Technika pohonov \ Automatizácia pohonov \ Systémová integrácia \ Servis
Návod na obsluhu
Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Vydanie 06/2011
17076234 / SK
SEW-EURODRIVE—Driving the world
Obsah
1 Všeobecné pokyny................................................................................................. 6
1.1 Používanie dokumentácie .............................................................................. 6
1.2 Štruktúra bezpečnostných pokynov ............................................................... 6
1.3 Nároky, vyplývajúce zo záruky....................................................................... 7
1.4 Vylúčenie zo záruky ....................................................................................... 7
1.5 Poznámka k autorským právam..................................................................... 7
1.6 Názov výrobku a obchodná značka ............................................................... 7
2 Bezpečnostné pokyny ........................................................................................... 8
2.1 Úvodné poznámky ......................................................................................... 8
2.2 Všeobecne ..................................................................................................... 8
2.3 Cieľová skupina ............................................................................................. 9
2.4 Používanie na určený účel ............................................................................. 9
2.5 Súvisiace podklady ...................................................................................... 10
2.6 Preprava / skladovanie ................................................................................ 10
2.7 Inštalácia ..................................................................................................... 10
2.8 Elektrické pripojenie ..................................................................................... 11
2.9 Uvedenie do prevádzky / prevádzka ............................................................ 11
3 Konštrukcia motorov ........................................................................................... 12
3.1 Principiálna konštrukcia EDR.71 – EDR.132 ............................................... 13
3.2 Principiálna konštrukcia EDR.160 – EDR.180 ............................................. 14
3.3 Principiálna konštrukcia EDR.200 – EDR.225 ............................................. 15
3.4 Typový štítok, typové označenie .................................................................. 16
3.5 Doplnkové vybavenie ................................................................................... 18
3.6 Označenia pre ochranu proti explózii........................................................... 20
4 Mechanická inštalácia ......................................................................................... 22
4.1 Skôr než začnete ......................................................................................... 22
4.2 Dlhodobé skladovanie motorov.................................................................... 23
4.3 Pokyny na inštaláciu motora ........................................................................ 25
4.4 Tolerancie pri montážnych prácach ............................................................. 27
4.5 Utiahnutie hnacích prvkov............................................................................ 27
4.6 Montáž externého snímača.......................................................................... 27
4.7 Montáž prípravku na nadstavbu snímača XV.A na motory DR.71 – 225..... 28
4.8 Otočenie svorkovej skrine ............................................................................ 30
4.9 Povrchový náter ........................................................................................... 34
4.10 Vyhotovenia príslušenstva ........................................................................... 34
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
3
Obsah
5 Elektrická inštalácia ............................................................................................. 37
5.1 Dodatočné ustanovenia ............................................................................... 37
5.2 Používanie schém zapojenia a schém priradenia svoriek ........................... 37
5.3 Káblové prívody ........................................................................................... 37
5.4 Vyrovnanie potenciálov ................................................................................ 38
5.5 Pokyny na zapojenie .................................................................................... 38
5.6 Osobitosti pri prevádzke s frekvenčným meničom....................................... 39
5.7 Zlepšenie uzemnenia (EMC)........................................................................ 39
5.8 Osobitosti v spínanom režime...................................................................... 42
5.9 Podmienky prostredia počas prevádzky ...................................................... 43
5.10 Motory kategórie 2GD a 3GD....................................................................... 44
5.11 Pokyny na pripojenie motora........................................................................ 47
5.12 Pripojenie motora cez svorkovú dosku ........................................................ 48
5.13 Pripojenie motora cez radové svorky ........................................................... 51
5.14 Pripojenie brzdy ........................................................................................... 52
5.15 Doplnkové vybavenie ................................................................................... 53
6 Typy prevádzky a medzné hodnoty.................................................................... 59
6.1 Prípustné typy prevádzky............................................................................. 59
6.2 Použitie ........................................................................................................ 61
6.3 Bezpečná prevádzka motorov kategórie 2................................................... 62
6.4 Bezpečná prevádzka motorov kategórie 3................................................... 65
6.5 Typický prípad použitia ................................................................................ 69
6.6 Špeciálny prípad použitia ............................................................................. 71
7 Uvedenie do prevádzky ....................................................................................... 81
7.1 Pred uvedením do prevádzky ...................................................................... 82
7.2 Počas uvedenia do prevádzky ..................................................................... 82
7.3 Nastavenie parametrov: Frekvenčný menič pre motory kategórie 2GD ...... 83
7.4 Nastavenie parametrov: Frekvenčný menič pre motory kategórie 3GD ...... 88
7.5 Zmena smeru uzavretia pri motoroch s uzávierkou spätného chodu........... 90
8 Kontrola/údržba.................................................................................................... 93
8.1 Intervaly prehliadok a údržby ....................................................................... 95
8.2 Mazanie ložísk ............................................................................................. 95
8.3 Ochrana proti korózii .................................................................................... 95
8.4 Prípravné práce pri údržbe motora a brzdy.................................................. 96
8.5 Práce údržby/kontroly na motore EDR.71 – EDR.225 ............................... 102
8.6 Práce údržby/kontroly na motore EDR.71 – EDR.225 ............................... 107
4
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Obsah
9 Technické údaje ................................................................................................ 126
9.1 Priečne sily................................................................................................. 126
9.2 Priradenie brzdného momentu................................................................... 134
9.3 Spínací výkon, pracovná vzduchová medzera, brzdné momenty ............. 135
9.4 Prevádzkové prúdy .................................................................................... 136
9.5 Odpory ....................................................................................................... 138
9.6 Ovládanie brzdy ......................................................................................... 140
9.7 Povolené spínanie brzdy BE pre trojfázové motory ................................... 141
9.8 Dovolené typy valivých ložísk .................................................................... 145
9.9 Tabuľky mazív............................................................................................ 146
9.10 Objednávacie údaje pre mazivá a antikorózne prostriedky........................ 146
9.11 Snímač ....................................................................................................... 147
9.12 Údaje na typovom štítku ............................................................................ 150
10 Prevádzkové poruchy ........................................................................................ 151
10.1 Poruchy motora.......................................................................................... 152
10.2 Poruchy brzdy ........................................................................................... 154
10.3 Poruchy pri prevádzke s frekvenčným meničom........................................ 155
10.4 Likvidácia ................................................................................................... 155
10.5 Oddelenie služieb zákazníkom .................................................................. 155
11 Príloha ................................................................................................................. 156
11.1 Schémy zapojenia...................................................................................... 156
11.2 SnímačES7. / AS7. / EG7. / AG7. .............................................................. 158
11.3 Svorková lišta 1 a 2.................................................................................... 159
11.4 Externý ventilátor VE ................................................................................. 160
11.5 Návod na prevádzku a údržbu pre externý ventilátor WISTRO ................. 162
12 Vyhlásenie o zhode ............................................................................................ 164
12.1 Trojfázové motory EDR.71 – EDR.225 v kategórii 2G a 2D ...................... 165
12.2 Trojfázové motory EDR.71 – EDR.225 v kategórii 3G a 3D ...................... 166
12.3 Externý ventilátor VE ................................................................................. 167
13 Zoznam adries .................................................................................................... 168
Index .................................................................................................................... 178
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
5
Všeobecné pokyny
Používanie dokumentácie
1
1
Všeobecné pokyny
1.1
Používanie dokumentácie
Dokumentácia je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na prevádzku a servis.
Dokumentácia je určená pre všetky osoby, ktoré vykonávajú montáž, inštaláciu, uvedenie do prevádzky a servis výrobku.
Dokumentácia sa musí uchovávať v čitateľnom stave na dostupnom mieste. Zabezpečte, aby si prevádzkový návod prečítali a jeho obsahu porozumeli všetky osoby zodpovedné za zariadenie a prevádzku, ako aj osoby, ktoré na zariadení pracujú na vlastnú
zodpovednosť. V prípade nejasností alebo ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte
SEW-EURODRIVE.
1.2
Štruktúra bezpečnostných pokynov
1.2.1
Význam signálnych slov
Nasledujúca tabuľka zobrazuje odstupňovanie a význam signálnych slov pre bezpečnostné pokyny, upozornenie na vznik vecných škôd a ďalšie upozornenia.
Signálne slovo
1.2.2
Význam
Následky pri nerešpektovaní
NEBEZPEČENSTVO! Bezprostredne hroziace
nebezpečenstvo
Smrť alebo ťažké poranenie
VÝSTRAHA!
Možné nebezpečenstvo
poranenia
Smrť alebo ťažké poranenie
POZOR!
Možné nebezpečenstvo
poranenia
Ľahké poranenie
POZOR!
Možný vznik vecných škôd
Poškodenie pohonu alebo jeho
okolia
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY
PROTI EXPLÓZII
Dôležité upozornenie
týkajúce sa ochrany proti
explózii
Zrušenie ochrany proti explózii
a z neho vyplývajúce riziká
UPOZORNENIE
Užitočné upozornenie alebo
tip: Uľahčujú zaobchádzanie
s pohonom.
Štruktúra bezpečnostných pokynov v rámci odseku
Bezpečnostné pokyny týkajúce sa odseku platia nielen pre špeciálne činnosti, ale aj pre
viaceré činnosti v rámci jednej témy. Použité piktogramy upozorňujú buď na všeobecné
alebo špecifické nebezpečenstvo.
Tu vidíte formálnu štruktúru bezpečnostného upozornenia týkajúceho sa odseku:
SIGNÁLNE SLOVO!
Druh nebezpečenstva a jeho zdroj.
Možné následky nerešpektovania.
•
1.2.3
Opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva.
Štruktúra vnorených bezpečnostných pokynov
Vnorené bezpečnostné pokyny sú integrované priamo do postupu pred nebezpečným
krokom.
Tu vidíte formálnu štruktúru bezpečnostného vnoreného upozornenia:
•
SIGNÁLNE SLOVO! Druh nebezpečenstva a jeho zdroj.
Možné následky nerešpektovania.
– Opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva.
6
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Všeobecné pokyny
Nároky, vyplývajúce zo záruky
1.3
1
Nároky, vyplývajúce zo záruky
Dodržiavanie dokumentácie je predpokladom bezporuchovej prevádzky a prípadného
uplatňovania nárokov vyplývajúcich zo záruky. Preto si predtým, ako začnete pracovať
s týmto zariadením, prečítajte túto dokumentáciu!
1.4
Vylúčenie zo záruky
Dodržiavanie tejto dokumentácie je základným predpokladom na bezpečnú prevádzku
Trojfázové motory EDR.. a pre dosiahnutie uvedených vlastností a výkonových charakteristík výrobku. SEW-EURODRIVE nezodpovedá za poškodenie zdravia, za vecné
škody a za škody na majetku, ktoré vzniknú nedodržaním pokynov uvedených v dokumentácii. V uvedených prípadoch je vylúčená záruka za vecné škody.
1.5
Poznámka k autorským právam
© 2011 – SEW-EURODRIVE. Všetky práva vyhradené.
Zakázané je akékoľvek – aj čiastočné – rozmnožovanie, upravovanie, šírenie a ostatné
zhodnocovanie.
1.6
Názov výrobku a obchodná značka
Značky a názvy výrobkov uvedené v tomto dokumente sú obchodné značky alebo zapísané obchodné značky príslušných držiteľov vlastníckeho práva.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
7
Bezpečnostné pokyny
Úvodné poznámky
2
2
Bezpečnostné pokyny
Nasledujúce základné bezpečnostné pokyny majú zabrániť ublíženiu na zdraví a vecným škodám. Prevádzkovateľ (zariadenia) musí zabezpečiť rešpektovanie a dodržiavanie týchto základných bezpečnostných pokynov. Presvedčte sa, že pracovníci zodpovední za funkciu zariadenia a za jeho prevádzku, ako aj pracovníci, ktorí pracujú na
tomto zariadení na vlastnú zodpovednosť, si prečítali a plne pochopili túto dokumentáciu. Ak vám niečo nie je jasné, alebo ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte SEWEURODRIVE.
2.1
Úvodné poznámky
Nasledujúce bezpečnostné pokyny sa vzťahujú predovšetkým na použitie týchto komponentov:
Trojfázové motory EDR... Pri používaní prevodových motorov dodržujte tiež bezpečnostné pokyny, ktoré sú uvedené v príslušnom návode pre:
•
Prevodovka
Zohľadnite taktiež, prosím, doplňujúce bezpečnostné pokyny uvedené v jednotlivých
kapitolách tejto dokumentácie.
2.2
Všeobecne
VÝSTRAHA!
Počas prevádzky môžu byť na motoroch a prevodových motoroch podľa ich krytia
rôzne súčasti pod napätím, neizolované súčasti (v prípade otvoreného konektora /
svorkovnice), prípadne aj pohyblivé alebo otáčajúce sa súčasti môžu mať horúce
povrchy.
Smrť alebo ťažké poranenia
•
•
•
Všetky práce súvisiace s prepravou, uskladnením, zostavením/montážou, pripojením, uvedením do prevádzky, opravami a údržbou smie vykonávať len kvalifikovaný personál. Pri tom treba bezpodmienečne dodržiavať:
– Príslušné podrobné prevádzkové návody
– Varovné a bezpečnostné štítky na motore/prevodovom motore
– Všetky ostatné projektové podklady, návody na uvedenie do prevádzky
a schémy zapojenia
– Špeciálne predpisy a požiadavky v závislosti od daného zariadenia
– Národné/regionálne bezpečnostné predpisy a predpisy na ochranu zdravia pri
práci
Nikdy neinštalujte poškodené výrobky
Poškodenie neodkladne reklamujte u dopravcu
Pri nedovolenom odstránení príslušných ochranných krytov alebo skriniek, pri neodbornom používaní, pri nesprávnej inštalácii alebo nesprávnej obsluhe vzniká nebezpečenstvo vážneho úrazu alebo veľkých vecných škôd.
Ďalšie informácie sú uvedené v tejto dokumentácii.
8
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Bezpečnostné pokyny
Cieľová skupina
2.3
2
Cieľová skupina
Akékoľvek práce na mechanickej časti pohonu smú vykonávať len odborní pracovníci
s príslušnou kvalifikáciou. Odborní pracovníci v zmysle tejto dokumentácie sú osoby,
ktoré boli oboznámené s konštrukciou, mechanickou inštaláciou, odstránením porúch
a údržbou výrobku, a majú nasledujúcu kvalifikáciu:
•
Vzdelanie v oblasti mechaniky (napr. mechanik alebo mechatronik) zakončené
záverečnou skúškou.
•
Znalosť tohto návodu na montáž a prevádzku.
Akékoľvek práce na elektrickej časti pohonu smú vykonávať len odborne spôsobilí elektrotechnici s príslušnou kvalifikáciou. Odborní elektrotechnici v zmysle tejto dokumentáciu sú osoby, ktoré boli oboznámené s elektrickou inštaláciou, uvedením do prevádzky,
odstránením porúch a údržbou výrobku, a majú nasledujúcu kvalifikáciu:
•
Vzdelanie v oblasti elektrotechniky (napr. elektrikár, elektrotechnik alebo mechatronik) zakončené záverečnou skúškou.
•
Znalosť tohto návodu na montáž a prevádzku.
Všetky práce v ostatných oblastiach, ako je preprava, uskladnenie, prevádzka a likvidácia smú vykonávať len osoby, ktoré boli vhodným spôsobom preškolené.
Všetky osoby musia počas práce nosiť zodpovedajúci ochranný odev.
2.4
Používanie na určený účel
Elektromotory s ochranou proti explózii sú určené pre priemyselné zariadenia.
Pri zabudovaní do strojov je uvedenie do prevádzky – to znamená začiatok riadnej prevádzky motorov – zakázané, kým nie je zaručené, že stroje zodpovedajú ustanoveniam
smernice 94/9/ES (Smernica o strojových zariadeniach).
POKYNY NA OCHRANU PROTI EXPLÓZII
•
•
•
•
Motor sa smie prevádzkovať iba na základe podmienok opísaných v kapitole "Uvedenie do prevádzky".
Motor sa smie prevádzkovať s frekvenčným meničom, len vtedy, keď sú splnené
požiadavky vyplývajúce zo skúšky vzorového výrobku a z tejto dokumentácie
a pokiaľ sú dodržané údaje uvedené na typovom štítku motora, pokiaľ je tento
k dispozícii!
V oblasti okolia sa nesmú nachádzať žiadne agresívne médiá, ktoré by mohli
poškodiť lak a tesnenia.
Motory sa nesmú prevádzkovať v oblastiach a aplikáciách, ktoré môžu viesť
k intenzívnemu elektrostatickému nabíjaniu krytu motora, napr. vo vnútri potrubia
ako motor ventilátora, pokiaľ sa v potrubí vyskytuje prach. V takej situácii by mohlo
dôjsť k vzniku elektrostatického náboja lakovaných plôch.
Vzduchom chladené verzie sú vhodné pre teploty okolia -20 °C až +40 °C ako aj pre
inštalačné výšky ≤ 1 000 m nad morom. Venujte pozornosť odlišným údajom uvedeným
na typovom štítku. Podmienky na mieste použitia sa musia zhodovať s údajmi uvedenými na typovom štítku.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
9
Bezpečnostné pokyny
Súvisiace podklady
2
2.5
Súvisiace podklady
Dodatočne sa musia dodržiavať nasledujúce materiály a dokumenty:
2.6
•
Schémy zapojenia dodané s motorom
•
Prevádzkový návod "Prevodovky s ochranou proti explózii typového radu R..7, F..7,
K..7, S..7, Spiroplan® W pri prevodových motoroch"
•
Prevádzkový návod prípadne použitého frekvenčného meniča v prípade motorov
napájaných z meniča
•
Prevádzkové návody prípadne zabudovaných doplnkov
•
Katalóg "Trojfázové motory DR" a/alebo
•
Katalóg "Prevodové motory DR"
•
Katalóg "Trojfázové motory s ochranou proti explózii" a/alebo
•
Katalóg "Pohony s ochranou proti explózii"
Preprava / skladovanie
Prekontrolujte dodávku ihneď po jej obdržaní. Ubezpečte sa, že nedošlo k prípadnému
poškodeniu pri preprave. Prípadné poškodenie ihneď oznámte spoločnosti vykonávajúcej prepravu. Uvedenie do prevádzky je v takom prípade nemožné.
Pevne dotiahnite transportné oká. Oká sú dimenzované len na hmotnosť motora / prevodového motora; ďalšia záťaž sa nesmie pridávať.
Použité závesné skrutky s okom zodpovedajú norme DIN 580. Bezpodmienečne treba
dodržať predpisy a záťaže uvedené v tejto norme. Ak sú na prevodovom motore umiestnené dve závesné oká alebo závesné skrutky, je potrebné pri transporte naviazať obe
závesné oká (skrutky). Smer ťahu viazacieho lana alebo reťaze potom podľa DIN 580
nesmie prekročiť uhol 45°.
V prípade potreby sa musia použiť vhodné, dostatočne dimenzované prepravné prostriedky. Použite ich pre ďalšiu prepravu.
Pokiaľ motor ihneď nenamontujete, skladujte ho na suchom a bezprašnom mieste.
Motor/motor s prevodom sa nesmie skladovať vonku a na kryte ventilátora. Motor/motor
s prevodom možno skladovať jeden rok bez toho, aby boli potrebné špeciálne opatrenia
na uvedenie do prevádzky.
2.7
Inštalácia
Dbajte ba rovnomerné uloženie, dobré upevnenie nôh a prírub a presné polohovanie pri
použití priamych spojok. Zabráňte rezonanciám s frekvenciou točivého poľa a dvojitou
sieťovou frekvenciou. Odbrzdite brzdu (pri motoroch so zabudovanou brzdou), rotor
pretočte rukou a sledujte neobvyklé zvuky. Skontrolujte smer otáčania v rozpojenom
stave.
Remenice a spojky nasúvajte, resp. sťahujte len vhodnými prípravkami (nahrejte!)
a zakryte ochranou proti dotyku. Zabráňte nedovolenému napnutiu remeňa.
Prípadne vytvorte potrebné potrubné prípoje. Konštrukčné vyhotovenia s koncom hriadeľa smerujúcim nahor na mieste vybavte krytom, aby ste zabránili padaniu cudzích
predmetov do ventilátora. Vetranie nesmie byť ničím obmedzované a bezprostredne sa
nesmie nasávať odpadový vzduch - ani z iných agregátov.
Dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Mechanická inštalácia"!
10
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Bezpečnostné pokyny
Elektrické pripojenie
2.8
2
Elektrické pripojenie
Všetky práce môže vykonávať len kvalifikovaný odborný personál na stojacich strojoch
odpojených od napájacieho napätia a zabezpečených proti opätovnému zapnutiu. Platí
to aj pre pomocné prúdové okruhy (napr. ohrev v zastavenom stave alebo externý ventilátor).
Skontrolujte odpojenie od napätia!
Prekročenie tolerancií v EN 60034-1 (VDE 0530, časť 1) – napätie + 5 %, frekvencia
+ 2 %, priebeh, symetria – zvyšuje zahrievanie a ovplyvňuje elektromagnetickú kompatibilitu. Okrem toho dodržiavajte normu DIN IEC 60364 a EN 50110 (prípadne aj národné odlišnosti, napr. DIN VDE 0105 pre Nemecko).
Okrem všeobecne platných inštalačných ustanovení pre elektrické nízkonapäťové
zariadenia musia byť dodržané zvláštne ustanovenia pre osadenie elektrických zariadení v oblastiach ohrozených explóziami (Nariadenie o prevádzkovej bezpečnosti
v Nemecku; EN 60079-14; EN 61241-14a ostatné nariadenia, špecifické pre dané zariadenia).
Rešpektujte údaje o zapojení uvedené na typovom štítku a dodržiavajte schémy zapojenia, ktoré nájdete v svorkovej skrini.
Pripojenie musí zabezpečovať trvalé bezpečné elektrické spojenie (žiadne vyčnievajúce
konce vodičov); používajte priradené káblové komponenty. Vytvorte bezpečné pripojenie ochranného vodiča. V pripojenom stave nesmú byť vzdialenosti medzi súčasťami
vedúcimi prúd, resp. medzi týmito súčasťami a vodivými časťami zariadenia nižšie než
minimálne hodnoty podľa DIN EN / IEC 60079-7 a -15. Taktiež treba rešpektovať národné predpisy Nesmú byť podkročené minimálne hodnoty podľa príslušných noriem:
Menovité napätie UN
Odstupy pre motory kategórie 3
(DIN EN / IEC 60079-15)
Odstupy pre motory kategórie 2
(DIN EN / IEC 60079-7)
≤ 500 V
5 mm
8 mm
> 500 V až ≤ 690 V
5,5 mm
10 mm
V elektroinštalačnej skrinke sa nesmú nachádzať žiadne cudzie predmety, nečistoty, ani
vlhkosť. Nepoužité otvory káblových priechodiek a skriniek prachotesne a vodotesne
uzavrite. Pre skúšobnú prevádzku bez výstupných prvkov zaistite zalícované perá. Pred
uvedením do prevádzky skontrolujte, či sú nízkonapäťové stroje bez problémov funkčné.
Dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Elektrická inštalácia"!
2.9
Uvedenie do prevádzky / prevádzka
Pri zmenách oproti normálnej prevádzke, napr. zvýšená teplota, hlučnosť, vibrácie, zistite príčinu tohto stavu. Prípadne sa obráťte na výrobcu. Ochranné zariadenia sa ani pri
skúšobnej prevádzke nesmú vyraďovať z funkcie. V prípade pochybností odpojte motor.
Pri silnom znečistení pravidelne čistite vzdušné cesty.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
11
Konštrukcia motorov
Uvedenie do prevádzky / prevádzka
3
3
Konštrukcia motorov
UPOZORNENIE
Nasledujúci obrázok zobrazuje princíp konštrukcie. Slúži ako priraďovacia pomôcka
k zoznamu súčastí. V závislosti od konštrukčnej veľkosti a vyhotovenia sa môžu
vyskytnúť odchýlky!
12
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Konštrukcia motorov
Principiálna konštrukcia EDR.71 – EDR.132
3.1
3
Principiálna konštrukcia EDR.71 – EDR.132
Nasledujúci obrázok ukazuje príklad principiálnej konštrukcie EDR.71 – EDR.132 s pružinovou svorkovnicou:
[132]
[123]
[117]
[131]
[124]
[118]
[262]
[616]
[116]
[137]
[148]
[128]
[140]
[139]
[129] [134]
[119]
[122]
[112]
[111]
[707]
[716]
[452]
[705]
[113]
[715] [706]
[454]
[13]
[30]
[35]
[42]
[9]
[36]
[12]
[32]
[16] [41] [22]
[44]
[24]
[108]
[106]
[109]
[107]
[90]
[3]
[11]
[100]
[7] [103]
[1]
[93]
[10]
[2]
2931885963
[1]
[2]
[3]
[7]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[16]
[22]
[24]
[30]
[32]
Rotor
Poistný krúžok
Lícované pero
Štít prírubového ložiska
Uzavieracia skrutka
Poistný krúžok
Radiálne guľkové ložisko
Poistný krúžok
Skrutka s valcovou hlavou
Stator
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Skrutka s okom
Tesniaci krúžok hriadeľa
Poistný krúžok
[35]
[36]
[41]
[42]
[44]
[90]
[93]
[100]
[103]
[106]
[107]
[108]
[109]
[111]
Kryt ventilátora
Ventilátor
Dištančná podložka
Ložiskový štít B
Radiálne guľkové ložisko
Základná doska
Skrutka so zápustnou hlavou
Šesťhranná matica
Závrtná skrutka
Tesniaci krúžok hriadeľa
Ochranný kotúč
Typový štítok
Ryhovaný klinec
Tesnenie spodnej časti
[112]
[113]
[116]
[117]
[118]
[119]
[122]
[123]
[124]
[128]
[129]
[131]
[132]
[134]
Dolná časť svorkovej skrine
[137]
Skrutka so šošovkovitou hlavou [139]
Objímka
[140]
Skrutka so šesťhrannou hlavou [148]
Pružná podložka
[262]
Skrutka so šošovkovitou hlavou [392]
Poistná podložka
[452]
Skrutka so šesťhrannou hlavou [454]
Poistná podložka
[616]
Objímka
[705]
Uzavieracia skrutka
[706]
Tesnenie veka
[707]
Veko svorkovej skrine
[715]
Uzavieracia skrutka
[716]
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Skrutka
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Pružná podložka
Objímka
Svorka
Tesnenie
Radová svorka
Nosná lišta
Upevňovacia príložka
Ochranný kryt
Dištančný prvok
Skrutka so šošovkovitou hlavou
Zaslepovací nit
Kotúčik
13
Konštrukcia motorov
Principiálna konštrukcia EDR.160 – EDR.180
3
3.2
Principiálna konštrukcia EDR.160 – EDR.180
Nasledujúci obrázok ukazuje príklad principiálnej konštrukcie EDR.160 – EDR.180
s rámom proti pootočeniu:
[123]
[219]
[118]
[116]
[117]
[124]
[132]
[131 ]
[262]
[616]
[137]
[119]
[122]
[1213]
[128]
[140]
[134]
[129 ]
[112]
[139]
[707]
[706]
[111]
[715]
[16]
[9]
[30]
[705]
[30]
[19]
[12]
[17]
[22]
[109]
[108]
[7]
[106]
[36]
[42]
[41]
[32]
[44]
[31]
[24]
[107]
[93]
[94]
[1]
[15]
[100]
[90]
[3]
[14]
[11]
[103]
[104]
[10]
[2]
2967197579
[1]
[2]
[3]
[7]
[9]
[10]
[11]
[12]
[14]
[15]
[16]
[17]
[19]
[22]
[24]
14
Rotor
Poistný krúžok
Lícované pero
Príruba
Uzavieracia skrutka
Poistný krúžok
Radiálne guľkové ložisko
Poistný krúžok
Kotúčik
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Stator
Šesťhranná matica
Skrutka s valcovou hlavou
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Skrutka s okom
[30]
[31]
[32]
[35]
[36]
[41]
[42]
[44]
[90]
[91]
[93]
[94]
[100]
[103]
[104]
Tesniaci krúžok
Lícované pero
Poistný krúžok
Kryt ventilátora
Ventilátor
Tanierová pružina
Ložiskový štít B
Radiálne guľkové ložisko
Pätka
Šesťhranná matica
Kotúčik
Skrutka s valcovou hlavou
Šesťhranná matica
Závrtná skrutka
Oporný krúžok
[106]
[107]
[108]
[109]
[111]
[112]
[116]
[117]
[118]
[119]
[122]
[123]
[124]
[128]
[129]
Tesniaci krúžok hriadeľa
Ochranný kotúč
Typový štítok
Ryhovaný klinec
Tesnenie spodnej časti
Dolná časť svorkovej skrine
Vejárovitá podložka
Závrtná skrutka
Kotúčik
Skrutka s valcovou hlavou
Poistná podložka
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Poistná podložka
Vejárovitá podložka
Uzavieracia skrutka
[131]
[132]
[134]
[139]
[140]
[219]
[705]
[706]
[707]
[715]
[1213]
Tesnenie veka
Veko svorkovej skrine
Uzavieracia skrutka
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Kotúčik
Šesťhranná matica
Ochranný kryt
Dištančný prvok
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Súprava (1 ochranný rám proti
pootočeniu, 1 svorková doska,
4 objímky, 2 skrutky, 2 matice)
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Konštrukcia motorov
Principiálna konštrukcia EDR.200 – EDR.225
3.3
3
Principiálna konštrukcia EDR.200 – EDR.225
Nasledujúci obrázok ukazuje príklad principiálnej konštrukcie EDR.200 – EDR.225
s rámom proti pootočeniu:
[219]
[118]
[116]
[117]
[123]
[124]
[132]
[131 ]
[119]
[122]
[1213]
[128] [140]
[139]
[707]
[705]
[112]
[111]
[129]
[109]
[706]
[134]
[715]
[108]
[30]
[16]
[9]
[26]
[36] [32]
[35]
[25]
[40]
[19]
[105]
[44]
[43]
[21]
[42] [22]
[31]
[106]
[107]
[24]
[103]
[100]
[3]
[90]
[93]
[1]
[11]
[93]
[2]
3055268107
[1]
[2]
[3]
[7]
[9]
[11]
[16]
[19]
[21]
[22]
[24]
[25]
[26]
[31]
Rotor
Poistný krúžok
Lícované pero
Príruba
Uzavieracia skrutka
Radiálne guľkové ložisko
Stator
Skrutka s valcovou hlavou
Príruba tesnená krúžkom
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Skrutka s okom
Skrutka s valcovou hlavou
Tesniaci kotúč
Lícované pero
[32]
[35]
[36]
[40]
[42]
[43]
[44]
[90]
[93]
[94]
[100]
[103]
[105]
[106]
Poistný krúžok
Kryt ventilátora
Ventilátor
Poistný krúžok
Ložiskový štít B
Oporný krúžok
Radiálne guľkové ložisko
Pätka
Kotúčik
Skrutka s valcovou hlavou
Šesťhranná matica
Závrtná skrutka
Tanierová pružina
Tesniaci krúžok hriadeľa
[107]
[108]
[109]
[111]
[112]
[107]
[116]
[117]
[118]
[119]
[123]
[124]
[128]
[129]
Ochranný kotúč
Typový štítok
Ryhovaný klinec
Tesnenie spodnej časti
Dolná časť svorkovej skrine
Ochranný kotúč
Vejárovitá podložka
Závrtná skrutka
Kotúčik
Skrutka s valcovou hlavou
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Poistná podložka
Vejárovitá podložka
Uzavieracia skrutka
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
[131]
[132]
[134]
[139]
[140]
[219]
[705]
[706]
[707]
[715]
[1213]
Tesnenie veka
Veko svorkovej skrine
Uzavieracia skrutka
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Kotúčik
Šesťhranná matica
Ochranný kryt
Dištančný čap
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Súprava (1 ochranný rám proti
pootočeniu, 1 svorková doska,
4 objímky, 2 skrutky, 2 matice)
15
Konštrukcia motorov
Typový štítok, typové označenie
3
3.4
Typový štítok, typové označenie
3.4.1
Typové štítky motora EDR
EDRE Motor
kategórie 2GD
Nasledujúce vyobrazenie znázorňuje príklad typového štítka:
6306-2Z-J-C3
6205-2Z-J-C3
EDRE90M4/2GD
0102
PTB 10 ATEX 1234 / 01
01.1151928301.0001.09
1430
50
220-240
1,5
82,5
/ 380-420Y
II2D Ex tb IIIC T120°C Db
Kundenartikel-Nr.
65
19
16
86,4
PTB 10 ATEX 1234 / 02
II2G Ex e IICT3 Gb
B3
6,9
0,77
3,48
13A47B911
155 (F)
130 (B)
-20..+40
2010
2439213579
Označenia (→ str. 150)na hornom okraji typového štítku sú uvedené len v prípade, že motor je zodpovedajúco certifikovaný alebo obsahuje príslušné komponenty.
Motor EDRE
s frekvenčným
meničom
Nasledujúce vyobrazenie znázorňuje príklad typového štítka:
R77/II2GD EDRE90L4/3GD/KCC/TF/AL
01.1700099511.0001.11
1435
0188 592 8.12
9.4
9007202350032139
16
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Konštrukcia motorov
Typový štítok, typové označenie
3.4.2
3
Typové označenie EDR motora
Trojfázový motor
EDR..
Nasledujúci diagram uvádza príklad typového označenia:
E DRE 90 M 4 /BE2 /FI /2GD /KCC /TF /ES7S
Doplnkový snímač pre motor:
• Inkrementálny snímač ES7., EG7., AS7., AG7.
• Inkrementálny snímač EV2., EV7.
• Snímač absolútnej hodnoty AV7.
Doplnková ochrana motora:
• Snímač teploty TF
• Snímač teploty PT alebo KY
Pripojenie motora:
• pomocou radovej svorkovnice KCC
Kategória pre ochranu proti explózii:
• 2G, 2GD alebo 3GD
Vyhotovenie pohonu:
• /FF: IEC prírubový motor s otvorom
• /FG: Prevodový nadstavbový motor radu 7, na samostatné použitie
• /FM: Prevodový nadstavbový motor radu 7 s IEC pätkami
• /FI: IEC pätkový motor
• /FT: IEC prírubový motor so závitom
• /FE: IEC prírubový motor s otvorom a IEC pätkami
• /FY: IEC prírubový motor so závitom a IEC pätkami
• /FL: všeob. prírubový motor (IEC odlišné)
• /FK: všeob. prírubový motor (mimo IEC) s pätkami
Brzda:
• Pružinová tlaková brzda BE.. s údajom veľkosti
Počet pólov
• 4
Konštrukčná dĺžka motora:
• S: krátka
• M: stredná
• L: dlhá
• LC: Rotory s medenou klietkou
Konštrukčná veľkosť motora
• 71 – 225
Konštrukčný rad motorov DR s identifikačným kódom
• S: Vyhotovenie Energeticky úsporný motor
• E: Vyhotovenie energeticky úsporného motora IE2 alebo MEPS A2
(Austrália / Nový Zéland)
Identifikačný kód pre ochranu proti explózii
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
17
Konštrukcia motorov
Doplnkové vybavenie
3
3.5
Doplnkové vybavenie
3.5.1
Trojfázový motor typového radu
Nasledujúca tabuľka uvádza možnosti vyhotovení trojfázových motorov:
Označenie
Kategória
EDRS..
2G, /2GD, / 3GD
ATEX motor, 50 Hz
EDRE..
ATEX energeticky úsporný motor, High-Efficiency IE2, 50 Hz
71 – 225
Konštrukčné veľkosti:
71 / 80 / 90 / 100 / 112 / 132 / 160 / 180 / 200 / 225
S–L
Konštrukčné dĺžky:
S = krátka / M = stredná / L = dlhá
LC = Rotory s medenou klietkou
4
3.5.2
Počet pólov
Vyhotovenia pohonu
Nasledujúca tabuľka uvádza možnosti vyhotovení pohonov:
Označenie
Kategória
Doplnok
/FI
2G, /2GD, / 3GD
IEC motor s nohami s údajom výšky osi
/FG
Prevodový nadstavbový motor radu 7, na samostatné použitie
/FF
IEC prírubový motor s otvorom
/FT
IEC prírubový motor so závitmi
/FL
Všeobecný prírubový motor (mimo IEC)
/FM
Prevodový nadstavbový motor radu 7 s pätkami IEC, prípadne
s uvedením výšky osi
/FE
IEC prírubový motor s otvorom a IEC pätkami, prípadne s uvedením výšky osi
/FY
Prírubový motor IEC so závitom a pätkami IEC, prípadne s uvedením výšky osi
/FK
Všeobecný prírubový motor (mimo IEC) s pätkami, prípadne
s uvedením výšky osi
3.5.3
Mechanické nadstavby
Nasledujúca tabuľka uvádza možnosti vyhotovení mechanických nadstavieb:
Označenie
Kategória
Doplnok
/BE
/3GD
Brzda s prítlačnou pružinou s uvedením veľkosti
/RS
/2G, /2GD, / 3GD
Uzávierka spätného chodu
3.5.4
Snímač teploty / meranie teploty
Nasledujúca tabuľka uvádza možnosti vyhotovení teplotných ochrán:
18
Označenie
Kategória
Doplnok
/TF
/2G, /2GD, / 3GD
Snímač teploty (termistor alebo odpor PTC)
/KY
/2G, /2GD, / 3GD
Jeden snímač KTY84 – 130
/PT
/2G, /2GD, / 3GD
Jeden / tri snímače PT100
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Konštrukcia motorov
Doplnkové vybavenie
3.5.5
3
Snímač
Nasledujúca tabuľka uvádza možnosti vyhotovení snímačov:
Označenie
Kategória
Doplnok
/ES7S /EG7S /EV7S /3GD
Montovaný snímač otáčok s rozhraním sin/cos
/ES7R /EG7R
Montovaný snímač otáčok s rozhraním TTL(RS-422),
/EV7R
U = 9 – 26 V
/AS7W /AG7W
/AV7W
Montovaný snímač absolútnej hodnoty, rozhranie RS-485
(Multi-Turn)
/AS7Y /AG7Y /AV2Y
/AV7Y
Montovaný snímač absolútnej hodnoty, rozhranie SSI (MultiTurn)
/ES7A /EG7A
Montážny prípravok pre snímač otáčok z portfólia SEW
/XV.A
Montážny prípravok pre snímač otáčok iného výrobcu
/XV..
Montovaný snímač otáčok iného výrobcu
3.5.6
Alternatívy pripojenia
Nasledujúca tabuľka uvádza možnosti vyhotovení pripojenia:
Označenie
Kategória
obsiahnuté v rozsahu dodávky
/KCC
/2G, /2GD, / 3GD
Radové svorky s klietkovými pružinami (pre DR.71 – DR.132)
3.5.7
Ventilácia
Nasledujúca tabuľka uvádza možnosti vyhotovení vetrania:
Označenie
Kategória
Doplnok
/VE
/3GD
Externý ventilátor pre motory podľa 94/9/ES, kategória 3 (plyn /
prach)
/AL
/2G, /2GD, / 3GD
Kovový ventilátor
/C
/2G, /2GD, / 3GD
ochranná strieška pre kryt ventilátora
3.5.8
Motory s ochranou do výbušného prostredia
Nasledujúca tabuľka uvádza možnosti vyhotovení kategórií ochrany proti explózii:
3.5.9
Označenie
Doplnok
/2G, /2GD
Motory podľa 94/9/ES, kategória 2 (plyn / prach)
/3GD
Motory podľa 94/9/ES, kategória 3 (plyn / prach)
Ostatné doplnkové vyhotovenia
Nasledujúca tabuľka uvádza vyhotovenia príslušenstva:
Označenie
Kategória
Doplnok
/2W
/2G, /2GD, / 3GD
Druhý koniec hriadeľa na motore / brzdovom motore
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
19
Konštrukcia motorov
Označenia pre ochranu proti explózii
3
3.6
Označenia pre ochranu proti explózii
V súvislosti s prepracovaním noriem na ochranu proti explózii boli na medzinárodnej
úrovni (IEC) zavedené nové označenia, takzvané úrovne Equipment Protection Level
(EPL). Tieto úrovne označujú paralelne ku kategóriám na ochranu proti explózii použiteľnosť zariadenia podľa rozdelenia oblastí ohrozených explóziou do zón.
