SC NEWS3
Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku
2010
14. ročník
Vydává SERVIS CENTRUM a.s.
Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2009 a environmentálního managementu ISO 14001:2005
Letos přiletěly tisíce havranů na svá
zimoviště na jižní Moravě o 10 dní
dříve. Nebyla by to nijak zásadní informace, ale za posledních 30 let se to
nestalo. Havrani svůj přílet vždy uspíšili nejvýš o tři dny. Podle ornitologů
a meteorologů je to předzvěst tuhé
zimy. Neobvykle barevný podzim tedy
pravděpodobně vystřídá čerň havraních křídel s kovově modrým leskem
a krajina pokrytá bílým sněhem, nebo
alespoň mrazivou jinovatkou. Abychom se na tuto situaci náležitě připra-
vili, vyslali jsme naše zaměstnance do
terénu, aby havrany přepočítali, změřili míru modrého odlesku jejich křídel
nejmodernějšími přístroji a vytipovali
místa, na nichž bude v zimě zaručeně
ležet souvislá sněhová pokrývka. Provedli jsme velké množství sofistikovaných analýz a dospěli jsme k závěru,
že spotřeba krycí bílé, krycí černé
a speciálních metalíz bude letošní zimu
extrémně vysoká. Pokud chcete jít s dobou, měli byste se těmito odstíny dostatečně předzásobit…
s tr ana
2
RUBRIKA…
Smutno
Těžko je něco napsat, když najednou zmizí ze světa kamarád, přítel a spolupracovník. Slov se nedostává, klávesnice nějak nepíše. Posledního dne měsíce září se nečekaně odebral do sítotiskového nebe náš člen dozorčí
rady, dlouholetý společník, spolupracovník a jeden ze zakladatelů společnosti, pan Tomáš Fischer. Byl svou
profesí chemik a k nám se připojil už začátkem devadesátých let, kdy naše tehdy právě založená firma hledala technologa. Tom byl totiž technologem tamponového tisku ve Zbrojovce Brno a měl dlouholeté zkušenosti
s barvami a stroji při tisku klávesnic například pro stroje Consul, a byl to právě on, kdo nás naučil tamponovou
technologii, a nejenom nás, ale celou řadu našich klientů. Věnoval se také kolorimetrii a technice míchání barev.
A protože to byl to člověk velmi praktický a s velkou zkušeností, vždycky ochotně a hned poradil a pomohl tak,
jak to mezi společníky a spolupracovníky má být. O to je ztráta tohoto milého, skromného a slušného člověka
těžší. Je opravdu těžké uvěřit, že už není mezi námi. Tom si nikdy nepotrpěl na okázalé řeči, proslovy a publicitu, nejspíš by nám všem řekl, abychom se s ním moc nezabývali a raději dělali něco užitečného. Prosím, věnujme tedy Tomovi všichni společně alespoň poslední tichou vzpomínku.
Jan Popelka
Speciální efekty vytvářené sítotiskem – Brailovo písmo
Výsadou sítotisku je možnost tvorby speciálních efektů. Je to dáno především skutečností, že v sítotisku je relativně snadné nanést určitou dosti přesně specifikovanou vrstvu barvy, laku, lepidla, tmelu apod. Není velkým problémem odstupňovat nanášenou tloušťku vrstvy od několika mikronů (tisícin milimetrů) až po stovky mikronů, tedy desetiny milimetrů.
Vysoké vrstvy mohou sloužit k vytvoření tzv. haptických efektů, tedy efektů, které je možné identifikovat hmatem. Ty mohou být určeny jak k účelům dekorativním, tak i ryze praktickým, např. pro realizaci Braillova písma. Toto hmatem identifikovatelné písmo pro nevidomé je dnes předepsáno pro označování léků, ale i jiných produktů a v plánu je i jeho další rozšiřování.
Braillovo písmo vymyslel jako pomůcku pro
nevidomé francouzský slepec Luis Braill v roce
1821. Jedná se o systém bodů a mezer mezi
body, které se skládají do jednotlivých znaků
reprezentujících číslice a písmena. Původně se
jednalo o obdélníkový rastr z 2×3 bodů, který
byl později rozšířen na osm bodů. Osmibodové Braillovo písmo se však v praxi příliš nepoužívá.
Výška bodů by měla proto, aby byla snadno
„čitelná“ prsty nevidomého, činit asi 0,5 mm,
vzdálenost středů bodů je asi 2,5 mm a vzdálenost mezi sousedními znaky asi 3,75 mm horizontálně a 5,0 mm vertikálně. Standardní strana
v Braillově písmu obsahuje maximálně 40–42
buněk (znaků) na řádku a 25 řádků na stránce.
(Původní údaje jsou v palcích, proto není přepočet na mm uváděn zcela přesně.)
Variantou k dosud užívané ražbě bodů mohou
být speciální sítotiskem nanášené laky, které jsou
vyráběny ve variantách jak pro tisk na běžných
plošně tisknoucích strojích, tak pro tisk na rychlých
rotačních strojích, které jsou často doplňovány jinými druhy tiskových technik (knihtisk, ofset).
Pro vytvoření vysoké vrstvy laku pro speciální
efekty doporučuje jejich výrobce, společnost
Marabu, používat při tisku na plošných strojích
tkaninu 32–70 (tloušťka tkaniny na sítě 117 mikronů), 40–80 (tloušťka tkaniny na sítě 133 mikronů) nebo 43–80 (tloušťka tkaniny na sítě 130
mikronů). Při požadavku na vytvoření vrstvy, která
napodobuje tahy štětce nebo kapky vody, je
vhodná tkanina 21–140 (tloušťka tkaniny na sítě
250 mikronů).
Pro tisk na rotačních strojích jsou doporučeny
tkaniny Gallus Screeny BZ 200 (tloušťka tkaniny
na sítě 200 mikronů) nebo Stork RotaMesh 75
(tloušťka tkaniny na sítě 150 mikronů).
Dalším faktorem pro docílení požadované
tloušťky vrstvy laku je výroba sítotiskové šablony.
