SK
KATALÓG
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
Základné vlastnosti systému
Prehľad čiastkových systémov a ich prvkov
Označovanie prvkov systému
Materiál
Pevný systém odvodu spalín (STARR)
PPH (transparentný)
DN 60 – 315 mm
Skladba systému
Montážne pokyny
Prvky systému
8
9-10
11-22
Flexibilný systém odvodu spalín (FLEX)
PPH
DN 60 – 200 mm
Skladba systému
Montážne pokyny
Prvky systému
24
25-26
27-29
Vnútorný koncentrický vzducho-spalinový systém (LIK)
PPH/PPH
DN 80/125 mm
Skladba systému
Montážne pokyny
Prvky systému
30
31
32-37
Vnútorný koncentrický vzducho-spalinový systém (LIL)
PPH/oceľ-biely komaxit
DN 60/100 – DN 200/300 mm
Skladba systému
Montážne pokyny
Prvky systému
38
39
42-49
Vnútorný koncentrický vzducho-spalinový systém (LIB)
PPH/nehrdzavejúca oceľ
DN 60/100 – DN 200/300 mm
Skladba systému
Montážne pokyny
Prvky systému
40
41
42-49
Vonkajší koncentrický vzducho-spalinový systém (LAB)
PPH/nehrdzavejúca oceľ
DN 60/100 – DN 200/300 mm
Skladba systému
Montážne pokyny
Prvky systému
50
51-53
58-62
Vonkajší koncentrické vzducho-spalinový systém (LAL)
PPH/oceľ-biely komaxit
DN 60/100 – DN 200/300 mm
Skladba systému
Montážne pokyny
Prvky systému
54
55-57
58-62
Skladba systému - variant 1, 2
Prvky systému - variant 1
Prvky systému - variant 2
64, 67
65-66
68-69
Skladba systému
Montážne pokyny
Prvky systému
70
71
72-73
Prvky príslušenstva
74-81
ZUB
Vyhlásenie o zhode
Informácie o výrobku
82
83-86
Spalinový systém pre spotrebiče zapojené v kaskáde (CAS)
PPH (transparentný)
DN 80 – 315 s odbočkami 45°, 87° DN 60 – 250 mm
Príslušenstvo (ZUB)
Ostatné informácie
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
FLEX
LIK
LIL
LIB
LAB
LAL
LAS
PPH (transparentný)
DN 80 – 315 mm a DN 80/125 – 200/300 mm
CAS
Spalinový systém pre spotrebiče nezávislé na spaľovaní
vzduchu z miestnosti (LAS)
4
5
6
7
STARR
Plastový systém odvodu spalín ALMEVA
OI
ALMEVA
Obsah
3
ALMEVA
PLASTOVÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN ALMEVA
ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY SYSTÉMU
Prednosti
Jedná sa o moderný vyspelý systém odvodu spalín, kde sa, rokmi prevereným výrobným postupom dosiahla dokonalá
presnosť a kvalita všetkých rúr, tvaroviek a ostatného príslušenstva. Precízne navrhnutý tvar hrdlového spoja umožňuje
vynikajúce hydraulické vlastnosti potrubí, čo zaručuje dokonalé prúdenie spalín a nízke riziko zanášania.
Hrdlové spoje sú tesnené elastomérovými krúžkami, ktoré zabezpečujú okamžitú vynikajúcu tesnosť, pevnosť, ale aj dlhodobú pružnosť spoja a narozdiel od iných typov spojov urýchľujú a uľahčujú inak ťažkú kompletizáciu systému.
Bezproblémová práca, rýchla montáž a ľahká revízia umožňuje stavebným a montážnym firmám vysokú produktivitu
práce, tak v novej výstavbe komínov, ako aj pri sanácii existujúcich komínových prieduchov.
Použitie vzhľadom na druh spotrebiča a typu spalinovej cesty
- slúži na odvod spalín z kondenzačných a nízkoteplotných kotlov s najvyššou teplotou spalín na dymovom hrdle
spotrebiča 120 °C
- je určený prevažne pre pretlakové a vysokopretlakové spalinové cesty (tlak vo vnútri komínovej vložky je počas prevádzky vyššia, ako mimo). Môže byť použitý aj pre komíny s prirodzeným ťahom.
- nie je určený pre spalinové cesty v ktorých môže dôjsť k vyhoreniu sadzí
- vhodný pre komíny plánovite prevádzkované v mokrom prevádzkovom režime
- použiteľný len pre spalinovú cestu od spotrebičov spaľujúcich plynné palivá resp. zemný plyn (L, H) a tekuté palivá
(LTO s obsahom síry ≤ 0,2%, kerozín).
Použitie vzhľadom k miestu inštalácie
- pre novú výstavbu (montáž) komínov
- pre sanácie existujúcich komínov a komínových prieduchov
- možnosť aplikácie príslušného systému ako v interiéri, tak v exteriéri
4
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
PREHĽAD DIELČICH SYSTÉMOV A ICH KOMPONENTOV
Spalinový systém Almeva sa skladá z viacerých čiastkových systémov odvodu spalín
ALMEVA
PLASTOVÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN ALMEVA
STARR
tvorený PPH pevnými rúrami a tvarovkami DN 60 – 315 mm a príslušenstvom, určený predovšetkým do interiéru
a pre vložkovanie rovnakých komínových prieduchov, spájanie hrdlovými spojmi s EPDM tesnením
FLEX
tvorený PPH flexibilnými hadicami a príslušenstvom DN 60 – 200 mm a príslušenstvom, určeným predovšetkým pre
vložkovanie rovnakých aj uhýbaných komínových prieduchov, spájanie pomocou prevlečných matíc s EPDM tesnením
LIK
tvorený koncentrickými pevnými rúrami a tvarovkami PPH / PPH DN 80/125 mm určený pre spalinové cesty vo vnútornom prostredí, spájanie hrdlovými spojmi s EPDM tesnením
LIL
tvorený koncentrickými pevnými rúrami a tvarovkami PPH / Oceľový komaxitovaný biely plech (popr. nehrdzavejúca oceľ)
DN 60/100 - 200/300 mm, určený pre spalinové cesty vo vnútornom prostredí, spájanie hrdlovými spojmi s EPDM tesnením
LIB
tvorený koncentrickými pevnými rúrami a tvarovkami PPH / Vysoko leštená nehrdzavejúca oceľ DN 60/100 –
200/300 mm, určený pre spalinové cesty vo vnútornom prostredí, spájanie hrdlovými spojmi s EPDM tesnením
LAB
tvorený koncentrickými pevnými rúrami a tvarovkami PPH / Vysoko leštená nehrdzavejúca oceľ DN 60/100 –
200/300 mm, určený pre spalinové cesty vo vonkajšom prostredí, spájanie kónickými spojmi
LAL
tvorený koncentrickými pevnými rúrami a tvarovkami PPH / Oceľový komaxitovaný biely plech (popr. nehrdzavejúca
oceľ) DN 60/100 – 200/300 mm, určený pre spalinové cesty vo vonkajšom prostredí, spájanie kónickými spojmi
LAS
tvorený PPH pevnými rúrami a tvarovkami DN 80 – 315 s odbočkami 87° DN 60 – 250 mm a príslušenstvom, určený
na pripojenie viacerých spotrebičov do spoločného komína vo vnútornom prostredí, spájanie hrdlovými spojmi s EPDM
tesnením
CAS
tvorený PPH pevnými rúrami a tvarovkami DN 80 – 315 s odbočkami 45°, 87° DN 60 – 250 mm a príslušenstvom,
určený pre kaskády vo vnútornom prostredí, spájanie hrdlovými spojmi s EPDM tesnením
ZUB
príslušenstvo ku komínovým systémom (neutroboxy, spony, revízne dvierka, čerpadlá kondenzátu a pod.)
Prvky systému
Systém odvodu spalín Almeva disponuje množstvom komponentov, ktoré sú nenahraditeľnou súčasťou funkčnej modernej spalinovej cesty. Obsahuje vyše 200 prvkov, kde je každý vyhotovený v rôznych dimenziách, teda spolu viac ako 1550
katalógových položek, tvoriacich ucelený spalinový systém.
Vďaka nespočetnému množstvu dokonale zladených komponentov ponúka Almeva najširší sortiment plastového systému
odvodu spalín so zaručenou kvalitou.
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
5
ALMEVA
PLASTOVÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN ALMEVA
OZNAČOVANIE KOMPONENTOV SYSTÉMU
Všetky komínové diely systému Almeva sú klasifikované podľa STN EN 1443, ktorá stanovuje všeobecné požiadavky
a základné funkčné podmienky pre komíny a označované podľa STN EN 14471, ktorej predmetom je posudzovanie
vlastností systémových komínov s plastovými vložkami. Rúry sú zvyčajne označované potlačou situovanou do riadku so
všetkými požadovanými údajmi. Tvarovky obsahujú tzv „identifikačnú známku“ (súhrn požadovaných údajov vylisovaných
na hrdle). Celý systém a všetky jeho prvky sú certifikované a majú pridelený symbol označenia CE, ktorý zodpovedá
smernici 93/68/EC. Tento symbol označenia CE je spolu s číslom certifikátu 0036 CPD 9165 001 umiestnený na jednotlivých komponentoch formou nálepky.
Každý komín musí byť označený komínovým štítkom, ktorý charakterizuje danú spalinovú cestu podľa príslušných noriem.
Štítok musí byť nezmazateľný a zreteľný, vyrobený z trvanlivého materiálu a umiestnený na viditeľnom mieste. Obsahuje
meno firmy alebo obchodnú značku výrobcu, označenie podľa STN EN 14471, menovitý priemer a tepelný odpor komína, výrobcu a typ spotrebičov, celkový výkon spotrebičov, informácie o montážnej organizácii (adresa, tel, atď.), dátum
inštalácie a číslo revíznej správy.
Príklad označenia rúry:
Almeva PP DN 80x1,9 Z-7.2-3128 TÜV / VKF Nr. Z 14700 / T120 P1 W 2 O-20 R00 EI00 / Charge 07 053
Príklad označenia tvarovky:
Almeva PP
T120; P1; W; 2; O-20
R00; EI 00(nbb)
Z-7.2-3128 TÜV
VKF Nr. Z 14700
Komínový štítok:
Plastový systém odvodu spalín
Jednovrstvový systémový komín
Dvojvrstvový systémový komín
Tepelný odpor komína
Menovitý priemer
Menovitý priemer
Výrobca a typ spotrebičov:
Celkový výkon spotrebičov:
Montážna organizácia, adresa, tel.:
Dátum inštalácie:
Číslo revíznej správy:
UPOZORNENIE: Komínový štítok musí byť viditeľne upevnený na spalinovej ceste Almeva,
vždy čitateľný, nesmie byť pretretý, prelepený, odstránený alebo inak poškodený!
6
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
MATERIÁL
Plastové pevné rúry, flexibilné hadice a tvarovky
ALMEVA
PLASTOVÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN ALMEVA
Surovinou pre výrobu je polypropylén homopolymer (PPH). Jedná sa o termoplastickú vysokomolekulárnu hmotu, čiastočne kryštalickú s hustotou výrazne nižšou, ako u ostatných používaných plastov, pohybujúcou sa v rozmedzí
0,90–0,91 g.cm-3. Povrch nie je rozpustný a ani nebobtná, preto je lepenie veľmi ťažké, je však veľmi dobre zvariteľný.
PPH má dobrú odolnosť voči starnutiu a preto sa prvky systému vyznačujú veľmi dlhou životnosťou.
Vyznačuje sa vynikajúcou chemickou odolnosťou voči kyselinám (okrem oxidačných kyselín), zásadám a slabým
rozpúšťadlám. Dobre odoláva poveternostným vplyvom i mikroorganizmom, je fyziologicky nezávadný, nie je však odolný
voči UV žiareniu.
V porovnaní s inými bežnými plastmi má dobrú povrchovú tvrdosť a dostatočnú pružnosť pri nízkych teplotách.
PPH sa vyznačuje tiež dobrou rázovou húževnatosťou, dobrými elektroizolačnými vlastnosťami s takmer nulovou
nasiakavosťou kondenzátu a vysokou teplotnou zaťažiteľnosťou (krátkodobo až 140 °C). Má tiež veľmi malú tepelnú
vodivosť (iba 0,22 W / mK), preto nedochádza pri prevádzke k tak znateľnému poklesu teploty spalín v potrubí, ako napríklad u nehrdzavejúcich ocelí. PPH sa radí medzi termoplasty, a preto si aj po zahriatí a opätovnom ochladení uchováva
svoje vynikajúce vlastnosti.
Tesnenie
Britové tesniace krúžky, kruhové tesniace krúžky a iné tesniace elementy systému sú vyrobené z etylén-propylén-diénkaučuku (EPDM) a sú už z výroby vložené vo všetkých rúrach a tvarovkách. Jedná sa o veľmi kvalitný elastomér s dlhodobou
odolnosťou proti pôsobeniu kondenzátu, vysokým teplotám (krátkodobo až 150 °C), s odolnosťou voči starnutiu, oxidácii,
ozónu a atmosferickým vplyvom.Táto kyselinovzdorná guma má tiež veľmi dobrú odolnosť voči chemikáliám ako sú anorganické látky (vrátane oxidov uhlíka) a organické polárne zlúčeniny. EPDM však má zlú odolnosť voči ropným látkam.
Vonkajší plášť a kotviace prvky
U systémov LIB a LAB je vonkajší plášť a jeho kotviace prvky vyrobený z vysoko leštenej konštrukčnej legovanej nehrdzavejúcej ocele materiál. č 1.4301 (označenie podľa EN ISO X5CrNi18-10, podľa ČSN 17240).Táto austenitická chromniklová
nehrdzavejúca oceľ disponuje veľmi dobrou zvárateľnosťou, ťažnosťou, leštiteľnosťou, odolnosťou proti opotrebeniu, dobrú
recyklovateľnosť a dlhodobo odoláva teplotám až do 300 °C. Oceľ je odolná voči vode, vodnej pare, vlhkosti vzduchu,
slabým organickým aj anorganickým kyselinám.
U systémov LIL a LAL je vonkajší plášť a jeho kotviace prvky vyrobený z nízkouhlíkovej nelegovanej konštrukčnej ocele
č 1.0330 (označenie podľa EN ISO DC01, podľa STN 11321) prípadne z nehrdzavejúcej ocele č 1.4301 (označenie podľa
EN ISO X5CrNi18-10, podľa STN 17240). Oceľ č 1.0330 má zaručenú čistotu, zaručený obsah fosforu a síry, zaručenú
minimálnu pevnosť v ťahu, medzu klzu a ťažnosť. Je vhodná na tvárnenie (valcovanie) za studena a k úprave svojho povrchu
lakovaním, pokovovaním a smaltovaním. Vďaka týmto vlastnostiam je povrch všetkých komponentov systémov LIL a LAL
štandardne práškovo lakovaný (komaxitovaný) bielou práškovou farbou, zabezpečujúcou tak ochranu proti vonkajším vplyvom, ako aj estetickú funkciu.
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
7
STARR
PEVNÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN (STARR)
DN 60 – 315 mm
1
PPH (transparentný)
Komínová plastová hlavica starr (komplet)
1
2 Komínová antikor hlavica starr (komplet)
3
Rúra s hrdlom
4
Revízne dvierka
5
Dištančná objímka univerzálna
6
Pätkové koleno starr 87° s kotvením
7
Vetracia mriežka so zadným vetraním
8
Revízny T-kus s kontrolným viečkom
9
Revízny T-kus s odtokom
2
10
Revízny T-kus so zmenou smeru a mer. otvoroml
ml
11
Kotlová redukcia - centrická
3
4
Pre spájanie
rúr použiť vždy
silikónové mazivo
Almeva
Pred samotným
spojením overiť
správnosť osadenia tesnenia
5
8
!
