NÁVOD K OBSLUZE
Eco & Eco+
KATEXOVÉ ÚPRAVNY PITNÉ VODY
PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ
Strana
OM-ENG-MaximaEco-Rev2010.10
OBSAH A PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
Obsah a předávací protokol
strana 2
Bezpečnostní pokyny
strana 3
Provozní požadavky
strana 4
Instalace
strana 5
Uvedení do provozu
strana 7
Elektronický ovládací panel
strana 8
Údržba
strana 10
Řešení problémů
strana 12
Technická specifikace – Maxima Eco / Softena Eco
strana 14
Technická specifikace – Maxima Eco+ / Softena Eco+
strana 15
Poznámky
strana 16
Vyplňte následující údaje
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
Sériové číslo:
Model:
________________________________________
____________________________________________
Vstupní tvrdost vody:
_________________________________
Výstupní tvrdost vody:
_________________________________
Vstupní tlak vody:
_________________________________
Datum instalace:
_________________________________
Montážní organizace:
_________________________________
Jméno a příjmení:
________________________________
Telefonní číslo:
_________________________________
Podpis a razítko:
_________________________________
____
Strana 2
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
•
Před instalací zařízení si pozorně prostudujte bezpečnostní pokyny
uvedené v tomto návodu k obsluze a pečlivě je dodržujte. Jsou zde
uvedeny důležité informace o bezpečnosti, instalaci, použití a
údržbě tohoto výrobku. Skutečný systém, který jste obdrželi, se
může lišit od ilustrací uvedených v tomto návodu k obsluze.
•
Nedodržování těchto pokynů by mohlo mít za následek poškození
zařízení či majetku. Zařízení vám bude bez problémů sloužit po
mnoho let, pokud bude řádně instalováno, kontrolováno a
udržováno.
•
Zařízení je určeno pro „změkčování“ pitné vody, což znamená, že
z vody odstraňuje tvrdé minerály. Nemusí nutně odstraňovat další
znečisťující složky přítomné ve vodě. Zařízení nečistí znečištěnou
vodu ani ji neupravuje tak, aby ji bylo bezpečné pít!
•
Instalaci zařízení musí provést odborně proškolená osoba. Veškerá
instalatérská a elektrická připojení musí být provedena v souladu
s platnými předpisy.
•
Před instalací zařízení se ujistěte, že zařízení není poškozeno;
neinstalujte ani nepoužívejte poškozené zařízení.
•
Pro transport zařízení používejte manipulační vozík, abyste
zamezili poškození výrobku, nehodě nebo zranění. Nepokládejte
zařízení na bok.
•
Uschovejte tento návod k obsluze na bezpečném místě a zajistěte,
aby se uživatelé obeznámili s jeho obsahem.
•
Zařízení je navrženo a vyrobeno v souladu se současnými
bezpečnostními požadavky a pravidly EU. Nesprávně provedené
opravy mohou mít za následek nepředpokládaná nebezpečí pro
uživatele. Z tohoto důvodu musí opravy provádět odborně
proškolený technik.
•
S ohledem na životní prostředí by mělo být zařízení zlikvidováno
v souladu s požadavky směrnice o odpadních elektrických a
elektronických zařízeních.
Strana 3
PROVOZNÍ POŽADAVKY
•
•
PROVOZNÍ TLAK: minimálně 1,4 / maximálně 8,3 bar
−
kontrolujte pravidelně tlak vody.
−
uvědomte si, že tlak vody může být přes noc značně vyšší než
přes den.
−
před zařízení doporučujeme instalovat regulátor tlaku vody
PROVOZNÍ TEPLOTA: minimálně 2 / maximálně 48°C
−
neinstalujte zařízení v prostředí, kde je vysoká teplota okolního
vzduchu (například v nevětrané kotelně) nebo kde může být
vystaveno mrazu.
