Technika pohonov \ Automatizácia pohonov \ Systémová integrácia \ Servis
Montážny a prevádzkový návod
Priemyselné prevodovky
Planétové prevodové motory
Veľkosti P.002 – P.102
Momentové triedy 24 – 500 kNm
Vydanie 02/2012
19317034 / SK
SEW-EURODRIVE—Driving the world
Obsah
1 Dôležité upozornenia ............................................................................................. 5
1.1 Používanie prevádzkového návodu ............................................................... 5
1.2 Štruktúra bezpečnostných pokynov ............................................................... 5
1.3 Nároky vyplývajúce z ručenia......................................................................... 6
1.4 Vylúčenie zákonnej zodpovednosti ................................................................ 6
1.5 Poznámka k autorským právam..................................................................... 6
2 Bezpečnostné pokyny ........................................................................................... 7
2.1 Úvodná poznámka ......................................................................................... 7
2.2 Všeobecne ..................................................................................................... 7
2.3 Cieľová skupina ............................................................................................. 8
2.4 Používanie v súlade s účelom určenia........................................................... 8
2.5 Súvisiaca dokumentácia ................................................................................ 8
2.6 Bezpečnostné symboly na prevodovke.......................................................... 9
2.7 Piktogramy na obale .................................................................................... 10
2.8 Transport...................................................................................................... 11
2.9 Podmienky skladovania a transportu ........................................................... 14
3 Konštrukcia prevodovky ..................................................................................... 16
3.1 Kombinácia planétovej prevodovky s predradenou prevodovkou................ 16
3.2 Typový štítok a typové označenie ................................................................ 17
3.3 Montážna poloha ......................................................................................... 21
3.4 Listy montážnych polôh ............................................................................... 22
3.5 Montážne polohy predradenej prevodovky .................................................. 27
3.6 Naklonená a variabilné montážne polohy .................................................... 30
3.7 Ochranné vrstvy a ochranné nátery ............................................................. 32
3.8 Druhy mazania ............................................................................................. 33
4 Konštrukcia možností a doplnkových vyhotovení............................................ 36
4.1 Komponenty na vstupnej strane .................................................................. 36
4.2 Momentová podpera .................................................................................... 37
4.3 Snímač teploty PT100.................................................................................. 37
4.4 Výpust oleja ................................................................................................. 38
5 Inštalácia/montáž ................................................................................................. 39
5.1 Potrebné náradie/pomôcky .......................................................................... 39
5.2 Tolerancie .................................................................................................... 39
5.3 Pokyny na inštaláciu/montáž........................................................................ 40
5.4 VPredpoklady na montáž ............................................................................. 42
5.5 Planétová prevodovka z výroby bez olejovej náplne (štandard) .................. 43
5.6 Planétová prevodovka z výroby s olejovou náplňou (voliteľné) ................... 44
5.7 Inštalovať prevodovku.................................................................................. 45
5.8 Prevodovka s plným hriadeľom.................................................................... 49
5.9 Spojka .......................................................................................................... 51
5.10 Spojka adaptéra AM .................................................................................... 52
5.11 Veko AD na strane pohonu ......................................................................... 55
5.12 Prevodovky s prírubovým vyhotovením ....................................................... 59
5.13 Momentová podpera .................................................................................... 60
5.14 Výstupný hriadeľ ako dutý hriadeľ so zmršťovacím kotúčom ...................... 63
5.15 Snímač teploty PT100.................................................................................. 70
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
3
Obsah
6 Uvedenie do prevádzky ....................................................................................... 71
6.1 Pokyny k uvedeniu do prevádzky ................................................................ 71
6.2 Čas zábehu .................................................................................................. 72
6.3 Uvedenie do prevádzky pri prevodovkách s dlhodobou ochranou:.............. 72
6.4 Uzávierka spätného chodu .......................................................................... 73
6.5 Meranie teploty povrchu a teploty oleja........................................................ 74
6.6 Odstavenie prevodovky z prevádzky/konzervovanie prevodovky................ 75
7 Prehliadky/údržba ................................................................................................ 77
7.1 Prípravné práce na prehliadky/údržbu ......................................................... 77
7.2 Intervaly prehliadok a údržby ....................................................................... 78
7.3 Intervaly výmeny maziva.............................................................................. 80
7.4 Kontrola množstva oleja............................................................................... 81
7.5 Skontrolujte kvalitu oleja .............................................................................. 82
7.6 Výmena oleja ............................................................................................... 83
7.7 Doplnenie tesniaceho tuku........................................................................... 88
7.8 Kontrola a vyčistenie odvzdušnenia............................................................. 89
8 Mazivá ................................................................................................................... 90
8.1 Výber maziva ............................................................................................... 90
8.2 Tabuľka mazív ............................................................................................. 91
8.3 Množstvá maziva ......................................................................................... 93
8.4 Tesniace tuky/tuky do valivých ložísk: Planétová prevodovka..................... 96
8.5 Tesniace tuky: Predradená prevodovka RF.. / KF../ K.. a motory................ 96
9 Prevádzkové poruchy .......................................................................................... 97
9.1 Upozornenia................................................................................................. 97
9.2 Servisné oddelenie ...................................................................................... 97
9.3 Poruchy na planétovej prevodovke P........................................................... 98
9.4 Poruchy na predradenej prevodovke RF.. / KF.. / K.. .................................. 99
9.5 Poruchy adaptéra AM / AL .......................................................................... 99
9.6 Poruchy motora ......................................................................................... 100
9.7 Poruchy na brzde DR / DV......................................................................... 101
9.8 Likvidácia ................................................................................................... 101
10 Zoznam adries .................................................................................................... 102
Index .................................................................................................................... 113
4
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Dôležité upozornenia
Používanie prevádzkového návodu
1
Dôležité upozornenia
1.1
Používanie prevádzkového návodu
1
Návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité informácie na prevádzku
a servis. Prevádzkový návod je určený pre všetky osoby, ktoré vykonávajú montáž,
inštaláciu, uvedenie do prevádzky a servis výrobku.
Prevádzkový návod musí byť ľahko dostupný a musí sa udržiavať v dobre čitateľnom
stave. Zabezpečte, aby si návod na obsluhu prečítali a jeho obsahu porozumeli všetky
osoby zodpovedné za zariadenie a prevádzku, ako aj osoby, ktoré na zariadení pracujú
na vlastnú zodpovednosť. V prípade nejasností alebo ak potrebujete ďalšie informácie,
obráťte sa na SEW-EURODRIVE.
1.2
Štruktúra bezpečnostných pokynov
1.2.1
Význam signálnych slov
Nasledujúca tabuľka uvádza odstupňovanie a význam signálnych slov pre bezpečnostné pokyny, upozornenia na hmotné škody a ďalšie informácie.
Signálne slovo
1.2.2
Význam
Následky pri
nerešpektovaní
NEBEZPEČENSTVO!
Bezprostredne hroziace
nebezpečenstvo
Smrť alebo ťažké poranenia
VÝSTRAHA!
Možná, nebezpečná situácia
Smrť alebo ťažké poranenia
OPATRNE!
Možná, nebezpečná situácia
Ľahké poranenia
POZOR!
Možný vznik hmotných škôd
Poškodenie pohonového systému
alebo jeho okolia
UPOZORNENIE
Užitočná informácia alebo tip: Uľahčuje
manipuláciu so systémom pohonu.
Štruktúra bezpečnostných pokynov týkajúcich sa danej časti
Bezpečnostné pokyny vzťahujúce sa k určitej časti neplatia pre jeden špeciálny úkon,
ale pre viacero úkonov v rámci jednej témy. Použité piktogramy odkazujú buď na všeobecné alebo špecifické nebezpečenstvo.
Tu je uvedená formálna štruktúra bezpečnostného pokynu týkajúceho sa danej časti:
SIGNÁLNE SLOVO!
Druh a zdroj nebezpečenstva.
Možný následok (následky) nerešpektovania.
•
1.2.3
Opatrenie(a) na odvrátenie nebezpečenstva.
Štruktúra vnorených bezpečnostných pokynov
Vnorené bezpečnostné pokyny sú vložené priamo do návodu na manipuláciu pred
nebezpečným úkonom.
Tu vidíte formálnu štruktúru vnoreného bezpečnostného pokynu:
•
SIGNÁLNE SLOVO! Druh a zdroj nebezpečenstva.
Možný následok (následky) nerešpektovania.
– Opatrenie(a) na odvrátenie nebezpečenstva.
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
5
Dôležité upozornenia
Nároky vyplývajúce z ručenia
1
1.3
Nároky vyplývajúce z ručenia
Dodržiavanie prevádzkového návodu je základným predpokladom na bezpečnú prevádzku prevodoviek a na dosiahnutie uvedených vlastností a výkonových charakteristík
výrobku. SEW-EURODRIVE nezodpovedá za poškodenie zdravia, za vecné škody a za
škody na majetku, ktoré vzniknú nedodržaním pokynov v prevádzkovom návode. V uvedených prípadoch je vylúčená záruka za vecné škody.
1.4
Vylúčenie zákonnej zodpovednosti
Dodržiavanie pokynov uvedených v tomto návode je základným predpokladom bezpečnej prevádzky planétovej prevodovky typového radu P.002 – P.102 a dosiahnutia udávaných vlastností výrobkov a ich charakteristík. SEW-EURODRIVE nezodpovedá za
poškodenie zdravia, za vecné škody a za škody na majetku, ktoré vzniknú nedodržaním
pokynov v prevádzkovom návode. V uvedených prípadoch je vylúčená záruka za vecné
škody.
1.5
Poznámka k autorským právam
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Všetky práva vyhradené.
Zakázané je akékoľvek – aj čiastočné – rozmnožovanie, upravovanie, šírenie a ostatné
zhodnocovanie.
6
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Bezpečnostné pokyny
Úvodná poznámka
2
2
Bezpečnostné pokyny
Nasledujúce zásadné bezpečnostné pokyny majú zabrániť ublíženiu na zdraví a hmotným škodám. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť rešpektovanie a dodržiavanie týchto základných bezpečnostných pokynov. Presvedčte sa, že pracovníci zodpovední za funkciu
zariadenia a za jeho prevádzku, ako aj pracovníci, ktorí pracujú na tomto zariadení na
vlastnú zodpovednosť, si prečítali a plne pochopili túto dokumentáciu. V prípade nejasností alebo ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa, prosím, na SEW-EURODRIVE.
2.1
Úvodná poznámka
Nasledujúce bezpečnostné pokyny sa vzťahujú predovšetkým na použitie prevodoviek.
Pri používaní prevodových motorov dodržujte, prosím, aj bezpečnostné pokyny pre
motory v príslušnom prevádzkovom návode.
Dodržujte tiež doplňujúce bezpečnostné pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách
tohto prevádzkového návodu.
2.2
Všeobecne
VÝSTRAHA!
Prevodovka môže mať počas prevádzky pohyblivé, rotujúce alebo horúce povrchy.
Smrť alebo ťažké poranenia
•
Všetky práce súvisiace s prepravou, uskladnením, zostavením/montážou, pripojením, uvedením do prevádzky, opravami a údržbou smie vykonávať len kvalifikovaný personál. Pritom sa musí bezpodmienečne dodržiavať:
– Príslušné podrobné prevádzkové návody
– Výstražné a bezpečnostné štítky na prevodovke
– Všetky ostatné projektové podklady, návody na uvedenie do prevádzky
a schémy zapojenia
– Špeciálne predpisy a požiadavky v závislosti od daného zariadenia
– Národné/regionálne bezpečnostné predpisy a predpisy na ochranu zdravia pri
práci
•
Nikdy neinštalujte poškodené výrobky
•
Poškodenia, prosím, neodkladne reklamujte u dopravcu
•
Pri neprípustnom odstránení potrebných krytov, pri neodbornom použití, pri
nesprávnej inštalácii alebo pri nesprávnej obsluhe hrozí nebezpečenstvo ťažkého
ublíženia na zdraví alebo vznik hmotných škôd.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii.
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
7
Bezpečnostné pokyny
Cieľová skupina
2
2.3
Cieľová skupina
Akékoľvek mechanické práce smú vykonávať len kvalifikovaní pracovníci. Kvalifikovaní
pracovníci v zmysle tohto návodu sú osoby, ktoré boli oboznámené s konštrukciou,
mechanickou inštaláciou, odstránením porúch a údržbou výrobku a majú nasledujúcu
kvalifikáciu:
•
Vzdelanie v oblasti mechaniky (napr. mechanik alebo mechatronik) zakončené
záverečnou skúškou.
•
Znalosť tohto prevádzkového návodu.
Akékoľvek elektrotechnické práce smú vykonávať výlučne len odborne spôsobilí elektrotechnici s príslušnou kvalifikáciou. Odborne spôsobilí elektrotechnici v zmysle tohto
návodu sú osoby, ktoré boli oboznámené s elektrickou inštaláciou, uvedením do prevádzky, odstránením porúch a údržbou výrobku a majú nasledujúcu kvalifikáciu:
•
Vzdelanie v oblasti elektrotechniky (napr. elektrotechnik alebo mechatronik) zakončené záverečnou skúškou.
•
Znalosť tohto prevádzkového návodu.
Všetky práce v ostatných oblastiach, ako je preprava, skladovanie, prevádzka, likvidácia
odpadu, môžu vykonávať výlučne pracovníci, ktorí boli poučení predpísaným spôsobom.
Všetci odborní pracovníci musia nosiť ochranný odev zodpovedajúci ich činnosti.
2.4
Používanie v súlade s účelom určenia
Planétové prevodovky typového radu P.002 – P.102 sú motorom poháňané prevodovky
pre priemyselné a prevádzkové zariadenia. Dodržujte dovolené otáčky a výkony podľa
technických údajov resp. typového štítku. Pri odchýlke zaťaženia prevodovky od dovolených hodnôt alebo ak sa prevodovky majú použiť na iný účel ako pre priemyselné
a prevádzkové zariadenie, možno ich používať len na základe predchádzajúceho
súhlasu firmy SEW-EURODRIVE.
Použitie v prostredí ohrozenom výbuchom je zakázané, pokiaľ nie sú výrobky na takýto
účel výslovne určené.
V zmysle smernice ES o strojných zariadeniach 2006/42/ES sú planétové prevodovky
komponenty určené na zabudovanie do strojov a zariadení. V rozsahu platnosti tejto
smernice ES je uvedenie do prevádzky v súlade s predpismi možné až vtedy, keď je
zabezpečená zhoda konečného produktu so Smernicou o strojoch a strojných zariadeniach 2006/42/ES.
2.5
Súvisiaca dokumentácia
Dodatočne sa musia dodržiavať nasledujúce materiály a dokumenty:
8
•
Pri používaní prevodových motorov dodržujte, prosím, aj bezpečnostné pokyny pre
motory a predradené prevodovky v príslušnom prevádzkovom návode.
•
Prevádzkové návody prípadne zabudovaných doplnkov.
•
Špecifická dokumentácia k zákazke, napr. rozmerové obrázky
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Bezpečnostné pokyny
Bezpečnostné symboly na prevodovke
2.6
2
Bezpečnostné symboly na prevodovke
OPATRNE!
Postupom času sa môžu bezpečnostné symboly a štítky znečistiť alebo iným spôsobom stať nečitateľné.
Nebezpečenstvo zranenia kvôli nečitateľným symbolom.
•
Všetky bezpečnostné, výstražné a obslužné symboly neustále udržiavajte v čitateľnom stave.
•
Obnovujte poškodené symboly a štítky.
Rešpektujte bezpečnostné symboly umiestnené na prevodovke. Význam piktogramov:
Bezpečnostné symboly
Oil
Význam
Plniaca skrutka pre olej
Výpust oleja
Oil
Oil
Olejová mierka
Olejoznak
Oil
Odvzdušňovacia skrutka
Mazacie miesto
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
9
Bezpečnostné pokyny
Piktogramy na obale
2
2.7
Piktogramy na obale
Rešpektujte piktogramy umiestnené na obale. Význam piktogramov:
Krehký tovar
hore
Chráňte pred Zavesenie
teplom
Chráňte pred
mokrom
Ručné háky
zakázané
Ťažisko
1811486091
10
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Bezpečnostné pokyny
Transport
2.8
Transport
2.8.1
Pokyny na transport
2
VÝSTRAHA!
Voľne visiace bremená môžu spadnúť.
Smrť alebo ťažké poranenia.
•
Nezdržiavajte sa pod visiacim bremenom.
•
Zabezpečte ohrozený priestor.
OPATRNE!
Nebezpečenstvo pošmyknutia na vyliatych prevádzkových prostriedkoch uniknutých
cez poškodené tesnenia.
Ľahké poranenie.
•
Skontrolujte prevodovku a nadstavbové komponenty, či z nich neuniká mazivo.
POZOR!
Nesprávna preprava môže mať za následok poškodenie prevodovky.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd.
Dodržujte tieto pokyny:
•
Dodávku okamžite po prijatí skontrolujte, či sa nepoškodila pri preprave. Prípadné
poškodenie ihneď oznámte dopravcovi. V prípade poškodenia nie je možné uvedenie do prevádzky.
•
Hmotnosť prevodovky nájdete na typovom štítku alebo v rozmerovom liste. Dodržujte uvedené predpisy a rešpektujte uvedenú hmotnosť bremena.
•
Dbajte na ťažisko prevodovky.
•
Používajte vhodné, dostatočne dimenzované a nepoškodené prepravné prostriedky.
•
Prevodovku prepravujte podľa možnosti bez olejovej náplne.
•
Pamätajte, že pri zavesení na závesné oká nesmie vzniknúť priečny ťah.
•
Prevodovka sa musí prepravovať takým spôsobom, aby sa zabránilo zraneniam
osôb alebo poškodeniu prevodovky. Napr. nárazy na voľné konce hriadeľov môžu
spôsobiť poškodenie prevodovky.
•
Prevodovku neprepravujte po potrubiach.
•
Perá zaistite proti vypadnutiu.
•
Planétové prevodovky a planétové prevodové motory sa pri transporte zavesia vo
vyznačených bodoch, pozri nasledujúce obrázky. Prepravné pásy, ktoré sú na
obrázkoch znázornené čiarkovane, slúžia na podporu a na vyváženie planétovej
prevodovky.
Nasledujúce obrázky znázorňujú príklad prepravy prevodovky.
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
11
Bezpečnostné pokyny
Transport
2
2.8.2
Planétová prevodovka v pätkovom vyhotovení
Nasledujúci obrázok znázorňuje príklad prepravy.
2.8.3
Planétová prevodovka v prírubovom vyhotovení
Nasledujúci obrázok znázorňuje príklad prepravy.
12
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Bezpečnostné pokyny
Transport
2.8.4
2
Planétová prevodovka s momentovou podperou (štandardná)
Nasledujúci obrázok znázorňuje príklad prepravy.
4269462795
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
13
Bezpečnostné pokyny
Podmienky skladovania a transportu
2
2.9
Podmienky skladovania a transportu
V závislosti od skladovacích a prepravných podmienok prevodovky môžu byť vyhotovené s týmto zakonzervovaním a balením.
2.9.1
Vnútorná konzervácia
Štandardná konzervácia
Po skúšobnom chode sa z prevodovky vypustí skúšobná olejová náplň. Olejový film,
ktorý zostane v prevodovke, predstavuje časovo obmedzenú ochranu proti korózii.
Dlhodobá konzervácia
Po skúšobnom chode sa z prevodovky vypustí skúšobná olejová náplň a vnútorný
priestor sa naplní odparovacím inhibítorom korózie. Vetrací filter sa nahradí závitovým
uzáverom a priloží k prevodovke.
2.9.2
Vonkajšia konzervácia
Vo všeobecnosti sa na vonkajšie konzervovanie prijímajú tieto opatrenia
2.9.3
•
Holé, nelakované funkčné plochy hriadeľov, prírub, nadstavbových plôch a nôh na
skrini sa opatria konzervačným prostriedkom. Odstraňujte ho vhodným rozpúšťadlom nepoškodzujúcim hriadeľový tesniaci krúžok.
•
Malé náhradné dielce a voľné dielce, napr. skrutky, matice atď., sa dodávajú zabalené v plastových vreckách (ochranné vrecko VCI) chrániacich proti korózii.
•
Otvory so závitmi a slepé otvory sa uzavrú plastovými zátkami.
•
Ak sa prevodovka skladuje dlhšie ako 6 mesiacov, odporúča sa pravidelne kontrolovať ochrannú vrstvu nelakovaných plôch ako aj stav náteru. Prípadne sa musia opraviť miesta s poškodenou ochrannou vrstvou a/alebo lakom.
Balenie
Štandardné balenie
Prevodovka je upevnená na palete a dodáva sa bez krytu.
Použitie: Pri preprave po komunikáciách
Dlhodobé balenie
Prevodovka sa balí do drevenej debny a dodáva sa na palete, ktorá je vhodná aj pre
námornú prepravu.
Použitie: Pre námornú prepravu a/alebo dlhodobé skladovanie
14
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Bezpečnostné pokyny
Podmienky skladovania a transportu
2.9.4
2
Skladovacie podmienky
POZOR!
