Technika pohonov \ Automatizácia pohonov \ Systémová integrácia \ Servis
Prevodovky typových radov
R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Vydanie 02/2008
11691220 / SK
Návod na montáž a prevádzku
SEW-EURODRIVE – Driving the world
Obsah
1 Všeobecné informácie ........................................................................................... 5
1.1 Použitie návodu na montáž a prevádzku ....................................................... 5
1.2 Štruktúra bezpečnostných pokynov ............................................................... 5
1.3 Nároky vyplývajúce zo záruky........................................................................ 6
1.4 Vylúčenie zákonnej zodpovednosti ................................................................ 6
2 Bezpečnostné pokyny ........................................................................................... 7
2.1 Úvodné poznámky ......................................................................................... 7
2.2 Všeobecne ..................................................................................................... 7
2.3 Cieľová skupina ............................................................................................. 8
2.4 Používanie na určený účel ............................................................................. 8
2.5 Súvisiace podklady ........................................................................................ 8
2.6 Transport........................................................................................................ 9
2.7 Dlhodobé skladovanie ................................................................................... 9
2.8 Inštalácia/montáž ........................................................................................... 9
2.9 Uvedenie do prevádzky/prevádzka ................................................................ 9
2.10 Kontrola a údržba........................................................................................... 9
3 Konštrukcia prevodovky ..................................................................................... 10
3.1 Princíp konštrukcie čelných prevodoviek ..................................................... 10
3.2 Princíp konštrukcie plochej prevodovky ....................................................... 11
3.3 Princíp konštrukcie prevodovky s kužeľovým súkolesím ............................. 12
3.4 Princíp konštrukcie závitovkových prevodoviek ........................................... 13
3.5 Princíp konštrukcie prevodoviek SPIROPLAN® W10-W30.......................... 14
3.6 Princíp konštrukcie prevodoviek SPIROPLAN® W37 .................................. 15
3.7 Typový štítok/Typové označenie.................................................................. 16
4 Mechanická inštalácia ......................................................................................... 17
4.1 Potrebné náradie/pomôcky .......................................................................... 17
4.2 Predpoklady pre montáž .............................................................................. 18
4.3 Inštalácia prevodovky .................................................................................. 19
4.4 Prevodovka s plným hriadeľom.................................................................... 24
4.5 Momentové páky pre násuvné prevodovky.................................................. 26
4.6 Násuvné prevodovky s drážkou pre lícované pero alebo
s viacdrážkovým ozubením.......................................................................... 29
4.7 Násuvné prevodovky so zverným kotúčom.................................................. 36
4.8 Násuvné prevodovky so systémom TorqLOC® ........................................... 40
4.9 Montáž ochranného krytu ............................................................................ 46
4.10 Spojka adaptéra AM .................................................................................... 47
4.11 Spojka adaptéra AQ..................................................................................... 51
4.12 Veko AD na strane pohonu .......................................................................... 53
5 Uvedenie do prevádzky ....................................................................................... 58
5.1 Kontrola hladiny oleja................................................................................... 58
5.2 Závitovkové prevodovky a prevodovky SPIROPLAN® W ............................ 58
5.3 Čelné prevodovky/Ploché prevodovky/Kužeľové prevodovky ..................... 59
5.4 Prevodovky s uzáverom spätného chodu .................................................... 59
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
3
Obsah
6 Kontrola a údržba................................................................................................. 60
6.1 Prípravné práce pre kontrolu a údržbu prevodoviek .................................... 60
6.2 Intervaly kontroly/intervaly údržby................................................................ 61
6.3 Intervaly výmeny maziva.............................................................................. 61
6.4 Intervaly kontroly a údržby pre adaptér AL / AM / AQ. ................................ 62
6.5 Kontrola a údržba vstupného veka AD......................................................... 62
6.6 Kontrola a údržba prevodoviek .................................................................... 63
7 Montážne polohy .................................................................................................. 78
7.1 Označenie montážnych polôh...................................................................... 78
7.2 Legenda ....................................................................................................... 79
7.3 Čelné prevodové motory R .......................................................................... 80
7.4 Čelné prevodové motory RX ........................................................................ 83
7.5 Ploché prevodové motory F ......................................................................... 85
7.6 Kužeľové prevodové motory K..................................................................... 88
7.7 Závitovkové prevodové motory S................................................................. 93
7.8 Prevodové motory SPIROPLAN® W............................................................ 99
8 Technické údaje ................................................................................................. 105
8.1 Dlhodobé skladovanie ............................................................................... 105
8.2 Mazivá........................................................................................................ 106
9 Prevádzkové poruchy / servis........................................................................... 114
9.1 Prevodovka ................................................................................................ 114
9.2 Adaptér AM / AQ. / AL ............................................................................... 115
9.3 Veko AD na vstupnej strane ...................................................................... 115
9.4 Oddelenie služieb zákazníkom ................................................................. 116
9.5 Likvidácia ................................................................................................... 116
10 Zoznam adries .................................................................................................... 117
Index .................................................................................................................... 125
4
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Všeobecné informácie
Použitie návodu na montáž a prevádzku
1
Všeobecné informácie
1.1
Použitie návodu na montáž a prevádzku
1
Návod na montáž a prevádzku je súčasÏou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na
prevádzku a servis. Návod je určený pre všetky osoby, ktoré vykonávajú montáž,
inštaláciu, uvedenie do prevádzky a servis výrobku.
Návod na montáž a prevádzku musí byÏ prístupný a v čitateľnom stave. Uistite sa, že si
osoby zodpovedné za zariadenie a jeho prevádzku a osoby, ktoré na zariadení pracujú
na vlastnú zodpovednosÏ, si prečítali celý návod na montáž a prevádzku a porozumeli
mu. V prípade nejasností, alebo pokiaľ potrebujete ďalšie informácie, obráÏte sa na
SEW-EURODRIVE.
1.2
Štruktúra bezpečnostných pokynov
Bezpečnostné pokyny v tomto návode na montáž a prevádzku majú nasledujúcu
štruktúru:
Piktogram
SIGNÁLNE SLOVO!
Druh nebezpečenstva a jeho zdroj.
Možné dôsledky pri nerešpektovaní pokynu.
•
Piktogram
Príklad:
Opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva.
Signálne slovo
Význam
Dôsledky pri
nerešpektovaní pokynu
NEBEZPEČENSTVO!
Bezprostredne hroziace
nebezpečenstvo
SmrÏ alebo Ïažké poranenie
VÝSTRAHA!
Možné nebezpečenstvo
SmrÏ alebo Ïažké poranenie
POZOR!
Možné nebezpečenstvo
Ľahké poranenie
POZOR!
Nebezpečenstvo vzniku
hmotných škôd
Poškodenie pohonu alebo jeho okolia
UPOZORNENIE
Užitočné pokyny alebo
praktické rady
Uľahčuje zaobchádzanie
s pohonom
Nebezpečenstvo
všeobecne
Osobitné
nebezpečenstvo,
napr. zásah elektrickým
prúdom
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
5
Všeobecné informácie
Nároky vyplývajúce zo záruky
1
1.3
Nároky vyplývajúce zo záruky
Dodržiavanie pokynov uvedených v tomto návode je predpokladom pre bezporuchovú
prevádzku a pre splnenie prípadných nárokov vyplývajúcich zo záručných podmienok.
Preto si predtým, ako začnete pracovaÏ s týmto zariadením, prečítajte tento návod!
1.4
Vylúčenie zákonnej zodpovednosti
Rešpektovanie návodu na montáž a prevádzku je základným predpokladom pre
bezpečnú prevádzku prevodoviek typového radu R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
a pre dosiahnutie udávaných vlastností a výkonových charakteristík výrobku.
SEW-EURODRIVE nepreberá žiadnu zákonnú zodpovednosÏ za ublíženie na zdraví,
za vecné škody alebo za škody na majetku, ktoré vzniknú nedodržaním pokynov
v tomto návode na montáž a prevádzku. V uvedených prípadoch je vylúčená záruka za
vecné škody.
6
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Bezpečnostné pokyny
Úvodné poznámky
2
2
Bezpečnostné pokyny
Nasledovné základné bezpečnostné pokyny majú zabrániÏ ublíženiu na zdraví
a vecným škodám. Prevádzkovateľ (zariadenia) musí zabezpečiÏ rešpektovanie
a dodržiavanie týchto základných bezpečnostných pokynov. Presvedčte sa, že
pracovníci zodpovední za prevádzkové zariadenie a za jeho prevádzku, ako aj
pracovníci, ktorí pracujú na tomto zariadení na vlastnú zodpovednosÏ, tento návod na
montáž a prevádzku celý prečítali a riadne pochopili. Ak vám niečo nie je jasné, alebo
ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte SEW-EURODRIVE.
2.1
Úvodné poznámky
Nasledujúce bezpečnostné pokyny sa vzÏahujú prednostne na používanie prevodoviek.
Pri používaní prevodových motorov dbajte aj na dodržanie bezpečnostných pokynov
pre motory v príslušnom návode.
Dodržiavajte aj doplňujúce bezpečnostné pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách
tohto návodu na montáž a prevádzku.
2.2
Všeobecne
NEBEZPEČENSTVO!
Počas prevádzky môžu byÏ na motoroch a prevodových motoroch podľa ich krytia
rôzne súčasti pod napätím, neizolované súčasti, prípadne aj pohyblivé alebo otáčajúce
sa súčasti môžu maÏ horúce povrchy.
Usmrtenie alebo Ïažké poranenia
•
Všetky práce súvisiace s transportom, uskladnením, zostavením/montážou,
pripojením, uvedením do prevádzky, opravami a údržbou smie vykonávaÏ len
kvalifikovaný personál. Pri tom treba bezpodmienečne dbaÏ na:
– Príslušné podrobné návody na obsluhu a schémy zapojenia
– Varovné a bezpečnostné štítky na motore/prevodovom motore
– Všetky ostatné technické podklady patriace k pohonu, pokyny na uvedenie do
prevádzky a schémy zapojenia
– Špeciálne predpisy a požiadavky v závislosti od daného zariadenia
– Národné/regionálne predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci.
•
Nikdy neinštalujte poškodené produkty.
•
Poškodenia bezodkladne reklamujte u dopravcu.
Pri neprípustnom odstránení potrebných krytov, pri neodbornom použití, pri nesprávnej
inštalácii alebo pri nesprávnej obsluhe hrozí nebezpečenstvo Ïažkého ublíženia na
zdraví alebo vznik vecných škôd.
Ďalšie informácie sú uvedené v dokumentácii.
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
7
Bezpečnostné pokyny
Cieľová skupina
2
2.3
Cieľová skupina
Akékoľvek práce na mechanickej časti pohonu smú vykonávaÏ len odborní pracovníci
s príslušnou kvalifikáciou. Odborní pracovníci v zmysle tohto návodu sú osoby, ktoré
boli oboznámené s konštrukciou, mechanickou inštaláciou, odstránením porúch
a údržbou výrobku, a majú nasledujúcu kvalifikáciu:
•
Vzdelanie v oblasti mechaniky (napr. mechanik alebo mechatronik) zakončené
záverečnou skúškou.
•
ZnalosÏ tohto návodu na montáž a prevádzku.
Akékoľvek práce na elektrickej časti pohonu smú vykonávaÏ len odborní elektrotechnici
s príslušnou kvalifikáciou. Odborní elektrotechnici v zmysle tohto návodu sú osoby,
ktoré boli oboznámené s elektrickou inštaláciou, uvedením do prevádzky, odstránením
porúch a údržbou výrobku, a majú nasledujúcu kvalifikáciu:
•
Vzdelanie v oblasti elektrotechniky (napr. elektrotechnik alebo mechatronik) zakončené záverečnou skúškou.
•
ZnalosÏ tohto návodu na montáž a prevádzku.
Všetky práce v ostatných oblastiach, ako je transport, uskladnenie, prevádzka a likvidácia smú vykonávaÏ len osoby, ktoré boli vhodným spôsobom preškolené.
2.4
Používanie na určený účel
Prevodovky / prevodové motory sú určené pre priemyselné prevádzky a smú sa
používaÏ iba v súlade s údajmi v technickej dokumentácii SEW-EURODRIVE a údajmi,
uvedenými na typovom štítku. Zodpovedajú platným normám a predpisom. Použitie
v prostredí ohrozenom výbuchom (Ex) je zakázané, pokiaľ nie sú výslovne pre tento
účel určené.
2.5
Súvisiace podklady
Dodatočne sa musia dodržiavaÏ nasledujúce materiály a dokumenty:
8
•
Návod na montáž a prevádzku "Trojfázové motory, asynchrónne servomotory" pri
prevodových motoroch
•
Prevádzkové návody prípadne zabudovaných doplnkov
•
Katalóg "Prevodovky", resp.
•
Katalóg "Prevodové motory"
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Bezpečnostné pokyny
Transport
2.6
2
Transport
Prekontrolujte dodávku ihneď po jej dodaní. Ubezpečte sa, že nedošlo k prípadnému
poškodeniu pri transporte. Prípadné poškodenie ihneď oznámte spoločnosti
zabezpečujúcej prepravu. V prípade poškodenia nie je možné uvedenie do prevádzky.
Pevne dotiahnite zaskrutkované transportné oká. Oká sú dimenzované len na hmotnosÏ
motora alebo prevodového motora; ďalšia záÏaž sa nesmie pridávaÏ.
Použité závesné skrutky s okom zodpovedajú norme DIN 580. Predpisy a záÏaže
uvedené v tejto norme treba bezpodmienečne dodržaÏ. Ak sú na prevodovom motore
umiestnené dve závesné oká alebo závesné skrutky, je potrebné pri transporte naviazaÏ
obe závesné oká (skrutky). Smer Ïahu viazacieho lana alebo reÏaze potom podľa
DIN 580 nesmie prekročiÏ uhol 45°.
V prípade potreby použite vhodné, dostatočne primerané a dimenzované transportné
prostriedky. Transportné poistky pred uvedením do prevádzky odstráňte.
2.7
Dlhodobé skladovanie
Dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Dlhodobé skladovanie" (Æ str. 105).
2.8
Inštalácia/montáž
Dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Mechanická inštalácia" (Æ str. 17)!
2.9
Uvedenie do prevádzky/prevádzka
Pred uvedením do prevádzky skontrolujte stav oleja podľa kapitoly "Kontrola a údržba"
(Æ str. 60).
Skontroluje správny smer otáčania pri rozpojenej spojke. Všímajte si pritom
neprirodzené zvuky obrusovania pri pretáčaní.
Pre skúšobnú prevádzku bez výstupných prvkov zaistite lícované perá. Kontrolné
a ochranné zariadenia sa ani pri skúšobnej prevádzke nesmú vyraďovaÏ z funkcie.
Pri zmenách voči normálnej prevádzke (napr. zvýšené teploty, hlučnosÏ, kmitanie)
sa prevodový motor v prípade pochybností musí vypnúÏ. Zistite príčinu, prípadne
kontaktujte SEW-EURODRIVE.
2.10
Kontrola a údržba
Dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Kontrola a údržba" (Æ str. 60)!
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
9
Konštrukcia prevodovky
Princíp konštrukcie čelných prevodoviek
3
3
Konštrukcia prevodovky
UPOZORNENIE
Nasledujúce zobrazenia sú principiálne. Slúžia iba ako pomôcka na priradenie
k zoznamom jednotlivých dielcov. V závislosti od konštrukčnej veľkosti a druhu
vyhotovenia prevodovky sa môžu vyskytovaÏ odchýlky!
