP 56.
B 3.4 Zkouška izolace
Před prvním uvedením stroje do provozu a také po delší době
skladování nebo klidu motoru se musí přezkoušet stav izolace vinutí
proti kostře stejnosměrným napětím.
Při a bezprostředně po měření je
VÝSTRAHA na svorkách nebezpečné napětí a
nelze se jich dotýkat. Při připojených síťových přívodech zabezpečit, aby na svorkách
nebylo síťové napětí (viz odst. B 5.1).
Měření izolačního odporu se provádí podle návodu použitého přístroje.
Pokyny k různým měřícím metodám jsou obsaženy také v montážních předpisech a pracovních směrnicích.
Měření izolačního odporu nízkonapěťových strojů je v zásadě přípustné napětím do 500 V. Vyšší napětí lze použít vyjímečně jen u
nových strojů, za předpokladu, že byla změřena hodnota nejdříve
napětím 500 V a přípustná hodnota nebyla překročena.
Při měření se musí počkat, až se dosáhne konečné hodnoty
odporu.
Nejmenší hodnoty izolačního odporu a kritického izolačního odporu
(pro měření při teplotě vinutí 25°C) a dále měřícího napětí jsou uvedeny v následující tabulce v závislosti na jmenovitém napětí stroje.
Max. hodnoty při jmenovitém napětí
Měřící napětí
Minimální izolační odpor
nových, vyčištěných
nebo opravených vinutí
Kritický, specifický izol.
odpor po delším provoze
UN < 2 kV
500 V - (min. 100 V-)
10 MW
0,5 MW/kV
Suchá, nová vinutí mají izolační odpor mezi 100 MW až 2000 MW
případně vyšší. Je-li hodnota na dolní hranici, může být příčinou
vlhkost nebo znečištění vinutí. Klesne-li hodnota pod minimální,
zjistit příčinu a vinutí případně vysušit.
UPOZORNĚNÍ: Po eventuelním vysušení vyčištěných vinutí dbát
aby, izolační odpor oteplených vinutí byl menší. Správné posouzení
izolačního odporu je možné až podle měření po ochlazení vinutí
na teplotu okolí (asi 20 . . . 30°C).
Za provozu může izolační odpor vlivem okolního prostředí a provozních podmínek klesnout. Kritická hodnota izolačního odporu při teplotě vinutí 25 °C se stanoví vynásobením jmenovitého napětí (kV)
kritickým specifickým odporem (MW/kV) dle tabulky,
např. kritický odpor pro UN = 690V :
0,69 kV x 0,5 MW/kV = 0,345 MW
Je-li naměřená hodnota izolačního odporu za provozu větší než
vypočtená kritická hodnota odporu, lze stroj dále provozovat. Při
dosažení nebo nižším izolačním odporu než je kritický izolační odpor
musí být vinutí vysušena eventuelně při vyjmutém rotoru důkladně
vyčištěna a vysušena. Je-li naměřená hodnoto blízko kritické je třeba
měření opakovat v kratších intervalech nebo vinutí vyčistit.
Při měření dodržet ustanovení platná pro prostory s nebezpečím
výbuchu plynů a par.
B 3.5 Uvedení do provozu
B 3.5.1 Příprava :
Po montáži nebo revizích přezkoušet nebo zjistit zda :
n montáž a provozní podmínky souhlasí s daty na výkonnostním
štítku (napětí, proud, kmitočet, zapojení, tvar, krytí, chlazení atd.)
případně s dodanou dokumentací.
n je stroj správně namontován, usazen a vyrovnán.
n přenosové členy mají správné nastavení (např. napnutí řemene,
vyrovnání a vyvážení spojky, radiální vůle a správná axiální poloha
a vůle spojek.
n je dodržena minimální hodnota izolačního odporu (viz B 3.4, platí
i po delších provozních pauzách).
n je stroj připojen se správným směrem otáčení (viz B 3.3.3).
n nic nebrání přívodu chladícího vzduchu (viz B 3.2.3), rotor se
může volně otáčet.
n jsou všechny upevňovací šrouby a spojovací části včetně elektrických spojů pevně dotaženy (viz B 3.3.5).
n jsou uzemňovací a ekvipotencionální spoje řádně provedeny.
n jsou ložiska podle provedení domazány příp. mají dostatečné
množství mazacího prostředku dle údajů na štítku (viz provozní
návod, část D).
n není přemostěna případná izolace ložiska (izolace a typ ložisek
jsou uvedeny na zvláštním štítku).
n případná doplňková zařízení (tepelná ochrana ve vinutí nebo v ložisku, antikondenzační vyhřívání atd.) jsou správně připojena a
jsou funkční.
n jsou instalovány ochrany proti dotyku pohyblivých částí nebo částí
pod napětím, při nevyužitém druhém konci hřídele zabezpečení
pera proti vymrštění (viz B 3.2.5).
n případné cizí chlazení je provozuschopné a správně připojené
a zda nepříznivě neovlivňuje klidný běh stroje.
SEF 2792 CZ
Strana B4
UPOZORNĚNÍ : Tento seznam není úplný. Další kontroly jsou
nutné podle doplňujících návodů nebo v závislosti na specifických
podmínkách zařízení v místě provozu.
Údržba
B 3.5.2 Zapnutí :
Po montáži nebo revizích se pro normální uvedení motorů do
provozu doporučuje :
n zapnutím výkonnového spinače spustit stroj naprázdno a ne
příliš brzy jej vypnout.
n za chodu kontrolovat hluk nebo chvění na ložiskách a ložiskových
štítech.
n při neklidném chodu nebo nadměrném hluku, stroj vypnout a
při doběhu zjistit příčinu.
n zlepší-li se machanický chod bezprostředně po vypnutí, příčina
je elektrická nebo magnetická. Není-li mechanický chod po vypnutí lepší pak jsou příčiny mechanické, např. rotor motoru je
nevyvážený nebo nevyvážený poháněný stroj nebo nevyrovnané
soustrojí.
n při bezvadném chodu stroj zatížit. Kontrolovat chod a zapsat
hodnoty napětí, proudu a výkonu. pokud je to možné zapsat
také odpovídající hodnoty pracovního stroje.
n po dosažení ustáleného stavu kontrolovat a zapsat teplotu ložisek
a vinutí, pokud to použité přístroje dovolují.
Dbejte přesně ‘‘Všeobecných bezpečnostních informací‘‘ v odstavci B
1.2 tohoto návodu, a nutných odborných znalostí při práci na silnoproudých zařízeních.
Před započetím každé práce na strojích se přesvědčit,
zvláště pak před otevřením krytů aktivních částí, že
stroj resp. zařízení je podle předpisů vypnuto. Vedle
hlavních proudových obvodů je rovněž nutno pamatovat na doplňkové a pomocné obvody, zvláště pak na
antikondenzační vyhřívání.
