Radiální ventilátory
V JANKA ENGINEERING vyrábíme široké spektrum radiálních nízkotlakých a středotlakých ventilátorů o průměru
oběžného kola od 160 do 1250mm o jejichž parametrech bude informovat tento katalog.
PRACOVNÍ PODMÍNKY
Naše ventilátory jsou navrženy pro vnitřní teploty od -20 °C to +40°C (-4°F to 104°F).
Teplota přívodního vzduchu pro ventilátory s řemenovým převodem je od - 20°C to +85°C (-4°F to 185°F).
Maximální pracovní teplota ventilátorů s přímým pohonem je +50°C (122°F).
KATEGORIZACE VENTILÁTORŮ
Podle vstupní
strany
Jednostranně sací
RHN, RSH, RSHJ, RNZM
Oboustranně sací
RHN/2, RSH/2
Nízkotlaké
RNH, RNH/2, RNZM
Středotlaké
RSH, RSH/2, RSHJ
Podle tlaku
Podle druhu
pohonu
S přímým pohonem
PM,PP
Poháněné řemenovým převodem na rámu
PR
S / bez motoru, s/bez tlumících vložek, s/bez klapek,
Podle vybavení
S/bez krycích mřížek,s/bez krytem motoru
Bez nebezpečí výbuchu (BNV )
Podle prostředí
instalace
ZONE 2 / Exe/T3
ZONE 1 / Exd/T4
2
Radiální ventilátory
Obsah
Společné údaje
Akustické veličiny
.2
10
Radiální nízkotlaké jednostranně sací ventilátory
s převodem klínovými řemeny ( typ RNH PR )
s přímým pohonem ( typ RNH PM )
12
.27
Radiální nízkotlaké ventilátory oboustranně sací
s převodem klínovými řemeny ( typ RNH/2 PR )
36
Radiální středotlaké ventilátory jednostranně sací
s převodem klínovými řemeny ( typ RSH PR )
s přímým pohonem ( typ RSH PM )
s převodem klínovými řemeny ( korozivzdorné – typ RSHJ )
.47
.62
69
Ostatní typy radiálních ventilátorů
s přímým pohonem – patkopřírubový motor
79
Náhradní díly a příslušenství
83
Radial fans
Contens
General specification
Sound levels
.2
10
Radial low – pressure single suction fans
- with frame and V-belt transmission ( type RNH PR )
- direct – driven fans with foot - motor ( typ RNH PM )
12
27
Radial low pressure double suction fans
with frame and V-belt transmission ( type RNH/2 PR )
.36
Radiální středotlaké ventilátory jednostranně sací
with frame and V-belt transmission ( type RSH PR )
direct – driven fans with foot - motor ( type RSH PM )
with frame and V-belt transmission ( corosion proof – typ RSHJ )
.47
.62
.69
Other types of fans
Direct driven fans with foot-flange motors
79
Spare parts and accesories
83
3
NÍZKOTLAKÉ VENTILÁTORY
RNH PM
Nízkotlaký ventilátor s přímým pohonem,
průtok 320 – 75000 m3/h, tlak 1000 Pa
RNH PR
Nízkotlaký ventilátor s pohonem klínovým řemenem,
průtok 540 – 75600 m3/h, tlak 1200 Pa
RNH PM
Nízkotlaký ventilátor patkopřírubový,
průtok 290 – 5760 m3/h, tlak 900 Pa
RNH/2 PR
Nízkotlaký oboustranně sací ventilátor,
průtok 250 – 52200 m3/h, tlak 1200 Pa
4
RNZM
Nízkotlaký ventilátor uložený vertikálně,
průtok 1760 – 20700 m3/h, tlak 1000 Pa
STŘEDOTLAKÉ
VENTILÁTORY
RSH PR
Středotlaký ventilátor s pohonem
klínovým řemenem,
průtok 250 – 52200 m3/h, tlak 2350 Pa
RSH PM
Středotlaký ventilátor s přímým pohonem,
průtok 540 – 15100 m3/h, tlak 2000 Pa
RSH PP
Středotlaký ventilátor patkopřírubový,
průtok 540 – 4680 m3/h, tlak 2000 Pa
-2-
RSHJ PR
Speciální typ středotlakého ventilátoru,
průtok vzduchu 250 – 52200 m3/h až do
2350 Pa
RSH/2 PR
Středotlaký oboustranně sací ventilátor
bez motoru,
průtok 250 – 52200 m3/h, tlak 2350 Pa
RSA PR
Středotlaký ventilátor s pohonem
klínovým řemenem,
průtok 12500 – 65500 m3/h, tlak 3850 Pa
TRANSPORTNÍ
VENTILÁTORY
TVA
-3-
SPOLEČNÉ ÚDAJE
GENERAL
SPECIFICATION
Provedení a podmínky provozu
Sací ústí pro ventilátory BNV ( Bez nebezpečí
výbuchu ) jsou vyrobena z plechu, popř. prolisem
v bočnici ventilátoru pro zónu 1 mají sací ústí
mědené. Ostatní dílce jsou vyrobeny z pozinkovaného
nebo černého ocelového plechu a tyčí L a U třídy
11.Vzduch musí být bez mechanických nečistot,
vláknitého prachu a příměsí, které by se usazovaly na
oběžném kole a spirální skříni nebo by působily
přílišnou korozi oceli, hliníku a zinku, popřípadě
mědi. Teplota prostředí, v němž ventilátory pracují se
musí pohybovat od -20°C do + 40°C, teplota
dopravovaného vzduchu pak v rozmezí -20°C až +
85°C u ventilátorů s převodem. U ventilátorů na
přímo nesmí teplota dopravovaného vzduchu
přesáhnout +50°C
Implementation and working conditions
Inlet cones for Non-EX are manufactured from
aluminium sheet, fans for Zone 1 has inlet cones
from copper. The other units are manufactured
from galvanized or carbon steel and staffs L nad
U class 11. ( ČSN ). The air must be without
mechanical contamination, fibrous dust and
adulterants, which may be collects in fan wheels
and housing or may cause large corrosion of steel,
aluminium and zinc, i. a copper. Surroundings
temperature, where the fans work, must move
from -20°C to +40°C, the delivered temperature
of belt-driven fan then in range from -20°C to
85°C. The delivered temperature of direct-driven
fan may not overshoot +50°C.
Používané veličiny a značky
Objemový průtok vzduchu
Used dimensions, units and signs
V ( m3·s-1 ), ( m3·h-1 )
Celkový dopravní tlak ventilátoru
Celk. účinnost ventilátoru ( na čepu kola )
Hustota dopravovaného vzduchu
Volume air flow
pcv ( Pa )
Total pressure
(%)
Total efficiency
 ( kg·m-3 )
Air density
Teplota dopravovaného a okolního vzduchu t ( °C )
Otáčky ventilátoru
Jmenovitý výkon elektromotoru
Fan speed
Pi, P m ( kW )
Hmotnost sady vypsaných izolátorů
mi ( kg )
Hmotnost ventilátoru s motorem
mv ( kg )
Hodnota efektivní rychlosti
Temperature of delivered air
n ( min-1 )
Rated motor power
vef ( mm·s-1 )
Polohy a provedení se určují vždy v pohledu ze strany
sání, u oboustranně sacích ventilátorů ze strany
odvrácené od převodu. Čísla poloh vycházejí ze
směru proudění a výstupu vzduchu z ventilátoru,
provedení pak z umístění motoru vzhledem
k ventilátoru.
Tab.1 určuje obecná pravidla určení polohy.
Tab. 2 a 3 uvádí konkrétní příklady označování poloh
a provedení.
Poznámka: Velikosti 250 až 400 se nevyrábějí
v poloze 5aP a 6aL.
pcv ( Pa )
(%)
 ( kg·m-3 )
t ( °C )
n ( min-1 )
Pi, P m ( kW )
Weight of rendered
antivibration mountings set
mi ( kg )
Weight of fan with motor
mv ( kg )
Efective speed value
Určování poloh a provedení
V ( m3·s-1 ), ( m3·h-1 )
vef ( mm·s-1 )
Position-determinations and imple-mentations
The positioms and implementations are always
identified from the view to inlet side, by double
inlet fans from the side, which is retrograded
from transfer. The position – numbers come from
the view of circulation and fan air outlet,
implementations then from motor placement
owing to the fan.
The tablet 1 identifies the general principles for
po-sition determination .
The tablets 2 and 3 quote concrete examples of
positions and implementations designation.
Note: Sizes 250 till 400 aren´t manufactured in
positions 5aP and 6aL.
-4-
POOSITIONS
Tab.1
Tab.2
Pozn: Polohy 7 a 8 platí pouze pro patkkopřírubové provedení
Note: Pos. 7 and 8 are valid only for foot-flange motor.
Tab.3
Označování pro objednání.
1.) Typ - viz výše.
2.) Velikost
Hodnota velikosti je dána průměrem oběžného kola
3.) Norma
4.) Poloha
Označování poloh je přehledně uvedeno v tabulce
1, 2 a 3 ( viz. výše ).
5.) Provedení
Designation for ordering
1.) Type - See the top next
2.) Size
Value of the size is identified from fan wheel
average in millimetres.
3.) Norm
4.) Position
Position designation is stated in the tablet 1 and 2
( as above ).
X – u ventilátorů s přímým pohonem
0 – bez rámu a izolátorů chvění
1 – s rámem bez izolátorů chvění
2 – s rámem a izolátory chvění
5.) Implementation
X – by direct driven fans
0 – without base frame and antivibration mountings
1 – with base frame without antivibration
mountings
2 – with base frame and antivibration mountings
-5-
X – u ventilátorů
X – by direct driven fans
0 – bez izolátorů chvění
1 – s izolátory
0 – without antivibration mountings
1 – with antivibration mountings
6.) Motor
6.) Motor
7.) Otáčky ventilátoru
Uvádí se u ventilátorů s převodem klínovými
řemeny.
7.) Fan speed
- Is quoted by belt driven fans
Příklady:
Examples:
RNH 630 PR-6.L.0–BNV–5,5kW-605ot.
RNH 630 PR-6.L.0–BNV–5,5kW-605ot
Radiální nízkotlaký ventilátor s převodem , do prostředí bez nebezpečí výbuchu, velikost 630,
v poloze 6L ( viz tab 3. ) ,bez izolátorů chvění
s motorem 5,5 kW, otáčky 605 ot·min-1
Radial low-pressure belt driven fan, Non-Ex, size
630, position 6L ( see tab 3.) , motor power 5,5 kW,
fan speed 605 RPM, without
antivibration
mountings.
RNH 315 PM-5.2-Zóna1-1,5kW
RNH 315 PM-5.2-Zóna1-1,5kW
Radiální nízkotlaký ventilátor s přímým pohonem,
do prostředí s nebezpečím výbuchu ( Zóna1)
v poloze 5 s rámem a izolátory.
