Partner
broj 18
tromesečni interni list
decembar 2010.
UGOVOR SA EBRD
SLOBODAN VESELINOVIĆ - U 2011. BIĆEMO JOŠ BOLJI
40 GODINA ZAVARIVAČA
PARTNER NAJBOLJIMA!
UVODNIK
PARTNER
STRANA 2
decembar 2010.
SADRŽAJ
UVODNIK
AKTUELNO
STRATEŠKI POTEZ ZA BUDUĆNOST.................................................3
INTERVJU
U 2011. BIĆEMO JOŠ BOLJI ............................................................4-5
Poštovani čitaoci Partnera ispred Vas
je još jedan broj našeg časopisa. Hroničar
Kompanije vredno radi kako bi Vas izvestio
o svemu što se dešava u Galeb Group-u.
Prilika da saznate više o tome pruža Vam
se i preko internet sajtova kako Kompanije,
tako i preduzeća koji posluju u okviru nje.
U periodu od prethodnog broja do danas,
u Galeb Group-u su se izdešavale mnoge
stvari, pozitivne, naravno.
Kao samostalno preduzeće u okviru
Kompanije sa poslovanjem je otpočeo Galeb Metal Pack, firma koja je objedinila sva
preduzeća i pogone koji se bave proizvodnjom metalne ambalaže, a koja su prisajedinjena Galeb-u u toku procesa privatizacije. I
još jedna lepa vest za najmlađe preduzeće
– partner nam je postala Evropska banka
za obnovu i razvoj (EBRD) tako da ćemo u
narednom periodu zajedničkim snagama
pokušati da opravdamo epitet koji su nam
“nalepili” stručnjaci da imamo najperspektivniju fabriku ambalaže u jugoistočnoj
Evropi. Nova tržišta nam se već otvaraju,
poslovi su sklopljeni ili su u fazi ugovaranja
i zbog toga smo veći prostor u novom broju
Partnera ustupili najmlađem.
Vranjski Zavarivač obeležio je 40 godina
postojanja i tako okrenuo novu stranicu
svog života. Posle dosta uspona i padova,
zajedno sa Galeb Group-om ovo preduzeće ima perspektivu da postane regionalni
lider u proizvodnji čeličnih konstrukcija.
Neki kapitalni projekti koji će Zavarivač
vratiti na stare staze slave su odrađeni, neki
u pripremi...
I da Vam ne otkrivamo previše... Pročitajte mnogo toga u novom broju Partnera. I ne
zaboravite – novi broj Vas očekuje u martu.
VESTI
PODIGNUT VIŠENAMENSKI STUB ....................................................6
VESTI
PROJEKAT IMPLEMENTACIJE DRS ZA TELEKOM CRNE GORE . ....7
IZ MOG UGLA
U SLEDEĆOJ GODINI JOŠ BOLJI REZULTATI ............................................8
FOTO PRIČA
POTPISIVANJE UGOVORA SA EBRD..................................................9
MINI INTERVJU
SVIMA ŽELIM USPEŠNU 2011. . ...................................................... 10
FOTO PRIČA
40 GODINA ZAVARIVAČA.................................................................. 11
NOVOSTI
SERTIFIKACIJA SIGURNOSNIH KASA I TREZORA....................... 12
NOVOSTI
UGOVARANJE POSLOVA ZA 2011. . .............................................. 13
VESTI
OPREMANJE EKO PUMPI U CRNOJ GORI..................................... 14
AKTUELNO
STUBOVI MONTIRANI U BUKUREŠTU........................................... 15
SAJMOVI I POSETE .......................................................................... 16
DRUŠTVENA ODGOVORNOST
POMOĆ PRNJAVORU.......................................................................... 17
PRIČA O RADNIKU
SREĆAN I BOGAT ČOVEK................................................................... 18
DOGAĐAJ
ESAB DEMO TOUR U BEOGRADU I VRANJU................................... 19
IMPRESSUM
Redakcija
Glavni urednik: Vesna Veselinović ;
Odgovorni urednik: Branimir Ivetić;
Koordinator: Snežana Sofranić;
Redakcija: Milan Veselinović, Aleksandar Pjevac, Olivera Mladenović,
Slobodan Šestić i Aleksandar Popović.
Izdaje: Galeb Group, Pocerska 111,
Šabac
Telefoni: 015/367-700, 367-718
[email protected]; www.galeb.com
Štampa: AMB Grafika - STYLOS Group,
Novi Sad
CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
658(497.11)(085.3)
PARTNER: tromesečni interni list / glavni
urednik Vesna Veselinović; odgovorni urednik
Branimir Ivetić. - 2010, br. 18
(jul) - . Šabac, Pocerska 111:
Galeb Group, 2006-(Novi Sad : AMB grafikaStylos group). - 30 cm
Naslovna strana:
Sa potpisivanja ugovora između Metal
Pack-a i EBRD-a
Tromesečno
ISSN 1452-4910 = Partner (Šabac)
COBISS.SR-ID 130251532
PARTNER
AKTUELNO
decembar 2010.
STRANA 3
ZAKLJUČEN UGOVOR IZMEĐU GALEB METAL PACK-A I EBRD-A
STRATEŠKI POTEZ ZA BUDUĆNOST
Preduzeću Galeb Metal Pack, koje kupovinu nove opreme za proizvodnju u stalnom rastu i do kraja godine će biti
posluje u sastavu Kompanije Galeb zatvarača, izgradnju novog skladišta, duplo veći u odnosu na prošlogodišnji.
Group, odobren je aranžman od stra- dok će jedan deo kredita biti plasiran Ovaj podatak ohrabruje rukovodstvo
ne Evropske banke za obnovu i razvoj u obrtna sredstva preduzeća.
Galeb Group-a na putu do konačnog
(EBRD) u iznosu
cilja. Ugovor su
od četiri miliona
01. oktobra 2010.
evra. Liderska pogodine svečano
zicija Galeb Metal
potpisali direktorPack-a na tržištu
ka EBRD za Srbiju
jugoistočne EvroHildegard Gaček i
pe, poslovni regeneralni direktor
zultati, kao i strapreduzeća Galeb
teška
projekcija
Metal Pack Slobodaljeg razvoja ove
dan Veselinović.
Dolazak EBRD
fabrike do 2014.
u Šabac ima višegodine su, nakon
detaljne analize
struki značaj, kako
od strane stručnjaza Galeb Group,
ka angažovanih
tako i za kompletod strane EBRD-a
nu lokalnu zai Galeb Group-a,
jednicu, pa stoga
ponajviše konsulmenadžment šatantske kuće Sinbačke Kompanije
teza Advisory, doizražava zadovoljTop menadžment Galeb-a i predstavnici EBRD-a i Gradske uprave Šapca
bili potvrdu.
stvo ovom činjeAranžman sa EBRD-ijem vredan je
Zahvaljujući ovoj smeloj viziji me- nicom, uz očekivanje da je ovo samo
četiri miliona evra, Galeb Metal Pack će nadžmenta, i uz podršku ključnih do- prvi korak u dugoročnoj strateškoj
biti dokapitalizovan jer će strateški par- bavljača, najpre U.S. Steela, za prvih saradnji sa EBRD, a želja je da se ona
tner steći 10 odsto udela u ukupnom devet meseci rada već je premašen proširi i na ostale profitabilne kompakapitalu. Novac će biti upotrebljen za prošlogodišnji obim prodaje, a izvoz je nije u sistemu.