S novým prepracovaním normy EN 60079-0, z roku 2010, boli úrovne EPL prevzaté aj
do európskych noriem.
Nasledujúca tabuľka uvádza priradenie EPL k zónam:
Plyn
Prach
EPL:
Kategória:
Použitie
v zóne:
EPL:
Kategória:
Použitie
v zóne:
Ga
1G
0
Da
1D
20
Gb
2G
1
Db
2D
21
Gc
3G
2
Dc
3D
22
Okrem prepracovania normy IEC 60079 "Elektrické prevádzkové prostriedky pre oblasti
ohrozené výbuchom" bola do tohto radu noriem integrovaná aj ochrana proti explózii v
prašnom prostredí ako časť 31. Samostatná norma pre prašné prostredie IEC 61241-1
stratila platnosť od novembra 2008 vydaním normy IEC 60079-31.
Medzinárodná norma IEC 60079 bude v dohľadnom čase harmonizovaná na európskej
úrovni ako norma EN s rovnakým číselným označením a obsahom.
Ako súčasť tejto integrácie bola znovu zavedená aj skupina prístrojov III pre prašné prostredie. Týmto existujú okamžite na medzinárodnej úrovni 3 skupiny zariadení:
Skupina zariadení
Zariadenia pre použitie v
I
v banských stavbách ohrozených výbušnými plynmi (podzemné prevádzky)
II
v oblastiach ohrozených výbuchom zmesi plynu a vzduchu
III
v oblastiach ohrozených výbuchom zmesi prachu a vzduchu
Nové skupiny zariadení III boli okrem toho rozdelené do podskupín "A", "B" alebo "C"
podľa druhu prachu:
Skupina zariadení
vhodné pre atmosféry s
minimálny stupeň ochrany IP
(x = náhrada príslušného
znaku)
IIIA
horľavým polietavým prachom
5x
IIIB
nevodivým prachom
5x
IIIC
vodivým prachom
6x
Charakteristické údaje skupín IIIA až IIIC pre zmesi prachu a vzduchu zodpovedajú analogicky doteraz bežnému značeniu IIA až IIC pre zmesi plynu a vzduchu.
Označenie IIA až IIC sa dosiaľ používalo iba pri motoroch s typom ochrany Ex-d (tlakotesný uzáver). Teraz sa pri motoroch so stupňom ochrany proti vznieteniu zodpovedajúcim zvýšenej bezpečnosti "e" rozširuje značenie skupiny zariadení z doterajšej značky
II (bez písmena) na IIA, IIB alebo IIC. S týmto rozčlenením súvisia požiadavky na zabránenie vzniku elektrostatického náboja na plastových plochách, napr. pri ventilátoroch,
a na lakovaných kovových plochách.
20
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Konštrukcia motorov
Označenia pre ochranu proti explózii
3
V súvislosti s vyššie opísanými zmenami noriem sa mení aj označenie ochrany motorov
proti explózii, ktoré okrem iného musí byť uvedené na štítku motora. Nasledujúca
tabuľka uvádza niekoľko príkladov:
Oblasť
doterajšie označenie
nové označenie
(ATEX)
s explozívne nebezpečnou zmesou
plynov a vzduchu
s explozívne nebezpečnou zmesou
prachu a vzduchu
(IECEx)
do 2010)
(od 2010)
(od 2010)
II2G Ex e II T3
II2G Ex e II T3 Gb
Ex e IIC T3 Gb
II3G Ex nA II T3
II3G Ex nA IIC T3 Gc
Ex nA IIC T3 Gc
II2D Ex tD A21 IP65 T120°C
II2D Ex tb IIIC T120°C Db
Ex tb IIIC T120°C Db
II3D Ex tD A22 IP54 T120°C
II3D Ex tc IIIB T120°C Dc
Ex tc IIIB T120°C Dc
II3D Ex tD A22 IP65 T120°C
II3D Ex tc IIIC T120°C Dc
Ex tc IIIC T120°C Dc
Pri označení ochrany proti explózii sa musí rozlišovať medzi označením podľa smernice, napr. II3D, a označením podľa normy Ex tc IIIC T120 °C Dc.
II3D
Ex tc IIIB T120°C Dc
Označenie podľa normy
Označenie podľa smernice
Pokiaľ by sa uviedli do prevádzky zariadenia, pre ktoré platí európska smernica
94/9/ES, musia tieto okrem označenia podľa normy mať aj označenie podľa smernice
94/9/ES. Pritom treba rešpektovať, že označenie podľa smernice (napr. II) je nezávislé
od označenia podľa normy (napr. III).
Keďže podľa smernice sú v skupine zariadení II zahrnuté tak prachové ako aj plynové
atmosféry, vedie tento stav k tomu, že môe byť motor napr. podľa smernice označený
značkou II3D a podľa normy značkou IIIC.
Cieľom nového označenia podľa normy je, aby mal prevádzkovateľ jednoznačnú informáciu o tom, v ktorej zóne a pre aké zmesi sa môže pohon používať.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
21
Mechanická inštalácia
Skôr než začnete
4
4
Mechanická inštalácia
UPOZORNENIE
Pri mechanickej inštalácii bezpodmienečne dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené
v kapitole 2 tohto prevádzkového návodu.
4.1
Skôr než začnete
POZOR!
Dodržujte montáž podľa vyhotovenia pri dodržaní údajov uvedených na typovom štítku!
Pohon namontujte len pri splnení týchto podmienok:
•
Údaje na typovom štítku pohonu, resp. výstupné napätie frekvenčného meniča
súhlasia s parametrami elektrickej siete
•
Pohon nie je poškodený (nie je zrejmé žiadne poškodenie spôsobené prepravou
alebo skladovaním)
•
Všetky prepravné poistky sú odstránené.
•
Je zabezpečené splnenie nasledujúcich predpokladov:
– Teplota okolia medzi -20 °C a +40 °C,.
Pamätajte, že môže byť obmedzený aj teplotný rozsah prevodovky (pozri návod
na obsluhu prevodovky)
Venujte pozornosť odlišným údajom uvedeným na typovom štítku. Podmienky na
mieste použitia sa musia zhodovať s údajmi uvedenými na typovom štítku.
– Nie sú prítomné žiadne oleje, kyseliny, plyny, pary, žiarenia atď.
– Nadmorská výška inštalácie je maximálne 1 000 m.
Dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Elektrická inštalácia" > "Podmienky prostredia počas prevádzky" > "Nadmorská výška inštalácie".
– rešpektujte obmedzenie snímača.
– Špeciálna konštrukcia: Vyhotovenie pohonu podľa podmienok prostredia
Vyššie uvedené údaje sa vzťahujú na štandardné objednávky. Ak si objednávate iné
ako štandardné pohony, uvedené podmienky sa môžu líšiť. Odlišné podmienky pozrite
v potvrdení objednávky.
22
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Mechanická inštalácia
Dlhodobé skladovanie motorov
4.2
4
Dlhodobé skladovanie motorov
•
Uvedomte si, že pri skladovaní v trvaní dlhšom ako jeden rok dochádza k zníženiu
životnosti tukovej náplne ložísk o 10 % za rok.
•
Motory s mazacím prípravkom, ktoré sa skladujú dlhšie ako 5 rokov, pred uvedením
do prevádzky sa musia premazať. Riaďte sa údajmi uvedenými na typovom štítku
motora.
•
Skontrolujte, či motor vplyvom dlhšieho skladovania neabsorboval vlhkosť. Na to
treba zmerať odpor izolácie (merné napätie 500 V).
Izolačný odpor (pozri nasledujúci obrázok) silno závisí od teploty!Ak izolačný
odpor nie je dostatočný, motor treba vysušiť.
[M ]
100
10
1
0,1
0
20
60
40
80
[˚C ]
173323019
4.2.1
Vysušenie motora
Zahrejte motor
•
teplým vzduchom, alebo
•
cez oddeľovací transformátor
– vinutia zapojte do série (pozri nasledujúci obrázok)
– pomocné striedavé napätie max. 10 % z menovitého napätia s max. 20 % menovitého prúdu
Zapojenie podľa zapojenia R13:
Trafo
2336250251
[1]
Transformátor
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
23
4
Mechanická inštalácia
Dlhodobé skladovanie motorov
Zapojenie podľa schémy C13:
[1]
3955447819
[1]
Transformátor
Proces vysúšania ukončite, hneď ako dôjde k prekročeniu minimálneho odporu izolácie.
Prekontrolujte svorkovú skriňu, či:
24
•
je vnútorný priestor suchý a čistý,
•
sú prípojky a upevňovacie prvky bez korózie,
•
tesnenie a tesniace plochy sú v poriadku
•
sú káblové spojky tesné, prípadne ich vyčistite alebo vymeňte
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Mechanická inštalácia
Pokyny na inštaláciu motora
4.3
4
Pokyny na inštaláciu motora
POZOR!
Ostré hrany v otvorenej drážke lícovaného pera.
Ľahké zranenie.
•
•
Do drážky vložte lícované pero.
Cez hriadeľ natiahnite ochrannú hadicu.
POZOR!
Nesprávna montáž môže mať za následok poškodenie pohonu.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
•
Dodržujte tieto pokyny:.
POZOR!
Dodržujte montáž podľa vyhotovenia pri dodržaní údajov uvedených na typovom štítku!
•
Z konca hriadeľov treba dôkladne odstrániť antikoróznu ochranu, nečistoty a ďalšie
nežiaduce látky (použite bežne dostupné rozpúšťadlo). Rozpúšťadlo nesmie preniknúť k ložiskám alebo k tesniacim krúžkom - nebezpečenstvo poškodenia materiálu!
•
Prevodový motor môžete prevádzkovať iba na rovnej, bezotrasovej a beztorznej
podkonštrukcii.
•
Bezpečne nastavte voľnú pohyblivosť ložísk na strane závislého zariadenia.
•
Motor a pracovný stroj dôkladne ustavte, aby nedochádzalo k ich nadmernému zaťažovaniu. Musia sa dodržať maximálne prípustné priečne a osové sily.
•
Zabráňte rázom a úderom na koniec hriadeľa.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
25
Mechanická inštalácia
Pokyny na inštaláciu motora
4
•
Dbajte na neobmedzovaný prívod chladiaceho vzduchu do motora a aby sa nenasával horúci vzduch z ostatných agregátov. Dodržujte pritom tieto minimálne vzdialenosti:
h
Typ motora
EDR.71 – EDR.80
h v mm
15
EDR.90, EDR.100
20
EDR.112, EDR.132
25
EDR.160
30
EDR.180
35
EDR.200, EDR.225
45
•
Súčasti s polovičným lícovaným perom, ktoré sa na hriadeľ upevňujú dodatočne, sa
musia vyvážiť polovičným lícovaným perom (hriadele motorov sú vyvážené taktiež
polovičným lícovaným perom).
•
Naskrutkujte ručnú páku pri brzdových motoroch s ručným odbrzďovaním (pri
vratnom ručnom odbrzďovaní HR).
UPOZORNENIE
•
•
•
4.3.1
26
Pri použití remeníc:
– Používať sa smú len remene, ktoré sa elektrostaticky nenabíjajú.
– Maximálna prípustná priečna sila sa nesmie prekročiť, pre motory bez prevodovky pozri kapitolu "Priečne sily" (→ str. 126).
Motory s vertikálnou konštrukciou (napr. M4 / V1) sú štandardne vybavené ochranným krytom /C.
Na želanie zákazníka je možné vykonať aj dodávku bez ochranného krytu. V týchto
prípadoch sa musí pri inštaláciách pohonov v zariadení / stroji nainštalovať kryt,
ktorý účinne zabráni pádu predmetov dovnútra. Pri tom je potrebné dodržiavať
požiadavky EN / IEC 60079-0 a EN / IEC 60079-7. Prúdenie chladiaceho vzduchu
nesmie byť týmto krytom blokované.
V pracovnej polohe s výstupným hriadeľom motora orientovaným nahor (napr. M2
/ V3) treba pomocou vhodného krytu zabrániť pádu malých predmetov do krytu
ventilátora, pozri tiež EN / IEC 60079-0. Prúdenie chladiaceho vzduchu nesmie byť
týmto krytom blokované.
Inštalácia vo vlhkých priestoroch alebo na voľnom priestranstve
•
Pre prívody používajte vhodné káblové vývodky (príp. redukcie) podľa inštalačných
predpisov.
•
Svorkovú skriňu postavte pokiaľ možno tak, aby prívody káblov smerovali nadol.
•
Dobre utesnite káblové priechodky.
•
Tesniace plochy svorkovej skrine a jej veka pred opätovnou montážou dôkladne
očistite; Opotrebované tesnenia vymeňte!
•
Prípadne opravte antikorózny náter (predovšetkým na závesných okách).
•
Skontrolujte krytie.
•
Hriadeľ chráňte proti korózii vhodným prostriedkom na ochranu proti korózii.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Mechanická inštalácia
Tolerancie pri montážnych prácach
4.4
Tolerancie pri montážnych prácach
Koniec hriadeľa
4.5
4
Príruby
Tolerancia priemeru podľa EN 50347
Tolerancia vystredenia osadenia, podľa DIN EN 50347
•
•
•
•
•
•
ISO j6 pri Ø ≤ 28 mm
ISO k6 pri Ø ≥ 38 mm až ≤ 48 mm
ISO m6 pri Ø ≥ 55 mm
Strediaci otvor podľa DIN 332, tvar DR..
ISO j6 pri Ø ≤ 250 mm
ISO h6 pri Ø ≥ 300 mm
Utiahnutie hnacích prvkov
Hnacie prvky, ktoré sa naťahujú na koniec hriadeľa motora, napr. pastorok, sa musia
montovať po zahriatí, aby sa pri samostatných motoroch nepoškodil snímač.
4.6
Montáž externého snímača
Ak ste si objednali pohon s externým snímačom, SEW-EURODRIVE dodá pohon s priloženou spojkou. Pri prevádzke bez externého snímača sa nesmie namontovať spojka.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
27
Mechanická inštalácia
Montáž prípravku na nadstavbu snímača XV.A na motory DR.71 – 225
4
4.7
Montáž prípravku na nadstavbu snímača XV.A na motory DR.71 – 225
Ak ste si objednali montážny prípravok snímača XV.A, pri vyexpedovaní motora sa
k nemu priloží adaptér a spojka a tieto namontuje používateľ.
Nasledujúci obrázok znázorňuje príklad montáže spojky a adaptéra:
[212]
[225]
[E]
[D]
[C]
[B]
[A]
[220]
[F]
[E]
[D]
[C]
[B]
[269]
[22]
[361] / [170]
[A]
[251] [232]
3633163787
[22]
[170]
[212]
[220]
[225]
[232]
[251]
Skrutka
Kryt externého ventilátora
Príruba krytu
Snímač
Medzipríruba (odpadá pri XV1A)
Skrutky (len pri XV1A a XV2A)
Upínacie podložky (len pri XV1A a XV2A)
[361]
[269]
[A]
[B]
[C]
[D]
[E]
[F]
Krycie veko
Priechodka
Adaptér
Upevňovacia skrutka
Centrálna upevňovacia skrutka
Spojka (spojka na rozperný alebo plný hriadeľ)
Upevňovacia skrutka
Skrutka
1. Ak sú k dispozícii, demontujte kryt [361] alebo kryt externého ventilátora [170].
2. Pri XV2A a XV4A: Demontujte medziprírubu [225].
3. Spojku [D] zaskrutkujte pomocou skrutky [C] do otvoru pre snímač na hriadeli
motora.
EDR.71 – 132: Skrutku [C] utiahnite uťahovacím momentom 3 Nm [26,6 lb-in].
EDR.160 – 225: Skrutku [C] utiahnite uťahovacím momentom 8 Nm [70,8 lb-in].
4. Adaptér [A] nasuňte na snímač [220] a utiahnite upevňovacou skrutkou [B] uťahovacím momentom 3 Nm [26,6 lb-in].
28
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Mechanická inštalácia
Montáž prípravku na nadstavbu snímača XV.A na motory DR.71 – 225
4
5. Pri XV2A a XV4A: Medziprírubu [225] namontujte pomocou skrutky [F] a utiahnite
uťahovacím momentom 3 Nm [26,6 lb-in].
6. Snímač s adaptérom nasuňte na spojku [D] a upevňovaciu skrutku [E] utiahnite uťahovacím momentom 3 Nm [26,6 lb-in].
7. Pri XV1A a XV2A: Upínacie položky [251] vyrovnajte s upevňovacími skrutkami
[232], vložte do kruhovej drážky snímača [220] a dotiahnite uťahovacím momentom
3 Nm (26,6 lb-in).
8. Pri XV3A a XV4A: Montáž prostredníctvom používateľa cez otvory v plechu snímača.
4.7.1
Montážne prípravky snímača XH.A
Montážne prípravky snímača XH1A, XH7A a XH8A pre snímač otáčok pre dutý hriadeľ
sú kompletne predmontované pri vyexpedovaní pohonu.
Pri montáži snímača postupujte, ako je opísané v kapitole "Prípravné práce pre údržbu
motora a brzdy" (→ str. 96).
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
29
Mechanická inštalácia
Otočenie svorkovej skrine
4
4.8
Otočenie svorkovej skrine
4.8.1
Svorková skriňa s výkonovými prívodmi vybavená pružinovými svorkami
Nasledujúci obrázok znázorňuje konštrukciu svorkovej skrine s pružinovými svorkami:
[123]
[131]
[119]
[b]
[a]
[111]
[c]
2752242955
[111]
[119]
[123]
[131]
[A]
[B]
[C]
Tesnenie
Upevňovacie skrutky svorkovej skrine + poistné podložky (po 4 ks)
Upevňovacie skrutky veka svorkovej skrine + poistné podložky (po 4 ks)
Tesnenie
Svorková lišta 1
Svorková lišta 2 + upevňovací plech
Výkonová svorka
Počet a druh svorkových líšt sa mení v závislosti od vyhotovenia svorkovej skrine a použitých doplnkov.
30
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Mechanická inštalácia
Otočenie svorkovej skrine
4
Pri otáčaní svorkovej skrine postupujte takto:
1. Uvoľnite skrutky [123] na kryte svorkovej skrine a odoberte kryt.
2. Uvoľnite upevňovacie skrutky [119] svorkovej skrine.
3. Očistite tesniace plochy na statore a medzi spodnou časťou svorkovej skrine
a krytom.
4. Skontrolujte tesnenia [111 a 131], či nie sú poškodené a prípadne ich vymeňte.
5. Svorkovú skriňu otočte do požadovanej polohy.
6. Keď sa svorková lišta 2 [b] zaskrutkuje pomocou upevňovacích skrutiek do svorkovej
skrine [119] musí sa svorková lišta 2 [b] aj po otočení svorkovej skrine znovu namontovať na prednú stranu výkonovej svorky.
UPOZORNENIE
Pripojovacie alternatívy medzi 2 svorkovými lištami, ktoré sú k dispozícii [a] a [b]
nájdete v prílohe (→ str. 159).
7. Spodná časť skrine svorkovnice so skrutkami [119] a s poistnou podložkou sa
utiahne nižšie uvedeným uťahovacímh momentom:
•
EDR.71 – 132: 5 Nm [44,3 lb-in]
•
EDR.160 – 225: 25,5 Nm [225,7 lb-in]
8. Dotiahnite veko svorkovej skrine pomocou skrutiek [123] a poistných podložiek s príslušnými uťahovacími momentmi. Dbajte na správne umiestnenie tesnenia!
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
31
Mechanická inštalácia
Otočenie svorkovej skrine
4
4.8.2
Svorková skriňa so svorkovými doskami a s rámami s ochranou proti pootočeniu
Nasledujúce vyobrazenia ukazujú príklady konštrukcie svorkovej skrine s rámom
s ochranou proti pootočeniu:
[123]
[131]
[1213]
[119]
[a]
[b]
[111]
9007202073806603
[111] Tesnenie
[119] Upevňovacie skrutky svorkovej skrine + poistné podložky (po 4 ks)
[123] Upevňovacie skrutky veka svorkovej skrine + poistné podložky (po 4 ks)
[131] Tesnenie
[A]
Svorková lišta 1
[B]
Svorková lišta 2
[1213] Súprava (1 ochranný rám proti pootočeniu, 1 svorková doska, 4 objímky, 2 skrutky, 2 matice)
Počet a druh svorkových líšt sa mení v závislosti od vyhotovenia svorkovej skrine a použitých doplnkov.
32
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Mechanická inštalácia
Otočenie svorkovej skrine
4
Pri otáčaní svorkovej skrine postupujte takto:
1. Uvoľnite skrutky [123] na kryte svorkovej skrine a odoberte kryt.
2. Uvoľnite upevňovacie skrutky [119] svorkovej skrine.
3. Očistite tesniace plochy na podložke na statore, spodnej časti svorkovej skrine
a kryte.
4. Skontrolujte tesnenia [111 a 131], či nie sú poškodené a prípadne ich vymeňte.
5. Vyberte modul zložený zo svorkovej dosky a rámu s ochranou proti pootočeniu zo
svorkovej skrine.
V prípade potreby pred vybratím modulu odpojte pripojené vedenia.
6. Svorkovú skriňu otočte do požadovanej polohy.
7. Modul zložený zo svorkovej dosky a rámu s ochranou proti pootočeniu otočte
a znovu nasaďte do svorkovej skrine.
Nápisy na svorkovej doske U1, V1 a W1 musia po nasadzovaní znovu ukazovať
v smere káblových výstupov.
8. Spodná časť svorkovej skrine so skrutkami [119] a s poistnou podložkou sa utiahne
nižšie uvedeným uťahovacímh momentom:
•
•
EDR.71 – 132: 5 Nm [44,3 lb-in]
EDR.160 – 225: 25,5 Nm [225,7 lb-in]
9. Prípadne odmontované vedenia znovu pripojte podľa nasledujúcej tabuľky:
žltá
biela
W2/T4
U2/T5
hnedá
V2/T6
čierna
červená
modrá
U1/T1
V1/T2
W1/T3
Matice na prípojných čapoch dotiahnite príslušným uťahovacím momentom (→ str. 34).
UPOZORNENIE
Vedenia musia byť pred pripojením rovné, žiadne ohyby ani skrútenia.
Dodržiavajte správne poradie malých pripojovacích častí, pozri kapitola "Pripojenie
motora cez dosku svorkovnice" (→ str. 48).
10.Dotiahnite veko svorkovej skrine pomocou skrutiek [123] a poistných podložiek príslušnými uťahovacími momentmi (→ str. 34). Dbajte na správne umiestnenie tesnenia!
VÝSTRAHA!
Možné poškodenie vývodov motora pri otáčaní svorkovej dosky.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd.
•
Aby sa zaistilo, aby sa vedenia nepoškodili, po vykonanej montáži je potrebné
vykonať skúšku izolácie pozri kapitola "Dlhodobé skladovanie motorov" (→ str. 23).
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
33
Mechanická inštalácia
Povrchový náter
4
4.8.3
Uťahovacie momenty
Nasledujúca tabuľka uvádza všetky uťahovacie momenty, ktoré sú potrebné na otočenie svorkovej skrine:
Číslo v
legende
Skrutka
Oblasť platnosti
[2]
Matica prípojného čapu
Čap M6
v Nm
v lb-in
3
26.6
Čap M8
6
53.1
Čap M8
15.5
137.2
5
44.3
[113]
Skrutka so šošovkovitou hlavou na upevnenie montážnej lišty
EDR.71 – 132:
[117]
Šesťhranná skrutka uzemnenie zvnútra
EDR.71 – 132:
4
35.4
EDR.160
25.5
225.7
EDR.180 – 225
(hliníkové vyhotovenie)
25.5
225.7
EDR.180 – 225
(liatinové vyhotovenie):
50
442.5
[119]
[123]
4.9
Uťahovací moment
Skrutka s šošovkovitou hlavou na svorkovej EDR.71 – 132
skrini
EDR.160 – 225
Šesťhranná skrutka veka svorkovej skrine
5
44.3
25.5
225.7
EDR.71 – 132
4
35.4
EDR.160
10.3
91.2
EDR.180 – 225
(hliníkové vyhotovenie)
10.3
91.2
EDR.180 – 225
(liatinové vyhotovenie):
25.5
225.7
[137]
Skrutka voliteľnej svorky
EDR.71 – 225
1.8
16.0
[140]
Šesťhranná skrutka s uzemnením zvonka
EDR.71 – 225
4
35.4
[151]
Skrutka s plochou hlavou na voliteľnej
svorke
EDR.71 – 225
1
8.9
[632]
Skrutka so šošovkovitou hlavou na voliteľnej EDR.71 – 225
svorke
1.8
16.0
Povrchový náter
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY PROTI EXPLÓZII
SEW-EURODRIVE dodáva pohony s povrchovým náterom, ktorý vyhovuje požiadavke na zamedzenie vzniku elektrostatického náboja podľa EN / IEC 60079-0. Pri
obnovovaní náteru motorov alebo prevodových motorov treba rešpektovať požiadavky na prevenciu vzniku elektrostatického náboja podľa EN / IEC 60079-0.
4.10
Vyhotovenia príslušenstva
Ďalej uvedené vyhotovenia príslušenstva sa používajú v závislosti od kategórií, pozri
ďalšia tabuľka:
34
Kategória 2
Kategória 3
2. Koniec hriadeľa s voliteľným krytom
x
x
2. Koniec hriadeľa bez voliteľného prekrytia
x
x
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Mechanická inštalácia
Vyhotovenia príslušenstva
4
4.10.1 2. Koniec hriadeľa
Keď sa objedná dodatočné príslušenstvo "2. koniec hriadeľa", SEW-EURODRIVE
dodáva tento doplnok s vloženým lícovaným perom a doplnkovým zaistením pomocou
lepiacej pásky. Štandardne sa dodáva bez krytu. Dajú sa objednať voliteľne.
S doplnkovým
krytom
Pri konštrukčných dĺžkach EDR.71 – EDR.132 sa dodá kryt.
Nasledujúci obrázok znázorňuje montáž krytu:
Konštrukčné veľkosti EDR.71 – EDR.132
[34]
[33]
DA
[361]
EA
[4]
> 1 mm
L3
L2
LB / LBS 1)
L4
2634738827
[4]
[33]
[34]
Drážka pre pero
Kotúčik
Samorezná skrutka
Veľkosť motora
LB/LBS Dĺžka motora / brzdového motora
1)
Rozmery pozrite v katalógu
[361]
Krycie veko
DA
IO
L2
L3
L4
EDR.71
11
23
80
2
91.5
EDR.80
14
30
93
2
95.5
EDR.90
14
30
86.5
2
89
EDR.100
14
30
86.5
2
89
EDR.112/132
19
40
122.5
3.5
125
Pri zákazníckej montáži nadstavieb sa musia dodržiavať odstupy medzi nákružkom
hriadeľa a krytom ventilátora, ako aj priečne sily.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
35
4
Mechanická inštalácia
Vyhotovenia príslušenstva
Nasledujúca tabuľka ukazuje odstupy medzi nákružkom hriadeľa a krytom ventilátora:
Dĺžka 2. konca hriadeľa v mm
odstup medzi nákružkom
hriadeľa a krytom ventilátora
v mm
71
23
2
80
30
2
90
30
2
100
30
2
112
40
3.5
132
40
3.5
Veľkosť motora
Bez doplnkového
krytu
Pri vyhotovení bez krytov musí zákazník namontovať ochranný kryt.
Pri návrhu a montáži ochranného krytu sa musia dodržiavať požiadavky EN /
IEC 60079-0 s ohľadom na odolnosť voči nárazu.
POZOR!
Chýbajúci alebo zle skonštruovaný ochranný kryt.
Smrť alebo ťažké poranenie.
•
•
36
Ochranný kryt smie montovať iba zaškolený odborný personál.
Motor sa smie uviesť do prevádzky iba so správnym ochranným krytom.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Elektrická inštalácia
Dodatočné ustanovenia
5
5
Elektrická inštalácia
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Smrť alebo ťažké poranenia!
•
5.1
Dodržujte tieto pokyny:.
•
Pri inštalácii bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné pokyny, uvedené v kapitole 2!
•
Na spínanie motora používajte spínacie kontakty kategórie použitia AC-3 podľa
EN 60947-4-1.
•
Pri motoroch napájaných meničom dodržujte príslušné pokyny pre kabeláž vydané
výrobcom meniča.
•
Dodržujte pokyny uvedené v prevádzkovom návode meniča.
Dodatočné ustanovenia
Pri montáži elektrických zariadení sa musia dodržiavať všeobecné platné predpisy týkajúce sa inštalácie elektrických nízkonapäťových zariadení (napr. DIN IEC 60364,
DIN EN 50110).
5.2
Používanie schém zapojenia a schém priradenia svoriek
Motor sa pripája podľa schémy/schém zapojenia, ktorá je priložená k motoru.
Ak schéma zapojenia chýba, motor sa nesmie pripojiť a uviesť do prevádzky. Platné
schémy zapojenia vám bezplatne poskytne firma SEW-EURODRIVE.
5.3
Káblové prívody
Pripájacie skrinky sú opatrené metrickými závitovými otvormi podľa EN 50262 alebo
závitovými otvormi NPT podľa ANSI B1.20.1-1983. V dodacom stave sú všetky otvory
vybavené uzáverovými zátkami chrániacimi pred explóziou.
Aby sa dosiahlo správne zavedenie káblov, musia sa uzáverové zátky nahradiť káblovými priechodkami s odľahčením ťahu, ktoré sú certifikované na použitie v príslušnej
zóne s ochranou pred explóziou. Káblové priechodky sa musia zvoliť v súlade s vonkajším priemerom použitého kábla. Uťahovací moment káblového prívodu nájdete v prevádzkovom/inštalačnom návode, alebo v skúšobnom protokole káblových prívodov.
Stupeň ochrany IP káblových prívodov musí zodpovedať minimálne stupňu ochrany
motora.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
37
Elektrická inštalácia
Vyrovnanie potenciálov
5
Použite iba káblové priechodky, ktorých skrutkové hlavy zapadajú do existujúcich
skosení.
Nasledujúca tabuľka ukazuje veľkosť skosení s príslušnými veľkosťami skrutiek:
Skosenie v mm
Skrutka
22
M16
30
M20
34
M25
41
M32
53
M40
62
M50
77
M63
Všetky nepoužité káblové prívody sa musia po pripojení inštalácie uzavrieť s priloženými uzatváracími zátkami, aby sa zachoval stupeň ochrany. Pri výmene uzatváracích
zátok sa musí vždy znovu použiť zátka s ochranou proti explózii.
5.4
Vyrovnanie potenciálov
Podľa EN 60079-14 a IEC 61241-14 môže byť potrebný prípoj na vyrovnanie potenciálov. Dodržiavajte kapitolu "Elektrická inštalácia" / "Zlepšenie uzemnenia (EMV)".
5.5
Pokyny na zapojenie
Pri inštalácii dbajte na dodržanie bezpečnostných pokynov.
5.5.1
Ochrana ovládania brzdy pred rušením
Brzdové prívodné vedenia sa kvôli ochrane pred rušivými vplyvmi vždy ukladajú oddelene od iných káblových vedení s taktovanými prúdmi, pokiaľ tieto nie sú tienené.
Káblové vedenia s taktovanými prúdmi sú predovšetkým
5.5.2
•
výstupné vedenia frekvenčných meničov a frekvenčných posilňovačov, zariadení na
plynulý rozbeh a zariadení na ovládanie brzdy
•
prívody k brzdovým odporom a pod.
Ochrana ochranných zariadení motora pred rušením
Kvôli ochrane pred nežiaducim ovplyvnením ochranných zariadení motorov SEW
(snímač teploty TF, termostaty vinutia TH):
38
•
sa môžu osobitne tienené prívody klásť spoločne s taktovanými výkonovými vedeniami v jednom kábli,.
•
nesmú byť netienené prívody uložené v jednom kábli spolu s taktovanými výkonovými vedeniami.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Elektrická inštalácia
Osobitosti pri prevádzke s frekvenčným meničom
5.6
5
Osobitosti pri prevádzke s frekvenčným meničom
Pri motoroch napájaných meničom treba rešpektovať príslušné pokyny pre kabeláž,
vydané výrobcom meniča. Bezpodmienečne dodržte kapitolu "Typy prevádzky a
medzné hodnoty " ako aj návod na použitie frekvenčného meniča.
Pokiaľ má pohon na sieťovej prípojke zvodový zemniaci prúd vyšší než 10 mA AC alebo
DC, musí zemniaci systém splniť viaceré z nasledovných bodov:
•
Ochranný vodič musí mať minimálny prierez 10 mm2 v prípade medi, alebo 16 mm2
v prípade hliníka po celej svojej dĺžke.
•
Kde je ochranný vodič s prierezom menším ako 10 mm2 v prípade medi, alebo
16 mm2 v prípade hliníka, musí byť vybavený 2. ochranným vodičom s minimálne
tým istým prierezom až do bodu, kde už vodič nemá menší priemer ako 10 mm2 pri
medi, alebo 16 mm2 v prípade hliníka.
Pravdepodobne bude musieť byť pohon vybavený oddeleným prívodom pre 2.
ochranný vodič.
5.7
Zlepšenie uzemnenia (EMC)
Pre zlepšené uzemnenie s nízkou impedanciou pri vysokých frekvenciách sa odporúčajú nasledujúce pripojenia. SEW-EURODRIVE odporúča používať spojovacie prvky
odolné voči korózii.
Keď sa okrem vyrovnania vysokofrekvenčného potenciálu musí vytvoriť aj vyrovnanie
nízkofrekvenčného potenciálu, dá sa vodič položiť na rovnaké miesto.
Voliteľný doplnok "Zlepšenie uzemnenia" možno objednávať takto:
•
kompletne namontované z výroby alebo ako
•
súpravu "Spojovací prvok" pre montáž vykonanú používateľom
UPOZORNENIE
Ďalšie informácie k uzemneniu môžte nájsť v edícii praktických príručiek k technike
pohonov "EMC v technike pohonov".
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
39
Elektrická inštalácia
Zlepšenie uzemnenia (EMC)
5
5.7.1
Konštrukčná veľkosť DR.71S / M a DR.80S / M
Nasledujúci obrázok znázorňuje montáž uzemnenia:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[1]
[2]
[3]
Použitie odliateho otvoru na podstavci svorkovej skrine / nohe [4]
Uzemňovací člen so samoreznou skrutkou DIN 7500 M6 x 10, [5]
používateľská M8 x 16, uťahovací moment 6 Nm (53,1 lb-in)
[6]
Uzemňovacia páska
Podložka ISO 7090
Vejárovitá podložka DIN 6798
Matica M8
Kompletný uzemňovací člen či možno objednať v SEW-EURODRIVE pod katalógovým číslom 13633953.
5.7.2
Konštrukčná veľkosť DR.90M / L
Nasledujúci obrázok znázorňuje montáž uzemnenia:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[1]
[2]
Použitie odliateho otvoru
Uzemňovací člen so samoreznou skrutkou
DIN 7500 M6 x 10, používateľská M8 x 16,
uťahovací moment 6 Nm (53,1 lb-in)
[3]
Uzemňovacia páska
[4]
[5]
[6]
Podložka ISO 7090
Vejárovitá podložka DIN 6798
Matica M8
Kompletný uzemňovací člen či možno objednať v SEW-EURODRIVE pod katalógovým číslom 13633953.
40
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Elektrická inštalácia
Zlepšenie uzemnenia (EMC)
5.7.3
5
Konštrukčná veľkosť DR.100M / L
Nasledujúci obrázok znázorňuje montáž uzemnenia:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[1]
[2]
Použitie odliateho otvoru
Uzemňovacia samorezná skrutka DIN 7500
M6 x 10, používateľská M8 x 16, uťahovací
moment 6 Nm (53,1 lb-in)
[3]
Uzemňovacia páska
[4]
[5]
[6]
Podložka ISO 7090
Vejárovitá podložka DIN 6798
Matica M8
Kompletný uzemňovací člen či možno objednať v SEW-EURODRIVE pod katalógovým číslom 13633953.
5.7.4
Konštrukčná veľkosť EDR.100L - EDR.132
Nasledujúci obrázok znázorňuje montáž uzemnenia:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[1]
[2]
[3]
[4]
Použitie závitového otvoru pre nosné oko
Podložka ISO 7090
Uzemňovacia páska
Podložka ISO 7090
[5]
[6]
Vejárovitá podložka DIN 6798
Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017
M8 x 16, uťahovací moment 6 Nm (53,1 lb-in)
Kompletný uzemňovací člen či možno objednať v SEW-EURODRIVE pod katalógovým číslom 13633945.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
41
Elektrická inštalácia
Osobitosti v spínanom režime
5
5.7.5
Konštrukčná veľkosť EDR.160 - EDR.225
Nasledujúci obrázok znázorňuje montáž uzemnenia:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Použitie závitového otvoru na svorkovej skrine
Podložka ISO 7090
Uzemňovacia páska
Podložka ISO 7090
Vejárovitá podložka DIN 6798
• Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 M8 x 16 (pre hliníkové svorkové skrine veľkosti
EDR.160 – 225), uťahovací moment 6 Nm (53,1 lb-in)
• Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 M10 x 25 (pre svorkové skrine zo sivej liatiny veľkosti
EDR.160 – 225), uťahovací moment 10 Nm (88,5 lb-in)
Kompletný uzemňovací člen či možno objednať v SEW-EURODRIVE pod katalógovým číslom 13633945.
Pri konštrukčných veľkostiach EDR.160 – 225 so svorkovnicami zo sivej liatiny je uzemnenie pri dodávke pohonu vždy predmontované.
Pri hliníkových svorkových skriniach veľkostí DR.160 – 225 možno objednať súpravu
"Spojovací prvok" s katalógovým číslom 13633945.
5.8
Osobitosti v spínanom režime
Pri spínacej prevádzke motorov sa musia vylúčiť možné poruchy spínacieho zariadenia
pomocou vhodného zapojenia. Smernica EN 60204 (Elektrické vybavenie strojov) požaduje odrušenie vinutia motora kvôli ochrane číslicových a pamäťovo programovateľných
riadiacich prvkov. SEW-EURODRIVE odporúča umiestniť ochranný obvod na spínacie
členy, pretože v prvom rade spínacie postupy sú príčinou poruchy.
42
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Elektrická inštalácia
Podmienky prostredia počas prevádzky
5.9
Podmienky prostredia počas prevádzky
5.9.1
Teplota prostredia
5
Ak nie je na typovom štítku uvedené inak, je potrebné zabezpečiť dodržanie rozsahu
teploty od -20 °C do +40 °C.
Motory so spôsobilosťou pre vyššie alebo nižšie teploty okolia majú špeciálne údaje na
typovom štítku.
Keď sú motory používané pri teplote okolia vyššej ako +40 °C (max. +60 °C), musia byť
použité vedenia a káblové priechodky dimenzované pre teploty nad ≥ 90 °C.
Pri teplotách pod -20 °C (max. -40 °C) sa musí použiť kľudové vyhrievanie. Na to musia
byť použité káble a káblové priechodky vhodné pre danú teplotu.
5.9.2
Nadmorská výška inštalácie
Zariadenie smie byť nainštalované v nadmorskej výške maximálne 1000 m. Nadmorská
výška sa nesmie prekročiť.
5.9.3
Škodlivé žiarenie
Motory sa nesmú vystavovať žiadnemu škodlivému žiareniu (napr. ionizujúcemu žiareniu). V prípade potreby kontaktujte SEW-EURODRIVE.