Pri montáži vodorovného
potrubia musí byť vytvorený
sklon ku kotlu min. 3°
6
9
10
7
11
1
8
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
PPH (transparentný)
STARR
PEVNÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN (STARR)
DN 60 – 315 mm
Čiernu ukončovaciu rúru zasunúť
do hrdla PPH rúry a potom
cez ňu pretiahnuť protidažďovú
kónickú manžetu
Poslednú PPH rúru skrátiť tak, aby jej
hrdlo dosadlo na dištančnú objímku
antikorovej komínovej dosky
Antikorové vyústenie komínovej
hlavice zasunúť do hrdla PPH rúry
a súčasne pretiahnuť cez nátrubok
komínovej dosky
Tŕň držiaka pätkového kolena
zasunúť do požadovaného otvoru
konzoly a ukotviť
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
9
PEVNÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN (STARR)
DN 60 – 315 mm
PPH (transparentný)
STARR
min. 2 cm min. 2 cm
Minimálna veľkosť šachty pre
pevný systém odvodu spalín
(súprúd vzduch / spaliny)
Potreba uvažovať s rozmerom
hrdla, kde je prierez
prúdiaceho vzduchu zúžený.
min. 3 cm min. 3 cm
4 varianty napojenia spotrebiča:
Variant I / II
Variant III
Variant IV
Kotlová redukcia
centrická/excentrická
Kotlová redukcia
s meracím otvorom
Revízny T-kus s meracím
otvorom (redukovaný)
DN (potrubie pre odvod spalín)
DN (potrubie pre odvod spalín)
DN (potrubie pre odvod spalín)
60, 80, 110, 125, 160, 200, 250, 315
60, 80, 110, 125, 160, 200, 250, 315
60, 80, 110, 125, 160, 200, 250, 315
DN (hrdlo spotrebiča)
DN (hrdlo spotrebiča)
DN (hrdlo spotrebiča)
50, 60, 63, 70, 75, 80,
100, 110, 125, 130, 150, 153,
160, 180, 200, 225, 250, 300
50, 60, 63, 70, 75, 80,
100, 110, 125, 130, 150, 153,
160, 180, 200, 225, 250, 300
50, 60, 63, 70, 75, 80,
100, 110, 125, 130, 150, 153,
160, 180, 200, 225, 250, 300
Presné dimenzie a varianty napojenia spotrebičov nájdete na str 19, 20, 21 a 22
10
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
PEVNÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN (STARR)
DN 60 – 315 mm
b (mm)
c (mm)
d (mm)
250 mm
60
80
110
125
160
200
250
315
PPRM05
PPRM08
PPRM01
PPRM02
PPRM06
PPRM00
PPRM0V
PPRM03
61
81
111
127
162
203
254
319
55
62
73
75
85
150
260
290
195
188
227
245
295
250
250
250
-
60
80
110
125
160
200
250
315
PPRM55
PPRM58
PPRM51
PPRM52
PPRM56
PPRM50
PPRM5V
PPRM53
61
81
111
127
162
203
254
319
55
62
73
75
85
150
260
290
445
438
427
425
415
500
500
500
-
60
80
110
125
160
200
250
315
PPRM15
PPRM18
PPRM11
PPRM12
PPRM16
PPRM10
PPRM1V
PPRM13
61
81
111
127
162
203
254
319
55
62
73
75
85
150
260
290
945
938
927
925
915
850
740
710
-
60
80
110
125
160
200
250
315
PPRM25
PPRM28
PPRM21
PPRM22
PPRM26
PPRM20
PPRM2V
PPRM23
61
81
111
127
162
203
254
319
55
62
73
75
85
150
260
290
1945
1938
1927
1925
1915
1850
1740
1710
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
250
315
PPRTD5
PPRTD8
PPRTD1
PPRTD2
PPRTD6
PPRTD0
PPRTDV
PPRTD3
61
81
111
127
162
203
-
65
62
73
75
85
150
-
220
270
237
325
300
350
-
40
45
60
50
145
190
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
250
315
PPRTA5
PPRTA8
PPRTA1
PPRTA2
PPRTA6
PPRTA0
PPRTAV
PPRTA3
61
81
111
127
162
203
-
55
62
73
75
85
150
-
220
270
237
325
300
350
-
125
162
174
180
205
240
-
Pozn.
STARR
a (mm)
500 mm
Revízny T-kus s odtokom
Kód
1000 mm
Revízny T-kus s kontrolným viečkom
DN
2000 mm
Rúra s hrdlom
PPH (transparentný)
Pozn.
Pozn.
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
11
PEVNÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN (STARR)
DN 60 – 315 mm
STARR
Revízny T-kus so zmenou smeru
Revízny T-kus so zmenou smeru
a mer. otvorom
Revízny T-kus s odtokom
a zmenou smeru
Spojovací T-kus
Koleno 15°
12
PPH (transparentný)
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
250
315
PPUTD5
PPUTD8
PPUTD1
PPUTD2
PPUTD6
PPUTD0
PPUTDV
PPUTD3
61
81
111
127
162
203
-
55
62
73
75
85
150
-
225
266
280
330
320
370
-
100
130
160
150
180
230
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
250
315
PPTM95
PPTM98
PPTM91
PPTM92
PPTM96
PPTM90
PPTM9V
PPTM93
61
81
111
127
162
203
-
65
65
60
75
85
150
-
205
245
225
315
335
390
-
142
161
158
225
205
250
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
250
315
PPUTA5
PPUTA8
PPUTA1
PPUTA2
PPUTA6
PPUTA0
PPUTAV
PPUTA3
61
81
111
127
162
203
-
55
62
73
75
85
150
-
270
346
344
390
360
420
-
155
194
220
195
215
280
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
250
315
PPTE95
PPTE98
PPTE91
PPTE92
PPTE96
PPTE90
PPTE9V
PPTE93
61
81
111
127
162
203
-
65
65
60
75
85
150
-
162
197
178
248
248
410
-
103
113
113
162
164
250
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
250
315
PPSB15
PPSB18
PPSB11
PPSB12
PPSB16
PPSB10
PPSB1V
PPSB13
61
81
111
127
162
203
-
55
62
73
75
85
150
-
60
72
89
90
100
250
-
72
65
72
70
90
170
-
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
Pozn.
Pozn.
Pozn.
Pozn.
Pozn.
PEVNÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN (STARR)
DN 60 – 315 mm
Koleno 45°
Koleno 60°
Koleno 87°
Pätkové koleno starr 87° s kotvením
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
250
315
PPSB35
PPSB38
PPSB31
PPSB32
PPSB36
PPSB30
PPSB3V
PPSB33
61
81
111
127
162
203
-
55
62
73
75
85
150
-
71
87
103
105
125
245
-
75
69
80
80
105
205
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
250
315
PPSB45
PPSB48
PPSB41
PPSB42
PPSB46
PPSB40
PPSB4V
PPSB43
61
81
111
127
162
203
-
55
62
73
75
85
150
-
80
97
128
145
160
240
-
86
80
87
100
130
195
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
250
315
PPSB65
PPSB68
PPSB61
PPSB62
PPSB66
PPSB60
PPSB6V
PPSB63
61
81
111
127
162
203
-
55
62
73
75
85
150
-
90
105
115
130
-
80
95
110
120
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
250
315
PPSB95
PPSB98
PPSB91
PPSB92
PPSB96
PPSB90
PPSB9V
PPSB93
61
81
111
127
162
203
-
55
62
73
75
85
150
-
130
105
135
145
165
300
-
103
100
120
130
150
260
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
250
315
PPTU05
PPTU08
PPTU01
PPTU02
PPTU06
PPTU00
PPTU0V
PPTU03
120
120
185
195
210
400
-
60
60
125
125
130
180
-
35
35
35
35
35
35
35
-
50
50
50
50
50
50
50
-
Pozn.
STARR
Koleno 30°
PPH (transparentný)
Pozn.
Pozn.
Pozn.
Pozn.
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
13
PEVNÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN (STARR)
DN 60 – 315 mm
STARR
Revízne koleno 45°
Revízne koleno 87°
Revízne koleno 45° (ľavé)
Revízne koleno 45° (pravé)
Revízne koleno 87° (ľavé)
14
PPH (transparentný)
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
250
315
PPRB45
PPRB48
PPRB41
PPRB42
PPRB46
PPRB40
PPRB4V
PPRB43
55
62
73
75
85
150
-
85
125
105
115
130
170
-
55
85
59
70
65
180
-
90
105
47
70
70
230
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
250
315
PPRB95
PPRB98
PPRB91
PPRB92
PPRB96
PPRB90
PPRB9V
PPRB93
61
81
111
127
162
203
-
55
62
73
75
85
150
-
130
155
130
130
95
190
-
85
135
115
125
150
280
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
250
315
PPRL45
PPRL48
PPRL41
PPRL42
PPRL46
PPRL40
PPRL4V
PPRL43
55
62
73
75
85
150
-
150
125
155
170
180
200
-
50
68
104
105
110
150
-
110
105
90
120
170
180
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
250
315
PPRR45
PPRR48
PPRR41
PPRR42
PPRR46
PPRR40
PPRR4V
PPRR43
55
62
73
75
85
150
-
150
125
155
170
180
200
-
50
68
104
105
110
150
-
110
105
90
120
170
180
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
250
315
PPRL95
PPRL98
PPRL91
PPRL92
PPRL96
PPRL90
PPRL9V
PPRL93
55
62
73
75
85
150
-
70
80
145
165
200
210
-
95
155
210
170
210
260
-
-
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
Pozn.
Pozn.
Pozn.
Pozn.
Pozn.
PEVNÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN (STARR)
DN 60 – 315 mm
Spojka skrutkovacia
Odvádzač kondenzátu
Protidažďová manžeta
Protidažďová kónická manžeta
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
250
315
PPRR95
PPRR98
PPRR91
PPRR92
PPRR96
PPRR90
PPRR9V
PPRR93
55
62
73
75
85
150
-
60
80
145
165
200
210
-
70
155
210
170
210
260
-
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
250
315
PPSV05
PPSV08
PPSV01
PPSV02
PPSV06
PPSV00
PPSV0V
PPSV03
61
81
111
127
162
203
-
55
62
73
75
85
150
-
90
130
145
165
170
175
-
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
250
315
PPKF05
PPKF08
PPKF01
PPKF02
PPKF06
PPKF00
PPKF0V
PPKF03
61
81
111
127
162
203
-
55
62
73
75
85
150
-
117
110
105
116
120
150
-
95
85
85
95
95
160
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
250
315
PPWS05
PPWS08
PPWS01
PPWS02
PPWS06
PPWS00
PPWS0V
PPWS03
61
81
111
127
162
203
254
-
100
75
135
-
120
120
135
-
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
-
PPWS55
PPWS82
PPWS12
-
61
81
110
-
230
206
170
-
200
200
200
-
-
Pozn.
STARR
Revízne koleno 87° (pravé)
PPH (transparentný)
Pozn.
Pozn.
Pozn.
Plast,
čierna farba,
UV stabilizované
Pozn.
Plast,
čierna farba,
UV stabilizované
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
15
PEVNÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN (STARR)
DN 60 – 315 mm
STARR
Protidažďová kónická manžeta
pre ukončovaciu rúru
500 mm
Ukončovacia rúra bez hrdla
1000 mm
500 mm
Tlmič hluku spalín
Dištančná objímka univerzálna
16
PPH (transparentný)
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
-
PPWS5V
PPWS8V
PPWS1V
PPWS2V
PPWS6V
PPWS0V
-
61
81
111
127
162
203
-
320
310
290
250
230
200
-
250
250
250
250
250
250
-
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
250
315
PPRS55
PPRS58
PPRS51
PPRS52
PPRS56
PPRS50
PPRS5V
PPRS53
495
500
500
500
500
800
800
800
-
-
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
PPSD55
PPSD58
PPSD51
PPSD52
PPSD56
PPSD50
61
81
111
127
162
203
60
80
110
125
160
200
140
140
210
250
250
315
430
430
400
400
400
350
60
PPSD15
61
60
140
930
80
PPSD18
81
80
140
930
110
PPSD11
111
110
210
900
125
PPSD12
127
125
250
900
160
PPSD16
162
160
250
900
200
PPSD10
203
200
315
850
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
250
315
PPFR05
PPFR08
PPFR01
PPFR02
PPFR06
PPFR00
PPFR0V
PPFR03
260
270
285
292
310
330
355
387
3
4
5
6
7
9
11
14
-
-
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
Pozn.
Plast,
čierna farba,
UV stabilizované
Pozn.
Plast,
čierna farba,
UV stabilizované
Pozn.
Pozn.
Hodnoty
v stĺpci b
udávajú počet
segmentov
dištančnej
objímky pre
daný priemer
PEVNÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN (STARR)
DN 60 – 315 mm
Komínová plastová hlavica starr (komplet)
Komínová antikor hlavica starr (komplet)
Strešná priechodka (nehrdzavejúca oceľ)
Merací kus
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
PPKPU0
PPKPU0
PPKPU0
PPKPU0
PPKPU0
235
235
235
235
235
400
400
400
400
400
350
350
350
350
350
300
300
300
300
300
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
250
315
PPSAS5
PPSAS8
PPSAS1
PPSAS2
PPSAS6
PPSAS0
PPSASV
PPSAS3
495
500
500
500
500
500
-
400
400
400
400
400
400
-
350
350
350
350
350
350
-
300
300
300
300
300
300
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
250
315
ESTAS5
ESTAS8
ESTAS1
ESTAS2
ESTAS6
ESTAS0
ESTASV
ESTAS3
435
377
377
-
400
400
400
400
400
400
-
155
150
180
-
100
125
160
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
250
315
DOM05
DOM08
DOM01
DOM02
DOM06
DOM00
DOM0V
DOM03
200
200
200
200
200
200
-
450
450
450
450
450
450
-
400
400
400
400
450
500
-
80
100
130
150
180
225
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
250
315
PPMS05
PPMS08
PPMS01
PPMS02
PPMS06
PPMS00
PPMS0V
PPMS03
61
81
111
127
162
203
-
55
62
73
75
85
150
-
105
110
105
105
100
160
-
95
85
83
83
83
145
-
Pozn.
Plast,
čierna farba,
UV stabilizované
STARR
Komínová doska univerzálna
PPH (transparentný)
Pozn.
Zostava obsahuje:
Komínová doska
40 x 40 cm,
protidažďová
manžeta,
ukončovacia
rúra 50 cm,
UV stabilizované
Pozn.
Zostava obsahuje:
Komínová doska
40 x 40 cm,
hlavica vyústenie
s nasávaním
Pozn.
Pozn.
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
17
PEVNÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN (STARR)
DN 60 – 315 mm
Rozpätie osí 400 mm
STARR
Nohavicový kus
PPH (transparentný)
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
80 / 2x60
110 / 2x60
110 / 2x80
125 / 2x60
125 / 2x80
PPHR58
PPHR51
PPHR81
PPHR52
PPHR82
-
-
-
-
125 / 2x110
PPHR12
-
-
-
-
160 / 2x60
PPHR56
-
-
-
-
160 / 2x80
PPHR86
-
-
-
-
160 / 2x110
PPHR16
-
-
-
-
160 / 2x125
PPHR26
-
-
-
-
-
-
-
200 / 2x60
PPHR50
-
200 / 2x80
PPHR80
-
-
-
-
200 / 2x110
PPHR10
-
-
-
-
200 / 2x125
PPHR20
-
-
-
-
200 / 2x160
PPHR60
-
-
-
-
Informácie k prvkom DN 250 a 315 sú k dispozícii na požiadanie.
18
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
Pozn.
PEVNÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN (STARR)
DN 60 – 315 mm
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
60
60
60
60
80
80
PPKA51
PPKA52
PPKA53
PPKA54
PPKA55
PPKA01
PPKA02
50
63
70
75
80
60
63
63
63
63
63
63
68
68
63
65
70
70
80
65
55
140
140
145
145
165
150
145
80
PPKA03
70
68
70
145
80
PPKA04
75
68
45
115
80
PPKA23
100
68
100
183
80
PPKA24
110
68
100
185
80
PPKA81
125
68
100
185
110
PPKA41
60
63
65
140
110
PPKA42
63
63
65
140
110
PPKA43
70
63
70
140
110
PPKA07
75
63
45
160
110
PPKA08
80
63
57
152
110
PPKA09
100
63
70
145
110
PPKA26
125
63
100
175
110
PPKA10
130
63
65
150
63
90
200
110
PPKA11
150
110
PPKA25
153
63
100
200
125
PPKA06
80
75
80
200
125
PPKA12
100
75
70
185
125
PPKA13
110
75
86
185
125
PPKA14
130
75
65
75
125
PPKA15
150
75
90
185
125
PPKA16
153
75
90
200
125
PPKA38
160
75
100
200
125
PPKA39
200
75
150
240
160
PPKA61
80
85
70
200
160
PPKA17
100
85
95
260
160
PPKA18
110
85
95
250
160
PPKA19
125
85
90
240
160
PPKA20
130
85
65
220
160
PPKA21
150
85
90
175
160
PPKA22
153
85
90
175
160
PPKA62
180
85
100
195
160
PPKA63
200
85
150
250
200
PPKA32
100
150
100
300
200
PPKA30
110
150
100
300
200
PPKA35
125
150
100
290
200
PPKA31
130
150
65
245
200
PPKA33
150
150
90
260
200
PPKA34
153
150
90
300
200
PPKA27
160
150
100
290
200
PPKA28
180
150
100
280
200
PPKA36
225
150
150
310
200
PPKA37
250
150
150
330
Pozn.
STARR
Kotlová redukcia - centrická
PPH (transparentný)
Informácie k prvkom DN 250 a 315 sú k dispozícii na požiadanie.