Nesprávne skladovanie môže mať za následok poškodenie prevodovky.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd.
•
Prevodovka sa musí počas skladovania až do uvedenia do prevádzky skladovať
bez otrasov, aby sa zabránilo poškodeniu vodiacich plôch valivých ložísk!
•
Výstupný hriadeľ sa musí každých 6 mesiacov otočiť minimálne o jednu otáčku,
aby sa zmenila poloha valčekov v ložiskách vstupného a výstupného hriadeľa.
UPOZORNENIE
Prevodovka sa dodáva bez olejovej náplne, v závislosti od dĺžky a podmienok skladovania sú potrebné rôzne ochranné systémy podľa nasledujúcej tabuľky.
Konzervovanie + balenie
Štandardné konzervovanie
+
Štandardné balenie
Miesto skladovania
Doba skladovania
Zakryté a uzavreté pri konštantnej teplote a vlhkosti vzduchu
(5 °C < â < 60 °C, < 50 % relatívna vlhkosť vzduchu).
Max. 6 mesiacov pri nepoškodenej
Bez náhlych výkyvov teploty a s použitím riadeného vetrania s filpovrchovej ochrane.
trom (bez nečistôt a prachu). Žiadne agresívne výpary a otrasy.
Dlhodobá konzervácia
+
Štandardné balenie
Zakryté a uzavreté pri konštantnej teplote a vlhkosti vzduchu
(5 °C < â < 60 °C, < 50 % relatívna vlhkosť vzduchu).
Bez náhlych výkyvov teploty a s použitím riadeného vetrania
skladového priestoru (bez nečistôt a prachu). Žiadne agresívne
výpary a otrasy.
Max. 3 roky pri pravidelnej kontrole
a sledovaní neporušenosti.
Dlhodobá konzervácia
+
Dlhodobé balenie
Zastrešené, chránené proti dažďu a snehu, bez otrasov.
Max. 3 roky pri pravidelnej kontrole
a sledovaní neporušenosti.
UPOZORNENIE
Pri skladovaní v tropických oblastiach dbajte na dostatočnú ochranu proti hmyzu.
V prípade odlišných požiadaviek kontaktujte SEW-EURODRIVE.
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
15
Konštrukcia prevodovky
Kombinácia planétovej prevodovky s predradenou prevodovkou
3
3
Konštrukcia prevodovky
3.1
Kombinácia planétovej prevodovky s predradenou prevodovkou
Planétové prevodovky sú kombináciami z
•
Planétová prevodovka P.. Koncový stupeň
•
Predradená prevodovka RF.. alebo KF..
•
Samostatne montované prvky: motor, spojka, adaptér a uzávierka spätného chodu
Nasledujúci obrázok uvádza príklad kombinácie planétovej prevodovky, predradenej
prevodovky a motora.
RF..
Motor
KF..
P..
1044069259
P..
RF..
KF..
16
Planétová prevodovka
Čelná prevodovka (prírubové vyhotovenie)
Kužeľovočelná prevodovka (prírubové vyhotovenie)
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Konštrukcia prevodovky
Typový štítok a typové označenie
3.2
Typový štítok a typové označenie
3.2.1
Planétová prevodovka
3
Nasledujúci príklad opisuje štruktúru typového štítku.
SEW-EURODRIVE
Bruchsal / Germany
Type PF042 KF97 DRE132 ML4 / TF
Nr. 1 01.1101687801.0001.10 / 12345678
1:
1880
norm.
min.
max.
i
PK1 [kW]
6.6
1.3
6.6
FS
MK2 [Nm]
77000
77000
77000
FR1
[N]
0
n1
[1/min]
1430
285
1430
FR2
[N]
0
n2
[1/min]
0.77
0.15
0.77
FA1
[N]
0
FA2
[N]
50000
Operation instruction have to be observed!
Made in Germany
1.3
Mass [kg] 840
0 Fans 0
Qty of greasing points
CLP HC VG220 synth. Oil - 29 ltr.
Year 2010
9007202573749771
Type
Typové označenie
Nr. 1
Výrobné číslo
PK1
[kW]
Pracovný výkon na vstupnom hriadeli (HSS)
MK2
[Nm]
Výstupný krútiaci moment prevodovky
n1
[1/min]
Otáčky na vstupe (HSS)
n2
[1/min]
Otáčky na výstupe (LSS)
norm.
Normálny pracovný bod
min.
Pracovný bod pri minimálnych otáčkach
max.
Pracovný bod pri maximálnych otáčkach
i
Presný prevodový pomer
Činiteľ zaťaženia
FS
FR1
[N]
Skutočná radiálna sila na vstupnom hriadeli
FR2
[N]
Skutočná radiálna sila na výstupnom hriadeli
FA1
[N]
Skutočná axiálna sila na vstupnom hriadeli
FA2
[N]
Skutočná axiálna sila na výstupnom hriadeli
Mass
[kg]
Hmotnosť prevodovky
Qty of greasing points
Počet mazacích miest
Fans
Počet inštalovaných ventilátorov
Druh oleja a viskozitná trieda/množstvo oleja
Year
Rok výroby
IM
Montážna poloha a plocha
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
17
Konštrukcia prevodovky
Typový štítok a typové označenie
3
Typové označenie prevodovky tvorí:
P
H
F
/T
032
RF
97
DRE
160M4
Konštrukčná veľkosť + počet pólov
Motor
Konštrukčný rad
Veľkosť
Konštrukčný rad
Predradená
prevodovka
Veľkosť
Momentová podpera
Prírubové vyhotovenie
Planétová
prevodovka
Dutý hriadeľ pre zvierací kotúč
Typ prevodovky
18
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Konštrukcia prevodovky
Typový štítok a typové označenie
3.2.2
3
Predradená prevodovka
Nasledujúci príklad opisuje štruktúru typového štítku.
76646 Bruchsal / Germany
K57 AQH140/1
01.1234567890.0001.08
IM
i
M3B
19,34
65
665
kg
32
IP
na pk r/min
232
ne pk r/min
4500
Ma pk Nm
Made in Germany
0641 543 1
CLP HC 220 Synth.Öl / 2,4L
210927627
= prevádzkový faktor
fb
FRa max
[N]
FRe max
[N]
= maximálna radiálna sila na strane výstupu
= maximálna radiálna sila na strane vstupu (s vekom AD na strane pohonu)
i
= prevodový pomer
IM
= údaj o montážnej polohe
IP..
= krytie
ne max
[1/min]
= maximálne otáčky na vstupe
na
[1/min]
= otáčky na strane výstupu
Memax
[Nm]
= maximálny krútiaci moment na strane vstupu
Ma
[Nm]
= krútiaci moment na výstupe
MR
[Nm]
= preklzový krútiaci moment pri použití adaptéra AR
MRS
[Nm]
= blokovací krútiaci moment uzávierky spätného chodu
Typové označenie prevodovky tvorí:
RF
47 / A
Na priamu montáž na motor
Konštrukčná veľkosť prevodovky
Konštrukčný rad prevodovky s čelným ozubením (prírubové vyhotovenie)
UPOZORNENIE
Podrobný prehľad typových označení a ďalšie informácie nájdete v nasledujúcej
dokumentácii:
•
Katalóg "Prevodovky", resp.
•
katalóg "Prevodové motory"
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
19
Konštrukcia prevodovky
Typový štítok a typové označenie
3
3.2.3
Predradená prevodovka s motorom
Nasledujúci príklad opisuje štruktúru typového štítku.
KF97 DRE160M4
3
1460/26
V 400/690
V 380-420
i 56.55
kW 11 S1
660-725
IM
0.81
A 22.5/13.0
IP 54
CLP 220 Miner.Öl / 7.0 l
IEC60034
Nm 4070
eff% 90.7
Iso.Kl. 130 (B)
Hz 50.0
kg 251.000
9007200674532107
Typ
Typové označenie
Nr.
Výrobné číslo predradeného prevodového motora
i
Prevodový pomer
-1
[min ]
Otáčky na vstupe/na výstupe
Nm
[Nm]
Krútiaci moment na výstupe
kW
[kW]
Výkon na vstupe (príkon) prevodovky
1/min
S1
Prevádzkový režim
cos φ
Účinník motora
V
[V]
Pripájacie napätie v zapojení hviezda-trojuholník
A
[A]
Menovitý prúd motora v zapojení hviezda-trojuholník
Hz
[Hz]
IM
kg
[kg]
Hmotnosť predradeného prevodového motora
[V]
Vstupné napätie brzdy
IP
Bremse V
Nm
Sieťová frekvencia
Konštrukčný tvar
Krytie
[Nm]
Brzdný moment
Druh oleja a viskozitná trieda/množstvo oleja
Typové označenie motora tvorí:
KF 97 DRE 160M4
Veľkosť motora + počet pólov
Konštrukčný rad motora
Veľkosť predradenej prevodovky
Konštrukčný rad predradenej prevodovky
20
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Konštrukcia prevodovky
Montážna poloha
3.3
3
Montážna poloha
Montážna poloha definuje polohu skrine prevodovky v priestore a označuje sa ako
M1... M6.
Montážne polohy platia pre planétové prevodovky vo vyhotovení s plnými aj s dutými
hriadeľmi.
P..RF..
M6
M2
M1
M4
M5
M3
P..KF..
M6
M2
M1
M4
M5
M3
9007200282889611
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
21
Konštrukcia prevodovky
Listy montážnych polôh
3
3.4
Listy montážnych polôh
Nasledujúca tabuľka znázorňuje symboly použité v listoch konštrukčných typov a ich
význam:
Symbol
Význam
Odvzdušňovacia skrutka
Skrutka na kontrolu hladiny oleja
Skrutka na vypúšťanie oleja
Vzdušník
Olejová mierka
Olejoznak
22
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Konštrukcia prevodovky
Listy montážnych polôh
3.4.1
3
P..RF..
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
23
Konštrukcia prevodovky
Listy montážnych polôh
3
3.4.2
24
PF..RF..
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Konštrukcia prevodovky
Listy montážnych polôh
3.4.3
3
P..KF..
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
25
Konštrukcia prevodovky
Listy montážnych polôh
3
3.4.4
26
PF.KF..
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Konštrukcia prevodovky
Montážne polohy predradenej prevodovky
3.5
3
Montážne polohy predradenej prevodovky
UPOZORNENIE
Dodatočne k montážnej polohe sa u motorov planétových prevodoviek uvádzajú tieto
údaje.
3.5.1
Predradená kužeľovočelná prevodovka KF..
Pre predradené kužeľovočelné prevodovky KF.. sú určené polohy 0°, 90°, 180°
alebo 270°.
Dodatočne sa definuje poloha pripevňovacej príruby na strane A alebo B.
B
A
1043984907
Na minimalizáciu strát rozstrekovaním v predradenej prevodovke odporúča SEWEURODRIVE štandardné montážne polohy uvedené v nasledujúcom prehľade.
UPOZORNENIE
V prípade odlišných montážnych polôh kontaktujte SEW-EURODRIVE.
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
27
Konštrukcia prevodovky
Montážne polohy predradenej prevodovky
3
M1
M2
0° A
270° A
90° A
180° B
0° B
M3
270° A
270° A
90° A
180° A
0° A
M4
270° A
180° A
90° A
180° A
90° A
0° A
M6
M5
0° A
270° A
90° B
180° A
0° A
270° B
90° A
180° A
Legenda
M1 / M2 / M3 / M4 / M5 / M6
= montážna poloha planétovej prevodovky
0° / 90° / 180° / 270°
= montážna poloha predradenej kužeľovočelnej prevodovky
A/B
= poloha upevňovacej príruby predradenej kužeľovočelnej prevodovky
1) príklad zobrazenia, poloha potrubia sa líši od vyobrazenia.
28
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Konštrukcia prevodovky
Montážne polohy predradenej prevodovky
3.5.2
3
Predradená čelná prevodovka RF..
Pre predradenú čelnú prevodovku RF.. sú určené polohy 0°, 90°, 180° alebo 270°.
Na minimalizáciu strát rozstrekovaním v predradenej prevodovke odporúča
SEW-EURODRIVE štandardné montážne polohy uvedené v nasledujúcom prehľade.
UPOZORNENIE
V prípade odlišných montážnych polôh kontaktujte SEW-EURODRIVE.
M1
0°
M2
0°
M3
180°
M4
0°
M5
270°
M6
90°
1043719691
Legenda
M1 / M2 / M3 / M4 / M5 / M6
= montážna poloha planétovej prevodovky
0° / 90° / 180° / 270°
= montážna poloha predradenej čelnej prevodovky
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
29
Konštrukcia prevodovky
Naklonená a variabilné montážne polohy
3
3.6
Naklonená a variabilné montážne polohy
Iné než štandardné montážne polohy sa nazývajú naklonené montážne polohy alebo
variabilné montážne polohy.
Prevodovky s naklonenou montážnou polohou majú síce montážnu polohu inú než
štandardnú, ale pevnú.
Prevodovky s variabilnou montážnou polohou môžu počas prevádzky svoju montážnu
polohu v uvádzanom rozsahu ľubovoľne meniť.
Prevodovky s naklonenou montážnou polohou a s variabilnou montážnou polohou sa
označujú nasledovne:
M1 - M2/20°/V
[1]
[2]
[3] [4]
[1] Východisková montážna poloha
[2] Cieľová montážna poloha
[3] Uhol natočenia
[4] F = pevná koncová poloha; V = variabilná koncová poloha
Nasledujúci obrázok uvádza príklady:
M1 – M6 / 20°
M1 – M5 / 20°
M1
20°
20°
M6
M5
M1 – M2 / 30°
M1 – M4 / 30°
M1
30°
M4
30°
M2
1002784267
30
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Konštrukcia prevodovky
Naklonená a variabilné montážne polohy
3
Ak sa líši montážna poloha prevodovky od štandardných polôh vo viacerých smeroch,
musia sa uviesť všetky koncové polohy. Sú pritom možné aj kombinácie pevných
a variabilných koncových polôh.
Príklad prevodovky, ktorá – vychádzajúc z montážnej polohy M1 – sa okolo výstupného
hriadeľa počas prevádzky odkláňa o ±20° a k pozdĺžnej osi sa montuje s pevným natočením 30°:
M1 - M2/20°/V - M4/20°/V - M5/30°/F
UPOZORNENIE
Pri naklonených montážnych polohách a variabilných montážnych polohách môžu
existovať určité obmedzenia ohľadom príslušenstva, technických údajov a možných
dlhších dodacích lehôt. Konzultujte s firmou SEW-EURODRIVE.
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
31
Konštrukcia prevodovky
Ochranné vrstvy a ochranné nátery
3
3.7
Ochranné vrstvy a ochranné nátery
Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad systémov ochranných vrstiev a ochranných náterov.
Vyhotovenie SEW
Použitie ako povrchová
ochrana pri typických
podmienkach prostredia
Kategórie korózneho
prostredia
DIN EN ISO 12944-2
Príklady použitia
OS 1
minimálne zaťaženie prostredím
OS 2
stredné zaťaženie prostredím
OS 3
veľké zaťaženie prostredím
Vhodný pre prostredie s vyskytujúcou sa kondenzáciou a atmosférami s nízkou vlhkosťou alebo
znečistením, napr. aplikácie vo
vonkajšom prostredí so zastrešením alebo ochranným zariadením, nevykurované budovy,
v ktorých sa môže vyskytovať
kondenzácia:
V súvislosti s kategóriou
koróznosti: C2 (malé)
Vhodné pre prostredia s vysokou
vlhkosťou alebo stredným atmosférickým znečistením, napr. aplikácie vo vonkajšom prostredí pri
priamom pôsobení prostredia.
V súvislosti s kategóriou koróznosti: C3 (mierne)
Vhodné pre prostredie s vysokou
vlhkosťou a príležitostným silným
atmosférickým a chemickým znečistením. Príležitostné čistenie
kyselinami alebo lúhmi. Aj pre
aplikácie v pobrežných oblastiach
s miernym zaťažením soľou.
V súvislosti s kategóriou koróznosti: C4 (silné)
•
•
Kondenzačný test
ISO 6270
Zariadenia v pílach
Miešadlá a premiešavacie
zariadenia
•
•
Použitie v štrkopieskoch
Lanové dráhy
•
•
•
Prístavné žeriavy
Čističky
Zariadenia v povrchových
baniach
120 h
120 h
240 h
Test rozprašovaním soli
ISO 7253
–
240 h
480 h
Farebný odtieň krycieho
náteru1)
RAL 7031
RAL 7031
RAL 7031
áno
áno
áno
Farebné odtiene podľa
RAL
Holé dielce konce
hriadeľov/príruby
1)
Opatrené ochranným antikoróznym prostriedkom vytláčajúcim vodu a pot na vonkajšie konzervovanie
Štandardný farebný odtieň
UPOZORNENIE
Kovové dielce (napr. ochranné kryty, kryty ventilátorov) sú lakované v odtieni RAL 1003.
32
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Konštrukcia prevodovky
Druhy mazania
3.8
3
Druhy mazania
Pri zohľadnení montážnych polôh planétových prevodoviek sa rozlišuje medzi dvomi
štandardnými druhmi mazania.
3.8.1
Brodivé mazanie pre horizontálne montážne polohy: M1 / M3 / M5 / M6
Prevodovka je do polovice naplnená olejom. Časti ozubenia a ložísk, ktoré nie sú ponorené v oleji, sa mažú odstrekovaným olejom. Hladina oleja sa kontroluje na olejoznaku
[1] na ozubenom venci skrine. Vypúšťaciu skrutku [2] možno voliteľne nahradiť vypúšťacím kohútom. Olej sa plní cez odvzdušňovací ventil [3].
[3]
[1]
[2]
4412712587
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
33
Konštrukcia prevodovky
Druhy mazania
3
3.8.2
Ponorné mazanie pre vertikálne montážne polohy: M2 / M4
Prevodovka je (takmer) úplne naplnená olejom. Všetky ozubenia a ložiská sú úplne
alebo čiastočne ponorené v olejovom kúpeli.
Montážna
poloha M2
Štandardný spôsob mazania s olejovou vyrovnávacou nádržou:
•
Olejová vyrovnávacia nádrž [2] na vyrovnávanie objemov
•
Hladina oleja sa kontroluje kombinovanou olejovou mierkou s odvzdušňovacím
ventilom [1]
•
Olej sa plní cez olejovú vyrovnávaciu nádrž
Veľkosti P.002 - P.082:
[1]
[2]
[3]
[4]
4480298635
[1]
Olejová mierka s odvzdušňovacou skrutkou
[3]
Stúpačka
[2]
Olejová vyrovnávacia nádrž
[4]
Skrutka na vypúšťanie oleja
Veľkosti P.092 - P.102:
[1]
[2]
[3]
[4]
4488787211
34
[1]
Olejová mierka
[3]
Olejová vyrovnávacia nádrž
[2]
Odvzdušňovacia skrutka
[4]
Skrutka na vypúšťanie oleja
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Konštrukcia prevodovky
Druhy mazania
Montážna
poloha M4
3
Štandardný spôsob mazania bez olejovej vyrovnávacej nádrže:
•
Hladina sa kontroluje olejovou mierkou
•
Samostatný odvzdušňovací ventil
•
Plnenie oleja cez stúpačku
[1]
[2]
[3]
[4]
4490284299
[1]
Odvzdušňovací ventil
[3]
Stúpačka
[2]
Olejová mierka
[4]
Skrutka na vypúšťanie oleja
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
35
Konštrukcia možností a doplnkových vyhotovení
Komponenty na vstupnej strane
4
4
Konštrukcia možností a doplnkových vyhotovení
4.1
Komponenty na vstupnej strane
Nasledujúci obrázok uvádza prehľad komponentov na strane pohonu.
DRS
DRE
DRP
AD/ZR
DVE
DV
AD
AD/RS
AM
AD/P
RF..
AR/W
KF.. / K..
/W
AR
AR/WS
/WS
AT/RS
AT
AT/BM(G)
18014399533097739
36
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Konštrukcia možností a doplnkových vyhotovení
Momentová podpera
4.2
4
Momentová podpera
Na podporu reakčného momentu pri prevodovkách s plným a dutým hriadeľom v násuvnom vyhotovení je k dispozícii voliteľná momentová podpera.
Podľa smeru pôsobenia záťaže a bodu pôsobenia záťaže na strane zákazníka pôsobí
oporná sila následkom reakčného momentu ako ťažná alebo tlačná sila.
4.2.1
Jednostranná momentová podpera
Momentová podpera je súčasťou dodávky alebo sa dodáva na želania zákazníka.
Upevňovacie skrutky sú súčasťou dodávky.
Obrázok uvádza príklad kombinácie motora a planétovej prevodovky s jednostrannou
momentovou podperou.
1138611211
4.3
Snímač teploty PT100
Na meranie teploty prevodového oleja sa môže použiť snímač teploty PT100.
Snímač teploty je umiestnený v olejovom kúpeli prevodovky. Presná poloha závisí od
vyhotovenia prevodovky.
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
37
Konštrukcia možností a doplnkových vyhotovení
Výpust oleja
4
4.4
Výpust oleja
Prevodovka sa štandardne dodáva s vypúšťacou skrutkou. Voliteľne možno pri veľkostiach P.092 a P.102 použiť v montážnych polohách M1; M3; M5; M6 vypúšťací kohút [1].
