SC NEWS3
Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku
2011
15. ročník
Vydává SERVIS CENTRUM a.s.
Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2009 a environmentálního managementu ISO 14001:2005
Zaručeně pravá proroctví konce světa nás provázejí od počátku lidstva, je
však třeba říct, že nejplodnějším obdobím bylo 20. století a první desetiletí století současného. Velmi intenzivní co do předpovědí apokalypsy bylo také období kolem roku 1000, hrozbou však tehdy nebyly jaderné války a přírodní katastrofy, nýbrž boží soud. Co svět světem stojí, vykřikoval čas od času nějaký
zaručený prorok na nejbližším náměstí, že lidé jsou odsouzeni k záhubě a konec světa je za dveřmi. Proč jim tedy v dnešní době přisuzujeme takový význam? Proč mají stejní lidé najednou tolik stoupenců? Protože moderní svět
stvořil média a hlavním cílem médií je zaplnit přidělený (papírový, televizní či
internetový) prostor, nalákat na něj co nejvíce lidí a inkasovat peníze z reklam.
Možná by se měli všichni nezkušení marketingoví pracovníci podívat, jak se
to správně dělá – obchod se strachem totiž odnepaměti vynáší nejvíc. Jen do
konce příštího roku nás prý čekají hned tři konce světa, z nichž nejoblíbenější je
datum 21. 12. 2012, kdy končí Mayský kalendář. A proč vám to všechno říkáme?
Protože bát se konce světa nemá smysl.
s tr ana
2
TÉMA ČÍSLA
RUBRIKA…
Pomocné prostředky pro tamponový tisk
Tamponový tisk je velmi univerzální tisková technika s téměř neomezenými možnostmi pro dekorační tisky 3D objektů
a při průmyslových nebo grafických aplikacích. Pokud jsou pro určitou aplikaci potřebné určité vlastnosti barvy, je možné
tamponovou barvu přizpůsobit pomocnými a přídavnými prostředky. V tomto
článku vám chceme představit jejich vlastnosti a možnosti použití. Marabu nabízí pro
tamponový tisk různé ředidlové a jednu UV
vytvrzovanou barvu. Každý jednotlivý druh
barvy má přitom specifické vlastnosti a typické oblasti použití, které jsou přesně popsány zejména v technických listech. Pro
tyto barvy existuje mnoho pomocných prostředků. Mnohé z nich však působí pouze
tehdy, pokud jejich množství přesně odvážíme. Přidáním pomocných prostředků
se změní vlastnosti vybrané barvy, a proto
je nezbytné před začátkem tisku nákladu
provést průkazný test. Všechny údaje přidávaných množství jsou vždy uváděna ve váhových (ne objemových) procentech.
Všeho moc škodí, a tak i v tamponovém
tisku předávkování pomocných prostředků
zhoršuje výsledky tisku a může způsobit například problémy s roztékáním barvy nebo
adhezí k podkladu, zvláště při přetisku barev. Proto jsou nezbytným předpokladem
dobrých výsledků váha a přesná práce.
Viskozita
Viskozitou rozumíme jak řídká (nízko viskózní), popřípadě hustá (vysoce viskózní)
příslušná barva je. Kontrola správné viskozity před tiskem je velmi důležitá, protože viskozita má významný vliv na způsob
předávání barvy z tamponu, na roztékání,
na ostrost tištěných hran, možné zasychání
barvy v klišé i na adhezi barvy k povrchu.
Vzhledem k velmi rozdílným druhům strojů
na trhu a požadavkům se ředidlové barvy
nedodávají naředěné pro tisk a před tiskem
je tedy potřeba upravit viskozitu barvy přidáním ředidla. V tomto bodě není výjimkou
ani nový systém barev vytvrzovaných UV
zářením.
Základní odstíny jednoho druhu barvy
se vyrábí dle možností se zhruba stejnou
viskozitou. Výjimku zde tvoří:
• Bílá/krycí bílá – viskozita těchto barev je
vzhledem k vysokému podíl pigmentů
vyšší než u pestrých odstínů. Přesto by
neměl být podíl ředidla u těchto odstínů
zvyšován.
• Vysoce krycí základní odstíny –
viskozita těchto barev je stejně jako
u bílé/krycí bílé vzhledem k vysokému
obsahu pigmentů podstatně vyšší.
Přesto by se podobně jako u bílých
odstínů neměl podíl ředidel zvyšovat.
• Rastrové barvy – jsou u některých
druhů barev vyrobeny s vyšší viskozitou
než barvy přímé tak, aby byla zaručena
optimální ostrost obrysů rastrového
bodu.
Viskozitu všech tamponových barev je
třeba upravit před začátkem tisku přidáním ředidla. Obecně závisí jemné nastavení viskozity na mnoha různých parametrech, jako je například druh barvy, druh
a hloubka klišé, barevník (uzavřený/otevřený), rychlost stroje i tvar, velikost a tvrdost tamponu.
Ředidla
Přidáním ředidla neovlivníme pouze viskozitu, roztékavost a vlastnosti při předávání barvy z tamponu, ale také velmi významně měníme rychlost schnutí, odolnost
při následném balení a schopnost rozpouštění (naleptávání) a tím také adhezi k podkladu. Kromě univerzálního ředidla TPV
a rychlého ředidla TPV 2 jsou k dispozici
i další speciální ředidla. Příslušné doporučení pro ředění je vždy uvedeno v technickém listě k odpovídajícímu druhu barvy,
na etiketě barvy i v přehledu sortimentu
dodávaných barev.
Nově bylo do sortimentu přidáno ředidlo VD 6661000 (brzy bude přejmenováno
na TPV 7). Jedná se o ředidlo pro širokou
škálu použití, které výrazně zlepšuje přenos barvy při tamponovém tisku, a to zejména při rychlých cyklech. Kombinuje výborné míchání a ředící vlastnosti s dlouhým
časem zpracovatelnosti.
Zpomalovače
Zpomalovače jsou rovněž ředidla, avšak
s podstatně vyšším odparným číslem. Zpomalovač přidáváme k barvě jako podíl ředidla a to pouze tehdy, když potřebujeme
zpomalit zasychání barvy na tamponu nebo
zasychání barvy na klišé. To může být potřeba, zvláště když pracujeme v pomalém
chodu nebo u vícebarevných strojů s přesouvacím stolem (Shuttle).
Na rozdíl od sítotisku má při tamponovém tisku ředidlo (zpomalovač) jednu další
funkci – po přenesení barvy z klišé na tampon se musí část ředidla odpařit, aby se
změnilo povrchové napětí barvy. Potom
teprve je možný bezvadný přenos barvy
z tamponu (na kterém nesmí zůstat zbytek barvy) na potiskovaný předmět. Proto
je třeba volit ředidla (zpomalovače) i s ohledem na rychlost tisku tak, aby se v prodlevě
mezi nabráním a předáním barvy část ředidla mohla odpařit. Pokud tohoto stavu nelze z nějakých příčin docílit, je nutné po nabrání barvy lehce ohřát tampon (obvykle
teplým vzduchem).
