Technické
standardy
TECHNICKÉ STANDARDY POUŽÍVANÉ VE SPOLEČNOSTI VST S.R.O.
1. VODOMĚRY POUŽÍVANÉ V ROZVODNĚ SOUSTAVÉ
Veškeré vodoměry, které budou montovány do soustavy rozvodů pitné vody, musí splňovat všechny
uvedené atributy:
1) Musí splňovat ČSN EN 14154-1,2,3+A1 (harmonizovaná norma ke směrnici MID,
n.v. 464/2005 sb.)
2) Q3 / Q1 (R) ≥ 160 v libovolné poloze
3) Odolné proti ovlivnění
4) Samostatně ukládat naměřené hodnoty pro jednotlivé směry proudění nebo zamezení zpětnému
toku, které musí být součástí vodoměru
5) Musí být minimálně předpřipraveny pro montáž komunikační jednotky bez nutnosti dodatečné
úpravy samotného měřidla k implementaci dálkových odečtů
6) Musí splňovat teplotní třídu měřidla T50
7) Musí splňovat třídu citlivosti profilu U0 a D0
2. POLNÍ INSTRUMENTACE POUŽITÁ V PROVIZNÍCH SOUBORECH
2.1 Měření průtoků:
Indukční průtokoměr v přírubovém provedení (provedení dle EN 1092-1) a s možností uspořádání
tělesa a měřícího převodníku kompaktní, resp. oddělené (prioritní). Materiálové provedení výstelky a
elektrodového systému musí odpovídat prostředí a fyzikálně chemickým vlastnostem měřené kapaliny.
Měřící převodník vybavený displejem s napájením 230 VAC., analog. výstup 0/4...20mA, reléový
výstupem konfigurovatelným, komunikačním datovým rozhraním pro komunikaci s nadřazeným
řídícím systémem. Vestavěná paměť pro uchování kalibračních údajů a uživatelského nastavení
průtokoměru, komplexní autodiagnostika se signalizací a archivací poruch. Průtokoměr je certifikován
podle standardu MID s R= 160 a vyšším pro libovolnou polohu.
2.1.1 Měření průtoku v měrném žlabu:
Ultrazvukový princip měření hladiny v měrném žlabu, nastavitelná nosná konstrukce (nerezová ocel)
ve dvou osách pro upevnění sondy. Měřící převodník v odděleném provedení s displejem pro
znázornění průtoku s napájením 230VAC, vybavení interním a externím totalizérem, komunikačním
datovým rozhraním pro komunikaci s nadřazeným řídícím systémem. Zadání konsumpční křivky
bodové nebo pomocí funkce.
Charakter měřidla – stanovené.
2.2 Měření hladiny
Dle charakteru měření, prostředí, fyzikálně chemických vlastností kapalin je možné aplikovat
následující princip měření :
Stránka 1 z 6
Technické
standardy
2.2.1 Ultrazvukový princip
Sonda v odděleném provedení vůči měřícímu převodníku (kompaktní provedení pouze výjimečně a po
dohodě). Provedení sondy musí odpovídat charakteru prostředí instalace – pěnivost, odpar (intenzita,
agresivnost), pokud je to nutné volit provedení s vyhříváním membrány. Měřící převodník s displejem
a napájením 230VAC, výstupní signál 4…20mA, releový výstup, komunikační datové rozhraní pro
komunikaci s nadřízeným řídícím systémem.
2.2.2 Měření hydrostatického tlaku
Tenzometrický snímač závitového provedení nebo ponorného provedení s polovodičovým
tenzometrem s materiálovým provedením oddělovací membrány a pouzdra odpovídající fyzikálně
chemickým vlastnostem kapalin. Napájení 24 VDC, výstup 0/4…20mA.
Snímač doplněn o parametrizovatelnou zobrazovací jednotku.
2.3 Analytická měření
2.3.1 Měření pH
Digitální pH senzor s měřením rozdílu potenciálů mezi měrnou, referenční a titanovou elektrodou,
integrovaný teplotní senzor, s materiálovým provedením odpovídající fyzikálně chemickým
vlastnostem kapalin. Instalace pomocí závitu na obou koncích na závěsný kloubový držák na zábradlí
nebo in-line do průtočného T-kusu.