3.1
Princíp konštrukcie čelných prevodoviek
[59]
[100]
[47]
[181]
[42] [3]
[41]
[24]
[101]
[515]
[516]
[517]
[2]
[20]
[1]
[102]
[45]
[59]
[43]
[6] [25]
[88]
[22]
[9]
[12]
[11]
[17]
[19]
[8]
[521]
[522]
[523]
[7]
[59]
[31]
[32]
[34]
[30]
[4]
[5]
[506]
[39] [507]
[131]
[508]
[37]
19194251
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[11]
[12]
[17]
10
Pastorok
Koleso
Hriadeľ pastorka
Koleso
Hriadeľ pastorka
Koleso
Výstupný hriadeľ
Tesné pero
Tesniaci krúžok hriadeľa
Valivé ložisko
Poistný krúžok
Dištančná rúrka
[19]
[20]
[22]
[24]
[25]
[30]
[31]
[32]
[34]
[37]
[39]
[41]
Tesné pero
Odvzdušňovací ventil
Teleso prevodovky
Skrutka so závesným okom
Valivé ložisko
Valivé ložisko
Tesné pero
Dištančná rúrka
Valivé ložisko
Valivé ložisko
Poistný krúžok
Poistný krúžok
[42]
[43]
[45]
[47]
[59]
[88]
[100]
[101]
[102]
[131]
[181]
[506]
Valivé ložisko
Tesné pero
Valivé ložisko
Poistný krúžok
Uzavieracia skrutka
Poistný krúžok
Veko prevodovky
Skrutka so šesÏhrannou hlavou
Tesnenie
Uzavierací klobúčik
Uzavierací klobúčik
Lícovaná podložka
[507]
[508]
[515]
[516]
[517]
[521]
[522]
[523]
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Konštrukcia prevodovky
Princíp konštrukcie plochej prevodovky
3.2
3
Princíp konštrukcie plochej prevodovky
[2]
[515]
[516]
[517]
[43]
[42]
[41]
[181]
[20]
[45]
[59]
[22]
[1]
[3]
[161]
[30]
[4]
[32]
[59]
[31]
[506]
[37]
[507] [39]
[131] [508]
[5]
[165]
[183]
[160]
[19]
[94]
[92]
[91]
[93]
[25]
[102]
[88]
[521]
[522]
[523]
[100]
[101]
[7]
[59]
[17]
[9]
[81]
[6]
[11]
[14]
[16]
19298059
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[9]
[11]
[14]
[16]
[17]
[19]
[20]
Pastorok
Koleso
Hriadeľ pastorka
Koleso
Hriadeľ pastorka
Koleso
Dutý hriadeľ
Tesniaci krúžok hriadeľa
Valivé ložisko
Skrutka so šesÏhrannou hlavou
Výstupná príruba
Dištančná rúrka
Tesné pero
Odvzdušňovací ventil
[22]
[25]
[30]
[31]
[32]
[37]
[39]
[41]
[42]
[43]
[45]
[59]
[81]
[88]
Teleso prevodovky
Valivé ložisko
Valivé ložisko
Tesné pero
Dištančná rúrka
Valivé ložisko
Poistný krúžok
Poistný krúžok
Valivé ložisko
Tesné pero
Valivé ložisko
Uzavieracia skrutka
Krúžok Nilos
Poistný krúžok
[91]
[92]
[93]
[94]
[100]
[101]
[102]
[131]
[160]
[161]
[165]
[181]
[183]
Poistný krúžok
Podložka
Pružná podložka
Skrutka so šesÏhrannou hlavou
Veko prevodovky
Skrutka so šesÏhrannou hlavou
Tesnenie
Uzavierací klobúčik
Záslepka
Uzavierací klobúčik
Záslepka
Uzavierací klobúčik
Tesniaci krúžok hriadeľa
[506]
[507]
[508]
[515]
[516]
[517]
[521]
[522]
[523]
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
11
Konštrukcia prevodovky
Princíp konštrukcie prevodovky s kužeľovým súkolesím
3
3.3
Princíp konštrukcie prevodovky s kužeľovým súkolesím
[100]
[102]
[3]
[536]
[43] [537] [533]
[538] [534]
[535]
[20]
[22]
[45]
[2]
[59]
[114]
[101]
[113]
[42]
[19]
[8]
[59]
[119]
[25]
[84]
[116]
[523] [89] [59]
[522]
[521][88]
[1]
[7]
[59]
[6]
[59]
[83] [17]
[11]
[12]
[9]
[132]
[133]
[31]
[161]
[30] [542]
[543]
[544]
[135]
[4]
[131]
[5]
[37]
[506]
[507]
[137] [508]
[39]
19301131
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[11]
[12]
[17]
[19]
[20]
[22]
12
Pastorok
Koleso
Hriadeľ pastorka
Koleso
Hriadeľ pastorka
Koleso
Výstupný hriadeľ
Tesné pero
Tesniaci krúžok hriadeľa
Valivé ložisko
Poistný krúžok
Dištančná rúrka
Tesné pero
Odvzdušňovací ventil
Teleso prevodovky
[25]
[30]
[31]
[37]
[39]
[42]
[43]
[45]
[59]
[83]
[84]
[88]
[89]
[100]
[101]
Valivé ložisko
Valivé ložisko
Tesné pero
Valivé ložisko
Poistný krúžok
Valivé ložisko
Tesné pero
Valivé ložisko
Uzavieracia skrutka
Krúžok Nilos
Krúžok Nilos
Poistný krúžok
Uzavierací klobúčik
Veko prevodovky
Skrutka so šesÏhrannou hlavou
[102]
[113]
[114]
[116]
[119]
[131]
[132]
[133]
[135]
[161]
[506]
[507]
[508]
[521]
[521]
Tesnenie
Matica so zárezmi
Poistná podložka
Poistná podložka so závitom
Dištančná rúrka
Uzavierací klobúčik
Poistný krúžok
Oporný krúžok
Krúžok Nilos
Uzavierací klobúčik
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
[522]
[523]
[533]
[534]
[535]
[536]
[537]
[538]
[542]
[543]
[544]
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Konštrukcia prevodovky
Princíp konštrukcie závitovkových prevodoviek
3.4
3
Princíp konštrukcie závitovkových prevodoviek
[101]
[131]
[506]
[507]
[39] [137]
[59]
[20]
[100]
[102]
[37]
[5]
[43]
[30]
[22]
[2] [61] [59]
[1]
[19]
[89]
[523] [88]
[25] [522]
[521]
[59]
[7]
[6]
[9]
[520]
[12] [519]
[518]
[11]
19304203
[1]
[2]
[5]
[6]
[7]
[9]
[11]
[12]
[19]
Pastorok
Koleso
Závitovka
Závitovkové koleso
Výstupný hriadeľ
Tesniaci krúžok hriadeľa
Valivé ložisko
Poistný krúžok
Tesné pero
[20]
[22]
[25]
[30]
[37]
[39]
[43]
[59]
[61]
Odvzdušňovací ventil
Teleso prevodovky
Valivé ložisko
Valivé ložisko
Valivé ložisko
Poistný krúžok
Tesné pero
Uzavieracia skrutka
Poistný krúžok
[88]
[89]
[100]
[101]
[102]
[131]
[137]
[506]
[507]
Poistný krúžok
Uzavierací klobúčik
Veko prevodovky
Skrutka so šesÏhrannou hlavou
Tesnenie
Uzavierací klobúčik
Oporný krúžok
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
[518]
[519]
[520]
[521]
[522]
[523]
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
13
Konštrukcia prevodovky
Princíp konštrukcie prevodoviek SPIROPLAN® W10-W30
3
3.5
Princíp konštrukcie prevodoviek SPIROPLAN® W10-W30
[100]
[101]
[65]
[66]
[102]
[71]
[68]
[143]
[72]
[1]
[22]
[89]
[25]
[88]
[521]
[522]
[523]
[6]
[19]
[250]
[251]
[17]
[8]
[7]
[11]
[518]
[519]
[12] [520]
[9]
19307275
[1]
[6]
[7]
[8]
[9]
[11]
[12]
[17]
14
Pastorok
Koleso
Výstupný hriadeľ
Tesné pero
Tesniaci krúžok hriadeľa
Valivé ložisko
Poistný krúžok
Dištančná rúrka
[19]
[22]
[25]
[65]
[66]
[71]
[72]
[143]
Tesné pero
Teleso prevodovky
Valivé ložisko
Tesniaci krúžok hriadeľa
Valivé ložisko
Oporný krúžok
Poistný krúžok
Oporný krúžok
[88]
[89]
[100]
[101]
[102]
[132]
[183]
[250]
Poistný krúžok
Uzavierací klobúčik
Veko prevodovky
Skrutka so šesÏhrannou hlavou
Tesnenie
Poistný krúžok
Tesniaci krúžok hriadeľa
Poistný krúžok
[251]
[518]
[519]
[520]
[521]
[522]
[523]
Poistný krúžok
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Konštrukcia prevodovky
Princíp konštrukcie prevodoviek SPIROPLAN® W37
3.6
3
Princíp konštrukcie prevodoviek SPIROPLAN® W37
[521]
[522]
[523] [88]
[89]
[25]
[6]
[22]
[19]
[7]
[8]
[59]
[12]
[9]
[5]
[518]
[519] [11]
[520]
[33]
[32]
[59]
[44] [133]
[506]
[1]
[37]
[5]
[31]
[30]
[137]
[2]
[61]
[26] [36]
605872395
[1]
[2]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[11]
[12]
[19]
Pastorok
Koleso
Hriadeľ pastorka
Koleso
Výstupný hriadeľ
Tesné pero
Tesniaci krúžok hriadeľa
Radiálne guľkové ložisko
Poistný krúžok
Tesné pero
[22]
[24]
[25]
[26]
[30]
[31]
[32]
[33]
[36]
[37]
Teleso prevodovky
Transportné oká
Radiálne guľkové ložisko
Kryt, 1. stupeň
Radiálne guľkové ložisko
Tesné pero
Dištančná rúrka
Poistný krúžok
Skrutka so šesÏhrannou hlavou
Radiálne guľkové ložisko
[44]
[59]
[61]
[68]
[72]
[80]
[88]
[89]
[106]
[133]
O-krúžok
Uzavieracia skrutka
Poistný krúžok
Poistný krúžok
Poistný krúžok
Tesné pero
Poistný krúžok
Uzavierací klobúčik
Závrtná skrutka
Lícovaná podložka
[137]
[150]
[183]
[506]
[518]
[519]
[520]
[521]
[522]
[523]
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Lícovaná podložka
ŠesÏhranná matica
Tesniaci krúžok hriadeľa
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
Lícovaná podložka
15
Konštrukcia prevodovky
Typový štítok/Typové označenie
3
3.7
Typový štítok/Typové označenie
3.7.1
Typový štítok
Bruchsal/Germany
RF 47 /A
Typ
01.11124560001.00001.07
Nr.
0,55
Pe kW
57
n r/min
M1
IM
23,4
kg
Schmierstoff
Ma Nm
90
i 1:
23,59
Made in Germany
CLP HC 220 Synt. Öl /1,5l
181 861 9.14
210927627
fb
3.7.2
= prevádzkový faktor
FRa max
[N]
= maximálna radiálna sila na strane výstupu
FRe max
[N]
= maximálna radiálna sila na strane vstupu (s vekom AD na strane pohonu)
i
= prevodový pomer
IM
= údaj o montážnej polohe
IP..
= stupeň ochrany krytom
ne max
[1/min] = maximálne otáčky na strane vstupu
na
[1/min] = otáčky na strane výstupu
Memax
[Nm]
= maximálny krútiaci moment na strane vstupu
Ma
[Nm]
= krútiaci moment na výstupe
MR
[Nm]
= preklzový krútiaci moment pri použití adaptéra AR
MRS
[Nm]
= blokovací krútiaci moment uzávierky spätného chodu
Typové označenie
UPOZORNENIE
Podrobný prehľad typových označení a ďalšie informácie nájdete v nasledujúcej
dokumentácii:
Príklad: Čelné
prevodovky
•
Katalóg "Prevodovky", resp.
•
Katalóg "Prevodové motory"
RF
47 / A
Pre priamu montáž na motor
Konštrukčná veľkosÏ prevodovky
Konštrukčný rad prevodovky s čelným súkolesím
(prírubové vyhotovenie)
16
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Potrebné náradie/pomôcky
4
Mechanická inštalácia
4.1
Potrebné náradie/pomôcky
•
Súprava kľúčov na skrutky
•
Momentový kľúč pre:
4
– Zverné kotúče
– Adaptér pre motor
– Veko na strane vstupu s osadením pre vystredenie
4.1.1
•
NaÏahovacie zariadenie
•
Vyrovnávacie prvky (podložky, dištančné krúžky) podľa potreby
•
Upevňovací materiál pre prvky na strane vstupu a výstupu
•
Lubrikačný prostriedok (napr. NOCO®-Fluid)
•
Prostriedky na zaistenie skrutiek (pri veku s osadením pre vystredenie na strane
pohonu), napr. Loctite® 243
•
Normované diely nie sú súčasÏou dodávky
Tolerancia pri montážnych prácach
Koniec hriadeľa
Príruby
Tolerancia priemeru podľa DIN 748
• ISO k6 pri plných hriadeľoch s á Â 50 mm
• ISO m6 pri plných hriadeľoch s á > 50 mm
• ISO H7 pri dutých hriadeľoch
• Vystreďovací otvor podľa DIN 332, tvar DR
Tolerancia vystredenia osadenia, podľa DIN 42948
• ISO j6 pri b1 Â 230 mm
• ISO h6 pri b1 > 230 mm
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
17
Mechanická inštalácia
Predpoklady pre montáž
4
4.2
Predpoklady pre montáž
POZOR!
Nesprávnou montážou môže dôjsÏ k poškodeniu prevodovky alebo prevodového
motora.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
Dodržiavajte striktne pokyny uvedené v tejto kapitole.
Preverte, či sú splnené nasledujúce body:
•
údaje na typovom štítku prevodového motora súhlasia s údajmi elektrickej siete,
•
pohon nie je poškodený transportom alebo uskladnením.
•
Presvedčte sa, že sú splnené nasledovné predpoklady:
Pri štandardných prevodovkách:
– Teplota okolia v súlade s technickou dokumentáciou, typovým štítkom a tabuľkou
mazív v kapitole "Mazivá" (Æ str. 106).
– V okolí nie sú prítomné žiadne oleje, kyseliny, plyny, pary, žiarenie atď.
Pri osobitnom vyhotovení:
– Pohon je zhotovený v súlade s okolitými podmienkami. Rešpektujte údaje na
typovom štítku.
Pri závitovkových prevodovkách/prevodovkách SPIROPLAN® W:
– Nesmú sa vyskytovaÏ vysoké externé momenty zotrvačnosti, ktoré by mohli
prevodovku zaÏažiÏ v smere spätného chodu.
[Pri η’ (spätný ráz) = 2 – 1/η < 0,5 samosvornosti]
18
•
Výstupné hriadele prevodovky a dosadacie plochy príruby musíte dôkladne zbaviÏ
protikoróznych prostriedkov, znečistení a pod. Použite rozpúšÏadlo bežne dostupné
v obchodnej sieti. RozpúšÏadlá nesmú preniknúÏ na tesniace manžety hriadeľových
tesniacich krúžkov – poškodenie materiálu!
•
Pokiaľ sa v okolí vyskytujú abrazívne látky, chráňte hriadeľové tesniace krúžky na
výstupnej strane proti opotrebeniu.
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Inštalácia prevodovky
4.3
4
Inštalácia prevodovky
Prevodovka alebo prevodový motor sa smie inštalovaÏ /montovaÏ len v uvedenej
montážnej polohe. Rešpektujte údaje na typovom štítku. Prevodovky SPIROPLAN® sú,
s výnimkou typu W37, nezávislé od montážnej polohy.
Spodná konštrukcia musí maÏ nasledujúce vlastnosti:
•
rovninnosÏ
•
tlmenie chvenia
•
torzná tuhosÏ
Maximálna prípustná odchýlka rovinnosti je pre pätkové a prírubové upevnenie
(orientačné hodnoty s ohľadom na DIN ISO 1101):
•
VeľkosÏ prevodovky  67: max. 0,4 mm
•
VeľkosÏ prevodovky 77...107: max. 0,5 mm
•
VeľkosÏ prevodovky 137...147: max. 0,7 mm
•
VeľkosÏ prevodovky 157...187: max. 0,8 mm
Pätky krytu a nosné príruby sa nesmú navzájom vzoprieÏ – dodržiavajte prípustné
radiálne a axiálne sily! Pre výpočet prípustných radiálnych a axiálnych síl sa riaďte
informáciami uvedenými v kapitole "Konfigurácia" v katalógu prevodoviek a prevodových
motorov.
Pripevnite prevodový motor pomocou skrutiek triedy 8.8.
Pripevnite nasledujúci prevodový motor pomocou skrutiek triedy 10.9:
•
RF37, R37F s prírubou á 120 mm
•
RF47, R47F s prírubou á 140 mm
•
RF57, R57F s prírubou á 160 mm
•
a ďalej RZ37, RZ47, RZ57, RZ67, RZ77, RZ87
UPOZORNENIE
Pri inštalácii prevodovky dbajte na to, aby kontrolná a vypúšÏacia skrutka oleja
a odvzdušňovacie ventily boli voľne prístupné!
Skontrolujte pri tejto príležitosti aj príslušnú náplň oleja podľa montážnej polohy (pozri
kapitolu "Množstvá náplne maziva", Æ str. 109) alebo údaje na typovom štítku).
Prevodovky sú z výroby naplnené požadovaným množstvom oleja. Nepatrné odchýlky
na kontrolnej skrutke stavu oleja sú podmienené montážnou polohou a v rámci
výrobných tolerancií sú prípustné.
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
19
Mechanická inštalácia
Inštalácia prevodovky
4
Pri zmene montážnej polohy upravte zodpovedajúcim spôsobom množstvo
náplne maziva a polohu odvzdušňovacieho ventilu. Rešpektujte pritom pokyny
uvedené v kapitole "Množstvá náplne maziva" (Æ str. 109) a kapitole "Montážne polohy"
(Æ str. 78).
Pri prevodovkách typu K pri zmene montážnej polohy na M5 alebo M6 alebo medzi
týmito polohami prosím kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom SEW.
Pri prevodovkách typu S konštrukčnej veľkosti S47 ... S97 prosím kontaktujte pri zmene
montážnej polohy na M2 a M3 oddelenie služieb zákazníkom SEW.
Pri nebezpečenstve elektrochemickej korózie používajte medzi prevodovkou
a pracovným strojom 2 až 3 mm hrubú oddeľovaciu vložku z plastu. Použitý plast musí
maÏ elektrický zvodový odpor < 109 Ê. Elektrochemická korózia môže vzniknúÏ medzi
rozdielnymi kovmi ako napr. medzi liatinou a ušľachtilou oceľou. Svorníky tak isto
opatrite podložkami z plastu! Skriňu dodatočne uzemnite – použite uzemňovacie
skrutky na motore.
4.3.1
UÏahovacie momenty upevňovacích skrutiek
Prevodové motory uÏahujte nasledujúcimi momentmi:
UÏahovací moment Skrutka / matica
Trieda pevnosti 8.8
Skrutka / Matica
[Nm]
M6
11
M8
25
M10
48
M12
86
M16
210
M20
410
M24
710
M30
1 450
M36
2 500
M42
4 600
M48
6 950
M56
11 100
Uvedené čelné prevodové motory v prírubovom vyhotovení uÏahujte nasledujúcimi
zvýšenými uÏahovacími momentmi:
Príruba
Prevodovka
Skrutka / Matica
UÏahovací moment Skrutka / matica
Trieda pevnosti 10.9
[Nm]
20
120
RF37
M6
14
140
RF47
M8
35
160
RF57
M8
35
60ZR
RZ37
M8
35
70ZR
RZ47
M8
35
80ZR
RZ57
M10
69
95ZR
RZ67
M10
69
110ZR
RZ77
M12
120
130ZR
RZ87
M12
120
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Inštalácia prevodovky
4.3.2
4
Upevnenie prevodoviek
Prevodovka
v pätkovom
vyhotovení
Nasledujúca tabuľka znázorňuje veľkosti závitov prevodoviek v pätkovom vyhotovení
v závislosti od typu prevodovky a konštrukčnej veľkosti:
Typ prevodovky
Skrutka
R / R..F
M6
07
M8
17/27/37
RX
Prevodovky
s prírubou vo
vyhotovení B5
K / KH..B /
KV..B / KA..B
S
W
10/20
27/37
M10
Prevodovka
vo vyhotovení
s prírubou B14
a/alebo s dutým
hriadeľom
F/
FH..B / FA..B
37
57
47
37/47
47/57
M12
47/57/67
67
57/67
57/67
67
M16
77/87
77/87
77/87
77
77
M20
97
97/107
97
87
87
M24
107
107
97
97
M30
137
127
107/167
M36
147/167
157
127/157/187
30/37
Nasledujúca tabuľka znázorňuje veľkosti závitov prevodoviek s prírubou B14 a/alebo
dutým hriadeľom v závislosti od typu prevodovky a konštrukčnej veľkosti:
Typ prevodovky
Skrutka
RZ
M6
07/17/27
M8
37/47
M10
57/67
M12
77/87
FAZ / FHZ
KAZ /
KHZ / KVZ
SA /
SAZ / SHZ
WA
37
10/20/30
27/37/47
37/47
47/57
37
57/67/77
57/67/77
67/77
87/97
M16
87/97
87/97
M20
107/127
107/127
M24
157
157
Nasledujúca tabuľka znázorňuje veľkosti závitov prevodoviek s prírubou B5 v závislosti
od typu prevodovky, konštrukčnej veľkosti a priemeru príruby:
Typ prevodovky
á
príruby
[mm]
Skrutka
RF /
R..F / RM
FF /
FAF / FHF
KF / KAF /
KHF / KVF
SF /
SAF /SHF
WF / WAF
80
M6
10
110
M8
20
120
M6
07/17/27
140
M8
07/17/27
160
M8
07/17/27/37/47
27/37
200
M10
37/47/57/67
47
250
M12
57/67/77/87
57/67
57/67
77
300
M12
67/77/87
77
77
350
M16
77/87/97/107
87
87
87
450
M16
97/107/137/147
97/107
97/107
97
550
M16
107/137/147/167
127
127
660
M20
147/167
157
157
37
10/20/30/37
37
37/47
30/37
47
57/67
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
21
Mechanická inštalácia
Inštalácia prevodovky
4
4.3.3
Inštalácia vo vlhkých priestoroch alebo na voľnom priestranstve
Pre používanie vo vlhkých priestoroch alebo na voľnom priestranstve sa dodávajú
pohony v antikoróznom vyhotovení so zodpovedajúcim ochranným lakom na povrchu.
V prípade potreby opravte vzniknuté poškodenia laku (napr. na odvzdušňovacom
ventile alebo v oblasti prepravných ôk).
Pri prístavbe motora na adaptér AM, AQ, AR, AT je potrebné zatesniÏ dosadacie plochy
príruby vhodným tesniacim prostriedkom napr. B. Loctite® 574.
4.3.4
Odvzdušnenie prevodovky
Pri nasledujúcich prevodovkách nie je potrebné odvzdušnenie:
•
R07 – v montážnych polohách M1, M2, M3, M5 a M6
•
R17, R27 a F27 – v montážnych polohách M1, M3, M5 a M6
•
Prevodovky SPIROPLAN® W10, W20, W30
SEW-EURODRIVE dodáva všetky ostatné prevodovky s odvzdušňovacím ventilom
montovaným a aktivovaným podľa danej montážnej polohy.
Výnimky:
1. SEW dodáva nasledujúce prevodovky so zaslepovacou skrutkou na mieste plánovaného odvzdušňovacieho otvoru:
– Výkyvné montážne polohy, podľa možnosti
– Prevodovky pre montáž v šikmej polohe
Odvzdušňovací ventil je v svorkovej skrini motora. Pred uvedením do prevádzky
musíte najvyššie položenú zaslepovaciu skrutku nahradiÏ dodaným odvzdušňovacím
ventilom.
2. Pri prídavných prevodovkách, ktoré treba odvzdušniÏ na vstupnej strane, je
priložený odvzdušňovací ventil v plastovom vrecku.
3. SEW dodáva prevodovky v uzavretom vyhotovení bez odvzdušňovacieho ventilu.
22
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Inštalácia prevodovky
Aktivovanie
odvzdušňovacieho
ventilu
4
Skontrolujte, či je odvzdušňovací ventil aktivovaný. Pokiaľ odvzdušňovací ventil nie je
aktivovaný, treba pred uvedením prevodovky do prevádzky odstrániÏ transportnú
ochranu odvzdušňovacieho ventilu!
1. Odvzdušňovací ventil s transportnou ochranou
211319051
2. Odstránenie transportnej poistky
211316875
3. Aktivovaný odvzdušňovací ventil
211314699
4.3.5
Lakovanie prevodovky
POZOR!
Odvzdušňovacie ventily a hriadeľové tesniace krúžky sa môžu pri lakovaní alebo
opravách laku poškodiÏ.
Nebezpečenstvo vzniku hmotnej škody.
• Odvzdušňovacie ventily a ochrannú manžetu hriadeľového tesniaceho krúžku pred
nanášaním laku dôkladne oblepte ochrannou páskou.
• Po dokončení lakovacích prác nalepenú pásku odstráňte.
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
23
Mechanická inštalácia
Prevodovka s plným hriadeľom
4
4.4
Prevodovka s plným hriadeľom
4.4.1
Montáž vstupných a výstupných prvkov
POZOR!
Nesprávna montáž môže maÏ za následok poškodenie ložísk, krytu alebo hriadeľa.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
Montáž pomocou
nasadzovacieho
prípravku
•
Vstupné a výstupné prvky montujte len pomocou nasadzovacieho prípravku.