Přehled výrobků a jejich vlastností
Ředidla a zpomalovače jsou zpravidla
Obsah čísla:
Pomocné prostředky pro tamponový tisk / 2
Aplikace transferových plastizolových barev / 6
Lepidla pro sítotisk – srovnání tří kategorií / 7
Barevné vzorníky / 8
Hexachromie – šestibarvový tisk / 9
TexaJet DX-SHE – barva pro potisk textilu
digitálním tiskem / 10
Dávkovací pipety / 10
TPE 100 s klišé 100 × 150 mm / 10
Elektrostatické náboje ředidel a čističů
na bázi ředidel / 11
Čisticí zařízení WG 902 / 11
Univerzální stříbrná pasta S 191 / 11
3/2011 SC News
REDAKCE
Redaktoři: Alena Šafrová Drášilová, Alena Popelková
VÝROBA
Grafické zpracování: Jiří Nevěřil
Sazba: Jiří Nevěřil, tel.: 608 713 035, e-mail: [email protected]
Tisk: PROTISK spol. s r. o., Zlatá Hora 1414, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 227 110
Náklad: 1 500 ks
VYDAVATEL
SERVIS CENTRUM a. s., Staňkova 41, 612 00 Brno
Evidováno Ministerstvem kultury České republiky jako periodický tisk – SC NEWS – evidenční číslo MK ČR E 12474
TÉMA ČÍSLA
s tr ana
3
kombinací různých rozpustidel, kterými je
možné docílit specifické vlastnosti. Důležitým kritériem je rychlost odpařování, ale
i schopnost rozpouštět. Obecně schnou ředidla výrazně rychleji než zpomalovače. Tabulka níže shrnuje vlastnosti jednotlivých
ředidel, zpomalovačů a čističů, je však třeba
mít na paměti, že odparné číslo je stanoveno teoreticky podle podílů obsažených
složek a neodráží reakce mezi jednotlivými
složkami navzájem, ani s pojivy. Uváděný
zápach je v tomto případě velmi subjektivní
veličinou a může být tedy různými osobami
vnímán různě.
Kryvost
Všechny druhy barev pro tamponový tisk
(kromě GL a PP) se dodávají v 17 standardních odstínech systému Tampacolor. Tento
systém barev obsahuje kombinaci krycích a transparentních barevných odstínů
a umožňuje tím i míchání velmi brilantních
odstínů. Pokud potřebujeme tisknout krycí
barvou na tmavý podklad, existují následující možnosti postupu (za cenu mírného snížení brilance).
Vysoce krycí odstíny
Většina barev Marabu pro tamponový
tisk (s výjimkou GL, TPC, TPF a TPHF) je doplněna o čtyři vysoce krycí odstíny. Jsou to:
122 světle žlutá
130 rumělka
152 ultramarín
162 trávově zelená
V software pro míchání barev MarabuColorManager MCM jsou uloženy receptury pro odstíny jak krycí, tak i vysoce krycí
se kterými je možné namíchat odstíny podle
referenčních vzorníků (např. PANTONE, RAL
nebo HKS).
Krycí pasta OP 170
Přidáním krycí pasty OP 170 je možné výrazně zvýšit kryvost pestrých odstínů, aniž
by došlo k podstatnému ovlivnění odolnosti proti chemikáliím a mechanickému
odírání. Přidáváme maximálně 15 %. Pasta
OP 170 není vhodná do bílých odstínů.
Matování barev
Stupeň lesku ředidlových tamponových
tiskových barev je možné patřičně snížit
přídavkem příslušných pomocných prostředků.
Matovací prášek MP
Pokud je třeba matovat barvu, aniž by
docházelo ke ztrátě kryvosti, je možné docílit požadovaného efektu přidáním univerzálního matovacího prášku MP. Zvláště
pro matování dvousložkových barev je prášek MP nezbytný. Doporučujeme přidání
1 – max. 4 % (u bílé max. 2 %). Důležité je
strojní vmíchání prášku do barvy.
Zlepšení rozlévání barvy
Matovací pasta ABM
Přidáním 5–20 % matovací pasty ABM
do jednosložkových barev můžeme změnit stupeň lesku od lehce až po výrazně
matný. Matování je způsobeno zhrubnutím
nebo strukturováním povrchu barvy, který
pak působí snížení odrazivosti dopadajícího světla a tím vyvolává dojem matného
vzhledu. Zvyšující se množství pasty ABM
snižuje kryvost a odolnost natisknuté barvy
proti otěru. Pro dvousložkové barvy TPU,
TPT a GL ani pro barvu UV-vytvrzovanou
TPC však používání matovací pasty ABM nedoporučujeme. U těchto barev je nutné použít matovací prášek MP.
Všechny typy barev obsahují již v recepturách prostředky pro roztékání barvy,
které zabraňují tvorbě bublinek v barvě při
stálém pohybu těrky nebo při příliš silném
promíchání barvy. Pokud dochází k problémům s roztékáním barvy, je to obvykle způsobeno zbytky na povrchu potiskovaného
materiálu, které barvu odpuzují. Z hlediska
barvy může být důvodem příliš vysoká viskozita barvy, kterou je možné upravit přidáním ředidla. Pokud nedojde ke zlepšení, je
k dispozici prostředek pro lepší roztékání
barvy ES. Tento pomocný prostředek s obsahem silikonu snižuje povrchové napětí
barvy a současně působí proti vzniku pěny.
Ředidla
Prostředek
Odparné číslo Schopnost rozpouštět
TPV
30–50
dobrá
TPV 2
10–20
velmi dobrá
TPV 3
200–250
velmi dobrá
Ředidla
TPV 6
30–50
velmi dobrá
TPV 7
30–40
uspokojivá až dobrá
PPTPV
30–50
uspokojivá
GLTPV
10–20
velmi dobrá
SV 1
450–500
dobrá
Zpomalovače
SV 5
250–300
dobrá
UR 3
30–50
dobrá
Čističe
UR 4
80–100
dobrá
Xi = dráždivý, Xn = zdraví škodlivý, N = nebezpečný pro životní prostředí
Bod vzplanutí
44 °C
28 °C
58 °C
50 °C
36 °C
33 °C
29 °C
82 °C
77 °C
42 °C
52 °C
Zápach
mírný
střední
mírný
střední
střední
mírný
střední
mírný
mírný
mírný
mírný
Označení nebezpečnosti
Xi
bez označení
Xn
Xn + N
Xn + N
Xn + N
Xi
Xi
Xn
Xn + N
Xi
3/2011 SC News
s tr ana
4
TÉMA ČÍSLA
Přidáváme maximálně 1 % (je třeba navážit), protože při přidání většího množství
mohou vznikat problémy s adhezí barvy při
přetiskování.
Prostředek ES se často osvědčuje při přetiskování barvy barvou, zvláště u dvousložkových barev (GL). Je však třeba počítat s tím,
že barvu, do které byl tento prostředek přidán již obvykle dobře přetisknout nelze.
Statické náboje
Na nepolární a na statiku citlivé plasty
jako je např. polystyrén doporučujeme přidání 10–15 % pasty AP do barvy. Pasta snižuje „houževnatost“ tiskové barvy a současně působí proti statice polárními ředidly,
která jsou v ní obsažena.
Zlepšovače adheze
Polyolefiny jako polyetylen (PE) a polypropylen (PP) musí být před tiskem upraveny, aby vůbec barva na podkladu držela. Výjimkou je polypropylen při použití
Tampastar TPR
barvy Maraprop PP. Vedle tradičních metod
předúpravy jako je korona, případně ožeh
plynovým plamenem, je pro polypropylen
k dispozici speciální prostředek Primer P 2.
Primer P2
Tento speciální přípravek se nanáší ručně
hadříkem nebo stříkací pistolí celoplošně
na povrch polypropylenu před tiskem.
Po zaschnutí je možné tisknout na polypropylen jednosložkovou nebo dvousložkovou
barvou. Je třeba dbát na to, aby mezi touto
předúpravou a tiskem neuběhlo více času
než 1–2 dny.
HM6067200R#
Nový zlepšovač tisku a přídržnosti
HM6067200R# je univerzální pomocný
prostředek vhodný pro všechny tamponové barvy kromě GL. Zlepšuje přenos
barvy z tamponu na podklad a přídavek
3–5 % (max. 10 %) také řeší problémy s přídržností.
Tampaplus TPL
Tampapol TPY
Čištění před tiskem
Mnohé materiály, jako např. PVC nebo
práškově i za mokra lakované podklady,
jsou na povrchu neviditelně znečištěny aditivy a změkčovadly. To znamená, že místo
přímo na potiskovaný materiál tiskneme
barvu na určitý druh separační vrstvy. To
bývá často důvodem špatné adheze barvy.
