Návod na obsluhu pre úpravne vody
Úpravne vody s riadiacou elektronickou jednotkou
Fleck 5600 SXT
Kabinetové:
SMK
WMK
WK Standard
WK De Luxe
WK Euro
Jednoduché: WG
Vážený zákazník,
stal ste sa užívateľom úpravne vody aquina. Na to, aby zariadenie pracovalo k Vašej
plnej spokojnosti, je potrebné splniť základné požiadavky pre inštaláciu, uvedenie do
prevádzky a dodržať prevádzkové pokyny pre používanie podľa nižšie uvedeného
návodu.
Popis funkcie zariadenia
Úpravne vody aquina sú komponenty európskych výrobcov, pracujú v režime
automatickej regenerácie filtračnej náplne a spĺňajú najvyššie nároky na prevádzku a
kvalitu úpravy vody. Filtre aquina sú prietokové filtre, kedy upravovaná (surová) voda
preteká cez filter a filtračnú náplň tlakom vodovodného systému. Filtre aquina
používajú garantovaný, plne funkčný a osvedčený spôsob zmäkčenia vody pomocou
výmeny iónov v "Na +" cykle pri regenerácii zmäkčovacieho lôžka chloridom sodným
(kuchynskou
soľou).
Pri úprave vody pomocou filtrov s náplňou silno kyslého katexu (ďalej len katex)
pracujúcim v Na + cykle sa z vody odstraňujú katióny vápnika (Ca2 +) a horčíka (Mg2
+), ktoré spôsobujú tvorbu vápenatých usadenín. Katióny sú nahradené katiónmi
sodíka (Na +). Katex sa regeneruje chloridom sodným NaCl, teda soľou. Do odpadu
odchádzajú pri regenerácii chloridy vápnika a horčíka.
Bežne sa zvažuje nasadenie zmäkčovacieho filtra na zmäkčenie surovej vody do
tvrdosti vody max. 250 dH. Ak je voda s vyššou tvrdosťou je potrebné typ filtra,
použitie a nastavenie vopred konzultovať s dodávateľom.
Pri tvrdosti surovej vody do max. hodnoty 250dH, kedy je zmäkčovaný celý objem
filtrovanej vody, je výstupná kvalita vody 0,1 0 dH. Inú, vyššiu hodnotu výstupnej
tvrdosti možno docieliť nastavením zmiešavacieho ventilu riadiaceho ventilu Fleck.
Upozorňujeme, že po úprave vody zmäkčením je voda aj naďalej pitná, hygienicky
nezávadná (pri dodržaní nižšie uvedených podmienok), voda nie je po úprave
zmäkčením destilovaná, je zachovaný objem minerálov vo vode.
Podmienky pre úpravu vody pre pitné účely
Časti úpravne vody, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou sú v krajinách EÚ
certifikované, pre prevádzku v SR je vykonaná samostatná certifikácia v SR pre
použitie na pitné účely v plnom rozsahu podľa vyhlášky MZ č.409/2001 Zb .. Pre
úpravu vody sa výhradne používa katex Lewatit typ S-1467, ktorý je pre pitné účely
certifikovaný.
Podmienky na úpravu pitnej vody:
a) upravená voda musí mať na výstupe minimálne limitné hodnoty vápnika a horčíka
podľa vyhlášky č.252/2004 a to vápnik "Ca2 +" min.30 mg / l, horčík "Mg2 +" min.10
mg / l.
2
b) po základnom nastavení úpravne je teda potrebné odborne nastaviť na tele
riadiaceho ventilu natvrdzovací ventil, popr. nastaviť zmiešavací ventil na obtoku
úpravne vody podľa typu riadiaceho ventilu Fleck. Nastavenie je potrebné overiť pre
docielenie požadovaných hodnôt. Prípadne tento jednoduchý postup opakovať.
c) pre regeneráciu je potrebné používať výlučne čistú tabletovanú soľ určenú na tieto
účely.
Viac informácií podľa potreby na požiadanie.
Zmäkčovací filter sa skladá z nasledujúcich častí:
Riadiaci ventil Fleck,
je to riadiaca jednotka, cez ktorú je napojená úpravňa vody na vodovodný systém.
Riadiaci ventil riadi celý proces úpravy vody vrátane regenerácie, ktorá prebieha
plnoautomaticky bez zásahu obsluhy. Riadiaci ventil je možné nastaviť na konkrétne
prevádzkové hodnoty a požiadavky prevádzkovateľa. Súčasťou ventilu je vnútorný
tryskový a distribučný systém, ktorý zabezpečuje vo filtračnom tanku optimálne
prúdenie vody cez katex a saciu časť, ktorá zabezpečuje nasávanie roztoku soli.
Riadiaci ventil Fleck má vysokú prevádzkovú spoľahlivosť.
Sklolaminátová filtračná patróna,
nádoba naplnená katexom, zmäkčovacou náplňou. Dokonale tesní, s horným
závitom pre uchytenie riadiaceho ventilu.
Zmäkčovacia náplň,
cez ktorú je filtrovaná surová voda a na ktorej dochádza k výmene iónov a úprave
chemického zloženia výstupnej vody. Na tieto účely je používaný katex Lewatit od
výrobcu BAYER, BRD.
Soľná nádoba, sólo plastová nádoba, v ktorej sa vytvára regeneračný roztok,
v našom prípade soľný roztok, ktorým sa bude regenerovať katex po vyčerpaní svojej
kapacity. Je prepojená sacím vedením s riadiacim ventilom Fleck.