Tento umožňuje jednoduché pripojenie na vypúšťacie vedenie pri výmene prevodového
oleja.
[1]
38
4510205707
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Inštalácia/montáž
Potrebné náradie/pomôcky
5
Inštalácia/montáž
5.1
Potrebné náradie/pomôcky
5
Obsahom dodávky nie sú:
•
Súprava kľúčov na skrutky
•
Momentový kľúč
•
Napínací prípravok
•
Prípadné vyrovnávacie prvky (podložky, dištančné krúžky)
•
Upevňovací materiál pre vstupné/výstupné prvky
•
Klzný prostriedok, napr. NOCO-Fluid od SEW → okrem prevodoviek s dutým
hriadeľom
•
Pre prevodovky s dutým hriadeľom → pomôcky na montáž/demontáž na hriadeľ
stroja
•
Upevňovacie dielce na základ prevodovky
5.2
Tolerancie
5.2.1
Planétová prevodovka P..
Konce hriadeľov
Tolerancia priemeru podľa DIN 748
Ø
> 50 mm
→ ISO m6
Strediace otvory:
Ø
Ø
Montážna príruba
5.2.2
120... 210 mm → M20
240... 290 mm → M24
Tolerancia vystredenia osadenia ISO f8
Predradená prevodovka RF.. / KF.. / K..
Konce hriadeľov
Tolerancia priemeru podľa DIN 748
Ø
Ø
≤ 50 mm
> 50 mm
→ ISO k6
→ ISO m6
Strediace otvory podľa DIN 332 D:
Ø
Ø
> 85... 130 mm
→ M24
> 130... 180 mm1) → M30
1) Rozmery nie podľa DIN 332, hĺbka závitu vrátane zahĺbenia je minimálne dvojnásobok menovitého priemeru závitu
Pero podľa DIN 6885 (vysoký tvar)
Montážna príruba
Tolerancia vystredenia osadenia ISO f7
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
39
Inštalácia/montáž
Pokyny na inštaláciu/montáž
5
5.3
Pokyny na inštaláciu/montáž
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
Smrť alebo ťažké poranenia.
•
Pred začatím prác odpojte motor od napájania.
•
Zaistite motor proti neúmyselnému zapnutiu.
VÝSTRAHA!
Nedostatočne zabezpečený zákaznícky stroj môže spadnúť pri montáži a demontáži
prevodovky.
Smrť alebo ťažké poranenia.
•
Pri montáži a demontáži prevodovky zabezpečte zákaznícky stroj proti neželaným
pohybom.
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo popálenia sa o horúcu prevodovku a horúci prevodový olej.
Ťažké poranenia.
•
Pred začatím prác nechajte prevodovku vychladnúť.
•
Skrutku na kontrolu hladiny oleja a skrutku na vypúšťanie oleja vyskrutkovávajte
len opatrne.
OPATRNE!
Nebezpečenstvo nezaistenými dielcami, napr. lícovanými perami.
Ľahké poranenie.
•
Umiestnite príslušné ochranné zariadenie.
OPATRNE!
Nebezpečenstvo pošmyknutia na vyliatych prevádzkových prostriedkoch uniknutých
cez poškodené tesnenia.
Ľahké poranenie.
•
Skontrolujte prevodovku a nadstavbové komponenty, či z nich neuniká mazivo.
OPATRNE!
Ohrozenie vyčnievajúcimi dielmi.
Ľahké poranenie.
•
Prevodovka a nadstavbové časti nesmú zasahovať do chodníkov.
POZOR!
Prevodovka sa môže poškodiť pri spúšťaní pri teplote nižšej ako medzná teplota.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd.
•
40
Pamätajte, že pred uvedením do prevádzky sa musí olej zahriať na uvedenú
teplotu.
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Inštalácia/montáž
Pokyny na inštaláciu/montáž
5
POZOR!
Nesprávna inštalácia a montáž môže mať za následok poškodenie prevodovky.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd.
Dodržujte tieto pokyny:
•
Bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v jednotlivých
kapitolách!
•
Planétové prevodovky sa štandardne dodávajú bez olejovej náplne.
•
Predradené prevodovky RF.. / KF.. / K.. štandardne obsahujú náplň maziva podľa
montážnej polohy prevodovky.
•
Priestory pre olej oboch prevodoviek sú medzi sebou oddelené. Výnimky sú osobitne
označené.
•
Na typovom štítku sú uvedené najdôležitejšie technické údaje. Ďalšie, na prevádzku
dôležité údaje sú uvedené vo výkresoch, v potvrdení objednávky, prípadne v osobitnej dokumentácii zákazky.
•
Montážna poloha sa smie meniť iba po predchádzajúcej konzultácii so SEWEURODRIVE. Bez predchádzajúcej konzultácie zaniká záruka.
Pri zmene pracovnej polohy na zvislú je potrebná kompenzačná nádrž oleja a prívodné potrubie. Množstvo náplne maziva a poloha odvzdušňovacieho ventilu sa
musia prispôsobiť tejto pracovnej polohe.
•
Prevodovka sa môže inštalovať/montovať len v uvedenej montážnej polohe, na
rovnej torzne tuhej a bezotrasovej základovej konštrukcii. Pritom pätky skrine a prírubu nevystavujte vzájomne pôsobiacemu mechanickému napätiu!
•
Práce na prevodovke vykonávajte len vtedy, keď je prevodovka zastavená. Agregát
pohonu zabezpečte proti neúmyselnému zapnutiu. Na miesto zapínania upevnite
tabuľku s upozornením, že na prevodovke sa pracuje.
•
Skrutky na kontrolu hladiny a vypúšťanie oleja, ako aj odvzdušňovacie ventily, musia
byť voľne prístupné!
•
Pri riziku elektrochemickej korózie medzi prevodovkou a pracovným strojom (spojenie rôznych kovov, napr. liatiny/ušľachtilej ocele) použite medzipodložky z plastu
(hrúbky 2 až 3 mm)! Skrutky tak isto opatrite podložkami z plastu! Skriňu prevodovky
vždy uzemnite.
•
Pamätajte, že spojenie nadstavbových prevodoviek s motormi a adaptérmi smú
vykonávať len autorizované osoby. Konzultujte so SEW-EURODRIVE!
•
Nikde na pohone sa nesmú vykonávať žiadne zváracie práce. Nepoužívajte pohony
ako ukostrenie na zváracie práce. Ozubenia a ložiská sa môžu zváracími prúdmi
zničiť.
•
Otáčajúce sa časti pohonu, ako spojky, ozubené kolesá alebo remeňové prevody
musia byť chránené proti dotyku vhodnými ochrannými zariadeniami.
•
Pri inštalácii vo vonkajšom prostredí musí byť prevodovka chránená pred slnečným
žiarením. Umiestnite vhodné ochranné zariadenia, ako napr. kryty, zastrešenie
a pod.! Pri inštalácii vo vonkajšom prostredí treba zabrániť hromadeniu tepla. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby žiadne cudzie telesá neovplyvňovali funkciu prevodovky (napr. spadnuté predmety alebo násypy).
•
Prevodovku chráňte pred priamym prúdením chladného vzduchu. Kondenzácia
môže spôsobiť hromadenie vody v oleji.
•
Ak sa prevodovka dodá bez olejovej náplne, odvzdušňovacia skrutka sa pri štandardnej montážnej polohe montuje a aktivuje vo výrobe. Skontrolujte správnu montáž a funkciu odvzdušňovacej skrutky.
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
41
Inštalácia/montáž
VPredpoklady na montáž
5
5.4
•
Pri planétových prevodovkách s olejovou náplňou z výroby skontrolujte, či je pred
uvedením do prevádzky namontovaná plniaca skrutka.
•
Na použitie vo vlhkých priestoroch alebo vo vonkajšom prostredí sa prevodovky
dodávajú s vhodným lakovaním (povrchovou úpravou). Opravte prípadné poškodenia laku (napr. na odvzdušňovacej skrutke).
VPredpoklady na montáž
Skontrolujte, že sú splnené nasledujúce body:
5.4.1
•
Údaje na typovom štítku motora súhlasia s údajmi elektrickej siete.
•
Pohon nie je poškodený prepravou a skladovaním.
•
Teplota prostredia zodpovedá údajom uvedeným v dokumentácii k zákazke.
•
V okolí nie sú prítomné žiadne oleje, kyseliny, plyny, výpary, žiarenie atď.
•
Výstupné hriadele prevodovky a dosadacie plochy príruby musíte dôkladne zbaviť
protikoróznych prostriedkov, znečistení a podobných. Použite pritom bežné rozpúšťadlo. Rozpúšťadlá nenechajte preniknúť na tesniace manžety hriadeľových tesniacich krúžkov – hrozí poškodenie materiálu!
Dlhodobé skladovanie
Pamätajte prosím: Pri skladovaní ≥ 1 rok sa znižuje čas použiteľnosti tuku v ložiskách
(platí len tukom mazané ložiská).
Odvzdušňovaciu skrutku vymeňte za uzatváraciu skrutku.
42
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Inštalácia/montáž
Planétová prevodovka z výroby bez olejovej náplne (štandard)
5.5
5
Planétová prevodovka z výroby bez olejovej náplne (štandard)
Planétové prevodovky sa štandardne dodávajú bez olejovej náplne. Dodržujte tieto
pokyny:
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
Smrť alebo ťažké poranenia.
•
Pred začatím prác odpojte motor od napájania.
•
Zaistite motor proti neúmyselnému zapnutiu.
POZOR!
Nesprávna olejová náplň môže mať za následok poškodenie prevodovky.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd.
•
Dodržujte tieto pokyny.
•
Prevodovku plňte len v konečnej montážnej polohe.
•
Dbajte na to,aby olej mal pri plnení teplotu okolia.
•
Dodržujte doplňujúce pokyny v závislosti od druhu mazania, uvedené v nasledujúcich kapitolách.
•
Prevodovku naplňte druhom a množstvom oleja podľa typového štítku a kapitoly
"Výmena oleja" (→ str. 83).
•
Na olejoznaku alebo meracej tyči skontrolujte množstvo oleja. Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Kontrola množstva oleja" (→ str. 81).
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
43
Inštalácia/montáž
Planétová prevodovka z výroby s olejovou náplňou (voliteľné)
5
5.6
Planétová prevodovka z výroby s olejovou náplňou (voliteľné)
Ak sa planétová prevodovka dodáva z výroby s olejovou náplňou, pred uvedením do
prevádzky sa musí namontovať odvzdušňovacia skrutka. Táto je súčasťou dodávky.
Nasledujúci obrázok je ilustračný. Polohu odvzdušňovacej skrutky nájdete v dokumentácii k zákazke.
[1]
4247802123
1. Odstráňte záslepku.
2. Nasaďte odvzdušňovaciu skrutku [1].
3. Prekontrolujte množstvo oleja. Riaďte sa kapitolou "Kontrola množstva oleja"
(→ str. 81).
44
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Inštalácia/montáž
Inštalovať prevodovku
5.7
Inštalovať prevodovku
5.7.1
Upevnenie prevodovky pri pätkovom vyhotovení
5
Nasledujúca tabuľka uvádza veľkosti závitov a uťahovacie momenty na upevnenie jednotlivých veľkostí prevodoviek.
Skrutka/
matica
Veľkosť
Uťahovací moment skrutka/matica
Pevnostná trieda 8.8
Počet
[Nm]
P.002
P.012
M20
464
P.032
M24
798
P.042
M30
1 597
M36
2 778
M42
3 995
M48
6 022
P.022
P.052
P.062
P.072
P.082
P.092
P.102
8
UPOZORNENIE
Skrutky sa pri montáži nesmú mazať.
5.7.2
Uťahovacie momenty upevňovacích skrutiek
Skrutky komponentov prevodovky, ochranných a iných krytov utiahnite týmito uťahovacími momentami.
UPOZORNENIE
Uťahovacie momenty neplatia pre upevnenia ako napr. momentová podpera, prevodovka v prírubovom vyhotovení, dutý hriadeľ so zmršťovacím kotúčom atď., tieto nájdete v príslušných kapitolách.
Skrutka/matica
Uťahovací moment skrutka/matica
Pevnostná trieda 8.8
[Nm]
M6
11
M8
27
UPOZORNENIE
Skrutky sa pri montáži nesmú mazať.
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
45
Inštalácia/montáž
Inštalovať prevodovku
5
5.7.3
Odvzdušňovací ventil pri predradenej prevodovke RF.. / KF.. / K..
Skontrolujte, či je odvzdušňovací ventil aktivovaný. Pokiaľ odvzdušňovací ventil nie je
aktivovaný, treba pred uvedením prevodovky do prevádzky odstrániť transportnú
poistku odvzdušňovacieho ventilu!
1. Odvzdušňovací ventil s transportnou poistkou
211319051
2. Odstráňte transportnú poistku
211316875
3. Aktivovaný odvzdušňovací ventil
211314699
46
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Inštalácia/montáž
Inštalovať prevodovku
5.7.4
5
Prevodovka v pätkovom vyhotovení s predradenou prevodovkou RF.. / KF.. / K..
Pri nasledujúcej kombinácii planétových prevodoviek v pätkovom vyhotovení s predradenou prevodovkou RF.. / KF.. / K.. môže predradená prevodovka prečnievať pod upevňovacou plochou.
UPOZORNENIE
Pri nasledujúcej kombinácii prevodoviek zohľadňujte rozmer A. Tu sa musí zo strany
zákazníka zodpovedajúco pripraviť základová konštrukcia.
Dodatočne potrebujete miesto na výmenu oleja. K tomu musí zákazník určiť rozmer B.
Veľkosť/kombinácie
RF..
Vzdialenosť A
[mm]
KF.. / K..
P.002
-
97
10
P.012
-
107
32,5
P.022
-
107
2,5
P.022
137
-
7,5
P.032
147
-
18,5
P.092
-
187
15
Nasledujúci obrázok znázorňuje planétovú prevodovku s predradenou prevodovkou RF.
A
B
3319218827
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
47
Inštalácia/montáž
Inštalovať prevodovku
5
5.7.5
Základ
Predpokladom na rýchlu a spoľahlivú montáž prevodovky je výber správneho typu
základne, ako aj rozsiahle naplánovanie, ktoré zahŕňa vyhotovenie odborného pôdorysu
základne so všetkými potrebnými údajmi o konštrukcii a rozmeroch.
Pri montáži prevodovky na oceľovú konštrukciu dbajte predovšetkým na dostačujúcu
tuhosť, aby ste zabránili škodlivým vibráciám a kmitom. Základ musí byť dimenzovaný
v súlade s hmotnosťou a krútiacim momentom pri zohľadnení síl pôsobiacich na
prevodovku.
Upevňovacie skrutky alebo matice dotiahnite predpísaným momentom. Skrutky a uťahovacie momenty sa určia podľa kapitoly "Upevnenie prevodovky" (→ str. 45).
POZOR!
Nesprávny základ môže poškodiť prevodovku.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd.
5.7.6
•
Základ musí byť vodorovný a rovinný; pri doťahovaní upevňovacích skrutiek sa
v prevodovke nesmie vytvárať pnutie. Nerovnosti treba odborne odstrániť.
•
Dodržujte hmotnostné údaje na typovom štítku.
Polohovanie osí hriadeľov
VÝSTRAHA!
Pri nedodržaní presnosti polohovania osí hriadeľov hrozí zlomenie hriadeľa.
Smrť alebo ťažké poranenia.
•
Požiadavky na spojky sú uvedené v osobitných prevádzkových návodoch!
Od vzájomnej presnosti polohovania osí hriadeľov v podstatnej miere závisí životnosť
hriadeľov, ložísk a spojok.
Preto sa treba vždy snažiť o dosiahnutie nulovej odchýlky. Požiadavky na spojky sú
uvedené v osobitných prevádzkových návodoch.
48
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Inštalácia/montáž
Prevodovka s plným hriadeľom
5.8
Prevodovka s plným hriadeľom
5.8.1
Montáž vstupných a výstupných prvkov
5
POZOR!
Nesprávna montáž môže mať za následok poškodenie ložísk, krytu alebo hriadeľov.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd.
Montáž
s naťahovacím
prípravkom
•
Vstupné a výstupné prvky montujte len pomocou naťahovacieho prípravku. Na
nasadenie použite strediaci otvor so závitom na konci hriadeľa.
•
Remenice, spojky, pastorky atď. v žiadnom prípade nenasúvajte na zakončenie
hriadeľa údermi kladiva. Možné následky sú poškodenie ložísk, skrine a hriadeľa!
•
Pri remeniciach dbajte, prosím, na správne napnutie remeňa podľa údajov výrobcu.
Nasledujúci obrázok znázorňuje napínací prípravok na montáž spojok alebo nábojov na
koniec hriadeľov prevodoviek alebo motorov. Pokiaľ možno skrutku bez problémov
dotiahnuť, je možné prípadne ustúpiť od použitia axiálneho ložiska na naťahovacom
prípravku.
[2]
[1]
[3]
211368587
[1] Koniec hriadeľa prevodovky
[2] Axiálne ložisko
[3] Náboj spojky
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
49
5
Inštalácia/montáž
Prevodovka s plným hriadeľom
Zabránenie veľkým
priečnym silám
Na zamedzenie vzniku veľkých síl v priečnom smere: Montáž ozubených a reťazových
kolies vykonajte podľa obr. A.
FX1
[1]
X1
[A]
[1]
FX1
X1
[B]
1055550219
[1] Náboj
[A] Správne
[B] Nevhodne
UPOZORNENIE
Montáž si uľahčíte, ak príslušný vstupný prvok vopred natriete mazivom a/alebo krátko
zahrejete (na 80... 140 °C).
50
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Inštalácia/montáž
Spojka
5.9
5
Spojka
UPOZORNENIE
Riaďte sa prevádzkovými návodmi príslušného výrobcu spojky.
Pri montáži spojok vykonajte nasledujúcu kompenzáciu podľa údajov výrobcu spojky.
a) Maximálna a minimálna vzdialenosť
b) Axiálne presadenie
c) Uhlové presadenie
a)
b)
c)
211395595
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
51
Inštalácia/montáž
Spojka adaptéra AM
5
5.10
Spojka adaptéra AM
POZOR!
Pri montáži motora na adaptér môže do adaptéra preniknúť vlhkosť.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd.
•
Adaptér utesnite anaeróbnym kvapalinovým tesnením.
UPOZORNENIE
Na zabránenie korózie v lícovaní odporúčame na hriadeľ motora pred montážou polovíc spojky naniesť prípravok NOCO®-Fluid.
5.10.1 IEC adaptér AM63 – 280 / NEMA adaptér AM56 – 365
212099979
[1]
[479]
[481]
[484]
[491]
Hriadeľ motora
Polovica spojky
Nastavovacia skrutka
Tesné pero
Dištančná rúrka
1. Vyčistite hriadeľ motora a plochy prírub motora i adaptéra.
2. Odstráňte tesné pero hriadeľa motora a nahraďte ho tesným perom [484], ktoré je
súčasťou dodávky (nie AM63 a AM250).
3. Zahrejte polovicu spojky [479] na cca 80 – 100 °C a nasuňte ju na hriadeľ motora.
Pozíciu nastavte nasledujúcim spôsobom:
– Adaptér IEC AM63 – 225 na doraz k nákružku hriadeľa motora.
– Adaptér IEC AM250 – 280 na rozmer A.
– Adaptér NEMA pomocou dištančnej rúrky [491] na rozmer A.
4. Zaistite lícované pero a polovicu spojky pomocou závitového kolíka [481] s použitím
uťahovacieho momentu TA podľa tabuľky na hriadeli motora.
52
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Inštalácia/montáž
Spojka adaptéra AM
5
5. Skontrolujte rozmer A.
6. Utesnite stykové plochy medzi adaptérom a motorom vhodným prostriedkom na
utesnenie plôch.
7. Namontujte motor na adaptér, zuby spojky na hriadeli adaptéra pritom musia zasahovať do plastového vačkového prstenca.
IEC AM
63 / 71
80 / 90
100 / 112
132
160 / 180
200
225
250 / 280
A
24,5
31,5
41,5
54
76
78,5
93,5
139
TA
1,5
1,5
4,8
4,8
10
17
17
17
Závit
M4
M4
M6
M6
M8
M10
M10
M10
NEMA AM
56
143 / 145
182 / 184
213 / 215
254 / 256
284 / 286
324 / 326
364 / 365
A
46
43
55
63,5
78,5
85,5
107
107
TA
1,5
1,5
4,8
4,8
10
17
17
17
Závit
M4
M4
M6
M6
M8
M10
M10
M10
Dovolené zaťaženia
POZOR!
Pri montáži motora môže dôjsť k vzniku nedovolene vysokých zaťažení.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
V žiadnom prípade neprekračujte hodnoty zaťaženia uvedené v nasledujúcej
tabuľke.
