Robert Thomas Pet & Family
usisivač
MOLIMO VAS DA PRE KORIŠĆENJA
PROČITATE OVO UPUTSTVO ZA
UPOTREBU!!!
1 Namena
PET&FAMILY je usisivač sa ugrađenim vodenim filterom namenjen suvom usisivanju,
mokrom usisivanju i pranju. Usisivač je predviđen isključivo za kućnu upotrebu. Koristite ovaj
usisivač isključivo u skladu sa ovim uputstvom.
Proizvođač ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu nepravilnim rukovanjem ili
korišćenjem aparata za drugu svrhu od onoga zašta je usisivač napravljen. Pre suvog usisivanja,
obavezno instalirajte sistem vodenog filtera. Suvo usisavanje bez vodenog filtera će dovesti do
kvara aparata.
Efikasan rad i funkcija kao i dugotrajnost aparata mogu biti garantovani isključivo ako koristite
THOMAS agens za čišćenje.
Pobrinite se da ste shvatili kompletno uputstvo pre rada sa usisivačem. Sačuvajte ovo uputstvo
za buduću upotrebu.
THOMAS PET&FAMILY se ne može koristiti za sledeće:
 Profesionalna upotreba
 Usisivanje vrelog pepela
 Usisivanje opasnih i zapaljivih materija kao što su razređivači, nafta, ulje kao i korozivne
tečnosti.
 Usisavanje finih čestica kao što su čestice od tonera
Bezbednosne napomene
 Ovaj aparat mogu da koriste deca od 8 godina pa naviše, kao i osobe sa umanjenim
fizičkim i mentalnim sposobnostima, ili bez iskustva, isključivo kada su pod
supervizijom osoba zaduženih za njihovu bezbednost.
 Proverite da li je napon u vašem domu isti kao napon deklarisan na pločici aparata.
 Nemojte koristiti aparat ukoliko je kabl ili bilo koji drugi deo aparata oštećen, ili u
slučaju da je aparat pao.
 Nemojte usisavati zapaljive tečnosti niti u njihovoj blizini.
 Nikada ne ostavljajte aparat da radi bez vašegnadzora
 Nemojte postavljati usisivač da radi u uspravnom položaju.
 Nemojte pokušavati da razvlačite crevo.
 Nemojte sedeti ili stajati na usisivaču.
 Pre čišćenja, servisiranja, punjenja ili pražnjenja, isključite aparat na prekidaču i iz struje.
 Nemojte ostavljati aparat napolju. Nemojte aparat izlagati vlazi i nemojte ga potapati u
vodu i druge tečnosti.
 Nemojte vući aparat za kabl.
 Aparat povezujte isključivo na utičnicu zaštićenu osiguračem od 16A.
2  Nikada nemojte da pokušavate da sami popravite aparat. Aparat isključivo odnesite u
ovlašćeni servis.
Posebne mere opreza za pranje
 Prilikom opcije pranja nemojte uperivati mlaz u druge ljude ili životinje.
 Osobe sa osetljivom kožom ne bi trebalo da direktno dodiruju šampon.
 Ukoliko šampon dođe u kontakt sa vašim očima odmah isperite sa mnogo vode. Ako i
dalje postoji problem obratite se lekaru.
 Ne koristite produžne gajtane sa opcijom pranja.
 Ispraznite sve tankove nakon pranja.
3 Opis delova:
4 5 1. Poklopac kućišta
2. Drška za nošenje
3. Deo za usisavanje
4. Spojnica za brzu akciju
5. Točkići
6. Kabl
7. Rezervoar za tečnost za pranje (ili za odlaganje sitnih elemenata)
8. Start dugme
9. Dugme za pumpu
10. Vodeni filter koji se sastoji od:
11. Tank za vodu (kod opcije pranja za otpadnu vodu)
12. 2 delni poklopac filtera
13. Usisini filter
14. Dodatak za funkciju pranja
15. Sistem kese filtera koji se sastoji od
16. Nosač kese filtera
17. Kesa filtera
18. Usisno crevo
19. Pištolj za prskanje i pranje
20. Teleskopska cev
21. Kombinacija za dlake za kućne ljubimce za tepihe i tvrde podove
22. Nastavak za uske i nedostupne prostore
23. Nastavak za dlake za kućne ljubimce za nameštaj
24. Turbo četka za tepihe
25. Četka za prašinu u nameštaju.
26. Crevo za pranje sa zakačaljkama
27. Crevo za pranje kada je prikačeno na teleskop
28. Velika četka za pranje
29. Mala četka za pranje
30. Deterdžent
6 Mogućnosti za upotrebu:
Suvo usisavanje kod THOMAS PET&FAMILY je slično kao i kod običnog usisivača. Jedina
razlika je u tome što se može koristiti i vodeni filter.
Izbor dodataka:
Tepih ili tvrdi podovi – dodatak 21 za dlake za kućne ljubimce
Tepih – Turbo čekta 24
Nameštaj i tapacirung – dodatak 23 četka za nameštaj za dlake za kućne ljubimce
Ćoškovi, teško pristupačna mesta – uzana četka 22
Prašina sa knjiga, tastatura – okrugla četka 26
Izbor dodatka za pranje:
Intenzivno pranje sa uklanjanjem fleka – Široki dodatak za pranje
Intenzivno pranje tapacirunga i nameštaja – Uski dodatak za pranje
Prilikom pranja, uvek se pobrinite da su površine koje nameravate da perete pogodne za ovu
vrstu čišćenje. Nemojte na ove načine čistiti ručno tkane tepihe.
Obratite pažnju da neki tepisi nisu pogodni za čišćenje jer gube boju. Ukoliko niste sigurni,
probajte čišćenje na nekom malom delu. Ako primetite gubljenje boje nemojte nastaviti sa
čišćenjem.