Na nasadenie použite strediaci otvor so závitom umiestnený na konci hriadeľa.
•
Remenice, spojky, pastorky atď. nenasúvajte na zakončenie hriadeľa v žiadnom
prípade údermi kladiva.
•
Pri montáži remeníc rešpektujte správne napnutie remeňa podľa údajov výrobcu.
•
Nasadené prenosové prvky musia byÏ vyvážené a nesmú vyvolávaÏ žiadne neprípustné radiálne alebo axiálne sily (prípustné hodnoty pozri katalóg "Prevodové
motory" alebo "Pohony s ochranou proti explózii").
Nasledujúci obrázok znázorňuje príklad nasadzovacieho prípravku na montáž spojok
alebo nábojov na koniec hriadeľov prevodoviek alebo motorov. Pokiaľ možno skrutku
bez problémov dotiahnuÏ, je možné prípadne ustúpiÏ od použitia axiálneho ložiska na
nasadzovacom prípravku.
[2]
[1]
[3]
211368587
[1] Koniec hriadeľa prevodovky
[2] Axiálne ložisko
[3] Náboj spojky
24
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Prevodovka s plným hriadeľom
Zamedzenie
vzniku veľkých
radiálnych síl
4
Na zamedzenie vzniku veľkých radiálnych síl: Vykonajte montáž ozubených
a reÏazových kolies podľa obr. B.
[1]
[1]
[A]
[B]
211364235
[1] Náboj
[A] nevhodné
[B] správne
UPOZORNENIE
Montáž si uľahčíte, ak príslušný výstupný prvok vopred natriete mazivom alebo krátko
zahrejete (na 80 ... 100 °C).
4.4.2
Montáž spojok
POZOR!
Vstupné a výstupné prvky, ako sú remenice, spojky atď., sa počas prevádzky rýchlo
pohybujú.
Nebezpečenstvo zovretia a pomliaždenia.
•
Zakryte vstupné a výstupné prvky ochranou proti dotyku.
Pri montáži spojok vykonajte nasledujúcu kompenzáciu podľa údajov výrobcu spojky.
a) maximálna a minimálna vzdialenosÏ
b) axiálny posun
c) uhol vyosenia
a)
b)
c)
211395595
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
25
Mechanická inštalácia
Momentové páky pre násuvné prevodovky
4
4.5
Momentové páky pre násuvné prevodovky
POZOR!
Nesprávna montáž môže maÏ za následok poškodenie prevodovky.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
4.5.1
•
Momentové páky pri montáži nepredpínajte!
•
Na upevnenie momentových pák používajte výhradne skrutky pevnostnej triedy 8.8.
Plochá prevodovka
Nasledujúci obrázok znázorňuje zachytenie krútiaceho momentu pri plochých
prevodovkách.
d
[3]
ΔL
c
øa
[1]
øb +0.5
[2]
211366411
[1]
Skrutka
[2]
Podložka
[3]
Matica
Pri montáži kovového dorazu postupujte nasledujúcim spôsobom:
1. Použite skrutky [1] a podložky podľa nasledujúcej tabuľky.
2. Na zaistenie skrutkového spoja použite 2 matice [3].
3. Dotiahnite skrutku tak, aby sa dosiahlo predpätie gumených dorazov "Í L" podľa
tabuľky.
26
Prevodovka
Priemer
FA27
FA37
FA47
FA57
FA67
FA77
FA87
FA97
FA107
FA127
FA157
a [mm]
40
40
40
40
40
60
60
80
80
100
120
Gumené dorazy
Vnútorný
priemer
b [mm]
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
21,0
21,0
25,0
25,0
32,0
32,0
Dĺžka
(uvoľnené)
c [mm]
20
20
20
20
20
30
30
40
40
60
60
Šírka kotúča
Í L (napnuté)
d [mm]
5
5
5
5
5
10
10
12
12
15
15
[mm]
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
3
3
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Momentové páky pre násuvné prevodovky
4.5.2
4
Kužeľovočelné prevodovky
Následujúci obrázok znázorňuje zachytenie krútiaceho momentu pri kužeľovočelných
prevodovkách.
•
Puzdro [1] osaďte z oboch strán.
•
Stranu B prípojky namontujte zrkadlovo k strane A.
[1]
211362059
Prevodovka
KA37
KA47
KA67
KA77
KA87
KA97
KA107
KA127
KA157
4.5.3
Svorníky
4 × M10 × 25 – 8.8
4 × M10 × 30 – 8.8
4 × M12 × 35 – 8.8
4 × M16 × 40 – 8.8
4 × M16 × 45 – 8.8
4 × M20 × 50 – 8.8
4 × M24 × 60 – 8.8
4 × M36 × 130 – 8.8
4 × M36 × 130 – 8.8
UÏahovací moment
48 Nm
48 Nm
86 Nm
210 Nm
210 Nm
410 Nm
710 Nm
2 500 Nm
2 500 Nm
Závitovkové prevodovky
Nasledujúci obrázok znázorňuje zachytenie krútiaceho momentu pri závitovkových
prevodovkách.
•
Puzdro [1] osaďte z oboch strán.
[1]
211491723
Prevodovka
SA37
SA47
SA57
SA67
SA77
SA87
SA97
Svorníky
4 x M6 × 16 – 8.8
4 x M8 × 20 – 8.8
6 x M8 × 20 – 8.8
8 x M12 × 25 – 8.8
8 x M12 × 35 – 8.8
8 x M16 × 35 – 8.8
8 x M16 × 35 – 8.8
UÏahovací moment
11 Nm
25 Nm
25 Nm
86 Nm
86 Nm
210 Nm
210 Nm
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
27
Mechanická inštalácia
Momentové páky pre násuvné prevodovky
4
4.5.4
Prevodovky SPIROPLAN® W
Nasledujúci obrázok znázorňuje zachytenie krútiaceho momentu pri prevodovkách
SPIROPLAN® W.
Puzdro [1] osaďte z oboch strán.
45˚
•
[1]
211489547
Prevodovka
WA10
WA20
WA30
WA37
28
Svorníky
4 x M6 × 16
4 x M6 × 16
4 x M6 × 16
4 x M8 × 20
UÏahovací moment
11 Nm
11 Nm
11 Nm
25 Nm
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky s drážkou pre lícované pero alebo s viacdrážkovým ozubením
4.6
4
Násuvné prevodovky s drážkou pre lícované pero alebo s viacdrážkovým
ozubením
UPOZORNENIE
Pri návrhu zákazníckeho hriadeľa dbajte aj na dodržiavanie konštrukčných pokynov
v katalógu prevodových motorov!
4.6.1
Montážne pokyny
1. Naneste prípravok NOCO® a dôkladne ho rozotrite
®
O
C
O I
N U
L
F
®
O
C
O I
N U
L
F
211516171
2. Namontujte hriadeľ a zaistite ho v axiálnom smere
(montáž sa uľahčí použitím nasadzovacieho prípravku)
V nasledujúcich odsekoch sú opísané 3 spôsoby montáže:
•
2A: štandardný rozsah dodávky
•
2B: súprava na montáž/demontáž pri zákazníckom hriadeli s osadením
•
2C: súprava na montáž/demontáž pri zákazníckom hriadeli bez osadenia
2A: Montáž so štandardným rozsahom dodávky
[1]
[2]
[3]
[4]
A
[5]
211518347
[1] Krátka upevňovacia skrutka (štandardný rozsah dodávky)
[2] Pružná podložka
[3] Podložka
[4] Poistný krúžok
[5] Zákaznícky hriadeľ
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
29
4
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky s drážkou pre lícované pero alebo s viacdrážkovým ozubením
2B: montáž pomocou súpravy SEW-EURODRIVE na montáž a demontáž (Æ str. 34)
– Zákaznícky hriadeľ s osadením
[1]
[2]
[3]
B
[4]
[5]
211520523
[1] Upevňovacia skrutka
[2] Pružná podložka
[3] Podložka
[4] Poistný krúžok
[5] Zákaznícky hriadeľ s osadením
2C: montáž pomocou súpravy SEW-EURODRIVE na montáž a demontáž (Æ str.
34)
– Zákaznícky hriadeľ bez osadenia
[1]
[2]
[3]
[4]
C
[5]
[6]
211522699
[1] Upevňovacia skrutka
[2] Pružná podložka
[3] Podložka
[4] Poistný krúžok
[5] Dištančná rúrka
[6] Zákaznícky hriadeľ bez osadenia
30
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky s drážkou pre lícované pero alebo s viacdrážkovým ozubením
4
3. Dotiahnite upevňovaciu skrutku zodpovedajúcim momentom (pozri tabuľku).
211524875
Skrutka
UÏahovací moment [Nm]
M5
5
M6
8
M10/12
20
M16
40
M20
80
M24
200
UPOZORNENIE
Na zabránenie korózie v lícovaní odporúčame zákaznícky hriadeľ voľne pretočiÏ medzi
dve dosadacie plochy!
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
31
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky s drážkou pre lícované pero alebo s viacdrážkovým ozubením
4
4.6.2
Pokyny na demontáž
Opis platí len vtedy, pokiaľ bola prevodovka namontovaná pomocou súpravy SEWEURODRIVE na montáž a demontáž (Æ str. 34). Rešpektujte pokyny uvedené v kapitole
"Pokyny na montáž" (Æ str. 29), bod 2B alebo 2C.
1. Povoľte upevňovaciu skrutku [1].
2. Diely [2] až [4] odstráňte spolu s dištančnou rúrkou [5] (ak je prítomná).
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
211527051
[1] Upevňovacia skrutka
[2] Pružná podložka
[3] Podložka
[4] Poistný krúžok
[5] Dištančná rúrka
[6] Zákaznícky hriadeľ
3. Medzi zákaznícky hriadeľ [6] a poistný krúžok [4] nasaďte odtláčací kotúč [8]
a maticu s poistkou proti pretočeniu [7] z montážnej/demontážnej súpravy SEWEURODRIVE.
4. Poistný krúžok [4] nasaďte naspäÏ.
32
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky s drážkou pre lícované pero alebo s viacdrážkovým ozubením
4
5. Poistnú skrutku [1] zaskrutkujte naspäÏ. Teraz môžete uÏahovaním skrutky prevodovku
odtlačiÏ z hriadeľa.
[1]
[4]
[7]
[8]
[6]
211529227
[1] Upevňovacia skrutka
[4] Poistný krúžok
[6] Zákaznícky hriadeľ
[7] Poistná matica
[8] Odtláčací kotúč
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
33
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky s drážkou pre lícované pero alebo s viacdrážkovým ozubením
4
4.6.3
Montážna/demontážna súprava SEW
Montážnu/demontážnu súpravu SEW-EURODRIVE
nasledujúceho objednávacieho čísla.
možno
objednaÏ
podľa
[1]
[7]
[8]
[7]
[1]
211531403
[1] Upevňovacia skrutka
[7] Matica na demontáž s poistkou proti pretočeniu
[8] Odtláčacia podložka
DH7
[mm]
M1)
C4
[mm]
C5
[mm]
C6
[mm]
U-0,5
[mm]
T-0,5
[mm]
D3-0,5
[mm]
WA..10
16
M5
5
WA..20
18
M6
5
5
12
6
13,5
4,5
18
15,7
50
643 712 5
5,5
20,5
17,7
25
643 682 X
WA..20, WA..30, SA..37, WA..37
20
M6
FA..27, SA..47
25
M10
5
6
5
10
15,5
5,5
22.5
19,7
25
643 683 8
20
7,5
28
24,7
35
643 684 6
FA..37, KA..37, SA..47, SA..57
30
M10
FA..47, KA..47, SA..57
35
M12
5
5
10
25
7,5
33
29,7
35
643 685 4
12
29
9,5
38
34,7
45
FA..57, KA..57, FA..67, KA..67, SA..67
40
M16
643 686 2
5
12
34
11,5
41,9
39,7
50
643 687 0
SA..67
FA..77, KA..77, SA..77
45
50
M16
5
12
38,5
13,5
48,5
44,7
50
643 688 9
M16
5
12
43,5
13,5
53,5
49,7
50
FA..87, KA..87, SA..77, SA..87
643 689 7
60
M20
5
16
56
17,5
64
59,7
60
643 690 0
FA..97, KA..97, SA..87, SA..97
70
M20
5
16
65,5
19,5
74,5
69,7
60
643 691 9
FA..107, KA..107, SA..97
90
M24
5
20
80
24,5
95
89,7
70
643 692 7
FA..127, KA..127
100
M24
5
20
89
27,5
106
99,7
70
643 693 5
FA..157, KA..157
120
M24
5
20
107
31
127
119,7
70
643 694 3
Typ
L4
Objednávacie
[mm] číslo montážnej/
demontážnej
súpravy
1) Upevňovacia skrutka
34
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky s drážkou pre lícované pero alebo s viacdrážkovým ozubením
4
UPOZORNENIE
Pri opísanej montážnej súprave SEW na upevnenie zákazníckeho hriadeľa ide
o odporúčanie SEW-EURODRIVE. Treba vždy preskúšaÏ, či je táto konštrukcia
schopná kompenzovaÏ prítomné axiálne sily. V špeciálnych prípadoch použitia (napr.
upevnenie hriadeľa miešačky) sa musí nasadiÏ iná konštrukcia na axiálne poistenie.
V týchto prípadoch je vždy možné nasadiÏ axiálne istenie vlastnej výroby. Popri tom je
potrebné zabezpečiÏ, aby táto konštrukcia nevytvárala potenciálny zdroj zážihu podľa
DIN EN 13463 (napr. iskry vznikajúce pri nárazoch).
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
35
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky so zverným kotúčom
4
4.7
Násuvné prevodovky so zverným kotúčom
4.7.1
Montážne pokyny
POZOR!
Utiahnutie upínacích skrutiek bez namontovaného hriadeľa môže viesÏ k deformácii
dutého hriadeľa.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
Upínacie skrutky uÏahujte len vtedy, ak je namontovaný hriadeľ.
1. Upínacie skrutky uvoľnite o niekoľko závitov (nevyskrutkujte ich úplne)!
A
B
211533579
2. Dôkladne odmastite otvor dutého hriadeľa a hnací hriadeľ.
211535755
36
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky so zverným kotúčom
4
3. Odmastený dutý/hnací hriadeľ
211537931
4. Na hnací hriadeľ naneste v oblasti objímky prípravok NOCO® Fluid.
Zvieracia oblasÏ zverného kotúča pritom musí zostaÏ bez maziva! NOCO® Fluid sa
preto nikdy nesmie nanášaÏ priamo na puzdro, pretože po zasunutí hnacieho
hriadeľa môže pasta vniknúÏ do zvieracej oblasti zverného kotúča.
211540107
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
37
4
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky so zverným kotúčom
5. Namontujte hnací hriadeľ.
– Dbajte na rovinnosÏ vonkajších krúžkov zverného kotúča2).
– Pri prevodovkách s nákružkom hriadeľa:
Namontujte zverný kotúč na doraz nákružku.
– Pri prevodovkách bez nákružku hriadeľa:
Zverný kotúč namontujte do vzdialenosti 1 až 2 mm od krytu prevodovky.
– Upínacie skrutky doÏahujte postupne jednu po druhej niekoľkokrát dokola (nie
krížom) pomocou momentového kľúča. UÏahovacie momenty sú uvedené
v nasledujúcej tabuľke.
s>0mm
1-2mm
211542283
6. Po montáži skontrolujte, či je zvyšková medzera s medzi vonkajším krúžkom
a zverným kotúčom > 0 mm.
7. Namažte vonkajšiu plochu dutého hriadeľa v oblasti zverného kotúča, aby nedošlo
k vzniku korózie.
Typ prevodovky
Skrutka
SH37
KH37...77
FH37...77
SH47...77
KH87/97
FH87/97
SH87/97
KH107
FH107
KH127/157
FH127/157
WH37
Nm
M5
5
M6
12
M8
30
M10
59
M12
100
KH167
M16
250
KH187
M20
470
max.1)
60°
1) maximálny uhol utiahnutia na jeden krok
38
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky so zverným kotúčom
4.7.2
4
Pokyny na demontáž
POZOR!
Nebezpečenstvo zovretia a pomliaždenia pri nesprávnej montáži Ïažkých súčastí.
Nebezpečenstvo poranenia
•
Rešpektujte nasledujúce pokyny na demontáž.
•
Správne namontujte zverný kotúč.
1. Povoľujte upínacie skrutky jednu po druhej vždy o štvrtinu otáčky, aby nemohlo dôjsÏ
k spriečeniu vonkajších krúžkov.
2. Rovnomerne a postupne uvoľnite upínacie skrutky. Upínacie skrutky sa nesmú
úplne vyskrutkovaÏ.
3. Vymontujte hriadeľ, resp. stiahnite náboj z hriadeľa. (Prípadnú vrstvu hrdze, ktorá sa
môže vytvoriÏ na hriadeli pred nábojom, treba najprv odstrániÏ).
4. Snímte zverný kotúč z náboja.
4.7.3
Očistenie a namazanie
Demontované zverné kotúče netreba pred novým stiahnutím demontovaÏ.
Pokiaľ je zverný kotúč znečistený, vyčistite ho a namažte.
Namažte kužeľové plochy niektorým z nasledujúcich mazív:
Mazivo (Mo S2)
Konzistencia
Molykote 321 (klzný lak)
Molykote Spray (práškový sprej)
Molykote G Rapid
Aemasol MO 19P
Aemasol DIO-sétral 57 N (klzný lak)
Sprej
Sprej
Sprej alebo pasta
Sprej alebo pasta
Sprej
Namažte upínacie skrutky viacúčelovou vazelínou, napr. Molykote BR 2 alebo
podobnou.
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
39
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky so systémom TorqLOC®
4
4.8
Násuvné prevodovky so systémom TorqLOC®
1. Vyčistite zákaznícky hriadeľ a vnútornú stranu dutého hriadeľa. Uistite sa, že sú
odstránené všetky zvyšky tukov a olejov.
2. Namontujte dorazový krúžok a objímku na zákaznícky hriadeľ.
211941003
3. Na objímku naneste prípravok NOCO®-Fluid a dôkladne ho rozotrite.
O
C
O D
N UI
L
F
®
211938827
4. Nasuňte prevodovku na zákaznícky hriadeľ.
211936651
40
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky so systémom TorqLOC®
4
5. Namontujte momentovú páku (nedoÏahujte skrutky).
K...
F...
S...
211943179
6. Nasuňte objímku až po doraz do prevodovky.
211945355
7. Pevne dotiahnite všetky upevňovacie skrutky momentovej páky.
211947531
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
41
4
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky so systémom TorqLOC®
8. Zaistite objímku dorazovým krúžkom. Dorazový krúžok na objímke dotiahnite
príslušným momentom podľa nasledujúcej tabuľky:
212000907
Typ
KT/FT
Poniklované
[štandard]
ST
Ušľachtilá oceľ
UÏahovací moment [Nm]
–
37
18
7,5
37
47
18
7,5
47
57
18
7,5
57, 67
67
35
18
77
77
35
18
87
87
35
18
97
97
35
18
107
–
38
38
127
–
65
65
157
–
150
150
9. Uistite sa, že sú všetky skrutky povolené a nasuňte zverný kotúč na dutý hriadeľ.
212003083
42
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky so systémom TorqLOC®
4
10.Nasuňte protikus objímky na zákaznícky hriadeľ aj na dutý hriadeľ.
212005259
11.Zverný kotúč dôkladne usaďte.
12.Poklepte ľahko na protibežnú objímku aby ste sa uistili, že pevne sedí v dutom
hriadeli.
212007435
13.Skontrolujte, či zákaznícky hriadeľ "sedí" v protikuse objímky.
212009611
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
43
4
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky so systémom TorqLOC®
14.Dotiahnite skrutky zverného kotúča len rukou a presvedčte sa, že oba krúžky
zverného kotúča sú rovnobežné.
212011787
15.Upínacie skrutky dotiahnite jednu po druhej niekoľkokrát dokola (nie krížom)
zodpovedajúcim krútiacim momentom podľa nasledujúcej tabuľky:
> 0mm
212013963
Typ
KT/FT
44
Poniklované
[štandard]
ST
Ušľachtilá oceľ
UÏahovací moment [Nm]
–
37
4,1
6,8
37
47
10
6,8
47
57
12
6,8
57, 67
67
12
15
77
77
30
30
87
87
30
50
97
97
30
50
107
–
59
50
127
–
100
120
157
–
100
120
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Násuvné prevodovky so systémom TorqLOC®
4
16.Po montáži skontrolujte, či je zvyšková medzera s medzi vonkajším krúžkom
a zverným kotúčom > 0 mm.