Proces úpravy vody sa skladá :
cyklus zmäkčenia vody
ide o prevádzkový stav, keď do systému prúdi zmäkčená voda. Surová vstupná voda
preteká cez riadiaci ventil a katexové lôžko vstupným tlakom z vodovodného
systému, kde dochádza k výmene iónov , vystupuje späť stúpacou rúrkou a cez
riadiaci ventil ako zmäkčená voda ďalej do odberného miesta.
cyklus regenerácie
katexové lôžko je regenerované, vymývané po vyčerpaní svojej kapacity soľným
roztokom, ktorý je skladovaný v soľnej nádobe. Potom je vyplachované od soli na
opätovné použitie pre zmäkčenie. Úpravňa vody dodáva počas regenerácie obtokom
v riadiacom ventile Fleck vodu neupravenú, surovú.
3
Dôležité informácie:
- voda zostáva vždy vo všetkých fázach úpravy pitná a hygienicky nezávadná, ak sú
dodržané pokyny na úpravu pitnej vody možno ju piť a variť z nej bez obmedzenia
- ak nemáte nastavené inak, potom po zmäkčení dostávate mäkkú vodu o kvalite
0,1 0 dH
- úpravňa do regenerácie vstupuje automaticky, bez zásahu prevádzkovateľa
- počas regenerácie ste zásobovaní neupravenou vodou obtokom na úpravni
- ak je nastavenie času aktuálne, potom regenerácia prebieha v nočnú dobu medzi
100 – 4 00 hod., teda v čase predpokladaného minimálneho odberu
- ak máte už inštalovanú magnetickú úpravňu, musíte ju odstrániť, môže negatívne
ovplyvniť úpravu vody
Cyklus regenerácie sa skladá z týchto fáz
1. spätný preplach
katex je prefukovaný proti smeru úpravy vodou väčším
prietokom, kedy sa katex nadvihne a dochádza k uvoľneniu
katexu.
2. zasoľovanie
počas tejto fázy je do katexu nasávaný soľný roztok zo soľnej
nádoby. Dochádza k výmene iónov.
3. výplach
v tejto fáze dochádza k vytlačeniu chloridov vápnika a horčíka
a zostatkovej soli do kanalizácie, tým sa vylučuje prienik
chloridov do upravenej vody. Katex je úplne prepláchnutý.
4. dopúšťanie soľanky
do soľnej nádoby je opäť dopustená voda pre vytvorenie
nového soľného roztoku na ďalšiu regeneráciu. Po ukončení
dopúšťania je proces regenerácie ukončený.
Upozornenie:
Vzhľadom na to, že cyklus regenerácie je chemický proces, musíme počítať, že
celková doba na regeneráciu katexu je cca 180 minút. Až po tejto dobe je katex opäť
na 100% svojej kapacity, vypláchnutý a úpravňa vody môže opäť dodávať zmäkčenú
vodu.
Ďalej musíme uvažovať, že úpravňa môže regenerovať najskôr po min. 5 hodinách
od poslednej regenerácie, pretože toto je minimálny čas na rozpustenie soli vo vode
a vytvorenie koncentrovaného soľného roztoku.
Podmienky výberu a návrhu zmäkčovacieho filtra.
U zmäkčovacieho filtra možno voliť tieto modifikácie:
4
1. objem zmäkčovacej katexovej náplne
Množstvo náplne katexu, alebo kapacita úpravne, čo je hodnota, ktorá udáva aký
objem surovej vody je zmäkčovací filter schopný zmäkčiť do regenerácie. Tým je
myslený objem vody, ktorý má byť zmäkčený počas jedného pracovného dňa.
Výpočet a úvaha vychádza zo stavu, že riadiaci ventil Fleck zmäkčovacieho filtra po
prekročení kapacity filtra vykoná regeneráciu úpravne v nočných hodinách tento deň.
To znamená, že úpravňa musí byť navrhnutá výkonnostne na minimálne jednodenný
odber, niekedy je však výhodnejšie zvoliť veľkosť, ktorá znamená regeneráciu po
2 - 4 dňoch, čím sa rozloží nerovnomernosť odberu a zlepší ekonomika prevádzky v
spotrebe regeneračnej soli vzťahujúcej sa na m3 upravenej vody. Platí, čím väčší je
denný odber vody, tým volíme väčšiu kapacitu.
2. typ riadiaceho ventilu Fleck
Tu možno ponúknuť dve základné alternatívy. Riadenie zmäkčovacie filtra od objemu
vody, alebo riadenie časové.
Objemové riadenie znamená, že riadiaci ventil Fleck má vlastný vodomer a úpravňa
sa automaticky prepína do regenerácie v nočných hodinách vždy v ten deň, kedy je
vodomerom odpočíta nastavené množstvo vody. Jedná sa o najrozšírenejší spôsob
použitia.
Časové riadenie, to znamená, že na riadiacom ventile Fleck je možné nastaviť počet
dní, po ktorých má byť úpravňa v nočných hodinách regenerovaná. Táto možnosť
vyžaduje zábezpeku rovnomerného denného odberu, aby sa nezhoršovala
ekonomika prevádzky. Používa sa tam, kde nie je garancia odberového množstva a
je potrebné zachovať úpravňu nútenou regeneráciou plne funkčnou.