Radial
low-pressure direct driven-driven fan,
Zone 1, size 315, position 5, with base frame and
antivibration mountings.
RSH/2 400 VK-BNV
Radiální středotlaký oboustranně sací ventilátor o
velikosti 400 s volným koncem do prostředí bez
nebezpečí výbuchu.
RSH/2 400 VK-BNV
Radial middle-pressure fan without electric motor ,
Non-Ex, size 400
Vysvětlivky / Explanation
PR
PM
- ventilátor s převodem a rámem
- belt driven fan with frame
- ventilátor napřímo s patkovým motorem
- direct driven fan with foot motor
PP
VK
RNH
RSH
- ventilátor napřímo s patkopřírubovým motorem
- direct driven fan with foot-flange motor
- ventilátor s volným koncem
- fan without electric motor
Radiální nízkotlaký ventilátor
Radial low-pressure fan
Radiální středotlaký ventilátor
Radial middle presure fan
-6-
Vyráběné typy ventilátorů
RNH/2
RNH jednostranně sací
Popis ventilátoru
Stará norma
Nové označení
nízkotlaký s převodem
a rámem BNV
nízkotlaký s převodem a rámem Zóna 1 motor Exe/T3
PK 12 3410
RNH PR xx.xx BNV
PK 12 3411
RHN PR xx.xx Zóna2
250, 315, 400, 630
nízkotlaký s převodem a rámem Zóna 1 motor Exd/T4
nízkotlaký s přímým
pohonem - BNV
nízkotlaký s přímým pohonem Zóna 1 motor Exe/T3
nízkotlaký s přímým pohonem Zóna 1 motor Exd/T4
PK 12 3412
RNH PR xx.xx Zóna1
250, 315, 400, 500,
630, 800,
1000, 1250
PK 12 3415
N 0089/84
RNH PM xx.xx BNV
250, 315, 400, 630
PK 12 3416
RNH PM xx.xx Zóna2
250, 315,400
PK 12 3417
RNH PM xx.xx Zóna1
nízkotlaký napřímo s patkopřírubovým motorem
nízkotlaký oboustranně sací
PK 12 3132
RNH PP xx.xx BNV
PK 12 3413
RNH/2 PR xx.xx
BNV
160, 200, 250, 315,
400
630, 800, 1000
500, 630, 800,
1000, 1250
PK 12 3414
RNH/2 PR xx.xx
Zóna1
500, 630, 800,
1000
PK 12 3228
RSH PR xx.xx Zóna1
500, 630, 800,
1000
N 0090/84
RSH PM xx.xx BNV
250, 315, 400, 500,
630
s převodem a rámem BNV
nízkotlaký oboustranně sací s pře-
RSH jednostranně sací
vodem a rámem Zóna1 Exd/T4
středotlaký s převodem a rámem - Zóna 1, Exe T3, Exd T4
středotlaký s přímým
pohonem BNV
středotlaký korozivzdorný
s převodem a rámem
středotlaký s převodem
a rámem - BNV
středotlaký napřímo s patkopřírubovým motorem
Tab 4.
N 0247/87
PK 12 3227
PK 12 3133
RSHJ xx.xx BNV
RSH PR xx.xx BNV
RSH PP xx.xx BNV
Vyráběné velikosti
250, 315, 400, 500,
630, 800,
1000, 1250
250, 315,400
250, 315, 400, 500
630, 800, 1000
200, 250, 315, 400,
500
630, 800, 1000
160, 200, 250, 315,
400
Poznámka:
Zóna 1 s elektromotorem v provedení exe/T3 podle ČSN 33 2320, ČSN EN 50 014 a ČSN EN 50 019
Zóna 1 s elektromotorem v provedení exd/T4 podle ČSN 33 2320, ČSN EN 50 014 a ČSN EN 50 018
Pro ventilátory RSH PP ( PK 12 3133 ) platí stejné charakteristiky jako pro ventilátory RSH PM ( N 0090/84 ).
- od strany 62.
Pro ventilátory RNH PP ( PK 12 3132 ) pro velikosti 250, 315 a 400 stejné charakteristiky jako pro ventilátory
typu RNH PM ( PK 12 3415 ) – od strany 27.
-7-
RNH single inlet
Manufactured types of fans
Description of the fan
low-pressure belt driven fan with
frame - Non - Ex
low-pressure belt driven fan with
frame Zone 1 motor Exe/T3
low-pressure belt driven fan with
frame Zone 1 motor Exd/T4
low-pressure direct driven fan
Non - Ex
low-pressure direct driven fan
Zone 1 motor Exe/T3
low-pressure direct driven fan
Zone 1 motor Exd/T4
low-pressure fan, direct driven
Old norm
New norm
Produced sizes
250, 315, 400, 500, 630, 800,
1000, 1250
PK 12 3410
RNH PR xx.xx BNV
PK 12 3411
RHN PR xx.xx Zóna2
250, 315, 400, 630
PK 12 3412
RNH PR xx.xx Zóna1
250, 315, 400, 500, 630, 800,
1000, 1250
PK 12 3415
RNH PM xx.xx BNV
250, 315, 400, 630
PK 12 3416
RNH PM xx.xx Zóna2
250, 315,400
PK 12 3417
RNH PM xx.xx Zóna1
250, 315,400
PK 12 3132
RNH PP xx.xx BNV
160, 200, 250, 315, 400
PK 12 3413
RNH/2 PR xx.xx BNV
500, 630, 800, 1000, 1250
RNH/2 PR xx.xx Zóna1
500, 630, 800, 1000
RSH PP xx.xx BNV
160, 200, 250, 315, 400
RSH PR xx.xx BNV
200, 250, 315, 400, 500
630, 800, 1000
RSH PR xx.xx Zóna1
500, 630, 800, 1000
RSH PM xx.xx BNV
250, 315, 400, 500, 630
RSHJ xx.xx BNV
250, 315, 400, 500
630, 800, 1000
RSH single inlet
RNH/2
with foot-flange motor - Non-Ex
low pressure, belt driven fan
doube inlet - Non-Ex
low pressure, belt driven fan
double inlet Zone1 Exd/T4
PK 12 3414
middle-pressure fan, direct driven
PK 12 3133
with foot-flange motor - Non-Ex
middle-pressure belt driven fan
PK 12 3227
with frame - Non-Ex
middle-pressure belt driven fan
PK 12 3228
with frame, Zone 1, Exe T3, Exd T4
middle-pressure direct driven fan
N 0090/84
Non - Ex
middle-pressure fan - corrosion N 0247/87
proof - Non - Ex
Note:
Zone 1 Exe/T3 with electric motor by ČSN 33 2320, ČSN EN 50 014 and ČSN EN 50 019
Zone 2 Exe/T4 with electric motor by ČSN 33 2320, ČSN EN 50 014 and ČSN EN 50 018
For fans RSH PP ( PK 12 3133 ) is valid the same characteristics like RSH PM ( N0090/84 ) type. – page 62.
For fans RNH PP ( PK 12 3132 ) – for sizes 250,315 and 400 is valid the same characteristics like RSH PM
( PK 12 3415 ) type. – page 27.
-8-
Rozměry spirálních skříní, sání a výtlaků/ Sizes of housings, inlets and
outlets
Rozměrová tabulka
Spirální skříň
Velikost
Size
Příruba výtlaku ( Otvory )
Příruba sání ( svorník * )
Outlet - flange ( Slots )
*
Housing
Inlet-flange ( bolt )
------
A
B
C
d
D
d1
200
200
140
182
152 156
F
G
200
235
M6
250
250
180
225
190 191
250
285
315
315
225
286
240 243
315
350
400
400
280
366
305 306
400
445
500
500
355
452
355 392
500
545
630
630
450
574
446 490
630
680
800
800
560
721
568 608
800
860
1000
1000 710
902
718 760 1000 1070
1250
1250 900 1127 893 950 1250 1320
počet
8
l
16
M8
25
16
20
b
m1
-
40°
15°
12
M10
a
10°
25
m2
-
M16
20
24
32
35
v2
85
90
105
100
115
7
10
8
14
105
9°
30 120 120
60 5°37,5´
18
80
90
117
117
132
132
30
107
107
38
*) Do velikosti 500 je sací ústí připrvněno šrouby nebo lisováno v bočnici
*) The inlet is fasten till the size 500 with screws.
Poznámka: Příruba výtlaku u velikosti 200 se vyrábí z pozinkovaného plechu.
Note: Outlet-flange by the sizes 200 is manufactured from the galvanised sheet steel.
-9-
počet
92,5
11°15´
7°30´
d2
72,5 77,5
100
25
M12
v1
115
10
24
RNH/2, RSH/2 Velikosti od 250 do 630 / Sizes from 250 to 630
Velikost vent
Otvory / Holes
A
C
Size of fan
Počet / Number
250
315 337
315
400 422
400
500 522
500
630 652
630
800 822
4
d
b
12 30
RNH/2, RSH/2 Velikosti 800 a 100 / Sizes 800 and 1000
Velikost vent
Otvory / Holes
A
C
Size of fan
Počet / Number
800
1000 1034
36
1000
RNH/2 – 1250
- 10 -
1250 1284
44
d
b
m1
12 30 120
v1
97
102
Příklad určování pracovního bodu
ventilátoru RNH 500 PR
Deternimation of design point for
RNH 500 PR ( example )
- 10 -
HLUČNOST
SOUND LEVELS
Hladiny
akustického
výkonu
v jednotlivých
oktávových pásmech, vyzařované do výtlačného
potrubí se určí ze vztahu:
Acoustic outputs in particular octave-ranges, which
are radiated into the blower tubing, can be identified
from this relation:
LPp2 = L PA + LI
LPp2 = L PA + LI
- LPp2 .. hladiny akustických výkonů v jednotlivých
oktávových pásmech vyzařovaných do
výtlačného potrubí ( db(P)).
- LPp2 . acoustic output levels in particular octaveranges, which are radiated into the blower
tubing (dB(P).
- LPA ... hladina akustických výkonů, korigovaná dle
průběhu útlumu váhového filtru A zvučkopěru, platná pro výtlak ventilátoru (db(P,A).
- LPA....acoustic output level, which is revised
according to decrement process of soundmeasurning weight filter A, valid for fan
discharge ( dB(P,A)
- LI ….. relativní hladiny akustických výkonů pro
výtlak ( db ( P)).
- LI….. relative acoustic output levels for discharge
( dB(P)).
Poznámka: Hodnoty LPA a příslušný úsek
charakteristiky a, b nebo c jsou uvedeny ve
výkonových charakteristikách.
Note: L PA values and relevant section characteristic a,
b or c are stated in discharge characteristic.
Hladina
akustického
výkonu
v jednotlivých
oktávových pásmech vyzařovaných do sacího potrubí
se určí podle vztahu:
Acoustic outputs in particular octave-ranges, which
are rediated into the inlet tubing, can be identified
from this relation:
LPp1 = L PA + LII
- LPp1…acoustic output levels in particular octaveranges, which are rediated. Into the inlet
tubing ( dB ( P ).
