PLATÍ OD 1.9.2012 - verze 01
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE
VENTILÁTORY
OBSAH
OBSAH ............................................................................................................................................................. 2
SEZNAM OBRÁZKŮ ..................................................................................................................................... 3
SEZNAM TABULEK ...................................................................................................................................... 3
SEZNAM PŘÍLOH .......................................................................................................................................... 4
1.
ÚVOD....................................................................................................................................................... 5
2.
POUŽITÍ A DEFINICE .......................................................................................................................... 5
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
RSH(RSA) A RNH + RNZM A RSZM - JEDNOSTRANNĚ SACÍ S MOTOREM NAPŘÍMO ........................ 5
RSH A RNH JEDNOSTRANNĚ SACÍ S PŘEVODEM A RÁMEM ...................................................................... 6
RSHJ A RSBJ JEDNOSTRANNĚ SACÍ S PŘEVODEM A RÁMEM .................................................................... 7
RSH/2 A RNH/2(RNP/2) OBOUSTRANNĚ SACÍ ................................................................................... 7
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VŠECHNY TYPY VENTILÁTORŮ ...................................................................... 8
SYMBOLY A OZNAČENÍ .................................................................................................................................. 8
4.1
4.2
4.3
4.4
DODÁVÁNÍ ................................................................................................................................................... 10
DOPRAVA ..................................................................................................................................................... 10
PŘEJÍMÁNÍ ................................................................................................................................................... 11
SKLADOVÁNÍ................................................................................................................................................ 11
BEZPEČNOST ........................................................................................................................................ 9
DODÁVÁNÍ, DOPRAVA, BALENÍ, PŘEJÍMÁNÍ A SKLADOVÁNÍ ........................................... 10
MONTÁŽ.............................................................................................................................................. 11
5.1
ZAHÁJENÍ MONTÁŽE ................................................................................................................................... 11
5.2
POSTUP MONTÁŽE ...................................................................................................................................... 11
5.2.1 Uložení ventilátoru – pryžové izolátory .................................................................................. 11
5.2.2 Uložení ventilátoru - plastové izolátory s pružinou ........................................................... 12
5.2.3 Důležité upozornění ........................................................................................................................ 16
PROVOZ .............................................................................................................................................. 16
6.1
6.2
6.3
PŘED PRVNÍM SPUŠTĚNÍM ......................................................................................................................... 16
PRVNÍ ZKUŠEBNÍ SPUŠTĚNÍ ........................................................................................................................ 17
POČÁTEČNÍ PROVOZ.................................................................................................................................... 17
KONTROLY......................................................................................................................................... 17
7.1
7.2
KONTROLA ZA PROVOZU ............................................................................................................................ 17
KONTROLA ZA KLIDU .................................................................................................................................. 18
ÚDRŽBA .............................................................................................................................................. 18
8.1
LOŽISKA A LOŽISKOVÉ JEDNOTKY .............................................................................................................. 18
8.1.1 RSH(RSA) a RNH s převodem a rámem ................................................................................... 18
8.1.2 RSHJ a RSBJ s převodem a rámem ............................................................................................. 19
8.1.3 RSH/2 a RNH/2(RNP/2) ............................................................................................................... 25
8.2
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ VENTILÁTORŮ S MOTOREM NAPŘÍMO ............................................................... 27
8.3
ŘEMENOVÉ PŘEVODY ................................................................................................................................. 27
8.3.1 Demontáž a montáž klínových řemenů ................................................................................... 28
2/40
9.
10.
8.3.2 Demontáž a montáž řemenic (systém Taper-Lock®)........................................................ 28
8.3.3 Měření napětí řemenů .................................................................................................................... 29
REVIZE A OPRAVY ........................................................................................................................... 32
LIKVIDACE ..................................................................................................................................... 33
11.
ZÁRUKY .......................................................................................................................................... 33
12.
PŘÍLOHY ......................................................................................................................................... 34
13.
DODATEK ....................................................................................................................................... 39
SEZNAM OBRÁZKŮ
Obrázek 1 Ventilátor v provedení PM s motorem na stoličce ............................................................. 6
Obrázek 2 Ventilátor v provedení převod rám .................................................................................... 6
Obrázek 3 Ventilátor v provedení s volným koncem(VK) a provedení převod rám(PR) ..................... 7
Obrázek 4 Výrobní štítek ...................................................................................................................... 9
Obrázek 5 Detaily uchycení izolátorů ................................................................................................ 12
Obrázek 6 Střední průměr.................................................................................................................. 19
Obrázek 7 Domazávací intervaly ........................................................................................................ 20
Obrázek 8 Dotažení upevňovacích matic ........................................................................................... 22
Obrázek 9 Utažení pojistného kroužku .............................................................................................. 22
Obrázek 10 Dotažení pojistného kroužku montážním klíčem ........................................................... 22
Obrázek 11 Dotažení pojistného kroužku kladivem a průbojníkem .................................................. 22
Obrázek 12 Utažení stavěcího šroubu ............................................................................................... 23
Obrázek 13 Šestihranný klíč s ukazatelem utahovacího momentu ................................................... 23
Obrázek 14 Očištění hřídele ............................................................................................................... 23
Obrázek 15 Aplikace oleje .................................................................................................................. 24
Obrázek 16 Očistění základny ............................................................................................................ 24
Obrázek 17 Nasunutí jednotky........................................................................................................... 24
Obrázek 18 Postup utahování šroubů................................................................................................ 25
Obrázek 19 Dotažení šroubů.............................................................................................................. 25
Obrázek 20 Použití ukazatele momentu ............................................................................................ 25
Obrázek 21 Vyrovnání řemenic do jedné roviny ............................................................................... 28
Obrázek 22 Kontrola opotřebení řemenic ......................................................................................... 29
Obrázek 23 Měření napětí řemene pomocí Tension Testeru ............................................................ 30
Obrázek 24 Přibližná metoda pro měřené napnutí řemene .............................................................. 30
Obrázek 25 Montáž a demontáž řemenic.......................................................................................... 32
Obrázek 26 Měřiče napnutí řemenů GATES – Tension Tester a SONIC ............................................. 38
Obrázek 27 Laserové pravítko GATES ................................................................................................ 38
SEZNAM TABULEK
Tabulky 1 Izolátory ............................................................................................................................. 13
Tabulka 2 Rychlosti vibrací vef ........................................................................................................... 17
Tabulka 3 Ložiska ventilátorů RSH a RNH .......................................................................................... 18
Tabulka 4 Označení SY jednotky dle střed. průměru ......................................................................... 19
Tabulka 5 Ložisková jednotka dle velikosti ventilátoru ..................................................................... 21
3/40
Tabulka 6 Ložiska dle velikosti ventilátoru ........................................................................................ 25
Tabulka 7 Ložisková jednotka dle velikosti ventilátoru ..................................................................... 26
Tabulka 8 Ložiska dle velikosti ventilátoru ........................................................................................ 26
Tabulka 9 Ložiska dle velikosti ventilátoru ........................................................................................ 27
Tabulka 10 Informativní hodnoty pro dočasné napínání řemenů ..................................................... 31
Tabulka 11 Pouzdra Taper-Lock® používaná u ventilátorů Janka ...................................................... 32
SEZNAM PŘÍLOH
Příloha 1 Poruchy a jejich odstranění ................................................................................................ 34
Příloha 2 Schéma zapojení elektromotorů ........................................................................................ 35
Příloha 3 Převodový list – VZOR I ....................................................................................................... 36
Příloha 4 Převodový list – VZOR II ...................................................................................................... 37
Příloha 5 Materiál a nástroje potřebné k specielní montáži (není součástí dodávky) ....................... 38
4/40
1. ÚVOD
Dříve, než zahájíte montáž a uvedete ventilátor do provozu, přečtěte si pečlivě tento návod k
montáži a obsluze. Pokud vzniknou nějaké nejasnosti, NEIMPROVIZUJTE, ale raději se obraťte s
dotazy na výrobce a obchodní zástupce.
•
Návod k používání je určen všem provozovatelům ventilátorů, zejména obsluhujícímu
personálu. Návod obsahuje technické údaje, pokyny pro bezpečnost při práci, pokyny pro
příjem, dopravu, montáž a instalaci výrobku, provozní informace, pokyny pro údržbu, opravy,
skladování, seznam dílů podléhajících opotřebení, informace o likvidaci a záruky.