Je nezbytné použít šablonové materiály s vysokým obsahem sušiny nebo speciální kapilární
filmy (o tloušťce 150–300 mikronů). Přitom je důležité, aby hodnota EOM (emulze nad tkanou)
nebyla extrémně vysoká. V těchto případech to-
Obsah čísla:
Smutno / 2
Speciální efekty vytvářené
sítotiskem – Brailovo písmo / 2
Specifika práce s tiskovými médii
vytvrzovanými UV světlem / 4
Změny v sortimentu digitálních barev / 6
Teca-Print / 8
TPM 101 / 9
Světlocitlivá emulze diazo, kombinovaná
(dual cure), SBQ / 10
Ohlasy na veletrh FESPA / 10
Seminář Mikulov 2010 / 11
3/2010 SC News
REDAKCE
Redaktoři: Alena Šafrová Drášilová, Alena Popelková
VÝROBA
Grafické zpracování: Jiří Nevěřil
Sazba: Jiří Nevěřil, tel.: 608 713 035, e-mail: [email protected]
Tisk: PROTISK spol. s r. o., Zlatá Hora 1414, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 227 110
Náklad: 1 500 ks
VYDAVATEL
SERVIS CENTRUM a. s., Staňkova 41, 612 00 Brno
Evidováno Ministerstvem kultury České republiky jako periodický tisk – SC NEWS – evidenční číslo MK ČR E 12474
TECHNOLOGIE
tiž může docházet k vytváření příliš vysoké vrstvy
barvy nebo laku v okrajích motivu.
V praxi se osvědčily následující hodnoty EOM
pro tisk Barillova písma i pro tisk výrazných haptických efektů:
Pro tisk na plošných strojích:
• tkanina 32–70
• úhlování 15°
• EOM 160 až 190 mikronů
• celková tloušťka 260 až 300 mikronů.
Pro tisk na rotačních strojích:
• tkanina Gallus Screeny BZ 350,
Stork Rotamesh 75.
Možnosti tisku tak vysokých vrstev jsou dány
UV technologií, při které se vytvrdí celých
100 % nanesené vrstvy laku (nic se neodpařuje). Aby bylo možné tisknout a především vytvrdit UV světlem tak vysoké vrstvy, používají se
především čiré laky. Pokud mají být znaky viditelné (případně i barevné), je možné pod lak
natisknout pestrou barvu. To vyžaduje, aby laky
byly co nejvíce čiré, neměly sklony ke žloutnutí
a aby dobře smáčely podklad a rozlévaly se,
aniž by tvořily bublinky.
Dále je samozřejmě nezbytné, aby perfektně
držely na potiskovaném podkladu. Úspěch
tisku tohoto laku je zaručen jejich speciálními
reologickými vlastnostmi. Důležitá je o něco
vyšší viskozita, která pak ovlivňuje průtok barvy
vysokým sítem, dále tixotropie, která zaručí, že
natištěné body zůstanou „stát“ – neroztečou se
a zachovají si ostré hrany (to je pro tisk Braillova písma zvlášť významné).
Někdy však jsou důležité i další vlastnosti (například pro výrobu obalů označených Braillo-
s tr ana
3
vým písmem) – pružnost vrstvy laku, odolnost
proti poškrábání a chemická odolnost. Laky
jsou určeny k potisku všech materiálů používaných pro tisk etiket, papírových i PVC samolepicích fólií, kartonáže i ofsetových tisků.
Marabu nabízí následující laky
pro tisk haptických efektů:
Rotační tisk
UltraRotaScreen UVRS 912 – grafický lak
UVLB1 – speciální lak pro tisk Braillova písma
a bezpečnostních znaků
Rovinné stroje
Ultragraph UVAR 910 – grafický lak
UVLB2 – speciální lak pro tisk Braillova písma
a bezpečnostních znaků
Je tedy zřejmé, že sítotisk má co nabídnout pro
tisk jak bezpečnostních znaků pro nevidomé, tak
i 3D efektů. V grafických aplikacích lze samozřejmě laky kombinovat se speciálními výraznými
barvami, glitry apod.
AlPo
3/2010 SC News
s tr ana
4
JAK NA TO…
Specifika práce s tiskovými médii vytvrzovanými UV světlem
Barvy a jiné materiály vytvrzované světlem ve spektrální oblasti 350 až 450 nm (UV světlo) existují již řadu desetiletí.
Teprve v posledních desetiletích šel vývoj sítotiskových UV barev rychle kupředu a dnes si již bez nich mnoho výrobních
procesů v sítotisku nelze ani představit (např. CD, DVD). Mimo sítotisk se začaly hojněji používat i v tamponovém tisku
a ink-jetovém tisku. Kromě barev se začaly rovněž více rozšiřovat i UV vytvrditelná lepidla, tmely, těsnicí materiály a jiné.
Pro lepší možnosti využívání UV vytvrzovaných médií je užitečné seznámit se s fyzikálními principy tohoto procesu.
UV barvy se vytvrdí určitou dávkou světla z ultrafialové spektrální oblasti. Dávka UV světla,
kterou barva absorbuje, závisí na mnoha faktorech. Je to především výkon UV zářičů a doba
po kterou je ve vytvrzovacím tunelu barva
(nebo jiný materiál) UV světlu vystavena. To
jsou rozhodující faktory, ovšem vliv mají i další.
Významná je samotná konstrukce UV tunelu –
výkon výbojky může být zvýšen vhodnou konstrukcí reflektoru a během provozu je ovlivněn
také jeho stavem (lesk, čistota). Dalšími důležitými faktory jsou vzdálenost potiskované plochy
od zdroje UV světla, tloušťka nanesené vrstvy,
barevný odstín podkladu i lesk a barevný odstín UV barvy.
Byť se výrobci barev nejspíše snaží vhodnou
kombinací fotoiniciátorů, aby se citlivost jednotlivých odstínů příliš nelišila, není to úplně možné.
Laky, vzhledem k absenci pigmentů, které vždy
část dopadajícího světla absorbují, samozřejmě
potřebují podstatně menší dávku UV světla. Výhodné jsou samozřejmě UV barvy s vyšší reaktivitou – zrychlují provoz, spoří energii a v neposlední řadě také díky rychlému průchodu tunelem
omezují zahřívání potiskovaného substrátu. Možnosti reaktivity barev jsou však také omezené,
3/2010 SC News
protože příliš reaktivní barvy mají obvykle kratší
životnost.