LPp1 = L PA + LII
- LPp1 .. hladiny akustických výkonů v jednotlivých
oktávových pásmech vyzařovaných do
sacího potrubí ( dB(P)).
- LPA ... hladina akustických výkonů, korigovaná dle
průběhu útlumu váhového filtru A zvukoměru, platná pro výtlak ventilátoru (dB(P,A).
- LPA…acoustic output level, which is revised
according to decrement process of soundmeasuring weight filter A, valid for fan
discharge ( dB(P,A)).
- LII….. relativní hladiny akustických výkonů pro
sání ( dB ( P)).
- LII…. relative acoustic output levels for inlet
( dB (P)).
Poznámka: Hodnoty LPA a příslušný úsek
charakteristiky a, b nebo c jsou uvedeny ve
výkonových charakteristikách.
Note: LPA values and relevant section characteristic a,
b or c are stated in discharge characteristic.
Hladiny akustických tlaků v jednotlivých oktávových
pásmech vyzařovaných do okolí ze sání , spirální
skříně a motoru, měřené ve vzdálenosti 1 m od sání
ventilátoru při připojeném potrubí na výtlaku a za
předpokladu volného akustického pole se určí ze
vztahu:
Acoustic pressure levels in particular octave-ranges,
rediated into the surroundings from inlet, housing and
motor, measured in 1m distance from fans inlet at
tubing connected on discharge and providing open
acoustic field, can be identified from this relation:
Lo1 = L PA + LIII
Lo1 = LPA + LIII
- Lo1 .. hladiny akustických tlaků v jednotlivých
oktávových pásmech ve vzdálenosti 1m od sání
a v ose sání ( dB ).
- Lo1 … acoustic pressure levels in particular octaveranges in 1m distance from inlet and inlet axe
(dB)
- LIII…relativní hladiny, platné pro volné sání, ve
vzdálenosti 1m od sání a v ose sání ( dB ).
- LIII … relative levels, valid from open inlet, in 1m
distance from inlet and inlet axe ( dB )
- 11 -
Poznámka: Hodnoty LPA a příslušný úsek charakteristiky a, b nebo c jsou uvedeny ve výkonových
charakteristikách.
Hluk v okolí ventilátorového soustrojí, tj. hluk vyzařovaný do okolí ze spirální skříně a z pohonu ventilátoru při
připojeném potrubí na sání i výtlaku se určí ze vztahu:
Ldlvs = LPA + LIV
- Ldlvs .. hladina akustického tlaku v okolí
ventilátorového soustrojí v jednotlivých oktávových pásmech ve vzdálenosti 1m od obrysu ventilátoru ( db )
- LIV … relativní hladiny akustických tlaků pro okolí
ventilátorového soustrojí ( dB )
Poznámka: Hodnoty LPA a příslušný úsek charakteristiky a, b nebo c jsou uvedeny ve výkonových
charakteristikách.
–
Note: LPA values and relevant section characteristic a, b or c are stated in discharge characteristic.
Noise in fan set surroundings, so noise rediated ito the surroundings from housing and from fan drive at tubing
connected on inlet and discharge, can be identified from this relation
Ldlvs = LPA + LIV
- Ldlvs … noise in fan set surroundings in particular
octave-ranges in 1m distance from fan
profile ( db )
- LIV … relative acoustic presure levels for fan set
surroundings ( db )
Note: LPA values and relevant section characteristic a, b or c are stated in discharge characteristic.
Relative levels LI ( db (P))
Size, characteristic section, fan speed n ( min-1 ), middle frequence of octave range f ( Hz )
Note: „b“ – it obtains for all range of discharge characteristic
- 12 -
- 13 -
- 14 -
- 15 -
- 16 -
- 17 -
- 18 -
- 19 -
- 20 -
- 21 -
- 22 -
Tabulky k rozměrovým náčrtkům pro ventilátory RNH 250, 315, 400, 500 a 1250 PR
Tablets for dimensional sketches – fans RNH 250, 315, 400, 500 and 1250 ( Belt – frame )
os. výška/póly
Mot.size/
Size
Fan position
/Num. of poles
(kW)
71 / 4
0,25
84
37
71 / 4
0,37
83
39
315
80 / 4
0,55
82
41
(pol.1-4)
73 / 2
0,55
80 / 4
0,75
80 / 2
1,1
82
42
90 / 2
1,5
80
45
71 / 4
0,37
84
48
80 / 4
0,55
82
51
385
80 / 4
0,75
82
52
(pol.1-4)
90 / 4
1,1
90 / 4
1,5
79
59
320
100 / 4
2,2
72
77
(pol.5;6)
100 / 4
3
71
81
80 / 6
0,55
79
73
90 / 4
0,75
78
90 / 4
1,1
77
40
50
J
98
380
100 / 4
112 / 4
3
4
69
65
102
116
(pol.5;6)
90 / 6
0,75
82
90 / 6
1,1
81
100 / 6
1,5
79
112 / 6
2,2
76
155
132 / 6
3
75
160
112 / 4
4
74
165
132 / 4
5,5
75
132 / 4
7,5
160 / 8
nebo
5,5
160 / 8
7,5
40
100
50
150
126
126
70
3,54
I
40
2,2
100
1,5
60
90 / 4
100
40
126
60
270
475
100
(pol.1-4)
75
625
139
180
3,5
75
126
195
3
450
123
355
5
81
305
(pol.1-4)
155
115
240
225
315
500
78
100 / 4
P45
76
76
280
3,6
57
H
(pol.5;6)
400
6
3
G
126
80 / 2
80
280
F
100
41
5
E
140
82
P42
42
0,75
(pol.5;6)
174
181
1248
117
1269
1480
(pol.1;2)
1L;3L;4L
180 / 8
11
6L
180 / 8
11
6aL
180 / 8
11
1380
1L
200 / 8
15
(pol.3;4)
18,5
220 / 8
22
1L;3L;4L
250 / 8
30
6L
250 / 8
30
6aL
250 / 8
30
1L
283 / 8
40
3L;4L
283 / 8
40
6L;6aL
283 / 8
40
5
7
9
153
82,5
893
220 / 8
6L;6aL
1430
900
1L;3L;4L
102
1250
15
P821A
15
200 / 8
1350
1565
1180
1580
pol.5-6a
P821B
200 / 8
135
109
180
116
1720
P821C
3L;4L
6L;6aL
9
P820A
6aL
1250
D
92
190
180
250
C
180
6L
B
455
1L
3L;4L
38
A
355
všechny
2,4
mv (kg)
Rozměry / Dimensions (mm)
500
500
všechny
84
Hmot.
Weight
82
P42
400
všechny
4
P43
315
všechny
P46
250
PM
P42
Poloha
ventilátoru
142
Izolátory - Antivib. mountings
Poč.
Typ
z
mi (kg)
Num. Type (mm)
Velikost
ventilátoru
194
149
1850
Tabulky k rozměrovým náčrtkům pro ventilátory RNH 250, 315, 400, 500 a 1250 PR
Tablets for dimensional sketches – fans RNH 250, 315, 400, 500 and 1250 ( Belt – frame )
- 23 -
Poloha
ventilátoru
Fan position
OV / NP
Size/RPM
NP
Rozměry / Dimensions (mm)
K
L
M
200
71 / 4
300
315
250
80 / 4
všechny
N
71 / 4
73 / 2
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
d
100
154
175
-
790
20
-
140
308
20
348
230
14
300
-
-
-
300
80 / 4
300
80 / 2
300
80 / 2
300
90 / 2
450
71 / 4
400
80 / 4
600
80 / 4
všechny
90 / 4
600
-
-
190
530
210
177,5
210
-
1025
20
100
-
355
20
395
700
100 / 4
1025
400
100 / 4
všechny
500
250
170
90 / 4
350
170
90 / 4
350
170
350
170
100 / 4
310
420
100 / 4
210
520
112 / 4
210
350
90 / 4
170
150
202
222
950
1154
18
-
-
404
18
440
100
14
252,5
272,5
-
1360
20
340
340
505
20
545
500
14
340
400
200
400
200
100 / 6
600
200
400
400
132 / 6
600
400
112 / 4
600
400
132 / 4
800
400
600
600
1L
132 / 4
160 / 8
870
3L;4L
nebo
630
720
1830
870
(pol.1L)
1200
6L
112 / 6
160 / 8
6aL
1250
-
90 / 6
všechny
14
1025
80 / 6
90 / 6
+
700
90 / 4
-
-
-
2070
630
170
1200
1L;3L;4L
180 / 8
870
400
400
6L
180 / 8
630
6aL
180 / 8
630
1L
200 / 8
1080
3L;4L
200 / 8
870
6L;6aL
200 / 8
870
1L;3L;4L
220 / 8
-
-
-
6L;6aL
220 / 8
-
-
-
1L;3L;4L
250 / 8
-
680
800
400
170
815
1670
(pol.3L)
1430
570
770
770
570
1830
515
6L
250 / 8
-
1080
400
6aL
250 / 8
-
870
400
1L
283 / 8
680
3L;4L
283 / 8
470
6L;6aL
283 / 8
680
1430
570
400
625
1460
(pol.4L)
1270
170
970
2790
30
1030
1090
970
1670
570
610
-
1370
(pol.6L)
-
970
-
1370
640
-
(pol.6aL)
-
530
530
400
870
2280
Tabulky k rozměrovým náčrtkům pro RNH 630 PR
Tablets for dimensional sketches – fans RNH 630 PR
- 24 -
1370
1370
1080
400
30
1370
770
770
1370
170
22
Rozměry ventilátoru - Dimensions of fan
F.P
A ( mm )
B ( mm )
C ( mm )
630
450
446
1L, 2P
5P, 5aP, 6L, 6aL
F ( mm )
G ( mm )
H ( mm )
I ( mm )
J ( mm )
227
245
100
100
40
125
NP
P
Poloha ventilátoru
DPM
Fan position
Díry č.
F.P
( mm ) ( - ) ( kW )
8
700
600
Motor
112
E ( mm )
800
3L, 3P, 4L, 4P
O.V.
D ( mm )
Rozměry / Dimensions
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
P
Holes NO: ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm )
1,5
1, 5,
132
8
2,2 - 3
132
6
5,5
112
8
1,5
132
8
2,2 - 3
132
6
5,5
160
8
4
160
6
7,5-11
160
8
4
160
6
7,5-11
1L, 3L, 4L, 6L, 6aL
7, 13
16
2, 8
2P, 3P, 4P, 5P, 5aP
10, 14
180
600
95
95
100
85
225
200
313
15
1L, 3L, 4L, 6L, 6aL
1, 6, 7
11, 16
2P, 3P, 4P, 5P, 5aP
4, 8, 9
14, 15
Rozměry / Dimensions
Motor
O.V.