Obvyklých ‘‘pět bezpečnostních pravidel‘‘ :
n vypnout
n zabezpečit proti opětnému zapnutí
n ověřit, že stroj je bez napětí
n uzemnit a zkratovat (u napětí nad 1000 V)
n sousední žívé části znepřístupnit nebo zakrýt
UPOZORNĚNÍ : Vyobrazení sestav a částí strojů obsahují převážnou část informací o konstrukci standardních strojů a konstrukčních
skupin, které je nutno respektovat.
POZOR : Zvláštní provedení a konstrukční varianty se však mohou v technických detailech lišit od standardních provedení. Při
nejasnostech se obraťte na výrobce s uvedením typu a výrobního
čísla stroje nebo údržbářské práce svěřte některému servisnímu
středisku pověřenému firmou SIEMENS touto činností.
B 3.5.3 Vypnutí
Vypnout výkonnové vypínače a nechat stroj doběhnout bez brzdění.
Nemá-li stroj automatické řízení, zapnout antikondenzační ohřev.
B 5.1 Bezpečnostní pokyny
VÝSTRAHA
Provoz
B 5.2 Intervaly údržby
B 4.1 Bezpečnostní pokyny
B 5.2.1 Všeobecně
Pečlivá a pravidelná údržba, prohlídky a revize jsou nutné pro
včasné zjištění a odstranění poruch, dříve než by způsobily rozsáhlé škody.
V důsledku velmi rozdílných provozních podmínek lze uvést jen
všeobecné lhůty údržby pro zajištění bezporuchového provozu.
Nutné je rovněž přizpůsobení místním okolnostem (nečistoty,
četnost spínání, zatížení atd.). Přitom dbát i na údaje uvedené
v dalších částech návodu k obsluze.
Při revizích a preventivní údržbě dodržovat požadavky
ČSN EN 60079-17.
Při poruchách nebo za mimořádných podmínek, které představují
zvýšené elektrické nebo mechanické namáhání stroje (např. přetížení, zkrat aj.) provést okamžitě prohlídku stroje.
Dbejte přesně ‘‘Všeobecných bezVÝSTRAHA pečnostních informací‘‘ v odstavci B
1.2 tohoto návodu, a nutných odborných znalostí při práci na silnoproudých zařízeních.
Kryty, které brání dotyku živých nebo rotujících částí
nebo ty, které zajišťují přívod vzduchu a tím účinné
chlazení, se nesmí za provozu otevírat (viz také odstavec B 5.1).
Správně navrženým ovládáním a kontrolou otáček musí
být zajištěno, aby otáčky nepřesáhly hodnotu, která je
uvedena na výkonnostním štítku.
B 4.2 Zapnutí, vypnutí
Předpokládá se, že zapnutí a vypnutí je standardně prováděno
automatickým ovládáním.
Technické detaily je možné najít v části B 3.5, která popisuje základní
opatření po montáži nebo revizích.
Odchylky od normálního provozu
VÝSTRAHA (vyšší příkon, teplota nebo chvění,
nezvyklý hluk nebo zápach, zapůsobení ochranných a jistících zařízení atd.) indikují nesprávnou funkci stroje. Na tuto skutečnost musí být
okamžitě upozorněn personál údržby, aby se předešlo
přímým nebo nepřímým věcným škodám nebo těžkým
úrazům osob.
V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ OKAMŽITĚ VYPNOUT
PŘÍSLUŠNÝ POHON !
B 4.3 Provozní přestávky
Všeobecná nutná opatření u strojů mimo provoz, připravených
k provozu :
n stroj udržovat suchý antikondenzačním ohřevem.
n při delších provozních přestávkách, stroj pravidelně alespoň 1x
měsíčně zapnout nebo alespoň protočit rotor.
U strojů vybavených válečkovými ložisky lze očekávat poškození ložisek
jsou-li vystavena působení vibrací z okolního prostředí. Pro přijetí vhodných opatření doporučujeme obrátit se na výrobce.
Při delším odstavení strojů z provozu provést vhodná opatření proti korozi, jako konzervaci, zabalení, zabránění navlhnutí (viz pokyny v B 1.2).
Po delších provozních přestávkách provést opatření z odstavce
B 3.5 v přiměřeném rozsahu k délce přestávky.
SEF 2792 CZ
Strana B5
B 5.2.2 Intervaly, opatření a lhůty
a) První prohlídka (viz B 5.3.1) :
po asi 500 provozních hodinách, nejpozději po jednom roce.
b) Domazání (viz B 5.2.3) :
podle typu ložisek a druhu provozu po asi 1000 až 20 000
provozních hodinách, nejpozději po 3 letech.
c) čištění (viz B 5.2.4) :
podle místního stupně znečištění.
d) Následné prohlídky )viz B 5.3.1) :
při příznivých provozních podmínkách jako u lhůt pro domazávání příp. výměně mazacího tuku.
e) Hlavní prohlídky (viz B 5.3.2) :
cca každých 16 000 provozních hodin, nejpozději po 2 letech
(nebo po každých 20 000 provozních hodinách příp. po 3
letech, pokud to dovolí lhůta pro domazávání.
B 5.2.3 Lhůty pro domazávání
Platí údaje na domazávacím štítku stroje event. v části návodu pro
ložiska. Lhůty jsou závislé na velikosti a konstrukci ložiska a na
provozních poměrech :
n s domazávacím zařízením mezi cca 1 000 provozními hodinami
až 16 000 provozními hodinami.
n bez domazávacího zařízení mezi cca 7 000 provozními hodinami
až 20 000 provozními hodinami.
B 5.2.4 Čištění
Pravidelně čistit přívodní cesty chladícího vzduchu nasávaného
z okolního prostředí např. suchým tlakovým vzduchem. Intervaly
čištění volit podle stupně znečištění okolí.
VÝSTRAHA
Při čištění tlakovým vzduchem
dbát
na
odsávání a používat osobní ochranné prostředky
(brýle, respirátor aj.)!
Při použití chemických čistících prostředků dodržovat
údaje příslušného listu bezpečnostních dat (viz odst.
B 1.2). Chemické prostředky musí být neškodné pro
konstrukční díly, zvláště umělé hmoty (plasty).
B 5.3 Prohlídky
B 5.3.1 První a následné prohlídky
první prohlídku provést v normálním případě po cca 500 provozních
hodinách, lhůty pro následné prohlídky viz B 5.2.2.
Za chodu kontrolovat zda :
n jsou dodržována technická data (příkon, teplota vinutí, ložisek,
chladiva atd.).
n neuniká nějaké médium (olej, tuk nebo voda).
n chod stroje je klidný, ložiska nehlučná..
Za klidu stroje kontrolovat, zda:
n v základu nevznikly prohlubně nebo trhliny.
UPOZORNĚNÍ : Tento výčet nemůže být úplný. Další prohlídky
jsou žádoucí podle dalších částí návodu (např. ložiska atd.) nebo při
zvláštních provozních podmínkách. Odchylky proti normálu zjištěné
při prohlídce se musí neodkladně odstranit.