X
Fq
Fq1) [N]
Typ adaptéra
IEC
NEMA
x1) [mm]
IEC adaptér
Adaptér NEMA
AM63/71
AM56
77
530
410
AM80/90
AM143/145
113
420
380
AM100/112
AM182/184
144
2 000
1 760
AM1322)
AM213/2152)
1 600
1 250
186
AM132..
AM213/215
4 700
3 690
AM160/180
AM254/286
251
4 600
4 340
AM200/225
AM324-AM365
297
5 600
5 250
AM250/280
-
390
11 200
-
1) Maximálnu prípustnú tiažovú silu prídavného motora Fqmax je potrebné lineárne znížiť pri zväčšení
vzdialenosti ťažiska x. Pri znížení vzdialenosti ťažiska x nie je prípustné žiadne zväčšenie maximálne
prípustnej tiažovej sily Fqmax.
2) Priemer výstupnej príruby adaptéra: 160 mm
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
53
Inštalácia/montáž
Spojka adaptéra AM
5
Adaptér AM
s uzávierkou
spätného chodu
AM../RS
Pred montážou alebo pred uvedením do prevádzky skontrolujte smer otáčania pohonu.
V prípade nesprávneho smeru otáčania prosím kontaktujte servisnú službu SEWEURODRIVE.
Uzávierka spätného chodu pracuje v prevádzke bez údržby a nevyžaduje žiadne opatrenia týkajúce sa údržby. Uzávierka spätného chodu má v závislosti od konštrukčnej
veľkosti takzvané minimálne odklápacie otáčky (pozri nasledujúcu tabuľku).
.
POZOR!
Pri nedosiahnutí minimálnych odklápacích otáčok sa blokovacie poistky spätného
chodu viac opotrebovávajú a vplyvom trenia sa viac zahrievajú.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
Pri menovitej prevádzke nesmie dôjsť k nedosiahnutiu minimálnych odklápacích
otáčok.
•
Počas rozbehu a brzdenia je nedosiahnutie minimálnych odklápacích otáčok
prípustné.
Maximálny blokovací moment uzávierky
spätného chodu
[Nm]
Minimálne odklápacie
otáčky
[1/min]
AM80/90/RS,
AM143/145/RS
45
800
AM100/112/RS,
AM182/184/RS
200
670
AM132/RS,
AM213/215/RS
470
660
AM160/180/RS,
AM254/286/RS
630
550
AM200/225/RS,
AM324-365/RS
1 430
600
Typ
54
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Inštalácia/montáž
Veko AD na strane pohonu
5.11
5
Veko AD na strane pohonu
Pri montáži vstupných prvkov dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole "Montáž vstupných a výstupných prvkov", pozri kapitolu 5.6.
5.11.1 Veko so základnou doskou motora AD.. / P
Montáž motora a prestavenie základnej dosky motora.
212119307
[1] Základná doska motora
[2] Čap so závitom (iba AD6/P/AD7/P)
[3] Podpera (len AD6/P/AD7/P)
[4] Matica
[5] Stĺpik so závitom
1. Základnú dosku motora nastavte rovnomerným dotiahnutím prestavovacích matíc
do požadovanej montážnej polohy. Pri čelných prevodovkách prípadne odstráňte
pre najnižšiu polohu závesnú skrutku s okom; opravte poškodené miesta na laku.
2. Vyrovnajte motor na základnej doske (konce hriadeľov musia lícovať) a upevnite ho.
3. Namontujte výstupné prvky na vstupný koniec hriadeľa (na strane pohonu) a hriadeľ
motora a vzájomne vyrovnajte výstupné prvky, koniec hriadeľa a hriadeľ motora;
v prípade potreby znova upravte polohu motora.
4. Nasaďte prenosové prvky (klinový remeň, reťaz...) a napnite ich rovnomerným prestavením základnej dosky motora. Medzi základnou doskou motora a stĺpikmi pritom
nesmie byť pnutie.
5. Matice, ktoré nie sú využité na nastavenie polohy, pevne dotiahnite, aby sa dostatočne fixovali závitové tyče.
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
55
5
Inštalácia/montáž
Veko AD na strane pohonu
5.11.2 Len AD6/P a AD7/P
Matice svorníkov pred nastavením povoľte tak, aby sa svorníky mohli v podpere voľne
pohybovať v axiálnom smere. Matice utiahnite až po dosiahnutí definitívnej polohy prestavenia. Základnú dosku motora neprestavujte pomocou podpier.
5.11.3 Veko s osadením na vystredenie AD.. / ZR
Montáž aplikácií na kryte s osadením na vystredenie na strane pohonu.
1. Na upevnenie aplikácie musia byť pripravené skrutky v primeranej dĺžke. Dĺžka l
nových skrutiek sa určí z:
212121483
[l] t + a
[t] hĺbka zaskrutkovania (pozri tabuľku)
[a] hrúbka aplikácie
[s] upevňovací závit (pozri tabuľku)
Zaokrúhlite vypočítanú dĺžku skrutiek na najbližšiu nižšiu normalizovanú
hodnotu.
2. Vyskrutkujte upevňovaciu skrutku zo strediaceho okraja.
3. Vyčistite styčnú plochu a osadenie na vystredenie.
4. Vyčistite závity nových skrutiek a prvých niekoľko závitov potrite prostriedkom na
zaistenie skrutiek (napr. Loctite® 243).
5. Nasaďte aplikáciu podľa osadenia na vystredenie a dotiahnite upevňovacie skrutky
uvedeným momentom TA (pozri tabuľku).
56
Typ
Hĺbka
zaskrutkovania
t [mm]
Upevňovací závit
s
Uťahovací moment
TA pre spojovacie skrutky pevnostnej triedy
8.8 [Nm]
AD2/ZR
25,5
M8
27
AD3/ZR
31,5
M10
54
AD4/ZR
36
M12
93
AD5/ZR
44
M12
93
AD6/ZR
48,5
M16
230
AD7/ZR
49
M20
464
AD8/ZR
42
M12
93
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Inštalácia/montáž
Veko AD na strane pohonu
5
Dovolené
zaťaženia
POZOR!
Pri montáži motora môže dôjsť k vzniku nedovolene vysokých zaťažení.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
V žiadnom prípade neprekračujte hodnoty zaťaženia uvedené v nasledujúcej
tabuľke.
x
Fq
1178977035
x1)
[mm]
AD2/ZR
193
330
AD3/ZR
274
1 400
AD4/ZR2)
AD4/ZR
1)
2)
Fq1)
[N]
Typ
361
1 120
3 300
AD5/ZR
487
3 200
AD6/ZR
567
3 900
AD7/ZR
663
10 000
AD8/ZR
516
4 300
Maximálne hodnoty pre spojovacie skrutky pevnostnej triedy 8.8. Maximálna prípustná tiažová sila prídavného motora Fqmax sa pri zväčšení odstupu ťažiska x musí lineárne znížiť. Pri znížení vzdialenosti
ťažiska nie je prípustné žiadne zväčšenie Fqmax.
Priemer výstupnej príruby adaptéra: 160 mm
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
57
5
Inštalácia/montáž
Veko AD na strane pohonu
5.11.4 Veko s uzávierkou spätného chodu AD.. / RS
Pred montážou alebo pred uvedením do prevádzky skontrolujte smer otáčania pohonu.
V prípade nesprávneho smeru otáčania prosím kontaktujte servisnú službu SEWEURODRIVE.
Uzávierka spätného chodu pracuje v prevádzke bez údržby a nevyžaduje žiadne opatrenia týkajúce sa údržby. Uzávierka spätného chodu má v závislosti od konštrukčnej
veľkosti takzvané minimálne odklápacie otáčky (pozri nasledujúcu tabuľku).
POZOR!
Pri nedosiahnutí minimálnych odklápacích otáčok sa blokovacie poistky spätného
chodu viac opotrebovávajú a vplyvom trenia sa viac zahrievajú.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
Pri menovitej prevádzke nesmie dôjsť k nedosiahnutiu minimálnych odklápacích
otáčok.
•
Počas rozbehu a brzdenia je nedosiahnutie minimálnych odklápacích otáčok
prípustné.
Maximálny blokovací moment uzávierky
spätného chodu
[Nm]
Minimálne odklápacie
otáčky
[1/min]
AD2/RS
45
800
AD3/RS
200
670
AD4/RS
470
660
Typ
58
AD5/RS
630
550
AD6/RS
1 430
600
AD7/RS
1 430
600
AD8/RS
1 430
600
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Inštalácia/montáž
Prevodovky s prírubovým vyhotovením
5.12
5
Prevodovky s prírubovým vyhotovením
Pri upevňovaní prevodoviek na momentovú podperu a/alebo na rám stroja dbajte na to,
aby ste skrutky [1] dodatočne zaistili prípravkom Loctite® 640.
Nasledujúci obrázok znázorňuje príklad upevnenia prevodovky v prírubovom vyhotovení.
Upevňovacie skrutky nie sú súčasťou dodávky.
Rz < 16µm
0.03
ØA
ØC
[1]
ØB
G
ØS
DIN 912
DIN 931
min. LX
H
min. L
18014399568645259
Nasledujúce tabuľkové hodnoty platia pre oceľové konštrukcie.
Veľkosť
Závit
Počet
Uťahovací
moment
[Nm]
Rozmery v [mm]
ØS
H
min. L
min. LX
ØA
ØB
ØC
P.002
M20
16
661
22
39,5
73,5
34
410
370
330f9
P.012
M20
20
661
22
41,5
73,5
32
450
410
370f9
P.022
M20
24
661
22
48
84
36
500
460
410f9
P.032
M24
20
1 136
26
50
84
34
560
510
460f9
P.042
M30
20
1 674
33
64
114
50
620
560
480f9
P.052
M30
24
1 674
33
64
114
50
650
590
530f9
P.062
M36
24
3 957
39
74
134
60
760
690
610f9
P.072
M36
24
3 957
39
84
144
60
840
770
690f9
P.082
M42
24
5 610
45
84
154
70
920
840
750f9
P.092
M42
24
5 610
45
90
160
70
950
870
800f9
P.102
M42
24
5 610
45
100
180
80
1 050
960
850f9
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Trieda
pevnosti
Skrutky
DIN EN ISO
10.9
4 017
4 762
59
Inštalácia/montáž
Momentová podpera
5
5.13
Momentová podpera
5.13.1 Montážne pokyny
VÝSTRAHA!
Nedostatočne zabezpečené prevodovky môžu spadnúť pri demontáži a montáži.
Smrť alebo ťažké poranenia.
•
Pri demontáži a montáži zaistite prevodovku. Prevodovku podporite vhodnými
pomôckami.
POZOR!
Nadmerné upnutie momentovej podpery vedie k pôsobeniu vynútených síl na výstupný hriadeľ, čo môže negatívne ovplyvniť životnosť uloženia výstupného hriadeľa.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd.
•
Momentovú podperu nesmiete upínať nadmernou silou.
POZOR!
Nadmerné upnutie momentovej podpery môže spôsobiť prasknutie skrine.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd.
•
Dodržujte údaje týkajúce sa veľkostí skrutiek, uťahovacích momentov a potrebnej
pevnosti skrutiek.
UPOZORNENIE
Upevňovacie skrutky sú súčasťou dodávky.
60
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Inštalácia/montáž
Momentová podpera
5
5.13.2 Jednostranná momentová podpera (štandard)
Montážna situácia
Momentovú podperu možno namontovať pri zohľadnení špecifickej konštrukcie v montážnej polohe 0°... 360°.
90°
180°
0°
270°
4236822795
Sila reakcie z krútiaceho momentu prevodovky sa cez momentovú podperu s ramenom
A uchytí v opornom bode. Príklad pre používateľské upevnenie ako zváranej konštrukcie s konštrukčnými rozmermi znázorňuje obrázok na nasledujúcej strane. Na konštrukciu stroja sa privaria dve oporné doštičky s rozmermi podľa obrázku a tabuľky.
Po namontovaní prevodovky sa na oporné doštičky privarí krycia spojovacia doštička.
Na oporné doštičky pôsobí sila rovná krútiacemu momentu delenému dĺžkou ramena
sily A. Táto sila reakcie pôsobí tiež na hriadeľ prevodovky a stroja.
Nasledujúci obrázok znázorňuje príklad montážnej polohy a kombinácie planétovej
prevodovky a momentovej podpery.
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
61
Inštalácia/montáž
Momentová podpera
5
Rozmery
Nasledujúci obrázok znázorňuje príklad momentovej podpery s rozmermi.
T
A
S
X
D5
B
D1
D2
O
C
1143100811
Počet
Hmotnosť
A
B
C
D1
D2
O
S
T
X
[kg]
P.002
650
60
50
334
370
25
22
880
16
25
P.012
700
70
60
374
410
30
22
955
20
35
P.022
750
90
70
414
460
35
22
1 035
24
48
P.032
800
110
90
464
510
35
26
1 125
20
58
P.042
900
150
120
484
560
40
33
1 270
20
93
P.052
1 000
160
130
534
590
40
33
1 390
24
102
P.062
1 200
180
150
614
690
50
39
1 655
24
183
P.072
1 500
230
200
694
770
60
39
2 020
24
317
P.082
1 600
230
200
754
840
70
45
2 160
24
420
P.092
1 650
250
220
804
870
70
45
2 235
24
440
P.102
1 700
250
220
854
960
70
45
2 335
24
510
Veľkosť
Rozmery v [mm]
Uťahovacie momenty
62
Uťahovací moment
Veľkosť
Závit
Počet
P.002
M20
16
661
P.012
M20
20
661
P.022
M20
24
661
P.032
M24
20
1 136
P.042
M30
20
2 274
P.052
M30
24
2 274
P.062
M36
24
3 957
P.072
M36
24
3 957
P.082
M42
24
5 610
P.092
M42
24
5 610
P.102
M42
24
5 610
[Nm]
Trieda pevnosti
Svorníky DIN
10.9
DIN EN ISO 4017
DIN EN ISO 4762
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Inštalácia/montáž
Výstupný hriadeľ ako dutý hriadeľ so zmršťovacím kotúčom
5.14
5
Výstupný hriadeľ ako dutý hriadeľ so zmršťovacím kotúčom
UPOZORNENIE
Ubezpečte sa, že rozmery hriadeľa stroja odpovedajú zadaniu SEW.
UPOZORNENIE
Pamätajte, že pri dodaní je zmršťovací kotúč zaistený 2 skrutkami [1]. Tieto odstráňte
pred montážou.
[1]
3439769483
5.14.1 Montáž
1. Pred namontovaním zmršťovacieho kotúča očistite a odmastite náboj [1] a hriadeľ
stroja [2]! Od dôkladného odmastenia závisí vo veľkej miere spoľahlivosť prenosu
krútiaceho momentu.
[1]
[2]
1052851467
2. Na dutý hriadeľ nasuňte voľný zmršťovací kotúč.
•
OPATRNE! Zmršťovací kotúč môže skĺznuť vo voľnom nezmrštenom stave.
Nebezpečenstvo vzniku osobných a hmotných škôd.
– Zmršťovací kotúč zaistite proti skĺznutiu.
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
63
5
Inštalácia/montáž
Výstupný hriadeľ ako dutý hriadeľ so zmršťovacím kotúčom
3. Skontrolujte správnu polohu zvieracieho kotúča [3]. Zmršťovací kotúč má správnu
polohu, ak dosadá na osadenie hriadeľa [8].
•
POZOR! Utiahnutie upínacích skrutiek [4] bez namontovaného hriadeľa môže
viesť k deformácii dutého hriadeľa.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd.
– Upínacie skrutky [4] doťahujte len so zabudovaným hriadeľom [2].
A
A
[1]
[4]
]8[
[3]
1053533067
4. Zasuňte hriadeľ stroja [2] resp. nasuňte prevodovku [5] na hriadeľ stroja [2] až na
doraz. Zasúvanie alebo nasúvanie robte pomaly, aby stlačený vzduch mal čas uniknúť po obvode hriadeľa.
[5]
[2]
1053536267
64
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Inštalácia/montáž
Výstupný hriadeľ ako dutý hriadeľ so zmršťovacím kotúčom
5
5. Upínacie skrutky [4] utiahnite najprv voľne rukou. Upínacie skrutky uťahujte dookola
(nie do kríža) rovnomerne o 1/4 otáčky.
15
16
1
2
3
14
4
13
5
12
6
11
14
10 9
8
1
3
16
7
5
12
[4]
7
10
9
8
11
6
4
2
15
13
1053539467
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
65
Inštalácia/montáž
Výstupný hriadeľ ako dutý hriadeľ so zmršťovacím kotúčom
5
6. Dodržujte uťahovací moment uvedený v nasledujúcej tabuľke! Uťahujte upínacie
skrutky [4] rovnomerne dookola o 1/4 otáčky, až uťahovací moment dosiahne predpísanú hodnotu. Doplnková kontrola zrakom slúži na posúdenie lícovania čelných
plôch vonkajšieho [10] a vnútorného krúžku [9].
[4]
90°
[9]
[10]
15
16
1
2
14
3
14
4
13
5
12
6
11
10 9
8
7
16
1
3
5
12
7
10
9
8
11
6
4
2
15
13
1053543307
Skontrolujte typové údaje použitého zvieracieho kotúča a vyberte príslušný uťahovací moment.
Typ zvieracieho kotúča
Veľkosť
Skrutky
Menovitý krútiaci
moment [Nm]
Uťahovací moment [Nm] ± 20 %
3 191
P.002
M16
41 000
250
P.012
M16
75 500
290
P.022
M16
95 500
290
P.032
M20
134 000
570
P.042
M20
194 000
570
P.052
M20
255 000
570
P.062
M24
405 000
980
P.072
M24
525 000
980
P.082
M24
720 000
980
P.092
M27
906 000
1 450
P.102
M27
1 320 000
1 450
3 181
66
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Inštalácia/montáž
Výstupný hriadeľ ako dutý hriadeľ so zmršťovacím kotúčom
5
UPOZORNENIE
Ak sa kužeľ (vonkajší krúžok) a kužeľové puzdro (vnútorný krúžok) na čelnej ploche
na strane skrutiek nedajú zmontovať tak, aby lícovali, znovu demontujte zmršťovací
kotúč a dôkladne ho očistite/premažte podľa pokynov v nasledujúcej kapitole.
POZOR!
Nesprávnou montážou ochranného krytu hrozí nebezpečenstvo úrazu rotujúcimi
dielcami.
Nebezpečenstvo vzniku osobných a hmotných škôd.
•
Po ukončení montáže dbajte na riadne umiestnenie ochranného krytu.
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
67
5
Inštalácia/montáž
Výstupný hriadeľ ako dutý hriadeľ so zmršťovacím kotúčom
5.14.2 Demontáž
POZOR!
Nesprávna demontáž prevodovky z hriadeľa stroja môže poškodiť ložiská a iné
komponenty.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd.
•
Pri demontáži môžete podopierať len dutý hriadeľ. Pamätajte na to, že podoprením
iných komponentov prevodovky ich môžete poškodiť.
•
Zmršťovací kotúč demontujte podľa pokynov. Upínacie skrutky nikdy úplne nevyskrutkujte, pretože zmršťovací kotúč by sa mohol rozpadnúť a spadnúť!
•
Zmršťovacie kotúče rôznych prevodoviek, ak aj ich komponenty, sa nesmú vzájomne zamieňať.
1. Upínacie skrutky [4] postupne uvoľňujte o 1/4 otáčky, aby sa nevzpriečili stykové
plochy.
•
UPOZORNENIE! Ak sa kužeľ (vonkajší krúžok) a kužeľové puzdro (vnútorný
krúžok) [9b] nedajú oddeliť:
Vyskrutkujte potrebný počet upínacích skrutiek a rovnomerne ich vložte do závitových otvorov kotúča. Upínacie skrutky vo viacerých krokoch postupne uťahujte,
až kým sa puzdro a kotúč od seba neoddelia.
[4]
15
16
1
2
3
14
4
13
5
12
6
11
90°
14
10 9
8
1
3
16
7
5
12
7
10
9
8
11
6
4
2
15
13
1056915211
68
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Inštalácia/montáž
Výstupný hriadeľ ako dutý hriadeľ so zmršťovacím kotúčom
5
2. Demontujte hriadeľ stroja [2] resp. zo zákazníckeho hriadeľa vysuňte náboj [1]
(vrstva hrdze, ktorá sa prípadne vytvorila na hriadeli pred časťou náboja, sa musí
najprv odstrániť).
[1]
[3]
[2]
1056918411
3. Z náboja [1] stiahnite zmršťovací kotúč [3].
5.14.3 Čistenie a mazanie
UPOZORNENIE
Na zabezpečenie bezchybnej funkcie zmršťovacieho kotúča musíte dôkladne vykonať
tieto činnosti. Používať môžete len uvedené mazacie prostriedky alebo ich rovnocenné náhrady.
•
Ak sa poškodia kužeľové plochy zmršťovacieho kotúča, nesmú sa používať a treba
ich vymeniť.
•
Demontované zvieracie kotúče by sa pred opakovaným upnutím nemali rozoberať
a mazať. Len ak je zvierací kotúč znečistený, treba ho očistiť.
•
Nakoniec sa novo namažú len vnútorné klzné plochy zvieracieho kotúča.
