Prvky - systematicky
s-prvky
Toxikologie
Ing. Lucie Kochánková, Ph.D.
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Zdrojem ilustračních obrázků jednotlivých prvků
http://cs.wikipedia.org/
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
2
Berylium
Be (lat. Beryllium) - tvrdý, šedý kov
výskyt
• v přírodě pouze ve formě sloučenin Be2+
• v zemské kůře málo rozšířené, beryl Be3Al2Si6O18,
chrysoberyl Al2BeO4, fenakit Be2SiO4,
• vzácné odrůdy berylu drahokamy – smaragd, akvamarín
využití
velmi dobře propouští radioaktivní záření– materiálem v
jaderné energetice
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
3
Berylium - toxicita
 příjem berylnatých solí v potravě nebo pitné vodě - riziko
vzniku rakovinného bujení.
 elementární i sloučeniny vysoce toxické, vytěsňuje některé
biogenní prvky (Mg)
 poškozuje játra, ledviny, nervový systém, narušuje syntézu
hemoglobinu,
 vdechování prachu způsobuje onemocnění plic beryllioza (v
popílku z uhelného prachu jsou až 4 % beryllia) >> narušení
syntézy hemu, hubnutí, nechutenství, alergické reakce
 vdechování způsobuje pneumonii a edém plic
 rozpustné soli lokálně dráždí pokožku, simulují popáleniny I.
a II. stupně, špatně se hojí
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
4
Baryum
Ba (lat. Baryum)
• měkký, velmi reaktivní a toxický kov
• ve všech svých sloučeninách se vyskytuje pouze v
mocenství Ba+2
využití
• síran při těžbě ropy do vrtů a jako těžší klesá a vytlačuje
ropu nahoru,
• síran v omítkách rentgenových pracovišť pohlcuje záření,
• BaCO3 složkou otravných návnad pro hlodavce, BaCl2
silně jedovatý (0,8-2 g smrtelná dávka)
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
5
Baryum - toxicita
 dráždí trávicí ústrojí (zvracení, střevní koliky, vnitřní krvácení),
nervový systém (třes), dýchací potíže,
 smrt nastává za plného vědomí zástavou srdce při paralýze
končetinových svalů,
 chronicky způsobuje zánětlivá onemocnění mozku, degenerativní
změny sleziny, jater, hladké a srdeční svalstvo
velmi toxický ve všech svých rozpustných sloučeninách
×
BaSO4 jako kontrastní látka při vyšetření žaludku a střev,
první pomoc vypít roztok Na2SO4 , ionty síranu vytvoří s baryem
nerozpustný a tudíž neúčinný BaSO4, který se vyloučí z těla
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
6
Prvky - systematicky
p-prvky
Toxikologie
Ing. Lucie Kochánková, Ph.D.
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Bor
B (lat. Borum)
• polokov
• v rostlinách je bor mikrobiogenním prvkem, limitujícím
prvkem pro klíčení pylové láčky
využití
- ve sklářství jako přísada do skelných vláken a
borokřemičitanových skel – pro vysokou tepelnou odolnost
pod označením Pyrex (u nás Simax) slouží k výrobě
chemického i kuchyňského nádobí,
- v keramice k výrobě emailů a glazur
- k výrobě řídicích tyčí v jaderných reaktorech
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
8
Bor - toxicita
B2H6 diboran samozápalný plyn, dráždí plíce,
B5H9 pentaboran (10× toxičtější), oba se mohou
vstřebávat kůží, poškozují ledviny, játra, hromadí
se v CNS,
kyselina boritá H3BO3 a její soli: pro desinfekci
3% borová voda, prostředek při hubnutí, léčení
epilepsie, toxická dávka smrtelná 15 g pro
dospělé, 2 g pro děti, účinný teratogen i když
nemá karcinogenní a mutagenní účinky
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
9
Hliník
Al (lat. Aluminium) - neušlechtilý velmi lehký kov bělavě šedé barvy, velmi
dobrý vodič elektrického proudu, nemagnetický, kujný
výskyt
• reaktivní, vyskytuje se pouze v mocenství Al3+
• bauxit Al2O3 · 2 H2O, obvykle bývá doprovázen dalšími příměsmi na bázi
oxidů křemíku, titanu, železa a dalších.
