D ECE M B E R 2 01 4 - M AY 2 01 5
P R O S I N EC 2 01 4 - KVĚTE N 2 01 5
MAGAZINE
Dear friends of Jan Hotels,
Vážení přátelé Jan Hotels,
it’s with great satisfaction that I notice
how well the refurbishment of Hotel Duo
in Prague has been received by our guests
and partners. I am of course not objective
but my view is shared by the many positive
comments on Tripadvisor and our significantly improved ranking on their site.
s velkým uspokojením sleduji, jak dobře naši hosté a partneři přijímají renovaci
Hotelu Duo v Praze. Samozřejmě nejsme
objektivní, ale můj názor podporují mnohé
pozitivní komentáře na portálu Tripadvisor
i významné zlepšení našeho umístění na
této webové stránce.
You might now get the impression that
I’m totally happy with our offering at Hotel
Duo. The answer is yes and no. Yes in the
sense that we have upgraded our offerings
and reached a new standard and no in the
sense that there is still room for improvements in our facilities and in our services.
We constantly strive to be better. It is in our
DNA.
Možná jste teď nabyli dojmu, že jsem s nabídkou Hotelu Duo zcela spokojen. Odpověď je ano i ne. Ano v tom smyslu, že jsme
rozšířili naši nabídku a dosáhli nového standardu, a ne v tom smyslu, že v našem zařízení a v oblasti služeb je stále ještě prostor pro
zlepšení. Neustále usilujeme o zdokonalení
a tato snaha je součástí naší DNA.
Nedávno jsem měl tu čest zúčastnit se
honu v krásných lesích v blízkosti Českého
Krumlova. Věřím, že outdoorové aktivity na Českokrumlovsku jsou
stále ještě skrytým pokladem. Proč příště tedy nezkusit pěší turistiku, cykloturistiku, lyžování, hon či výlet na kánoi? Vždyť Český
Krumlov nabízí mnohem víc než „jen“ kulturu a hudební festivaly.
Zkombinujte tedy outdoorovou aktivitu s nezapomenutelným
pobytem v Hotelu Růže či The Old Inn. Naši oddaní zaměstnanci se maximálně vynasnaží zpříjemnit vám zdejší pobyt a zajistit
celkový úspěch.
I recently had the privilege to be part of
a hunt in the beautiful forests in the vicinity of Cesky Krumlov. I
believe that the outdoor activities in the area of Cesky Krumlov
are still a hidden gem. Why not trek, bicycle, ski, hunt or canoe
next time? Cesky Krumlov is so much more than ‘just’ culture and
music festivals. Combine your out-door activity with a memorable stay at either Hotel Ruze or The Old Inn. Our keen staff will
do their outmost in order to facilitate your stay and to ensure its
success.
Yours truly,
S úctou Váš
Mikael Horal – Owner and Chairman of the Board
Mikael Horal – majitel a předseda představenstva
Dear Readers,
Vážení čtenáři,
začtete-li se do vydání našeho časopisu na zimu a jaro, seznámíte se s našimi
činnostmi, k nimž můžete připojit vlastní
návrhy i doporučení. Přejeme příjemnou
zábavu!
by going through the Winter-Spring edition
of our house-magazine you become familiar with our activities to which you can add
some suggestions as well as your recommendations. Enjoy !
Having been our guest at the Hotel Duo,
you surely have noticed the immense reconstruction works accomplished last
winter. We are now in full preparation to
start the second stage of renovations for an
additional 100 rooms, 3 elevators, and the
kitchen to be completed by March 2015. That will present to our guests a brand new
face of the hotel which is, step by step, becoming a multi-purpose facility having a lot to offer, even to its
most demanding clientele. Our next step is to invest and renovate
our hotels in Cesky Krumlov as well.
Jako hosté Hotelu Duo jste si jistě povšimli rozsáhlých renovačních prací, jež jsme
loňskou zimu dokončili. V současnosti
se plně připravujeme na zahájení druhé
fáze renovací dalších 100 pokojů, 3 výtahů a kuchyně, kterou chceme dokončit
v březnu 2015. Rekonstrukce nabídne našim hostům zcela novou tvář hotelu, který
se postupně mění na multifunkční ubytovací zařízení se širokou nabídkou služeb i pro tu nejnáročnější
klientelu. Naším dalším krokem bude financování a renovace
hotelů v Českém Krumlově.
We spare no efforts to make your stay comfortable and pleasurable whether in Prague or Cesky Krumlov. In those beautiful locations, each period of the year offers its unique flavour either for
relaxation or business.
Vynakládáme maximální úsilí, aby Váš pobyt v Praze či v Českém
Krumlově byl příjemný a pohodlný. V kterékoliv z těchto lokalit
má každé roční období svůj jedinečný nádech, ať už přijedete za
odpočinkem či pracovně.
Your comments are very important to us (www.janhotels.cz) and
will receive our utmost attention.
Vaše připomínky jsou pro nás nesmírně důležité (www.janhotels.cz)
a budeme se jim maximálně věnovat.
Yours Sincerely,
S úctou
Eytan Goldman – Managing Director
Eytan Goldman – generální ředitel
3
Prague’s SUPERLATIVES
Pražská NEJ
VĚDĚLI JSTE, ŽE Pražský hrad je se svou rozlohou 7,28 ha podle Guinnessovy knihy rekordů největším hradním komplexem na světě? Že Vltavu, která protéká Prahou v délce
31 km, překlenuje na území města 18 mostů a že nejstarší z nich je Karlův most? Že nejstarší
kavárnou v Praze je kavárna Slavia na Národní třídě, která byla otevřena v roce 1881, a nejstarší nemocnicí je nemocnice Na Františku, která byla založena dokonce už v roce 1354?
Straně a je součástí areálu Valdštejnského paláce.
Tento palác, vybudovaný v letech 1624–30, je největším pražským barokním palácem.
Praha má více takových nej
Např. Staronovou synagogu ze 13. století. Ta je
nejstarší památkou pražského Židovského Města
a jednou z nejstarších dochovaných synagog v Evropě a již více než 700 let slouží jako hlavní synagoga pražské židovské obce.
Voda tryská z lidských a zvířecích hlav, dopadá na
kovové desky a „zpívá“. Musíte ovšem přiložit ucho
zespodu na dolní velkou mísu, pak si teprve ty
krásné tóny vychutnáte.
Naopak nejmenší, nebo lépe řečeno nejužší dům
v Praze stojí v Anežské ulici na Starém Městě.
Byl postaven v roce 1883 a jeho průčelí je široké
pouhých 2,25 metru. Původně to byl vchod do
dvora jiného domu, ale pak se změnil na obytnou místnost, ve které údajně jistá dáma provozovala přes 40 let – až do roku 1922 – nevěstinec.
Jen o metr a 3 centimetry je širší nenápadný hotel Clementin Old Town poblíž Staroměstského
náměstí. Sídlí v domě z roku 1360, jehož průčelí
měří pouhých 3,28 metru.