•
Tieto plochy sa namažú tuhým mazivom so súčiniteľom trenia µ = 0,04
Mazivo
Forma predaja
Molykote 321 R (klzný lak)
Sprej
Molykote Spray (práškový sprej)
Sprej
Molykote G Rapid
Sprej alebo pasta
Aemasol MO 19R
Sprej alebo pasta
Molykombin UMFT 1
Sprej
Unimoly P5
Prášok
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
69
Inštalácia/montáž
Snímač teploty PT100
5
5.15
Snímač teploty PT100
5.15.1 Rozmery
PG9, PG11
35
34
24
Ø8
150
G1/2"
359154443
5.15.2 Elektrické pripojenie
2
3
1
359158539
[1] [2] Pripojenie odporového článku
5.15.3 Technické údaje
•
Vyhotovenie s ponorným puzdrom a vymeniteľnou meracou vložkou
•
Tolerancia snímača [K] ± (0,3 + 0,005 x T), (podľa DIN IEC 751, trieda B),
T = teplota oleja [°C]
70
•
Konektor: DIN EN 175301-803 PG9 (IP65)
•
Uťahovací moment pre upevňovaciu skrutku na zadnej strane konektora pre elektrickú prípojku = 0,25 Nm.
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Uvedenie do prevádzky
Pokyny k uvedeniu do prevádzky
I
6
0
6
Uvedenie do prevádzky
6.1
Pokyny k uvedeniu do prevádzky
POZOR!
Nesprávne uvedenie do prevádzky môže mať za následok poškodenie prevodovky.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd.
Dodržujte tieto pokyny.
•
Predradené prevodovky RF.. / KF.. / K.. sa zvyčajne dodávajú s olejovou náplňou.
Odchýlky sú uvedené v dokumentácii zákazky.
•
Skontrolujte
podmienky:
medzný
tepelný
výkon/zahriatie
na
nasledujúce
prevádzkové
– Vysoká teplota okolia (nad 45 °C).
– Montážna poloha M2 / M4 a/alebo otáčky motora nad 1 800 1/min.
Kontaktujte SEW-EURODRIVE.
•
Na typovom štítku sú uvedené najdôležitejšie technické údaje. Ďalšie, na prevádzku
dôležité údaje sú uvedené vo výkresoch, v potvrdení objednávky, prípadne v osobitnej dokumentácii zákazky.
•
Pred uvedením do prevádzky bezpodmienečne skontrolujte správnu výšku hladiny
oleja! Množstvá maziva sú uvedené na príslušnom typovom štítku.
•
Po skončení inštalácie prevodovky skontrolujte všetky upevňovacie skrutky, či sú
riadne utiahnuté.
•
Po dotiahnutí upevňovacích prvkov sa uistite, či sa nezmenila nastavená poloha.
•
Pri všetkých prácach na prevodovke bezpodmienečne zabráňte manipulácii s otvoreným ohňom alebo vzniku iskier!
•
Zaistite, aby otáčajúce sa hriadele a spojky boli vybavené s vhodnými ochrannými
krytmi.
•
Prípadné vypúšťacie kohúty oleja zaistite proti neúmyselnému otvoreniu.
•
Olejoznak chráňte pred poškodením.
•
Prevodovka musí byť chránená pred padajúcimi predmetmi.
•
Pri prevodovkách s dlhodobou ochranou: Vymeňte uzatváraciu skrutku na označenom mieste na prevodovke za odvzdušňovaciu skrutku (pozícia → pozri podklady
zákazky).
•
Pred uvedením do prevádzky zaistite správnu funkciu monitorovacích zariadení.
•
Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách!
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
71
I
6
Uvedenie do prevádzky
Čas zábehu
0
6.2
Čas zábehu
Ako prvú fázu uvedenia do prevádzky odporúča firma SEW-EURODRIVE zábeh prevodovky. Zvyšujte postupne zaťaženie a rýchlosť obehu v 2 až 3 stupňoch až do maxima.
Tento zábeh má trvať asi 10 hodín.
Počas zábehu dodržujte tieto body:
•
Skontrolujte výkony pri rozbehu s výkonmi uvedenými na typovom štítku, pretože
frekvencia rozbehov a výkon (záťaž) pri rozbehu majú rozhodujúci význam pre životnosť prevodovky.
•
Beží prevodovka rovnomerne?
•
Vzniká chvenie alebo mimoriadna hlučnosť pri chode?
•
Vyskytujú sa na prevodovke netesnosti (mazanie)?
•
Skontrolujte správnu funkciu doplnkových jednotiek (ako napr. olejové čerpadlo,
chladič atď.)
UPOZORNENIE
Ďalšie informácie ako aj opatrenia na odstránenie porúch nájdete v kapitole Prevádzkové poruchy.
6.3
Uvedenie do prevádzky pri prevodovkách s dlhodobou ochranou:
Pri prevodovkách s dlhodobou ochranou dodržujte tieto body:
6.3.1
Prostriedok na ochranu proti korózii
Výstupné hriadele prevodovky a dosadacie plochy príruby musíte dôkladne zbaviť protikoróznych prostriedkov, znečistení a podobných. Použite pritom bežné rozpúšťadlo.
Rozpúšťadlá nenechajte preniknúť na tesniace manžety hriadeľových tesniacich krúžkov – hrozí poškodenie materiálu!
6.3.2
Odvzdušňovacia skrutka
Uzatváraciu skrutku vymeňte za dodaný odvzdušňovací filter.
72
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Uvedenie do prevádzky
Uzávierka spätného chodu
I
6
0
6.4
Uzávierka spätného chodu
POZOR!
Prevádzka v zablokovanom smere môže mať za následok zničenie uzávierky spätného chodu!
Možný vznik hmotných škôd
•
Nesmie dôjsť k rozbehu motora v zablokovanom smere. Zabezpečte správne
napájanie motora, aby sa motor rozbiehal správnym smerom! Prevádzka v zablokovanom smere môže mať za následok zničenie uzávierky spätného chodu!
•
Na kontrolné účely je jednorazovo prípustná prevádzka v zablokovanom smere
s polovičným výstupným momentom prevodovky.
Uzávierka spätného chodu je zabudované vo veku AD.. / RS. Slúži na zablokovanie
neželaného smeru otáčania. V prevádzke je teda možné otáčanie len určeným smerom.
CCW
CW
1044634507
Smer otáčania sa určuje vzhľadom na výstupný hriadeľ (LSS):
•
Otáčanie doprava (CW)
•
Otáčanie doľava (CCW)
Dovolený smer otáčania je označený na skrini prevodovky.
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
73
I
6
Uvedenie do prevádzky
Meranie teploty povrchu a teploty oleja
0
6.5
Meranie teploty povrchu a teploty oleja
6.5.1
Meranie teploty povrchu
Počas uvádzania prevodovky do prevádzky je nevyhnutné merať povrchovú teplotu pri
maximálnom zaťažení.
Toto meranie je možné vykonať bežnými teplomermi. Povrchová teplota sa musí merať
v ustálenom stave. Nesmie byť vyššia ako 100 °C.
Okamžite zastavte pohon, ak nameraná teplota presahuje túto teplotu. Konzultujte
s firmou SEW-EURODRIVE.
Meranie povrchovej teploty závisí od montážnej polohy planétovej prevodovky. Sivo
vyznačená oblasť znázorňuje miesta prevodovky, kde treba vykonať meranie povrchovej teploty.
Montážna poloha
Merací bod povrchovej teploty
M1
1407712779
M3 M5 M6
1407716363
M2
1407720075
M4
9007200662502667
74
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Uvedenie do prevádzky
Odstavenie prevodovky z prevádzky/konzervovanie prevodovky
I
6
0
6.5.2
Meranie teploty oleja
Teploty oleja sa musia merať kvôli určeniu výmeny oleja. Opis nájdete v kapitole "Intervaly výmeny oleja", pozri kapitolu 7.3. Teplotu merajte na spodnej strane prevodovky.
Pri prevodovkách s vypúšťacou skrutkou na olej merajte teplotu na tejto skrutke.
K nameranej hodnote pripočítajte 10 K. Intervaly výmeny oleja sa zakladajú na tejto
hodnote.
6.6
Odstavenie prevodovky z prevádzky/konzervovanie prevodovky
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
Smrť alebo ťažké poranenia.
•
Pred začatím prác odpojte motor od napájania.
•
Zaistite motor proti neúmyselnému zapnutiu.
Ak sa prevodovka odstaví na dlhšie obdobie, potrebné sú doplnkové opatrenia na
zabezpečenie konzervácie. Pritom berte do úvahy miesto inštalácie, podmienky prostredia a stav maziva v prevodovke, v závislosti od toho môže byť konzervácia potrebná
už po niekoľkých týždňoch od odstavenia.
6.6.1
Vnútorná konzervácia
•
V novom stave alebo po krátkej prevádzke prevodovky:
– SEW-EURODRIVE odporúča na vnútornú konzerváciu prevodovky konzervačnú metódu VCI.
– Do vnútorného priestoru prevodovky nalejte potrebné množstvo ochranného
prostriedku proti korózii VCI (napr. Anticorit VCI UNI IP-40 od FUCHS
LUBRITECH, www.fuchs-lubritech.com). Množstvo závisí od voľného vnútorného objemu prevodovky. Naplnený olej môže spravidla zostať v pohone.
– Odvzdušňovací filter nahraďte uzatváracou skrutkou a prevodovku vzduchotesne uzavrite. Pred uvedením do prevádzky musíte opäť riadne namontovať
odvzdušňovací filter.
•
Po dlhšom odstavení prevodovky z prevádzky:
– Pretože po dlhšej prevádzke sa môžu v oleji nachádzať nečistoty (napr. olejový kal, voda...), pred vnútornou konzerváciou je potrebné vypustiť olej a vnútorný priestor prevodovky dôkladne prepláchnuť čistým olejom. Dodržujte aj
pokyny v kapitole Výmena oleja uvedené v prevádzkovom návode. Nakoniec
možno vnútorný priestor prevodovky zakonzervovať už opísaným spôsobom.
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
75
I
6
Uvedenie do prevádzky
Odstavenie prevodovky z prevádzky/konzervovanie prevodovky
0
UPOZORNENIE
Pri prevodovkách s bezdotykovými tesniacimi systémami kontaktujte firmu SEWEURODRIVE.
Pri prevodovkách bez bezdotykových tesniacich systémov možno vnútornú konzerváciu alternatívne vykonať s druhom oleja uvedeným na typovom štítku. Prevodovka sa
v tomto prípade musí úplne naplniť olejom. Odvzdušňovací filter vymeňte za uzatváraciu skrutku a prevodovku naplňte na najvyššom bode prevodovky. Na zabezpečenie
dostatočnej konzervácie musia byť všetky ozubenia a ložiská úplne zakryté olejom.
Pred uvedením do prevádzky znovu riadne namontujte odvzdušňovací filter. Dodržte
druh a množstvo oleja podľa údajov na typovom štítku.
6.6.2
Vonkajšia konzervácia
•
Očistite konzervované plochy.
•
Tesniaca manžeta hriadeľového tesniaceho krúžku musí natrieť tukom, aby sa
oddelila od konzervačného prostriedku.
•
Zvonku nakonzervujte konce hriadeľov a nenalakované povrchy ochrannou vrstvou
na báze vosku (napr. Hölterol MF 1424 od Herm. Hölterhoff, www.hoelterhoff.de).
UPOZORNENIE
Informujte sa u dodávateľa o presnom vyhotovení, vhodnosti použitého oleja a dĺžke
trvania protikoróznej ochrany.
Dodržujte pokyny uvedené v prevádzkovom návode v kapitole Podmienky skladovania a prepravy. Tu nájdete základné údaje, aké časy skladovania možno dosiahnuť
v kombinácii s vhodným balením – v závislosti od miesta skladovania.
Pri opätovnom uvádzaní do prevádzky dodržujte pokyny uvedené v prevádzkovom
návode v kapitole Uvedenie do prevádzky.
76
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Prehliadky/údržba
Prípravné práce na prehliadky/údržbu
7
Prehliadky/údržba
7.1
Prípravné práce na prehliadky/údržbu
7
Skôr než začnete prehliadku a údržbu, dodržte nasledujúce pokyny.
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
Smrť alebo ťažké poranenia.
•
Pred začatím prác odpojte motor od napájania.
•
Zaistite motor proti neúmyselnému zapnutiu.
VÝSTRAHA!
Nedostatočne zabezpečený zákaznícky stroj môže spadnúť pri montáži a demontáži
prevodovky.
Smrť alebo ťažké poranenia.
•
Pri montáži a demontáži prevodovky zabezpečte zákaznícky stroj proti neželaným
pohybom.
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo popálenia sa o horúcu prevodovku a horúci prevodový olej.
Ťažké poranenia.
•
Pred začatím prác nechajte prevodovku vychladnúť!
•
Skrutku na kontrolu hladiny oleja a skrutku na vypúšťanie oleja vyskrutkovávajte
len opatrne.
POZOR!
Použitím nesprávneho prevodového oleja sa môžu stratiť mazacie vlastnosti.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd.
•
Syntetické mazivá navzájom nemiešajte a nemiešajte ich s minerálnymi mazivami!
POZOR!
Neodbornou údržbou sa môže prevodovka poškodiť.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd.
Dodržujte tieto pokyny:
•
Nevyhnutnou podmienkou na zaručenie prevádzkovej bezpečnosti je dodržiavanie
intervalov prehliadok a údržby.
•
Dodržujte uťahovacie momenty.
•
Pre motory s predradenou prevodovkou dodržujte aj pokyny na údržbu motora
a predradenej prevodovky, ktoré sú uvedené v príslušných prevádzkových návodoch.
•
Umiestnenie kontrolnej a vypúšťacej skrutky, ako aj odvzdušňovacieho ventilu, nájdete v listoch montážnych polôh (→ str. 22).
•
Používať možno len originálne náhradné dielce podľa dodaného zoznamu náhradných a opotrebiteľných dielcov.
•
Zabezpečte, aby pred uvoľnením hriadeľových spojov neúčinkovali žiadne torzné
momenty (pnutia v rámci zariadenia).
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
77
Prehliadky/údržba
Intervaly prehliadok a údržby
7
•
Pamätajte, že planétová a predradená prevodovka majú 2 oddelené olejové komory.
•
Pri následných prácach zabráňte vniknutiu cudzích telies do prevodovky.
•
Prevodovka sa nesmie čistiť vysokotlakovou čističkou. Hrozí nebezpečenstvo vniknutia vody do prevodovky a poškodenia tesnení.
•
Po všetkých prácach spojených s údržbou a opravami vykonajte kontrolu bezpečnosti a funkčnosti.
•
Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách!
7.2
Intervaly prehliadok a údržby
7.2.1
Planétová prevodovka P..
Časový interval
Čo treba vykonať?
•
•
•
Mesačne
•
Po 500 hodinách prevádzky
•
Každých 3 000 prevádzkových hodín,
najmenej každých 6 mesiacov
•
Podľa prevádzkových podmienok,
najneskôr každých 6 mesiacov
•
•
Skontrolujte teplotu skrine prevodovky:
• pre minerálny olej: max. 90 °C
• pre syntetický olej: max. 100 °C
Skontrolujte hlučnosť prevodovky
•
•
Skontrolujte tesnosť prevodovky
Skontrolujte množstvo oleja (kapitola 7.4)
•
Prvá výmena oleja po prvom uvedení do
prevádzky (kapitola 7.6)
•
Skontrolujte kvalitu oleja (kapitola 7.5)
•
Doplňte mazací tuk pri mazateľných tesniacich
systémoch (kapitola 7.8)
•
•
•
Skontrolovať dotiahnutie upevňovacích skrutiek
Vyčistite olejový filter, resp. vymeňte vložku filtra
Skontrolujte príp. vymeňte odvzdušňovaciu
skrutku (kapitola 7.7)
Skontrolujte polohovanie vstupného a výstupného
hriadeľa (kapitola 5.6)
Denne
Podľa prevádzkových podmienok,
najneskôr každých 12 mesiacov
•
78
•
Podľa prevádzkových podmienok (pozri
kapitolu 7.3), najneskôr každé 3 roky
•
Vymeňte minerálny olej
•
Podľa prevádzkových podmienok (pozri
kapitolu 7.3), najneskôr každých 5 rokov
•
Vymeňte syntetický olej
•
Rôzne (v závislosti od vonkajších
vplyvov)
•
Opraviť alebo obnoviť povrchový/antikorózny
ochranný náter
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Prehliadky/údržba
Intervaly prehliadok a údržby
7.2.2
Predradená prevodovka RF / KF
Časový interval
Čo treba vykonať?
•
•
•
Každých 3 000 prevádzkových hodín, najmenej
každých 6 mesiacov
•
•
•
Podľa prevádzkových podmienok – najneskôr
raz za 3 roky
Podľa teploty oleja
•
•
Podľa prevádzkových podmienok – najneskôr
raz za 5 rokov
Podľa teploty oleja
Vymeňte minerálny olej
•
Vymeňte tukovú náplň valivých ložísk
(odporúčanie)
Vymeňte tesniaci krúžok hriadeľa
(nemontovať opäť na tú istú stopu)
•
Vymeňte syntetický olej
•
Vymeňte tukovú náplň valivých ložísk
(odporúčanie)
Vymeňte tesniaci krúžok hriadeľa
(nemontovať opäť na tú istú stopu)
•
•
Rôzne (v závislosti od vonkajších vplyvov)
Skontrolujte olej a hladinu oleja
Skontrolujte zvuk pri chode, možnosť
poškodenia ložísk
Vizuálna kontrola prípadného prepúšťania
tesnení
•
•
7.2.3
•
Opraviť alebo obnoviť povrchový/antikorózny
ochranný náter
Adaptér AL / AM
Časový interval
Čo treba vykonať?
•
•
•
Každých 3 000 prevádzkových hodín, najmenej
každých 6 mesiacov
•
•
•
Po 25 000 – 30 000 hodinách prevádzky
•
•
•
7.2.4
7
Skontrolujte vôľu pretáčania
Vizuálna kontrola elastického
ozubeného venca
Skontrolujte zvuk pri chode, možnosť
poškodenia ložísk
Vizuálne skontrolujte netesnosť
a prepúšťanie adaptéra
Vymeňte tuk vo valivých ložiskách
Vymeňte hriadeľový tesniaci krúžok
(neumiestňujte opäť na tú istú stopu)
Vymeňte elastický ozubený veniec
Veko AD
Časový interval
Čo treba vykonať?
•
•
Každých 3 000 prevádzkových hodín, najmenej
každých 6 mesiacov
•
•
Po 25 000 – 30 000 hodinách prevádzky
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Skontrolujte zvuk pri chode, možnosť
poškodenia ložísk
Vizuálne skontrolujte netesnosť
a prepúšťanie adaptéra
•
Vymeňte tuk vo valivých ložiskách
•
Vymeňte hriadeľové tesnenie
79
Prehliadky/údržba
Intervaly výmeny maziva
7
7.3
Intervaly výmeny maziva
Pri špeciálnych vyhotoveniach alebo sťažených/agresívnych podmienkach prostredia
príp. skráťte intervaly výmeny oleja.
UPOZORNENIE
Na mazanie sa používajú minerálne mazivá CLP a syntetické mazivá na báze olejov
PAO (polyalfaolefín). Syntetické mazivo CLP HC (podľa DIN 51502) zobrazené na
nasledujúcom obrázku zodpovedá olejom PAO.
30000
[h]
25000
20000
[1]
[A]
15000
10000 [A]
CLP HC
CLP
5000
0
70
80
90
100
110
[°C]
120
[2]
[1] Prevádzkové hodiny
[2] Stála teplota olejového kúpeľa
Priemerná hodnota podľa druhu oleja pri 70 °C
UPOZORNENIE
SEW-EURODRIVE na optimalizáciu intervalov výmeny oleja odporúča pravidelnú
analýzu prevodového oleja (pozri kapitolu 7.5).
80
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Prehliadky/údržba
Kontrola množstva oleja
7.4
Kontrola množstva oleja
7.4.1
Upozornenia
7
POZOR!
Neodbornou kontrolou množstva oleja sa môže prevodovka poškodiť.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd.
•
Množstvo oleja kontrolujte len pri vychladnutej prevodovke.
•
Ak je na prevodovke namontovaná olejová mierka a olejoznak, potom je určujúci
údaj olejovej mierky. Hodnota z olejoznaku slúži len ako orientačná hodnota.
•
Pri štandardných a naklonených montážnych polohách kontrolujte množstvo
oleja v montážnej polohe.
Pri variabilných montážnych polohách uveďte pred kontrolou množstva oleja
prevodovku do východiskovej montážnej polohy, príp. rešpektujte pokyny na
pohone alebo v špecifickej zákazníckej dokumentácii.
Príklad východiskovej montážnej polohy M1:
0°
0°
3319952011
7.4.2
Prevodovka s olejovou mierkou
1. Riaďte sa pokynmi uvedenými v kapitole "Prípravné práce na prehliadky/údržbu"
(→ str. 77).