•
Dodržení uvedených údajů je nezbytně nutné pro bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz
výrobku, provozovatel je povinen dodržovat pokyny v tomto návodě. Při nedodržení pokynů
v tomto návodě výrobce neodpovídá za vzniklé škody.
•
Uživatel výrobku je povinen zaškolit pracovníky pověřených obsluhou a údržbou výrobku,
seznámit je s tímto návodem a se všemi předpisy a normami, které se týkají provozu výrobku,
zejména bezpečnostními.
•
Zvláště důležité je věnovat pozornost bezpečnostním varováním a upozorněním, jejichž
nedodržení může být příčinou úrazu osob, nebo poškození, případně zničení výrobku nebo
jeho okolí.
•
Obsluhu, čištění, údržbu a opravy výrobku smí provádět pouze řádně poučení a zaškolení
pracovníci podle pokynů odpovědného pracovníka.
2. POUŽITÍ A DEFINICE
2.1 RSH(RSA) a RNH + RNZM a RSZM - jednostranně sací
s motorem napřímo
•
Radiální ventilátory středotlaké RSH a nízkotlaké RNH jsou jednostranně sací s motorem
napřímo a to buď v provedení s motorem napřímo PM viz Obrázek 1 nebo v provedení patkopřírubovém PP. Jsou určeny pro výměny vzduchu v občanských zástavbách a průmyslových
prostorech. Radiální ventilátory nízkotlaké RNZM a středotlaké RSZM jsou jednostranně sací
ventilátory s přímým pohonem, svislou osou sání a jsou určeny pro připojení sací příruby přes
pružnou vložku přímo na dané zařízení.
•
Teplota dopravovaného vzduchu se musí pohybovat v rozmezí -20°C až +50°C pro provedení
s motorem na stoličce a -20°C až +40°C pro provedení patko - přírubové.
5/40
Obrázek 1 Ventilátor v provedení PM s motorem na stoličce
2.2 RSH a RNH jednostranně sací s převodem a rámem
•
Radiální ventilátory středotlaké RSH a nízkotlaké RNH jsou jednostranně sací s převodem a
rámem viz Obrázek 2. Jsou určeny pro výměnu vzduchu v občanských zástavbách a
průmyslových prostorech.
•
Teplota dopravovaného vzduchu se musí pohybovat v rozmezí -20°C až +80°.
Obrázek 2 Ventilátor v provedení převod rám
6/40
2.3 RSHJ a RSBJ jednostranně sací s převodem a rámem
•
Středotlaké radiální ventilátory RSHJ a RSBJ jsou jednostranně sací s převodem a rámem viz
Obrázek 2. Jsou určeny pro dopravu vzduchu s agresivními příměsemi, např. pro odtah a větrání
průmyslových, výrobních nebo skladovacích prostorů. Ložiska ventilátoru jsou uložena letmo
na stoličce.
•
Teplota dopravovaného vzduchu se musí pohybovat v rozmezí -20°C až +80°.
2.4 RSH/2 a RNH/2(RNP/2) oboustranně sací-VK nebo PR
•
Radiální ventilátory středotlaké RSH/2 a nízkotlaké RNH/2 jsou oboustranně sací ventilátory
s volným koncem nebo s převodem a rámem viz Obrázek 3. Jsou určeny pro výměnu vzduchu
v občanských zástavbách a průmyslových prostorech.
•
Teplota dopravovaného vzduchu se musí pohybovat v rozmezí -20°C až +80°
Obrázek 3 Ventilátor v provedení s volným koncem(VK) a provedení převod rám(PR)
7/40
2.5 Důležité informace pro všechny typy ventilátorů
•
Ventilátory nejsou vzduchotěsné.
•
Ventilátory jsou v provedení BNV – bez nebezpečí výbuchu a určeny pro provoz v tomto
prostředí.
•
Ventilátory jsou opatřeny štítky - viz 2.6 Symboly a označení.
•
Dopravovaný vzduch musí být bez mechanických nečistot, vláknitého prachu a příměsí, které
by se usazovaly v oběžném kole a spirální skříni nebo působily jejich přílišnou korozi. Doprava
pevných látek nebo médií s podílem pevných látek není povolena.
•
Teplota prostředí, v němž ventilátory pracují, se musí pohybovat od -20°C do +40°C,
•
Ventilátory pružně uložené na izolátorech z plastické hmoty jsou určeny pro třídu citlivosti 2 a
3 podle ČSN 33 2030. Plastická hmota izolátoru má třídu hořlavosti C3 podle ČSN EN 135011+A1 a nesmí být v přímém styku s acetonem, toluenem a chlorovanými rozpouštědly apod.
Izolátory jsou dodávány s údajovým štítkem výrobce těchto izolátorů.
•
Do izolátorů nesmí vnikat voda a hrubé nečistoty.
•
Ventilátory nesmějí být vystaveny přímému působení vlivů povětrnosti. Elektromotor a
izolátory se musí chránit před slunečním zářením, přímým dopadem deště a zapadáním
sněhem, např. zastřešením celého ventilátoru apod.
•
Stříška apod. nesmí být upevněna na pružně uložený ventilátor ani se jej nesmí dotýkat.
•
Základní údaje o elektromotoru jsou uvedeny na štítku elektromotoru. V prašných a mokrých
provozech se doporučuje chránit elektromotor před prachem a vlhkem.
•
Ventilátor smí být spuštěn jen v zatíženém stavu; tzn. buď:
o připojený na potrubní síť, pro kterou je určen;
o s uzavřeným sáním;
o s uzavřeným výtlakem;
a to z důvodu, aby nedošlo k přetížení a tím i k poškození elektromotoru. Elektromotory
musí být současně jištěny proti přetížení v souladu s ČSN 33 2000-1 ed.2. Před prvním
spuštěním ventilátoru se změří izolační odpor elektromotoru podle ČSN 35 0010, aby
nedošlo k jeho případnému poškození, a po spuštění se kontroluje správný smysl otáčení
oběžného kola ventilátoru označený šipkou na spirální skříni a sleduje se příkon
elektromotoru.
•
Potrubí se k ventilátoru připojuje jen přes pružné poddajné tlumicí vložky.
2.6 Symboly a označení
Označení na výrobku – štítky
Směr otáčení oběžného kola ventilátoru
Dveře otevři/kryt sejmi, jen je-li zařízení v klidu
8/40
Místo určené pro zavěšování
Certifikát shody výrobku
Obrázek 4 Výrobní štítek
Vysvětlivky důležitých údajů na výrobním štítku
• TYP – označení o jaký typ ventilátoru se jedná s hodnotou jmenovitého výkonu motoru
•
Provozní otáčky – otáčky ventilátoru při kterých je dosaženo hodnot dopravního tlaku a
objemového průtoku uvedených na výrobním štítku při hustotě vzduch 1,2 kg/m3.
•
Maximální otáčky – hodnota maximálních dovolených otáček samotného ventilátoru
respektive oběžného kola. NEVZTAHUJÍ SE NA MAXIMÁLNÍ POVOLENÉ OTÁČKY MOTORU – ty
mohou být podstatně nižší!!!
•
Záruční hodnoty celkového tlaku, objemového průtoku a otáček jsou vztaženy na hustotu
dopravovaného vzduchu 1,2kg/m3.
Ochrana životního prostředí
Odpad zlikvidujte odborně tak, abyste neškodili životnímu prostředí.
Obalový materiál z lepenky lze odevzdat za účelem recyklace do sběrny.
Vadné, nebo likvidované elektrické (elektronické) přístroje musí být odevzdány do
příslušných sběren.
3. BEZPEČNOST
•
Při montáži, elektrickém zapojení, uvádění do provozu, opravách a údržbě ventilátorů je nutno
respektovat platné bezpečnostní předpisy a obecně uznávaná technická pravidla.
9/40
•
Montáž ventilátoru, včetně připojení elektrické instalace, uvedení ventilátoru do provozu,
opravy, údržbu a obsluhu smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací podle
ČSN 34 3205 a vyhlášky č. 50/78 Sb. Dále se musí dbát ustanovení ČSN 12 2002.
•
Při kontrole, čištění a opravách musí být ventilátor odpojen od elektrického napětí.
•
Není-li na sací nebo výtlačné přírubě připojeno potrubí, musí být na volné přírubě nasazena
krycí mřížka z důvodu ochrany před úrazem od rotujícího kola ventilátoru nebo z důvodu
možnosti vniknutí cizího předmětu( lze objednat u výrobce).