NP
P
Q
( mm )
(-)
( kW )
( mm )
S
T
X
Y
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
Typ Izolátoru
Hmotnost
Průměr děr
Type of damper
Weight
Diameter of holes
m ( kg )
d ( mm )
(-)
Poč. / No
8
1,5
132
8
2,2 - 3
267
132
6
5,5
273
112
8
1,5
240
132
8
2,2 - 3
132
6
5,5
160
8
4
160
6
7,5-11
343
160
8
4
323
160
6
7,5-11
343
330
1560
20
20
245
ISTAKO P44
112
240
267
5
14
273
323
Vysvětlivky / Explanatory notes
NP – počet pólů elektromotoru / number of motor poles
FP – poloha ventilátoru / fan position
DPM – Díry pro montáž izolátorů chvění ISTAKO / Holes for placing vibration dampers ISTAKO.
Tabulky k rozměrovým náčrtkům pro RNH 800 PR
Tablets for dimensional sketches – fans RNH 800 PR
Rozměry ventilátoru - Dimensions of fan
F.P
A ( mm )
B ( mm )
C ( mm )
D ( mm )
E ( mm )
F ( mm )
G ( mm )
H ( mm )
I ( mm )
J ( mm )
1L, 2P
800
560
568
1000
282
345
140
100
60
270
3L, 3P, 4L, 4P
900
- 25 -
5P, 5aP, 6L, 6aL
800
Motor
Poloha ventilátoru
DPM
O.V.
NP
P
Fan position
Díry č.
( mm )
(-)
( kW )
F.P
Holes NO:
112
6
2,2
132
8
2,2
112
6
2,2
132
8
2,2
132
8
3a4
1L
1, 3, 12, 7, 16
14, 12, 3, 8, 15
1L, 3L, 4L, 6L, 6aL
Rozměry / Dimensions
L1
L4
L5
L6
L7
L8
P
1,2,13
7, 16
2P, 3P, 4P 5P, 5aP
14, 13, 2
8, 15
132
8
3a4
132
6a8
3
3L, 4L, 6L, 6aL
1, 2, 13, 7, 16
3P, 4P, 5P, 5aP
2, 8, 13, 14, 15
132
6a8
3
132
6
5,5
160
8
4
7, 16
132
6
5,5
3, 8, 12
160
8
4
14, 15
132
6
5,5
1, 2, 13
160
8
4
7, 16
132
6
5,5
2, 8, 13
160
8
4
1, 3, 12
1L, 3L, 4L
2P, 3P, 4P
6L, 6aL
5P, 5aP
295
550
180
180
-
-
300
185
335
14, 15
160
6
7,5
1L, 3L, 4L, 6L, 6aL
160
6
7,5
2P, 3P,4P, 5P, 5aP
14, 12, 3, 8, 15
160
6
11
1L, 4L, 6L, 6aL
1, 3, 12, 7, 16
14, 12, 3, 8, 15
1, 3, 12, 7, 16
160
6
11
2P, 4P, 5P, 5aP
160
6
11
3L
1, 3, 12, 7, 16
14, 12, 3, 8, 15
160
6
11
3P
180
6
15
1L, 3L, 4L, 6L, 6aL
1, 3, 12, 7, 16
15
2P, 3P, 4P, 5P, 5aP
14, 12, 3, 8, 15
6
L3
( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm )
2P
180
L2
NP – počet pólů elektromotoru / number of motor poles
FP – poloha ventilátoru / fan position
DPM – Díry pro montáž izolátorů chvění ISTAKO / Holes for placing vibration dampers ISTAKO.
RNH 800
Rozměry / Dimensions
Motor
P
Q
S
T
X
Y
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
1950
25
25
720
( mm )
(-)
( kW )
112
6
2,2
132
8
2,2
112
6
2,2
132
8
2,2
132
8
3a4
132
8
3a4
Type of damper
(-)
Hmotnost
Průměr děr
Weight
Diameter of holes
Poč. / No
m ( kg )
5
475
d ( mm )
22
482
P63
NP
1000 ( Pol1L, 2P )
O.V.
Typ Izolátoru
475
500
500
500
- 26 -
6a8
3
523
132
6a8
3
523
132
6
5,5
523
160
8
4
523
132
6
5,5
494
160
8
4
132
6
5,5
160
8
4
132
6
5,5
515
160
8
4
515
160
6
7,5
537
160
6
7,5
537
160
6
11
160
6
11
160
6
11
160
6
11
180
6
15
180
6
15
900 ( Pol3, 4 )
132
494
494
800 ( Pol 5P - 6aL )
494
558
P65
558
558
558
676
676
NP – počet pólů elektromotoru / number of motor poles
FP – poloha ventilátoru / fan position
DPM – Díry pro montáž izolátorů chvění ISTAKO / Holes for placing vibration dampers ISTAKO.
- 27 -
Tabulky k rozměrovým náčrtkům pro RNH 1000 PR
Tablets for dimensional sketches – fans RNH 1000 PR
Rozměry ventilátoru - Dimensions of fan
F.P
A ( mm )
B ( mm )
C ( mm )
D ( mm )
1L, 2P
3L, 3P, 4L, 4P
1000
710
720
DPM
Fan position
Díry č.
F.P
Holes NO:
3
1L, 3L, 4L, 6L, 6aL
1, 5, 7, 13, 16
2, 8, 10, 14, 15
P
( mm ) ( - ) ( kW )
133
8
133
8
3
2P, 3P, 4P, 5P, 5aP
163
8
4
1L, 3L, 4L, 6L, 6aL
1, 4, 7, 13, 16
163
8
4
2P, 3P, 4P, 5P, 5aP
2, 8, 11, 14, 15
160
8
5,5
1L, 2P
7,5
160
160
180
180
180
200
200
200
200
1,2,3,6,7,12,16
7,5
3P, 4P
8,9,12,13,14,15
5,5
6L, 6aL
1,2,3,5,7,12,16
7,5
5P, 5aP
3,8,10,12,13,14,15
8
11
1L
2,3,4,5,7,12,16
6
15
2P
3,8,10,11,12,13,15
8
11
3L, 6L
2,3,4,5,7,13,16
6
2,8,10,11,12,13,15
15
4P, 5P
8
11
6aL
1,2,4,6,7,12,16
6
15
5aP
3,8,9,11,13,14,15
1L
2,3,4,5,7,11,16
6
2P
4,8,10,11,12,13,15
6
3L
2,3,4,5,7,12,16
6
4P
3,8,10,11,12,13,15
6
4L
2,3,4,6,7,12,16
6
3P
3,8,9,11,12,13,15
6
6L, 6aL
2,3,4,6,7,13,16
5P, 5aP
2,8,9,11,12,13,15
6
6
I ( mm )
J ( mm )
357
425
140
100
60
270
18,5
18,5
18,5
18,5
Rozměry / Dimensions
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
P
( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm )
1,2,4,6,12,7,16
3L, 4L
8
H ( mm )
14,13,11,9,8,15
5,5
8
G ( mm )
940
Poloha ventilátoru
Motor
NP
F ( mm )
1100
5P, 5aP, 6L, 6aL
O.V.
E ( mm )
1200
175
400
400
400
350
190
295
Vysvětlivky / Explanatory notes
NP – počet pólů elektromotoru / number of motor poles
FP – poloha ventilátoru / fan position
DPM – Díry pro montáž izolátorů chvění ISTAKO / Holes for placing vibration dampers ISTAKO.
- 28 -
230
410
NP
P
Q
S
T
X
Y
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
(-)
( kW )
( mm )
133
8
3
625
133
8
3
Pol
163
8
4
1L
163
8
4
2P
160
8
160
160
8
8
180
180
200
8
7,5
655
5,5
Pol
7,5
3L, 4P
Weight
Diameter of holes
Poč. / No
m ( kg )
d ( mm )
5
706
760
828
5,5
515
11
Pol
6
15
4L, 3P
8
11
6
15
8
11
490
6
15
Pol
6
Průměr děr
5,5
7,5
180
Type of damper
Hmotnost
(-)
18,5
P65
O.V.
Typ Izolátoru
P63
Rozměry / Dimensions
Motor
2350
25
25
849
881
870
7
924
6L, 5P
6
200
6
18,5
6
525
6
Pol
18,5
6
200
6
P820A
200
987
6aL
18,5
5aP
6
Vysvětlivky / Explanatory notes
NP – počet pólů elektromotoru / number of motor poles
FP – poloha ventilátoru / fan position
DPM – Díry pro montáž izolátorů chvění ISTAKO / Holes for placing vibration dampers ISTAKO.
XX – poloha ventilátoru, uveďte prosím při objednávce
- 29 -
22
- 30 -
- 31 -
- 32 -
- 33 -
- 34 -
- 35 -
Rozměry ventilátorů RNH PM do velikosti 400 / Fan sizes RNH PM – max. size 400.
(kW)
No.
Type
m v (kg)
80/6
0,37
80/4
0,55
80/6
0,37
80/4
0,75
90/4
1,1
36,3
90/8
90/8
90/6
90/6
100/6
112/4
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
4
53,2
55,7
53,2
55,7
69,1
76,1
F
G
H
I
J
- 36 -
325
d
12
12
50
10
335
250
255
40
40
442
Pozn. První číslo ve sloupci „Typ motoru“ označuje osovou výšku motoru, druhé číslo počet pólů.
Note. First number in collum means motor size, second number means number of poles.
h
7
10
702
14
100
297
100
-
69
Y
297
260
250
320
355
350
385
567
77
X
47
-
47
225
400
500
280
240
315
W
594
U
340
594
T
567
77
728
S
440
R
440
24
29
57
400
90/8
90/8
90/6
90/6
100/6
112/4
E
Q
590
434
458
564
90/4
P
2 x 200 2x190
116
92
108
80/4
98
O
120
N
148
M
130
L
162,5
K
80/6
195
Type
80/6
D
45
4
Fan Size
315
C
305
645_35_M8_G116.12 ( 50 Sha )
33,4
400
4
644_35_M8_G116.12 ( 50 Sha )
Motor
Typ
80/4
B
32,4
4
Velikost
ventilátoru
250
250
25,3
3 x 150
400
345_25_M8_G45.12 ( 40 Sha )
4
A
23,4
240
Type
175
Fan size
Rozměry / Dimensions
40
Weight
315
Hmotnost
100
Typ
250
Silentbloky / Rubber dampers
265
Počet
294
PM
180
Typ
335
Motor
190
Velikost
ventilátoru
207,5
J
275
182
I
230
400
500
H
45
540
620
G
50
500
565
355
500
F
570
22,8
E
355
P63
22
D
450
P62
4
C
690
2,8
74
84
101
97
89
B
446
P46
A
630
75
4
Rozměry (mm)
1000
27
75
149
V
187
(pol.1,3,5)
409
(pol.5a)
159
(pol.5a)
25
-
Pozn. První číslo ve sloupci „Typ motoru“ označuje osovou výšku motoru, druhé číslo počet pólů.