Digitální komunikace odděleným měřícím převodníkem. Měřící převodník s displejem a napájením
230VAC, integrovaným SD slotem pro stahování dat, servisním portem pro upgrade softwaru,
interním dataloggingem, výstupem 0/4...20mA, komunikačním datové rozhraním pro komunikaci
s nadřazeným řídícím systémem. Napájení 230VAC.
2.3.2 Měření zákalu
Metoda měření nerozpuštěných látek ekvivalentní DIN38414. Provedení bez filtrace vzorku a bez
reagencií se zabudovaným mechanickým čištěním optického rozhraní. Nerezový optický snímač a
vysílač - duální nefelometr dle EN 27027 se zdrojem záření v oblasti IČ s paralelním vyhodnocením
odraženého světla v úhlech pro měření vysokých koncentrací a pro skutečnou kompenzaci barvy.
Instalace in-line pomocí nerezové zásuvné armatury.
Digitální komunikace odděleným měřícím převodníkem. Měřící převodník s displejem a napájením
230VAC, Integrovaným SD slotem pro stahování dat , servisním portem pro upgrade softwaru,
výstupem 0/4...20mA, interním dataloggingem, komunikačním datovým rozhraním pro komunikaci
s nadřazeným řídícím systémem.
2.3.3 Měření koncentrace rozpuštěného kyslíku
Sonda na bázi modré excitace a červené luminiscence s vnitřním kalibračním prvkem se zabudovanou
teplotní kompenzací s digitální komunikací s odděleným měřícím převodníkem. Instalace pomocí
závitu na závěsný kloubový držák na zábradlí nebo in-line do průtočného T-kusu.
Stránka 2 z 6
Technické
standardy
Měřící převodník s displejem a napájením 230VAC, Integrovaným SD slotem pro stahování dat,
servisním portem pro upgrade softwaru, interním dataloggingem, výstupem 0/4...20mA komunikačním
datovým rozhraním pro komunikaci s nadřazeným řídicím systémem.
2.4 Odběrák vzorků
Vakuově tlakový stacionární vzorkovač s nerezovým opuštěním a teplotní izolací pro venkovní
umístění. Horní umístění kompresoru z důvodu vyšší korozní odolnosti vůči sirovodíku. Elektricky
ovládaný uzavírací ventil. Oddělené prostory pro elektronickou část a pro vzorkovnice.
Temperování prostoru se vzorkovnicemi.
Oddělený ohřev řídící elektroniky. Obsah a počet lahví pro úschovu vzorků dle konkrétní aplikace.
Odběr vzorků probíhá v časovém a objemovém módu dle událostí a proporčně; tzv „C“.
Doložení certifikátu MCERT pro definované parametry dle Environment Agency Specification E32.
Signálové propojení: vstup 0/4..20 mA, relé souhrnné chyby, komunikační datové rozhraní pro
komunikaci s nadřazeným řídícím systémem.
Napájení 230VAC, ochrana vstupů proti přepětí.
2.5 Časová synchronizace
Pokud k naměřeným hodnotám je dodáván i čas jejich změření musí být měřidlo uzpůsobeno tak aby
bylo možno zajistit časovou synchronizaci neméně 1 krát denně. Časová značka, která je připojena
k naměřené hodnotě musí vykazovat časovou nejistotu lepší než 10 sekund.
3. SYSTÉM ŘÍZENÍ PROVOZNÍCH SOUBORŮ
3.1 Řídící systém
Základním prvkem řídicího systému je programovatelný automat PLC (PAC) s pamětí pro ukládání
dat a programu. Musí být modulární – rozšiřitelný o vstupně výstupní jednotky pracující v napěťové
úrovni mn – 24VDC. Výstupní jednotky mají výkonový zkratuvzdorný (tranzistorový) výstup. U
rozsáhlejších systémů z pohledu objemu signálů nebo rozsáhlosti dispozice řízení elektrických zařízení
se upřednostňuje distribuovaný systém řízení – multiprocesorové řízení, případně je možné aplikovat
systém vzdálených vstupů a výstupů.