B 5.3.2 Hlavní prohlídky
U hlavních prohlídek je nutno kromě opatření v odst. B 5.3.1 také
kontrolovat a zjistit, že mimoto :
n usazení stroje je v dovolené toleranci.
n jsou pevně dotaženy šrouby mechanických i elektrických spojů.
n hodnoty izolačního odporu vinutí jsou dostatečně velké.
n izolace ložisek není přemostěna (pokud dle štítku existuje).
n vodiče a izolované části (pokud jsou přístupné) jsou v řádném
stavu a nevykazují žádné zbarvení.
Při normálních prohlídkách není zpravidla nutné stroje rozebírat. Rozebrání je nutné teprve při čištění nebo výměně ložisek a maziva.
Motory mají na průchodech hřídelí úzké spáry. Proto je třeba konec hřídele ještě před stažením ložiskového štítu podepřít, aby se
zabránilo poškození ploch spár rotorem.Toto podložení odstranit
teprve tehdy až když je rotor podložen mezi statorovým a rotorovým
svazkem vhodnou podložkou např. z lepenky. nebo když je i druhý
ložiskový štít stažen z osazení kostry statoru.
Stejná opatření je třeba dodržovat i při opětné montáži.
Pro zachování druhu nevýbušné ochrany dbát na správné uspořádání dílců, zvláště když je při běžné údržbě rozebráno více typově
shodných strojů. Díly tvořící pevný závěr je třeba označit výrobním
číslem motoru (např. barvou). Kromě toho je třeba u stejných dílců
(např. ložiskových vík) označit příslušnou stranu (D pro stranu D,
N pro stranu N). Úplné výrobní číslo je uvedeno na výkonnostním
štítku a je vyraženo na čelní stěně konce hřídele (strana D).
B 5.4.3 Montáž
Těsnění:
Při montáži dbát na řádnou kvalitu všech těsnících ploch. Těsnící
plochy musí být nepoškozené, kovově čisté a potřené mazacím
tukem. Montáž přídavných těsnění do pevného závěru je přípustná
jen tehdy, pokud byl motor pro jejich použití konstruován (např.
O-kroužky).
Pokud jsou použity těsnící součásti, musí být přezkoušeny a při
nedostatečné účinnosti vyměněny.
Zajištění šroubů:
Šrouby nebo matice, které jsou opatřeny pojistnými, pružnými a
jinými podložkami a elementy (např. pojistný plíšek, pružná podložka, talířová podložka apod.), musí být při opětné montáži opatřeny
stejnými funkčními díly.
Pružné zajišťovací díly musí být vždy vyměněny.
Upevňovací šrouby se ‘‘stahovací‘‘ délkou £ 25 mm musí být při
opětném zašroubování vždy opatřeny vhodnými zajišťovacími elementy (např. pružná podložka apod.) příp. použít vhodný prostředek
pro rozebíratelný spoj (např. LOCTITE). Za ‘‘stahovací‘‘ délku je považována vzdálenost mezi hlavou šroubu a místem zašroubování.
Dotahovací momenty
Není-li uvedeno jinak, platí pro normální spoje upevňovacích šroubů
a matic následující dotahovací momenty :
B 5.4 Opravy
B 5.4.1 Přípustné opravy
Pro změny a opravy nevýbušných motorů platí vyhláška pro elektrická zařízení určená do prostorů s nebezpečím výbuchu.
Pokud změny nebo opravy mají vliv na ochranu proti výbuchu, měly
by být provedeny v závodě výrobce. Při takovéto opravě v jiném
závodě musí být motor označen přídavným štítkem, na kterém je
uveden datum, druh a rozsah změny nebo opravy a kdo ji provedl.
Kromě toho musí být tyto práce ověřeny oprávněným znalcem a
schváleny jeho písemným potvrzením zkoušek.
Práce, které při odborném provedení neovlivní ochranu proti výbuchu jsou např. výměna připojovacích dílů, kabelových vývodek,
ložisek, ventilátoru atd.
B 5.4.2 Rozebrání
Standardní obrázky a soupisky dílů neobsahují žádné detailní údaje o
druhu a rozměrech upevňovacích částí apod. Při demontáži je proto
nutné jednotlivé části označit pro správnou zpětnou montáž.
Při demontáži středěných částí použít odtlačovací šrouby příp.
vhodné přípravky. Před odtlačením dílu je vhodné nahradit dva
horní upevňovací šrouby dvěma dlouhými šrouby nebo svorníky,
které po odtlačení díl nesou.
Stroje ve svislém tvaru lze rozebírat ve vodorovné poloze. U strojů
s jedním jednořadým kuličkovým ložiskem s kosoúhlým stykem se
musí nejdříve zajistit rotor.
POZOR: Při práci na pevném ložisku u strojů ve svislé
poloze podepřít rotor.
POZOR při svislém zavěšení rotorů.
Středící důlky v koncích hřídelí (DIN 332), mají odsazený
závit, to zn. použití závěsných šroubů podle DIN 580 je
nevhodné, protože by bylo jen málo závitů zašroubovaných. Podle hmotnosti rotoru a směru zatížení se musí
použít jiné vhodné prvky se zašroubovanou délkou větší
než 0,8 průměru závitu.
A
B
C
Dotahovací momenty [Nm] tolerance ± 10%
M4
M5 M6
M8 M10 M12 M16 M20 M24
1,2
2,5 4,0
8,0
13
20
40
1,3
2,6 4,5
10
20
34
83
160 280
3,0
5,0 8,0
20
40
70 170 340 600
Dotahovací moment A:
n pro elektrické spoje, u kterých je dovolený moment normálně
omezen materiálem svorníků a nebo pevností izolátorů (s vyjímkou proudových lišt podle B).
Dotahovací moment B:
n pro šrouby pevnostní třídy od 5.6 nebo
n pro šrouby v dílcích s menší pevností (např. Al).
Dotahovací moment C:
n pro šrouby pevnostní třídy 8.8 (nebo A4-70), avšak jen pro
spoje materiálů s vyšší pevností (např. šedá litina, ocel nebo
litá ocel).
Pokyny k ustavení:
Po opětné montáži stroje dodržujte při práci na místě ustavení
stroje pokyny uvedené v odstavci B 3 ....
B 5.5 Náhradní díly
S vyjímkou normovaných, běžně dostupných dílů (např. ložisek
apod.) mohou být používány jen originální náhradní díly.
V objednávce náhradního dílu uveďte vždy vedle přesného označení
dílů i typ a výrobní číslo stroje, které jsou uvedeny na výkonnostním
štítku event. na čelní ploše konce hřídele, strana D (jen výrobní číslo). Označení musí souhlasit s označením ze seznamu náhradních
dílů (pokud existuje) a být doplněno příslušným číslem dílu.
Příklad :
Štít ložiskový, D (díl 5.00)
pro typ 1MJ7 . . . . . . ., výr. číslo UC . . . . . .