Vlivem UV světla za přítomnosti fotoiniciátorů
dochází v barvě (nebo lepidle) k polymerizaci.
To znamená, že z menších molekul monomerů
a oligomerů se stávají větší molekuly polymerů.
Barva se v důsledku tohoto procesu stává viskóznější až do úplného vytvrzení, které znamená
ukončení pohybu volných radikálů v barvě a propojení monomerů a oligomerů do uzavřených řetězců nebo sítí.
Složení monomerů a oligomerů ovlivňuje
tvorbu zřetězených polymerů buď ve formě lineárních řetězů nebo vícevrstevně propojených sítí.
Barvy (lepidla), u kterých dochází převážně k lineárnímu zřetězení, jsou spíše měkčí, pružnější
a ohebnější, avšak s méně odolným povrchem
(chemicky i mechanicky). Barvy, u kterých dochází k tvorbě vícevrstevných sítí, jsou spíše tvrdé
a odolné. Proto je u nich menší možnost dalšího zpracování, tvarování atd. Podobně je u některých typů UV lepidel možné docílit různého
stupně lepivosti i různou délkou vytvrzení v UV
tunelu. Pro všechny typy UV vytvrditelných médií
bez rozdílu však platí, že potřebnou dávku UV
světla je nutné dodat pokud možno naráz. Je to
dáno tím, že pro optimální vytvrzení je nezbytná
určitá pohyblivost některých částí barvy. Pokud je
dávka světla slabá, vytvrdí se pouze povrchová
vrstva a reakce již dále nemůže ani při dalším
UV osvitu pokračovat.
Pro docílení dlouhodobého optimálního vytvrzení během tisku je nezbytné kontrolovat výkon UV tunelu. Měření světelné dávky se provádí obvykle měřidlem zvaným integrátor. Je to
plochý disk vybavený fotobuňkou a filtrem tak,
aby měřil převážně výkon v UV spektru. Disk se
nechá projít UV tunelem při určité rychlosti. Tím
získáme hodnotu dávky UV světla dopadající
na potiskovaný povrch při této rychlosti. Hodnota je zpravidla udaná v mJ/cm2. Je třeba si
uvědomit, že tato hodnota udává dávku dopadajícího UV světla v konkrétním tunelu, při konkrétní rychlosti a nelze ji nijak porovnat s hodnotou požadovaného výkonu UV zářiče,
kterou udávají někteří výrobci barev (lepidel) ve
W/cm. Touto hodnotou je vyjádřen výkon
1 běžného cm výbojky.
Jak již bylo uvedeno výše, je třeba pro výpočet celkové dávky dále počítat s konstrukcí
reflektoru, vzdáleností výbojky od potiskovaného substrátu apod. Je tedy vhodné provádět pouze srovnávací měření (vždy stejným
zařízením) a sledovat změny výkonu tak, aby
mohly být zavčas vyměněny výbojky při ztrátě
výkonu. Navíc, vzhledem k tomu, že neexistuje
jednotná metodika měření UV dávky, hodnoty
naměřené integrátorem různých výrobců se výrazně liší i při zachování všech dalších parametrů měření. Kromě měření integrátorem je možné
i orientační měření UV dávky speciálními měřicími samolepkami, které po průchodu tunelem
změní odstín barvy a porovnáním se stupnicí
je pak možné UV dávku stanovit. Vedle těchto
jednoduchých pomůcek existuje i sofistikovanější zařízení. V tomto případě jsou pásky po
průchodu tunelem vloženy do speciální čtečky,
která umožní přesnější stanovení dávky UV
světla. I tyto pomůcky je vhodné používat stále
od stejného druhu.
Po průchodu tiskového média tunelem je
vhodné zkontrolovat adhezi k podkladu. Některé druhy barev se dotvrzují ještě i v příštích
cca 24 hodinách (obvykle to jejich výrobci uvádí
v technickém listu). Avšak u všech barev, i u těch
s dodatečným dovytvrzením, by po ochlazení
substrátu měla mít barva k podkladu dostateč-
nou adhezi. Tu nejlépe vyzkoušíme mřížkovým
testem nebo alespoň škrábáním nehtem (pokud
možno normalizovaným), vhodný je také tesatest – strhávání páskou. Barva by také na omak
měla být tvrdá, ne voskovitě měkká. To se může
stát u hodně krycích odstínů, které právě potřebují velkou světelnou energii naráz, aby nedošlo pouze k vytvrzení povrchu barvy, ale aby
byla vrstva vytvrzena do hloubky až k podkladu.
V podobných případech je možné přidat do
barvy fotoiniciátory, které urychlují nebo udržují
síťovací polymerizační reakci.
Pokud je barva dobře vytvrzena a ani potom na podkladu nedrží, je třeba hledat příčiny jinde. Nejprve je nutné zjistit, zda je barva
vhodná na potiskovaný substrát a zda je možné
tento materiál potiskovat UV barvou bez přídavku dalších přípravků. Některé obtížně potiskovatelné podklady (sklo, kovy, polyolefiny, některé laky apod.) vyžadují přídavek vhodného
prostředku pro zlepšení adheze. Vhodnost přípravku a jeho přidávané percentuální množství
mohou doporučit naši technici, obojí je však
také uvedeno v technických listech k barvě. Po
přidání prostředků na zlepšení adheze je nutné
barvu zpracovávat jako dvousložkovou – tedy
s omezenou dobou zpracování (obvykle na
jednu směnu).
V neposlední řadě je také třeba upozornit na
skutečnost, že adheze UV barev k podkladu nefunguje na stejných principech jako u ředidlových
barev. Z toho vyplývá, že substrát musí mít takové
povrchové napětí, aby byl barvou smáčen. Vůbec však neplatí to co u ředidlových barev, které
většinou smáčí povrch s napětím 38 mN/m. Povrchové napětí materiálu pro UV barvy musí být
s tr ana
vyšší, obvykle nejméně 42 mN/m, někdy 44
a někdy i více. Tyto hodnoty jsou také zpravidla
uvedeny v technických listech k barvám.
V souvislosti s používáním UV barev je nezbytné se zmínit i o bezpečnosti a hygieně
práce. UV tunely musí být bezpodmínečně konstruovánny tak, aby obsluha nebyla zasahována
UV světlem. Při práci se všemi UV vytvrzovanými
materiály je třeba používat vhodné ochranné rukavice, jak je uvedeno v bezpečnostních listech.