Note. First number in collum means motor size, second number means number of poles.
- 37 -
h
d
14
950
U
437
(pol.1,3,5)
14
215
T
14
570
S
-
50
R
75
400
Q
55
P
50
O
123
N
55
M
492
L
560
K
526
Typ
112/8
112/8
132/8
132/6
132/6
160/8
160/8
160/8
180/8
850
Motor
648
630
Hmotn.
Weight
m v (kg)
112
118
131
131
138
225
236
257
304
mi
(kg)
2,4
740
500
z
(mm)
55
Velikost
ventilátoru
Fan size
Izolátory
Počet
Typ
No.
Type
P43
350
630
PM
(kW)
1,5
2,2
3
4
5,5
4
5,5
7,5
11
50
500
Motor
Typ
Type
112/8
112/8
132/8
132/6
132/6
160/8
160/8
160/8
180/8
300
Velikost
ventilátoru
Fan size
RNH160PP (BNV, ZONA1)
- 38 -
RNH160PP (BNV, ZONA1)
- 39 -
RNH200PP (BNV, ZONA1)
- 40 -
RNH250PP (BNV, ZONA1)
- 41 -
RNH315PP (BNV, ZONA1)
- 42 -
RNH400PP (BNV, ZONA1)
- 43 -
- 44 -
RNH PP
Velikost
ventilátoru
Fan size
160
200
250
315
400
Motor
Typ
Type
63/4
71/2
63/4
71/2
80/6
80/4
80/6
80/4
90/4
90/4
90/8
90/8
90/6
90/6
PM
( kW )
0,12
0,55
0,18
0,55
0,37
0,55
0,37
0,75
1,1
1,5
0,37
0,55
0,75
1,1
Hmotn.
Weight
m ( kg )
8,5
11
9
11,5
16
15
20,5
20
20
25
30,5
33.5
32,5
35,5
A
318
336
318
336
412,5
412,5
457,5
457,5
506
506
561
561
561
561
100/6
1,5
44
592
Rozměry / Dimensions
B
C
277
311
319
325
415
441
526
558
671
706
D
100
112
100
112
125
125
125
125
140
140
140
140
140
140
E
80
90
80
90
100
100
100
100
100
125
100
125
100
125
F
40
45
40
45
50
50
50
50
56
56
56
56
56
56
G
230
245
230
245
330
150
375
150
156
181
436
181
156
181
160
140
63
203
h
a
b
d
128
160
110
160
156
208
110
160
190
250
180
240
315
225
d1
d2
v1
m1
v2
m2
195
95
0
70
0
195
80
80
70
0
250
285
90
315
350
72,5
8xM8
105
77,5
100
100
12xM8
305
400
280
400
445
115
105
Pozn. První číslo ve sloupci „ Typ motoru “ označuje osovou výšku motoru, druhé číslo počet pólů motoru.
Note. First number in collum „ Type of motor “ means motor size, second number means number of poles.
Ventilátory typu RNH PP vyrábíme pouze v polohách 7 a 8
RNH PP type is manufactured only for positions 7 and 8
- 45 -
- 46 -
- 47 -
- 48 -
- 49 -
- 50 -
- 51 -
- 52 -
Typ
PM
Počet
Typ
z
mi
Weight
No.
Type
(mm)
(kg)
m v (kg)
5P;6L
132/6
4
132/6
5,5
75
5P;6L
132/6
5,5
3L;4P;3P;4L
132/4
7,5
5P;6L
132/4
7,5
3L;4P;3P;4L
160/4
11
5P;6L
160/4
11
75
3L;4P;3P;4L
112/6
3
93
327
5P;6L
112/6
3
93
327
3L;4P
132/6
4
91
343
3P;4L
132/6
4
91
343
5P;6L
132/6
4
91
343
3L;4P
132/6
5,5
90
3P;4L
132/6
5,5
90
5P;6L
132/6
5,5
3L;4P
160/6
7,5
3P;4L
160/6
5P;6L
160/6
3L;4P
3P;4L
257
74
160/6
11
81
442
160/6
11
81
442
5P;6L
160/6
11
81
442
98
528
45,6
528
3L;4P
200/6
18,5
95
578
3P;4L;5P;6L
200/6
18,5
95
578
3L;4P;3P;4L
160/8
4
5P;6L
160/8
4
3L;4P;3P;4L
160/8
5,5
167
632
3P;6L
160/8
5,5
167
632
3L;4P
160/8
7,5
177
664
3P;4L
160/8
7,5
5P;6L
160/8
7,5
177
3L;4P
180/8
11
173
724
3P;4L
180/8
11
173
724
5P;6L
180/8
11
173
724
3L;4P
200/8
15
88
833
3P;4L
200/8
15
5P;6L
200/8
15
172
8
172
10
595
120
177
88
100
420
98
40
420
84
15
650 pol. 3L;4P;4L;3P - 570 pol. 6L;5P
84
7,5
15
40
7,5
180/6
825 pol. 3L; 4P; 4L; 3P - 715 pol. 6L; 5P
420
180/6
577
350
3L;4P
725
350
84
3P;4L;5P;6L
418
350
44
90
8
540
302
318
5,6
407
P62
P46
255
100
248
3L;4P;3P;4L
75
J
100
4,8
630
8
232
585
75
I
735
78
4
H
920
3
132/6
G
80
112/6
P43
5P;6L
3L;4P;3P;4L
F
530
78
E
80
79
3
D
630
2,2
112/6
C
750
112/6
B
100
5P;6L
3L;4P;3P;4L
A
224
40
79
540 pol. 3L;4P;4L;3P - 468 pol. 6L;5P
2,2
460
(kW)
330
Type
112/6
261
Fan position
3L;4P;3P;4L
Rozměry (mm)
800
800
Hmotnost
1000
630
Izolátory
P63
500
ventilátoru
Motor
P820D
Fan size
Poloha
P63
Velikost
ventilátor
u
595
664
150
57
88
- 53 -
664
833
833
K
L
200/6
M
O
N
P82
0D
3L;4P;3P;4L
18,5
P
Q
R
S
165
150
T
U
740
20
920
20
1140
20
V
809
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
1155
100
487
750
pol.3L;4P
1155
255
368
1455
100
pol.4L;3P
1155
405
100
310
1155
255
pol.6L;5P
1455
100
1155
695
1455
255
1455
-
-
14
80
1555
885
-
1455
1455
-
800
1230
560
1010
750
660
120
-
380
255
300
330
40
126
750
465
814
395
1290
1290
625
398
1760
145
pol.6L;5P
1760
-
1605
100
840
-
100
-
-
1760
-
814
pol.4L;3P
14
470
395
80
100
90
1290
1860
100
2330
1605
1120
395
145
100
560
1410
420
40
146
pol.3L;4P
814
1660
620
1960
100
650
1605
880
700
395
1760
1290
650
625
1355
100
930
-
710
935
595
60 pro P820 D
1355
2200
100
785
1980
100
pol.3L;4P
1100
850
22
350
2200
350
595
2200
100
pol.4L;3P
1980
1050
1510
850
520
350
pol.6L;5P
1200
14
1200
2200
970
22
525
40 pro P63, P65,
270 pro P820D , 146 pro P63, P65
2060
630
- 54 -
Počet
Typ
z
mi
Weight
(kW)
No.
Type
(mm)
(kg)
m v (kg)
5P;6L
200/6
18,5
165
809
3L;4P
200/6
22
88
834
3P;4L
200/6
22
5P;6L
200/6
22
3L;4P;3P;4L
225/6
30
5P;6L
225/6
30
52
834
150
1012
P820C P820C
P820C
152
3L;4P
160/8
7,5
160/8
7,5
3L;4P
180/8
11
3P;4L
180/8
11
5P;6L
180/8
11
3L;4P
200/8
15
3P;4L
200/8
15
5P;6L
200/8
15
3L;4P
225/8
18,5
3P;4L
225/8
18,5
5P;6L
225/8
18,5
3L;4P
225/8
22
3P;4L
225/8
22
5P;6L
225/8
22
3L;4P
250/8
30
3P;4L
250/8
30
5P;6L
250/8
30
3L;4P
280/8
40
3P;4L
280/8
40
5P;6L
280/8
40
115
3L;4P
280/8
55
213
3P;4L
280/8
55
5P;6L
280/8
55
3L;4P
250/8
30
3P;4L;5P;6L
250/8
30
3P;4L
280/8
40
3P;4L;5P;6L
280/8
40
3L;4P
280/8
55
3P;4L;5P;6L
280/8
55
10
149
D
E
F
G
H
I
J
1012
135
149
152
C
834
149
3P;4L;5P;6L
B
904
904
150
976
135
1057
150
124
124
150
1305
150
1417
165
1577
190
165
2164
188
181
2433
175
165
2550
100
10
P820B
10
P820B
1180
1500
150
1090
135
1100
P820B
10
940
9
P820B
152
10
P821D
10
P820A
124
115
115
213
11
140
1287
pol.3L;4
P
35
1147 pol. 3L;4P;4L;3P
12
858
11
970 pol 6L;5P
213
1800
1250
9
149
P821C
1000
88
88
P821B
800
A
100
PM
Type
40
Typ
Fan position
953 pol. 3L; 4P; 4L; 3P - 818 pol 6L; 5P
ventilátoru
Fan size
P65
ventilátoru
Rozměry (mm)
853
Hmotnost
617
Izolátory
526
Motor
1250
Poloha
1250
Velikost
a 4L;3P
1110
pol.6L;5
P
Pozn: První číslo ve sloupci „Typ motoru“ označuje osovou výšku motoru, druhé číslo označuje počet pólů.
Note: First numer in collum „Type of motor“ means motor size, second number means number of poles.
- 55 -
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
1090
2760
1050
2010
760
1460
922
760
2760
pol.3L;4P
140
2760
100
1820
22
590
1600
597
1350
pol.6L;5P
1600
1410
20
-
440
1310
2865
2010
-
1350
2200
pol.4L;3P
22
100
1260
1760
22
1600
100
698
1050
2010
440
100
1140
650
655
60
590
100
1260
270
1820
1410
100
-
100
1880
2200
-
710
2860
850
1050
1570
2300
1650
2200
1260
850
1500
2400
2200
25
2300
1200
14
350
1500
2760
2010
1140
1600
1350
440
1600
2760
2400
1760
2760
2760
2400
1760
2010
2010
100
500
100
60
1270
100
837,5
1095
1400
1560
100
2150
240
650
450
-
1650
860
950
2700
240
250
240
380
860
1010
-
600
1600
550
1350
1020
Pozn: První číslo ve sloupci „Typ motoru“ označuje osovou výšku motoru, druhé číslo označuje počet pólů.
Note: First numer in collum „Type of motor“ means motor size, second number means number of poles.