U náhradních dílů je z organizačních a technických důvodů žádoucí
dodávat některé konstrukční skupiny jako kompletní funkční jednotku.
SEF 2792 CZ
Strana B6
Normované díly lze nakupovat v běžném prodeji při dodržení konstrukčního tvaru, rozměru, třídy pevnosti atd.
Úplné označení valivých ložisek se zjistí z namontovaného ložiska u
standardních motorů také z katalogu. Stroje s domazávacím zařízením mají označení ložiska uvedeno na domazávacím štítku.
Dodatek
B 6.1 Poruchy
V následující tabulce jsou uvedeny všeobecné mechanické
a elektrické poruchy. Poruchy ložisek jsou uvedeny v části
návodu D . . .pro ložiska.
PŘÍZNAKY MECHANICKÝCH PORUCH:
– brzdící zvuk
– vysoké oteplení
– radiální kmitání
– axiální kmitání
MOŽNÉ PŘÍČINY PORUCH:
ODSTRANĚNÍ
1)
– rotační části brzdí ...............................................
– přiškrcen přívod chlad. vzduchu,znečištěný filtr.......
příp. špatný směr otáčení ....................................
– příliš nízký výkon chladiče ..................................
–
–
–
–
–
–
–
zjistit a odstranit příčinu
kontrola cesty chladícího vzduchu, vyčistit
filtr, příp. vyměnit ventilátor
vyčistit chladič, chladič vzduch-voda odvzdušnit, kontrola stavu vody
nevyvážený rotor ..............................................
vyvážit rotor
nesymetrický rotor, prohnutá hřídel ..................... dotaz u výrobce
špatné usazení ..................................................
vyrovnat stroj kontrola spojky2)
nevyvážený poháněný stroj ................................ poháněný stroj vyvážit
rázy od poháněného stroje ................................ kontrola poháněného stroje
rezonance základu ..........................................
po dotazu základ zpevnit
změny základu ................................................
zjistit důvod změn, odstranit, stroj nově ustavit
PŘÍZNAKY ELEKTRICKÝCH PORUCH:
–
–
–
–
–
–
–
motor se nerozbíhá
motor se rozbíhá těžce
bručivý zvuk při provozu
bručivý zvuk při dvojnásobné skluzové frekvenci
vysoké oteplení při chodu naprázdno
vysoké oteplení zatížení
vysoké oteplení jednotlivých částí vinutí
MOŽNÉ PŘÍČINY PORUCH :
ODSTRANĚNÍ
– přetížení ...........................................................
snížit zatížení
– přerušení jedné fáze přívodu ................................ kontrola vypínače a přívodů
– přerušení jedné fáze přívodu po zapnutí ............... kontrola vypínače a přívodů
–
–
–
–
1)
2)
síťové napětí příliš nízké, frekvence příliš vysoká. ..
síťové napětí příliš vysoké, frekvence příliš nízká...
špatně zapojené vinutí .........................................
závitový nebo fázový zkrat ve vinutí ......................
S odstraněním příčiny poruchy se musí odstranit, opravit a vyměnit i poškozená místa, která při poruše na stroji vznikla.
Případné změny při oteplení brát na zřetel, tepelná dilatace.
SEF 2792 CZ
Strana B7
kontrola sítě
kontrola sítě
kontrola zapojení sítě
zjistit odpory vinutí a izolační odpor,
opravit po dotazu u výrobce
Svorkovnice 1XC1
s průchodkami v pevném závěru pro nízké napětí
Provozní návod
č. 35037000000097
SEF 2927 CZ
Vydání 0404
Pro elektrické stroje s výše uvedenými svorkovnicemi
platí jako doplněk provozního návodu následující :
Obsah
Strana
Všeobecně
C 1.1 Transport, skladování
C2
Popis
C 2.1 Použití, konstrukce
C 2.2 Krytí
C 2.3 Připojovací díly hlavních svorek
C2
C2
C2
Montáž
C 3.1
C 3.2
C 3.3
C 3.4
C 3.5
C 3.6
C 3.7
C 3.8
Otáčení svorkovnicové skříně
Připojení
Připojení bez kabelových ok
Ucpávkové vývodky
Připojení hliníkových vodičů
Připojení k měniči
Provoz s měničem v uzemněné síti
Závěrečné opatření
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C3
C3
Provoz
C 4.1 Bezpečnostní pokyny
C3
Údržba
C 5.1
C 5.2
C 5.3
C 5.4
Bezpečnostní pokyny
Těsnost, proudové zatížení
Demontáž stroje
Nákresy, seznam dílů
C3
C3
C3
C3
SEF 2927 CZ
Strana C1
Všeobecně
C 1.1 Transport, skladování
Víko a ucpávkové vývodky při dopravě a skladování vždy pevně
uzavřít.
Popis
C 2.1 Použití, konstrukce
Svorkovnicové skříně se používají pro připojení hlavních proudových
obvodů nízkonapěťových trojfázových motorů s typem ochrany proti
výbuchu „ Pevný závěr „ označení EEx de. Mají případně navíc
svorky k připojení pomocných obvodů. Technické detaily viz. obrázek a seznam dílů.
Je-li pro určité pomocné proudové obvody předepsán oddělený připojovací prostor, může se z boku na svorkovnicovou skříň připevnit
pomocná svorkovnice typu 1XB3 020.
C 2.2 Krytí, typ ochrany
Svorkovnicové skříně odpovídají nejméně krytí IP55 dle EN 60034-5
(resp. IEC 60034-5). Jsou provedeny pro typ ochrany proti výbuchu EEx
e „zajištěné provedení“ a uzpůsobeny pro montáž na strojích s typem
ochrany proti výbuchu „pevný závěr“, označení EEx de IIC.
C 2.3 Připojovací díly hlavních svorek
Připojovací díly jsou vhodné pro připojení přívodů bez kabelových
ok (viz. tabulka).
Montáž
C 3.1 Otáčení svorkovnicové skříně
Svorkovnicové skříně lze podle potřeby otáčet o 90o. Uspořádání
svorkové desky se přitom nemění.
U svorkovnicových skříní s dělenou nebo šikmou stěnou ucpávkových vývodek lze tyto skříně otáčet o 180 o .
C 3.2 Připojení
Při připojování je nutno dodržet údaje na výkonovém štítku (napětí,
proud, příp. směr otáčení) a na schematu zapojení, které je umístěno ve svorkovnici. Označení svorek a případné pokyny k omezení
směru otáčení viz. odst. B 3.3
Ve schema spojení je uvedeno připojení přívodů, které odpovídá
normálnímu uspořádání svorkovnicové skříně s přívody zprava
(pohled ze strany D, vztaženo na tvar motoru IM B3).
Přívody se volí podle ČSN a zařizovacích předpisů a souvisejících
norem s ohledem na velikost proudu a pracovní podmínky zařízení
(např. teplota okolí, způsob instalace, délka vedení atd.).