JOŠ JEDNO PRIZNANJE GALEB GROUP-u
U skladu sa odlukom Žirija za nagrade Regionalne privredne komore
Valjevo, od 24. novembra 2010. godine, koja je usvojena posle sprovedene redovne procedure ocenjivanja
preduzeća, preduzetnika, zemljoradničkih zadruga i poljoprivrednih
gazdinstava, početkom decembra su,
u okviru sednice Skupštine komore,
svečano dodeljene Godišnje nagrade
komore za najbolje poslovne i preduzetničke rezultate u 2010. godini.
U konkurenciji za društveno najodgovornije poslovanje u godini na izmaku pobedila je Kompanija Galeb
Group Šabac. Nagradu je primila generalna direktorka Kompanije Nataša
Marković.
Galeb Group - društveno odgovorno preduzeće
INTERVJU
STRANA 4
PARTNER
decembar 2010.
SLOBODAN VESELINOVIĆ, GENERALNI DIREKTOR GALEB
METAL PACK-a
U 2011. BIĆEMO JOŠ BOLJI
Preduzeće Galeb Metal Pack od 1. ja- om i da planiramo lepu budućnost i još neke investicije u Galeb Metal Packu
nuara 2010. godine posluje kao samo- bolju poziciju na evrpskom, a verujem, u narednom periodu?
stalno preduzeće u okviru Kompanije i na svetskom tržištu. Uveren sam da
- U naredne dve do tri godine planira
Galeb Group. Do sada najintenzivniji menadžment i zaposleni u Galeb Metal se nekoliko investicionih ciklusa. Najpre,
razvoj u okviru celog sistema imalo je Pack-u to mogu da ostvare.
u pogon krunskih zatvarača, zatim u naupravo ovo preduzeće, u koje je u pret• Kakva je trenutna situacija na fi- vojnim zatvaračima, ali i u delu limenki
hodnih osam godina uloženo preko nansijskom i proizvodnom planu? za prehranu i hemiju. Na dobrom delu
deset miliona evra. Novac je plasiran u
- Fabrika je u ovoj godini ostvarila tih projekata automatizaciju i optiminovu opremu, razvoj i realizaciju novih rast od oko 45 odsto. Mada, još uvek zaciju će raditi matična kuća sa svojim
proizvoda, ali i konstantnu edukaci- ima prostora za rast, ali je to „dalje“ iskusnim timom inženjera koji ima duju zaposlenih u pojedinim oblastima. vezano za finansije. Recimo da je do- gogodišnje iskustvo na velikom broju
Zato danas Galeb Metal Pack za svog lazak EBRD kao finansijskog partenera uspešno završenih projekata. Pomenuo
partnera ima Evropsku banku za obno- omogućio stabilnu finansijsku situaciju sam automatizaciju i optimizaciju u više
vu i razvoj (EBRD), koja je
pogona. Želja nam je
vlasnik 10 odsto kapitala
da povećamo kapafirme. Zajedničkim snacitete, kako bi mogli
gama planirano je puno,
da ispunimo sve ono
a najvažniji segmenti su:
što u pogledu količidalje proširenje tržišta,
na i kvaliteta tržište,
povećanje proizvodnje,
odnosno, naši kupci
i naravno dobiti. Razlozi
zahtevaju. Moram još
zbog kojih je EBRD ušao
jednom napomenuti
u partnerstvo sa Galeb
da su naši inženjeri
Metal Pack-om su izneti
više puta do sada pona svečanom potpisikazali da su najbolji.
vanju ugovora. PrepoDosta mašina i proznate su mogućnosti i
jekata su uradili kako
želja za daljim razvojem
u matičnoj firmi, tako
preduzeća. Zajedničkim
i za potrebe naših
snagama pokušaće da
poslovnih partnera.
svake godine idu bar
Veoma smo ponosni
jedan korak više nego
na velike projekte
prethodne, a o planovikoje smo završili, a o
ma i svemu vezanom za
kojima su čitaoci ParGaleb Metal Pack, raztnera već imali priliku
govarali smo sa Sloboda čitaju.
danom Veselinovićem,
• U narednom
Slobodan Veselinović, generalni direktor Galeb Metal Pack-a
generalnim direktorom
periodu očekuje se
ovog preduzeća.
našem preduzeću. Pre svega zbog ne- sertifikovanje HACCP i International
• Šta za Galeb Metal Pack znači sa- stabilnog tržišta i finansijske situacije Food Standard-a, odnosno njihova
mostalnost, odnosno izdvojenost iz u državi. Zato slobodno mogu da ka- implementaciju u integrisani sistem
Galeb Group-a?
žem da ćemo zajedničkim snagama sa menadžmenta (IMS). Šta će to značiti
- Lakše ćemo pratiti rezultate poslo- EBRD-ijem biti jedni od predvodnika za Galeb Metal Pack?
vanja, a to nam je jedna od najvažnijih oporavka Srbije iz krize, jer su nam pla- Time će nam biti otvorena vrata vestavki. Mi smo preduzeće u razvoju, novi da iz godine u godinu izlazimo sve likih evropskih i svetskih tržišta ambapraćenjem rezulatata imaćemo tačan bolji. Do sada smo ostvarivali sve plano- laže. Omogućiće nam da ravnopravno
uvid u svaki deo našeg poslovanja. ve i uspešno savlađivali sve krize koje su konkurišemo na velikom broju tendera
Zahvaljujući pravovremenim investi- nam se isprečile na putu ka vrhu. Sma- kao dobavljač. Naši proizvodi će ispucionim ciklusima, ulaganjem najpre u tram da ćemo biti tako uspešni i u na- njavati međunarodne standarde kvanajsavremeniju opremu za proizvodnju rednom periodu.
liteta što će nam omogućiti širok plametalne ambalaže, Galeb Group nam
• Poznato je da kriza ne može da sman na brojnim tržištima. To će nam
je, kao matična kuća, obezbedio da da- omete zacrtane ciljeve Galeb-ovog otvoriti i vrata kod mnogih firmi koje se
lje možemo da se razvijamo sa EBRD- menadžmenta. Da li se planiraju bave prehrabenom industrijom kako u
PARTNER
decembar 2010.
zemlji tako i u inostranstvu, a sa kojima
do sada nismo sarađivali, ili smo sarađivali u manjem obimu od mogućeg.
Imeplementacija HACCP i IFS standarda
značiće puno i za imidž preduzeća na
internacionalnom tržištu.
• Ove godine Galeb Metal Pack je
uzeo učešće na više sajmova u inostranstvu. Kakvi su utisci, kakvi su
trendovi u metalnoj ambalaži i gde
je trenutna pozicija Galeb Metal
Pack-a?
- Tačno je da smo ove godine, paralelno sa brojnim razvojnim aktivnostima i sertifikacijama proizvoda, bili
izlagači na nekoliko sajmova. Kao jedan
od bitnijih istakao bih prestižni „BRAU
BEVIALE“ u Nirnbergu. Samim učestvovanjem na sajmovima Galeb Metal Pack
sve agresivnije nastupa na inostranom
tržištu , u nastojanju da valorizuje ulaganja u proizvodne kapacitete i nove
tehnologije dobijanjem novih poslova.
Stručnjaci očekuju tešku i
2011. godinu. Koliko Vas u realizaciji planova može omesti
kriza, ili njene posledice koje se
osećaju na svim tržištima?
