28. 11. 2012
M inist er st vo f inancií Slovenskej r epubliky - Pr akt ické pr í klady súvisiace s aplikáciou zákona o ERP
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Praktické príklady súvisiace s aplikáciou zákona o ERP
aktualizované dňa: 15. 12. 2011
Praktické príklady súvisiace s aplikáciou zákona o ERP
Aktualizované 30. 09. 2011
Otázka č. 1
Podľa prechodných ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zm ene a
doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zm enách v sústave
územ ných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP“)
postupujú podnikatelia vo vzťahu k pokladniciam a servisné organizácie vo vzťahu k tým to podnikateľom podľa
zákona o ERP od 01. 01. 2011. Avšak od 01. 03. 2009 je zrušená súčasná vyhláška č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia
evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov a podnikatelia, ako aj
servisné organizácie budú m usieť už od 01. 03. 2009 postupovať v zm ysle zákona o ERP. Uvedené si vysvetľujem e
tým spôsobom , že na všetky staré pokladnice sa vzťahuje odklad do 31. 12. 2011, a to aj sm erom k servisným
organizáciám , avšak, ak podnikateľ po 01. 03. 2009 bude chcieť do podnikania zaradiť novú pokladnicu, tak bude
m usieť postupovať už na základe zákona o ERP a servisná organizácia postupuje voči takém uto podnikateľovi tak
isto. Rovnako naopak platí, že pokladnice, ktoré boli certifikované a registrované správcom dane do 28. 02. 2009
nebudú potrebovať opätovnú certifikáciu a registráciu, označovanie plom bou a podobne. Je toto chápanie účinnosti
správne?
Podľa § 18 zákona o ERP podnikateľ, ktorý m á povinnosť používať pokladnicu na evidenciu tržieb m ôže používať
pokladnicu podľa doterajšieho predpisu – vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov najneskôr
do 31. decem bra 2011.
Z uvedeného vyplýva, že podnikateľ po 1. m arci 2009 m ôže používať pokladnicu, ktorá ešte nespĺňa požiadavky
ustanovené zákonom o ERP, ale spĺňa požiadavky vyplývajúce z vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z. z. v znení neskorších
predpisov. Podnikateľ na báze dobrovoľnosti m ôže po 1. m arci 2009 začať používať pokladnicu spĺňajúcu požiadavky
ustanovené zákonom o ERP (ďalej len „nová pokladnica“), t. j. povinnosť používať novú pokladnicu vzniká pre
všetkých podnikateľov až od
1. januára 2012.
Nadväzne na vyššie uvedenú skutočnosť, m ôžu byť aj po 1. m arci 2009 certifikované súčasné pokladnice. Súčasné
pokladnice, ktoré boli certifikované pred 1. m arcom 2009 a ktoré sa v zm ysle prechodných ustanovení m ôžu naďalej
používať
do 31. decem bra 2011, nem usia byť recertifikované, ak certifikát je platný a ani preregistrované na daňovom úrade.
Ak by došlo k úprave súčasnej pokladnice na podm ienky ustanovené zákonom o ERP, je potrebná recertifikácia,
ktorou akreditovaná osoba deklaruje splnenie podm ienok ustanovených zákonom o ERP na nové pokladnice. Takúto
úpravu je potrebné vykonať najneskôr do 31 .12. 2011.
Ak podnikateľ začal od 1. m arca 2009 svoju podnikateľskú činnosť a na evidenciu tržieb chcel používať novú
pokladnicu, tak táto už m usela byť podľa § 4 ods. 1 zákona o ERP do tohto term ínu certifikovaná, m usel jej byť
daňovým úradom pridelený daňový kód pokladnice, m usela byť označená plom bou a m usela spĺňať technické
požiadavky ustanovené osobitným predpisom . Ak sa podnikateľ rozhodol od 1. m arca 2009 používať súčasnú
pokladnicu, m ôže používať len takú, ktorá bola certifikovaná a bol jej pridelený daňový kód pokladnice, t. zn. že m usí
byť dodržaný postup podľa vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Z § 18 ods. 2 zákona o ERP vyplýva, že aj servisné organizácie postupujú podľa vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z. z. v znení
neskorších predpisov u podnikateľa, ktorý m ôže používať súčasnú pokladnicu, avšak tiež najneskôr do 31.
decem bra 2011.
Servisná organizácia bola povinná sa zaregistrovať podľa zákona o ERP od 1. septem bra 2008 najneskôr do 28.
februára 2009, ak začala vykonávať opravu a údržbu u podnikateľa, ktorý začal používať novú pokladnicu od 1. m arca
2009; tzn., že servisná organizácia bola povinná sa zaregistrovať, objednať si u Daňového riaditeľstva SR plom by
s tým , aby m ohla od 1. m arca 2009 uvádzať do prevádzky nové pokladnice a plniť si ďalšie povinnosti, ktoré jej vo
vzťahu k novým pokladniciam zo zákona o ERP vyplývajú. Zároveň sa m useli tiež registrovať aj servisné organizácie,
ktoré vykonávajú servis na súčasné pokladnice a nebudú vykonávať servis na nové pokladnice.
Pri rozšírení počtu pokladníc do pokladničného systém u po 1. m arci 2009 je m ožné použiť súčasnú pokladnicu, t. j.
súčasný pokladničný systém je m ožné rozšíriť o súčasnú pokladnicu, na ktorú bol vydaný certifikát a na ktorú sa pri
uvedení do prevádzky vzťahuje postup podľa vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov; takúto
pokladnicu je m ožné používať najneskôr do 31. decem bra 2011. Podnikateľ po 1. m arci 2009 však m ôže rozšíriť
www. f inance. gov. sk/ Def ault . aspx?Cat I D=7576
1/ 15
28. 11. 2012
M inist er st vo f inancií Slovenskej r epubliky - Pr akt ické pr í klady súvisiace s aplikáciou zákona o ERP
súčasný pokladničný systém aj o novú pokladnicu, na ktorú sa pri uvedení do prevádzky vzťahuje už postup podľa
zákona o ERP.
Podľa § 18a zákona o ERP sa vyššie uvedený postup nevzťahuje na podnikateľa, ktorém u vznikne povinnosť používať
elektronickú registračnú pokladnicu prvýkrát po 30. decem bri 2010, t. j. ide o podnikateľa, ktorý po
30. decem bri 2010 začína podnikať a vzťahuje sa na neho povinnosť používania pokladnice alebo ide o podnikateľa,
ktorý do 30. decem bra 2010 nem al povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu (nie však z dôvodu, že
uplatňoval postup podľa § 2 písm . c) vyhlášky), ale po 30. decem bri 2010, napr. rozšíril svoju podnikateľskú činnosť
o službu, ktorá je ustanovená v prílohe č. 1 cit. zákona (napr. podnikateľ vykonával opravy nákladných m otorových
vozidiel a rozšíri svoju činnosť aj o opravu osobných m otorových vozidiel). Takýto podnikateľ aj v prípade vystavenia
faktúry m usí používať pokladnicu a uplatňovať postup podľa cit. zákona.
Ak ide o podnikateľa, ktorý si už obstaral novú pokladnicu spĺňajúcu požiadavky zákona o ERP, ktorej bol pridelený
daňový kód pokladnice, je povinný pri prijím aní tržieb uplatňovať postup podľa cit. zákona na všetky vykonávajúce
činnosti (pôvodné aj nové). Ak by si podnikateľ neobstaral novú pokladnicu, m ám e za to, že by aj pri novej činnosti,
ktorú začne vykonávať m ohol postupovať podľa vyhlášky, t. j. používať starú pokladnicu, resp. uplatňovať postup
podľa § 2 písm . c) vyhlášky.
Otázka č. 2
Ktorá organizácia vykonáva certifikáciu pokladníc?
Akreditovaným i osobam i na účely certifikácie pokladníc sú EVPÚ, a. s. Nová Dubnica a TÜV SÜD Slovakia, s. r. o.,
Bratislava.
Otázka č. 3
Zo zákona o ERP vyplýva, že prostredníctvom dokladov označených ako "NEPLATNÝ DOKLAD" (nakoľko je presne
určené kedy sa vyhotovuje) nie je m ožné riešiť interné doklady používané, napr. v reštauračných pokladniciach na
evidenciu objednávok do kuchyne a do baru (prax je taká, že keď sa prijm e objednávka od hosťa, zaeviduje sa v
pokladnici a vytlačí sa objednávkový lístok do kuchyne či baru). Akým spôsobom je m ožné vytlačiť výstup tohto
charakteru na pokladnici či fiskálnej tlačiarni?
Zákon o ERP rieši problem atiku evidencie prijatých tržieb na pokladnici a ustanovuje, aké doklady m á pokladnica
vytlačiť a ako m usia byť označené. Povinným i výstupm i pokladnice teda sú pokladničné doklady (§ 2 písm . w ),
doklady ("NEPLATNÝ DOKLAD" a "VKLAD"), páska dennej uzávierky. Ak je v niektorých prevádzkach potrebné tlačiť aj
iné doklady - objednávkový lístok, zákon o ERP toto nerieši, t. j. nevylučuje vytlačenie aj iných dokladov. Pri tlači iných
dokladov vo vzťahu k zákonu o ERP však treba dodržať požiadavku ustanovenú v § 4 ods. 2 písm . a) bod 7, t. j.
vytlačenie ochranného znaku len na pokladničnom doklade (§ 2 písm . w ) a páske dennej uzávierky, a to až po
vytlačení iných údajov uvedených v § 8 ods. 1 a § 12 ods. 2. Je vecou výrobcu ako vyrieši tlač iných dokladov.