- 56 -
RNH/2 160 (BNV,ZONA1)
- 57 -
RNH/2 180 (BNV,ZONA1)
- 58 -
RNH/2 200 (BNV,ZONA1)
- 59 -
RNH/2 225 (BNV,ZONA1)
- 60 -
RNH/2 250 (BNV,ZONA1)
- 61 -
RNH/2 280 (BNV,ZONA1)
- 62 -
RNH/2 315 (BNV,ZONA1)
- 63 -
RNH/2 355 (BNV,ZONA1)
- 64 -
RNH/2 400 (BNV,ZONA1)
- 65 -
RNH/2 500 (BNV,ZONA1)
- 66 -
RNH/2 630 (BNV,ZONA1)
- 67 -
RNH/2 800 (BNV,ZONA1)
- 68 -
RNH/2 1000 (BNV,ZONA1)
- 69 -
RNH/2 1250 (BNV,ZONA1)
- 70 -
- 71 -
- 72 -
- 73 -
- 74 -
- 75 -
- 76 -
- 77 -
- 78 -
- 79 -
- 80 -
- 81 -
Rozměry (mm)
0,37
71/2
0,55
80/2
0,75
31,6
235
80/2
1,5
32,6
(pol.5;6)
E
90/2
1,5
79
45
90/2
2,2
79
48
71/2
0,55
83
50
385
80/2
1,1
82
53
(pol.1-4)
90/2
1,5
90/2
2,2
79
59
320
100/2
3
73
74
(pol.5;6)
80/2
1,1
90/2
1,5
90/2
2,2
100/2
3
112/2
4
112/2
5,5
90/2
1,5
90/2
2,2
100/2
3
Poloha
Motor
ventilátoru
os.výška/póly
Fan position
size/poles
všechny
L
N
120
200
-
-
200
80/2
310
80/2
310
71/2
všechny
80/2
all
90/2
O
126
40
100
50
150
114,5
240
225
315
126
W
X
Y
Z
d
254
20
394
180
14
308
20
348
230
14
40
305
280
(pol.5;6)
625
147
(pol.1-4)
3,5
P
Q
169
475
175
pol.5-6a
R
S
T
U
V
126
132
161
77
75
71/2
-
3
77
M
380
122
129
80
78
63/2
71/2
All
K
114
40
7,5
(pol.1-4)
100
132/2
3,54
81
P46
500
83
100
5,5
(pol.5;6)
80
99
65
65
5
J
60
4
112/2
3,6
70
P43
I
77
75
75
P45
H
75
112/2
6
56
280
G
155
all
77
P42
(pol.1-4)
F
175
500
3
315
42
355
všechny
79
39
355
all
P42
2,4
400
400
5
82
500
všechny
P42
190
all
4
180
1,1
250
0,55
92
72
152
(pol.1-4)
29,5
80/2
all
83
D
28,2
140
2,95
C
260
200
70
B
71/2
315
200
P41
A
26,9
všechny
všechny
250
(kg)
126
71/2
250
(kg)
126
0,25
all
mv
(mm)
40
63/2
5
mi
Type
40
No.
100
(kW)
100
PM
size/poles
50
os.výška/póly
Fan position
všechny
z
50
ventilátoru
Size
200
Typ
148
ventilátoru
Počet
140
Izolátory/ Antivibration mountings
142
Motor
Poloha
179,5
Velikost
80
65
180
147
120
-
620
20
80
45
300
-
-
-
100
154
175
-
790
20
-
140
450
90/2
315
71/2
všechny
80/2
all
90/2
400
100
-
-
190
530
210
177,5
210
-
1025
20
600
-
355
20
395
90/2
0
80/2
250
250
-
170
90/2
all
100/2
310
420
112/2
210
520
112/2
210
350
170
350
90/2
500
400
90/2
1025
320
všechny
150
202
222
950
1154
18
-
-
404
18
440
100
14
252,5
272,5
-
1360
20
340
340
505
20
545
500
14
340
300
90/2
100/2
14
700
100/2
všechny
700
400
-
-
-
600
200
- 82 -
all
112/2
400
112/2
600
132/2
800
420
Tabulky k rozměrovým náčrtkům pro ventilátory RSH 630 PR
Tables for dimensional sketches – fans RSH 630 ( Belt – frame )
FP
A ( mm )
B ( mm )
C ( mm )
1L, 2P
D ( mm )
E ( mm )
F ( mm )
G ( mm )
H ( mm )
I ( mm )
J ( mm )
227
225
100
100
40
125
800
3L, 3P, 4L, 4P
630
450
446
5P, 5aP, 6L, 6aL
FP
600
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
125
300
300
300
270
95
-
-
-
20
L11
P
Q
S
T
X
Y
Průměr děr
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
Diameter of holes
325
312,5
330
1560
20
20
665
14
Poloha ventilátoru
Hmotnost vent.
DPM
Izolátory chvění
Počet
OV
NP
P
Fan position
Weight of fan
Díry číslo
Vibration dampers
Number
( mm )
(-)
( kW )
FP
( kg )
Holes NO:
ISTAKO
(-)
P47
Všechny - All
700
Motor
5
100
4
2,2
1L, 3L, 6aL
3
100
4
2,2
4
2,2
2P, 4P, 5aP
4
2,2
4L, 6L
4
4
112
2, 11, 19, 20, 21
282
1, 3, 10, 18, 22
285
3P, 5P
3
112
282
285
3
100
1, 2, 10, 19, 22
285
3
100
282
282
3, 11, 18, 20, 21
285
1L, 3L, 6aL
1, 3, 10, 18, 22
2P, 4P, 5aP
3, 11, 18, 20, 21
291
4L, 6L
4
1, 4, 10, 17, 22
3P, 5P
5,5
132
4
132
160
2
160
4, 11, 17, 20, 21
1L, 3L
303
1, 4, 10, 17, 22
7,5
2P, 4P
309
4, 11, 17, 20, 21
5,5
4L, 6L, 6aL
303
1, 5, 10, 16, 22
7,5
3P, 5P, 5aP
309
5, 11, 16, 20, 21
11
1L, 4L, 6L, 6aL
328
1, 6, 10, 15, 10
15
2P, 3P, 5P, 5aP
354
6, 10, 15, 20, 22
11
3L
328
1, 5, 10, 16, 22
15
4P
354
5, 11, 16, 20, 21
Vysvětlivky / Explanatory notes: NP – Počet pólů elektromotoru / Number of motor poles
FP – Poloha ventilátoru / Fan position
DPM - Díry pro montáž izolátorů chvění ISTAKO
- Holes for placing vibration dampers ISTAKO
- 83 -
Tabulky k rozměrovým náčrtkům pro ventilátory RSH 800 PR
Tables for dimensional sketches – fans RSH 800 ( Belt – frame )
FP
A ( mm )
B ( mm )
C ( mm )
1L, 2P
D ( mm )
E ( mm )
F ( mm )
G ( mm )
H ( mm )
I ( mm )
J ( mm )
282,5
300
140
100
60
125
1000
3L, 3P, 4L, 4P
800
560
568
5P, 5aP, 6L, 6aL
FP
Všechny - All
900
800
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
125
300
300
300
270
95
95
90
140
20
L11
P
Q
S
T
X
Y
Průměr děr
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
Diameter of holes
325
335
-
1950
25
25
720
14
Rozměr Q závisí ma poloze ventilátoru a je uveden v následující tabulce
Dimension Q depends on a fan positron and it is presented in next table.
Q ( mm )
460
3L, 4P
520
3P, 4L
400
5P, 6L
385
DPM
Izolátory chvění
Počet
P
Fan position
Weight of fan
Díry číslo
Vibration dampers
Number
( mm )
(-)
( kW )
FP
( kg )
Holes NO:
ISTAKO
(-)
474
1, 2, 3, 4, 8, 11
17, 20, 22
100
112
100
112
100
112
100
112
4
4
4
4
130
4
130
4
130
4
130
4
160
4
160
160
4
4
3
4
3
4
3
4
3
4
5,5
7,5
5,5
7,5
5,5
7,5
5,5
7,5
11
11
11
1L, 3L, 4L
2P, 4P, 3P
6L, 6aL
5P, 5aP
1L, 3L, 4L
2P, 4P, 3P
489
474
1, 4, 11, 13, 17, 18
19, 20, 22
489
474
1, 2, 3, 4, 6, 11, 17
20, 22
489
474
160
180
180
4
4
4
4
15
15
22
22
9
9
9
1, 4, 11, 15, 17, 18
19, 20, 22
489
502
1, 2, 3, 4, 9, 11, 17
19, 22
504
502
2, 4, 11, 12, 17, 18
19, 20, 22
504
1, 2, 3, 4, 8, 11, 17
19, 22
6L, 6aL
555
2, 4, 11, 13, 17, 18
19, 20, 22
5P, 5aP
1L, 3L
1, 2, 3, 4, 8 11, 13, 19, 22
2P, 4P
2, 8, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 22
4L, 6aL
1, 2, 3, 4, 7, 11, 13, 19, 22
3P, 5aP
2, 8, 11, 13, 17, 18, 19, 20 22
6L
1, 2, 3, 4, 6, 11, 15, 19, 22
569
5P
160
P44
Hmotnost vent.
NP
P47
Poloha ventilátoru
OV
P47
Motor
FP
1L, 2P, 5aP, 6aL
2, 6, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22
1L, 3L, 4L
1, 2, 3, 4, 7, 11, 14, 18, 22
2P, 4P, 3P
3, 7, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 22
6L, 6aL
1, 2, 3, 4, 6, 11, 15, 18, 22
5P, 5aP
3, 6, 11, 15 17, 18, 19, 20, 22
1L, 3L, 4L
1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 18, 22
2P, 4P, 3P
3, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 22
674
6L, 6aL
1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 18, 22
5P, 5aP
3, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 22
- 84 -
Vysvětlivky / Explanatory notes: NP – Počet pólů elektromotoru / Number of motor poles
FP – Poloha ventilátoru / Fan position
DPM - Díry pro montáž izolátorů chvění ISTAKO
- Holes for placing vibration dampers ISTAKO
Tabulky k rozměrovým náčrtkům pro ventilátory RSH 1000 PR
Tables for dimensional sketches – fans RSH 1000 ( Belt – frame )
FP
A ( mm )
B ( mm )
C ( mm )
1L, 2P
D ( mm )
E ( mm )
F ( mm )
G ( mm )
H ( mm )
I ( mm )
J ( mm )
358
390
140
100
40
146
1200
3L, 3P, 4L, 4P
1000
710
720
5P, 5aP, 6L, 6aL
FP
Všechny - All
1100
940
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
125
400
400
400
415
115
85
105
-
310
L11
P
Q
S
T
X
Y
Průměr děr
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
( mm )
Diameter of holes
305
410
-
2350
25
25
870
14
Rozměr Q závisí ma poloze ventilátoru a je uveden v následující tabulce
Dimension Q depends on a fan positron and it is presented in next table.