•
Štítky se musí udržovat neporušené a v čistotě.
•
Je zakázáno jakýmkoliv způsobem demontovat plastové izolátory před montáží pro nebezpečí
úrazu. Uvnitř schránek izolátorů pružně uložených ventilátorů jsou předpjaté pružiny, proto se
nesmějí izolátory rozebírat. Při přepravě a skladování je nutno s nimi zacházet opatrně.
Nárazem nebo úhozem se mohou poškodit.
•
Při zabudování ventilátoru je nutné dodržet okolo ventilátoru volný komunikační prostor podle
ČSN 73 5105.
•
Ventilátory se nesmějí použít pro jiné provozní podmínky, než pro jaké byly dodány. Za takto
případně vzniklé škody výrobce neodpovídá a veškeré riziko nese uživatel.
•
Při dopravě a přemisťování se musí ventilátory zavěšovat jen v místech označených štítkem.
•
Změny případně doplňky a úpravy ventilátorů, které by mohly ovlivnit bezpečnost, nesmějí být
provedeny bez souhlasu výrobce.
• V žádném případě nesmí být v provozu překročeny maximální povolené otáčky
ventilátorového kola.
4. DODÁVKA, DOPRAVA, BALENÍ, PŘEJÍMÁNÍ A SKLADOVÁNÍ
4.1 Dodávka
•
V rozsahu dodávky je kompletní výrobek v objednaném provedení a průvodní technická
dokumentace.
•
Průvodní technická dokumentace obsahuje:
o Záruční list - osvědčení o jakosti a protokol o zkouškách;
o Návod k používání a obsluze;
o Prohlášení o shodě.
4.2 Doprava
•
Ventilátory tvoří s elektromotorem jeden dopravní a montážní celek. Dodávají se nebalené.
•
Izolátory se dodávají včetně stavěcích šroubů a kotevního materiálu. Z bezpečnostních důvodů
se izolátory dopravují samostatně.
10/40
4.3 Přejímání
Při přejímce je nutné zkontrolovat, zda výrobek byl dodán v dohodnutém provedení a rozsahu,
včetně průvodní technické dokumentace a zda nebyl poškozen při dopravě.
Způsob přejímky a přepravy, případně další ustanovení se sjednávají v kupní smlouvě.
4.4 Skladování
Ventilátory je nutno skladovat v suchých a neprašných prostorách, kde teplota neklesne pod
+5°C a chránit je proti mechanickému poškození, znečištění a vniknutí cizích předmětů. Při
skladování nesmí být ventilátor vystaven přímému působení povětrnostních vlivů.
Během skladování u odběratele je nutno nejméně 1x za 14 dní ručně protočit oběžné kolo, aby se
promazala ložiska a nedošlo k jejich rezavění.
5. MONTÁŽ
5.1 Zahájení montáže
•
Montáž ventilátoru může provést pouze odborná fyzická nebo právnická osoba s platným
oprávněním.
•
Připojení a uzemnění elektrického zařízení elektromotoru a veškeré elektroinstalace musí
vyhovovat zejména ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.2,
platným předpisům, danému prostředí s ohledem na bezpečný provoz a práce smí provádět
pouze pracovník s odbornou kvalifikací podle ČSN 34 3205 a vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/78 Sb.
•
Před zahájením montáže je nutné zkontrolovat, zda ventilátor byl uskladněn podle podmínek
dle odst. „4.4 Skladování“ a zejména provést kontrolu ventilátoru zda nedošlo ke vniknutí
cizího předmětu do spirální skříně.
•
Před montáží se kontroluje stav ventilátoru, lehký chod elektromotoru a rotoru ventilátoru,
házení řemenic, rovinnost řemenic přiložením pravítka na obrobené strany věnců řemenic,
čistota drážek řemenic, stav nátěru, stav a napnutí klínových řemenů v souladu s ČSN 02 3109.
•
Při dopravě, přemísťování nebo jiné manipulaci se ventilátory musí zavěšovat jen v místech
označených štítkem a nesmí se dopravovat nad osobami.
•
Závěsné oko na elektromotoru je určeno pouze pro zdvihání elektromotoru a nikoli pro
manipulaci s celkovou sestavou.
•
Při montáži je nutno uvažovat s potřebným montážním a manipulačním prostorem. Je nutné
dodržet okolo ventilátoru volný komunikační prostor podle ČSN 73 5105.
5.2 Postup montáže
5.2.1 Uložení ventilátoru – pryžové izolátory
•
Jedná se o variantu se základovým rámem a pryžové izolátory jsou umístěny mezi rámem a
základovým rámem – viz Obrázek 5 vpravo. Základový rám má již předvrtané otvory k montáži
na připravený podklad.
11/40
Obrázek 5 Detaily uchycení izolátorů
5.2.2 Uložení ventilátoru - plastové izolátory s pružinou
•
Plastové izolátory s pružinou se uchycují na rám a montují se přímo na betonový, dřevěný
nebo ocelový podklad – Obrázek 5 vlevo. Ventilátor s plastovými izolátory musí mít
namontovány všechny díly již před umístěním na izolátory, aby se projevilo zatížení izolátorů
celou hmotností soustrojí (odpružené soustavy).
•
Nosný podklad musí být vodorovný, suchý a zbavený nečistot.
•
Na nosný podklad se umístí dřevěné hranoly o dostatečné pevnosti a výšce minimálně o 5mm
větší než je montážní výška izolátorů. Na dřevěné hranoly se spustí ventilátor.
•
Izolátory se umístí pod rám ventilátoru pod připravené díry v rámu. Nakonzervované stavěcí
šrouby s maticí a pružnou podložkou se vsunou do otvorů v rámu ventilátoru, zašroubují se
volně do klobouků izolátorů a maticí se izolátory přitáhnou k rámu ventilátoru.
•
Kotevní šrouby se zašroubují do kotevních trubiček a nedotažené se nasadí do kotevních
drážek izolátoru a kotevních otvorů nebo drážek v betonu. Případné nerovnosti podkladu je
možné eliminovat vsunutím plechů o různých tloušťkách mezi dosedací plochu izolátoru a
nosný podklad.
Ventilátor se přizvedne , vyjmou se podložky a opatrně se spustí na izolátory. Izolátory P41-P48 a
P61-P67 nelze stavěcími šrouby vyrovnávat – plastová schránka nemá tak vysokou
pevnost!!!). U izolátorů P8x lze menší úchylky od vodorovnosti (do 1mm) vyrovnat stavěcími
šrouby.
•
Po ustavení do vodorovné polohy se zajistí poloha stavěcích šroubů maticí, zalijí se kotevní
trubičky a po zatvrdnutí se dotáhnou kotevní šrouby.