- Ekonomska kriza jeste opasnost, ali i izazov. Pravilnim usmeravanjem investicija, a pritom ne
mislim samo na prodajnu mrežu,
ekonomska kriza postaje i šansa
za nove pomake. Mi smo tokom
2009. godine, najavili rast u proizvodnji od 40% i to smo i ostvarili
, čak smo i premašili tu cifru. Kriza
koja evidentno postoji, najviše je
dotakla krajnje potrošače. U tom
smislu Galeb Metal Pack oseća
posledice kroz nesigurnost potrošača, preferencije koje su više
okrenute svakodnevnim namirnicama. Ali ja sam veliki optimista,
i mislim da će ovakva situacija
uskoro biti prošlost, kroz osmeh
zaključuje Slobodan Veselinović.
Tokom sajma predstavnici kompanije
ostvarili su direktne kontakte sa zainteresovanim potencijalnim kupcima, ali je
to bila i dobra prilika za upoznavanje sa
konkurencijom i njihovim mogućnostima. Ima i uspešno realizovanih poslova.
Posebno bih istakao već dogovorene
poslove sa više multinacionalnih kompanija iz sfere proizvodnje pića i hrane.
INTERVJU
STRANA 5
• Stiče se utisak da Galeb Metal rezultati su nam uspešni. U narednoj
Pack sve više postaje izvozno orijen- godini sigurno ćemo biti još bolji. Ne
tisana firma. Šta je doprinelo tome?
očekujemo pogoršanje poslovanja, a
- Naša konkurentnost na tržištu projektovan će biti i odgovarajući rast
Evropske unije ogleda se u više segme- proizvodnje, ali i profita. Naravno da
nata. To su pre svega, visok stepen uspesi ne dolaze sami od sebe i da iza
kvaliteta proizvoda, najnovijim teh- njih stoje dugogodišnji rad i ulaganja.
nologijama koje primenjujemo, novim Mi se sa pravom nadamo da će svasistemima u procesu proizvodnje, serti- ka sledeća godina biti još uspešnija
fikatima iz oblasti kvaliteta i produktiv- od prethodne. Nova 2011. godina će
nosti. Ovde bih morao da napomenem početi dobro, a nadamo se da će se
i strateško partnerstvo sa U.S. Steel-om, ovaj trend nastaviti. Mi zaista imamo
našim glavnim dobavljačem. Upra- godinama održavan kontinuitet kroz
vo pomenute aktivnosti su doprinele redovnu proizvodnju, stalnu prodaju i
tome da nudimo kvalitetan proizvod i menjanje naše tržišne pozicije na bolje.
uslugu po konkurentnim cenama.
Trudimo se da u preduzeću ne donosi• EBRD je postao vlasnik 10 odsto Galeb
Metal Pack-a. Kakva
su Vaša očekivanja od
partnerstva?
- Ovo pitanje je zaista
široko, ali ću pokušati
da istaknem najbitnije.
Pre svega finansijska
podrška u daljem, zajedničkom razvoju. Potom,
dalji razvoj strateškog
upravljanja i bolja prezentacija firme na evropskom i svetskom tržištu.
To je ono, što prema
mom očekivanju, može
doneti ostvarenje naših
planova, ali i bolji život
svih zaposlenih u Galeb
Metal Pack-u.
• Planiraju li se neki
novi proizvodi u narednom periodu ili neka
partnerstva na zajedničkim projektima?
- Razvoj je jedan od
najbitnijih delova preduPartnerstvo sa EBRD - strateški važan potez
zeća Galeb Metal Pack.
Naši timovi rade na novim projekti- mo nikakve stresne odluke i planove
ma svakodnevno. U poslu je najbitnija već da pokušamo da pratimo uhodan
otvorena komunikacija, razmena ideja i ritam rada u zadatim okolnostima na
mišljenja, kao i aktivan pristup i kritičko tržištu. I za sada imamo izvanredne usrasuđivanje. Sa dobrim timom koji je pehe u tome. Moram da napomenem
u Galeb Metal Pack-u, i koji je do sada da najveću zahvalnost za sve uspehe
pokazao izuzetne rezultate, mislim da dugujemo našim zaposlenima. Oni su
ćemo u narednom periodu imati neko- snaga i pokretač Galeb Metal Pack-a.
liko noviteta koje ćemo ponuditi tržištu, Poručujem im da nam slede godine
a šta je u pitanju, neka za sada ostane velikih poslovnih izazova, novih potajna.
slova i da svesrdno računamo na njih.
• Šta je još planirano u 2011. Navikli smo da kroz sve prolazimo zagodini?
jedničkim snagama, neka tako bude i
- Ova, 2010. godina ostaće upam- u budućnosti.
ćena po mnogim lepim dešavanjima.
Da odmah pređem na stvar, poslovni
VESTI
PARTNER
STRANA 6
decembar 2010.
POSLOVNI FORUM SRBIJA – CRNA GORA
Otvaranjem predstavništva Privredne komore Srbije u Podgorici, otpočeli su susreti
privrednika - Poslovni forum Srbije i Crne
Gore. Na forumu su učestvovali i predsednici Republike Srbije i Crne Gore, Boris Tadić i
Filip Vujanović. Cilj organizacije susreta bilo
je otvaranje predstavništva PKS u Podgorici
i unapređenje međusobne privredne saradnje. Učešće u forumu je uzeo i predsednik
Kompanije Galeb Group Radoslav Veselinović, koji je u više susreta sa srpskim i crnogorskim kolegama prezentovao mogućnosti Kompanije u eventualnim zajedničkim
poslovima.
Radoslav Veselinović u razgovoru sa Milovanom Markovićem
PODIGNUT VIŠENAMENSKI STUB
Rezultat zajedničkog rada Galeb GTE-a, Zimpe i Galeb Group-a je podizanje
višenamenskog stuba koji svojom konstrukcijom i visinom dominira okolinom.
Pripremu projektne dokumentacije, izradu razvodnih ormara i montažerske
radove na visini realizovali su radnici Galeb GTE-a. Razrada tehničke dokumentacije, radioničkih detalja i metalne konstrukcije je izrađena u pogonima Zimpe
na Ubu. Kompletiranje metalne konstrukcije, predmontaža, završna montaža,
završno farbanje konstrukcije kao i radovi na izradi temeljnog bloka sa sistemom ankera su realizovali radnici Galeb Group-a.
Uspešna realizacija ovako složenog posla je dokaz potencijala Kompanije
GALEB GROUP da se zajedničkim nastupom mogu kvalitetno realizovati veliki poslovi. Ukupna visina višenamenskog reklamno-antenskog stuba iznosi 45
m. Cevna čelično rešetkasta konstrukcija stuba je u obliku zarubljene trostrane
prizme u osnovi 5,6 m i na vrhu 2,0 m, ukupne mase od oko 18 tona.
Stub je opremljen penjalicama, vertikalnim nosačem kablova, nosačima antena, nosačima svetiljki za noćno obeležavanje, gromobranskim zaštitnim sistemom i sa dve odmorišne platforme. Naknadno će se na stubu montirati reklamni panoi na kotama 18 i 35 m.
Sistem napajanja električnom energijom tornja, veliki betonirani plato za
smeštaj opreme sa sistemom cevi za kablove, mogu da prihvate i podrže više
operatera mobilne telefonije i drugih korisnika.
UDRUŽENJE POSLOVNIH ŽENA U GALEB-u
Prostor Poslovnog centra Galeb Group-a u Ustaničkoj
ulici u Beogradu, za potrebe organizacije većih sastanaka
koristi i Udruženje poslovnih žena Srbije. Do sada su se
„biznis dame“ okupile dva puta u našem prostoru i donele neke važne odluke o njihovom daljem delovanju.
