Změkčovače OPTIM Compact BNT
Návod k instalaci a použití
OPTIM 18 Compact BNT
OPTIM 25 Compact BNT
Automatické změkčovače vody OPTIM Compact 18, 25 BNT pro odstranění tvrdosti z vody.
Návod k instalaci a použití
Výrobce: WATERFILTER s.r.o. K Labeškám 821, 149 00 Praha 4, Tel/Fax: 222 711 602
IČ: 278 93 359, DIČ: CZ 278 93 359
e-mail: [email protected]
www.waterfilter.cz
Změkčovače OPTIM Compact BNT
Návod k instalaci a použití
VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!
Velice Vám děkujeme, že jste si vybrali systém změkčování vody OPTIM Compact BNT. Při
jeho správném používání budete mít měkkou a čistou vodu po mnoho let.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme detailně se seznámit s tímto
návodem k použití a uchovávat jej jako příručku při dalším používání. Aby se předešlo problémům a
chybám, je nutné si pozorně přečíst celý návod k používání a přísně dbát pokynů při instalaci
systému.
Příručka uživatele je nedílnou součástí dodaného zařízení a z těchto důvodů je nutné ji
uchovávat po celou dobu životnosti zařízení. Pokud bude nutné změnit místo instalace systému
nebo jej bude nutné předat jinému uživateli, uživatel má mít možnost seznámit se s konstrukcí
zařízení a ze zásady jeho používání.
S poděkováním a přáním zdraví,
WATERFILTER s.r.o.
Všechna práva vyhrazená pro: WATERFILTER s.r.o. 2012.
Reprodukce tohoto manuálu anebo jeho časti bez písemného souhlasu WATERFILTER s.r.o. je
přísně zakázaná. Tento manuál je majetkem WATERFILTER s.r.o. a je chráněn zákonem o
autorských právech.
WATERFILTER s.r.o. K Labeškám 8215, 149 00, Praha 4, Czech Republic.
www.waterfilter.cz
ZMĚKČOVAČ VODY – ZÁKLADNÍ INFORMACE
Změkčovače vody OPTIM Compact BNT se používají na změkčení studené vody, tj. odstranění soli
tvrdosti. Měkká voda nejen blahodárně působí na kůži, vlasy, praní prádla, ale zabraňuje i vzniku
vodního kamene na sanitární technice, v boilerech, v koupelnách, na záchodech atd.
Změkčovače se instalují na vstupní potrubí do objektu a tím jsou určené k úpravě pitné a užitkové
vody ve všech odběrných místech. Jsou to plně automatické moderní zařízení, které efektivně
odstraňují z vody soli vápníku a hořčíku (tvrdost). Kalich změkčovače typu „kabinet“ umožňuje
instalaci například v koupelně. Nádoba na ionex a regenerační nádoba jsou v tomto případě
umístěny v jednom vzhledově příjemném kalichu.
Změkčovač OPTIM 18 Compact BNT bohatě postačí pro 4-člennou rodinu žijící v rodinném domě
nebo bytě. Doporučujeme model OPTIM Compact 18 BNT jako standardní model pro většinu
moderních rodin, žijících v rodinných domech. Pokud máte tvrdší vodu, nebo počet obyvatel ve vaší
rodině je větší než 4-5 osob, vyberte model OPTIM Compact 25 BNT, nebo se obraťte na naši firmu.
Instalaci lze zvládnout max. do 2 hodin. Všechny modely změkčovačů mají 1” připojení do potrubí s
vnějším závitem. Naše firma zdarma poskytuje možnost výměny přípojek změkčovače za ¾” nebo
½”.
Naše změkčovače mají moderní řídící hlavice BNT 2650, které jsou řízené počítačem. Umožňují
individuální nastavení změkčovače podle potřeb každého zákazníka. Řídící jednotky mají
vestavěnou záložní baterii, takže při krátkodobém (do 12 hod) odpojení elektrického proudu,
nastavení počítače zůstává.
Elektronická řídící jednotka BNT 2650 sleduje průtok vody a sama řídí regenerační a proplachovací
cykly dle aktuální spotřeby vody.