12/40
Tabulky 1 - Izolátory
Izolátory pro ventilátor s motorem napřímo – PM
Plastové isolátory Drážka v podkladu Pryžové isolátory
Motor
Velikost
ventilátoru RSH
kW
OV
Typ
Počet
250
315
400
500
630
630
0,75
1,5
1,1
2,2
5,5
7,5
80
90
90
100
132
132
P41
P42
P42
P43
P62
P62
4
4
4
4
4
4
Motor
Velikost
40
Hloubka
(mm)
Typ
Počet
100
215791
215784
215784
-
4
4
4
-
Plastové isolátory Drážka v podkladu Pryžové isolátory
ventilátoru RNH
kW
OV/počet pólů
Typ
Počet
250
315
400
400
500
500
500
500
500
630
630
630
630
all
all
0,37-1,1
1,5
1,5
2,2
3
4
5,5
4
5,5
7,5
11
80
80-90
90
100
112
112/8
132/8
132/6
132
160
160
160
180
P42
P42
P42
P45
P43
P43
P46
P46
P46
P62
P63
P63
P63
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
215791
215784
Šířka
(mm)
PRUŽINA_PRYŽ_345 25_M6_45.12_(50 ShA)
PRUŽINA_PRYŽ_644 35_M8_G_116.12_(40 ShA)
13/40
Šířka
(mm)
40
Hloubka
(mm)
Typ
Počet
100
215791
215784
215784
215784
-
4
4
4
4
-
Izolátory pro typy RSHJ a RSBJ
Velikost
Motor
Plastové isolátory Drážka v podkladu
ventilátoru RSHJ a RSBJ
OV
Typ
Počet
Šířka
(mm)
Hloubka
(mm)
250
315
400
500
630
630
800
800
1000
1000
1000
71-90
71-100
80-132
90-160
100
112-160
100-132
160-180
160
180
200
P42
P42
P45
P46
P44
P47
P62
P63
P65
P66
P64
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
40
100
Izolátory pro RNH/2
Motor
Velikost
Plastové isolátory Drážka v podkladu
ventilátoru RNH/2
kW
OV
Typ
Počet
Šířka
(mm)
Hloubka
(mm)
500
500
630
630
630
800
800
800
800
800
800
800
800
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1250
1250
1250
2,2-7,5
11
3-11
15
18,5
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
7,5
11
15
18,5
22
30
40
55
30
40
55
112-132
160
132-160
180
200
160
160
160
180
200
200
200
225
160
180
200
225
225
250
280
280
250
280
280
P43
P46
P62
P63
P63
P820D
P820D
P820D
P820D
P63
P820D
P65
P820C
P820C
P820C
P820B
P820B
P820B
P820B
P820A
P821D
P821C
P821C
P821B
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
9
10
9
10
10
10
10
10
11
12
11
40
100
Izolátory pro typy RSH a RNH s převodem a rámem
14/40
Motor
Velikost
Plastové isolátory
Drážka v podkladu
ventilátoru RSH
kW
OV
Typ
Počet
Šířka
(mm)
Hloubka(
mm)
200
250
315
400
400
500
500
630
800
800
1000
1000
1000
all
all
all
1,1-3
4-5,5
1,5-3
4-7,5
2,2-15
3.4
5,5-22
7,5-15
22
30
all
all
all
80-100
112-132
90-100
112-132
100-160
100-112
132-180
160
180
200
P41
P42
P42
P42
P45
P43
P46
P47
P44
P47
P65
P66
P66
5
4
5
6
6
5
5
5
9
9
9
9
9
40
100
Motor
Velikost
ventilátoru RNH
250
315
400
400
500
500
630
630
630
630
630
630
630
630
800
800
800
1000
1000
1000
1000
1250
1250
1250
1250
kW
Plastové isolátory
OV
all
all
all
all
0,55-3
80-100
4
112
0,75-4
90-112
5,5-7,5
132
1,5
112
2,2
112
3
132
4
160
5,5
160
5,5
132
7,5
160
11
160
2,2 - 7,5 112 - 160
11
160
15
180
3
132
4
160
5,5-15 160 - 180
18,5
200
5,5-15 160-200
18,5-22
225
30
250
40
280
Typ
Počet
P42
P42
P42
P45
P43
P46
P62
P62
P62
P44
P63
P44
P63
P65
P820C
P820B
P820B
P820A
P820A
P820B
P820A
P820A
P821A
P821B
P821C
4
5
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
9
5
7
9
15/40
Drážka v podkladu
Hloubka
Šířka
(mm)
(mm)
40
100
Příslušenství jednoho kusu plastového izolátoru:
• Jeden stavěcí šroub s maticí a podložkou, sloužící k uchycení izolátorů k rámu ventilátoru .
• Dva kotevní šrouby s podložkami a kotevními trubičkami k zakotvení izolátorů do nosného podkladu
5.2.3 Důležité upozornění
Tlumicí vložky připojené k ventilátoru, elektrické vodiče elektromotoru a uzemnění nesmí bránit
volnému kmitání pružně uloženého ventilátoru tzn. nesmí být bráněno volnému pohybu rámu na
izolátorech žádným pevným spojením s okolím. Na elektrických vodičích se musí zhotovit např.
smyčky a odvodnění spirální skříně se provede pružnou hadicí.
6. PROVOZ
•
Ventilátor může být uveden do provozu pouze náležitě poučenou a zaškolenou osobou a to při
dodržení všech souvisejících bezpečnostních předpisů a norem.
•
V žádném případě nesmí
ventilátorového kola.
•
Elektromotory s výkonem od 4kW(včetně) nebo vyšším se doporučuje spouštět přepínačem Y∆ nebo soft-startem, případně frekvenčním měničem. Jinak dochází k nadměrnému
opotřebení řemenů.
být
v provozu
překročeny
maximální
povolené
otáčky
6.1 Před prvním spuštěním
•
Nutné změřit izolační odpor elektromotoru podle ČSN 35 0010, aby nedošlo k jeho
případnému poškození.
•
Nutné zkontrolovat:
o zda nedošlo ke vniknutí cizího předmětu do spirální skříně;
o lehký chod elektromotoru a oběžného kola ventilátoru;
o stav izolátorů chvění;
o stav nátěru.
o napnutí klínových řemenů dle ČSN 02 3109
o řádné dotažení šroubů elektromotoru k jeho uložení
o zda jsou dodrženy pokyny výrobce motoru pro uvedení do provozu.
o těsnost a správnou pracovní polohu pružných vložek( pozor na příliš velkou
napjatost pružných vložek nebo naopak příliš malou vzdálenost mezi přírubami)
•
Ventilátor smí být spuštěn jen v zatíženém stavu; tzn. buď:
o připojený na potrubní síť, pro kterou je určen;
o s uzavřeným sáním;
o s uzavřeným výtlakem;
16/40
a to z důvodu, aby nedošlo k přetížení a tím i k poškození elektromotoru. Elektromotory musí být
současně jištěny proti přetížení v souladu s ČSN 33 2000-1. Před prvním spuštěním ventilátoru se
změří izolační odpor elektromotoru podle ČSN 35 0010, aby nedošlo k jeho případnému poškození.
6.2 První zkušební spuštění
•
Při zkušebním spuštění se kontroluje správný smysl točení oběžného kola podle šipky
umístěné na spirální skříni. Zároveň se sleduje příkon elektromotoru.
6.3 Počáteční provoz
•
Po prvních 24 hodinách provozu zařízení se musí zkontrolovat napnutí řemenů a dopnout je na
hodnotu předepsanou v převodovém listu.
•
Obsluha musí minimálně v prvních 72h provozu (lépe déle) věnovat zvýšenou pozornost
ložiskům, zejména kontrole teploty.
7. KONTROLY
7.1 Kontrola za provozu
•
Průběžně se kontroluje chod ventilátoru a elektromotoru, chod a teplota ložisek
elektromotoru, vibrace a chvění a nadměrný hluk
•
Měření teploty ložisek se provádí kontaktním teploměrem, nebo jiným vhodným zařízením.
•
Pro měření mechanického kmitání, volbu míst měření a režimu práce ventilátoru platí ISO
14694:2003 a ISO 14695:2003 – Rychlost vibrací viz Tabulka 2.
Tabulka 2 Rychlosti vibrací vef
Výkon
Uložení
Rychlost vibrací
Provozní hodnoty
Alarmující hodnoty
Havarijní hodnoty
< 3,7kW
tuhé
pružné
mm/s
mm/s
<9
< 14
9 - 12,7
14 - 19,1
> 12,7
> 19,1
> 3,7kW
tuhé
pružné
mm/s
mm/s
< 7,1
< 11,8
7,1 - 9
11,8 - 12,5
>9
> 12,5
Provozní hodnoty:
Uspokojivé hodnoty pro dlouhodobý provoz.
Alarmující hodnoty:
Nutná zvýšená pozornost obsluhujícího personálu a s tím spojené častější
měření hodnot mechanického kmitání – nutná oprava.
Havarijní hodnoty:
Nebezpečné hodnoty, které mohou vyvolat poškození ventilátoru – nutné
odstavení ventilátoru.
•
2krát ročně je nutné kontrolovat neporušenost pružin a neporušenost schránek. V prašném
prostředí kontrolovat 1krát měsíčně, zda do izolátorů nevnikají cizí předměty a nečistoty. Ve
vlhkém a agresivním prostředí kontrolovat 1krát ročně, zda nekorodují kovové části izolátorů –
v případě nutnosti obnovit nátěry.
17/40
7.2 Kontrola za klidu
Kontroluje se čistota vnitřních ploch ventilátoru, hlavně oběžného kola. Je třeba provádět
pravidelnou kontrolu a případně čištění usazenin, aby se předešlo nevyváženostem kola
nečistotami. Intervaly čistění se řídí stupněm znečištění kola. Dále se kontroluje pevnost
šroubových spojů, koroze, lehkost otáčení oběžného kola. Samozřejmostí je kontrola dle pokynů
uvedených v kapitole „6.1 Před prvním spuštěním“.
8. ÚDRŽBA
Údržbu a obsluhu elektrického zařízení smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací podle
ČSN 34 3205 a vyhlášky č.50/1978 Sb.