Výpočtová časť:
prepočet celk.vápenatej tvrdosti: 1 mmol/l = 5,6 0dH ( 0dH = stupeň nemeckej
tvrdosti )
1 mval/l = 2,8 0dH
kapacita úpravne - vysvetlenie:
pri kapacite úpravne 40 m3 x 0dH
= objem zmäkčenej vody 40 m3 pri tvrdosti surovej
vody 1 0dH
príklad výpočtu:
1. tvrdosť surovej vody 10 0dH
= kap. 40 / tvrdosť 10 = 4 m3 zmäkčenej vody do
regenerácie
2. tvrdosť surovej vody 20 0dH
= kap. 40 / tvrdosť 20 = 2 m3 zmäkčenej vody do
regenerácie
5
Bezpečnostné pokyny, inštalačné a prevádzkové podmienky
Bezpečnosť práce, ochrana zdravia
1. pri inštalácii brať do úvahy, že zariadenie je napájané striedavým napätím
230V/50Hz, a dbať na tieto opatrenia.
a) úpravňu možno zapojiť len na el. prívod, ktorý spĺňa technické podmienky
b) pred pripojením el. kábel zmäkčovacieho filtra skontrolujeme jeho neporušenosť
c) pri manipulácii s el. káblom je potrebné mať suché ruky, kábel musí byť tiež suchý.
Je potrebné zabrániť priamemu kontaktu vody s el. prípojným vedením
d) prípojný el. kábel po montáži zafixujeme, aby nemohlo dôjsť k jeho mechanickému
poškodeniu.
2. úpravňa vody pracuje s tlakovou vodou z vodovodného systému je preto potrebné
dbať na:
a) tlakovú vodu vpúšťať až po dôkladnej kontrole všetkých spojov, plynulo bez
nárazov
b) pri práci dbať na to, aby nedošlo k možnosti zásahu tváre tlakovou vodou.
Základné požiadavky pre inštaláciu a prevádzku
Na vykonávanie montáže zmäkčovacieho filtra a zabezpečenie správnej činnosti je
potrebné zabezpečiť nasledovné:
1. inštalácia musí byť prevedená na rovnej, spevnenej ploche
2. el. napojenie 230V/50Hz, pokiaľ nie je uvedené inak
3. zaistiť priechodné napojenie na odpadovú vodu min. DN 40
4. zabezpečiť stály tlak surovej vody na vstupe v rozpätí 0,25 - 0,6 MPa, od
kap.400 - 0,4 - 0,8 MPa
5. teplota surovej vody a okolia do hodnoty max. 40 0C, pokiaľ nie je uvedené inak
6. surová voda musí byť prefiltrovaná vo filtri mechanických nečistôt o hrubosti
min.100µm
7. správna činnosť úpravne vody je len za podmienok riadneho doplňovania NaCl,
soli do soľnej nádoby
8. úpravňa nesmie byť vystavená účinkom negatívneho vodného tlaku ( podtlaku ),
popr. hydraulickým alebo hydro-pneumatickým rázom
9. pred zmäkčovacím filtrom sa nesmie inštalovať žiadna automatická uzatváracia
armatúra, ktorá by mohla úpravňu vody v dobe regenerácie odstaviť od tlakovej
vody
10. inštalácia musí byť prevedená v priestoroch bez účinku otvoreného ohňa alebo
sálavého tepla
11. inštalácia musí byť v priestoroch bez rizika zamrznutia zariadenia
12. použitie úpravne len na účely stanovené dodávateľom
13. všetky prevádzkové zmeny musia byť prekonzultované s dodávateľom
14. zákaz zasahovať do riadiaceho ventilu a to do časti elektrickej i mechanickej
Postup vlastnej inštalácie zmäkčovacieho filtra
1. Úpravňu sme vybalili, skontrolovali vizuálne jej nepoškodenosť a umiestnili
do priestoru inštalácie.
2. Úpravne vody do kapacity 120 m3 x 0DH vr. dodávame ako hotové celky, je
teda možné prejsť rovno k bodu č.8 pre vlastnú inštaláciu.
6
V rámci tohto manuálu neodporúčame vzhľadom na rozsah problematiky a
špeciálnych postupov svojpomocne riešiť kompletizácia filtrov nad kapacitu
600 m3 x 0 dH, v tomto prípade zverte inštaláciu špecializovanej firme.
3. Sklolaminátovú fľaša umiestnime na miesto konečnej inštalácie a naplníme
katexom. Pri plnení dbáme na čistotu, pretože gélové katexové guľôčky
spôsobujú veľmi klzkú podlahu. Prípadné nečistoty ihneď odstránime.
4. Do naplnenej fľaše napustíme čistú vodu mierne pod horný okraj.
5. Teraz do zaplnenej fľaše pod miernym tlakom a za pomocou rotačných
pohybov zatlačíme plastovú stúpaciu trubku so spodným košom tak, až kôš
dosadne na dno fľaše. Pri umiestnení dbáme, aby horný okraj rúry bol
správne vycentrovaný k hrdlu fľaše.
6. Prichystáme riadiaci ventil na montáž. Na spodnú časť ventilu, kde na
bronzovom tele ventilu je závit pre naskrutkovanie na fľašu nasadíme horný
zachytávač, (plastový košík). Kôš vsunieme do vybratia a cez bočné
aretačné otvory vyvŕtame do tela koša diery pre fixačné plastové kolíky. Kôš
potom fixujeme týmito plastovými kolíkmi. Prípadné vyčnievanie kolíka
odstránime. Ak je uzáver riešený bajonetovým zámkom, dbáme na správne
osadenie a pootočenie do konečnej polohy. Pozor, tento spoj už nesmiete
spätne rozoberať, pretože sa nenávratne zničí zámka na plastovom koši,
ktorý by ste museli dávať nový!