Otázka č. 4
Výrobca plánuje pripojenie zákazníckeho displeja k fiskálnej tlačiarni prostredníctvom kom unikačného kábla. Spĺňa
takéto spojenie požiadavku funkčného celku, ak výrobca zabezpečí takým to riešením fungovanie elektronického
registračného zariadenia podľa zákona o ERP?
Podľa § 2 písm . f) zákona o ERP fiskálnou tlačiarňou je elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou
pam äťou, vstavaným registračným program om , fiskálnou pam äťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka,
hodinam i, tlačiarňou a kom unikačným m odulom , ktoré tvoria jeden funkčný celok, pričom zobrazovacie zariadenie
m ôže byť pripojené k fiskálnej tlačiarni aj prostredníctvom kábla tak, aby pripojenie tohto kábla bolo priam o vo
fiskálnej tlačiarni, nie vonkajším vstupom (konektorom ) a fiskálna tlačiareň takto bude zaplom bovaná, čím bude
zabezpečená požiadavka funkčného celku.
Otázka č. 5
Požaduje zákon o ERP, aby údaje, ktoré budú zobrazované na zobrazovacom zariadení boli všetky vytlačené na
tlačiarni alebo postačuje, aby výstup z tlačiarne – pokladničný doklad m al len požadované zákonné náležitosti,
nakoľko, napr. v niektorých krajinách existuje požiadavka "čo na displeji to v tlači".
Podľa § 4 ods. 2 písm . a) druhý bod zákona o ERP m usí pokladnica zabezpečovať zhodu číselných údajov položiek
cien a celkovej sum y platenej ceny na pokladničnom doklade, v prevádzkovej pam äti a na zobrazovacom zariadení
pre zákazníka, t. j. nie všetkých údajov, tieto však m usia byť podľa § 8 ods. 1 cit. zákona vytlačené na pokladničnom
doklade; pokladničný doklad m ôže obsahovať aj ďalšie nepovinné údaje, napr. otváracie hodiny, poďakovanie za
návštevu.
Na zobrazovacom zariadení pre zákazníka sa m ôžu zobrazovať aj iné údaje, ako len číselné údaje položiek cien a
celkovej sum y platenej ceny, pričom tieto nie sú povinným i údajm i pokladničného dokladu.
Otázka č. 6
Pri registrácii servisnej organizácie daňový úrad nechcel akceptovať uvedený predm et podnikania „opravy a údržba
elektrických zariadení“ a trval na tom , že v živnostenskom oprávnení m usí byť uvedený ako predm et podnikania
„opravy a údržba elektronických registračných pokladníc“. Je takýto postup správny?
www. f inance. gov. sk/ Def ault . aspx?Cat I D=7576
2/ 15
28. 11. 2012
M inist er st vo f inancií Slovenskej r epubliky - Pr akt ické pr í klady súvisiace s aplikáciou zákona o ERP
Ministerstvo vnútra SR podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov zverejnilo na svojej internetovej stránke zoznam odporúčaných označení najčastejšie
používaných voľných živností a ich obsahové vym edzenie. Tento m ateriál však nem á charakter záväzného zoznam u
ohlasovacích voľných živností, z čoho vyplýva, že naďalej zostáva ponechaný právny stav, podľa ktorého m ôže
záujem ca o podnikanie na územ í SR uviesť aj iné označenie živnosti. Podm ienkou je, aby pri tom to postupe bola
dodržaná požiadavka určitosti a zrozum iteľnosti predm etu podnikania.
Vzhľadom na vyššie uvedené, uvádzanie predm etu podnikania v živnostenskom oprávnení, ako
opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov,
opravy a údržba elektrických zariadení,
m ontáž a opravy kancelárskej techniky,
poskytovanie softvéru a poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky,
opravy a m ontáž výpočtovej techniky a im podobné,
daňový úrad na účely splnenia podm ienky pre zápis do registra servisných organizácií podľa § 5 ods. 1 písm . a)
zákona o ERP akceptuje.
Otázka č. 7
Môže daňový úrad na účely registrácie servisnej organizácie uznať zm luvu z ktorej nie je zrejm é, že ide o servis
ERP?
Ak podnikateľ pri registrácii predloží zm luvu uzavretú s výrobcom alebo dovozcom alebo distribútorom pokladníc,
ktorej predm etom nebude vykonávanie opráv a údržby pokladníc, je potrebné túto skutočnosť považovať za
nesplnenie podm ienky podľa § 5 ods. 1 písm . b) zákona o ERP.
Ak pôjde o zm luvu, z ktorej nebude zrejm é, že je uzavretá s výrobcom alebo dovozcom alebo distribútorom
pokladníc, daňový úrad vyzve fyzickú osobu alebo právnickú osobu, aby nedostatok v určenej lehote odstránila
(napr. dodatkom k zm luve alebo novou zm luvou).
Otázka č. 8
Môže daňový úrad vydať rozhodnutie o zápise do registra servisných organizácii aj na necertifikované pokladnice?
Podľa § 4 ods. 1 písm . a) zákona o ERP podnikateľ na evidenciu tržieb m ôže používať len pokladnicu, na ktorú
akreditovaná osoba vydala certifikát.
Nadväzne na vyššie cit. skutočnosť, ako aj na to, že register vedený podľa § 6 ods. 8 zákona o ERP m á slúžiť pre
podnikateľov, ktorí m ajú povinnosť na účely evidencie tržieb evidovať prijaté platby na pokladnici, rozhodnutie
o zápise do registra nem ôže byť vydané na necertifikované pokladnice, tzn., že register m ôže obsahovať len typy
pokladníc, na ktoré bol vydaný certifikát.
Otázka č. 9
Bude servisná organizácia zaregistrovaná, ak nepredloží pri registrácii kópiu zm luvy o vykonávaní opráv a údržby
uzavretej s výrobcom ?
Podľa § 6 ods. 1 zákona o ERP zápis do registra vykoná daňový úrad servisnej organizácie, ak fyzická osoba alebo
právnická osoba uvedená v § 5 ods. 1 písm . a) okrem písom nej žiadosti predloží aj kópiu zm luvy podľa § 5 ods. 1
písm . b). Vzhľadom na túto skutočnosť, nie je m ožné na registráciu servisnej organizácie akceptovať, že zm luva nie
je uzavretá.
Otázka č. 10
Je pravda, že povinnosť používania pokladnice sa vzťahuje len na podnikateľské subjekty?
Podľa § 1 ods. 2 zákona o ERP povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu sa vzťahuje na fyzickú osobu
alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje službu podľa
prílohy č. 1 tohto zákona.
Z uvedeného vyplýva, že povinnosť používania pokladnice sa vzťahuje na podnikateľov, ktorí súčasne spĺňajú tieto
podm ienky:
·
·
na základe oprávnenia na podnikanie (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) predávajú tovar alebo
poskytujú službu podľa cit. vyhlášky alebo prílohy č. 1 cit. zákona,
prijím ajú úhradu v hotovosti alebo iným i platobným i prostriedkam i nahrádzajúcim i hotovosť.
Od 30. decem bra 2010 sa povinnosť používania pokladnice vzťahuje aj na zahraničnú fyzickú osobu alebo právnickú
osobu, ktorá na územ í Slovenskej republiky uskutočňuje predaj tovaru alebo poskytuje niektorú z vym edzených
služieb. To znam ená, že takýto podnikatelia m usia aj v prípade príležitostných predajov, napr. vianočné trhy, jarm oky
pokladnicu používať.
Otázka č. 11
www. f inance. gov. sk/ Def ault . aspx?Cat I D=7576
3/ 15
28. 11. 2012
M inist er st vo f inancií Slovenskej r epubliky - Pr akt ické pr í klady súvisiace s aplikáciou zákona o ERP
Kedy je oprávnený daňový úrad uložiť servisnej organizácii pokutu, ak táto vykonáva servis na súčasné pokladnice,
ale nie je zapísaná v registri servisných organizácií?
Podľa § 35 ods. 10 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zm enách v sústave územ ných finančných
orgánov v znení neskorších predpisov účinného od 1. m arca 2009 správca dane, ktorým je daňový úrad, uloží
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá uvádza pokladnicu do prevádzky alebo vykonáva opravu a údržbu
pokladníc, pokutu od 160 € do 1 600 €, ak nie je zapísaná v registri servisných organizácií podľa osobitného predpisu.
Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že pokutu daňový úrad uloží fyzickej osobe alebo právnickej osobe až od 1. m arca
2009 a len za porušenia zistené po tom to term íne.
Otázka č. 12
Môže byť podľa zákona o ERP vyhotovených v priebehu dňa aj viac denných uzávierok?
Podľa z § 2 písm . z) zákona o ERP dennou uzávierkou je tlačový výstup obsahujúci údaje o denných súhrnných
finančných operáciách týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby a podľa § 12 ods. 1 podnikateľ
z údajov v prevádzkovej pam äti vyhotovuje dennú uzávierku, pričom dennú uzávierku vyhotovuje len za dni,
v ktorých m al tržbu.
Z cit. ustanovení vyplýva, že denná uzávierka m ôže byť vykonaná len raz za deň. V prípade, že podnikateľ vykoná
dennú uzávierku do 24 hodiny daného dňa a bude predávať tovar alebo poskytovať službu aj po vykonaní tejto dennej
uzávierky, tržby z vyhotovených pokladničných dokladov budú započítané do dennej uzávierky nasledujúceho dňa.