−
zařízení by nemělo být vystaveno vnějším vlivům, jako jsou přímé
sluneční paprsky nebo dešťové srážky.
neinstalujte zařízení příliš blízko zásobníkových ohřívačů teplé
vody. Délka mezi výstupem ze zařízení a vstupem do ohřívače
musí být min. 3m. Zásobníkové ohřívače vody mohou přenášet
teplo potrubím s chladnou vodou zpět do úpravny. Mezi úpravnu
vody a zásobníkový ohřívač proto vždy instalujte zpětný ventil.
−
•
PŘÍVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: 230v-50Hz
−
zařízení pracuje pouze na 24 V stejnosměrného napětí a je
vybaveno transformátorem 230/24V-50Hz; vždy používejte
zařízení spolu s dodaným transformátorem.
−
elektrická zásuvka musí být instalována na suchém místě, se
správnými jmenovitými hodnotami a nadproudovou ochranou.
Strana 4
INSTALACE
MONTÁŽ
Pro usnadnění instalace odejměte víko zásobníku regenerační soli a hlavní kryt zařízení.
VSTUP A VÝSTUP
Zkontrolujte tlak vody v místě instalace zařízení, nikdy
nesmí přesahovat 8,3 bar.
Před úpravnu vody vždy nainstalujte filtr mechanických
nečistot (optimálně 80 µm)
Doporučujeme používat pružné napojení na rozvod
vody. Použijte potrubí o větším průměru, aby se omezila
ztráta tlaku.
= hlavní přívod vody (neupravená voda)
= vstup do úpravny vody (neupravená voda)
= výstup upravená voda)
= domovní rozvod (upravená voda)
1. Automatický bypass namontujte na připojovací
kolena úpravny vody ( a ).
Nezapomeňte vložit těsnění. Matice pevně utáhněte
rukou.
2. Namontujte mosaznou spojovací sadu na
automatický bypass pomocí matic ( a ).
Nezapomeňte vložit těsnění. Matice pevně utáhněte
rukou!
3. Připojte automatický bypass k mosazným koncovkám
na připojovacích kolenech ( a ).
4. Připojte hlavní přívod vody k mosazné koncovce
vstupního otvoru úpravny vody ().
5. Připojte domovní rozvod k mosazné koncovce
výstupního otvoru úpravny vody ().
Strana 5
INSTALACE
ODTOK
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
Doporučujeme používat odpadní potrubí se sifonem.
1. Zapojte adaptér do elektrické zásuvky.
2. Opačný konec zapojte do konektoru ovládacího
panelu a zajistěte svorkou.
Pro prevenci zpětného toku z kanalizačních rozvodů
do úpravny vody zajistěte, aby byla vždy dostatečná
vzduchová mezera mezi koncem odtokového vedení a
samotným kanalizačním rozvodem.
.
Vždy používejte samostatná odtoková vedení pro
řídicí ventil a přepad zásobníku regenerační soli.
Rozmístěte odtokové hadice tak, aby se
minimalizovala ztráta tlaku. Zajistěte, aby nebylo vedení
přehnuté.
1. Zapojte hadici (13 mm) na odtokový solenoid řídicího
ventilu () a zajistěte ji svorkou.
= odtoková hadice
2. Odtokové vedení je pod tlakem, proto může být
napojení do kanalizace umístěno nad úpravnou vody.
3. Další hadici (13 mm) zapojte na kolínko přepadu
umístěné na zadní straně zásobníku regenerační soli
a zajistěte ji svorkou. Přepad zásobníku regenerační
soli není pod tlakem, proto nesmí být napojení do
kanalizace nad úpravnou vody.
Strana 6
.09
UVEDENÍ DO PROVOZU
NATLAKOVÁNÍ
1.
Aktivujte automatický bypass – uzávěry jsou
v poloze zavřeno.
Zajistěte, aby byl elektronický ovladač úpravny
vody v provozu.
Otevřete hlavní přívod vody.