Nejstarší a také největší barokní zahradou v Praze
je Valdštejnská zahrada. Je to jedna z nejvýraznějších staveb českého raného baroka, leží na Malé
A pokud byste hledali nejkratší ulici ve městě, je
to ulice Jiřího Červeného na Kampě, která měří
celých 27 metrů.
Nejstarší dochovanou pražskou fontánou je Zpívající fontána v Královské zahradě Pražského hradu
z let 1564–68. Fontánu tvoří dvě nad sebou posazené mušlové nádrže, které nese silný sloup.
4
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
DID YOU KNOW that according to the Guinness
Book of Records, Prague Castle, covering, 7.28 hectares, is the largest castle complex in the world? Did you
know that the Vltava River, which flows through Prague for
31 km, has 18 bridges, the oldest of which is Charles Bridge?
That the oldest cafe in Prague is Café Slavia on Národní třída,
which opened in 1881 and the oldest hospital, Na Františku,
was established as early as 1354?
Carnevale Praha
6.–17. února 2015
Ennio Morricone
12. února 2015
O2 Aréna
Halové mistrovství Evropy v atletice
5.–8. března 2015
O2 Aréna
Prague has even more similar records
For example, the Old New Synagogue dates back to the 13th
century. It is the oldest building in Prague’s Jewish Town and
one of the oldest synagogues in Europe. It has been the main
synagogue of the Prague Jewish community for more than
700 years.
Společný koncert Stinga a Paula Simona
14. března 2015
O2 Aréna
Velikonoční trhy
16. března – 7. dubna 2015
Staroměstské náměstí
Mistrovství světa v ledním hokeji
1.–17. května 2015
O2 Aréna Praha
ČEZ Aréna Ostrava
Český pivní festival
7. května – 23. května 2015
Letenská pláň
Mezinárodní hudební festival Pražské jaro
12. května – 3. června 2015
Výstava Secese/Vitální umění 1900
do 31. 12. 2015
Obecní dům
INTERESTING EVENTS
PRAGUE CARNIVAL
6 to 17 February 2015
The oldest preserved Prague “Singing” Fountain is a fountain
in Prague Castle’s Royal Garden that was built between 1564
and 1568. The fountain consists of two large bronze seashells, one above the other, mounted on a pillar.
Ennio Morricone
12 February 2015
O2 Arena
The European Athletics Indoor Championship
5 to 8 March 2015
O2 Arena
Water flows from pipes inside the sculptures of the human
and animal heads, falls onto metal plates below and makes a
musical singing sound. However, you must stand very close
to enjoy that beautiful sound.
Paul Simon and Sting in Concert
14 March 2015
O2 Arena
The oldest and largest Baroque garden in Prague is Wallenstein Palace Garden. It is one of the most distinctive gardens
and is designed in the early Bohemian Baroque style. It is
located in Lesser Quarter and is part of the Wallenstein Palace. The palace, built from 1624-1630, is the largest baroque
palace in Prague.
Easter Market
16 March to 7 April 2015
Old Town Square
World Hockey Championship
1 to 17 May 2015
O2 Arena Prague
CEZ Arena in Ostrava
The smallest, or rather the narrowest house in Prague, is located on Anežská Street in the Old Town. It was built in 1883
and its facade is just 2.25 meters wide. Originally, it was the
entrance to the courtyard of another building. Later, it was
changed into a one-room dwelling where a certain lady allegedly ran a brothel until 1922 (for over 40 years).
The Czech Beer Festival
7 May to 23 May 2015
Letna Park
The Prague Spring International Music Festival
12 May to 3 June 2015
The inconspicuous Hotel Clementin Old Town near Old Town
Square is just 1.3 meters wider. The building was built in 1360
and the front façade measures a mere 3.28 meters.
Art Exhibition / Vital Art Nouveau 1900
until 31 December 2015
Municipal House
And if you were looking for the shortest street in the city,
it is Jiřího Červeného Street on Kampa Island. It is only 27
meters long.
5
Jan Horal, holder of the Order
of the British Empire
Jan Horal, držitel Řádu
britského impéria
Vlast opustil v pouhých šestnácti letech po nacistické okupaci Československa. Na Středním východě se dobrovolně přihlásil do československé
armády a s 11. Východním praporem
prodělal i svůj první bojový křest. Musel si ovšem ke svému skutečnému
věku přidat dva roky. V červenci 1943
byla jeho jednotka přesunuta do Velké Británie a Jan Horal byl zařazen do
Československé samostatné obrněné
brigády. Při jejím nasazení u Dunkerque byl těžce zraněn.
a brzy se stal jejím hlavním akcionářem. V roce 1986 podíl ve společnosti
Dixon prodal a následující čtyři roky
se věnoval obchodu s realitami po
celém světě.
Po celou dobu emigrace pomáhal
svým spolubojovníkům z války, kteří
byli v komunistickém Československu pronásledováni a často mizeli
ve vězeních. Posílal jim léky, lékařské
pomůcky, například naslouchátka,
a některým i peníze. Stal se z něj největší mecenáš československých válečných veteránů, zvláště letců RAF.
Nejen za tuto pomoc, ale i za bojové
zásluhy o Británii ho Alžběta II. vyznamenala Řádem britského impéria.
Do vlasti se vrací po válce, ne však
nadlouho. Komunistický puč v roce
1948 ho opět přiměl k emigraci,
tentokrát do Švédska. Před emigrací
však ještě stihl vystudovat v Praze
strojní inženýrství.
V Göteborgu získal nadaný strojní inženýr práci dělníka noční směny v továrně na kuličková ložiska, brzy ji ale opustil. Rychle
totiž přišel na efektivní metodu leštění ložiskových
kuliček, nechal si ji patentovat, založil vlastní společnost a zbohatl. Oženil se a narodily se mu tři děti.
Na konci šedesátých let Švédsko opustil, své švédské firmy prodal britské společnosti Dixon PLC
JAN HORAL
Hero of the Siege of Dunkirk,
holder of the Order of the British
Empire, businessman and hotelier
Jan Horal left his home country at just
sixteen years of age after the Nazi occupation of Czechoslovakia. He volunteered for the Czechoslovak army in the
Middle East and saw his first action with
the 11th Battalion – East. He had to add
two years to his real age in order to enlist. In July 1943, his unit was moved to
Great Britain and Jan Horal was assigned
to the Czechoslovak Independent Armored Brigade. He was badly wounded
during their battle at Dunkirk.
He returned to Czechoslovakia after
the war, but did not stay long. The
Communist takeover in 1948 forced
him to emigrate again, this time to
JAN HORAL
hrdina bojů o Dunkerque, držitel Řádu
britského impéria,
byznysmen a hoteliér
Do Prahy se vrátil v roce 1990 po
pádu komunistického režimu. Založil
společnost Bohemia Properties, která
dnes vlastní Hotel Duo v Praze a hotely Růže a Old Inn v Českém Krumlově. Jan Horal
zemřel v roce 2011, společnost převzaly jeho děti
– Eva, Mikael a Peter –, a od roku 2012 se všechny
hotely na jeho počest prezentují pod značkou Jan
Hotels.