Ak bude denná uzávierka vykonaná, napr. dňa 08. 07. 2009 o 6.00 hod. za tržby prijaté z predchádzajúceho dňa, t. j. 07.
07. 2009 a zároveň dňa 08. 07. 2009 o 19.00 hod. bude vykonaná denná uzávierka z tržieb prijatých dňa 08. 07. 2009, tieto
denné uzávierky aj napriek tom u, že sú vyhotovené dve v jeden deň sa považujú každá za jednu uzávierku, t. j.
v tom to prípade nejde o vyhotovenie dvoch denných uzávierok. Takýto postup vyplýva z ust. § 4 ods. 2 písm . a) prvý
bod zákona o ERP.
O dve denné uzávierky by išlo vtedy, ak by, napr. dňa 08. 07. 2009 za tržby prijaté v tento deň bola vyhotovená denná
uzávierka o 10.00 hod. a aj o 19.00 hod.; takýto postup by však nebol v súlade so zákonom .
Z uvedeného vyplýva, že podľa zákona nie je m ožné akceptovať vyhotovenie viac ako jednej dennej uzávierky.
Vzhľadom na to, že pre niektoré prevádzky s nočnou alebo nepretržitou službou (napr. lekárne, reštauračné
zariadenia, bary) povinnosť vykonávať len jednu dennú uzávierku, a to do 24. 00 hod. daného dňa prináša problém y,
je zákonom ustanovené, aby podnikatelia, ktorým takáto povinnosť nevyhovuje, m ohli vykonávať dennú uzávierku
kedykoľvek v priebehu dňa.
Otázka č. 13
Musí byť fiskálna pam äť zabezpečená plom bou a ak áno akou plom bou, výrobcu alebo tou, ktorú si zaobstará od
daňového riaditeľstva?
Zákon o ERP neustanovuje, že fiskálna pam äť m usí byť zabezpečená plom bou, ale ak sa výrobca rozhodne o takéto
zabezpečenie, m ôže ísť o plom bu výrobcu. Pokiaľ ide o plom bu podľa zákona o ERP, táto m usí byť um iestnená
v súlade s § 4 ods. 2 písm . b) pätnásty bod zákona o ERP.
Otázka č. 14
Musí sa podľa zákona o ERP zaznam enávať do fiskálnej pam äte aj doklad označený slovom „VKLAD"?
Pri riešení danej problem atiky je potrebné vychádzať :
- z § 2 písm . e) zákona o ERP, t. j. definície fiskálnej pam äte, ktorou je technické zariadenie um ožňujúce jednorazový a
trvalý zápis údajov z dennej uzávierky,
- z § 4 ods. 3 písm . b) zákona o ERP, podľa ktorého fiskálna pam äť m usí m ať dostatočnú kapacitu na zápis a
uchovanie údajov z denných uzávierok m inim álne za obdobie piatich rokov a
- z § 4 ods. 4 zákona o ERP, ktorý presne ustanovuje, ktoré údaje m usia byť vo fiskálnej tlačiarni zaznam enané, resp.
zaznam enávané.
S prihliadnutím na vyššie cit. ustanovenia a skutočnosť, že doklad označený slovom „VKLAD" je len dokladom , ktorý
ovplyvní v danom okam ihu výšku hotovosti uloženej v pokladnici a neovplyvní výšku tržieb zaznam enaných v
pokladnici, nem usí byť takto označený doklad zaznam enaný do fiskálnej pam äte.
Údaje z dokladu označeného slovom „VKLAD" budú kontrolovateľné prostredníctvom kontrolného záznam u (§ 2
písm . y) zákona o ERP). Číslovanie takéhoto dokladu bude sam ostatné, t. j. nezávislé od číslovania pokladničného
dokladu (§ 8 ods. 1 zákona o ERP).
Pokiaľ ide o uvádzanie údajov na doklade označenom slovam i „VKLAD", tieto sú ustanovené v § 8 ods. 2 zákona. Ako
vyplýva z § 2 písm . h) a aj z § 4 ods. 2 písm . a) deviateho bodu zákona o ERP „VKLAD“ nie je prijatá tržba, a preto tento
m á byť uskutočňovaný len v m ene platnej v Slovenskej republike a m ena vkladu na cit. doklade m ôže byť uvedená
ale nem usí.
www. f inance. gov. sk/ Def ault . aspx?Cat I D=7576
4/ 15
28. 11. 2012
M inist er st vo f inancií Slovenskej r epubliky - Pr akt ické pr í klady súvisiace s aplikáciou zákona o ERP
ale nem usí.
Otázka č. 15
Môže podnikateľ, ktorý nem á stále predajné m iesto, ale predáva tovar z pojazdnej predajne podľa zákona o ERP na
evidenciu prijatých tržieb používať len jednu pokladnicu?
Podľa § 3 ods. 4 zákona o ERP podnikateľ je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu na všetkých
predajných m iestach. Podnikateľ je povinný um iestniť elektronickú registračnú pokladnicu na predajnom m ieste tak,
aby údaje na zobrazovacom zariadení pre zákazníka boli zákazníkovi čitateľné.
Podľa § 13 ods. 1 zákona o ERP podnikateľ je povinný viesť knihu elektronickej registračnej pokladnice. Kniha
elektronickej registračnej pokladnice nem ôže obsahovať iné údaje alebo záznam y, ako sú uvedené vo vzore.
V knihe elektronickej registračnej pokladnice (príloha č. 3 k zákonu o ERP) sa v rám ci identifikačných údajov uvádza
aj predajné m iesto, ak je odlišné od sídla, ktoré je podnikateľ povinný podľa § 7 ods. 1 písm . a) zákona o ERP vyplniť
na účely pridelenia daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice. Ak však nejde o trvalé m iesto predaja, je
toto m ožné charakterizovať ako pojazdnú am bulantnú predajňu, t. j. prevádzkovú jednotku s pohyblivým
stanovišťom , resp. ako oficiálnu form u zásobovania v sídlach, bez vybudovanej stacionárnej siete m aloobchodu,
a preto ako predajné m iesto sa v knihe elektronickej registračnej pokladnice uvedie „am bulantný predaj“.
Z uvedeného vyplýva, že pri am bulantnom predaji je m ožné používať len jednu pokladnicu.
Obdobný postup sa uplatní aj v prípade, ak nejde o trvalé m iesto predaja, ale ide o dve m iesta, na ktorých dochádza
k evidovaniu tržieb v odlišnom čase; v takom to prípade je m ožné používať jednu pokladnicu, pričom v knihe
elektronickej registračnej pokladnice budú uvedené dve predajné m iesta a takáto elektronická registračná
pokladnica sa bude používať a označovať ako prenosná.
Otázka č. 16
Je povinnosť postupovať podľa zákona o ERP v prípade, ak ide o platbu vykonanú platobnou kartou cez internet a táto
je prostredníctvom sprostredkovateľa posielaná na účet predávajúceho ?
Podľa § 2 písm . h) zákona o ERP tržbou je platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom
m ieste v hotovosti alebo iným i platobným i prostriedkam i nahrádzajúcim i hotovosť, najm ä elektronickým i
platobným i prostriedkam i alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby, pričom tržbou
je aj platba prijatá ako preddavok a podľa písm . k) predajným m iestom je m iesto, kde sa prijím a tržba.
Podľa § 3 ods. 4 zákona o ERP podnikateľ je povinný používať pokladnicu na všetkých predajných m iestach, t. j.
m iestach kde sa prijím a tržba.
S prihliadnutím na skutočnosť, že platba platobnou kartou cez internet je prostredníctvom sprostredkovateľa
posielaná na účet predávajúceho, nie je povinnosť takto prijaté tržby evidovať na elektronickej registračnej
pokladnici.
Otázka č. 17
Čerpacia stanica je vybavená sam oobslužným platobným term inálom pre výdaj pohonných hm ôt. Toto zariadenie je
m ožné využiť pre bezobslužné čerpacie stanice, prípadne aj pre čerpacie stanice, kde v pracovnej dobe je obsluha
pri pokladnici a v nočných hodinách táto obsluha nie je zabezpečená. Platobný term inál je vybavený bežnou
tlačiarňou daňových dokladov. Je potrebné, aby nadväzne na nový zákon o ERP spĺňali aj takéto term inály požiadavky
ustanovené zákonom o ERP?
Podľa § 3 ods. 2 písm . a) štvrtý bod zákona o ERP sa povinnosť evidovať tržbu na pokladnici nevzťahuje na predaj
tovaru prostredníctvom predajných autom atov.
Nadväzne na uvedené sa na predaj pohonných hm ôt prostredníctvom autom atov (zariadení bez obsluhy), povinnosť
evidencie tržieb podľa zákona o ERP nevzťahuje, t. j. autom atická pokladňa, ktorá slúži na úhradu za predaj
pohonných hm ôt, nem usí spĺňať požiadavky podľa zákona o ERP.
Otázka č. 18
Je m ožné pri úhrade faktúry – pohľadávky vystaviť zákazníkovi iný ako pokladničný doklad?
Zákon o ERP rieši problem atiku evidencie prijatých tržieb na pokladnici a ustanovuje, aké doklady m á pokladnica
vytlačiť a ako m usia byť označené.
Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP pokladničný doklad – fiskálny doklad m usí obsahovať najm enej údaje uvedené v tom to
ustanovení; takýto pokladničný doklad m ôže obsahovať aj nefiskálne riadky. Ak pokladničný doklad – fiskálny doklad
bude takéto riadky obsahovať, bolo by vhodné, aby tieto boli vhodným spôsobom odlíšené od ostatných.
Pri úhrade pohľadávky je potrebné prijatú tržbu evidovať na elektronickej registračnej pokladnici, a to s prihliadnutím
www. f inance. gov. sk/ Def ault . aspx?Cat I D=7576
5/ 15
28. 11. 2012
M inist er st vo f inancií Slovenskej r epubliky - Pr akt ické pr í klady súvisiace s aplikáciou zákona o ERP
na to, že v prípade uhradenia vystavenej faktúry (pohľadávky) dochádza následne k prijatiu tržby za predaj tovaru
alebo poskytnutie služby. V takom to prípade podnikateľ k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka
pokladničný doklad (§ 8 ods. 2 zákona o ERP). Pri úhrade faktúry alebo jej časti (pohľadávky) sú ustanovené údaje,
ktoré pokladničný doklad nesm ie obsahovať (ide o údaje súvisiace s daňou z pridanej hodnoty), čím bol odstránený
problém , ktorý vznikol z dôvodu zákonom ustanovenej povinnosti evidovať na pokladnici tržbu prijatú pri úhrade
faktúry, resp. jej časti a vydávať pokladničný doklad.
Ak podnikateľovi podľa zákona o ERP vyplynula povinnosť používať pokladnicu, a tento sa rozhodne vystavovať
faktúry, ktoré budú uhradené bezhotovostne, nem usí takto prijatú tržbu evidovať v pokladnici, t. j. pokladnicu
nem usí m ať.
Ak podnikateľovi podľa zákona o ERP nevyplynula povinnosť používať pokladnicu (napr. poskytuje službu, ktorá nie je
ustanovená v prílohe č.1 zákona o ERP) a tento za poskytnutú službu vystaví faktúru, ktorá bude následne uhradená,
t. j. príjm e tržbu za úhradu pohľadávky v hotovosti, nie je povinný pri takejto úhrade používať pokladnicu.
Otázka č. 19
Vzťahuje sa povinnosť postupovať podľa zákona o ERP aj na službu - parkovanie prostredníctvom autom atov?
Podľa § 3 ods. 2 písm . b) štvrtý bod zákona o ERP sa povinnosť evidovať tržbu na pokladnici nevzťahuje na služby
poskytované prostredníctvom predajných autom atov.
Nadväzne na uvedené sa na služby ustanovené v prílohe č. 1 cit. zákona (3. Parkovacie služby) poskytované
prostredníctvom parkovacích autom atov (zariadení bez obsluhy) povinnosť evidencie tržieb podľa zákona o ERP
nevzťahuje.
Otázka č. 20
Kto m ôže vykonávať servis na pokladnice (m ôže to byť každá servisná organizácia, ktorá je zapísaná v registri
servisných organizácií alebo len tá, ktorá je uvedená ako servisná organizácia v servisnej knihe)?
Podľa § 7 ods. 1 písm . a) štvrtý bod zákona o ERP v knihe elektronickej registračnej pokladnice m usia byť uvedené
údaje o servisnej organizácii, ktorá pre podnikateľa vykonáva opravu a údržbu pokladnice, t. j. servis m ôže
vykonávať len servisná organizácia, ktorá je zaregistrovaná v registri a zároveň zapísaná v knihe elektronickej
registračnej pokladnice.
Otázka č. 21
Ak servis m ôže vykonávať iba servisná organizácia, ktorá je zapísaná v knihe elektronickej registračnej pokladnice,
ako sa bude postupovať v prípade, ak sa zákazník priam o obráti na inú servisnú organizáciu, ktorá nie je zapísaná
v knihe elektronickej registračnej pokladnice (je potrebný súhlas servisnej organizácie, ktorá je zapísaná v knihe
elektronickej registračnej pokladnice)?
Podnikateľ m á právo zm eniť servisnú organizáciu a zároveň m á povinnosť túto skutočnosť zm eniť aj v knihe
elektronickej registračnej pokladnice a oznám iť ju daňovém u úradu. Zákon o ERP neustanovuje, že by na zm enu
servisnej organizácie m usel byť súhlas predchádzajúcej servisnej organizácie.
Otázka č. 22
Ako sa bude postupovať, ak plom bu poruší iná servisná organizácia ako tá, ktorá nalepila plom bu na pokladnicu
(napr. pokladnica je prihlásená v Bratislave aj servisná organizácia je v Bratislave, ale pokladnica m á prevádzku v
Prešove a zákazník bude požadovať opravu v Prešove - (servisná organizácia, ktorá nalepila plom by m usí tieto
odovzdať na Daňové riaditeľstvo SR)?
Podľa § 16 ods. 6 zákona o ERP servisná organizácia vykonáva zúčtovanie plom b vo vzťahu k ich nakúpeném u
m nožstvu a nie vo vzťahu ku konkrétnej pokladnici, resp. podnikateľovi.
Otázka č. 23
Akým spôsobom m á zákazník nahlasovať poruchu pokladnice a akým spôsobom to m á evidovať servisná
organizácia (48 hod. lehota na odstránenie poruchy), aby servisná organizácia nem ohla byť postihnutá na základe
tvrdenia podnikateľa, ktoré je nepravdivé, ak porucha nebola nahlásená alebo zákazník odm ietol zaplatiť servisnej
organizácii za vycestovanie na m iesto podnikania?
Podľa § 5 ods. 2 písm . a) zákona o ERP servisná organizácia je povinná zabezpečiť vykonanie opravy ERP do 48 hodín
od nahlásenia jej poruchy alebo od odovzdania ERP do opravy.
S prihliadnutím na uvedené, odporúčam e uplatniť taký postup, ktorým zákazník vie preukázať nahlásenie poruchy,
napr. písom ne alebo elektronicky.
Pokiaľ ide o spôsob evidencie nahlásených porúch servisnej organizácii, táto skutočnosť je v kom petencii servisnej
organizácie.
Otázka č. 24
Od akého času začne plynúť lehota 48 hod. na odstránenie poruchy pre servisnú organizáciu? Je to od nahlásenia
poruchy alebo od doručenia pokladnice do opravy - § 5 zákona o ERP? (Príklad zákazník je z Bratislavy a servisná
organizácia je z Banskej Bystrice. Zákazník poruchu nahlási v piatok o 13.00 hod. Musí servisná organizácia
www. f inance. gov. sk/ Def ault . aspx?Cat I D=7576
6/ 15
28. 11. 2012
M inist er st vo f inancií Slovenskej r epubliky - Pr akt ické pr í klady súvisiace s aplikáciou zákona o ERP
vycestovať k zákazníkovi alebo m ôže požadovať od zákazníka doručenie a lehota začína plynúť až po doručení
k servisnej organizácii a končí pri doručení zákazníkovi alebo končí doručením prepravnej spoločnosti)?
Podľa § 5 ods. 2 písm . a) zákona o ERP servisná organizácia je povinná zabezpečiť vykonanie opravy pokladnice do 48
hodín od nahlásenia jej poruchy alebo od odovzdania pokladnice do opravy; ak začiatok alebo koniec tejto lehoty
pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, jej plynutie sa začína počítať od najbližšieho
nasledujúceho pracovného dňa a táto lehota končí najbližším nasledujúcim pracovným dňom .
Príklad:
Zákazník v piatok o 13.00 hod. nahlási poruchu – lehota na opravu 48 hod. uplynutie v nedeľu o 13.00 hod., ale
s prihliadnutím na to, že ide o nedeľu, plynutie lehoty sa začína počítať od najbližšieho nasledujúceho pracovného
dňa (od pondelka) a táto lehota končí najbližším nasledujúcim pracovným dňom (utorkom ). Obdobným spôsobom je
potrebné aplikovať plynutie lehoty v prípade, ak pokladnicu je potrebné odovzdať do opravy. Pre úplnosť uvádzam e,
že podľa § 10 ods. 1 zákona o ERP podnikateľ v prípade poruchy pokladnice túto odovzdáva servisnej organizácii a nie
prepravnej spoločnosti.
Otázka č. 25
Ako to bude pri fiskálnych tlačiarňach, ktoré uvedie servisná organizácia do prevádzky, ale PC a SW už zákazník m al a
boli inštalované inou spoločnosťou, nesie servisná organizácia zodpovednosť len za fiskálnu tlačiareň alebo nesie
zodpovednosť za celok, t. j. fiskálnu tlačiareň, PC, SW aj keď ich nedodala?
Pri posúdení predm etnej otázky je potrebné vychádzať z nasledovných ustanovení zákona:
podľa § 2 písm . a) druhý bod zákona elektronickou registračnou pokladnicou je počítač s vlastným
registračným program om a so sam ostatnou fiskálnou tlačiarňou a
-
podľa § 5 zákona servisná organizácia vykonáva opravu a údržbu elektronickej registračnej pokladnice.
Z uvedeného vyplýva, že servisná organizácia vykonáva servis pokladnice, nie iba fiskálnej tlačiarne, a to aj vzhľadom
na to, že sam otná fiskálna tlačiareň bez PC nie je funkčná.
Otázka č. 26
Ak je pokladnica na oprave v servisnej organizácii a sú vytlačené účtenky v tréningovom režim e, m usia sa odovzdať
zákazníkovi alebo stačí vykonať dennú uzávierku a vykonať zápis do knihy elektronickej registračnej pokladnice s
počtom vytlačených účteniek v tréningovom režim e?