Všechny materiály znečištěné UV barvami musí
být ihned odstraněny z pracoviště, protože UV
barvy neuschnou a neustále je možné se od nich
umazat.
Pokud dojde ke znečištění pokožky je nutné
ihned velmi pečlivě místo umýt vodou a mýdlem,
nepoužívat ředidla. Nebezpečné jsou laky, jejichž zbytky mohou zůstat na kůži, protože nejsou dobře vidět. Při expozici zbytků UV laků
v kůži (třeba venku na slunci) může dojít k vážnému podráždění.
Přesto jsou UV barvy a laky vhodnou a perspektivní alternativou k ředidlovým tiskovým médiím a v některých oblastech jsou dokonce jediným možným řešením. Například velmi lesklé
laky jsou pouze UV laky a to díky tomu, že celá
jejich natištěná vrstva se vytvrdí, aniž by se z ní
na rozdíl od ředidlových laků něco odpařilo.
Pro sítotisk je téměř nepřekonatelnou výhodou
UV barev skutečnost, že zaschnou, až když to
opravdu potřebujeme. UV barvy se začínají prosazovat i v tamponovém a digitálním tisku. Při
správně zvolené technologii přispívají tyto barvy
ke zrychlení a zkvalitnění výroby a nezatěžují životní prostředí odpařováním ředidel.
AlPo
5
Chcete
parciálně
lakovat
sítotiskem?
RYCHLOST 4 000 archů za hodinu
JAK NA TO…
Nejrychlejší a nejpřesnější cylindrické stroje
SPS REHMUS pro parciální lakování sítotiskem.
Komplexní strojní řešení, včetně UV sušení
a přípravy tiskových matric až do formátu
4000 × 1900 mm.
Profesionální zaškolení: dlouholetá zkušenost
s instalacemi sítotiskových zařízení a komplexní
nabídka služeb a materiálů pro sítotisk.
Veškerý spotřební materiál pro sítotisk
a tamponový tisk: hliníkové rámy, švýcarské
sítoviny SEFAR, francouzské těrky FIMOR,
světlocitlivé emulze i kapilární filmy, čističe
a další chemie KISSEL + WOLF, sítotiskové
a tamponové barvy MARABU, včetně UV laků,
tamponové stroje a příslušenství TECA.
Pro menší náklady nabízíme nové sítotiskové
poloautomaty, 3/4 automaty MAGRA –
sítotiskové stroje s rovinným tiskem.
4&37*4$&/536.BT
—¹¦]°´»¦ĩÎËâĩÐËÌĩÔÔĩ†·³´
¹ª±Ý𫦽Þĩă ÎÌÔĩÏÎËĩÌÐÔĩÌÐÔ
ªñ²¦®±Þĩ´§¨­´©Ā ¸¨ñ§·³´Ý¨¿
www.sc-brno.cz
3/2010 SC News
s tr ana
6
DIGITÁLNÍ OKÉNKO
Změny v sortimentu digitálních barev
Během roku 2010 došlo ke změnám v sortimentu digitálních inkoustů dodávaných společností Marabu. V nabídce již nejsou inkousty označené písmeny A, E, R, M, T, N a S, které budou postupně nahrazovány novými, modernějšími barevnými systémy. Přinášíme Vám proto aktuální přehled dostupných digitálních inkoustů, včetně kompatibilních tiskáren, základ-
kompatibilní
tiskárny
MaraJet
DI-CP
MaraJet
DI-JV
Seiko
ColorPainter 64s
ColorPainter 100s
HP
DesignJet 9000
DesignJet 10000
Océ
10000
CS 6060
CS 6100
DGI
SaturnJet 1806
SigmaJet 1806 M/V
Mimaki
JV3-75 SP
JV3-160 SP + S
JV3-250 SP
Roland
SP-VP
SC-SJ
XJ-XC
Mutoh
ValueJet 1304
ValueJet 1614
ValueJet 1618
Mimaki
JV 33 running ES3
Vutek
UltraVU II 3360
UltraVU 2600
UltraVU 3300–5300
UltraVU 5330
UltraVU 2360
UltraVU 150
Grandinovations
Jeti 3312–3316
Jeti 5000
Scitex
PressJet
TurboJet
Mutoh
Osprey
KEUNDO
SupraQ3300
DGI
MegaJet
PolaJet
Infiniti
YF 3360 LQ/EC
Zünd
UVJet 215 C
UVJet 215 Plus
Inca
Eagle 44
Eagle 44 H
Columbia
Columbia Turbo
MaraJet
DI-LS
MaraJet
DI-V
MaraJet
DUV-X
3/2010 SC News
GRAPO
Manta
AGFA
Anapurna M
odolnost proti světlu*
bez přelakování
3 roky
2 roky
2 roky
2 roky
2 roky
po přelakování
nebo laminaci
potiskovatelné materiály
4 roky
• PVC samolepky
• materiály ovrstvené PVC
• potažené tkaniny
• vhodné papíry
3 roky
• PVC samolepky
• materiály ovrstvené PVC
• potažené tkaniny
• vhodné papíry
3 roky
• PVC samolepky
• textil
• plachtoviny
• materiály ovrstvené PVC
• vhodné papíry
3 roky
• PVC samolepky
• plachtoviny
• sítoviny
• upravené papíry
• neovrstvené textilie a praporovina
• tvrzené PVC
• PVC a jiné desky z pěnové hmoty
• PET materiály
• polypropylen předupravený koronou
• Dibond desky a lakované podklady
• potahované sklo
• kovy (např. hliník)
• potiskovatelné textilie (např. Trevira)
• PVC plachtoviny a sloupávací folie
• kartony a vlnité lepenky
• dřevěné a MDF desky
DIGITÁLNÍ OKÉNKO
s tr ana
7
ních vlastností a barevných škál. Protože se oblast digitálního tisku dynamicky
vyvíjí a kompatibilní tiskárny stále přibývají, kontaktujte v případě zájmu o inkoust pro konkrétní tiskárnu neuvedenou v přehledu naše obchodní zástupce.
