ČESKÝ KRUMLOV
PRAGUE
w w w. j a n h o t e l s . c z
ČESKÝ KRUMLOV
180+130+80+60+30+16
INDULGE YOURSELF
NECHTE SE HÝČKAT
Put aside the daily rush for a while and relax
in the caring hands of our spa staff.
Zapomeňte na chvíli na každodenní shon
a svěřte se do rukou našich lazebnic.
Experience the luxury of the Hotel Růže
spa, just as Český Krumlov townsmen,
clergymen and courtiers once did. They all
enjoyed the wonders of our mediaeval spas.
Zažijte luxus v Lazebně Hotelu Růže, stejně
jako kdysi českokrumlovští měšťané,
duchovní a dvořané. Ti všichni využívali
umění středověkých lazebníků.
These unique spaces and wide range of
services are available to our guests of both
the Hotel Růže and The Old Inn.
Tyto unikátní prostory a široká škála služeb
jsou k dispozici našim hostům z hotelů Růže
i Old Inn.
Relax in the whirpool, indulge yourself with
a massage or try our unique peat baths
in traditional wooden tubs. You will leave
feeling younger, renewed and refreshed.
Uvolněte se v bublinkové lázni, nechte se
hýčkat masážemi nebo okuste jedinečné
rašelinové koupele v tradičních dřevěných
kádích. Z naší Lazebny odejdete s pocitem
omlazení, svěží a plní sil.
CONTACTS
KONTAKTY
HOTEL OLD INN
Náměstí Svornosti 12
381 01 Český Krumlov
Czech Republic
Tel.: +420 380 772 500
Fax: +420 380 772 550
Email: [email protected]
www.janhotels.cz
A romantic medieval hotel in the heart
of Český Krumlov
Romantický středověký
Českého Krumlova
hotel
v
srdci
The Old Inn, with its 52 rooms and
apartments, is located on the town square,
in the very heart of Český Krumlov. The Old
Inn is just a five minute walk from its sister,
Hotel Růže.
Hotel Old Inn s 52 pokoji a apartmány
se nachází na náměstí, v samém srdci
historického centra Českého Krumlova.
Old Inn je pouhých pět minut chůze od
sesterského Hotelu Růže.
The Old Inn is composed of three buildings –
the right wing is one of the oldest buildings
in town, the central part built in the Middle
Ages, while the youngest left wing was
added during the 18th century.
Hotel Old Inn tvoří tři budovy – pravé
křídlo je jednou z nejstarších budov ve
městě, střední část hotelu byla vybudována
v období středověku, zatímco nejmladší
levé křídlo pochází z 18. století.
Its complete reconstruction in 2001 updated
all comforts and technological equipment,
including internet and air-conditioning.
Jeho celková rekonstrukce v roce 2001
zajistila veškerý komfort a pohodlí, včetně
internetu a klimatizace ve všech pokojích.
dining
StrAvování
The Old Inn boasts three tasteful and
charming restaurants, with a large outdoor
terrace from which you can observe activities
on the square. Top grade specialties of both
Czech and international cuisines are served
by wait-staff in period attire.
Hotel Old Inn se pyšní třemi stylovými
a okouzlujícími restauracemi s velkou
venkovní terasou, odkud můžete pozorovat
dění na náměstí. Prvotřídní speciality
české i mezinárodní kuchyně Vám nabídne
personál oblečený do dobových kostýmů.
The hotel also features a classic oldfashioned pub, Láb, with excellent Czech
beer and typical pub fare.
V hotelu se nachází také klasická staročeská
hospůdka, Láb, s výborným pivem a typickou
českou kuchyní.
The underground restaurant, named
Katakomby (Catacombs), will surely
captivate you with its unusual atmosphere.
It features recently discovered arches from
the thirteenth century. Food is prepared
before our guests on charcoal, as it was
during the middle ages.
Podzemní restaurace Katakomby vás
zaručeně
zaujme
svou
nevšední
atmosférou. Nachází se zde unikátní klenby
ze třináctého století, objevené teprve při
poslední rekonstrukci hotelu. Pokrmy jsou
připravovány přímo před hosty na dřevěném
uhlí, tak jako ve středověku.