V tom to prípade odporúčam e, aby servisnou organizáciou vytlačené účtenky v tréningovom režim e boli odovzdané
zákazníkovi a tento, aby zabezpečil ich uchovanie podľa § 9 ods. 5 zákona o ERP.
Do knihy elektronickej registračnej pokladnice sa uvedené údaje nezaznam enávajú.
Otázka č. 27
Ak sa zákazník rozhodne zm eniť servisnú organizáciu, čo všetko m usí vykonať zákazník, čo servisná organizácia a
čo je na to potrebné?
Z pohľadu zákona o ERP pri zm ene servisnej organizácie zo strany podnikateľa je potrebné, aby podnikateľ v knihe
elektronickej registračnej pokladnice vykonal zm enu údajov o servisnej organizácii. Zároveň je podnikateľ povinný
podľa § 13 ods. 3 zákona o ERP predložiť daňovém u úradu knihu elektronickej registračnej pokladnice za účelom
vykonania zm eny servisnej organizácie. Pre servisnú organizáciu v tom to sm ere nevyplývajú zo zákona o ERP žiadne
povinnosti.
Otázka č. 28
Ako vykonať zúčtovanie odberu použitia prevzatých plom b?
O zúčtovaní vypovedá nasledovná tabuľka:
Príklad zúčtovania odberu a použitia prevzatých plom b servisnou organizáciou
podľa § 16 ods. 7 zákona o ERP
a) počet plom b zakúpených
servisnou organizáciou (v
www. f inance. gov. sk/ Def ault . aspx?Cat I D=7576
Rok
2010
Rok
2011
Rok
2012
100
0
100
Rok
2013
podnikateľ
prestal
vykonávať
opravy a údržbu
ERP
50
7/ 15
28. 11. 2012
M inist er st vo f inancií Slovenskej r epubliky - Pr akt ické pr í klady súvisiace s aplikáciou zákona o ERP
danom roku)
b) počiatočný stav nenalepených
plom b z predchádzajúceho
kalendárneho roku
c) celkový počet plom b
nalepených na elektronické
registračné pokladnice
(nalepené na nové pokladnice +
vym enené z dôvodu poškodenia
alebo servisného zásahu)
d) počet plom b nalepených na
elektronické registračné
pokladnice, ktoré boli uvedené
do prevádzky
e) počet plom b nalepených na
elektronické registračné
pokladnice, po tom čo boli
nenávratne zničené pri
servisnom zásahu
(odtrhnuté z ERP v rám ci zásahu
SO)
f) počet plom b vym enených alebo
doplnených podľa § 5 ods. 2
písm . d)
(SO zistila poškodenie plom by
alebo chýbanie plom by a
tieto m usela vym eniť alebo
doplniť)
g) počet plom b poškodených
servisnou organizáciou
a odovzdaných na zničenie podľa
odseku 5
h) počet vrátených (nepoužitých)
plom b určených na zničenie
podľa odseku 6
i) konečný stav plom b
0
60
i) z r. 2010
30
i) z r. 2011
70
i) z r. 2012
40
d)+e)+f)
25
d)+e)+f)
60
d)+e)+f)
30
d)+e)+f)
40
15
30
15
0
5
15
10
0
5
15
5
0
5
0
10
0
0
0
80
[a)+b)]-[c)+g)]
60
a)-c)
30
b)-c)-g)
70
[a)+b)]-[c)+g)]
0
[a)+b)]-[c)+g)+h)]
Otázka č. 29
Môže podnikateľ používať na evidenciu tržieb pokladnicu kúpenú na lízing?
Zákon o ERP neustanovuje spôsob obstarania pokladnice, a preto je m ožné na účely cit. zákona používať pokladnicu
obstaranú prostredníctvom finančného lízingu.
Doplnené: 26. 07. 2010
Otázka č. 30
Je m ožné na doklade z pokladnice uviesť ako označenie služby, napr. oprava osobného auta alebo kadernícke
služby?
Podľa § 8 ods. 3 zákona o ERP označenie tovaru alebo označenie služby m usí byť vyjadrené tak, aby bolo m ožné
predávaný tovar alebo poskytovanú službu jednoznačne určiť alebo pom enovať a odlíšiť od iného tovaru alebo inej
služby, pričom sa m ôže uvádzať aj skrátený názov tovaru alebo služby.
U opráv osobných autom obilov sa viaže označenie na cenník ponúkaných služieb alebo na pom enovanie úkonu, napr.
um ývanie m otora, um ývanie auta, vým ena oleja, vým ena blatníka, oprava m otora, oprava karosérie, lakovanie,
brúsenie, vým ena sviečok, vým ena chladiča, vým ena výfuku, vým ena svetla. Ak zákazník žiada podrobnejší rozpis
použitého m ateriálu pri poskytnutej oprave je postačujúce, ak sa takýto rozpis urobí, napr. na výdajke a táto sa
priloží zákazníkovi k dokladu z elektronickej registračnej pokladnice.
U kaderníckych služieb sa viaže názov na cenník ponúkaných služieb, napr. um ývanie vlasov, strihanie, fúkanie,
holenie, trvalá, m elír, farbenie a pod.
Obdobný postup sa vzťahuje aj na iné druhy služieb.
Pre úplnosť uvádzam e, že za správny názov tovaru alebo pom enovanie služby sa považuje aj použitie skratiek ako,
www. f inance. gov. sk/ Def ault . aspx?Cat I D=7576
8/ 15
28. 11. 2012
M inist er st vo f inancií Slovenskej r epubliky - Pr akt ické pr í klady súvisiace s aplikáciou zákona o ERP
napr. trv. peč., tat. om áč., vým . m ot., um ýv. vlasov alebo podrobnejší názov, napr. pivo Bažant, banány, jablká, m rkva,
horká čok., várová čok., práš. cukor, kyslá sm ot., cig. West, hov. m äso, slov. klobása, biely jogurt, jogurt čuč. a pod.
Použitie skráteného alebo podrobnejšieho názvu záleží na rozhodnutí podnikateľa, resp. na technických
m ožnostiach pokladnice. Pri používaní skráteného názvu, t. j. skratiek je však potrebné dbať na to, aby tovar alebo
poskytnutá služba bola identifikovateľná.
Označenie tovaru alebo služby nem ôže byť vyjadrené číselnou form ou, t. j. kódom .
Otázka č. 31
Ako sa podľa zákona o ERP m ajú na pokladničnom doklade uvádzať zľavy?
Podľa § 2 písm . o) zákona o ERP záporným obratom je súčet súm vrátení tovaru, záporných položiek evidovaných v
pokladnici a zliav poskytnutých pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb.
Pri zľavách poskytovaných pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služby [§ 2 písm . o) tretí bod zákona o ERP] ide o
zľavy poskytované, napr. v rám ci akcií podnikateľa, je potrebné vychádzať aj z § 12 ods. 2 písm . p) zákona o ERP,
podľa ktorého denná uzávierka obsahuje súčet poskytnutých zliav a ich počet, pričom zľavy sa uvádzajú v kum ulatíve
za daný deň.
Otázka č. 32
Môže m ať podnikateľ dve servisné organizácie?
Podľa § 7 písm . a) štvrtý bod zákona o ERP na účely pridelenia daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice,
predloží podnikateľ daňovém u úradu knihu elektronickej registračnej pokladnice (§ 13) s vyplneným i identifikačným i
údajm i o podnikateľovi, údajm i o elektronickej registračnej pokladnici a údajm i o servisnej organizácii, ktorá pre
podnikateľa vykonáva opravu a údržbu elektronickej registračnej pokladnice.
Z uvedeného ustanovenia nevyplýva, že podnikateľ m usí m ať len jednu servisnú organizáciu, ktorá pre podnikateľa
vykonáva opravu a údržbu pokladnice. Skutočnosť, aby pre podnikateľa vykonávala opravu a údržbu viac ako jedna
servisná organizácia, je však potrebné prehodnotiť z hľadiska povinností, ktoré vyplývajú pre servisné organizácie
a v konečnom dôsledku potom aj vo vzťahu k tom u, ktorá servisná organizácia ponesie zodpovednosť za porušenie
povinností vyplývajúcich pre servisné organizácie z cit. zákona. Ak by išlo o vykonávanie opravy a údržby pokladnice
viacerým i servisným i organizáciam i, táto skutočnosť by m ala byť uvedená v príslušnej časti knihy elektronickej
registračnej pokladnice.
Ak by však zm luvne bola podchytená spolupráca s inou servisnou organizáciou a za predpokladu, že do knihy
elektronickej registračnej pokladnice bude zapísaná servisná organizácia, ktorá zároveň uzavrie zm luvu s inou
servisnou organizáciou, ktorá ja zapísaná v registri servisných organizácií uvádzam e, že takéto riešenie nie je
v rozpore s cit. zákonom . V takom to prípade však firm a, ktorá bude uvedená v knihe elektronickej registračnej
pokladnice ako servisná organizácia, ponesie zodpovednosť a následky nesplnenia povinností vyplývajúcich z cit.
zákona, ktoré spôsobí spolupracujúca servisná organizácia; tieto skutočnosti budú m usieť byť zm luvne
podchytené.
Doplnené: 03. 08. 2010
Otázka č. 33
Nadväzne na zákon o ERP bude sa na pokladnice prideľovať nový daňový kód pokladnice?