• minerál korund Al2O3 je na 9. místě Mohsovy stupnice tvrdosti,
technický oxid hlinitý se nazývá také elektrit a je hojně využíván k
výrobě brusného papíru.
• červený rubín je zbarven příměsí oxidu Cr, modrý safír obsahuje stopová
množství oxidů Ti a Fe
využití
drobné mince, nádobí a příbory, alobal, společně se stříbrem slouží hliník v
kompaktních discích (CD)
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
10
Hliník - toxicita
- prakticky se nevyskytuje v žádné živé tkáni, ať již rostlinné
nebo živočišné
 Alzheimerova choroba - předpoklad nebyl doposud
prokázán, hromadění Al je sekundárním jevem
 hlinité sloučeniny zabraňují vstřebávání některých látek
z trávicí soustavy: fluoridů, Ca, Fe, P, Zn, cholesterolu
- při normální funkci ledvin se množství hliníku přijaté
potravou a nápoji bez potíží vyloučí.
rozpustné soli KAl(CO4)2 - adstringentní a protizánětlivý
prostředek
koloidní Al(OH)3 - antacidum, antipyretikum Superpyrin
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
11
Thalium
Tl (lat. Thallium, řec. thallos zelená ratolest, podle jasně zelené
spektr. čáry), značně toxický měkký, nízkotající 303,5 C , lesklý
kov bílé barvy
výskyt
• v mocenství Tl1+ a Tl3+
• velmi řídce obvykle jako příměs v sulfidických rudách mědi,
olova a zinku, pouze ve formě sloučenin.
využití
malý elektrický odpor => v elektronickém průmyslu, důležitým
prvek při výrobě některých polovodičových prvků –
tranzistorů, fotočlánků
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
12
Thalium - toxicita
 mimořádně toxický element
 rodenticid a na mravence (Tl2SO4)
 dříve k depilačním účelům < degenerativní změny v buňkách, především ve
vlasových folikulech,
 soli thalia jsou pokládány za potenciálně karcinogenní
 thallium postihuje periferní nervy a později poškozuje mozkové centrum a
vnitřní orgány.
 akutně: velké dávky – delirium, křeče, hluboké bezvědomí a smrt, malé
dávky – krvavé zvracení, bolesti hrudníku, slinění, zrychlený tep
 chronicky - vzácné, nechutenství, rychlé hubnutí, poruchy zraku, hybnosti,
psychózy, hysterie
 smrtelná dávka je menší než 1 gram absorbovaného thallia, tj. asi 2,5 g
Tl2SO4
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
13
Cín
Sn (lat. Stannum) - stříbrolesklý kov
výskyt
• ve sloučeninách v mocenství Sn2+ a Sn4+
• kovový cín ve dvou alotropních modifikacích: šedý α - cín, krystalizující
v kubické soustavě a bílý β - cín, který se vyskytuje v tetragonální
krystalické soustavě.
přechod mezi těmito dvěma formami nastává při teplotě 13,2 C, k
přechodu původně bílého cínu na šedou modifikaci a předmět se
rozpadne na prach – cínový mor
využití
součást bronzu Cu/Sn, nízká teplota tání 232 C, dobře kujný a odolný vůči
korozi, užití jako plech, slitiny pájka Sn/Pb, supravodivé magnety
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
14
Cín - toxicita
 roztoky Sn2+ a Sn4+ soli působí dráždivě, kvůli redukčním vlastnostem,
organické sloučeniny jsou neurotoxické pro hmyz, fungicidy proti
plísním,
 pronikají všemi cestami, jsou lipofilní, kumulují se, narušují strukturu
vitaminu B12 vazbou na jeho methylskupinu
 zvyšuje propustnost aniontů přes membrány, váže se na thioskupiny,
chronicky má imunosupresivní účinky
 organické sloučeniny lokální dráždivý účinek na kůži a sliznici, v akutních
případech dochází k poškození činnosti CNS, výrazné svalové křeče a třes
 SnH4 stanan – jedovatý plyn
 SnCl4 – hydrolyzuje na HCl a ta dráždí pokožku a sliznice
 organické sloučeniny fenyl- , methyl- cín sloučeniny, trifenylcínhydroxid
- velmi toxické na rozdíl od anorganických
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
15
Olovo
Pb (lat. Plumbum), těžký toxický kov, dobře kujný a odolný vůči korozi.