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
19
PEVNÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN (STARR)
DN 60 – 315 mm
STARR
Kotlová redukcia - excentrická
PPH (transparentný)
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
60
60
60
60
80
80
PPKX51
PPKX52
PPKX53
PPKX54
PPKX55
PPKX01
PPKX02
50
63
70
75
80
60
63
63
63
63
63
63
68
68
63
65
70
70
80
70
55
140
140
145
145
165
150
145
80
PPKX03
70
68
70
145
80
PPKX04
75
68
100
187
80
PPKX23
100
68
100
198
80
PPKX24
110
68
100
255
80
PPKX81
125
68
100
185
110
PPKX41
60
63
65
160
110
PPKX42
63
63
65
160
110
PPKX43
70
63
70
155
110
PPKX07
75
63
45
125
110
PPKX08
80
63
57
145
110
PPKX09
100
63
70
145
110
PPKX26
125
63
100
165
110
PPKX10
130
63
65
130
63
90
155
110
PPKX11
150
110
PPKX25
153
63
100
165
125
PPKX06
80
75
80
155
125
PPKX12
100
75
70
145
125
PPKX13
110
75
85
160
125
PPKX14
130
75
65
140
125
PPKX15
150
75
90
165
125
PPKX16
153
75
90
165
125
PPKX38
160
75
100
175
125
PPKX39
200
75
150
225
160
PPKX61
80
85
70
155
160
PPKX17
100
85
95
180
160
PPKX18
110
85
95
180
160
PPKX19
125
85
90
180
160
PPKX20
130
85
65
150
160
PPKX21
150
85
90
175
160
PPKX22
153
85
90
175
160
PPKX62
180
85
100
185
160
PPKX63
200
85
150
235
200
PPKX32
100
150
100
250
200
PPKX30
110
150
100
250
200
PPKX35
125
150
100
250
200
PPKX31
130
150
65
215
200
PPKX33
150
150
90
240
200
PPKX34
153
150
90
240
200
PPKX27
160
150
100
250
200
PPKX28
180
150
100
250
200
PPKX36
225
150
150
300
200
PPKX37
250
150
150
300
Informácie k prvkom DN 250 a 315 sú k dispozícii na požiadanie.
20
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
Pozn.
PEVNÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN (STARR)
DN 60 – 315 mm
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
60
60
60
60
80
80
PPKM51
PPKM52
PPKM53
PPKM54
PPKM55
PPKM01
PPKM02
50
63
70
75
80
60
63
63
63
63
63
63
68
68
92
92
97
97
117
97
95
77
77
82
82
102
82
77
80
PPKM03
70
68
95
77
80
PPKM04
75
68
65
47
80
PPKM23
100
68
130
115
80
PPKM24
110
68
135
117
80
PPKM028
125
68
135
117
110
PPKM051
60
63
105
95
110
PPKM631
63
63
105
95
110
PPKM43
70
63
105
90
110
PPKM07
75
63
112
97
110
PPKM08
80
63
110
92
110
PPKM09
100
63
97
82
110
PPKM26
125
63
115
100
110
PPKM10
130
63
102
87
110
PPKM11
150
63
120
105
110
PPKM25
153
63
120
105
125
PPKM06
80
75
140
125
125
PPKM12
100
75
130
110
125
PPKM13
110
75
130
110
125
PPKM14
130
75
130
110
125
PPKM15
150
75
130
110
125
PPKM16
153
75
140
125
125
PPKM062
160
75
160
145
125
PPKM002
200
75
190
185
160
PPKM61
80
85
190
175
160
PPKM17
100
85
190
175
160
PPKM18
110
85
180
165
160
PPKM19
125
85
175
155
160
PPKM20
130
85
95
80
160
PPKM21
150
85
120
105
160
PPKM22
153
85
120
105
160
PPKM186
180
85
120
105
160
PPKM006
200
85
190
175
200
PPKM100
100
150
250
235
200
PPKM30
110
150
250
235
200
PPKM35
125
150
240
225
200
PPKM130
130
150
190
175
200
PPKM150
150
150
180
165
200
PPKM530
153
150
170
150
200
PPKM27
160
150
180
160
200
PPKM28
180
150
180
160
200
PPKM220
225
150
210
200
200
PPKT250
250
150
210
200
Pozn.
STARR
Kotlová redukcia s meracím otvorom
PPH (transparentný)
Informácie k prvkom DN 250 a 315 sú k dispozícii na požiadanie.
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
21
PEVNÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN (STARR)
DN 60 – 315 mm
STARR
Revízny T-kus s meracím otvorom
(redukovaný)
PPH (transparentný)
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
60
60
60
60
80
80
PPKT51
PPKT52
PPKT53
PPKT54
PPKT55
PPKT01
PPKT02
50
63
70
75
80
60
63
205
205
205
205
205
245
245
142
142
142
142
142
161
161
50
63
70
75
80
60
63
80
PPKT03
70
245
161
70
80
PPKT04
75
245
161
75
80
PPKT23
100
245
161
100
80
PPKT24
110
245
161
110
80
PPKT028
125
245
161
125
110
PPKT051
60
225
158
60
110
PPKT631
63
225
158
63
110
PPKT43
70
225
158
70
110
PPKT07
75
225
158
75
110
PPKT08
80
225
158
80
110
PPKT09
100
225
158
100
110
PPKT26
125
225
158
125
110
PPKT10
130
225
158
130
225
158
150
153
110
PPKT11
150
110
PPKT25
153
225
158
125
PPKT06
80
315
225
80
125
PPKT12
100
315
225
100
125
PPKT13
110
315
225
110
125
PPKT14
130
315
225
130
125
PPKT15
150
315
225
150
125
PPKT16
153
315
225
153
125
PPKT062
160
315
225
160
125
PPKT002
200
315
225
200
160
PPKT61
80
335
205
80
160
PPKT17
100
335
205
100
160
PPKT18
110
335
205
110
160
PPKT19
125
335
205
125
160
PPKT20
130
335
205
130
160
PPKT21
150
335
205
150
160
PPKT22
153
335
205
153
160
PPKT186
180
335
205
180
160
PPKT006
200
335
205
200
200
PPKT100
100
390
250
100
200
PPKT30
110
390
250
110
200
PPKT35
125
390
250
125
200
PPKT130
130
390
250
130
200
PPKT150
150
390
250
150
200
PPKT530
153
390
250
153
200
PPKT27
160
390
250
160
200
PPKT28
180
390
250
180
200
PPKT220
225
390
250
225
200
PPKT250
250
390
210
250
Informácie k prvkom DN 250 a 315 sú k dispozícii na požiadanie.
22
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
Pozn.
Vaše poznámky:
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
23
FLEX
FLEXIBILNÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN (FLEX)
DN 60 – 200 mm
1
Komínová plastová hlavica flex (komplet)
m
mplet)
2
Rúra s hrdlom
3
Revízny T-kus flex/flex
4
Revízny T-kus flex/starr
5
Dištančná objímka univerzálna
6
Flexibilná rúra
7
Pätkové koleno flex 87° s kotvením
8
Vetracia mriežka so zadným vetraním
m
9
Revízny T-kus s kontrolným viečkom
10
Revízny T-kus s odtokom
11
Revízny T-kus so zmenou smeru
a mer. otvorom
12
Kotlová redukcia - centrická
13
Revízne dvierka
PPH
1
2
3
4
13
5
5
6
!
6
Pri montáži vodorovného
potrubia musí byť vytvorený
sklon ku kotlu min. 3°
8
9
10
11
12
24
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
7
FLEXIBILNÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN (FLEX)
DN 60 – 200 mm
FLEX
PPH
Čiernu rúru ústia flex spojiť
s flexibilnou hadicou a potom
cez ňu pretiahnuť protidažďovú
kónickú manžetu
DN 60 - 80
1) Urezať flexibilnú
hadicu na spodnom
okraji vlnovky
v požadovanej dĺžke
4) Pripojovací kus pevne
zoskrutkovať s prevlečnou
maticou tak, aby bola zaistená
dokonalá tesnosť spoja
DN 60
DN 80
flexibilná
hadica
flexibilná
hadica
Tesniaci krúžok
pre flexibilnú
hadicu
2) Nasunúť prevlečnú
maticu na flexibilnú
hadicu
Tesniaci krúžok
pre flexibilnú hadicu
3) Osadiť tesniaci krúžok do
prvého žliabku flexibilnej hadice
Tesniaci krúžok musí dobre sedieť
v drážkach a nesmie byť osadený
nakrivo!
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
25
FLEXIBILNÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN (FLEX)
DN 60 – 200 mm
PPH
DN 110+
FLEX
1) Urezať flexibilnú
hadicu na hornom
okraji vlnovky
v požadovanej dĺžke
4) Osadit fixačné tesnenie
na pripojovací kus
Fixačné tesnenia musia dobre
sedieť a nesmú byť nakrivo!
2) Osadiť prevlečnú
maticu do prvého
žliabku flexibilnej
hadice
5) Pripojovací kus pevne
zoskrutkovať s prevlečnou
maticou tak, aby bola zaistená
dokonalá tesnosť spoja
3) Pevne dotiahnuť
skrutky na prevlečnej
matici
min. 2 cm min. 2 cm
Treba uvažovať s vonkajším
rozmerom prevlečnej matice,
kde je prierez prúdiaceho
vzduchu zúžený.
Minimálna veľkosť šachty pre
flexibilný systém odvodu spalín
(súprúd vzduch / spaliny)
min. 3 cm min. 3 cm
26
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
FLEXIBILNÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN (FLEX)
DN 60 – 200 mm
Adaptér starr / flex
Adaptér flex / starr
Adaptér starr / flex 87°
Pätkové koleno flex 87° s kotvením
Spojka flex / flex
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
PURF63
PURF90
PURF25
PURF45
PURF75
PURF00
63
90
125
145
175
200
51
76
104
125
157
168
-
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
PPAE05
PPAE08
PPAE01
PPAE02
PPAE06
PPAE00
85
120
160
170
210
240
60
80
110
125
160
200
65
65
100
100
110
150
82
80
134
144
145
170
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
PPAM05
PPAM08
PPAM01
PPAM02
PPAM06
PPAM00
61
81
111
127
162
210
68
68
68
74
83
150
15
20
25
25
25
30
82
80
134
144
210
240
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
PPAF95
PPAF98
PPAF91
PPAF92
PPAF96
PPAF90
85
120
160
170
210
240
82
120
145
140
145
300
105
95
115
130
160
300
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
PPTUF5
PPTUF8
PPTUF1
PPTUF2
PPTUF6
PPTUF0
190
170
260
250
280
420
130
110
130
130
110
130
350
350
350
350
350
350
50
50
50
50
50
50
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
PPKU05
PPKU08
PPKU01
PPKU02
PPKU06
PPKU00
85
120
160
170
210
240
35
35
70
70
70
55
-
-
Pozn.
50m-RI.
30m-RI.
30m-RI.
30m-RI.
25m-RI.
25m-RI.
Pozn.
FLEX
1000 mm
Flexibilná rúra
PPH
Pozn.
Pozn.
Pozn.
Pozn.
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
27
FLEXIBILNÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN (FLEX)
DN 60 – 200 mm
FLEX
Rúra ústia flex
Revízny T-kus flex / starr
Revízny T-kus flex / flex
Revízny T-kus s odtokom
a zmenou smeru flex
Spojovací T-kus starr / flex
Spojovací T-kus flex / flex
28
PPH
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
PPRSF5
PPRSF8
PPRSF1
PPRSF2
PPRSF6
PPRSF0
270
270
270
270
270
260
82
80
134
144
210
240
-
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
PPRTS5
PPRTS8
PPRTS1
PPRTS2
PPRTS6
PPRTS0
61
81
111
127
162
203
60
90
115
115
135
155
110
175
175
250
285
270
15
30
15
15
15
15
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
PPRTF5
PPRTF8
PPRTF1
PPRTF2
PPRTF6
PPRTF0
85
120
160
170
210
240
60
90
115
115
135
155
160
225
210
260
290
240
15
30
15
15
15
15
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
PPUAF5
PPUAF8
PPUAF1
PPUAF2
PPUAF6
PPUAF0
85
120
160
170
210
240
60
80
65
105
120
130
110
120
125
135
180
250
220
250
200
305
370
380
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
PPTEF5
PPTEF8
PPTEF1
PPTEF2
PPTEF6
PPTEF0
85
120
160
170
210
240
60
80
65
105
120
130
60
90
115
115
135
155
100
105
110
130
155
260
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
PPTVF5
PPTVF8
PPTVF1
PPTVF2
PPTVF6
PPTVF0
85
120
160
170
210
240
60
90
115
115
135
155
160
225
210
260
290
240
15
30
15
15
15
15
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
Pozn.
Pozn.
Pozn.
Pozn.
Pozn.
Pozn.
FLEXIBILNÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN (FLEX)
DN 60 – 200 mm
Protidažďová manžeta s tesnením flex
Komínová plastová hlavica flex (komplet)
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
PPMA05
PPMA08
PPMA01
PPMA02
PPMA06
PPMA00
63
68
63
75
85
150
75
85
65
70
70
150
20
20
20
20
20
20
40
40
40
40
40
40
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
PUWK63
PUWK90
PUWK25
PUWK45
PUWK75
PUWK00
63
90
125
145
175
200
120
120
140
130
120
170
138
138
190
190
190
250
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
PPSAF5
PPSAF8
PPSAF1
PPSAF2
PPSAF6
PPSAF0
435
440
440
440
440
550
400
400
400
400
400
400
350
350
350
350
350
350
300
300
300
300
300
300
Pozn.
Pozn.
FLEX
Odtok s hrdlom
PPH
Plast,
čierna farba,
UV stabilizované
Pozn.
Zostava obsahuje:
Komínová doska
40 x 40 cm,
protidažďová
manžeta,
ukončovacia
rúra 50 cm,
UV stabilizované
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
29
VNÚTORNÝ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LIK)
DN 80/125 mm
PPH/PPH
LIL krycia doska dvojdielna
2
LIK rúra s hrdlom
3
LIK rúrový diel nastaviteľný so svorkou
4
LIK revízny T-kus
5
LIK revízny T-kus so zmenou smeru
6
LIK kotlová redukcia s 2 meracími otvormi
LIK
1
1
!
Pri montáži vodorovného
potrubia musí byť vytvorený
sklon ku kotlu min. 3°
4
5
3
6
30
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
2
VNÚTORNÝ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LIK)
DN 80/125 mm
PPH/PPH
3 varianty napojenia spotrebiča:
Variant II
Variant III
LIK kotlová redukcia
LIK kotlová redukcia
s 2 meracími otvormi
LIK revízny T-kus s meracím
otvorom (redukovaný)
LIK
Variant I
DN
DN
DN
DN
DN
DN
(potrubie pre odvod spalín)
(hrdlo spotrebiča)
(potrubie pre odvod spalín)
(hrdlo spotrebiča)
(potrubie pre odvod spalín)
(hrdlo spotrebiča)
60/100
80/125
110/160
125/180
160/225
200/300
60/100
63/96
70/100
70/110
80/110
80/122
80/125
80/126
80/130
100/150
110/160
125/180
160/225
60/100
80/125
110/160
125/180
160/225
200/300
60/100
63/96
70/110
80/110
80/125
80/126
80/130
100/150
110/160
125/180
160/225
60/100
80/125
110/160
125/180
160/225
200/300
60/100
63/96
70/110
80/110
80/125
80/126
80/130
100/150
110/160
125/180
160/225
Presné dimenzie a varianty napojenia spotrebičov nájdete na str. 37.