Čistič na plachty PLR
Tímto jemným čističem na bázi alkoholu je
možné hadrem očistit nečistoty na povrchu
potiskovaných materiálů. Tím se často výrazně zlepší přídržnost barev. Hadr je nutné
dostatečně často měnit, aby nedocházelo
místo k čištění pouze k dalšímu roztírání.
Tužidla
Existují typy barev, které je možné zpracovávat jako jednosložkové nebo dvousložkové.
U těch je možné zlepšit přilnavost na obtížně
potiskovaných podkladech přidáním tužidla a případně zvýšit chemickou i mechanic-
Tampapur TPU
Tampatech TPT
popis
ředidlová jednosložková
nebo dvousložková barva,
kterou je třeba pečlivě
naředit v relativně úzkých
mezích, jinak může
docházet k hromadění
barvy na tamponu
s tendencí k rozmazávání
a rozstřikování popřípadě
k problémům se statikou
tužidlo H1 (pomalé)
9
9
9
9
–
tužidlo H2 (rychlé)
9
–
9
9
9
tužidlo HT1 (termoreak.)
9
–
9
9
9
GLH
–
–
–
–
–
poměr barva : tužidlo
poměr lak : tužidlo
10:1
10:1
10:1
4:1
3:1
4:1
leptané klišé
18–21 μ
18–28 μ
21–28 μ
20–22 μ
20–24 μ
rastrové klišé
–
–
–
–
–
otevřený barevník
10–15 % TPV
10–15 % TPV
nebo TPV 3/TPV
20 % TPV
10–15 % TPV
10–15 % TPV
uzavřený barevník
(< 25 tisků / min.)
10–15 % TPV
10–15 % TPV
20 % TPV
10–15 % TPV
10–15 % TPV
uzavřený barevník
(> 25 tisků / min.)
15 % TPV 2
15 % TPV 2
20 % TPV 2 nebo TPV 3
(jemné detaily)
–
10–15 % TPV 2
rotační tisk
nedoporučujeme
25–30 TPV
antistatická pasta AP
–
–
–
–
–
zlepšovač tisku ES
–
–
–
–
–
přetiskový lak
–
–
–
–
–
3/2011 SC News
jednosložková nebo
jednosložková nebo
dvousložková ředidlová
je rychlá dvousložková
dvousložková ředidlová
dvousložková ředidlová
barva s velmi vysokým
ředidlová barva s vysokým
barva, která se zpracovává barva s vysokým podílem
podílem pevných částic
podílem pevných částic
velmi snadno a bez
pevných částic, která
s vynikající chemickou
a s dlouhou dobou
problémů
se zpracovává velmi snadno a mechanickou odolností,
zpracovatelnosti (až 16
a bez problémů
která se musí velmi pečlivě
hodin), velmi dobře se
připravit pro tisk (nesmí být
přenáší a její součástí je
příliš řídká) a pomalu schne velmi dobře zpracovatelná
sada rastrových odstínů
25–30 % TPV nebo TPV 2
nedoporučujeme
vzhledem k dlouhé
(vyšší rychlosti)
vzhledem k omezené době zpracovatelnosti je
TPY 470 max. 10–15 % době zpracovatelnosti
vhodnější než TPU
TÉMA ČÍSLA
s tr ana
kou stálost. V případě použití dvousložkových
barev musí být tužidlo přidáno vždy. Přitom
je důležité počítat s tím, že přidáním tužidla
omezíme zpracovatelnost barvy na 8–16 hodin (kromě tužidla HT1). Obecně platí, že tužidla jsou citlivá na vlhkost. Proto je důležité,
aby sušení barvy v prvních 24 hodinách probíhalo pokud možno při nízké vlhkosti. Jinak mohou části tužidla reagovat s vlhkostí
místo s barvou. Také skladování nádob s tužidly musí být zajištěno tak, aby byla vyloučena vlhkost (tubu nebo plechovku je vždy
potřeba dobře uzavřít). Dále je třeba počítat
s tím, že u všech dvousložkových barev závisí stupeň zesíťování (tužidla s kmenovým lakem) a tím i konečná mechanická a chemická
odolnost natištěné barvy na teplotě. U některých materiálů a typů barev docílíme nejlepší
stálosti barvy sušením s použitím vyšší teploty ihned po tisku – 30 minut při 150 °C.
Dvousložkové systémy je možné sušit
i při pokojové teplotě. Dokonalé zesíťování
barvy trvá pak u některých druhů mate-
Tampaflex TPF
riálů a barev i 7–10 dní. Na obtížných podkladech jako sklo, některé kovy nebo termosety a při vysokých nárocích na např.
odolnost při mytí v myčce nádobí může být
sušení v peci nezbytné.
Tužidlo H1
Tužidlo H1 je alifatický polyisokyanát, který
reaguje při pomalejším sušení a delší době
zpracovatelnosti tak, že vytváří relativně
pružný barvový film, který lze použít dlouhodobě venku, aniž by docházelo ke žloutnutí.
Tužidlo H2
Tužidlo H2 je aromatický polyisokyanát,
který vytváří s barvou tvrdý a křehký barvový
film, avšak schne velmi rychle. Doba zpracovatelnosti je kratší. Tužidlo H2 žloutne při silném působení UV světla, což může být viditelné u laků, bílé a světlých odstínů.
Tužidlo HT1
Toto teplotně aktivní tužidlo reaguje s po-
Tamparotaspeed TPRS Tamparotaspeed TPHF
jednosložková nebo
dvousložková ředidlová
dvousložková ředidlová barva,
barva, kterou je
která má přednastavenou
třeba pečlivě upravit
viskozitu pro
a zpracovávat v relativně
rotační tisk
úzkých mezích, nejlepších
výsledků dosahuje s tvrdým
a ostře tvarovaným
tamponem
pozor: neskladovat
v teplotách pod 20 °C!
Tampacure TPC
5
jivem použité barvy pouze při sušení v peci
při 150 °C po dobu 30 minut. Tužidlo HT1 lze
použít místo tužidel H1 nebo H2 ve stejném
poměru. Velkou výhodou je doba zpracovatelnosti barvy s tužidlem – 6 měsíců. Je však
třeba mít na paměti, že je možné jej použít
pouze na tepelně odolné materiály.
Tužidlo GLH
Toto tužidlo je specifické pro barvu GL
a nelze jej doporučit do žádného jiného
druhu barvy.
Abychom vám orientaci v pomocných
prostředcích usnadnili, připravili jsme
pro vás přehlednou tabulku s jejich vlastnostmi a základními míchacími poměry.
Všechny hodnoty jsou platné pro teplotu
20 °C a jsou orientační. Pro každé specifické použití je před tiskem třeba provést
odpovídající zkoušky. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte naše poradce.