Najbolji način da postignete jednako čišćenje svuda
Pritisnite dugme za prskanje na pištolju dok tečnost ne krene. Pređite dodatkom pravolinijski ka
napred. Na kraju svakog dela, napravite pauzu i isključite prskanje.
Pustite da površina upije tečnost, a nakon par minuta pređite usisivačem kako biste izvukli
tečnost. Kod velike četke, prilikom pranja četka mora biti zaključana i mora puštati tečnost pod
pravim uglom. Tečnost puštajte povremeno. Prilikom izvlačenja tečnosti, četka se otključava ili
se čak potpuno skine, kako bi rezultati izvlačenja tečnosti bili potpuni. Polako prelazite
površinu iz koje izvlačite tečnost kako bi tečnost izvukli ravnomerno i potpuno iz tepiha. Četka
se skida pritiskom na crveno dugme i jednostavnim povlačenjem.
7 Napomena: Zapremina tanka otpadne tečnosti je 1.9 litara. Ukoliko usisate više od toga,
elektronske mere opreza će isključiti usisivač i moraćete da ga ispraznite pre dalje upotrebe.
Izbor dodataka usisavanje tečnosti
Usisivač PET&FAMILY može da usisava prosutu tečnost, ne zapaljive tečnosti i slično (voda,
sokovi, kafa i slične tečnosti).
Za usisavanje tih površina se koriste nastavci za pranje.
8 Suvo usisavanje
9 10 Napomene za suvo usisavanje:
 Nikada nemojte usisavati ako vodeni filter nije pravilno postavljen
 Prilikom suvog usisavanja je dozvoljeno usisati veoma male količine vode ili tečnosti i to
do 200 ml što je otprilike jedna čaša vode.
 Nemojte usisavati fine čestice kao što su brašno i čestice tonera.
 Aparat je prilikom isporuke podešen za suvo usisavanje.
Otvorite poklopac kućišta. Izvucite vodeni filter. Sipajte u kontejner vodenog filtera 1 litar čiste
vode. Vratite vodeni filter u kućište i zatvorite poklopac.
Uključite aparat u struju. Pritiskom na start dugme uključite aparat. Usisivač će startovati u tzv.
ECO modu, koji se indikuje sa 2 zelene crtice.
Da biste odabrali druge brzine pritisnite duže dugme start.
Oznake:
1 zelena crtica – minimalna snaga – 50% maksimalne snage
2 zelene crtice – eco mod – 65% maksimalne snage
3 zelene crtice – velika snaga – 80% maksimalne snage
2 zelene crtice i jedna crvena – maksimalna snaga.
Usisajte željenu površinu. Nakon toga isključite usisivač pritiskom na start dugme. Nakon
upotrebe obavezno ispraznite vodeni tank.
11 Suvo usisavanje sa vodenim tankom
12 Suvo usisavanje sa kesom
Postavite sistem kese filtera. Da biste to uradili, gurnite kesu na dno nosača.
Ubacite sistem kesa u aparat. Kapa nosača mora biti otvorena.
Zatvorite poklopac usisivača. Da biste to uradili držite dršku za nošenje i gurnite je na dole.
Povežite crevo na aparat.
Povežite teleskopsku cev na crevo i četku.
13 Mokro usisavanje
Nemojte usisivati velike količine tečnosti, npr iz velikih posuda i bazena.
Procedura je ista kao i kod suvog usisavanja osim:
Otvorite vodeni filter. Ukoliko u njemu ima vode ispraznite je kompletno. Pre mokrog
usisavanja filter mora biti skroz prazan.
Za mokro usisavanje nastavak za prskanje mora biti u kontejneru za otpadnu vodu.
Koristite isključivo četke za pranje prilikom mokrog usisavanja.
Prilikom mokrog usisavanja, otvor na crevu za regulisanje snage, mora biti zatvoren!!!
14 Pranje
Povežite crevo za prskanje i pritegnite ga za usisno crevo uz pomoć zakačaljki. Postavite pištolj
kao na slici.
15 Čišćenje i održavanje
 Pre čišćenja uvek isključite aparat iz struje.
 Ne koristite agresivne agense i sredstva za čišćenje
 Nakon čišćenja, dozvolite da se aparat i njegovi delovi skroz osuše pre ponovnog rada ili
odlaganja.
Čišćenje vodenog filtera kada se zaprlja:
 Kada čistite uz pomoć vodenog filtera, menjajte vodu (1 litar) u vodenom filteru na
svakih 30 minuta, jer se voda lako zaprlja.
 Operite vodeni filter u vodi i dobro ga osušite pre dalje upotrebe.
Čišćenje kućišta
Koristite meku i blago vlažnu krp da biste očistili kućište aparata.
Čišćenje EPA filtera
Aparat ima u sebi ugrađen visoko kvalitetan EPA filter kao i penasti pred-filter. Čišćenje tih
filtera je neophodno ako dođe do toga da se smanji snaga usisavanja. Period između čišćenja u
svakom slučaju ne bi trebao biti iznad 6 meseci.
EPA filter i sunđerasti pred filter operite u vodi. Pre ponovnog postavljanja, sačekajte da i jedan
i drugi filter budu potpuno suvi.
Ukoliko čak i posle pranja ne bude poboljšanja u snazi aparata, potrebno je filtere potpuno
zameniti za nove.
16 Održavanje
Na svakih 12 meseci bi trebalo zameniti EPA filter i pred-filter kao i penaste filtere iz vodenog
filtera. Takođe isto se odnosi i na filter izlaza vazduha, kao na slici:
17 
Download

Robert Thomas Pet & Family usisivač