Změkčovače OPTIM Compact BNT
Návod k instalaci a použití
NĚKTERÁ DOPORUČENÍ A NEDOPORUČENÍ
Doporučení







Instalujte systém jenom v souladu s místními pravidly a zákony pro vodu a elektřinu.
Instalujte klapku snížení tlaku, pokud je tlak vyšší než 6,5 bar.
Instalujte přepadní hadici 1/2“ pro případ přelévání vody ze zařízení. Je to spíše pojistka, kdyby náhodou
řídící jednotka selhala. Aby nedošlo k vyplavení vody mimo změkčovač.
Při jakýchkoliv spojení hadic vždy kontrolujte integritu a těsnění spojek.
Doplňujte sůl vždy, když se úroveň vody nachází nad úrovní soli. Nepoužívejte jiné typy soli. Pokud Vaše
voda obsahuje železo, prosím nastavte regeneraci každý 4. den (viz nastavení počítače dole). Používání
jakékoliv jiné soli než tabletované není doporučováno, protože může obsahovat různá aditiva, která mohou
zařízení poškodit.
Chraňte Váš systém úpravy vody před mrazem (včetně všech jejích částí).
Pokud provádíte čištění Vaší studny, vrtu či vyměňujete potrubí, vždy zavírejte vstupní ventily systému (bypass systému), aby během servisních prací protékala voda obtokem mimo systém. Jakmile dokončíte
servisní práce, otevřete nejbližší kohoutek se studenou vodou k systému a nechejte vodu odtéct 2-3 minuty,
teprve potom otevřete všechny ventily a přepněte systém do režimu provozu.
Nedoporučení








Neinstalujte systém, pokud její kompletnost neodpovídá tomuto návodu k použití.
Neinstalujte systém, pokud teplota vstupní vody je vyšší než 45 °C.
Nepřipouštějte, aby se do systému dostaly jakékoliv zbytky od svařování kovových či plastových trubek.
Nepřetahujte plastové fitinky.
Neinstalujte zařízení tak, aby pak bránilo v přístupu k vodovodnímu potrubí.
V žádném případě neinstalujte zařízení naopak. Vždy kontrolujte šipky na systému (IN – vstup vody, OUT –
výstup vody).
Nepoužívejte zástrčku, která může být vypnuta vypínačem. Systém vyžaduje stálý zdroj elektrické energie.
Nespojujte dohromady drenážní hadici a hadici chránící systém před přeléváním. Obě dvě hadičky musí vést
samostatně do kanalizace. Samozřejmě se ujistěte, zda do těchto hadic nejde žadný protitlak.
Technická specifikace:








Hydraulický zkušební tlak ............. 350 psi (24.15 bar)
Pracovní tlak ........................ 20 - 125 psi (1,38 – 8,62 bar)
Pracovní teplota ................... 1 -39 ℃ (Nevystavujte jednotku do mrazu).
Elektrický adaptér ........................ Vstup: AC110V/AC240V, 50Hz/60Hz; Výstup: AC12V
Vstupní / Výstupní konektory OPTIM Compact 18 BNT................... 3/4",
Vstupní / Výstupní konektory OPTIM Compact 25 BNT................... 1 ",
Rozměry změkčovače OPTIM Compact 18 BNT (VxŠxH): 890mm x 330 mm x 510 mm
Rozměry změkčovače OPTIM Compact 25 BNT (VxŠxH): 1100mm x 340 mm x 650 mm
Název
OPTIM Compact 18
BNT
OPTIM Compact 25
BNT
Připojení
Množství
náplně
litrů
Spotřeba
soli
(kg/ 1 reg.)
Nominální
průtok
(m³/h)
Maximální
průtok
(m³/h)
3/4"
18 l
2,1
0,8
1,6
1"
25 l
3
1
1,8
Změkčovače OPTIM Compact BNT
Návod k instalaci a použití
JAK TO FUNGUJE?