8.1 Ložiska a ložiskové jednotky
8.1.1 RSH(RSA) a RNH s převodem a rámem
Velikost ventilátoru 200 až 800
• Mazivo ložisek 2RS s pryžovým těsněním zajišťuje mazání po celou dobu trvanlivosti ložisek,
protože domazávací období je delší než životnost ložiska. Maximální doba trvanlivosti maziva
je však 4 roky. Při delším skladování se musí ložiska vyměnit.
Velikost ventilátoru 1000 až 1250
• Po uvedení do provozu se ložiska domažou asi po padesátihodinovém provozu. V prvních
dnech provozu se musí uložení věnovat zvýšená pozornost. Teplota ložisek nesmí
překročit +80 °C.
•
Mazána plastickým mazivem LV 2-3.
•
Domazávací období je cca 8000 provozních hodin. Upraví se dle provozních zkušeností, nesmí
však přesáhnout trvanlivost maziva, tj. cca 2 roky.
•
Množství maziva pro domazání jednoho ložiska u velikosti 1000 je 20g a u velikosti 1250 26g.
•
Při poškození ložisek a jejich výměně se z tělesa odstraní staré mazivo. Novým mazivem se
naplní ložisko a spodní polovina vík
•
U velikosti 1000 se kontroluje se stav plstěného těsnění. Před montáží se plstěný pás napustí
horkým roztokem válcového oleje.
Tabulka 3 Ložiska ventilátorů RSH a RNH
Velikost
Ložisko
Velikost
Ložisko
200
250
315
400
6203-2RS P636
6203-2RS P636
6304-2RS P636
6305-2RS P636
500
630
800
1000
6307-2RS P636
6309-2RS P636
6310-2RS P636
6312 P6
Pro ventilátor RNH 1250 ložisko 6314
8.1.1.1 Demontáž
•
Demontuje se připojené potrubí.
18/40
Velikost ventilátoru 630 až 1250
• Po odebrání sacího ústí a šroubu z konce hřídele se oběžné kolo stáhne pomocí stahováku a
vyjme otvorem pro sací ústí.
•
Odstraní se kryt řemenového převodu. Odšroubují se matice připevňující desky uložení ke
spirální skříni. Desky uložení s uložením i řemenicí se vysunou směrem k řemenici. Řemenice
se stáhne pomocí stahováku a je možno vyměnit ložiska.
Velikost ventilátoru 200 až 500
• Neodstraňuje se sací ústí, oběžné kolo se vyjme současně s uložením a řemenicí směrem
k řemenici.
8.1.1.2 Zpětná montáž
•
Postupuje se opačným způsobem než při demontáži
8.1.2 RSHJ a RSBJ s převodem a rámem
Dodávaná ložiska ložiskových jednotek s označením SY jsou opatřena náplní vysoce kvalitního
lithného-vápenatého plastického maziva s dlouhou životností třídy konsistence 2 podle NLGI. Toto
plastické mazivo je vysoce odolné proti vodě a má dlouhou životnost i při působení vysokých
zatížení. Z toho důvodu není v zásadě nutné domazávání. Pokud však ložiska jsou vystavena
vysokému znečištění, přenáší vysoká zatížení nebo pracují při vyšších teplotách, je nutné pro
dosažení celé provozní trvanlivosti ložiska domazávat.
8.1.2.1 Údržba ložiskových jednotek SY
Doporučené mazivo
• Jestliže je třeba ložisko domazávat, doporučuje se používat plastické mazivo fy. SKF LGWA 2,
které je plně kompatibilní s originální náplní plastického maziva. Univerzální plastická maziva
fy. SKF LGMT 2 a LGMT 3 jsou rovněž kompatibilní s původní náplní plastického maziva a
mohou být používána pro domazávání.
Domazávací intervaly
• Domazávací interval tf lze stanovit z otáček n, středního průměru ložiska dm viz Tabulka 24,
Obrázek 6 a provozní teploty (°C) - viz Obrázek 7. Doporučené intervaly odpovídají době,
v jejímž průběhu je 90 % ložisek ještě spolehlivě mazáno.
Tabulka 4 Označení SY jednotky dle střed. průměru
Označení/vel. Střední průměr
SY jednotky
dm
17
20
25
35
40
55
60
Obrázek 6 Střední průměr
19/40
28,5
33,5
38,5
53,5
60
77,5
85
Obrázek 7 Domazávací intervaly
•
Intervaly zjištěné z diagramu platí pro ložiska a ložiskové jednotky pro provozní teploty mezi
+40 a +55°C. Pokud provozní teplota je dlouhodobě nižší než +40°C, je životnost plastického
maziva také zkrácena vlivem zhoršené separace oleje. Pokud ložiska mají dlouhodobě pracovat
při teplotách vyšších než 70°C, je vhodné provádět častější domazávání. Pro velmi náročné,
velmi znečištěné nebo vlhké prostředí je třeba zkrátit interval až o 90 % a pro vysoká zatížení
cca o 50 %. Na životnost plastického maziva mají vliv rovněž vibrace. Vliv nemůže být přesně
kvantifikován, avšak je vyšší se vzrůstající provozní teplotou.
Postup doplnění maziva
• Při domazávání je třeba plastické mazivo zvolna doplňovat do ložiska za chodu, dokud nové
plastické mazivo nezačne unikat kolem těsnění. Mazivo nesmí být doplňováno nadměrným
tlakem, protože by mohlo dojít k poškození těsnění ložiska.
8.1.2.2 Demontáž a montáž ložiskové jednotky SY
Demontáž
• Demontuje se připojené potrubí.
•
Sejme se kryt převodu a kryt hřídele.
•
Demontuje se řemenice - viz „8.3.2 Demontáž řemenic“.
•
Odebere se sací ústí (nezapomenout na odvrtání zajišťovacích nýtů).
•
Uvolní se šroub na konci hřídele a oběžné kolo se stáhne pomocí stahováku (u větších velikostí
je potřeba počítat s velkou váhou kola po jeho stažení z hřídele) a vyjme se otvorem pro sací
ústí.
•
Nyní se určí dle velikosti ventilátoru typ ložiskové jednotky viz Tabulka 5.
20/40
Tabulka 5 Ložisková jednotka dle velikosti ventilátoru
Velikost ventilátoru
Ložisková jednotka fy. SKF
250
315
400
500
630
800
1000
SY 17 FM
SY 20 FM
SY 25 FM
SY 35 LF
SY 40 LF
SY 55 LF
SY 60 LF
Pro označení SY _ _ FM platí:
• Uvolněte stavěcí šroub ve výstředníkovém pojistném kroužku a uvolněte upevňovací šrouby.
•
Nyní můžete ložiskovou jednotku stáhnout z hřídele.
Pro označení SY _ _ LF platí:
• Může být zapotřebí odstranit brusným plátkem korozi z konců hřídele nebo opravit poškozený
povrch.
•
Řádně uvolněte šrouby v montážním kroužku první jednotky.
•
Povolte upevňovací šrouby na druhé ložiskové jednotce.
•
Lehkými údery vedenými na stranu montážního kroužku první jednotky uvolněte stupňovité
pouzdro na hřídeli.
•
Odstraňte upevňovací šrouby první ložiskové jednotky.
•
Stáhněte první jednotku z hřídele.
•
Znovu utáhněte upevňovací šrouby druhé ložiskové jednotky.
•
Řádně uvolněte šrouby montážního kroužku druhé jednotky.
•
Lehkými údery vedenými na stranu montážního kroužku druhé jednotky uvolněte stupňovité
pouzdro na hřídeli.
•
Odstraňte upevňovací šrouby druhé ložiskové jednotky.
•
Stáhněte druhou ložiskovou jednotku s hřídele.
Montáž
Doporučuje se ponechat ložiskovou jednotku v původním obalu až do okamžiku montáže, aby
zbytečně nedošlo ke znečištění ložiska a jednotky.
Postupuje se opačným způsobem než při demontáži, přičemž pro samotné uložení ložiskových
jednotek se dle velikosti ventilátorů viz Tabulka 5 vybere typ jednotky.
Pro označení SY _ _ FM platí:
• Nasuňte ložiskovou jednotku na hřídel opačnou stranou, než je zajišťovací zařízení.