Na nejbližší vodovodní baterii otevřete ventil
studené vody a nechte několik minut vodu
odtéci, aby se vyplavily veškeré nečistoty
vzniklé při instalaci a poté ventil uzavřete.
Zvolna natlakujte zařízení v těchto krocích:
2.
3.
4.
5.
I.
II.
otevřete výstupní armaturu
pomalu otevřete vstupní armaturu
6.
Na nejbližší vodovodní baterii otevřete ventil
studené vody a nechte několik minut odtéci
vodu, aby se vyplavily veškeré nečistoty a
vzduch vzniklé při instalaci a poté ventil
uzavřete.
7. Zkontrolujte těsnost úpravny vody a všech spojů.
ZÁSOBNÍK REGENERAČNÍ SOLI
8. Do zásobníku nasypte regenerační sůl.
ELEKRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL
9. Naprogramujte elektronický ovladač (viz. str. 8
kapitola „ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL“).
ZAHÁJENÍ REGENERACE
10. Manuálně
zahajte
regeneraci
stisknutím tlačítka posunu
zobrazí:
opakovaným
, než se na displeji
REGEN ZA.10 SEK
11. Nechte zařízení v tomto režimu. Na displeji se začne
odpočítávat čas od 10 do 0 sekund a poté se zahájí
regenerace.
Strana 7
.09
ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL
PROVOZNÍ REŽIM
V provozním režimu displej zobrazuje čas, zbývající
kapacitu zařízení a indikátor průtoku vody:
20:51
1000L
---
REGENERAČNÍ CYKLUS
•
kontrolka NAPÁJENÍ: rozsvítí se, pokud je
•
tlačítko POSUNU: pro přechod k dalšímu
zařízení napojeno na elektrický proud
V regeneračním režimu se na displeji zobrazí aktuální
regenerační cyklus, zbývající doba cyklu, případně i
zbývající doba regenerace:
parametru
•
tlačítko NAHORU: pro zvýšení hodnoty daného
parametru
•
tlačítko DOLŮ: pro snížení hodnoty daného
PLNENI
parametru
PRIPRAVA
ZAPNUTÍ
Po zapnutí se bude na displeji po dobu 5 sekund
zobrazovat verze softwaru, například:
RGN: XXX CYKY: ZZZ
Řídicí ventil může být kdykoli resetován do provozního
režimu stisknutím tlačítka posunu
tím manuálně
přejdete k dalšímu regeneračnímu cyklu.
E U 4 P B
- následně se displej automaticky vrátí do provozního
zobrazení.
- rozsvítí se kontrolka NAPÁJENÍ.
KONTROLA PRŮTOKOMĚRU
VÝPADEK PROUDU
V případě odběru vody se bude hodnota zbývající
kapacity vody odečítat po litrech. Navíc se bude otáčet
indikátor průtoku vody. Tímto způsobem může být také
ověřena správná funkce vodoměru.
V případě výpadku proudu zůstane program uložen
®
v paměti NOVRAM během nedefinovaného období.
Zabudovaný kondenzátor bude udržovat správný čas
pouze po dobu několika hodin. V případě dlouhodobého
výpadku proudu, se přístroji nemusí podařit udržet čas.
V tomto případě po obnovení napájení začne zobrazení
času blikat, což indikuje, že musí být znovu nastaven.
MANUÁLNÍ REGENERACE
Regeneraci je možné zahájit manuálně:
1. Stiskněte opakovaně tlačítko posunu
displeji zobrazí text:
Když nastane výpadek proudu během provádění
automatické regenerace, řídicí ventil se okamžitě vrátí
do provozní polohy. Po obnovení napájení řídicí ventil
zůstane v provozní poloze po dobu 60 sekund a
restartuje se kompletní regenerace od začátku.
, než se na
REGEN.ZA 10 SEK
PORUCHA ČASOVAČE
V případě poruchy časovače se na displeji zobrazí
následující zpráva:
KONTAKTUJ SERVIS
•
Nechte zařízení v tomto režimu. Na displeji se
začne odpočítávat čas od 10 do 0 sekund a poté
se zahájí regenerace.