Během fungování jsou tvrdost (součet vápníku a hořčíku) nebo jiné nečistoty odstraňovány pomocí
filtrační hmoty. Ve změkčovači vody se nachází iont- vyměnitelná pryskyřice (ionex, katexový), který mění
2+
2+
+
kladné kationty ve vodě, například Ca , Mg atd, za ionty sodíku Na . Během regenerace zařízení jsou
tvrdost nebo jiné nečistoty odstraňovány z filtrační hmoty a splachují se do odpadu. V ten samý čas se
filtrační schopnosti hmoty regenerují pomocí solného roztoku.
Během fungování změkčovač OPTIM Compact BNT využívá 4 regeneračních cyklů. Řídící jednotka
změkčovače je zodpovědná za směrování vodních toků ve filtračním systému během fungování a
regenerace.
Popis každého cyklu regenerace:
Provoz
Surová voda prochází přes filtrační hmotu a pak je nasávána do spodního koše, dále jde na výstup ze
zařízení. Ionty tvrdosti (vápník+hořčík) nebo jiné nečistoty se odstraňují pomocí filtrační hmoty. Pokud
voda prochází přes celou filtrační hmotu, bude kompletně zbavena od tvrdosti.
1.
Zpětný proplach (BACKWASH)
Voda proudí zpětně přes zařízení (zespoda nahoru). Během tohoto procesu se filtrační hmota zvedne a víří
uvnitř tanku, mechanické nečistoty se splachují do odpadu.
2.
Obnovení filtračních schopností (regenerace) (BRINE)
Solný roztok je nasáván do filtrační hmoty a tím pádem se její filtrační schopnosti regenerují. V případě
změkčovače se ionty tvrdosti (které byly absorbovány pryskyřicí) vyměňují zpětně za ionty sodíku a jdou
do odpadu. Cykl se skládá ze dvou fází: nasávání solného roztoku a samotná regenerace filtrační hmoty (je
to nejdelší cyklus celé regenerace).
3.
Proplach (RINSE)
Voda normálně prochází přes celou filtrační hmotu za účelem propláchnutí filtrační hmoty od zbytků
regenerantu (solný roztok).
4.
Doplnění tanku s regenerantem (REFILL)
Změkčovač doplňuje solný tank vodou pro přípravu solného roztoku na další regeneraci. Množství vody
pro doplnění se řídí počítačem a změkčovač připraví tolik solného roztoku pro další regeneraci kolik je
potřeba.
INSTALACE
UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Změkčovač se dodává kompletně smontovaný. Je třeba jenom připojit vstup vody, výstup vody, odpad do
kanalizace a přepad.
Vzdálenost mezi filtračním zařízením a odpadem musí být co nejkratší.
Při samoinstalaci prosím zanechejte volný prostor pro případnou obsluhu zařízení.
Nezapomeňte, že do solného tanku je třeba periodicky dodávat sůl a solný tank musí být lehce přístupný
obsluze.
Při instalaci zařízení vedle ohřívače vody musí být vzdálenost potrubí minimálně 2 metry.
Pokud je potrubní vzdálenost menší jak 2 metry, je třeba nainstalovat zpětnou klapku pro případ zpětného
průtoku teplé vody.
Nikdy neinstalujte zařízení do míst, kde teplota je menší než 1°C nebo větší jak 49°C.
Nedoporučujeme používat jiné chemikálie na čištění pryskyřice, než které jsou určeny.
Změkčovače OPTIM Compact BNT
Návod k instalaci a použití
PŘIPOJENÍ K VODOVODNÍMU ŘÁDU
Připojení k vodovodnímu potrubí se provádí pomocí připojení trubek ke speciálnímu by-passu (součást
změkčovače). Je to velká černá příruba vzadu změkčovače. Změkčovač je standardně vybaven přípojkami
1“ (BNT 25), nebo 3/4“ (BNT 18).
Šroubení je součástí by-passu – viz obrázek 1. Takže nemusíte montovat dodatečné šroubení. Změkčovač
je vybaven vestavěným by-passem (obtokem) vody, takže si také nemusíte montovat ventily pro obtok
zařízení.
Obr.1
PŘIPOJENÍ ODPADU A PŘEPADU
1.