AlDr
Glasfarbe GL
Maraprop PP
jednosložková nebo
barva vytvrzovaná ultrafialovým dvousložková ředidlová barva
jednosložková ředidlová
dvousložková ředidlová barva,
světlem a její viskozita
s velmi malým rozpětím
barva na předupravený
která neobsahuje halogenová
se upravuje před tiskem
možností zpracování, se kterou i nepředupravený polypropylén,
ani aromatické sloučeniny a má
přidáním ředidla, při tisku se
docílíme nejlepších výsledků
je spíše houževnatá a vyžaduje
přednastavenou viskozitu pro
dobře odděluje od tamponu
při práci s velmi tvrdým a ostře
proto vyšší naředění než jiné
rotační tisk
tvarovaným tamponem a s klišé typy barev, při tisku se odtrhává
s rastrem
a neusazuje na tamponu
9
–
9
9
–
9
9
9
9
9
–
9
–
9
9
9
–
–
–
–
9
–
H1 9:1
H2 4:1
10:1,5
10:1
10:1
5:1
20:1
20:1
–
18–22 μ
21–24 μ
21–24 μ
18–22 μ
–
20–23 μ
–
–
–
–
9
–
20 % TPV 6
9
9
10 % TPV 2 nebo TPV
5 % GLTPV nebo TPV 7
nebo 2–5 % antistatické
pasty AP
20–25 % PPTPV
20 % TPV 6
9
9
10 % TPV
5–10 % GLTPV nebo
TPV 7
20–25 % PPTPV
20 % TPV 2
9
9
9
–
10–15 % TPV 2
10–15 % TPV 2
nedoporučujeme vzhledem k omezené době
zpracovatelnosti
vzhledem k dlouhé
době zpracovatelnosti
je vhodnější než TPU
Continua / Big Wheel
prozatím
netestováno
5–8 %
max. 1 %
–
20–25 % TPV 2
20–25 % TPV
Rotoprint / Mini Wheel
20–25 % TPV 2 nebo TPV 7
20–25 % TPV 2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TPRS 910 + 10 % H1
TPHF 910 + 10 % H2
nebo TPU 910 + 15 % H1 nebo TPT 910 + 25 % H2
3/2011 SC News
s tr ana
6
TECHNOLOGIE
Aplikace transferových plastizolových barev
Textilní konfekci je možné zušlechťovat
potiskem přímo nebo transferem (přenosem) barev na textil z jiného média. Nejznámějšími technikami transferu jsou
potisk sublimačními barvami a potisk
plastizolovými barvami. Při sublimačním
tisku dochází k přenosu speciálních barev
z papíru až do vláken tkaniny. Je proto
třeba použít pouze některé materiály, které tento přenos umožňují, a speciální barvy, které
se tisknou na papír, z něhož vlivem tepla a tlaku
přechází do vláken potiskované tkaniny. Obvykle je
možné upravovat touto metodou pouze bílé nebo světlé
podklady. Vzhledem k přímému probarvení vláken
ovšem odpadají problémy
s kryvostí barev.
Plastizolové barvy naproti tomu zůstávají do
značné míry jako vrstva
na povrchu tkaniny.
Díky tomu, že se nevsakují do hloubky
tkaniny, jsou dobře
krycí zvláště třeba
ve srovnání s tiskovými
barvami na vodní bázi.
Technika přenosu tisků plastizolovými
barvami je velmi podobná jako technika
přenosu sublimačních barev. I pro tento
přenos je potřeba určitý tlak a hlavně teplota po předepsanou dobu.
Plastizolová barva je směs práškového
termoplastického polymeru a změkčovače
s dalšími pomocnými přídavky a plnivy a samozřejmě s pigmenty. Směs je komponována tak, že polymer je sice ve změkčovači
rozpustný, ale rozpouštění je za obvyklé
teploty velmi pomalé. Až při tzv. želatinační teplotě (kolem 100 °C) se rozpouštění
urychlí a vznikne sice ještě roztok, ale velmi
viskózní, tedy za běžných podmínek již netekoucí. Při dalším ohřívání (při teplotách až
180 °C) dochází k úplnému vytužení hmoty.
Plastizoly je možné vyrábět z různých polymerů, pro tisk na textil se však nejvíce používá PVC. Je zřejmé, že plastizol je barva
bez obsahu ředidel, při tisku ani při sušení
se tedy nic neodpařuje a tloušťka natištěné
mokré vrstvy odpovídá tloušťce natištěné
suché vrstvy.
Plastizolovými barvami lze tisknout jednak přímo na textilní konfekci (trička, mi-
3/2011 SC News
kiny, čepice, šátky), nebo lze dekorování
provést transferem, tedy natisknout barvy
v opačném pořadí na přenosový silikonový
papír a potom přenést. I když vlastně při
přenosovém tisku musíme provést několik operací navíc, může být přesto tato metoda výhodnější. Umožní nám mít relativně
rychle k dispozici ho-
tové výrobky, když víme,
že se zakázka čas od času opakuje a podle
vybavení dílny může také být jednodušší
a produktivnější tisk na papír než přímý
potisk konfekce. V neposlední řadě je zajímavé, že škoda, která vznikne nepovedeným tiskem, je mnohem menší.
Transfer plastizolových tisků využívá dvojí
teploty zasušování natisknutého plastizolu.
Při transferu se barva na přenosovém papíru zahřeje pouze na teplotu želatinace
a až při přenosu na textil se zahřeje na teplotu konečné fixace.
Při transferovém tisku plastizolových barev se používají alternativně dvě metody –
Hot-Split a Cold-Peel. Rozdíl mezi těmito metodami je ve způsobu aplikace. Při metodě
Hot-Split snímáme přenosový papír okamžitě po otevření lisu. Protože plastizolová
barva je v tomto okamžiku ještě plastická,
dochází k jejímu oddělení tak, že větší část
zůstane přenesená na výrobku a menší část
na papíru. Vrstva barvy je nižší a výsledný
tisk má velmi měkký omak, těžko odlišitelný
od přímého tisku. Zatímco při metodě Col-
d-Peel se papír snímá až po vychladnutí tak,
že celá vrstva barvy zůstane na podkladu.
Povrch je tužší, lesklý a hladký. Obě metody
mají své příznivce i odpůrce. Výhodou metody Cold-Peel je vyšší vrstvy barvy a tedy
lepší kryvost. Jinak záleží hlavně na názoru
zákazníka, který typ tisku preferuje. Pro každou metodu existují specifické druhy barev
i jiný druh přenosového papíru.
Protože se u tisku transferů jedná
o tisk na papír, tiskne se na běžných strojích s fixováním potiskovaného materiálu vakuem. Pro tisk lze podle
motivu použít mnoho
hustot sítovin. Důležitá
je však vhodná přenosová vrstva. Tu je nutné
natisknout ve větší tloušťce,
a proto se používají tkaniny
od 21-43, případně 34-62
výše. Jednotlivé vrstvy barvy
je třeba po tisku teplem zeželatinovat. Teplota želatinování se pohybuje mezi
100 a 120 °C podle typů barev a je třeba držet se pokynů výrobce barvy. To je
důležité právě u transferních tisků, protože příliš vysoká teplota želatinace neumožní správný následný
přenos. Teplotu, délku přenosu
a případně tlak je také nutné dodržet
podle pokynů výrobce. Je nezbytné kontrolovat skutečnou teplotu přenosového
lisu, protože nižší teplota může způsobit nedostatečnou adhezi barvy na podkladu a příliš vysoká teplota může vést ke
změně odstínů barvy. Existují však i speciální vrstvy, které se tisknou jako poslední
a umožní pak přenos při teplotě okolo
140 °C, případně mohou zlepšit adhezi
na syntetické materiály. Další možností je
použití tavného práškového lepidla, které
se nanese na poslední natisknutou vrstvu
před zasušením. Při tisku je nutné dbát na
to, aby přenosový papír byl před prvním
tiskem temperován, aby nedošlo při jeho
sušení ke změně rozměrů.
Při dodržení všech předepsaných postupů,
se může potisk textilní konfekce přenosovým tiskem plastizolovými barvami stát užitečnou a produktivní metodou. Svědčí o tom
i světové špičky v oboru, které již léta tímto
způsobem textilní konfekci dekorují.
AlPo
TECHNOLOGIE
s tr ana
7
Lepidla pro sítotisk – srovnání tří
kategorií
Technika nanášení lepidel sítotiskem existuje již od sedmdesátých let minulého století. Výhody oproti jiným technikám nanášení (stříkání, válečkování, natírání aj.)
jsou zřejmé. Sítotiskem lze nanášet lepidlo
pouze na předem určené plochy a v přesně
specifikované tloušťce nanesené vrstvy. To
zaručuje úsporu lepidla i standardizaci procesu nanášení lepivé vrstvy (od 5 do 160
mikronů). Dnes se technika nanášení lepidel sítotiskem používá v mnoha průmyslových odvětvích – automobilovém průmyslu, ve výrobě elektronických zařízení
i spotřebičů pro domácnost, při flokování,
ve výrobě měřicích přístrojů a zařízení a samozřejmě při výrobě nejrůznějších štítů
a štítků a v oboru reklamy.