5.9.4
Škodlivé plyny, pary a prach
Motory s ochranou proti explózii pri správnom používaní nemôžu spôsobiť vznietenie
výbušných plynov, pár alebo prachu. Nesmú však byť vystavené pôsobeniu plynov, pár
alebo prachu, ktoré ohrozujú bezpečnosť ich prevádzky, ako napr.
výber tesnení
•
korózia
•
zničenie ochranného náteru
•
zničenie materiálu tesnení a pod.
Ak sa motor používa v prostredí so zvýšením zaťažením životného prostredia, napr.
zvýšená hodnota ozónu, motory DR možno vybaviť kvalitnými tesneniam. V prípade
pochybností odolnosti voči prostrediu sa obráťte na SEW-EURODRIVE.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
43
Elektrická inštalácia
Motory kategórie 2GD a 3GD
5
5.10
Motory kategórie 2GD a 3GD
5.10.1 Všeobecné pokyny
Motory SEW-EURODRIVE konštrukčný rad EDR.. s ochranou proti explózii sú určené
pre nasledovné oblasti použitia:
Kategória motora
Oblasť použitia
2GD
Nasadenie v zóne 1 alebo zóne 21 a v súlade s konštrukčným predpisom skupiny zariadení II, kategórie 2GD
3GD
Nasadenie v zóne 2 alebo zóne 22 a v súlade s konštrukčným predpisom skupiny zariadení II, kategórie 3GD
5.10.2 Zvláštne označenie "X"
Pokiaľ je za číslom vyhlásenia o zhode alebo číslom potvrdenia o skúške vzorky uvedené špeciálne označenie "X", upozorňuje sa tak na osobitné podmienky pre bezpečné
použitie motorov v tomto vyhlásení/potvrdení.
5.10.3 Triedy teploty
Motory sú prípustné pre triedy teploty T3, príp. T4. Triedy teploty motorov vo verzii vo
vyhotovení 3GD nájdete na typovom štítku, alebo na vyhlásení o zhode v prílohe.
Teplotné triedy motora vo vyhotovení 2GD nájdete na potvrdení o typovej skúške, ktorá
je priložená ku každému motoru.
5.10.4 Povrchové teploty
Povrchovú teplotu motora nájdete na typovom štítku alebo na vyhlásení o zhode, prípadne na potvrdení o typovej skúške.
5.10.5 Ochrana proti neprípustným teplotám povrchu
Motory s ochranou proti explózii zaručujú bezpečnú prevádzku za normálnych prevádzkových podmienok. Pri preťažení sa motor musí bezpečne vypnúť, aby sa zabránilo
neprípustne vysokým teplotám povrchu.
Ochrana motora sa musí vykonať podľa schválení. Pri tom sa rozlišujú 2 základné druhy
ochrany motora. Vybrané aktuálne prídavné vybavenia, pokiaľ sú k dispozícii:
44
druhy ochrany motora
Prídavné vybavenie
A: Ochranný vypínač prúdu motora
TF, KY alebo PT
B: Termistorový teplotný snímač
(PTC odpor: SEW označenie TF)
KY alebo PT
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Elektrická inštalácia
Motory kategórie 2GD a 3GD
5
Nasledujúca tabuľka ukazuje predpísaný typ ochrán motora, závislých od príslušnej
certifikácie:
Kategória
2 (2GD / Gb Db)
Prevádzka:
Sieť
Frekvenčný
menič
taktujúci
Sieť
Frekvenčný
menič
taktujúci
Te-čas
Te-čas
Ta-čas
–
–
–
A
B
B
A
B
B
Označenie
(pozri štítok):
Ochrana motora
pomocou:
3 (3GD / Gc Dc)
Prípustné druhy prevádzky, závisiace od ochrany motora sú uvedené v kapitole "Prípustné druhy prevádzky" (→ str. 59). Motory s prepínateľnými pólmi kategórie 3GD firma
SEW-EURODRIVE už pri výrobe vybavuje termistorovými teplotnými snímačmi (TF).
5.10.6 Ochrana výlučne s ochranným ističom motora
Pri inštalácii s ochranným spínačom motora podľa EN 60947 rešpektujte nasledujúce
pokyny:
•
Pri kategórii 2GD: Čas odozvy ochranného spínača motora musí byť pri pomere príťahového prúdu IA/IN, ktorý je uvedený na typovom štítku, kratší než čas ohrevu
motora tE.
•
Ochranný spínač motora musí pri výpadku jednej fázy ihneď vypnúť.
•
Ochranný spínač motora musí byť schválený príslušnou autoritou a vybavený príslušným označením pre ochranu proti explózii.
•
Ochranný spínač motora musí byť nastavený na menovitý prúd motora podľa typového štítku. Pri kategórii 2GD je motorový menovitý prúd na potvrdení o typovej
skúške.
5.10.7 Ochrana výlučne s termistorovým snímačom teploty (TF)
Termistorový teplotný snímač treba vyhodnocovať pomocou zariadenia určeného na
tento účel. Treba rešpektovať príslušné platné predpisy pre inštaláciu.
POZOR!
Poškodenie snímača teploty príliš veľkým napätím.
Možné zničenie snímača teploty.
•
Neprikladať žiadne napätia > 30 V.
Termistorové snímače teploty zodpovedajú DIN 44082.
Kontrolné meranie odporu (merací prístroj s U ≤ 2,5 V alebo I < 1 mA):
•
normálne hodnoty: 20 – 500 Ω, odpor v teplom stave > 4 000 Ω
Termistorový teplotný snímač (TF) je nutný na dodržanie prevádzkovo bezpečnej izolácie na sledovanie teploty.
Vyhodnocovacia funkcia sledovania teploty sa musí aktivovať v spojení s meracím
obvodom s teplotným snímačom a pri prekročení teploty musí povinne zareagovať.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
45
5
Elektrická inštalácia
Motory kategórie 2GD a 3GD
5.10.8 Ochrana pomocou ochranného spínača motora a doplnkového termistorového teplotného
snímača
Podmienky, uvedené pre ochranu výlučne s ochranným ističom motora platia i v tomto
prípade. Ochrana pomocou termistorového snímača teploty (TF) predstavuje iba jedno
prídavné ochranné opatrenie navyše, ktoré nie je pre schválenie podmienok okolia
s ochranou proti explózii rozhodujúce.
UPOZORNENIE
Účinnosť nainštalovaného ochranného zariadenia treba pred uvedením do prevádzky
preveriť.
46
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Elektrická inštalácia
Pokyny na pripojenie motora
5.11
5
Pokyny na pripojenie motora
UPOZORNENIE
Bezpodmienečne rešpektujte platnú schému zapojenia! Ak chýba tento dokument,
motor sa nesmie pripojiť ani uviesť do prevádzky. Platné schémy zapojenia vám bezplatne poskytne firma SEW-EURODRIVE.
UPOZORNENIE
Vo svorkovej skrini sa nesmú nachádzať žiadne cudzie predmety, nečistoty, ani vlhkosť. Nepoužité otvory káblových priechodiek a skriniek prachotesne a vodotesne
uzavrite.
Pri pripájaní motora dodržujte tieto body:
•
Skontrolujte prierez vodičov
•
Správne usporiadajte premosťovacie svorky
•
prívody a ochranný vodič pevne priskrutkujte
•
Prívodné vedenia položte voľne, aby sa nepoškodila izolácia
•
Dodržte vzdialenosti, pozri kapitolu "Elektrické zapojenie" (→ str. 37)
•
Vo svorkovej skrini: Prekontrolujte prípojky vinutia a prípadne ich dotiahnite
•
Pripojte podľa priloženej schémy zapojenia
•
Vyvarujte sa vyčnievajúcim drôtom
•
Motor pripojte podľa predpísaného smeru otáčania
Je možné si od firmy SEW-EURODRIVE vyžiadať nasledujúce schémy zapojenia pri
uvedení objednávacieho čísla motora (pozri kapitola "Typový štítok, typové označenie")
Konštrukčný rad
Počet pólov
Zapojenie
DR.71 – -225
4
Ö/Õ
príslušná schéma
(Označenie/ číslo)
xx = miesto pre verziu
C13: 68 184 xx 08
R13: 68 001 xx 06
V závislosti od vyhotovenia elektrickej časti sú motory dodávané v rôznych typoch
a s rôznymi spôsobmi pripojenia. Dodržiavajte typ pripojenia uvedený v nasledujúcej
tabuľke:
Konštrukčný rad
Pripojenie
EDR.71 – EDR.132
•
•
Pri U < 500 V a I < 17 A: pripojenie motora pomocou pružinových svoriek
Pri U < 500 V a I < 17 A: pripojenie motora cez svorkovú dosku
EDR.160 – EDR.225
•
Pripojenie motora cez svorkovú dosku
Pri pripojení sieťového prívodu dodržiavajte prípustné vzduchové medzery a cesty plazivých prúdov.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
47
Elektrická inštalácia
Pripojenie motora cez svorkovú dosku
5
5.12
Pripojenie motora cez svorkovú dosku
V závislosti od vyhotovenia elektrickej časti sú motory dodávané v rôznych typoch
a s rôznymi spôsobmi pripojenia. Premosťovacie svorky je potrebné usporiadať podľa
schémy a pevne priskrutkovať. Rešpektujte uťahovacie momenty uvedené v nasledujúcich tabuľkách:
Konštrukčné veľkosti EDR.71 – EDR.132
Pripájacia
skrutková
svorka
Uťahovací
moment šesťhranné matice
Ø
M6
M6
Pripojenie
používateľ
Vyhotovenie
Spôsob pripojenia
Rozsah dodávky
Prierez
Pripojovací
čap uzemnenia
Vyhotovenie
Ø
2
3,0 Nm
(26,5 lb-in)
≤ 6 mm
(AWG 10)
1
3,0 Nm
(26,5 lb-in)
≤ 35 mm2
(AWG 2)
1
Káblové oko
alebo masívny
drôt
Drobné dielce
sú priložené vo
vrecúšku
M5
2
Kruhová káblová koncovka
Drobné dielce
sú priložené vo
vrecúšku
M5
2
Pripojovací
čap uzemnenia
Vyhotovenie
Konštrukčná veľkosť motora EDR.160
Pripájacia
skrutková
svorka
Uťahovací
moment šesťhranné matice
Používateľské pripojenie
Ø
Prierez
M6
mm2
M6
M8
Vyhotovenie
Spôsob pripojenia
Rozsah dodávky
Ø
3,0 Nm
(26,5 lb-in)
≤6
(AWG 10)
1
3,0 Nm
(26,5 lb-in)
≤ 35 mm2
(AWG 2)
1
6,0 Nm
(53,1 lb-in)
≤ 70 mm2
(AWG 2/0)
1
Káblové oko
alebo masívny
drôt
Drobné dielce
sú priložené vo
vrecúšku
M8
2
Kruhová káblová koncovka
Drobné dielce
sú priložené vo
vrecúšku
M8
2
Kruhová káblová koncovka
Drobné dielce
sú priložené vo
vrecúšku
M10
2
Pripojovací
čap uzemnenia
Vyhotovenie
Konštrukčné veľkosti EDR.180 – EDR.225
Pripájacia
skrutková
svorka
Uťahovací
moment šesťhranné matice
Ø
M6
M8
M12
Používateľské pripojenie
Vyhotovenie
Spôsob pripojenia
Rozsah dodávky
Prierez
2
Ø
3,0 Nm
(26,5 lb-in)
≤ 6 mm
(AWG 10)
1
6,0 Nm
(53,1 lb-in)
≤ 70 mm2
(AWG 2/0)
1
15,5 Nm
(137,2 lb-in)
35 mm2
(AWG 2) –
95 mm2
(AWG 3/0)
1
Káblové oko
alebo masívny
drôt
Drobné dielce
sú priložené vo
vrecúšku
M8
2
Kruhová káblová koncovka
Drobné dielce
sú priložené vo
vrecúšku
M8
2
Kruhová káblová koncovka
Predmontované
pripájacie diely
M12
2
Zvýraznené vyhotovenia platia v prevádzke S1 pre štandardné napätia a štandardné
frekvencie podľa údajov v katalógu. Odlišné vyhotovenia môžu mať iné prípoje, napr. iný
priemer pripojovacích skrutkových svoriek a/alebo iný rozsah dodávky.
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY PROTI EXPLÓZII
Rúrkové káblové koncovky podľa DIN 46235 sa nesmú použiť, pretože sa takto
nemusia dodržať minimálne prípustné vzduchové medzery.
48
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Elektrická inštalácia
Pripojenie motora cez svorkovú dosku
5
5.12.1 Vyhotovenie 1
Nasledujúci obrázok ukazuje 2 možné vyhotovenia zákazníckeho pripojenia:
Zákaznícke pripojenie s kruhovou káblovou koncovkou:
[8]
[6a]
[5]
[4]
[3]
[2]
[1]
[9]
[10]
3989525643
Zákaznícke pripojenie s masívnym drôtom:
[8]
[7]
[6b]
[5]
[4]
[3]
[2]
[1]
[10]
[9]
9007201889135499
[1]
[2]
[3]
Podložka
Vejárovitá podložka
Pripojenie vinutia s kruhovou káblovou
koncovkou
[4] Spodná matica
[5] Vejárovitá podložka
[6a] Pripojenie vinutia káblovým očkom
napr. podľa DIN 46237 alebo DIN
46234
[6b] Pripojenie vinutia s masívnym drôtom, ohnutým do tvaru U
[7] Vejárovitá podložka
[8] Horná matica
[9] Pripájacia skrutková svorka
[10] Rám s ochranou proti pootočeniu zaisťujúci vzduchové
medzery
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
49
5
Elektrická inštalácia
Pripojenie motora cez svorkovú dosku
5.12.2 Vyhotovenie 2
Nasledujúce vyobrazenie ukazuje vyhotovenie pre prípojku uzemnenia:
[1]
[2]
[1]
[3]
[2]
[4]
[5]
[3]
[4]
[5]
[6]
[6]
9007202075543051
[1]
[2]
[3]
50
Šesťhranná matica
Kotúčik
Zemniaci vodič s káblovou koncovkou
[4]
[5]
[6]
Vejárovitá podložka
Závrtná skrutka
Svorková skriňa
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Elektrická inštalácia
Pripojenie motora cez radové svorky
5.13
5
Pripojenie motora cez radové svorky
5.13.1 Radové svorky KCC
•
Podľa priloženej schémy zapojenia
•
Skontrolujte maximálny prierez kábla:
– 4 mm2 (AWG 12) tuhý
– 4 mm2 (AWG 12) ohybný
– 2,5 mm2 (AWG 14) ohybný s káblovou dutinkou
•
Vo svorkovej skrini: Prekontrolujte prípojky vinutia a prípadne ich dotiahnite
•
Dĺžka odizolovania 10-12 mm
Usporiadanie premosťovacích svoriek pri zapojení Õ
Usporiadanie premosťovacích svoriek pri zapojení Ö
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
51
Elektrická inštalácia
Pripojenie brzdy
5
5.14
Pripojenie brzdy
Brzda je odbrzďovaná elektricky. Brzdenie prebieha mechanicky po vypnutí napätia.
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo pomliaždenia, napr. pri páde zdvíhacieho zariadenia.
Smrť alebo ťažké poranenie.
•
•
•
Dbajte na platné predpisy príslušných profesijných družstiev ohľadne ochrany proti
výpadku fáz a s tým súvisiacim zapojením /zmenou zapojenia!
Pripojte brzdu podľa príslušnej priloženej schémy zapojenia.
S ohľadom na spínané jednosmerné napätie a vysoké prúdové zaťaženie treba
použiť buď špeciálne brzdové stýkače alebo striedavé stýkače s kontaktami spotrebnej kategórie AC-3 podľa EN 60947-4-1.
5.14.1 Pripojenie ovládania brzdy
Jednosmerná kotúčová brzda je ovládaná zopnutím ochranného obvodu pomocou
zariadenia na ovládanie brzdy. Tento je zabudovaný v rozvodnej skrini.
52
•
Kontrola prierezu káblov – brzdové prúdy (pozri kapitola "Technické údaje")
•
Pripojte zariadenie na ovládanie brzdy podľa príslušnej priloženej schémy
•
Pri brzdových motoroch kategórie 3GD sa musí brzdový usmerňovač povinne do
rozvodnej skrine.
•
Brzdy nesmú byť pri stojacom motore trvalo elektricky otvorené.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Elektrická inštalácia
Doplnkové vybavenie
5.15
5
Doplnkové vybavenie
Doplnkové vybavenie sa pripája podľa schém zapojenia priložených k motoru. Ak
schéma zapojenia chýba, doplnková výbava sa nesmie pripojiť a uviesť do prevádzky. Platné schémy zapojenia vám bezplatne poskytne firma SEW-EURODRIVE.
Ďalej uvedené vyhotovenia príslušenstiev budú uvedené v závislosti od kategórií, pozri
ďalšia tabuľka:
Doplnkové vybavenie
Kategória 2
Kategória 3
Snímač teploty TF
x
x
Meranie teploty /KY
x
x
Meranie teploty /PT
x
x
Externý ventilátor /VE
–
x
Zabudovaný snímač
–
x
Kľudový ohrev
x
x
5.15.1 Snímač teploty /TF
POZOR!
Zničenie teplotného snímača v dôsledku prehriatia.
Možné poškodenie systému pohonu.
•
Na snímač teploty nepripájajte napätia > 30 V.
Termistorové snímače teploty zodpovedajú DIN 44082.
Kontrolné meranie odporu (merací prístroj s U ≤ 2,5 V alebo I < 1 mA):
•
normálne hodnoty: 20...500 Ω, odpor v teplom stave > 4000 Ω
Pri využívaní snímača teploty na tepelnú kontrolu musí byť pre udržanie prevádzkovo
bezpečnej izolácie obvodu snímača teploty aktivovaná vyhodnocovacia funkcia. Pri
nadmernej teplote musí nutne dôjsť k aktivácii tepelnej funkcie ochrany.
Ak pre snímač teploty TF je k dispozícii 2. svorková skriňa, v tejto sa musí pripojiť snímač teploty.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
53
5
Elektrická inštalácia
Doplnkové vybavenie
5.15.2 Snímač teploty /KY (KTY84-130)
POZOR!
Poškodenie izolácie teplotného snímača, ako aj vinutia motora príliš veľkým vlastným
teplom snímača teploty.
Možné poškodenie systému pohonu.
•
•
V prúdovom okruhu KTY zabráňte prúdom > 4 mA.
Dávajte pozor na správne pripojenie snímača KTY, aby bolo zaručené bezchybné
vyhodnocovanie teplotného snímača. Dodržte polaritu.
Na nasledujúcom obrázku je odporová charakteristika snímača teploty KTY v závislosti
od teploty motora pri menovitom prúde 2 mA a pri jeho správnom pripojení podľa polarity.
3000
2500
2000
R [Ω] 1500
1000
500
0
-100
-50
0
50
100
150
200
-250
300
350
T [°C]
Technické údaje
KTY84 - 130
Pripojenie
červená (+)
modrá (-)
Celkový odpor pri 20 - 25 °C
Skúšobný prúd
54
540 Ω < R < 640 Ω
< 3 mA
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Elektrická inštalácia
Doplnkové vybavenie
5
5.15.3 Snímač teploty /PT (PT100)
POZOR!
Poškodenie izolácie teplotného snímača, ako aj vinutia motora príliš veľkým vlastným
teplom snímača teploty.
Možné poškodenie systému pohonu.
•
•
V prúdovom okruhu PT100 zabráňte prúdom > 4 mA.
Dávajte pozor na správne pripojenie snímača PT100, aby bolo zaručené bezchybné vyhodnocovanie teplotného snímača. Dodržte polaritu.
Charakteristika zobrazená na nasledujúcom obrázku znázorňuje priebeh odporu
v závislosti od teploty motora.
300
250
200
R [Ω]
150
100
50
0
-100
-50
0
50
100
150
200
250
T [°C]
Technické údaje
Pripojenie
Odpor pri 20 - 25 °C na PT100
Skúšobný prúd
PT100
červená / biela
107 Ω < R < 110 Ω
< 3 mA
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
55
5
Elektrická inštalácia
Doplnkové vybavenie
5.15.4 Externý ventilátor /VE
Motory kategórie II3GD sa dajú optimálne vybaviť externým ventilátorom. Pokyny na pripojenie a bezpečnú prevádzku nájdete v Návode na použitie externých ventilátorov VE
(→ str. 162).
Externé ventilátory nie sú prípustné pri EDR.. motoroch, chránených pred explóziou.
5.15.5 Prehľad zabudovaných snímačov
Pokyny na pripojenie inkrementálneho snímača nájdete v schémach zapojenia:
Veľkosť
motora
Montážny
prípravok
ES7S
EDR.71 –
132
ES7A pre
Inkremendovybavenie tálny snímač
Vystredený na
hriadeli
DC 7 – 30 V
1 Vss sin/cos 68 180 xx 08
ES7R
EDR.71 –
132
ES7A pre
Inkremendovybavenie tálny snímač
Vystredený na
hriadeli
DC 7 – 30 V
TTL (RS 422) 68 179 xx 08
ES7C
EDR.71 –
132
ES7A pre
Inkremendovybavenie tálny snímač
Vystredený na
hriadeli
DC 4,5 – 30 V
HTL / TTL
(RS 422)
AS7W
EDR.71 –
132
ES7A pre
Inkremendovybavenie tálny snímač
Vystredený na
hriadeli
DC 7 – 30 V
1 Vss sin/cos 68 181 xx 08
(RS 485)
AS7Y
EDR.71 –
132
ES7A pre
Inkremendovybavenie tálny snímač
Vystredený na
hriadeli
DC 7 – 30 V
1 Vss sin/cos 68 182 xx 07
+ SSI
EG7S
EDR.160 –
225
EG7A pre
Inkremendovybavenie tálny snímač
Vystredený na
hriadeli
DC 7 – 30 V
1 Vss sin/cos 68 180 xx 08
EG7R
EDR.160 –
225
EG7A pre
Inkremendovybavenie tálny snímač
Vystredený na
hriadeli
DC 7 – 30 V
TTL (RS 422) 68 179 xx 08
EG7C
EDR.160 –
225
EG7A pre
Inkremendovybavenie tálny snímač
Vystredený na
hriadeli
DC 4,5 – 30 V
HTL / TTL
(RS 422)
AG7W
EDR.160 –
225
AG7A pre
Inkremendovybavenie tálny snímač
Vystredený na
hriadeli
DC 7 – 30 V
1 Vss sin/cos 68 181 xx 08
(RS 485)
AG7Y
EDR.160 –
225
AG7A pre
Inkremendovybavenie tálny snímač
Vystredený na
hriadeli
DC 7 – 30 V
1 Vss sin/cos 68 182 xx 07
+ SSI
EV2C
EDR.71 –
225
XV1A
povinne
Inkrementálny snímač
Vystredený na
prírubu
DC 9 – 26 V
HTL
EV2R
EDR.71 –
225
XV1A
povinne
Inkrementálny snímač
Vystredený na
prírubu
DC 9 – 26 V
TTL (RS 422) –
EV2S
EDR.71 –
225
XV1A
povinne
Inkrementálny snímač
Vystredený na
prírubu
DC 9 – 26 V
1 Vss sin/cos –
EV2T
EDR.71 –
225
XV1A
povinne
Inkrementálny snímač
Vystredený na
prírubu
DC 5 V
TTL (RS 485) –
EV7C
EDR.71 –
132
XV1A
povinne
Inkrementálny snímač
Vystredený na
hriadeli
DC 4,5 – 30 V
HTL / TTL
(RS 422)
EV7R
EDR.71 –
132
XV1A
povinne
Inkrementálny snímač
Vystredený na
hriadeli
DC 7 – 30 V
TTL (RS 422) –
EV7S
EDR.71 –
225
XV1A
povinne
Inkrementálny snímač
Vystredený na
prírubu
DC 7 – 30 V
1 Vss sin/cos –
AV7W
EDR.71 –
132
XV1A
povinne
Inkrementálny snímač
Vystredený na
hriadeli
DC 7 – 30 V
1 Vss sin/cos –
(RS 485)
AV7Y
EDR.71 –
132
XV1A
povinne
Inkrementálny snímač
Vystredený na
hriadeli
DC 7 – 30 V
1 Vss sin/cos –
+ SSI
Snímač
56
Druh snímača
Spôsob
Napájanie
montáže
Signál
Schéma
zapojenia
68 179 xx 08
68 179 xx 08
–
–
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Elektrická inštalácia
Doplnkové vybavenie
Pripojenie snímača
5
Pri pripojení snímača na menič dodržujte okrem priložených schém zapojenia
a pokynov uvedených v tomto prevádzkovom návode aj príp. prevádzkové návody/
schémy zapojenia meničov a príp. priložený prevádzkový návod a schémy zapojenia
snímača cudzieho výrobcu. Schéma na to je k dispozícii v technických údajoch
(→ str. 158).
•
Maximálna dĺžka vedenia (menič - snímač):
– 100 m pri mernej kapacite ≤ 120 nF/km
•
Prierez vodičov: 0,20 – 0,5 mm2 (AWG 24 – 20)
•
Použite tienený kábel so symetrickými skrútenými pármi a oba konce tienenia pripojte dostatočne veľkou plochou:
– Na veko sieťového prívodu snímača, v káblovej spojke alebo v konektore snímača
– na menič na elektronickej tienenej svorke alebo na kryte Sub D zástrčky
•
Kábel snímača ukladajte priestorovo oddelene od výkonových káblov s odstupom
najmenej 200 mm.
•
Pracovné napätie porovnajte s dovoleným rozsahom pracovného napätia uvedeným
na typovom štítku snímača. Iné pracovné napätia môžu zničiť snímač a spôsobiť
nedovolene vysokú teplotu snímača.
•
Dodržujte zverný rozsah 5 až 10 mm káblovej vývodky pripájacieho krytu. Pri použití
káblov s iným priemerom sa musí dodaná káblová vývodka nahradiť inou, vhodnou
káblovou vývodkou.
•
Pre prívod káblov používajte len káblové vývodky a priechodky spĺňajúce tieto body:
– Zverný rozsah musí byť vhodný pre použitý kábel/ vodič
– IP krytie prívodu snímača zodpovedá minimálne IP krytiu snímača
– musí byť schválené použitie v príslušnej zóne / kategórii výbušného prostredia
– Rozsah pracovných teplôt vyhovuje predpísaným podmienkam prostredia
•
Pri montáže krytu dbajte na bezchybnosť a dosadnutie tesnenia krytu.
•
Skrutky krytu utiahnite uťahovacím momentom 2 Nm [17,7 lb-in].
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
57
5
Elektrická inštalácia
Doplnkové vybavenie
5.15.6 Kľudový ohrev
Pri použití motorov chránených proti explózii pri teplote okolia pod -20 °C sa musí použiť
kľudový ohrev.
Nad -20 °C sa dá v prípadoch, kedy treba počítať s odmrazovaním, optimálne použiť
kľudový ohrev.
Pri pripojení kľudového ohrevu dodržiavajte prípustné pripájacie napätie pre vyhrievací
pás podľa štítku motora, ako aj podľa schémy motora.
Dodržiavajte okrem toho, že sa vyhrievací pás nesmie pripojiť, kým je motor zapnutý.
58
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Typy prevádzky a medzné hodnoty
Prípustné typy prevádzky
6
Typy prevádzky a medzné hodnoty
6.1
Prípustné typy prevádzky
6
Nasledujúca tabuľka ukazuje prípustné typy prevádzky:
Kategória
3GD
2GD
2G
Úroveň
ochrany (EPL)
Gc, Dc
Gb, Db
Gb
Ochrana pred neprípustne vysokými
teplotami výlučne
pomocou
prípustného druhu prevádzky
Ochranný spínač motora
•
S1
Termistorový snímač
teploty (TF)
•
•
•
•
S1
Rozbeh pod záťažou
Prevádzka s frekvenčným meničom
Zariadenie na pozvoľný rozbeh
Ochranný spínač motora
•
S1
•
•
S1
Prevádzka na frekvenčnom meniči
(pokiaľ je povolená)
•
•
S1
Prevádzka na frekvenčnom meniči
(pokiaľ je povolená)
Termistorový snímač
teploty (TF)
Termistorový snímač
teploty (TF) ako jediná
ochrana
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
59
Typy prevádzky a medzné hodnoty
Prípustné typy prevádzky
6
6.1.1
Prípustné napäťové zaťaženie pri prevádzke na frekvenčnom meniči
Prevádzka motorov SEW na frekvenčných meničoch iných výrobcov je povolená len
vtedy, ak sa neprekročia impulzné napätia na svorkách motora:
[A]
2000
1800
1600
1400
[1]
1200
1000
800
600
400
200
[B]
0
0
[A]
[B]
[1]
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
Prípustné pulzné napätie ULL in V
Čas vzostupu v µs
Prípustné pulzné napätie pre EDR motory
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY PROTI EXPLÓZII
Maximálne prípustné napätie medzi vodičom a zemou, ktoré je 1 200 V, nesmie byť
v prevádzke na IT sieti prekročené ani v prípade chyby.
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY PROTI EXPLÓZII
Pokiaľ by bolo pulzné napätie prekročené, musia sa prijať obmedzujúce opatrenia.
Obráťte sa na výrobcu frekvenčného meniča.
Frekvenčný menič od firmy SEW-EURODRIVE
Pri použití frekvenčných meničov od firmy SEW a pri sieťových napätiach do 500 V budú
dodržané maximálne prípustné hodnoty pre typy motorov EDR.. .
Maximálna prípustná dĺžka kábla motora je 100 m.
Je potrebné vždy nakonfigurovať brzdový odpor a vykonať uvedenie do prevádzky
v 4-kvadrantovej prevádzke, aby nemohlo dôjsť v prípade chyby pri 1-kvadrantovej prevádzke k nárastu napätia medziobvodu na neprípustnú hodnotu. Nesmú sa používať
žiadne externé komponenty, ako napríklad výstupná tlmivka.
Frekvenčný menič od iného výrobcu
Pokiaľ s frekvenčnými meničmi od iných výrobcov ne je možné dodržať maximálne prípustné medzné hodnoty, musia sa prijať obmedzujúce opatrenia. Obráťte sa na výrobcu
frekvenčného meniča.
60
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Typy prevádzky a medzné hodnoty
Použitie
IT sieť
V prípade IT siete sa toleruje chyba izolácie medzi fázou a zemou. Zemniaca prípojka
na motore môže viesť v generátorovej prevádzke k prekročeniu maximálnej prípustnej
medznej hodnoty napätia medzi fázou a zemou, ktorá je 1 200 V. Táto medzná hodnota
sa dá dodržať s použitím sínusového filtra s napojením na Uz. Samotným napojením na
napätie Uz sa dosiahnu aj nutné filtračné účinky proti zemi.
Rekuperácia
Použitie blokovej (Typ MDR) a sínusovej rekuperácie (Typ MXR) s na to potrebnými
doplnkami je možné bez obmedzení. Rekuperácia zabraňuje vzniku vysokého napätia
medziobvodu a tým aj prekročeniu prípustných medzných hodnôt.
6.2
6
Použitie
POKYNY NA OCHRANU PROTI EXPLÓZII
6.2.1
•
Prevádzka viacerých motorov na jednom frekvenčnom meniči nie je povolená.
•
Aby sa predišlo nechcenému prehriatiu motora, musí sa nakonfigurovať napätie na
doske svoriek motora.
•
Príliš nízke napätie na motore (nízka kompenzácia) vedie k zvýšenému preklzu
a z toho vyplývajúceho silného zahrievania sa motora počas chodu.
•
Prevádzka na frekvenčnom meniči vedie pri rovnakej mechanickej záťaži k vyššiemu zahrievaniu motora kvôli vyšším harmonickým frekvenciám v charakteristike
prúdu a napätia.
Motory kategórie 2GD
POKYNY NA OCHRANU PROTI EXPLÓZII
•
Frekvenčný menič je prípustný iba pre motory, ktoré sú schválené podľa typového
schválenia EG povoleného pre tento typ prevádzky.
•
Pri uvedení do prevádzky sa musí vydať potvrdenie, že napätie motora súhlasí
s údajmi na potvrdení o typovom preskúšaní.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
61
Typy prevádzky a medzné hodnoty
Bezpečná prevádzka motorov kategórie 2
6
6.3
Bezpečná prevádzka motorov kategórie 2
Správna konfigurácia je základným predpokladom pre bezpečnú prevádzku motorov
s ochranou proti explózii. Je potrebné vziať do úvahy nasledujúce body:
6.3.1
•
Preskúšanie podmienok obvyklého prípadu použitia
•
V prípade odchýlok od typického prípadu použitia: Vypočítať body D a E
•
Dodržať medznú tepelnú charakteristiku krútiaceho momentu
•
Dodržať medzný dynamický krútiaci moment
•
Dodržať medznú frekvenciu motora
•
Vybrať vhodný frekvenčný menič
•
Nezávisle od typu prevádzky je potrebné použiť brzdiaci odpor
•
v prípade sólových motorov preskúšať zaťaženie priečnou a osovou silou
•
Dodržať maximálny počet otáčok na vstupe prevodovky, pozri štítok
•
Dodržať maximálny točivý moment prevodovky - stroja, pozri štítok
Napätie na svorkách motora
Výpočet napätia na svorkách motora je dôležitou súčasťou konfigurácie.
Pokiaľ sa podmienky odlišujú od typického príkladu použitia, treba vypočítať počiatok
slabnutia poľa fD, krútiaci moment ME a medzný prúd IE.
6.3.2
Maximálny prípustný krútiaci moment
Medzná tepelná charakteristika krútiaceho momentu udáva maximálne prípustné
momenty, s ktorými je možné motor trvalo prevádzkovať.
Krátkodobé prekročenie hodnoty je prípustné, keď efektívny pracovný bod leží pod
medznou tepelnou krivkou.
Maximálny prípustný medzný dynamický moment je určený obmedzením krátkodobého
prúdu (150 % IC Motor).
6.3.3
Maximálne a minimálne prípustné frekvencie
Maximálne a minimálne frekvencie získate z potvrdenia o typovom preskúšaní a/alebo
zo štítku. Prekročenia nie sú prípustné.
62
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Typy prevádzky a medzné hodnoty
Bezpečná prevádzka motorov kategórie 2
6.3.4
6
Priradenie motora a meniča pre motory kategórie 2GD
Smú sa používať iba také frekvenčné meniče, ktoré vyhovujú podmienkam, uvedeným
v potvrdení o typovej skúške.
IN Frequenzumrichter  2 x IN Motor
Motor v zapojení Õ pri napätí 230/400 V:
Výkon meniča v kW
Typ motora
2G / 2GD
PN
nmax
0.25 0.37 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2
[kW] [rpm]
3
4
5.5
EDRS71S 4
0.25 2415
x
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRS71M 4
0.37 2110
–
x
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRS80S 4
0.55 2410
–
–
x
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE80M 4
0.75 2465
–
–
–
x
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE90M 4
1.1
2455
–
–
–
–
x
o
–
–
–
–
–
–
–
EDRE90L 4
1.5
2395
–
–
–
–
–
x
o
o
–
–
–
–
–
EDRE100M 4
2.2
2455
–
–
–
–
–
–
x
o
o
–
–
–
EDRE100LC 4 3
2480
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
–
EDRE112M 4
3
1695
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
–
EDRE132S 4
4
1730
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
EDRE132M 4
5.5
1685
–
–
–
–
–
–
–
–
–
DRE160S 4
7.5
1730
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE160M 4
9.2
1755
–
–
–
–
–
–
–
EDRE180S 4
11
2325
–
–
–
–
–
–
–
EDRE180M 4
15
2325
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE180L 4
18.5 2055
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE200L 4
22
2375
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE225S 4
30
2365
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE 225M 4 37
2065
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
= odporúčané
o
7.5 11 15 22 30 37 45
55
75
90 110
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
o
–
–
–
–
–
–
x
o
o
o
–
–
–
–
–
–
x
o
o
o
–
–
= voliteľne prípustné
–
= nedovolené
Motor v zapojení Ö pri napätí 230/400 V:
Výkon meniča v kW
Typ motora
2G / 2GD
PN
nmax
[kW] [rpm]
EDRS71S 4
0.25 2510
–
x
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRS71M 4
0.37 2465
–
–
–
x
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRS80S 4
0.55 2525
–
–
–
x
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE80M 4
0.75 2535
–
–
–
–
–
x
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE90M 4
1.1
2530
–
–
–
–
–
–
x
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE90L 4
1.5
2535
–
–
–
–
–
–
–
x
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE100M 4
2.2
2530
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE100LC 4 3
2556
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE112M 4
3
1740
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE132S 4
4
1760
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE132M 4
5.5
1730
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE160S 4
7.5
1750
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
–
–
–
–
–
–
–
EDRE160M 4
9.2
1750
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
–
–
–
–
–
–
EDRE180S 4
11
2340
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
–
–
–
–
–
EDRE180M 4
15
2330
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
–
–
–
–
EDRE180L 4
18.5 2070
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
–
–
–
EDRE200L 4
22
2370
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
–
–
EDRE225S 4
30
2380
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
o
EDRE225M 4
37
2080
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
–
= nedovolené
x
0.25 0.37 0.55 0.75
= odporúčané
1.1
o
1.5
2.2
3
4
5.5 7.5 11 15 22 30 37 45 55 75 90 110
= voliteľne prípustné
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
63
Typy prevádzky a medzné hodnoty
Bezpečná prevádzka motorov kategórie 2
6
UPOZORNENIE
Pri prevodových motoroch sa dá prípadne zmenšiť počet otáčok. V prípade pochybností vezmite prípustnú hodnotu z typového štítku.
Zariadenie MOVITRAC® B sa dá použiť pre základný rozsah nastavenia. Od verzie
18225632.111) sa dá MOVITRAC® B použiť aj na oblasť zoslabenia poľa. Zriadenie
MOVIDRIVE® B je vhodné iba pre základný rozsah nastavenia. To jest parameter maximálny počet otáčok sa musí na začiatku zoslabenia poľa ohraničiť.
6.3.5
Pokyny pre bezpečnú prevádzku
Všeobecne
Nainštalujte frekvenčný menič mimo explozívnej atmosféry.
Tepelná ochrana
motora
Tepelná ochrana motora sa zaručí nasledujúcimi opatreniami:
•
Sledovaním teploty vinutia pomocou termistora zabudovaného vo vinutí (TF). Sledovanie TF sa musí vykonať cez vyhodnocovaciu jednotku, ktorá postačuje požiadavkám smernice 94/9/EG a nesie označenie II(2)GD / II(2)G.
•
Sledovanie prúdu motora podľa údajov v potvrdení o skúške vzorky.
•
Obmedzení krútiaceho momentu motora podľa požiadaviek uvedených v potvrdení
o skúške vzorky.
Prepätie na
svorkách motora
Dodržiavajte pri prevádzke motora s frekvenčný meničom kapitolu o "Prípustných napäťových záťažiach pri prevádzke s frekvenčným meničom" (→ str. 60).
Opatrenia na
zaistenie elektromagnetickej
kompatibility
Pre frekvenčné meniče MOVIDRIVE® a MOVITRAC® sú prípustné nasledovné komponenty:
•
Sieťový filter konštrukčného radu NF...-...
•
Výstupná tlmivka konštrukčného radu HD...
•
Výstupný filter (sínusový filter) HF..
Pri použití výstupného filtra je potrebné kompenzovať pokles napätia na filtri. Dodržiavajte kapitolu "Použitie sínusového filtra" (→ str. 78).
Prevodovka
Pri parametrizácii prevodových motorov, pracujúcich s frekvenčnými meničmi sa musia
zohľadniť charakteristiky nemax a Mamax prevodov.