2.
3.
4.
5.
Pokud se přípojka do kanalizace nachází ve vzdálenosti menší než 5 metrů od zařízení, použijte klasickou
zahradní hadici (1/2“).
Pokud se odpad nachází ve vzdálenosti větší než 5 metrů (ale max. 10 metrů) použijte ¾“ hadici.
Konec odpadní hadice musí být vždy níže, než hlavice filtračního systému.
Nikdy nesmí být odpadní hadice v kontaktu s vodou (nesmí být ponořená)
Přepad se připojuje ke změkčovači pomocí zahradní hadice ½“. Nespojujte dohromady drenážní hadici a hadici
chránící systém před přeléváním. Obě dvě hadičky musí vést samostatně do kanalizace. Samozřejmě se ujistěte, že
do těchto hadic nejde žadný protitlak.
Přepadní hadice je jen pojistka za účelem selhání řídící jednotky změkčovače, nebo během odpojení
elektrického proudu.
Změkčovače OPTIM Compact BNT
Návod k instalaci a použití
UDÁNÍ DO PROVOZU
1.
Odejměte počítač s displejem směrem nahoru a k sobě podle obrázku:
2.
3.
Sundejte horní kryt změkčovače.
Proveďte připojení změkčovače do vodovodního rozvodu. Nezapomeňte připojit: vstup vody, výstup vody,
přepad a odpad.
Po úspěšném připojení zařízení, zkontrolujte, jestli přívod vody je vypnutý.
Ujistěte se, že by-pass je zavřen, aby voda mohla procházet přes změkčovač.
Odejměte počítač s displejem směrem nahoru a k sobě podle obrázku:
Dejte zpět horní kryt změkčovače a počítač s displejem.
Připojte napájecí zdroj do elektrické sítě.
Na displeji se zobrazí WAITING PLEASE, vyčkejte 1-2 minuty pokud nezmizí.
Naprogramujte počítač (viz sekce hlavní diagram a programování).
Vyvolejte okamžitou “IMMIDIATE” regeneraci.
Když se na displeji ukáže BACKWASH, tak pomalu otevřete přívod vody na ¼ otáčky.
POZOR! Neotevírejte přívod vody příliš rychle a ne najednou. Může to poškodit filtrační hmotu.
Naplňte zařízení vodou. Během naplnění se vzduch pomalu uvolňuje ze systému přes odpadní hadici. Když
bude z odpadní hadice téci čistá voda a bez vzduchu/bublin znamená to, že se systém naplnil kompletně
vodou. Může to trvat cca 5-10 minut.
Uzavřete přívod vody a ponechejte systém stát 3-5 minut. Tímto se odstraní zbytkový vzduch ze systému.
Pomalu otevřete přívod vody naplno a zkontrolujte celý systém včetně přívodních trubek, zda někde
neprotékají. Pokud bude kapat z trubek, tak zavřete hlavní přívod vody a přetěsněte závity. Pokud bude
protékání uvnitř změkčovače vody, zavolejte prodejci.
Zmáčkněte libovolné tlačítko. Na displeji se objeví: BRINE. Vyčkejte 1 minutu. Zmáčkněte libovolné tlačítko
ještě jednou. Na displeji se objeví: RINSE. Vyčkejte 1 minutu. Zmáčkněte libovolné tlačítko ještě jednou.
Na displeji se objeví: REFILL. Změkčovač bude napouštet vodu do solného tanku. Nechte dojít tento cyklus
až do konce (cca 3-8 minut).
Po napouštění budete mít v solné nádobě přesné množství vody pro vytvoření solného roztoku pro další
regeneraci. Počítač automaticky přijde do provozního režimu.
Teď se systém nachází v provozním režimu.
Otevřete nejbližší kohout a nechejte odtéct vodu, dokud nebude čirá (cca 10 až 20 minut).
Nasypte tabletovou regenerační sůl do 1/2 solného rezervoáru. Zpravidla postačí 2x standardní pytle 25kg
tabletované soli. Upozorňujeme, že během provozu systému hladina soli v tanku musí být vždy vyšší než
hladina vody.