7. Nasadíme riadiaci ventil na fľašu následovne. Očistíme tesniacu
dosadzovaciu plôšku a závit na plastovej fľaši. Jednou rukou uchopíme
riadiaci ventil, druhou povytiahneme stúpaciu trubku zo sklolaminátovej
fľaše a rotačnými pohybmi nasadzujeme ventil tak, až horný koniec trubky
prejde cez tesniaci gumový "O" krúžok v hrdle ventilu, čo ucítime na tesnom
spojení ventilu a stúpacej trubky. Tento komplet zaskrutkujeme do
sklolaminátovej fľaše a pevne rukou dotiahneme. Na dotiahnutie
nepoužívame žiadne náradie. Pri uťahovaní jedna osoba drží fľašu proti
otáčania a druhá doťahuje ventil tak, aby nepoškodila uchytenie vodomeru
na riadiaceho ventilu.
8. Máme skompletizované zariadenie.
9. Prevedieme napojenie úpravne na vodovodný systém. Napojenie sa vykoná
podľa typu riadiaceho ventilu cez bronzové alebo plastové závitové
napojenie. Dodržiavajte dimenziu napájacieho potrubia s dimenziou závitov
na riadiacom ventile Fleck pre dodržanie max. prietoku. Dbáme o dodržanie
smeru šípok na odliatku. Šípka smerom do riadiaceho ventilu znamená
napojenie surovej vody, šípka smerom z ventilu znamená napojenie pre
odvod upravenej vody. Do úpravne nepúšťame vodu.
10. Úpravne majú soľnú nádobu umiestnenú sólo, preto prevedieme napojenie
soľnej nádoby na riadiaci ventil Fleck následovne. Prepojenie prevedieme
dodanou PE hadičkou, ktorá je v soľnej nádobe, kde na riadiacom ventile s
bočným vyústením je prevlečná matka. Po odskrutkovaní prevlečieme
7
hadičku touto matkou, nasadíme tesniaci krúžok s kužeľom a tento komplet
dotiahneme. Rovnaký postup na vyústení soľnej nádoby.
11. Ďalej u všetkých úpravní prevedieme napojenie odpadu. Napojenie odpadu
je v zadnej časti ventilu a toto je zakončené plastovým nátrubkom, alebo
bronzovým skrutkovaním na navlečenie hadice s fixáciou pomocou pásky
alebo naskrutkovaním odpadového vedenia. Odpadové vedenie nie je
dodávané s úpravňou. Pozor dodržiavajte dimenziu odpadového vedenia
inak hrozí zlá funkcia úpravne vody!!
12. Teraz pomalým otáčaním vodného kohúta na vstupe napustíme úpravňu
tlakovou vodou. Po natlakovaní prekontrolujeme vodné tesnosti spojov.
Prípadné netesnosti odstránime.
13. Ďalší krok inštalácie je napojenie úpravne na el. prúd. Spočíva v zasunutí
zástrčky do zásuvky 230V/50Hz. Dbáme, aby kábel s koncovkou bol vedený
tak, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu, alebo kontaktu s vodivým
prostredím. Všetky elektro práce musia byť vykonané v súlade s platnými
STN.
14. Zmäkčovací filter je zapnutý v el. sieti.
-------------------------Teraz prosím postupujte podľa návodu na programovanie riadiaceho ventil Fleck
5000 SXT – viď nižšie.
--------------------------1. Po nastaveni (naprogramovanie, podľa typu) riadiacej jednotky Fleck
prevedieme ručné spustenie regenerácie pozri. priložený manuál riadiacej
jednotky Fleck.
2. Regeneráciu necháme voľne prebehnúť tak, že sa opäť rozsvieti zelená
kontrolka - prípadne symbol pre prevádzku (viac pozri manuál riadiacej
jednotky Fleck), teda do doby, kedy je úpravňa opäť v stave prevádzky.
Doba regenerácie je cca 180 minút.
3. Teraz skontrolujeme, či bola do soľnej nádoby napustená voda.
Zodpovedajúce množstvo vody je nutné prekontrolovať podľa tohto
vzorového výpočtu:
Vychádzame z potreby minimálneho množstva soli v soľnej nádobe na
1 regeneráciu. Kapacita úpravne napríklad 600 m3 x 0 dH delene 4 = 150 l =
objem katexu v litroch. Objem katexu v litroch 150 x 0,130 (potrebné zasolenie
1 l katexu 130 g NaCl) = 19,50 kg = min. množstvo soli v kg na jednu
regeneráciu. Poznáme množstvo soli = 19,50 x 4 (4 l je potrebný objem vody
pre rozpustenie 1 kg soli) = 78 l = min. objem vody, ktorý sa automaticky
napustil do soľnej nádoby. Objem vody vypočítame ako objem vodného valca
teda vodná plocha = priemer soľnej nádoby "dm" = d2 x 3,14 to celé delene 4 =
plocha, tú vynásobíme výškou vodného stĺpca v "dm" a vyjde nám objem vody
v "l" v soľnej nádobe
8
Korekciu vodného objemu prevedieme podľa manuálu pre konkrétny riadiaci
ventil Fleck.