Spojiť obe časti LIK rúrového dielu
nastaviteľného so svor., a svorkou
zafixovať
Vnútornú rúru s hrdlom skrátiť
v potrebnej vzdialenosti
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
31
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
250 mm
80 / 125
-
LPRK08
-
130
-
52
-
198
-
-
500 mm
LIK rúra s hrdlom
LIK
DN
80 / 125
-
LPRK58
-
130
-
52
-
448
-
-
1000 mm
VNÚTORNÝ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LIK)
DN 80/125 mm
PPH/PPH
80 / 125
-
LPRK18
-
130
-
52
-
948
-
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
80 / 125
-
LPSK28
-
125
-
52
-
180
-
310
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
80 / 125
LPBK18
-
-
130
-
52
-
82
-
65
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
80 / 125
LPBK38
-
-
130
-
52
-
97
-
85
-
LIK
LIK
LIK koleno 15°
LIK
LIK koleno 30°
LIK
32
200 - 320 mm
LIK rúrový diel nastaviteľný so svorkou
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
LIK koleno 45°
LIK
LIK koleno 87°
LIK
LIK koleno 87° (krátke)
LIK
LIK revízne koleno 87°
s meracím otvorom
LIK
LIK revízny T-kus so zmenou smeru
LIK
LIK revízny T-kus so zmenou smeru
a meracím otvorom
LIK
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
80 / 125
-
LPBK48
-
130
-
52
-
97
-
80
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
80 / 125
-
LPBK98
-
130
-
52
-
157
-
135
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
80 / 125
-
LPBKK8
-
130
-
52
-
130
-
110
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
80 / 125
-
LPRKM8
-
130
-
52
-
130
-
110
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
80 / 125
-
LPUK08
-
130
-
52
-
290
-
140
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
80 / 125
-
LPUMK8
-
130
-
52
-
288
-
190
-
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
LIK
VNÚTORNÝ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LIK)
DN 80/125 mm
PPH/PPH
33
VNÚTORNÝ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LIK)
DN 80/125 mm
PPH/PPH
LIK revízny T-kus
LIK
LIK
LIK revízny T-kus s meracím otvorom
LIK
LIK revízny T-kus s odtokom
LIK
LIK revízny T-kus s odtokom a zmenou smeru
LIK
LIK spojovací T-kus
LIK
LIK odvádzač kondenzátu
LIK
34
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
80 / 125
-
LPRTK8
-
130
-
52
-
270
-
142
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
80 / 125
-
LPRMK8
-
130
-
52
-
270
-
180
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
80 / 125
-
LPRKA8
-
130
-
52
-
218
-
190
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
80 / 125
-
LPUKA8
-
130
-
52
-
288
-
190
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
80 / 125
-
LPVTK8
-
130
-
52
-
290
-
140
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
80 / 125
-
LPKFK8
-
130
-
82
-
80
-
130
-
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
LIK merací kus s 2 meracími otvormi
LIK
LIK rúrový diel s lemom
LIK
LIK T-kus pre prívod vzduchu
LIK
LIL stenová objímka
LIL
LIL predĺženie stenovej objímky I
LIL
LIL predĺženie stenovej objímky II
LIL
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
80 / 125
-
LPMSK8
-
130
-
52
-
105
-
80
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
80 / 125
-
LPSAK8
-
175
-
50
-
45
-
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
80 / 125
-
LPZTK8
-
190
-
113
-
113
-
298
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
80 / 125
-
LPWHL8
-
150
-
190
-
90
-
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
80 / 125
-
LPV1L8
-
100
-
185
-
2
-
2
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
80 / 125
-
LPV2L8
-
250
-
185
-
2
-
2
-
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
LIK
VNÚTORNÝ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LIK)
DN 80/125 mm
PPH/PPH
35
VNÚTORNÝ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LIK)
DN 80/125 mm
PPH/PPH
LIL predĺženie stenovej objímky III
LIL
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
80 / 125
-
LPV3L8
-
335
-
185
-
2
-
2
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
80 / 125
-
LPWL08
-
250
-
128
-
-
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
80 / 125
-
LPW2L8
-
145
-
180
-
127
-
120
-
LIK
LIL krycia doska jednodielna
LIL
LIL krycia doska dvojdielna
LIL
1 m nad strech.
0,4 m nad strech.
Strešný nástavec (komplet)
15° - 45°
Strešná priechodka 15° - 45° UNI (komplet)
36
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60 / 100
80 / 125
110 / 160
60 / 100
80 / 125
110 / 160
DPDS45
DPDS48
DPDS41
DPDT45
DPDT48
DPDT41
-
-
-
-
60 / 100
80 / 125
110 / 160
DPDS15
DPDS18
DPDS11
-
-
-
-
Plast,
farba čierna
60 / 100
80 / 125
110 / 160
DPDT15
DPDT18
DPDT11
-
-
-
-
Plast,
farba
terracota
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
Pozn.
USP10C
USP12C
USP10T
USP12T
USP10H
USP12H
-
-
-
-
Plast,
farba čierna
60
80
60
80
60
80
/
/
/
/
/
/
100
125
100
125
105
125
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
Pozn.
Plast,
farba čierna
Plast,
farba
terracota
Plast,
farba
terracota
Plast,
farba hnedá
LIK kotlová redukcia
LIK
LIK kotlová redukcia s 2 meracími otvormi
LIK
LIK revízny T-kus s meracím otvorom
(redukovaný)
LIK
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60 / 100
63 / 96
70 / 100
70 / 110
80 / 110
80 / 122
80 / 126
80 / 130
100 / 150
LPKK01
LPKK02
LPKK03
LPKK85
LPKK81
LPKK04
LPKK83
LPKK84
LPKK82
60
63
70
70
80
80
80
80
100
100
96
100
110
110
122
126
130
150
47
45
45
45
45
60
65
40
70
120
125
120
120
120
120
120
120
150
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60 / 100
63 / 93
70 / 110
80 / 110
80 / 126
80 / 130
LPMK81
LPMK82
LPMK83
LPMK84
LPMK85
LPMK86
60
63
70
80
80
80
100
96
110
110
126
130
110
110
85
85
85
85
75
75
75
75
75
75
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60 / 100
63 / 93
70 / 110
80 / 110
80 / 126
80 / 130
LPTK81
LPTK82
LPTK83
LPTK84
LPTK85
LPTK86
60
63
70
80
80
80
100
96
110
110
126
130
190
190
190
190
190
190
340
340
340
340
340
340
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
LIK
VNÚTORNÝ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LIK)
DN 80/125 mm
PPH/PPH
37
VNÚTORNÝ KONCENTRICKÝ
TRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LIL)
DN 60/100 – DN 200/3000 mm
PPH/oceľ-bielyy komaxit
1
Strešný nástavec (komplet)
2
Strešná priechodka 15°- 45° UNI (komplet)
3
LIL rúrový diel nastaviteľný so svorkou
4
LIL revízny T-kus
5
LIL koleno
6
LIL rúra s hrdlom
7
LIL kotlová redukcia s 2 meracími otvormi
8
LIL krycia doska dvojdielna
9
LIL revízny T-kus so zmenou smeru
1
2
LIL
3
4
5
6
8
7
!
Pri montáži vodorovného
potrubia musí byť vytvorený
sklon ku kotlu min. 3°
4
9
3
7
38
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
6
VNÚTORNÝ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LIL)
DN 60/100 – DN 200/300 mm
PPH/oceľ-biely komaxit
Variant I
Variant II
Variant III
LIL kotlová redukcia
LIL kotlová redukcia
s 2 meracími otvormi
LIL rev.T-kus
s meracím otvorom (redukovaný)
DN
DN
DN
DN
DN
DN
(potrubie pre odvod spalín)
(hrdlo spotrebiča)
(potrubie pre odvod spalín)
(hrdlo spotrebiča)
(potrubie pre odvod spalín)
(hrdlo spotrebiča)
60/100
80/125
110/160
125/180
160/225
200/300
60/100
63/96
70/100
70/110
80/110
80/122
80/125
80/126
80/130
100/150
110/160
125/180
160/225
60/100
80/125
110/160
125/180
160/225
200/300
60/100
63/96
70/110
80/110
80/125
80/126
80/130
100/150
110/160
125/180
160/225
60/100
80/125
110/160
125/180
160/225
200/300
60/100
63/96
70/110
80/110
80/125
80/126
80/130
100/150
110/160
125/180
160/225
LIL
3 varianty napojenia spotrebiča:
Presné dimenzie a varianty napojenia spotrebičov nájdete na str. 47, 48 a 49
Spojiť obe časti LIL rúrového dielu
nastaviteľného so svor., a svorkou
zafixovať
Vnútornú rúru s hrdlom skrátiť
v potrebnej vzdialenosti
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
39
VNÚTORNÝ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM ((LIB)
m
DN 60/100 – DN 200/3000 mm
PPH/nehrdzavejúca oc
oceľ
oce
1
Strešný nástavec (komplet)
2
Strešná priechodka 15°- 45° UNI (komplet)
3
LIB rúrový diel nastaviteľný so svorkou
4
LIB revízny T-kus
5
LIB koleno
6
LIB rúra s hrdlom
7
LIB kotlová redukcia s 2 meracími otvormi
8
LIB krycia doska dvojdielna
9
LIB revízny T-kus so zmenou smeru
1
2
LIB
3
4
5
6
8
!
Pri montáži vodorovného
potrubia musí byť vytvorený
sklon ku kotlu min. 3°
7
9
4
3
7
40
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
6
VNÚTORNÝ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LIB)
DN 60/100 – DN 200/300 mm
PPH/nehrdzavejúca oceľ
Variant I
Variant II
Variant III
LIB kotlová redukcia
LIB kotlová redukcia
s 2 meracími otvormi
LIB rev.T-kus s meracím
otvorom (redukovaný)
DN
DN
DN
DN
DN
DN
(potrubie pre odvod spalín)
(hrdlo spotrebiča)
(potrubie pre odvod spalín)
(hrdlo spotrebiča)
(potrubie pre odvod spalín)
(hrdlo spotrebiča)
60/100
80/125
110/160
125/180
160/225
200/300
60/100
63/96
70/100
70/110
80/110
80/122
80/125
80/126
80/130
100/150
110/160
125/180
160/225
60/100
80/125
110/160
125/180
160/225
200/300
60/100
63/96
70/110
80/110
80/125
80/126
80/130
100/150
110/160
125/180
160/225
60/100
80/125
110/160
125/180
160/225
200/300
60/100
63/96
70/110
80/110
80/125
80/126
80/130
100/150
110/160
125/180
160/225
LIB
3 varianty napojenia spotrebiča:
Presné dimenzie a varianty napojenia spotrebičov nájdete na str. 47, 48 a 49
spaľovací vzduch
max.
120°C
spaliny
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
41
VNÚTORNÝ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM
DN 60/100 – DN 200/300 mm
250 mm
500 mm
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPRL55
LPRL58
LPRL51
LPRL52
LPRL56
LPRL50
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LIL
LIL / LIB rúra s hrdlom
LIB
LIL
DN
b (mm)
c (mm)
d (mm)
104
130
163
182
227
302
52
52
52
-
198
198
198
-
-
LPRB55
LPRB58
LPRB51
LPRB52
LPRB56
LPRB50
104
130
163
182
227
302
52
52
52
-
448
448
448
-
-
LPRL15
LPRL18
LPRL11
LPRL12
LPRL16
LPRL10
LPRB15
LPRB18
LPRB11
LPRB12
LPRB16
LPRB10
104
130
163
182
227
302
52
52
52
-
948
948
948
-
-
Kód
LIB
LPSB25
LPSB28
LPSB21
LPSB22
LPSB26
LPSB20
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
Kód
LIL
LPSL25
LPSL28
LPSL21
LPSL22
LPSL26
LPSL20
100
125
160
-
52
52
52
-
180
180
180
-
310
310
310
-
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPSL55
LPSL58
LPSL51
LPSL52
LPSL56
LPSL50
LPSB55
LPSB58
LPSB51
LPSB52
LPSB56
LPSB50
100
125
160
-
52
52
52
-
330
370
330
-
610
660
610
-
Kód
LIL
LPBL15
LPBL18
LPBL11
LPBL12
LPBL16
LPBL10
Kód
LIB
LPBB15
LPBB18
LPBB11
LPBB12
LPBB16
LPBB10
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
104
130
163
182
227
302
52
52
52
-
87
82
82
-
65
65
70
-
Kód
LIL
LPBL35
LPBL38
LPBL31
LPBL32
LPBL36
LPBL30
Kód
LIB
LPBB35
LPBB38
LPBB31
LPBB32
LPBB36
LPBB30
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
104
130
163
182
227
302
52
52
52
-
92
97
102
-
78
85
90
-
LIB
LIL / LIB rúrový diel nastaviteľný so svorkou
LIL
LIB
LIL / LIB koleno 15°
LIL
LIB
LIL / LIB koleno 30°
LIL
42
a (mm)
200 - 320 mm
Kód
LIB
LPRB05
LPRB08
LPRB01
LPRB02
LPRB06
LPRB00
290 - 500 mm
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
Kód
LIL
LPRL05
LPRL08
LPRL01
LPRL02
LPRL06
LPRL00
1000 mm
LIB - PPH/nehrdzavejúca oceľ
LIL - PPH/oceľ-biely komaxit
LIB
DN
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
VNÚTORNÝ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM
DN 60/100 – DN 200/300 mm
LIL
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LIB
LIL / LIB koleno 87°
DN
LIB
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LIL / LIB koleno 87° (krátke)
DN
LIL
LIL
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LIB
LIL / LIB revízne koleno 87°
s meracím otvorom
LIL
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LIB
LIL / LIB revízy T-kus so zmenou smeru
LIL
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LIB
LIL / LIB revízny T-kus so zmenou smeru
a meracím otvorom
LIL
LIB
DN
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
Kód
LIL
LPBL45
LPBL48
LPBL41
LPBL42
LPBL46
LPBL40
Kód
LIB
LPBB45
LPBB48
LPBB41
LPBB42
LPBB46
LPBB40
Kód
LIL
LPBL95
LPBL98
LPBL91
LPBL92
LPBL96
LPBL90
Kód
LIB
LPBB95
LPBB98
LPBB91
LPBB92
LPBB96
LPBB90
Kód
LIL
LPBLK5
LPBLK8
LPBLK1
LPBLK2
LPBLK6
LPBLK0
Kód
LIB
LPBBK5
LPBBK8
LPBBK1
LPBBK2
LPBBK6
LPBBK0
Kód
LIL
LPRLM5
LPRLM8
LPRLM1
LPRLM2
LPRLM6
LPRLM0
Kód
LIB
LPRBM5
LPRBM8
LPRBM1
LPRBM2
LPRBM6
LPRBM0
Kód
LIL
LPUL05
LPUL08
LPUL01
LPUL02
LPUL06
LPUL00
Kód
LIB
LPUB05
LPUB08
LPUB01
LPUB02
LPUB06
LPUB00
Kód
LIL
LPUML5
LPUML8
LPUML1
LPUML2
LPUML6
LPUML0
Kód
LIB
LPUMB5
LPUMB8
LPUMB1
LPUMB2
LPUMB6
LPUMB0
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
104
130
163
182
227
302
52
52
52
-
97
97
122
-
95
80
115
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
104
130
163
182
227
302
52
52
52
-
135
157
176
-
123
135
151
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
104
130
163
182
227
302
52
52
52
-
125
130
140
-
95
110
130
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
104
130
163
182
227
302
52
52
52
-
125
130
140
-
95
110
130
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
104
130
163
182
227
302
52
52
52
80
80
80
250
290
335
440
440
440
125
140
170
260
260
260
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
104
130
163
182
227
302
52
52
52
80
80
80
238
288
323
-
165
190
210
-
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
LIB
LIL / LIB koleno 45°
LIL
LIB - PPH/nehrdzavejúca oceľ
LIL - PPH/oceľ-biely komaxit
43
VNÚTORNÝ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM
DN 60/100 – DN 200/300 mm
LIB - PPH/nehrdzavejúca oceľ
LIL - PPH/oceľ-biely komaxit
LIL / LIB revízny T-kus
LIL
LIB
LIL / LIB revízny T-kus s meracím otvorom
LIB
LIL / LIB revízny T-kus s odtokom
LIB
LIL
LIL
LIL
LIB
LIL / LIB revízny T-kus s odtokom
a zmenou smeru
LIL
LIB
LIL / LIB spojovací T-kus
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
DN
LIB
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LIL / LIB odvádzač kondenzátu
DN
LIL
LIL
44
DN
LIB
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
Kód
LIL
LPRTL5
LPRTL8
LPRTL1
LPRTL2
LPRTL6
LPRTL0
Kód
LIB
LPRTB5
LPRTB8
LPRTB1
LPRTB2
LPRTB6
LPRTB0
Kód
LIL
LPRML5
LPRML8
LPRML1
LPRML2
LPRML6
LPRML0
Kód
LIB
LPRMB5
LPRMB8
LPRMB1
LPRMB2
LPRMB6
LPRMB0
Kód
LIL
LPRLA5
LPRLA8
LPRLA1
LPRLA2
LPRLA6
LPRLA0
Kód
LIB
LPRBA5
LPRBA8
LPRBA1
LPRBA2
LPRBA6
LPRBA0
Kód
LIL
LPULA5
LPULA8
LPULA1
LPULA2
LPULA6
LPULA0
Kód
LIB
LPUBA5
LPUBA8
LPUBA1
LPUBA2
LPUBA6
LPUBA0
Kód
LIL
LPVTL5
LPVTL8
LPVTL1
LPVTL2
LPVTL6
LPVTL0
Kód
LIB
LPVTB5
LPVTB8
LPVTB1
LPVTB2
LPVTB6
LPVTB0
Kód
LIL
LPKFL5
LPKFL8
LPKFL1
LPKFL2
LPKFL6
LPKFL0
Kód
LIB
LPKFB5
LPKFB8
LPKFB1
LPKFB2
LPKFB6
LPKFB0
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
104
130
163
182
227
302
52
52
52
80
80
80
230
270
330
380
380
380
142
142
152
220
220
220
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
104
130
163
182
227
302
52
52
52
80
80
80
230
270
330
380
380
380
175
180
210
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
104
130
163
182
227
302
52
52
52
-
178
218
278
-
185
190
220
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
104
130
163
182
227
302
52
52
52
-
238
288
323
-
165
190
210
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
104
130
163
-
52
52
52
-
250
290
335
-
125
140
170
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
104
130
163
-
80
82
82
-
80
80
80
-
100
130
150
-
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
VNÚTORNÝ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM
DN 60/100 – DN 200/300 mm
DN
LIB
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LIL / LIB rúrový diel s lemom
DN
LIL
LIL
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LIB
LIL / LIB T-kus pre prívod vzduchu
LIL
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LIB
LIL / LIB svorka
DN
LIB
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LIL / LIB stenová objímka
DN
LIB
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LIL
LIL
LIL / LIB predĺženie stenovej objímky I
LIL
LIB
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
Kód
LIL
LPMSL5
LPMSL8
LPMSL1
LPMSL2
LPMSL6
LPMSL0
Kód
LIB
LPMSB5
LPMSB8
LPMSB1
LPMSB2
LPMSB6
LPMSB0
Kód
LIL
LPSAL5
LPSAL8
LPSAL1
LPSAL2
LPSAL6
LPSAL0
Kód
LIB
LPSAB5
LPSAB8
LPSAB1
LPSAB2
LPSAB6
LPSAB0
Kód
LIL
LPZTL5
LPZTL8
LPZTL1
LPZTL2
LPZTL6
LPZTL0
Kód
LIB
LPZTB5
LPZTB8
LPZTB1
LPZTB2
LPZTB6
LPZTB0
Kód
LIL
LPKLL5
LPKLL8
LPKLL1
LPKLL2
LPKLL6
LPKLL0
Kód
LIB
LPKLB5
LPKLB8
LPKLB1
LPKLB2
LPKLB6
LPKLB0
Kód
LIL
LPWHL5
LPWHL8
LPWHL1
LPWHL2
LPWHL6
LPWHL0
Kód
LIB
LPWHB5
LPWHB8
LPWHB1
LPWHB2
LPWHB6
LPWHB0
Kód
LIL
LPV1L5
LPV1L8
LPV1L1
LPV1L2
LPV1L6
LPV1L0
Kód
LIB
LPV1B5
LPV1B8
LPV1B1
LPV1B2
LPV1B6
LPV1B0
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
104
130
163
182
227
302
52
52
52
80
80
80
105
105
105
185
185
185
80
80
80
80
80
80
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
175
175
175
-
50
50
50
-
45
45
45
-
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
140
190
190
210
240
300
80
113
105
110
130
163
100
113
130
142
173
216
260
298
340
370
405
525
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
365
440
550
-
45
45
45
-
25
25
25
-
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
100
150
160
-
165
190
220
-
90
90
115
-
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
100
100
-
185
230
-
2
10
-
2
2
-
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
LIB
LIL / LIB merací kus s 2 meracími otvormi
LIL
LIB - PPH/nehrdzavejúca oceľ
LIL - PPH/oceľ-biely komaxit
45
VNÚTORNÝ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM
DN 60/100 – DN 200/300 mm
LIB - PPH/nehrdzavejúca oceľ
LIL - PPH/oceľ-biely komaxit
LIL / LIB predĺženie stenovej objímky II
LIL
LIB
Kód
LIL
LPWL05
LPWL08
LPWL01
LPWL02
LPWL06
LPWL00
Kód
LIB
LPWB05
LPWB08
LPWB01
LPWB02
LPWB06
LPWB00
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
Kód
LIL
LPW2L5
LPW2L8
LPW2L1
LPW2L2
LPW2L6
LPW2L0
Kód
LIB
LPW2B5
LPW2B8
LPW2B1
LPW2B2
LPW2B6
LPW2B0
DN
Kód
60 / 100
80 / 125
110 / 160
60 / 100
80 / 125
110 / 160
c (mm)
d (mm)
250
250
-
185
230
-
2
10
-
2
2
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
335
335
-
185
230
-
2
10
-
2
2
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
250
250
230
-
103
128
165
-
-
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
115
145
165
-
160
180
230
-
101
127
165
-
85
120
130
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
DPDS45
DPDS48
DPDS41
DPDT45
DPDT48
DPDT41
-
-
-
-
60 / 100
80 / 125
110 / 160
DPDS15
DPDS18
DPDS11
-
-
-
-
Plast,
čierna farba
60 / 100
80 / 125
110 / 160
DPDT15
DPDT18
DPDT11
-
-
-
-
Plast,
farba
terracota
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LIB
LIL
LIB
LIB
DN
LIB
1 m nad strech.