Systém je plně připraven k provozu.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Změkčovače OPTIM Compact BNT
Návod k instalaci a použití
ŘÍDÍCÍ VENTIL BNT 2650
Tento ventil je ovládán jednoduchým uživatelsky příjemným elektronickým počítačem s LCD displejem.
V normálním režimu displej zobrazuje klíčové informace ohledně práce ventilu: včetně aktuálního času, režimu regenerace
(objemová nebo časová), zbývající kapacitu (objem) nebo kolik dnů zbývá do regenerace (čas).
Řídící ventil BNT 2650
Kontrolní panel ventilu BNT 2650
HLAVNÍ FUNKCE ŘÍDÍCÍHO VENTILU BNT 2650

1.
2.
3.
Režim regenerace:
CALENDAR CLOCK – časová regenerace. Nastavuje se počet dní mezi regeneracemi.
METER IMMEDIATE – Objemová regenerace okamžitá. Přístroj spustí regeneraci ihned po vyčerpání celé kapacity.
METER DELAYED – Objemová regenerace odložená. To je nejčastější nastavení. Když objem zbývající kapacity klesne na
nulu, systém zahájí regeneraci jen v nejbližší možné nastavené době regenerace (přednastavené na 2:00 v noci).
4. METER OVERRIDE – Smíšená regenerace. Když zbývající objem klesne na nulu, systém zahájí regeneraci jen v nejbližší
možné nastavené době regenerace. Bude-li počet dní mezi regeneracemi dosažen dříve, tak systém začne regeneraci
ihned bez ohledu na zbývající objem kapacity. Která z podmínek nastane dříve (objemová nebo časová), tak systém
začne regenerovat.

Tvrdost vody je možné nastavit:
Uživatel může nastavovat směšovací ventil a tím pádem lze dosáhnout požadované tvrdosti na výstupu.

Uživatel má možnost přepínat mezi metrickým (Evropským) a americkým formátem dat: Metrický systém – tuny, m3
apod. nebo americký systém – Gallony apod.

Jsou k dispozici tři výchozí tovární nastavení:
1. Režim velké kapacity ( L.CAPA.) ......... Pro velké velikosti nádrže; Modely Compact 30, 45
2. Režim střední kapacity ( M.CAPA.) ...... Pro střední velikosti nádrže; Modely BNT 18, 25
3. Režim malé kapacity ( S.CAPA.) ......... Pro malé velikosti nádrže; Modely Compact 08

Automatické uzamykání klávesnice po 3 minutách provozu. Pokud budete chtít klávesnici kdykoliv odblokovat,
zmáčkněte prosím tlačítko MENU po dobu 3 vteřin.
Změkčovače OPTIM Compact BNT
Návod k instalaci a použití
PROGRAMOVÁNÍ
1. Tlačítka:
Tlačítko “Menu”:
● Stiskněte toto tlačítko pro vstup nebo výstup z menu.
● Stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu 3 sekund pro odemknutí klávesnice, pokud byla uzamčena.
Tlačítko “SET/Regen”.
● Stiskněte tlačítko pro výběr nebo k uložení nastavení.
● Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund pro zahájení manuální regeneraci v pohotovostním režimu
Tlačítka “Nahoru” a “Dolů”:
● Stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hodnoty nastavení
● Stiskněte tlačítko pro vstup předchozí nebo následující nabídky.
2. Programování
● Stiskněte tlačítko "MENU" pro vstup do menu.
● Stiskněte tlačítko "Nahoru" nebo "Dolů" a vyberte parametr.
● Stiskněte tlačítko "SET/Regen", parametr začne blikat.
● Stisknutím tlačítka "Nahoru" nebo "Dolů" změňte hodnotu.
● Stiskněte tlačítko "SET/Regen " pro uložení nastavení.
● Stiskněte tlačítko "Nahoru" nebo "Dolů"a vyberte jiný parametr.
● Postupujte podle výše uvedených kroků pro změnu jiného parametru.
● Stiskněte tlačítko "MENU " pro ukončení nastavení.
