Manuál pro řídící desku HobbyKing KK 2.0
Jedná se cenově dostupnou, ale kvalitní a spolehlivou desku, která pro začínající piloty
multirotorů je naprosto ideální volbou. Stabilizačmní funkce jsou díky kvalitnímu gyroskopu a
akceleometru výborné a díky LCD displeji je nastavování vcelku jednoduché. Výhodou je
možné upravování parametrů přímo v terénu.
Deska pro zajištění maximální stability a kompatibility dodávána již s verzí FW 1.5, další změny
FW si v průběhu času můžete provádět jednoduše přes programátor USBasp Atmel.
Počáteční nastavení:
Namontujte řídící jednotku na rám tak, aby LCD směřoval dopředu a tlačítka směrem k sobě.
Připojte na desku piezo bzučák, aby bylo možné slyšet akustické signály, které deska používá
pro signalizaci svých stavů.
Zapojení desky je uvedené na schématu, vpravo se zapojuje vstupy z vysílačky:
AIL – křidélka
ELE – výškovka
THR – plyn
RUD – směrovka
AUX – vstup řízení přepínačem nebo potenciometrem pro spínání funkce AutoLevel
AutoLevel funkce výborně pomůže pro snadnější stabilizaci modelu.
Motory se zapojují v pořadí od M1, tak jak jsou v pořadí dle vybraného typu modelu.
M1 Konektor musí mít zapojené všechny piny z regulátoru (ESC), protože zde bude ESC
napájet řídící desku a přijímač včetně další elektroniky.
M2 až M8 piny jsou spojené dohromady. To znamená, že zde připojené regulátory musím mít
odpojený prostřední vodič (napájení z BECu). Pokud zde budete připojovat serva, tak je nutné
na jakýkoliv prostřední pin připojit také další napájení, protože M1 není propojen s M2-8.
Pokud budete používat výkonnější serva, tak je nutné zvolit dostatečně dimenzovaný externí
BEC pro zajištění stability napájení. Nikdy na piny M2-8 nezapojujte více regulátorů, aniž byste
jim dříve neodpojily prostřední napájecí pin. Nesmí být současně připojeno více zdrojů
napájení (z BECů) !!!
KK2 deska se připojuje dle následující konfigurace:
Před konfigurací je nutné mít odmontované vrtule!
Na desku je nahrán nejnovější FW, který opravuje některé chyby, vylepšuje stávající funkce a
přidává nové 
Vyberte správnou baterii k modelu, a co nejlépe vyvažte používané vrtule, zabráníte tak
nepříjemným vibracím a nestabilitě modelu při letu.
Před zapojením regulátorů se ujistěte, že jsou všechny stejně naprogramované, nejlépe je
vypnout funkci „cut off“, aby nedošlo k vypnutí motoru za letu při nízkém napětí napájecí
baterie, pro monitorování stavu baterie doporučuji monitor pro baterii.
Ujistěte se, že máte zem (černý vodič mínus pól) vždy orientován k okraji desky!
-
připojte baterii k modelu / regulátorům (vysílač je již zapnutý)
přejděte do menu a vyberte test přijímače „reicever test“
-
-
-
pohybujte páčkou na strany a sledujte změny na LCD zda směr změny odpovídá směru
změny zobrazené na LCD, pokud je to opačně, tak na vysílačce použijte reverz na
požadovaném kanálu poté, co jste zkontrolovaly, že odpovídá pohyb páček zobrazené
na LCD i na vysílačce, nastavte trimy na vysílačce tak, aby deska KK2.0 zobrazovala na
všech kanálech „0“ Zkontrolujte také kanál AUX zda pozice "ON“ odpovídá nastavení
na vysílači a případně použijte reverz.
ukončete test přijímače a vstupte do menu pro rozložení motorů „show motor layout“
(předem již máte vybrán teba quad v mode „X“ do kříže (dva motory v jedné rovině
dole a nahoře)
zkontrolujte, že je vybrán správný model – konfigurace, pokud tomu tak není, tak stačí
jít do položky v menu výše (load motor layout) a provést změnu nastavení dle daného
typu modelu
Před montáží vrtulí je nutné provést kalibraci regulátorů / plynu:
-
vrtule jsou demontované nebo alespoň jeden kabel k motoru je odpojený
odpojte napájení desky (odpojení baterie)
zapněte vysílač a nastavte plyn na maximum
stiskněte na desce tlačítka 1 a 4, a držte je stisknutá až do posledního kroku, předčasné
uvolnění tlačítek přeruší kalibraci
zapněte napájení desky (připojte baterii)
počkejte na pípnutí regulátorů, jakmile regulátory zapípají, tak stáhněte na vysílačce
plyn na minimum „0“, doba k pípnutí trvá několik sekund dle typu regulátorů
počkejte na potvrzovací tón z regulátorů, pokud se neozve, je nutné vše opakovat od
začátku uvolněte tlačítka na desce
TIP: regulátory si můžete také nejdříve zkalibrovat samostatně každý zvlášť (ESC-přijímačvysílač) a pak až provádět celkovou kalibraci podle návodu
Před letem je nutné provést kalibraci snímačů gyra a akceleometru v menu „Sensor
calibration“.