Možné připojovací techniky, dovolené průřezy přívodů, velikost
svorek přípojovacích průchozích svorníků a také utahovací momenty viz tabulka.
Příklady variant připojení a zapojení viz. obr. C 5.4 a, C 5.4 b.
Pro připojení pomocných proudových obvodů jsou případně namontovány pomocné průchodky.
Svorky pro připojení pomocných proudových obvodů jsou určeny
pro následující průřezy vodičů:
n až 4 mm2
Konce vodičů odizolovat tak, aby izolace vodičů dosahovala téměř
ke svorce.
C 3.3 Připojení bez kabelových ok
Konstrukce svorek dovoluje připojení vícedrátových vodičů bez
použití trubkové koncovky. Koncovky se smějí použít jen tehdy,
když jsou na vodič řádně nalisovány, aby přenášely prakticky celou
kontaktní sílu svorky (tuhé, nezalisované koncovky redukují kontaktní sílu na vodič a tím zhoršují kvalitu spoje).
U připojení vodiče bez kabelového oka k příložkové svorce dbát,
podle průřezu vodiče, na správné uspořádání příložek (viz. tabulka).
U zapojení do trojúhelníka jsou holé vodiče přivedeny ve svorkovnici
až k druhé řadě svorek.
U zapojení do hvězdy se připojí síťové přívody ve svorkovnici na
SEF 2927 CZ
Strana C2
přední řadu svorek. Zadní řada svorek se musí pootočit o 90o a
propojit měděnou propojkou kruhového průřezu (díl 22.55).
U paralelního přívodu (např. rozběh Y/D, přepínání pólů nebo zapojení vinutí s paralelním zapojením) se ke každé ze 6 svorek připojí
jeden síťový vodič. Pokud jsou k dispozici, použijí se svorky pro
odstupňované připojení síťových vodičů - vpředu nízké a vzadu
vysoké svorky (viz. C 3:2).
Jsou-li příčně uložené stahovací šrouby tělesa příložkových svorek
uvolněné, musí se opět přitáhnout.
Dbejte pokynů uvedených v katalogu výrobce pro volbu paralelního
připojení.
C 3.4 Ucpávkové vývodky
Vedle vhodné volby vodiče a jeho přípravy platí - podle konstrukce
a principu přívodu - následující specifické pokyny:
Pro zabezpečení minimálního stupně krytí IP musí být ucpávkové
vývodky v závitových otvorech řádně, vhodným způsobem (těsnicím
kroužkem, lepením) utěsněny. Totéž platí pro zaslepovací zátky.
U výrobce namontované a podle směrnice 94/9/EG schválené vývodky jsou zajištěny proti uvolnění pomocí prostředku LOCTITE a
dle stupně krytí IP 55 utěsněny. Mají dodatkové zaslepovací vložky
jako transportní uzávěr.
Průměr připojeného kabelu musí odpovídat přípustným průměrům
uvedeným na kabelové vývodce.
Pro připojení vodičů, které nejsou pevně upevněny jsou použity
schválené kabelové ucpávkové vývodky s odlehčením tahu bránící
překroucení vodičů.
U dělené vývodky se přívodní vodiče utěsní těsněním, které lze dle
potřeby vyříznout a fixují se pomocí zařízení na odlehčení tahu.
Přívodní vodiče a zvláště ochranný vodič ve svorkovnicové skříni
uložit volně a co možná nejdelší, aby se zabránilo podření vodičů.
U dělené vývodky s těsnícím kroužkem se doporučuje následující
postup :
n těsnění vyříznout tak, aby vznikl otvor o několik milimetrů menší
než je průměr vodiče a nasunout na vodič.
n vodič vložit do dělené vývodky a fixovat ho třmeny na zachycení
tahu na vodič.
n horní díl dělené vývodky provizorně přišroubovat a zkontrolovat,
zda je přívod jak na přírubových plochách tak i v průchodce dokonale těsný. Pokud ne, opět horní díl vývodky odšroubovat a
vyříznout těsnicí vložku tak, aby se dosáhlo žádané těsnosti. Pak
upevňovací šrouby postupně a střídavě utahovat.
Nepoužité vývodní otvory se zaslepí vhodnými zaslepovacími
vložkami.
Ty musí např.:
n být z dovoleného odolného materiálu
n zaručit krytí IP 55
n být namontovány tak, že je lze uvolnit jen s užitím nástroje.
C 3.5 Připojení k měniči
Při provozu s měničem se musí dodržet maximální otáčky „ nmax“
udané na výkonnostním štítku nebo v technické dokumentaci. Je-li
nutno motor napájet vzhledem k jeho dimenzování z měniče, jsou
potřebné údaje uvedeny na výkonnostním štítku.
Motory pro provoz s měničem, mají normálně - kvůli snížené účinnosti chlazení při nižších otáčkách a nižším dovoleném oteplení
(kabelový přívod 70 oC, větvení žil 80 oC) - navíc teplotní čidla, která
hlídají kromě teploty vinutí i teplotu ve svorkovnici. PTC termistory
jsou zapojeny v sérii s čidly ve vinutí.
Obvod teplotních čidel musí být připojen na vhodnou řídící jednotku
(u PTC termistorů např. označenou zkušebním znakem autorizované
zkušebny podle směrnice 94/9/EG).
U motorů se svorkovnicí s typem ochrany proti výbuchu „ Zajištěné
provedení „ (motory s druhem ochrany proti výbuchu, označení
EEx de) nesmí velikost špičkového napětí (ûmax) překročit hodnotu
udanou v tabulce.
C 3.6 Provoz s měničem v uzemněné síti
U měničů s proudovým omezením bez ochrany proti zemnímu
zkratu mohou v případě zemního zkratu na výstupní straně vzniknout v ochranném vodiči proudy až 1,7 násobku proudu fázových
vodičů.
Ani PE vodič normálně dimenzovaného více žilového přívodu, stejně
jako svorka pro jeho (vodiče PE) připojení u normální svorkovnicové
skříně nejsou v tomto případě dostačující. Za těchto provozních podmínek, je nutné vést dostatečně dimenzovaný paralelní ochranný
vodič, který se připojí k zemnicí svorce na kostře motoru.
C 3.8 Závěrečná opatření
Doporučená opatření před uzavřením svorkovnicové skříně viz.
B 3.3.
U svorkovnicové skříně zkontrolovat, zda deska s kabelovými vývodkami je správně a pevně přišroubována, a že je v jedné rovině s plochou svorkovnicové skříně pro těsnění svorkovnicového víka.
Provoz
C 4.1 Bezpečnostní pokyny
VÝSTRAHA
Dodržovat pokyny v B 4.1!
Údržba
C 5.1 Bezpečnostní pokyny
VÝSTRAHA
Dodržovat pokyny v B 4.1!
C 5.2 Těsnost, proudové zatížení
Kontrolovat pravidelně těsnost svorkovnicové skříně, neporušenost
izolace vodičů a pevnost spojů vývodů a přívodů.