Podľa § 7 ods. 1 zákona o ERP na účely pridelenia daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, predloží
podnikateľ daňovém u úradu knihu elektronickej registračnej pokladnice (§ 13) s vyplneným i identifikačným i údajm i
o podnikateľovi, údajm i o elektronickej registračnej pokladnici a údajm i o servisnej organizácii, ktorá pre
podnikateľa vykonáva opravu a údržbu elektronickej registračnej pokladnice a kópiu certifikátu elektronickej
registračnej pokladnice; tento doklad je predajca elektronickej registračnej pokladnice povinný odovzdať
podnikateľovi pri kúpe elektronickej registračnej pokladnice.
Podľa § 7 ods. 3 zákona o ERP už pridelený daňový kód pokladnice, podnikateľovi ostáva, t. j. pri zm ene m iestnej
príslušnosti daňového úradu sa daňový kód pokladnice nem ení. Takýto postup neprináša finančné a adm inistratívne
zaťaženie ani pre podnikateľov a ani pre daňovú správu.
Vzhľadom na skutočnosť, že podnikateľ m ôže na účely evidencie prijatých tržieb používať aj pôvodnú pokladnicu,
ktorá bude prispôsobená na nové technické podm ienky ustanovené zákonom o ERP, m ôžu sa pri týchto
pokladniciach uplatňovať nasledovné postupy:
Postup A
1. podnikateľ sa obráti na servisnú organizáciu so žiadosťou o upgrade,
2. servisná organizácia vykoná dennú uzávierku, vynuluje grandtotály a túto skutočnosť zapíše do pôvodnej
knihy pokladnice v časti servisný záznam ,
3.
servisná organizácia vykoná upgrade, pričom do fiskálnej pam äte zaznam ená pôvodné DKP, do knihy
elektronickej registračnej pokladnice zapíše dátum uvedenia pokladnice do prevádzky a zároveň odovzdá
podnikateľovi fotokópiu certifiktátu,
www. f inance. gov. sk/ Def ault . aspx?Cat I D=7576
9/ 15
28. 11. 2012
M inist er st vo f inancií Slovenskej r epubliky - Pr akt ické pr í klady súvisiace s aplikáciou zákona o ERP
4. podnikateľ sa dostaví s knihou elektronickej registračnej pokladnice a s kópiou certifikátu na daňový úrad,
ktorý m u do knihy zapíše DKP s poznám kou, že ide o pôvodný DKP.
Postup B
1. podnikateľ sa obráti na servisnú organizáciu so žiadosťou o upgrade,
2. servisná organizácia vykoná dennú uzávierku, vynuluje grandtotály a túto skutočnosť zapíše do pôvodnej
knihy pokladnice v časti servisný záznam ,
3. servisná organizácia vykoná upgrade a podnikateľovi odovzdá kópiu certifikátu,
4. podnikateľ sa dostaví s knihou elektronickej registračnej pokladnice a s kópiou certifikátu na daňový úrad,
ktorý m u do knihy zapíše nový DKP,
5. podnikateľ opätovne osloví servisnú organizáciu, aby uviedla pokladnicu do prevádzky,
6.
servisná organizácia do fiskálnej pam äte zaznam ená nový, daňovým úradom pridelený DKP a do knihy
elektronickej registračnej pokladnice zapíše dátum uvedenia pokladnice do prevádzky.
Vyššie uvedené postupy sa v praxi m ôžu uplatňovať a nie sú v rozpore so zákonom o ERP.
Doplnené 15. 03. 2011
Otázka č. 34
Môže firm a, ktorá sa zlúčila s firm ou, ktorá už používala pokladnicu podľa vyhlášky (starú pokladnicu), túto používať
aj naďalej alebo sa považuje za podnikateľa, ktorém u vznikla povinnosť používať pokladnicu prvýkrát? Môže takýto
podnikateľ pri vyhotovení faktúry a jej zaplatení vystavovať len príjm ový pokladničný doklad?
Podľa novely zákona o ERP, ktorá bola schválená Národnou radou SR dňa 2. decem bra 2010 sa podnikateľom
um ožňuje používať pokladnicu podľa doterajšieho predpisu - vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia
evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov do 31. decem bra 2011.
S prihliadnutím na to, že pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti v zm ysle zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník na právneho nástupcu prechádzajú všetky práva a povinnosti, t. j. aj povinnosť
používania pokladnice, zastávam e názor, že na tohto právneho nástupcu sa rovnako vzťahuje § 18 v znení účinnom
od 30. decem bra 2010, t. j. m ôže používať starú pokladnicu do 31. decem bra 2011.
Podľa § 18 zákona o ERP podnikateľ, ktorý m á povinnosť používať pokladnicu na evidenciu tržieb, m ôže používať
pokladnicu podľa doterajšieho predpisu - vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov najneskôr do
31. decem bra 2011. Pri používaní takejto pokladnice podnikateľ postupuje a uplatňuje postup podľa doterajšieho
predpisu - vyhlášky najneskôr do 31. decem bra 2011.
Vo vyššie uvedenom prípade ide o podnikateľa, ktorém u vznikla povinnosť používať pokladnicu pred
30. decem brom 2010, t. j. podnikateľa, ktorý pri úhrade pohľadávky uplatňoval § 2 písm . c) vyhlášky, a preto m ôže
tento postup uplatňovať aj naďalej, najneskôr však do 31. decem bra 2011.
Otázka č. 35
Ako m á byť zaevidovaný preddavok v dennej uzávierke a ako doplatok?
Podľa § 2 písm . h) zákona o ERP tržbou je platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom
m ieste v hotovosti alebo iným i platobným i prostriedkam i nahrádzajúcim i hotovosť, najm ä elektronickým i
platobným i prostriedkam i alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby; tržbou je aj
platba prijatá ako preddavok.
Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby, t. j. aj preddavku v elektronickej
registračnej pokladnici bez zbytočného odkladu vydať kupujúcem u pokladničný doklad, pričom pokladničný doklad
obsahuje najm enej údaje uvedené v tom to ustanovení.
Podľa § 12 ods. 1 zákona o ERP podnikateľ z údajov v prevádzkovej pam äti vyhotovuje dennú uzávierku a túto
uzávierku podnikateľ vyhotovuje len za dni, v ktorých m al tržbu.
Z vyššie uvedených ustanovení vyplýva, že prijatý preddavok je zahrnutý do dennej uzávierky príslušného dňa a
doplatok bude zahrnutý do dennej uzávierky prislúchajúcej dňu, kedy bol tento prijatý.
Pre úplnosť dávam e do pozornosti § 19 ods. 4 a § 71 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov a § 8 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. v znení zákona č. 494/2010 Z. z.
Otázka č. 36
Musí byť pokladnica uvedená do prevádzky priam o na predajnom m ieste, alebo m ôže servisná organizácia vykonať
povinné úkony v sídle servisnej organizácie a podnikateľ si takto pripravenú pokladnicu odvezie na predajné m iesto
a zapojí do el. siete?
Podľa § 7 ods. 4 zákona o ERP pokladnicu m ôže uvádzať do prevádzky len servisná organizácia. Servisná organizácia
www. f inance. gov. sk/ Def ault . aspx?Cat I D=7576
10/ 15
28. 11. 2012
M inist er st vo f inancií Slovenskej r epubliky - Pr akt ické pr í klady súvisiace s aplikáciou zákona o ERP
uvádza elektronickú registračnú pokladnicu do prevádzky zaznam enaním údajov uvedených v § 4 ods. 4 písm . a) do
fiskálnej pam äte; túto skutočnosť servisná organizácia zaznam ená do knihy elektronickej registračnej pokladnice
s uvedením dátum u a času a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia m á vyhotovenú a
podpisom fyzickej osoby, ktorá elektronickú registračnú pokladnicu uviedla do prevádzky s uvedením jej m ena
a priezviska.
Podľa § 7 ods. 5 zákona o ERP pri uvedení elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky a po každom zásahu
servisnej organizácie do elektronickej registračnej pokladnice, servisná organizácia označí elektronickú registračnú
pokladnicu plom bou na m ieste určenom podľa § 4 ods. 2 písm . b) bodu 15; každý zásah do elektronickej registračnej
pokladnice servisná organizácia zaznam ená do knihy elektronickej registračnej pokladnice s uvedením dôvodu,
dátum u a času zásahu a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia m á vyhotovenú a podpisom
fyzickej osoby, ktorá zásah do elektronickej registračnej pokladnice vykonala s uvedením jej m ena a priezviska.
Z uvedených ustanovení nevyplýva, že by pokladnica m usela byť uvedená do prevádzky priam o na predajnom
m ieste, t. j. m ôže byť uvedená do prevádzky aj u servisnej organizácie a podnikateľ si ju na predajnom m ieste len
zapojí do el. siete.
Otázka č. 37
Môže colný úrad uložiť pokutu za to, že údaje na pokladničnom doklade nespĺňajú požiadavky vyhlášky o ERP a za to,
že kniha pokladnice nie je na predajnom m ieste?
Podľa § 110j zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zm enách v sústave územ ných finančných
orgánov v znení neskorších predpisov daňovém u subjektu, ktorý používa pokladnicu podľa osobitného predpisu (§
18 ods. 1 zákona o ERP), colný úrad na účely spotrebných daní za porušenie ustanovení osobitného predpisu
(vyhláška MF SR č. 55/1994 Z. z.
v znení neskorších predpisov) v období od 1. m arca 2009 do 31. decem bra 2011, uloží pokutu podľa zákona účinného
k 28. februáru 2009.