17.Zvyšková medzera medzi protikusom objímky a koncom dutého hriadeľa a medzera
medzi dorazovým krúžkom objímky a zverným krúžkom musí byÏ > 0 mm.
> 0 mm
> 0 mm
212016139
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
45
Mechanická inštalácia
Montáž ochranného krytu
4
4.9
Montáž ochranného krytu
POZOR!
Výstupné prvky sa počas prevádzky rýchlo pohybujú.
Nebezpečenstvo zovretia a pomliaždenia.
4.9.1
•
Pred začatím prác vypnite napájanie motora a zabezpečte ho proti neúmyselnému
zapnutiu!
•
Zakryte vstupné a výstupné prvky ochranou proti dotyku.
Montáž otočného krycieho veka
1
1. Otočné krycie veko nasuňte na zverný kotúč tak, aby zaklaplo.
4.9.2
Montáž pevného krycieho veka
1
2
1. Pred upevnením krytu najprv odstráňte plastové zátky na kryte prevodovky (pozrite
obr. 1)
2. Kryt pomocou priložených skrutiek upevnite na kryt prevodovky (pozrite obr. 2)
4.9.3
Montáž bez krycieho veka
V špeciálnych prípadoch použitia ako napr. priechodné hriadele nemôžete namontovaÏ
krycie veko. V takých prípadoch je možná prevádzka bez krycieho veka, pokiaľ výrobca
prístroja alebo zariadenia pomocou zodpovedajúcich doplnkov zaistí splnenie
požadovaného stupňa ochrany.
Ak sú kvôli tomu potrebné osobitné opatrenia pri obsluhe alebo údržbe, musia byÏ
opísané v návode na obsluhu zariadenia alebo súčasti.
46
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Spojka adaptéra AM
4.10
4
Spojka adaptéra AM
4.10.1 Adaptér IEC AM63 – 280 / Adaptér NEMA AM56 – 365
212099979
[1]
Hriadeľ motora
[479]
Polovica spojky
[481]
Nastavovacia skrutka so zárezom
[484]
Tesné pero
[491]
Dištančná rúrka
1. Vyčistite hriadeľ motora a plochy prírub motora i adaptéra.
2. Odstráňte tesné pero hriadeľa motora a nahraďte ho tesným perom [484], ktoré je
súčasÏou dodávky (nie AM63 a AM250).
3. Zahrejte polovicu spojky [479] cca na 80 – 100 °C a nasuňte ju na hriadeľ motora.
Polohu nastavte nasledujúcim spôsobom:
– Adaptér IEC AM63 – 225 na doraz k nákružku hriadeľa motora.
– Adaptér IEC AM250 – 280 na rozmer A.
– Adaptér NEMA pomocou dištančnej rúrky [491] na rozmer A.
4. Zaistite lícované pero a polovicu spojky pomocou závitového kolíka [481] s použitím
uÏahovacieho momentu TA podľa tabuľky na hriadeli motora.
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
47
4
Mechanická inštalácia
Spojka adaptéra AM
5. Skontrolujte rozmer A.
6. Utesnite stykové plochy medzi adaptérom a motorom vhodným prostriedkom na
utesnenie plôch.
7. Namontujte motor na adaptér, zuby spojky na hriadeli adaptéra pritom musia
zasahovaÏ do plastovej vačky.
IEC AM
63 / 71
80 / 90
100 / 112
132
160 / 180
200
225
250 / 280
A
24,5
31,5
41,5
54
76
78,5
93,5
139
TA
1,5
1,5
4,8
4,8
10
17
17
17
Závit
M4
M4
M6
M6
M8
M10
M10
M10
NEMA AM
56
143 / 145
182 / 184
213 / 215
254 / 256
284 / 286
324 / 326
364 / 365
A
46
43
55
63,5
78,5
85,5
107
107
TA
1,5
1,5
4,8
4,8
10
17
17
17
Závit
M4
M4
M6
M6
M8
M10
M10
M10
UPOZORNENIE
Na zabránenie korózie v lícovaní odporúčame na hriadeľ motora pred montážou
polovíc spojky naniesÏ NOCO®-Fluid.
POZOR!
Pri montáži motora na adaptér môže do adaptéra preniknúÏ vlhkosÏ.
Nebezpečenstvo vzniku hmotnej škody!
•
48
Utesnite adaptér anaerobným kvapalinovým tesnením
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Spojka adaptéra AM
4
Prípustné
zaÏaženia
POZOR!
Pri montáži motora môže dôjsÏ k vzniku neprípustne vysokých zaÏažení.
Nebezpečenstvo vzniku hmotnej škody!
•
Hodnoty zaÏaženia uvedené v nasledujúcej tabuľke nesmú byÏ v žiadnom prípade
prekročené.
X
Fq
18513419
Fq1) [N]
Typ adaptéra
IEC
NEMA
x1) [mm]
Adaptér IEC
Adaptér NEMA
AM63/71
AM56
77
530
410
AM80/90
AM143/145
113
420
380
AM100/112
AM182/184
144
2000
1760
AM1322)
AM213/21522)
1600
1250
186
AM132..
AM213/215
AM160/180
AM254/286
251
4700
3690
4600
4340
AM200/225
AM324-AM365
AM250/280
–
297
5600
5250
390
11200
–
1)
Maximálna prípustná sila nadstavbového motora Fqmax sa pri zväčšení odstupu Ïažiska x musí
lineárne znížiÏ. Pri zmenšení vzdialenosti Ïažiska x nie je prípustné žiadne zvýšenie maximálnej
možnej sily Fqmax.
2)
Priemer výstupnej príruby adaptéra: 160 mm
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
49
Mechanická inštalácia
Spojka adaptéra AM
4
Adaptér AM
s blokovaním
spätného chodu
AM../RS
Pred montážou alebo pred uvedením do prevádzky skontrolujte smer otáčania pohonu.
V prípade chybného smeru otáčania prosím kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom
SEW-EURODRIVE.
Uzávierka spätného chodu má bezúdržbovú prevádzku a nevyžaduje žiadnu ďalšiu
údržbu. Uzávierky spätného chodu majú v závislosti na konštrukčnej veľkosti takzvané
minimálne otáčky odklopenia (pozrite nasledovnú tabuľku).
POZOR!
Pri podkročení minimálnych otáčkach odklopenia podliehajú uzávierky spätného
chodu opotrebovaniu a vplyvom trenia dochádza k zvýšenému zahrievaniu.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
Pri menovitej prevádzke nesmie dôjsÏ k podkročeniu minimálnych otáčok odklopenia.
•
Počas rozbehu a brzdenia je podkročenie minimálnych otáčok odklopenia prípustné.
Maximálny blokovací moment blokovania
spätného chodu
[Nm]
Minimálne otáčky
odklopenia
[1/min]
AM80/90/RS,
AM143/145/RS
45
800
AM100/112/RS,
AM182/184/RS
200
670
AM132/RS,
AM213/215/RS
470
660
AM160/180/RS,
AM254/286/RS
630
550
AM200/225/RS,
AM324-365/RS
1430
600
Typ
50
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Spojka adaptéra AQ.
4.11
4
Spojka adaptéra AQ.
4.11.1 Adaptér AQA80 – 190 / Adaptér AQH80 – 190
AQA
AQH
479
479
1
1
2
A
3
A
212114955
1 Hriadeľ motora
2 Závitový kolík
3 Skrutka
AQA = s drážkou pre lícované pero
AQH = bez drážky pre lícované pero
1. Vyčistite hriadeľ motora a plochy prírub motora i adaptéra.
2. Vyhotovenie AQH: Povoľte skrutky na polovici spojky (479) a uvoľnite kónické
spojenie.
3. Zahrejte polovicu spojky (80 °C – 100 °C) a nasuňte ju na hriadeľ.
Vyhotovenie AQA / AQH: až na vzdialenosÏ "A" (pozri tabuľku).
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
51
4
Mechanická inštalácia
Spojka adaptéra AQ.
4. Vyhotovenie AQH: Skrutky v polovici spojky dotiahnite rovnomerne krížom,
niekoľkokrát dokola. Dbajte na to, aby boli všetky skrutky dotiahnuté uÏahovacím
momentom TA podľa nasledujúcej tabuľky.
Vyhotovenie AQA: Zaistite polovicu spojky závitovým kolíkom (pozri tabuľku).
5. Prekontrolujte polovicu spojky (vzdialenosÏ "A" pozri tabuľku).
Namontujte motor na adaptér, čeľuste oboch polovíc spojky pritom do seba musia
vzájomne zasahovaÏ. Požadovaná sila na spojenie oboch polovíc spojky po konečnej
montáži vzrastie, čím sa vylúči riziko axiálneho zaÏaženia susedných ložísk.
UPOZORNENIE
Len pri AQA, pri AQH neprípustné: Na zabránenie korózie v lícovaní odporúčame na
hriadeľ motora pred montážou polovíc spojky naniesÏ NOCO®-Fluid.
POZOR!
Pri montáži motora na adaptér môže do adaptéra preniknúÏ vlhkosÏ.
Nebezpečenstvo vzniku hmotnej škody!
•
Adaptér utesnite anaerobným kvapalinovým tesnením
4.11.2 Nastavovacie rozmery / uÏahovacie momenty
Typ
AQA /AQH 80 /1/2/3
AQA /AQH 100 /1/2
AQA /AQH 100 /3/4
AQA /AQH 115 /1/2
AQA /AQH 115 /3
AQA /AQH 140 /1/2
AQA /AQH 140 /3
AQA /AQH 190 /1/2
AQA /AQH 190 /3
52
VeľkosÏ
spojky
19/24
24/28
28/38
38/45
VzdialenosÏ "A"
[mm]
44,5
39
53
62
62
62
74,5
76,5
100
Skrutky DIN 912
UÏahovací moment TA
[Nm]
AQA
AQH
AQA
AQH
M5
M4
2
3
M5
M5
2
6
M8
M5
10
6
M8
M6
10
10
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Veko AD na strane pohonu
4.12
4
Veko AD na strane pohonu
Pri montáži vstupných prvkov dodržiavajte pokyny uvedené vkapitole "Montáž
vstupných a výstupných prvkov" (Æ str. 24).
4.12.1 Veko so základnou doskou motora AD../P
Montáž motora a nastavenie základnej dosky motora
212119307
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Základná doska motora
Svorník so závitom (iba AD6/P / AD7/P)
Podpera (len AD6/P / AD7/P)
Matice
Závitový stĺpik
1. Základnú dosku motora nastavte rovnomerným dotiahnutím nastavovacích matíc do
požadovanej montážnej polohy. Pri čelných prevodovkách prípadne odstráňte pre
najnižšiu polohu závesnú skrutku s okom; opravte poškodené miesta na laku.
2. Vyrovnajte motor na základnej doske (konce hriadeľov musia lícovaÏ) a upevnite ho.
3. Namontujte vstupné prvky na vstupný koniec hriadeľa a na hriadeľ motora
a vzájomne vyrovnajte vstupné prvky, koniec hriadeľa a hriadeľ motora; v prípade
potreby znova upravte polohu motora.
4. Nasaďte prenosové prvky (klinový remeň, reÏaz, ...) a napnite ich rovnomerným
pohybom základnej dosky motora. Medzi základnou doskou motora a stĺpikmi pritom
nesmie byÏ pnutie.
5. Matice, ktoré nie sú využité na nastavenie polohy, pevne dotiahnite, aby sa
dostatočne fixovali závitové stĺpiky.
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
53
4
Mechanická inštalácia
Veko AD na strane pohonu
4.12.2 Iba AD6/P a AD7/P
Matice svorníkov pred nastavením povoľte tak, aby sa svorníky mohli v podpere voľne
pohybovaÏ v axiálnom smere. Matice utiahnite až po dosiahnutí definitívnej polohy
prestavenia. Základnú dosku motora nenastavujte pomocou podpier.
4.12.3 Veko s osadením pre vystredenie AD../ZR
Montáž prvkov na veko s osadením pre vystredenie
1. Na upevnenie prvku musia byÏ skrutky pripravené na určitú primeranú dĺžku. Dĺžka l
nových skrutiek pozostáva z:
212121483
[l] t+a
[t] hĺbka zaskrutkovania (pozri tabuľku)
[a] hrúbka aplikácie
[s] upevňovací závit (pozri tabuľku)
Zaokrúhlite vypočítanú dĺžku skrutiek na najbližšiu nižšiu normalizovanú
hodnotu.
2. Vyskrutkujte upevňovaciu skrutku z osadenia pre vystredenie.
3. Vyčistite styčnú plochu a osadenie pre vystredenie.
54
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Veko AD na strane pohonu
4
4. Vyčistite závity nových skrutiek a prvých niekoľko závitov potrite prostriedkom na
zaistenie skrutiek (napr. Loctite® 243).
5. Nasaďte aplikáciu podľa osadenia pre vystredenie a dotiahnite upevňovacie skrutky
uvedeným momentom TA (pozri tabuľku).
Typ
Hĺbka
zaskrutkovania
t [mm]
Upevňovací
závit
s
UÏahovací moment
TA pre spojovacie skrutky (svorníky) triedy
pevnosti 8.8 [Nm]
AD2/ZR
25,5
M8
25
AD3/ZR
31,5
M10
48
AD4/ZR
36
M12
86
AD5/ZR
44
M12
86
AD6/ZR
48,5
M16
210
AD7/ZR
49
M20
410
AD8/ZR
42
M12
86
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
55
Mechanická inštalácia
Veko AD na strane pohonu
4
Prípustné
zaÏaženia
POZOR!
Pri montáži motora môže dôjsÏ k vzniku neprípustne vysokých zaÏažení.
Nebezpečenstvo vzniku hmotnej škody!
•
Hodnoty zaÏaženia uvedené v nasledujúcej tabuľke nesmú byÏ v žiadnom prípade
prekročené.
x
Fq
212123659
x1)
[mm]
AD2/ZR
193
330
AD3/ZR
274
1400
AD4/ZR2)
AD4/ZR
56
Fq1)
[N]
Typ
361
1120
3300
AD5/ZR
487
3200
AD6/ZR
567
3900
AD7/ZR
663
10000
AD8/ZR
516
4300
1)
Maximálne hodnoty zaÏaženia pre svorníky s triedou pevnosti 8.8. Maximálna prípustná sila
pripojeného motora Fqmax sa pri zväčšení odstupu Ïažiska x musí lineárne znížiÏ. Pri zmenšení
odstupu Ïažiska nie je prípustné zväčšenie Fqmax.
2)
Priemer výstupnej príruby adaptéra: 160 mm
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Mechanická inštalácia
Veko AD na strane pohonu
I
4
0
4.12.4 Veko s blokovaním spätného chodu AD../RS
Pred montážou alebo pred uvedením do prevádzky skontrolujte smer otáčania pohonu.
V prípade chybného smeru otáčania prosím kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom
SEW-EURODRIVE.
Uzávierka spätného chodu má bezúdržbovú prevádzku a nevyžaduje žiadnu ďalšiu
údržbu. Uzávierky spätného chodu majú v závislosti na konštrukčnej veľkosti takzvané
minimálne otáčky odklopenia (pozri nasledovnú tabuľku).
POZOR!
Pri podkročení minimálnych otáčkach odklopenia podliehajú uzávierky spätného
chodu opotrebovaniu a vplyvom trenia dochádza k zvýšenému zahrievaniu.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
Pri menovitej prevádzke nesmie dôjsÏ k podkročeniu minimálnych otáčok odklopenia.
•
Počas rozbehu a brzdenia je podkročenie minimálnych otáčok odklopenia prípustné.
Maximálny blokovací moment blokovania
spätného chodu
[Nm]
Minimálne otáčky
odklopenia
[1/min]
AD2/RS
45
800
AD3/RS
200
670
AD4/RS
470
660
Typ
AD5/RS
630
550
AD6/RS
1430
600
AD7/RS
1430
600
AD8/RS
1430
600
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
57
I
5
Uvedenie do prevádzky
Kontrola hladiny oleja
0
5
Uvedenie do prevádzky
5.1
Kontrola hladiny oleja
Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či množstvo olejovej náplne zodpovedá
danej montážnej polohe. Dodržiavajte pritom pokyny uvedené v kapitole "Kontrola
hladiny oleja a výmena oleja" (Æ str. 63).
5.2
Závitovkové prevodovky a prevodovky SPIROPLAN® W
POKYNY
Upozornenie: Pri závitovkových prevodovkách konštrukčného radu S..7 bol smer
otáčania výstupného hriadeľa oproti konštrukčnému radu S..2 zmenený z pravotočivého na ľavotočivý. Obrátenie smeru otáčania: vymeňte dve fázy v prívode motora.
5.2.1
Čas zábehu
Prevodovky SPIROPLAN® a závitovkové prevodovky potrebujú čas zábehu najmenej
48 h, aby sa dosiahla maximálna účinnosÏ. Ak sa prevodovka používa v oboch smeroch
otáčania, pre každý smer otáčania platí vlastný čas zábehu. Tabuľka udáva priemerné
zníženie výkonu počas času zábehu.
Závitovkové
prevodovky
Prevodovky
Spiroplan®
58
Závitovka
Rozsah i
Zníženie η
1-stupňová
asi 50 ... 280
asi 12 %
2-stupňová
asi 20 ... 75
asi 6 %
3-stupňová
asi 20 ... 90
asi 3 %
4-stupňová
–
–
5-stupňová
asi 6 ... 25
asi 3 %
6-stupňová
asi 7 ... 25
asi 2 %
W10 / W20 / W30
W37
Rozsah i
Zníženie η
Rozsah i
Zníženie η
asi 35 ... 75
asi 15 %
asi 20 ... 35
asi 10 %
asi 10 ... 20
asi 8 %
asi 30 ... 70
asi 8 %
asi 8
asi 5 %
asi 10 ... 30
cca 5 %
asi 6
asi 3 %
asi 3 ... 10
asi 3 %
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Uvedenie do prevádzky
Čelné prevodovky/Ploché prevodovky/Kužeľové prevodovky
5.3
5
Čelné prevodovky/Ploché prevodovky/Kužeľové prevodovky
Pri čelných, plochých a kužeľových prevodovkách netreba dodržiavaÏ žiadne špeciálne
pokyny na uvedenie do prevádzky, pokiaľ boli prevodovky namontované podľa kapitoly
"Mechanická inštalácia" (Æ str. 17).
5.4
Prevodovky s uzáverom spätného chodu
Uzávierka spätného chodu slúži na blokovanie nežiaduceho smeru otáčania.
V prevádzke je teda možné otáčanie len určeným smerom (funguje ako voľnobežka).
POZOR!
Prevádzka v uzavretom smere môže maÏ za následok zničenie uzáveru spätného
chodu!
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
Motor sa nesmie rozbehnúÏ v zablokovanom smere. Na dosiahnutie požadovaného
smeru otáčania dbajte na správne napájanie motora!
•
Na kontrolné účely je jednorazovo prípustná prevádzka v zablokovanom smere
s polovičným výstupným momentom prevodovky.
B
CCW
A
CW
CW
CCW
659173899
Smer otáčania sa určuje vzhľadom na výstupný hriadeľ (LSS)
•
Otáčanie doprava (CW)
•
Otáčanie doľava (CCW)
Prípustný smer otáčania je označený na skrini prevodovky.
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
59
Kontrola a údržba
Prípravné práce pre kontrolu a údržbu prevodoviek
6
6
Kontrola a údržba
Nasledujúce prevodovky sú namazané na celý čas životnosti a preto sú bezúdržbové:
•
Čelné prevodovky R07, R17, R27
•
Ploché prevodovky F27
•
Prevodovky Spiroplan®
V závislosti od vonkajších vplyvov môže byÏ potrebná oprava, resp. obnovenie
ochranného antikorózneho náteru povrchu.
Pre všetky prevodovky platia nasledujúce intervaly kontroly a údržby.
6.1
Prípravné práce pre kontrolu a údržbu prevodoviek
Skôr než začnete kontrolu a údržbu prevodoviek,dodržiavajte nasledujúce pokyny.
NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
Usmrtenie alebo Ïažké poranenia.
•
Pred začatím prác odpojte prevodový motor od napätia a zaistite ho proti neúmyselnému zapnutiu!
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo popálenia o horúcu prevodovku a horúci prevodový olej.
Îažké poranenia.
•
Pred začatím prác nechajte prevodovku vychladnúÏ!
•
Kontrolnú skrutku hladiny oleja a vypúšÏaciu skrutku oleje uvoľňujte veľmi opatrne.
POZOR!
Použitím nesprávneho prevodového oleja sa môžu stratiÏ mazacie vlastnosti.
Nebezpečenstvo vzniku hmotnej škody!