přednosti
barevné odstíny
• bohatě pokrytý barevný prostor
• zářivé odstíny červené a zelené
• tisk jemných detailů při vysokém rozlišení
• stabilní chování při tisku vysokými rychlostmi
429 žlutá
439 purpurová
435 purpurová světlá
459 azurová
455 azurová světlá
489 černá
• dobré pokrytí barevného prostoru
• orientace odstínů na EURO vzorník
• dobrá a vyvážená UV odolnost všech odstínů
• dobrá průchodnost trysek
• barva DI-JV je dostupná i v kazetách
429 žlutá
439 purpurová
435 purpurová světlá
459 azurová
455 azurová světlá
489 černá
• není potřeba tvorba nových profilů
• není potřebná technická pomoc při instalaci
• zvýšená odolnost proti poškrábání
• bez zápachu
• dobrý barevný prostor a brilantní odstíny
• velké množství různých substrátů
429 žlutá
438 purpurová
434 purpurová světlá
459 azurová
455 azurová světlá
489 černá
• excelentní světlostálost žluté barvy
• brilantní barevné tóny
• dobré pokrytí barevného prostoru
• rychlé zasychání
• nejsou nutné žádné nové profily
429 žlutá
425 žlutá světlá
439 purpurová
435 purpurová světlá
459 azurová
455 azurová světlá
489 černá
485 černá světlá
• výborné vlastnosti pro tisk
• rychlé UV vytvrzení
• velmi slabý zápach
• velký barevný prostor
• dobrá přilnavost na nejrůznějších materiálech
429 žlutá
439 purpurová
435 purpurová světlá
459 azurová
455 azurová světlá
489 černá
*v podmínkách středoevropského klimatu
3/2010 SC News
s tr ana
8
TECA-PRINT
Teca-Print
Protože jsme se v minulém čísle věnovali především novinkám pro sítotisk, přinášíme Vám nyní novinky z dílny našeho
dvorního dodavatele tamponových zařízení a spotřebního materiálu pro tamponový tisk – společnosti Teca-Print. V letošním roce tato společnost úspěšně prošla nejen recertifikací managementu jakosti ISO 9001, ale také certifikací environmentálního managementu ISO 14001.
TECA-PRINT NANO 350
Důraz na ekologii se v posledních letech prosazuje do produkčních technologií stále intenzivněji. Mnoho firem proto ustupuje od používání
ředidel a hledá materiály a prostředky šetrné
k životnímu prostředí. Zejména v oblasti čištění
nejrůznějšího příslušenství potřebného k tisku je
hledání alternativ k dosud používaným ředidlům
nevyhnutelné.
Společnost Teca-Print proto přichází s ekologickým řešením čištění nejrůznějších nástrojů
a pomůcek potřebných pro tamponový tisk, jako
jsou klišé, hrníčky, špachtle a další.
Čisticí zařízení Nano 350 splňuje nejvyšší nároky na pohodlí, efektivitu a ekologickou šetrnost.
Jeho přednostmi jsou:
• vynikající kvalita čištění,
• jednoduché, uživatelsky přátelské použití,
• kompaktní konstrukce,
• šetrnost k životnímu prostředí bez použití
a spotřeby běžných ředidel,
• obvyklé ředidlo je nahrazeno speciálním prostředkem, který je možné používat opakovaně díky souběžné recyklaci,
• žádná omezení ohledně umístění zařízení,
které může stát přímo v dílně,
• minimální náklady na likvidaci,
• optimalizace pro potřeby tamponového tisku.
Čisticí a recyklační proces probíhají současně.
Čištění probíhá ve vakuu v čisticí komoře, ve
které je na dně čisticí prostředek. Předměty jsou
vloženy na ocelovou mřížku, pod níž jsou dvě
otočné trysky propojené s tzv. aktivačními jednotkami. Čisticí prostředek je pumpován do aktivačních jednotek, kde se z něj působením krátkovlnného vysokého napětí stává nanoemulze. Ta je
následně rozstřikována otočnými tryskami do čisticí komory.
Podle míry znečištění jsou k dispozici dva
různě dlouhé čisticí programy. Nezaschlou
barvu je z nástrojů možné odstranit asi za 10 minut, více znečištěné předměty se zaschlou barvou je třeba čistit 20 minut.
Recyklace je možná díky absorbentu, který zachycuje zbytky barvy a ukládá se v nerezovému
zásobníku, přičemž recyklace probíhá současně
s čištěním. Díky opakovanému používání stačí doplňovat přirozené ztráty čisticího prostředku a absorbent je jediným spotřebovávaným materiálem.
Kromě průběžné recyklace čisticího prostředku
3/2010 SC News
Orientační doby pro odstranění zbytků barev
z recyklačního systému:
• velké množství čisticích cyklů a velmi znečištěné předměty – každé 2 dny,
• velké množství čisticích cyklů a středně silně
znečištěné předměty – každé 3–4 dny,
• střední počet čisticích cyklů a běžně znečištěné předměty – každých 5 dnů.
TECA-PRINT NANO 350
během používání je přístroj vybaven i programem pro automatickou recyklaci. Pravidelným
používáním tohoto programu na konci pracovního dne je možné dosáhnout zvlášť vysoké kvality čištění. Při vysokých nárocích na kvalitu čištění
je možné spustit automatický recyklační program
po každém cyklu.
Barevná rezidua jsou shromažďována na separační mřížce uvnitř recyklačního systému a čas
od času je třeba je odstranit. Zbytky barev tvoří
kompaktní hmotu, která musí být zlikvidována
podle lokálních environmentálních předpisů. Absorbent (celkem 0,4 l) je nutné doplňovat při každém odstranění zbytků barev ze systému.
Prvotní naplnění celého systému vyžaduje asi
25 kg čisticího prostředku, absorbent je třeba
dávkovat průběžně.
Výkyvné polohovací zařízení
Hlídání kvality tištěného obrazu
Protože jsou motivy tištěné tamponem často
velmi malé a současně požadují zákazníci vysokou kvalitu a přesnost, vyvinula společnost TecaPrint několik pomocných zařízení, která kontrolu
kvality tištěného motivu značně usnadňují.