•
Pro zrušení tohoto režimu stiskněte tlačítko
posunu
, dokud se na displeji nezobrazí nula.
Řídicí ventil se vrátí do provozního režimu.
.
V tomto případě je nutné kontaktovat servis.
Strana 8
.09
ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL
PROGRAMOVÁNÍ – UŽIVATELSKÁ ÚROVEŇ
Před vstupem do programovací úrovně se ujistěte, že je
zařízení v provozním režimu.
1. Stiskněte tlačítko posunu
následující text:
. Na displeji se zobrazí
JAZYK: CESTINA
•
Stiskněte tlačítko nahoru
volbu jazyka.
nebo dolů
2. Stiskněte znovu tlačítko posunu
zobrazí následující text:
CAS:
•
3. Stiskněte znovu tlačítko posunu
zobrazí následující text:
•
. Na displeji se
XX:XX
Stiskněte tlačítko nahoru
nastavení času.
TVRDOST:
pro
nebo dolů
pro
. Na displeji se
XX°D
Stiskněte tlačítko nahoru
nebo dolů
nastavení hodnoty tvrdosti vstupní vody.
pro
.
Strana 9
.09
ÚDRŽBA
POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO BYPASSU
BYPASSU
Někdy je potřeba aktivovat automatický bypass pro
odpojení zařízení od rozvodu vody, např.:
•
•
•
v případě kdy není potřeba dodávat do objektu
upravenou vodu (doplňování vody do bazénu, použití
vody pro zavlažování …).
když je potřeba odpojit zařízení z důvodu údržby
v případě technického problému na zařízení
PROVOZNÍ POLOHA
= vstup do změkčovače vody je OTEVŘEN
= výstup ze změkčovače vody je OTEVŘEN
AKTIVOVANÝ BYPASS
= vstup do změkčovače vody je UZAVŘEN
= výstup ze změkčovače vody je UZAVŘEN
.
Strana 10
.09
ÚDRŽBA
REGENERAČNÍ SŮL
ČIŠTĚNÍ TLAKOVÉ NÁDOBY S PRYSKYŘICÍ
Úpravna vody potřebuje „solný roztok“ pro své
periodické regenerace. Solný roztok se vytváří z
regenerační soli a vody, která je automaticky dávkována
do zásobníku regenerační soli pomocí řídicího ventilu.
Uživatel by měl zajistit, aby byl zásobník vždy naplněn
dostatečným množstvím regenerační soli. To znamená,
že by ji měl pravidelně kontrolovat a v případě potřeby
doplňovat. Pro otevření nádoby zatlačte na víko na jeho
zadní straně. Při plnění víko zcela vyjměte.
Jiné látky (například železo, kal) přítomné ve vstupní
vodě můžou způsobit znečištění dna tlakové nádoby s
pryskyřicí, což má za následek ztrátu kapacity
změkčování. V tomto případě je možné použít výrobcem
schválený prostředek na kompletní vyčištění tlakové
nádoby včetně náplně.
HYGIENICKÁ OPATŘENÍ
Úpravna vody je vyrobena z prvotřídních materiálů a
smontována v hygienických podmínkách, zajišťujících
dokonalou čistotu.
V případě, že je úpravna uzavřena a voda je dlouho bez
pohybu, můžou se v zařízení rozšířit bakterie. Z tohoto
důvodu je úpravna vybavena funkcí „interval dnů“, která
automaticky propláchne dno tlakové nádoby, dokonce i
v případě, že je voda využívána málo nebo vůbec
Pokud je úpravna vody odpojena po delší období,
doporučujeme po obnovení napájení manuálně zahájit
kompletní
regeneraci
(viz
str.
12
kapitola:
„ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL“).