Pozor! Můžete změnit pouze blikající parametry.
Program se vrátí do pohotovostního režimu, pokud žádné tlačítko nebylo zmáčknuto po dobu 1 minuty.
Pokud žádné tlačítko nebylo zmáčknuto po dobu 3 minut, klávesnice bude automaticky uzamknuta.
3. Dodatečné funkce
Stiskněte současně tlačítka "Nahoru" a "Dolů" v pohotovostním stavu, na displeji se
zobrazí různé infromace ohledně režimu regenerace.
● Pokud řídící ventil provozujete v časovém režimu:
V prvním řádku se zobrazí aktuální počet dní do regenerace.
Ve druhém řádku se zobrazí nastavený čas regenerace (z výroby je přednastaveno ve 2:00 ráno)
● Pokud řídící ventil provozujete v objemovém (kapacitním) režimu:
V prvním řádku se zobrazí celkový počet tun vody (gallonu), které zařízení může odfiltrovat mezi regeneracemi. Na obrázku
písmeno G – ukazuje na Gallon.
Ve druhém řádku se zobrazí aktuální počet tun vody (gallonu), které byli spotřebovány po poslední regeneraci.
4. První zapnutí systému
Po prvním zapnutí napájení systému se ventil musí inicializovat a to může trvat až 2 minuty.
Změkčovače OPTIM Compact BNT
Návod k instalaci a použití
Na displeji se zobrazí:
V tuto chvíli žadná reakce na zmáčknutí nebude. Jakmile se řídící ventil inicializuje, tak displej zobrazí výběr z možností
regenerace:
CALENDAR CLOCK – časová regenerace.
METER IMMEDIATE – Objemová regenerace okamžitá.
METER DELAYED – Objemová regenerace odložená.
METER OVERRIDE – Smíšená regenerace.
Změkčovače OPTIM Compact BNT
Návod k instalaci a použití
HLAVNÍ DIAGRAM A NASTAVENÍ ŘÍDÍCÍHO VENTILU
Změkčovače OPTIM Compact BNT
Návod k instalaci a použití
Parametr
REGIONAL
Regeneration Mode
Možností
Metric / US
CALANDAR
CLOCK
METER
IMMEDIATE
METER
DELAYED
METER
OVERRIDE
TIME
REG. TIME
Regeneration Time
REG. DAYS
Regeneration Days
REG. CA
Regeneration
Capacity.
BACKWASH
Objemová regenerace okamžitá. Přístroj spustí regeneraci ihned po vyčerpání
celé kapacity. (MI)
Objemová regenerace odložená. To je nejčastější nastavení. Když objem
zbývající kapacity klesne na nulu, systém zahájí regeneraci jen v nejbližší možné
nastavené době regenerace (přednastavené na 2:00 v noci). (MD)
Smíšená regenerace. Když zbývající objem klesne na nulu, systém zahájí
regeneraci jen v nejbližší možné nastavené době regenerace. Bude-li počet dnů
mezi regeneracemi dosažen dříve, tak systém začne regeneraci ihned bez ohledu
na zbývající objem kapacity. Která z podmínek nastane dříve (objemová nebo
časová), tak systém začne regenerovat. (MO).
Nastavuje se aktuální čas
Natavuje se čas regenerace, nebo kdy se bude regenerace spouštět
Nastavuje se interval (počet dnů) mezi regeneracemi.
Nastavuje se kapacita zařízení. Počet tun (m3) nebo (gallonu). Které mohou být
používány mezi regeneracemi. Nastavuje se dle tabulky na následujicí stránce:
Natavení kapacity změkčovače.
Nastavuje se čas zpětného proplachu. Zpětný proplach se používá pro čištění
filtrační hmoty uvnitř filtru pomocí otočení průtoku vody přes hmotu a odvádění
vody následně do odpadu.
Nastavuje se čas sání regeneračního roztoku uvnitř tanku s filtrační hmotou a
následnou regeneraci filtrační schopnosti hmoty.
Nastavuje se čas finálního proplachu filtrační hmoty za účelem očištění hmoty od
zbytku regeneračního roztoku a znovupřipravení filtrační hmoty pro další činnost.