Generalna direktorka Galeb Group-a Nataša Marković, kao član Udruženja poslovnih žena Srbije, a sa druge
strane i domaćin, istakla je da je kompletna infrastruktura koju Galeb poseduje u svom Poslovnom centru tačno
ono što treba za kvalitetno održavanje sastanaka i po veličini prostora i tehničkoj opremljenosti koja je damama
data na raspolaganje.
Detalj sa prezentacije u PC Galeb Group u Beogradu
PARTNER
VESTI
decembar 2010.
STRANA 7
GALEB GTE
PROJEKAT IMPLEMENTACIJE DISASTER RECOVERY SITE-A ZA
TELEKOM CRNE GORE
GALEB GTE je, zajedno sa partnerskim kompanijama Monteling i ArhiPro Montenegro, na međunarodnom
tenderu dobio posao na adaptaciji i
rekonstrukciji poslovnih prostorija za
potrebe Crnogorskog Telekoma u okviru Projekta implementacije Disaster
Recovery Site-a. To je treća adaptacija
Telekomunikacionih centara u kojima
je učestvovao GALEB GTE.
Projekat implementacije Disaster Recovery Site-a je podrazumevao izvođenje unutrašnje i spoljašnje adaptacije
prostora, instalaciju opreme za napajanje, sistema za gašenje i automatske
dojave požara, infrastrukturu lokalne
računarske mreže kao i sistema video
nadzora i kontrole pristupa. Takođe je
trebalo iskoordinisati instalaciju opreme od već odabranih ponuđača (dva
nova dizel agregata kapaciteta 500kVA
i sistema za klimatizaciju).
Zadatak je bio složen i multidisciplinaran, jer je trebalo objediniti različite
službe, primeniti najnovije standarde,
opremu i rešenja u veoma kratkom roku
od 50 dana. Dinamički plan, koordinacija svih službi od nabavke do izvođenja,
kvalitetan materijal i oprema, kao i profesionalni pristup poslu su bili ključni
u realizaciji ovog posla. Za Galeb GTE
ovaj projekat je od velikog značaja, jer
su stečena nova iskustva i primenjena
već postojeća znanja dobre organizacije i koordinacije, te je projekat uspešno
priveden kraju u navedenom roku. Trenutno je u toku tehnički prijem.
Jedna od poslovnica Telekoma Crne Gore
SEMINAR FIAC
Početkom novembra u Galeb Group-u,
u Šapcu, je održan tehničko-komercijalni seminar za zaposlene u sektorima
prodaje i održavanja u Kompaniji Galeb Group. Predavači su bili Luka Dardi,
tehnički menadžer i Orfej Prelec, area
manager FIAC-a.
Cilj je bio približiti komercijalistima
način rada i implementaciju vijačnih
kompresora. Takođe, serviserima su
ukazani mogući problemi pri eksploataciji kompresora.
Pošto su seminaru prisustvovale kolege iz svih centara Galeb Group-a, iskorišćena je prilika da se zaposleni upoznaju
i sa proizvodno-prodajnim programima
pojedinih preduzeća u sastavu Kompanije Galeb Group. Predstavljeni su programi: Galeb Metal Pack-a, Galeb GTE-a,
Galeb FSU-a, Zavarivač-a i Zimpe.
Luka Dardi, tehnički menadžer FIAC-a tokom svoje prezentacije
IZ MOG UGLA
STRANA 8
PARTNER
decembar 2010.
NATAŠA MARKOVIĆ, GENERALNA DIREKTORKA KOMPANIJE GALEB GROUP
U SLEDEĆOJ GODINI JOŠ BOLJI
REZULTATI
Kompanija Galeb Group je, tokom godini skoro duplirano u odnosu na vač-u, pored novih poslova, radimo i
ove poslovne godine, ostvarila do- prošlu. Ponajviše, možemo zahvaliti na povećanju efikasnosti, smanjenju
bre rezultate, obzirom na privredni poslovima sa Rusijom, Bugarskom, rashoda i nepotrebnih troškova.
ambijent u kojem je poslovala u ze- Makedonijom i Rumunijom. Nove
Što se tiče izvoza, svakako nam
mlji i regionu. Svakako, smatramo investicije u Zimpi i Zavarivaču se je cilj da, u narednih nekoliko goda je naš najveći uspeh tokom ove tek očekuju. Iskustvo, stečeno kupo- dina, povećamo izvoz, obzirom da
godine povećanje izvoza i osvajanje vinom drugih preduzeća, pokazalo želimo da nam taj oblik poslovanja
novih tržišta. Takođe, uspevamo da nam je da je za oporovak jedne firme u budućnosti predstavlja veći deo
naplatimo većinu potraživanja, što potrebno tri do pet godina.Tek tada prihoda. Da bismo to ostvarili, planam omogućuje funkcionisanje u možemo je dovesti na potreban nivo niramo da svoje resurse usmerimo
ovom turbulentnom vremenu.
i ostvariti očekivane rezultate. Zimpa ka ostvarivanju tog cilja. Takođe, u
Radili smo na
ovom segmentu
racionalizaciji i opposlovanja, očetimizaciji poslovakujemo i pomoć
nja u kompletnoj
države u smislu
grupaciji.
daljih otvaranja
Galeb-ova predtržišta,
poput
nost je raznolik
CEFTA
sporaprogram. U 2010.
zuma i ostalih
godini značajno
olakšica za prismo povećali proivrednike.
zvodnju ambalaže,
Sa bankama
a prodaja je poraimamo dobru
sla za 40 odsto. I
saradnju i izmiproizvodnja i prorujemo sve naše
daja GPS sistema
obaveze i pored
je u porastu, s obproblema sa lizirom da u kriznim
kvidnošću u privremenima komvredi Srbije.
panije žele da imaI za kraj ovog
ju kontrolu nad
teksta, želja mi
kretanjem svojih
je da Galeb u
voznih
parkova,
narednih pet do
pojačaju sigurnost
deset godina vii eventualno smadim kao snažnu
nje potrošnju gofirmu, ustrojeriva. Prodaja i sernu na porodičNataša Marković, generalna direktorka kompanije Galeb Group
visiranje fiskalnih
nim principima.
uređaja je stabilno
Smatram da je
i sa tim smo zadovoljni, jer smo du- je značajno uposlena, i očekujemo porodica osnov za dobro funkciogogodišnji lider na srpskom tržištu u da ćemo tamo ostvariti još veću pro- nisanje, kako firme tako i društva u
ovoj oblasti.
duktivnost i poboljšati odnos prema celini.
Smatramo da moramo ulagati poslu kako bi i rezultati bili bolji. Što
Ukoliko nam uslovi i tržište budu
kako u ljude i tehnologiju, tako i u se tiče Zavarivač-a, zajedno sa Ga- dozvoljavali, Galeb Group će se siširenje asortimana koji Galeb Group leb-ovim dugogodišnjim partnerom gurno još više razvijati i biti firma
nudi, a to ćemo postići većim anga- Max Bögl-om, vranjska fabrika je ra- zadovoljnih radnika kao i važan prižovanjem u našim fabrikama. Galeb dila na elementima novog stadiona vredni subjekt u našem društvu.
Metal Pack beleži značajno poveća- u Bukureštu. Sa istim partnerom
nje prihoda u odnosu na prošlu go- nastupamo na ino tržištu i na vidiku
dinu, dok je povećanje izvoza u ovoj su novi poslovi iz te oblasti. U Zavari-
PARTNER
FOTO PRIČA - POTPISIVANJE UGOVORA SA EBRD
decembar 2010.