LED osvětlení a středicí mikroskop
Tato dvě zařízení jsou součástí systému TPX 100
Cadrans vyvinutého speciálně pro jemný mechanický a hodinářský průmysl. O přednostech tohoto systému jsme mluvili v minulém čísle SC
NEWS. Doplňkové komponenty je však možné
upravit na míru podle potřeb zákazníka a dodat
i na jiném stroji, než na TPX 100. Díky LCD osvětlení je pracovní plocha nad klišé nebo nad potiskovaným předmětem vždy dobře osvětlena
a byla tak usnadněna jak manipulace tak vizuální kontrola tisku. Středicí mikroskop umožňuje
TECA-PRINT
s tr ana
9
Integrovaná kamera
Aby bylo možné hlídat kvalitu v průběhu tisku
i u velmi malých motivů, přišla společnost TecaPrint se speciálně uzpůsobenou kamerou. Ta
zvětší motiv tak, aby bylo možné kvalitu kontrolovat pouhým okem v reálném čase na LCD monitoru. Oproti plně automatickým kontrolním systémům, které jsou velmi drahé a často se jejich
implementace vůbec nevyplatí, jde jednoznačně
o mnohem levnější a ekonomičtější řešení.
Servo-mechanické výkyvné zařízení
zvětšit pracovní prostor 25 krát. Jeho součástí je
zaměřovací kříž a 18 soustředných kružnic určených k přesnému zaměření polohy tamponu.
Výkyvné zařízení je určeno pro potisk zaoblených, nebo jiným způsobem nerovných předmětů a je kompatibilní se stroji TPX 300/301
a TPX 550/551. Umožňuje náklon ± 5° v ose X
a ± 20° v ose Y. Díky tomu je potiskovaná plocha v optimální poloze a není proto třeba používat složité kotvící prvky a několikrát při tisku ručně
měnit polohu předmětu. Síla při tisku však nesmí
přesáhnout 5000 N a maximální možná váha
potiskovaného předmětu je 20 kg.
AlDr
TPM 101
Kompaktní design, vysoká rychlost, bezkonkurenční přesnost a vynikající ovladatelnost, to jsou
hlavní přednosti nového stroje TPM 101. Tento
jednobarevný stroj s uzavřeným barevníkem bez
pochyby vyniká ve všech zmíněných oblastech.
Konstrukce
Inovativní jsou zejména servomechanické komponenty. Dva servomotory, použité pro pohyb
tamponu ve vertikálním směru a dodání barvy,
jsou velmi přesně nastavitelné a natolik malé, že
není nutná oddělená ovládací skříň. Veškeré součásti jsou přímo zabudované v těle stroje, které
je zakryto jednolitým pláštěm. Ten je možné odstranit po odmontování pouhých čtyř šroubů, což
umožňuje velice snadnou údržbu a čištění stroje.
Ovládání
Stroj TPM 101 vyniká zejména ovládacími
prvky. Nastavení stroje se provádí prostřednictvím barevné dotykové obrazovky. Veškeré údaje
jsou doplněny vysvětlujícími obrázky a všechny
funkce jsou snadno přístupné díky přehlednému
menu. Na displeji se zobrazují pouze dostupná
nastavení a funkce, což ještě zlepšuje přehlednost a pohodlí při obsluze. Pro lepší zabezpečení stanovených parametrů je možné zadat až
tři úrovně heslování, které jednotlivým uživatelům
přidělí práva k úpravám nastavení. Ovládání také
umožňuje uložit až 10 uživatelských nastavení
pro různé tiskové úlohy, jejichž vyvolání je poprvé
možné přímo z úvodní obrazovky. Samozřejmostí
je i výběr z několika jazykových mutací.
Vlastnosti
Díky nezávislému ovládání tamponu a přenosu
barvy je možné dosáhnout až 4 200 tiskových
cyklů za hodinu za současného splnění velmi vysokých nároků na přesnost. To stroj TPM 101
předurčuje k efektivnímu začlenění do automatických výrobních linek. Uchycení klišé je nastavitelné v ose X v rozsahu ±2 mm a v ose Z ±2°.
Při práci s ocelovými klišé je však nutné používat
klišé vrtané (např. S99 100 220). Pro zapojení
do automatické linky jsou k dispozici další polohovací zařízení a různé základny.
AlDr
3/2010 SC News
s tr ana
10
CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE…
Světlocitlivá emulze diazo, kombinovaná (dual cure), SBQ
Emulze používané pro sítotisk je možné rozlišit podle toho zda jsou odolné tiskovým médiím na vodním nebo ředidlovém základě nebo jsou univerzální. Jinak se ovšem emulze dělí také podle toho, jakým způsobem jsou zcitlivené.
To je důležité vědět, protože podle toho je nutné je zpracovávat a to především při osvitu UV světlem, na které všechny
nějakým způsobem reagují. Běžné denní světlo sice obsahuje určitý podíl UV světla, k vytvrzení emulze by však u všech
tří typů došlo až po velmi dlouhé době. Z tohoto důvodu je nezbytné zpracovávat emulze při osvětlení pracoviště speciální žlutou zářivkou a s okny zastíněnými speciální žlutou fólií, která UV podíl z denního světla odfiltrovává.
Emulze je nutné svítit poměrně krátkým časem, protože takto vytvořené šablony jsou přesnější. Navíc emulze reagují i na teplo (které je
však pro jejich vytvrzení nežádoucí) a to může
při dlouhém osvitu vznikat také. Proto se doporučuje, aby ani při sušení nebyla emulze před osvitem vystavena teplotě vyšší než 40 °C.
Emulze se tedy liší podle materiálů, které způsobují jejich citlivost na UV světlo. V dřevních
dobách sítotisku se používaly různé typy želatiny zcitlivené dvojchromanem draselným nebo
amonným. Tento zcitlivovač se udržel až do
90. let minulého století, kdy byl postupně (kvůli
své toxicitě) nahrazován jinými materiály. Také
želatina byla nahrazena polyvinylalkoholem, polyvinylacetátem a částečně i akryláty.
Jako zcitlivovače se začaly používat diazo
sloučeniny. Diazosloučeniny jsou organické sloučeniny charakterizované skupinou N2 vázanou
na uhlíkovém atomu. Jsou známé především jako
výchozí látka pro výrobu mnoha barviv pro textilní, kožedělný i jiný průmysl.