1) Parameter P076 obsahuje parametre o verzii firmwaru
64
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Typy prevádzky a medzné hodnoty
Bezpečná prevádzka motorov kategórie 3
6.4
6
Bezpečná prevádzka motorov kategórie 3
Správna konfigurácia je základným predpokladom pre bezpečnú prevádzku motorov
s ochranou proti explózii. Je potrebné vziať do úvahy nasledujúce body:
6.4.1
•
Preskúšanie podmienok obvyklého prípadu použitia
•
V prípade odchýlok od typického prípadu použitia: Vypočítať body D a E
•
Dodržať medznú tepelnú charakteristiku krútiaceho momentu
•
Dodržať medzný dynamický krútiaci moment
•
Dodržať medznú frekvenciu motora
•
Vybrať vhodný frekvenčný menič
•
Nezávisle od typu prevádzky je potrebné použiť brzdiaci odpor
•
v prípade sólových motorov preskúšať zaťaženie priečnou a osovou silou
•
Dodržať maximálny počet otáčok na vstupe prevodovky, pozri štítok
•
Dodržať maximálny výstupný krútiaci moment prevodovky - stroja, pozri štítok
Napätie na svorkách motora
Výpočet napätia na svorkách motora je dôležitou súčasťou konfigurácie.
Keď sa podmienky odlišujú od obvyklého prípadu použitia, musí sa vypočítať začiatok
zoslabenia poľa fD a krútiaci moment ME.
6.4.2
Maximálne prípustné krútiace momenty
Medzná tepelná charakteristika krútiaceho momentu udáva maximálne prípustné
momenty, s ktorými je možné motor trvalo prevádzkovať.
Krátkodobé prekročenie hodnoty je prípustné, keď efektívny pracovný bod leží pod
medznou tepelnou krivkou.
Maximálny prípustný dynamický medzný krútiaci moment je uvedený v tabuľke technických údajov motora v katalógu "Trojfázové motory s ochranou proti explózii" ktorý sa dá
zaslať od firmy SEW-EURODRIVE.
Maximálne
prípustné
frekvencie
Je potrebné bezpodmienečne dodržať kombinácie motor-frekvenčný menič, s uvedenými maximálnymi frekvenciami. Prekročenia nie sú prípustné.
Výber
frekvenčného
meniča
Pri výbere správneho frekvenčného meniča sa orientujte údajmi uvedenými v kapitole
"Priradenie motora a meniča pre motory kategórie 3GD" (→ str. 66).
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
65
Typy prevádzky a medzné hodnoty
Bezpečná prevádzka motorov kategórie 3
6
6.4.3
Priradenie motora a meniča pre motory kategórie 3GD
V prostrediach kategórie 3GD sa môžu použiť aj frekvenčné meniče, ktoré sa vyznačujú
porovnateľnými hodnotami výstupného prúdu a výstupného napätia. Ďalšie informácie
o tom získate v norme EN 60079-15.
Motor v zapojení Õ pri napätí 230/400 V:
Výkon meniča v kW
Typ motora
3GD
PN
nmax
0.25 0.37 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2
[kW] [rpm]
3
4
5.5
EDRS71S 4
0.25 2415
x
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRS71M 4
0.37 2110
–
x
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRS80S 4
0.55 2750
–
–
x
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE80M 4
0.75 2820
–
–
–
x
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE90M 4
1.1
2790
–
–
–
–
x
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE90L 4
1.5
2780
–
–
–
–
–
x
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE100M 4
2.2
2805
–
–
–
–
–
–
x
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE100LC 4 3
2850
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE112M 4
3
2460
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE132S 4
4
2510
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE132M 4
5.5
2445
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
DRE160S 4
7.5
2500
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE160M 4
9.2
2540
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
–
–
–
–
–
–
–
EDRE180S 4
11
2545
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
–
–
–
–
–
–
–
EDRE180M 4
15
2530
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
o
–
–
–
–
–
EDRE180L 4
18.5 2535
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
o
–
–
–
–
EDRE200L 4
22
2565
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
o
o
–
–
–
EDRE225S 4
30
2565
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
o
o
–
–
EDRE 225M 4 37
2560
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
o
o
–
x
66
= odporúčané
o
7.5 11 15 22 30 37 45
= voliteľne prípustné
–
55
75 90
110
= nedovolené
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Typy prevádzky a medzné hodnoty
Bezpečná prevádzka motorov kategórie 3
6
Motor v zapojení Ö pri napätí 230/400 V:
Výkon meniča v kW
Typ motora
3GD
PN
nmax
[kW] [rpm]
EDRS71S 4
0.25 2900
–
x
o
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRS71M 4
0.37 2850
–
–
–
x
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRS80S 4
0.55 2900
–
–
–
x
o
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE80M 4
0.75 2910
–
–
–
–
–
x
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE90M 4
1.1
2860
–
–
–
–
–
–
x
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE90L 4
1.5
2920
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE100M 4
2.2
2905
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE100LC 4 3
2935
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE112M 4
3
2545
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE132S 4
4
2565
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
–
–
–
–
–
–
–
–
EDRE132M 4
5.5
2535
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
–
–
–
–
–
–
–
EDRE160S 4
7.5
2560
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
–
–
–
–
–
–
EDRE160M 4
9.2
2570
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
–
–
–
–
–
EDRE180S 4
11
2580
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
o
–
–
–
–
EDRE180M 4
15
2565
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
o
–
–
–
EDRE180L 4
18.5 2575
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
o
–
–
EDRE200L 4
22
2585
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
o
–
EDRE225S 4
30
2575
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
o
EDRE225M 4
37
2585
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
o
o
x
0.25 0.37 0.55 0.75
= odporúčané
1.1
o
1.5
2.2
3
4
5.5 7.5 11 15 22 30 37 45 55 75 90 110
= voliteľne prípustné
–
= nedovolené
UPOZORNENIE
Pri prevodových motoroch sa dá prípadne zmenšiť počet otáčok. V prípade pochybností vezmite prípustnú hodnotu z typového štítku.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
67
Typy prevádzky a medzné hodnoty
Bezpečná prevádzka motorov kategórie 3
6
6.4.4
Pokyny pre bezpečnú prevádzku
Všeobecne
Nainštalujte frekvenčný menič mimo explozívnej atmosféry.
Tepelná ochrana
motora
Aby sa bezpečne predišlo prekročeniu prípustnej medznej teploty, sú pre prevádzku
s meničom povolené iba motory, ktoré sú vybavené termistorovým snímačom (TF)
s kladným teplotným súčiniteľom. Tento sa vyhodnocuje na vhodnom prístroji.
Prepätie na
svorkách motora
Dodržiavajte pri prevádzke motora s frekvenčný meničom kapitolu o "Prípustných napäťových záťažiach pri prevádzke s frekvenčným meničom" (→ str. 60).
Opatrenia na
zaistenie elektromagnetickej
kompatibility
Pre frekvenčný menič MOVIDRIVE® a MOVITRAC® sú povolené nasledovné komponenty:
•
Sieťový filter konštrukčného radu NF...-...
•
Výstupná tlmivka konštrukčného radu HD...
•
Výstupný filter (sínusový filter) HF..
Pri použití výstupného filtra je potrebné kompenzovať pokles napätia na filtri. Dodržiavajte kapitolu "Použitie sínusového filtra" (→ str. 78).
Prevodovka
68
Pri parametrizácii prevodových motorov pracujúcich s frekvenčnými meničmi sa musia
zohľadniť charakteristiky nemax a Mamax prevodov.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Typy prevádzky a medzné hodnoty
Typický prípad použitia
6.5
6
Typický prípad použitia
Musia byť splnené nasledovné podmienky:
U [V]
•
Usieť: 400 V, sieťová tolerancia: ±5 %
•
Inštalácia s a bez externého sieťového filtra
typu NF
•
Frekvenčný menič
• MOVITRAC® B
• MOVIDRIVE® B
•
Inštalácia bez výstupnej sieťovej tlmivky a bez
sínusového filtra
•
Dĺžka vedenia motora max. 100 m
max. povolený výpadok napätia: 10 V
•
Meracie napätie motora: 219 - 241 V /
380 - 420 V alebo 230 / 400 V, 50 Hz
9007202295697931
Medzné tepelné momentové charakteristiky sú založené na dodržaní všetkých podmienok typického príkladu použitia.
Iba vtedy, keď nie sú splnené podmienky typického prípadu použitia, musí sa nakonfigurovať napätie na svorkách motora.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
69
Typy prevádzky a medzné hodnoty
Typický prípad použitia
6
6.5.1
Kategória 3
Nasledovný graf ukazuje typické medzné charakteristiky pre kategóriu 3. Presné hodnoty nájdete na štítku:
M / Mmen
1.20
VE
1.00
Δ
0.80
Y
0.60
0.40
0.20
0.00
0
20
25
40
45
60
78 80
100
f [Hz]
3651952011
6.5.2
Kategória 2
Nasledovný graf ukazuje typické medzné charakteristiky pre kategóriu 2. Presné hodnoty nájdete na štítku:
M / Mmen
1.20
C
1.00
D
D
Δ
0.80
E
Y
B
A
0.60
E
0.40
0.20
0.00
0
5
10
20 25
40 45
60
78 80
100
f [Hz]
3651956107
70
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Typy prevádzky a medzné hodnoty
Špeciálny prípad použitia
6
Body A, B a C
Tieto 3 body obmedzujú krútiaci moment v dolnej časti rozsahu otáčok, aby bol motor
chránený pred nadmerným zahrievaním kvôli obmedzenému chladeniu. Nemusia sa
konfigurovať. Hodnoty sú stanovené v spúšťacom softvéri a automaticky sa prepíšu pri
spustení povolenými hodnotami.
Body D, E
Zoslabenie poľa začína v bode D. Bod E udáva prípustné medzné otáčky. Obe hodnoty
budú spúšťacím softvérom vypočítané pre typický prípad použitia a nastavené príslušné
parametre.
6.6
Špeciálny prípad použitia
Keď nie sú dodržané podmienky pre typický prípad použitia, dokáže to spôsobiť odlišné
napätie na svorkách motora a v ďalšom dôsledku viesť k neprípustnému zahrievaniu
motora.
Pri odlišnom napätí na svorkách motora sa zmení priebeh tepelnej charakteristiky.
Výpočet bodu D (zoslabenie poľa fD a medzný prúd ID) a E (medzný prúd IE a krútiaci
moment ME) a ich zohľadnenie pri spustení do prevádzky zabraňuje nepovolenému
zahrievaniu motora.
Postup:
•
Výpočet napätia motora na svorkách (→ str. 72)
•
Výpočet bodu D a E a nových medzných tepelných charakteristík (→ str. 76)
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
71
Typy prevádzky a medzné hodnoty
Špeciálny prípad použitia
6
6.6.1
Vypočítať napätie na svorkách motora
Výpočet napätia na svorkách motora je dôležitou súčasťou konfigurácie. Výsledky
musia byť zohľadnené počas uvedenia do prevádzky a podľa potreby korigované, aby
sa predišlo nepovolenému zahrievaniu motora.
Usieť, dodržať tolerancie
U [V]
ΔUsieťová tlmivka = IE × 3 ×
( 2 × π × Lsieť.tl.) 2 + Rsieť.tl.2
ΔUsieťový filter
Pri externom filtri typu NF.. Dodržať dohovor
s firmou SEW-EURODRIVE.
Uvst_fr. menič = Usieť −ΔUsieťová tlmivka − Δ Usieťový filter
U A _ FR = 0, 925 x UE _ FR
ΔVHF
(pozri kapitola "Použitie SEW sínusového filtra"
(→ str. 78))
ΔUvedenie
(pozri kapitola "Výpadok napätia na prívode
motora Ö UZul" (→ str. 74))
U svorkové napätie motora = Uvýst_fr. menič - ΔUHF - ΔUvlastné
1458069131
fvlastná
fTyp_HF
UE_FU
UA_FU
Ö UHF
Ö Uprirod
Ö Usieťová tlmivka
72
=
=
=
=
=
=
=
Frekvencia pri odbudení v Hz
Typový bod použití sínusového filtra v Hz
Vstupné napätie meniča vo V
Výstupné napätie meniča vo V
Pokles napätia na sínusovom filtri vo V
Pokles napätia na prívode motora vo V
Pokles napätia na sieťovej tlmivke vo V
Ö Usieťový filter
IE
LND
RND
fD
fD‘
=
=
=
=
=
=
Úbytok napätia na sieťovom filtri vo V
Sieťový prúd v A
Induktivita sieťovej tlmivky v H
Ohmický odpor sieťovej tlmivky v Ω
Začiatok zoslabenia poľa
Zoslabenie poľa závislé od napätia motora
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Typy prevádzky a medzné hodnoty
Špeciálny prípad použitia
6
Napätie motora sa skladá v prevádzke na meniči z nasledovných zložiek:
Umotor = Usieť − (ΔUsieťový filter / tlmivka + ΔUfr. menič + Δ U výstupný filter + Δ Uvedenie)
Sieťové napätie
Usieť
Sieťové napätie nemožné zistiť priamym meraním pomocou multimetra alebo odčítaním
napätia medziobvodu (UUZ) v meniči (UNetz = UUZ/1,35).
Pokles napätia na
sieťovom filtri
Δ Usieťový filter
Pokles napätia na sieťovom filtri závisí od konštrukcie filtra. Bližšie informácie nájdete
v podkladoch konkrétneho sieťového filtra.
Pokles napätia na
sieťovej tlmivke
Δ Usieťová tlmivka
Pri voliteľných sieťových tlmivkách od SEW-EURODRIVE (ND...) sa dá pokles napätia
vypočítať nasledovným vzorcom.
ΔUsieťová tlmivka = I × 3 × (2 × π × f × L)2 + R 2
Keď je ohmický odpor R značne malý voči indukcii L dostaneme nasledovné zjednodušenie:
ΔUsieťová tlmivka = I × 3 × 2 × π × f × L
Hodnotu indukcie L nájdete v podkladoch pre sieťovú tlmivku.
Zistenie vstupného
napätia meniča
Pokles napätia na
výstupnom filtri
Δ Uvýst. filter
Zistenie vstupného napätia meniča:
•
meranie sieťového napätia, alebo
•
výpočet napätia podľa vzorcaUvst_fr. menič = Usieť −ΔUsieťová tlmivka − Δ Usieťový filter alebo
•
odčítanie medziobvodového napätia vo frekvenčnom meniči
Pokles napätia na výstupnom filtri je úmerný modulovanej základnej výstupnej frekvencii ako aj prúdu motora a v jednotlivých prípadoch treba tento údaj získať u výrobcu
výstupného filtra. Pokles napätia pri výstupných filtroch SEW nájdete v tabuľke.
ΔU výstupný filter = I × 3 × (2 × π × f × L )2 + R 2
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
73
Typy prevádzky a medzné hodnoty
Špeciálny prípad použitia
6
Keďže je odpor R porovnateľne malí voči induktivite L ist, dostaneme nasledovné zjednodušenie:
ΔU výstupný filter = I × 3 × 2 × π × f × L
Filter
Tlmivka
Pokles napätia [V]
U = 400 V
U = 500 V
IN400
IN500
L
50 Hz
60 Hz
87 Hz
50 Hz
60 Hz
87 Hz
BG
(A)
(A)
(mH)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
HF 008-503
1
2.5
2
11
15
18
26
12
14
21
HF 015-503
1
4
3
9
20
24
34
15
18
26
HF 022-503
1
6
5
7
23
27
40
19
23
33
HF 030-503
1
8
6
5.5
24
29
42
18
22
31
HF 040-503
2
10
8
4.5
24
29
43
20
24
34
HF 055-503
2
12
10
3.2
21
25
36
17
21
30
HF 075-503
2
16
13
2.4
21
25
36
17
20
30
HF 023-403
3
23
19
1.6
20
24
35
17
20
29
HF 033-403
3
33
26
1.2
22
26
37
17
20
30
HF 047-403
4
47
38
0.8
20
25
36
17
20
29
Typ
UPOZORNENIE
Pri sieťovej tlmivke (HD...) od SEW-EURODRIVE je pokles napätia malý (prúdovo
kompenzovaný).
UPOZORNENIE
Pokles napätia na sínusovom filtri musí byť kompenzovaný nárastom charakteristiky
U/f. Nárast bude prispôsobený zmenou typových bodov.
Pokles napätia na
prívode motora
Δ Uprívod
Prierez
vedenia
Pokles napätia na prívode motora je závislý od prúdu motora, ako aj od prierezu, dĺžky
a materiálu vedenia. Pokles napätia nájdete v nasledujúcej tabuľke.
Zaťaženie s I [A]
4
6
8
10
13
meď
1.5 mm2
2,5
mm2
4
mm2
6
mm2
16
20
25
30
40
50
63
80
100
125
150
200
250
300
Pokles napätia Δ U [V] pri dĺžke = 100 m a â = 70 °C
5,3
3,2
1,9
8
4,8
2,8
10,61) 13,31) 17,31) 21,31)
6,4
3,8
8,1
4,7
10,4
6,5
4,4
12,81)
8,0
5,3
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
161)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
10
12,51)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
9,9
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
10,2
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
10,0
2)
2)
2)
2)
2)
2)
8,0
2)
2)
2)
2)
2)
8,6
2)
2)
2)
6,0
2)
2)
2)
2)
6,4
8,3
10
mm2
16
mm2
25
mm2
35
mm2
50
mm2
70
mm2
4,6
2)
95
mm2
3,4
4,2
2)
2,7
3,3
150
3,2
4,0
5,0
3,3
6,0
3,9
2,5
8,2
5,2
3,3
6,5
4,1
2,9
7,9
5,1
3,6
6,4
4,6
5,7
4,0
mm2
185 mm2
7,2
5,0
2,7
1) Túto hodnotu SEW-EURODRIVE neodporúča.
2) Zaťaženie podľa IEC 60364-5-52 nie je povolené.
74
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Typy prevádzky a medzné hodnoty
Špeciálny prípad použitia
6
UPOZORNENIE
Pokles napätia na vedení sa vyrovnáva kompenzáciou IxR. Pri frekvenčnom meniči
od SEW-EURODRIVE sa táto hodnota prispôsobí v režime"ZAPNÚŤ automatické
meranie" pri každom štarte frekvenčného meniča. Aby mal frekvenčný menič napäťovú rezervu pre toto vyrovnanie, musí sa zohľadniť strata napätia na prívode motora pri
výpočte.
Pokles napätia na
meniči UFU
Pokles napätia na meniči sa skladá z nasledujúcich zložiek:
•
z napätia na usmerňovacej vetve
•
z napätia na transformátoroch koncového stupňa
•
z princípu transformácie zo sieťového napätia na napätie medziobvodu a späť na
trojfázové napätie
•
z oneskorení spôsobených taktovaním koncového stupňa a z toho vyplývajúcich
medzier v ploche napäťovo-časovej charakteristiky
•
z modulačného postupu
•
zo stavu zaťaženia a spotreby energie z kondenzátorov medziobvodu
Kvôli zjednodušeniu sa dá počítať s hodnotou 7,5 % vstupného sieťového napätia,
pričom sa táto hodnota vyhodnotí ako maximálny možný pokles napätia na meniči. Toto
umožňuje spoľahlivú konfiguráciu.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
75
Typy prevádzky a medzné hodnoty
Špeciálny prípad použitia
6
6.6.2
Vypočítať body D a E
Zoslabenie poľa
bod D
Zoslabenie poľa bod D sa vypočíta podľa nasledujúceho vzorca:
fD ` =
Usvorkové napätie motora
Uprípustné napätie motora
×fvlastné
ID ` = ID
Medzné
charakteristiky
Nasledujúce charakteristiky sú platné iba vtedy, keď napätie na svorkách zodpovedá
nameranému napätiu motora.
Nasledovné grafy znázorňujú medzné charakteristiky pre kategórie 2 a 3. Vyberte
presnú hodnotu z typového štítku:
Kategória 3, špeciálny prípad použitia
M / Mmen
1.20
VE
1.00
D
D
Δ
E
Y
0.80
1)
1)
0.60
E
0.40
0.20
0.00
0
1)
20
40
50
60
80
87
100
f [Hz]
V závislosti od napätia na svorkách motora sa charakteristika posunie.
3663944587
76
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Typy prevádzky a medzné hodnoty
Špeciálny prípad použitia
6
Kategória 2, špeciálny prípad použitia
M / Mmen
1.20
D
C
1.00
D
E
Δ
Y
0.80
B
1)
A
0.60
E
0.40
0.20
0.00
1)
0
5
10
20 25
40
50
60
80
100
f [Hz]
87
V závislosti od napätia na svorkách motora sa charakteristika posunie.
3663948171
Zníženie
krútiaceho
momentu Bod E
Zníženie krútiaceho momentu bodu D sa vypočíta podľa nasledujúceho vzorca:
ME ‘ =
fD ‘
× MD
fE
Platné pre kategóriu 2:
I −I
IE ‘ = IE − D E × (fD − fD ‘ )
fD − fE
Hodnoty pre motory kategórie 2 nájdete na potvrdení o typovej skúške
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
77
Typy prevádzky a medzné hodnoty
Špeciálny prípad použitia
6
6.6.3
Použitie sínusového filtra
Na výpočet poklesu napätia postupujte podľakapitoly "Napätie na svorkách motora"
(→ str. 72).
Zoslabenie poľa
bod D
Zoslabenie poľa bod D sa vypočíta podľa nasledujúceho vzorca:
f D` =
U výst_fr. menič − Δ Uvedenie
Uprípustné napätie motora + Δ UHF
× fvlastné
Prúd ID‘ zodpovedá ID.
Kategória 3, špeciálny prípad použitia
M / Mmen
1.20
VE
1.00
D
D
Δ
E
Y
0.80
1)
1)
0.60
E
0.40
0.20
0.00
0
1)
20
40
50
60
80
87
100
f [Hz]
V závislosti od napätia na svorkách motora sa charakteristika posunie.
3663944587
78
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Typy prevádzky a medzné hodnoty
Špeciálny prípad použitia
6
Kategória 2, špeciálny prípad použitia
M / Mmen
1.20
D
C
1.00
D
E
Δ
Y
0.80
B
1)
A
0.60
E
0.40
0.20
0.00
1)
0
5
10
20 25
40
50
60
80
100
f [Hz]
87
V závislosti od napätia na svorkách motora sa charakteristika posunie.
3663948171
Zníženie
krútiaceho
momentu Bod E
zníženie krútiaceho momentu bodu D sa vypočíta podľa nasledujúceho vzorca:
ME ‘ =
fD ‘
× MD
fE
Platné pre kategóriu 2:
I −I
IE ‘ = IE − D E × (fD − fD ‘ )
fD − fE
Hodnoty pre motory kategórie 2 nájdete na potvrdení o typovej skúške
Typový bod
Pokles napätia na sínusovom filtri musí byť kompenzovaný nárastom charakteristiky
U/f. Nárast bude prispôsobený zmenou typových bodov.
f typ_HF =
Uprípustné napätie motora
UHF
Uprípustné napätie motora + ΔU
× fvlastné
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
79
Typy prevádzky a medzné hodnoty
Špeciálny prípad použitia
6
Vypočítaný typový bod sa znesie počas uvedenia do prevádzky na miesto menovitej
frekvencie motora.
500
[2]
450
[1]
400
[5]
U [V]
350
300
[3]
250
[4]
200
150
100
50
0
0
5
10
[1]
[2]
[3]
80
15
20
Vstupné napätie meniča
TP_HF
fD‘
25
f [Hz]
[4]
[5]
30
35
40
45
50
Charakteristika motora
FU charakteristika
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Uvedenie do prevádzky
Špeciálny prípad použitia
I
7
0
7
Uvedenie do prevádzky
UPOZORNENIE
•
•
Pri inštalácii bezpodmienečne dodržujte pokyny uvedené v kapitole 2.
V prípade problémov sa riaďte pokynmi podľa kapitoly "Prevádzkové poruchy"!
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Smrť alebo ťažké poranenia!
Dodržujte tieto pokyny:.
•
Na spínanie motora používajte spínacie kontakty kategórie použitia AC-3 podľa
EN 60947-4-1.
•
Pri motoroch napájaných meničom dodržujte príslušné pokyny pre kabeláž vydané
výrobcom meniča.
•
Dodržujte pokyny uvedené v prevádzkovom návode meniča.
POZOR!
Povrchy pohonu počas prevádzky môžu dosiahnuť vysoké teploty.
Nebezpečenstvo popálenia.
•
Pred začiatkom prác nechajte vychladnúť motor.
POZOR!
Na meniči obmedzte maximálny počet otáčok a medzný prúd. Pokyny nájdete v dokumentácii meniča.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
81
I
7
Uvedenie do prevádzky
Pred uvedením do prevádzky
0
7.1
Pred uvedením do prevádzky
Pred uvedením do prevádzky sa presvedčte, že
•
pohon nie je poškodený a nie je blokovaný
•
sa odstránili prípadné prepravné poistky
•
po dlhšom uskladnení sa prijali opatrenia podľa kapitoly "Dlhodobé skladovanie
motorov" (→ str. 23)
•
sú všetky prípojky správne zapojené,
•
smer otáčania motora/prevodového motora je správny
– otáčanie motora doprava: U, V, W (T1, T2, T3) na L1, L2, L3
7.2
•
sú všetky ochranné kryty správne nainštalované.
•
všetky ochranné zariadenia motora sú aktívne a sú nastavené na menovitý prúd
motora,
•
neexistujú žiadne iné ohrozenia.
•
je zaručená možnosť použitia aretovateľného ručného odbrzdenia
Počas uvedenia do prevádzky
Počas uvádzania do prevádzky sa presvedčite, či:
•
motor beží bezchybne, t. j.
– bez preťaženia,
– bez kolísania otáčok,
– bez nápadných zvukov,
– bez nápadného kmitania atď.
•
brzdný moment zodpovedá danému použitiu. Na to dodržiavajte informácie uvedené
v kapitole "Technické údaje" (→ str. 126) a na typovom štítku.
UPOZORNENIE
Pri brzdových motoroch s vratným ručným uvoľňovaním brzdy treba po uvedení do
prevádzky odmontovať ručnú páku! Na uloženie páky slúži držiak na vonkajšej strane
krytu motora.
82
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Uvedenie do prevádzky
Nastavenie parametrov: Frekvenčný menič pre motory kategórie 2GD
I
7
0
7.3
Nastavenie parametrov: Frekvenčný menič pre motory kategórie 2GD
UPOZORNENIE
Pri uvedení do prevádzky je potrebné dodržať návod na použitie frekvenčného meniča
a pri prevodových motoroch aj návod na prevodový motor.
7.3.1
Pred uvedením do prevádzky
Pred uvedením do prevádzky je treba skontrolovať, či sú dodržané všetky podmienky
pre typický prípad použitia (→ str. 69). Pri odchýlkach od podmienok je potrebný pred
uvedením do prevádzky Výpočet bodov D a E (→ str. 76). Efektívny pracovný bod musí
ležať vnútri novej tepelnej charakteristiky.
7.3.2
Priebeh uvedenia do prevádzky pre MOVITRAC® B
Pri uvedení do prevádzky dodržiavajte nasledujúce body:
Medzný prúd
•
Pre vykonanie uvedenia do prevádzky použite softvér MOVITOOLS®-MotionStudio
verzia 5.70 alebo vyššia.
•
Uvedenie do prevádzky na základe funkcie obmedzujúcej prúd pre motory kategórie
2 sa dá aktivovať iba pre sadu parametrov 1.
•
V systémovej konfigurácii je prípustná iba prevádzka jedného pohonu.
•
Dá sa nastaviť priebeh regulácie tak "U/f", ako aj "vektorová regulácia".
•
Pri výbere aplikácie je možná iba regulácia počtu otáčok. Voľby "Zdvíhacie zariadenie", "DC brzdenie" alebo "Letmý štart" sa nesmú používať.
•
Typ prevádzky je vždy nastavený na "4-kvadrantovú prevádzku".
•
Zodpovedajúca séria motora sa vyberá v okienku "typ motora".
•
V okienku "Výber motora" je okrem výberu motora možné vybrať kategóriu prístroja,
sieťové napätie, napätie motora, typ schémy a spôsob konfigurácie zariadenia.
Parameter Medzný prúd je v asistovanom uvedení do prevádzky v okne aplikácie obmedzený na 150 % IN Mot. Túto hodnotu je potrebné znížiť v závislosti od maximálne
prípustného krútiaceho momentu na výstupe prevodovky Mamax.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
83
7
I
Uvedenie do prevádzky
Nastavenie parametrov: Frekvenčný menič pre motory kategórie 2GD
0
Sledovanie prúdu
Nastavené hodnoty pre parametrizáciu sledovania prúdu sú závislé od motora.
X
I1
1,5 In (motor)
Iü
C
In (motor)
V závislosti
od typu
motora
D
B
A
E
I2
fA
fB
fC
fD
f [Hz]
fE
3090394251
In
I1
I2
IÜ
Menovitý prúd v A
max. prípustný prúd v A
prípustná oblasť trvalého prúdu v A
Prúd pri preťažení v A
X
Obmedzenie prúdu
f
frekvencia v Hz
A, B, obmedzujúce body
C, D, E
Po uvedení motora do prevádzky je aktívne prúdové obmedzenie I1. Obmedzenie prúdu
I2 popisuje trvalo povolený prúd. Funkcia obmedzenia prúdu sa dá pri uvedení do prevádzky aktivovať pomocou parametra P560 Obmedzenie prúdu motora (Funkcia obmedzenia prúdu motora sa pri motoroch SEW-EURODRIVE kategórie 2 automaticky aktivuje pri uvedení do prevádzky).
Medzný prúd v závislosti od otáčok sa aktivizuje príslušným výberom motora a všetky
parametre skupiny P560 pre body A až E, pozri nasledujúca tabuľka. Okrem toho nájdete hodnoty v potvrdení o typovej skúške.
Parameter
Bod A
Bod B
Bod C
Bod D
Bod E
Frekvencia
[Hz]
P561
P563
P565
P567
P570
Výpočet
Medzný prúd
v % IN FU
softvérom na uvedenie do prevádzky
P562
Výpočet
P564
P566
P568
P568
softvérom na uvedenie do prevádzky
Pri odchýlkach od typického prípadu použitia sa musia parametre bodu D (zoslabenie
poľa fD) a E (medzný prúd IE) príslušne novo vypočítať a manuálne prispôsobiť, pozri
nasledujúca tabuľka:
Parameter
Bod A
Bod B
Bod C
Bod D
Bod E
Frekvencia
[Hz]
P561
P563
P565
P567
P570
Výpočet
Medzný prúd
v % IN FU
Výpočet
84
softvérom na uvedenie do prevádzky
P562
P564
P566
softvérom na uvedenie do prevádzky
požadované +
manuálne
zadanie
P568
softvérom na
uvedenie do
prevádzky
P568
požadované +
manuálne
zadanie
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Uvedenie do prevádzky
Nastavenie parametrov: Frekvenčný menič pre motory kategórie 2GD
I
7
0
Maximálny počet
otáčok
Automatické
vyrovnanie
7.3.3
V okne "Medzné hodnoty systému" treba zadať maximálne otáčky motora. Pri nastavení
parametra maximálny počet otáčok je potrebné dodržiavať nasledovné:
•
maximálny počet otáčok ≤ medzný počet otáčok a
•
maximálny počet otáčok ≤ maximálny počet otáčok prevodu nemax (pozri štítok prevodu)
Parameter Automatické vyrovnanie sa aktivizuje asistovaným uvedením do prevádzky.
Frekvenčný menič potom pri každom uvoľnení automaticky nastaví parameter hodnota
IxR. Manuálna zmena nie je povolená.
Priebeh uvedenia do prevádzky pre MOVIDRIVE® B
UPOZORNENIE
Zriadenia MOVIDRIVE® B sú v zásade vhodné iba pre oblasť základného nastavenia,
t.j. pripojený motor sa nesmie používať v oblasti oslabenia poľa.
Pri uvedení do prevádzky dodržiavajte nasledujúce body:
Medzný prúd
•
Uvedenie do prevádzky na základe funkcie, obmedzujúcej prúd pre motory kategórie
2 sa dá aktivovať iba pre sadu parametrov 1.
•
Pri prvom uvedení do prevádzky sa musí vždy vykonať kompletné uvedenie do prevádzky.
•
V motorovej konfigurácii je prípustná iba prevádzka jedného pohonu. Dá sa nastaviť
priebeh regulácie tak "U/f", ako aj "vektorová regulácia".
•
Zodpovedajúca séria motora sa vyberá v okienku "typ motora".
•
V okienku "typ motora SEW 1" je potrebné vybrať okrem motora kategóriu zariadenia
zadať aj menovité napätie motora, menovitú frekvenciu motora a sieťové napätie.
•
Pri výbere možností použitia je možná iba regulácia počtu otáčok. Funkcie "Zdvíhacie zariadenie", "DC brzdenie" alebo "Letmý štart" sa nesmú používať.
•
Typ prevádzky je vždy nastavený na "4-kvadrantovú prevádzku".
Parameter Medzný prúd je v asistovanom uvedení do prevádzky v okne parametrov
obmedzený na 150 % IN Mot. Túto hodnotu je potrebné znížiť podľa maximálneho prípustného výstupného momentu prevodovky (Mamax).
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
85
7
I
Uvedenie do prevádzky
Nastavenie parametrov: Frekvenčný menič pre motory kategórie 2GD
0
Sledovanie prúdu
Nastavené hodnoty pre parametrizáciu sledovania prúdu sú závislé od motora.
X
I1
1,5 In (motor)
In (motor)
Iü
Iü
V závislosti
od typu
motora
C
B
A
I2
fA
fB
fC
f [Hz]
fE
4077842059
In
I1
I2
IÜ
Menovitý prúd v A
max. prípustný prúd v A
prípustná oblasť trvalého prúdu v A
Prúd pri preťažení v A
X
f
A, B,
C, E
Obmedzenie prúdu
frekvencia v Hz
obmedzujúce body
Po uvedení motora do prevádzky je aktívne prúdové obmedzenie I1. Obmedzenie prúdu
I2 zodpovedá dlhodobo prípustnému prúdu. Funkcia obmedzenia prúdu sa dá pri uvedení do prevádzky aktivovať pomocou parametra P560 Obmedzenie prúdu motora
(Funkcia obmedzenia prúdu motora sa pri motoroch SEW-EURODRIVE kategórie 2
automaticky aktivuje pri uvedení do prevádzky).
Charakteristika pri MOVIDRIVE® B je popísaný cez pracovné body A, B a C. Parametre
skupiny P560 budú prednastavené pri uvedení do prevádzky, pozri nasledovná tabuľka.
Okrem toho nájdete hodnoty v potvrdení o typovej skúške.
Parameter
Maximálny počet
otáčok
Automatické
vyrovnanie
86
Bod A
Bod B
Bod C
Frekvencia [Hz]
P561
P563
P565
Medzný prúd v % IN FU
P562
P564
P566
V okne "Medzné hodnoty systému" treba zadať maximálne otáčky motora. Pri nastavení
parametra maximálny počet otáčok je potrebné dodržiavať nasledovné:
•
maximálny počet otáčok ≤ začiatok zoslabenia poľa
•
maximálny počet otáčok ≤ medzný počet otáčok a
•
maximálny počet otáčok ≤ maximálny počet otáčok prevodu nemax (pozri štítok prevodu)
Parameter Automatické vyrovnanie sa aktivizuje asistovaným uvedením do prevádzky.
Frekvenčný menič potom pri každom uvoľnení automaticky nastaví parameter hodnota
IxR. Manuálna zmena nie je povolená.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Uvedenie do prevádzky
Nastavenie parametrov: Frekvenčný menič pre motory kategórie 2GD
I
7
0
7.3.4
Ochrana proti preťaženiu
Prevádzka nad povolenú oblasť prúdu je povolená na 60 sekúnd. Aby nedochádzalo
k prudkému zníženiu prúdu a tým k momentovým rázom, zníži sa prúd po cca 50 sekundách počas nasledujúcich 10 sekúnd podľa príslušnej rampy a prípustnou hodnotu.
Obnovené zvýšenie hodnoty prúdu nad povolenú oblasť je možné až po oddychovom
čase v trvaní 10 minút. Prevádzka pod 5 Hz je povolená na jednu minútu. Potom sa
vykoná chybové vypnutie F110 ochrany proti explózii s chybovou reakciou núdzového
zastavenia.
Binárny výstup P62_sa dá parametrizovať na "medzný prúd na ochranu proti explózii
aktívny".
Podmienky, že výstup bude obsadený ("1"-signál):
•
Bolo prekročené prúdové obmedzenie 1
•
Oddychový čas ešte neuplynul
•
Prevádzka < 5 Hz dlhšie ako jedna minúta
Sledovanie charakteristiky prúd-čas sa resetom chyby neodstráni.
Sledovanie charakteristiky prúd-čas je aktívne aj pri sieťovej, ako aj 24 V podpornej prevádzke.
UPOZORNENIE
Keď sa sieť odpojí bez 24 V podpornej prevádzke, funkcia sledovania sa úplne potlačí.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
87
I
7
Uvedenie do prevádzky
Nastavenie parametrov: Frekvenčný menič pre motory kategórie 3GD
0
7.4
Nastavenie parametrov: Frekvenčný menič pre motory kategórie 3GD
UPOZORNENIE
Pri uvedení do prevádzky je potrebné dodržať návod na použitie frekvenčného meniča
a pri prevodových motoroch aj návod na prevodový motor.
7.4.1
Pred uvedením do prevádzky
Pred uvedením do prevádzky je treba skontrolovať, či sú dodržané všetky podmienky
pre typický prípad použitia (→ str. 69). Pri odchýlkach od podmienok je potrebný pred
uvedením do prevádzky Výpočet bodov D a E (→ str. 76). Efektívny pracovný bod musí
ležať vnútri novej tepelnej charakteristiky.
7.4.2
Priebeh uvedenia do prevádzky pre MOVITRAC® B
Pri uvedení do prevádzky dodržiavajte nasledujúce body:
Pre vykonanie uvedenia do prevádzky použite softvér MOVITOOLS®-MotionStudio
verzia 5.70 alebo vyššia.
•
Uvedenie do prevádzky motorov kategórie 3 je možná so sadou parametrov 1 a 2.
•
V systémovej konfigurácii je prípustná iba prevádzka jedného pohonu.
•
Dá sa nastaviť priebeh regulácie tak "U/f", ako aj "vektorová regulácia".
•
Pri výbere aplikácie je možná iba regulácia počtu otáčok. Voľby "Zdvíhacie zariadenie", "DC brzdenie" alebo "Letmý štart" sa nesmú používať.
•
Typ prevádzky je vždy nastavený na "4-kvadrantovú prevádzku".
•
Zodpovedajúca séria motora sa vyberá v okienku "typ motora".
•
V okienku "Výber motora" je okrem výberu motora možné vybrať kategóriu prístroja,
sieťové napätie, napätie motora, typ schémy a spôsob konfigurácie zariadenia.
Medzný prúd
Parameter Medzný prúd je v asistovanom uvedení do prevádzky v okne aplikácie obmedzený na 150 % IN Mot. Túto hodnotu je potrebné znížiť v závislosti od maximálne prípustného krútiaceho momentu na výstupe prevodovky Mamax.
maximálny počet
otáčok
V okienku "Medzné hodnoty systému" treba zadať maximálne otáčky motora. Pri nastavení parametra maximálny počet otáčok je potrebné dodržiavať nasledovné:
Automatické
vyrovnanie
88
•
•
maximálny počet otáčok ≤ medzný počet otáčok a
•
maximálny počet otáčok ≤ maximálny počet otáčok prevodu nemax (pozri štítok prevodu)
Parameter Automatické vyrovnanie sa aktivizuje asistovaným uvedením do prevádzky.