V ideálním případě udržujte množství regenerační soli
mezi 1/3 až 2/3. Menší množství regenerační soli může
způsobit nedostatečné nasycení solného roztoku, což má
za následek ztrátu kapacity změkčování. Větší množství
regenerační soli může mít za následek vytvoření solného
můstku (tvrdé krusty) v nádobě.
Když máte podezření na vytvoření solného můstku:
1. opatrně zabouchejte zvnějšku na zásobník, aby se
rozbily a uvolnily solné můstky;
2. pomocí vhodného nástroje opatrně zatlačte na sůl,
aby se robila na kousky;
3. nalijte teplou vodu na sůl, aby se rozpustila.
ZÁSOBNÍK REGENERAČNÍ SOLI
Pro udržení pěkného vzhledu vašeho zařízení, jednoduše
otřete zařízení vlhkým hadrem nebo ho vyčistěte slabým
saponátovým roztokem. Nepoužívejte agresivní čisticí
prostředky ani rozpouštědla.
Strana 11
.09
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
PROBLÉM
PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
Výstupní voda ze
zařízení je tvrdá
(neupravená)
Otevřený nebo vadný automatický bypass
Uzavřete nebo vyměňte obtok
Úpravna vody je v režimu regenerace
Počkejte, než se regenerace dokončí nebo
manuálně ukončete regeneraci
Žádná sůl v zásobníku regenerační soli
Nasypte sůl a manuálně zahajte regeneraci
Solný můstek
Rozrušte solný můstek (můstky) a zahajte
manuálně regeneraci
Změna tvrdosti surové vody
Změřte tvrdost vstupní neupravené vody a
podle toho upravte program
Úpravna vody nespouští regeneraci
Viz problém: „Úpravna vody nespouští
regeneraci“
Řídicí ventil nenasává regenerační roztok
Viz problém: „Ventil nenasává solný roztok“
Snižující se výměnná kapacita pryskyřice
Vyčistěte dno pracovní tlakvé nebo vyměňte
pryskyřici (kontaktujte výrobce)
Ztráta pryskyřice
Viz problém: „Ztráta pryskyřice“
Únik v transportní trubici
Ověřte, že je transportní trubice osazena
správně a že není poškozená
Automatický bypass není zcela uzavřen
Zcela uzavřete automatický bypass
Zbytková tvrdost
v upravené vodě
Úpravna vody nespouští
regeneraci
Změkčovač vody používá
příliš mnoho soli
Nadměrné množství
vody v solném kabinetu
Příchuť soli v upravené
vodě
Vadné elektrické napájení
Ověřte elektrickou instalaci
Vadný průtokoměr
Vyčistěte nebo vyměňte průtokoměr
Vadná řídící jednotka PCB
Vyměňte řídící jednotku PCB
Vadný hnací solenoid
Vyměňte hnací solenoid
Sestava se neustále přepíná
Zkontrolujte provozní tlak, musí být vyšší než
1,4 bar
Nadměrné množství vody v zásobníku
regenerační soli.