•
Syntetické mazivá navzájom nemiešajte a nemiešajte ich s minerálnymi mazivami!
•
Ako mazivo sa štandardne používa minerálny olej.
UPOZORNENIE!
Polohu skrutky na kontrolu hladiny oleja, vypúšÏacej skrutky oleja a odvzdušňovacieho
ventilu nájdete (v závislosti od danej montážnej polohy) v listoch pracovných polôh.
Pozri kap. "Montážne polohy" (Æ str. 78).
60
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Kontrola a údržba
Intervaly kontroly/intervaly údržby
6.2
Intervaly kontroly/intervaly údržby
Časový interval
Čo treba vykonaÏ?
•
•
•
Každých 3 000 hodín prevádzky, minimálne
polročne
•
•
•
Podľa podmienok prevádzky (pozri nasledujúci
graf), najneskôr každé 3 roky
Podľa teploty oleja
•
•
Podľa podmienok prevádzky (pozri nasledujúci
graf), najneskôr každých 5 rokov
Podľa teploty oleja
•
Vymeňte minerálny olej
•
Vymeňte tukovú náplň valivých ložísk
(odporučenie)
Vymeňte hriadeľovú tesniacu manžetu
(neumiestnite zas na tú istú vybehnutú stopu)
•
Vymeňte syntetický olej
•
Vymeňte tukovú náplň valivých ložísk
(odporučenie)
Vymeňte hriadeľovú tesniacu manžetu
(neumiestnite zas na tú istú vybehnutú stopu)
•
•
Rôzne (v závislosti od vonkajších vplyvov)
Skontrolujte olej a stav oleja
Skontrolujte zvuk pri chode, možnosÏ
poškodenia ložísk
Vizuálne skontrolujte prípadné prepúšÏanie
tesnení
Pri prevodovkách s momentovou podperou:
Skontrolujte gumené dorazy, príp. ich
vymeňte
•
•
6.3
6
•
Opravte alebo obnovte povrchový/antikorózny ochranný náter
Intervaly výmeny maziva
Nasledujúci obrázok znázorňuje intervaly výmeny pre štandardné prevodovky a normálne
podmienky okolia. Pri zvláštnych vyhotoveniach v sÏažených/agresívnych podmienkach
prostredia sa musí olej vymieňaÏ častejšie!
[h]
30000
25000
[3]
20000
15000
[4]
[1]
10000
[5]
5000
0
70
80
90
100
110
[1] Prevádzkové hodiny
[3] CLP PG
[2] Trvalá teplota olejového kúpeľa
[4] CLP HC / HCE
Priemerná hodnota podľa druhu oleja pri 70 °C
120
[°C]
[2]
•
115
[5] CLP / HLP / E
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Oil
61
Kontrola a údržba
Intervaly kontroly a údržby pre adaptér AL / AM / AQ.
6
6.4
Intervaly kontroly a údržby pre adaptér AL / AM / AQ.
Časový interval
Čo treba vykonaÏ?
•
•
•
Každých 3 000 hodín prevádzky, minimálne polročne
•
•
•
Po 25 000 – 30 000 hodinách prevádzky
•
•
•
6.5
Vymeňte tuk vo valivých ložiskách
Vymeňte hriadeľovú tesniacu manžetu
(neumiestnite zas na tú istú vybehnutú
stopu)
Vymeňte elastický ozubený veniec
Kontrola a údržba vstupného veka AD
Časový interval
Čo treba vykonaÏ?
•
•
Každých 3 000 hodín prevádzky, minimálne polročne
•
•
62
Kontrola vôle pretáčania
Vizuálne skontrolujte elastický ozubený
veniec
Skontrolujte zvuk pri chode, možnosÏ
poškodenia ložísk
Vizuálne skontrolujte prepúšÏanie
adaptéra
Po 25 000 – 30 000 hodinách prevádzky
Skontrolujte zvuk pri chode, možnosÏ
poškodenia ložísk
Vizuálne skontrolujte prepúšÏanie
adaptéra
•
Vymeňte tuk vo valivých ložiskách
•
Vymeňte tesniaci krúžok hriadeľa
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Kontrola a údržba
Kontrola a údržba prevodoviek
6.6
Kontrola a údržba prevodoviek
6.6.1
Kontrola hladiny a výmena oleja
6
Postup pri kontrole hladiny a výmene oleja závisí od nasledujúcich kritérií:
•
Typ prevodovky
•
VeľkosÏ
•
Montážna poloha
Riaďte sa prosím odkazmi na príslušné kapitoly a nasledujúcou tabuľkou. Informácie
o pracovných polohách nájdete v kapitole "Montážne polohy" (Æ str. 78). Pri
prevodovkách vo výkyvnej pracovnej polohe nie je možné vykonávaÏ kontrolu hladiny
oleja. Prevodovky sú pri expedícii z výroby dodávané so správnou olejovou náplňou.
V prípade výmeny oleja rešpektujte množstvo náplne a ďalšie údaje uvedené na
typovom štítku.
Identifikačný
znak
Kapitola "Kontrola hladiny a výmena oleja"
Referencie
A:
•
•
•
•
(Æ str. 64)
Čelné prevodovky...
Ploché prevodovky...
Kužeľové prevodovky...
Závitovkové prevodovky...
so skrutkou na kontrolu hladiny oleja
B:
•
•
•
C:
•
D:
•
Čelné prevodovky...
Ploché prevodovky...
Prevodovky SPIROPLAN®...
(Æ str. 66)
bez skrutky na kontrolu stavu oleja
Závitovkové prevodovky S37...
(Æ str. 70)
bez skrutky na kontrolu hladiny oleja a montážneho veka
SPIROPLAN® W37...
(Æ str. 73)
v montážnej polohe M1, M2, M3, M5, M6 s kontrolnou skrutkou
hladiny oleja
E:
•
SPIROPLAN® W37...
(Æ str. 75)
v montážnej polohe M4 bez kontrolnej skrutky hladiny oleja
a montážneho veka
Rad
Prevodovka
Identifikačný znak pre kapitolu "Kontrola hladiny a výmena oleja"
M1
M2
M3
R07...R27
R
F
K
S
W
M4
R47...R57
A
R57...R167
A
RX57...R107
A
F27
B
F37..F157
A
K37...K187
A
S37
C
S47...S97
A
W10...W30
W..37
M5
M6
B
A
B
B
D
E
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
D
63
Kontrola a údržba
Kontrola a údržba prevodoviek
6
6.6.2
Čelné, ploché, kužeľové a závitovkové prevodovky s kontrolnou skrutkou hladiny oleja
Kontrola hladiny
oleja pomocou
kontrolnej skrutky
Pri kontrole hladiny oleja v prevodovke postupujte nasledujúcim spôsobom:
1. Dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole "Prípravné práce na kontrolu a údržbu
prevodoviek" (Æ str. 60).
2. Zistite polohu kontrolnej skrutky hladiny oleja a odvzdušňovacieho ventilu podľa listu
montážnych polôh. Pozri kapitolu "Montážne polohy" (Æ str. 78).
3. Umiestnite nádobu pod kontrolnú skrutku hladiny oleja.
4. Pomaly vyskrutkujte kontrolnú skrutku hladiny oleja. Môže pritom dôjsÏ k úniku
malého množstva oleja, pretože maximálna prípustná výška hladiny olejovej náplne
leží nad dolnou hranou otvoru na kontrolu hladiny.
5. Skontrolujte hladinu oleja podľa nasledujúceho obrázka a príslušnej tabuľky.
[1]
[2]
Oil
Ø
X max.
min. X
18634635
[1] Otvor na kontrolu hladiny oleja
[2] Požadovaná hladina oleja
á otvoru na kontrolu
hladiny oleja
minimálna a maximálna výška naplnenia = x [mm]
M10 x 1
1
M12 x 1,5
1
M22 x 1,5
2
M33 x 2
2
M42 x 2
2
6. Pokiaľ je hladina oleja príliš nízka, postupujte nasledujúcim spôsobom:
– Vyskrutkujte odvzdušňovací ventil.
– NapusÏte nový olej rovnakého druhu cez odvzdušňovací otvor až po dolnú rysku
kontrolného otvoru hladiny oleja.
– Znova zaskrutkujte odvzdušňovací ventil.
7. Znova zaskrutkujte kontrolnú skrutku hladiny oleja.
64
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Kontrola a údržba
Kontrola a údržba prevodoviek
Kontrola oleja
pomocou
vypúšÏacej
skrutky oleja
6
Pri kontrole oleja v prevodovke postupujte nasledujúcim spôsobom:
1. Dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole "Prípravné práce na kontrolu a údržbu
prevodoviek" (Æ str. 60).
2. Zistite polohu vypúšÏacej skrutky oleja z listu montážnych polôh. Pozri kapitolu
"Montážne polohy" (Æ str. 78).
3. Pomocou vypúšÏacej skrutky odoberte malé množstvo oleja.
4. Skontrolujte akosÏ oleja.
– Viskozita
– Pokiaľ olej vizuálne vykazuje veľké znečistenie, odporúčame vymeniÏ olej mimo
intervalu uvedeného v kapitole "Intervaly kontroly a údržby" (Æ str. 61).
5. Prekontrolujte hladinu oleja. Pozri predchádzajúcu kapitolu.
Vymeňte olej
prostredníctvom
vypúšÏacej skrutky
a odvzdušňovacie
ho ventilu
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo popálenia o horúcu prevodovku a horúci prevodový olej.
Îažké poranenia.
•
Pred začatím prác nechajte prevodovku vychladnúÏ!
•
Prevodovka musí byÏ teplá, pretože znížená viskozita studeného oleja sÏažuje jeho
správne vypúšÏanie.
1. Dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole "Prípravné práce na kontrolu a údržbu
prevodoviek" (Æ str. 60).
2. Zistite polohu vypúšÏacej skrutky oleja a odvzdušňovacieho ventilu podľa listu
montážnych polôh. Pozri kapitolu "Montážne polohy" (Æ str. 78).
3. Pod skrutku na vypúšÏanie oleja postavte nádobu.
4. Odstráňte kontrolnú skrutku hladiny oleja, odvzdušňovací ventil a"vypúšÏaciu
skrutku oleja.
5. Olej úplne vypustite.
6. Znova zaskrutkujte vypúšÏaciu skrutku oleja.
7. Naplňte nový olej rovnakého druhu cez odvzdušňovací otvor (inak kontaktujte
oddelenie služieb zákazníkom). Miešanie rôznych syntetických mazív nie je
prípustné.
– Naplňte množstvo oleja, ktoré zodpovedá údajom na typovom štítku a danej
montážnej polohe. Pozrite kapitolu "Množstvá náplne maziva" (Æ str. 107).
– Prekontrolujte hladinu oleja pomocou kontrolnej skrutky hladiny oleja.
8. Znova zaskrutkujte kontrolnú skrutku hladiny oleja a odvzdušňovací ventil.
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
65
Kontrola a údržba
Kontrola a údržba prevodoviek
6
6.6.3
Čelné a ploché prevodovky a prevodovky SPIROPLAN® bez kontrolnej skrutky hladiny oleja
a s montážnym vekom
Kontrola hladiny
oleja pomocou
montážneho veka
Pri prevodovkách, ktoré nie sú vybavené otvorom na kontrolu hladiny, sa výška hladiny
kontrolujte pomocou otvoru v montážnom veku. Postupujte nasledovne:
1. Dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole "Prípravné práce na kontrolu a údržbu
prevodoviek" (Æ str. 60).
2. Nainštalujte prevodovku v nasledujúcej montážnej polohe tak, aby montážne veko
bolo hore:
– R07 – R57 v montážnej polohe M1
– F27 v montážnej polohe M3
– W10 – W30 v montážnej polohe M1
3. Povoľte skrutky [1] montážneho veka [2] a odstráňte montážne veko [2] spoločne
s príslušným tesnením [3] (pozri nasledujúci obrázok).
[1]
[2]
[3]
18643211
4. Zistite kolmú vzdialenosÏ "x" medzi hladinou oleja a tesniacou plochou krytu
prevodovky (pozri nasledujúci obrázok).
90°
X
18646283
66
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Kontrola a údržba
Kontrola a údržba prevodoviek
6
5. Nameranú hodnotu "x" porovnajte s maximálnou vzdialenosÏou medzi hladinou oleja
a tesniacou plochou, ktorá je uvedená v nasledujúcej tabuľke v závislosti od
montážnej polohy. V prípade potreby upravte výšku náplne.
Typ prevodovky
R07
R17
R27
R47
R57
F27
Maximálna vzdialenosÏ x [mm] medzi hladinou oleja a tesniacou plochou
krytu prevodovky pre danú pracovnú polohu
M1
M2
M3
M4
M5
M6
2-stupňová
52 ± 1
27 ± 1
27 ± 1
27 ± 1
27 ± 1
27 ± 1
3-stupňová
49 ± 1
21 ± 1
21 ± 1
21 ± 1
21 ± 1
21 ± 1
2-stupňová
63 ± 1
18 ± 1
46 ± 1
18 ± 1
46 ± 1
46 ± 1
3-stupňová
58 ± 1
11 ± 2
40 ± 2
11 ± 2
40 ± 2
40 ± 2
2-stupňová
74 ± 1
22 ± 1
45 ± 1
22 ± 1
45 ± 1
45 ± 1
3-stupňová
76 ± 1
19 ± 1
42 ± 1
19 ± 1
42 ± 1
42 ± 1
2-stupňová
–
–
–
–
39 ± 1
–
3-stupňová
–
–
–
–
32 ± 1
–
2-stupňová
–
–
–
–
32 ± 1
–
3-stupňová
–
–
–
–
28 ± 1
–
2-stupňová
78 ± 1
31 ± 1
72 ± 1
56 ± 1
78 ± 1
78 ± 1
3-stupňová
71 ± 1
24 ± 1
70 ± 1
45 ± 1
71 ± 1
71 ± 1
nezávisle od montážnej polohy
W10
12 ± 1
W20
19 ± 1
W30
31 ± 1
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
67
6
Kontrola a údržba
Kontrola a údržba prevodoviek
6. Po skontrolovaní hladiny oleja uzavrite prevodovku:
•
Znova nainštalujte tesnenie montážneho veka. Dbajte na to, aby tesniace plochy
boli čisté a suché.
•
Namontujte montážne veko. Dotiahnite skrutky veka z vnútra von v poradí
vyznačenom na obrázku menovitým uÏahovacím momentom podľa nasledujúcej
tabuľky. Opakujte postup uÏahovania tak dlho, pokiaľ nebudú skrutky pevne
dotiahnuté. Na zamedzenie poškodenia montážneho veka sa na skrutkovanie
smú používaÏ iba impulzové uÏahovače alebo momentové kľúče (žiadne rázové
uÏahovače).
7
8
1
5
2
6
1
2
3
4
1
2
7
6
8
4
3
1
5
A
5
2
6
B
3
4
C
2
4
3
5
1
3
D
4
E
18649739
68
Typ
prevodovky
Obr.
Upevňovací
závit
Menovitý uÏahovací
moment TN [Nm]
Minimálny uÏahovací moment
Tmin [Nm]
R/RF07
E
M5
6
4
R/RF17/27
D
R/RF47/57
A
M6
11
7
M5
6
4
M6
11
7
F27
B
W10
C
W20
C
W30
A
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Kontrola a údržba
Kontrola a údržba prevodoviek
Kontrola oleja
pomocou
montážneho veka
6
Pri kontrole oleja v prevodovke postupujte nasledujúcim spôsobom:
1. Dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole "Prípravné práce na kontrolu a údržbu
prevodoviek" (Æ str. 60).
2. Otvorte montážne veko prevodovky podľa kapitoly "Kontrola hladiny oleja pomocou
montážneho veka" (Æ str. 66).
3. Otvorom v montážnom veku odoberte malé množstvo oleja.
4. Skontrolujte akosÏ oleja.
– Viskozita
– Pokiaľ olej vizuálne vykazuje veľké znečistenie, odporúčame vymeniÏ olej mimo
intervalu uvedeného v kapitole "Intervaly kontroly a údržby" (Æ str. 61).
5. Prekontrolujte hladinu oleja. Pozri kapitolu "Kontrola hladiny oleja pomocou
montážneho veka" (Æ str. 66).
6. Priskrutkujte montážne veko. Dodržiavajte poradie a uÏahovacie momenty podľa
kapitoly "Kontrola hladiny oleja pomocou montážneho veka" (Æ str. 66).
Výmena oleja
pomocou
montážneho veka
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo popálenia o horúcu prevodovku a horúci prevodový olej.
Îažké poranenia.
•
Pred začatím prác nechajte prevodovku vychladnúÏ!
•
Prevodovka musí byÏ teplá, pretože znížená viskozita studeného oleja sÏažuje jeho
správne vypúšÏanie.
1. Dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole "Prípravné práce na kontrolu a údržbu
prevodoviek" (Æ str. 60).
2. Otvorte montážne veko prevodovky podľa kapitoly "Kontrola hladiny oleja pomocou
montážneho veka".
3. Nechajte olej kompletne vytiecÏ z otvoru v montážnom veku do pripravenej nádoby.
4. Naplňte nový olej rovnakého druhu cez otvor v montážnom veku (v ostatných
prípadoch kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom). Miešanie rôznych syntetických mazív nie je prípustné.
– Naplňte množstvo oleja, ktoré zodpovedá údajom na typovom štítku a danej
montážnej polohe. Pozri kapitolu "Množstvá náplne maziva" (Æ str. 107).
5. Prekontrolujte hladinu oleja.
6. Priskrutkujte montážne veko. Dodržiavajte poradie a uÏahovacie momenty podľa
kapitoly "Kontrola hladiny oleja pomocou montážneho veka" (Æ str. 66).
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
69
Kontrola a údržba
Kontrola a údržba prevodoviek
6
6.6.4
Závitovkové prevodovky S37 bez kontrolnej skrutky hladiny oleja a montážneho veka
Kontrola hladiny
oleja pomocou
uzavieracej skrutky
Prevodovka S37 nie je vybavená skrutkou na kontrolu hladiny oleja ani montážnym
vekom a preto sa hladina oleja kontroluje pomocou kontrolného otvoru.
1. Dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole "Prípravné práce na kontrolu a údržbu
prevodoviek" (Æ str. 60).
2. Nainštalujte prevodovku do montážnej polohy M5 alebo M6, t.j. kontrolný otvor musí
byÏ vždy hore.
3. Vyskrutkujte uzavieraciu skrutku [1] (pozri nasledujúci obrázok).
[1]
18655371
4. Zasuňte mierku kolmo kontrolným otvorom až na dno skrine prevodovky. Potom
mierku opäÏ kolmo vytiahnite z kontrolného otvoru (pozri nasledujúci obrázok).
90°
18658699
70
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Kontrola a údržba
Kontrola a údržba prevodoviek
6
5. Pomocou posuvného meradla odmerajte na mierke dĺžku "x", ktorá je pokrytá
mazivom (pozri nasledujúci obrázok).
X
18661771
6. Porovnajte nameranú hodnotu "x" s minimálnou hodnotou uvedenou v nasledujúcej
tabuľke v závislosti od pracovnej polohy. V prípade potreby upravte výšku hladiny.
Hladina oleja = dĺžka x [mm] na mierke pokrytá mazivom
Montážna poloha
Typ
prevodovky
M1
M2
M3
M4
M5
M6
S37
10 ± 1
24 ± 1
34 ± 1
37 ± 1
24 ± 1
24 ± 1
7. Znova zaskrutkujte a pevne dotiahnite uzavieraciu skrutku.
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
71
6
Kontrola a údržba
Kontrola a údržba prevodoviek
Kontrola oleja
pomocou
uzavieracej skrutky
1. Dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole "Prípravné práce na kontrolu a údržbu
prevodoviek" (Æ str. 60).
2. Otvorte uzavieraciu skrutku prevodovky podľa kapitoly "Kontrola hladiny oleja
pomocou uzavieracej skrutky".
3. Uzavieracím otvorom odoberte malé množstvo oleja.
4. Skontrolujte akosÏ oleja.
– Viskozita
– Pokiaľ olej vizuálne vykazuje veľké znečistenie, odporúčame vymeniÏ oleje mimo
intervalu uvedeného v kapitole "Intervaly kontroly a údržby" (Æ str. 61).
5. Prekontrolujte hladinu oleja. Pozri predchádzajúcu kapitolu.
6. Znova zaskrutkujte a pevne dotiahnite uzavieraciu skrutku.
Výmena oleja cez
uzavieraciu
skrutku
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo popálenia o horúcu prevodovku a horúci prevodový olej.
Îažké poranenia.
•
Pred začatím prác nechajte prevodovku vychladnúÏ!