Frekvenčný menič potom pri každom uvoľnení automaticky nastaví parameter hodnota
IxR. Manuálna zmena nie je povolená.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Uvedenie do prevádzky
Nastavenie parametrov: Frekvenčný menič pre motory kategórie 3GD
I
7
0
7.4.3
Priebeh uvedenia do prevádzky pre MOVIDRIVE® B
Pri uvedení do prevádzky dodržiavajte nasledujúce body:
•
Pre vykonanie uvedenia do prevádzky použite softvér MOVITOOLS®-MotionStudio
verzia 5.70 alebo vyššia.
•
Uvedenie do prevádzky motorov kategórie 3 je možná so sadou parametrov 1 a 2.
•
Pri prvom uvedení do prevádzky sa musí vždy vykonať kompletné uvedenie do prevádzky.
•
V motorovej konfigurácii je prípustná iba prevádzka jedného pohonu. Dá sa nastaviť
priebeh regulácie tak "U/f", ako aj "vektorová regulácia".
•
Zodpovedajúca séria motora sa vyberá v okienku "typ motora".
•
V okne "typ motora SEW 1" je potrebné vybrať okrem motora kategóriu prístroja,
menovité napätie motora, menovitú frekvenciu motora a sieťové napätie.
•
Pri výbere možností použitia sú možné iba funkcie "Regulácia počtu otáčok" a "Zdvíhacie zariadenie". Funkcie "DC brzdenie" alebo "Letmý štart" sa nesmú používať.
Medzný prúd
Parameter Medzný prúd je v asistovanom uvedení do prevádzky v okne parametrov
obmedzený na 150 % IN Mot. Túto hodnotu je potrebné znížiť v závislosti od maximálne
prípustného krútiaceho momentu na výstupe prevodovky Mamax.
Maximálny počet
otáčok
V parametrovom okne 2 treba obmedziť maximálne otáčky motora. Pri nastavení parametra maximálny počet otáčok je potrebné dodržiavať nasledovné:
Automatické
vyrovnanie
•
maximálny počet otáčok ≤ medzný počet otáčok a
•
maximálny počet otáčok ≤ maximálny počet otáčok prevodu nemax (pozri štítok prevodu)
Parameter Automatické vyrovnanie sa aktivizuje asistovaným uvedením do prevádzky.
Frekvenčný menič potom pri každom uvoľnení automaticky nastaví parameter hodnota
IxR. Manuálna zmena nie je povolená.
Typ prevádzky je vždy nastavený na "4-kvadrantovú prevádzku" (Parameter P820/
P821)
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
89
I
7
Uvedenie do prevádzky
Zmena smeru uzavretia pri motoroch s uzávierkou spätného chodu
0
7.5
Zmena smeru uzavretia pri motoroch s uzávierkou spätného chodu
7.5.1
Príklad konštrukcie EDR.71 – EDR.80 s uzávierkou spätného chodu
[78]
[44] [41]
[35]
[36]
[37]
[41]
[42]
7.5.2
Kryt ventilátora
Ventilátor
Tesniaci krúžok
Dištančná podložka
Štít ložiska uzávierky spätného
chodu
[44]
[48]
[62]
[74]
[75]
[392]
[42]
[48]
[74]
[62]
[190]
[75]
Radiálne guľkové ložisko
Dištančný krúžok
Poistný krúžok
Kompletný zverný krúžok
Tesniaca príruba
[77]
[77]
[78]
[190]
[392]
[37]
[36]
[35]
1142858251
Skrutka
Smer otáčania - informačná tabuľka
Filcový krúžok
Tesnenie
Príklad konštrukcie EDR.90 – EDR.225 s uzávierkou spätného chodu
[78]
[48]
[35]
[36]
[37]
[48]
90
Kryt ventilátora
Ventilátor
Tesniaci krúžok
Dištančný krúžok
[62]
[74]
[78]
[74]
[62]
[190]
[702]
[703]
Poistný krúžok
Kompletný zverný krúžok
Smer otáčania - informačná tabuľka
[37]
[36]
[35]
1142856331
[190] Filcový krúžok
[702] Kompletný kryt uzávierky spätného chodu
[703] Skrutka s valcovou hlavou
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Uvedenie do prevádzky
Zmena smeru uzavretia pri motoroch s uzávierkou spätného chodu
I
7
0
7.5.3
Zmena smeru uzavretia
Uzáver spätného chodu blokuje, resp. zamyká jeden smer otáčania motora. Smer otáčania je vyznačený šípkou na kryte ventilátora motora alebo telese prevodového
motora.
Pri montáži motora na prevodovku dbajte na smer otáčania koncového hriadeľa a počet
stupňov. Nesmie dôjsť k rozbehu motora v uzavretom smere (pri zapojovaní
rešpektujtesled fáz). Kvôli kontrole možno uzávierku spätného chodu jednorazovo
použiť s polovičným napätím motora
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
Smrť alebo ťažké poranenia
•
•
•
Pred začiatkom prác motor a prípadný externý ventilátor odpojte od napájania.
Zabezpečte proti neúmyselnému spusteniu.
Presne dodržujte nasledujúce kroky!
Pri zmene blokovaného smeru postupujte takto:
1. Ak sú namontované, odmontujte externý ventilátor a inkrementálny snímač.
Pozri kapitolu "Prípravné práce pre údržbu motora a brzdy".
2. Demontujte prírubu alebo kryt ventilátora [35].
3. Pri EDR.71 – 80: Demontujte tesniacu prírubu [75].
Pri EDR.90 – 225: Demontujte kompletné teleso uzávierky spätného chodu [702].
4. Uvoľnite poistný krúžok [62].
5. Kompletný zverný krúžok [74] demontujte pomocou skrutiek cez vytláčací závit resp.
pomocou sťahováka.
6. Dištančný krúžok [48], ak sa nachádza, ostáva namontovaný.
7. Otočte kompletný zverný krúžok [74], skontrolujte staré mazivo a prípadne vymeňte
podľa ďalej uvedených údajov a znovu nalisujte zverný krúžok.
8. Namontujte poistný krúžok [62].
POZOR! Poškodenia nesprávnou montážou
Materiálne škody
•
žiadny tlak, alebo údery na reťaz upínacieho telesa
9. Pri EDR.71 – 80: Tesniacu prírubu [75] namažte prípravkom Hylomar a namontujte.
Prípadne vymeňte filcový krúžok [190] a tesniaci krúžok [37].
Pri EDR.90 – 225: Prípadne vymeňte tesnenie [901], filcový krúžok [190] a tesniaci
krúžok [37] a namontujte kompletné teleso uzávierky spätného chodu [702].
10.Namontujte demontované dielce.
11.Vymeňte nálepku [78] označujúcu smer otáčania.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
91
7
I
Uvedenie do prevádzky
Zmena smeru uzavretia pri motoroch s uzávierkou spätného chodu
0
Mazanie uzávierky
spätného chodu
Uzávierka spätného chodu sa vo výrobe maže mazivom Mobil LBZ chrániacim pred
koróziou. Ak chcete použiť iné mazivo, mazivo na báze lítiového mydla a minerálneho
oleja musí zodpovedať triede NLGI 00/000 s viskozitou základného oleja 42 mm2/s pri
40 °C. Teplotný rozsah použitia siaha od -50 °C do +90 °C. Nasledujúca tabuľka uvádza
potrebné množstvo maziva:
Typ motora
71
80
90/100
112/132
160
180
200/225
Množstvo maziva [g]
9
11
15
20
30
45
80
Tolerancia množstva maziva je ± 30 %.
92
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Kontrola/údržba
Zmena smeru uzavretia pri motoroch s uzávierkou spätného chodu
8
8
Kontrola/údržba
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo pomliaždenia pri páde zdvíhacieho zariadenia alebo nekontrolovateľným správaním zariadenia.
Smrť alebo ťažké poranenia.
•
•
•
•
•
Zaistite alebo spusťte pohon zdvíhacieho zariadenia (nebezpečenstvo zrútenia)
Zabezpečte alebo ohraďte pracovný stroj
Pred započatím prác motor, brzdu a prípadný externý ventilátor odpojte od napätia
a zaistite proti neúmyselnému zapnutiu!
Výlučne používajte pôvodné náhradné dielce podľa príslušných platných
zoznamov dielcov!
Pri výmene brzdovej cievky je vždy potrebné vymeniť aj riadenie brzdy!
POZOR!
Povrchy pohonu počas prevádzky môžu dosiahnuť vysoké teploty.
Nebezpečenstvo popálenia.
•
Pred začiatkom prác nechajte vychladnúť motor.
POZOR!
Teplota prostredia pri montáži, ako aj teplota samotných hriadeľových tesniacich krúžkov, nesmie byť nižšia ako 0 °C, pretože by sa mohli poškodiť hriadeľové tesniace
krúžky.
Opravy alebo zmeny na motore môže vykonávať len servisný personál. servisné dielne
alebo výrobný závod SEW. Títo majú potrebné znalosti.
Pred uvedením motora do prevádzky treba preveriť dodržiavanie predpisov a potvrdiť
záznamom na motore alebo vyhotovením skúšobného protokolu.
Po všetkých prácach súvisiacich s údržbou a preventívnou údržbou treba vykonať bezpečnostnú a funkčnú kontrolu (tepelná ochrana).
UPOZORNENIE
Tesniace krúžky hriadeľa pred montážou v oblasti tesniacej manžety pozri kapitola
"Objednávacie údaje pre mazivá a prostriedky na ochranu proti korózii" (→ str. 146).
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
93
8
Kontrola/údržba
Zmena smeru uzavretia pri motoroch s uzávierkou spätného chodu
POKYNY NA OCHRANU PROTI EXPLÓZII
94
•
Používajte výhradne originálne náhradné diely podľa príslušného platného
zoznamu dielov, inak stráca platnosť schválenie motora na použitie v prostredí
s nebezpečenstvom výbuchu.
•
Pri výmene súčastí motora, ktoré sa týkajú ochrany proti explózii, treba znova
vykonať kusovú skúšku.
•
Po skončení prác spojených s údržbou a opravami dbajte na správnu montáž
motora a riadne uzavretie všetkých otvorov.
•
Motory v oblastiach chránených proti explózii pravidelne čistite. Zabráňte vzniku
usadenín prachu s hrúbkou nad 5 mm.
•
Voliteľný externý ventilátor VE sa má čistiť v pravidelných odstupoch. Zabráňte
vzniku usadenín prachu s hrúbkou nad 5 mm. Dodržujte pokyny uvedené v prevádzkovom návode externého ventilátora.
•
Ochrana proti korózii je v najvyššej miere závislá od dodržania typu IP ochrany.
Preto pri všetkých prácach dbajte na správne uloženie a bezchybný stav všetkých
tesnení.
•
Ochranu proti explózii možno zachovať iba pri správne udržiavaných motoroch
a brzdách.
•
Pri obnovenom lakovaní motorov alebo prevodov sa musia dodržať požiadavky na
prevenciu vzniku elektrostatického náboja podľa EN / IEC 60079-0, pozri tiež kapitolu "Povrchový náter" (→ str. 34).
•
Pri motoroch veľkosti EDR.71 až EDR.100, ktoré sú používané podľa štítku určené
pre teploty pod -20 °C, sa musia používať ťažné tyče s pevnosťou 8.8.
•
Pre použitia pri veľmi nízkych teplotách od -20 °C do minimálne -40 °C sa používajú skrutky s minimálnou pevnosťou 8.8.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Kontrola/údržba
Intervaly prehliadok a údržby
8.1
8
Intervaly prehliadok a údržby
Nasledujúca tabuľka uvádza intervaly prehliadok a údržby:
Zariadenie / časť
zariadenia
Časový interval
Čo treba vykonať?
Brzda BE
•
Pri použití ako pracovnej brzdy:
Skontrolujte brzdu
Najmenej každých 3 000 prevádzkových hodín1)
•
•
•
Pri použití ako zastavovacej
brzdy:
•
Podľa zaťaženia každé 2 až
4 roky1)
•
•
•
•
•
Motor
•
Každých 10 000 prevádzkových
hodín2)
Prekontrolujte motor:
•
•
•
Pohon
•
rôzne
Zmerajte hrúbku nosiča brzdového
obloženia
Nosič brzdového obloženia, brzdové
obloženie
Odmerajte a nastavte pracovnú vzduchovú medzeru
Prítlačný kotúč
Unášač/ozubenie
Prítlačné krúžky
odsajte zvyšky opotrebovaného materiálu
Skontrolujte spínacie kontakty a prípadne ich vymeňte (napr. pri opálení)
•
•
•
Prekontrolujte valivé ložiská, prípadne ich vymeňte
Vymeňte tesniaci krúžok hriadeľa
Vyčistite prívody chladiaceho vzduchu
Opravte alebo obnovte povrchový /
antikorózny ochranný náter
Ak sa nachádza, očistite kondenzačný
otvor na najnižšom bode krytu ventilátora
Očistite uzatvorené otvory
1) Časy opotrebenia sú ovplyvňované mnohými faktormi a môžu byť krátke. Potrebné intervaly prehliadok/údržby musí individuálne stanoviť prevádzkovateľ zariadenia podľa technickej literatúry (napr.
"Návrhy pohonov").
2) Časový interval závisí od vonkajších vplyvov a môže byť veľmi krátky napr. pri vysokom obsahu prachu
v ovzduší.
Ak sa počas prehliadky alebo údržby otvorí priestor motoru, tento sa musí očistiť pred
opätovným uzatvorením.
8.1.1
Prívodný kábel
Prívodný kábel treba pravidelne kontrolovať, či nie je poškodený a v prípade potreby ho
vymeniť.
8.2
Mazanie ložísk
8.2.1
Mazanie ložiska EDR.71 – EDR.225
Štandardne sú ložiská motora vybavené celoživotným mazaním.
8.3
Ochrana proti korózii
Pri všetkých brzdiacich motoroch s ochranou proti explózii a pri všetkých motoroch
s možnosťou ochrany proti korózii /KS v IP56 alebo IP66 musíte pri údržbe starý prípravok Hylomar na závrtných skrutkách nahradiť novým Hylomarom.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
95
Kontrola/údržba
Prípravné práce pri údržbe motora a brzdy
8
8.4
Prípravné práce pri údržbe motora a brzdy
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
Smrť alebo ťažké poranenia.
•
•
8.4.1
Pred začiatkom prác motor, brzdu a prípadný externý ventilátor odpojte od napájania.
Zabezpečte proti neúmyselnému spusteniu.
Montáž/(demontáž) inkrementálneho snímača EDR.71 – EDR.132
Nasledujúci obrázok zobrazuje demontáž na príklade inkrementálneho snímača ES7.:
[A]
[B] [619]
[361]
2636070155
[361] Kryt
[619] Kryt sieťového prívodu
ES7./AS7.
demontáž
[A] Skrutky
[B] upevňovacia skrutka
•
Kryt [361] demontujte.
•
Odskrutkujte a stiahnite kryt sieťového prívodu [619]. Pripojovací kábel snímača sa
nesmie odpojiť!
•
Uvoľnite rozperný kolík vytiahnutím skrutky [A] z mriežky krytu.
Po každej demontáži skontrolujte rozperný kolík, či sa na ňom nevytvorili praskliny.
Rozperný kolík treba vymeniť v prípade trhlín, pri poškodení závitu, alebo po viac ako
20 montážach, alebo po výmene snímača.
•
Stredovú upevňovaciu skrutku [B] povoľte o cca 2-3 otáčky a kužeľ rozperného hriadeľa povoľte miernym úderom na hlavu skrutky.
•
Vytiahnite snímač z otvoru rotora.
Pokiaľ by sa snímač ťažko uvoľňoval, dá sa nasadiť na otvor [F] a povoliť snímač,
alebo ho oprieť oproti.
96
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Kontrola/údržba
Prípravné práce pri údržbe motora a brzdy
Opätovná montáž
8
Pri opätovnej montáži dodržujte, prosím:
•
Čapy snímača natrite pastou proti lícovacej korózii, napr. NOCO®-Fluid.
•
Stredovú upevňovaciu skrutku [B] utiahnite uťahovacím momentom 2,9 Nm
(25,7 lb-in).
•
Zatlačte rozperný kolík do krytu ventilátora a skontrolujte správne uloženie.
•
Upevňovacie skrutky momentovej podpery [A] zaskrutkujte do rozpernej hmoždinky
až na doraz a dotiahnite uťahovacím momentom 1,0 Nm (8,8 lb-in).
•
Naskrutkovať [619] Kryt sieťového prívodu
•
Namontovať [361] Kryt
Pred montážou skontrolovať, či je tesnenie prípojných krytov v bezchybnom stave.
Poškodené, alebo porézne tesnenia vymeniť.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
97
Kontrola/údržba
Prípravné práce pri údržbe motora a brzdy
8
8.4.2
Montáž/(demontáž) inkrementálneho snímača EDR.160 – EDR.225
[715]
[35]
[1]
[220] [232] [619]
[706] [657]
[707]
[361]
[367]
[34]
[1] Rotor
[34] Skrutka do plechu
[35] Kryt ventilátora
EG7./AG7.
demontáž
•
[220] Kryt sieťového prívodu
[232] Skrutky
[367] Upevňovacia skrutka
[619] Snímač
[657] Kryt
[706] Dištančný čap
2636202123
[707] Skrutky
[715] Skrutky
V závislosti od vyhotovenia krytu, vyberte si jeden z dvoch krokov:
– Uvoľnite skrutky [707] a demontujte ochrannú striešku [657].
Pridržať ich možno kľúčom č. 13 na dištančnom čape [706].
– Uvoľnite skrutky [34] a demontujte ochranný kryt [361].
•
Odskrutkujte a stiahnite kryt sieťového prívodu [619].
•
Odskrutkujte skrutky [232].
•
Odmontujte [35] kryt ventilátora
•
Snímač [619] vytlačte uvoľnením centrálnej upevňovacej skrutky [367].
Ak by sa snímač nedal ľahko uvoľniť, kľúčom č. 17 možno podržať za výstupok určený pre uvoľnenie alebo pridržanie hriadeľa snímača.
98
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Kontrola/údržba
Prípravné práce pri údržbe motora a brzdy
Opätovná montáž
•
Hriadeľ snímača natrite pastou proti lícovacej korózii, napr NOCO®-Fluid.
•
Naskrutkujte snímač do otvoru rotora a pomocou centrálnej upevňovacej
skrutky [367] až na doraz a na záver dotiahnite uťahovacím momentom 6 Nm
(53.1 lb-in).
•
Montáž krytu ventilátora [35].
•
Obe skrutky [232] natrite stredne pevným prostriedkom na zaistenie závitov napr.
Loctite® 243, a momentový plech snímača naskrutkujte na mriežku ventilátora s uťahovacím momentom 6 Nm (53.1 lb-in).
•
Namontovať kryt pripojenial [619]
8
Pred montážou skontrolovať, či je tesnenie prípojných krytov v bezchybnom stave.
Poškodené, alebo porézne tesnenia vymeniť.
•
Namontujte ochrannú striešku [657] pomocou skrutiek [707] alebo namontujte
ochranný kryt [361] pomocou skrutiek [34].
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
99
Kontrola/údržba
Prípravné práce pri údržbe motora a brzdy
8
8.4.3
Montáž a demontáž inkrementálneho snímača, snímača absolútnych hodnôt a špeciálnych
snímačov v montážnom prípravku XV.A z DR.71 – 225
Nasledujúci obrázok zobrazuje demontáž na príklade snímača iného výrobcu:
[212]
[E] [D] [251]
[232] [A]
[225]
[220]
[269]
[22]
[361] / [170]
[B]
3568918283
[22]
[170]
[212]
[220]
[225]
[232]
[251]
Demontáž
snímača EV..-,
AV..- a XV..
Skrutka
[361]
Kryt externého ventilátora
[269]
Príruba krytu
[A]
Snímač
[B]
Medzipríruba (odpadá pri XV1A)
[D]
Skrutky (priložené u XV1A a XV2A)
[E]
Upínacie podložky (priložené u XV1A a XV2A)
Kryt (normálny / dlhý)
Priechodka
Adaptér
Zverná skrutka
Spojka (spojka na rozperný alebo plný hriadeľ)
Zverná skrutka
1. Kryt [361] demontujte uvoľnením skrutiek [22] alebo krytu externého ventilátora [170].
2. Uvoľnite upevňovacie skrutky [232] a upínacie podložky [251] otočte smerom von.
3. Uvoľnite zvernú skrutku [E] spojky.
4. Odoberte adaptér [A] a snímač [220].
Opätovná montáž
100
1. Pri montáži snímača postupujte, ako je opísané v kapitole "Montáž montážneho prípravku snímača XV.A na motoroch DR.71 – 225" (→ str. 28).
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Kontrola/údržba
Prípravné práce pri údržbe motora a brzdy
8.4.4
8
Montáž externého ventilátora VE
Nasledujúci obrázok ukazuje externý ventilátor VE:
[1]
[1]
Externý ventilátor
1. Pred montážou externého ventilátora [1] skontrolujte poškodenie motora a kolesa
ventilátora.
2. Po vykonanej montáži otočením kolesa ventilátora skontrolujte, či koleso ventilátora
nikde nedrie. Odstup medzi kolesom ventilátora a pevnými časťami musí byť min.
1 mm.
UPOZORNENIE
Dodržiavajte pokyny uvedené v prevádzkovom návode externého ventilátora
(→ str. 162).
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
101
Kontrola/údržba
Práce údržby/kontroly na motore EDR.71 – EDR.225
8
8.5
Práce údržby/kontroly na motore EDR.71 – EDR.225
8.5.1
Principiálna konštrukcia EDR.71 – EDR.132
Nasledujúci obrázok ukazuje príklad principiálnej konštrukcie EDR.71 – EDR.132 s pružinovou svorkovnicou:
[132]
[123]
[117]
[131]
[124]
[118]
[262]
[616]
[116]
[137]
[148]
[128]
[140]
[139]
[129] [134]
[119]
[122]
[112]
[111]
[707]
[716]
[452]
[705]
[113]
[715] [706]
[454]
[13]
[30]
[35]
[42]
[9]
[36]
[12]
[32]
[16] [41] [22]
[44]
[24]
[108]
[106]
[109]
[107]
[90]
[3]
[11]
[100]
[7] [103]
[1]
[93]
[10]
[2]
2931885963
[1]
[2]
[3]
[7]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[16]
[22]
[24]
[30]
[32]
102
Rotor
Poistný krúžok
Lícované pero
Štít prírubového ložiska
Uzavieracia skrutka
Poistný krúžok
Radiálne guľkové ložisko
Poistný krúžok
Skrutka s valcovou hlavou
Stator
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Skrutka s okom
Tesniaci krúžok hriadeľa
Poistný krúžok
[35]
[36]
[41]
[42]
[44]
[90]
[93]
[100]
[103]
[106]
[107]
[108]
[109]
[111]
Kryt ventilátora
Ventilátor
Dištančná podložka
Ložiskový štít B
Radiálne guľkové ložisko
Základná doska
Skrutka so zápustnou hlavou
Šesťhranná matica
Závrtná skrutka
Tesniaci krúžok hriadeľa
Ochranný kotúč
Typový štítok
Ryhovaný klinec
Tesnenie spodnej časti
[112]
[113]
[116]
[117]
[118]
[119]
[122]
[123]
[124]
[128]
[129]
[131]
[132]
[134]
Dolná časť svorkovej skrine
[137]
Skrutka so šošovkovitou hlavou [139]
Objímka
[140]
Skrutka so šesťhrannou hlavou [148]
Pružná podložka
[262]
Skrutka so šošovkovitou hlavou [392]
Poistná podložka
[452]
Skrutka so šesťhrannou hlavou [454]
Poistná podložka
[616]
Objímka
[705]
Uzavieracia skrutka
[706]
Tesnenie veka
[707]
Veko svorkovej skrine
[715]
Uzavieracia skrutka
[716]
Skrutka
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Pružná podložka
Objímka
Svorka
Tesnenie
Radová svorka
Nosná lišta
Upevňovacia príložka
Ochranný kryt
Dištančný prvok
Skrutka so šošovkovitou hlavou
Zaslepovací nit
Kotúčik
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Kontrola/údržba
Práce údržby/kontroly na motore EDR.71 – EDR.225
8.5.2
8
Principiálna konštrukcia EDR.160 – EDR.180
Nasledujúci obrázok ukazuje príklad principiálnej konštrukcie EDR.160 – EDR.180
s rámom proti pootočeniu:
[123]
[219]
[118]
[116]
[117]
[124]
[132]
[131 ]
[262]
[616]
[137]
[119]
[122]
[1213]
[128]
[140]
[139]
[134]
[129 ]
[112]
[707]
[706]
[111]
[715]
[16]
[9]
[30]
[705]
[30]
[19]
[12]
[17]
[22]
[109]
[108]
[7]
[106]
[36]
[42]
[41]
[32]
[44]
[31]
[24]
[107]
[93]
[94]
[1]
[15]
[100]
[90]
[3]
[14]
[11]
[103]
[104]
[10]
[2]
2967197579
[1]
[2]
[3]
[7]
[9]
[10]
[11]
[12]
[14]
[15]
[16]
[17]
[19]
[22]
[24]
Rotor
Poistný krúžok
Lícované pero
Príruba
Uzavieracia skrutka
Poistný krúžok
Radiálne guľkové ložisko
Poistný krúžok
Kotúčik
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Stator
Šesťhranná matica
Skrutka s valcovou hlavou
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Skrutka s okom
[30]
[31]
[32]
[35]
[36]
[41]
[42]
[44]
[90]
[91]
[93]
[94]
[100]
[103]
[104]
Tesniaci krúžok
Lícované pero
Poistný krúžok
Kryt ventilátora
Ventilátor
Tanierová pružina
Ložiskový štít B
Radiálne guľkové ložisko
Pätka
Šesťhranná matica
Kotúčik
Skrutka s valcovou hlavou
Šesťhranná matica
Závrtná skrutka
Oporný krúžok
[106]
[107]
[108]
[109]
[111]
[112]
[116]
[117]
[118]
[119]
[122]
[123]
[124]
[128]
[129]
Tesniaci krúžok hriadeľa
Ochranný kotúč
Typový štítok
Ryhovaný klinec
Tesnenie spodnej časti
Dolná časť svorkovej skrine
Vejárovitá podložka
Závrtná skrutka
Kotúčik
Skrutka s valcovou hlavou
Poistná podložka
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Poistná podložka
Vejárovitá podložka
Uzavieracia skrutka
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
[131]
[132]
[134]
[139]
[140]
[219]
[705]
[706]
[707]
[715]
[1213]
Tesnenie veka
Veko svorkovej skrine
Uzavieracia skrutka
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Kotúčik
Šesťhranná matica
Ochranný kryt
Dištančný prvok
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Súprava (1 ochranný rám proti
pootočeniu, 1 svorková doska,
4 objímky, 2 skrutky, 2 matice)
103
Kontrola/údržba
Práce údržby/kontroly na motore EDR.71 – EDR.225
8
8.5.3
Principiálna konštrukcia EDR.200 – EDR.225
Nasledujúci obrázok ukazuje príklad principiálnej konštrukcie EDR.200 – EDR.225
s rámom proti pootočeniu:
[219]
[118]
[116]
[117]
[123]
[124]
[132]
[131 ]
[119]
[122]
[1213]
[128] [140]
[139]
[707]
[705]
[112]
[111]
[129]
[109]
[706]
[134]
[715]
[108]
[30]
[16]
[9]
[26]
[36] [32]
[35]
[25]
[40]
[19]
[105]
[44]
[43]
[21]
[42] [22]
[31]
[106]
[107]
[24]
[103]
[100]
[3]
[90]
[93]
[1]
[11]
[93]
[2]
3055268107
[1]
[2]
[3]
[7]
[9]
[11]
[16]
[19]
[21]
[22]
[24]
[25]
[26]
[31]
104
Rotor
Poistný krúžok
Lícované pero
Príruba
Uzavieracia skrutka
Radiálne guľkové ložisko
Stator
Skrutka s valcovou hlavou
Príruba tesnená krúžkom
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Skrutka s okom
Skrutka s valcovou hlavou
Tesniaci kotúč
Lícované pero
[32]
[35]
[36]
[40]
[42]
[43]
[44]
[90]
[93]
[94]
[100]
[103]
[105]
[106]
Poistný krúžok
Kryt ventilátora
Ventilátor
Poistný krúžok
Ložiskový štít B
Oporný krúžok
Radiálne guľkové ložisko
Pätka
Kotúčik
Skrutka s valcovou hlavou
Šesťhranná matica
Závrtná skrutka
Tanierová pružina
Tesniaci krúžok hriadeľa
[107]
[108]
[109]
[111]
[112]
[107]
[116]
[117]
[118]
[119]
[123]
[124]
[128]
[129]
Ochranný kotúč
Typový štítok
Ryhovaný klinec
Tesnenie spodnej časti
Dolná časť svorkovej skrine
Ochranný kotúč
Vejárovitá podložka
Závrtná skrutka
Kotúčik
Skrutka s valcovou hlavou
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Poistná podložka
Vejárovitá podložka
Uzavieracia skrutka
[131]
[132]
[134]
[139]
[140]
[219]
[705]
[706]
[707]
[715]
[1213]
Tesnenie veka
Veko svorkovej skrine
Uzavieracia skrutka
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Kotúčik
Šesťhranná matica
Ochranný kryt
Dištančný čap
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Súprava (1 ochranný rám proti
pootočeniu, 1 svorková doska,
4 objímky, 2 skrutky, 2 matice)
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Kontrola/údržba
Práce údržby/kontroly na motore EDR.71 – EDR.225
8.5.4
8
Postup pri inšpekcii motorov EDR.71 – EDR.225
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
Smrť alebo ťažké poranenia.
•
•
Pred začatím prác motor a prípadný externý ventilátor odpojte od napätia a zabezpečte proti neúmyselnému zapnutiu!
Presne dodržujte nasledujúce kroky!
1. Ak sú namontované, odmontujte externý ventilátor a inkrementálny snímač.
Pozri kapitola "Kontrola/ údržba" > "Prípravné práce pri údržbe motora".
2. Demontujte kryt ventilátora [35], ventilátor [36]
3. Demontujte stator:
– Konštrukčná veľkosť EDR.71 – EDR.132: Z prírubového ložiskového štítu [7]
demontujte skrutky s valcovou hlavou [13] a ložiskový štít B [42], z prírubového
ložiskového štítu [7] potom demontujte stator [16].
– Konštrukčná veľkosť EDR.160 – EDR.180: Uvoľnite skrutky s valcovou
hlavou [19] a demontujte ložiskový štít B [42]. Uvoľnite skrutku so šesťhrannou
hlavou [15] a z prírubového ložiskového štítu demontujte stator.
– Konštrukčná veľkosť EDR.200 – EDR.225:
•
Uvoľnite skrutku so šesťhrannou hlavou [15] a z prírubového ložiskového štítu
[7] demontujte stator.
•
Pri prevodových motoroch: stiahnite ostrekovací krúžok [107]
•
Uvoľnite skrutky s valcovou hlavou [19] a demontujte kompletný rotor [1] spolu
s ložiskovým štítom B [42].
•
Uvoľnite skrutky s valcovou hlavou [25] a kompletný rotor [1] oddeľte do ložiskového štítu B [42].
4. Vizuálna kontrola: je vo vnútri statora vlhkosť alebo prevodový olej?
– Pokiaľ nie je, pokračujte krokom 7
– Pokiaľ je vo vnútri vlhkosť, pokračujte krokom 5
– Pokiaľ je vo vnútri prevodový olej, dajte motor opraviť v odbornej dielni
5. Pokiaľ je vnútri statora vlhkosť:
– Pri prevodových motoroch: odmontujte motor od prevodovky
– Pri motoroch bez prevodovky: odmontujte prírubu A
– Vyberte rotor [1]
6. Vinutie vyčistite, vysušte a elektricky preskúšajte, pozri kap. "Mechanická inštalácia
> "Dlhodobé skladovanie motora" > "Vysušenie motora".
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
105
8
Kontrola/údržba
Práce údržby/kontroly na motore EDR.71 – EDR.225
7. Radiálne guľôčkové ložiská [11], [44] vymeňte za schválené guľôčkové ložiská.
Pozri kapitolu "Technické údaje" > "Povolené typy valivých ložísk"
8. Znovu utesnite hriadeľ:
– Strana A: vymeňte tesniaci krúžok hriadeľa [106]
– Strana B: vymeňte tesniaci krúžok hriadeľa [95]
Namažte tesniacu manžetu mazivom (pozri kapitola "Objednávacie údaje pre
mazivá a ochranné prostriedky proti korózii" (→ str. 146)).
9. Znovu utesnite sedlá statora:
– Tesniace plochy utesnite trvaloplastickou tesniacou hmotou
(teplota použitia -40 °C až +180 °C) napr."SEW L Spezial" (→ str. 146).
– Pri veľkosti EDR.71 – EDR.132: vymeňte tesnenie [392].
10.Namontujte motor a doplnkovú výbavu.
106
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Kontrola/údržba
Práce údržby/kontroly na motore EDR.71 – EDR.225
8.6
Práce údržby/kontroly na motore EDR.71 – EDR.225
8.6.1
Principiálna konštrukcia EDR.71 – EDR.80
8
[157]
[66]
[718]
[49]
[68]
[70]
[71]
[1]
[35]
[22]
[62]
[51]
[53]
[95]
[61]
[54]
[65]
[67]
[60]
[36]
[58]
[57]
[56]
[59]
[50]
[1]
[22]
[35]
[36]
[49]
[50]
[51]
[53]
[54]
Motor s brzdovým ložiskovým štítom
Skrutka so šesťhrannou hlavou
Kryt ventilátora
Ventilátor
Prítlačný kotúč
Brzdová pružina
Ručná páka
Páka ventilátora
Teleso magnetu kompl.
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[65]
Závrtná skrutka
Kužeľová pružina
Nastavovacia matica
Valcový kolík
Závrtná skrutka 3 x
Šesťhranná matica
Poistný krúžok
Prítlačný krúžok
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
[66]
[67]
[68]
[70]
[71]
[95]
[157]
[718]
9007199428941963
Tesniaci pás
Protipružina
Nosič brzdového obloženia
Unášač
Lícované pero
Tesniaci krúžok
Pásová svorka 2x
Tlmiaci krúžok
107
Kontrola/údržba
Práce údržby/kontroly na motore EDR.71 – EDR.225
8
8.6.2
Principiálna konštrukcia brzdiaceho motora EDR.90 – EDR.132
[35]
[22]
[36]
[51]
[53]
[95]
[550]
[900]
[62]
[70]
[901]
[71]
[62]
[1]
[58]
[59]
[56]
[57]
9007199434722955
[1] Motor s brzdovým ložiskovým štítom
[22] Skrutka so šesťhrannou hlavou
[32] Poistný krúžok
[35] Kryt ventilátora
[36] Ventilátor
[51] Ručná páka
108
[53] Páka ventilátora
[56] Závrtná skrutka
[57] Kužeľová pružina
[58] Nastavovacia matica
[59] Valcový kolík
[62] Poistný krúžok
[70] Unášač
[71] Lícované pero
[95] Tesniaci krúžok
[550] Brzda predmontovaná
[900] Skrutka
[901] Tesnenie
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Kontrola/údržba
Práce údržby/kontroly na motore EDR.71 – EDR.225
8.6.3
8
Principiálna konštrukcia brzdiaceho motora EDR.160 – EDR.225
[55]
[35]
[51]
[36]
[53]
[47]
[95]
[550]
[900]
[62]
[70]
[31]
[901]
[71]
[32] [22]
[58]
[1]
[57]
[56]
[698]
9007199781964683
[1] Motor s brzdovým ložiskovým štítom
[22] Skrutka so šesťhrannou hlavou
[31] Lícované pero
[32] Poistný krúžok
[35] Kryt ventilátora
[36] Ventilátor
[47] O-krúžok
[51] Ručná páka
[53] Páka ventilátora
[55] Uzáver
[56] Závrtná skrutka
[57] Kužeľová pružina
[58] Nastavovacia matica
[62] Poistný krúžok
[70] Unášač
[71] Lícované pero
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
[95] Tesniaci krúžok
[550] Brzda predmontovaná
[698] Konektor kompletný (len pri BE20-BE32)
[900] Skrutka
[901] O-krúžok
109
Kontrola/údržba
Práce údržby/kontroly na motore EDR.71 – EDR.225
8
8.6.4
Postup pri inšpekcii brzdového motora EDR.71 – EDR.225
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
Smrť alebo ťažké poranenia.
•
•
Pred začatím prác motor, brzdu a prípadný externý ventilátor odpojte od napätia
a zabezpečte proti neúmyselnému zapnutiu!
Presne dodržujte nasledujúce kroky!
1. Ak sú namontované, odmontujte externý ventilátor a inkrementálny snímač.
Pozri kapitolu "Prípravné práce pre údržbu motora a brzdy" (→ str. 96).
2. Demontujte kryt ventilátora [35], ventilátor [36]
3. Demontujte stator:
– Konštrukčná veľkosť EDR.71 – EDR.132: Z prírubového ložiskového štítu [7]
demontujte skrutky s valcovou hlavou [13] brzdový ložiskový štít [42], z prírubového ložiskového štítu [7] potom demontujte stator [16].
– Konštrukčná veľkosť EDR.160 – EDR.180: Uvoľnite skrutky s valcovou
hlavou [19] a demontujte brzdový ložiskový štít [42]. Uvoľnite skrutku so šesťhrannou hlavou [15] a z prírubového ložiskového štítu demontujte stator.
– Konštrukčná veľkosť EDR.200 – EDR.225:
•
Uvoľnite skrutku so šesťhrannou hlavou [15] a z prírubového ložiskového štítu
[7] demontujte stator.
•
Pri prevodových motoroch: stiahnite ostrekovací krúžok [107]
•
Uvoľnite skrutky s valcovou hlavou [19] a demontujte kompletný rotor [1] spolu
s brzdovým ložiskovým štítom [42].
•
Uvoľnite skrutky s valcovou hlavou [25] a kompletný rotor [1] oddeľte od brzdového ložiskového štítu [42].
4. Uvoľnite brzdový kábel:
– BE05-BE11: Demontujte veko svorkovej skrine, z usmerňovača uvoľnite brzdové
káble.
– BE20-BE32: Uvoľnite zaisťovacie skrutky brzdového konektora [698] a vytiahnite
konektor.
5. Zo statora vytlačte brzdu a opatrne nadvihnite.
6. Stator vysuňte o cca 3 ... 4 cm.
7. Vizuálna kontrola: je vo vnútri statora vlhkosť alebo prevodový olej?
– Pokiaľ nie je, pokračujte krokom 10
– Pokiaľ je vo vnútri vlhkosť, pokračujte krokom 8
– Pokiaľ je vo vnútri prevodový olej, dajte motor opraviť v odbornej dielni
8. Pokiaľ je vnútri statora vlhkosť:
– Pri prevodových motoroch: odmontujte motor od prevodovky
– Pri motoroch bez prevodovky: odmontujte prírubu A
– Vyberte rotor [1]
9. Očistite vinutie, vysušte a elektricky preskúšajte, pozri kapitolu "Vysušenie motora"
(→ str. 23).
110
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Kontrola/údržba
Práce údržby/kontroly na motore EDR.71 – EDR.225
8
10.Radiálne guľôčkové ložiská [11], [44] vymeňte za schválené guľôčkové ložiská.
Pozri kapitolu "Povolené typy valivých ložísk" (→ str. 145).
11.Znovu utesnite hriadeľ:
– Strana A: vymeňte tesniaci krúžok hriadeľa [106]
– Strana B: vymeňte tesniaci krúžok hriadeľa [95]
Namažte tesniacu manžetu mazivom (pozri kapitola "Objednávacie údaje pre
mazivá a ochranné prostriedky proti korózii" (→ str. 146)).