4. Ak je napúšťanie vody v poriadku, je sprevádzkovanie úpravne vody aquina
hotové. Teraz pristúpime k zaškolenie obsluhy a vyplnenie záručného listu.
Týmto je inštalácia a sprevádzkovanie ukončené.
Povinnosti prevádzkovateľa:
a) kontrola funkčnosti vstupného mechanického filtra, prípadne jeho čistenie.
Frekvencia podľa vysledovanej kvality surovej vody, min. 1 x mesačne (platí aj pre
pitnú vodu!!)
b) vizuálna kontrola vodnej tesnosti inštalácie a neporušenosti el. kábla, odporúčame
1 x mesačne
c) po každom výpadku el. prúdu kontrola, prípadne korekcia nastavenia aktuálneho
času na riadiacom ventile Fleck
d) pre regeneráciu používať len tabletovanú regeneračnú soľ
e) pravidelne podľa vyťaženia úpravne dopĺňať regeneračnú soľ, platí pravidlo, že
nesmie byť vidieť dno soľného tanku, dno musí byť schované pod vrstvou soli.
Základné prevádzkové údaje
Spotreba soli na regeneráciu 1 l zmäkčovacej náplne je 130 g. Na rozpustenie 1kg
soli sa uvažuje 4 l vody. Min. doba pre vytvorenie nasýteného roztoku je 4 - 5 hodín
podľa teploty vody.
f) úpravňu prevádzkovať len s vekom na soľnej nádobe, prípadné nečistoty v soľnej
nádobe je potrebné odstrániť
g) kontrola výstupnej kvality vody, podľa miestnych podmienok v rozmedzí 1 x
denne, minimálne však 1 x týždenne
Zaškolenie obsluhy a odovzdanie do užívania (odporúčaný postup)
1. zákazníka krátko informujeme o funkcii úpravne vody prečítaním textu podľa
strany 2, opis funkcie zariadenia, 1.odstavec
2. zákazníka zoznámime s podmienkami prevádzky zariadenia prečítaním textu
základné požiadavky pre inštaláciu a prevádzku.
3. zákazníka zoznámime s prevádzkovými povinnosťami prečítaním textu
povinnosti prevádzkovateľa na tejto strane hore.
4. so zákazníkom zrozumiteľne vyplníme a potvrdíme záručný list.
Informácie pre prevádzkovateľa:
Dodávateľ firma TONA s.r.o. na požiadanie ďalej zabezpečí:
- Dodávku regeneračnej soli
- Dodávku sady pre meranie kvality výstupnej vody
- Vykonávanie záručného a pozáručného servisu
- Poskytovanie pravidelnej kontroly a údržby, podľa podmienok zmluvného
dojednania
9
1. Elektronická riadiaca jednotka rada Fleck „SXT"
1.1 Prevádzka
1.1.1 FUNKCIE POČAS PREVÁDZKY
V prevádzke sa zobrazuje:
- objemové riadenie: striedavá denná doba (aktuálny čas) a zostávajúci
objem do regenerácie. Prietok vody je zobrazovaný blikajúcim svetielkom,
frekvencia blikania sa riadi podľa prietoku. Zobrazený zostávajúci objem
klesá so spotrebou.
- časové riadenie: striedavá denná doba a zostávajúce dni do ďalšej
- regenerácie.
- duplexný ventil: striedavá denná doba, zostávajúci objem do regenerácie
a číslo fľaše, ktorá je v prevádzke.
aktuálny
čas
počet dní
číslo fľaše v prev.
do ďalšej regenerácie len u ventilu 9000,
9100,9500
objem do
regenerácie
2350 litra
Kapacita systému v litroch (litrový
formát)
Zobrazenie množstva zostavajúcej
vody do regenerácie (litrový formát)
Úpravňa je vyčerpaná, regenerácia
prebehne v nočných hodinách
(podľa nastaveného času)
Poradie piktoqramov fázy regenerácie
1-BW
Backwasch
Spätný preplach
2-BD
Brine draw
Nasolenie a pomalý preplach
v smere prúdenia
3-RR
Rapid dinze
Rýchly výplach
4-BF
Brine fill
Plnenie nádrže soľného roztoku
10
Programovanie ventilu - upozornenie
Toto programovanie smie prevádzať len kvalifikovaný technik, pretože zmena
parametrov môže viesť k chybnej prevádzke celej úpravne vody.
Programovací režim je prístupný len v prípade, že ventil je v prevádzke. Počas
programovania beží ventil ďalej a ukladá do pamäti všetky informácie. Dáta zostavajú
uložené v nezávislej pamäti.
Pred vstupom do programovacej roviny je potrebné nastaviť čas 12:01 krátkym
stlačením tlačítka
prepnúť do režimu programovania.
Pre vstup do režimu programovania ie treba stlačiť tlačítka a súčasne a podržať po
dobu 5 sekúnd. Raz stlačiť tlačítko
pre prechod od iedného cyklu k druhému. Teraz
ie možné zmeniť indikované nastavenie pomocou tlačítok alebo .
Upozornenie
Aby sa zmena uložila do pamäti, musí programovanie prebehnúť až do konca a vrátiť
sa do prevádzkového režimu.
Tlačítko ručnej
regenerácie
Tlačítko pre nastavenie času
11
2. Možnosti regenerácie:
Signalizácia prevádzky:
ventil v prevádzke: symbol svieti
regenerácia v noci: symbol bliká
Upozornenie:
Svieti pri poruchovom hlásení a poruche
chodu
Zobrazenie v programovej rovine
Prietok vody
násobiteľ
2. Možnosti regenerácie:
1. Časovo riadená regenerácia
regenerácia úpravne vody je spustená v závislosti na nastavenom počtu dní.