0,4 m nad strech.
Strešný nástavec (komplet)
46
Kód
LIB
LPV3B5
LPV3B8
LPV2B1
LPV3B2
LPV3B6
LPV3B0
b (mm)
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LIL / LIB krycia doska dvojdielna
LIL
Kód
LIL
LPV3L5
LPV3L8
LPV2L1
LPV3L2
LPV3L6
LPV3L0
a (mm)
DN
LIL / LIB krycia doska jednodielna
LIL
Kód
LIB
LPV2B5
LPV2B8
LPV2B1
LPV2B2
LPV2B6
LPV2B0
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LIL / LIB predĺženie stenovej objímky III
LIL
Kód
LIL
LPV2L5
LPV2L8
LPV2L1
LPV2L2
LPV2L6
LPV2L0
DN
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
Pozn.
Plast,
čierna farba
Plast,
farba
terracota
VNÚTORNÝ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM
DN 60/100 – DN 200/300 mm
LIB - PPH/nehrdzavejúca oceľ
LIL - PPH/oceľ-biely komaxit
LIL
LIB
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
Pozn.
USP10C
USP12C
USP10T
USP12T
USP10H
USP12H
-
-
-
-
Plast,
farba čierna
Kód
LIB
LPKB51
LPKB52
LPKB53
LPKB54
LPKB01
LPKB02
LPKB03
LPKB85
LPKB81
LPKB04
LPKB83
LPKB84
LPKB82
LPKB11
LPKB06
LPKB07
LPKB09
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60 / 100
60 / 100
60 / 100
60 / 100
80 / 125
80 / 125
80 / 125
80 / 125
80 / 125
80 / 125
80 / 125
80 / 125
80 / 125
110 / 160
110 / 160
110 / 160
110 / 160
Kód
LIL
LPKL51
LPKL52
LPKL53
LPKL54
LPKL01
LPKL02
LPKL03
LPKL85
LPKL81
LPKL04
LPKL83
LPKL84
LPKL82
LPKL11
LPKL06
LPKL07
LPKL09
63
70
80
80
60
63
70
70
80
80
80
80
100
80
80
100
100
96
110
110
126
100
96
100
110
110
122
126
130
150
110
125
130
150
65
95
95
75
47
45
45
45
45
60
65
40
70
60
60
60
60
120
150
150
150
120
125
120
120
120
120
120
120
150
145
145
145
150
125
125
125
125
180
180
180
180
LPKL21
LPKL22
LPKL23
LPKL24
LPKB21
LPKB22
LPKB23
LPKB24
80
80
100
110
110
125
150
160
-
-
160 / 225
160 / 225
160 / 225
LPKL61
LPKL62
LPKL63
LPKB61
LPKB62
LPKB63
100
110
125
150
160
180
-
-
200
200
200
200
LPKLY1
LPKLY2
LPKLY3
LPKLY4
LPKBY1
LPKBY2
LPKBY3
LPKBY4
100
110
125
160
150
160
180
225
-
-
60
80
60
80
60
80
/
/
/
/
/
/
100
125
100
125
105
125
DN
/
/
/
/
/
/
/
/
300
300
300
300
Plast,
farba
terracota
Plast,
farba hnedá
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
LIL
LIL / LIB kotlová redukcia
Kód
LIB
DN
15° - 45°
Strešná priechodka 15° - 45° UNI (komplet)
47
VNÚTORNÝ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM
DN 60/100 – DN 200/300 mm
LIB - PPH/nehrdzavejúca oceľ
LIL - PPH/oceľ-biely komaxit
LIL / LIB kotlová redukcia s 2 meracími otvormi
LIB
LIL
LIL
LIB
48
60 / 100
60 / 100
60 / 100
60 / 100
80 / 125
80 / 125
80 / 125
80 / 125
80 / 125
80 / 125
110 / 160
110 / 160
110 / 160
Kód
LIL
LPML51
LPML52
LPML53
LPML54
LPML81
LPML82
LPML83
LPML84
LPML85
LPML86
LPML11
LPML12
LPML13
Kód
LIB
LPMB51
LPMB52
LPMB53
LPMB54
LPMB81
LPMB82
LPMB83
LPMB84
LPMB85
LPMB86
LPMB11
LPMB12
LPMB13
125
125
125
125
180
180
180
180
LPML21
LPML22
LPML23
LPML24
160 / 225
160 / 225
160 / 225
200
200
200
200
DN
/
/
/
/
/
/
/
/
300
300
300
300
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
63
70
80
80
60
63
70
80
80
80
80
80
100
96
110
110
126
100
96
110
110
126
130
110
125
150
110
110
85
85
85
85
120
110
90
75
75
75
75
75
75
75
75
75
LPMB21
LPMB22
LPMB23
LPMB24
80
80
100
110
110
125
150
160
-
-
LPML61
LPML62
LPML63
LPMB61
LPMB62
LPMB63
100
110
125
150
160
180
-
-
LPML01
LPML02
LPML03
LPML04
LPMB01
LPMB02
LPMB03
LPMB04
100
110
125
160
150
160
180
225
-
-
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
VNÚTORNÝ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM
DN 60/100 – DN 200/300 mm
LIL
LIB
60 / 100
60 / 100
60 / 100
60 / 100
80 / 125
80 / 125
80 / 125
80 / 125
80 / 125
80 / 125
110 / 160
110 / 160
110 / 160
125 / 180
125 / 180
125 / 180
125 / 180
Kód
LIL
LPTL51
LPTL52
LPTL53
LPTL54
LPTL81
LPTL82
LPTL83
LPTL84
LPTL85
LPTL86
LPTL11
LPTL12
LPTL13
LPTL21
LPTL22
LPTL23
LPTL24
Kód
LIB
LPTB51
LPTB52
LPTB53
LPTB54
LPTB81
LPTB82
LPTB83
LPTB84
LPTB85
LPTB86
LPTB11
LPTB12
LPTB13
LPTB21
LPTB22
LPTB23
LPTB24
160 / 225
160 / 225
160 / 225
LPTL61
LPTL62
LPTL63
200
200
200
200
LPTL01
LPTL02
LPTL03
LPTL04
DN
/
/
/
/
300
300
300
300
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
63
70
80
80
60
63
70
80
80
80
80
80
100
80
80
100
110
96
110
110
126
100
96
110
110
126
130
110
125
150
110
125
150
160
165
165
165
165
190
190
190
190
190
190
210
210
210
-
290
290
290
290
340
340
340
340
340
340
375
375
375
-
LPTB61
LPTB62
LPTB63
100
110
125
150
160
180
-
-
LPTB01
LPTB02
LPTB03
LPTB04
100
110
125
160
150
160
180
225
-
-
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
LIB
LIL / LIB revízny T-kus s meracím otvorom
(redukovaný)
LIL
LIB - PPH/nehrdzavejúca oceľ
LIL - PPH/oceľ-biely komaxit
49
VONKAJŠÍ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LAB)
DN 60/100 – DN 200/300 mm
PPH/nehrdzavejúca oceľ
1
LAB vyústenie s nasávaním
2
LAB rúra s hrdlom
3
LAB stenová objímka (zosilnená)
4
LAB predĺženie stenovej objímky
5
LAB revízny T-kus s prívodom vzduchu
6
LAB koleno 87°
7
LAB pätkové koleno 87° s konzolou
8
LAB predĺženie stenovej konzoly
9
LAB krycia doska dvojdielna
1
2
3
LAB
4
5
6
9
!
50
Pri montáži vodorovného
potrubia musí byť vytvorený
sklon ku kotlu min. 3°
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
7
8
VONKAJŠÍ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LAB)
DN 60/100 – DN 200/300 mm
PPH/nehrdzavejúca oceľ
Nasávanie spaľovacieho
vzduchu umožňuje LAB
revízny T-kus s prívodom
vzduchu
Do poslednej rúry s hrdlom
nasadiť LAB vyústenie
s nasávaním
LAB
Kombinácia LAB kolena 87°
s LAB stenovou objímkou
(zosilnenou)
spaliny
spaľovací vzduch
Excentricky uložený kotúč na LAB
pätkovom kolene 87° s konzolou
umožňuje plynulú reguláciu hmotnostného toku spaľovacieho vzduchu
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
51
VONKAJŠÍ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LAB)
DN 60/100 – DN 200/300 mm
PPH/nehrdzavejúca oceľ
Pokyny pre kotvenie komína
LAB vyústenie
s nasávaním
max.
3m
Nad poslednou LAB
stenovou objímkou
(zosilnenou) musí
byť každý spoj opatrený LAB sponou
pre spevnenie spoja
Voľná dĺžka komína nad
poslednou LAB stenovou
objímkou (zosilnenou)
môže byť max. 3 m
LAB stenová
objímka (zosilnená)
LAB
Spoj pred poslednou
LAB stenovou objímkou
(zosilnenou) musí byť
opatrený LAB sponou
pre spevnenie spoja
Skladobná výška
komína, v ktorej
nemusia byť spoje
opatrené LAB
sponami pre
spevnenie spoja
max.
4m
Vzdialenosť medzi dvomi
LAB stenovými objímkami
(zosilnenými) môže byť
max. 4 m
LAB revízny T-kus
s prívodom
vzduchu
LAB stenová objímka
(zosilnená)
LAB koleno 87°
52
Prvá LAB stenová
objímka (zosilnená)
musí byť namontovaná na LAB koleno 87°
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
VONKAJŠÍ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LAB)
DN 60/100 – DN 200/300 mm
PPH/nehrdzavejúca oceľ
alebo
Zameniteľnosť viečok LAB revíznych T-kusov
LAB viečko
s mriežkou pre prívod
vzduchu
Prívod
vzduchu
LAB viečko uzavreté
V potrebnej vzdialenosti
spojiť a zoskrutkovať
LAB
Montáž LAB predĺženia stenovej konzoly
LAB predĺženie stenovej konzoly
150-150 mm
(len stenová konzola)
LAB predĺženie stenovej konzoly II
130-250 mm
(stenová konzola + predĺženie)
LAB predĺženie stenovej konzoly III
220-330 mm
(stenová konzola + predĺženie)
Montáž LAB predĺženia stenovej objímky
+
V potrebnej
vzdialenosti
spojiť
a zoskrutkovať
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
53
VONKAJŠÍ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LAL)
DN 60/100 – DN 200/300 mm
PPH/oceľ-biely komaxit
1
LAL vyústenie s nasávaním
2
LAL rúra s hrdlom
3
LAL stenová objímka (zosilnená)
4
LAL predĺženie stenovej objímky
5
LAL revízny T-kus s prívodom vzduchu
6
LAL koleno 87°
7
LAL pätkové koleno 87° s konzolou
8
LAL predĺženie stenovej konzoly
9
LAL krycia doska dvojdielna
1
2
3
LAL
4
5
6
9
!
54
Pri montáži vodorovného
potrubia musí byť vytvorený
sklon ku kotlu min. 3°
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
7
8
VONKAJŠÍ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LAL)
DN 60/100 – DN 200/300 mm
PPH/oceľ-biely komaxit
Do poslednej rúry s hrdlom
nasadiť LAL vyústenie
s nasávaním
Nasávanie spaľovacieho vzduchu
umožňuje LAL revízny T-kus
s prívodom vzduchu
LAL
Kombinácia LAL kolena 87°
s LAL stenovou objímkou
(zosilnenou)
spaliny
spaľovací vzduch
Excentricky uložený kotúč na LAL pätkovom
kolene 87 ° s konzolou umožňuje plynulú
reguláciu hmotnostného toku spaľovacieho
vzduchu
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
55
VONKAJŠÍ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LAL)
DN 60/100 – DN 200/300 mm
PPH/oceľ-biely komaxit
Pokyny pre kotvenie komína
LAL vyústenie
s nasávaním
max.
3m
Voľná dĺžka komína nad
poslednou LAL stenovou
objímkou (zosilnenou)
môže byť max. 3 m
Nad poslednou LAL
stenovou objímkou
(zosilnenou) musí
byť každý spoj opatrený LAL sponou
pre spevnenie spoja
LAL stenová objímka (zosilnená)
LAL
Spoj pred poslednou
LAL stenovou objímkou (zosilnenou) musí
byť opatrený LAL
sponou pre spevnenie
spoja
Skladobná výška
komína, v ktorej
nemusia byť spoje opatrené LAL
sponami pre
spevnenie spoja
max.