12.Znovu utesnite sedlá statora:
– Tesniace plochy utesnite trvaloplastickou tesniacou hmotou
(teplota použitia - 40 °C až +180 °C) napr. "SEW L Spezial".
– Pri veľkosti EDR.71 – EDR.132: vymeňte tesnenie [392].
13.Veľkosti motora EDR.160 – EDR.225: Vymeňte O-krúžok [901] medzi brzdovým
ložiskovým štítom [42] a predmontovanou brzdou [550]. Namontujte predmontovanú
brzdu [550]
14.Namontujte motor, brzdu, doplnkovú výbavu.
8.6.5
Principiálna konštrukcia brzdy BE05-BE2 (DR.71-DR.80)
[157]
[66]
[61]
[60]
[54]
[50]/[276]
[718]
[49]
[65]
[67]
[68]
[42]
[42]
[49]
[50]
[54]
[60]
Štít brzdového ložiska
Prítlačný kotúč
Brzdová pružina (normálna)
Kompletné teleso magnetu
Závrtná skrutka 3 x
[61]
[65]
[66]
[67]
Šesťhranná matica
Prítlačný krúžok
Tesniaci pás
Protipružina
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
[68]
[157]
[276]
[718]
3850425483
Nosič brzdového obloženia
Pásová svorka 2x
Brzdová pružina (modrá)
Tlmiaci plech
111
Kontrola/údržba
Práce údržby/kontroly na motore EDR.71 – EDR.225
8
8.6.6
Principiálna konštrukcia brzdy BE1-BE11 (DR.90-DR.160)
[157]
[66]
[61]
[60]
[54]
[50]/[276]
[63]
[718]
[49]
[67]
[65]
[68]
[69]
[702]
3850423563
[49]
[50]
[54]
[60]
[61]
112
Prítlačný kotúč
Brzdová pružina (normálna)
Kompletné teleso magnetu
Závrtná skrutka 3 x
Šesťhranná matica
[63]
[65]
[66]
[67]
[68]
pólový plech
Prítlačný krúžok
Tesniaci pás
Protipružina
Nosič brzdového obloženia
[69]
[157]
[276]
[702]
[718]
Prstencová pružina
Pásová svorka 2x
Brzdová pružina (modrá)
Trecí kotúč
Tlmiaci plech
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Kontrola/údržba
Práce údržby/kontroly na motore EDR.71 – EDR.225
8.6.7
8
Principiálna konštrukcia brzdy BE20-(DR.160-DR.180)
[157]
[66]
[61]
[60]
[28]
[54]
[718]
[50]/[276]
[49]
[65]
[68]
[67]
[69]
[702]
3850427403
[28]
[49]
[50]
[54]
[60]
Uzavierací klobúčik
Kompletný prítlačný kotúč
Brzdová pružina (normálna)
Kompletné teleso magnetu
Závrtná skrutka 3 x
[61]
[65]
[66]
[67]
[68]
Šesťhranná matica
Prítlačný krúžok
Tesniaci pás
Protipružina
Nosič brzdového obloženia
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
[69]
[157]
[276]
[702]
[718]
Prstencová pružina
Pásová svorka 2x
Brzdová pružina (modrá)
Trecí kotúč
Tlmiaci plech
113
Kontrola/údržba
Práce údržby/kontroly na motore EDR.71 – EDR.225
8
8.6.8
Principiálna konštrukcia brzdy BE30-BE32 (DR.180-DR.225)
[66]
[157]
[61]
[54]
[28]
[60]
[50]/[276]
[49]
[68b]
[69b]
[52]
[68]
[69]
[67]
[702]
3850429323
[28]
[49]
[50]
[52]
[54]
114
Uzavierací klobúčik
Kompletný prítlačný kotúč
Brzdová pružina (normálna)
Brzdová lamela
Kompletné teleso magnetu
[60]
[61]
[66]
[67]
[68]
Závrtná skrutka 3 x
Šesťhranná matica
Tesniaci pás
Nastavovacia objímka
Nosič brzdového obloženia
[69]
[157]
[276]
[702]
Prstencová pružina
Pásová svorka 2x
Brzdová pružina (modrá)
Trecí kotúč
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Kontrola/údržba
Práce údržby/kontroly na motore EDR.71 – EDR.225
8.6.9
8
Nastavenie pracovnej vzduchovej medzery bŕzd BE05-BE32
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
Smrť alebo ťažké poranenia.
•
•
Pred začatím prác motor, brzdu a prípadný externý ventilátor odpojte od napätia
a zabezpečte proti neúmyselnému zapnutiu!
Presne dodržujte nasledujúce kroky!
1. Demontujte:
– Ak sú namontované, externý ventilátor a inkrementálny snímač
Pozri kapitolu "Prípravné práce pre údržbu motora a brzdy" (→ str. 96).
– Kryt príruby alebo kryt ventilátora [35]
2. Posuňte tesniaci pás [66],
– Pri BE05 a BE1: Demontujte ťažné tyče motora
– Uvoľnite pásové svorky [157]
– Odsajte zvyšky opotrebovaného materiálu
3. Premerajte brzdový disk s obložením [68]:
– Minimálna hrúbka obloženia pozri kapitolu "Technické údaje" (→ str. 126).
– V prípade potreby vymeňte nosič obloženia, pozri kapitolu "Výmena nosiča obloženia brzdy BE05-BE32".
4. BE30-BE32: Nastavovaciu objímku [67] uvoľnite otáčaním smerom k brzdovému
ložiskovému štítu.
5. Odmerajte pracovnú vzduchovú medzeru A (pozri nasledujúci obrázok)
(škárovou mierkou na troch rôznych miestach po 120°)
– pri BE05 – 11: medzi prítlačným kotúčom [49] a tlmiacim plechom [718]
– pri BE20 – 32: medzi prítlačným kotúčom [49] a telesom cievky [54]
A
1
12
0°
0°
12
3
2
120°
179978635
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
115
8
Kontrola/údržba
Práce údržby/kontroly na motore EDR.71 – EDR.225
6. BE05-BE20: Šesťhranné matice [61] uťahujte až do správneho nastavenia pracovnej vzduchovej medzery, pozri kapitolu "Technické údaje" (→ str. 126)
BE30-BE32: Šesťhranné matice [61] uťahujte do veľkosti pracovnej vzduchovej
medzery 0,25 mm.
7. Pri BE32 vo vertikálnom vyhotovení 3 pružiny brzdovej lamely nastavte na nasledujúci rozmer:
Pracovná poloha
X v [mm]
Brzda hore
7.3
Brzda dole
6.5
[49]
[68b]
[52b]
[68]
X
[900]
[49]
[52b]
[68]
[68b]
[900]
X
Prítlačný kotúč
Brzdová lamela (len BE32)
Nosič brzdového obloženia
Nosič brzdového obloženia (len BE32)
Šesťhranná matica
8. BE30-BE32: Doťahujte nastavovacie objímky [67]
– proti telesu magnetu,
– do správneho nastavenia pracovnej vzduchovej medzery, pozri kapitolu
"Technické údaje" (→ str. 126).
9. Utesnite šesťhrannú skrutku [61] s trvalou plastickou tesniacou hmotou napr. "SEW
L Spezial".
10.Tesniaci pás [66], pásové svorky [157] a príp. tesniace tyče namontovať, znovu
namontovať demontované časti.
116
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Kontrola/údržba
Práce údržby/kontroly na motore EDR.71 – EDR.225
8
8.6.10 Výmena nosiča brzdového obloženia BE05-BE32
Pri výmene nosiča brzdového obloženia kontrolujte na opotrebovanie okrem v stĺpci
"Brzda BE" uvedených brzdiacich členov, pozri kapitolu "Intervaly prehliadok a údržby"
aj šesťhranné matice [61]. Šesťhranné matice [61] sa musia vymeniť vždy pri výmene
nosiča brzdového obloženia.
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
Smrť alebo ťažké poranenia
•
•
Pred začatím prác motor, brzdu a prípadný externý ventilátor odpojte od napätia
a zabezpečte proti neúmyselnému zapnutiu!
Presne dodržujte nasledujúce kroky!
UPOZORNENIE
•
•
Pri veľkosti motora EDR.71 – EDR.80 nemožno z motora demontovať brzdu, pretože brzda BE je namontovaná priamo na štíte brzdového ložiska motora.
Pri výmene brzdového obloženia pri motoroch EDR.90 – EDR.225 možno z motora
demontovať brzdu, pretože brzda BE je cez trecí kotúč namontovaná na štíte brzdového ložiska motora.
1. Demontujte:
– Ak sú namontované, externý ventilátor a inkrementálny snímač
Pozri kapitolu "Prípravné práce pre údržbu motora a brzdy" (→ str. 96).
– Kryt príruby alebo ventilátora [35], poistný krúžok [32/62] a ventilátor [36]
2. Uvoľnite brzdový kábel:
– BE05-BE11: Demontujte veko svorkovej skrine, z usmerňovača uvoľnite brzdové
káble.
– BE11-BE32: Uvoľnite zaisťovacie skrutky brzdového konektora [698] a vytiahnite
konektor.
3. Pri BE05 a BE1: Demontujte ťažné tyče motora
– Odmontovať tesniac pás [66] a pásové svorky [157]
4. Uvoľnite šesťhranné matice [61], opatrne stiahnite teleso magnetu [54] (brzdový
kábel!), odoberte brzdové pružiny [50].
5. BE05-BE11: Demontujte tlmiaci plech [718], prítlačný kotúč [49] a nosič
obloženia [68]
BE20-BE30: Demontujte prítlačný kotúč [49] a nosič obloženia [68]
BE32: Demontujte prítlačný kotúč [49], nosič obloženia [68] a [68b]
6. Vyčistite brzdové časti, skontrolujte prípadné poškodenie a ev. vymeňte.
7. Namontujte nový/é nosič/e obloženia.
8. Znovu namontujte komponenty brzdy.
– S výnimkou ventilátora a krytu ventilátora, pretože najprv sa musí nastaviť pracovná vzduchová medzera, pozri kapitolu "Nastavenie pracovnej vzduchovej
medzery brzdy BE05-BE32".
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
117
8
Kontrola/údržba
Práce údržby/kontroly na motore EDR.71 – EDR.225
9. Znovu utesnite hriadeľ:
– Vymeňte tesniaci krúžok [95]
Namažte tesniacu manžetu mazivom (pozri kapitola "Objednávacie údaje pre
mazivá a ochranné prostriedky proti korózii" (→ str. 146)).
10.Pri ručnom odbrzdení: pomocou nastavovacích matíc nastavte pozdĺžnu vôľu "s"
medzi kužeľovými pružinami (stlačenými na plocho) a nastavovacími maticami (pozri
nasledujúci obrázok).
VÝSTRAHA!
Chýbajúci brzdiaci účinok kvôli zle nastavenej pozdĺžnej vôli "s".
Smrť alebo ťažké poranenia
•
Správne nastavte pozdĺžnu vôľu "s" podľa nasledujúcej tabuľky a obrázku, aby sa
pri opotrebovaní brzdového obloženia mohol prítlačný kotúč pohybovať.
s
177241867
Brzda
Pozdĺžna vôľa s [mm]
BE05; BE1; BE2
1.5
BE5; BE11, BE20; BE30; BE32
2
11.Utesnite šesťhrannú skrutku [61] s trvalou plastickou tesniacou hmotou, napr. "SEW
L Spezial" (→ str. 146).
12.Tesniaci pás [66], pásové svorky [157] a príp. tesniace tyče namontujte, znovu
namontujte demontované časti.
UPOZORNENIE
•
•
•
Pevné ručné odbrzdenie (Typ HF) je už odbrzdené, pokiaľ je pri manipulácii so
závitovým kolíkom cítiť odpor.
Vratné ručné odbrzdenie (typ HR) možno odbrzdiť normálnym zatlačením rukou.
Pri brzdových motoroch s vlastným ručným odbrzďovaním brzdy treba po uvedení
do prevádzky/vykonaní údržby bezpodmienečne vybrať ručnú páku! Na uloženie
páky slúži držiak na vonkajšej strane motora.
UPOZORNENIE
Pozor: Po výmene držiaka brzdového obloženia sa maximálny brzdný moment
dosiahne až po niekoľkých zopnutiach.
118
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Kontrola/údržba
Práce údržby/kontroly na motore EDR.71 – EDR.225
8
8.6.11 Zmena brzdného momentu brzdy BE05-BE32
Brzdný moment možno meniť po krokoch!
•
zmenou druhu a počtu brzdových pružín
•
Výmenou kompletného telesa magnetu (možné len pri BE05 a BE1)
•
Výmenou brzdy (od veľkosti motora DR.90)
•
Prestavbou na dvojkotúčovú brzdu (možné len pre BE30)
Aktuálne dostupné odstupňovanie brzdných momentov nájdete v kapitole "Technické
údaje" (→ str. 126).
8.6.12 Výmena brzdových pružín pre brzdy BE05-BE32
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
Smrť alebo ťažké poranenia.
•
•
Pred začatím prác motor, brzdu a prípadný externý ventilátor odpojte od napätia a
zabezpečte proti neúmyselnému zapnutiu!
Presne dodržujte nasledujúce kroky!
1. Demontujte:
– Ak sú namontované, externý ventilátor a inkrementálny snímač
Pozri kapitolu "Prípravné práce pre údržbu motora a brzdy" (→ str. 96).
– Kryt príruby alebo ventilátora [35], poistný krúžok [32/62] a ventilátor [36]
2. Uvoľnite brzdový kábel:
– BE05-BE11: Demontujte veko svorkovej skrine, z usmerňovača uvoľnite brzdové
káble.
– BE20-BE32: Uvoľnite zaisťovacie skrutky brzdového konektora [698] a vytiahnite
konektor.
3. Pri BE05 a BE1: Demontujte ťažné tyče motora
Odmontujte tesniaci pás [66] a pásové svorky [157], prípadne demontujte ručné
odbrzdenie:
– povoľte nastavovacie matice [58], kužeľové pružiny [57], závrtné skrutky [56],
odbrzďovaciu páku [53], prípadne špirálový upínací kolík [59]
4. Povoľte šesťhranné matice [61], stiahnite teleso magnetu [54]
– O cca 50 mm (pozor na brzdový kábel!)
5. Vymeňte alebo doplňte brzdové pružiny [50/276]
– Symetricky usporiadajte brzdové pružiny, pozri kapitola "Spínacie práce, pracovná vzduchová medzera, brzdné momenty" (→ str. 135)
6. Znova namontujte brzdové dielce
– S výnimkou ventilátora a krytu ventilátora, pretože najprv sa musí nastaviť pracovná vzduchová medzera, pozri kapitolu "Nastavenie pracovnej vzduchovej
medzery brzdy BE05-BE32" (→ str. 115).
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
119
8
Kontrola/údržba
Práce údržby/kontroly na motore EDR.71 – EDR.225
7. Pri ručnom odbrzdení: pomocou nastavovacích matíc nastavte pozdĺžnu vôľu "s"
medzi kužeľovými pružinami (stlačenými na plocho) a nastavovacími maticami (pozri
nasledujúci obrázok).
VÝSTRAHA!
Chýbajúci brzdiaci účinok kvôli zle nastavenej pozdĺžnej vôli "s".
Smrť alebo ťažké poranenia.
•
Správne nastavte pozdĺžnu vôľu "s" podľa nasledujúcej tabuľky a obrázka, aby sa
pri opotrebovaní brzdového obloženia mohol prítlačný kotúč pohybovať.
s
177241867
Brzda
Pozdĺžna vôľa s [mm]
BE05; BE1; BE2
1.5
BE5; BE11, BE20; BE30; BE32
2
8. Utesnite šesťhrannú skrutku [61] s trvalou plastickou tesniacou hmotou, napr. "SEW
L Spezial" (→ str. 146).
9. Tesniaci pás [66], pásové svorky [157] a príp. tesniace tyče namontovať, znovu
namontovať demontované časti.
UPOZORNENIE
Pri opakovanej demontáži vymeňte nastavovacie matice [58] a šesťhranné
matice [61]!
120
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Kontrola/údržba
Práce údržby/kontroly na motore EDR.71 – EDR.225
8
8.6.13 Výmena telesa magnetu pre brzdy BE05-BE32
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
Smrť alebo ťažké poranenia.
•
•
Pred začatím prác motor, brzdu a prípadný externý ventilátor odpojte od napätia
a zabezpečte proti neúmyselnému zapnutiu!
Presne dodržujte nasledujúce kroky!
1. Demontujte:
– Ak sú namontované, externý ventilátor a inkrementálny snímač
Pozri kapitolu "Prípravné práce pre údržbu motora a brzdy" (→ str. 96).
– Kryt príruby alebo ventilátora [35], poistný krúžok [32/62] a ventilátor [36]
2. Uvoľnite brzdový kábel:
– BE05-BE11: Demontujte veko svorkovej skrine, z usmerňovača uvoľnite brzdové
káble.
– BE20-BE32: Uvoľnite zaisťovacie skrutky brzdového konektora [698] a vytiahnite
konektor.
3. Pri BE05 a BE1: Demontujte ťažné tyče motora
Odmontujte tesniaci pás [66] a pásové svorky [157], prípadne demontujte ručné
odbrzdenie:
– nastavovacie matice [58], kužeľové pružiny [57], závrtné skrutky [56], odbrzďovaciu páku [53], prípadne špirálový upínací kolík [59]
4. Uvoľnite šesťhranné matice [61], stiahnite kompletné teleso magnetu [54], demontujte brzdové pružiny [50/276].
5. Namontujte nové teleso magnetu s brzdnými pružinami. Aktuálne dostupné odstupňovanie brzdných momentov nájdete v kapitole "Technické údaje" (→ str. 126).
6. Vyčistite brzdové časti, skontrolujte prípadné poškodenie a ev. vymeňte.
7. Znova namontujte brzdové dielce
– S výnimkou ventilátora a krytu ventilátora, pretože najprv sa musí nastaviť pracovná vzduchová medzera, pozri kapitolu "Nastavenie pracovnej vzduchovej
medzery brzdy BE05-BE20".
8. Znovu utesnite hriadeľ:
– Vymeňte tesniaci krúžok [95]
Namažte tesniacu manžetu mazivom (pozri kapitola "Objednávacie údaje pre
mazivá a ochranné prostriedky proti korózii" (→ str. 146)).
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
121
8
Kontrola/údržba
Práce údržby/kontroly na motore EDR.71 – EDR.225
9. Pri ručnom odbrzdení: pomocou nastavovacích matíc nastavte pozdĺžnu vôľu "s"
medzi kužeľovými pružinami (stlačenými na plocho) a nastavovacími maticami (pozri
nasledujúci obrázok).
VÝSTRAHA!
Chýbajúci brzdiaci účinok kvôli zle nastavenej pozdĺžnej vôli "s".
Smrť alebo ťažké poranenia
•
Správne nastavte pozdĺžnu vôľu "s" podľa nasledujúcej tabuľky a obrázku, aby sa
pri opotrebovaní brzdového obloženia mohol prítlačný kotúč pohybovať.
s
177241867
Brzda
Pozdĺžna vôľa s [mm]
BE05; BE1; BE2
1.5
BE5; BE11, BE20; BE30; BE32
2
10.Utesnite šesťhrannú skrutku [61] s trvalou plastickou tesniacou hmotou, napr. "SEW
L Spezial" (→ str. 146).
11.Tesniaci pás [66], pásové svorky [157] a príp. tesniace tyče namontovať, znovu
namontovať demontované časti.
12.V prípade výpadku brzdy sa riadenie brzdy dá vymeniť cez pripojenie vinutia, alebo
telesa.
UPOZORNENIE
Pri opakovanej demontáži vymeňte nastavovacie matice [58] a šesťhranné
matice [61]!
122
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Kontrola/údržba
Práce údržby/kontroly na motore EDR.71 – EDR.225
8
8.6.14 Výmena brzdy pri EDR.71 – EDR.80
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
Smrť alebo ťažké poranenia
•
•
Pred začatím prác motor, brzdu a prípadný externý ventilátor odpojte od napätia
a zabezpečte proti neúmyselnému zapnutiu!
Presne dodržujte nasledujúce kroky!
1. Demontujte:
– Ak sú namontované, externý ventilátor a inkrementálny snímač
Pozri kapitolu "Prípravné práce pre údržbu motora a brzdy" (→ str. 96).
– Kryt príruby alebo ventilátora [35], poistný krúžok [32/62] a ventilátor [36]
2. Demontujte veko svorkovej skrine a z usmerňovača odpojte brzdové káble, prípadne
na brzdové káble upevnite ťahací drôt.
3. Uvoľnite skrutky s valcovou hlavou [13], zo statora odoberte brzdový ložiskový štít aj
s brzdou.
4. Uvoľnite pásové svorky [157] a odložte ich.
5. Brzdový kábel novej brzdy zaveďte do svorkovej skrine.
6. Nasaďte novú brzdu, pričom dbajte na správnu orientáciu výstupkov na štíte brzdového ložiska.
7. Odložené pásové svorky [157] namontujte na novú brzdu.
8. Znovu utesnite hriadeľ:
– Vymeňte tesniaci krúžok [95]
Namažte tesniacu manžetu mazivom (pozri kapitola "Objednávacie údaje pre
mazivá a ochranné prostriedky proti korózii" (→ str. 146)).
9. Pri ručnom odbrzdení: pomocou nastavovacích matíc nastavte pozdĺžnu vôľu "s"
medzi kužeľovými pružinami (stlačenými na plocho) a nastavovacími maticami (pozri
nasledujúci obrázok).
VÝSTRAHA!
Chýbajúci brzdiaci účinok kvôli zle nastavenej pozdĺžnej vôli "s".
Smrť alebo ťažké poranenia
•
Správne nastavte pozdĺžnu vôľu "s" podľa nasledujúcej tabuľky a obrázku, aby sa
pri opotrebovaní brzdového obloženia mohol prítlačný kotúč pohybovať.
s
177241867
Brzda
Pozdĺžna vôľa s [mm]
BE05; BE1; BE2
1.5
10.Utesnite šesťhrannú skrutku [61] s trvalou plastickou tesniacou hmotou, napr "SEW
L Spezial" (→ str. 146).
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
123
8
Kontrola/údržba
Práce údržby/kontroly na motore EDR.71 – EDR.225
8.6.15 Výmena brzdy pri EDR.90 – EDR.225
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
Smrť alebo ťažké poranenia
•
•
Pred začatím prác motor, brzdu a prípadný externý ventilátor odpojte od napätia
a zabezpečte proti neúmyselnému zapnutiu!
Presne dodržujte nasledujúce kroky!
1. Demontujte:
– Ak sú namontované, externý ventilátor a inkrementálny snímač
Pozri kapitolu "Prípravné práce pre údržbu motora a brzdy" (→ str. 96).
– Kryt príruby alebo ventilátora [35], poistný krúžok [32/62] a ventilátor [36]
2. Uvoľnite brzdový kábel:
– BE05-BE11: Demontujte veko svorkovej skrine, z usmerňovača uvoľnite brzdové
káble.
– BE20-BE32: Uvoľnite zaisťovacie skrutky brzdového konektora [698] a vytiahnite
konektor.
3. Uvoľnite skrutky [900], z ložiskového štítu brzdy odoberte brzdu.
4. Uvoľnite pásové svorky [157] a odložte ich.
5. EDR.90 – EDR.132 Dbajte na správne vyrovnanie tesnenia [901].
6. Spojte brzdový kábel s novou brzdou.
7. Nasaďte novú brzdu, pričom dbajte na správnu orientáciu výstupkov na štíte ložiska
brzdy trecieho kotúča.
8. Odložené pásové svorky [157] namontujte na novú brzdu.
9. Znovu utesnite hriadeľ:
– Vymeňte tesniaci krúžok [95]
Namažte tesniacu manžetu mazivom (pozri kapitola "Objednávacie údaje pre
mazivá a ochranné prostriedky proti korózii" (→ str. 146)).
124
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Kontrola/údržba
Práce údržby/kontroly na motore EDR.71 – EDR.225
8
10.Pri ručnom odbrzdení: pomocou nastavovacích matíc nastavte pozdĺžnu vôľu "s"
medzi kužeľovými pružinami (stlačenými na plocho) a nastavovacími maticami (pozri
nasledujúci obrázok).
VÝSTRAHA!
Chýbajúci brzdiaci účinok kvôli zle nastavenej pozdĺžnej vôli "s".
Smrť alebo ťažké poranenia
•
Správne nastavte pozdĺžnu vôľu "s" podľa nasledujúcej tabuľky a obrázku, aby sa
pri opotrebovaní brzdového obloženia mohol prítlačný kotúč pohybovať.
s
177241867
Brzda
Pozdĺžna vôľa s [mm]
BE05; BE1; BE2
1.5
BE5; BE11, BE20, BE30, BE32
2
11.Utesnite šesťhrannú skrutku [61] s trvalou plastickou tesniacou hmotou napr. "SEW
L Spezial" (→ str. 146).
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
125
kVA
9
i
f
n
Technické údaje
Priečne sily
P Hz
9
Technické údaje
9.1
Priečne sily
9.1.1
Povolená priečna sila
Povolená priečna sial FRx pre EDR trojfázový (brzdiaci ) motor sa dá odčítať z nasledujúceho grafu. Aby sa dala odčítať povolená priečna sila z grafu, musíte vedieť, aký je
odstup x pôsobenie priečnej sily FR od nákružku hriadeľa.
Nasledujúci obrázok ukazuje bod pôsobenia priečnej sily.
l
x
FA
FRx
2636511499
l
x
= dĺžka nákružku hriadeľa
= odstup bodu pôsobenia sily od nákružku hriadeľa
FRx
FA
= priečna sila v bode pôsobenia sily
= osová sila
Nasledujúci graf ukazuje, ako si môžete odčítať priečnu silu z grafu:
1400
1200
Ø14x30
Ø19x40
FRx [N]
1000
800
[2]
[1]
600
400
[1]
200
[2]
0
0
10
20
30
x [mm]
40
50
60
2636513163
[1]
[2]
Motor s priemerom hriadeľa 14 mm, miesto pôsobenia sily x pri 22 mm, povolená priečna sila
FRx = 600 N
Motor s priemerom hriadeľa 19 mm, miesto pôsobenia sily x pri 30 mm, povolená priečna sila
FRx = 700 N
Povolená osová sila pre EDR motory
Povolená osová sila FA sa dá ľahko vypočítať z predtým vyrátanej priečnej sily FRx:
FA = 0,2 × FRx
126
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
kVA
Technické údaje
Priečne sily
9.1.2
i
f
n
9
P Hz
Graf priečnej sily 4-pólových EDR motorov
Graf priečnej sily
EDR.71
Graf priečnej sily pre 4-pólové motory EDR.71:
EDR.71
1400
1200
Ø14x30
Ø19x40
FRx [N]
1000
800
600
400
200
0
0
10
20
30
x [mm]
40
50
60
2637430411
Graf priečnej sily
EDR.71 na
2. konci hriadeľa
Graf priečnej sily pre 4-pólové motory EDR.71 na 2. konci hriadeľa:
EDR.71/2W
350
Ø11x23 ../2W
Ø11x23 ..BE../2W
300
FRx [N]
250
200
150
100
50
0
0
5
10
15
20
x [mm]
25
30
35
2636893835
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
127
9
kVA
i
f
n
Technické údaje
Priečne sily
P Hz
Graf priečnej sily
EDR.80
Graf priečnej sily pre 4-pólové EDR.80 motory:
EDR.80
1600
1400
Ø19x40
Ø24x50
FRx [N]
1200
1000
800
600
400
200
0
0
10
20
30
40
x [mm]
50
60
70
2636896523
Graf priečnej sily
EDR.80 na
2. konci hriadeľa
Graf priečnej sily pre 4-pólové motory EDR.80 na 2. konci hriadeľa:
EDR.80/2W
300
Ø14x30 ../2W
Ø14x30 ..BE../2W
250
FRx [N]
200
150
100
50
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
x [mm]
2636899211
128
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
kVA
Technické údaje
Priečne sily
Graf priečnej sily
EDR.90
a EDR.100
i
f
n
9
P Hz
Graf priečnej sily pre 4-pólové motory EDR.90 a EDR.100:
EDR.90/100
3500
3000
Ø24x50
Ø28x60
FRx [N]
2500
2000
1500
1000
500
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
x [mm]
2636901899
Graf priečnej sily
EDR.90
a EDR.100 na
2. konci hriadeľa
Diagram radiálnej sily pre 4-pólové motory EDR.90 a EDR.100 na 2. konci hriadeľa:
EDR.90/100/2W
400
350
Ø14x30 ../2W
Ø14x30 ..BE../2W
300
FRx [N]
250
200
150
100
50
0
0
5
10
15
20
25
x [mm]
30
35
40
45
2636904587
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
129
9
kVA
i
f
n
Technické údaje
Priečne sily
P Hz
Graf priečnej sily
EDR.112
a EDR.132
Graf priečnej sily pre 4-pólové motory EDR.112 a 132:
EDR.112/132
4500
4000
FRx [N]
3500
Ø28x60
Ø38x80
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
20
40
60
x [mm]
80
100
120
2636907275
Graf priečnej sily
EDR.112
a EDR.132 na
2. konci hriadeľa
Graf priečnej sily pre 4-pólové motory EDR.112 a 132 na 2. konci hriadeľa:
EDR.112/132/2W
400
350
Ø19x40 ../2W a
Ø19x40 ..BE../2W
FRx [N]
300
250
200
150
100
50
0
0
10
20
30
40
50
60
x [mm]
2636909963
130
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Technické údaje
Priečne sily
Graf priečnej sily
EDR.160
kVA
i
f
n
9
P Hz
Graf priečnej sily pre 4-pólové motory EDR.160:
EDR.160
6000
FRx [N]
5000
Ø38x80
Ø42x110
4000
3000
2000
1000
0
0
20
40
60
80
x [mm]
100
120
140
160
2636912651
Graf priečnej sily
EDR.160 na
2. konci hriadeľa
Graf priečnej sily pre 4-pólové motory EDR.160 na 2. konci hriadeľa:
EDR.160/2W
1200
1000
FRx [N]
800
600
Ø28x60 ../2W
Ø28x60 ..BE../2W
400
200
0
0
10
20
30
40
50
x [mm]
60
70
80
90
2636915339
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
131
9
kVA
i
f
n
Technické údaje
Priečne sily
P Hz
Graf priečnej sily
EDR.180
Graf priečnej sily pre 4-pólové motory EDR.180:
EDR.180
10000
9000
Ø42x110
Ø48x110
Ø55x110
8000
FRx [N]
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
x [mm]
2636918027
Graf priečnej sily
EDR.180 na
2. konci hriadeľa
Graf priečnej sily pre 4-pólové EDR.180 motory na 2. konci hriadeľa:
EDR.180 /2W
2500
2000
FRx [N]
1500
1000
Ø38x80../2W
Ø38x80 /BE../2W
500
0
0
20
40
60
x [mm]
80
100
120
2636920715
132
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Technické údaje
Priečne sily
Graf priečnej sily
EDR.200
a EDR.225
kVA
i
f
n
9
P Hz
Graf priečnej sily pre 4-pólové motory EDR.200 a EDR.225
EDR.200/225
12000
Ø48x110
Ø55x110
Ø60x140 / Ø65x140
10000
FRx [N]
8000
6000
4000
2000
0
0
50
100
x [mm]
150
200
2636923403
Graf priečnej sily
EDR.200
a EDR.225 na
2. konci hriadeľa
Graf priečnej sily pre 4-pólové motory EDR.200 a EDR.225 na 2. konci hriadeľa:
EDR.200/225 /2W
2500
2000
FRx [N]
1500
Ø48x110../2W
Ø48x110 /BE../2W
1000
500
0
0
20
40
60
80
x [mm]
100
120
140
160
2636926091
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
133
kVA
9
i
f
n
Technické údaje
Priradenie brzdného momentu
P Hz
9.2
Priradenie brzdného momentu
9.2.1
Konštrukčné veľkosti motora EDR.71 – EDR.100
Typ
motora
Brzda typ
BE05
EDR.71
Stupne brzdného momentu [Nm (lb-in)]
1,8 (16)
2,5 (22)
3,5 (31)
1,8 (16)
2,5 (22)
3,5 (31)
BE1
BE05
EDR.80
EDR.90
5,0 (44)
7,0 (62)
BE1
5,0 (44)
7,0 (62)
BE2
5,0 (44)
7,0 (62)
BE1
5,0 (44)
7,0 (62)
BE2
5,0 (44)
5,0 (44)
10 (88.5)
14 (124)
7,0 (62)
10 (88)
14 (124)
7,0 (62)
10 (88)
14 (124)
BE5
EDR.100
9.2.2
14 (124)
BE2
BE5
14 (124)
28 (248)
40 (354)
20 (177)
28 (248)
40 (354)
Konštrukčné veľkosti motora EDR.112 – EDR.225
Typ
motora
Brzda typ
40
(354)
BE11
20
(180)
40
(354)
BE5
28
(248)
40
(354)
BE11
20
(180)
BE11
20
(180)
EDR.112
14
(124)
20
(180)
55
(487)
80
(708)
40
(354)
55
(487)
80
(708)
40
(354)
55
(487)
80
(708)
BE20
40
(354)
55
(487)
80
(708)
110
(974)
150
(1 328)
BE20
40
(354)
55
(487)
80
(708)
110
(974)
150
(1 328)
75
(667)
100
(885)
150
(1 328)
200
(1 770)
100
(885)
150
(974)
200
(1 770)
100
(885)
150
(974)
200
(1 770)
100
(885)
150
(1 328)
200
(1 770)
EDR.132
EDR.160
EDR.180
Stupne brzdného momentu [Nm (lb-in)]
28
(248)
BE5
BE30
BE32
EDR.200/
225
134
20 (177)
BE30
BE32
75
(667)
300
(2 655)
300
(2 655)
400
(3 540)
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Technické údaje
Spínací výkon, pracovná vzduchová medzera, brzdné momenty
9.3
Brzda
Typ
Práca brzdy Pracovná vzduaž do
chová medzera
Údržba
Nosič
brzdoKatalógové
vého
obloženia číslo tlmiaci /
pólový plech
[mm]
[106 J]
min.1)
max.
min.
BE05
60
0.25
0.6
9.0
BE1
60
0.25
0.6
9.0
BE5
BE11
BE20
BE30
BE32
i
f
n
9
P Hz
Spínací výkon, pracovná vzduchová medzera, brzdné momenty
[mm]
BE2
kVA
90
190
320
500
750
750
0.25
0.25
0.3
0.3
0.3
0.4
0.6
0.6
0.9
0.9
0.9
0.9
9.0
9.0
Nastavenie brzdných momentov
Brzdný
moment
Druh a počet
brzdových pružín
Objednávacie číslo
brzdových pružín
[Nm (lb-in)]
normálne
modrá
normálne
modrá
1374 056 3
3,5 (31)
2,5 (22)
1,8 (16)
–
–
–
6
4
3
0135 017 X
1374 137 3
1374 056 3
7,0 (62)
5,0 (44)
4
3
2
–
0135 017 X
1374 137 3
1374 019 9
14 (124)
10 (88.5)
7,0 (62)
5,0 (44)
2
2
–
–
4
2
4
3
1374 024 5
1374 052 0
1374 069 5
40 (354)
28 (248)
20 (177)
14 (124)
2
2
–
–
4
2
4
3
1374 070 9
1374 071 7
1374 171 3
80 (708)
55 (487)
40 (354)
2
2
–
4
2
4
1374 183 7
1374 184 5
1374 171 3 +
1374 699 5
20 (177)
–
3
–
150 (1 328)
110 (974)
80 (708)
55 (487)
4
3
3
–
2
3
–
4
1374 322 8
1374 248 5
1374 675 8
40 (354)
–
3
–
200 (1 770)
150 (1 328)
100 (885)
75 (667)
4
4
–
–
4
–
8
6
0187 455 1
1374 435 6
–
400 (3 540)
300 (2 655)
200 (1 770)
150 (1 328)
4
4
–
–
4
–
8
6
0187 455 1
1374 435 6
1374 673 1
100 (885)
–
4
10.0
10.0
10.0
10.0
1) Pri skúške pracovnej vzduchovej medzery dbajte na to, že po skúšobnej prevádzke môžu na základe tolerancií rovnobežnosti nosiča
brzdového obloženia vzniknúť odchýlky vo výške ± 0,15 mm.
Nasledujúca tabuľka uvádza možnosti usporiadania brzdových pružín:
BE05-BE20:
6 pružiny
3 + 3 pružiny
4 + 2 pružiny
2 + 2 pružiny
4 + 4 pružiny
6 pružín
4 pružiny
4 pružiny
3 pružiny
BE30-BE32:
8 pružín
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
135
kVA
9
i
f
n
Technické údaje
Prevádzkové prúdy
P Hz
9.4
Prevádzkové prúdy
9.4.1
Brzda BE05, BE1, BE2
Hodnoty prúdu IH (prídržný prúd) uvedené v tabuľke, sú efektívne hodnoty. Používajte
len prístroje na meranie efektívnych hodnôt. Spínací prúd (zrýchľovací prúd) IB tečie len
krátkodobo (max. 160 ms) pri odbrzďovaní brzdy. Pri použití brzdového usmerňovača
BG, BMS alebo pri priamom napájaní jednosmerným napätím – možné len v prípade
bŕzd do konštrukčnej veľkosti BE2 – vzniká zvýšený spínací prúd.