Sweden. Before emigrating, however,
he completed his studies in Prague in
mechanical engineering.
In Gothenburg, the talented mechanical
engineer found work on the night shift
in a factory that made ball bearings, but
this also did not last long. He quickly figured out an efficient method for polishing ball bearings, got his idea patented,
started his own company and made his
fortune. He got married and had three
children.
In the late 1960s, he left Sweden, selling
his Swedish companies to the British
company Dixon PLC and soon became
its majority shareholder. In 1986, he sold
his shares in Dixon and spent the next
four years trading in real estate around
the world.
During all his years as an expatriate, Jan
6
Horal helped his fellow soldiers from
the war, who were persecuted in Communist Czechoslovakia and often spent
time in prison. He sent them medicine,
medical aids like hearing aids and sometimes even money. He became the largest patron of Czechoslovak war veterans,
especially RAF pilots. Queen Elizabeth II
awarded him with the Order of the British Empire for his services in this area as
well as his military defense of Britain.
He returned to Prague in 1990 after the
fall of Communism. He started Bohemia
Properties, which now owns the Duo
Hotel in Prague and the Růže Hotel and
Old Inn in Český Krumlov. Jan Horal died
in 2011 and left his company to his children – Eva, Mikael and Peter, and since
2012, all the hotels have been presented
under the Jan Hotels brand in his honor.
Getting younger, staying Dedicated to our
customers, Uniquely flexible
with Outstanding
Value
Mládneme, jsme Dokonale oddáni našim
zákazníkům, Umíme být flexibilní
a nabízíme Obzvláště mimořádnou
hodnotu
Life is change
Změna je život
AS WE HAVE our guests’ satisfaction always in mind, we did not hesitate to invest
over 4 million euros this year to make The
Duo Hotel a strong competitor with other four-star hotels in Prague. However, we
wanted to make sure we made the right
investment!
NEUSTÁLE pamatujeme na spokojenost
svých hostů, a proto jsme neváhali a investovali letos více než 4 miliony eur do rekonstrukce Hotelu Duo, ze kterého se tak stal silný
konkurent ostatních čtyřhvězdičkových hotelů
v Praze. Chtěli jsme se však zároveň ujistit, že
naše investice je správná!
7
strávili čas četbou při šálku čaje anebo u příjemné konverzace?
Pak vítejte v naší knihovně. Máte rádi fitness a wellness? Náš bazén, posilovna a sauna vás jistě nezklamou. A konečně – hledáte-li
poklidné místo pro relaxaci, je vám k dispozici zahrada. To vše pak
korunuje fasáda nového vchodu do hotelu.
„Změna je život“, a abychom dokázali naplnit všechna očekávání
našich hostů, museli jsme zvážit nejnovější trendy i rychlý technický pokrok společnosti. Na druhou stranu jsme však nechtěli
obětovat intimní a útulnou atmosféru, kterou Hotel Duo až doposud svým hostům nabízel. Nejprve jsme celý jeden rok věnovali
důkladnému průzkumu trhu, abychom zjistili, jak se náš tržní
segment vyvinul a jaké jsou nynější potřeby. Na základě výsledků
jsme byli schopni architektovi jasně zadat, jak by která část hotelu
měla vypadat. Všechny části jsme pak jako skládačku složili dohromady a vznikl jeden nádherný obraz.
Stravování
Abychom zaručili nejvyšší kvalitu podávaných jídel, nechali jsme
naše kuchyně vybavit nejmodernější technologií, která je nejen
výkonná, ale také se snadno udržuje. Restaurační prostory jsme
upravili dle nejnáročnějších požadavků tak, abychom mohli připravovat bohaté snídaňové i večeřové menu formou bufetu pro
velké skupiny a zároveň aby si i jednotlivci mohli dopřát nové à la
carte menu v restauraci Formanka, již jsme zachovali v typickém
českém stylu. Je velmi důležité, aby si naši hosté mohli po celý
den vybrat z lehkého občerstvení v salonku, na terase či s sebou
na výletě. A právě proto jsme také vytvořili službu „Coffee To Go”.
Společné prostory
Lobby a ostatní společné prostory hotelu získaly zcela nový design a charakter. Naším cílem bylo vytvořit nový prostor, a přitom
nepřijít o útulné a příjemné prostředí. Pokud jde o samotný provoz, zrenovovali jsme všechny tři stávající výtahy a vybavili je
nejnovější technologií. Kromě toho jsme přidali panoramatický
výtah s nádherným výhledem na okolí hotelu.
Pokoje
Protože k nám přijíždějí různé typy hostů, a to jak pracovně, tak za
odpočinkem, skupiny i jednotlivci, musíme mít něco pro každého.
Rádi byste si vychutnali oblíbený drink při poslechu živé klavírní
hudby? Pak jste vítáni v našem lobby baru. Nebo byste raději
Když jsme se zamýšleli nad novým designem hotelových pokojů, chtěli jsme vytvořit něco funkčního, prostého, nepříliš sofistikovaného, ale zároveň i velmi příjemného, útulného a optimistického. Dalším důležitým kritériem bylo, aby byl nový design
pokojů přijatelný pro hosty z různých sociokulturních prostředí,
neboť naše klientela pochází z různých částí světa. Proto jsme
nechali pokoje vymalovat ve světlých barvách, jsou plné světla
a čistého designu.
Konferenční prostory
Protože jsou požadavky na konferenční zázemí v dnešní době
velmi vysoké a nekompromisní, investovali jsme rovněž do nejsofistikovanějšího vybavení včetně nejmodernějších audio/video
zařízení a do účelných konferenčních prostor v deseti různých velikostech. Největší sál pojme až 420 osob. Věříme, že budoucnost
tohoto segmentu je v Praze obecně slibná a že speciálně Hotel
Duo se může díky výhodám, jež poskytuje, stát ideálním místem
pro akce tohoto typu.
Doufáme, že se vám výsledek líbí, a přejeme Vám příjemný pobyt. Udělali jsme to přece pro Vás!
8
“LIFE IS CHANGE”, and to be
able to fulfil the highest expectations of our guests, we had to take into
consideration the latest trends as well as
rapid technological progress. However,
we did not want to lose the intimate and
cosy atmosphere the Duo has always offered its guests. At first, we spent over a
year conducting comprehensive marketing research to get to know what our
market is and what its needs are. Based
on the results, we were able to very
clearly define to the architect what each
section of the hotel should look like. All
of the individual pieces were then put
together like a puzzle in order to create
one beautiful picture.
THE PUBLIC AREAS
The lobby and other public spaces have
been given a completely new design
and spirit. Our aim was to create space
without losing the warmth and pleasant
atmosphere. As for operational needs,
we renovated three existing elevators
incorporating the newest technology.
Furthermore, we added a panoramic
elevator with a beautiful view of the hotel’s surroundings.