Z uvedeného vyplýva, že colný úrad na účely spotrebných daní za porušenie ustanovení cit. vyhlášky (okrem iného aj
za to, že doklad vyhotovený pokladnicou neobsahuje cit. vyhláškou ustanovené údaje alebo že kniha pokladnice sa
nenachádza na predajnom m ieste), uplatní postup podľa § 35 ods. 12 zákona SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov účinného k 28. februáru 2009, podľa ktorého, ak daňový subjekt nesplní niektorú z povinností nepeňažnej
povahy podľa tohto zákona alebo osobitného zákona alebo povinnosť uloženú rozhodnutím správcu dane, za ktorých
porušenie sa neukladá pokuta podľa odsekov 1 až 11, m ôže m u správca dane uložiť pokutu do 33 190 eur. Pokutu
m ožno uložiť opakovane, a to vo výške jej dvojnásobku, ak jej uloženie neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá;
m axim álna výška pokuty ustanovená v prvej vete m usí byť zachovaná. Rovnako m ôže správca dane uložiť pokutu za
nesplnenie niektorej z povinností nepeňažnej povahy podľa tohto zákona aj tretej osobe.
Otázka č. 38
Ak pokladničný doklad nebude obsahovať základ dane z pridanej hodnoty, daň z pridanej hodnoty, m ôže byť takýto
doklad uplatnený na odpočet dane z pridanej hodnoty?
Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platiteľ dane m á nárok na
odpočítanie dane po splnení podm ienok ust. v § 49 až 51 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Podľa § 51 ods. 1 písm . a) zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov právo na odpočítanie dane podľa § 49
m ôže platiteľ uplatniť, ak pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm . a) m á faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa §
71.
Podľa § 71 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane nie
je viac ako 1 659,70 eura, za faktúru sa považuje aj doklad vyhotovený pokladnicou, ktorý m usí obsahovať údaje podľa
odseku 2 s výnim kou údaja podľa odseku 2 písm . b) a s výnim kou jednotkovej ceny podľa odseku 2 písm . g).
Vzhľadom na to, že pokladničný doklad nie je vyhotovený v súlade s § 71 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov nem ôže byť na účel odpočtu uplatnený a nebude ani uznaný.
Otázka č. 39
Môže podnikateľ, ktorý v roku 2009 ukončil podnikateľskú činnosť a pri svojej činnosti používal pokladnicu, túto
starú pokladnicu používať, ak si v roku 2011 podnikateľskú činnosť obnovil?
Podľa § 18 ods. 1 zákona o ERP podnikateľ, ktorý m á povinnosť používať pokladnicu na evidenciu tržieb m ôže
používať pokladnicu podľa doterajšieho predpisu (vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov)
najneskôr do
31. decem bra 2011. Pri používaní takejto pokladnice podnikateľ postupuje podľa doterajšieho predpisu najneskôr do
31. decem bra 2011.
Podľa § 18a zákona o ERP ustanovenie § 18 v znení účinnom od 30. decem bra 2010 sa nevzťahuje na podnikateľa,
ktorém u vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu prvýkrát po 30. decem bri 2010.
www. f inance. gov. sk/ Def ault . aspx?Cat I D=7576
11/ 15
28. 11. 2012
M inist er st vo f inancií Slovenskej r epubliky - Pr akt ické pr í klady súvisiace s aplikáciou zákona o ERP
Vzhľadom na to, že k 30. decem bru 2010 podnikateľ nem al povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu,
ale takáto povinnosť m u vznikla až po 30. decem bri 2010, nem ôže postupovať podľa § 18 zákona o ERP v znení
účinnom od
30. decem bra 2010, čo znam ená, že m usí používať elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá spĺňa požiadavky
zákona o ERP.
Otázka č. 40
Musia byť pokladnice certifikované nadväzne na zákon č. 494/2010 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 30. decem bra 2010?
Nadväzne na zákon č. 494/2010 Z. z. ktorým sa m ení a dopĺňa zákon o ERP, ktorý nadobudol účinnosť 30. decem bra
2010, pokladnice certifikované do 30. decem bra 2010, nie je potrebné opätovne certifikovať.
Otázka č. 41
Je m ožné s prihliadnutím na zm enu periodicity vykonávania povinnej údržby pokladnice, túto vykonať aj skôr?
Podľa § 4 ods. 2 písm . a) tretí bod zákona o ERP pokladnica m usí okrem technických požiadaviek podľa odseku 1
písm . d) zabezpečovať inform ovanie podnikateľa o potrebe vykonania povinnej údržby pokladnice po splnení
technických podm ienok určených výrobcom , pričom technické podm ienky odsúhlasí v procese certifikácie
akreditovaná osoba; inform ovanie podnikateľa je zobrazované m inim álne na displeji pokladnice tak, aby podnikateľ
m usel vždy po zapnutí pokladnice túto inform áciu potvrdzovať až do vykonania povinnej údržby pokladnice
servisnou organizáciou a pri prvom inform ovaní podnikateľa o potrebe vykonania povinnej údržby pokladnice
v danom časovom intervale je vykonaný okam žitý zápis o dátum e a čase tejto inform ácie do fiskálnej pam äte.
Podľa § 4 ods. 7 zákona o ERP podnikateľ je povinný zabezpečiť vykonanie povinnej údržby pokladnice servisnou
organizáciou najneskôr do piatich rokov od uvedenia pokladnice do prevádzky a následne najneskôr každých päť
rokov od predchádzajúcej údržby.
Z uvedeného vyplýva, že povinnú údržbu pokladnice je m ožné vykonať aj po roku, dvoch, ale najneskôr do piatich
rokov od jej uvedenia do prevádzky.
Postup ustanovený v § 4 ods. 7 zákona o ERP sa vzťahuje aj na pokladnice certifikované do 30. 12. 2010 a tieto
pokladnice nie je potrebné opätovne certifikovať.
Doplnené 30. 09. 2011
Otázka č. 42
Je podnikateľ povinný evidovať na pokladnici aj tržby, ktoré sú prijaté bezhotovostným prevodom ?
Podľa § 1 ods. 2 zákona o ERP, zákon o ERP sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na základe
oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje službu.
Povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu vzniká, ak fyzická osoba alebo právnická osoba na základe
oprávnenia na podnikanie
predáva tovar alebo poskytuje službu (podnikaním sa rozum ie podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov),
predáva tovar alebo poskytuje služby, ktoré sú taxatívne ustanovené v prílohe č. 1 zákona o ERP,
prijím a tržby, pričom tržbou je platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom
m ieste v hotovosti alebo iným i platobným i prostriedkam i nahrádzajúcim i hotovosť, najm ä elektronickým i
platobným i prostriedkam i alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby; tržbou je
aj platba prijatá ako preddavok.
Z uvedeného vyplýva, že tržby prijím ané bezhotovostne - bankovým prevodom , nepodliehajú povinnosti evidencie
tržieb na pokladnici.
Otázka č. 43
Musí sa používať pokladnica pri poskytovaní tlm očenia?
Podľa § 2 písm . j) zákona o ERP službou je služba uvedená v prílohe č. 1 tohto zákona.
Podľa zákona o ERP sa na poskytovanie činností tlm očenia povinnosť evidovať tržby na pokladnici nevzťahuje.
Otázka č. 44
Je povinnosť podľa nového zákona o ERP používať pokladnicu pri kladení podláh (parkety, dlažby a pod.), pri
sprostredkovaní predaja, resp. pri poskytovaní iných rem eselných činností (napr. oprava práčok, oprava chladničiek,
elektriny, vodovodov)?
www. f inance. gov. sk/ Def ault . aspx?Cat I D=7576
12/ 15
28. 11. 2012
M inist er st vo f inancií Slovenskej r epubliky - Pr akt ické pr í klady súvisiace s aplikáciou zákona o ERP
Podľa § 2 písm . j) zákona o ERP službou je služba uvedená v prílohe č. 1. Vzhľadom na to, že predm etné činnosti sa
v prílohe nenachádzajú, nie je povinnosť používať pokladnicu.
Ak by však v rám ci svojej činnosti podnikateľ len predával tovar, napr. parkety, lepenku bol by povinný uplatňovať
postup podľa cit. zákona, t. j. používať pokladnicu.
Otázka č. 45
Ak podnikateľ poskytuje služby závodného stravovania, m usí prijaté tržby evidovať na pokladnici?
Podľa § 2 písm . j) zákona o ERP službou je služba uvedená v prílohe č. 1.
Uvedená služba závodné stravovanie (pre vlastných zam estnancov, ako aj pre cudzích stravníkov) podľa vyššie
uvedeného právneho predpisu nepodlieha povinnosti evidencie prijatých tržieb prijatých v hotovosti alebo stravným i
lístkam i na pokladnici.
Podľa vyjadrenia Štatistického úradu SR služby poskytované, napr. školským i jedálňam i, univerzitným i jedálňam i
alebo jedálňam i v úradoch alebo iných vym edzených priestoroch sú okrem iného charakteristické aj tým , že sem
nepatrí predaj potravín, ktoré nie sú výsledkom vlastnej výroby alebo nie sú určené na okam žitú spotrebu, t. j.
predaj v bufete.
Prevádzkovanie bufetu, je m aloobchod – predaj tovaru, ktorý podlieha povinnosti evidencie prijatých tržieb na
elektronickej registračnej pokladnici.
Otázka č. 46
Je povinnosť podľa zákona o ERP pri prijatí tržby za predaj vstupeniek na hokejový alebo iný zápas, tieto evidovať na
pokladnici?