•
Prevodovka musí byÏ teplá, pretože znížená viskozita studeného oleja sÏažuje jeho
správne vypúšÏanie.
1. Dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole "Prípravné práce na kontrolu a údržbu
prevodoviek" (Æ str. 60).
2. Otvorte uzavieraciu skrutku prevodovky podľa kapitoly "Kontrola hladiny oleja
pomocou uzavieracej skrutky".
3. Nechajte olej kompletne vytiecÏ uzavieracím otvorom.
4. Naplňte nový olej rovnakého druhu cez kontrolný otvor (v ostatných prípadoch
kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom). Miešanie rôznych syntetických mazív nie
je prípustné.
– Naplňte množstvo oleja, ktoré zodpovedá údajom na typovom štítku a danej
montážnej polohe. Dodržiavajte údaje uvedené v kapitole "Množstvá náplne
maziva" (Æ str. 106).
5. Prekontrolujte hladinu oleja.
6. Znova zaskrutkujte a pevne dotiahnite uzavieraciu skrutku.
72
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Kontrola a údržba
Kontrola a údržba prevodoviek
6.6.5
6
Prevodovky SPIROPLAN® W37 v montážnej polohe M1, M2, M3, M5, M6 so skrutkou na kontrolu
hladiny oleja
Kontrola hladiny
oleja pomocou
kontrolnej skrutky
Pri kontrole hladiny oleja v prevodovke postupujte nasledujúcim spôsobom:
1. Dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole "Prípravné práce na kontrolu a údržbu
prevodoviek" (Æ str. 60).
2. Nainštalujte prevodovku v montážnej polohe M1.
3. Pomaly vyskrutkujte skrutku na kontrolu hladiny oleja (pozri nasledujúci obrázok).
Môže pritom dôjsÏ k úniku malého množstva oleja.
787235211
4. Skontrolujte hladinu oleja podľa nasledujúceho obrázka.
[1]
[2]
Oil
Ø
X max.
min. X
634361867
[1] Otvor na kontrolu hladiny oleja
[2] Požadovaná hladina oleja
á otvoru na kontrolu
hladiny oleja
minimálna a maximálna výška naplnenia = x [mm]
M10 x 1
1
5. Pokiaľ je hladina oleja príliš nízka, napusÏte nový olej rovnakého druhu cez kontrolný
otvor hladiny oleja až po dolný okraj otvoru.
6. Znova zaskrutkujte kontrolnú skrutku hladiny oleja.
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
73
6
Kontrola a údržba
Kontrola a údržba prevodoviek
Kontrola oleja
pomocou
kontrolnej skrutky
Pri kontrole oleja v prevodovke postupujte nasledujúcim spôsobom:
1. Dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole "Prípravné práce na kontrolu a údržbu
prevodoviek" (Æ str. 60).
2. Pomocou skrutky na kontrolu hladiny oleja odoberte malé množstvo oleja.
3. Skontrolujte akosÏ oleja.
– Viskozita
– Pokiaľ olej vizuálne vykazuje veľké znečistenie, odporúčame vymeniÏ olej mimo
intervalu uvedeného v kapitole "Intervaly kontroly a údržby" (Æ str. 61).
4. Prekontrolujte hladinu oleja. Pozri predchádzajúcu kapitolu.
Výmena oleja cez
kontrolnú skrutku
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo popálenia o horúcu prevodovku a horúci prevodový olej.
Îažké poranenia.
•
Pred začatím prác nechajte prevodovku vychladnúÏ!
•
Prevodovka musí byÏ teplá, pretože znížená viskozita studeného oleja sÏažuje jeho
správne vypúšÏanie.
1. Dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole "Prípravné práce na kontrolu a údržbu
prevodoviek" (Æ str. 60).
2. Nainštalujte prevodovku do montážnej polohy M5 alebo M6. Pozri kapitolu
"Montážne polohy" (Æ str. 78).
3. Umiestnite nádobu pod kontrolnú skrutku hladiny oleja.
4. Odstráňte skrutky na kontrolu hladiny oleja na stranách prevodovky A a B.
5. Olej úplne vypustite.
6. Znova zaskrutkujte spodnú skrutku na kontrolu hladiny oleja.
7. Naplňte nový olej rovnakého druhu cez hornú skrutku na kontrolu hladiny oleja
(v ostatných prípadoch kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom). Miešanie
rôznych syntetických mazív nie je prípustné.
– Naplňte množstvo oleja, ktoré zodpovedá údajom na typovom štítku a danej
montážnej polohe. Pozri kapitolu "Množstvá náplne maziva" (Æ str. 107).
– Prekontrolujte hladinu oleja podľa kapitoly "Kontrola hladiny oleja pomocou
kontrolnej skrutky".
8. Znova zaskrutkujte hornú skrutku na kontrolu hladiny oleja.
74
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Kontrola a údržba
Kontrola a údržba prevodoviek
6.6.6
6
Prevodovky SPIROPLAN® W37 v montážnej polohe M4 bez kontrolnej skrutky hladiny oleja
a montážneho veka
Kontrola hladiny
oleja pomocou
uzavieracej skrutky
Prevodovka W37 nie je vybavená skrutkou na kontrolu hladiny oleja ani montážnym
vekom a preto sa hladina oleja kontroluje pomocou kontrolného otvoru.
1. Dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole "Prípravné práce na kontrolu a údržbu
prevodoviek" (Æ str. 60).
2. Nainštalujte prevodovku do montážnej polohy M5 alebo M6.
3. Vyskrutkujte uzavieraciu skrutku.
4. Zasuňte mierku kolmo kontrolným otvorom až na dno skrine prevodovky. Označte
na mierke miesto, kde vystupuje z prevodovky. Potom mierku opäÏ kolmo vytiahnite
z kontrolného otvoru (pozri nasledujúci obrázok).
A
B
784447371
5. Odmerajte pomocou posuvného meradla vzdialenosÏ "x" medzi hranicou vrstvy
pokrytej olejom a značkou na mierke (pozri nasledujúci obrázok).
X
785020811
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
75
Kontrola a údržba
Kontrola a údržba prevodoviek
6
6. Porovnajte nameranú hodnotu "x" s minimálnou hodnotou uvedenou v nasledujúcej
tabuľke v závislosti od pracovnej polohy. V prípade potreby upravte výšku hladiny.
Hladina oleja = dĺžka x [mm] na mierke
Montážna poloha počas skúšky
Typ prevodovky
M5
Ležiaca na strane A
M6
Ležiaca na strane B
W37 v montážnej
polohe M4
37 ± 1
29 ± 1
7. Znova zaskrutkujte a pevne dotiahnite uzavieraciu skrutku.
Kontrola oleja
pomocou
uzavieracej skrutky
Pri kontrole oleja v prevodovke postupujte nasledujúcim spôsobom:
1. Dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole "Prípravné práce na kontrolu a údržbu
prevodoviek" (Æ str. 60).
2. Pomocou uzavieracej skrutky odoberte malé množstvo oleja.
3. Skontrolujte akosÏ oleja.
– Viskozita
– Pokiaľ olej vizuálne vykazuje veľké znečistenie, odporúčame vymeniÏ olej mimo
intervalu uvedeného v kapitole "Intervaly kontroly a údržby" (Æ str. 61).
4. Prekontrolujte hladinu oleja. Pozri predchádzajúcu kapitolu.
Výmena oleja
cez uzavieraciu
skrutku
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo popálenia o horúcu prevodovku a horúci prevodový olej.
Îažké poranenia.
•
Pred začatím prác nechajte prevodovku vychladnúÏ!
•
Prevodovka musí byÏ teplá, pretože znížená viskozita studeného oleja sÏažuje jeho
správne vypúšÏanie.
1. Dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole "Prípravné práce na kontrolu a údržbu
prevodoviek" (Æ str. 60).
2. Nainštalujte prevodovku do montážnej polohy M5 alebo M6. Pozri kapitolu
"Montážne polohy" (Æ str. 78).
3. Umiestnite nádobu pod uzavieraciu skrutku.
4. Odstráňte uzavieraciu skrutku na strane prevodovky A a B.
5. Olej úplne vypustite.
76
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Kontrola a údržba
Kontrola a údržba prevodoviek
kVA
i
f
n
6
P Hz
6. Znova zaskrutkujte spodnú uzavieraciu skrutku.
7. Naplňte nový olej rovnakého druhu cez hornú uzavieraciu skrutku (v ostatných
prípadoch kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom). Miešanie rôznych
syntetických mazív nie je prípustné.
– Naplňte množstvo oleja, ktoré zodpovedá údajom na typovom štítku a danej
montážnej polohe. Pozri kapitolu "Množstvá náplne maziva" (Æ str. 107).
– Prekontrolujte hladinu oleja podľa kapitoly "Kontrola hladiny oleja pomocou
kontrolnej skrutky“.
8. Znova zaskrutkujte hornú uzavieraciu skrutku.
6.6.7
Výmena tesniaceho krúžku hriadeľa
POZOR!
Pokiaľ majú hriadeľové tesniace krúžky teplotu pod 0 °C, môže dôjsÏ pri montáži k ich
poškodeniu.
Nebezpečenstvo vzniku hmotnej škody.
•
Tesniace hriadeľové krúžky skladujte pri teplotách nad 0 °C.
•
V prípade potreby hriadeľové tesniace krúžky pred montážou zohrejte.
1. Pri výmene tesniaceho krúžku hriadeľa dbajte na to, aby bol medzi prachovkou
a tesniacou manžetou dostatok maziva podľa daného vyhotovenia.
2. Pri použití dvojitých tesniacich krúžkov je potrebné priestor v medzere vyplniÏ
z jednej tretiny mazacím tukom.
6.6.8
Lakovanie prevodovky
POZOR!
Odvzdušňovacie ventily a hriadeľové tesniace krúžky sa môžu pri lakovaní alebo
opravách laku poškodiÏ.
Nebezpečenstvo vzniku hmotnej škody.
•
Odvzdušňovacie ventily a ochrannú manžetu hriadeľového tesniaceho krúžku pred
nanášaním laku dôkladne oblepte ochrannou páskou.
•
Po dokončení lakovacích prác nalepenú pásku odstráňte.
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
77
kVA
7
i
f
n
Montážne polohy
Označenie montážnych polôh
P Hz
7
Montážne polohy
7.1
Označenie montážnych polôh
SEW rozlišuje pri prevodovkách šesÏ montážnych polôh M1...M6. Nasledujúce vyobrazenia znázorňujú polohu prevodového motora v priestore pri pracovných polohách
M1 ... M6.
M6
M6
M1
M1
M2
M2
M5
M5
M4
M4
R..
M3
M3
M6
M6
M1
M2
M2
M1
M5
M5
M4
M4
F..
M3
M3
M6
M1
M1
M6
M2
M5
M5
M2
M4
M4
M3
78
K..
W..
S..
M3
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Montážne polohy
Legenda
7.2
kVA
i
f
n
7
P Hz
Legenda
Upozornenie
Prevodové motory SPIROPLAN® sú, s výnimkou modelu W37 v montážnej polohe M4,
nezávislé od montážnej polohy. Pre lepšiu orientáciu sú však pri všetkých prevodových
motoroch SPIROPLAN® zobrazené montážne polohy M1 až M6.
Pozor: Pri prevodových motoroch SPIROPLAN®, s výnimkou modelu W37, nie je
možné nainštalovaÏ žiadne odvzdušňovacie ventily a skrutky na kontrolu hladiny oleja,
resp. vypúšÏacie skrutky.
7.2.1
Použité symboly
Nasledujúca tabuľka znázorňuje symboly použité v listoch montážnych polôh
a vysvetľuje ich význam:
Symbol
Význam
Odvzdušňovací ventil
Skrutka na kontrolu stavu oleja
Skrutka na vypúšÏanie oleja
7.2.2
Straty brodením
Pri niektorých montážnych polohách môže dochádzaÏ k zvýšeným stratám brodením.
Nasledujúce kombinácie prosím konzultujte v SEW-EURODRIVE:
Montážna poloha
M2, M4
Druh prevodovky
R
F
M2, M3, M4, M5, M6
K
S
VeľkosÏ prevodovky
Vstupné otáčky
[1/min]
97 ... 107
> 2500
> 107
> 1500
97 ... 107
> 2500
> 107
> 1500
77...107
> 2500
> 107
> 1500
77...97
> 2500
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
79
kVA
7
80
i
f
n
Montážne polohy
Čelné prevodové motory R
P Hz
7.3
Čelné prevodové motory R
7.3.1
R07...R167
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Montážne polohy
Čelné prevodové motory R
7.3.2
kVA
i
f
n
7
P Hz
RF07...RF167, RZ07...RZ87
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
81
7
kVA
i
7.3.3
82
f
n
Montážne polohy
Čelné prevodové motory R
P Hz
R07F...R87F
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Montážne polohy
Čelné prevodové motory RX
7.4
Čelné prevodové motory RX
7.4.1
RX57...RX107
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
kVA
i
f
n
7
P Hz
83
7
kVA
i
7.4.2
84
f
n
Montážne polohy
Čelné prevodové motory RX
P Hz
RXF57...RXF107
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Montážne polohy
Ploché prevodové motory F
7.5
Ploché prevodové motory F
7.5.1
F27...F157 / FA27B...F157B / FH27B.. FH157B / FV27B...FV107B
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
kVA
i
f
n
7
P Hz
85
7
kVA
i
7.5.2
86
f
n
Montážne polohy
Ploché prevodové motory F
P Hz
FF27...FF157 / FAF27...FAF157 / FHF27...FHF157 / FAZ27...FAZ157 / FHZ27...FHZ157 /
FVF27...FVF107 / FVZ27...FVZ107
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Montážne polohy
Ploché prevodové motory F
7.5.3
kVA
i
f
n
7
P Hz
FA27...FA157 / FH27...FH157 / FV27...FV107 / FT37...FT157
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
87
kVA
7
88
i
f
n
Montážne polohy
Kužeľové prevodové motory K
P Hz
7.6
Kužeľové prevodové motory K
7.6.1
K37...K157 / KA37B...KA157B / KH37B...KH157B / KV37B...KV107B
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Montážne polohy
Kužeľové prevodové motory K
7.6.2
kVA
i
f
n
7
P Hz
K167...K187 / KH167B...KH187B
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
89
7
kVA
i
7.6.3
90
f
n
Montážne polohy
Kužeľové prevodové motory K
P Hz
KF37...KF157 / KAF37...KAF157 / KHF37...KHF157 / KAZ37...KAZ157 / KHZ37...KHZ157 /
KVF37...KVF107 / KVZ37...KVZ107
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Montážne polohy
Kužeľové prevodové motory K
7.6.4
kVA
i
f
n
7
P Hz
KA37...KA157 / KH37...KH157 / KV37...KV107 / KT37...KT157
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
91
7
kVA
i
7.6.5
92
f
n
Montážne polohy
Kužeľové prevodové motory K
P Hz
KH167...KH187
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Montážne polohy
Závitovkové prevodové motory S
7.7
Závitovkové prevodové motory S
7.7.1
S37
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
kVA
i
f
n
7
P Hz
93
7
kVA
i
7.7.2
94
f
n
Montážne polohy
Závitovkové prevodové motory S
P Hz
S47...S97
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Montážne polohy
Závitovkové prevodové motory S
7.7.3
kVA
i
f
n
7
P Hz
SF37 / SAF37 / SHF37
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
95
7
kVA
i
7.7.4
96
f
n
Montážne polohy
Závitovkové prevodové motory S
P Hz
SF47...SF97 / SAF47...SAF97 / SHF47...SHF97 / SAZ47...SAZ97 / SHZ47...SHZ97
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Montážne polohy
Závitovkové prevodové motory S
7.7.5
kVA
i
f
n
7
P Hz
SA37 / SH37 / ST37
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
97
7
kVA
i
7.7.6
98
f
n
Montážne polohy
Závitovkové prevodové motory S
P Hz
SA47...SA97 / SH47...SH97 / ST47...ST97
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Montážne polohy
Prevodové motory SPIROPLAN® W
7.8
Prevodové motory SPIROPLAN® W
7.8.1
W10...W30
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
kVA
i
f
n
7
P Hz
99
7
kVA
i
7.8.2
100
f
n
Montážne polohy
Prevodové motory SPIROPLAN® W
P Hz
WF10...WF30 / WAF10...WAF30
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Montážne polohy
Prevodové motory SPIROPLAN® W
7.8.3
kVA
i
f
n
7
P Hz
WA10...WA30
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
101
7
kVA
i
7.8.4
102
f
n
Montážne polohy
Prevodové motory SPIROPLAN® W
P Hz
W37 / WA37B / WH37B
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Montážne polohy
Prevodové motory SPIROPLAN® W
7.8.5
kVA
i
f
n
7
P Hz
WF37 / WAF37 / WHF37
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
103
7
kVA
i
7.8.6
104
f
n
Montážne polohy
Prevodové motory SPIROPLAN® W
P Hz
WA37 / WH37 / WT 37
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Technické údaje
Dlhodobé skladovanie
8
Technické údaje
8.1
Dlhodobé skladovanie
kVA
i
f
n
8
P Hz
Upozornenie
Pri skladovaní dlhšom než 9 mesiacov odporúča SEW-EURODRIVE vyhotovenie pre
dlhodobé skladovanie. Prevodovky v tomto vyhotovení sú zodpovedajúcim spôsobom
označené pomocou nálepky.
Do maziva týchto prevodoviek sa pridáva antikorózny prostriedok VCI (volatile corrosion
inhibitors). Antikorózny prostriedok VCI je ale účinný len v rozsahu teplôt –25 °C až
+50 °C. Okrem toho je na dosadacie plochy prírub a na konce hriadeľov nanesený
antikorózny prostriedok.
Pri dlhodobom uskladnení dbajte na dodržanie podmienok skladovania uvedených
v nasledujúcej tabuľke:
8.1.1
Skladovacie podmienky
Prevodovky musia byÏ až do uvedenia do prevádzky tesne uzavreté, aby sa antikorózny
prostriedok VCI neodparil.
Prevodovky sú z výroby naplnené olejom podľa danej montážnej polohy (M1...M6).
Hladina oleja sa musí v každom prípade pred uvedením do prevádzky skontrolovaÏ!
Klimatické pásmo
mierne (Európa,
USA, Kanada,
Čína a Rusko
s výnimkou
tropických
oblastí)
tropické (Ázia,
Afrika, Stredná
a Južná Amerika,
Austrália,
Nový Zéland
s výnimkou
miernych oblastí)
Balenie1)
Miesto skladovania2)
Doba skladovania
Uložené v prepravných
debnách, zavarené do fólie
spoločne s vysúšacím
prostriedkom a indikátorom
vlhkosti.
Zastrešené, chránené proti dažďu a snehu,
bez otrasov.
Max. 3 roky, pri pravidelnej
kontrole balenia a indikátora
vlhkosti (rel. vlhkosÏ vzduchu
< 50 %).
Otvorené
Zakryté a uzavreté pri konštantnej teplote
a vlhkosti vzduchu (5 °C < â < 60 °C, relatívna
vlhkosÏ vzduchu < 50 %).
Bez náhlych výkyvov teploty, kontrolované
vetranie s použitím filtra (bez prachu a nečistôt).
Bez agresívnych výparov a bez otrasov.
2 roky a dlhšie,
s pravidelnými prehliadkami.
Pri prehliadke treba
skontrolovaÏ čistotu
a prípadné mechanické
poškodenie. Skontrolujte aj
neporušenosÏ ochrany proti
korózii.
Uložené v prepravných
debnách, zavarené do fólie
spoločne s vysúšacím
prostriedkom a indikátorom
vlhkosti.
Ošetrené chemickým
prostriedkom proti hmyzu
a plesniam.
Zastrešené, chránené proti dažďu a snehu,
bez otrasov.
Max. 3 roky, pri pravidelnej
kontrole balenia a indikátora
vlhkosti (rel. vlhkosÏ vzduchu
< 50 %).
Otvorené
Zakryté a uzavreté pri konštantnej teplote
a vlhkosti vzduchu (5 °C < â < 50 °C, < 50 %
relatívna vlhkosÏ vzduchu).
Bez náhlych výkyvov teploty, kontrolované
vetranie s použitím filtra (bez prachu a nečistôt).
Bez agresívnych výparov a bez otrasov. Ochrana
pred hmyzom.
2 roky a dlhšie,
s pravidelnými prehliadkami.
Pri prehliadke treba
skontrolovaÏ čistotu
a prípadné mechanické
poškodenie. Skontrolujte aj
neporušenosÏ ochrany proti
korózii.
1) Obal musí byÏ zhotovený firmou, ktorá má skúsenosti s obalovou technikou, a musí byÏ použitý obalový materiál, ktorý je výslovne
určený na dané použitie.