2. Naskrutkujte a vytiahnite olejovú mierku.
3. Očistite olejovú mierku a znovu ju rukou naskrutkujte až na doraz do prevodovky.
4. Vyskrutkujte olejovú mierku a skontrolujte množstvo oleja.
[1]
[1] Hladina oleja sa musí nachádzať v tomto pásme
5. Pokiaľ je hladina oleja príliš nízka, postupujte nasledujúcim spôsobom:
•
Demontujte uzatváraciu skrutku.
•
Cez plniaci otvor naplňte rovnaký olej toho istého druhu až po značku.
•
Naskrutkujte uzatváraciu skrutku.
6. Znovu naskrutkujte olejovú mierku.
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
81
Prehliadky/údržba
Skontrolujte kvalitu oleja
7
7.4.3
Prevodovka s kruhovým olejoznakom
1. Riaďte sa pokynmi uvedenými v kapitole "Prípravné práce na prehliadky/údržbu"
(→ str. 77).
2. Skontrolujte hladinu oleja podľa nasledujúceho obrázka.
[1]
460483980
[1] Hladina oleja sa musí nachádzať v tomto pásme
3. Pokiaľ je hladina oleja príliš nízka, postupujte nasledujúcim spôsobom:
7.5
•
Demontujte uzatváraciu skrutku.
•
Cez plniacu skrutku naplňte rovnaký olej toho istého druhu až po značku.
•
Naskrutkujte plniacu skrutku.
Skontrolujte kvalitu oleja
1. Riaďte sa pokynmi uvedenými v kapitole "Prípravné práce na prehliadky/údržbu"
(→ str. 77).
2. Nájdite vypúšťaciu skrutku a postavte pod ňu nádobu.
3. Pomaly vyskrutkujte vypúšťaciu skrutku a vypustite trochu oleja.
4. Znova zaskrutkujte vypúšťaciu skrutku.
5. Skontrolujte stav oleja:
82
•
Bližšie informácie o kontrole obsahu vody v oleji a kontrole viskozity oleja vám
poskytne výrobca oleja.
•
Ak je olej silne znečistený, prípadne ho vymeňte aj mimo predpísaného intervalu
výmeny oleja.
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Prehliadky/údržba
Výmena oleja
7.6
Výmena oleja
7.6.1
Upozornenia
7
POZOR!
Nesprávna výmena oleja môže mať za následok poškodenie prevodovky.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd.
•
Dodržujte tieto pokyny.
•
Olej vymieňajte rýchlo po odpojení prevodovky, aby ste zabránili usadzovaniu pevných častíc. Olej vypúšťajte podľa možnosti v teplom stave. Vyvarujte sa teplote
oleja výrazne presahujúcej 50 °C.
•
Pri výmene oleja sa má prevodovka zásadne naplniť opäť olejom rovnakého druhu
ako je starý olej. Miešanie olejov rôznych druhov a/alebo od rôznych výrobcov je
neprípustné. Najmä syntetické oleje sa nesmú miešať ani s minerálnymi olejmi ani
s inými syntetickými olejmi. Pri prechode z minerálneho oleja na syntetický olej
a/alebo pri prechode zo syntetického oleja na jednom základe na syntetický olej na
inom základe sa musí prevodovka dôkladne prepláchnuť novým druhom oleja.
•
Olej, ktorý mienite použiť, nájdete v tabuľke mazív najrôznejších výrobcov,
v kapitole 8.2.
•
Údaje o druhu oleja, viskozite oleja a potrebnom množstve oleja sú uvedené na
typovom štítku prevodovky. Množstvo oleja uvedené na typovom štítku treba chápať
ako približné množstvo. Rozhodujúce pre množstvo olejovej náplne sú značky na
olejoznaku alebo na olejovej mierke.
•
Pri výmene oleja dôkladným prepláchnutím olejom očistite vnútorný priestor prevodovky od usadenín, oderu alebo zvyškov starého oleja. Na preplachovanie sa použije rovnaký druh oleja, aký sa použije ako prevádzková náplň. Až po odstránení
všetkých usadenín sa môže naplniť čerstvý olej.
•
Umiestnenie kontrolnej a vypúšťacej skrutky, ako aj odvzdušňovacej skrutky, nájdete v dokumentácii k zákazke.
•
Ak sa nachádzajú, očistite magnetické olejové vypúšťacie skrutky.
•
Vymeňte poškodené tesnenia na vypúšťacej skrutke.
•
Starý olej zlikvidujte podľa platných predpisov.
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
83
Prehliadky/údržba
Výmena oleja
7
7.6.2
Postup
Veľkosť P.002 - P.102 s brodivým mazaním v montážnej polohe M1 / M3 / M5 / M6
[2]
[3]
[1]
4237479051
1. Riaďte sa pokynmi uvedenými v kapitole "Prípravné práce na prehliadky/údržbu"
(→ str. 77).
2. Pod vypúšťaciu skrutku [1] postavte dostatočne veľkú nádobu.
3. Odstráňte vypúšťaciu skrutku oleja [1].
4. Odstráňte plniacu skrutku alebo odvzdušňovaciu skrutku [2].
Pri prevodovkách, ktoré v závislosti od montážnej polohy nemajú vypúšťaciu
skrutku, sa odvzdušňovacia skrutka používa ako plniaci otvor.
5. Olej kompletne vypustite.
6. Znova zaskrutkujte vypúšťaciu skrutku [1].
7. Plniacim otvorom dolejte nový olej rovnakého druhu.
•
Pri plnení oleja používajte lievik s filtrom (filter max. 25 µm).
•
Naplňte množstvo oleja, ktoré zodpovedá údajom na typovom štítku. Množstvo
oleja uvedené na typovom štítku je orientačná hodnota.
•
Preverte správnu hladinu oleja pomocou olejoznaku/olejovej mierky [2/3].
8. Naskrutkujte plniacu skrutku alebo odvzdušňovaciu skrutku [2].
UPOZORNENIE
Vytečený olej okamžite odstráňte pomocou sorbentu.
84
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Prehliadky/údržba
Výmena oleja
7
Veľkosť P.002 - P.082 s ponorným mazaním v montážnej polohe M2 / M4
[1]
[2]
[3]
[4]
4480298635
[1]
Olejová mierka s odvzdušňovacou skrutkou
[3]
Stúpačka
[2]
Olejová vyrovnávacia nádrž
[4]
Skrutka na vypúšťanie oleja
1. Riaďte sa pokynmi uvedenými v kapitole "Prípravné práce na prehliadky/údržbu"
(→ str. 77).
2. Pod vypúšťaciu skrutku [4] postavte dostatočne veľkú nádobu.
3. Odstráňte vypúšťaciu skrutku oleja [4].
4. Odstráňte olejovú mierku/odvzdušňovaciu skrutku [1].
5. Olej kompletne vypustite.
6. Znova zaskrutkujte vypúšťaciu skrutku [4].
7. Plniacim otvorom [1] dolejte nový olej rovnakého druhu.
•
Pri plnení oleja používajte lievik s filtrom (filter max. 25 µm).
•
Naplňte množstvo oleja, ktoré zodpovedá údajom na typovom štítku. Množstvo
oleja uvedené na typovom štítku je orientačná hodnota.
•
Preverte správnu hladinu oleja pomocou olejovej mierky [1].
8. Naskrutkujte olejovú mierku/odvzdušňovaciu skrutku [1].
UPOZORNENIE
Vytečený olej okamžite odstráňte pomocou sorbentu.
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
85
7
Prehliadky/údržba
Výmena oleja
Veľkosť P.092 - P.102 s ponorným mazaním v montážnej polohe M2
[2]
[1]
[3]
[4]
4488787211
[1]
Olejová mierka
[3]
Olejová vyrovnávacia nádrž
[2]
Odvzdušňovacia skrutka
[4]
Skrutka na vypúšťanie oleja
1. Riaďte sa pokynmi uvedenými v kapitole "Prípravné práce na prehliadky/údržbu"
(→ str. 77).
2. Pod vypúšťaciu skrutku [4] postavte dostatočne veľkú nádobu.
3. Odstráňte vypúšťaciu skrutku oleja [4].
4. Odstráňte olejovú mierku [1].
5. Olej kompletne vypustite.
6. Znova zaskrutkujte vypúšťaciu skrutku [4].
7. Plniacim otvorom [1] dolejte nový olej rovnakého druhu.
•
Pri plnení oleja používajte lievik s filtrom (filter max. 25 µm).
•
Naplňte množstvo oleja, ktoré zodpovedá údajom na typovom štítku. Množstvo
oleja uvedené na typovom štítku je orientačná hodnota.
•
Preverte správnu hladinu oleja pomocou olejovej mierky [1].
8. Naskrutkujte olejovú mierku [1].
UPOZORNENIE
Vytečený olej okamžite odstráňte pomocou sorbentu.
86
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Prehliadky/údržba
Výmena oleja
7
Veľkosť P.002 - P.102 s ponorným mazaním v montážnej polohe M4
[1]
[2]
[3]
[4]
4490284299
[1]
Odvzdušňovací ventil
[3]
Stúpačka
[2]
Olejová mierka
[4]
Skrutka na vypúšťanie oleja
1. Riaďte sa pokynmi uvedenými v kapitole "Prípravné práce na prehliadky/údržbu"
(→ str. 77).
2. Pod vypúšťaciu skrutku [4] postavte dostatočne veľkú nádobu.
3. Odstráňte vypúšťaciu skrutku oleja [4].
4. Odstráňte olejovú mierku [2].
5. Olej kompletne vypustite.
6. Znova zaskrutkujte vypúšťaciu skrutku [4].
7. Plniacim otvorom [2] dolejte nový olej rovnakého druhu.
•
Pri plnení oleja používajte lievik s filtrom (filter max. 25 µm).
•
Naplňte množstvo oleja, ktoré zodpovedá údajom na typovom štítku. Množstvo
oleja uvedené na typovom štítku je orientačná hodnota.
•
Preverte správnu hladinu oleja pomocou olejovej mierky [2].
8. Naskrutkujte olejovú mierku [2].
UPOZORNENIE
Vytečený olej okamžite odstráňte pomocou sorbentu.
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
87
Prehliadky/údržba
Doplnenie tesniaceho tuku
7
7.7
Doplnenie tesniaceho tuku
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo pomliaždenia rotujúcimi časťami.
Smrť alebo ťažké poranenia.
•
Pri dodatočnom mazaní dbajte na to, aby sa dodržali bezpečnostné opatrenia.
UPOZORNENIE
Pri mazaní labyrintového tesnenia pomaly otáčajte hriadeľom. Tým sa zaručí lepšie
rozdelenie tuku.
1. Riaďte sa pokynmi uvedenými v kapitole "Prípravné práce na prehliadky/údržbu"
(→ str. 77).
2. Vyskrutkujte skrutku [2], aby mohol uniknúť nadbytočný starý tuk.
3. Mierny tlakom do každého mazacieho miesta [1] natlačte tuk, až nový tuk začne
vystupovať z diery [2].
4. Naskrutkujte plniacu skrutku [2].
[1]
[2]
4235132939
UPOZORNENIE
Okamžite odstráňte vytlačený starý tuk.
88
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Prehliadky/údržba
Kontrola a vyčistenie odvzdušnenia
7.8
7
Kontrola a vyčistenie odvzdušnenia
POZOR!
Nesprávne čistenie môže poškodiť prevodovku.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
Zabráňte vniknutiu cudzích telies do prevodovky.
1. Riaďte sa pokynmi uvedenými v kapitole "Prípravné práce na prehliadky/údržbu"
(→ str. 77).
2. V oblasti odvzdušňovacej skrutky odstráňte usadeniny.
3. Upchaté odvzdušňovacie skrutky vymeňte za nové.
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
89
Mazivá
Výber maziva
8
8
Mazivá
8.1
Výber maziva
POZOR!
Nesprávny výber maziva môže mať za následok poškodenie prevodovky.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd.
•
•
Dodržujte tieto pokyny.
Viskozitu a druh použitého oleja (minerálny/syntetický) určuje SEW-EURODRIVE
podľa špecifikácie zákazky a tieto hodnoty sú uvedené v dokumentácii a na typovom
štítku prevodovky.
Pri odchýlke od týchto údajov je potrebná konzultácia s SEW-EURODRIVE.
Tieto odporúčania mazív v tabuľke mazív v žiadnom prípade nezbavujú dodávateľa
maziva ručenia za kvalitu dodaného maziva. Každý výrobca mazív je plne zodpovedný za kvalitu svojich produktov!
90
•
Pred uvedením prevodovky do prevádzky sa musíte presvedčiť, že v planétovej
a predradenej prevodovke je náplň so správnym druhom oleja a že množstvo náplne
je správne. Príslušné údaje sú uvedené na typovom štítku prevodovky a v tabuľke
mazív na nasledujúcej strane.
•
Pri planétovom prevodovom motore so spoločným olejovým priestorom sa množstvo
maziva a viskozita riadia údajmi na typovom štítku planétovej prevodovky. Planétová
a predradená prevodovka sa dodávajú bez olejovej náplne.
•
Syntetické mazivá navzájom nemiešajte a nemiešajte ich s minerálnymi mazivami!
•
Skontrolujte vzájomnú znášanlivosť použitého tuku a oleja.
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Mazivá
Tabuľka mazív
8.2
8
Tabuľka mazív
Tabuľka mazív uvádza schválené mazivá pre priemyselné prevodovky SEW-EURODRIVE. Venujte pozornosť použitým skratkám, významu tieňovania a upozorneniam.
CLP = minerálny olej
CLP HC = syntetické polyalfaolefíny
E = esterový olej (trieda ohrozenia vôd WGK 1)
= minerálne mazivo
= syntetické mazivo
3) = mazivá sa môžu používať len pri servisnom faktore Fs ≥ 1,3
4) = venujte pozornosť kritickému správaniu pri nábehu pri nízkych teplotách
6) = teploty prostredia
= mazivo pre potravinársky priemysel (zdravotne nezávadné)
= bioekologický olej (mazivo pre poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
Oil
POZOR!
Nesprávny výber maziva môže mať za následok poškodenie prevodovky.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd.
•
Pri extrémnych podmienkach, napr. chlad, horúčavy alebo pri zmene podmienok
prevádzky v porovnaní s naprojektovanými podmienkami, je potrebná konzultácia
so SEW-EURODRIVE.
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
91
92
VG 320
-20
3)
-20
3) 4) -40
-10
3)
-10
-20
0
-10
+40
+20
+30
+70
+60
+50
+30
+20
-35
-30
+10
3) 4) -40
-10
+40
VG 680
VG 1000
CLP HC
CLP HC
E
Oil
VG 460
VG 68
CLP HC VG 460
NSF H1
VG 220
VG 460
CLP HC
VG 150
CLP HC
VG 220
VG 68
CLP HC
CLP HC
VG 32
CLP HC
VG 320
CLP HC
-25
VG 1000
CLP CC
+60
Mobilgear 600XP 680
VG 680
CLP CC
+50
0
+5
Mobilgear 600XP 460
VG 460
CLP CC
+45
-5
Mobil SHC
Gear 150
Mobil SHC 629
Mobil SHC
Gear 220
Mobil SHC 630
Mobil SHC
Gear 460
Mobil SHC 634
Mobil SHC
Gear 680
Mobil SHC 636
Mobil SHC
Gear 1000
Mobil SHC 639
Mobil SHC 626
Mobil SHC 624
Mobil SHC
Gear 320
Mobil SHC 632
Mobilgear 600XP 220
VG 220
CLPCC
Mobilgear 600XP 150
Mobilgear 600XP 320
+30
CLP CC VG 150
CLP CC
DIN (ISO)
Mobil
-15
+40
+50 +100
ISO,NLGI
+20
0
Oil
®
-20
3) 4) -40
3)
-10
°C -50
6)
BP Enersyn
EP-XF-220
BP Enersyn
EP-XF-460
BP Enersyn
EP-XF-680
Shell Omala
S4 GX 220
Shell Omala
S4 GX 460
Shell Omala
S4 GX 680
Shell Naturelle
Gear Fluid
EP 460
BP Enersyn
EP-XF-150
BP Enersyn
EP-XF-68
BP Enersyn
EP-XF-320
Shell Omala
S4 GX 150
Shell Omala
S4 GX68
Shell Omala
S4 GX 320
Pinnacle
EP 680
Klübersynth
GEM 4-680 N
Klüberbio
CA2-460
Optileb
HY 68
Klüberöl
4UH1-68 N
Plantogear
460 S
Cassida
Fluid GL 68
Cassida
Fluid GL 220
Optileb
GT 220
Klüberöl
4UH1-220 N
Reolin Unisyn
CLP 680
Renolin Unisyn CLP 220
Renolin High Gear
Synth 220
Renolin Unisyn CLP 460
Renolin High Gear
Synth 460
Reolin Unisyn
CLP 150
Reolin Unisyn
CLP 68
Renolin Unisyn CLP 320
Renolin High Gear
Synth 320
Cassida
Fluid GL 460
Optigear
Synthetic
X 68
Optigear
Synthetic
X 150
Optigear
Synthetic
X 220
Optigear
Synthetic
X 460
Optigear
Synthetic
X 680
Optigear
Synthetic
X 320
Renolin CLP 680 Plus
Renolin High Gear 680
Optileb
GT 460
Alphasyn
EP 460
Alphasyn
EP 220
Alphasyn
EP 150
Alphasyn
EP 320
Optigear
BM 680
Renolin CLP 460 Plus
Renolin High Gear 460
Klüberöl
4UH1-460 N
Klübersynth
GEM 4-1000 N
Pinnacle
EP 460
Pinnacle
EP 220
Pinnacle
EP 150
Pinnacle
EP 320
Klübersynth
GEM 4-460 N
Klübersynth
GEM 4-220 N
Klübersynth
GEM 4-150 N
Klübersynth
GEM 4-68 N
Klübersynth
GEM 4-320 N
Tribol 1100/1000
Alpha SP 680
Tribol 1100/680
Meropa
680
Klüberoil
GEM 1-680 N
BP Energol
GR-XP-680
Optigear
BM 460
Alpha SP 460
Tribol 1100/460
Meropa
460
Klüberoil
GEM 1-460 N
BP Energol
GR-XP-460
Shell Omala
F 460
Optigear
BM 220
Alpha SP 220
Tribol 1100/220
Meropa
220
Klüberoil
GEM 1-220 N
Renolin CLP 220 Plus
Renolin High Gear 220
Renolin CLP 150 Plus
Renolin High Gear 150
Optigear
BM 150
Alpha SP 150
Tribol 1100/150
Meropa
150
Klüberoil
GEM 1-150 N
BP Energol
GR-XP-150
BP Energol
GR-XP-220
Renolin CLP 320 Plus
Renolin High Gear 320
Optigear
BM 320
Alpha SP 320
Tribol 1100/320
Optimol
Meropa
320
Tribol
FUCHS
Klüberoil
GEM 1-320 N
TEXACO
ARAL
BP Energol
GR-XP-320
LUBRICATION
Shell Omala
F 220
Shell Omala
F 320
Sh ell
bp
El Greco 680
El Greco 460
El Greco 220
El Greco 150
El Greco 320
Goya NT 680
Goya NT 460
Goya NT 220
Goya NT 150
Goya NT 320
Q8
Carter SH
680
Carter SH
460
Carter SH
220
Carter SH
150
Carter SH
320
Carter EP
680
Carter EP
460
Carter EP
220
Carter EP
320
TO T A L
8
Mazivá
Tabuľka mazív
470490405
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Mazivá
Množstvá maziva
8.3
8
Množstvá maziva
Uvedené množstvá náplne mazív sú orientačné hodnoty. Presné hodnoty sa menia
v závislosti od počtu stupňov a prevodových pomerov.
Dodržujte tieto pokyny:
UPOZORNENIE
8.3.1
•
Priestory pre olej oboch prevodoviek sú medzi sebou oddelené!
•
Planétové prevodovky sa dodávajú bez maziva!
•
Prevodovky RF.. KF.. a K.. sa vo výrobe plnia olejom podľa montážnej polohy!
•
Pri naklonených montážnych polohách dodržujte množstvo maziva uvedené na
typovom štítku.
Planétová prevodovka P..
Pri planétovej prevodovke sa množstvo oleja kontroluje cez olejoznak alebo olejovou
mierkou.
Nasledujúca tabuľka uvádza plniace množstvá planétovej prevodovky.
Veľkosť
P.002
P.012
P.022
P.032
P.042
P.052
P.062
P.072
P.082
P.092
P.102
Montážna poloha
Prevodový
pomer [i]
M1
20
4,5
8,5
40
4
8,5
20
7
40
20
M2
M3
M4
M5
M6
4,5
6,5
4,5
4,5
4
6,5
4
4
12
7
9,5
7
7
6,5
12
6,5
9,5
6,5
6,5
9
14
9
11
9
9
40
8,5
14
8,5
11
8,5
8,5
20
11,5
20,5
11,5
17,5
11,5
11,5
40
11
20
11
17
11
11
20
16
30
16
25
16
16
Objem [l]
40
15
29
15
24
15
15
20
19,5
35,5
19,5
29,5
19,5
19,5
40
18,5
34
18,5
28,5
18,5
18,5
20
28
54
28
49
28
28
40
27
52,5
27
48
27
27
20
35
67
35
58,5
35
35
40
34
65
34
57
34
34
20
49
94
49
80,5
49
49
40
48
92
48
79
48
48
20
62
134
62
109
62
62
40
60
131
60
101
60
60
20
71
153
71
121
71
71
40
69
150
69
119
69
69
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
93
Mazivá
Množstvá maziva
8
8.3.2
Predradená prevodovka
Predradené
kužeľovočelné
prevodovky (KF/K)
UPOZORNENIE
•
Množstvo náplne maziva je dané montážnou polohou planétovej prevodovky
a montážnou polohou predradenej prevodovky KF a K.