Každý procesor by měl být propojen s místním operátorským panelem s grafickým barevným LCD –
TFT displejem alespoň s úhlopříčkou 5,7“ a USB rozhraním. Komunikace by měla být prostřednictvím
Ethernet (nebo podobným vysokorychlostním rozhraním).
Rovněž tak by komunikace mezi procesory, případně vzdálenými vstupy a výstupy a na operátorskoinženýrské pracoviště (PC) měla být prostřednictvím Ethernet – kruhová topologie. Provedení –
přednostně aplikovat přenos dat po optickém vlákně, pokud se jedná o krátkou vzdálenost nebo
převažují ekonomické zájmy, pak je možné aplikovat metalickou linku.
Signálové propojení s polní instrumentací by mělo být prioritně realizováno pomocí standardních
komunikačních protokolů Profibus DP nebo Modbus na fyzickém rozhraní RS485. V případě
pohyblivých přívodů se přednostně používá PLC komunikace.
Stránka 3 z 6
Technické
standardy
RF přenosy v prostorech provozních souborů se nedoporučují používat.
Základem OIP je PC. Základem je pasivně chlazený CPU s 2GB paměti RAM a pamětí pro ukládání
dat flash diskem (bez mechanických rotujících součástek). Instalovaný systém SCADA/HMI bude
s dostatečnou kapacitou, včetně rezervy, obsluhovatelných proměnných pro danou aplikaci. Zároveň
musí umožňovat vzdálený přístup prostřednictvím webovského rozhraní. Musí umožňovat současný
přístup alespoň třem uživatelům a zasílání textových zpráv na mobilní telefon uživatele. Systémy,
které řídí chod čistírenských souborů, musí spolu spolupracovat a systém přístupu, ovládání a výstupů
musí být identický.
Každá procesní a operátorská stanice musejí být vybaveny zdrojem nepřerušitelného napájení typu
VFI (on-line) s dobou zálohování 30 minut.
Z hlediska signálového propojení elektrických zařízení na řídící systém by mělo být postupováno dle
principu: el. motor - 3BI (chod, porucha, předvolený režim), 1BI (povel k chodu); servopohon – 3BI
(zavřeno, otevřeno, porucha), 2BO (povel zavři, povel otevři); analogový servopohon – 3BI, 1AO. U
ostatních zařízení budou přednostně přenášeny stavy a ovládání pomocí komunikačních propojení
v kombinaci s binárními hlášeními, případně i analogovými signály.
3.2 Elektrické rozvaděče ASŘTP
Pro zajištění neagresivního prostředí vůči komponentům a zařízením ASŘTP je nutné umístění
rozvaděčů do oddělených prostor s normálním prostředím s vestavěným ventilátorem zajišťujícím
přetlak v prostoru – časové ovládání. V případech, kdy je rozvaděč umístěn v prostoru technologie, je
nutné zajistit přetlakové provětrávání prostoru skříně nezávadným vzduchem s úpravou teploty a
vlhkosti.
Rozvaděče ASŘTP jsou napájeny jištěným přívodem z rozvaděče technologické elektroinstalace.
Každý rozvaděč ASŘTP musí obsahovat svodič přepětí třídy D s VF filtrem s předřazenými
tlumivkami pro zajištění EMC řídící elektroniky – PLC, zdroje napájení vstupů a výstupů PLC,
napájení polní instrumentace.
V napájecím rozváděcí musí být instalován svodič přepětí hrubší ochrany B + C. Napájení PLC musí
být provedeno přes oddělovací transformátor.
Všechny signály vstupů a výstupů PLC jsou vedeny přes oddělovací relé s integrovaným odrušovacím
členem na cívce.
Analogové vstupy a výstupy jsou opatřeny svodiči přepětí pro zařízení, které jsou mimo objekt a
vzdálenější než 10m.
Všechna elektrická zařízení jsou připojena prostřednictvím svorkovnicového pole rozvaděče - každý
vodič včetně N, PE a stínění má svoji svorku. V rámci propojení rozvaděče je pak systém pracovních,
ochranných a stínících vodičů propojen tak, aby nebyl zdrojem případného rušení signálů. Svorky jsou
barevně odlišené - NN, MN včetně rozlišení polarity, N, PE a stínění.