As we receive different types of guests,
both business and leisure, groups and
individuals, we needed to have some-
thing to offer everyone. Would you fancy
a drink while listening to live piano music? You are more than welcome to enjoy
both in our lobby bar. Or would you rather spend quality time reading a book and
having a cup of tea or a pleasant conversation? Then be a guest in our library. Are
you a fitness and wellness fan? Our pool,
gym and sauna will definitely not disappoint you! And finally, if you are searching
for a serene place to relax, our garden is
here for you as well. The entrance’s new
facade wraps it all up nicely like a gift.
DINING
ROOMS
When thinking about the new design for
our rooms, we wanted to create something functional, simple and not too
sophisticated, but still be very pleasant,
cosy and optimistic. Another important
criterion was that the new room design
be acceptable for guests from different
cultures who have different habits, as
our clientele come from various parts of
the world. This is why our new rooms are
bright-coloured, full of light and have a
clean design.
CONFERENCE SPACES
In order to ensure a high quality of food,
the kitchens were equipped with the
most modern technology, which is both
efficient and easy to maintain. The dining areas have been adjusted to meet
our guests’ high demands, through
setting up rich buffet breakfasts and
dinners for large groups, while giving
individual customers the opportunity to
enjoy a new à la carte menu in the Formanka Restaurant, which we kept in the
traditional Czech style. It is very important that our guests have a selection of
light food and snacks available to them
all day long to enjoy in the lobby lounge,
on the terrace or to take away on day
trips, therefore we created “Coffee to Go”.
As the demand of companies today
is very high and non-compromising,
we invested in the most sophisticated
equipment with the newest audio/
video devices that are in ten different efficient conference spaces in our
hotel. The largest room can accommodate up to 420 people. We believe
there is a promising future for this
market in Prague in general, which has
a lot to offer, and at the Duo in particular, which through its new features is
sure to become the ideal location for
this market.
We hope you like the result and hope
you enjoy your stay. We did it for you!
O™ð>Ł
A RADOST
S>ñBOHM:
E§ldZ Z iŒ§m^elmo² iŒbg§ò² \ao²e^%
dm^k® o lh[Ō dhf[bgnc² o§ò^Ő
Z kZ]hlm s^ óbohmZ' S^ lm^cgù\a
^l^g\²osgbd§beZah]g®:E?K>=H
>LIK>LLH'G^\am^l^khsfZsebm
A Satisfied Employee
Equals a Satisfied Guest
Spokojený zaměstnanec
- spokojený host
CHCETE-LI, aby bylo o vaše hosty dobře postaráno, musíte se nejprve dobře postarat o ty, kdo
se o ně starají. Takhle jednoduché to je. Zdá se, že
v hotelech společnosti Jan Hotels se tímto pravidlem beze zbytku řídí.
V dobrém hotelu prostě není možné, aby se host
setkal s nenaladěným zaměstnancem, ať už je to
recepční, číšník, pokojská nebo dokonce sám ředitel. Zaměstanec hotelu musí hostům rozumět,
předvídat jejich přání a požadavky a ochotně a
s úsměvem je uspokojovat. Bude-li totiž host spokojen, je slušná pravděpodobnost, že se z něj stane host stálý, nebo že se alespoň pochvalně zmíní
svým přátelům a známým – dalším potenciálním
hostům.
The difference
between success
and failure is a
great team.
Rozdíl mezi
úspěchem
a selháním je
skvělý tým.
V pražském Hotelu DUO i v českokrumlovské Růži
a Old Innu kladou na zaměstance vysoké nároky,
10
proto je nejen školí a vzdělávají, ale i odměňují a
motivují. A to nejen finančně.
„Školení zaměstnanců probíhá celoročně a je zaměřeno nejen na odborné znalosti, ale i na tzv. soft
skills,“ říká Veronika Možišová, donedávna training
manager Jan Hotels, nyní obchodní ředitelka. „Je
totiž naprosto nezbytné, aby zaměstnanci uměli
s hosty bezchybně komunikovat, aby uměli řešit
případné stížnosti apod.“
Velký důraz se samozřejmě klade na jazykovou vybavenost zaměstnanců, nutností je znalost minimálně angličtiny a němčiny. „Máme tu kolegu na
pozici front office supervisor, který dokonce hovoří
nejen anglicky, německy a rusky, ale i francouzsky,
španělsky a hebrejsky,“ poznamenává paní Možišová. „Ale i servírka a číšník se musejí umět dobře
domluvit v cizím jazyce.“
Kromě školení a různých stáží, ať už ve vlastních hotelech, nebo
hotelech jiných společností, investují Jan Hotels i do motivace zaměstnanců. Např. do teambuildingu.
„Po dokončení nedávné rekonstrukce v hotelu DUO, která byla
pro všechny dost náročná, jsme pro zaměstnance uspořádali party na lodi, která měla veliký úspěch,“ říká paní Možišová.
„Akce, která se koná mimo hotel, je vždy pro zaměstnance
osvěžením.“
Konají se ale i akce, které, ač nejsou mimo hotel, mají pracovníci
ve velké oblibě, ať už je to třeba bowlingový turnaj ve Sport Centru hotelu DUO, nebo vánoční večírky.
O tom, že jsou zaměstnanci v Jan Hotels spokojeni, svědčí i jejich relativně nízká fluktuace, zejména v pražském Hotelu DUO.
V Českém Krumlově je fluktuace o něco vyšší, hlavně na servisních
pozicích, jako je např. číšník, servírka nebo recepční. To je dáno
především tím, že krumlovské hotely jsou hodně ovlivněny sezonou a zaměstanci někdy odcházejí za prací do zahraničí.
I na to však mají Jan Hotels recept. „V Krumlově se pracuje na sezony, my ale dáváme zaměstnancům smlouvy na celý rok. I v hubenějších zimních měsících je uživíme,“ říká paní Možišová.
and service expertise with an emphasis on soft skills,” says Veronika Možišová. She is the Sales Director who, until recently,
was a training manager for Jan Hotels. “It’s absolutely essential
that our employees know how to communicate flawlessly with
our guests, and they need to know how to deal with any complaints.”
If you want your guests to be well looked after, you must
first take care of those who care for them. It is as simple
as that. It appears as if this rule is being successfully followed in
all the Jan Hotels.
It is not acceptable to have a grumpy employee in a high quality hotel. Whether it’s the receptionist, a waiter, a maid or even
the director, an employee must understand the hotel guests.
He or she must anticipate their needs and requirements and
Naturally, great emphasis is placed on language skills. Knowledge of English and German is a must. “We have a colleague
working as the front office supervisor, who not only speaks
English, German and Russian, but also French, Spanish and
Hebrew,” notes Možišová. “Our wait staff must also be able to
communicate in a foreign language extremely well.”
In addition to training and various internships, whether in their
own hotel or in others, Jan Hotels invests in the motivation of
their employees through teambuilding workshops.
“After the completion of our recent renovations at The Hotel
Duo, we had a boat party for our staff. It was a great success,”
says Možišová. “Any event that takes place outside the workplace is always refreshing for employees.”