STRANA 9
Ispred upravne zgrade Galeb Group-a
Poseta službi prodaje Galeb Metal Pack-a
Radoslav Veselinović sa predsednikom Skupštine grada Šapca,
prim. dr Slobodanom Mirkovićem
Hildegard Gaček (EBRD) u pogonu litografije
U obilasku kruga fabrike
Slobodan Veselinović i Hildegard Gaček potpisuju ugovor o
partnerstvu
Partnerski pozdrav
Koktel za goste
MINI INTERVJU
STRANA 10
PARTNER
decembar 2010.
RADOSLAV VESELINOVIĆ,
PREDSEDNIK KOMPANIJE GALEB GROUP
SVIMA ŽELIM USPEŠNU 2011.
Predsednik Kompanije Galeb Gro- dosta toga, najpre mislim na našu Fa• Imate li šta da poručite zaposleniup Radoslav Veselinović ocenjuje da je briku signalnih uređaja za železnicu, ma pred odlazak stare i dolazak nove
2010. godina, i pored svih problema, zatim Zavarivač Vranje, koji radi če- godine?
bila uspešna za Galeb Group. Srećan lične konstrukcije. Skoro sve firme u
- Ja bih im se, najpre, zahvalio jer su
zbog te činjenice, najavljuje još dosta sistemu Galeb-a su prisutne na ino tr- oni najzaslužniji što se Galeb Group daposlova i borbe za nova tržišta kako žištu i rade velike projekte čekajući da nas nalazi na ovoj poziciji. Pored velikog
bi naredna, 2011. godina bila bolja od pomognu i rade u svojoj državi. Nave- obima posla, oni su podneli veliki teret
prethodne.
šću samo primer Zavarivač-a i njego- krize. Mi se, nažalost, ne možemo pohva- Period krize je još
liti da smo u prethodnom
uvek jako prisutan. Doperiodu bili u prilici da
sta je nelikvidnosti u
povećamo zarade zaposleprivredi, ali uprkos svenima, jer smo, zbog krize,
mu mi smo ostvarili veći
gledali da na svaki način
ukupan prihod, osvojili
racionalizujemo
procesmo nova tržišta, više
se proizvodnje. Želim da
smo prisutni u sferi
im poručim da sam tu, uz
izvoza, i upravo je to
njih, da zajedno brinemo o
ono na čemu sam insibudućnosti i razvoju naše
stirao u Galeb-u. Iz krize
Kompanije. Imamo sprećemo izaći samo radom,
mne nove projekte, nove
duplo većim zalagaproizvode koji će u budućnjem i to se pokazalo
nosti dati rezultate. Toga
kao tačno.
su i oni sami svesni. Pro• Šta Galeb Group
blema oko nas je mnogo.
planira u 2011. godini?
• 2011. godina je i go- Najpre se planiraju
dina Vašeg ličnog jubipovećanje proizvodnje,
leja. Naime, obeležićete
osvajanje i implemen40 godina rada.
tacija novih proizvoda,
- Tačno tako. 1. januara
investicije u pojedina
1971. godine otvorio sam
Radoslav Veselinović, predsednik kompanije Galeb Group
preduzeća u sastavu
svoju zanatsku radnju, tako
kompanije kako bi na što
da ću ubrzo obeležiti četiri
bolji način odgovorili poslovima koji ta vog partnera Max Bögl-a. Urađeni su decenije rada. Moram da napomen da
preduzeća očekuju u narednoj godini. stubovi za stadion u Bukureštu, a tre- sam u ovom momentu najzadovoljniji
Plan je i da tokom 2011. godine dosti- nutno radimo na velikom poslu izrade da Galeb ima veliki broj uspešnih megnemo, na nivou cele grupacije, preko čelične konstrukcije za aerodrom u nadžera, inženjera, ekonomista, maši60 miliona evra ukupnog prihoda.
Berlinu. Fabrika signalnih uređaja za naca, pravnika.. Oni, zajedno sa nama,
• Očekujete li da će država raspi- železnicu, nakon sajma u Berlinu, ima vode ovu Kompaniju ka daljem prospesivati veće infrastrukturne projekte naznaka da će njihovi proizvodi biti ritetu. Njima se pridružila i moja mlađa
tokom naredne godine? Galeb Gro- isporučivani i van evropskog tržišta, ćerka Aleksandra koja je diplomirala na
univerzitetu Bocconi u Milanu i to je neup bi svakako imao šta da ponudi u odnosno u Afriku.
što najlepše što mi se dogodilo u 2010.
tim poslovima.
godini. Ona je već počela da radi, i ja
- Država bi trebalo da investira u
Svim našim zaposlenima, pose ponosim činjenicom da troje moje
velike projekte, ali to je moguće samo
slovnim partnerima, čitaocima
dece, od četvoro, sada radi u Kompaniji
ako se proda Telekom onako kako je
našeg lista, poželeo bih srećne
Galeb Group. Oni će biti u vrhu Kompaplanirano. Sa druge strane postoje
novogodišnje i božićne praznike
nije i zajedno sa svima ostalima će u buobezbeđena sredstva od strane MMFsa iskrenom nadom da će im se
dućnosti voditi Kompaniju. Kada neko
a, EBRD-ja, Evropske investicione banispuniti sve želje. Takve želje mouspe da iškoluje svoju decu i da im poke za infrastrukturne projekte na Koriraju biti orijentisane najpre prema
mogne da uđu u biznis i budu uspešni
doru 10, i ta sredstva treba pokrenuti.
poslu, jer samo uz maksimum zato je veliko zadovoljstvo. Ostalo mi je da
Međutim, kasnili su projekti, tenderi i
laganja možemo se nadati da će
iškolujem najmlađe dete, Janka, pa ću
ja se nadam da će 2011. godine sve to
nam i druge želje biti ispunjene.
da razmišljam o penziji.
početi. Svakako da možemo ponuditi
PARTNER
FOTO PRIČA - 40 GODINA ZAVARIVAČA
decembar 2010.
STRANA 11
Radoslav Veselinović sa poslovnim partnerima
Obilazak fabričkog kruga
U poseti školi zavarivanja
Adam Vračarić i Radoslav Veselinović sa polaznicom škole zavarivanja
Radoslav Veselinović i Milan Beslać sa načelnikom Pčinjskog okruga Budimirom Mihajlovićem i gradonačelnikom Vranja Miroljubom Stojčićem
Koktel za prisutne
Govornici pozdravljaju goste na proslavi
Detalj sa proslave
NOVOSTI
STRANA 12
PARTNER
decembar 2010.
SERTIFIKACIJA SIGURNOSNIH
KASA I TREZORA U ZIMPI
Sertifikaciona tela Certop i Mobis (Mađarska) obavili su, početkom novembra, sertifikovanje kasa
i trezorskih vrata u ubskoj Zimpi.
Petočlani tim stručnjaka ocenjivanje i ispitivanje kasa sproveo je po
najnovijim zahtevima standarda EN
1143-1. Postupak ispitivanja je tekao po strogo definisanim pravilima
uz upotrebu najsavremenije opreme, a ceo tok sertifikacije je sniman
kamerom. Pošto je tehnologija izrade kasa i same zaštite od provala
unapređena i radi se sa savremenim
vrstama materijala, kase su izdržale
sve testove. Rezultati su bili daleko
bolji od zahtevanih, tako da su kase
dobile povećanje stepena bezbednosti za jednu kategoriju u odnosu
na dosadašnji.
PARTNER
NOVOSTI
jul 2010.
STRANA 13
GALEB METAL PACK
UGOVARANJE POSLOVA ZA 2011.