Na dveřích rozvaděče musí být optická signalizace napájení, předvoleného režimu provozování a
obecné poruchy a kvitované tlačítko obecné poruchy. Kromě operátorského panelu může být na
dveřích instalováno synoptické schéma řízené technologie s indikací základních stavů. Provedení je
z plastové sendvičové desky s gravitovanými symboly. Optická signalizace je pomocí LED signalizací.
Stránka 4 z 6
Technické
standardy
3.3 Deblokační skříňky
Deblokační skříňky slouží pro místní ruční ovládání elektrických motorů, resp. servopohonů. Skříňka
je opatřena přepínačem režimu a vypnutím pro údržbu zařízení, tlačítky start - stop, resp. otevři - zavři
a optickou signalizací chodu zařízení, resp. otevřeno - zavřeno.
3.4 Provedení elektroinstalací
Kabelová vedení zajišťující signálové přenosy (analogové signály nebo komunikace) musí být vedeny
oddělenými trasami od technologických či stavebních elektroinstalací) stíněnými kabely s měděnými
jádry. Kabelové trasy dle prostředí mohou být vedeny drátěnými oceloplechovými pozinkovanými
žlaby, případně plastovými žlaby, lištami, nebo instalačními trubkami.
Pro přenos analogových signálů dávat přednost proudovým signálům 4 – 20mA před napěťovými.
Pro vícenásobný souběžný přenos upřednostňovat princip jeden kabel pro přenos jednoho signálu.
U tras vedených prostředím, kde je předpoklad rušení, je nutné použít kabely s měděným stíněním.
Signálová vedení (analogové signály nebo komunikace), která jsou vyvedena, mimo objekt musí být
na straně přístroje opatřena svodičem přepětí.
Použitý materiál pro vodiče MĚĎ.
4. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY
4.1 Frekvenční měniče
Frekvenční měniče instalované v provozních souborech musí být opatřeny ochranným lakováním
desek s elektronikou, zvyšujícím odolnost proti působení chemicky agresivních látek v ovzduší.
Všechny měniče musí být vyzbrojeny externími vstupními filtry, které splní požadavky EMC
minimálně kategorie C2 (A1 – omezená distribuce).
Na vstupu frekvenčním měničů bude instalována vstupní oddělovací tlumivka. Instalace frekvenčních
měničů musí splňovat požadavky ČSN EN 61 800-3 ed.2. v případě, kde vzhledem k podmínkám
stanoveným výrobcem a délce kabelů je nutné doplnění měniče výstupním filtrem nebo tlumivkou.
Výstupní kabely budou vždy s měděným stíněním, které bude instalováno podle doporučení výrobce.
Stupeň krytí v provedení IP20 do zástavby do rozváděčové skříně (přednostní aplikace) nebo IP54 pro
případ samostatné instalace do volného prostoru.
Součástí FM bude displej a ovládací panel. Součástí frekvenčního měniče musí být komunikační
datové rozhraní pro komunikaci s nadřazeným řídicím systémem. Dále musí být zajištěn monitoring
provozních stavů.
Přetížitelnost 150% po dobu 60s / 175% po dobu 40s.
Všechny frekvenční měniče instalované v provozních souborech budou od jednoho výrobce a to i
v dodávaných celcích.
4.2 EL. motory napájené frekvenčními měniči
Motory s tímto napájením musí mít zvýšenou izolační elektrickou odolnost statorového vinutí.
Jedno ze štítových ložisek bude izolované, z důvodu zabránění uzavírání okruhových proudů.
Stránka 5 z 6
Technické
standardy
Elektrická účinnost bude zvýšená podle doporučení EU
4.3 Rozhodující stroje a soustrojí provozního souboru
Jednotlivé dílčí skupiny provozního souboru mající vliv na bezpečný a bezporuchový chod celého
provozního souboru musí být režimu ON-LINE sledování a vyhodnocování provozních stavů.
Zejména v oblasti vibrací, elektrických veličin, provozních médií a výstupních parametrů.
V Táboře dne 26.10.2010
Stránka 6 z 6
Download

Technické standardy