Kalibraci je nutné provést v naprosto vodorovném stavu, nebo bude létat nakloněný podle
naklonění roviny, ve které byl kalibrován.
Návrat do menu „back“ rozmístěte si správně typy vrtulí dle zobrazení na uvedené konfiguraci
(2x levotočivá / 2x pravotočivá) montáž provedete dle zobrazené konfigurace.
Můžete klidně vypnout napájení.
Vrtule je vhodné správně utáhnout a nejlépe zajistit loctitem (TL-242).
Po zapnutí vyčkáme na zobrazení nápisu „SAFE“ "bezpečí" zatím je zablokováno zapnutí
motorů
položte model na zem.
Přesuňte plyn dolů na „0“ a při stálém držení na nule přesuneme páčku doprava pro
odemknutí řídící desky.
Zkuste opatrně odstartovat – pokud se model chová nestabilně, tak je nutné překontrolovat
správnost nastavení.
Pokud letí stabilně, tak je vše dobře můžete začít létat.
Nyní můžete připojit vrtule a vyzkoušet. Start se provádí vychýlením směrovky na plno vpravo
s plynem stále na nule a držíte v této pozici několik vteřin.
Následuje pípnutí a LED se rozsvítí. Aktivaci desky provádějte až pokud je model v bezpečné
vzdálenosti min. 5 metrů od Vás a je na rovné zemi s dostatečným prostorem okolo modelu!
Po přistání vypnete desku přidržením směrovky doleva s nulovou hodnotou plynu. Opět zazní
pípnutí a LED zhasne. To udělejte vždy, než se opět přiblížíte k modelu.
Stejně jako u vrtulníků je třeba počítat, že nad zemí vytváří proudění vzduchu od vrtulí
vzduchový polštář, po kterém bude model klouzat do stran, takže raději tuto výšku (do 1
metru) opusťte po startu co nejrychleji. Řízení modelu vyžaduje neustálou kontrolu modelu a
úpravu směru letu.
Tip:
Pro model „Quad X“ můžete použít toto nastavení v menu „PI editor“:
Roll & Pitch = [P Gain: 70, P Limit: 60, I Gain: 30, I Limit: 20]
Yaw = [P Gain: 50, P Limit: 20, I Gain: 15, I Limit: 10]
další položky v menu:
Misc settings = [ Height Dampening: 10, Heigh D. Limit: 30 ]
Self-level settings = [P Gain: 40, P limit: 22, ACC trim roll a pitch bez nastavení vstupu 0].
Další informace:
"PI Editor" v sub-menu a zkontrolujte správné hodnoty PI zisku. Můžete použít výchozí hodnoty
nebo si upravit nastavení dle vlastního uvážení nebo můžete začít dle hodnot výše.
Pokud se model chce převrátit hned po startu, tak prosím zkontrolujte připojení a nastavení na
vysílači.
Pokud se model třese a není stabilní, tak nastavte „Roll a Pitch gain“ na menší hodnotu. Zisk gyr
je zřejmě příliš vysoký.
Je důležité, aby montáž ramen byla ve správném uhlu a motory včetně regulátorů měli stejné
hodnoty a nevnikl rozdíl ve výkonu u jednoho z motorů.
Menu – obsah a popis
"PI Editor":
Upraví hodnotu PI gain. Pomocí PREV a NEXT zvýrazněte parametr, který chcete
změnit, a poté klepněte na tlačítko „Change“ Změnit.
Pro nastavení obou hodnot Roll a Pitch ve stejnou dobu, viz
"Mode settings" v sub-menu.
"Reicever test":
Slouží pro kontrolu výstupů z přijímače a chování vstupů z vysílačky
"Mode settings":
- "Self Level" položka: zde si zvolte jakým způsobem se bude zapínat automatický poziční režim
- "Stick" páčkou: zapne se pomocí držením páčky křidélek vpravo nebo vypne držením páčky
křidélek vlevo
- "AUX": AUX pomocí přepínače na vysílačce přes zvolený kanál
"I part of PI" položky: Jak bude ovládat funkce zapínání motorů:
- "On": Vždy zapnuto.
- "AUX": AUX spínač na kanál vysílače
- "Aktivace" položky: Jak budou motory ovládat (zapínat a vypínat)
- "Stick" páčkou: aktivace letového režimu dáte plnou pravou směrovku při nulovém plynu a
deaktivaci plnou levou směrovkou při nulovém plynu.