Poslovanje Galeb Metal Pack-a u godini na izmaku je bilo u granicama planiranog, pa je zato dobra priprema i planiranje
poslova za narednu godinu jako bitna aktivnost.
IZVOZ
UGOVORENI LITOGRAFISANOG POSLOVI ZA 2011.
Prodaja vučenih limenki lagano preLIMA
uzima primat na tržištu. Zadržani su
Tokom poslednjeg kvartala 2010. godine velikih aktivnosti bilo je u sektoru litografije. Proširen je posao na
hrvatskom tržištu isporukom blanko
i litografisanih plastova lima. Do sada
je poslovnim partnerima isporučivan
lim sečen u table, a nakon adaptacije
makaza, sada smo u prilici da im isporučujemo u željenim dimenzijama.
svi dosadašnji kupci, uz dobijene nove
porudžbine. Testiranje naših limenki
nije urađena je porudžbina od osam
miliona čepova sa štampom nagradne
igre na unutrašnjoj strani. Ono što je
za nas podjednako bitno je i proces
odobravanja u PepsiCo za 2011. godinu. Očekujemo rezultate testiranja
krunskih zatvarača za PepsiCo od holandske laboratorije TNO, a zatim će ti
rezultati biti poslati SAI Global Energy-ju, ovlašćenoj agenciji za audite
kompanije PepsiCo.
EKSPANZIJA LIMENKI ZA HEMIJU
obavljaju i dva potencijalna kupca, pa
očekujemo povoljne rezultate sa njihove strane.
U 2010. godini Galeb Metal Pack je u
oblasti hemijske ambalaže plasirao
preko osam miliona komada jedinica
na tržištu, što je za oko 50 odsto više
USPEŠNA GODINA
U KRUNSKIM ZATVARAČIMA
U krunskim zatvaračima raste broj kupaca. Za poslovnog partnera iz Albaod prethodne godine. Najtiražnija limenka ø100 je zastupljena sa preko
sedam miliona komada. Novi programi, limenka ø 83 i kante 21-25 litara su
zaživeli. Sa kupcima su postignuti dobri ugovorni odnosi, a dobrom organizacijom su ispoštovani zahtevi u pogledu dinamike i asortimana isporuke.
Isporučena je prva količina lakiranih limova novom poslovnom partneru na
ruskom tržištu koji proizvodi twist-off
poklopce.
Saradnja sa Pelliconijem se nastavlja, a
planira se i prorširenje iste. Do sada je
saradnja funkcionisala na bazi litografisanog lima.
NAGRAĐENI U GALEB METAL PACK-u
Tokom 2010. godine obavljeno je kontinuirano praćenje i
ocenjivanje usaglašenosti radnog prostora i okruženja sa 5S
principima od strane centralnog TPM tima.
Generalna ocena je dobra, ali postoji još mnogo prostora za
poboljšanje. Na ovome će se raditi intezivno u narednom periodu.
RADNICI ČIJI JE RADNI PROSTOR OCENJEN SA NAJVIŠIM
OCENAMA PREMA 5S STANDARDIMA SU:
I Mesto Darko Petrović (Pogon MetalCut) – bicikl
II Mesto Mile Pavlović (Pogon Plastike) – mp3 plejer
III Mesto Svetlana Kojić (Pogon Tuba) – ženska tašna
ČESTITAMO!
VESTI
STRANA 14
PARTNER
decembar 2010.
OPREMANJE EKO PUMPI U CRNOJ GORI
U realizaciju posla sa Eko petrolom Kotor oko opremanja šest benzinskih stanica u Crnoj Gori metalnim nameštajem,
fabrika Zimpa ušla je u poslednjem kvartalu 2010. godine.
Do sada smo uspešno i na vreme priveli kraju posao na benzinskim stanicama na Žabljaku i u Baru. Do kraja godine,
ako to dozvole vremenske prilike, treba da završimo benzinsku stanicu u Kolašinu. U januaru 2011. opremaće se stanice u Podgorici i Nikšiću.
Deo metalnog nameštaja kojim se opremaju pumpe u Crnoj Gori
PARTNER
AKTUELNO
decembar 2010.
STRANA 15
VRANJSKO PREDUZEĆE OBELEŽILO JUBILEJ
40 GODINA ZAVARIVAČ-A
Centralna proslava 40. godina postojanja vranjskog Zavarivač-a održana je 18.
novembra u ovom preduzeću. Radoslav
Veselinović, predsednik kompanije Galeb Group, koja je većinski vlasnik Zavarivač-a, kazao je da vranjski varioci trenutno rade na ugovorenim poslovima od 1,5
miliona evra za inostrano tržište.
– To svakako doprinosi stabilnosti u poslovanju, ali bi isto tako želeli da budemo
prisutni i na domaćem tržištu – kazao je
Veselinović.
Veselinović ocenjuje da će, i pored
toga što Zavarivač ide uzlaznom putanjom, njegov oporavak trajati još najmanje dve godine. Menadžment firme
će se zalagati kako za liderstvo na tržištu
tako i za nove tehnologije u radu,
poručio je većinski vlasnik Galeb
Group.
Petar Mirković, predsednik
Upravnog odbora Zavarivač-a,
kazao je da je profitabilnost u
poslovanju prioritet vranjskih
metalaca.
Milan Beslać, generalni direktor
Zavarivač-a, ukazao je i na činjenicu da je trenutna upošljenost 50
odsto ukupnih kapaciteta preduzeća, a predsednik Veselinović napomenuo je da će preduzeće stati
na svoje noge u trenutku kada
broj radnika u proizvodnji bude
realan.
ADAPTACIJA
U ZAVARIVAČU
Adaptacija u vranjskom Zavarivač-u usledila je odmah nakon
kupovine od strane Kompanije Galeb Group. Kako se godinama
a i decenijama nije ulagalo u postojeće prostore, intervencije su
bile neophodne. Sa kupovinom nove opreme ukazala se potreba za reorganizacijom u smeštaju zaposlenih. Nove tehnologije i
osavremenjavanje rada inženjerskog kadra, imale su za potrebu
lociranje određenih službi bliže proizvodnim procesima.
Počelo se sa adaptacijom Anexa hale Čelik. Potpuno je zamenjena elektro instalacija jake i slabe struje,kao i razvod grejanja. Svi sanitarni čvorovi su adaptirani. U okviru Anexa su formirane nove prostorije kao što su direktorski blok, kancelarije
za inženjere, tehnička soba i mini čajna kuhinja. Zamenjene su
sve podne obloge, hodnici i kancelarije. Potpuno je promenjena rasveta - prilagođena novom rasporedu radnih mesta.
Nameštaj je delom napravljen nov, a delom obnovljen i prilagođen novom rasporedu. Svi radovi su izvršeni u kapacitetima
i sa radnom snagom i potencijalom iz naše Kompanije.
U adaptaciju su se aktivno uključile i kolege iz Šapca - Vesna Veselinović direktor marketinga, građevinski sektor iz Beograda i Šapca, stolarska radionica, zatim IT sektor, kolege iz Galeb GTE-a i drugi.
Jedna od renoviranih kancelarija
Gosti na proslavi
STUBOVI
MONTIRANI
U BUKUREŠTU
Za potrebe izgradnje novog stadiona u Bukureštu, vranjski Zavarivač je izradio veći deo posla oko
izrade čelične konstrukcije. Zajedno sa nemačkim
Max Bögl-om u pogonima u Vranju izrađeno je 16
stubova, 16 glava stubova i oko 40 velikih cevi koje
će zajedno sa stubovima činiti celinu novog stadiona u glavnom gradu Rumunije.