Emulze zcitlivené pouze diazo senzibilizátory
jsou výhodné pro použití na pracovištích s méně
výkonnou osvitovou jednotkou. Jsou také velmi
tolerantní k nedosvícení nebo přesvícení. Určitou
nevýhodou je poměrně dlouhá doba osvitu, nutnost zcitlivení emulze před použitím a především
to, že lze tyto emulze vyrobit s maximálním obsahem sušiny okolo 27 %.
Sortiment emulzí byl dále rozšířen o emulze
kombinované diazo a fotopolymerní, také označované jako dual cure. Tyto emulze se rovněž
zcitlivují diazo sensibilizátory, navíc však obsahují světlocitlivou fotopolymerní složku. Fotopolymery jsou makromolekulární látky, které účinkem
světla mění své vlastnosti, tj. buď mění svoji strukturu, nebo je účinkem světla iniciována chemická
reakce. Výhodou těchto emulzí oproti předchozím je větší obsah sušiny a díky tomu i snadnější vyrovnávání struktury tkaniny a větší ostrost
kresby šablony.
Posledním, nejpozději vyvinutým typem
emulzí, jsou tzv. SBQ fotopolymerní emulze.
Jsou tvořeny polymerními látkami typu polyvinylalkohol a polyacetát, případně s příměsí
akrylátů. Jako zcitlivovač je použita SBQ (kvarternizovaná styryl basolium) sůl, která se rovnou při výrobě zapracovává do emulze. Odpadá tedy zcitlivování před tiskem. Z výroby
zapracovaný zcitlivovač je také obvykle lépe
vmíchán do hmoty emulze a reaguje přesněji
a rychleji.
Výhodou těchto emulzí je velká přesnost
kresby a rychlost vyvolání. Vysoký obsah sušiny zajišťuje snadné vyrovnání nerovností tka-
niny a tím docílení velmi dobré hodnoty Rz na
sítě. Určitou nevýhodou je poměrně malý rozsah doby osvitu, což má za následek, že osvit
musí být relativně přesně dávkován a to osvitovou jednotkou s vysokým výkonem.
Z výše popsané teorie vyplývají některé praktické zásady, které jsou pro výrobu sítotiskových
šablon důležité:
• Žádné emulze nelze vystavovat teplu ani při
skladování ani při dopravě, nesmí však ani
zmrznout.
• Zcitlivené emulze je vhodné skladovat
v ledničce, prodlouží se tak jejich životnost.
• Při skladování musí být nádoba s emulzí
dobře uzavřena.
• Při sušení ani při osvitu nesmí být emulze
vystaveny teplu (max. 40°C při sušení).
• S emulzemi je třeba pracovat při žlutém
světle.
• Emulze, do kterých je nutné vmíchat
zcitlivovač, musí být velmi pečlivě promíchány
před každým použitím.
Společnost Servis Centrum nabízí řadu emulzí
od firmy KISSEL + WOLF. Požádejte naše techniky, aby pro vás vybrali tu nejvhodnější s ohledem na účel použití i vybavení vaší šablonárny.
Ohlasy na veletrh
Redaktoři časopisu SIP (Časopis pro sítotisk a digitální tisk) oslovili několik činovníků
organizace ESMA (Svaz dodavatelů zařízení a materiálů pro sítotisk) s požadavkem
na zhodnocení proběhlého veletrhu. Jejich reakce byly vesměs podobné a většinou velmi
negativní. Jako první chyba byl uveden netradiční termín, který byl příliš blízko letním
prázdninám a navíc v souběhu s probíhajícím
mistrovstvím světa ve fotbale. Zato volba místa
konání (Mnichov) byla hodnocena pouze
kladně. Pohostinnost hlavního města Bavorska
a jeho dopravní i městská infrastruktura plně
odpovídají vysokým nárokům takto rozsáhlé
výstavní akce.
Negativně byly hodnoceny přemrštěné ceny
výstavních ploch a služeb spojených s výstavou. Ty byly pravděpodobně důvodem neú-
3/2010 SC News
RUBRIKA…
SEMINÁŘ
s tr ana
11
Seminář Mikulov 2010
Jako každý rok, i letos pořádala společnost
SERVIS CENTRUM a.s. vzdělávací a společenský seminář. Tentokrát jsme účastníky pozvali do Mikulova – romantického vinařského
města na jihu Moravy, kde bylo právě v době
konání semináře v plném proudu vinobraní.
Dopolední program byl věnován sítotiskovým
novinkám, kterých bylo díky letošnímu ročníku
Fespy opravdu hodně. Novinky v sortimentu
společnosti MARABU představil pan Jörg Truckenmüller, o nových produktech z oblasti sítotiskové chemie a čisticích prostředcích mluvil zástupce společnosti KISSEL + WOLF pan Guy
Tinsel a s krátkou prezentací nové extra široké
sítoviny SWM pro tisk na sklo vystoupil také
pan Walter Gerbis ze společnosti SEFAR. Došlo i na přednášku o technologii a úskalích tisku
UV barvami.
V odpoledním bloku si na své přišli především
tamponoví tiskaři. Mluvilo se o správné technice
osvitu plastového klišé, která byla demonstrována praktickou ukázkou. Pan Reto Bianco ze
společnosti Teca-Print představil novinky z oblasti spotřebního materiálu i technických zařízení
a následovala ukázka rotačního tamponového
tisku na stroji TPE 251.
Po odborném programu přišla jako vždy na
řadu zábava – strhla se bitva o pohár SC GAMES
v bowlingu a ti, kteří bowling právě neprožívají,
mezi sebou soutěžili v billiardu, šipkách, stolním
fotbale nebo zkoušeli svůj postřeh a přesnost na
laserové střelnici. Večer byl věnován tradiční jihomoravské cimbálové muzice, tanci, zpěvu, burčáku a degustaci místního vína.
Věříme, že se letošní seminář účastníkům líbil
a těšíme se na další ročník.
AlDr
tiskových technologií FESPA
časti mnoha tradičních vystavovatelů. Nakonec ani kvalita služeb nebyla hodnocena zvlášť
dobře a to včetně veletržního deníku. Jako velmi
nevhodná byla hodnocena pozice sítotisku na
veletrhu. Ten zde byl prezentován spíše jako doplňková technologie k digitálním technologiím.