•
Informácie k montážnym polohám predradenej prevodovky KF a K nájdete
v kapitole 3.5.1.
•
Pri predradenej prevodovke sa hladina oleja kontroluje kontrolnou skrutkou.
Nasledujúca tabuľka uvádza plniace množstvá maziva.
Množstvo v litroch
M1
M2
M3
Veľkosť
0° A
90° A
180° B
270° A
0° A
90° A
180° A
270° A
0° B
90° A
180° A
270° A
KF67
1,1
2,4
1,1
3,7
2,7
2,7
2,7
2,7
1,1
3,7
1,1
2,4
KF77
2,1
4,1
2,1
5,9
4,5
4,5
4,5
4,5
2,1
5,9
2,1
4,1
KF87
3,7
8,2
3,7
11,9
8,4
8,4
8,4
8,4
3,7
11,9
3,7
8,2
KF97
7
14,7
7
21,5
16,5
16,5
16,5
16,5
7
21,5
7
14,7
KF107
10
21,8
10
35,1
25,2
25,2
25,2
25,2
10
35,1
10
21,8
KF127
21
41,5
21
55
41
41
41
41
21
55
21
41,5
KF157
31
62
31
92
62
62
62
62
31
92
31
66
K167
33
95
33
123
95
84
84
84
105
33
105
85
K187
53
152
53
200
152
143
143
143
167
53
167
143
Množstvo v litroch
M4
M5
M6
Veľkosť
0° A
90° A
180° B
270° A
0° A
90° B
180° A
270° A
0° B
90° A
180° A
270° B
KF67
2,7
2,7
2,7
2,7
2,4
1,1
3,7
1,1
3,7
1,1
2,4
1,1
KF77
4,5
4,5
4,5
4,5
4,1
2,1
5,9
2,1
5,9
2,1
4,1
2,1
KF87
8,4
8,4
8,4
8,4
8,2
3,7
11,9
3,7
11,9
3,7
8,2
3,7
KF97
15,7
15,7
15,7
15,7
14,7
7,0
21,5
7
21,5
7,0
14,7
7
KF107
25,2
25,2
25,2
25,2
21,8
10
35,1
10
35,1
10
21,8
10
KF127
41
41
41
41
41,5
21
55
21
55
21
41,5
21
KF157
62
62
62
62
66
31
90
31
92
31
66
31
K167
123
123
123
123
85
33
123
33
84
33
95
33
K187
200
200
200
200
143
53
200
53
143
53
152
53
Legenda:
M1 / M2 / M3 / M4 / M5 / M6
94
= montážna poloha planétovej prevodovky
0° / 90° / 180° / 270°
= montážna poloha predradenej kužeľovočelnej prevodovky (KF/K)
A/B
= poloha upevňovacej príruby predradenej kužeľovočelnej prevodovky
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Mazivá
Množstvá maziva
8
Predradená čelná
prevodovka (RF)
UPOZORNENIE
•
Množstvo náplne maziva je dané montážnou polohou planétovej prevodovky
a montážnou polohou predradenej prevodovky.
•
Informácie k montážnym
v kapitole 3.5.2.
•
Pri predradenej prevodovke sa hladina oleja kontroluje kontrolnou skrutkou.
polohám
predradenej
prevodovky
RF
nájdete
Nasledujúca tabuľka uvádza plniace množstvá maziva.
Množstvo v litroch
M1
M2
M3
M4
M5
M6
Veľkosť
0°
0°
180°
0°
270°
90°
RF77
1,2
3,1
3,3
3,6
2,4
3,0
RF87
2,4
6,4
7,1
7,2
6,3
6,4
RF97
5,1
11,9
11,2
14,0
11,2
11,8
RF107
6,3
15,9
17,0
19,2
13,1
15,9
RF137
9,5
27,0
29,0
32,5
25,0
25,0
RF147
16,4
47,0
48,0
52,0
42,0
42,0
RF167
26,0
82,0
78,0
88,0
65,0
71,0
Legenda:
M1 / M2 / M3 / M4 / M5 / M6
= montážna poloha planétovej prevodovky
0° / 90° / 180° / 270°
= montážna poloha predradenej čelnej prevodovky (RF)
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
95
Mazivá
Tesniace tuky/tuky do valivých ložísk: Planétová prevodovka
8
8.4
Tesniace tuky/tuky do valivých ložísk: Planétová prevodovka
Tabuľka uvádza mazivá odporúčané SEW-EURODRIVE pre pracovnú teplotu od –20 °C
do 100 °C.
Výrobca
Tuky
ARAL
ARALUB HLP 2
BP
Energrease LS-EPS
Castrol
Spheerol EPL2
Fuchs
Renolit CX TOM 15 OEM
Klüber
Centoplex EP2
Kuwait
Q8 Rembrandt EP2
Mobil
Mobilux EP 2
Shell
Alvania EP2
Texaco
Mulifak EP 2
Total
Multis EP 2
Castrol
Obeen FS2
Fuchs
Plantogel 2S
Oil
UPOZORNENIE
Ak by používateľ chcel použiť tu neuvedený tuk, berie na vlastnú zodpovednosť, že
tuk je vhodný na dané použitie.
8.5
Tesniace tuky: Predradená prevodovka RF.. / KF.. / K.. a motory
Valivé ložiská predradenej prevodovky RF.. / KF.. / K.. a motorov sú vo výrobe naplnené
tukmi nasledujúcich typov. SEW-EURODRIVE odporúča pri výmene oleja vymeniť aj
tuk vo valivých ložiskách s tukovou náplňou. Riaďte sa osobitným prevádzkovým návodom pre predradenú prevodovku RF.. / KF.. / K.. a motory
Valivé ložiská
prevodoviek
Teplota prostredia
Výrobca
Typ
–40 °C... +80 °C
Fuchs
Renolit CX-TOM 15
–30 °C... +40 °C
Castrol
Obeen F82
–20 °C... +40 °C
Aral
Aralube BAB EP2
Oil
UPOZORNENIE
Potrebné sú nasledovné množstvá tuku:
96
•
Pri rýchlobežných ložiskách (motor a prevodovka – vstupná strana): Tretinu dutín
medzi valčekmi ložiska naplňte tukom.
•
Pri pomalobežných ložiskách (výstupná strana prevodovky): Dve tretiny dutín
medzi valčekmi ložiska naplňte tukom.
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Prevádzkové poruchy
Upozornenia
9
Prevádzkové poruchy
9.1
Upozornenia
9
Skôr, než začnete s odstraňovaním porúch, pozrite si nasledujúce upozornenia.
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
Smrť alebo ťažké poranenia.
•
Pred začatím prác odpojte motor od napájania.
•
Zaistite motor proti neúmyselnému zapnutiu.
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo popálenia sa o horúcu prevodovku a horúci prevodový olej.
Ťažké poranenia.
•
Pred začatím prác nechajte prevodovku vychladnúť!
•
Skrutku na kontrolu hladiny oleja a skrutku na vypúšťanie oleja vyskrutkovávajte
len opatrne.
POZOR!
Nesprávna manipulácia s prevodovkou a motorom môže viesť k vzniku škôd.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd.
9.2
•
Pohon a motor, ako aj opravy pohonov SEW môže vykonávať len kvalifikovaný
odborný personál.
•
Kontaktujte servisné oddelenie SEW.
Servisné oddelenie
Pokiaľ budete potrebovať pomoc nášho zákazníckeho servisu, prosíme vás
o uvedenie nasledujúcich údajov:
•
Úplné údaje z typového štítka
•
Druh a rozsah poruchy
•
Čas a okolnosti vzniku poruchy
•
Pravdepodobná príčina
•
Ak sa dá, pošlite digitálnu fotografiu
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
97
Prevádzkové poruchy
Poruchy na planétovej prevodovke P..
9
9.3
Poruchy na planétovej prevodovke P..
Porucha
Nezvyčajné, rovnomerné
zvuky pri chode
Možná príčina
Náprava
•
•
•
•
•
Zvuky ako pri valení/drvení: poškodenia
ložísk
Klepotavý zvuk: nepravidelnosť v ozubení
Deformácia skrine pri upevnení
Generovanie zvuku nedostatočnou
tuhosťou základu prevodovky
Neobvyklé, nerovnomerné
zvuky pri chode
•
Cudzie teleso v oleji
Neobvyklý hluk v oblasti
ukotvenia prevodovky
•
Došlo k uvoľneniu prevodovky
•
Skontrolujte olej (pozri kapitolu 7.5), vymeňte
ložisko
Obráťte sa na servis
Skontrolujte deformáciu upevnenia prevodovky
a príp. ho opravte
Zosilnite základ prevodovky
•
•
Skontrolujte kvalitu oleja (kapitola 7.5)
Vypnite pohon, zavolajte servis
•
Upevňovacie skrutky/matice dotiahnite predpísaným krútiacim momentom
Vymeňte poškodené/chybné uťahovacie skrutky
a matice
•
•
•
•
Prevádzková teplota je príliš
vysoká
•
•
•
•
Príliš veľa oleja
Olej je starý
Olej je silne znečistený
Teplota okolia je príliš vysoká
•
•
•
•
Príliš vysoká teplota na
ložiskách
Vyteká olej 1)
•
•
•
Príliš málo oleja
Olej je starý
Poškodené ložiská
•
•
Netesné tesnenie na prevodovke
Tesniaca manžeta tesniaceho krúžku
hriadeľa je vyhrnutá
Tesniaci krúžok hriadeľa je poškodený/
opotrebovaný
Príliš veľa oleja
Pohon je v nesprávnej montážnej polohe
Časté studené štarty (olej sa pení) a/alebo
vysoká hladina oleja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Skontrolujte príp. doplňte množstvo oleja (pozri
kapitolu 7.4)
Skontrolujte, kedy bola vykonaná posledná výmena
oleja; príp. vymeňte olej (pozri kapitolu 7.6)
Prevodovku chráňte pred vonkajšími zdrojmi tepla
(napr. zatienením)
Vymeňte olej (pozri kapitolu 7.6)
Skontrolujte, príp. doplňte množstvo oleja (pozri
kapitolu 7.4)
Skontrolujte, kedy bola vykonaná posledná
výmena oleja; príp.vymeňte olej (pozri kapitolu 7.6)
Skontrolujte ložiská; a prípadne ich vymeňte,
kontaktujte servis
Prevodovku odvzdušnite, pozorujte prevodovku.
Ak olej naďalej vyteká: obráťte sa na servis
Skontrolujte, príp. vymeňte hriadeľové tesniace
krúžky
Obráťte sa na servis
Skontrolujte množstvo oleja (pozri kapitolu 7.4)
Správne umiestnite odvzdušňovaciu skrutku
1) Olej/tuk, unikajúci na tesnení hriadeľa (malé množstvá) je v zábehovej fáze (24 hodín chodu) normálny jav (pozri tiež DIN 3761).
98
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Prevádzkové poruchy
Poruchy na predradenej prevodovke RF.. / KF.. / K..
9.4
9
Poruchy na predradenej prevodovke RF.. / KF.. / K..
Porucha
Neobvyklé, rovnomerné
zvuky pri chode.
Možná príčina
Náprava
Zvuky ako pri valení/drvení: poškodenia ložísk
Skontrolujte olej → vymeňte ložisko
Klepotavý zvuk: nepravidelnosť v ozubení
Obráťte sa na servis
Neobvyklé, nerovnomerné zvuky pri chode.
Cudzie teleso v oleji
•
•
Vyteká olej 1)
• na veku prevodovky
• na prírube motora
• na tesniacom krúžku
hriadeľa motora
• na prírube
prevodovky
• na tesniacom krúžku
hriadeľa na výstupe
Gumené tesnenie na veku prevodovky je
netesné
Dotiahnite skrutky na veku prevodovky a prevodovku
ďalej pozorujte. Ak olej naďalej vyteká: Obráťte sa na
servis
Chybné tesnenie
Obráťte sa na servis
Prevodovka nie je odvzdušnená
Odvzdušnite prevodovku
Príliš veľa oleja
Upravte množstvo oleja
Pohon je v nesprávnej montážnej polohe
•
•
Časté studené štarty (olej pení) a/alebo
vysoká hladina oleja.
Použite kompenzačnú nádobu oleja.
Spojenie hriadeľa s nábojom v prevodovke je
prerušené
Prevodovku/prevodový motor odošlite na opravu
Z odvzdušňovacieho
ventilu vyteká olej.
Výstupný hriadeľ sa netočí, hoci motor beží alebo
sa točí hnací hriadeľ.
Zvýšená prevádzková
teplota na uzávierke
spätného chodu
•
Chýbajúca funkcia
blokovania
Poškodená/chybná uzávierka spätného
chodu
•
•
Skontrolujte olej
Vypnite pohon, zavolajte servis
Správne umiestnite odvzdušňovací ventil
Upravte hladinu oleja
Skontrolujte a prípadne vymeňte uzávierku
spätného chodu
Obráťte sa na servis
1) Možný je krátkodobý únik oleja/tuku okolo hriadeľového tesniaceho krúžku je v zábehu (prvých 48 hodín prevádzky).
9.5
Poruchy adaptéra AM / AL
Porucha
Možná príčina
Náprava
Neobvyklé, pravidelné
zvuky pri chode
Zvuky ako pri valení/drvení: Poškodenie
ložísk
Kontaktujte zákaznícky servis SEW-EURODRIVE
Olej vyteká
Chybné tesnenie
Kontaktujte servis SEW-EURODRIVE
Výstupný hriadeľ sa
neotáča, hoci beží motor
alebo sa otáča hnací
hriadeľ
Spojenie hriadeľa a náboja v prevodovke
alebo adaptéri je prerušené
Prevodovku odošlite na opravu do SEW-EURODRIVE
Zmena hlučnosti chodu
a/alebo výskyt vibrácií
Opotrebovanie ozubeného venca, krátkodobý
prenos krútiaceho momentu trením kovu
o kov
Vymeňte ozubený veniec
Skrutky na axiálne zaistenie náboja sú
uvoľnené
Utiahnite skrutky
•
Kontaktujte servis SEW-EURODRIVE
Predčasné opotrebovanie
ozubeného venca
•
•
Kontakt s agresívnymi kvapalinami/
olejmi; Pôsobenie ozónu, príliš vysoká
teplota prostredia, ktorá spôsobuje
fyzikálne zmeny ozubeného venca.
Nedovolene vysoké teploty prostredia/
kontaktné teploty pre ozubený veniec;
max. dovolené teploty –20 °C až +80 °C.
Preťaženie
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
99
Prevádzkové poruchy
Poruchy motora
9
9.6
Poruchy motora
Porucha
Možná príčina
Náprava
Prívodný kábel je prerušený
Skontrolujte, príp. opravte prípojky
Brzda neodbrzďuje
→ pozri návod na montáž a prevádzku motora
Pretavená poistka
Vymeňte poistku
Zopla sa ochrana motora
Skontrolujte správne nastavenie ochrany motora, príp.
odstráňte chybu
Ochrana motora nespína, chyba v riadení
Prekontrolujte riadenie ochrany motora a prípadne
odstráňte chybu
Motor má zapojenie do trojuholníka, ale je
zapojený do hviezdy
Upravte zapojenie
Napätie a frekvencia sa najmä pri spúšťaní
výrazne líšia od menovitých hodnôt
Zabezpečte lepšie parametre siete; skontrolujte prierez
prívodov
Nedostatočný krútiaci moment pri zapojení
do hviezdy
Pokiaľ nie je spínací prúd pri zapojení do trojuholníka
príliš vysoký, zapínajte rovno do trojuholníka, v opačnom
prípade použite väčší motor alebo motor v osobitnom
vyhotovení (konzultácie)
Porucha kontaktov v prepínači
hviezda-trojuholník
Odstráňte poruchu
Nesprávny smer otáčania
Motor je nesprávne zapojený
Vymeňte dve fázy
Brzda neodbrzďuje
→ pozri návod na montáž a prevádzku motora
Motor vrčí a má vysoký
odber prúdu
Chybné vinutie
Motor dajte opraviť v odbornej dielni
Motor sa nerozbieha
Motor sa nerozbehne
alebo sa rozbieha ťažko
Motor sa v zapojení do
hviezdy nerozbieha, len
v zapojení do trojuholníka
Rotor zadrháva
Skrat vo vedení
Poistky sa pretavia alebo
ochrana motora okamžite
vypne
Veľký pokles otáčok pri
zaťažení
Motor sa príliš silno
zahrieva (zmerajte teplotu)
Príliš silný hluk
100
Odstráňte skrat
Skrat v motore
Závadu dajte odstrániť v odbornej dielni
Káble sú nesprávne pripojené
Upravte zapojenie
Skrat motora
Závadu dajte odstrániť v odbornej dielni
Preťaženie
Zmerajte záťaž, prípadne použite väčší motor alebo
znížte zaťaženie
Pokles napätia
Zväčšte prierez vodičov prívodu
Preťaženie
Zmerajte záťaž, prípadne použite väčší motor alebo
znížte zaťaženie
Nedostatočné chladenie
Upravte prívod chladiaceho vzduchu, resp. uvoľnite
chladiace cesty, prípadne použite externý ventilátor
Teplota okolia je príliš vysoká
Dodržiavajte prípustný teplotný rozsah
Motor je zapojený do trojuholníka namiesto
určeného zapojenia do hviezdy
Upravte zapojenie
Prívod má uvoľnený kontakt (chýba jedna
fáza)
Opravte uvoľnený kontakt
Pretavená poistka
Nájdite a odstráňte príčinu (pozri vyššie); Vymeňte
poistku
Sieťové napätie sa líši o viac než 5 % od
menovitého napätia motora. Vyššie napätie
pôsobí nepriaznivo hlavne na mnohopólové motory, pretože pri týchto motoroch je
prúd pri behu naprázdno i pri normálnom
napätí blízky menovitému prúdu.
Motor prispôsobte napätiu v sieti
Prekročený menovitý režim prevádzky
(S1 až S10, DIN 57530), napr. príliš častým
spínaním
Menovitý prevádzkový režim motora prispôsobte požadovaným prevádzkovým podmienkam; príp. požiadajte
odborníka o určenie správneho pohonu
Guľôčkové ložiská sú namáhané pnutím,
sú znečistené alebo poškodené
Znovu nastavte polohu motora, skontrolujte guľkové
ložiská, príp. namažte, vymeňte
Vibrácie rotujúcich častí
Odstráňte príčinu, resp. nevyváženosť
Cudzie telesá v kanáloch chladiaceho
vzduchu
Vyčistite kanály chladiaceho vzduchu
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Prevádzkové poruchy
Poruchy na brzde DR / DV
9.7
Poruchy na brzde DR / DV
Porucha
Možná príčina
Náprava
Nesprávne napätie na ovládaní brzdy
Pripojte správne napätie
Ovládanie brzdy nefunguje
Vymeňte ovládanie brzdy, prekontrolujte vnútorný odpor
a izoláciu brzdovej cievky, prekontrolujte spínacie
zariadenie
Prekročená maximálna prípustná veľkosť pracovnej vzduchovej medzery, opotrebované
brzdové obloženie
Odmerajte, resp. nastavte pracovnú vzduchovú medzeru
Úbytok napätia vo vedení > 10 %
Zabezpečte správne pripájacie napätie; Skontrolujte
prierez káblov
Nedostatočné chladenie, brzda je príliš
horúca
Vymeňte brzdový usmerňovač BG za typ BGE
Skrat vo vinutí alebo v telese brzdovej cievky
Vymeňte kompletnú brzdu aj s ovládaním (odborná
dielňa), prekontrolujte spínacie prístroje
Chybný usmerňovač
Vymeňte usmerňovač a brzdovú cievku
Nesprávne nastavená pracovná vzduchová
medzera
Odmerajte, resp. nastavte pracovnú vzduchovú medzeru
Brzda neodbrzďuje
Opotrebované brzdové obloženie
Vymeňte celé brzdové obloženie
Nesprávny brzdný moment
Zmeniť brzdiaci moment (→ pozri Návod na montáž
a prevádzku motora)
• Zmenou druhu a počtu brzdových pružín
• Brzda BMG 05: namontovaním konštrukčne rovnakého telesa cievky brzdy BMG 1
• Brzda BMG 2: namontovaním konštrukčne rovnakého
telesa cievky brzdy BMG 4
Len BM(G): pracovná vzduchová medzera je
taká veľká, že sa nastavovacie matice dotýkajú dorazov
Nastavte pracovnú vzduchovú medzeru
Len BR03, BM(G): Zariadenie na ručné
odbrzdenie nie je správne nastavené
Správne nastavte nastavovacie matice
Brzda účinkuje
oneskorene
Brzda je spínaná na strane striedavého
napätia
Spínajte brzdu na strane jednosmerného aj striedavého
napätia (napr. BSR); Dodržiavajte schému zapojenia
Hluk v oblasti brzdy
Opotrebovanie ozubenia trhavým rozbehom
Motor nebrzdí
9.8
9
Skontrolujte konfiguráciu
→ pozri návod na montáž a prevádzku motora
Likvidácia
•
Časti krytov, ozubené kolesá, hriadele a valivé ložiská prevodovky sa likvidujú ako
oceľový šrot. To platí aj pre časti zo sivej liatiny, pokiaľ sa nelikvidujú separovane.