BE05, BE1
max. brzdný moment [Nm (lb-in)]
Brzdný výkon [W (hp)]
3.5/7 (31/62)
14 (1566)
25 (0.034)
34 (0.046)
4
4
Pomer spínacieho prúdu IB/IH
Menovité napätie UN
BE2
BE05, BE1
BE2
DC V
IH
[AC A]
IG
[DC A]
IH
[AC A]
IG
[DC A]
60 (57-63)
24
0.64
0.83
0.85
1.09
120 (111-123)
48
0.32
0.42
0.42
0.54
147 (139-159)
60
0,26
0.33
0,34
0.43
184 (174-193)
80
0.20
0.26
0.27
0.34
208 (194-217)
90
0.18
0.24
0.24
0.31
230 (218-243)
96
0.16
0.21
0.22
0.28
254 (244-273)
110
0.14
0.19
0.19
0.24
290 (274-306)
125
0.13
0.17
0.17
0.22
330 (307-343)
140
0.11
0.15
0.15
0.20
360 (344-379)
160
0.10
0.13
0.13
0.17
400 (380-431)
180
0.09
0.12
0.12
0.16
460 (432-484)
200
0.08
0.11
0.11
0.14
500 (485-542)
220
0.07
0.09
0.10
0.13
AC V
Legenda
IB
IH
IG
UN
136
zrýchľovací prúd – krátkodobý zapínací prúd
Prídržný prúd * efektívna hodnota v prívode k brzdovému usmerňovaču SEW
Jednosmerný prúd pri priamom jednosmernom napájaní
Menovité napätie (rozsah menovitých napätí)
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Technické údaje
Prevádzkové prúdy
9.4.2
kVA
i
f
n
9
P Hz
Brzda BE5, BE11, BE20, BE30, BE32
Hodnoty prúdu IH (prídržný prúd) uvedené v tabuľke, sú efektívne hodnoty. Používajte
len prístroje na meranie efektívnych hodnôt. Spínací prúd (zrýchľovací prúd) IB tečie len
krátkodobo (max. 160 ms) pri odbrzďovaní brzdy. Nie je možné priame napájanie.
max. brzdný moment
[Nm (lb-in)]
Brzdný výkon [W (hp)]
BE5
BE11
BE20
BE30, BE32
40 (354)
80 (708)
150 (1 328)
200/400
(1770/3540)
39 (0.052)
61 (0.081)
79 (0.106)
103 (0.138)
5.7
6.6
7
10
BE5
BE11
BE20
BE30, BE32
Pomer spínacieho prúdu IB/IH
Menovité napätie UN
AC V
DC V
IH
IG
IH
IG
IH
IG
IH
IG
[AC A] [DC A] [AC A] [DC A] [AC A] [DC A] [AC A] [DC A]
60 (57-63)
24
1.00
1.30
1.50
1.95
1.80
2.34
–
–
120 (111-123)
–
0.46
–
0.74
–
0.91
–
1.19
–
147 (139-159)
–
0.36
–
0.59
–
0.73
–
0.94
–
184 (174-193)
–
0.29
–
0.47
–
0.65
–
0.75
–
208 (194-217)
–
0.26
–
0.42
–
0.52
–
0.67
–
230 (218-243)
–
0.23
–
0.37
–
0.46
–
0.60
–
254 (244-273)
–
0.21
–
0.33
–
0.41
–
0.54
–
290 (274-306)
–
0.18
–
0.30
–
0.36
–
0.47
–
330 (307-343)
–
0.16
–
0.26
–
0.32
–
0.42
–
360 (344-379)
–
0.15
–
0.24
–
0.29
–
0.38
–
400 (380-431)
–
0.13
–
0.21
–
0.26
–
0.34
–
460 (432-484)
–
0.12
–
0.19
–
0.23
–
0.30
–
500 (485-542)
–
0.10
–
0.17
–
0.21
–
0.27
–
Legenda
IB
IH
IG
UN
zrýchľovací prúd – krátkodobý zapínací prúd
Prídržný prúd * efektívna hodnota v prívode k brzdovému usmerňovaču SEW
Jednosmerný prúd pri priamom jednosmernom napájaní
Menovité napätie (rozsah menovitých napätí)
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
137
kVA
9
i
f
n
Technické údaje
Odpory
P Hz
9.5
Odpory
9.5.1
Brzda BE05, BE1, BE2
max. brzdný moment
[Nm (lb-in)]
Brzdný výkon [W (hp)]
BE05, BE1
BE2
3.5/7 (31/62)
14 (1566)
25 (0.034)
34 (0.046)
4
4
Pomer spínacieho prúdu IB/IH
Menovité napätie UN
AC V
RT
RB
RT
24
6.2
18.7
4.55
13.8
120 (111-123)
48
24.5
75
18.2
55
147 (139-159)
60
39
118
29
87
184 (174-193)
80
62
187
45.5
139
208 (194-217)
90
78
235
58
174
230 (218-243)
96
98
295
72
220
254 (244-273)
110
124
375
91
275
290 (274-306)
125
156
470
115
350
330 (307-343)
140
196
590
144
440
360 (344-379)
160
245
750
182
550
400 (380-431)
180
310
940
230
690
460 (432-484)
200
390
1180
280
860
500 (485-542)
220
490
1490
355
1080
BE5
BE11
BE20
BE30, BE32
80 (708)
150 (1 328)
200/400
(1770/3540)
39 (0.052)
61 (0.081)
79 (0.106)
103 (0.138)
5.7
6.6
7
10
Brzda BE5, BE11, BE20, BE30, BE32
max. brzdný moment
[Nm (lb-in)]
40 (354)
Brzdný výkon [W (hp)]
Pomer spínacieho prúdu IB/IH
Menovité napätie UN
AC V
138
BE2
RB
60 (57-63)
9.5.2
BE05, BE1
DC V
BE5
BE11
BE20
BE30, BE32
DC V
RB
RT
RB
RT
RB
RT
RB
60 (57-63)
24
2.75
13.2
1.5
8.7
1.1
7.2
–
RT
–
120 (111-123)
–
11
53
6.2
34.5
4.25
28.5
2.9
21.5
147 (139-159)
–
17.4
83
9.8
55.0
6.8
45.5
4.6
34.5
184 (174-193)
–
27.5
132
15.5
87
10.7
72
7.3
54
208 (194-217)
–
34.5
166
19.5
110
13.5
91
9.2
69
230 (218-243)
–
43.5
210
24.5
138
17.0
114
11.6
86
254 (244-273)
–
55
265
31.0
174
21.5
144
14.6
109
290 (274-306)
–
69
330
39.0
220
27
181
18.3
137
330 (307-343)
–
87
420
49
275
34
230
23
172
360 (344-379)
–
110
530
62
345
42.5
285
29
215
400 (380-431)
–
138
660
78
435
54
360
36.5
275
460 (432-484)
–
174
830
98
550
68
455
46
345
500 (485-542)
–
220
1050
119
670
85
570
58
430
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Technické údaje
Odpory
9.5.3
kVA
i
f
n
9
P Hz
Meranie odporu BE05, BE1, BE2, BE5, BE11, BE20, BE30, BE32
Nasledujúci obrázok ukazuje meranie odporu na koncoch brzdiacej cievky v svorkovnici:
RD
BU
WH RD
RB
RT
RB
RT
WH
BU
Odpor cievky urýchľovača pri 20 °C [Ω]
RT Odpor sekcie cievky pri 20 °C [Ω]
RD
WH
BU
červená
biela
modrá
UPOZORNENIE
Pre meranie odporu sa musia farebné žily brzdiacej cievky odpojiť.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
139
kVA
9
i
9.6
f
n
Technické údaje
Ovládanie brzdy
P Hz
Ovládanie brzdy
Nasledujúca tabuľka ukazuje sériové a voliteľné kombinácie brzdy a brzdového usmerňovača pre zabudovanie do rozvodnej skrine:
Typ
BE05
BE1
BE2
BE5
BE11
BE20
BE30, BE32
BMS
X
X
X
−
−
−
−
BME
X
X
X
X
X
X
X
BMH
X
X
X
X
X
X
X
BMP
X
X
X
X
X
X
X
BMK
X
X
X
X
X
X
X
BMV
X
X
X
X
X
X
−
X
–
voliteľné
nedovolené
Nasledujúce tabuľky znázorňujú technické údaje ovládania brzdy pre montáž do spínacej skrine a priradenia týkajúce sa veľkosti motora a spôsobu pripojenia. Pre lepšie rozlíšenie používame telesá rôznych farieb (= farebný kód).
Typ
Funkcia
Napätie
Prídržný
prúd
IHmax [A]
Konštrukčná veľkosť
Objednávacie číslo
Kódy
farieb
Jednocestný usmerňovač bez elektronického
prepínania
AC 150...500 V
1.5
BMS 1.5
825 802 3
čierna
BMS
AC 42...150 V
3.0
BMS 3
825 803 1
hnedá
Jednocestný usmerňovač s elektronickým prepínaním
AC 150...500 V
1.5
BME 1.5
825 722 1
červená
BME
AC 42...150 V
3.0
BME 3
825 723 X
modrá
Jednocestné usmerňovače s elektronickým prepínaním a ohrevom
AC 150...500 V
1.5
BMH 1.5
825 818 X
zelená
BMH
AC 42...150 V
3.0
BMH 3
825 819 8
žltá
AC 150...500 V
1.5
BMP 1.5
825 685 3
biela
BMP
Jednocestný usmerňovač s elektronickým prepínaním, integrované
napäťové relé na strane
jednosmerného odpájania
AC 42...150 V
3.0
BMP 3
826 566 6
bledomodrá
AC 150...500 V
1.5
BMK 1.5
826 463 5
azúrová
BMK
Jednocestné usmerňovače s elektronickým prepínaním, -24 VDC riadiaci
vstup a oddelenie na jednosmernej strane
AC 42...150 V
3.0
BMK 3
826 567 4
bledočervená
BMV
Ovládanie brzdy s elektronickým prepínaním,
-24 VDC riadiaci vstup a
rýchlym odpájaním
DC 24 V
5.0
BMV 5
1 300 006 3
biela
UPOZORNENIE
Riadenia bŕzd nie sú povolené pri EDR motoroch v pripojovacom priestore.
Pri EDR motoroch je brzda pripojená na lištu svoriek, pozri kapitola "Meranie odporu
BE05, BE1, BE2, BE5, BE11, BE20, BE30, BE32". (→ str. 139)
140
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Technické údaje
Povolené spínanie brzdy BE pre trojfázové motory
9.7
kVA
i
f
n
9
P Hz
Povolené spínanie brzdy BE pre trojfázové motory
Keď používate brzdiaci motor, musíte si skontrolovať, či je brzda povolená pre požadovanú frekvenciu spínania. Nasledujúci grafu ukazuje pre rôzne brzdy a zmerané počty
otáčok povolený spínací výkon Wmax na každé spínanie. Údaj závisí od požadovanej
frekvencie spínania Z v schéme/hodina (1/h).
750 min-1
ExnAIIC T3 Gc
100000
Wmax
(J)
BE05 BE1
BE2
BE5
BE11
BE20
10000
BE30
BE32
1000
100
10
1
10
100
Z (1/h)
1000
10000
4035490955
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
141
9
kVA
i
f
n
Technické údaje
Povolené spínanie brzdy BE pre trojfázové motory
P Hz
1000 min-1
ExnAIIC T3 Gc
100000
Wmax
(J)
BE05 BE1
BE2
BE5
BE11
BE20
10000
BE30
BE32
1000
100
10
1
10
100
Z (1/h)
1000
10000
4035493131
142
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Technické údaje
Povolené spínanie brzdy BE pre trojfázové motory
kVA
i
f
n
9
P Hz
1500 min-1
ExnAIIC T3 Gc
100000
Wmax
(J)
BE05 BE1
BE2
BE5
BE11
BE20
10000
BE30
BE32
1000
100
10
1
10
100
Z (1/h)
1000
10000
3872851595
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
143
9
kVA
i
f
n
Technické údaje
Povolené spínanie brzdy BE pre trojfázové motory
P Hz
3000 min-1
ExnAIIC T3 Gc
100000
Wmax
(J)
BE05 BE1
BE 2
BE 5
10000
BE11
BE20
1000
100
10
1
10
100
Z (1/h)
1000
10000
4035495435
UPOZORNENIE
Pre brzdy BE30 a BE32 nie sú brzdové priebehy nad 3000 min-1 povolené!
144
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Technické údaje
Dovolené typy valivých ložísk
9.8
Dovolené typy valivých ložísk
9.8.1
Typy valivých ložísk pre veľkosti motora EDR.71 – EDR.225
Typ motora
9.8.2
Ložisko A
kVA
i
f
n
9
P Hz
Ložisko B
Motor IEC
Prevodový motor
Trojfázový motor
Brzdový motor
EDR.71
6204-2Z-J-C3
6303-2Z-J-C3
6203-2Z-J-C3
6203-2RS-J-C3
EDR.80
6205-2Z-J-C3
6304-2Z-J-C3
6304-2Z-J-C3
6304-2RS-J-C3
EDR.90 – EDR.100
6306-2Z-J-C3
6205-2Z-J-C3
6205-2RS-J-C3
EDR.112 – EDR.132
6308-2Z-J-C3
6207-2Z-J-C3
6207-2RS-J-C3
EDR.160
6309-2Z-J-C3
6209-2Z-J-C3
6209-2RS-J-C3
EDR.180
6312-2Z-J-C3
6213-2Z-J-C3
6213-2RS-J-C3
EDR.200 – EDR.225
6314-2Z-J-C3
6314-2Z-J-C3
6314-2RS-J-C3
Elektricky izolované valivé ložisko pre veľkosti motorov EDR.200 – EDR.225
Typ motora
Trojfázový motor
Brzdový motor
EDR.200 – EDR.225
6314-C3-EI
6314-C3-EI
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
145
kVA
9
i
f
n
Technické údaje
Tabuľky mazív
P Hz
9.9
Tabuľky mazív
9.9.1
Tabuľka mazív pre valivé ložiská
UPOZORNENIE
Pri použití nesprávneho ložiskového tuku sa môže zvýšiť hlučnosť motora.
Konštrukčné
veľkosti motora
EDR.71 –
EDR.225
Ložiská sú vyhotovené ako uzavreté ložiská 2Z alebo 2RS a nemôžu sa dodatočne
mazať.
Valivé ložiská
motorov
Teplota prostredia
Výrobca
Typ
Označenie podľa
DIN
-20 °C až +60 °C
Esso
Polyrex EM1)
K2P-20
-40 °C až +60 °C
Kyodo Yushi
Multemp SRL2)
K2N-40
1) minerálne mazivo (= ložiskový tuk na minerálnej báze)
9.10
Objednávacie údaje pre mazivá a antikorózne prostriedky
Mazivá a antikorózne prostriedky si môžete objednať priamo v SEW-EURODRIVE pri
uvedení nasledujúcich objednávacích čísiel.
Použitie
Mazivá pre valivé
ložiská
Trvalo plastická
tesniaca hmota
Mazivo pre
tesniace krúžky
Antikorózne
a klzné prostriedky
146
Výrobca
Typ
Obalová
jednotka
Číslo objednávky
Esso
Polyrex EM
400 g
09101470
SKF
GXN
400 g
09101276
Marston Domsel
SEW L Spezial
80 g
09112286
Klüber
Klübersynth HLR 46371 pre [95]
podľa dopytu
podľa dopytu
Klüber
Petamo GHY 133 pre
[30], [37], [106]
10 g
04963458
Fuchs
Renolit CX-Tom 15 pre
[30], [37], [106]
podľa dopytu
podľa dopytu
SEW-EURODRIVE
NOCO® FLUID
5,5 g
09107819
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Technické údaje
Snímač
9.11
kVA
i
f
n
9
P Hz
Snímač
9.11.1 Snímač ES7. / AS7. / EG7. a AG7.
Táto tabuľka uvádza všeobecne platné technické údaje pre snímač:
Označenie
hodnota
Prevádzková teplota motora
-20 °C až +40 °C
Teplota ložiska
-15 °C až +70 °C
Maximálne uhlové zrýchlenie
104 rad/s2
9.11.2 Inkrementálny snímač otáčok s rozperným a násuvným hriadeľom
Typ snímača
Pre motory
Napájacie napätie
Max. príkon
ES7S
EG7S
EDR.71 –
132
EDR.160 –
225
ES7R
EV7R
EG7R
EDR.71 – 132
EDR.160 –
225
ES7C
EV7C
EG7C
EDR.71 – 132
EDR.160 –
225
UB
DC 7 V – 30 V
DC 7 – 30 V
DC 4.75 – 30 V
Iin
140 mARMS
160 mARMS
240 mARMS
Max. frekvencia impulzov
fmax
150 kHz
120 kHz
120 kHz
Periódy na otáčku
A, B
1024
1024
1024
1
1
1
≥ DC 2,5 V
≥ DC 2,5 V
≤ DC 0,5 V
≤ DC 1,1 V
C
Výstupná amplitúda na stopu
Uhigh
1 VSS
Ulow
Výstup signálu
Sin/Cos
TTL
HTL
10 mARMS
25 mARMS
60 mARMS
Vzorkovací pomer
Sin/Cos
1 : 1 ± 10 %
1 : 1 ± 10 %
Poloha fázy A : B
90° ± 3°
90° ± 20°
Výstupný prúd na stopu
Iout
Odolnosť voči vibráciám
Odolnosť voči nárazom
Maximálne otáčky
nmax
≤ 100 m/s²
≤ 200 m/s²
≤ 1 000 m/s² ≤ 2 000 m/s²
≤ 1 000 m/s²
≤ 2 000 m/s²
≤ 100 m/s²
≤ 1 000 m/s²
≤ 2 000 m/s²
6 000 min-1
6 000 min-1
6 000 min-1
IP66
IP66
IP66
Krytie
Pripojenie
90° ± 20°
≤ 100 m/s²
Svorková skriňa na inkre- Svorková skriňa na inkrementálnom Svorková skriňa na inkrementálmentálnom snímači
snímači
nom snímači
9.11.3 Snímač AS7Y, AG7Y a AV7Y
Typ snímača
AV7Y
Pre motory
Napájacie napätie
Max. príkon
Max. frekvencia impulzov
Periódy na otáčku
AS7Y
EDR.71 – 132
UB
DC 7 – 30 V
Iin
140 mARMS
fmedz
200 kHz
A, B
2048
C
Výstupná amplitúda na stopu
AG7Y
EDR.160 – 225
1 VSS
Uhigh
Ulow
Výstup signálu
Výstupný prúd na stopu
Sin/Cos
Iout
10 mARMS
Vzorkovací pomer
Sin/Cos
Poloha fázy A : B
90° ± 3°
Vzorkovací kód
Rozlíšenie Single-Turn
Rozlíšenie Multi-Turn
Dátový prenos
Gray-Code
4 096 krokov/otáčku
4 096 otáčok
synchrónny sériový
Sériový dátový výstup
Ovládač podľa EIA RS-422
Sériový taktovací vstup
odporúčaný prijímač podľa EIA RS-422
Taktovacia frekvencia
Prípustný rozsah 100 – 2 000 kHz (max. 100 m dĺžka kábla s 300 kHz)
Pauza medzi taktami
12 – 30 µs
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
147
9
kVA
i
f
n
Technické údaje
Snímač
P Hz
Typ snímača
AV7Y
AS7Y
Odolnosť voči vibráciám
Odolnosť voči nárazom
Maximálne otáčky
AG7Y
≤ 100 m/s²
≤ 1 000 m/s²
≤ 2 000 m/s²
6 000 min-1
nmax
Krytie
IP66
Pripojenie
Svorková lišta v zasúvacom prípojnom veku
9.11.4 Snímač AV7W, AS7W a AG7W
Typ snímača
AV7W
Pre motory
Napájacie napätie
Max. príkon
AS7W
EDR.71 – 132
UB
DC 7 – 30 V
Iin
150 mARMS
Max. frekvencia impulzov
fmax
200 kHz
Periódy na otáčku
A, B
2048
C
Výstupná amplitúda na stopu
AG7W
EDR.160 – 225
1 VSS
Uhigh
Ulow
Výstup signálu
Výstupný prúd na stopu
Sin/Cos
10 mARMS
Iout
Vzorkovací pomer
Sin/Cos
Poloha fázy A : B
90° ± 3°
Vzorkovací kód
Binárny kód
Rozlíšenie Single-Turn
8 192 krokov/otáčku
Rozlíšenie Multi-Turn
65 536 otáčok
Dátový prenos
RS485
Sériový dátový výstup
Ovládač podľa EIA RS-485
Sériový taktovací vstup
odporúčaný ovládač podľa EIA RS-422
Taktovacia frekvencia
9 600 Baud
Pauza medzi taktami
Odolnosť voči vibráciám
Odolnosť voči nárazom
Maximálne otáčky
Krytie
Pripojenie
148
-
-
≤ 100 m/s²
≤ 200 m/s²
≤ 1 000 m/s²
nmax
≤ 2 000 m/s²
6 000 min-1
IP66
Svorková lišta v zasúvacom prípojnom veku
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Technické údaje
Snímač
kVA
i
f
n
9
P Hz
9.11.5 Inkrementálny snímač otáčok s plným hriadeľom
Typ snímača
EV2T
EV2S
EV2R
Pre motory
EV2C
EV7S
EDR.71 – EDR.225
Napájacie napätie
Max. príkon
UB
DC 5 V
Iin
160 mARMS
Max. frekvencia impulzov
fmax
Periódy na otáčku
A, B
DC 9 V – 26 V
140 mARMS
160 mARMS
120 kHz
150 kHz
1
Uhigh
≤ DC 2,5 V
Ulow
≤ DC 0,5 V
Výstup signálu
1 VSS
≤ UB DC - 3,5 V
1 VSS
≤ DC 0,5 V
≤ DC 1,5 V
Sin/Cos
TTL
HTL
Sin/Cos
25 mARMS
60 mARMS
10 mARMS
25 mARMS
10 mARMS
1 : 1 ± 20 %
Sin/Cos
Poloha fázy A : B
90° ± 20°
90°
Iout
≤ DC 2,5 V
TTL
Vzorkovací pomer
Výstupný prúd na stopu
140 mARMS
1024
C
Výstupná amplitúda na stopu
DC 7 V – 30 V
240 mARMS
Pamäť dát
1 : 1 ± 20 %
Sin/Cos
90° ± 20°
90° ± 3°
-
Odolnosť voči vibráciám
≤ 100 m/s²
Odolnosť voči nárazom
≤ 1 000 m/s²
Maximálne otáčky
6 000 min-1
nmax
Hmotnosť
m
0,36 kg
Krytie
IP66
Pripojenie
Svorková skriňa na inkrementálnom snímači
9.11.6 Montážny prípravok
Montážny prípravok
XV0A
XV1A
Pre motory
vhodné pre snímač
XV3A
XV4A
EDR71 – 225
Typ montážneho prípravku snímača
Vyhotovenie
XV2A
Prírubovo centrovaný so spojkou
Hriadeľ snímača
Ľubovoľný
6 mm
10 mm
12 mm
11 mm
Centrovanie
Ľubovoľný
50 mm
50 mm
80 mm
85 mm
Pripravené zákazníkom, alebo objednané zákazníkom od SEW-EURODRIVE
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
149
9
kVA
i
9.12
f
n
Technické údaje
Údaje na typovom štítku
P Hz
Údaje na typovom štítku
Nasledujúca tabuľka obsahuje vysvetlenie všetkých údajov, ktoré sa môžu vyskytovať
na typovom štítku:
Značka
Význam
Značka CE na vyhlásenie zhody s európskymi smernicami, napr. smernica o nízkom
napätí
Značka ATEX na vyhlásenie zhody s európskou smernicou 94/9/ES
Značka VIK na potvrdenie zhody so smernicou Združenia priemyselných strojov (V.I.K.)
150
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Prevádzkové poruchy
Údaje na typovom štítku
10
10
Prevádzkové poruchy
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu.
Smrť alebo ťažké poranenie.
•
•
Pred začiatkom práce odpojte motor od napätia.
Zaistite motor proti neúmyselnému zapnutiu.
POZOR!
Povrchy pohonu počas prevádzky môžu dosiahnuť vysoké teploty.
Nebezpečenstvo popálenia.
•
Pred začiatkom prác nechajte vychladnúť motor.
POZOR!
Nesprávne odstránenie poruchy môže mať za následok poškodenie pohonu.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd.
•
Dodržujte tieto pokyny:.
•
Používajte len originálne náhradné dielce podľa príslušných platných zoznamov
dielcov!
•
Bezpodmienečne dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách!
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
151
Prevádzkové poruchy
Poruchy motora
10
10.1
Poruchy motora
Porucha
Možná príčina
Náprava
Motor sa nerozbieha
Prívodný kábel je prerušený
Skontrolujte a prípadne opravte prípojky a svorky
Brzda neodbrzďuje
Pozri kap. "Poruchy na brzde"
Prepálené poistky prívodov
Vymeňte poistky
Aktivovala sa ochrana (istič) motora
Skontrolujte správne nastavenie ochrany motora (ističa),
prúdové údaje na typovom štítku
Motor sa nerozbehne alebo
sa rozbieha ťažko
Motor sa v zapojení do
hviezdy nerozbieha, len
v zapojení do trojuholníka
Stýkač motora nespína
Skontrolujte riadenie stýkača motora
Chyba v riadení alebo procese riadenia
Dodržte, resp. upravte postupnosť spínania
Motor je navrhnutý na zapojenie do trojuholníka, avšak je zapojený do hviezdy
Opravte zapojenie z hviezdy do trojuholníka; dodržujte
schému zapojenia
Motor je navrhnutý na zapojenie do dvojitej
hviezdy, avšak je zapojený len do hviezdy
Opravte zapojenie z hviezdy do dvojitej hviezdy; dodržujte schému zapojenia
Napätie a frekvencia sa najmä pri spúšťaní
výrazne líšia od menovitých hodnôt
Zabezpečte lepšie pomery v sieti, znížte zaťaženie siete;
Skontrolujte prierezy prívodov príp. použite vodiče s väčšími prierezmi
Nedostatočný krútiaci moment pri zapojení
do hviezdy
Pokiaľ v zapojení do hviezdy nie je príliš vysoký spínací
prúd (dodržujte predpisy dodávateľa elektrickej energie),
zapojte priamo do hviezdy;
Skontrolujte konfiguráciu a prípadne použite väčší motor
alebo špeciálne vyhotovenie (konzultujte so SEWEURODIRVE)
Porucha kontaktov v prepínači hviezda trojuholník
Skontrolujte príp. vymeňte spínač;
Skontrolujte prívody
Nesprávny smer otáčania
Motor je chybne pripojený
Prehoďte dve fázy motora
Motor vrčí a tečie ním veľký
prúd
Brzda neodbrzďuje
Pozri kap. "Poruchy na brzde"
Chybné vinutie
Motor je potrebné opraviť v odbornej dielni
Rotor zadŕha
Vypadávajú poistky, prípadne istič motora okamžite
spína
Skrat v prívode k motoru
Odstráňte skrat
Nesprávne zapojené prívody
Opravte zapojenie; dodržujte schému zapojenia
Skrat v motore
Chybu dajte odstrániť v odbornej dielni
Spojenie na kostru v motore
Veľký pokles otáčok pri zaťažení
Motor sa príliš silno zahrieva
(zmerať teplotu)
152
Preťaženie motora
Zmerajte záťaž, skontrolujte konfiguráciu a prípadne použite väčší motor alebo znížte zaťaženie
Pokles napätia
Skontrolujte prierezy prívodov príp. použite vodiče s väčšími prierezmi
Preťaženie
Zmerajte záťaž, skontrolujte konfiguráciu a prípadne použite väčší motor alebo znížte zaťaženie
Nedostatočné chladenie
Upravte prívod chladiaceho vzduchu, resp. uvoľnite chladiace cesty, prípadne použite externý ventilátor. Skontrolujte, resp. očistite alebo vymeňte vzduchový filter
Teplota okolia je príliš vysoká
Dodržujte povolený teplotný rozsah, resp. znížte
zaťaženie
Motor je zapojený do trojuholníka namiesto
predpokladaného zapojenia do hviezdy
Zmeňte zapojenie, dodržte schému zapojenia
Prívod má uvoľnený kontakt alebo svorku
(chýba jedna fáza)
Upevnite kontakt, skontrolujte prívody; dodržujte schému
zapojenia
Spálená poistka
Nájdite a odstráňte príčinu; vymeňte poistky
Sieťové napätie sa od menovitého napätia
motora líši o viac než 5 % (rozsah A) /
10 % (rozsah B).
Prispôsobte motor napätiu siete
Prekročený menovitý druh zaťaženia (S1
až S10, DIN 57530), napr. príliš častým
spínaním
Menovitý druh zaťaženia motora sa musí prispôsobiť
požadovaným prevádzkovým podmienkam; prípadne
požiadajte odborníka o určenie správneho pohonu
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Prevádzkové poruchy
Poruchy motora
Porucha
Možná príčina
Náprava
Príliš silný hluk
Guľôčkové ložiská sú namáhané pnutím,
sú znečistené alebo poškodené
Znovu vzájomne polohujte motor a pracovný stroj, skontrolujte valivé ložiská, resp. ich vymeňte.Pozri kapitolu
"Povolené typy valivých ložísk" (→ str. 145).
Vibrácie rotujúcich častí
Zistite príčinu príp. nevyváženosť, túto odstráňte, dodržte
metódu vyváženia
Cudzie teleso v prívode chladiaceho
vzduchu
Vyčistite prívody chladiaceho vzduchu
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
10
153
Prevádzkové poruchy
Poruchy brzdy
10
10.2
Poruchy brzdy
Porucha
Možná príčina
Náprava
Brzda neodbrzďuje
Nesprávne napätie na ovládaní brzdy
Pripojte správne napätie; údaje brzdového napätia na typovom
štítku
Ovládanie brzdy nefunguje
Obnovte ovládanie brzdy, skontrolujte odpory a izoláciu brzdových cievok (hodnoty odporov pozri v kapitole "Odpory")
Skontrolujte príp. vymeňte spínače
Kvôli opotrebovanému brzdovému obloženiu bola prekročená maximálna prípustná
veľkosť pracovnej vzduchovej medzery
Zmerajte, resp. nastavte pracovnú vzduchovú medzeru,.
Pozri nasledujúce kapitoly:
• "Nastavenie pracovnej vzduchovej medzery bŕzd BE05BE32"
Pri poklese hrúbky nosiča obloženia pod prípustnú hodnotu
vymeňte nosič obloženia.
Pozri nasledujúce kapitoly:
• "Nosič obloženia Brzdy BE05-BE32 vymeniť"
Úbytok napätia vo vedení > 10 %
Zabezpečte správne prívodné napätie, skontrolujte údaje brzdového napätia na typovom štítku a prierez prívodných vodičov k brzde, príp. zväčšte prierez
Nedostatočné chladenie, brzda je príliš
horúca
Priveďte chladiaci vzduch príp. uvoľnite vzduchové cesty,
skontrolujte príp. vyčistite alebo vymeňte vzduchový filter.
Vymeňte brzdový usmerňovač BG za typ BGE
Skrat vo vinutí brzdovej cievky alebo spojenie na kostru
Skontrolujte odpory a izoláciu brzdových cievok (hodnoty
odporov pozri v kapitole "Odpory");
Kompletne vymeňte brzdu s ovládaním brzdy (odborná dielňa),
Skontrolujte príp. vymeňte spínače
Chybný usmerňovač
Vymeňte usmerňovač a brzdovú cievku, príp. je hospodárnejšie vymeniť kompletnú brzdu
Nesprávne nastavená pracovná vzduchová
medzera
Zmerajte, resp. nastavte pracovnú vzduchovú medzeru.
Pozri nasledujúce kapitoly:
• "Nastavenie pracovnej vzduchovej medzery bŕzd BE05BE32"
Pri poklese hrúbky nosiča obloženia pod prípustnú hodnotu
vymeňte nosič obloženia.
Pozri nasledujúce kapitoly:
• "Výmena nosiča obloženia brzdy BE05-BE32"
Opotrebované brzdové obloženie
Vymeňte celé brzdové obloženie.
Pozri nasledujúce kapitoly:
• "Výmena nosiča obloženia brzdy BE05-BE32"
Nesprávny brzdiaci moment
Skontrolujte konfiguráciu a príp. zmeňte brzdný moment, pozri
kapitolu "Spínací výkon, pracovná vzduchová medzera, brzdné
momenty"
• zmenou druhu a počtu brzdových pružín.
Pozri nasledujúce kapitoly:
– "Zmena brzdného momentu brzdy BE05-BE32" (→ str.
119)
• výberom inej brzdy
Pozri kapitolu "Priradenie brzdného momentu"
Pracovná vzduchová medzera je taká veľká,
že dosadajú nastavovacie matice ručného
odbrzdenia
Nastavte pracovnú vzduchovú medzeru.
Pozri nasledujúce kapitoly:
• "Nastavenie pracovnej vzduchovej medzery bŕzd BE05BE32"
zariadenie na ručné odbrzdenie nie je
správne nastavené
Správne nastavte nastavovaciu maticu ručného odbrzdenia
Pozri nasledujúce kapitoly:
• "Zmena brzdného momentu brzdy BE05-BE32"
(→ str. 119)
Brzda je zaistená ručným odbrzdením HF
Uvoľnite príp. odstráňte závitový kolík
Brzda je pripojená len na strane striedavého
napätia
Zapojte na strane striedavého aj jednosmerného napätia,
(napr. dodatočnou inštaláciou prúdového relé SR na BSR);
dodržujte schému zapojenia
Brzda nebrzdí
Brzda nebrzdí
Brzda účinkuje oneskorene
154
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Prevádzkové poruchy
Poruchy pri prevádzke s frekvenčným meničom
Porucha
Možná príčina
Náprava
Hluk v oblasti brzdy
Opotrebovanie ozubenia na nosiči obloženia alebo unášača skokovitým nábehom
Skontrolujte konfiguráciu a v príp. potreby vymeňte nosič obloženia
Pozri nasledujúce kapitoly:
• "Výmena nosiča obloženia brzdy BE05-BE32"
V odbornej dielni dajte vymeniť unášač
Kyvné momenty vplyvom chybne nastaveného frekvenčného meniča
Skontrolujte príp. upravte nastavenie frekvenčného meniča
podľa jeho prevádzkového návodu.
10.3
10
Poruchy pri prevádzke s frekvenčným meničom
Pri prevádzke motora s frekvenčným meničom sa môžu tiež vyskytnúť príznaky popísané v kapitole "Poruchy motora". Význam týchto problémov a pokyny na ich riešenie nájdete v návode na použitie frekvenčného meniča.
10.4
Likvidácia
Motory likvidujte podľa ich povahy a existujúcich predpisov, napr. ako:
10.5
•
železo
•
hliník
•
meď
•
plasty
•
elektronické súčiastky
•
oleje a tuky (žiadne zmesi s rozpúšťadlami)
Oddelenie služieb zákazníkom
Keď potrebujete pomoc nášhooddelenia služby zákazníkom, prosíme vás
o nasledujúce údaje:
•
údaje z typového štítka (úplné)
•
druh a rozsah poruchy
•
čas a okolnosti vzniku poruchy
•
pravdepodobná príčina
•
Podmienky prostredia, ako napr.:
•
teplota prostredia
•
vlhkosť vzduchu
•
nadmorská výška inštalácie
•
znečistenie
•
atď.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
155
Príloha
Schémy zapojenia
11
11
Príloha
11.1
Schémy zapojenia
UPOZORNENIE
Pripojenie motora sa vykonáva výlučne podľa schémy zapojenia alebo prepojenia,
ktorá je priložená k motoru. Nasledujúca kapitola obsahuje len výber bežných variantov zapojenia. Platné schémy zapojenia vám bezplatne poskytne firma SEWEURODRIVE.
11.1.1 Schéma R13 (68001 xx 06)
Zapojenie Ö
Nasledujúci obrázok znázorňuje zapojenie Ö pre nízke napätie.
W2
(T6)
[2]
U2
(T4)
V2
(T5)
U1
[3] (T1)
V1
(T2)
W1
(T3)
L2
L3
[1]
U2
(T4)
V2
W2
(T5) (T6)
U1
(T1)
V1
W1
(T2) (T3)
L1
242603147
[1] Vinutie motora
[2] Svorkovnica motora
[3] Prívody
Zapojenie Õ
Nasledujúci obrázok znázorňuje zapojenie Õ pre vysoké napätie.
U2
(T4)
[1]
V2
(T5)
W2
(T6)
U1
(T1)
V1
(T2)
W1
(T3)
[3]
W2
(T6)
[2]
U2
(T4)
V2
(T5)
U1
(T1)
V1
(T2)
W1
(T3)
L1
L2
L3
242598155
[1] Vinutie motora
[2] Svorkovnica motora
[3] Prívody
Zmena smeru otáčania: Prehodenie 2 prívodov, L1-L2.
156
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Príloha
Schémy zapojenia
11
11.1.2 Schéma C13 (68184 xx 08)
Zapojenie Ö
Nasledujúci obrázok znázorňuje zapojenie Ö pre nízke napätie.
[1]
U1 W2 V1 U2 W1 V2
U2
V2
W2
[2]
U1
V1
W1
[3]
PE L1
L2
L3
2931852427
[1] Vinutie motora
[2] Svorkovnica motora
[3] Prívody
Zapojenie Õ
Nasledujúci obrázok znázorňuje zapojenie Õ pre vysoké napätie.
U1 W2 V1 U2 W1 V2
[1]
U2
V2
W2
[2]
U1
V1
W1
[3]
PE L1
L2
L3
2931850507
[1] Vinutie motora
[2] Svorkovnica motora
[3] Prívody
Zmena smeru otáčania: Prehodenie 2 prívodov, L1-L2.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
157
Príloha
SnímačES7. / AS7. / EG7. / AG7.
11
11.2
SnímačES7. / AS7. / EG7. / AG7.
Pri pripojení snímača dodržiavajte pokyny, uvedené v kapitole "Pripojenie snímača".
+UB
A A B B C C D D
2639255051
AS7W,
AG7W
AS7Y,
AG7Y
ES7C,
EG7C,
ES7R,
EG7R
ES7S,
EG7S
+UB
+UB
+UB
+UB
DGND
DGND
DGND
DGND
Cos+
Cos+
A
Cos+
+UB
A
A
B
B
C
Cos-
Cos-
A
Cos-
Sin+
Sin+
B
Sin+
Sin-
Sin-
B
Sin-
–
Clock+
C
C
C
–
Clock-
C
C
D
Data+
Data+
–
Data+
D
Data-
Data-
–
Data-
3865235083
158
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Príloha
Svorková lišta 1 a 2
11.3
11
Svorková lišta 1 a 2
Nasledujúci obrázok uvádza usporiadanie svorkovej lišty pri rôznych polohách svorkovej skrine.
Poloha svorkovej skrine 1 a 3 na príklade 31)
Poloha svorkovej skrine 2 a X na príklade X1)
[2]
[b]
[3]
[1]
[a]
[x]
[a]
9007202526572427
1) Ak nie je k dispozícii svorková lišta 1, potom namiesto nej možno namontovať svorkovú lištu 2 na pozíciu
svorkovej lišty 1.
[1]
[2]
[3]
Poloha svorkovej skrine 1
Poloha svorkovej skrine 2
Poloha svorkovej skrine 3
[X]
[A]
[B]
Poloha svorkovej skrine X
Svorková lišta 1
Svorková lišta 2
V závislosti od vyhotovenia svorkovej skrine a pripojených doplnkov môžu svorky rôzne
vyzerať a byť rôzne usporiadané.
UPOZORNENIE
•
•
Pred odstránením svorkovej lišty 2 už pripojené vedenia uvoľnite.
Vedenia musia byť pred pripojením rovné, žiadne ohyby ani skrútenia.