Výhodou nanášených lepidel je možnost
volby vhodného lepidla podle materiálu,
který má být lepen, požadované lepivosti,
odolnosti vůči vodě nebo chemikáliím, teplotní stálosti, případně podle dalších požadavků (možnosti nebo naopak nemožnosti
snímání lepených dílů, dlouhodobé životnosti, odolnosti proti ultrafialovému záření,
čirosti a transparentnosti apod.).
V současné době jsou na trhu tři typy lepidel určených pro nanášení sítotiskem. Jsou
to lepidla ředidlová, lepidla disperzní a lepidla vytvrzovaná ultrafialovým světlem.
Výhodou ředidlových systémů je velmi
snadné zpracování sítotiskem, dobré smáčení podkladu, obvykle bez bublinek
a krátká doba zasychání. Nevýhodou je zápach ředidel a jejich emise a hořlavost. Ředidlová lepidla jsou vhodná zvláště pro aplikace, kde je vyžadována vysoká odolnost
proti vodě i proti vodní páře (například fólie do aut jsou vystaveny velkému vlivu kondenzující vody), dále při požadavcích na dokonalou transparentnost, odolnost proti UV
světlu a žloutnutí (pro obtisky přenášené
vrstvou laku).
Výhodou disperzních lepidel jsou jejich
ekologické vlastnosti (obvykle neobsahují
ředidla). Nevýhodou je obtížnější zpracování, zasychání v sítě, horší smáčení podkladu, často pěnění a delší doba schnutí natisknuté vrstvy. Tato lepidla vykazují velmi
dobrou teplotní odolnost, odolnost proti
UV světlu i proti mnoha chemikáliím, menší
odolnost proti vodě a vodní páře.
Lepidla vytvrditelná ultrafialovým světlem spojují částečně výhody obou systémů. Jejich zpracování je snadné, přitom
neobsahují ředidla, která by zatěžovala životní prostředí, a lepidlo je zaschlé okamžitě po průchodu UV tunelem. Nevýhodou je nutná investice do vybavení. Dalším
omezením je přece jen menší univerzálnost. Je to dáno tím, že UV lepidla se vyrábí relativně krátkou dobu a na jejich zdokonalování se stále ještě pracuje.
Při zpracování lepidel je nejen důležité zvolit vhodný typ podle substrátu
a podle požadavků na vlastnosti a odolnost. Stejně důležité je správné zpracování sítotiskem doporučenou hustotou
sítoviny. Vzhledem k reologickým vlastnostem lepidel je nezbytné, aby použitá
síta byla napnutá na maximální možnou
hodnotu. Pokud se samolepicí díly mají
skladovat, je nezbytné použít vhodnou
překrývací fólii nebo papír a dodržet doporučené podmínky skladování (teplota
okolo 20 °C, suché, temné a bezprašné
místo). Neméně důležité je potom lepení
hotových výrobků. Významná je teplota
lepení, tlak a doba působení tlaku při spojování lepených dílů.
Obraťte se na naše techniky, rádi vám poradí, jaké lepidlo ze širokého sortimentu lepidel firmy KISSEL + WOLF vybrat a jak jej
optimálně zpracovávat.
AlPo
3/2011 SC News
s tr ana
8
CO JE TO…
…když se řekne: Barevné vzorníky
Všechny vzorníky barev vznikly ze stejného důvodu, totiž proto, aby umožnily objektivní komunikaci o barevných odstínech,
a to i na dálku. Protože barevné vnímání je ovlivněno jak samotnou osobou, tak i momentálním stavem osoby, náladou,
únavou apod., bylo nutné najít objektivní metodu určování, srovnávání a posuzování barevných odstínů.
Již ve dvacátých letech minulého století
byly učiněny první pokusy o standardizované vzorníky barev pro potřebu průmyslu
laků, barev a pigmentů v Německu. Vytvoření obecného vzorníku barevných odstínů
jako racionalizační opatření v průmyslu
podporoval i Ústav pro kontrolu kvality
a značení (Deutsches Institut für Guetesicherung und Kennzeichnung). V roce 1927
se tedy dohodli uživatelé i státní správa –
Říšský výbor pro dodací podmínky (Reichs-Ausschuß für Lieferbedingungen) v Německu na prvním vzorníku RAL, který obsahoval 40 barevných odstínů. Z těchto
původních 40 odstínů zůstalo do dnešního dne zachováno 30 odstínů a vzorník
se dále rozšiřoval na dnešních téměř 1900
odstínů.
Dnes jsou jako barvy RAL označovány
normované odstíny barev ve vzornících dodávaných firmou RAL pod označením RAL
Classic. Tento vzorník dnes obsahuje 213
barevných odstínů. Barvy RAL jsou označovány čtyřmístnými čísly a vzorníky jsou
k dispozici ve dvou provedeních:
• RAL 840-HR pro matné povrchy,
• RAL 841-GL pro lesklé povrchy.
K dispozici je navíc 1625 barevných odstínů systému RAL Design.
RAL Design-System je mezinárodně uznávaným vzorníkem, do kterého bylo převzato
označení ze systému NCS (“Natural Color
System”). Každý z 1625 odstínů je označen
sedmimístným číslem, které udává naměřené hodnoty umístění barevného odstínu
v barvovém prostoru – hodnoty odstínu,
3/2011 SC News
jasu a sytosti. Např. odstín RAL 210 60 30 je
odstín 210, s jasem 60 a sytostí 30. Pokud
bychom chtěli použít stejný, avšak světlejší
odstín byl by to odstín RAL 210 70 30, který
se liší právě jen jasem. V současné době se
nabízí ještě vzorník RAL Effect, který obsahuje dalších 420 žádaných odstínů, z toho
70 metalických. Další vzorník s nátiskem barevných odstínů na plastech je označen RAL
Plastic. Firma také nabízí software RAL Digital, který umožňuje integraci všech odstínů
ze vzorníků Classic, Design a Effect do grafických a CAD programů.
Vzorníky RAL jsou dodávány ve formě vějířů, sbírek kartiček a knih. Existující označení jako např. K7, K5 apod. odkazují na
počet odstínů v souboru a především provedení (vějíř, kartotéka apod.).
Základem již zmíněného vzorníku NCS
je teorie protilehlých barev. Ve třicátých letech minulého století byl dán základ tomuto vzorníku s asi 500 barevnými odstíny.
Ten byl dále modernizován a koncem čtyřicátých let se stal majitelem práv na tento
vzorník Skandinávský institut barev (Scandinavian Colour Institute).
Systém vychází ze čtyř základních pestrých barev, které jsou vnímány jako čisté,
tedy bez obsahu jiných barevných odstínů
– žlutá (Y), zelená (G), červená (R) a modrá
(B). Měřitelné vlastnosti těchto barev byly
stanoveny v laboratorních podmínkách
s využitím statisticky relevantního množství
testovaných osob. Například modrý odstín
by neměl obsahovat ani náznak červené
nebo zelené. U žlutého odstínu si nelze
příměs modré představit, zrovna tak jako
u červené si nelze představit nádech zelené. Proto byly tyto barevné páry označeny
jako protilehlé (tedy v kruhovém barvovém
prostoru). Všechny ostatní odstíny jsou pak
udávány jako přechod mezi těmito základními odstíny, vyjádřený v procentech. Navíc je třeba počítat s nepestrými složkami
(černá a bílá).
Tomuto uspořádání odpovídá označení
barevných odstínů v systému NCS: nejprve
je udán podíl černé, dále potom sytost odstínu, poloha odstínu v barevném kruhu
YRGB. Všechna čísla jsou udávána v hodnotách 0–100 a jsou udána jako lineárně stanovené teoretické hodnoty.
Příklad: NCS 3030-Y30R: 30 znamená
30 % podíl černé, další číslo 30 znamená
30 % sytost barevného odstínu Y žlutá s 30
nádechem (30 %) R (červené). Označení
NCS 5000-N znamená, že hledaný odstín je
střední šedá, tedy odstín ležící přímo na ose
černá–bílá – proto N jako neutrální.