Nastavuje se čas znovunaplnění vodou solného tanku pro přípravu solného
roztoku pro další regeneraci. Množství vody je precizně měřeno, aby se vytvořilo
přesné požadované množství solného roztoku pro další regeneraci.
Aktuální nastavení budou vymazány a budou znovu nastaveny doporučené
hodnoty výrobcem a to: REG.CAP., BACKWASH, BRINE, RINSE, REFILL.
BRINE
RINSE
REFILL
LOAD DAFAULT
Popis
Nastavuje se v jakých jednotkách bude zobrazovat hodnoty. Například: Tuny nebo
gallony.
Nastavuje se počet dní mezi regeneracemi. (CC)
L-CAPA
M-CAPA
S-CAPA
TOVÁRNÍ NASTAVENÍ
Jsou k dispozici tři výchozí tovární nastavení:
Popis
Trvání backwash
Trvání BRINE
Trvání RINSE
Trvání REFILL
Počet dnů mezi regen
Vhodný rozměr tanku
Vhodný model změkčovače
(minuty)
(minuty)
(minuty)
(minuty)
(dny)
L.CAPA.
Velká kapacita
15
50
10
7
8
10x35, 10x44,
10x54
Compact 30 BNT,
OPTIM 45
M.CAPA.
Střední kapacita
10
35
8
5
5
08x35, 09x35
S.CAPA.
Malá kapacita
6
20
5
3
3
08x17, 10x17
Compact 18, 25
BNT
Compact 08 BNT
Změkčovače OPTIM Compact BNT
Návod k instalaci a použití
NATAVENÍ KAPACITY ZMĚKČOVAČE
Nastavení kapacity změkčovače prosím proveďte dle aktuální tvrdosti Vaší vody. Tvrdost vody se udává většinou v mmol/l nebo
v °dH. Hodnoty ze spodního řádku se zadávají do změkčovače během nastavení kroku: REG. CA Regeneration Capacity.
Je to přesně počet tun (nebo m3) vody, které projdou změkčovačem mezi regeneracemi. Jakmile přes změkčovač proteče
zadaný počet tun (m3) vody, změkčovač začne regeneraci.
Tvrdost, mmol/l
Tvrdost , °dH
Kapacita, tůn
(m3) – BNT 18
Kapacita, tůn
(m3) – BNT 25
1,5
8,4
2
11,2
2,5
14
3
16,8
3,5
19,6
4
22,4
4,5
25,2
5
28
5,5
30,8
6
33,6
6,0
4,5
3,6
3,0
2,6
2,2
2
1,8
1,6
1,5
7,9
6,0
4,8
3,9
3,4
3,0
2,6
2,4
2,1
2,0
MANUÁLNÍ REGENERACE
Stiskněte a podržte tlačítko "MENU" na 3 sekundy pro odemknutí obrazovky, pokud byla uzamknuta.
Stiskněte a podržte tlačítko "Set/Regen." na 3 sekundy pro zahájení manuální regenerace. Na displeji se zobrazí:
Stiskněte tlačítko "Set/Regen." a vyberete si odloženou “DELAY” manuální regeneraci, která se provede v nejbližší možnou
nastavenou dobu (tovární nastavení 2:00), nebo okamžitou “IMMIDIATE” regeneraci, která začne ihned po potvrzení.
Pro potvrzení výběru zmáčkněte tlačítko "Set/Regen."a potom tlačítko “MENU” pro výstup.
Zařízení v závislosti na vybranou možnost (odložená nebo okamžitá regenerace) se začne regenerovat.
Na displeji se budou zobrazovat jednotlivé cykly regenerace: BACKWASH, BRINE, RINSE, REFILL. Pokud celý nadpis bliká znamená
to, že se mění cykly a ventil nebude reagovat na zmáčknutí.
Pokud bliká jenom počet minut do ukončení aktuálního cyklu, tak zmáčknutím libovolného tlačítka můžete rychle přejít na
následující cykl.