Viz problém: „Nadměrné množství vody
v zásobníku regenerační soli“
Zařízení regeneruje příliš často
Ověřte program
Řídicí ventil nenasává solný roztok
Viz problém: „Řídicí ventil nenasává solný
roztok“
Nesprávné nastavení doby doplnění
Ověřte, že doba doplnění odpovídá správné
úrovni soli a množství pryskyřice
Chybějící regulace průtoku regeneračního
roztoku
Ověřte, že je regulace průtoku instalována a
správně dimenzována
Únik z řídicího ventilu do zásobníku
regenerační soli
Vyčistěte nebo vyměňte píst a membránu
solenoidu nebo znovu naplňte solenoid
Nadměrné množství vody v zásobníku
regenerační soli
Viz problém: „Nadměrné množství vody
v zásobníku regenerační soli“
Poddimenzovaný vstřikovač
Ověřte volbu vstřikovače
Nesprávné nastavení doby proplachu solným
roztokem/pomalého proplachu
Ověřte, že doba proplachu solným
roztokem/pomalého proplachu odpovídá
správné úrovni soli a množství pryskyřice
Strana 12
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
PROBLÉM
PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
Ztráta tlaku vody
V tlakové nádobě s pryskyřicí se akumulují
minerály nebo železo
Vyčistěte dno tlakové nádoby a řídicí ventil,
zvyšte frekvenci regenerace
Ucpaný dolní anebo horní koš
Ověřte, zda nejsou v koších nečistoty
Poškozený dolní nebo horní koš
Vyměňte koš nebo koše
Změkčovač vody je v režimu regenerace
Počkejte, než se regenerace dokončí nebo
manuálně ukončete regeneraci
Hnací solenoid se zasekl v otevřené poloze
Vyčistěte hnací solenoid
Vadná řídící jednotka PCB
Vyměňte řídící jednotku PCB
Nadměrné množství vody v zásobníku
regenerační soli
Viz problém: „Nadměrné množství vody
v zásobníku regenerační soli“
Únik mezi řídicím ventilem a tlakovou
nádobou s pryskyřicí
Zkontrolujte těsnění mezi řídicím ventilem a
tlakovou nádobou s pryskyřicí
Nesprávné nastavení doby doplnění
Ověřte, že doba doplnění odpovídá úrovni
soli a množství pryskyřice
Ucpaná regulace průtoku náplně
Vyčistěte regulaci průtoku
Poškozený dolní nebo horní koš
Vyměňte koš nebo koše
Netěsnost mezi transportní trubicí a horním
košem
Ověřte, že je transportní trubice správně
osazena a že není poškozená
Nízký provozní tlak
Zkontrolujte provozní tlak; musí být vyšší než
1,4 bar
Regulace průtoku odtoku je příliš uzavřena
Otevřete pomalu regulaci průtoku odtoku,
než začne jednotka nasávat solný roztok
Ucpaný vstřikovač nebo solný omezovač
Vyčistěte vstřikovač nebo solný omezovač
Ucpaný filtr vstřikovače
Vyčistěte filtr vstřikovače
Blokované odtokové vedení
Ověřte, jestli není odtokové vedení skřípnuto
nebo jinak blokováno
Blokované vedení regeneračního roztoku
Zkontrolujte, jestli není vedení regeneračního
roztoku skřípnuto nebo jinak blokováno
Netěsnosti ve vedení regeneračního roztoku
Zkontrolujte těsnost spojů u vedení
regeneračního roztoku
V zásobníku regenerační soli není žádná voda
Viz problém: „Řídicí ventil nedoplňuje
zásobník regenerační soli“
Solenoid zpětného proplachu zůstává
otevřený
Zkontrolujte membránu solenoidu a píst
Odtokové vedení
z řídicího ventilu
nepřetržitě protéká
Odtokové vedení ze
zásobníku regenerační
soli nepřetržitě protéká
Řídicí ventil nedoplňuje
nádobu na sůl
Ztráta pryskyřice
Ventil nenasává solný
roztok
Strana 13
TECHNICKÁ SPECIFIKACE – MAXIMA ECO / SOFTENA ECO
Technická specifikace:
Model
Pryskyřice
Provozní tak min/max (bar)
Provozní teplota min/max (°C)
Elektrické připojení (V/Hz)
Maximální spotřeba energie (W)
Hydraulické připojení vstup/výstup
Typ řídicího ventilu
Vstřikovač řídicího ventilu
Rozměry tlakové nádoby (mm)
11
15
8
228x457
8
228x610
Eco
20
1,4/8,3
2/48
(1)
230/50
17
¾”
541N89
5
254x610
26
32
5
228x889
5
254x889
26
133
75
3,3
32
163
93
4,0
2,6
3,2
116
141
(1) Dodáno s transformátorem 24 V
(2)
Provozní údaje při zasolení 125 g/l pryskyřice :
Model
Pryskyřice
Jmenovitá výměnná kapacita (m³x°f)
Jmenovitá výměnná kapacita (m³x°dH)
(3)
Spotřeba soli na jednu regeneraci (kg)
Výměnná kapacita na kg soli (m³x°f)
Výměnná kapacita na kg soli (m³x°dH)
Doporučený maximální provozní průtok (m³/hod)
Spotřeba proplachovací vody na 1 regeneraci
(3)
(při tlaku 3 bar) (l)
11
56
32
1,4
15
77
44
1,9
1,1
1,5
Eco
20
102
58
2,5
41
23
2,0
59
80
92
(2) Ilustrační čísla, skutečné hodnoty závisí na provozních podmínkách a kvalitě vody.