The events that take place in the hotel are very popular as well,
whether it’s a bowling tournament at The Hotel Duo Sport Centre or staff Christmas parties.
Employee satisfaction at Jan Hotels is evident. There is low staff
turnover, especially in Prague’s Hotel Duo. The staff turnover
in Český Krumlov is slightly higher, mainly in service positions.
This is primarily due to the fact that the Krumlov hotels are busy
during the tourist season and after it’s over, the personnel often
leave to work abroad.
willingly satisfy them with a smile on his or her face. If the
guests are satisfied, then there’s a good chance for repeat business. Or a guest may recommend the hotel to friends and family – potential future guests.
The demands placed on the staff at The Hotel Duo in Prague,
The Hotel Růže and The Old Inn in Český Krumlov are very high.
All employees are continuously being trained and educated,
rewarded and motivated, and not just financially.
Jan Hotels found a solution: “Although the work in Český Krumlov is seasonal, we give our employees a contract for the entire
year. We maintain our staff even in the slower winter months,”
says Možišová.
“Staff training takes place year-round and the focus is on skills
11
Recipes of our chef
Od našeho šéfkuchaře
Šéfkuchař restaurací českokrumlovských hotelů Růže a Old Inn
pan Peter Hoffmann má bohaté zkušenosti, a to i z restaurací luxusních hotelů. Můžete si tedy být jisti, že si v obou hotelech opravdu pochutnáte. Zatímco v Hotelu Old Inn se vaří
především česká kuchyně, restaurace Hotelu Růže nabízejí
kuchyň mezinárodní, která, jak pan Hoffmann říká, je mírně
„šmrncnutá“ Francií. Má totiž za sebou několik stáží ve Francii,
kde se, podle svých slov, trochu nakazil. Jeho pečené vepřové
koleno, které se servíruje v Hotelu Růže, nebo hovězí steak, na
který si můžete dojít do Hotelu Old Inn, jsou nezapomenutelné.
Pokud byste si je chtěli vyzkoušet doma,
zde jsou recepty:
Mr. Peter Hoffman, the Executive Chef for The Hotel Růže and
The Old Inn in Český Krumlov has a wealth of experience. He has
worked in a number of other luxury hotels. You can be sure that
you are in for a treat when you eat at one of his restaurants. While
at The Old Inn, Mr. Hoffman primarily cooks Czech dishes, whereas the restaurant at The Hotel Růže offers international cuisine
which, as Mr. Hoffman says, is slightly influenced by France. He
has had the opportunity to work in several restaurants in France
and finds French food inspiring. The roasted pork knuckle served
at The Hotel Růže and the beef steak served at The Old Inn are
unforgettable.
If you would like to try them at home, here are the recipes:
Pečené vepřové
koleno
Roasted pork
knuckle
1 large pork knuckle (from
the hind leg) salt garlic
beer bay leaves allspice oil
1 vepřové koleno zadní
sůl česnek pivo bobkový list nové koření olej
Z piva, soli, koření, česneku
eku
a oleje si připravíme marinádu,
nádu,
do které naložíme koleno a necháme
necháme
marinovat nejlépe přes noc.. Koleno, které
nařízneme podél kosti, aby se marináda lépe dostala
až do masa, by mělo být v marinádě zcela ponořené.
Prepare the marinade using
Pre
beer, salt, spices, garlic and
the b
oil. Cut th
the meat along the bone to
to permeate the meat.
allow the marinade
marin
The meat should be completely submerged in the
marinade. Refrigerate overnight.
Pre-heat the oven to 155°C.
Koleno vložíme do pekáče, podlijeme marinádou a pečeme
přiklopené při 155 °C přibližně 2 hodiny.
Put the meat in a roasting pan, add some marinade, cover
and bake for approximately 2 hours.
Když je koleno měkké, odlijeme výpek, teplotu upravíme na
185 °C a pečeme dalších asi 30 minut, dokud nemá zlatavou
a křupavou kůži.
When the meat is tender, remove the drippings, increase
the temperature to 185° C and bake uncovered for about 30
minutes longer until the skin is golden and crispy.
Tip šéfkuchaře: nebojte se marinádu pořádně osolit, aby
bylo koleno dost slané.
Chef’s tip: do not be afraid to make the marinade a bit
more salty, the meat will be tastier.
12
Hovězí steak
Beef steak
obalený ve slanině
s bramborovým
dortíkem, tymiánovou
karotkou a omáčkou
z dij onské
hořčice
wrapped in
pancetta with
potato cakes, carrot
with thyme and Dij on
mustard
sauce
Pro 4 osoby budeme
potřebovat:
Serves 4:
800 g beef tenderloin 8 slice of pancetta salt pepper
es
oil 400 g of potatoes, boiled
in
i their
th skins 2 tablespoons sour
cream 2 tablespoons white wine
2 eggs 1 tablespoon of all-purpose flour 8 slices of bacon
1 clove of garlic fresh sprig of thyme Dijon mustard
crushed pepper cream butter olive oil carrots
800 g hovězí svíčkové 8
plátků pancetty sůl, pepř
olej 400 g brambor vařených
ch
ve slupce 2 polévkové lžíce
zakysané smetany 2 polévkové
lžíce bílého vína 2 vejce 1 polévkovou lžíci polohrubé
mouky 8 plátků anglické slaniny 1 stroužek česneku
snítku tymiánu dijonskou hořčici drcený barevný pepř
smetanu máslo olivový olej karotku
Cut the beef tenderloin into steaks about 4 centimetres
thick. Wrap the pancetta around the meat, season with salt
and pepper and tie a string around it to hold the bacon in
place. Let the meat rest at room temperature.
Hovězí svíčkovou nakrájíme na steaky přibližně 4 cm vysoké.
Maso obalíme pancettou, opepříme, osolíme a ovineme
provázkem, aby slanina držela na místě. Necháme odpočívat při pokojové teplotě. Uvařené brambory oloupeme, nastrouháme nahrubo, přidáme bylinky, zakysanou smetanu,
víno, polohrubou mouku, česnek, žloutky a z bílků ušlehaný
sníh. Ohnivzdorné misky vytřeme olejem, vyložíme anglickou slaninou a naplníme bramborovou hmotou.
Boil the potatoes, peel and grate coarsely, add the herbs,
sour cream, wine, flour, garlic and egg yolks. Beat the egg
whites until stiff, fold into potatoes. Grease an oven-safe
dish with oil, line with bacon and add the potato mixture.
Bake in a preheated oven at 170° C for about 25 minutes.
Pečeme ve vyhřáté troubě při 170 °C asi 25 minut.
Na pánvi si zahřejeme trochu olivového oleje, přidáme
oříšek másla, tymián a očištěnou, na plátky nakrájenou karotku. Dusíme pod pokličkou asi 15 minut, dokud se neodpaří
všechna voda, kterou zelenina pustí.
Heat a little bit of olive oil in a skillet; add about a teaspoon
of butter, thyme and one peeled and sliced carrot. Simmer
covered for about 15 minutes until all the water evaporates.