HOTEL LOCATION
pRaGue
pRaHa
POLOHA HOTELU
Prague is widely considered one of the most
beautiful cities in Europe. Its historic center,
with the panorama of the Prague Castle (the
largest castle complex in the world) is listed
as a UNESCO World Heritage Site.
Praha je všeobecně považována za jedno
z nejkrásnějších měst v Evropě. Historické
centrum s panoramatem Pražského hradu,
největšího hradního komplexu na světě, je
jako celek památkovou rezervací UNESCO.
Thanks to its rich history and culture, Prague
belongs among the top ten most visited
European cities. As in the past, today’s
Prague is at the heart of Europe and a
crossroad of business routes. As such, it is
destined to remain a favored location for
business meetings, conferences and events.
Díky své bohaté historii a kultuře patří
Praha mezi desítku nejnavštěvovanějších
evropských měst. Tak jako v minulosti,
je i dnes srdcem Evropy a křižovatkou
obchodních cest. Je tedy předurčena
k tomu, aby se stávala místem setkávání,
konferencí a akcí.
directionS
nAvigAce
Hotel DUO is located directly at the Střížkov
metro station (line C) which takes you
downtown in 12 minutes. Also near the hotel
are the Letňany Exhibition Grounds, Exhibition
Hall Holešovice and Letňany Shopping Mall.
Hotel DUO is located in the proximity of the
D8 highway from the direction of Teplice
and offers guests a large safe parking lot
immediately in front of the hotel.
Hotel DUO leží přímo u stanice metra
Střížkov, linka C, které vás doveze do centra
města za 12 minut. V blízkosti hotelu se
nachází Pražský výstavní areál Letňany,
Výstaviště Holešovice nebo Obchodní
centrum Letňany. Hotel DUO leží poblíž
dálnice D8 ve směru Teplice a svým hostům
nabízí velké bezpečné parkoviště přímo
před hotelem.
GPS: Loc: 50°7‘35.619“N, 14°29‘8.49“E
GPS: Loc: 50°7‘35.619“N, 14°29‘8.49“E
By car: From the direction of Berlin –
Dresden, follow the highway until you see the
10-story DUO hotel on the left side. From the
direction of Pilsen, Brno and Vienna, follow
the “Centrum” signs and further toward
“Teplice” and “Prosek,” until you see the
Hotel DUO on the right side.
Autem: Ze směru Berlín - Drážďany:
Pokračujte po dálnici, dokud neuvidíte
10 patrový Hotel DUO po levé straně.
Ze směru Plzeň, Brno a Vídeň sledujte
směrovku „Centrum”, dále směr “Teplice”
a “Prosek”, až uvidíte Hotel DUO.
Hotel DUO
Public transport: Arrive at the main
train station (Hlavní nádraží) or Nádraží
Holešovice. There is a direct metro line C
from either to Hotel DUO (Střížkov stop).
MHD: Příjezd na Hlavní nádraží nebo na
Nádraží Holešovice. Z obou nádraží jede
přímá linka metra C přímo před Hotel DUO
(zastávka Střížkov).
Ground floor plan / Plan přízemí
%PMSLB©LJMMP©NJ?L©©.J?L©Nİ΋XCK΋
CONFERENCE
KONFERENCE
$GPQR©LJMMP©©.PTL΋©N?RPM
First
floor / První patro
REFERENCES
REFERENCE
• koopeRativa
• RotaRy klub
• t-mobile
• pFizeR
• teleFonica o2
• Henkel
• čez
• sekyRa GRoup
• tRansGas
• volksbank
• čsa
• auviex
• člk
• opel czecH
• cac leasinG
• Hyunday
• ŠkoFin
• pHilip moRRis
• FeRRaRi klub deutscHland
• aRal
• policie čR
• GeneRali
• dHl
• euRest
• český telecom
• allianz
• stRabaG
• eon
• scHWan-stabilo
• mc donald´s
• cHemopetRol
Download

Brožura ke stažení