Pre stanovenie tohoto intervalu do regenerácie (dni) postupujeme podľa nižšie
uvedeného príkladu.
Počet dní do regenerácie stanovíme následovne:
poznáme kapacitu úpravne ( náš príklad kapacita 40 °dH x m 3), poprípade
poznáme množstvo litrov náplne ( počet litrov x 4 = kapacita, napr. 10 1 x 4 =
kapacita
40 °dH x m 3).
Kapacitu podelíme aktuálnou tvrdosťou vody v °dH ( náš príklad tvrdos ť 20
°dH ). Ak poznáme hodnotu tvrdosti v mmol/l použije me prepočet mmol x 5,6 =
°dH.
Výsledok zaokrúhlime na celé číslo smerom nahor. Teraz poznáme kapacitu a
tvrdosť vody v°dH. Výpo čet je kapacita delene tvrdosť vody v °dH. Výpo čet
zaokrúhlime smerom nadol na každých 0,5 m3. ( náš výsledok podľa príkladu =
40 : 20 = 2 ). Toto Číslo 2 ponížime o 20 % nadol tak, aby sme pokryli
výkonovú rezervu do regenerácie v nočných hodinách. Výsledok 1,6 = po
každom odbere 1,6 m3 by mala úpravňa regenerovať. Vieme, že za deň sa
spotrebuje napríklad 0,5 m 3. Počítame 1,6 : 0,5 = 3,2. V našom príklade
máme teda po zaokrúhlení na celé číslo nadol na programovom kole
výslednú hodnotu - počet dní do regenerácie = 3.
2. regenerácia riadená od objemu odobranej vody - okamžitá
regenerácia úpravne vody je spustená okamžite po odobranom množstve vody,
ktorá je nastavená. Pre stanovenie objemu vody do regenerácie ( m3)
postupujeme podľa nižšie uvedeného príkladu ( Výpočet m3 vody do
regenerácie )
12
3. regenerácia riadená podľa objemu odobratej vody- s oneskoreným
spustením
regenerácia úpravne vody je spustená po odobratom množstve vody, ktorá je
nastavená, ale regenerácia čaká na spustenie až na nočnú dobu podľa
programu. Pre stanovenie objemu vody do regenerácie ( m3) postupujeme podľa
nižšie uvedeného príkladu.
Výpočet m3 vody do regenerácie stanovíme nasledovne:
poznáme kapacitu úpravne ( náš príklad kapacita 40 °dH x m 3), poprípade
poznáme množstvo litrov náplne ( počet litrov 4 = kapacita, napríklad 10 l x 4 =
kapacita 40 °dH x m 3).
Kapacitu podelíme tvrdosťou surovej vody v °dH ( náš príklad tvrdos ť 20 °dH ).
Ak poznáme hodnotu tvrdosti v mmol/l použijeme prepočet mmol x 5,6 = °dH.
Výsledok zaokrúhlime na celé číslo smerom nahor. Teraz poznáme kapacitu a
tvrdosť vody v°dH.
Výpočet je kapacita delene tvrdosť vody v °dH. Výpo čet zaokrúhlime smerom
nadol na každých 0,5 m3. ( náš výsledok podľa príkladu = 40 : 20 = 2 ). Toto Číslo
2 ponížime o 20 % nadol, tak aby sme pokryli výkonovú rezervu do regenerácie v
nočných hodinách. V našom prípade teda máme výslednú hodnotu 1,6 m3.
13
3. Prehľad programovania pre riadiace jednotky typ:
Nastaviť hodiny na 12:01, krátkym stlačením tlačítka
prepnúť do polohy prevádzka (zobrazený kohút) a potom
súčasne stlačiť tlačítka so šípkami alebo
a podržať po
dobu 5 sekúnd.