Podle oslovených zástupců organizace ESMA
nebude o mnoho lepší ani příští FESPA, a to už
kvůli samotnému místu konání. Londýn je jistě zajímavou turistickou destinací, avšak, kromě vysokých cen služeb, trpí velkými problémy v dopravě a to včetně dopravy na letiště. To nejspíše
odradí další možné účastníky a je otázka, jestli
to nebude znamenat definitivní konec veletrhu
v této podobě. Pravděpodobné je, že ESMA se
rozhodne spíše podpořit nějakou jinou výstavní
akci.
AlPo
3/2010 SC News
SERVIS CENTRUM a.s. BRNO
tradiční dodavatel strojů, materiálů a služeb pro sítotisk a tamponový tisk
Staňkova 41, 612 00 Brno
tel./fax: 541 260 260
České sítotiskové poloautomaty a třičtvrtěautomaty pro potisk papíru, samolepicích fólií, kartonu, desek z tvrzeného polystyrenu a PVC, organického
skla, plechu a plechových panelů, výrobu plošných spojů a fóliových klávesnic pro elektroniku, štítků apod. Stroj má výsuvný tiskový stůl a pracuje na
základě osvědčeného principu rovnoběžného zdvihu tiskové formy. Certifikace ISO 9001.
Prvotřídní švýcarské sítoviny pro sítotisk a textilní tisk u nás již tradičně
velmi oblíbené a osvědčené pod značkou SEFAR PET a PA, sítoviny všech
dimensí pro elektrotechniku i keramický průmysl, sítoviny kalandrované, metalisované i se zvláště malým protažením, certifikace ISO 9002.
Výkonné, vysoce přesné cylindrické sítotiskové automaty pro plochý tisk
na převážně pružné materiály, zvláště vhodné na výrobu transferních tisků,
štítky a klávesnice, lakování. Modulární sušárny – horkovzdušné, UV, s chlazením, se zvlhčováním, přihrádkové sušárny a stohovače.
e-mail: [email protected]
www.sc-brno.cz
Špičkové sítotiskové barvy na papír, plasty, textil a mnoho jiných materiálů,
barvy s extrémní odolností a vysokým leskem. Barvy vytvrzované UV zářením, barvy na textil, barvy na sklo, odolné v myčkách nádobí, barvy UV na
obtížně potiskovatelné polyolefiny, vynikající barvy pro tamponový tisk na jakékoliv hmoty, sklo, keramiku, barvy pro potisk hraček a na automobilové
plachty, barvy pro digitální tisk. Barvy jsou zásadně prosté obsahu oxidů těžkých kovů, také pro potisk hraček, s kompletní zdravotní a bezpečnostní dokumentací v českém jazyce, certifikace ISO 9002.
Šablonové materiály a přípravky světové úrovně, kopírovací diazoroztoky
klasické, UV-fotopolymerní a SBQ roztoky, šablonové filmy, čistící a odmašťovací prostředky, lepidla a korekční laky na šablony, odvrstvovače, odstraňovače duchů, mycí přípravky, emulgační i regenerovatelné, samolepy k nanášení sítotiskem, lepidla a přípravky pro flokovací tisk, náplně pro strojní myčky
sít. Vše ekologicky definované a šetrné k životnímu prostředí, s úplnou zdravotní a bezpečnostní dokumentací. Cenově velmi příznivé a spolehlivé ovrstvovací automaty KIWOMAT, certifikace ISO 9002.
Francouzské plastisolové barvy pro textilní tisk, barvy s nízkou
teplotou želatinace řady Flashcolor a řada plastisolů bez obsahu ftalátů
Oekoflash.
SLUŽ
ŽBY TISKÁ
ÁRNÁM
Á
Prvotřídní stroje pro tamponový tisk. Polohovací a transportní systémy, ožehovací a koronové stanice, plničky a setřásačky výlisků, karuselové a posuvné stoly, linky a vícebarvové stroje, stroje s uzavřeným zásobníkem barvy.
Samozřejmou součástí je i široký sortiment příslušenství a spotřebního materiálu (klišé, tampony, nože a další příslušenství a pomůcky).
Světoznámé speciální sítotiskové stroje pro potisk tvarovaných předmětů
a ploch, přímý potisk výlisků, lahví, stroje pro přímý potisk tvarového skla
a porcelánu, stroje pro potisk kompaktních disků, stroje pro kontinuální tisk
z role na roli, tisk etiket, vícebarevné stroje, transportní zařízení, zásobníky,
sušárny, vytvrzovací jednotky „flash” pro tisk UV barvami, ožehovací stanice
a stavba kompletních linek.
• míchání barev a kolorimetrie
• zdarma od Vás odebereme k likvidaci veškeré obaly, ve kterých jsme
Vám naše zboží dodali a vydáme Vám o tom potvrzení
• zdarma odebereme k likvidaci také použité čistící prostředky
• vyrobíme Vám hliníkové sítotiskové rámy jakýchkoliv rozměrů
• nabízíme Vám služby našeho napínacího servisu
• výroba tiskových forem z dodaných předloh
• zdarma provedeme potiskové zkoušky a doporučíme vhodné tiskové
barvy, případně vhodnou tiskovou techniku
• z vlastní výrobní produkce Vám nabízíme osvědčené sítotiskové stroje
a zařízení – tiskové stoly, karusely, vakuové kopírovací rámy, mycí a vyvolávací boxy, brusky těrek, sušící skříně aj.
• odborné přednášky a diskusní semináře
Jiiné př
p ípr
p avky
y a pomůcky
y z dovozu
Osvitové jednotky BELTRON, hliníková ovrstvovací korýtka DECA, těrkové
systémy FIMOR a RKS, korekční tužky a montážní folie FOLEX, měřiče napnutí
síta TENSOCHECK. Měřící mikroskopy, měřiče tloušťky vrstev a nerovnosti
šablony Rz, měřiče tvrdosti SHORE, vzorníky světových míchacích systémů
PANTONE, RAL, HKS, NCS aj.
Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2009 a environmentálního managementu ISO 14001:2005
Evidováno Ministerstvem kultury České republiky jako periodický tisk – SC NEWS – evidenční číslo MK ČR E 12474
Download

SC 2010 / 3 - SERVIS CENTRUM