4m
Vzdialenosť medzi
dvomi LAL stenovými
objímkami (zosilnenými)
môže byť max. 4 m
LAL revízny T-kus s prívodom vzduchu
LAL stenová objímka (zosilnená)
LAL koleno 87°
56
Prvá LAL stenová
objímka (zosilnená)
musí byť namontovaná
na LAL koleno 87°
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
VONKAJŠÍ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LAL)
DN 60/100 – DN 200/300 mm
PPH/oceľ-biely komaxit
alebo
Zameniteľnosť viečok LAL revíznych T-kusov
LAL viečko uzavreté
Prívod
vzduchu
Montáž LAL predĺženia stenovej konzoly
LAL predĺženie stenovej konzoly I
50-150 mm
(len stenová konzola)
LAL predĺženie stenovej konzoly II
130-250 mm
(stenová konzola + predĺženie)
V potrebnej vzdialenosti
spojiť a zoskrutkovať
LAL predĺženie stenovej konzoly III
220-330 mm
(stenová konzola + predĺženie)
LAL
LAL viečko s mriežkou
pre prívod vzduchu
Montáž LAL predĺženia stenovej objímky
+
V potrebnej vzdialenosti
spojiť a zoskrutkovať
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
57
VONKAJŠÍ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM
DN 60/100 – DN 200/300 mm
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
Kód
LAL
APRL05
APRL08
APRL01
APRL02
APRL06
APRL00
Kód
LAB
APRB05
APRB08
APRB01
APRB02
APRB06
APRB00
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
APRL55
APRL58
APRL51
APRL52
APRL56
APRL50
APRL15
APRL18
APRL11
APRL12
APRL16
APRL10
APRB55
APRB58
APRB51
APRB52
APRB56
APRB50
APRB15
APRB18
APRB11
APRB12
APRB16
APRB10
200 - 320 mm
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
Kód
LAL
APSL25
APSL28
APSL21
APSL22
APSL26
APSL20
Kód
LAB
APSB25
APSB28
APSB21
APSB22
APSB26
APSB20
290 - 500 mm
LAB - PPH/nehrdzavejúca oceľ
LAL - PPH/oceľ-biely komaxit
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
APSL55
APSL58
APSL51
APSL52
APSL56
APSL50
APSB55
APSB58
APSB51
APSB52
APSB56
APSB50
Kód
LAL
APRTL5
APRTL8
APRTL1
APRTL2
APRTL6
APRTL0
Kód
LAB
APRTB5
APRTB8
APRTB1
APRTB2
APRTB6
APRTB0
Kód
LAL
APRZL5
APRZL8
APRZL1
APRZL2
APRZL6
APRZL0
Kód
LAB
APRZB5
APRZB8
APRZB1
APRZB2
APRZB6
APRZB0
DN
1000 mm
500 mm
250 mm
LAL / LAB rúra s hrdlom
LAL
LAB
LAL
LAB
LAL / LAB rúrový diel nastaviteľný so svorkou
LAL
LAB
DN
LAL / LAB revízny T-kus
LAL
LAB
LAL / LAB LAB revízny T-kus s prívodom vzduchu
LAL
58
LAB
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
100
125
160
180
225
300
62
62
62
62
62
62
188
188
188
188
188
188
-
100
125
160
180
225
300
100
125
160
180
225
300
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
438
438
438
438
438
438
938
938
938
938
938
938
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
100
125
160
180
225
300
62
62
62
62
62
62
188
188
188
188
188
188
-
100
125
160
180
225
300
62
62
62
62
62
62
438
438
438
438
438
438
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
100
125
160
180
225
300
62
62
62
62
62
62
90
90
100
150
150
150
150
150
170
220
220
220
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
100
125
160
180
225
300
62
62
62
62
62
62
90
90
100
150
150
150
150
150
170
220
220
220
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
VONKAJŠÍ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM
DN 60/100 – DN 200/300 mm
LAL
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LAB
LAL / LAB koleno 15°
LAL
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LAB
LAL / LAB koleno 30°
LAL
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LAB
LAL / LAB koleno 45°
LAL
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LAB
LAL / LAB koleno 87°
LAL
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LAB
LAL / LAB pätkové koleno 87° s konzolou
LAL
LAB
DN
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
Kód
LAL
APTZL5
APTZL8
APTZL1
APTZL2
APTZL6
APTZL0
Kód
LAB
APTZB5
APTZB8
APTZB1
APTZB2
APTZB6
APTZB0
Kód
LAL
APBL15
APBL18
APBL11
APBL12
APBL16
APBL10
Kód
LAB
APBB15
APBB18
APBB11
APBB12
APBB16
APBB10
Kód
LAL
APBL35
APBL38
APBL31
APBL32
APBL36
APBL30
Kód
LAB
APBB35
APBB38
APBB31
APBB32
APBB36
APBB30
Kód
LAL
APBL45
APBL48
APBL41
APBL42
APBL46
APBL40
Kód
LAB
APBB45
APBB48
APBB41
APBB42
APBB46
APBB40
Kód
LAL
APSBL5
APSBL8
APSBL1
APSBL2
APSBL6
APSBL0
Kód
LAB
APSBB5
APSBB8
APSBB1
APSBB2
APSBB6
APSBB0
Kód
LAL
APWKL5
APWKL8
APWKL1
APWKL2
APWKL6
APWKL0
Kód
LAB
APWKB5
APWKB8
APWKB1
APWKB2
APWKB6
APWKB0
a (mm)
b mm)
c (mm)
d mm)
100
125
160
180
225
300
62
62
62
62
62
62
90
90
100
150
150
150
150
150
170
220
220
220
a (mm)
b mm)
c (mm)
d mm)
100
125
160
180
225
300
62
62
62
62
62
62
100
105
110
130
130
130
100
100
107
130
130
130
a (mm)
b mm)
c (mm)
d mm)
100
125
160
180
225
300
62
62
62
62
62
62
105
120
130
160
160
160
105
120
130
155
155
155
a (mm)
b mm)
c (mm)
d mm)
100
125
160
180
225
300
62
62
62
62
62
62
135
135
150
195
195
195
140
140
155
190
190
190
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
100
125
160
180
225
300
62
62
62
62
62
62
200
235
250
270
270
270
130
150
155
220
220
220
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
100
125
160
-
125
175
150
-
260
290
360
-
155
220
220
-
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
LAL
LAL / LAB T-kus bez revízie s prívodom vzduchu
LAB
LAB - PPH/nehrdzavejúca oceľ
LAL - PPH/oceľ-biely komaxit
59
VONKAJŠÍ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM
DN 60/100 – DN 200/300 mm
LAB - PPH/nehrdzavejúca oceľ
LAL - PPH/oceľ-biely komaxit
LAL / LAB stenová priechodka
500 mm
DN
LAL
LAB
LAL / LAB strešný nástavec s protidažďovou
manžetou
LAL
LAB
LAL / LAB hrdlo na skrátenie potrubia
LAB
LAL / LAB vyústenie s nasávaním
LAL
LAB
LAL
LAL
LAB
LAL / LAB vyústenie s nasávaním (veľké)
LAL
LAB
LAL / LAB spona pre spevnenie spoja
LAL
60
LAB
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
Kód
LAL
APWDL5
APWDL8
APWDL1
APWDL2
APWDL6
APWDL0
Kód
LAB
APWDB5
APWDB8
APWDB1
APWDB2
APWDB6
APWDB0
Kód
LAL
APDL45
APDL48
APDL41
APDL42
APDL46
APDL40
Kód
LAB
APDA45
APDA48
APDA41
APDA42
APDA46
APDA40
Kód
LAL
APMKL5
APMKL8
APMKL1
APMKL2
APMKL6
APMKL0
Kód
LAB
APMKB5
APMKB8
APMKB1
APMKB2
APMKB6
APMKB0
Kód
LAL
APMSL5
APMSL8
APMSL1
APMSL2
APMSL6
APMSL0
Kód
LAB
APMSB5
APMSB8
APMSB1
APMSB2
APMSB6
APMSB0
Kód
LAL
APMGL5
APMGL8
APMGL1
APMGL2
APMGL6
APMGL0
Kód
LAB
APMGB5
APMGB8
APMGB1
APMGB2
APMGB6
APMGB0
Kód
LAL
APKLL5
APKLL8
APKLL1
APKLL2
APKLL6
APKLL0
Kód
LAB
APKLB5
APKLB8
APKLB1
APKLB2
APKLB6
APKLB0
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
104
130
163
182
227
302
52
52
52
-
448
448
448
-
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
310
310
310
-
690
690
690
-
930
930
930
-
115
135
180
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
40
72
70
-
80
118
120
-
-
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
160
160
160
160
160
160
175
117
117
-
155
150
180
-
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
160
160
160
-
120
120
120
-
260
260
260
-
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
105
105
105
105
105
105
105
130
165
185
230
305
-
-
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
VONKAJŠÍ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM
DN 60/100 – DN 200/300 mm
LAL
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LAB
LAL / LAB predĺženie stenovej konzoly II
LAL
LAB
LAB
LAB
LAB
LAB
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LAL / LAB upevňovacia sada s gumou
LAL
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LAL / LAB predĺženie stenovej objímky
(zosilnené)
LAL
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LAL / LAB stenová objímka (zosilnená)
LAL
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LAL / LAB predĺženie stenovej konzoly III
LAL
DN
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
Kód
LAL
APW1L5
APW1L8
APW1L1
APW1L2
APW1L6
APW1L0
Kód
LAB
APW1B5
APW1B8
APW1B1
APW1B2
APW1B6
APW1B0
Kód
LAL
APW2L5
APW2L8
APW2L1
APW2L2
APW2L6
APW2L0
Kód
LAB
APW2B5
APW2B8
APW2B1
APW2B2
APW2B6
APW2B0
Kód
LAL
APW3L5
APW3L8
APW3L1
APW3L2
APW3L6
APW3L0
Kód
LAB
APW3B5
APW3B8
APW3B1
APW3B2
APW3B6
APW3B0
Kód
LAL
APWHL5
APWHL8
APWHL1
APWHL2
APWHL6
APWHL0
Kód
LAB
APWHB5
APWHB8
APWHB1
APWHB2
APWHB6
APWHB0
Kód
LAL
APVULU
APVULU
APVULU
APVULU
APVULU
APVULU
Kód
LAB
APVUBU
APVUBU
APVUBU
APVUBU
APVUBU
APVUBU
Kód
LAL
ZUBLG5
ZUBLG8
ZUBLG1
ZUBLG2
ZUBLG6
ZUBRG0
Kód
LAB
ZUBRG5
ZUBRG8
ZUBRG1
ZUBRG2
ZUBRG6
ZUBRG0
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
190
190
-
190
190
-
160
160
-
180
180
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
225
225
-
190
190
-
180
180
-
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
330
490
-
190
320
-
180
180
-
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
100
125
160
-
150
175
215
-
230
225
295
-
45
45
50
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
395
395
395
-
85
85
85
-
15
15
15
-
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
100
125
160
180
225
300
135
170
210
225
260
335
170
180
190
200
222
260
-
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
LAL
LAL / LAB predĺženie stenovej konzoly I
LAB
LAB - PPH/nehrdzavejúca oceľ
LAL - PPH/oceľ-biely komaxit
61
VONKAJŠÍ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM
DN 60/100 – DN 200/300 mm
LAB - PPH/nehrdzavejúca oceľ
LAL - PPH/oceľ-biely komaxit
LAL / LAB krycia doska jednodielna
LAL
LAB
LAL / LAB krycia doska dvojdielna
LAL
LAB
LAL / LAB rúrový diel pre fasádny odvod spalín
LAB
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
Kód
LAL
LPWL05
LPWL08
LPWL01
LPWL02
LPWL06
LPWL00
Kód
LAB
LPWB05
LPWB08
LPWB01
LPWB02
LPWB06
LPWB00
Kód
LAL
LPW2L5
LPW2L8
LPW2L1
LPW2L2
LPW2L6
LPW2L0
Kód
LAB
LPW2B5
LPW2B8
LPW2B1
LPW2B2
LPW2B6
LPW2B0
Kód
LAL
APASL5
APASL8
APASL1
APASL2
APASL6
APASL0
Kód
LAB
APASB5
APASB8
APASB1
APASB2
APASB6
APASB0
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
250
250
250
250
350
350
103
128
165
184
229
304
-
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
160
180
230
-
115
145
165
-
85
120
130
-
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
340
-
190
-
83
-
-
LAL
LAB
LAL
DN
62
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
Vaše poznámky:
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
63
SPALINOVÝ SYSTÉM PRE SPOTREBIČE NEZÁVISLÉ
NA SPAĽOVANÍ VZDUCHU Z MIESTNOSTI (LAS)
DN 80 – 315 s odbočkami 87° DN 60 – 250 mm
PPH ((transparentný)
p
ý)
Variant 1 (plast. vložka v komínovej tvárnici, príp. v súčasnom
účasnom komínovom pprieduchu))
1
1
Komínová plastová hlavica starr
(komplet)
2
Dištančná objímka univerzálna
3
Rúra s hrdlom
4
LIL / LIB revízny T-kus
so zmenou smeru a meracím otvorom
5
LIL / LIB rúrový diel nastaviteľný
so svorkou
6
LIL / LIB krycia doska dvojdielna
7
LIL / LIB kotlová redukcia
s 2 meracími otvormi
8
LIL / LIB rúra s hrdlom
9
Rúrový diel s 87° odbočkou
10
Rúrový diel s 87° odbočkou
a SK (spätnou klapkou)
11
Hadica pre odvod kondenzátu
12
Odvádzač kondenzátu (šikmý)
13
Odtok s hrdlom
14
Revízne dvierka
15
Sifón Long John (pre pretlak)
16
Absorbér
2
3
!
Pri montážii vodorovného potrubia
bia musí
byť vytvorený
ný sklon
ku kotlu min.
n. 3°
4
5
6
8
9
10
7
16
2
3
11
V prípade potreby sa môže priamo do dymovodu umiestniť
spätná klapka, alebo miesto rúrového dielu s 87° odbočkou
použiť rúrový diel s 87° odbočkou a SK zo systému CAS.
LAS
!
Pri montážii vodorovného potrubia
trubia
musí byť vytvorený
tvorený
sklon ku kotlu
tlu
min. 3°
12
4
5
6
8
9
10
7
16
2
V prípade požiadavky na neutralizáciu kyslého kondenzátu
použiť neutralizačný box.
3
11
12
13
14
15
64
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
SPALINOVÝ SYSTÉM PRE SPOTREBIČE NEZÁVISLÉ
NA SPAĽOVANÍ VZDUCHU Z MIESTNOSTI (LAS)
DN 80 – 315 s odbočkami 87° DN 60 – 250 mm
PPH (transparentný)
Variant 1 (plast. vložka v komínovej tvárnici, príp. v súčasnom komínovom prieduchu)
1000 mm
Rúrový diel s 87° odbočkou a SK
Odtok s hrdlom
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
80 / 60
110 / 60
110 / 80
125 / 60
125 / 80
125 / 110
PPTE58
PPTE51
PPTE81
PPTE52
PPTE82
PPTE12
81
111
111
127
127
127
62
73
73
75
75
75
938
927
927
925
925
925
-
160 / 60
160 / 80
160 / 110
160 / 125
PPTE56
PPTE86
PPTE16
PPTE26
162
162
162
162
85
85
85
85
915
915
915
915
-
200 / 60
200 / 80
200 / 110
200 / 125
200 / 160
PPTE50
PPTE80
PPTE10
PPTE20
PPTE60
203
203
203
203
203
150
150
150
150
150
850
850
850
850
850
-
250 / 60
250 / 80
250 / 110
250 / 125
250 / 160
250 / 200
PPTE5V
PPTE8V
PPTE1V
PPTE2V
PPTE6V
PPTE0V
254
254
254
254
254
254
260
260
260
260
260
260
740
740
740
740
740
740
-
315 / 60
315 / 80
315 / 110
315 / 125
315 / 160
315 / 200
315 / 250
PPTE53
PPTE83
PPTE13
PPTE23
PPTE63
PPTE03
PPTEV3
319
319
319
319
319
319
319
290
290
290
290
290
290
290
710
710
710
710
710
710
710
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
PPTK81
PPTK82
PPTK86
PPTK80
PPTK8V
PPTK83
111
127
162
203
254
319
73
75
85
150
260
290
927
925
915
850
740
710
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
PPMA05
PPMA08
PPMA01
PPMA02
PPMA06
PPMA00
PPMA0V
PPMA03
63
68
63
75
85
150
-
75
85
65
70
70
150
-
20
20
20
20
20
20
-
40
40
40
40
40
40
-
110
125
160
200
250
315
/
/
/
/
/
/
80
80
80
80
80
80
250
315
Pozn.
Pozn.
LAS
1000 mm
Rúrový diel s 87° odbočkou
Pozn.
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
65
SPALINOVÝ SYSTÉM PRE SPOTREBIČE NEZÁVISLÉ
NA SPAĽOVANÍ VZDUCHU Z MIESTNOSTI (LAS)
DN 80 – 315 s odbočkami 87° DN 60 – 250 mm
PPH (transparentný)
Variant 1 (plast. vložka v komínovej tvárnici, príp. v súčasnom komínovom prieduchu)
Absorbér
Sifón Long John (pre pretlak)
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
80
110
125
160
200
250
315
PPAS58
PPAS51
PPAS52
PPAS56
PPAS50
PPAS5V
PPAS53
-
-
-
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
32 mm
ZULJ32
52
25
250
100
Pozn.