Stručnjaci iz obe firme non stop su nadgledali
proces proizvodnje i završnih radova. Pošto su
stubovi isporučeni na krajnju adresu, otpočela je
montaža koja je još uvek u toku.
Ovo je samo jedan od poslova kojim će se Zavarivač ponositi u vremenu koje dolazi.
Slađana Jovanović, Petar Mirković i Zoran Vidić
ispred stadiona u Bukureštu
SAJMOVI I POSETE
STRANA 16
INNOTRANS 2010
Galeb FSU se predstavio na ovogodišnjem železničkom
sajmu u Berlinu i kao jedina srpska firma prezentovao svoje proizvode. Veliko interesovanje za naše proizvode je
dolazilo sa svih svetskih kontinenata i država poput Nemačke, Finske, Saudijske Arabije, Brazila, Indije, Australije,
Engleske. Sajam Innotrans u Berlinu je održan od 22.-25.
septembra. Sa predstavnicima SDD ITG-a tehnička podrška celoj organizaciji sajma je bila upotpunjena. Elektronski
putni prelaz sa simulacijom rada rampi i signala, kao najvažniji novi proizvod našeg preduzeće, je bio cilj mnogih
posetilaca sajma. Sa partnerima iz Ukrajine i Saudijske
Arabije su već napravljeni dogovori oko ulaska ovog proizvoda i na njihova tržišta.
U poseti našem štandu su bili i predstavnici srpskih
železnica, generalni direktor Milovan Marković sa saradnicima. Predstavnici najvećih svetskih železničkih firmi
u domenu signalizacije i telekomunikacija, firme poput
Siemens-a, Thales-a, Ansaldo STS, Bombardije-a, General
Electric-a su takođe posetili štand.
PARTNER
decembar 2010.
ŽELKON 2010
Na Mašinskom fakultetu u Nišu je, 7. i 8. oktobra 2010. godine, održana najveća železnička konferencija u Srbiji. Preduzeća Galeb FSU i Galeb GTE su donirale ovaj skup i tako
pomogle organizaciji i nastavku tradicije da se svake druge
godine održi konferencija. I ove godine prisutnima su prezentovane nove tehnologije i trendovi u oblasti železnice.
Predstavnici preduzeća SDD ITG i Galeb FSU, Darko Čelebić i Mladen Gajčanski prezentovali su rad na temu novog proizvoda, kontrolera elektronskog putnog prelaza
GFSU LC09. Rad je izazvao veliko interesovanje prisutnih
ljudi sa fakulteta i železnice, kao i pohvale za razvoj novih proizvoda i takmičenje sa najvećim firmama u svetu
signalizacije. Kao dokaz velikog uspeha novog proizvoda jeste i pozitivan izveštaj jedne od najvećih železničkih
laboratorija u Berlinu. U kompaniji ’Thales Rail Signalling
Solution’ kontroler putnog prelaza zajedno sa kontrolnodijagnostičkim softverom je bio testiran i odobren za korišćenje u sprezi sa najmodernijom Thales-ovom opremom
za upravljanje železničkim stanicama.
GALEB METAL PACK U
NIRNBERGU
POSETA PČELARA IZ
SLOVENIJE
Preduzeće Galeb Metal Pack učestvovalo je, po prvi
put, na sajmu BRAU BEVIALE u Nirnbergu. Posetiocima je predstavljen program krunskih, aluminijumskih
i navojnih zatvarača i ukrasnih tacni. Poslovni kontakti
koji su uspostavljeni u Nirnbergu se obrađuju i u toku
je procedura sklapanja poslova koja će doprineti daljem
povećanju izvoza Galeb Metal Pack-a. Utisci sa sajma su
pozitivni, a prema rečima menadžmenta planirano je da
se i sledeće godine pojavimo na istom sajmu.
Kompaniju Galeb Group, 14. oktobra, posetila je delegacija Udruženja pčelara Slovenije, na čelu sa predsednikom Boštjanom Nočom. Gosti iz Slovenije imali su priliku
da obiđu proizvodnju u fabrici Galeb Metal Pack i tom
prilikom istakli su zadovoljstvo viđenim, pogotovo što je
ona vlasništvo Radoslava Veselinovića koji potiče iz čuvene pčelarske porodice. Nakon obilaska pogona, gosti
su u prijatnoj atmosferi, zajedno sa svojim domaćinima
evocirali uspomene na vreme kada su zajedničkim snagama osvajali evropsko tržište. I u narednom periodu,
pokušaće zajedno da ostvare isti posao.
PARTNER
DRUŠTVENA ODGOVORNOST
decembar 2010.
STRANA 17
POMOĆ PRNJAVORU
Zaposleni u Kompaniji Galeb Group,
u petak, 3. decembra su se dobrovoljno organizovali i zajedno sa mehanizacijom koju poseduju, uputili u područje Prnjavora kome su pretile velike
poplave zbog nabujale Drine i stavili se
na raspolaganje Sektoru za vanredne
situacije MUP-a Srbije.
U dve smene u ovom selu je ugroženom stanovništvu pomagalo 50 zaposlenih, a u akciju su bile uključene i
dve merlo mašine (koje su, zajedno sa
zaposlenima, pomagale u evakuaciji
stanovništva, stvari i stoke, prosecanju
asfaltnog puta, izgradnji nasipa), kamion, kombi vozilo, agregat...
Predsednik Komapnije Galeb Group
nekoliko puta u toku dana je obišao lo-
kacije na kojima su bili
angažovani zaposleni.
Kao prvu pomoć za
ugroženo stanovništvo i angažovane na
odbrani Prnjavora „Galeb Group“ je dostavio
i 150 lanč paketa.
Sutradan smo ponovo obišli teren i pomogli u saniranju nekoliko lokacija, pošto
je nivo Drine tokom
noći počeo blago da
opada.
Evakuacija stanovništva i pokušaji da se ukroti Drina
OBELEŽEN SVETSKI DAN SRCA
Kampanja svetski dan srca je ustanovljena pre deset godina na inicijativu
Svetske federacije za srce, kao odgovor
na rastući broj smrtnih ishoda kod radno sposobnog
stanovništva.
Ove godine Svetski dan
srca je fokusiran na prevenciju kardiovaskularnih bolesti na radnom mestu pod
sloganom JA RADIM SRCEM! Benefit u sprečavanju
i eliminaciji faktora rizika
rezultira smanjenjem radne
nesposobnosti, odsustvovanja invalidnosti, prevremene smrtnosti, troškova
naknada za bolovanja, nege
i troškova lečenja.
Tim povodom, stručni tim Internog
odeljenja šabačke Opšte bolnice i Odseka za promociju zdravlja Zavoda za
javno zdravlje Šabac, u saradnji sa rukovodstvom šabačke Kompanije Galeb
Group realizovali su akciju JA RADIM
SRCEM! u prostorijama ove
kompanije.
Preventivne preglede su
obavili kardiolozi: prim. dr
Snežana Kovačević, dr Gordana Radaković i dr Mirjana
Pavlović uz asistenciju sestara: Slavice Savić, Slađane Jovanović i Dragane Lakušević.
Pregledi su obuhvatali
anamnezu, merenje krvnog
pritiska, EKG srca sa čitanjem, zdravstvene savete
i, po potrebi, upućivanje u
zdravstvenu ustanovu radi
dopunskih pregleda i prepisivanja terapije.