Označení S před číslem např. NCS S 3030Y30R znamená, že se jedná o druhé, přepracované vydání vzorníku (Second Edition)
z roku 1995.
Dnešní vzorník NCS obsahuje 1950 odstínů (včetně nověji přiřazených světlých
odstínů). Kromě toho existuje NCS-Edition 2, která obsahuje 1750 odstínů z ekologicky bezproblémových pigmentů.
Nejobsáhlejším vzorníkem barevných odstínů je v současné době vzorník PANTONE
(někdy označovaný zkratkou PMS). I tento
vzorník vznikl proto, aby usnadnil komunikaci. V tomto případě šlo o to, že firma PANTONE vyráběla vzorníky kosmetických produktů. První byl připraven v roce 1963 v městě
Carlstadt v New Jersey v USA a obsahoval 500
barevných odstínů. Po něm však následovaly
další, obvykle obsáhlejší pro jiné obory. Dnes
obsahují všechny vzorníky PANTONE více než
10 000 odstínů. Pro potřeby grafiků byly vzorníky velmi záhy integrovány do systémů desktop publishing. Firma Pantone byla v roce
2007 koupena firmou X-Rite.
PANTONE nabízí dnes vzorníky Pantone
Matching System, Pantone Plus Series, FASHION + HOME System a PLASTICS System.
Pantone Matching System sestává ze 14 základních odstínů, ze kterých jsou mícháním
různých podílů vytvořeny všechny ostatní
odstíny systému. U jednotlivých odstínů vě-
CO JE TO…
jíře jsou udány poměry míchání základních
barev.
V květnu 2010 byl vzorník Pantone
Matching Systems aktualizován a uveden
na trh pod názvem Pantone Plus Series.
Tento vzorník obsahuje o dalších 566 odstínů víc a barvy jsou v něm uspořádány
chromaticky podle odstínů, označení však
zůstalo stejné.
I vzorníky PANTONE se dodávají ve formě
vějířů nebo kartiček založených do knížek.
Dodávají se v provedení na lesklém papíru
(odstíny jsou označeny C – coated) nebo na
matném papíru (odstíny jsou označeny U –
uncoated).
Především v Německu se prosadil i další
vzorník pod značkou HKS. Také za jeho vznikem stojí potřeba komunikace, v tomto případě v grafickém průmyslu. Zkratka HKS,
která je také chráněnou značkou, vznikla
z názvu firmy, která vznik iniciovala. Je
to výrobce tiskových a uměleckých barev firma Hostmann-Steinberg Druckfarben, Kast + Ehinger Druckfarben und
H. Schmincke & Co.
Barvy ve vzorníku HKS se liší například od
vzorníku RAL již na první pohled svou brilantností a zářivostí. Je to dáno tím, že vzorník HKS obsahuje barevné odstíny přímých
barev, které často leží v barevném prostoru
mimo oblast, kterou lze pokrýt čtyřbarvotiskem nebo i hexachromatickým tiskem.
s tr ana
Jejich gamut tedy leží mimo dosažitelnou
oblast barvového prostoru. Některé odstíny
podle vzorníku HKS lze tudíž v ofsetovém
tisku realizovat pouze namíchanou přímou
barvou nebo přibližně nahradit mícháním
ze základních barvotiskových barev CMYK.
Vzorník HKS se často využívá v systému
Color Matching, který umožňuje nahradit
přímou barvu z barev systému CMYK. Například odstín HKS 47 je modrá barva podobná odstínu cyan – poměr míchání je
pak udán CMYK 1.000/0.185/0.000/0.173,
což mimo jiné odpovídá barevnému odstínu světla RGB 0/172/211.
V systému HKS je k dispozici více barevných vějířů pro různé potřeby, např. HKS E
(nekonečný papír), HKS K (papír pro umělecké tisky), HKS N (přírodní papír), HKS
Z (novinový papír). Vějíře v každé sérii obsahují vždy odstín HKS jako plný odstín a pak
v rastrování odstupňovaném po 10 % od 10
do 80. Receptury jsou vždy vytvořeny podle
druhu papíru, aby byly co nejpřesnější. Obvykle je ve vějíři obsaženo 88 pestrých a 11
metalických odstínů. Vzorníky se dodávají
jako vějíře, knížky či kartičky:
• Creative Box HKS 3ooo+ je DTP balíček,
který obsahuje software a barevný
vějíř. K dispozici je 3520 odstínů
HKS pro Adobe Creative Suite a další
profesionální grafické programy.
• Creative tool HKS 3ooo+ je HKS Software
9
pro všechny profesionální grafické
programy.
• Vějíř HKS 3ooo+ K a N jsou vzorníky,
které obsahují 3520 odstínů vyvinutých
z 88 základních klasických odstínů HKS.
• Colour Book HKS 3ooo+ obsahuje všech
3520 odstínů HKS jako čtyřbarvotiskové
separace.
• Vějíře HKS K, N, En, Ek jsou klasické vějíře
s 88 základními odstíny.
• Barevné tabulky HKS K, N jsou tabulky
s údaji procentních hodnot rastrů na
2 druzích papíru.
Kromě těchto obvykle mezinárodně všeobecně známých vzorníků existují ovšem
i další vzorníky používané oborově, nebo
přímo vzorníky výrobců barev, barevných
fólií, plastů apod. Například firma Marabu
používá vzorníky Maracolor pro sítotiskové
barvy, Ultracolor pro UV barvy, Tampacolor
pro tamponové barvy a kromě toho ještě
starší System 21.
Z přehledu je zřejmé, že komunikace
o barevných odstínech nebyla nikdy
snadná a že vzorníky jsou vhodnými nástroji pro její zjednodušení. V žádném případě bychom při jakémkoliv posuzování
barevného odstínu neměli pouštět ze zřetele, že při posuzování odstínů barev hraje
významnou roli i světlo a samozřejmě
osoba pozorovatele.
AlPo
…když se řekne: Hexachromie – šestibarvový tisk
Na začátek našeho vysvětlení se musíme
vrátit k základům kolorimetrie do známého
barvového prostoru ve tvaru podkovy.
V obrázku, který představuje oblast všech
viditelných barev, je černě vyznačen prostor, který pokrývají barvy RGB a šedě prostor, který pokrývají barvy CMYK. Z obrázku
je zřejmé, že barvami CMYK, respektive CKY
nelze pokrýt celý barvový prostor, tedy že
se hodně barev vyskytuje mimo tento prostor. Jinak můžeme také říci, že část barev je
mimo gamut barvového prostoru všech viditelných barev. To také znamená, že je lze
zobrazit pouze přibližně a to jak na monitoru (RGB), tak reálně při tisku (CMYK). Jak
je z obrázku zřejmé, některé barvy, které
jsou v gamutu RGB (tedy viditelné třeba na
monitoru), jsou mimo CMYK gamut (tedy
barvy, které je možné natisknout čtyřbavotiskem). Z toho potom vyplývají problémy
s dodržením barevného odstínu při přenosu obrázku z počítače do tisku.
Cest z těchto problémů známe několik.
Nejjednodušší je dohodnout se na přibližném barevném odstínu. Další možností je
zvětšení barevného gamutu v prostoru viditelných barevných odstínů. Touto cestou jde hexachromie, neboli přidání dalších
dvou barev k barvám CMYK, a to oranžové
a zelené – CMYKGO. V sítotisku je použití
hexachromie zatím nejvíce rozšířeno při potisku textilní konfekce.
Další možností jak natisknout barevné
odstíny mimo gamut pro čtyřbarvotisk, respektive pro šestibarvotisk, je dotisknutí
barevných odstínů, které nelze čtyřbarvotiskem nebo šestibarvotiskem reprodukovat, přímou barvou.