•
Starý olej zachytávajte a likvidujte podľa predpisov.
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
101
Index
10
10
Zoznam adries
Nemecko
Hlavné zastúpenie
Výrobný závod
Distribúcia
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Adresa poštovej schránky
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
[email protected]
Výrobný závod /
Priemyselných
prevodoviek
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str.10
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-2970
Service
Competence Center
Stred
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf
Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
[email protected]
Sever
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (pri Hanoveri)
Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
[email protected]
Východ
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (pri Zwickau)
Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
[email protected]
Juh
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (pri Mníchove)
Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
[email protected]
Západ
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (pri Düsseldorfe)
Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
[email protected]
Elektronika
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
[email protected]
Drive Service Hotline / 24-hodinová telefonická pohotovostná
služba
+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357
Ďalšie adresy servisných stredísk v Nemecku na požiadanie.
Francúzsko
Výrobný závod
Distribúcia
Servis
Haguenau
SEW-USOCOME
48-54 route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex
Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
[email protected]
Výrobný závod
Forbach
SEW-USOCOME
Zone industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex
Tel. +33 3 87 29 38 00
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Bordeaux
SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62 avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex
Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09
Lyon
SEW-USOCOME
Parc d'affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15
Nantes
SEW-USOCOME
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
F-44140 Le Bignon
Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20
Paris
SEW-USOCOME
Zone industrielle
2 rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang
Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88
Ďalšie adresy servisných stredísk vo Francúzsku na požiadanie.
102
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Index
10
Alžírsko
Distribúcia
Alžír
REDUCOM Sarl
16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger
Tel. +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
[email protected]
http://www.reducom-dz.com
Buenos Aires
SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Ruta Panamericana Km 37.5, Lote 35
(B1619IEA) Centro Industrial Garín
Prov. de Buenos Aires
Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.com.ar
Melbourne
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043
Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
[email protected]
Sydney
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164
Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
[email protected]
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Brusel
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Service
Competence Center
Priemyselných
prevodoviek
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne
Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Minsk
SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk
Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
[email protected]
Výrobný závod
Distribúcia
Servis
São Paulo
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 Rodovia Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496
Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
[email protected]
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Rio Claro
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rodovia Washington Luiz, Km 172
Condomínio Industrial Conpark
Caixa Postal: 327
13501-600 – Rio Claro / SP
Tel. +55 19 3522-3100
Fax +55 19 3524-6653
[email protected]
Joinville
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rua Dona Francisca, 12.346 – Pirabeiraba
89239-270 – Joinville / SC
Tel. +55 47 3027-6886
Fax +55 47 3027-6888
[email protected]
Indaiatuba
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Estrada Municipal Jose Rubim, 205
Rodovia Santos Dumont Km 49
13347-510 - Indaiatuba / SP
Tel. +55 19 3835-8000
[email protected]
Sofia
BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia
Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
[email protected]
Argentína
Montážny závod
Distribúcia
Austrália
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Belgicko
Bielorusko
Distribúcia
Brazília
Bulharsko
Distribúcia
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
103
Index
10
Česká republika
Distribúcia
Montážny závod
Servis
Hostivice
SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Floriánova 2459
253 01 Hostivice
Tel. +420 255 709 601
Fax +420 235 350 613
http://www.sew-eurodrive.cz
[email protected]
SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Lužná 591
16000 Praha 6 - Vokovice
Drive Service
Hotline /
24-hodinová
telefonická
pohotovostná
služba
HOT-LINE +420 800 739 739 (800 SEW SEW)
Servis:
Tel. +420 255 709 632
Fax +420 235 358 218
[email protected]
Záhreb
KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
HR 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
[email protected]
Santiago
SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Adresa poštovej schránky
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile
Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
[email protected]
Výrobný závod
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Tchien-ťin
SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457
Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.cn
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Suzhou
SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
[email protected]
Kanton
SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530
Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267922
[email protected]
Shenyang
SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141
Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
[email protected]
Wu-chan
SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan
Tel. +86 27 84478388
Fax +86 27 84478389
[email protected]
Si-an
SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development
Zone
Xi'An 710065
Tel. +86 29 68686262
Fax +86 29 68686311
[email protected]
Chorvátsko
Distribúcia
Servis
Čile
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Čína
Ďalšie adresy servisných stredísk v Číne na požiadanie.
104
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Index
10
Dánsko
Kodaň
SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve
Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
[email protected]
Káhira
Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo
Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/
[email protected]
Tallin
ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa
Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
[email protected]
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Lahti
SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
[email protected]
Výrobný závod
Montážny závod
Karkkila
SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.fi
Libreville
ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun
Tel. +241 741059
Fax +241 741059
[email protected]
Atény
Christ. Boznos & Son S.A.
12, K. Mavromichali Street
P.O. Box 80136
GR-18545 Piraeus
Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
[email protected]
Rotterdam
SEW-EURODRIVE B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam
Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
Service: 0800-SEWHELP
http://www.sew-eurodrive.nl
[email protected]
Hong Kong
SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong
Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
[email protected]
Vadodara
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat
Tel. +91 265 3045200,
+91 265 2831086
Fax +91 265 3045300,
+91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
[email protected]
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Egypt
Distribúcia
Servis
Estónsko
Distribúcia
Fínsko
Gabon
Distribúcia
Grécko
Distribúcia
Holandsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Hong Kong
Montážny závod
Distribúcia
Servis
India
Sídlo
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
105
Index
10
India
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Chennai
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu
Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
[email protected]
Dublin
Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11
Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
[email protected]
http://www.alperton.ie
Tel-Aviv
Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon
Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
[email protected]
Iwata
SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818
Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373855
http://www.sew-eurodrive.co.jp
[email protected]
Johannesburg
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013
Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
[email protected]
Kapské Mesto
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town
Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
[email protected]
Durban
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaco Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605
Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
[email protected]
Nelspruit
SEW-EURODRIVE (PTY) LTD.
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200
Tel. +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
[email protected]
Ansan
SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
#1048-4, Shingil-Dong, Danwon-Gu,
Ansan-City, Kyunggi-Do Zip 425-839
Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
[email protected]
Pusan
SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270
Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
[email protected]
Írsko
Distribúcia
Servis
Izrael
Distribúcia
Japonsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Juhoafrická republika
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Južná Kórea
Montážny závod
Distribúcia
Servis
106
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Index
10
Kamerun
Distribúcia
Douala
Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala
Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
[email protected]
Toronto
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, ON L6T 3W1
Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
[email protected]
Vancouver
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street
Delta, BC V4G 1G1
Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
[email protected]
Montreal
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
Lasalle, PQ H8N 2V9
Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
[email protected]
Kanada
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Ďalšie adresy servisných stredísk v Kanade na požiadanie.
Kazachstan
Distribúcia
Alma-Ata
ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ"
пр.Райымбека, 348
050061 г. Алматы
Республика Казахстан
Тел. +7 (727) 334 1880
Факс +7 (727) 334 1881
http://www.sew-eurodrive.kz
[email protected]
Nairobi
Barico Maintenances Ltd
Kamutaga Place
Commercial Street
Industrial Area
P.O.BOX 52217 - 00200
Nairobi
Tel. +254 20 6537094/5
Fax +254 20 6537096
[email protected]
Bogotá
SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá
Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
[email protected]
Distribúcia Libanon
Bejrút
Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut
Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
[email protected]
Distribúcia
Jordánsko / Kuvajt /
Saudská Arábia /
Sýria
Bejrút
Keňa
Distribúcia
Kolumbia
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Libanon
After Sales Service
[email protected]
Middle East Drives S.A.L. (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut
Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
[email protected]
http://www.medrives.com
After Sales Service
[email protected]
UAB Irseva
Statybininku 106C
LT-63431 Alytus
Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.lt
Litva
Distribúcia
Alytus
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
107
Index
10
Lotyšsko
Distribúcia
Riga
SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga
Tel. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.com
[email protected]
Brusel
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.lu
[email protected]
Antananarivo
Ocean Trade
BP21bis. Andraharo
Antananarivo.
101 Madagascar
Tel. +261 20 2330303
Fax +261 20 2330330
[email protected]
Budapešť
SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18
Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
http://www.sew-eurodrive.hu
[email protected]
Johor
SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia
Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
[email protected]
Mohammedia
SEW-EURODRIVE SARL
2 bis, Rue Al Jahid
28810 Mohammedia
Tel. +212 523 32 27 80/81
Fax +212 523 32 27 89
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.ma
Quéretaro
SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México
Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
[email protected]
Swakopmund
DB Mining & Industrial Services
Einstein Street
Strauss Industrial Park
Unit1
Swakopmund
Tel. +264 64 462 738
Fax +264 64 462 734
[email protected]
Lagos
EISNL Engineering Solutions and Drives Ltd
Plot 9, Block A, Ikeja Industrial Estate
(Ogba Scheme)
Adeniyi Jones St. End
Off ACME Road, Ogba, Ikeja, Lagos
Nigeria
Tel. +234 (0)1 217 4332
[email protected]
http://www.eisnl.com
Luxembursko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Madagaskar
Distribúcia
Maďarsko
Distribúcia
Servis
Malajzia
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Maroko
Distribúcia
Servis
Mexiko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Namíbia
Distribúcia
Nigéria
Distribúcia
108
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Index
10
Nórsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Moss
SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss
Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
[email protected]
Auckland
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland
Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
[email protected]
Christchurch
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch
Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
[email protected]
Karáči
Industrial Power Drives
Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central
Commercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,
Karachi
Tel. +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
[email protected]
Lima
SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima
Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
[email protected]
Abidjan
SICA
Société Industrielle & Commerciale pour
l'Afrique
165, Boulevard de Marseille
26 BP 1173 Abidjan 26
Tel. +225 21 25 79 44
Fax +225 21 25 88 28
[email protected]
Łódź
SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Łódź
Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 49
http://www.sew-eurodrive.pl
[email protected]
Servis
Tel. +48 42 6765332 / 42 6765343
Fax +48 42 6765346
Linia serwisowa Hotline 24H
Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
[email protected]
Coimbra
SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada
Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
[email protected]
Viedeň
SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien
Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://www.sew-eurodrive.at
[email protected]
Bukurešť
Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
011785 Bucuresti
Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
[email protected]
Nový Zéland
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Pakistan
Distribúcia
Peru
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Pobrežie Slonoviny
Distribúcia
Poľsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Portugalsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Rakúsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Rumunsko
Distribúcia
Servis
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
109
Index
10
Rusko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Petrohrad
ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
RUS-195220 St. Petersburg
Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
[email protected]
Dakar
SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar
Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
[email protected]
http://www.senemeca.com
Singapúr
SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644
Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
[email protected]
Bratislava
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava
Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.sk
Žilina
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina
Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
Mobil +421 908 776 685
[email protected]
Banská Bystrica
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica
Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
Mobil +421 905 242 195
[email protected]
Košice
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice
Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
Mobil +421 907 671 976
[email protected]
Celje
Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje
Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
[email protected]
Bilbao
SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
[email protected]
Sharjah
Copam Middle East (FZC)
Sharjah Airport International Free Zone
P.O. Box 120709
Sharjah
Tel. +971 6 5578-488
Fax +971 6 5578-499
[email protected]
Belehrad
DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV sprat
SRB-11000 Beograd
Tel. +381 11 347 3244 /
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
[email protected]
Senegal
Distribúcia
Singapúr
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Slovensko
Distribúcia
Slovinsko
Distribúcia
Servis
Španielsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Spojené arabské emiráty
Distribúcia
Servis
Srbsko
Distribúcia
110
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Index
10
Švajčiarsko
Bazilej
Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel
Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
[email protected]
Manzini
C G Trading Co. (Pty) Ltd
PO Box 2960
Manzini M200
Tel. +268 2 518 6343
Fax +268 2 518 5033
[email protected]
Jönköping
SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping
Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
[email protected]
Solaro
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)
Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
[email protected]
Chonburi
SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000
Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
[email protected]
Tunis
T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana
Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
[email protected]
Istanbul
SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri Sanayi Ticaret Limited
Şirketi
Gebze Organize Sanayi Bölgesi 400.Sokak
No:401
TR-41480 Gebze KOCAELİ
Tel. +90-262-9991000-04
Fax +90-262-9991009
http://www.sew-eurodrive.com.tr
[email protected]
Dnepropetrovsk
ООО «СЕВ-Евродрайв»
ул.Рабочая, 23-B, офис 409
49008 Днепропетровск
Тел. +380 56 370 3211
Факс. +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua
Výrobný závod
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Juhovýchod
SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365
Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Severovýchod
SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014
Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Svazijsko
Distribúcia
Švédsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Taliansko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Thajsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Tunisko
Distribúcia
Turecko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Ukrajina
Montážny závod
Distribúcia
Servis
USA
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
111
Index
10
USA
Stredozápad
SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373
Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
cstroy@seweurodrive.com
Juhozápad
SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237
Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com
Západ
SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544
Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com
Ďalšie adresy servisných stredísk v USA na požiadanie.
Veľká Británia
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Normanton
SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate
Normanton
West Yorkshire
WF6 1QR
Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk
Drive Service Hotline / 24-hodinová telefonická pohotovostná
služba
Tel. 01924 896911
Valencia
SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo
Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net
Hočiminovo
Mesto
Všetky odvetvia okrem prístavov, oceliarní,
uhoľných elektrární a ťažobných plošín:
Nam Trung Co., Ltd
250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town,
Binh Duong Province
HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street
District 10, Ho Chi Minh City
Tel. +84 8 8301026
Fax +84 8 8392223
namtrungco@hcm.vnn.vn
truongtantam@namtrung.com.vn
khanh-nguyen@namtrung.com.vn
prístavy a ťažobné plošiny:
DUC VIET INT LTD
Industrial Trading and Engineering Services
A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02,
Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City
Tel. +84 8 62969 609
Fax +84 8 62938 842
totien@ducvietint.com
uhoľné elektrárne a oceliarne:
Thanh Phat Co Ltd
DMC Building, L11-L12, Ward3,
Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City
Tel. +84 835170381
Fax +84 835170382
sales@thanh-phat.com
Hanoj
Nam Trung Co., Ltd
R.205B Tung Duc Building
22 Lang ha Street
Dong Da District, Hanoi City
Tel. +84 4 37730342
Fax +84 4 37762445
namtrunghn@hn.vnn.vn
Kitwe
EC Mining Limited
Plots No. 5293 & 5294,Tangaanyika Road, Off
Mutentemuko Road,
Heavy Industrial Park,
P.O.BOX 2337
Kitwe
Tel. +260 212 210 642
Fax +260 212 210 645
sales@ecmining.com
http://www.ecmining.com
Venezuela
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Vietnam
Distribúcia
Zambia
Distribúcia
112
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
Index
Index
A
AD adaptér ..........................................................36
Adaptér AL / AM ..................................................79
Adaptér AM s uzávierkou spätného
chodu AM../RS ....................................................54
Alvania ................................................................96
AM adaptér .........................................................36
AR adaptér ..........................................................36
AT adaptér ..........................................................36
B
Balenie ................................................................14
Bezpečnostné pokyny
Označovanie v dokumentácii .........................5
Štruktúra týkajúcich sa danej časti .................5
Štruktúra vnorených .......................................5
Bezpečnostné pokyny týkajúce sa danej časti ......5
Bezpečnostné symboly .........................................9
Brodivé mazanie .................................................33
Č
Čas zábehu .........................................................72
D
Demontáž zmršťovacieho kotúča .......................68
Doplnenie tesniaceho tuku ..................................88
Dutý hriadeľ ........................................................63
H
Hriadeľové tesniace krúžky .................................42
L
Likvidácia ......................................................... 101
Listy montážnych polôh
PF..RF.. ....................................................... 24
PK..KF.. ....................................................... 26
P..KF.. .......................................................... 25
P..RF.. ......................................................... 23
M
M1... M6 ............................................................. 21
Mazacie tuky ...................................................... 96
Mazivá ................................................................ 90
Množstvá maziva ............................................... 93
Mobilux ............................................................... 96
Momentová podpera .................................... 37, 60
Montáž ............................................................... 39
Montáž spojky .................................................... 51
Montáž vstupných prvkov .................................. 49
Montážna poloha ............................................... 21
Montážne pokyny ............................................... 40
Montážne polohy predradenej prevodovky ........ 27
Možnosti ............................................................. 36
N
Naklonená montážna poloha ............................. 30
Nálepky na prevodovke ....................................... 9
Náradie .............................................................. 39
NEMA adaptér AM56 - 365 ................................ 52
I
IEC adaptér AM63 - 280 .....................................52
Inštalácia .............................................................39
Inštalácia prevodovky .........................................45
Intervaly prehliadok .............................................78
Intervaly údržby ...................................................78
Intervaly výmeny maziva .....................................80
O
Odstavenie prevodovky z prevádzky ................. 75
Odvzdušňovací ventil ................................... 40, 46
Ochranné vrstvy ................................................. 32
Ochranné zariadenia .......................................... 40
Olejová vyrovnávacia nádrž ............................... 34
OS1, OS2, OS3 ................................................. 32
Osi hriadeľov ...................................................... 48
K
Kombinácia planétovej prevodovky
s predradenou prevodovkou ...............................16
Komponenty na vstupnej strane .........................36
Konštrukcia prevodovky ......................................16
Konštrukčný tvar .................................................21
Kontrola a vyčistenie odvzdušnenia ....................89
Kontrola množstva oleja ......................................81
Korózia ................................................................40
P
Pastorok ............................................................. 49
Piktogramy na prevodovke .................................. 9
Plný hriadeľ ........................................................ 49
Pätkové vyhotovenie .......................................... 45
Pätkové vyhotovenie s predradenou
prevodovkou ...................................................... 47
Podmienky prostredia ........................................ 42
Pokyny na inštaláciu .......................................... 40
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
113
Index
Polohovanie osí hriadeľov ..................................48
Ponorné mazanie ................................................34
Poruchy ...............................................................97
Poškodenie pri transporte ...................................11
Poznámka k autorským právam ............................6
Prehliadky ...........................................................77
Prevádzkové poruchy .........................................97
Prevodovka s dutým hriadeľom s momentovou
podperou .............................................................60
Prevodovka s plným hriadeľom ..........................49
Prípravné práce ..................................................42
Prírubové vyhotovenie ........................................59
PT100 .................................................................37
R
Remenica ............................................................49
Renolit .................................................................96
S
Servisné oddelenie .............................................97
Signálne slová v bezpečnostných pokynoch ........5
Skladovacie podmienky ............................... 14, 15
Skontrolujte kvalitu oleja .....................................82
Snímač teploty PT100 .........................................37
Elektrické pripojenie .....................................70
Rozmery .......................................................70
Technické údaje ...........................................70
Spojka .................................................................51
Spojka adaptéra Adaptér AM ..............................52
Straty rozstrekovaním .........................................27
Stúpačka .............................................................35
Uťahovacie momenty momentovej podpery ...... 60
Uťahovacie momenty na upevnenie
prevodovky ......................................................... 45
Ú
Údržba ............................................................... 77
V
Veko AD ....................................................... 55, 79
Veko AD na strane pohonu ................................ 55
Veko s osadením na vystredenie AD../ZR ......... 56
Veko s uzávierkou spätného chodu AD../RS ..... 58
Vnorené bezpečnostné pokyn ............................. 5
Vnútorná konzervácia ........................................ 14
Vonkajšia konzervácia ....................................... 14
Vylúčenie zákonnej zodpovednosti ...................... 6
Vypúšťacia skrutka ............................................. 38
Vypúšťací kohút ................................................. 38
Výmena oleja ..................................................... 83
Výstrahy na prevodovke ...................................... 9
Z
Základ ................................................................ 48
Zmršťovací kotúč ............................................... 63
T
Teplota oleja .......................................................74
Teplota povrchu ..................................................74
Tesniace manžety ...............................................42
Tesniace tuky ......................................................96
Tolerancia priemeru ............................................39
Tolerancia vystredenia osadenia ........................39
Tolerancie ...........................................................39
Transport .............................................................11
Transportné podmienky ......................................14
Tuky do valivých ložísk .......................................96
Typové označenie ...............................................17
Typový štítok .......................................................17
U
Upevnenie prevodovky .......................................45
Uvedenie do prevádzky ......................................71
Uzávierka spätného chodu .................................73
Uťahovacie momenty ..........................................45
114
Montážny a prevádzkový návod – Montážny a prevádzkový návod
SEW-EURODRIVE—Driving the world
SEW-EURODRIVE
Driving the world
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
D-76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com
www.sew-eurodrive.com
Download

5 - SEW Eurodrive