Formát indikácie (DF):
-formát v galónoch
nevyužiť
-formát v litroch
-formát v m3
(GAL ) - formát indikácie
( Ltr)
( Cu )
Typ ventilu (VT)
-1. cyklus regenerácie - spätný preplach (štandart) (St1b)
-1. cyklus regenerácie - sanie solanky
(St2b)
filtrácia
(Fltr)
-1 .cyklus regenerácie - plnenie solanky (dFFF)
-protiprúdová regenerácia
(UFbF)
-ventil 8500, v Európe sa nepoužíva
(8500)
- iný
(Othr)
Regeneračný typ
regenerácia v závislosti na čase
(t c )
denný cyklus spustenia regenerácie
( dAY)
okamžitá regenerácia v závislosti na množstve ( Fl )
oneskorená regenerácia v závislosti na množstve ( Fd )
Ventil typ
4600,5000,5600,2510,2750,2850,2910(NT—1)
9000.9100,9500 (NT—2)
Fľaša v prevádzke - p n Fľaša 1 v prevádzke
Kapacita systému -len pri objemovom riadení
- metrický formát m3 x °dH pr 200m 3 x °dH
Tvrdosť vstupnej vody (H) -len pri objemovom riadení
- metrický formát (stupeň nemecký - °dH)
Rezerva kapacity (RS)
Kapacita systému bez rezervy (RC) pr. 1200
litrov Faktor rezervy v % (SF)
pr rezerva 15% z
kapacity
Časovo vynútená regenerácia (DO)
pr. vynútená regenerácia každý 7 deň
Doba spustenia regenerácie (RT)
pr.2.00 hod ráno
14
Nastavenie cyklov regenerácie
Doba trvania fázy regenerácie Q 1 - Spätný preplach
(BW)
pr: 10 minút - nastaviteľná
Doba trvania fázy regenerácie Q 2 - Solenie a pomalý
preplach (BD)
Napr. 60 minút - nastaviteľná
Doba trvania fázy regenerácie Q 3 - Rýchly preplach (RR)
Napr: 10 minút - nastaviteľná
Doba trvania fázy regenerácie Q 4 - Plnenie soľnej
nádrže vodou
Napr. 5 minút - nastaviteľná
Denný cyklus spustenia regenerácie
Regenerácia v pondelok
Bez regenerácie v utorok
Bez regenerácie v stredu
Bez regenerácie vo štvrtok
Regenerácia v piatok
Bez regenerácie v sobotu
Regenerácia v nedeľu
Deň v týždni pri uvádzaní do prevádzky
Typ vodomeru
- ¾“ axiálna turbína (t 0.7)
- ¾“ vodomer
(PO. 7)
-1" axiálna turbína (t 1.0)
-1" vodomer
(P1.0)
-1 ½“ axiálna turbína (t 1.5)
-1 ½“ vodomer
(P1-5)
-iný vodomer (ne Fleck model) ( GEn )
Iný vodomer
Napr. vodomer 3 impulzy/liter ( 3)
Programovanie je ukončené
15
4. Uvedenie riadiaceho ventilu Fleck s jednotkou „SXT" do prevádzky
Nastaviť aktuálny čas na hodinách. Hodiny sa nastavujú pomocou tlačítok
alebo
. Čím dlhšie sú tieto tlačítka stlačené, tým rýchlejšie beží čas hodín.
2. Spustiť manuálnu regeneráciu.
3. Ventil prepnúť do polohy pre plnenie soľnej nádrže vodou a nechať bežať až do
prevádzkového režimu. ( Vykonať kontrolu napustenia objemu vody bod
16.strana 7 viď. manuál úpravne vody)
1.
5. Technické poznámky
-
pre zaistenie trvalej funkčnosti musí riadiaca jednotka ( úpravňa vody ) byť
trvalo pod tlakom vody min. 0,2MPa (2 bar) pri plnom prietoku vody a el.
napätím 230V/50Hz.
-
Vynútená regenerácia v prípade okamžitej alebo oneskorenej regenerácie v
závislosti na objemu odobranej vody
Akonáhle je dosiahnutý naprogramovaný
počet dni medzi dvoma
regeneračnými cyklami, tak sa regenerácia spusti ihneď alebo v
naprogramovanej dobe. V tomto prípade sa regenerácia spustí bez závislosti
na zbytkovom množstve.
Indikácia počas prevádzky
Pri bežnej prevádzke sa striedavo objavuje čas hodín, zbytková kapacita (len u
ventilov, ovládaných v závislosti na množstve) a u dvojitých ventilov tiež v
prevádzke stojace fľaše ( ventily s dvoma fľašami: 9000 , 9100 a 9500 ).
Indikácia počas regenerácie
V priebehu regenerácie sa indikuje dosahovaný cyklus (bliká) alebo už
dosiahnutý cyklus( svieti stále ). Mimo čísla cyklu sa objavuje tiež
zostavajúca doba cyklu (svieti stále). Po uplynutí regeneračných cyklov sa
ventil v prevádzke vracia späť.
Spustenie manuálnej regenerácie.
Pre spustenie manuálnej regenerácie existujú dve možnosti:
1. Stlačiť krátko tlačitko
- u ventilov s oneskorenou regeneráciou sa regenerácia spustí až v nastavenej
dobe a medzitým bliká dióda „prevádzky."
2. Tlačítko
stlačiť a podržať 5 sekúnd:
regenerácia sa vo všetkých prípadoch spustí okamžite.
Rýchly prechod od jednej fázy regenerácie ku druhej
Pri stlačení tlačítka
počas regeneračnej fázy ventil okamžite prechádza
k ďalšej fáze, bez toho, aby počkal na koniec fázy. Stisknutie tohoto tlačítka
nemá žiadny vplyv v prípade keď je ventil už medzi dvoma fázami.
Postup pri výpadku el. prúdu
V prípade výpadku el. prúdu zostavajú všetky dáta uložené v pamäti. Tieto dáta
môžu byť zachované v pamäti bez zmeny po mnoho rokov. Elektronika nie je
aktívna a všetky regenerácie sa oneskoria. Pri obnovení napojenia el. prúdu sa
obnovia všetky dáta z času výpadku elektroniky. Nesprávny čas hodín
znamená, že došlo k výpadku prúdu.
-
-
-
-
-
16
6. Nastavenie riadiaceho ventilu Fleck SXT k úprave vody pre pitné účely.
Natvrdzovací ventil
s bielou stupnicou
pre 4600SXT
5600SXT
5000SXT
17
7. Riešenie možných závad:
1
porucha
Zmäkčovacie
zariadenie
neregeneruje
príčina
odstránenie
A Prerušené napojenie prúdom
alebo s občasnými výpadkami
A Skontrolovať napojenie prúdom
(poistka, zástrčka, vypínač)
B Chybné spínanie programov
B Programový spínač vymeniť
C Skontrolovať zapojenie kábla
vodomeru na karte a na veku
vodomeru
D Vodomer vyčistiť alebo vymeniť
E Motor vymeniť
F Skontrolovať programovanie
a prípadne upraviť
A Obtok nastaviť do prevádz. polohy
C Odpojený kábel vodomeru
D Zablokovaný vodomer
E Chybný motor
F Nesprávne programovanie
2
Tvrdá voda.