Podľa prílohy č. 1 k zákonu o ERP sa povinnosť používať pokladnicu vzťahuje len na prevádzku krytých a nekrytých
kúpalísk, t. j. na predaj vstupeniek na hokejový zápas alebo iný zápas sa uvedená povinnosť nevzťahuje.
Otázka č. 47
Musí byť pokladnica uvedená do prevádzky len priam o na predajnom m ieste?
Podľa § 7 ods. 4 zákona o ERP elektronickú registračnú pokladnicu m ôže uvádzať do prevádzky len servisná
organizácia. Servisná organizácia uvádza elektronickú registračnú pokladnicu do prevádzky zaznam enaním údajov
uvedených v § 4 ods. 4 písm . a) do fiskálnej pam äte; túto skutočnosť servisná organizácia zaznam ená do knihy
elektronickej registračnej pokladnice s uvedením dátum u a času a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju
servisná organizácia m á vyhotovenú a podpisom fyzickej osoby, ktorá elektronickú registračnú pokladnicu uviedla
do prevádzky s uvedením jej m ena a priezviska.
Podľa § 7 ods. 5 zákona o ERP pri uvedení elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky a po každom zásahu
servisnej organizácie do elektronickej registračnej pokladnice, servisná organizácia označí elektronickú registračnú
pokladnicu plom bou na m ieste určenom podľa § 4 ods. 2 písm . b) bodu 15; každý zásah do elektronickej registračnej
pokladnice servisná organizácia zaznam ená do knihy elektronickej registračnej pokladnice s uvedením dôvodu,
dátum u a času zásahu a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia m á vyhotovenú a podpisom
fyzickej osoby, ktorá zásah do elektronickej registračnej pokladnice vykonala s uvedením jej m ena a priezviska.
Z uvedených ustanovení nevyplýva, že by pokladnica m usela byť uvedená do prevádzky priam o na predajnom
m ieste, t. j. m ôže byť uvedená do prevádzky aj u servisnej organizácie.
Otázka č. 48
Musí sa používať pokladnica pri poskytovaní ubytovacích služieb?
Nadväzne na služby ustanovené v prílohe č. 1 cit. zákona o ERP sa na ubytovacie služby povinnosť evidencie prijatých
tržieb nevzťahuje.
Ak sú reštauračné služby alebo aj iné doplnkové služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb na
elektronickej registračnej pokladnici (napr. parkovanie, čistenie šatstva, žehlenie) poskytované v rám ci ubytovacích
služieb, t. j. tieto tvoria súčasť ceny za ubytovanie, prijaté tržby za takto poskytnuté doplnkové služby nem usia byť
evidované na elektronickej registračnej pokladnici. Ak by doplnkové služby boli poskytované sam ostatne, t. j. bez
ubytovania (napr. zákazník nie je ubytovaný, ale sa zastaví na obed) v tom to prípade už m usí byť použitá elektronická
registračná pokladnica.
Otázka č. 49
Bude doklad vyhotovený prostredníctvom predajného autom atu, ktorý nebude spĺňať požiadavky zákona o ERP, t. j.
nebude to pokladnica, ale bude spĺňať požiadavky zákona o DPH uznaný na účely DPH?
Podľa § 71 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ak cena tovaru
alebo služby vrátane dane nie je viac ako 1 659,70 eura, za faktúru sa považuje aj doklad vyhotovený elektronickou
www. f inance. gov. sk/ Def ault . aspx?Cat I D=7576
13/ 15
28. 11. 2012
M inist er st vo f inancií Slovenskej r epubliky - Pr akt ické pr í klady súvisiace s aplikáciou zákona o ERP
registračnou pokladnicou, ktorý m usí obsahovať údaje podľa odseku 2 s výnim kou údaja podľa odseku 2 písm . b) a s
výnim kou jednotkovej ceny podľa odseku 2 písm . g). Na účely dane z pridanej hodnoty m usí ísť o doklad vyhotovený
elektronickou registračnou pokladnicou, pričom tento m usí okrem iných ustanovených údajov (§ 71 ods. 5 zákona č.
222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) obsahovať aj daňový kód pokladnice pridelený príslušným daňovým
úradom a ochranný znak.
Z uvedeného vyplýva že vyššie uvedený pokladničný doklad na účely DPH uznaný nebude, pretože nebol vyhotovený
elektronickou registračnou pokladnicou.
Doplnené 14. 10. 2011
Otázka č. 50
Majú povinnosť používať pokladnicu lekári a zubári?
Podľa § 1 ods. 2 zákona o ERP cit. zákon sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na základe
oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje službu; tento zákon sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým
pobytom alebo sídlom m im o územ ia Slovenskej republiky, ak predáva tovar alebo poskytuje službu na územ í
Slovenskej republiky.
Aby pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby vznikla povinnosť používať pokladnicu m usia byť súčasne splnené
tieto podm ienky:
-
podnikateľská činnosť osoby, ktorá predáva tovar alebo poskytuje službu (podnikateľskou činnosťou sa
rozum ie podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov),
predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré sú taxatívne ustanovené v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z.
v znení neskorších predpisov,
prijím anie tržby, pričom tržbou je platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom
m ieste v hotovosti alebo iným i platobným i prostriedkam i nahrádzajúcim i hotovosť, najm ä elektronickým i
platobným i prostriedkam i alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby; tržbou je
aj platba prijatá ako preddavok.
Podľa § 2 písm . j) zákona o ERP službou je služba uvedená v prílohe č. 1.
Vzhľadom na to, že činnosti „zubní lekári, resp. lekári“ sa v cit. prílohe zákona nenachádzajú, používať elektronickú
registračnú pokladnicu nie je potrebné.
Ak by však podnikateľ za vyššie uvedených podm ienok pacientom predával doplnkový tovar, napr. zubné pasty,
kefky, vitam ínové doplnky, išlo by už o predaj tovaru a elektronickú registračnú pokladnicu by bol povinný používať.
Otázka č. 51
Je povinnosť používať pokladnicu za vodné a stočné?
Za predpokladu splnenia podm ienok uvedených v otázke č. 50 a s prihliadnutím na to, že činnosti „vodné (dodávka
pitnej vody) a stočné (služba za odvádzanie a odkanalizáciu vody)“ sa v prílohe č. 1 zákona o ERP nenachádzajú, nie
je povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu.
Otázka č. 52
Je povinnosť používať pokladnicu pri poskytovaní stavebných prác a pri výrobe stolárskych výrobkov na faktúru?
Za predpokladu splnenia podm ienok uvedených v otázke č. 50 a s prihliadnutím na prílohu č. 1 zákona o ERP, pri
vykonávaní stavebných prác vrátane dodávky a m ontáže m ateriálu, prijaté tržby nie je povinnosť evidovať v
pokladnici, a to ani v prípade, ak je za ich poskytnutie vystavená faktúra, ktorá je následne uhradená v hotovosti.
Pokiaľ ide o vyhotovenie stolárskeho výrobku, ktorý je následne predaný na faktúru, ide o predaj tovaru a podnikateľ
je povinný používať na evidenciu tržieb pokladnicu, pričom pokladničný doklad m usí byť vyhotovený v súlade s § 8
ods. 1 a 2 zákona o ERP. Ak bude vyrobený stolársky výrobok dodaný aj s m ontážou, ide o službu, ktorá nie je
ustanovená v prílohe č. 1 zákona o ERP a podnikateľ nie je povinný používať na evidenciu tržieb pokladnicu, a to ani
v prípade, ak je za jej poskytnutie vystavená faktúra, ktorá je následne uhradená v hotovosti.
Otázka č. 53
Je zákonom o ERP ustanovená lehota dokedy m usí servisná organizácia od požiadania podnikateľa upraviť
pokladnicu na nové podm ienky a uviesť pokladnicu do prevádzky?
Zákon o ERP neustanovuje pre servisnú organizáciu lehotu na vykonanie úpravy elektronickej registračnej
pokladnice na podm ienky ustanovené cit. zákonom , t. j. na jej fiskalizáciu a následne jej uvedenie do prevádzky. Táto
lehota je vo výlučnej kom petencii servisnej organizácie a závisí od jej kapacitných m ožností.
Otázka č. 54
www. f inance. gov. sk/ Def ault . aspx?Cat I D=7576
14/ 15
28. 11. 2012
M inist er st vo f inancií Slovenskej r epubliky - Pr akt ické pr í klady súvisiace s aplikáciou zákona o ERP
Je povinnosť používať pokladnicu pri predaji klim atizačného zariadenia bez m ontáže na faktúru?
Za predpokladu splnenia podm ienok uvedených v otázke č. 50 a s prihliadnutím na prílohu č. 1 zákona o ERP pri:
-
predaji klim atizačného zariadenia bez m ontáže na faktúru - ide o predaj tovaru, a preto prijaté tržby je
povinnosť evidovať v pokladnici,
službe m ontáž klim atizačného zariadenia alebo dodávky klim atizačného zariadenia vrátane jeho m ontáže na
faktúru – ide o službu, ktorá nie je ustanovená v prílohe č. 1 zákona o ERP, a preto prijaté tržby nie je povinnosť
evidovať v elektronickej registračnej pokladnici, t. j. aj naďalej je m ožné vystavovať príjm ový pokladničný
doklad.
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora
Copyright © 2005 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
www. f inance. gov. sk/ Def ault . aspx?Cat I D=7576
15/ 15
Download

Celé vyjadrenie Ministerstva financií SR