Byla-li svorkovnice vystavena velkému proudovému zatížení, doporučuje se kontrolovat izolátory, spojovací díly a spoje vodičů.
Pokud do svorkovnice vniká prach nebo vlhkost, vyčistit, resp. vysušit svorkovnici a zvláště pak izolátory. Dále zkontrolovat těsnění
a těsnicí plochy a odstranit příčinu netěsnosti.
C 5.3 Demontáž stroje
Má-li se stroj demontovat (např. kvůli opravě), doporučuje se odpojit
přívody od svorek a demontovat odnímatelnou desku s vývodkami
nebo demontovatelné dělené kabelové vývodky od svorkovnicové
skříně. Tím zůstane zachovaná příslušná vzájemná poloha přívodů
a také utěsnění přívodů ve vývodkách.
C 5.4 Nákresy, seznam dílů
Nákresy a seznam dílů viz. obr. C 5.4, C 5.4 b a C 5.4 c.
SEF 2927 CZ
Strana C3
Technická data
Typ svorkovnice úplné.
Skříň svorkovnice - šedá litina
Skříň svorkovnice - hliník
Průchodka díl 21.30
Počet
Druh
Maximální proud svorníku IBo
Jmenovité izolační napětí Uis ....................
Dovolené špičkové napětí měniče EEx e II Umax
Hlavní přívod díl 20.85
Velikost (standardní provedení)
Průměr přívodů
Zapojení do hvězdy díl 22.55 (Æ)
Velikost závitů (utahovací momenty)
21.10.1
Matice hlavních svorek díl 21.10
22.05.1
Šrouby tělesa svorky díl 22.05
22.06.1
Matice na příložkách díl 22.06
1XC1 31.
1XC1 39.
1XC1 38.
3
d
100 A
1,1 kV
1,63 kV*)
2,0 kV**)
6
d
100 A
0,75 kV
1,1 kV*)
1,24 kV**)
M 50 x 1,5
24 … 35 mm
-
M 50 x 1,5
24 … 35 mm
7mm
M 8 (8 Nm)
M 4 (1,3 Nm)
M 5 (2,6 Nm)
M 5 (2,5 Nm)
*) Špičkové napětí fáze proti kostře
**) Špičkové napětí fáze proti fázi
3)
22.06
d
22.05
a
21.75
21.10.1
3)
21.34
21.74
21.321)
21.731)
21.39
21.71
21.10
NO_C0005
Spojení a možnosti připojení u 6 svorek 2)
21.70
22.02
22.55
22.90
21.30
NO_C0004
SEF 2927 CZ
Strana C4
Typ svorkovnice
úplné
Průřez síťového vodiče
(případně redukovaný velikostí
ucpávkové vývodky)
1XC1 31., 38., 39.
2,5z ... 25 mm2 16 ... 35 mm2
10.01
20.14
20.20
20.30
20.50
21.10
21.10.1
Kostra statoru
Mezistěna průchodek
Skříň svorkovnice
Víko svorkovnice
Stěna vývodek
Svorník průchodky
Šestihranná matice ISO 4032
Typ
1XC1 31./ 38./ 39.
16mm2
21.30
21.32
21.34
21.70
21.71
21.73
21.74
21.75
Průchodka úplná, pro připojení
silových vodičů
Průchodka - izolátor
Vložka proti pootočení
Průchodka úplná, pro připojení
pomocných obvodů
Svorník průchodky
Průchodka – izolátor
Vložka proti pootočení
Připojovací díly
22.02 Příložková svorka nízká
22.03 Příložková svorka vysoká
22.05 Těleso svorky
22.05.1 Šroub s šestihrannou hlavou
ISO 4017
22.06 Příložka svorky
22.06.1 Matice šestihranná ISO 4032
22.55 Spojení do hvězdy (Cu-svorník
kruhového průřezu)
22.71 Příložka ochranného vodiče
22.90 Síťový přívod
1)
Zajištěno Loctitem
2)
Příklad; závazné uspořádání přívodů a
propojek je ve schematu zapojení
3)
Náhradní díly svorníkových průchodek musí
být objednávány u výrobce motorů.
Obr. C 5.4a: Svorkovnocové skříně typů 1XC1 (přiklad, dodávaná provedení mohou se v detailech lišit)
SEF 2927 CZ
Strana C5
Obr. C 5.4 b: Svorkovnicové skříně typů 1XC 1 (příklad, dodávaná provedení se mohou v detailech lišit)
Typ 1XC1 48.
3)
d
22.05
3)
a
20.36
20.38
20.30
22.05
22.71
21.75
21.10.1
20.851)
21.74
20.861)
d
21.34
21.731)
21.321)
a
20.50
20.28
20.20
20.58
20.14
21.71
21.10
21.70
10.01
21.30
11
00
_C
NO
1)
Zajištěno Loctitem
2)
Příklad; závazné uspořádání přívodů a
propojek je ve schematu zapojení
3)
Náhradní díly svorníkových průchodek
musí být objednávány u výrobce motorů.
Spojení a možností připojení 2)
SEF 2927 CZ
Strana C6
20.851)
20.88
Obr. C 5.4 c: Svorkovnicové skříně typů 1XC 1 (příklad, dodávaná provedení se mohou v detailech lišit)
Typ 1XC1 58..
3)
d
22.05
3)
a
20.36
20.38
20.30
22.05
22.71
20.851)
21.75
20.861)
21.32
d
a
20.50
20.28
20.20
20.58
20.851)
20.88
20.14
21.73
21.76
21.70
10.01
21.30
11
00
_C
NO
22.03
1)
Zajištěno Loctitem
2)
Příklad; závazné uspořádání přívodů a
propojek je ve schematu zapojení
3)
Náhradní díly svorníkových průchodek
musí být objednávány u výrobce motorů.
22.55
22.02
22.90
Spojení a možností připojení 2)
SEF 2927 CZ
Strana C7
Typ svorkovnice
úplné
Průřez síťového vodiče
(případně redukovaný velikostí
ucpávkové vývodky)
1XC1 48.
1XC1 58.
10 ... 135 mm2 95 ... 240 mm2
5 ... 135 mm2 95 ... 240 mm2
70mm2
70mm2
Technická data
Typ svorkovnice úplné.
Skříň svorkovnice - šedá litina
Jmenovité izolační napětí Uis ....................