A Obtok v polohe "By-Pass"
B V nádrži roztoku nie je žiadna
soľ
C Upchatý filter alebo injektor
D Nedostatok vody v nádrži
roztoku
E Tvrdosť pochádza z nádrže
teplej vody
F Netesní rozvodné potrubie
G Interná netesnosť ventilu
H Zablokovaný vodomer
3
Vysoká
spotreba
I
Odpojený kábel vodomeru
J
Nesprávne programovanie
A Vysoké nastavenie soli
B Príliš veľa vody v soľnej
nádobe
5
C Injektor očistiť a filter vymeniť
D Skontrolovať dobu plnenia
soľou prípadne upchaté vedenie
E Nádrž na teplú vodu niekoľkokrát
prepláchnuť
F Zistiť, či rozvodné potrubie nie je
prasknuté . Skontrolovať „O" krúžok
G Vymeniť tesnenie, dištančné krúžky
alebo piestik
H Vodomer vyčistiť alebo vymeniť
I Skontrolovať zapojenie kábla
vodomeru na karte a na veku
vodomeru
J Skontrolovať programovanie
a prípadne upraviť
A Nastavenie soli upraviť
B Viď. závada č. 0 6
C Nesprávne programovanie
4
B Nádrž trvalo a riadne doplňovať soľou
Zníženie tlaku A Vstupné potrubie zvápenatené
vody.
B Usadeniny železa vo ventile
C Upchatý vstup ventilu
Strata
A Chýbajúca alebo
katexu do
poškodená horná tryska
kanálu.
B Vzduch v zmäkčovacom
zariadení
C Nevhodná clona spätného
preplachu (DLFC)
18
C Skontrolovať programovanie a
prípadne upraviť
A Potrubie očistiť alebo vymeniť
B Ventil očistiť
C Piestik demontovať a ventil očistiť
A Hornú trysku namontovať alebo
vymeniť
B Presvedčiť sa , či sa v nádrži
soľného roztoku nachádza vzduchový
uzáver
C Skontrolovať prietok spätného
preplachu.
7. Riešenie možných závad:
porucha
6
7
Usadeniny
železa v
zariadení
príčina
A Znečistené katexové lôžko
B Obsah železa v surovej vode je
príliš vysoký.
B Obrátiť sa na Vášho dodávateľa
A Upchaté vedenie spätného
preplachu/odtoku
A Skontrolovať priechodnosť ku
kanálu. Očistiť clonu spätného
preplachu (DLFC)
Príliš mnoho
vody v nádrži. B Ventil roztoku je znečistený
alebo poškodený
C Nesprávne programovanie
8
Voda s
obsahom
soli
A Upchatý filter/injektor
B Chybné spínanie programov
C Znečistený alebo poškodený
ventil roztoku
D Znečistená clona plnenia roztoku
(BLFC)
E Príliš nízky tlak vody
10
Trvalá
regenerácia
11
Trvalý odtok
do kanálu
C Skontrolovať programovanie
a prípadne upraviť
A Injektor vyčistiť a filter vymeniť
B Programový spínač vymeniť
C Vymeniť sedlo ventilu a ventil očistiť
D Clonu BLFC očistiť
B Upchatý filter/injektor
C Príliš nízky tlak vody
C Minimálny požadovaný tlak je 1,8 bar
A Upchaté vedenie spätného
preplachu/odtoku
Žiadne
nasávanie
roztoku
B Ventil očistiť alebo vymeniť
E Min. požadovaný tlak je 1,8 bar
F Skontrolovať programovanie
a prípadne upraviť
A Skontrolovať priechodnosť ku
kanálu. Očistiť clonu spätného
preplachu (DLFC)
B Injektor vyčistiť a filter vymeniť
F Nesprávne programovanie
9
odstránenie
A Skontrolovať spätný preplach,
nasávanie a plnenie nádrže roztoku.
Regenerovať častejšie. Predlžiť dobu
trvania spätného preplachu
D Vymeniť tesnenie, dištančné krúžky
alebo piestik
E Skontrolovať programovanie
E Nesprávne programovanie
a prípadne upraviť
F Vadné spínaní program ů
F Programový spínač vymeniť
A Chybné spínanie programu
A Programový spínač vymeniť
B Chybný mikrospínač alebo kábel B Mikrospínač alebo kábel vymeniť
C Vačka cyklu je chybná alebo
C Váčku znova nastaviť alebo vymeniť
nesprávne nastavená
A Teleso ventila demontovať,
A Cudzie teliesko vo ventile
skontrolovať, vyčistiť a znova
zmontovať
B Vymeniť tesnenie, dištančné krúžky
B Interná netesnosť ventila
alebo piestik
C Ventil zostáva stáť v polohe
C Vymeniť tesnenie, dištančné krúžky
spät. preplachu alebo solenia
a piestik
D Motor programového spínača je
D Vymeniť motor
chybný
E Chybné spínanie programov
E Programový spínač vymeniť
D Interná netesnosť ventilu
19
Poznámky:
20
Download

Návod na obsluhu pre úpravne vody