Na oleji orestujeme dijonskou hořčici spolu s drceným
pepřem, zalijeme smetanou a necháme převařit, aby nám
omáčka zhoustla. Steaky opékáme na rozehřáté pánvi po
obou stranách asi 5–6 minut.
In a pan, cook the Dijon mustard in the oil and add the
crushed red pepper; slowly add the cream and boil until the
sauce thickens.
Rada šéfkuchaře: do steaku nikdy nepícháme vidličkou,
aby z něj nevytekla šťáva.
Heat a bit of oil in another large skillet and cook the steaks
for about 5-6 minutes on each side.
Steak také můžete zprudka opéci po obou stranách na
sporáku a pak jej vložit do trouby rozpálené na 185 °C na
8–12 minut.
Chef’s tip: never piercing steaks with a fork because the
juice will run out. You can also sear the steaks in a skillet and
put them in the oven at 185 ° C for 8-12 minutes.
Před podáváním necháme steak přibližně 3 minuty odpočívat.
Let the steaks rest for about 3 minutes before serving.
13
Egon Shiele
and Český Krumlov
a Český Krumlov
Za svůj krátký život – zemřel ve 28 letech na španělskou chřipku – toho Egon Schiele stačil vytvořit
neuvěřitelně moc. A spoustou toho, co vytvořil, také
hodně lidí popudit. Nebylo tomu jinak ani v Českém
Krumlově, rodišti jeho matky, kde pobýval pár měsíců v roce 1910 a krátce i v roce následujícím.
Město znal z dětství z návštěv příbuzných a trávíval tam i prázdniny v období studia na vídeňské
akademii. Jeho první krumlovský obraz – Budějovická brána v Krumlově – vznikl již v roce 1906.
V květnu 1910 si v Českém Krumlově pronajal
se svým přítelem, rakouským mimem Erwinem
Osenem, ateliér a unaven a znechucen Vídní, kde,
jak prohlásil „... jsou stíny. Město je černé,“ se chystal zůstat nastálo. Městečko na Vltavě ho svými
křivolakými uličkami s nakupenými starými domy
inspirovalo.
Jenomže do města přišel bez peněz a v krumlovském maloměstském prostředí nemohl prodat
dost svých prací na to, aby se uživil. Na podzim
tedy odcestoval do Vídně, aby tam přečkal zimu
14
EGON SCHIELE created an incredible
amount of artwork during his short
life before dying of Spanish flu at the age of
28. Many of his art pieces outraged a great
number of people. Český Krumlov, the birthplace of his mother, where he stayed for a few
months in 2010 and shortly also in 2011, was
not exception in this respect.
He knew the town from when he took childhood visits to his relatives and even used to
spend his summer holidays there while he
was a student at the Vienna Academy. His
first painting of the Krumlov landscape –
Budweiser Gate in Krumlov – was created in
1906. In May 1910, with Austrian friend Erwin
Osen, who happened to be a mime, Egon
rented a studio in Český Krumlov because
he was ‘tired and disgusted’ with Vienna. He
said, “...there are shadows there. The city is
black”. He was going to stay permanently
in the town on the Vltava River where the
winding streets and old houses inspired him.
But he became penniless and could not sell
enough of his paintings to make a living in
a upevnil kontakty se svými zákazníky
a mecenáši.
Do Krumlova se vrátil v květnu 1911,
tentokrát s Wally Neuzilovou, bývalou
modelkou svého přítele Gustava Klimta,
s níž pak strávil několik následujících let.
Konzervativním občanům města se ale
nelíbil jeho volný způsob života a především skutečnost, že kreslil akty velmi
mladých, teprve dospívajících dívek,
a tak byl Schiele nucen k 6. srpnu město
opustit.
V Neulengbachu na západ od Vídně,
kam se téhož roku odstěhoval, dopadl
ještě hůř: byl obviněn z únosu a svedení nezletilé. Křivého obvinění byl
sice zproštěn, byl ale odsouzen ke třem
dnům ve vězení za kresby visící v jeho
ateliéru, které byly označeny za „mladistvým přístupnou pornografii“.
Skutečného uznání došel Schiele v roce
1918. V únoru zemřel Gustav Klimt, po
celou jednu generaci vůdčí osobnost vídeňských výtvarných umělců, a Schiele,
který byl tou dobou již poměrně známou osobností, se považoval za jeho legitimního nástupce. Převzal zodpovědnost
za organizaci 49. výstavy vídeňské secese, kde udělal svými
obrazy a kresbami tak vynikající dojem, že jej oslavoval i mezinárodní tisk. Schiele se ve svých osmadvaceti letech ocitl
na vrcholu tak dlouho očekávaného úspěchu. Netěšil se z něj
dlouho. Jeho těhotná žena Edith umírá 28. října na španělskou
chřipku. 31. října podléhá epidemii i on.
I po svém nuceném odchodu se Schiele do Českého Krumlova často vracel a krátkodobě pobýval v různých hostincích.
Kreslil svoje „Město na modré řece“ a skici zpracovával ve
vídeňském ateliéru na velké formáty obrazů. Kdyby se vrátil
dnes, jistě by už neřekl to, co řekl, když ho vyháněli: „Nechci
myslet na Krumlov, tak rád mám to město, ale lidé tam nevědí,
co činí.“
Dnes je město na malíře pyšné. Od roku 1993 nabízí Egon
Schiele Art Centrum sídlící v komplexu budov bývalého
městského pivovaru ze 16. století nejen dokumentaci o životě a díle tohoto mimořádného umělce a stálou výstavu jeho
prací, ale na ploše 3000 m2 i výstavy klasického a současného
umění. V části muzejního komplexu vznikla i řada velkorysých
ateliérů pro studijní a pracovní pobyty mladých umělců z východní i západní Evropy.
Egon Schiele by byl rád.
Český Krumlov’s small-town environment. He travelled
to Vienna in the fall, to wait out the winter there, and
strengthened his contacts with his clients and patrons.
He returned to Krumlov in May 1911, this time with Wally Neužilová, a former model of his friend Gustav Klimt, with whom he
spent the next few years. The conservative citizens of the city did
not like his free way of life and especially the fact that he painted very young girls, so Schiele was forced to leave the city on 6
August.
He fared even worse in Neulengbach, west of Vienna, where he
moved to in the same year. He was accused of kidnapping and
seducing minors. Although he was acquitted, he was sentenced
to three days in jail for artwork hanging in his studio that was
labelled “pornography that was accessible to minors.”
True recognition came in 1918. In February, Gustav Klimt, who
was the leading figure of Viennese artists of that generation died.
Schiele, who was by that time quite a celebrity, considered himself to be Klimt’s legitimate successor. He took over responsibility
for organizing the 49th Viennese Art Nouveau Exhibition, where
his paintings and drawings received excellent reviews; he was
truly celebrated, even by the international press. At the age of 28,
Schiele found himself at the top of the Viennese art scene. However, he was not to enjoy his long awaited success much longer.