Motor
FP
Q ( mm )
1L, 2P
625
3L, 4P
655
3P, 4L
515
5P, 6L
5aP, 6aL
490
525
Poloha ventilátoru
Hmotnost vent.
DPM
Izolátory chvění
Počet
OV
NP
P
Fan position
Weight of fan
Díry číslo
Vibration dampers
Number
( mm )
(-)
( kW )
FP
( kg )
Holes NO:
6
7,5
ISTAKO
P65
(-)
9
4
11
6
7,5
4
11
6
7,5
4
11
6
7,5
4
11
6
7,5
4
11
6
7,5
4
11
6
7,5
4
11
6
7,5
4
11
6
7,5
4
11
6
7,5
4
11
160
4
15
160
4
15
160
4
15
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
1L
2P
3L
4P
4L
3P
6L
5P
6aL
5aP
1L
737
1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 19, 22
735
737
1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 19, 22
735
737
1, 2, 3, 4, 5, 11, 17, 20, 22
735
737
1, 4, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 22
735
737
1, 2, 3, 4, 7, 11, 17, 20, 22
735
737
1, 4, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 22
735
737
1, 2, 3, 4, 6, 11, 18, 20, 22
735
737
1, 3, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22
735
737
1, 2, 3, 4, 5, 11, 18, 20, 22
735
737
1, 3, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 22
735
749
1, 2, 3, 4, 8, 11, 17, 19, 22
2P
2, 4, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 22
3L
1, 2, 3, 4, 7, 11, 17, 20, 22
4P
1, 4, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 22
4L
1, 2, 3, 4, 5, 11, 17, 19, 22
- 85 -
3P
160
4
15
160
4
15
Motor
2, 4, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 22
6L
1, 2, 3, 4, 8, 11, 18, 20, 22
5P
1, 3, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 22
6aL
1, 2, 3, 4, 7, 11, 18, 20, 22
5aP
1, 3, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 22
Poloha ventilátoru
Hmotnost vent.
DPM
Izolátory chvění
Počet
OV
NP
P
Fan position
Weight of fan
Díry číslo
Vibration dampers
Number
( mm )
(-)
( kW )
FP
( kg )
Holes NO:
ISTAKO
(-)
P65
9
4
4
1L
1, 2, 3, 4, 8, 11, 13, 19, 2
2P
2, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 22
3L
1, 2, 3, 4, 5, 11, 16, 19, 22
4P
2, 5, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 22
22
22
4L
180
4
4
4
4
4
1, 2, 3, 4, 6, 11, 15, 19, 22
925
22
3P
2, 6, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22
6L
1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 19, 22
5P
2, 4, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22
6aL
1, 2, 3, 4, 5, 11, 17, 19,22
5aP
2, 4, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 22
1L
1, 2, 3, 4, 8, 11, 13, 18, 22
2P
3, 8, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 22
3L
1, 2, 3, 7, 11, 13, 14, 22
22
22
30
30
4P
200
7, 8, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 22
1018
4
4
4L
1, 2, 3, 4, 8, 11, 13, 19, 22
3P
2, 8, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 22
6L, 6aL
1, 2, 3, 4, 7, 11, 14, 19, 22
5P, 5aP
2, 7, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 22
30
30
Vysvětlivky / Explanatory notes: NP – Počet pólů elektromotoru / Number of motor poles
FP – Poloha ventilátoru / Fan position
DPM - Díry pro montáž izolátorů chvění ISTAKO
- Holes for placing vibration dampers ISTAKO
- 86 -
RSH250PM (BNV, ZONA1)
- 87 -
RSH315PM (BNV, ZONA1)
- 88 -
RSH400PM (BNV, ZONA1)
- 89 -
RSH500PM (BNV, ZONA1)
- 90 -
RSH630PM (BNV, ZONA1)
- 91 -
- 92 -
Rozměry ventilátorů RSH PM do velikosti 400 / Fan sizes RSH PM – max. size 400.
Hmotnost
240
325
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
W
250
80/2
77
567
340
-
315
90/2
77
567
260
-
10
12
69
702
442
50
10
335
175
K
14
40
255
40
250
40
100
Type
297
100
Fan Size
250
100
265
Motor
Typ
47
320
Velikost
ventilátoru
45
355
294
350
385
180
280
225
335
400
500
190
56
77
240
645_35_M8_G116.12 ( 50 Sha )
305
4
594
1,1
4
594
90/4
112/2
728
400
440
37
440
644_35_M8_G116.12 ( 50 Sha )
590
4
J
2x190
1,5
I
2 x 200
90/2
H
3 x 150
315
G
24
25
F
29
345_25_M8_G45.12 ( 40 Sha )
E
57
4
D
434
0,75
C
458
80/2
B
564
250
A
116
m v (kg)
92
Type
108
No.
98
(kW)
120
Type
148
Fan size
Rozměry / Dimensions
130
Weight
162,5
Typ
195
Počet
250
Silentbloky / Rubber dampers
PM
315
Motor
Typ
400
Velikost
ventilátoru
90/4
400
112/2
Pozn. První číslo ve sloupci „Typ motoru“ označuje osovou výšku motoru, druhé číslo počet pólů.
Note. First number in collum means motor size, second number means number of poles.
- 93 -
d
12
h
7
Y
297
47
X
Velikost
ventilátoru
Fan size
Motor
Typ
Type
P M (kW)
500
100/4
2,2
132/4
5,5
Izolátory
Počet
Number
Typ
Type
z (mm)
4
P43
80
4
P62
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
105
500
355
565
355
500
540
45
400
182
207,5
630
446
690
450
570
620
50
500
230
275
2,4
177
22
7,5
Rozměry (mm) / Dimensions ( mm )
Hmotnost
Weight
m v (kg)
89
630
132/4
m i (kg)
86
184
Velikost
Motor
ventilátoru
Fan size
Typ
Type
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
h
d
500
100/4
300
50
350
55
740
850
522
123
55
75
438
pol.1;3;5
404 pol.5a
188
pol.1;3;5
154 pol.5a
14
14
400
50
420
215
950
1000
526
174
50
75
25
25
-
14
132/4
630
132/4
Pozn: První číslo ve sloupci „ Typ motoru “ označuje osovou výšku motoru , druhé číslo označuje počet pólů
Note: First number in collum „ Type of motor “ means motor size, second number means number of poles.
- 94 -
RSH250PP (BNV, ZONA1)
JANKA Engineering s.r.o
Vrážská 143, 153 01 Praha 5 - Radotín, Česká republika
tel.: +420 251 088 111 ● fax: +420 251 088 155
http://www.janka.cz ● e-mail: [email protected]
RSH315PP (BNV, ZONA1)
JANKA Engineering s.r.o
Vrážská 143, 153 01 Praha 5 - Radotín, Česká republika
tel.: +420 251 088 111 ● fax: +420 251 088 155
http://www.janka.cz ● e-mail: [email protected]
RSH400PP (BNV, ZONA1)
JANKA Engineering s.r.o
Vrážská 143, 153 01 Praha 5 - Radotín, Česká republika
tel.: +420 251 088 111 ● fax: +420 251 088 155
http://www.janka.cz ● e-mail: [email protected]
–––-
JANKA Engineering s.r.o
Vrážská 143, 153 01 Praha 5 - Radotín, Česká republika
tel.: +420 251 088 111 ● fax: +420 251 088 155
http://www.janka.cz ● e-mail: [email protected]
RSH PP
Velikost
Motor
ventilátoru
Typ
PM
Weight
Fan size
Type
( kW )
m ( kg )
A
B
C
D
E
F
G
h
a
b
250
315
80/2
90/2
90/4
112/2
0,75
1,5
1,1
4
11
16
33,5
49
442,5
506
561
613
415
528
671
671
441
558
706
706
125
140
140
190
100
100
100
140
50
56
56
63
330
381
436
483
190
240
305
305
250
315
400
400
180
225
280
280
400
Hmotn.
Rozměry / Dimensions
Pozn. První číslo ve sloupci „ Typ motoru “ označuje osovou výšku motoru, druhé číslo počet pólů motoru.
Note. First number in collum „ Type of motor “ means motor size, second number means number of poles.
Ventilátory typu RSH PP vyrábíme pouze v polohách 7 a 8
RSH PP type is manufactured only for positions 7 and
RSH /2 200 VK(BNV, ZONA1)
JANKA Engineering s.r.o
Vrážská 143, 153 01 Praha 5 - Radotín, Česká republika
tel.: +420 251 088 111 ● fax: +420 251 088 155
http://www.janka.cz ● e-mail: [email protected]
JANKA Engineering s.r.o
Vrážská 143, 153 01 Praha 5 - Radotín, Česká republika
tel.: +420 251 088 111 ● fax: +420 251 088 155
http://www.janka.cz ● e-mail: [email protected]
RSH /2 250 VK(BNV, ZONA1)
JANKA Engineering s.r.o
Vrážská 143, 153 01 Praha 5 - Radotín, Česká republika
tel.: +420 251 088 111 ● fax: +420 251 088 155
http://www.janka.cz ● e-mail: [email protected]
RSH /2 315 VK(BNV, ZONA1)
JANKA Engineering s.r.o
Vrážská 143, 153 01 Praha 5 - Radotín, Česká republika
tel.: +420 251 088 111 ● fax: +420 251 088 155
http://www.janka.cz ● e-mail: [email protected]
RSH /2 400 VK(BNV, ZONA1)
JANKA Engineering s.r.o
Vrážská 143, 153 01 Praha 5 - Radotín, Česká republika
tel.: +420 251 088 111 ● fax: +420 251 088 155
http://www.janka.cz ● e-mail: [email protected]
RSH /2 500 VK(BNV, ZONA1)
JANKA Engineering s.r.o
Vrážská 143, 153 01 Praha 5 - Radotín, Česká republika
tel.: +420 251 088 111 ● fax: +420 251 088 155
http://www.janka.cz ● e-mail: [email protected]
RSH /2 630 VK(BNV, ZONA1)
JANKA Engineering s.r.o
Vrážská 143, 153 01 Praha 5 - Radotín, Česká republika
tel.: +420 251 088 111 ● fax: +420 251 088 155
http://www.janka.cz ● e-mail: [email protected]
RSH /2 800 VK(BNV, ZONA1)
JANKA Engineering s.r.o
Vrážská 143, 153 01 Praha 5 - Radotín, Česká republika
tel.: +420 251 088 111 ● fax: +420 251 088 155
http://www.janka.cz ● e-mail: [email protected]
RSH /2 1000 VK(BNV, ZONA1)
JANKA Engineering s.r.o
Vrážská 143, 153 01 Praha 5 - Radotín, Česká republika
tel.: +420 251 088 111 ● fax: +420 251 088 155
http://www.janka.cz ● e-mail: [email protected]
JANKA Engineering s.r.o
Vrážská 143, 153 01 Praha 5 - Radotín, Česká republika
tel.: +420 251 088 111 ● fax: +420 251 088 155
http://www.janka.cz ● e-mail: [email protected]
JANKA Engineering s.r.o
Vrážská 143, 153 01 Praha 5 - Radotín, Česká republika
tel.: +420 251 088 111 ● fax: +420 251 088 155
http://www.janka.cz ● e-mail: [email protected]
JANKA Engineering s.r.o
Vrážská 143, 153 01 Praha 5 - Radotín, Česká republika
tel.: +420 251 088 111 ● fax: +420 251 088 155
http://www.janka.cz ● e-mail: [email protected]
JANKA Engineering s.r.o
Vrážská 143, 153 01 Praha 5 - Radotín, Česká republika
tel.: +420 251 088 111 ● fax: +420 251 088 155
http://www.janka.cz ● e-mail: [email protected]
JANKA Engineering s.r.o
Vrážská 143, 153 01 Praha 5 - Radotín, Česká republika
tel.: +420 251 088 111 ● fax: +420 251 088 155
http://www.janka.cz ● e-mail: [email protected]
JANKA Engineering s.r.o
Vrážská 143, 153 01 Praha 5 - Radotín, Česká republika
tel.: +420 251 088 111 ● fax: +420 251 088 155
http://www.janka.cz ● e-mail: [email protected]
JANKA Engineering s.r.o
Vrážská 143, 153 01 Praha 5 - Radotín, Česká republika
tel.: +420 251 088 111 ● fax: +420 251 088 155
http://www.janka.cz ● e-mail: [email protected]
JANKA Engineering s.r.o
Vrážská 143, 153 01 Praha 5 - Radotín, Česká republika
tel.: +420 251 088 111 ● fax: +420 251 088 155
http://www.janka.cz ● e-mail: [email protected]
––
JANKA Engineering s.r.o
Vrážská 143, 153 01 Praha 5 - Radotín, Česká republika
tel.: +420 251 088 111 ● fax: +420 251 088 155
http://www.janka.cz ● e-mail: [email protected]
Velikost
Motor
Výpočtové hodnoty
izolátory chvění/antivibration mounting
ventilátoru
Design values

Fan
type
P
montují se do děr č.