AlPo
3/2011 SC News
s tr ana
10
NOVINKY
TexaJet DX-SHE – barva pro potisk textilu
digitálním tiskem
Výrobce sítotiskových a tamponových
barev Marabuwerke GmbH již delší dobu
vyrábí a prodává i barvy pro digitální tisk.
Nabídka těchto barev se průběžně rozšiřuje a inovuje. Na veletrhu FESPA Digital
2011 v Hamburku představilo Marabu novou barvu pro digitální tisk TexaJet DX-SHE
určenou pro potisk textilu.
Barva TexaJet je hybridní vodní barva určená pro přímý potisk textilu nebo transferní tisk. Je dodávána v odstínech CMYKcm
a oranžová s modrou. Její výhody spočívají
v univerzálním použití (přímý a transferový
tisk), výrazných barevných odstínech a syté,
krycí černé, vysoké ostrosti tisku a velkém
barevném prostoru. Potisk touto barvou je
světlostálý a odolný proti vyprání a potu.
Barva je bez zápachu a ředidel, neobsahuje
tenzidy a splňuje normu Öko-Tex Standard
100. Dodává se v litrových lahvích.
Přímý potisk
Je určený na tkaniny z polyesteru a polyamidu nebo také materiály, které obsahují minimálně 60 % polyesteru. Materiál
na přímý potisk musí být předupravený, přičemž tato předúprava je ve většině případů
již hotová od výrobce.
Tisk transferem
Další možností je tisk transferem. Potisk
je možno provést na pevné materiály, které
mají na sobě vrstvu polyesteru (kovy, keramika i plasty). Transfer trvá cca 30–60
s (podle podkladu) při teplotách 180–
210 °C.
Použití
Z licenčních důvodů může být TexaJet použit pouze na materiály o šíři větší než 40
palců (101,6 cm) a po tisku musí být pro-
Dávkovací pipety
Dávkovací pipety slouží k velmi přesnému odměřování malých
množství kapaliny. V mnoha průmyslových odvětvích je dávkování pipetami zavedeným postupem a od nynějška se pipety natrvalo staly také součástí portfolia spotřebního materiálu společnosti Teca-Print. Pipety jsou určeny především těm uživatelům,
kteří potřebují dávkovat malá a přesná množství ředidla, barvy
nebo jiného pomocného prostředku.
Dávkovací pipety jsou vyrobeny z pružného polyetylenu a mají
kapacitu až 3,5 ml. Součástí pipety je odměřovací stupnice od 0,5
do 3,0 ml s ryskami po 0,5 ml a celková délka pipety je 15 cm.
Pro tamponový tisk je důležité pohodlné doplňování ředidla
s pomocí pipety
malým
otvorem
v horní části barevníku. Jedna kapka
odpovídá objemu
0,047 ml a jeden
mililitr tekutiny je
tedy možné dávkovat až 21 kapkami.
Pipety budou dodávány v baleních
po 80 kusech a díky
nízké ceně se mohou stát běžnou
součástí každého
tiskového provozu.
AlDr
3/2011 SC News
vedena tepelná fixace. Barva je určená pro
stroje Roland, Mimaki, Mutoh a další stroje
s tiskovou hlavou EPSON DX4/DX5. Nejlepší
výsledky tisku dosáhnete při pokojové teplotě 20–25 °C a relativní vlhkosti více než
60 %.
Barva je vhodná zejména na potisk vlajek,
bannerů, sportovního oblečení a také pro
umělecký tisk. Skladovatelnost barvy v originálním balení při teplotách od 5 – 35 °C je
12 měsíců. Barva nesmí být ani krátkodobě
při teplotě nižší než 5 °C.
NoHo
TPE 100
s klišé 100 × 150 mm
Tiskový stroj TPE 100 je typický rostoucí základnou zájemců
a spokojených uživatelů, a to nejen díky optimálnímu poměru
mezi cenou a výkonem. Uplatňuje se takřka v jakémkoliv odvětví od úplných začátečníků, až po reklamní průmysl a výrobní linky. Jeho použití však bylo dosud omezené velikostí klišé
100 × 100 mm.
Nyní je ovšem s okamžitou platností k dispozici varianta s příslušenstvím pro klišé 100 × 150 mm. Společnost Teca-Print připravila dvě standardní
konfigurace s novým
rozměrem, nicméně
existující sestavy pro
klišé o velikosti 100
× 100 mm zůstávají
beze změn. Je třeba
upozornit na skutečnost, že klišé o rozměrech 100 × 150 mm
je určeno především
pro obdélníkové motivy a stroj TPE 100
obecně není vhodný
k tisku motivů, které
vyplňují celé klišé
v obou osách.
AlDr
RUBRIKA…
NOVINKY
s tr ana
11
Elektrostatické náboje ředidel a čističů na bázi ředidel
Nabíjení elektrostatickými náboji je známý
jev. K nabíjení čističů nebo ředidel dochází
především při pohybu v ředidle (čističi).
Může to být při přelévání, rozprašování při
čištění nebo i pohyb hadru nasáklého čističem po sítě při jeho čištění. K nabíjení kapalin dochází v hraničních vrstvách materiálů,
u kterých se setkávají vrstvy se dvěma různými náboji. V kapalinách jsou tyto vrstvy
řádově pouze několik nanometrů silné. Dochází zde k orientování iontů jedním směrem, například ke stěně nádoby, a to i když
se kapalina jako celek jeví elektricky neutrální. Při zrychlení proudění pak dojde
k oddělení nábojů. To se projevuje tím silněji, čím menší je vodivost kapaliny. To znamená, že rozdíl potenciálu je větší v nevodivých kapalinách, kde potom dochází
k výbojům, které mohou způsobit zapálení
nebo dokonce explozi kapaliny. Při čištění
sít v mycích zařízeních jsou čističe rozprašovány tryskami, případně dále zpracovávány
kartáči. Obojí zvyšuje možnost vzniku elektrických výbojů. Náboje vznikají jednak na
povrchu kapek při nanášení na síta z trysek,
a dále pak pohybem kartáčů po sítě.
Vzniku nežádoucích výbojů lze zabránit
dostatečně rychlým vyrovnáním potenciálu. Toho lze nejlépe docílit zvýšením vodivosti čističe. Řada čističů převážně pro
strojní čištění sít KIWOCLEAN se již mnoho
let vyrábí tak, že čističe jsou vodivé. Čističe
určené pro mycí zařízení, která jsou na konci
mycí linky vybavena jednotkou na oplachování sít vodou, obsahují složku, která umožňuje emulgování zbytků v sítě. Tyto čističe
s obsahem emulgátorů jsou rovněž vodivé.
U všech těchto výrobků je po jejich čištění
destilací nutné dodat buď emulgační, nebo
vodivou složku.
Výrobky řady KIWOCLEAN svým vodivým
složením přispívají ke zvýšení bezpečnosti
v sítotiskových provozech. Přesto je nezbytné dodržovat při práci s nimi obvyklá
bezpečnostní opatření.
AlPo
Čisticí zařízení WG 902
Nové čisticí zařízení WG 902 společnosti
Teca-Print umožňuje rychlé čištění všech pomůcek zašpiněných od barvy, aniž by byla
obsluha v přímém kontaktu s ředidly. Ve
srovnání s již prodávanými čisticími zařízeními byl model WG 902 technicky zdokonalen zejména s ohledem na životní prostředí.
Čisticí zařízení je vybaveno dvěma zásobníky s ředidlem. Jedna nádrž se používá
k odstraňování hrubých nečistot a ve druhé
je relativně čistší ředidlo určené k oplachování. Díky tomuto uspořádání může být čisticí roztok používán déle a tím pádem klesá
také jeho spotřeba a množství, které je
třeba zlikvidovat.
Čisticí cyklus
Znečištěné pomůcky jsou nejprve vloženy
do nerezového boxu, který má víko ze skla.
Obsluha s nimi může volně manipulovat pomocí rukavic odolných proti ředidlu. Pomocí
pedálu je ředidlo dávkováno do vnitřního
prostoru čisticího zařízení přes čisticí kartáč,
kterým obsluha čistí jednotlivé předměty.