•
Umístěte ložiskovou jednotku na opěrnou plochu. Utáhněte upevňovací šrouby. Doporučuje se
použít podložky (např. DIN 125) a pružné podložky (podle DIN 128) viz Obrázek 8 pro zajištění
matic na šroubech (nebo šroubů).
21/40
Obrázek 8 Dotažení upevňovacích matic
•
Nastavte axiální polohu hřídele v ložisku a podle možností s ní několikrát otočte.
•
Posuňte výstředníkový pojistný kroužek do provozní polohy na rozšířené části vnitřního
kroužku a utáhněte ho prudkým pohybem v hlavním směru otáčení hřídele viz Obrázek 9.
Obrázek 9 Utažení pojistného kroužku
•
Dotáhněte kroužek v provozní poloze.
o montážním klíčem DIN 1810, tvar B viz Obrázek 10, nebo
Obrázek 10 Dotažení pojistného kroužku montážním klíčem
o kladivem a průbojníkem viz Obrázek 11.
Obrázek 11 Dotažení pojistného kroužku kladivem a průbojníkem
22/40
•
Řádně utáhněte stavěcí šroub ve výstředníkovém pojistném kroužku viz Obrázek 12.
Obrázek 12 Utažení stavěcího šroubu
Pro označení SY _ _ LF platí:
Pro montáž je nezbytně nutný momentový klíč nebo jiná pomůcka s ukazatelem utahovacího
momentu, která jednoduše zabrání nedostatečnému či nadměrnému utažení stavěcích šroubů viz
Obrázek 13.
Obrázek 13 Šestihranný klíč s ukazatelem utahovacího momentu
•
Odstraňte otřepy s hřídele brusným plátnem a nebo jemným pilníkem viz Obrázek 14. Otřete
hřídel čistým hadříkem bez vlasu.
Obrázek 14 Očištění hřídele
•
Potřete lehce povrch hřídele řídkým olejem viz Obrázek 15.
23/40
Obrázek 15 Aplikace oleje
•
Očistěte základnu dolní část tělesa a opěrnou plochu viz Obrázek 16. Zkontrolujte, zda je
opěrná plocha rovná. Pokud je nutné jednotku vypodložit vyrovnávacími podložkami, podložky
musí podepřít těleso v celé ploše základny dolní části.
Obrázek 16 Očistění základny
•
Nasuňte jednotku na hřídel a nastavte ji správné polohy, přičemž montážní strana jednotky
musí být obrácena směrem ven – dobře přístupná pro montáž viz Obrázek 17. Jednotku
upevněte spolehlivě k opěrné ploše.
Obrázek 17 Nasunutí jednotky
•
Umístěte montážní kroužek do takové polohy, aby se stavěcí šroub nacházel přesně proti
drážce v upínacím pouzdru.
•
Uchopte kratší konec šestihranného klíče a utáhněte šrouby o půl otáčky podle montážního
postupu viz Obrázek 18. Dotáhněte šrouby takovým momentem, aby je bylo možné ještě
povolit rukou viz Obrázek 19.
24/40
Obrázek 19 Dotažení šroubů
Obrázek 18 Postup utahování šroubů
•
Otočte šestihranný klíč a utahujte stavěcí šrouby delším ramenem klíče. Utahujte postupně
každý šroub o 1/4 otáčky podle montážního postupu, dokud klíč nezačne pružit.
•
Nasuňte červený ukazatel momentu na kratší konec šestihranného klíče a utahujte šrouby,
dokud se šestihranný klíč nedotkne ukazatele momentu viz Obrázek 20. Pokud použijete jiný
momentový klíč, utahujte šrouby doporučeným utahovacím momentem 7,4N.m.
Obrázek 20 Použití ukazatele momentu
•
Nasuňte druhou ložiskovou jednotku na opačný konec hřídele a opakujte celý postup.
Poznámka
Při utahování stavěcích šroubů nepoužívejte takové pomůcky jako kladivo nebo trubka
8.1.3 RSH/2 a RNH/2(RNP/2)
8.1.3.1 Velikost ventilátoru RSH/2 a RNH/2 - 200 až 400
Mazivo ložisek 2RS s pryžovým těsněním zajišťuje mazání po celou dobu trvanlivosti ložisek,
protože domazávací období je delší než životnost ložiska. Maximální doba trvanlivosti maziva je
však 4 roky. Při delším skladování se musí ložiska vyměnit.
Tabulka 6 Ložiska dle velikosti ventilátoru
Velikost ventilátoru
Ložisková jednotka fy. SKF
250
315
400
6304 2RS P636
6305 2RS P636
6306 2RS P636
Demontáž
Povolí se šrouby spojující ložiskové uložení (pavouk) a spirální skříň. Demontuje se ložiskové
uložení a z ložiska se stáhne jeho pouzdro. Nyní je možné stáhnout ložisko z hřídele.
25/40
Montáž
Postupuje se opačným způsobem než při demontáži.
8.1.3.2 Velikost ventilátoru RSH/2 a RNH/2 - 500 až 800
•
Dodávaná ložiska ložiskových jednotek s označením SY jsou opatřena náplní vysoce kvalitního
lithného-vápenatého plastického maziva s dlouhou životností třídy konsistence 2 podle NLGI.
Toto plastické mazivo je vysoce odolné proti vodě a má dlouhou životnost i při působení
vysokých zatížení. Z toho důvodu není v zásadě nutné domazávání. Pokud však ložiska jsou
vystavena vysokému znečištění, přenáší vysoká zatížení nebo pracují při vyšších teplotách, je
nutné pro dosažení celé provozní trvanlivosti ložiska domazávat.
Tabulka 7 Ložisková jednotka dle velikosti ventilátoru
Velikost ventilátoru
Ložisková jednotka fy. SKF
500
630
800
SY 35 FM
SY 40 FM
SY 55 FM
POZNÁMKY:
•
Doporučené mazivo, domazávací intervaly a postup doplnění maziva viz kapitola „8.1.2.1
Údržba ložiskových jednotek SY“.
•
Demontáž a montáž ložiskové jednotky viz kapitola „8.1.2.2 Demontáž a montáž ložiskové
jednotky SY“ – kapitoly určené pro typ SY__FM.
8.1.3.3 Velikost ventilátoru RSH/2 a RNH/2 - 1000 až 1250
Po uvedení do provozu se ložiska domažou asi po padesátihodinovém provozu. V prvních dnech
provozu se musí uložení věnovat zvýšená pozornost. Teplota ložisek nesmí překročit +80 °C.
Mazána plastickým mazivem LV 2-3.
Domazávací období je cca 8000 provozních hodin. Upraví se dle provozních zkušeností, nesmí však
přesáhnout trvanlivost maziva, tj. cca 2 roky.
Množství maziva pro domazání jednoho ložiska u velikosti 1000 je 20g a u velikosti 1250 26g.
Při poškození ložisek a jejich výměně se z tělesa odstraní staré mazivo. Novým mazivem se naplní
ložisko a spodní polovina vík
U velikosti 1000 se kontroluje stav plstěného těsnění. Před montáží se plstěný pás napustí horkým
roztokem válcového oleje.
Tabulka 8 Ložiska dle velikosti ventilátoru
Velikost ventilátoru
RNH/2 1000
RSH/2 1000
RNH/2 1250
Ložisková jednotka fy. SKF
2315 K + těleso S615
2318 K + těleso S618
22222 K + těleso S522
Demontáž
Nejprve je nutné vhodným způsobem podepřít hřídel rotoru. Poté se povolí šrouby spojující rám
ventilátoru a ložiskový domeček. Nyní se odšroubuje dělený domeček a sundá se jeho horní část.
Narovná se ohnutí zajišťovací podložky a povolí se zajišťovací matka o 2 až 3mm, poklepe se
JANKA ENGINEERING, s. r. o., Vrážská 143, 153 01 Praha 5
IČO: 27912612 • DIČ: CZ27912612 • www.janka.cz
26/40
směrem do sání ventilátoru a vyšroubují se šrouby spojující rám ventilátoru a ložiskový domeček.
Nyní je možné vyjmout ložiskový domeček.
Montáž
Postupuje se opačným způsobem než při demontáži.