His pregnant wife Edith died on 28 October of Spanish flu and on
31 October, Schiele also fell victim to the epidemic.
Even after his forced departure from Český Krumlov, Schiele often visited and stayed in different locations. He drew his “City on
the Blue River” and then turned his sketches in his Vienna studio
into large format paintings
Today, the town is proud of its painter. Since 1993, the Egon
Schiele Art Centre has been located in a building complex that
was formerly the town’s 16th century brewery. The exhibits document this extraordinary artist’s life and work. There are other exhibits of classical and contemporary art on display in this vast 3000
square metre Art Centre. There are also a number of studios that
have been established in the museum in which young European
artists can study and work.
Egon Schiele would have liked that.
15
EW
IN
TE
RV
I
Český Krumlov is a Small
but Charming Town
Český Krumlov
je malý, ale kouzelný
MICHAL PELIKÁN, původem Pražák, přijel do Českého Krumlova
na letní brigádu, pobyt se mu tam ale poněkud protáhl. V Českém
Krumlově dnes žije již čtrnáct let a téměř po celou tu dobu působí ve
společnosti Bohemia Properties. Od léta tohoto roku vede dva hotely,
které společnosti ve městě patří, Hotel Růže a Old Inn.
služeb, díky čemuž tam jezdí movitější a náročnější klientela.
A také hodně zajímavých hostů, se kterými bych si jinde jen
těžko mohl potřást rukou. Jako malý příklad z nedávné minulosti uvedu slavné tenory Plácida Dominga, Josého Curu či Rámona
Vargase. Hotel Růže si oblíbil i Václav Havel, nejdřív jako disident,
potom i jako prezident, před pár lety u nás dva týdny s Milošem
Formanem psali scénář k filmu o Mnichově. Na podzim 2013
Hotel Růže navštívil současný prezident Miloš Zeman a jeho
rakouský protějšek, jezdíval k nám i Václav Klaus a mnoho dalších
známých osobností z kulturního i politického života.
Jaké je národnostní složení hostů vašich hotelů?
Obecně si návštěvu Českého Krumlova oblíbili hosté z východní Asie, zejména díky tomu, že je zapsán na seznamu UNESCO.
Dlouhodobě v obou našich hotelech zaujímají prvenství hosté
z Tchaj-wanu. S nadsázkou bych řekl, že tak, jak Češi v létě jezdí do
Chorvatska, jezdí Tchajwanci do Českého Krumlova. Osobně jsem
se vloni přesvědčil – a byl jsem tím ohromen, jak je Český Krumlov propagován a prezentován na Tchaj-wanu samotném, byl
jsem tam na veletrhu cestovního ruchu. Přitom to nebyla prezentace zařízená městem, ale místními cestovkami, které k nám turisty vozí. Na druhém místě figurují v obou hotelech Američané,
následovaní Japonci. Rok od roku přijíždí i více tuzemských hostů.
V podstatě k nám jezdí hosté z celého světa, od Austrálie po
Severní Ameriku. I to dělá Český Krumlov tak zajímavým.
Jak se stane, že se mladý člověk z velkoměsta odstěhuje
do městečka s pouhými třinácti tisíci obyvateli?
Nevím, je-li možné mluvit o Českém Krumlovu jako o městečku.
Je sice malý a v zimě je tam možná až trochu velký klid, ale
přes léto to tam opravdu žije, vždyť je to jedna z nejcennějších
památkových oblastí v Česku a po Praze nejoblíbenější destinace
turistů z celého světa. Ulice centra jsou stále plné lidí, pořád se
tam něco děje, mám ten mumraj moc rád. Přijel jsem tam v roce
1999 jenom na letní brigádu, pracoval jsem totiž při studiu
pro pražskou společnost nabízející jednoduché ubytování pro
mladé turisty a v Krumlově se toho roku otevřela její první mimopražská pobočka, o jejíž chod jsem se následně kompletně
staral. V příštím roce se na náměstí začal rekonstruovat hotel
Měšťák / Old Inn, přihlásil jsem se do výběrového řízení a byl
jsem přijat na pozici provozního. Tak jsem se stal zaměstnancem
Bohemia Properties a od provozního gastro úseku Hotelu Růže
přes Sales managera pro Růži i Old Inn jsem se dopracoval až
k současné funkci.
Vedete současně Hotel Růže i Old Inn, je mezi nimi velký
rozdíl?
Oba hotely zaujímají dominantní postavení ve své kategorii
v Českém Krumlově. Hotel Old Inn má čtyři hvězdičky, Hotel
Růže jako jediný ve městě hvězdiček pět. Je to nejluxusnější
hotel v Českém Krumlově s bezkonkurenčně největší nabídkou
Měšťák / Old Inn Hotel was completed, so I applied for and was
accepted into a managerial position. I became an employee of
Bohemia Properties and from the Food Service Manager at The
Hotel Růže through the Sales Manager at The Old Inn, I worked
my way up to my current position.
You manage both The Hotel Růže and The Old Inn? Is
there a big difference between them?
Both hotels hold a dominant position in their category in Český
Krumlov. The Old Inn is a four-star property, while The Hotel
Růže is the only one in town with five stars. It is the most luxurious hotel in Český Krumlov with by far the largest range of
services. It attracts the more affluent and demanding clientele
and a lot of interesting guests, with whom I would not have the
opportunity to shake hands with elsewhere. For example, the
famous tenors Plácido Domingo, José Cura and Ramón Vargas
have been guests, as well as Václav Havel who like the hotel,
first as a dissident, then as the Czech president. He was here
a few years ago for two weeks with Milos Forman writing the
screenplay for a movie about Munich. In autumn of 2013, the
Hotel Růže was visited by President Miloš Zeman and his Austri-
MICHAL PELIKÁN, originally from Prague, arrived in
Český Krumlov for a summer job and he has been there
ever since. He has been living and working for Bohemia Properties in Český Krumlov for fourteen years now. Since the summer
of this year, he has managed two company-owned hotels, The
Hotel Růže and The Old Inn.
How is it that a young man from the big city moves to
a small town with only thirteen thousand inhabitants?
I do not know if I would call Český Krumlov a “small town”. Although it is small and the winters are quiet, the summer is really
very lively. It is one of the most interesting historical areas in
the Czech Republic, and after Prague, the most popular destination for tourists from around the world. The city’s streets are
full of people and there is always something going on, I really
like the hustle and bustle of it all. During my university studies, I worked for a Prague company that offered inexpensive
accommodation for students and young people. The company opened their first branch outside Prague in Český Krumlov,
so I came here in 1999 for a summer job. I eventually became
the branch manager. The following year, the renovation of The
16
in Taiwan last year, I was amazed by how much Český Krumlov
was promoted and presented there. It was a presentation done
not by the town, but rather by local travel agencies that bring
tourists to us.
Americans are the second largest group of tourists for both hotels, followed by the Japanese. We are also seeing more and
more Czech people coming each year. Basically, guests come
to us from all over the world, from Australia to North America
and this it what makes Český Krumlov so interesting.
an counterpart. We also have had President Václav Klaus
and many other celebrities from the cultural and political
spheres stay here.