vlastnosti
• velmi dobře pohlcuje rentgenové záření (odstínění zdrojů tohoto
záření v chemických a fyzikálních aparaturách a především v lékařství)
• slitiny s cínem, antimonem nebo stříbrem vykazují výborné vlastnosti
při mechanickém spojování kovových předmětů pájením a jako pájky
jsou doposud široce používány.
výskyt
• ve sloučeninách se vyskytuje v mocenství Pb2+ a Pb4+
• izotopy olova jsou konečným produktem radioaktivních uranových a
thoriové rozpadových řad a obsah olova se v zemské kůře postupně
zvyšuje.
• hlavním minerálem a zároveň olověnou rudou je galenit PbS, méně
běžnými minerály olova jsou cerussit (PbCO3) a anglesit (PbSO4)
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
16
Olovo - toxicita
 významná pro dětský organismus - je příčinou zpomalení duševního
vývoje a nepříznivých změn v chování
po vniknutí do organismu se ukládá hlavně v kostech (600-3000 dnů) a v
určitém množství se nachází v krvi (20 dnů).
bledost obličeje a rtů („olovnatý lem“), zácpa a nechuť k jídlu, kolika
(colica saturnina), anémie, bolesti hlavy, křeče, chronická nefritida ledvin,
poškození mozku a poruchy centrálního mozkového systému.
 asi 95 % cirkulujícího olova je vázáno na erytrocyty (35 dnů), zbytek na
plazmatické proteiny, inaktivace určitých enzymatických systémů
obsahujících skupiny –SH
 Pb(C2H5)4 tetraethylolovo – dříve při spalování olovnatého benzínu –
psychické poruchy schizoidní povahy
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
17
Dusík
N (lat. Nitrogenium) – inertní plyn (79 % v atmosféře),
• biogenní prvek - aminokyseliny => bílkoviny, nukleové
kyseliny, ATP
• hlavní minerály – ledky KNO3 (sanytr), NaNO3 (chilský)
využití:
ATP
• surovina pro výrobu amoniaku, HNO3
• hnojiva – močovina, dusičnan amonný
• výbušniny – dusičnany, nitroglycerin, trinitrotoluen
• kapalný dusík – chladící médium (-196 C)
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
18
Dusík - toxicita
N2 – dusivý plyn, vytěsňující O2
amoniak NH3 (čpavek) - inhalovaný dráždí až leptá sliznici dýchacích cest a plic,
spojivky, vysoké koncentrace při nadechnutí způsobí křeč a otok hrtanu až
udušení, perorálně leptá sliznice, nausea, vomitus, možná perforace jícnu nebo
žaludku
N2O - oxid dusný, dříve se používal jako anestetikum pro celkové znecitlivění, čistý
způsobuje cyanózu a hlubokou narkózu, která by vedla ke smrti, proto používán
ve směsi se vzduchem jako rajský plyn
NO - oxid dusnatý, silně dráždí dýchací cesty, způsobuje cyanózu a hemoglobin mění
na oxidovaný methemoglobin, v těle funguje jako jednoduchý plynný hormon
způsobující rozšiřování cév, na vzduchu se rychle oxiduje na NO2 - většinou ve
směsi jako NOx (nitrozní plyny - podezřelé z karcinogenity)
NO2 - oxid dusičitý – hnědočervený, odporný nasládlý zápach, i nízké koncentrace
dráždí dýchací cesty, akutní otrava způsobí úporný kašel, edém plic, v krvi
methemoglobin
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
19
Dusík - toxicita
kyseliny a jejich soli
HNO3 - silná žíravina, oxidační a nitrační vlastnosti, poškozená místa jsou