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
159
Príloha
Externý ventilátor VE
11
11.4
Externý ventilátor VE
11.4.1 Elektrické pripojenie, konštrukčný rad IL (príloha 1)
Elektrické pripojenie typ motora B20...C60
3~ Õ
Zapojenie do
hviezdy
PE T1
T2
L1
L2
U1
L3
V1
U2
PE
W1
V2
Elektrické pripojenie typ motora D48...F50
W2
W2
U2
V2
T2
12
U1
L1
V1
L2
W1
L3
11
T1
L1
U1
U2
3~ Ö
Zapojenie do trojuholníka
PE T1
T2
L1
L2
U1
L3
V1
U2
V2
PE
W1
W2
W2
U2
V2
T2
12
U1
L1
V1
L2
W1
L3
11
T1
L1
L2
L3
V1
V2
L2
U1
V1
U2
1~ Ø (Ö)
Trojuholník
Steinmetz
PE T1
T2
L1
N
U1
V1
PE
L1
W1
W2
W2
W2
U2
V2
U1
L
V1
N
W1
T2
12
U1
U1
L1
V1
L2
W1
L3
W2
U2
V2
U1
L1
V1
L2
W1
L3
W1
V2
W2
V1
W1
N
11
T1
U2
160
V2
L3
C
C
V2
U2
C
W1
C
U2
W2
U1 (T1) = čierne
V1 (T2) = svetlomodré
W1 (T3) = hnedé
U2 (T4) = zelené
V2 (T5) = biele
W2 (T6) = žlté
V2
W2
W2
U2
V2
U1
L
V1
N
W1
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Príloha
Externý ventilátor VE
11
11.4.2 Rozsah napätia, konštrukčný rad IL
Rozsah napätia, konštrukčný rad IL
Trojfázový motor 3 ~ 230V/400V
Typ prevádzky
Bg
Typ motora
Priemer
ventilátora
Rozsah napätia
(mm)
(A)
50 Hz
1 ~Ø (Ö)
3 ~Õ
3~Ö
max. povo- max. príkon max. pov.
lený prúd
teplota
okolia
(W)
60 Hz
63
B20 2 – 2
118
230 – 277
230 – 277
0,12
32
60
71
B20 2 – 2
132
230 – 277
230 – 277
0,12
33
60
80
B20 2 – 2
150
230 – 277
230 – 277
0,14
37
60
90
B31 2 - 2
169
220 – 277
220 – 277
0,29
65
60
100
B31 2 - 2
187
220 – 277
220 – 277
0,30
75
60
112
B31 2 - 2
210
220 – 277
220 – 277
0,37
94
60
132
C35 2 - 2
250
230 – 277
230 – 277
0,57
149
60
132
C35 4 - 2
250
230 – 277
230 – 277
0,28
67
60
160 – 200
C60 4 - 2
300
230 – 277
230 – 277
0,97
253
40
160 – 200
C60 4 - 2
300
230 – 277
230 – 277
0,45
112
40
63
B20 2 – 2
118
346 – 525
380 – 575
0,07
28
60
71
B20 2 – 2
132
346 – 525
380 – 575
0,06
31
60
80
B20 2 – 2
156
346 – 525
380 – 575
0,06
34
60
90
B31 2 - 2
169
346 – 525
380 – 575
0,22
91
60
100
B31 2 - 2
187
346 – 525
380 – 575
0,22
91
60
112
B31 2 - 2
210
346 – 525
380 – 575
0,20
103
60
132
C35 2 - 2
250
346 – 525
380 – 575
0,33
148
60
132
C35 4 - 2
250
346 – 525
380 – 575
0,21
81
60
160 – 200
C60 2 - 2
300
346 – 525
380 – 575
0,47
360
40
160 – 200
C60 4 - 2
300
346 – 525
380 – 575
0,35
118
40
204-249
D48 4 – 2
375
346 – 525
380 – 575
0,43
262
40
250-450
F50 4 –-2
470
346 – 525
380 – 575
0,83
505
40
63
B20 2 – 2
118
220 – 303
220 – 332
0,12
28
60
71
B20 2 – 2
132
220 – 303
220 – 332
0,11
31
60
80
B20 2 – 2
156
220 – 303
220 – 332
0,11
34
60
90
B31 2 - 2
169
220 – 303
220 – 332
0,38
91
60
100
B31 2 - 2
187
220 – 303
220 – 332
0,37
91
60
112
B31 2 - 2
210
220 – 303
220 – 332
0,35
103
60
132
C35 2 - 2
250
220 – 303
220 – 332
0,58
148
60
132
C35 4 - 2
250
220 – 303
220 – 332
0,38
81
60
160 – 200
C60 2 - 2
300
220 – 303
220 – 332
0,82
360
40
160 – 200
C60 4 - 2
300
220 – 303
220 – 332
0,62
118
40
204-249
D48 4 – 2
375
220 – 400
220 – 400
1,10
285
40
250-450
F50 4 -2
470
220 – 400
220 – 400
1,95
540
40
s referenčným štítom ložiska na strane b
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
161
Príloha
Návod na prevádzku a údržbu pre externý ventilátor WISTRO
11
11.5
Návod na prevádzku a údržbu pre externý ventilátor WISTRO
Postupujte podobné ako v návode na prevádzku a údržbu externého ventilátora
WISTRO:
NÁVOD NA PREVÁDZKU A ÚDRŽBU
EXTERNÉ VENTILÁTOROVÉ AGREGÁTY WISTRO S OCHRANOU PROTI EXPLÓZII pre použitie v oblastiach ohrozených prachom alebo plynmi
KONŠTRUKČNÝ RAD FLAI Bg 63 - 250
II 3 G Ex na IIC T3 Gc IP20
Prístroje na použitie v ostatných oblastiach, ohrozených výbuchom (cez deň)
Kategória 3 pre zónu 2 a 22
EX atmosféra G: GAS / D: horľavý prach - atmosféra
Ochrana pred explóziou
Ochrana pred vznietením nA: neiskrivý prevádzkový prostriedok; t : Ochrana uzávermi
Skupina explózií IIC: plyny skupiny IIC; IIIC: vodivý prach
Trieda teploty/maximálna povrchová teplota T3 = 200 °C
Úroveň ochrany prístroja Gc, Dc
Typ ochrany IP20 vstup a IP10 výstup sa týka vstupu/výstupu vzduchu.
Externý ventilátor je určený na chladenie elektromotorov v oblastiach Ex, v zónach 2 alebo 22. Chladený motor musí vyhovovať
smernici 94/9/EK. Max. prípustná povrchová teplota 120°C pre triedu prístrojov II 3D a T3 pre triedy prístrojov II 3G. Typ ochrany pre
motor a svorkovú skriňu je IP66.
Agregát je v zásade nevhodný na použitie v chemicky ovplyvnenej atmosfére, preto je tak isto nevhodný na prepravu horľavých tekutín. Inštalácia musí byť vykonaná tak, aby nedochádzalo k vibráciám.
X
- teploty okolia pre jednotlivé veľkosti sa nachádzajú v Prílohe 2.
- meranie maximálnej teploty povrchu sa vykoná odchýlkou napätia, uvedenej podľa IEC 60034-1 ±5 %, bez bezpečnostného faktora a bez nánosu prachu.
Príslušný bezpečnostný predpis ohľadom ochrany pred dotykom pohyblivých častíc podľa (DIN EN ISO 13857) je splnený.
Pred montážou treba dbať na to, aby sa koleso ventilátora pohybovalo ľahko a aby sa lopatky kolesa ventilátora neohli ani nedeformovali. Týmto spôsobom by mohla vzniknúť nevyváženosť, ktorá môže negatívne vplývať na životnosť. Stupeň ochrany IP 10 na
strane výstupu vzduchu musí zaistiť prevádzkovateľ na mieste použitia podľa IEC 60034-5.
Inštalácia prístroja sa musí vykonať v neprítomnosti výbušnej atmosféry odborne spôsobilým personálom a musí byť dokumentovaná
a potvrdená oprávnenou osobou.
162
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Príloha
Návod na prevádzku a údržbu pre externý ventilátor WISTRO
11
Elektrické pripojenie sa vykoná podľa typu prevádzky (jednofázová alebo trojfázová) podľa schémy pripojenia (pozri príloha).
Schéma pripojenia je vytlačená, prípadne prilepená na kryte svorkovnice, inak je potrebné pri pripojení dodržiavať ustanovenia normy
EN 60079-14.
Vnútri ležiace prípojky sa vytvoria pomocou skrutkovacích svoriek (uťahovací moment 1,2 + 1,5 Nm), pripájaný kábel musí byť vybavený izolovanými káblovými koncovkami, alebo izolovanými káblovými okami.
Vyvedené zátky (závit M16x1,5) sú určené iba pre prepravu. Pri použití v súlade s účelom sa tieto musia vymeniť za káblové priechodky, prípadne zátky, ktoré sú určené na použitie v oblastiach, ohrozených výbuchom plynov, pár, hmiel minimálne podľa stupňa
ochrany proti vznieteniu "n" a pre použitie v oblastiach, ohrozených explóziou horľavých prachov podľa typu ochrany proti vznieteniu
pomocou krytu "t". Priechodky vedení, prípadne zátky musia mať minimálne na prvej strane uvedené stavy noriem a zodpovedať minimálne IP 66. Preto musia káblové priechodky, prípadne zátky, zodpovedať pre oblasti a teploty okolia. Káblové priechodky musia byť
vhodné pre priemer vedenia.
Agregát sa musí uzemniť na kryt cez zemniacu prípojku.
Max. povolené prúdy sa nachádzajú v tabuľke "Rozsah prevádzkových napätí pre konštrukčný rad IL" (pozri príloha).
Kryt svorkovnice sa musí zaskrutkovať skrutkami po vykonaní elektrického pripojenia s uťahovacím momentom 5,5 - 6 Nm
Po montáži a uvedení do prevádzky treba vyskúšať skúšobný chod. Pri tom je potrebné dbať na to, aby sa smer otáčania kolesa ventilátora zhodoval so šípkou smeru otáčania na vnútornej ploche mriežky sania vzduchu a bol tak fúkaný do chladeného motora.
Pozor: V prípade chybného smeru otáčania je chladiaci výkon podstatne menší. Vzniká nebezpečenstvo prehriatia chladených častí
stroja.
V prevádzke sa musí dbať na to, aby zvlášť v atmosfére, obsahujúcej prach nevznikali zvlášť na lopatkách ventilátora nánosy prachu,
čím môžu vznikať nevyváženia, znižujúca životnosť a trenia, ktoré môžu viesť k vznieteniu. Toto platí aj pre atmosféru, obsahujúcu
častice, ako napríklad v drevospracujúcom priemysle, ako aj pri uhoľných mlynoch. Pre tieto, alebo podobné prípady použitia sa odporúča ochranná strieška.
Ochranná strieška sa dá ľahko namontovať aj neskoršie, uvoľnením štyroch skrutiek príruby (instar skrutky), zasunutím upevňovacieho uholníka a následným dotiahnutím skrutiek.
WISTRO agregáty sa spravidla dodávajú pripravené na montáž. Ložiská sú bezúdržbové pre životnosť 40 000 prevádzkových hodín.
V prípade dlhšej životnosti je potrebné vymeniť externý ventilátor za novú jednotku.
Opravy a zásahy do zariadenia je možné robiť len po predchádzajúcej konzultácii s firmou WISTRO.
Výrobca:
WISTRO Elektro - Mechanik GmbH
Berliner Allee 29-31
D 30855 Langenhagen
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
163
Vyhlásenie o zhode
Návod na prevádzku a údržbu pre externý ventilátor WISTRO
12
12
Vyhlásenie o zhode
UPOZORNENIE
Potvrdenie o typovej skúške podľa príslušnej európskej smernice bude dodané spolu
s pohonom. Uvedené miesto, ako aj technické detaily nájdete v priloženom potvrdení
o EU typovej skúške.
164
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Vyhlásenie o zhode
Trojfázové motory EDR.71 – EDR.225 v kategórii 2G a 2D
12.1
12
Trojfázové motory EDR.71 – EDR.225 v kategórii 2G a 2D
Vyhlásenie o zhode ES
6(:(852'5,9(*PE+&R.*
(UQVW%OLFNOH6WUD‰H'%UXFKVDO
QDYODVWQ~]RGSRYHGQRVĢSRWYUG]XMH]KRGXQDVOHGXM~FLFKYêURENRY
0RWRU\NRQãWUXNþQpKRUDGX
('56('5(
YRY\KRWRYHQt
*'
.DWHJyULD
*
'
2]QDþHQLH
,,*([H,,%7*E
,,*([H,,&7*E
,,*([H,,%7*E
,,*([H,,&7*E
,,'([WE,,,&7ƒ&'E
,,'([WE,,,&7ƒ&'E
SRGĐD
VPHUQLFH$WH[
(6
SRXåLWpKDUPRQL]RYDQpQRUP\
(1
(1
(1
(1
Bruchsal
Miesto
Dátum
Johann Soder
Technický riaditeľ
a) b)
a) Splnomocnenec pre vyhotovenie tohto vyhlásenia v mene výrobcu
b) Splnomocnenec pre zostavenie technickej dokumentácie
3054888203
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
165
Vyhlásenie o zhode
Trojfázové motory EDR.71 – EDR.225 v kategórii 3G a 3D
12
12.2
Trojfázové motory EDR.71 – EDR.225 v kategórii 3G a 3D
Vyhlásenie o zhode ES
6(:(852'5,9(*PE+&R.*
(UQVW%OLFNOH6WUD‰H'%UXFKVDO
QDYODVWQ~]RGSRYHGQRVĢSRWYUG]XMH]KRGXQDVOHGXM~FLFKYêURENRY
0RWRU\NRQãWUXNþQpKRUDGX
('56('5(
YRY\KRWRYHQt
*'
'
.DWHJyULD
*
'
2]QDþHQLH
,,*([Q$,,%7*F
,,*([Q$,,&7*F
,,'([WF,,,%7ƒ&'F
,,'([WF,,,%7ƒ&'F
,,'([WF,,,&7ƒ&'F
,,'([WF,,,&7ƒ&'F
SRGĐD
VPHUQLFH$WH[
(6
SRXåLWpKDUPRQL]RYDQpQRUP\
(1
(1
(1
(1
Bruchsal
Miesto
Dátum
Johann Soder
Technický riaditeľ
a) b)
a) Splnomocnenec pre vyhotovenie tohto vyhlásenia v mene výrobcu
b) Splnomocnenec pre zostavenie technickej dokumentácie
3055020939
166
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Vyhlásenie o zhode
Externý ventilátor VE
12.3
12
Externý ventilátor VE
EG-Konformitätserklärung
EC-Declaration of Confirmity
atex_kategorie.3D_20.10.2003
Produkt:
Fremdlüftungsaggregate IL 3D der Gerätgruppe II, Kategorie 3D
Typ B20-..-..IL/…… bis Typ C60-..-IL/……
WISTRO erklärt die Übereinstimmung des o.a. Produktes mit
Folgenden Richtlinien: 94/9/EG
Angewandte Normen: EN 60034, EN 50281-1-1, EN 50014
WISTRO trägt für die Ausstellung dieser EG-Konformitätserklärung die alleinige
Verantwortung. Die Erklärung ist keine Zusicherung im Sinne der Produkthaftung.
Product:
Forced ventilation units IL 3D of group II, category 3D
Typ B20.--.—IL/…… to typ C60-..-.. IL/……
WISTRO herewith declares the conformity of a. m. product with
following directive: 94/9/EC
Applied standards: EN 60034, EN 50281-1-1, EN 50014
WISTRO has the sole responsibility for issuing this EC declaration of conformity.
This declaration is not an assurance as defined by product liability.
Langenhagen, 21.10.2003
Geschäftsführer (W.Strohmeyer)
General Manager
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
167
Zoznam adries
13
13
Zoznam adries
Nemecko
Hlavné zastúpenie
Výrobný závod
Distribúcia
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Adresa poštovej schránky
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
[email protected]
Výrobný závod /
Priemyselných
prevodoviek
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str.10
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-2970
Service
Competence Center
Stred
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf
Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
[email protected]
Sever
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (pri Hanoveri)
Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
[email protected]
Východ
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (pri Zwickau)
Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
[email protected]
Juh
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (pri Mníchove)
Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
[email protected]
Západ
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (pri Düsseldorfe)
Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
[email protected]
Elektronika
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
[email protected]
Drive Service Hotline / 24-hodinová telefonická pohotovostná
služba
+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357
Ďalšie adresy servisných stredísk v Nemecku na požiadanie.
Francúzsko
168
Výrobný závod
Distribúcia
Servis
Haguenau
SEW-USOCOME
48-54 route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex
Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
[email protected]
Výrobný závod
Forbach
SEW-USOCOME
Zone industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex
Tel. +33 3 87 29 38 00
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Bordeaux
SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62 avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex
Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09
Lyon
SEW-USOCOME
Parc d'affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15
Nantes
SEW-USOCOME
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
F-44140 Le Bignon
Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Zoznam adries
13
Francúzsko
Paris
SEW-USOCOME
Zone industrielle
2 rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang
Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88
Ďalšie adresy servisných stredísk vo Francúzsku na požiadanie.
Alžírsko
Distribúcia
Alžír
REDUCOM Sarl
16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger
Tel. +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
[email protected]
http://www.reducom-dz.com
Buenos Aires
SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin
Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.com.ar
Melbourne
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043
Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
[email protected]
Sydney
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164
Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
[email protected]
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Brusel
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Service
Competence Center
Priemyselných
prevodoviek
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne
Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Minsk
SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk
Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
[email protected]
Sao Paulo
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia
Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496
Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
[email protected]
Sofia
BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia
Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
[email protected]
Argentína
Montážny závod
Distribúcia
Austrália
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Belgicko
Bielorusko
Distribúcia
Brazília
Výrobný závod
Distribúcia
Servis
Bulharsko
Distribúcia
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
169
Zoznam adries
13
Česká republika
Distribúcia
Praha
SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice
Tel. +420 255 709 601
Fax +420 220 121 237
http://www.sew-eurodrive.cz
[email protected]
Záhreb
KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
HR 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
[email protected]
Santiago de
Chile
SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Adresa poštovej schránky
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile
Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
[email protected]
Výrobný závod
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Tianjin
SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457
Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.com.cn
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Suzhou
SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
[email protected]
Guangzhou
SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530
Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267922
[email protected]
Shenyang
SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141
Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
[email protected]
Wuhan
SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan
Tel. +86 27 84478388
Fax +86 27 84478389
[email protected]
Xi'An
SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development
Zone
Xi'An 710065
Tel. +86 29 68686262
Fax +86 29 68686311
[email protected]
Chorvátsko
Distribúcia
Servis
Čile
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Čína
Ďalšie adresy servisných stredísk v Číne na požiadanie.
Dánsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Kodaň
SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve
Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
[email protected]
Káhira
Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo
Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/
[email protected]
Egypt
Distribúcia
Servis
170
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Zoznam adries
13
Estónsko
Distribúcia
Tallin
ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa
Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
[email protected]
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Lahti
SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
[email protected]
Výrobný závod
Montážny závod
Karkkila
SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.fi
Libreville
ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun
Tel. +241 741059
Fax +241 741059
[email protected]
Atény
Christ. Boznos & Son S.A.
12, K. Mavromichali Street
P.O. Box 80136
GR-18545 Piraeus
Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
[email protected]
Rotterdam
VECTOR Aandrijftechniek B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam
Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
Service: 0800-SEWHELP
http://www.sew-eurodrive.nl
[email protected]
Hong Kong
SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong
Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
[email protected]
Sídlo
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Vadodara
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat
Tel. +91 265 3045200,
+91 265 2831086
Fax +91 265 3045300,
+91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
[email protected]
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Chennai
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu
Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
[email protected]
Dublin
Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11
Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
[email protected]
http://www.alperton.ie
Fínsko
Gabon
Distribúcia
Grécko
Distribúcia
Holandsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Hong Kong
Montážny závod
Distribúcia
Servis
India
Írsko
Distribúcia
Servis
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
171
Zoznam adries
13
Izrael
Distribúcia
Tel-Aviv
Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon
Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
[email protected]
Iwata
SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818
Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373855
http://www.sew-eurodrive.co.jp
[email protected]
Johannesburg
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013
Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
[email protected]
Cape Town
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town
Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
[email protected]
Durban
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaco Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605
Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
[email protected]
Nelspruit
SEW-EURODRIVE (PTY) LTD.
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200
Tel. +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
[email protected]
Ansan-City
SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120
Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
[email protected]
Busan
SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270
Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
[email protected]
Douala
Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala
Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
[email protected]
Toronto
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, ON L6T 3W1
Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
[email protected]
Japonsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Juhoafrická republika
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Južná Kórea
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Kamerun
Distribúcia
Kanada
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
172
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Zoznam adries
13
Kanada
Vancouver
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street
Delta, BC V4G 1G1
Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
[email protected]
Montreal
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
Lasalle, PQ H8N 2V9
Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
[email protected]
Ďalšie adresy servisných stredísk v Kanade na požiadanie.
Kazachstan
Distribúcia
Alma-Ata
ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ"
пр.Райымбека, 348
050061 г. Алматы
Республика Казахстан
Тел. +7 (727) 334 1880
Факс +7 (727) 334 1881
http://www.sew-eurodrive.kz
[email protected]
Bogotá
SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá
Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
[email protected]
Distribúcia
Bejrút
Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut
Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
[email protected]
Jordánsko
Kuvajt
Saudská Arábia
Sýria
Bejrút
Middle East Drives S.A.L. (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut
Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
[email protected]
http://www.medrives.com
Alytus
UAB Irseva
Statybininku 106C
LT-63431 Alytus
Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.lt
Riga
SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga
Tel. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.com
[email protected]
Brusel
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.lu
[email protected]
Budapešť
SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18
Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
[email protected]
Johore
SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia
Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
[email protected]
Kolumbia
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Libanon
Litva
Distribúcia
Lotyšsko
Distribúcia
Luxembursko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Maďarsko
Distribúcia
Servis
Malajzia
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
173
Zoznam adries
13
Maroko
Distribúcia
Servis
Mohammedia
SEW EURODRIVE SARL
Z.I. Sud Ouest - Lot 28
2ème étage
Mohammedia 28810
Tel. +212 523 32 27 80/81
Fax +212 523 32 27 89
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.ma
Quéretaro
SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México
Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
[email protected]
Moss
SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss
Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
[email protected]
Auckland
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland
Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
[email protected]
Christchurch
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch
Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
[email protected]
Karáči
Industrial Power Drives
Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central
Commercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,
Karachi
Tel. +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
[email protected]
Lima
SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima
Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
[email protected]
Abidjan
SICA
Société industrielle & commerciale pour
l'Afrique
165, Boulevard de Marseille
26 BP 1115 Abidjan 26
Tel. +225 21 25 79 44
Fax +225 21 25 88 28
[email protected]
Łódź
SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Łódź
Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 49
http://www.sew-eurodrive.pl
[email protected]
Servis
Tel. +48 42 6765332 / 42 6765343
Fax +48 42 6765346
Linia serwisowa Hotline 24H
Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
[email protected]
Mexiko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Nórsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Nový Zéland
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Pakistan
Distribúcia
Peru
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Pobrežie Slonoviny
Distribúcia
Poľsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
174
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Zoznam adries
13
Portugalsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Coimbra
SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada
Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
[email protected]
Viedeň
SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien
Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://www.sew-eurodrive.at
[email protected]
Bukurešť
Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
011785 Bucuresti
Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
[email protected]
Petrohrad
ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
195220 St. Petersburg Russia
Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
[email protected]
Dakar
SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar
Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
[email protected]
http://www.senemeca.com
Singapúr
SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644
Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
[email protected]
Bratislava
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava
Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.sk
Žilina
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina
Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
Mobil +421 908 776 685
[email protected]
Banská Bystrica
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica
Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
Mobil +421 905 242 195
[email protected]
Košice
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice
Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
Mobil +421 907 671 976
[email protected]
Celje
Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje
Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
[email protected]
Rakúsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Rumunsko
Distribúcia
Servis
Rusko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Senegal
Distribúcia
Singapúr
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Slovensko
Distribúcia
Slovinsko
Distribúcia
Servis
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
175
Zoznam adries
13
Španielsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Bilbao
SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
[email protected]
Sharjah
Copam Middle East (FZC)
Sharjah Airport International Free Zone
P.O. Box 120709
Sharjah
Tel. +971 6 5578-488
Fax +971 6 5578-499
[email protected]
Belehrad
DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV sprat
SRB-11000 Beograd
Tel. +381 11 347 3244 /
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
[email protected]
Bazilej
Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel
Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
[email protected]
Jönköping
SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping
Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
[email protected]
Solaro
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)
Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
[email protected]
Chonburi
SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000
Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
[email protected]
Tunis
T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana
Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
[email protected]
Istanbul
SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi 400.Sokak
No:401
TR - 41480 Gebze, Instanbul
Tel. +90 262 999 1000
http://www.sew-eurodrive.com.tr
[email protected]
Dnepropetrovsk
SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk
Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
[email protected]
Spojené arabské emiráty
Distribúcia
Servis
Srbsko
Distribúcia
Švajčiarsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Švédsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Taliansko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Thajsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Tunisko
Distribúcia
Turecko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Ukrajina
Montážny závod
Distribúcia
Servis
176
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Zoznam adries
13
USA
Výrobný závod
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Juhovýchod
SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365
Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
[email protected]
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Severovýchod
SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014
Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
[email protected]
Stredozápad
SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373
Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
[email protected]
Juhozápad
SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237
Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
[email protected]
Západ
SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544
Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
[email protected]
Ďalšie adresy servisných stredísk v USA na požiadanie.
Veľká Británia
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Normanton
SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate
Normanton
West Yorkshire
WF6 1QR
Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
[email protected]
Drive Service Hotline / 24-hodinová telefonická pohotovostná
služba
Tel. 01924 896911
Valencia
SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo
Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
[email protected]
[email protected]
Hočiminovo
Mesto
Všetky odvetvia okrem prevádzky prístavov,
baníctva a prevádzok vrtných plošín:
Nam Trung Co., Ltd
250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town,
Binh Duong Province
HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street
District 10, Ho Chi Minh City
Tel. +84 8 8301026
Fax +84 8 8392223
[email protected]
[email protected]
khanh-nguyen@namtrung.com.vn
Prevádzky prístavov, baníctvo a prevádzky
vrtných plošín:
DUC VIET INT LTD
Industrial Trading and Engineering Services
A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02,
Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City
Tel. +84 8 62969 609
Fax +84 8 62938 842
totien@ducvietint.com
Nam Trung Co., Ltd
R.205B Tung Duc Building
22 Lang ha Street
Dong Da District, Hanoi City
Tel. +84 4 37730342
Fax +84 4 37762445
namtrunghn@hn.vnn.vn
Venezuela
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Vietnam
Distribúcia
Hanoj
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
177
Index
Index
A
AG7. ....................................................................56
AH7. ....................................................................56
Alternatívy pripojenia ..........................................19
AS7. ....................................................................56
B
BE05-BE2 .........................................................111
BE1-BE11 .........................................................112
BE20 .................................................................113
BE30-BE32 .......................................................114
Bezpečná prevádzka
motorov kategórie 3 ......................................65
motory kategórie 2 ........................................62
Bezpečnostné pokyny ...........................................8
elektrické pripojenie ......................................11
inštalácia ......................................................10
označenie v dokumentácii ..............................6
používanie na určený účel ..............................9
preprava .......................................................10
prevádzka .....................................................11
štruktúra v rámci odseku ................................6
štruktúra, vnorené ..........................................6
všeobecne ......................................................8
Bezpečnostné pokyny vzťahujúce sa na určitý
odsek ....................................................................6
Brzda
BE05-BE2 ...................................................111
BE1-BE11 ...................................................112
BE20 ...........................................................113
BE30-BE32 .................................................114
BE.. .............................................................141
brzdné momenty .........................................135
pracovná vzduchová medzera ...................135
spínací výkon .............................................135
Brzda BE spínanie ............................................141
Brzdné momenty ...................................... 134, 135
Brzdový usmerňovač ..........................................52
Č
Čistenie ...............................................................94
178
D
Demontáž inkrementálneho snímača ...96, 98, 100
EV..-, AV..- a XV. ....................................... 100
Demontáž snímača .......................................... 100
EV..-, AV..- a XV. ....................................... 100
Demontáž snímača absolútnych hodnôt .......... 100
Demontáž snímačov
EV..-, AV..- a XV.. ...................................... 100
Demontáž špeciálneho snímača ...................... 100
Demontáž, snímač ....................................... 96, 98
Dlhodobé skladovanie ........................................ 23
Doplnkové vybavenie ......................................... 53
prehľad ........................................................ 18
Doplnky .............................................................. 18
Druhy pripojenia motora ..................................... 47
Druhý koniec hriadeľa .................................. 35, 36
E
EG7. ................................................................... 56
EH7. ................................................................... 56
Elektrická inštalácia ........................................... 37
Elektrické pripojenie ........................................... 11
Elektromagnetická kompatibilita .............39, 64, 68
Elektrostatický náboj .......................................... 34
Equipment Protection Level (EPL) ..................... 20
ES7. ................................................................... 56
Externý ventilátor
návod na prevádzku a údržbu WISTRO .... 162
pripojenie v kategórii 3GD ........................... 56
rozsah napätia ........................................... 161
schéma pripojenia ..................................... 160
Externý ventilátor V ............................................ 56
Externý ventilátor VE
montáž ....................................................... 101
Externý ventilátor VE, schéma pripojenia ........ 160
Externý ventilátor /VE ........................................ 56
F
Frekvenčný menič ........................................ 60, 61
kombinácia pre kategóriu 2GD .................... 63
kombinácia pre kategóriu 3GD .................... 66
nastavenie parametrov pre kategóriu 2GD .. 83
nastavenie parametrov pre kategóriu 3GD .. 88
prevádzka .................................................... 60
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Index
H
Hnacie prvky, utiahnutie ......................................27
I
Inšpekcia brzdového motora
EDR 71 – EDR.225 ....................................110
Inšpekcia motorov
EDR. 71 – EDR.225 ...................................105
Inštalácia ...................................................... 10, 25
elektrická ......................................................37
mechanická ..................................................22
vo vlhkých priestoroch alebo na voľnom
priestranstve ....................................26
Intervaly prehliadok .............................................95
Intervaly prehliadok a údržby ..............................95
Intervaly údržby ...................................................95
Izolačný odpor .....................................................23
K
Kategória 2 .........................................................61
bezpečná prevádzka ....................................62
Kategória 2GD a 3GD .........................................44
ochranný istič motora ...................................45
snímač teploty (TF) ......................................45
Kategória 3
bezpečná prevádzka ....................................65
Kategória 3GD
pripojenie externého ventilátora ...................56
teplotný snímač (TF) ....................................45
Kategórie 2GD a 3GD
povrchové teploty .........................................44
triedy teploty .................................................44
Káblové prívody ..................................................37
KCC Radové svorky ............................................51
Kľudové vyhrievanie ...........................................43
Kľudový ohrev .....................................................58
Konfigurácia ........................................................72
Konštrukcia
brzdový motor ............................107, 108, 109
EDR.160 – EDR.180 ........................... 14, 103
EDR.160 – EDR.225 s BE ..........................109
EDR.200 – EDR.225 ........................... 15, 104
EDR.71 – EDR.132 ............................. 13, 102
EDR.71 – EDR.80 ......................................107
EDR.90 – EDR.132 s BE ............................108
motor ......................13, 14, 15, 102, 103, 104
Konštrukcia brzdového motora
EDR.160 – EDR.225 ..................................109
EDR.90 – EDR.132 ....................................108
Konštrukcia brzdových motorov
EDR.71 – EDR.80 ..................................... 107
Konštrukcia motorov .......................................... 12
Kruhová káblová koncovka, pripojenie .............. 49
Krycie veko .................................................. 35, 36
Krytie .................................................................. 94
KTY84-130 ......................................................... 54
L
Likvidácia ......................................................... 155
Ložiská motora ................................................... 95
M
Masívny drôt, pripojenie ..................................... 49
Mazanie
ložisko .......................................................... 95
Mazanie ložísk ................................................... 95
Medzná charakteristika ...................................... 70
Mechanická inštalácia ........................................ 22
Mechanické nadstavby ...................................... 18
Meranie odporu brzda ...................................... 139
Montáž
montážny prípravok snímača XH.A ............. 29
montážny prípravok snímača XV.A ............. 28
tolerancie ..................................................... 27
Montáž externého snímača ................................ 27
Montáž XH.A ...................................................... 29
Montáž XV.A ...................................................... 28
Montážny prípravok ........................................... 28
XV.A .......................................................... 100
Montážny prípravok snímača ............................. 28
Montáž, podmienky ............................................ 22
Motor
dlhodobé skladovanie .................................. 23
inštalácia ...................................................... 25
kategórie 2GD a 3GD .................................. 44
pripojenie cez radové svorky ....................... 51
vysušenie ..................................................... 23
Motory s ochranou do výbušného prostredia ..... 19
MOVITRAC® B ................................................... 64
N
Nadmorská výška inštalácie ............................... 43
Napätie impulzu ................................................. 60
Napätie medziobvodu ........................................ 61
Napätie na svorkách motora ........................ 69, 71
výpočet ........................................................ 72
Nastavenie parametrov
frekvenčný menič pre kategóriu 2GD .......... 83
frekvenčný menič pre kategóriu 3GD .......... 88
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
179
Index
Nastavenie pracovnej vzduchovej medzery
BE05 – BE32 ..............................................115
Náhradné diely ....................................................94
Nízkonapäťové elektrické zariadenia ..................37
O
Oblasť nízkych teplôt ..........................................94
Oddelenie služieb zákazníkom .........................155
Oddeľovací transformátor ...................................23
Odpory ..............................................................138
Ohrev ..................................................................58
Ochrana motora .............................. 44, 45, 64, 68
ochranný istič motora ...................................45
Ochrana proti explózii, Označenie ......................20
Ochrana proti korózii KS .....................................95
Ochranné zariadenia motora ..............................38
Ochranné zariadenie ...........................................46
Ochranný istič motora
kategória 2G, 2D a 2GD ...............................45
Ochranný kryt ............................................... 26, 36
Ochranný spínač motora .....................................46
Ochranný vodič ...................................................39
Opakované uvedenie do prevádzky ....................93
Opotrebovanie ....................................................95
Opravy ................................................................93
Osobitosti v spínanom režime .............................42
Osová sila, povolená .........................................126
Ovládanie brzdy ........................................... 38, 52
Označenie ATEX ..............................................150
Označenie CE ...................................................150
Označenie VIK ..................................................150
Označenie, typový štítok ...................................150
P
Pary ....................................................................43
Plyny ...................................................................43
Podmienky okolia
teplota okolia ................................................43
Podmienky prostredia .........................................43
škodlivé žiarenie ...........................................43
Pokyny
označenie v dokumentácii ..............................6
Pokyny na inštaláciu ...........................................37
Pokyny pri konfigurácii
osová sila ...................................................126
priečne sily .................................................126
Pomocné svorky, usporiadanie .........................159
Poruchy brzdy ...................................................154
Poruchy motora .................................................152
180
Poruchy pri prevádzke s frekvenčným
meničom .......................................................... 155
Používanie na určený účel ................................... 9
Povrchové teploty
kategórie 2GD a 3GD .................................. 44
Povrchový náter ........................................... 34, 94
Poznámka k autorským právam ........................... 7
Pracovná vzduchová medzera ......................... 135
Prach .................................................................. 43
Práca brzdy ...................................................... 135
Prehliadka .......................................................... 93
Preprava ............................................................ 10
Prevádzka na frekvenčnom meniči .................... 60
Prevádzka s frekvenčným meničom .................. 39
Prevádzka v spínanom režime ........................... 42
Prevádzkové poruchy ...................................... 151
Prevádzkové prúdy .......................................... 136
Prevodové motory ........................................ 64, 68
Priečna sila, povolená ...................................... 126
Pripojenie
kábel ............................................................ 95
motor ........................................................... 47
pokyny ......................................................... 47
schéma ........................................................ 47
snímač ......................................................... 57
Pripojenie brzdy ................................................. 52
Pripojenie motora ............................................... 47
cez radové svorky ........................................ 51
radová svorka KCC ..................................... 51
svorková doska ............................................ 48
Priradenie meniča
kategória 2GD ............................................. 63
kategória 3GD ............................................. 66
Priradenie motora a meniča
kategória 2GD ............................................. 63
kategória 3GD ............................................. 66
Prípad použitia konfigurácie
špeciálny ...................................................... 71
typický .......................................................... 69
Prípojka
uzemnenie ................................................... 50
Prípojka uzemnenia ........................................... 50
Prípravné práce pri údržbe motora a brzdy ........ 96
Prívod chladiaceho vzduchu .............................. 26
PT100 ................................................................ 55
Pulzné napätie ................................................... 60
R
Radová svorka ................................................... 51
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
Index
Radové svorky
KCC ..............................................................51
Rekuperácia ........................................................61
Remenica ............................................................26
RS .......................................................................90
Rúrkové káblové koncovky .................................48
S
Schémy zapojenia ...................................... 47, 156
snímač ........................................................158
zapojenie do hviezdy C13 ..........................157
zapojenie do hviezdyR13 ...........................156
zapojenie do trojuholníka C13 ....................157
zapojenie do trojuholníka R13 ....................156
Sieťové napätie ...................................................73
Sieťový filter ........................................................73
Signálne slová v bezpečnostných pokynoch ........6
Skladovanie, dlhodobé ........................................23
Skosenie .............................................................38
Skúšobná správa ................................................93
Sledovanie ..........................................................45
Smer otáčania motora .........................................91
Snímač ................................................................19
AG7. .............................................................56
AH7. .............................................................56
AS7. ..............................................................56
demontáž ......................................................96
EG7. .............................................................56
EH7. .............................................................56
ES7. ..............................................................56
externý, montáž ............................................27
pripojenie ......................................................57
schéma zapojenia ......................................158
technické údaje ..........................................147
Snímač otáčok pre dutý hriadeľ ..........................29
Snímač teploty KTY84-130 .................................54
Snímač teploty PT100 .........................................55
Snímač teploty TF ...............................................53
Snímač teploty / meranie teploty .........................18
Spínacie kontakty ......................................... 37, 81
Súvisiace podklady .............................................10
Svorková lišta, usporiadanie .............................159
Svorková skriňa
otočenie ........................................................30
so svorkovými doskami a s rámami
s ochranou proti pootočeniu ............32
uťahovacie momenty ....................................34
Svorkovnica ........................................................48
s pružinovými svorkami ................................30
Svorkovnica s pružinovými svorkami ................. 30
Š
Špeciálna konštrukcia ........................................ 22
T
Tabuľka mazív ................................................. 146
Technické údaje ............................................... 126
inkrementálny snímač otáčok s násuvným
hriadeľom ...................................... 147
inkrementálny snímač otáčok s plným
hriadeľom ...................................... 149
inkrementálny snímač otáčok s rozperným
hriadeľom ...................................... 147
montážny prípravok ................................... 149
snímač absolútnej hodnoty ........................ 148
snímač absolútnej hodnoty SSI ................. 147
Tepelná ochrana motora
kategória 2GD ............................................. 64
kategória 3GD ............................................. 68
Teplota ............................................................... 43
Teplotný snímač TF
kategórie 2GD a 3GD .................................. 45
Termistorový teplotný snímač
kategórie 2GD a 3GD .................................. 45
Tesnenia ............................................................ 43
Tesniace krúžky hriadeľa ................................... 93
TF ....................................................................... 53
Tolerancie pri montážnych prácach ................... 27
Trieda pevnosti, skrutky ..................................... 94
Triedy teploty
kategórie 2GD a 3GD .................................. 44
Typ ochrany proti zapáleniu ............................... 20
Typové označenie .............................................. 17
meranie teploty ............................................ 18
Typové označenie EDR
ďalšie vyhotovenia príslušenstva ................. 19
mechanické nadstavby ................................ 18
motory chránené pred explóziou ................. 19
snímač ......................................................... 19
snímač teploty a meranie teploty ................. 18
typový rad .................................................... 18
varianty pripojenia ....................................... 19
vetranie ........................................................ 19
vyhotovenia pohonu .................................... 18
Typový bod ........................................................ 79
Typový štítok ...................................................... 16
označenie .................................................. 150
Typy prevádzky .................................................. 59
Typy valivých ložísk ......................................... 145
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
181
Index
U
Usporiadanie svorkovej lišty .............................159
Uvedenie do prevádzky ......................................81
Uzávierka spätného chodu RS ...........................90
mazanie ........................................................92
Uzemnenie ..........................................................39
Uťahovacie momenty pre svorkovú skriňu ..........34
Ú
Údržba ................................................................93
V
Ventilácia ............................................................19
VE, Externý ventilátor .........................................56
Vnorené bezpečnostné pokyny .............................6
Všeobecné bezpečnostné pokyny ........................8
Vybavenie, doplnkové .................................. 18, 53
Vyhlásenie o zhode .................................... 44, 164
Vyhotovenia pohonu ...........................................18
Vyhotovenia príslušenstva ..................................19
mechanika ....................................................34
Vyhrievací pás ....................................................58
Vyrovnanie potenciálov .......................................38
Vysušenie motora ...............................................23
Výmena brzdových pružín
BE05-BE32 .................................................119
Výmena brzdy
EDR.71 – EDR.80 ......................................123
EDR.90 – EDR.225 ....................................124
Výmena nosiča obloženia
BE05-BE32 .................................................117
Výmena telesa magnetu
BE05-BE32 .................................................121
Výstupný filter .....................................................73
Z
Zabudovaný snímač ........................................... 56
Zapojenie ........................................................... 39
Zapojenie do hviezdy
C13 ............................................................ 157
R13 ............................................................ 156
Zapojenie do trojuholníka
C13 ............................................................ 157
R13 ............................................................ 156
Zaťaženie životného prostredia .......................... 43
Závitové otvory ................................................... 37
Zlepšenie uzemnenia ......................................... 39
Zmena brzdného momentu
BE05-BE32 ................................................ 119
Zmena smeru uzavretia ..................................... 90
W
WISTRO externý ventilátor ...............................162
182
Návod na obsluhu – Trojfázové motory EDR.71 – 225 s ochranou proti explózii
SEW-EURODRIVE—Driving the world
SEW-EURODRIVE
Driving the world
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
D-76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com
www.sew-eurodrive.com
Download

8 - SEW-Eurodrive