Internistički pregled jednog od zaposlenih
DONACIJA GALEB FSU-a MUP-u
Kompanija Galeb FSU je u toku
septembra donirala Ministarstvu unutrašnjih poslova opremu i neophodne
radove na montaži i puštanju opreme
u rad. U sklopu MUP-a, Uprave za vanredne situacije - Vatrogasnoj spasilačkoj brigadi Beograda donirana su četiri
putoprelazna branika sa rampama za
parking prostore.
Rampe za parking prostor će pomoći
boljoj organizaciji Vatrogasnih ekipa i
neometanom vršenju dužnosti spašavanja i pomoći ljudima u nevolji u gradu Beogradu.
PRIČA O RADNIKU
PARTNER
STRANA 18
decembar 2010.
PETAR DESPOTOVIĆ, KONSTRUKTOR MAŠINA I UREĐAJA
U GALEB METAL PACK-u
SREĆAN I BOGAT ČOVEK
Rođen je 15. decembra 1951. godine
u Šapcu. Odrastao je na kaldrmi i kocki
Kajmakčalanske ulice. Otac radnik, majka
domaćica, živelo se skromno. Brata i njega roditelji su uspeli da iškoluju i izvedu
na put. Bili su veseli uprkos svemu i rado
se sećaju igara na staroj strugari. Posle
je na tom mestu sagrađena Jela, fabrika
nameštaja, gde mu je radio
otac.
- Živelo se skromno.
Mogu slobodno da kažem
da sam školu završio u jednim pantalonama, kaže
Petar Despotović.
Završio je srednju Mašinsko-tehničku školu, i nakon
njenog završetka, kao i većina tinejdžera, hteo je puno.
Imao je velike planove. Međutim, umesto na fakultet,
put ga je odveo na odsluženje vojnog roka u Zadar.
Petar kaže, da je do vojske
samo jedanput u životu video more i to baš u Zadru.
U svojoj jedinici obavljao je
poslove vojnog fotografa, i
baš tada izrodila se velika ljubav prema ovom poslu. Godinama kasnije,
u slobodno vreme, Petar se bavio fotografijom iz hobija, ali i zbog dodatne zarade.
Nakon odsluženja vojnog roka, 1972.
godine, Petar se vraća u Šabac, i prijavljuje na konkurs u tadašnju Metaloplastiku.
Biva primljen i u ovoj fabrici radi sve do
danas.
Sa suprugom Goricom i sinom Dušanom
- Ja umem da kažem da sam menjao
direktore, vlasnike, imena preduzeća, ali
lokaciju nikad. Ostao sam veran svojoj fabrici kojoj sam mnogo dao i koja je znala
da mi uzvrati, priča Despotović.
Napominje još da 2012. godine stiče
uslov za penziju kojoj će se rado odazvati, jer, kako kaže, dolazi vreme za mlade
snage, njima treba osloboditi mesto da
se dokažu. U svom radnom veku radio je
mnoge poslove: od vođe smene, kontrole, normirača pa do konstruktora mašina
i uređaja.
Petar Despotović na radnom mestu
- Ja sam svaštar. Mnoge me oblasti zanimaju i težio sam da ih savladam kako
bih mogao da ih objedinjeno primenjujem kad mi zatrebaju.
Petar kaže da je za 39 godina rada
prošao mnogo toga, a najlepša sećanja
ga vežu za godine kada je Galeb Group
kupio Metaloplastiku. Smatra da od tada
počinje samostalno da pruža više nego
što je to ranije mogao. Pre sam bio samo
deo tima, jedna karika u lancu, a sada samostalno, ali i u timu mogu mnogo više.
- Dolaskom Galeb-a posao je postao
raznovrsniji, dinamičniji, bilo je dosta
izazova na terenima i velikih projekata
na kojima sam radio. To je ono što me
je, evo skoro do penzije, držalo na istom
radnom mestu. Počeo sam, iako najstariji, da se takmičim sa ostalim kolegama
i oni sa mnom i to je izrodilo jedan novi
kvalitet. Dosta sam i putovao po stručnim
sajmovima u inostranstvu. Upoznao sam
puno ljudi i to je, pored moje porodice,
još jedno bogatstvo. Kada pogledam
mašine koje sam konstruisao i koje rade,
osvrnem se iza sebe i kažem da sam jako
srećan i bogat čovek.
Najdraži mu je projekat izrade kompletne linije za zatvarač Ø20x15 koja je
jako složena baš zbog njenih malih dimenzija. Ova linija danas radi i to sa kapacitetom 80.000 do 100.000 zatvarača
po smeni, što je oko pet puta više nego
sa starom opremom.
Iz privatnog života u najlepšem sećanju će mu ostati momački dani kada je
za par godina intenzivnog planinarenja
upoznao sve lepote tadašnje
Jugoslavije. Posebno su bila
lepa druženja sa zaljubljenicima prirode iz svih krajeva.
Oženio se 1977. godine,
napravio kuću za svoju porodicu i sa svojom divnom suprugom izrodio dvoje dece.
- Prve godine braka su bile
tako lepe i uspešne, ali sreća
nas je 1980. godine napustila, jer je supruga umrla od
neizlečive bolesti. Podizao
sam dečicu, jedno vreme uz
pomoć roditelja, a onda sam
upoznao Goricu i sa njom
uspeo da odgajim i vaspitam decu na koju smo vrlo
ponosni. Ćerka Marijana živi
u Francuskoj, udata je i podarila mi je dva prelepa unučeta. Sin Dušan, završio je srednju elektrotehničku školu, a pre nekoliko godina,
sa dvojicom drugova osnovao je firmu
GROMNET koja uspešno radi. Samo još
da ga oženim, i smatraću da sam uspeo
da zavšim sve što je bitno u životu - kroz
prepoznatljiv osmeh dodaje Petar.
Ćerka Marijana sa decom
Još reče da će penzionerske dane iskoristiti da uživa u svojim starim ljubavima
kojima nije stigao da se posveti tokom
radnog veka: prijateljima, reci Savi, ali i
voćarstvu. Ima nameru kaže, da pravi vrhunsko vino. Verovatno će ga praviti sa
osmehom na licu i zviždukom na usnama, po čemu ga zna ceo Galeb Group.
PARTNER
DOGAĐAJ
decembar 2010.
STRANA 19
ESAB DEMO TOUR U BEOGRADU I VRANJU
U okviru evropske turneje ESAB Demo Tour 2010, specijalno opremljeno vozilo sa instaliranom najsavremenijom opremom
i priborom za zavarivanje, gostovalo je u Beogradu i Vranju.
Tokom dva dana, poslovni partneri i zaposleni u Galeb Group-u i Zavarivaču imali su priliku da pogledaju najnovija svetska
dostignuća u oblasti zavarivanja i prisustvuju teorijskoj i praktičnoj prezentaciji. Višedecenijski partner Galeb-a, švedski proizvođač opreme i dodatnih materijala za zavarivanje ESAB, tako je još jednom ukazao čast svom partneru iz Srbije da ugosti
one koji, zbog prirode posla, moraju da prate trendove u ovoj oblasti. Interesovanje je bilo veliko, a kao i prethodnih godina
bilo je veliko zadovoljstvo ugostiti naše partnere.
ESAB-ov Demo Bus
Deo uređaja iz ESAB-ovog programa
Praktična prezentacija uređaja
Rade Mitrović sa poslovnim partnerima
Predsednik kompanije Radoslav Veselinović sa gostima
Sa prezentacije u Zavarivač-u
Sre}na Nova Godina
i Bo`i}ni praznici
www.galeb.com
Download

Partner br 18