zbarvena žlutě, dusičnany nejsou příliš toxické, jen díky biotransformaci na
dusitany
HNO2 - dusitá není extra žíravá, její soli jsou možná 100× jedovatější než
dusičnany, u člověka 0,5 g dusitanů způsobí akutní otravu, 4 g jsou smrtelné,
podezřelé z karcinogenity, protože jsou biotransformovány na
nitrososloučeniny, které přecházejí na diazosloučeniny, které jsou silně
elektrofilní a snadno napadají DNA
estery kyselin
dusičné - př. nitroglycerin (glycerol trinitrát) - terapeutická dávka je 0,1 mg
tabletka pod jazyk, jinak ale vysoce toxické látky (oxidují hemoglobin,
způsobují chudokrevnost, poškození srdečního svalu, ledvin, sleziny),
smrtelné desítky mg
dusité - př. isoamylnitrit - neurotoxický a kardiotoxický
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
20
Dusík - toxicita
hydrazin NH2-NH2 - dýmavá bezbarvá kapalina, silná zásada s dráždivými až
leptavými účinky, toxický pro játra, ledviny i srdce, embryotoxický, podezřelý
z karcinogenity, vstřebává se dobře i kůží
hydroxylamin NH2OH - v těle se přeměňuje na dusitan a amoniak, způsobuje
hemolýzu krve, rozkládá myelinové vrstvy nervových vláken
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
21
Fosfor
výskyt:
 v přírodě se nevyskytuje volný
 hlavně jako apatit Ca5(PO4)3X (X = OH, F, Cl)
 v živých organismech v kostech, zubech, nukleové kyseliny,
adenosintrifosfát (ATP)
 vyskytuje se ve třech modifikacích:
• bílý (nejreaktivnější, silný jed 0,05 g smrt, na vlhkém vzduchu
světélkuje - fosforescence),
• červený (méně reaktivní, netoxický, nerozpustný ve všech
rozpouštědlech),
• černý (úplně inertní)
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
22
Fosfor - toxicita
bílý - samozápalný - ukládá se pod vodou, způsobuje popáleniny,
destrukce tkání, těžce se hojící popáleniny, narušuje metabolismus
cukrů, tuků i bílkovin, brání ukládání glykogenu v játrech, chronické
účinky: lámavost kostí, nekróza dolní čelisti
PH3 fosfan - a fosfidy prudce jedovaté sloučeniny, zapáchá rybinou, bývá
přítomen v technickém acetylenu, působí dráždivě a neurotoxicky
organofosfáty - vysoce toxické, využívány jako insekticidy nebo ve
válkách jako nervové plyny, do těla pronikají všemi způsoby, kůží
účinek po 2-3 h, nevratně inhibuje acetylcholinesterázu (křeče,
zvracení, průjmy, snížení krevního tlaku, svalová slabost, poruchy
paměti, v těžších případech smrt následkem křeči průdušek či
bránice)
první pomoc - atropin, který soutěží s acetylcholinem, nebo reaktivátory
acetylcholinesterázy, ale jen do krátké doby, nebo jinak vazba
organofosfátů pevná a pevnější a působí týdny až měsíce
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
23
Arsen
As (lat. Arsenicum) - řec. arsen silně působící,
vlastnosti:
polokovový prvek
elementární arsen - ve čtyřech barevných modifikacích: žlutý, šedý, hnědý
a černý
výskyt:
ve svých sloučeninách se vyskytuje v mocenství: As3-, As3+ a As5+
nejvýznamnější rudou arsenu je směsný sulfid železa a arsenu, arsenopyrit
(FeAsS), další sirníky arsenu jsou např. realgar As4S4 a auripigment
As2S3.