What are the typical nationalities of your guests?
Český Krumlov has become a favourite with guests from East
Asia, especially due to the fact that it is listed by UNESCO. Most
of the time, our hotels are occupied by guests from Taiwan. Just
as Czech people like to go to Croatia for the summer, Taiwanese
people like to go to Český Krumlov. When I visited a tourist fair
Red Carpet Welcome
Významní hosté Hotelu Růže
1
2
3
4
1 Český prezident Miloš Zeman s rakouským
prezidentem Hainzem Fischerem 2 Václav
Klaus s chotí 3 Václav Havel 4 José Cura,
slavný tenor 5 Petr Janda s rodinou, kapela Olympic 6 Dmitry Hvorostovsky, operní
pěvec
5
1 Czech President Miloš Zeman with Austrian President Hainz Fischer 2 Former
Czech President Václav Klaus with wife 3
Former Czech President Václav Havel 4
Famous tenor José Cura 5 Frontman for
the Olympic band Petr Janda with family
6 Opera singer Dmitry Hvorostovsky
17
6
Between Prague
and Český Krumlov
Mezi Prahou a Českým Krumlovem
Pojedete-li z Prahy do Českého
Krumlova autem, vyhraďte si na cestu celý den. Na trase mezi oběma městy
totiž potkáte skvosty, které by bylo škoda
nevidět.
Nejdříve narazíte na město TÁBOR, které leží přibližně 100 km
jižně od Prahy. Město, založené v roce 1420, prošlo během staletí mnoha proměnami, ale svůj středověký charakter si uchovalo
až dodnes. Určitě si prohlédněte historické jádro Tábora s jeho
měšťanskými domy, které dostaly svou podobu převážně až po
velkých požárech v letech 1532 a 1559. Jejich interiéry i exteriéry
jsou u mnohých pozdně gotické, většinou však renesanční. Vyhledávanou táborskou raritou je i komplex podzemních prostor
a chodeb, který vznikal od 15. století hloubením sklepů pod jednotlivými domy v historické části města. Ty byly často vyhloubeny
ve dvou až třech patrech a klesaly až 16 m pod dnešní úroveň
terénu. Jejich část je přístupná veřejnosti.
Kousek od Českých Budějovic pak najdete malebné městečko
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, rozkládající se po obou březích Vltavy. Místní zámek, který prošel během staletí mnoha přestavbami – poslední se uskutečnila v 19. století a jako předloha sloužil
anglický královský zámek Windsor – je národní kulturní památkou
a každoročně ho navštíví statisíce turistů.
Jenom něco málo přes 40 km směrem na Český Krumlov leží
ČESKÉ BUDĚJOVICE, město, které v roce 2015 slaví 750. výročí
svého založení. Klenotem města je jeho historické jádro s množstvím cenných církevních i světských staveb, s gotickými, renesančními a hlavně pak barokními domy s unikátně zachovaným
podloubím. Jeho centrem je náměstí Přemysla Otakara II., které
patří k nejkrásnějším a svou rozlohou 1 hektaru také k největším
v České republice.
Z Prahy do Českého Krumlova se velmi pohodlně a dokonce
i levně dostanete autobusem, který sice vynechá Tábor i Hlubokou, zato vás ale vezme do PÍSKU, který je také nádherný. Město na řece Otavě bylo založeno v roce 1243 a najdete zde např.
nejstarší dochovaný český most. Autobus jezdí z Prahy několikrát
denně, můžete si tedy v Písku udělat příjemnou přestávku. Autobus jede i přes České Budějovice a tam si, tentokrát jako neřidiči,
můžete dát třeba sklenku vyhlášeného piva Budvar, které zde vaří.
IF YOU HEAD FROM PRAGUE
TO ČESKÝ KRUMLOV, reserve
an entire day for the journey. There are
so many gems along the route between
Prague and Český Krumlov, it would be a
shame not to stop and see them.
The first stop on the way is the city of
TÁBOR, which lies approximately 100
km south of Prague. The city was founded in 1420 and has undergone many
transformations over the centuries, but
its medieval character still remains today.
Be sure to see the historical core of Tábor
with its Burghers’ houses. They were rebuilt into their current state after catastrophic fires in 1532 and 1559. Some of
the interiors and exteriors of these houses date back to the late Gothic era, but
most of them have a Renaissance appearance. Tabor has a unique complex
of underground tunnels that originated
in the 15th century. They are the original
Hluboká nad Vltavou
cellars under the buildings in the historical district. They are typically two levels
high, 16 m below the street level and
partially open to the public.
Just a little over 40 km towards Český
Krumlov is ČESKÉ BUDĚJOVICE, a city
that will celebrate its 750th anniversary
next year. The jewel of the city is its historical centre that contains a number of
interesting religious and secular buildings. These Gothic, Renaissance and
mainly Baroque houses have uniquely-preserved arcades. In the centre of the
city is Premysl Ottokar II Square, whose
one hectare is of one of the most beautiful and largest squares in the Czech
Republic.
Not far from České Budějovice is the picturesque town of HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, stretching along both banks of
the Vltava River. The local chateau, which
18
has undergone many alterations over
the centuries – with the last one from
the 19th century modelled after the English Royal Windsor Castle – is a national monument, visited by thousands of
tourists every year.
You can also travel from Prague to Český
Krumlov by bus, a very comfortable and
inexpensive option. Although it passes by Tábor and Hluboká nad Vltavou,
it takes you to another beautiful city
called PÍSEK. The city is located on the
banks of the Otava River. It was founded in 1243 and boasts the oldest Czech
bridge. The bus from Prague runs several
times a day, so you can stop over at Písek
and continue on with your trip later. The
bus also takes you through České Budějovice, and since you are not driving, you
can enjoy a glass of renowned Budweiser beer, which is brewed here in the city.
PRAGUE
ČESKÝ KRUMLOV
&-2#*©-*"©',,
,ÆKĆQR΋©1TMPLMQRG©
©©šCQIØ©)PSKJMT©
!XCAF©[email protected]
&-2#*©"32CNJGAIÆ©
©©.P?F?©©
!XCAF©[email protected]
&-2#*©0ŁŚ#
&MPL΋©
©©šCQIØ©)PSKJMT©
!XCAF©[email protected]
2CJ©©©©
$?V©©©©
#K?GJ©GLDMFMRCJMJBGLLAX
UUUH?LFMRCJQAX
2CJ©©©©
$?V©©©©
#K?GJ©GLDMFMRCJBSMAX
UUUH?LFMRCJQAX
2CJ©©©©©
$?V©©©©
#K?GJ©GLDMFMRCJPSXCAX
UUUH?LFMRCJQAX
$M J J M U © SQ © M L
Published by 1. Distribuční společnost, spol. s r. o., for Bohemia Properties, a. s.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or recorded in information storage or retrieval systems without the express prior written consent of the publisher.
Download

Stáhnout Jan Hotels Magazine