Pozn.
Transparentná
farba
Odvádzač kondenzátu (šikmý)
40 mm
ZULJ40
60
25
265
100
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
60
80
110
125
160
200
PPKT05
PPKT08
PPKT01
PPKT02
PPKT06
PPKT00
PPKT0V
PPKT03
61
81
111
127
162
203
254
319
55
62
73
75
85
150
260
290
105
110
105
105
100
160
-
25
25
25
25
25
25
25
25
250
315
Pozn.
LAS
Ostatné tvarovky potrebné ku kompletizácii systému LAS (Variant 1) sú zahrnuté v systémoch STARR, FLEX, LIL, LIB, CAS.
popr. v ZUB.
66
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
SPALINOVÝ SYSTÉM PRE SPOTREBIČE NEZÁVISLÉ
STNOSTI (LAS)
NA SPAĽOVANÍ VZDUCHU Z MIESTNOSTI
DN 80/125-200/300 s odbočkami 87° DN 60/100 a 80/125
LIL, LIB
Variant 2 (koncentr. teleso komína s plast. vložkou v inštalačnejj šachte))
LAL / LAB vyústenie s nasávaním
2
LIL / LIB rúra s hrdlom
3
LIL / LIB revízny T-kus so zmenou
smeru a meracím otvorom
4
LIL / LIB rúrový diel nastaviteľný
so svorkou
5
LIL / LIB kotlová redukcia
s 2 meracími otvormi
6
LIL / LIB rúra s hrdlom
7
LIL / LIB rúrový diel s 87° odbočkou
8
Hadica pre odvod kondenzátu
9
LIL / LIB odvádzač kondenzátu
(šikmý)
10
LIL / LIB odtok s hrdlom
11
Revízne dvierka
12
Sifón Long John (pre pretlak)
13
LIL / LIB absorbér
1
!
2
Pri montáži vodorovného potrubia
musí byť vytvorený
sklon ku kotlu
min. 3°
6
4
3
7
5
13
V prípade potreby sa môže priamo do dymovodu umiestniť
spätná klapka, alebo použiť LIL / LIB trubkový diel s 87°
odbočkou a SK.
!
2
Pri montáži vodorovného potrubia
musí byť vytvorený
sklon ku kotlu
min. 3°
8
9
6
4
3
7
LAS
1
5
13
V prípade požiadavky na neutralizáciu kyslého kondenzátu
použiť neutralizačný box.
2
8
9
11
10
12
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
67
SPALINOVÝ SYSTÉM PRE SPOTREBIČE NEZÁVISLÉ
NA SPAĽOVANÍ VZDUCHU Z MIESTNOSTI (LAS)
DN 80/125-200/300 s odbočkami 87° DN 60/100 a 80/125
LIL, LIB
250 mm
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
Kód
LIL
LPRL05
LPRL08
LPRL01
LPRL02
LPRL06
LPRL00
Kód
LIB
LPRB05
LPRB08
LPRB01
LPRB02
LPRB06
LPRB00
500 mm
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LPRL55
LPRL58
LPRL51
LPRL52
LPRL56
LPRL50
1000 mm
Variant 2 (koncentr. teleso komína s plast. vložkou v inštalačnej šachte)
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LIL / LIB rúra s hrdlom
LIL
DN
LIB
DN
LIL
LIB
Odbočka
80/125
Odbočka
60/100
LIL / LIB rovný diel s 87° odbočkou
LIL
LIB
LAL / LAB vyústenie s nasávaním
LAL
68
DN
Odbočka 80/125
LAS
LIL / LIB rúrový diel s 87° odbočkou a SK
LAB
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
-
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
104
130
163
182
227
302
52
52
52
-
198
198
198
-
-
LPRB55
LPRB58
LPRB51
LPRB52
LPRB56
LPRB50
104
130
163
182
227
302
52
52
52
-
448
448
448
-
-
LPRL15
LPRL18
LPRL11
LPRL12
LPRL16
LPRL10
LPRB15
LPRB18
LPRB11
LPRB12
LPRB16
LPRB10
104
130
163
182
227
302
52
52
52
-
948
948
948
-
-
Kód
LIL
LPTEL58
LPTEL51
LPTEL52
LPTEL56
LPTEL50
LPTEL81
LPTEL82
LPTEL86
LPTEL80
Kód
LIB
LPTEB58
LPTEB51
LPTEB52
LPTEB56
LPTEB50
LPTEB81
LPTEB82
LPTEB86
LPTEB80
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
-
-
-
-
Kód
LIL
LPTKL81
LPTKL82
LPTKL86
LPTKL80
-
Kód
LIB
LPTKB81
LPTKB82
LPTKB82
LPTKB80
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
-
-
-
-
Kód
LAL
APMSL5
APMSL8
APMSL1
APMSL2
APMSL6
APMSL0
Kód
LAB
APMSB5
APMSB8
APMSB1
APMSB2
APMSB6
APMSB0
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
160
160
160
160
160
160
175
117
117
-
155
150
180
-
-
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
SPALINOVÝ SYSTÉM PRE SPOTREBIČE NEZÁVISLÉ
NA SPAĽOVANÍ VZDUCHU Z MIESTNOSTI (LAS)
DN 80/125-200/300 s odbočkami 87° DN 60/100 a 80/125
LIL, LIB
Variant 2 (koncentr. teleso komína s plast. vložkou v inštalačnej šachte)
LIL / LIB odvádzač kondenzátu (šikmý)
LIL
LIB
DN
60 / 100
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
LIL / LIB odtok s hrdlom
DN
LIL
60
80
110
125
160
200
LIB
LIL / LIB absorbér
LIL
LIB
DN
80 / 125
110 / 160
125 / 180
160 / 225
200 / 300
-
Kód
LIL
LPKTL5
LPKTL8
LPKTL1
LPKTL2
LPKTL6
LPKTL0
Kód
LIB
LPKTB5
LPKTB8
LPKTB1
LPKTB2
LPKTB6
LPKTB0
Kód
LIL
LPMSL5
LPMSL8
LPMSL1
LPMSL2
LPMSL6
LPMSL0
Kód
LIB
LPMSB5
LPMSB8
LPMSB1
LPMSB2
LPMSB6
LPMSB0
Kód
LIL
LPASL8
LPASL1
LPASL2
LPASL6
LPASL0
-
Kód
LIB
LPASB8
LPASB1
LPASB2
LPASB6
LPASB0
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
-
-
-
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
-
-
-
-
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
-
-
-
-
LAS
Ostatné tvarovky potrebné pre kompletizáciu systému LAS (Variant 2) sú obsiahnuté v systémoch LIL, LIB, LAL, LAB, CAS,
popr. v ZUB.
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
69
SPALINOVÝ SYSTÉM PRE SPOTREBIČE
ZAPOJENÉ V KASKÁDE (CAS)
DN 80 – 315 s odbočkami 45°, 87° DN 60 – 250 mm
1
Komínová plastová hlavica starr
(komplet)
2
Dištančná objímka univerzálna
3
Rúra s hrdlom
4
Revízny T-kus
5
Revízne dvierka
6
Pätkové koleno starr 87° s kotvením
7
Rúrový diel s 87° odbočkou a SK
8
Merací kus
9
Kotlová redukcia - centrická
10
Koncový kus kaskády so SK
11
Vetracia mriežka
PPH (transparentný)
1
2
3
5
4
2
3
6
3
!
Pri montáži vodorovného
potrubia musí byť vytvorený sklon ku kotlu min. 3°
7
7
10
11
8
8
CAS
9
8
9
9
70
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
SPALINOVÝ SYSTÉM PRE SPOTREBIČE
ZAPOJENÉ V KASKÁDE (CAS)
DN 80 – 315 s odbočkami 45°, 87° DN 60 – 250 mm
PPH (transparentný)
Možnosti inštalácie spätnej klapky
Patentovanú spätnú klapka je možné
umiestniť do akéhokoľvek prvku spalinového systému Almeva s priemerom DN 80.
Pre inštaláciu do vodorovnej polohy opatriť spätnú klapku zátkou
Pre inštaláciu do zvislej polohy
opatriť spätnú klapku sifónom
Tlaková strata spätnej klapky v závislosti
na menovitom výkone spotrebiča
CAS
Široký výber priemerov
Prepracovaný
kaskádový
systém
Poďte s nami cestou odvodu spalín!
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
71
SPALINOVÝ SYSTÉM PRE SPOTREBIČE
ZAPOJENÉ V KASKÁDE (CAS)
DN 80 – 315 s odbočkami 45°, 87° DN 60 – 250 mm
1000 mm
Rúrový diel s 45° odbočkou
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
80 / 60
110 / 60
110 / 80
125 / 60
125 / 80
125 / 110
PPRK58
PPRK51
PPRK81
PPRK52
PPRK82
PPRK12
81
111
111
127
127
127
62
73
73
75
75
75
938
927
927
925
925
925
-
160 / 60
160 / 80
160 / 110
160 / 125
PPRK56
PPRK86
PPRK16
PPRK26
162
162
162
162
85
85
85
85
915
915
915
915
-
200 / 60
200 / 80
200 / 110
200 / 125
200 / 160
PPRK50
PPRK80
PPRK10
PPRK20
PPRK60
203
203
203
203
203
150
150
150
150
150
850
850
850
850
850
-
250 / 60
250 / 80
250 / 110
250 / 125
250 / 160
250 / 200
PPRK5V
PPRK8V
PPRK1V
PPRK2V
PPRK6V
PPRK0V
254
254
254
254
254
254
260
260
260
260
260
260
740
740
740
740
740
740
-
315 / 60
315 / 80
315 / 110
315 / 125
315/ 160
315/ 200
315 / 250
PPRK53
PPRK83
PPRK13
PPRK23
PPRK63
PPRK03
PPRKV3
319
319
319
319
319
319
319
290
290
290
290
290
290
290
710
710
710
710
710
710
710
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
110
125
160
200
250
315
PPEKA1
PPEKA2
PPEKA6
PPEKA0
PPEKAV
PPEKA3
111
127
162
203
254
319
73
75
85
150
260
290
-
-
CAS
Koncový kus kaskády so sifónom
PPH (transparentný)
72
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
Pozn.
Pozn.
SPALINOVÝ SYSTÉM PRE SPOTREBIČE
ZAPOJENÉ V KASKÁDE (CAS)
DN 80 – 315 s odbočkami 45°, 87° DN 60 – 250 mm
Komponenty spätnej klapky
Koncový kus kaskády so SK
Rúrový diel s odbočkou
110
125
160
200
250
315
/
/
/
/
/
/
80
80
80
80
80
80
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
PPTK81
PPTK82
PPTK86
PPTK80
PPTK8V
PPTK83
111
127
162
203
254
319
73
75
85
150
260
290
927
925
915
850
740
710
-
Časti
klapky
ZK DN80
Sifón
Zátka
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
PPSK08
PPSS00
PPKS00
-
-
-
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
110 / 80
125 / 80
160 / 80
200 / 80
250 / 80
315 / 80
PPEK01
PPEK02
PPEK06
PPEK00
PPEK0V
PPEK03
111
127
162
203
254
319
73
75
85
150
260
290
280
330
320
370
-
160
150
180
230
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
PPT211
PPT212
PPT216
PPT210
PPT21V
PPT213
-
-
-
-
/
/
/
/
/
/
80
80
80
80
80
80
Pozn.
Pozn.
Pozn.
1000 mm
110
125
160
200
250
315
Pozn.
CAS
DN
1000 mm
Rúrový diel s 87° odbočkou a SK
PPH (transparentný)
Ostatné tvarovky potrebné ku kompletizácii systému CAS sú obsiahnuté v systémoch STARR, FLEX, LAS, popr. v ZUB.
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
73
Sifón špeciálny (pre pretlak)
Sifón Long John (pre pretlak)
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
Pozn.
Vývod 40 mm
Sifón Geberit (pre pretlak)
DN
ZUSS00
20
60
250
205
70
Biela farba
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
Pozn.
Vývod 40 mm
Sifón (pre pretlak)
ZUSSG0
20
55
200
135
40
Šedá farba
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
Pozn.
hadica / hadice
vývod 20 mm
PRÍSLUŠENSTVO (ZUB)
ZUSS10
335
60
250
70
-
Biela farba
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
Pozn.
32 mm
ZULJ32
52
25
250
100
-
74
Priechodka s nátrubkom na hadicu
(pre podtlak)
ZULJ40
60
25
265
100
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
Vývod 40 mm
s kolenom 90 °
ZUB
Sifón Long John 90 ° (pre pretlak)
40 mm
ZULJ94
60
25
265
100
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
Pozn.
Vývod 40 mm
Transparentná
farba
ZUUS00
20
60
90
130
70
Biela farba
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
Pozn.
Transparentná
farba
PRÍSLUŠENSTVO (ZUB)
Poistka spoja
Objímka (pozinkovaná)
Upevňovacia sada I
Dĺžka
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
1 bm
ZUWK01
1000
25
-
-
-
2 bm
ZUWK02
2000
25
-
-
-
50 bm
ZUWK50
50 000
25
-
-
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
univ
ZUMS00
55
30
-
-
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
60
75
80
90
110
125
140
160
200
250
315
ZURV05
ZURV07
ZURV08
ZURV09
ZURV01
ZURV02
ZURV04
ZURV06
ZURV00
ZURV0V
ZURV03
-
-
-
-
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
60
75
80
90
110
125
140
160
200
250
315
ZUBRV5
ZUBRV7
ZUBRV8
ZUBRV9
ZUBRV1
ZUBRV2
ZUBRV4
ZUBRV6
ZUBRV0
ZUBRVV
ZUBRV3
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
76
95
95
101
120
140
160
175
215
267
335
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
-
Pozn.
Pozn.
Balenie 10 ks
Pozn.
Súčasťou
objímky
je kotviaci
závitový vrut
s hmoždinkou
Pozn.
ZUB
Hadica pre odvod kondenzátu
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
75
PRÍSLUŠENSTVO (ZUB)
Upevňovacia sada II
Dištančná objímka V2A (pružinová oceľ)
Dištančná objímka univerzálna
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
60
80
110
125
160
200
250
315
ZUBXV5
ZUBXV8
ZUBXV1
ZUBXV2
ZUBXV6
ZUBXV0
ZUBXVV
ZUBXV3
250
280
295
330
370
-
210
240
255
290
330
-
-
-
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
60
75
79
90
104
110
125
140
143
160
175
200
250
315
ZUFR05
ZUFR07
ZUFR79
ZUFR09
ZUFR14
ZUFR01
ZUFR02
ZUFR04
ZUFR43
ZUFR06
ZUFR75
ZUFR00
ZUFR0V
ZUFR03
290
340
350
390
420
450
490
540
545
600
640
725
880
-
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
-
-
-
-
-
-
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
60
80
110
125
160
200
250
315
PPFR05
PPFR08
PPFR01
PPFR02
PPFR06
PPFR00
PPFR0V
PPFR03
260
270
285
292
310
330
355
387
3
4
5
6
7
9
11
14
-
-
-
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
30 g
ZUGM03
-
-
-
-
-
250 g
ZUGM25
-
-
-
-
-
ZUB
Mazivo pre jednoduché spájanie
76
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
Pozn.
Pozn.
Pozn.
Hodnoty
v stĺpci b
udávajú
počet
segmentov
dištančnej
objímky pre
daný priemer
Pozn.
PRÍSLUŠENSTVO (ZUB)
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
60-110
ZUKP31
300
120
95
-
-
ZUKP41
400
120
95
-
-
ZUKP51
500
120
95
-
-
ZUKP61
-
-
-
-
-
ZUKP71
-
-
-
-
-
ZUKP36
-
-
-
-
-
ZUKP46
400
170
95
-
-
ZUKP56
500
170
95
-
-
ZUKP66
-
-
-
-
-
ZUKP76
-
-
-
-
-
ZUKP50
-
-
-
-
-
ZUKP60
-
-
-
-
-
ZUKP70
-
-
-
-
-
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
ZUAB12
110
90
65
-
-
160-120° ZUAB16
110
90
65
-
-
200-160° ZUAB20
110
90
65
-
-
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
Viton
do 160°
ZUSTV0
15
20
15
10
-
EPDM
do 120°
ZUSTE0
15
20
15
10
-
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
ZUNF00
400
90
240
295
-
30 x 30 cm
60-110
40 x 40 cm
60-110
50 x 50 cm
60-110
60 x 60 cm
60-110
70 x 70 cm
125-160
30 x 30 cm
125-160
40 x 40 cm
125-160
50 x 50 cm
125-160
60 x 60 cm
125-160
70 x 70 cm
200
50 x 50 cm
200
60 x 60 cm
200
70 x 70 cm
Obmedzovač teploty spalín
120-80°
Meracia zátka
Neutralizačný box s príslušenstvom
Použiteľný
do
70 kW/h
Pozn.