2) SEW-EURODRIVE odporúča prevodovky skladovaÏ v montážnej polohe.
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
105
kVA
8
i
8.2
f
n
Technické údaje
Mazivá
P Hz
Mazivá
Ak neboli dohodnuté osobitné pravidlá dodávky, dodáva SEW-EURODRIVE pohony so
špecifickou náplňou maziva podľa danej prevodovky a montážnej polohy. Rozhodujúci
je údaj o montážnej polohe (M1...M6, Æ kap. "Montážne polohy a dôležité údaje pre
objednávku") uvedený pri objednávke pohonu. Pri neskoršej zmene montážnej polohy
treba prispôsobiÏ náplň maziva novej polohe (Æ množstvá náplne maziva).
8.2.1
Tabuľka mazív
Tabuľka mazív uvedená na nasledujúcej strane znázorňuje schválené mazivá pre
prevodovky SEW-EURODRIVE. Venujte prosím pozornosÏ nasledujúcej legende
k tabuľke mazív.
Legenda k tabuľke
mazív
Použité skratky, význam farby pozadia a pokyny:
CLP
= minerálny olej
CLP PG
= polyglykol (pre prevodovku W, v súlade s USDA-H1)
CLP HC
= syntetické uhľovodíky
E
= esterový olej (trieda ohrozenia vodného zdroja WGK 1)
HCE
= syntetické uhľovodíky + esterový olej (povolenie USDA - H1)
HLP
= hydraulický olej
= syntetické mazivo (= ložisková vazelína na syntetickej báze)
= minerálne mazivo (= tuk pre valivé ložiská na minerálnej báze)
1)
Závitovková prevodovka s olejom PG: kontaktujte prosím SEW
2)
Špeciálne mazivo len pre prevodovky Spiroplan®
3)
Odporúčanie: Zvoľte SEW fB Ã 1,2
4)
Pozor na kritické správanie sa pri rozbehu pri nízkych teplotách!
5)
Tekutý tuk
6)
Teplota prostredia
Mazivo pre potravinársky priemysel (zdravotne neškodné)
Bioekologický olej (mazivo pre poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
Oil
106
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Technické údaje
Mazivá
Vazelíny pre valivé
ložiská
kVA
i
f
n
8
P Hz
Valivé ložiská prevodoviek a motorov sú z výroby naplnené nižšie uvedenými
vazelínami. SEW-EURODRIVE odporúča pri valivých ložiskách s náplňou vazelíny
meniÏ pri výmene oleja aj vazelínu.
Valivé ložiská
prevodoviek
Teplota prostredia
Výrobca
Typ
–40 °C...+80 °C
Fuchs
Renolit CX-TOM 15
–30 °C ... +40 °C
Aral
Eural Grease EP 2
–20 °C ... +40 °C
Aral
Aralube BAB EP2
Oil
UPOZORNENIE
Potrebné sú nasledovné množstvá vazelíny:
•
Pri rýchlobežných ložiskách (motor a prevodovka – vstupná strana): tretinu
(objemu) dutín medzi valčekmi ložiska naplňte tukom.
•
Pri pomalobežných ložiskách (výstupná strana prevodovky): dve tretiny dutín medzi
valčekmi ložiska naplňte tukom.
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
107
108
R32
R302
W...(HW...)
R...,K...(HK...),
F...,S...(HS...)
S...(HS...)
F...
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
-20
-20
-15
+40
+60
+40
+10
+40
Standard
-25
-20
-40
+40
+40
Standard
-20
-30
-40
0
Oil
5)
DIN 51 818
CLP PG
API GL5
SEW PG
E
HCE
CLP HC
CLP HC
+20
-40
CLP PG
+20
CLP (CC)
CLP HC
CLP PG
CLP (CC)
-25
+20
+80
+60
+40
+10
0
Standard
HLP (HM)
-20
-40
-30
-20
-40
VG 32
CLP HC
+10
-40
Mobil
D.T.E. 11M
Isoflex
Shell Tellus
MT 30 ROT
T 15
Klüber-Summit
HySyn FG-32
Mobil
SHC 629
Mobil
SHC 634
Shell Omala Klübersynth
HD 150
GEM 4-150 N
Shell Omala Klübersynth
GEM 4-460 N
HD 460
2)
Mobil
SHC 626
Mobil
SHC 624
000 - 0
00
VG 460
3)
Mobilux
EP 004
Glygoyle
Grease 00
SAE 75W90 Delvac Synth.
GearOil LS 75
(~VG 100)
W90
VG 460
VG 460
VG 460
VG 32
VG 68
Shell Alvania
GL 00
Shell Tivela
GL 00
Shell Cassida
Fluid GL 460
Klübersynth
GE 46-1200
Klübersynth
UH1 6-460
Klüber SEW
HT-460-5
Klüberoil
4UH1-460 N
Klüberbio
CA2-460
Klüber-Summit
HySyn FG-32
Mobilgear 600 Shell Omala Klüberoil
XP 100
GEM 1-150 N
100
1)
Shell Tivela Klübersynth
Mobil
VG 220
S 220
GH 6-220
Glygoyle 30
VG 150
VG 100
VG 150
VG 460
Mobilgear 600 Shell Omala Klüberoil
GEM 1-680 N
680
XP 680
1)
Shell Tivela Klübersynth
VG 680
S 680
GH 6-680
VG 680
VG 22
VG 15
VG 68
CLP HC
Shell Tellus Klüberoil
GEM 1-68 N
T 32
HLP (HM)
Mobil
D.T.E. 13M
Mobil
SHC 626
Mobil
SHC 624
VG 68-46
VG 32
Shell Omala Klübersynth
HD 150 GEM 4-150 N
CLP (CC)
Mobil
SHC 629
Klüberoil
Mobilgear 600 Shell Omala
GEM 1-150 N
100
XP 100
VG 150
VG 220
Mobil
SHC 630
Shell Omala Klübersynth
GEM 4-220 N
HD 220
Aralub
MFL 00
Aral Eural
Gear 460
Aral Degol
BAB 460
Aral Degol
GS 220
Aral Degol
BG 100
Aral Degol
BG 680
Aral Degol
BG 46
Aral Degol
BG 100
Aral Degol
PAS 220
Aral Degol
GS 220
Shell Tivela Klübersynth
GH 6-220
S 220
Mobil
Glygoyle 30
Aral Degol
BG 220
Mobilgear 600 Shell Omala Klüberoil
GEM 1-220 N
220
XP 220
Mobil®
VG 150
VG 100
CLP HC
VG 220
CLP PG
+20
+10
+25
+40
+80
+80
-40
-30
-20
-40
-40
-25
VG 220
CLP(CC)
ISO,NLGI
Pinnacle
EP 150
Synlube
CLP 680
Pinnacle
EP 460
Meropa 680
Rando
HDZ 15
Rando EP
Ashless 46
Meropa 150
Pinnacle
EP 150
BP Energrease
LS-EP 00
Multifak
EP 000
Multifak
6833 EP 00
Cetus
PAO 46
Tribol Bio Top
1418/460
Alphasyn PG 220
Optiflex A 220
Tribol
800/220
Spheerol
EPL 0
CLS Grease
Longtime PD 00
Optileb
GT 460
Alphasyn T32
Alpha SP/100/150
Optigear BM 100
Optigear
Synthetic X 150
Optigear
Synthetic X 460
Optiflex
A 680
Alpha SP 680
Optigear BM 680
Hyspin
AWS 22
Alphasyn T32
Optilieb HY 32
Hyspin AWS 32
Optigear 32
Alpha SP/100/150
Optigear BM 100
Alphasyn T 150
Optigear Synthetic
X 150
Alphasyn T 220
Optigear Synthetic
X 220
Alphasyn PG 220
Optiflex A 220
Alpha SP 220
Optigear BM 220
Optimol
Tribol
1100/100
Tribol
800/680
Tribol
1100/680
Tribol
1100/68
Tribol
1100/100
Tribol
1510/220
Synlube
CLP 220
Pinnacle
EP 220
Tribol
800/220
Meropa 220
Tribol
Tribol
1100/220
BP Energol
Meropa 150
GR-XP 100
BP Enersyn
Synlube
SG-XP 220
CLP 220
BP Enersyn
SG-XP 680
BP Energol
GR-XP 680
BP Energol
HLP-HM 15
BP Energol
GR-XP 100
BP Enersyn
SG-XP 220
BP Energol
GR-XP 220
Renolin
SF 7 - 041
Renolin
CLP 150
Renolin
SEW 680
Renolin
B 46 HVI
Renolin
CLP 150
Renolin Unisyn
CLP 220
Renolin
CLP 220
Multis EP 00
Marson SY 00
Dacnis SH 32
Carter SY 220
Carter EP 100
Carter SH 150
Carter EP 680
Equivis ZS 15
Dacnis SH 32
Equivis ZS 46
Carter EP 100
Carter SH 150
Carter SY 220
Carter EP 220
TO T A L
n
4)
4)
+40
+50 +100
0
Standard
-10
°C -50
Oil
i
f
DIN (ISO)
kVA
K...(HK...)
R...
6)
8
Technické údaje
Mazivá
P Hz
Tabuľka mazív
01 805 10 92
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Technické údaje
Mazivá
8.2.2
kVA
i
f
n
8
P Hz
Množstvo náplne maziva
Uvedené množstvá sú orientačné hodnoty. Presné hodnoty sa menia v závislosti od
počtu stupňov a prevodového pomeru. Pri plnení sa bezpodmienečne riaďte podľa
skrutky na kontrolu stavu oleja ako indikátora presného množstva oleja.
Následujúce tabuľky znázorňujú orientačné hodnoty množstva náplne maziva
v závislosti od montážnej polohy M1...M6.
Prevodovky
s čelným
súkolesím (R)
R..,
Prevodovka
R07
Množstvo náplne v litroch
M11)
M21)
M3
M4
M5
M6
0,12
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
R17
0,25
0,55
0,35
0,55
0,35
0,40
R27
0,25/0,40
0,70
0,50
0,70
0,50
0,50
R37
0,30/0,95
0,85
0,95
1,05
0,75
0,95
R47
0,70/1,50
1,60
1,50
1,65
1,50
1,50
R57
0,80/1,70
1,90
1,70
2,10
1,70
1,70
R67
1,10/2,30
2,40/3,20
2,80
2,90
1,80
2,00
R77
1,20/3,00
3,30/4,20
3,60
3,80
2,50
3,40
R87
2,30/6,0
6,4/8,1
7,2
7,2
6,3
6,5
R97
4,60/9,8
11,7/14,0
11,7
13,4
11,3
11,7
R107
6,0/13,7
16,3
16,9
19,2
13,2
15,9
R137
10,0/25,0
28,0
29,5
31,5
25,0
25,0
R147
15,4/40,0
46,5
48,0
52,0
39,5
41,0
R167
27,0/70,0
82,0
78,0
88,0
66,0
69,0
1) Pri predlohových prevodovkách sa veľká prevodovka naplní väčším množstvom oleja.
RF..
Prevodovka
RF07
Množstvo náplne v litroch
M11)
M21)
M3
M4
M5
M6
0,12
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
RF17
0,25
0,55
0,35
0,55
0,35
0,40
RF27
0,25/0,40
0,70
0,50
0,70
0,50
0,50
RF37
0,35/0,95
0,90
0,95
1,05
0,75
0,95
RF47
0,65/1,50
1,60
1,50
1,65
1,50
1,50
RF57
0,80/1,70
1,80
1,70
2,00
1,70
1,70
RF67
1,20/2,50
2,50/3,20
2,70
2,80
1,90
2,10
RF77
1,20/2,60
3,10/4,10
3,30
3,60
2,40
3,00
RF87
2,40/6,0
6,4/8,2
7,1
7,2
6,3
6,4
RF97
5,1/10,2
11,9/14,0
11,2
14,0
11,2
11,8
RF107
6,3/14,9
15,9
17,0
19,2
13,1
15,9
RF137
9,5/25,0
27,0
29,0
32,5
25,0
25,0
RF147
16,4/42,0
47,0
48,0
52,0
42,0
42,0
RF167
26,0/70,0
82,0
78,0
88,0
65,0
71,0
1) Pri predlohových prevodovkách sa veľká prevodovka naplní väčším množstvom oleja.
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
109
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Mazivá
P Hz
RX..
Prevodovka
Množstvo náplne v litroch
M1
M2
M3
M4
M5
M6
RX57
0,60
0,80
1,30
1,30
0,90
0,90
RX67
0,80
0,80
1,70
1,90
1,10
1,10
RX77
1,10
1,50
2,60
2,70
1,60
1,60
RX87
1,70
2,50
4,80
4,80
2,90
2,90
RX97
2,10
3,40
7,4
7,0
4,80
4,80
RX107
3,90
5,6
11,6
11,9
7,7
7,7
M1
M2
M3
M4
M5
M6
RXF57
0,50
0,80
1,10
1,10
0,70
0,70
RXF67
0,70
0,80
1,50
1,40
1,00
1,00
RXF77
0,90
1,30
2,40
2,00
1,60
1,60
RXF87
1,60
1,95
4,90
3,95
2,90
2,90
RXF97
2,10
3,70
7,1
6,3
4,80
4,80
RXF107
3,10
5,7
11,2
9,3
7,2
7,2
RXF..
Prevodovka
110
Množstvo náplne v litroch
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Technické údaje
Mazivá
Ploché
prevodovky (F)
kVA
i
f
n
8
P Hz
F.., FA..B, FH..B, FV..B
Prevodovka
Množstvo náplne v litroch
M1
M2
M3
M4
M5
M6
F..27
0,60
0,80
0,65
0,70
0,60
0,60
F..37
0,95
1,25
0,70
1,25
1,00
1,10
F..47
1,50
1,80
1,10
1,90
1,50
1,70
F..57
2,60
3,50
2,10
3,50
2,80
2,90
F..67
2,70
3,80
1,90
3,80
2,90
3,20
F..77
5,9
7,3
4,30
8,0
6,0
6,3
F..87
10,8
13,0
7,7
13,8
10,8
11,0
F..97
18,5
22,5
12,6
25,2
18,5
20,0
F..107
24,5
32,0
19,5
37,5
27,0
27,0
F..127
40,5
54,5
34,0
61,0
46,3
47,0
F..157
69,0
104,0
63,0
105,0
86,0
78,0
M1
M2
M3
M4
M5
M6
FF27
0,60
0,80
0,65
0,70
0,60
0,60
FF37
1.00
1,25
0,70
1,30
1,00
1,10
FF47
1,60
1,85
1,10
1,90
1,50
1,70
FF57
2,80
3,50
2,10
3,70
2,90
3,00
FF67
2,70
3,80
1,90
3,80
2,90
3,20
FF77
5,9
7,3
4,30
8,1
6,0
6,3
FF87
10,8
13,2
7,8
14,1
11,0
11,2
FF97
19,0
22,5
12,6
25,6
18,9
20,5
FF107
25,5
32,0
19,5
38,5
27,5
28,0
FF127
41,5
55,5
34,0
63,0
46,3
49,0
FF157
72,0
105,0
64,0
106,0
87,0
79,0
FF..
Prevodovka
Množstvo náplne v litroch
FA.., FH.., FV.., FAF.., FAZ.., FHF.., FHZ.., FVF.., FVZ.., FT..
Prevodovka
Množstvo náplne v litroch
M1
M2
M3
M4
M5
M6
F..27
0,60
0,80
0,65
0,70
0,60
0,60
F..37
0,95
1,25
0,70
1,25
1,00
1,10
F..47
1,50
1,80
1,10
1,90
1,50
1,70
F..57
2,70
3,50
2,10
3,40
2,90
3,00
F..67
2,70
3,80
1,90
3,80
2,90
3,20
F..77
5,9
7,3
4,30
8,0
6,0
6,3
F..87
10,8
13,0
7,7
13,8
10,8
11,0
F..97
18,5
22,5
12,6
25,2
18,5
20,0
F..107
24,5
32,0
19,5
37,5
27,0
27,0
F..127
39,0
54,5
34,0
61,0
45,0
46,5
F..157
68,0
103,0
62,0
104,0
85,0
77,0
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
111
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Mazivá
P Hz
Prevodovky
s kužeľovým
súkolesím (K)
K.., KA..B, KH..B, KV..B
Prevodovka
Množstvo náplne v litroch
M1
M2
M3
M4
M5
M6
K..37
0,50
1,00
1,00
1,25
0,95
0,95
K..47
0,80
1,30
1,50
2,00
1,60
1,60
K..57
1,10
2,20
2,20
2,80
2,30
2,10
K..67
1,10
2,40
2,60
3,45
2,60
2,60
K..77
2,20
4,10
4,40
5,8
4,20
4,40
K..87
3,70
8,0
8,7
10,9
8,0
8,0
K..97
7,0
14,0
15,7
20,0
15,7
15,5
K..107
10,0
21,0
25,5
33,5
24,0
24,0
K..127
21,0
41,5
44,0
54,0
40,0
41,0
K..157
31,0
62,0
65,0
90,0
58,0
62,0
K..167
33,0
95,0
105,0
123,0
85,0
84,0
K..187
53,0
152,0
167,0
200
143,0
143,0
M1
M2
M3
M4
M5
M6
KF37
0,50
1,10
1,10
1,50
1,00
1,00
KF47
0,80
1,30
1,70
2,20
1,60
1,60
KF57
1,20
2,20
2,40
3,15
2,50
2,30
KF67
1,10
2,40
2,80
3,70
2,70
2,70
KF77
2,10
4,10
4,40
5,9
4,50
4,50
KF87
3,70
8,2
9,0
11,9
8,4
8,4
KF97
7,0
14,7
17,3
21,5
15,7
16,5
KF107
10,0
21,8
25,8
35,1
25,2
25,2
KF127
21,0
41,5
46,0
55,0
41,0
41,0
KF157
31,0
66,0
69,0
92,0
62,0
62,0
KF..
Prevodovka
Množstvo náplne v litroch
KA.., KH.., KV.., KAF.., KHF.., KVF.., KAZ.., KHZ.., KVZ.., KT..
Prevodovka
112
Množstvo náplne v litroch
M1
M2
M3
M4
M5
M6
K..37
0,50
1,00
1,00
1,40
1,00
1,00
K..47
0,80
1,30
1,60
2,15
1,60
1,60
K..57
1,20
2,20
2,40
3,15
2,70
2,40
K..67
1,10
2,40
2,70
3,70
2,60
2,60
K..77
2,10
4,10
4,60
5,9
4,40
4,40
K..87
3,70
8,2
8,8
11,1
8,0
8,0
K..97
7,0
14,7
15,7
20,0
15,7
15,7
K..107
10,0
20,5
24,0
32,4
24,0
24,0
K..127
21,0
41,5
43,0
52,0
40,0
40,0
K..157
31,0
66,0
67,0
87,0
62,0
62,0
K..167
33,0
95,0
105,0
123,0
85,0
84,0
K..187
53,0
152,0
167,0
200
143,0
143,0
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Technické údaje
Mazivá
Závitovkové
prevodovky (S)
8
S
Prevodovka
Množstvo náplne v litroch
M1
M2
M31)
M4
M5
M6
S..37
0,5
0,40
0,50
0,55
0,40
0,40
S..47
0,35
0,80
0,70/0,90
1,00
0,80
0,80
S..57
0,50
1,20
1,00/1,20
1,45
1,30
1,30
S..67
1,00
2,00
2,20/3,10
3,10
2,60
2,60
S..77
1,90
4,20
3,70/5,4
5,9
4,40
4,40
S..87
3,30
8,1
6,9/10,4
11,3
8,4
8,4
S..97
6,8
15,0
13,4/18,0
21,8
17,0
17,0
1) Pri predlohových prevodovkách sa veľká prevodovka naplní väčším množstvom oleja.
SF..
Prevodovka
Množstvo náplne v litroch
M1
M2
M31)
M4
M5
M6
SF37
0,25
0,40
0,50
0,55
0,40
0,40
SF47
0,40
0,90
0,90/1,05
1,05
1,00
1,00
SF57
0,50
1,20
1,00/1,50
1,55
1,40
1,40
SF67
1,00
2,20
2,30/3,00
3,20
2,70
2,70
SF77
1,90
4,10
3,90/5,8
6,5
4,90
4,90
SF87
3,80
8,0
7,1/10,1
12,0
9,1
9,1
SF97
7,4
15,0
13,8/18,8
22,6
18,0
18,0
1) Pri predlohových prevodovkách sa veľká prevodovka naplní väčším množstvom oleja.
SA.., SH.., SAF.., SHZ.., SAZ.., SHF.., ST..