NASTAVENÍ VÝSTUPNÍ TVRDOSTI VODY

Jemné nastavení výstupní tvrdosti.
Uživatelé mohou upravit tvrdost výstupní vody pomocí otáčení černého knoflíku na levé straně řídícího ventilu.
Otočením ve směru hodinových ručiček budete mít na výstupu tvrdší vodu. Otočení proti směru hodinových ručiček na
výstupu budete mít měkčí vodu.
Změkčovače OPTIM Compact BNT
Návod k instalaci a použití

Hrubé nastavení výstupní tvrdosti pomocí externího by-passu.
Externí by-pass (viz obrázek dole) umožňuje provozovat zařízení v několika režimech. Například v režimu provozu, v
režimu odstavení zařízení a voda proudí jen skrz by-pass, nebo pomocí by-passu si můžete hrubě nastavovat výstupní
tvrdost vody. Čím větší je úhel “A” na obrázku dole, tím tvrdší vodu budete mít na výstupu.
MONTÁŽ EXTERNÍHO BY-PASSU
Změkčovače OPTIM Compact BNT
Návod k instalaci a použití
MOŽNÉ PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ
Problém
Ventilu se nepodaří zahájit
regenerační cyklus.
Výstupní voda je tvrdá
Možná příčina
Výpadek napájení
Rozladění denního času
Otevřený by-pass
Není sůl v solném tanku
Ucpaný injector/filtr
Neteče voda do solného tanku
Tvrdá voda v boileru pro teplou vodu
Únik vody mezi centrální trubkou a tělem
ventilu
Únik vody uvnitř ventilu
Přiliš velká spotřeba soli
Nízký výstupní tlak vody
Ionex (iontovýměnitelná pryskyřice)
v odpadní hadičce
Hodně vody v solném tanku
Ventil nemůže nasát solný roztok
Ventil pořád provádí regeneraci a
nezastavuje se.
Voda pořád teče do odpadu
Čas doplnění solného tanku (REFILL) je
zbytečně velký
Železo a tvrdost ucpalo vstupní trubky
Železo ucpalo vnitřní součásti ventilu anebo
tanku
Uvnitř ventilu je cizí těleso
Vzduch v systému
Není správný DLFC disk (omezovač průtoku)
Ucpaný injector nebo filtr
Cizí těleso v solném tanku
Ucpaný disk DLFC
Ucpaný injector nebo filtr
Vstupní tlak je hodně malý
Únik vody uvnitř ventilu
Špatný pohon
Špatné nastavení ventilu
Cizí těleso v těle ventilu
Únik vody uvnitř ventilu
Možné řešení
Zkontrolujte proud, pojistky apod
Zkontrolujte nastavený čas
Zavřít by-pass
Doplnit minimálně pytel soli
Vyčistit součásti
Zkontrolujte nastavení doplnění solného
tanku
Je třeba několikrát propláchnout boiler
měkkou vodou
Zkontrolujte centrální trubku a centrální okroužek.
Zkontrolujte vnitřní o-kroužky ventilu, písty
apod.
Zkontrolujte nastavení REFILL
Očistit/vyměnit trubky
Zkontrolujte a pokud je třeba pročistit ventil
anebo ionex (speciální čistící prostředek). Je
třeba zvýšit frekvenci regenerace
Rozebrat ventil a vyndat cizí těleso
Zkontrolujte celý vodní systém jestlil je
správně zabezpečen proti proniknutí
vzduchu
Zkontrolovat správnost DLFC disku
Vyčistit součásti
Vyčistit součásti
Vyčistit disk DLFC
Vyčistit součásti
Zvýšit vstupní tlak na min. 1,8 bar
Zkontrolujte vnitřní o-kroužky ventilu, písty
apod.
Vyměnit vadné součásti
Zkontrolovat nastavení
Vyčistit ventil
Zkontrolujte vnitřní o-kroužky ventilu, písty
apod.
ZÁRUČNÍ LIST:
Model: __________________________________________________________
Zákazník: ________________________________________________________
Prodejce: ________________________________________________________
Datum prodeje: __________________________________________________
Download

Změkčovače OPTIM