Pozn.
Pozn.
Pozn.
Modrá farba
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
ZUB
Komínová doska s upevňovacou sadou
77
PRÍSLUŠENSTVO (ZUB)
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
Vápenec
ZUFM00
-
-
-
-
-
Aktívne
uhlie
ZUFK00
-
-
-
-
-
PH mer.
pásky
ZUFS00
-
-
-
-
-
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
ZUFP00
260
175
-
-
-
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
5 bm
ZUDB25
-
-
-
-
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
92-108
107-123
122-138
137-153
152-168
167-183
182-198
197-213
ZUSB01
ZUSB02
ZUSB03
ZUSB04
ZUSB05
ZUSB06
ZUSB07
ZUSB08
-
-
-
-
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
60
80
110
125
160
200
250
315
ZUAV06
ZUAV08
ZUAV01
ZUAV02
ZUAV06
ZUAV00
ZUAV0V
ZUAV03
-
-
-
-
-
Náhradná náplň pre neutralizačný box
Čerpadlo na odvod kondenzátu
Max. do
8 metrov
Upínacia páska kotlového hrdla
Upínacia objímka kotlového hrdla
ZUB
Ochranný košík
78
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
Pozn.
Pozn.
Pozn.
Pozn.
Pozn.
PRÍSLUŠENSTVO (ZUB)
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
ZULG00
270
340
-
-
-
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
univ.
ZUNB60G
140
200
-
-
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
60
75
80
90
110
125
140
160
200
250
ZUBL05
ZUBL07
ZUBL08
ZUBL09
ZUBL01
ZUBL02
ZUBL04
ZUBL06
ZUBL00
ZUBL0V
270
270
270
270
-
340
340
340
340
-
-
-
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
Pozn.
120x180 SOT6.03F
150x300 SOT6.23F
280x410
ADB
-
-
-
-
-
Biela farba
120x180
SOT6.03
-
-
-
-
-
Nehrdzavejúca
oceľ
150x300
SOT6.23
-
-
-
-
-
Nehrdzavejúca
oceľ
Vetracia mriežka I
univ.
Vetracia mriežka II
Revízne dvierka
Oceľová,
komaxitovaná
na bielo
Pozn.
Oceľová,
komaxitovaná
na bielo
Pozn.
Oceľová,
komaxitovaná
na bielo
Biela farba
Biela farba
ZUB
Vetracia mriežka so zadným vetraním
Pozn.
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
79
PRÍSLUŠENSTVO (ZUB)
O–krúžok pre merací kus
Tesnenie starr
Tesnenie (koncentrická rúra vonkajšia)
O–krúžok
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
ZUST16
ZUST20
ZUST40
-
-
-
-
-
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
60
80
110
125
160
200
ZUMDE5
ZUMDE8
ZUMDE1
ZUMDE2
ZUMDE6
ZUMDE0
-
-
-
-
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
100
125
160
-
ZULD0X
ZULD02
ZULD06
-
-
-
-
-
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
80
110
125
160
-
ZUORE8
ZUORE1
ZUORE2
ZUORE6
-
-
-
-
-
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
60
80
110
125
160
-
ZUFD63
ZUFD90
ZUFD25
ZUFD45
ZUFD75
-
-
-
-
-
-
ZUB
Tesnenie flex
DN
80
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
Pozn.
Materiál EPDM
Pozn.
Materiál EPDM
Pozn.
Materiál EPDM
Pozn.
Materiál EPDM
Pozn.
Materiál EPDM
PRÍSLUŠENSTVO (ZUB)
Kryt bez otvoru LIL
Kryt s otvorom LIB
Kryt s otvorom LIL
Kryt odvodu kondenzátu LIB
Kryt odvodu kondenzátu LIL
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
100
125
160
180
225
LMDGB5
LMDGB8
LMDGB1
LMDGB2
LMDGB6
65
65
75
-
105
130
165
-
-
-
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
100
125
160
180
225
LMDGL5
LMDGL8
LMDGL1
LMDGL2
LMDGL6
65
65
75
-
105
130
165
-
-
-
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
100
125
160
180
225
LMDMB5
LMDMB8
LMDMB1
LMDMB2
LMDMB6
65
65
75
-
105
130
165
-
22
22
22
-
12
12
12
-
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
100
125
160
180
225
LMDML5
LMDML8
LMDML1
LMDML2
LMDML6
65
65
75
-
105
130
165
-
22
22
22
-
12
12
12
-
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
100
125
160
180
225
LMDAB5
LMDAB8
LMDAB1
LMDAB2
LMDAB6
65
65
75
-
105
130
165
-
-
-
-
DN
Kód
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
100
125
160
180
225
LMDAL5
LMDAL8
LMDAL1
LMDAL2
LMDAL6
65
65
75
-
105
130
165
-
-
-
-
Pozn.
Pozn.
Pozn.
Pozn.
Pozn.
Pozn.
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
ZUB
Kryt bez otvoru LIB
81
OSTATNÉ INFORMÁCIE
VYHLÁSENIE O ZHODE
STN EN 14471 Systémové komíny s plastovými vložkami
Požiadavky a skúšobné metódy
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
Informácie o výrobcovi:
Označenie výrobku:
Plastové komínové vložky
“ALMEVA EASY”
Vyhotovenie: jednovrstvové
dvojvrstvové (koncentrické)
Meno, funkcia zodpovednej osoby:
Jürg Braun
konateľ Almeva AG
Miesto notifikácie:
TUV Industrie Servise GmbH
Mníchov, Nemecko
Číslo certifikácie :
Charakteristika pôvodných dokumentov podľa STN EN 14471 príloha ZA
PP
Systém odvodu spalín
jednovrstvový
STN EN 14471
Jednovrstvový systém odvodu
spalín, spalinová cesta: PP
PP
Systém odvodu spalín
koncentrický
STN EN 14471
Dvojvrstvový systém odvodu
spalín, spalinová cesta: PP
opláštenie: plast
PP
Systém odvodu spalín
koncentrický
STN EN 14471
Dvojvrstvový systém odvodu
spalín, spalinová cesta: PP
opláštenie: oceľ, hliník
PP
Systém odvodu spalín
koncentrický
STN EN 14471
Dvojvrstvový systém odvodu
spalín, spalinová cesta: PP
opláštenie: nehrdzavejúca oceľ
Úsek / Tvarovka
Popis výrobku
PP - Systém odvodu
spalín
Číslo normy
Pevnosť v tlaku
Max. výška (starr): 30 m
Teplotná trieda
Max. výška (flex): 30 m
Zaťaženie vetrom
Tlaková trieda
Voľná výška nad
posledným držiakom
[0.1 / 0.2 / 0.3 - 1.5 m]
Trieda odolnosti pri vyhorení sadzí
Trieda odolnosti voči pôsobeniu kondenzátu
[0.4 - 3.0 m]
Tepelný odpor
0.00 m2KW
Trieda odolnosti voči korózii
Požiarna odolnosť
D
OI
Vzdialenosť od horľavých materiálov
Pevnosť v ohybe
n.p.d.
Umiestnenie
Tlaková strata
Hodnota zodpovedá
Trieda reakcie na oheň
Trieda opláštenia
82
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
EN 13384
OSTATNÉ INFORMÁCIE
INFORMÁCIE O VÝROBKU
Informácie o výrobku podľa EN 14471
Vysvetlivky číslovania:
Označenie uvádzané s číslom (napr.: *.1) opisuje technické charakteristiky,
funkčné požiadavky a klasifikáciu podľa EN 14471 pre príslušné vyhotovenie.
Všeobecne platné údaje (platné takmer pre všetky systémy) sú opatrené číslom *.0
Pritom platí:
Číslo
Vyhotovenie jednovrstvové a koncentrické
Vyhotovenie jednovrstvové
Vyhotovenie dvojvrstvové
Vyhotovenie dvojvrstvové
Vyhotovenie dvojvrstvové
Technické vlastnosti,
funkčné požiadavky
a klasifikácia podľa EN 14471
Rozmer vnútornej rúry pevnej
Hodnoty / triedy
Ďalšie informácie, dokumenty
Vnútorný priemer D i
Ďalšie rozmery pozri výkres výrobku
Číslo výkresu pozri dodatok
Vonkajší priemer D A
Ďalšie rozmery pozri výkres výrobku
Číslo výkresu pozri dodatok
(starr)
Skupina 1:
Skupina 2:
Skupina 3:
Rozmer vnútornej rúry flexibilnej
Skupina 1:
Skupina 2:
Skupina 3:
Rozmer vonkajšej rúry
Skupina 1:
Skupina 2:
OI
*.0:
*.1:
*.2:
*.3:
*.4:
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
83
OSTATNÉ INFORMÁCIE
Číslo
Technické vlastnosti,
funkčné požiadavky
a klasifikácia podľa EN 14471
Rozmer vonkajšej rúry
Hodnoty / triedy
Ďalšie informácie, dokumenty
Vnútorný priemer D A
Ďalšie rozmery pozri výkres výrobku
Číslo výkresu pozri dodatok
Vonkajší priemer D A
Ďalšie rozmery pozri výkres výrobku
Číslo výkresu pozri dodatok
Skupina 1:
Group 2:
Rozmer vonkajšej rúry
Skupina 1:
Skupina 2:
Skupina 3:
Rozmer vnútornej rúry
Hrúbka steny (min. hrúbka):
Ďalšie rozmery pozri výkres výrobku
Číslo výkresu pozri dodatok
Skupina 1:
Skupina 2:
Skupina 3:
Bez vonkajšej rúry
Materiál vonkajšej rúry:
Kvalita:
Plast
Materiál vonkajšej rúry:
Kvalita:
Menovitá hrúbka steny:
Oceľ
Hliník
OI
Materiál vonkajšej rúry:
Kvalita:
Menovitá hrúbka steny:
84
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
OSTATNÉ INFORMÁCIE
Technické vlastnosti,
funkčné požiadavky
a klasifikácia podľa EN 14471
Materiál vonkajšej rúry:
Hodnoty / triedy
Ďalšie informácie, dokumenty
nehrdzavejúca oceľ
Kvalita:
Menovitá hrúbka steny:
Tepelná izolácia:
Nie je k dispozícii
Tesnenie spalinovej cesty
podľa STN EN 14241-1
EPDM sieťovaný
Pozri protokol o skúške TÜV SÜD Industrie
Service GmbH, Mníchov, Nemecko
Pevnosť v tlaku:
Pevný (Starr) systém
Flexibilný (flex) systém
Max. inštalovateľná zvislá výška
Pozri protokol o skúške TÜV SÜD Industrie
Service GmbH, Mníchov, Nemecko
Odolnosť pri zaťažení vetrom
Voľná výška nad poslednou podporou - n.p.d.
Odolnosť pri zaťažení vetrom
Voľná výška nad poslednou podporou - n.p.d.
Pozri protokol o skúške TÜV SÜD Industrie
Service GmbH, Mníchov, Nemecko
Odolnosť pri zaťažení vetrom
Voľná výška nad poslednou podporou - n.p.d.
Odolnosť pri zaťažení vetrom
Voľná výška nad poslednou podporou - 3 m
Zaťaženie v ťahu:
Maximálne šikmé vedenie
ku kolmici:
Maximálna dĺžka šikmého
vedenia:
Trieda plynotesnosti
Pozri protokol o skúške TÜV SÜD Industrie
Service GmbH, Mníchov, Nemecko
Odstup od horľavých
materiálov:
20 mm odstup, spalinová cesta
chladená vzduchom v celej dĺžke
Pozri protokol o skúške TÜV SÜD Industrie
Service GmbH, Mníchov, Nemecko
Odstup od horľavých
materiálov:
0 mm odstup od vonkajšej rúry
Pozri protokol o skúške TÜV SÜD Industrie
Service GmbH, Mníchov, Nemecko
Odstup od horľavých
materiálov:
0 mm odstup od vonkajšej rúry
Pozri protokol o skúške TÜV SÜD Industrie
Service GmbH, Mníchov, Nemecko
Odstup od horľavých
materiálov:
0 mm odstup od vonkajšej rúry
Pozri protokol o skúške TÜV SÜD Industrie
Service GmbH, Mníchov, Nemecko
Ochrana pred dotykom:
Umiestniť v okolí dymovodu
Ochrana pred dotykom:
Nie je potrebná
Ochrana pred dotykom:
Nie je potrebná
Ochrana pred dotykom:
Nie je potrebná
Plynotesnosť:
Skupina 1:
Skupina 2:
Skupina 3:
Tepelný odpor:
Odolnosť proti pôsobeniu
kondenzátu:
W (systémový komín je plánovite
používaný v mokrej prevádzke)
Pozri protokol o skúške TÜV SÜD Industrie
Service GmbH, Mníchov, Nemecko
Odolnosť proti prenikaniu
dažďovej vody:
Podmienky sú splnené
Izolácia nie je k dispozícii
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
OI
Číslo
85
OSTATNÉ INFORMÁCIE
Číslo
Technické vlastnosti,
funkčné požiadavky
a klasifikácia podľa EN 14471
Hodnoty / triedy
Odpor pri prúdení v úsekoch
systému odvodu spalín:
Podľa STN EN 13384-1
Odpor pri prúdení v tvarovkách
systému odvodu spalín:
Podľa STN EN 13384-1
tabuľka B.8
Odpor pri prúdení
v komínových nástavcoch
Ďalšie informácie, dokumenty
Európske normy zatiaľ neexistujú, pozri príslušné
všeobecné stavebné informácie, osvedčenie
o skúške TÜV Mníchov, Nemecko
Odolnosť proti korózii:
Pozri protokol o skúške TÜV SÜD Industrie
2 (odolnosť voči kondenzátu
z olejových a plynových spotrebičov) Service GmbH, Mníchov, Nemecko
Odolnosť voči UV žiareniu:
Podľa STN EN 14471
Nebezpečné látky:
Príloha ZA
Nehodí sa
Recyklácia:
Podľa environmentálnych štandardov
Voľná dĺžka vnútornej rúry je menšia
ako 2D a max. 0,4 m
Montážne výkresy:
Pozri montážny návod
Spôsob montáže:
Pozri montážny návod
Spôsob montáže úseku
a tvaroviek:
Pozri montážny návod
Smer prúdenia spalín:
Hrdlá proti smeru toku kondenzátu
Pozri montážny návod
Montáž tesnenia:
Inštalované výrobcom
Pozri montážny návod
Poloha čistiacich
a kontrolných otvorov
Podľa príslušných národných
predpisov (STN EN 73 4201)
Pozri montážny návod
Umiestnenie komínového štítku
Pozri montážny návod
Stanovenia / obmedzenia
pre opláštenie
Pozri montážny návod
Min. vzdialenosť medzi vonkajšou
stenou systému odvodu spalín
a vnútorným povrchom
opláštenie z nehorľavého
stavebného materiálu:
Podľa príslušných národných
predpisov (STN EN 1443)
Pozri montážny návod
Určenie nástrojov na opracovanie
materiálu na mieste inštalácie
napr. krátenie rúr)
Len nástroje, ktoré sú vhodné
na opracovanie príslušného
materiálu
Pozri montážny návod
Pozri montážny návod
Podmienky pre skladovanie
dielov systému odvodu spalín:
Čistiace metódy alebo prístroje:
Len metódy a prístroje, ktoré sú
vhodné pre príslušné materiály
Pozri montážny návod
Odvod kondenzátu:
Podľa príslušných národných
predpisov (STN EN 12056-1,
STN EN 75 6760)
Pozri montážny návod
Pozri montážny návod
OI
Bezpečnostné opatrenia:
86
Najširší sortiment plastového systému odvodu spalín
Nevyvinuli sme nový komín, ale zdokonalili sme ho
D
F
I
CZ
almeva AG
Kenzenauerstrasse 4
CH-9223 Schweizersholz / Bischofszell
Switzerland
Tel.: +41 71 644 90 20
Fax: +41 71 644 90 29
E-mail: [email protected]
almeva Deutschland GmbH
Gewerbegebiet 7
D-09306 Königshain-Wiederau
Germany
Tel.: +49 37 20 28 59 24 0
Fax: +49 37 20 28 59 24 70
E-mail: [email protected]
GFK France S.A.R.L.
Parc d´Activité Les Pierailleuses
F-79360 Granzay-Gript
France
Tel.: +33 613 022 075
E-mail: [email protected]
almeva Italia s.r.l.
Viale del lavoro 7
I-37069 Villafranca di Verona
Italy
Tel.: +390 456 391 399
Fax: +390 456 336 789
E-mail: [email protected]
almeva East Europe s.r.o.
Družstevní 501
CZ-664 43 Želešice u Brna
Czech Republic
Tel.: +420 545 246 114
Fax: +420 545 246 115
E-mail: [email protected]
Váš partner:
Tlačové chyby vyhradené.
CH
verzia 1.1
www.almeva.eu
Download

KATALÓG - ALMEVA.pdf