Prevodovka
Množstvo náplne v litroch
M1
M2
M31)
M4
M5
M6
S..37
0,25
0,40
0,50
0,50
0,40
0,40
S..47
0,40
0,80
0,70/0,90
1,00
0,80
0,80
S..57
0,50
1,10
1,00/1,50
1,50
1,20
1,20
S..67
1,00
2,00
1,80/2,60
2,90
2,50
2,50
S..77
1,80
3,90
3,60/5,0
5,8
4,50
4,50
S..87
3,80
7,4
6,0/8,7
10,8
8,0
8,0
S..97
7,0
14,0
11,4/16,0
20,5
15,7
15,7
1) Pri predlohových prevodovkách sa veľká prevodovka naplní väčším množstvom oleja.
Prevodovky
Spiroplan® (W)
Prevodovky Spiroplan® W10, W20, W30 a W37 majú, nezávisle od montážnej polohy,
vždy rovnaké množstvo náplne maziva. Výnimkou je prevodovka Spiroplan® W37, ktorá
má v montážnej polohe M4 iné množstvo náplne.
Prevodovka
Konštrukčne nezávislé množstvo náplne v litroch
W..10
0,16
W..20
0,24
W..30
0,40
W..37
0,50
W..37
v polohe M4
0,70
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
113
Prevádzkové poruchy / servis
Prevodovka
9
9
Prevádzkové poruchy / servis
POZOR!
Nesprávna manipulácia s prevodovkou a motorom môže viesÏ k vzniku škôd.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
9.1
•
Opravy pohonov SEW smie vykonávaÏ len kvalifikovaný odborný personál.
•
Oddelenie pohonu a motora smie vykonávaÏ len odborný personál.
•
Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom SEW EURODRIVE.
Prevodovka
Porucha
Možná príčina
Náprava
Neobvyklý, rovnomerný
hluk pri chode
Valivé/drvivé zvuky: Poškodenie ložísk
Prekontrolujte olej Æ pozri "Kontrola a údržba
prevodoviek" (Æ str. 63), vymeňte ložiská.
Neobvyklé, nerovnomerné
zvuky pri chode
Klepavý zvuk: NepravidelnosÏ v ozubení
Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom
Cudzie teleso v oleji
•
•
Prekontrolujte olej Æ pozri "Kontrola a údržba
prevodoviek" (Æ str. 63), vymeňte ložiská.
Vypnite pohon, kontaktuje oddelenie služieb
zákazníkom.
Vyteká olej 1)
• na veku prevodovky
• na prírube motora
• na tesniacom krúžku
hriadeľa motora
• na prírube prevodovky
• na tesniacom krúžku
výstupného hriadeľa
Gumené tesnenie na veku prevodovky je
netesné
Dotiahnite skrutky na veku prevodovky a pozorujte
prevodovku. Ak olej vyteká naďalej: kontaktujte
oddelenie služieb zákazníkom
Chybné tesnenie
Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom
Prevodovka nie je odvzdušnená
Odvzdušnite prevodovku Æ pozri "Montážne polohy"
(Æ str. 78).
Olej vyteká na
odvzdušňovacom ventile
Príliš veľa oleja
Upravte množstvo oleja Æ pozri "Kontrola a údržba
prevodoviek" (Æ str. 63).
Pohon je v nesprávnej montážnej polohe
•
•
Výstupný hriadeľ sa
neotáča, aj keď motor beží
a vstupný hriadeľ sa otáča.
Správne namontujte odvzdušňovací ventil Æ pozri
"Montážne polohy" (Æ str. 78)
Upravte hladinu oleja Æ pozri "Kontrola a údržba
prevodoviek" (Æ str. 63).
Časté studené štarty (olej pení) a/alebo
vysoká hladina oleja
Použite vyrovnávaciu olejovú nádrž.
Spojenie hriadeľa s nábojom v prevodovke je
prerušené
Zašlite prevodovku/prevodový motor na opravu.
1) Krátkodobý únik oleja / tuku okolo hriadeľového tesniaceho krúžku je v zábehu (prvých 48 hodín prevádzky) možný.
114
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Prevádzkové poruchy / servis
Adaptér AM / AQ. / AL
9.2
Adaptér AM / AQ. / AL
Porucha
Možná príčina
Náprava
Neobvyklý, rovnomerný
hluk pri chode
Hluk odvaľovania a drvenia: poškodenie ložísk
Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom
SEW-EURODRIVE.
Vyteká olej
Chybné tesnenie
Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom
SEW-EURODRIVE.
Výstupný hriadeľ sa
neotáča, aj keď motor beží
a vstupný hriadeľ sa otáča
Spojenie hriadeľa a náboja v prevodovke alebo
adaptéri je prerušené
Zašlite prevodovku na opravu do firmy
SEW-EURODRIVE.
Zmena hlučnosti chodu
a/alebo výskyt vibrácií
Opotrebovanie ozubeného venca, krátkodobý
prenos momentu kontaktom "kov na kov"
Vymeňte ozubený veniec.
Skrutky na axiálne zaistenie náboja sú
uvoľnené
Dotiahnite skrutky.
•
Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom
SEW-EURODRIVE.
Predčasné opotrebovanie
ozubeného venca
•
•
9.3
9
Kontakt s agresívnymi kvapalinami/olejmi;
Účinok ozónu, príliš vysoké teploty
prostredia atď., ktoré spôsobujú fyzikálne
zmeny ozubeného venca
Neprípustne vysoké teploty
prostredia/kontaktné teploty pre ozubený
veniec; prípustné teploty –20 °C až +80 °C.
PreÏaženie
Veko AD na vstupnej strane
Porucha
Možná príčina
Náprava
Neobvyklý, rovnomerný
hluk pri chode
Hluk odvaľovania a drvenia: poškodenie
ložísk
Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom
SEW-EURODRIVE.
Vyteká olej
Chybné tesnenie
Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom
SEW-EURODRIVE.
Výstupný hriadeľ sa netočí,
aj keď sa točí vstupný hnací
hriadeľ
Spojenie hriadeľa a náboja v prevodovke
alebo veku je prerušené
Zašlite prevodovku na opravu do firmy
SEW-EURODRIVE.
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
115
Prevádzkové poruchy / servis
Oddelenie služieb zákazníkom
9
9.4
Oddelenie služieb zákazníkom
Pokiaľ budete potrebovaÏ pomoc nášho oddelenia služieb zákazníkom, prosíme vás
o uvedenie nasledujúcich údajov:
• údaje z typového štítku (kompletné)
• druh a rozsah poruchy
• čas a okolnosti vzniku poruchy
• predpokladaná príčina poruchy
9.5
Likvidácia
Prevodovky likvidujte podľa ich povahy a existujúcich predpisov, napr. ako:
•
Oceľový šrot
– Súčasti krytu
– Ozubené kolesá
– Hriadele
– Valivé ložisko
116
•
Závitovkové kolesá sú vyrobené čiastočne z farebných kovov. Likvidujte ich
zodpovedajúcim spôsobom.
•
Použitý olej skladujte a likvidujte v súlade s predpismi.
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Zoznam adries
10
Zoznam adries
Nemecko
Hlavné zastúpenie
Výrobný závod
Distribúcia
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Adresa poštovej schránky
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
[email protected]
Service
Competence
Center
Stred
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf
Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
[email protected]
Sever
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (pri Hanoveri)
Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
[email protected]
Východ
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (pri Zwickau)
Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
[email protected]
Juh
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (pri Mníchove)
Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
[email protected]
Západ
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (pri Düsseldorfe)
Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
[email protected]
Elektronika
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
[email protected]
Drive Service Hotline / 24-hodinová telefonická pohotovostná
služba
+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357
Ďalšie adresy servisných stredísk v Nemecku na požiadanie.
Francúzsko
Výrobný závod
Distribúcia
Servis
Haguenau
SEW-USOCOME
48-54, route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex
Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
[email protected]
Výrobný závod
Forbach
SEW-EUROCOME
Zone Industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex
Tel. +33 3 87 29 38 00
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Bordeaux
SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex
Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09
Lyon
SEW-USOCOME
Parc d'Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15
Paris
SEW-USOCOME
Zone industrielle
2, rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang
Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88
Ďalšie adresy servisných stredísk vo Francúzsku na požiadanie.
Alžírsko
Distribúcia
Alžír
Réducom
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger
Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84
[email protected]
Buenos Aires
SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin
Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.com.ar
Argentína
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
117
Zoznam adries
Austrália
Melbourne
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043
Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
[email protected]
Sydney
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164
Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
[email protected]
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Brusel
SEW Caron-Vector S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre
Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Service
Competence
Center
Priemyselných
prevodoviek
SEW Caron-Vector S.A.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne
Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Minsk
SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk
Tel.+375 (17) 298 38 50
Fax +375 (17) 29838 50
[email protected]
Sao Paulo
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia
Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496
Tel. +55 11 6489-9133
Fax +55 11 6480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
[email protected]
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Belgicko
Bielorusko
Distribúcia
Brazília
Výrobný závod
Distribúcia
Servis
Ďalšie adresy servisných stredísk v Brazílii na požiadanie.
Bulharsko
Distribúcia
Sofia
BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia
Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
[email protected]
Praha
SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice
Tel. +420 255 709 601
Fax +420 220 121 237
http://www.sew-eurodrive.cz
[email protected]
Santiago de
Chile
SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Adresa poštovej schránky
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile
Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
[email protected]
Výrobný závod
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Tianjin
SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457
Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.cn
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Suzhou
SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
[email protected]
Guangzhou
SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530
Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267891
[email protected]
Česká republika
Distribúcia
Čile
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Čína
118
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Zoznam adries
Čína
Shenyang
SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141
Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
[email protected]
Wuhan
SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan
Tel. +86 27 84478398
Fax +86 27 84478388
Ďalšie adresy servisných stredísk v Číne na požiadanie.
Dánsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Kodaň
SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve
Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
[email protected]
Káhira
Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo
Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/
[email protected]
Tallin
ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa
Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
[email protected]
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Lahti
SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.fi
Výrobný závod
Montážny závod
Servis
Karkkila
SEW Industrial Gears OY
Valurinkatu 6
FIN-03600 Karkkila
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.fi
Libreville
Electro-Services
B.P. 1889
Libreville
Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12
Atény
Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus
Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
[email protected]
Rotterdam
VECTOR Aandrijftechniek B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam
Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
[email protected]
Hong Kong
SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong
Tel. +852 2 7960477 + 79604654
Fax +852 2 7959129
[email protected]
Egypt
Distribúcia
Servis
Estónsko
Distribúcia
Fínsko
Gabon
Distribúcia
Grécko
Distribúcia
Servis
Holandsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Hong Kong
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
119
Zoznam adries
Chorvátsko
Distribúcia
Servis
Záhreb
KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
[email protected]
Vadodara
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat
Tel. +91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
[email protected]
[email protected]
Dublin
Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11
Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
[email protected]
http://www.alperton.ie
Tel-Aviv
Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon
Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
[email protected]
Iwata
SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818
Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
[email protected]
Johannesburg
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013
Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
[email protected]
Capetown
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town
Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
[email protected]
Durban
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605
Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
[email protected]
Douala
Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala
Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
Toronto
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, Ontario L6T3W1
Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
[email protected]
Vancouver
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street
Delta. B.C. V4G 1 E2
Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
[email protected]
India
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Írsko
Distribúcia
Servis
Izrael
Distribúcia
Japonsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Juhoafrická republika
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Kamerun
Distribúcia
Kanada
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
120
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Zoznam adries
Kanada
Montreal
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
LaSalle, Quebec H8N 2V9
Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
[email protected]
Ďalšie adresy servisných stredísk v Kanade na požiadanie.
Kolumbia
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Bogotá
SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá
Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
[email protected]
Ansan-City
SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120
Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
[email protected]
Busan
SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270
Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
[email protected]
Bejrút
Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut
Tel. +961 1 4947-86
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71
[email protected]
Alytus
UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus
Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.lt
Riga
SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga
Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
[email protected]
Brusel
CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre
Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.lu
[email protected]
BudapešÏ
SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18
Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
[email protected]
Johore
SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia
Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
[email protected]
Casablanca
Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca
Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
[email protected]
Kórea
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Libanon
Distribúcia
Litva
Distribúcia
Lotyšsko
Distribúcia
Luxembursko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Maďarsko
Distribúcia
Servis
Malajzia
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Maroko
Distribúcia
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
121
Zoznam adries
Mexiko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Queretaro
SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Queretaro
C.P. 76220
Queretaro, Mexico
Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
[email protected]
Moss
SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss
Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
[email protected]
Auckland
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland
Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
[email protected]
Christchurch
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch
Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
[email protected]
Lima
SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima
Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
[email protected]
Abidjan
SICA
Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08
Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36
Łódź
SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Łódź
Tel. +48 42 67710-90
Fax +48 42 67710-99
http://www.sew-eurodrive.pl
[email protected]
Nórsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Nový Zéland
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Peru
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Pobrežie Slonoviny
Distribúcia
Poľsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
24 h servis
Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
[email protected]
Portugalsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Coimbra
SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada
Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
[email protected]
Viedeň
SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien
Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
[email protected]
BukurešÏ
Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
011785 Bucuresti
Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
[email protected]
Petrohrad
ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
195220 St. Petersburg Russia
Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
[email protected]
Rakúsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Rumunsko
Distribúcia
Servis
Rusko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
122
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Zoznam adries
Senegal
Distribúcia
Dakar
SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar
Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
[email protected]
Singapúr
SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644
Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
[email protected]
Bratislava
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-83554 Bratislava
Tel. +421 2 49595201
Fax +421 2 49595200
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.sk
Žilina
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
ul. Vojtecha Spanyola 33
SK-010 01 Žilina
Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
[email protected]
Banská Bystrica
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-97411 Banská Bystrica
Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
[email protected]
Celje
Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje
Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
[email protected]
Belehrad
DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd
Tel. +381 11 347 3244 /
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
[email protected]
Bilbao
SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
[email protected]
Bazilej
Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel
Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
[email protected]
Jönköping
SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping
Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
[email protected]
Miláno
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)
Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
[email protected]
Chonburi
SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000
Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
[email protected]
Singapúr
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Slovensko
Distribúcia
Slovinsko
Distribúcia
Servis
Srbsko
Distribúcia
Španielsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Švajčiarsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Švédsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Taliansko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Thajsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
123
Zoznam adries
Tunisko
Distribúcia
Tunis
T. M.S. Technic Marketing Service
5, Rue El Houdaibiah
1000 Tunis
Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29
Fax +216 71 4329-76
[email protected]
Istanbul
SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3
TR-34846 Maltepe ISTANBUL
Tel. +90 216 4419164, 3838014,
3738015
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
[email protected]
Dnepropetrovsk
SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk
Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
[email protected]
Výrobný závod
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Greenville
SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365
Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manuf. +1 864 439-9948
Fax Ass. +1 864 439-0566
Telex 805 550
http://www.seweurodrive.com
[email protected]
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
San Francisco
SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, California 94544-7101
Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
[email protected]
Philadelphia/PA
SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014
Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
[email protected]
Dayton
SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373
Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
[email protected]
Dallas
SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237
Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
[email protected]
Turecko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Ukrajina
Distribúcia
Servis
USA
Ďalšie adresy servisných stredísk v USA na požiadanie.
Veľká Británia
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Normanton
SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR
Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
[email protected]
Valencia
SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo
Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
[email protected]
[email protected]
Venezuela
Montážny závod
Distribúcia
Servis
124
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
Index
Index
B
Bezpečnostné pokyny ...........................................5
Bežná údržba ......................................................60
Č
Čas zábehu .........................................................58
Čelné prevodovky ...............................................10
D
Dlhodobé skladovanie .................................. 9, 105
I
Inštalácia
mechanická ..................................................17
Inštalácia prevodovky .........................................19
Intervaly kontroly .................................................61
adaptér AL / AM / AQ. ..................................62
Intervaly údržby ...................................................61
Intervaly výmeny mazív ......................................61
K
Konštrukcia
čelných prevodoviek .....................................10
plochých prevodoviek ...................................11
prevodoviek s kužeľovým súkolesím ............12
prevodoviek SPIROPLAN® W37 ..................15
prevodovky SPIROPLAN® W10-W30 ..........14
závitovkových prevodoviek ...........................13
Konštrukcia prevodoviek
SPIROPLAN® W37 ......................................15
Konštrukcia prevodovky ......................................10
Kontrola ..............................................................60
kontrola hladiny oleja ....................................63
kontrola oleja ................................................63
prevodoviek ..................................................63
vstupného veka AD ......................................62
výmena oleja ................................................63
Kontrola hladiny oleja ..........................................63
pomocou kontrolnej skrutky ...... 64, 73, 74, 77
pomocou montážneho veka .........................66
pomocou odvzdušňovacej skrutky ........ 70, 75
Kontrola oleja ......................................................63
Kužeľovočelné prevodovky .................................12
L
Lakovanie prevodovky ........................................23
Likvidácia ..........................................................116
M
Mazivá .............................................................. 106
Mechanická inštalácia ........................................ 17
Množstvo náplne maziva ................................. 109
Momentové páky pre násuvné prevodovky
kužeľovočelné prevodovky .......................... 27
ploché prevodovky ....................................... 26
SPIROPLAN® W ......................................... 28
závitovkové prevodovky .............................. 27
Montážne polohy
čelných prevodových motorov R ................. 80
čelných prevodových motorov RX ............... 83
kužeľových prevodových motorov K ............ 88
legenda ........................................................ 79
označenie .................................................... 78
plochých prevodových motorov F ................ 85
prevodových motorov SPIROPLAN® W ...... 99
symboly ....................................................... 79
závitovkových prevodových motorov S ....... 93
N
Nárok vyplývajúci zo záruky ................................. 6
Násuvné prevodovky
drážka pre lícované pero ............................. 29
TorqLOC® .................................................... 40
viacdrážkové ozubenie ................................ 29
zverný kotúč ................................................ 36
O
Oddelenie služieb zákazníkom ........................ 116
Odchýlka rovinnosti ............................................ 19
Odvzdušnenie prevodovky ................................. 22
Oprava ............................................................. 116
P
Plný hriadeľ ........................................................ 24
Plochá prevodovka ............................................ 11
Prevádzkové poruchy
adaptéra AM / AQ. / AL ............................. 115
prevodoviek ............................................... 114
veka AD na vstupnej strane ....................... 115
Prevodovka s plným hriadeľom .......................... 24
Prevodovka SPIROPLAN® W10-W30 ............... 14
Prevodovky SPIROPLAN® W37 ........................ 15
Princíp konštrukcie prevodoviek
SPIROPLAN® W10-W30 ............................. 14
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
125
Index
S
Servis ................................................................116
Spojka adaptéra AM ...........................................47
Spojka adaptéra AQ. ...........................................51
Straty brodením ..................................................79
Súvisiace podklady ...............................................8
Š
Štruktúra bezpečnostných pokynov ......................5
T
Tabuľka mazív ..................................................108
Tolerancia pri montážnych prácach ....................17
U
Upevnenie prevodoviek ......................................21
Uvedenie do prevádzky ......................................58
UÏahovacie momenty ..........................................20
126
Ú
Údržba
adaptéra AL /AM / AQ. ................................ 62
kontrola hladiny oleja ................................... 63
kontrola oleja ............................................... 63
prevodoviek ................................................. 63
vstupného veka AD ..................................... 62
Výmena oleja ............................................... 63
V
Vazelíny pre valivé ložiská ............................... 107
Veko AD na strane pohonu ................................ 53
Vylúčenie zákonnej zodpovednosti ...................... 6
Výmena oleja ..................................................... 63
Z
Závitovkové prevodovky .................................... 13
Zmena montážnej polohy ................................... 20
Návod na montáž a prevádzku – Prevodovky typových radov R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W
SEW-EURODRIVE – Driving the world
Technika pohonov \ Automatizácia pohonov \ Systémová integrácia \ Servis
Ako možno pohnút’ svetom
S ľuďmi, ktorí
rýchlejšie a správne
uvažujú a spoločne
s vami pracujú na
budúcnosti.
So službami,
ktoré sú
na dosah
na celom svete.
S pohonmi a riadiacimi systémami,
ktoré automaticky zlepšia váš výkon.
S rozsiahlym
know how
v najdôležitejších
odvetviach
súčasnosti.
S nekompromisnou
kvalitou, ktorej
vysoké štandardy
trochu zjednodušia
každodennú prácu.
SEW-EURODRIVE
Driving the world
S globálnym citom pre rýchle
a presvedčivé riešenia.
Na každom mieste.
S inovatívnymi
nápadmi, v ktorých
sa už zajtra bude
skrývat’ riešenie
na pozajtra.
S internetovou
prezentáciou,
ktorá 24 hodín
denne ponúka
prístup k informáciám
a updatom pre softvér.
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
[email protected]
www.sew-eurodrive.com
Download

4 - SEW-Eurodrive