8.1.3.4 Ventilátory RNP/2
Tabulka 9 Ložiska dle velikosti ventilátoru
Velikost ventilátoru
160
180
250
280
315
355
400
450
Ložisková jednotka fy. SKF
KH204 AE ASAHI
KH204 AE ASAHI
KH204 AE ASAHI
KH205 AE ASAHI
KH205 AE ASAHI
KH206 AE ASAHI
KH206 AE ASAHI
KH207 AE ASAHI
Demontáž
Uvolní se a sundá excentr. Dále se demontují šrouby spojující ložiskové uložení a skříň a sundá se
celé ložiskové uložení (pavouk). Nyní lze demontovat ložisko z uložení. Oběžné kolo ventilátoru
je vyjímatelné výtlakem po demontáži jazyku a vyjmutí hřídele sáním ventilátoru. Před
vyjmutím hřídele je vhodné označení umístění kola na hřídeli. Usnadní to následnou zpětnou
montáž.
Montáž
Postupuje se opačným způsobem než při demontáži.
8.2 Montáž a demontáž ventilátorů s motorem napřímo
Demontáž
•
Demontuje se připojené potrubí a dále se postupuje dle typu sacího ústí
Lisované sací ústí v bočnici spirální skříně
• Povolí se šrouby desky motoru na spirální skříni a skříň se vysune směrem od motoru přes
oběžné kolo. Nyní se uvolní šroub na konci hřídele motoru a oběžné kolo se stáhne pomocí
stahováku.
Sací ústí uchycené k bočnici spirální skříně šrouby
• Odmontuje se sací ústí, uvolní se šroub z konce hřídele motoru a oběžné kolo se stáhne
pomocí stahováku.
Montáž
Dle typu sacího ústí se postupuje opačným způsobem než při demontáži
8.3 Řemenové převody
Při výměně klínových řemenů se vyměňuje vždy celá sada současně. Při napínání klínových řemenů
se musí postupovat v souladu s ČSN 02 3109.
JANKA ENGINEERING, s. r. o., Vrážská 143, 153 01 Praha 5
IČO: 27912612 • DIČ: CZ27912612 • www.janka.cz
27/40
8.3.1 Demontáž a montáž klínových řemenů
•
Povolí se napínací šrouby posunováků. Elektromotor se posune směrem k hřídeli ventilátoru a
řemeny se po vypnutí sejmou z řemenic.
•
Při montáži řemenů postupujeme obráceným postupem. Před konečným napnutím se musí
obě řemenice ustavit do souběžné roviny. Utáhnou se posunováky motoru a dotáhnou
napínací šrouby. Stav a napnutí klínových řemenů se řídí normou ČSN 02 3109.
8.3.2 Demontáž a montáž řemenic (systém Taper-Lock®)
Demontáž řemenic
• Vyšroubujte šrouby z náboje, vytáhněte je z otvorů a jeden nebo dva plně zašroubujte do
odtlačovacího otvoru s vnitřním závitem. Lehce poklepejte na řemenici. Utáhněte odtlačovací
šroub(y), náboj a řemenice se oddělí od sebe. Rukou sejměte řemenici a náboj stáhněte ze
hřídele.
Montáž řemenic (systém Taper-Lock®):
• Vyčistěte a odmastěte náboj a kuželovou plochu řemenice.
•
Namažte šrouby a nasaďte řemenici na náboj tak, aby se otvory se závitem kryly s otvory bez
závitu.
•
Šrouby vložte do otvorů a zašroubujte je rovnoměrně rukou.
•
Na očištěný hřídel nasaďte řemenici, posuňte ji do požadované polohy a šrouby utáhněte
momentem
•
Kontrolujte vyrovnání čel řemenic do jedné roviny pomocí pravítka, nebo laserového pravítka
GATES.
•
Oběma rukama uchopte řemenici a silně zatáhněte, abyste se ujistili, že je vše pevně spojeno.
•
Pozor, při utahování klíč nesmí vyskočit ze šroubu z důvodu poškození šestihranu šroubu.
•
Po prvních 50 hodinách chodu zařízení zkontrolujte utažení upínacích šroubů.
•
Utažení upínacích šroubů se dále pravidelně kontroluje při každé pravidelné údržbě zařízení.
Obrázek 21 Vyrovnání řemenic do jedné roviny
JANKA ENGINEERING, s. r. o., Vrážská 143, 153 01 Praha 5
IČO: 27912612 • DIČ: CZ27912612 • www.janka.cz
28/40
Obrázek 22 Kontrola opotřebení řemenic
•
Max. dovolené opotřebení řemenic je 0,4mm. Kontrola boků drážky řemenice pomocí měrky.
8.3.3 Měření napětí řemenů
•
Měření napětí řemenů lze provést buď mechanicky pomocí Tension Testeru nebo pomocí
zvukového měřiče napětí Sonic Tension Meter.
•
V žádném případě neodhadujte napětí klínových řemenů „podle zkušenosti“, které vede k
malému napětí řemenů a jejich následné destrukci.
•
Požadované hodnoty pro měření jsou udány v převodovém listu, který je součástí technické
dokumentace. Vzor je v příloze.
Postup (Tension Tester – tužkový)
• Na spodní stupnici nastavit pomocí kroužku průhyb řemene.
•
Horní kroužek ponechat na hodnotě nula.
•
Napříč řemenicemi položit rovné pravítko.
•
Tension Tester položit kolmo na střed řemene a vyvinout dostatečně velký tlak na tester,
dokud spodní okraj spodního kroužku nebude v ose s rovinou pravítka.
•
Pomocí horního kroužku určit F (sílu průhybu [N]).
•
Výsledek porovnat s hodnotami min/max síly při dopínání pro daný průhyb.
•
Poznámka:
o Jestliže naměřené F je menší než „Minimální síla pro daný průhyb (N), je nutné
dopnutí řemene.
o Jestliže naměřené F je větší než „Maximální síla pro daný průhyb (N), je nutné
povolení řemene.
o Dodržujte hodnoty napínací síly uvedené v převodovém listu pro napínání a
dopínání (po 24 hod provozu).
•
Kontrolujte vyrovnání čel řemenic do jedné roviny (Obrázek 22) pomocí pravítka, nebo
laserového pravítka GATES.
JANKA ENGINEERING, s. r. o., Vrážská 143, 153 01 Praha 5
IČO: 27912612 • DIČ: CZ27912612 • www.janka.cz
29/40
Obrázek 23 Měření napětí řemene pomocí Tension Testeru
Poznámka:
•
Pokud právě není k dispozici převodový list, může být k měření napnutí řemenic použita
přibližná metoda (pouze pro dočasný provoz, např. pro najíždění zařízení):
o Na spodní stupnici nastavit pomocí kroužku hodnotu “f“ = 1,5 mm pro každých 100
mm “T“.
o Horní kroužek ponechat na hodnotě nula.
o Napříč řemenicemi položit rovné pravítko.
o Tension Tester položit kolmo na střed řemene a vyvinout dostatečně velký tlak na
tester, dokud spodní okraj spodního kroužku nebude v ose s rovinou pravítka.
o Pomocí horního kroužku určit F (sílu průhybu [N]).
o Výsledek porovnat s hodnotami F´ a F´´ (viz Tabulka 10).
o Poznámka:
a) jestliže naměřené F je menší než F´je nutné dopnutí řemene
b) jestliže naměřené F je větší než F´´ je nutné povolení řemene.
Napnutí řemene musí být kontrolováno dle převodového listu (viz Příloha 3 a Příloha 4)
pravidelně a vždy po prvních 24 provozních hodinách.
Obrázek 24 Přibližná metoda pro měřené napnutí řemene
JANKA ENGINEERING, s. r. o., Vrážská 143, 153 01 Praha 5
IČO: 27912612 • DIČ: CZ27912612 • www.janka.cz
30/40
Tabulka 10 Informativní hodnoty pro dočasné napínání řemenů
Postup pomocí zvukového měřiče napětí (Sonic Tension Meter)
Požadované hodnoty pro měření jsou udány v převodovém listu, který je součástí technické
dokumentace. Vzor je v příloze.
Postup (Sonic Tension Meter – akustický)
•
Zadat hodnoty
o měrné hmotnosti řemene – MASS;
o šířky řemene – WIDTH;
o délky větve řemene – SPAN.
•
Přidržet senzor cca 10 cm od řemene a lehce uhodit prstem do řemene.
•
Naměřenou hodnotu f (frekvence [Hz]) porovnat s hodnotami min/max dopínací frekvence
(vzor - příloha).
•
Poznámka:
o jestliže naměřené f je menší než „Minimální frekvence Hz (Sonic), je nutné dopnutí
řemene
o jestliže naměřené f je větší než „Maximální frekvence Hz (Sonic), je nutné povolení
řemene.
o Všimněte si v převodovém listu (viz Příloha 3 a Příloha 4) uvedených hodnot
napínací frekvence Hz pro napínání a dopínání (po 24 hod. provozu) a dodržujte je.