(3) Maximální využití soli a vody pro zasolení je proporcionální (minimálně 60%).
Rozměry a hmotnosti:
Model
Pryskyřice
Šířka (mm) (W)
Výška (mm) (H)
Hloubka (mm) (D)
Hloubka, včetně obtoku (mm)
Výška přívod/vývod (mm) (H2)
Výška přívod/vývod, včetně automatického
bypassu (mm)
Hmotnost (kg)
Hmotnost, včetně automatického bypassu (kg)
Max. kapacita zásobníku regenerační soli (kg)
11
15
666
806
514
654
Eco
20
345
806
573
658
654
520
18,5
19,0
50
660
24,0
24,5
75
660
28,5
29,0
75
Strana 14
26
32
1.085
1.085
933
933
939
35,5
36,0
125
939
41,0
41,5
125
TECHNICKÁ SPECIFIKACE – MAXIMA ECO+ / SOFTENA ECO+
Technická specifikace:
Model
Pryskyřice
Provozní tak min/max (bar)
Provozní teplota min/max (°C)
Elektrické připojení (V/Hz)
Maximální spotřeba energie (W)
Hydraulické připojení přívod/vývod
Typ řídicího ventilu
Vstřikovač řídicího ventilu
Rozměry tlakové nádoby (mm)
Eco+
11
8
228x457
15
20
1,4/8,3
2/48
230/50(1)
21
¾”
541N84
8
5
228x610
254x610
26
5
228x889
(1) Dodáno s transformátorem 24 V
(2)
Provozní údaje při zasolení 125 g/l pryskyřice :
Model
Pryskyřice
Jmenovitá výměnná kapacita (m³x°f)
Jmenovitá výměnná kapacita (m³x°dH)
(3)
Spotřeba soli na jednu regeneraci (kg)
Výměnná kapacita na kg soli (m³x°f)
Výměnná kapacita na kg soli (m³x°dH)
Doporučený maximální provozní průtok (m³/hod)
Spotřeba proplachovací vody na 1 regeneraci
(3)
(při tlaku 3 bar) (l)
Eco+
11
56
32
1,4
15
77
44
1,9
20
102
58
2,5
26
133
75
3,3
41
23
1,1
1,5
2,0
2,6
97
118
149
185
2) Ilustrační čísla, skutečné hodnoty závisí na provozních podmínkách a kvalitě vody.
(3) Maximální využití soli a vody pro zasolení je proporcionální (minimálně 60%).
Rozměry a hmotnosti:
Model
Pryskyřice
Šířka (mm) (W)
Výška (mm) (H)
Hloubka (mm) (D)
Hloubka, včetně obtoku (mm)
Výška přívod/vývod (mm) (H2)
Výška přívod/vývod, včetně obtoku (mm)
Hmotnost (kg)
Hmotnost, včetně obtoku (kg)
Max. kapacita zásobníku regenerační soli (kg)
Eco+
11
15
20
26
1.085
1.085
933
939
30,5
31,0
125
933
939
36,5
37,0
125
345
666
806
573
658
514
520
19,0
19,5
50
Strana 15
654
660
24,0
24,5
75
POZNÁMKY
Strana 16
Strana 17
Strana 18
Strana 19
Download

Maxima - Softena návod k obsluze