využití:
součást speciálních slitin (s olovem a mědí zvyšuje tvrdost),
v polovodičovém průmyslu (diody)
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
24
Arsen - toxicita
kovový arsen je netoxický - v organismu je však metabolizován na toxické látky,
nejčastěji na oxid arsenitý
 jedovatý akutně i chronicky, některé sloučeniny prokázanými karcinogeny
(As2O3), mutageny, teratogeny,
 sloučeniny trojmocného jsou akutně toxičtější než pětimocného As3+ > As5+
 arseničné sloučeniny jsou ale karcinogennější - nejčastěji rakovina plic po
dlouhé době latence (35 - 45 let), také rakovina kůže
-
kyslíkaté sloučeniny se snadno resorbují sliznicí trávicího traktu, nepoškozenou
pokožkou i plícemi, váže se na thiolové skupiny -SH
poškozuje trávicí trakt (atakuje sliznici), silné průjmy s dehydratací, poškození
buněčné membrány stěn krevních kapilár (změna propustnosti), poškozená
játra a ledviny, neurotoxické - mozek není dostatečně prokrvován
cílovými orgány jsou ledviny, játra, krev, nervy, kůže, nehty, prochází
placentární bariérou - malá porodní váha, kožní projevy jako hyperpigmentace
(zmnožení melaninu)
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
25
Arsen - toxicita
! oxid arsenitý As2O3, známý jako arsenik, otrušík, utrejch- silně toxická
sloučenina, dobře rozpustná ve vodě, byl používán jako rodenticid
• smrtelná dávka 120 mg
arsenitan draselný K3AsO3 dříve jako roborans, v dávce 1 mg denně dětem
jako posilující prostředek - hormese
arsan (arsenovodík) AsH3 – páchne po česneku, výskyt v technickém
acetylenu, deriváty jsou bojové otravné látky, vysoce toxický, způsobuje
hemolýzu krve, plicní edém, selhání srdce
další sloučeniny dříve jako pesticidy (insekticidy, herbicidy, fungicidy)
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
26
Kyslík
ozón O3 - polymerní kyslík, vysoce toxický a reaktivní plyn, asi
90 % atmosférického ozonu je ve stratosféře - v ozonosféře
ve výšce 20-25 km, zbytek se vyskytuje níže
 tvorba reaktivních volných radikálů = oxidační stres
 přímo dráždí dýchací cesty až k plicnímu edému (přestup
kapaliny z cévního systému do alveol),
 likviduje makrofágní buňky v plicích,
 oxidace hemoglobinu na methemoglobin
peroxid vodíku H2O2 - silné oxidační činidlo, poškozuje tkáně,
při poleptání typické zabarvení kůže do běla, jeho 3% roztok
v lékařství jako desinfekce, v koncentrovaném stavu 33%
lokálně dráždí, bolestivé
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
27
Síra
 biogenní prvek, součást sirných aminokyselin (cystein, methionin), sama o sobě
nejedovatá, ale tvoří řadu toxických sloučenin
sulfan H2S - bezbarvý plyn těžší než vzduch, v nižších koncentracích páchne po
zkažených vejcích, ve vyšších není postřehnutelný, vstřebává se plícemi, v krvi
se rychle oxiduje na sírany a thiosírany
 inhibuje cytochromoxidázu vazbou na trojmocné železo,
 poškozuje buněčný metabolismus,
 inhibice acetylcholinesterázy, postihuje nervovou soustavu - bolesti hlavy,
únava, křeče, bezvědomí, při vyšší koncentraci ochrnutí dýchacího centra
oxid siřičitý SO2 - vzniká při spalování méně kvalitního uhlí
 dráždivý plyn pro horní cesty dýchací, v těžších případech až edém plic,
chronicky negativně na krvetvorbu, rozedma plic (hromadění plynu v tkáních),
 toxický pro rostliny - reaguje s chlorofylem a narušuje tak fotosyntézu
oxid sírový SO3 - dráždivější než SO2, ve vlhkém vzduchu tvoří mlhu kyseliny sírové,
která leptá dýchací cesty
kyselina sírová H2SO4 - dehydratační účinky, leptá pokožku, sliznice