- "On": Vždy zapnuto. ZDE OPATRNĚ. Použijte pouze v případě, že bude deska použita pro
stabilizaci v letadle a nejsou na ni připojené motory, ale jen serva.
"Link Roll Pitch" item:
- "On": Upravit Roll a Pitch parametry zesílení společně.
- "Off": Upravit Roll a Pitch parametry zesílení odděleně.
Použijte jej v případě, když multicopter má různé setrvačné hmoty na různých osách.
"Stick Scaling":
Zde si můžete nastavit citlivost páček podle vašich představ. Vyšší číslo udává vyšší citlivost
nastavení.
Podobně jako koncové body pro nastavení páček.
". Misc. Settings":
- "Minimální plyn" Minimum throthle“ item: Nastavte na takovou hodnotu, aby motory běžely
až v okamžiku, kdy pohnete páčkou lehce nad nulu. Upravíte signál plynu zak, aby motory
neběželi již v nulové pozici.
- "LCD Contrast" item: Nastavení kontrastu LCD.
"Self-level Nastavení":
- "Self-level Gain" item: výkon self-leveling.
- "Self-level Limit" položka: Omezuje maximální výkon self-leveling. Vyšší počet je vyšší výkon.
"Sensor Test":
Zobrazuje výstup z čidel. Podívejte se, zda všechny zobrazí "OK".
Pohybujte deskou ve všech směrech a uvidíte jak se budou hodnoty měnit.
"Kalibrace snímače":
Postupujte podle pokynů na displeji. Kalibrace je nutno provést pouze jednou při počátečním
nastavení.
"Esc Calibration":
Pokyny:
1: Důležité: předem odmontujte vrtule a odpojte motory
2: Vypněte napájení desky
3: Zapněte vysílač a nastavte plyn na max..
4: Stiskněte tlačítka 1 a 4, držte je stále až do posledního kroku. Uvolněním tlačítek přerušíte
kalibraci.
5: Zapněte napájení k desce.
6: Počkejte na pípnutí regulátorů, může to trvat několik vteřin dle typu regulátoru (viz manuál
vašeho regulátoru)
7: Následně snižte plyn na nulu.
8: Počkejte na potvrzení (pípnutí) regulátoru o dokončení kalibrace plynu
9: Uvolněte tlačítka.
"Mixer Editor":
Toto menu vám umožňuje nastavit velikost signálu plynu, který jde od páček a senzorů do
motorů.
Tato konfigurace umožňuje nastavení hodnot pro až 8 motorů nebo serv.
Chcete-li přepínat mezi výstupními kanály 1-8, stiskněte Změnit „change“ na zvýrazněném číslu
1-8, které je vidět v pravém horním rohu.
- "Plyn“ (Throttle) rozsah signálu plynu. Obvyklá hodnota je 100% v případě, že výstupní signál je
připojen k ESC.
- "Křidélka" (Aileron) položka: nastavení signálu pro křidélka. Použití pozitivních hodnot pro
motory na pravé straně v podélné ose a negativních na levé straně v podélné ose. Hodnota je
nastavena v závislosti dle umístění motoru od podélné osy.
- "Výškovka“ (Elevator)" item: Použití pozitivních hodnot pro motory na přední straně
dle rozteče od osy a negativních hodnot na zadní straně osy.
Hodnota je nastavena v závislosti na umístění (vzdálenosti) motoru od osy.
- "Směrovka" (RUD) Nastavení kormidla.
Obvyklá hodnota je 100%. Použijte kladnou hodnotu pro vrtule CW (směr otáčení vrtulí vpravo)
a negativní pro vrtule CCW otáčející se do leva.
- "Offset" nastavení offset kanálu.
Nechte nastavenou hodnotu „0“ pro regulátory nebo změňte na hodnotu kolem 50% při použití
serva. Jemné doladění polohy serva zajistíte úpravou této hodnoty.
- "Typ:" Nastavte ji na typ (servo nebo ESC)
- Pro ESC: Výstup PWM je nastaven vždy na maximální hodnotu.
- Pro Servo: Výstup PWM frekvence může být vysoká nebo nízká.
- "Rate": obnovovací rychlost (400 Hz) pro ESC (ten musím podporovat takto vysokou rychlost)
nebo pro digitální serva. Nízká rychlost (80Hz) je určena pro analogová serva.
"Show Motor Layout":
Zobrazuje konfiguraci graficky. Použijte pro kontrolu sestavení a / nebo vaše vlastní mixer
tabulku.
"Load Motor Layout":
Načte jeden z mnoha daných konfigurací. Konfigurace může být změněna kdykoliv později.
Download

Manual - česká verze