počet x typ
z
mi
mv
Fb
size
type
( kW )
mounted to holes no:
no./type
( mm )
( kg )
( kg )
(N)
90/2
1,5
1, 2, 4
55
90
23,4
80/2
1,1
1, 3, 4
51
93
24,2
71/2
0,55
48
81
24,9
4,9
88
140
18,4
4,8
71
124
20,5
66
103
21,2
5,1
250
315
400
500
630
81
6 x P42
82
100/2
3
1, 2, 5
70
90/2
2,2
1, 3, 5
75
90/2
1,5
80/2
1,1
71/2
0,55
112/2
5,5
112/2
4
100/2
3
90/2
2,2
90/2
1,5
80/2
1,1
3,6
3,6
( s -1 )
vef
0,1
1, 3, 5
6 x P45
0,09
0,1
77
1, 2, 5
(N)
5,9
6 x P42
1, 4, 5
Fd
-1
( mm.s )
78
63
77
21,7
5,3
0,2
59
144
207
27
3,6
0,3
61
123
167
30
3,9
0,4
62
3,54
105
152
32
6
0,7
63
101
92
33
3,8
0,6
1, 4, 5
160/2
11
1, 2, 6
68
295
363
24,5
3,6
0,6
132/2
7,5
1, 3, 6
70
251
377
26,7
5,5
0,9
112/2
5,5
1, 4, 6
222
358
28,4
6,9
1,3
112/2
4
100/2
3
73
200
208
29,8
4,5
1,1
90/2
2,2
1, 5, 6
74
182
225
31,3
8,9
2,2
90/4
1,5
160/2
15
1, 2, 6
70
380
536
26,6
6,9
340
374
28
6
72
325
275
28,7
4,1
1,7
73
302
244
29,7
4,6
2,2
278
238
19
7,2
1,5
72
6 x P46
160/2
11
132/4
7,5
132/4
5,5
112/4
4
1, 4, 6
100/4
3
1, 5, 6
100/4
2,2
4,2
2,2
1, 3, 6
6 x P47
6 x P 44
71
77
3,84
4,08
JANKA Engineering s.r.o
Vrážská 143, 153 01 Praha 5 - Radotín, Česká republika
tel.: +420 251 088 111 ● fax: +420 251 088 155
http://www.janka.cz ● e-mail: [email protected]
Velikost
Motor
ventilátoru
typ
P
Fan size
800
1000
( kW )
3L, 4P
180/4
18,5
1,4,7,9,10
160/4
15
1,5,7,9,10
160/4
11
1,4,8,9,10
132/4
7,5
132/4
5,5
112/4
4
100/4
3
200/4
30
2,3,5,8,9
180/4
22
1,3,6,8,9
180/4
18,5
160/4
15
160/4
11
160/6
7,5
Izolátory
Poč. x typ
montují se dle poloh do děr č.:
no.x type
6aL, 5aP
5L,6P
m i ( kg )
m v ( kg )
4L, 3P
96
1,4,7,9,10
10 x P63
1,4,8,9,10
690
380
630
331
101
610
284
81
580
245
565
207
540
173
525
144
100
1,3,8,9,10
1,6,8,9,10
10 x P62
82
57
55,5
84
1,7,8,9,10
1,3,5,8,9
2,3,4,8,9
10 x P64
97
58
1205
796
1,3,4,8,9
10 x P66
91
56
1025
523
945
399
920
350
1,3,5,8,9
1,3,7,8,9
1,3,6,8,9
84
10 x P65
85
57
Rozměry (mm)
A
B
C
D
385
(pol.1-4)
300
pol.5-6a
E
F
G
H
I
J
K
L1
L2
L3
95
390
50
100
40
126
130
165
-
-
117
410
50
100
40
126
153
155
-
-
145
460
65
100
40
126
178
157
-
-
250
250
180
190
315
315
225
240
400
400
280
305
500
500
355
400
580
všechny
polohy
182
600
80
100
40
126
193
500
-
-
630
630
450
485
730
všechny
polohy
230
730
100
100
40
126
235
530
-
-
800
800
560
568
285
930
140
100
40
146
275
645
140
155
1000
1000
710
718
360
1100
140
100
40
146
385
630
-
-
ventilátoru
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
M
N
O
P
R
S
d
250
-
-
-
-
75
420
80
41
370
20
410
20
760
14
315
-
-
-
140
100
430
80
40
435
20
475
20
910
14
450
(pol.1-4)
350
pol.5-6a
565
(pol.1-4)
440
pol.5-6a
940
(pol.3,4)
810
pol.5-6a
1140
(pol.3,4)
990
pol.5-6a
Velikost
Fb
(N)
1,2,7,9,10
Velikost
ventilátoru
6L, 5P
z ( mm )
Rozměry (mm)
JANKA Engineering s.r.o
Vrážská 143, 153 01 Praha 5 - Radotín, Česká republika
tel.: +420 251 088 111 ● fax: +420 251 088 155
http://www.janka.cz ● e-mail: [email protected]
400
-
-
-
145
90
500
83
35
518
17
552
17
1056
14
500
-
-
170
140
125
545
80
205
785
20
825
20
1190
14
630
-
-
140
215
95
560
80
246
945
20
985
20
1385
14
800
155
80
240
220
220
220
75
305
1120
25
1170
25
1580
14
1000
-
220
280
275
490
220
75
465
1425
25
1475
25
2210
14
4
Výpočtové hodnoty
5
6
Fdx
Fdy
1
16
2
21
22
3
( s -1 )
34
10
17
15
11
24
25
10
24
vefx
vefy
( mm.s -1 )
0,6
2,4
2,6
vefz
Fdz
(N)
0,2
0,7
0,8
0,5
0,3
0,7
0,4
3,3
35
0,5
21
9
33
2,3
2,9
0,2
0,8
1,6
0,9
0,8
2
5,5
0,5
0,4
1,4
2,9
0,6
1,2
1,7
3,3
1,1
2
16
0,4
15
28,9
21
37,1
9
17,1
32
57,2
10
19,9
24
42,3
0,6
2,8
3
2,6
4
3,8
17,1
17,3
24
24,5
10,3
10,4
36,1
36,4
11,9
12
26,6
27,2
0,5
0,7
2,7
3,6
3,5
4,6
Pozn. První číslo ve sloupci „ Typ motoru ” označuje osovou výšku motoru, druhé číslo označuje počet pólů.
Note. First number in collum „ Type of motor “ means motor size, second number means number of poles.
P ( kW)
mi ( kg )
z ( mm )
mv ( kg )
Fb ( N )
 ( s-1 )
– jmenovitý výkon elektromotoru
– hmotnost vypsané sady izolátorů chvění ISTAKO
– provozní výška zatížených izolátorů chvění
– hmotnost ventilátoru s motorem
– budicí síla od rotoru ventilátoru a motoru
– vlastní kruhová frekvence izolační soustavy ( pro jeden stupeň volnosti )
Vlastní kruhová frekvence izolační soustavy
1
( s-1 ) – v ose y
2
( s-1 ) – kolem osy y v rovině xz
 3  4 ( s-1 ) – v rovině xy
 5  6 ( s-1 ) – v rovině yz
vef - efektivní hodnota amplitudy rychlosti ( pro soustavu s jedním stupněm volnosti )
Efektivní hodnota amplitudy rychlosti ( pro soustavu se šesti stupni volnosti ):
vefx ( mm·s-1 ) - v ose x
vefy ( mm·s-1 ) - v ose y
vefz ( mm·s-1 ) - v ose z
Fd ( N ) – celková dynamická síla přenášená na nosný podklad ( pro šest stupňů volnosti )
Celková dynamická síla přenášená na nosný podklad ( pro šest stupňů volnosti ):
Fdx ( N ) – v ose x
Fdy ( N ) – v ose y
Fdz ( N ) – v ose z
Ventilátory do velikosti 400 se nevyrábějí v polohách 5aP a 6aL
JANKA Engineering s.r.o
Vrážská 143, 153 01 Praha 5 - Radotín, Česká republika
tel.: +420 251 088 111 ● fax: +420 251 088 155
http://www.janka.cz ● e-mail: [email protected]
JANKA Engineering s.r.o
Vrážská 143, 153 01 Praha 5 - Radotín, Česká republika
tel.: +420 251 088 111 ● fax: +420 251 088 155
http://www.janka.cz ● e-mail: [email protected]
JANKA Engineering s.r.o
Vrážská 143, 153 01 Praha 5 - Radotín, Česká republika
tel.: +420 251 088 111 ● fax: +420 251 088 155
http://www.janka.cz ● e-mail: [email protected]
JANKA Engineering s.r.o
Vrážská 143, 153 01 Praha 5 - Radotín, Česká republika
tel.: +420 251 088 111 ● fax: +420 251 088 155
http://www.janka.cz ● e-mail: [email protected]
Download

Katalog Radialní Ventilátory