Dovolené špičkové napětí měniče EEx e II Umax
Hlavní přívod díl 20.85
Velikost (standardní provedení)
Průměr přívodů
Zapojení do hvězdy díl 22.55 (Æ)
Velikost závitů (utahovací momenty)
21.10.1
22.05.1
22.06.1
Matice hlavních svorek díl 21.10
Šrouby tělesa svorky díl 22.05
Matice na příložkách díl 22.06
1XC1 48
1,1 kV
1,63 kV*)
1,72 kV**)
1XC1 58
1,1 kV
1,63 kV*)
1,72 kV**)
M 63 x 1,5
32 … 42 mm
9 mm
M 63 x 1,5
40 … 48 mm
11 mm
M 10 (13,5 Nm)
M 6 (4,5 Nm)
M 6 (4 Nm)
M 12 (20 Nm)
M 8 (10 Nm)
M 6 (4 Nm)
*) Špičkové napětí fáze proti kostře
**) Špičkové napětí fáze proti fázi
10.01
20.14
20.20
20.28
20.30
20.36
20.38
20.50
20.58
20.85
20.86
20.88
21.10
21.10.1
21.30
21.32
Kostra statoru
Mezistěna průchodek
Skříň svorkovnice
Těsnění
Víko svorkovnice
Ochrana proti ztracení (O kroužek)
Těsnění
Stěna kabelových vývodek
Těsnění
Ucpávková vývodka hlavního přívodu
Ucpávková vývodka pomocného přívodu
Zaslepovací vložka
Svorník průchodky
Šestihranná matice ISO 4032
Průchodka úplná, pro připojení silových vodičů
Průchodka - izolátor
SEF 2927 CZ
Strana C8
21.34
21.70
21.71
21.73
21.74
21.75
21.76
22.02
22.03
22.05
22.05.1
22.06
22.06.1
22.55
22.71
22.90
Vložka proti pootočení
Průchodka úplná, pro připojení pomocných obvodů
Svorník průchodky
Průchodka – izolátor
Vložka proti pootočení
Připojovací díly
Připojovací díly
Příložková svorka nízká
Příložková svorka vysoká
Těleso svorky
Šroub s šestihrannou hlavou ISO 4017
Příložka svorky
Matice šestihranná ISO 4032
Spojení do hvězdy (Cu-svorník kruhového průřezu)
Příložka ochranného vodiče
Síťový přívod
Obr C 5.4 c: Montáž pomocné svorkovnice 1XB3 020
20.09
Pomocná svorkovnice 1 XB3 020
22.83
Gumová průchodka
20.20
Skříň svorkovnice
SEF 2927 CZ
Strana C9
SEF 2927 CZ
Valivá ložiska
pro asynchronní motory s ložiskovými štíty
odlitými s vnitřními ložiskovými víky
Provozní návod
č. 35037000000097
SEF 2928 CZ
Vydání 0404
Pro elektrické stroje s výše uvedenými ložisky platí jako doplněk
„Návodu na obsluhu“ a „Všeobecných pokynů“ následující :
Obsah
strana
Všeobecně
D 1.1 Doprava
D2
Popis
D 2.1 Konstrukční varianty
D2
Montáž
D 3.1 Přiřazení ložisek
D 3.2 Mazání před uvedením do provozu
D2
D3
Provoz
D 4.1 Poruchy
D3
Údržba
D 5.1 Mazání
D 5.2 Demontáž a montáž
D 5.3 Poruchy
D 5.4 Zobrazení, seznam dílů
D3
D4
D6
D6
SEF 2928 CZ
Strana D1
Všeobecně
D 1.1 Doprava
O dopravě strojů s válečkovými ložisky nebo jedním kuličkovým
ložiskem s kosoúhlým stykem viz. odstavec B 1.3.
Popis
D 2.1 Konstrukční varianty
Standardní konstrukční varianty (viz. obr. D 2.1a, D 5.4a):
Jako pevná ložiska jsou použita kuličková ložiska.
Jako axiálně volná ložiska jsou použita kuličková nebo válečková
ložiska.
Podle způsobu konstrukce jsou pro vymezení axiální vůle vnějších
kroužků ložiska použity vlnovcové pružiny. U kuličkového ložiska
z jedné strany u válečkového z obou stran vnějšího kroužku.
Zvláštní konstrukční varianty:
Jiná ložiska (nebo detaily uspořádání příp. upevnění dílů) jsou
možná, avšak v tomto návodu nejsou uvedena. Viz příp. údaje k
typům v hlavním návodu.
U motorů dodaných s izolovaným ložiskem na straně N dbát zvláštních pokynů pro montáž, aby nedošlo k poškození keramické izolace
vnějšího kroužku ložiska.
Označení ložisek:
U domazávaných ložisek je uvedeno kompletní označení ložisek
(označení ložiska s doplňkovým označením provedení ložiska) spolu
s údaji o mazání na „Mazacím štítku“.
olej jako základní olej. Svými vlastnostmi v podstatných požadavcích
převyšují normální požadavky normy DIN 51825 a dovolují proto
dané mazací intervaly.
Za nepříznivých podmínek nebo v provozu s měničem při vyšších
otáčkách se mazací intervaly přiměřeně zkrátí.
Tabulka vyzkoušených tuků pro valivá ložiska *)
Tuky K3N:
Esso Unirex N3
ARAL/Aralub 4340
DEA/Glissando 30
FUCHS/Renolit FWA 220
SHELL/Alvania G 3
SHELL/Alvania R3
WINTERSHALL/Eiolub LFK 3
*) Při použití jiných K3N, které splňují jen minimálně požadavky
podle DIN 51825, se mazací intervaly zmenší na polovinu. V případě
nejistoty je možno se dotázat u výrobce stroje.
Tuky s jiným zahušťovadlem a základním olejem nemísit.
D 5.1.2 Mazání s domazávacím zařízením
Pokud do tří let není dosaženo provozních hodin dle mazacího
štítku pro domazání ložisek, je nutno při hlavní inspekci provést
předčasné domazání.
Kuličkové ložisko
Válečkové ložisko
obr. D 2.1 a : Příklady kombinací ložisek
Ložiskové uzly velikostí 225 a 250 nemají standardně žádné domazávací zařízení, mohou však být při příslušném provedení ložiskového
štítu vybaveny domazávacími kanály v ložiskovém štítu a mazacími
hlavicemi. Ložiskové uzly velikostí 280 a 315 (s vnějšími ložiskovými
víky) jsou standardně vybaveny domazávacím zařízením.
Provoz
D 4.1 Poruchy
Při závadách na ložiskách pohon okamžitě vypnout a uvědomit
údržbu (viz také článek B 4.2)
Údržba
D 5.1 Mazání
D 5.1.1 Druh tuku, provozní podmínky
Pro první mazání ložisek se standardně používá mazací tuk Esso
Unirex N3.
Následující údaje o mazacích tucích jsou běžné:
Údaje na mazacím štítku
dovolené tuky
n štítek není (konstrukce bez
tuky K3N
domazávacího zařízení)
n Esso Unirex N3
dle tabulky*)
tuk K3N podle návodu na obsluhu
Stroje s domazávacím zařízením mají vždy mazací štítek s údaji
o druhu mazacího tuku, mazacích intervalech a množství tuku
na jedno mazací místo.
Lhůty pro výměnu tuku udané v tomto návodu nebo domazávací
intervaly na mazacích štítcích platí pro normální zatížení, štítkové
otáčky, klidný chod, téměř neutrální okolní vzduch a (při resp. K3N) s
použitím jen vysoce kvalitních tuků pro ložiska z následující tabulky.