Důležitá upozornění
• Problémy z důvodu nedostatečného napnutí řemene
o Nadměrné opotřebení z důvodu vyvracení řemene z drážky řemenic.
o Nadměrný provozní hluk.
o Nadměrné vibrace řemene.
•
Problémy z důvodu přepnutí řemene
JANKA ENGINEERING, s. r. o., Vrážská 143, 153 01 Praha 5
IČO: 27912612 • DIČ: CZ27912612 • www.janka.cz
31/40
o Nadměrné zatížení ložiska, hřídele a motoru s následným poklesem jejich životnosti.
o Zvyšující se zatížení všech dalších komponentů.
o Zvýšení vibrací a hluku.
Tabulka 11 Pouzdra Taper-Lock® používaná u ventilátorů Janka
Pouzdro
Taper-Lock
Utahovací
moment upínacích
šroubů (Mn)
Počet upínacích
šroubů (ks)
Šrouby s vnitřním
šestihranem (“)
Klíč (mm)
1108
1210
1610
1615
2012
2517
3020
3535
4030
5,6
20
20
20
30
50
90
115
170
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1/4“
3/8“
3/8“
3/8“
7/6“
1/2“
5/8“
1/2“
5/8“
3
5
5
5
6
6
8
10
12
Obrázek 25 Montáž a demontáž řemenic
9. REVIZE A OPRAVY
•
Revize výrobku se provádí 1x za půl roku. Při revizi se především kontroluje:
o ověření stavu ložisek;
o čistota vnitřních ploch, hlavně oběžného kola;
o stav oběžného kola – házivosti;
o vibrace a chvění vef celého ventilátorového soustrojí – Tabulka 2;
o řádné dotažení šroubů elektromotoru k jeho uložení
o stav a napnutí klínových řemenů v souladu s ČSN 02 3109;
o stav izolátorů;
JANKA ENGINEERING, s. r. o., Vrážská 143, 153 01 Praha 5
IČO: 27912612 • DIČ: CZ27912612 • www.janka.cz
32/40
•
Pokud při revizi, opravě dojde k výrazné změně zatížení je nutno provést taková opatření, aby
základ nezměnil výškovou polohu (užít vyrovnávací plechy nebo zajistit stlačení izolátoru
maticemi svorníků). Po revizi se postupně každý izolátor uvede do původního stavu
(vyrovnávací plechy nebo uvolnění matic svorníků)
•
Upozornění: Při poškození nebo přílišném vytažení klínových řemenů je nutno vyměnit vždy
všechny klínové řemeny (celá sada).
•
Zjištěné a opravené závady se zaznamenávají v „Knize oprav a revizí“, kterou je uživatel
výrobku povinen vést.
•
Pro rychlé odstranění závad jsou v příloze 1 uvedeny možné příčiny poruch a jejich odstranění.
10. LIKVIDACE
•
Předpokládaná životnost ventilátoru při dodržení podmínek provozu a údržby je 10 let. U
ventilátorů se speciální povrchovou úpravou se životnost ventilátoru určuje dle stavu a povahy
prostředí ve kterém pracuje a podle složení, teploty a vlhkosti dopravované vzdušiny.
•
Po uplynutí životnosti výrobku, jeho následné likvidaci, je nutno postupovat podle zákona č.
185/2001 Sb.
•
Železné a neželezné kovy se musí sešrotovat. Elektromotory, ložiska, izolátory a klínové
řemeny se likvidují podle pokynů jejich výrobce.
11. ZÁRUKY
Při dodržení podmínek uvedených v tomto návodě poskytuje výrobce záruku 1 rok ode dne
expedice ze závodu.
JANKA ENGINEERING, s. r. o., Vrážská 143, 153 01 Praha 5
IČO: 27912612 • DIČ: CZ27912612 • www.janka.cz
33/40
12. PŘÍLOHY
Příloha 1 Poruchy a jejich odstranění
Příčiny jiných poruch elektromotoru nebo instalace zjistí a odstraní odborník – elektrikář
JANKA ENGINEERING, s. r. o., Vrážská 143, 153 01 Praha 5
IČO: 27912612 • DIČ: CZ27912612 • www.janka.cz
34/40
Příloha 2 Schéma zapojení elektromotorů - ukázky
!!!VŽDY POSTUPUJTE PŘI ZAPOJENÍ ELEKTROMOTORŮ DLE POKYNŮ A DOPORUČENÍ JEJICH
VÝROBCE!!!
JANKA ENGINEERING, s. r. o., Vrážská 143, 153 01 Praha 5
IČO: 27912612 • DIČ: CZ27912612 • www.janka.cz
35/40
Příloha 3 Převodový list – VZOR I
List (řemenového) převodu ventilátoru – pro napínání tužkou GATES
JANKA ENGINEERING, s. r. o., Vrážská 143, 153 01 Praha 5
IČO: 27912612 • DIČ: CZ27912612 • www.janka.cz
36/40
Příloha 4 Převodový list – VZOR II
List (řemenového) převodu ventilátoru – pro napínání zvukovým měřičem napnutí řemenů
GATES SONIC TENSION METER model 507C.
JANKA ENGINEERING, s. r. o., Vrážská 143, 153 01 Praha 5
IČO: 27912612 • DIČ: CZ27912612 • www.janka.cz
37/40
Příloha 5 Materiál a nástroje potřebné k specielní montáži (není součástí dodávky)
•
Stahovák (stažení kola ventilátoru).
•
Mechanický měřič napnutí řemenů GATES Tension Testeru (tužkový).
•
Zvukový měřič napnutí řemenů GATES SONIC TENSION METER model 507C.
•
Pravítko, nebo laserové pravítko GATES (vyrovnání čel řemenic do jedné roviny)
•
Měrka - opotřebení boků drážky řemenic.
Obrázek 26 Měřiče napnutí řemenů GATES – Tension Tester a SONIC
Obrázek 27 Laserové pravítko GATES
JANKA ENGINEERING, s. r. o., Vrážská 143, 153 01 Praha 5
IČO: 27912612 • DIČ: CZ27912612 • www.janka.cz
38/40
13. DODATEK
Související normy a předpisy
ČSN EN ISO 4017
Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě - Výrobní třídy A a B
ČSN EN ISO 4032
Šestihranné matice, typ 1 - Výrobní třída A a B
ČSN EN ISO 7089
Ploché kruhové podložky - Běžná řada - Výrobní třída A
ČSN 02 1739
Podložky pro tyče I, U, IE, UE
ČSN 02 3109
Hnací klínové řemeny klasických průřezů
ČSN 12 2002
Ventilátory. Všeobecné bezpečnostní požadavky
ISO 14694:2003
Industrial fans -- Specifications for balance quality and vibration levels
ISO 14695:2003
Industrial fans -- Method of measurement of fan vibration
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro
zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba
elektrických zařízení - Všeobecné předpisy
ČSN 33 2000-5-54 ed. 2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba
elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče
ochranného pospojování
ČSN 33 2030
Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny
ČSN 33 2190
Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických strojů a pohonů s
elektromotory
ČSN 34 3205
Obsluha elektrických strojů točivých a práce s nimi
ČSN 35 0010
Točivé elektrické stroje. Zkoušky
ČSN EN 13501-1+A1
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1:
Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
ČSN 73 5105
Výrobní průmyslové budovy
ČSN 33 2000-1 ed. 2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska,
stanovení základních charakteristik, definice
Zákon č.185/2001 Sb.
Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Vyhláška č. 50/1978 Sb.
o elektrotechnické způsobilosti
JANKA ENGINEERING, s. r. o., Vrážská 143, 153 01 Praha 5
IČO: 27912612 • DIČ: CZ27912612 • www.janka.cz
39/40
Zpracovatel: JANKA ENGINEERING, s. r. o.
JANKA ENGINEERING, s. r. o. Vrážská 143,
153 01 Praha 5, Radotín
tel.: + 420 251 088 777
e-mail: [email protected]
JANKA ENGINEERING, s. r. o., Vrážská 143, 153 01 Praha 5
IČO: 27912612 • DIČ: CZ27912612 • www.janka.cz
40/40
Download

Návod k montáži a obsluze VENTILÁTORY_18092012_CZ.pdf