Zařízení WG 902 má dva nožní pedály,
každý pro jednu nádrž s ředidlem. Nejprve
obsluha použije pedál spojený s nádrží pro
základní čištění a pomocí kartáče odstraní
všechny zbytky barev. Druhý pedál je spojen s nádrží určenou k oplachu.
Aby nedošlo ke kontaminaci „čistší“ nádrže, reaguje druhý pedál s určitým časovým odstupem, který je dán změnou cirkulačních okruhů. Zpoždění, s nímž reaguje
druhý pedál na změnu a které je nutné pro
odtok znečištěného roztoku do první nádrže, je možné nastavit pomocí ventilu.
Úroveň naplnění zásobníků s ředidlem je
třeba před každým čištěním zkontrolovat
přes kontrolní sklíčko.
Čisticí zařízení WG 902 je k dispozici s odtahem nebo bez něj. Menší model WG 701
však bude samozřejmě nadále k dostání
beze změn. Máte-li o čisticí zařízení zájem,
kontaktujte naše techniky. Doporučí vám
model přesně podle vašich konkrétních požadavků.
AlDr
Univerzální stříbrná pasta S 191
Je známou skutečností, že zlatá a stříbrná barva asociují dojem vysoké hodnoty a luxusu. Přenos těchto asociací na potiskovaný produkt nebo jeho balení je tedy cílem mnoha výrobců a právě k tomu
může dopomoci rozšířený sortiment bronzových past. Ke dvěma zlatým odstínům byla nově přidána stříbrná varianta S 191. Všechny tři
pasty jsou univerzálně míchatelné s UV-vytvrditelnými i ředidlovými
pojivy a laky v poměru 4:1 až 8:1. Výslednou směs je třeba zpracovat
během 12–16 hodin a nejlépe se hodí sítoviny 120-34 (ředidlové) až
150-31 (UV-vytvrditelné).
Vlastnosti
•
•
•
•
•
•
brilantní lesk
výborná kryvost
vysoká odolnost proti otěru
výborný poměr cena–výkon
malá spotřeba díky možnosti použití velmi jemných tkanin
optimalizace skladových zásob díky univerzálnímu použití
AlDr
3/2011 SC News
SERVIS CENTRUM a.s. BRNO
tradiční dodavatel strojů, materiálů a služeb pro sítotisk a tamponový tisk
Staňkova 41, 612 00 Brno
tel./fax: 541 260 260
České sítotiskové poloautomaty a třičtvrtěautomaty pro potisk
papíru, samolepicích fólií, kartonu, desek z tvrzeného polystyrenu
a PVC, organického skla, plechu a plechových panelů, výrobu plošných spojů a fóliových klávesnic pro elektroniku, štítků apod. Stroj
má výsuvný tiskový stůl a pracuje na základě osvědčeného principu
rovnoběžného zdvihu tiskové formy. Certifikace ISO 9001.
Prvotřídní švýcarské sítoviny pro sítotisk a textilní tisk u nás již tradičně velmi oblíbené a osvědčené pod značkou SEFAR PET a PA, sítoviny všech dimensí pro elektrotechniku i keramický průmysl, sítoviny kalandrované, metalisované i se zvláště malým protažením,
certifikace ISO 9002.
Výkonné, vysoce přesné cylindrické sítotiskové automaty pro plochý tisk na převážně pružné materiály, zvláště vhodné na výrobu
transferních tisků, štítky a klávesnice, lakování. Modulární sušárny
– horkovzdušné, UV, s chlazením, se zvlhčováním, přihrádkové sušárny a stohovače.
e-mail: [email protected]
www.sc-brno.cz
Špičkové sítotiskové barvy na papír, plasty, textil a mnoho jiných materiálů, barvy s extrémní odolností a vysokým leskem. Barvy vytvrzované UV zářením, barvy na textil, barvy na sklo, odolné v myčkách nádobí, barvy UV na obtížně potiskovatelné polyolefiny, vynikající barvy
pro tamponový tisk na jakékoliv hmoty, sklo, keramiku, barvy pro potisk hraček a na automobilové plachty, barvy pro digitální tisk. Barvy
jsou zásadně prosté obsahu oxidů těžkých kovů, také pro potisk hraček, s kompletní zdravotní a bezpečnostní dokumentací v českém jazyce, certifikace ISO 9002.
Šablonové materiály a přípravky světové úrovně, kopírovací diazoroztoky klasické, UV-fotopolymerní a SBQ roztoky, šablonové filmy,
čistící a odmašťovací prostředky, lepidla a korekční laky na šablony,
odvrstvovače, odstraňovače duchů, mycí přípravky, emulgační i regenerovatelné, samolepy k nanášení sítotiskem, lepidla a přípravky
pro flokovací tisk, náplně pro strojní myčky sít. Vše ekologicky definované a šetrné k životnímu prostředí, s úplnou zdravotní a bezpečnostní dokumentací. Cenově velmi příznivé a spolehlivé ovrstvovací
automaty KIWOMAT, certifikace ISO 9002.
Francouzské plastisolové barvy pro textilní tisk, barvy s nízkou
teplotou želatinace řady Flashcolor a řada plastisolů bez obsahu
ftalátů Oekoflash.
SLUŽ
ŽBY TISKÁ
ÁRNÁM
Á
Prvotřídní stroje pro tamponový tisk. Polohovací a transportní systémy, ožehovací a koronové stanice, plničky a setřásačky výlisků, karuselové a posuvné stoly, linky a vícebarvové stroje, stroje s uzavřeným zásobníkem barvy. Samozřejmou součástí je i široký sortiment
příslušenství a spotřebního materiálu (klišé, tampony, nože a další
příslušenství a pomůcky).
Světoznámé speciální sítotiskové stroje pro potisk tvarovaných
předmětů a ploch, přímý potisk výlisků, lahví, stroje pro přímý potisk tvarového skla a porcelánu, stroje pro potisk kompaktních
disků, stroje pro kontinuální tisk z role na roli, tisk etiket, vícebarevné stroje, transportní zařízení, zásobníky, sušárny, vytvrzovací
jednotky „flash” pro tisk UV barvami, ožehovací stanice a stavba
kompletních linek.
• míchání barev a kolorimetrie
• zdarma od Vás odebereme k likvidaci veškeré obaly, ve kterých
jsme Vám naše zboží dodali a vydáme Vám o tom potvrzení
• zdarma odebereme k likvidaci také použité čistící prostředky
• vyrobíme Vám hliníkové sítotiskové rámy jakýchkoliv rozměrů
• nabízíme Vám služby našeho napínacího servisu
• výroba tiskových forem z dodaných předloh
• zdarma provedeme potiskové zkoušky a doporučíme vhodné tiskové barvy, případně vhodnou tiskovou techniku
• z vlastní výrobní produkce Vám nabízíme osvědčené sítotiskové
stroje a zařízení – tiskové stoly, karusely, vakuové kopírovací rámy,
mycí a vyvolávací boxy, brusky těrek, sušící skříně aj.
• odborné přednášky a diskusní semináře
Jiiné př
p ípr
p avky
y a pomůcky
y z dovozu
Osvitové jednotky BELTRON, hliníková ovrstvovací korýtka DECA,
těrkové systémy FIMOR a RKS, korekční tužky a montážní folie FOLEX,
měřiče napnutí síta TENSOCHECK. Měřící mikroskopy, měřiče tloušťky
vrstev a nerovnosti šablony Rz, měřiče tvrdosti SHORE, vzorníky světových míchacích systémů PANTONE, RAL, HKS, NCS aj.
Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2009 a environmentálního managementu ISO 14001:2005
Evidováno Ministerstvem kultury České republiky jako periodický tisk – SC NEWS – evidenční číslo MK ČR E 12474
Download

SC 2011 / 3 - SERVIS CENTRUM