Tyto tuky mají komplexní lithné mýdlo jako zahušťovadlo a minerální
SEF 2928 CZ
Strana D2
Opotřebovaný tuk je vytlačován z ložiska a musí se po několika
domazáváních odstranit, nejpozději při předcházejícím domazávání,
kdy tuk se dostane na hřídel.
Při domazání vždy vyčistit mazací hlavice na straně D a N od nečistot a nalisovat předepsaný tuk podle údajů mazacího štítku a výše
uvedené tabulky. Nutno přitom otáčet hřídelí, aby se tuk dostal do
celého ložiska. Zpočátku se teplota ložiska znatelně zvýší a později
však po vytlačení přebytečného tuku z ložiska opět poklesne na
normální hodnotu.
D 5.1.3 Mazání bez domazávacího zařízení
Podle rozměrové řady ložiska a otáček stroje platí pro výše uvedené normální provozní podmínky následující intervaly pro výměnu
tuku:
- pro ložiska rozměrové řady 02 (např. NU2..., 62... nebo 72...):
otáčky do 1800 min-1 :
20 000 provozních hodin
otáčky nad 1800 min-1 :
10 000 provozních hodin
- pro ložiska rozměrové řady 03 (např.NU3.., 63... nebo 73...):
otáčky do 1800 min-1:
15 000 provozních hodin
otáčky nad 1800 min-1:
7 500 provozních hodin
pokud katalog výrobků nestanoví jiné domazávací intervaly.
Nezávisle na provozních hodinách je nutno tuk vyměňovat po
uvedení stroje do provozu z důvodů stárnutí tuku vždy při hlavní
prohlídce (přibližně každé 3 roky).
Při obnovování tukové náplně, stroje vždy rozebrat v potřebném
rozsahu, ložiska pak vyčistit nebo vyměnit a nově namazat. Prázdné
prostory ložiska se dostatečně naplní mazacím tukem. Ložisková
víka zůstanou nenaplněná, aby se ložisko nepřemazalo.
D 5.2 Demontáž a montáž
Zvláště při osazení stejnými ložisky na straně D i N je při demontáži
a opětné montáži nutno dbát na to, aby nedošlo k záměně jednotlivých dílů (ložisek, vlnovcových pružin, víka s různým osazením
atd.).
V případě potřeby označit díly pro pozdější správnou montáž.
Při práci na pevném ložisku u strojů se svislou polohou je nutno
rotor podepít nebo odlehit.
Před zpětnou montáží ložiska neopomenout díly, které je nutno
na hřídel vložit před ložiskem! Montáž provádět pečlivě a dbát na
čistotu. Kuličková ložiska nebo vnitřní kroužky válečkových ložisek
ohřát indukčně, vzduchem nebo v oleji asi na 80 oC a pak nasunout
na hřídel. Údery na ložiska nepoužívat, aby se nepoškodila.
Ložiska naplnit přiměřeně předepsaným tukem (viz D 5.1).
Při montáži je nutno dbát nato, aby byly těsnicí kroužky správně
nasazeny (detail viz. obr. D 5.2 a):
- usazení V-kroužků do správné axiální polohy se dosáhne tehdy,
když čelní plocha ložiskového víka a vnější hrana V-kroužku jsou
v jedné rovině. Za tím účelem se doporučuje použít pomocný
montážní kroužek.
- je-li k ochraně V-kroužku použit ochranný plechový kroužek v
ložiskovém víku (nebo štítu), musí se při jeho vsazení dbát nato,
aby měl ještě dostatečné předpětí a jeden z jeho podélných
zářezů se shodovat se zářezem na odvod vody, který je dole v
ložiskovém víku (nebo štítu).
Pomocný montážní kroužek
3.111)
4.111)
3.131)
4.131)
3.10 4.10
bez tuku
potřeno
tukem
potřeno
tukem
1)
jen pro zvláštní provozní poměry
Obr. D5.2 a : Montážní pokyny
SEF 2928 CZ
Strana D3
Varianty pro volná ložiska
Varianty pro pevná ložiska
Obr. D5.4a : Valivá ložiska (příklady, dodávaná provedení se mohou v detailech lišit)
3.10
3.11
3.13
3.20
3.30
3.35
3.40
4.10
V-kroužek
Radiální těsnicí kroužek hřídele
Krycí kroužek (neoběžný)
Víko ložiskové vnější
Pojistný kroužek
Odstřikovací kroužek
Kuličkové ložisko (pevné ložisko)
V-kroužek
SEF 2928 CZ
Strana D4
4.11
4.13
4.20
4.30
4.35
4.40
4.41
4.47
Radiální těsnicí kroužek hřídele
Krycí kroužek (neoběžný)
Víko ložiskové vnější
Pojistný kroužek
Odstřikovací kroužek
Válečkové ložisko (volné ložisko)
Kuličkové ložisko (volné ložisko)
Vlnovcová pružina
D 5.3 Poruchy
Následující tabulka pomáhá k nalezení příčin poruch a jejich odstranění
PŘÍZNAKY PORUCH :
Ložisko je příliš teplé
Ložisko skřípe
Ložisko klepe
MOŽNÉ PŘÍČINY PORUCH:
Příliš mnoho tuku v ložisku ..............................
ODSTRANĚNÍ:
Odstranit nadbytečný tuk
Spojka tlačí ....................................................
Lépe provést nivelaci stroje, dodržet axiální vůli
Velké pnutí řemene ....…..................................
Zmenšit napnutí řemene
Znečištěné ložisko ..........................................
Vyčistit ložisko nebo vyměnit, kontrola těsnění 1)
Teplota okolí větší než 40 oC ...........................
Použít tuk pro vyšší teploty
Nedostatečné mazání .....................................
Mazat podle předpisu
Ložisko vzpřímené ..........................................
Kontrola ložiska, vnější kroužek lehčeji vsadit 1)
Příliš malá vůle ložiska ..................................
Použít ložisko s větší vůlí 2)
Zkorodované ložisko ......................................
Vyměnit ložisko, kontrola těsnění 1)
Vrypy v dráze ložiska ....................................
Vyměnit ložisko 1)
Rýhy .............................................................
Vyměnit ložisko, zabránit otřesům v klidu 1)
Vůle v ložisku příliš velká ................................
Vyměnit za ložisko s menší vůlí 2)
Poškození ložiska se většinou těžko pozná. Při pochybnostech se
doporučuje ložisko vyměnit
2)
Změna vůle ložiska jen po konzultaci s výrobcem.
.
Tabulka D 5.3 a : Poruchy
1)
SEF 2928 CZ
Strana D5
Siemens AG
Automation & Drives
Standard Drives
Postbox 3269
91050 Erlangen
Ausgabe / Edition N16-0404 CZ
Ó Siemens AG 2000 All Rights Reserved
Siemens AG
Obj. číslo 35037000000097
CZECH
Download

3 fázové 1MJ7 220 - 313 asynchronní motory