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
28
Halogeny
• fluor, chlor, brom a jod a jejich sloučeniny
• chemicky velmi podobné látky
• silná oxidační činidla
methemoglobinemické účinky
tvorba korozivních kyselin (leptavé účinky)
- součást mnoha anorganických i organických
struktur s výraznými toxickými vlastnostmi
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
29
Fluor
vlastnosti a výskyt:
 žlutozelený plyn těžší než vzduch kondenzuje na hnědou kapalinu,
 v minerálu kazivec CaF2, ve fluoroapatitu, v živočiších v kostech,
zubech
 halogenů nejreaktivnější s nejvýraznější elektronegativitou
 ve sloučeninách vždy v oxidačním čísle -1
použití: většina vyrobeného fluoru na UF6 pro jaderné elektrárny
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
30
Fluor - toxicita
• klasifikován jako nejtoxičtější irritant; dráždí kůži - podráždění má
charakter popálenin a velmi pomalu se hojí; nejprve silné prokrvení
kůže, pak zblednutí a otok, dráždí nosní a oční sliznici
fluorovodík HF - páchnoucí bezbarvý plyn, vodný roztok kyselina
fluorovodíková - leptají sklo a proto v plastových lahvích
 silně leptají, hluboká pálivá bolest i mimo místo kontaktu, bílé skvrny
na kůži - odebírají vodu - dehydratace, ionty fluoru odebírají vápník
z tkání na CaF2
 akutně plicní edém
 chronicky degenerativní změny na játrech a ledvinách, snížení objemu
kostní dřeně mohutněním kostí, hubnutí, neurotoxicita
 toxický pro fytocenózu – kumulace v koncových částech stonku a listů
– zánik rostliny
fluoridy jsou protoplasmatické jedy ovlivňující v intracelulárních
prostorech činnost řady enzymů
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
31
Chlor
Cl2 - žlutozelený plyn charakteristického zápachu, těžší než vzduch, vyskytuje
se pouze ve sloučeninách, největší zásoby chloridů v mořské vodě (př. halit
NaCl)
 při inhalaci kašel, bolesti na prsou, zvracení, bolest hlavy, edém nebo zánět
plic,
 při chronické expozici bronchitidy,
 při chlorování vody znečištěné organikou dochází k její chloraci (př. fenoly,
huminové kyseliny) - vznikají karcinogeny
elementární
 při koncentracích 1-2 ppm lze ještě nepřetržitě pracovat
 při koncentracích 15-20 ppm je pobyt delší než 30 min nebezpečný
 při koncentracích nad 30 ppm – nebezpečí edému plic spolu s poškozením
sliznic a kůže
• toxický pro fytocenózu – nedostatečná tvorba chlorofylu tzv. chloróza
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
32
Chlor
chlorovodík HCl a jeho kyselina - silně dráždivý plyn, leptavý,
 záněty spojivek, zakalení rohovky, chronicky poškozená zubní skloviny,
perforace nosní přepážky, lámavost nehtů a vlasů
 krátkodobě mohou být tolerovány i koncentrace několika set ppm –
lidský organismus si na něj velmi dobře zvyká
chloridy - normální součástí živé hmoty, chloridový hlavní aniont
mezibuněčné tekutiny
ClO2 - pro výrobu papíru, bělení celulózy,
 vysoce toxický a výbušný, je smrtelný, v nižších koncentracích zasažení
rohovky
chlorečnany - při styku s organickými látkami výbušné směsi
 dráždí kůži a sliznice, edém plic, podání perorální - cyanoza, poškození
ledvin, křeče, hemolýza, methemoglobinémie
 NaClO3 - herbicid, KClO3 - hlavičky zápalek
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
33
Brom
Br2 - tmavě červená kapalina, pronikavý zápach, reaktivní a
proto ve sloučeninách, bromidy v mořské vodě
 intenzivně dráždivé účinky, kapalný leptá sliznice i kůži;
inhalace par může způsobit krvácení z nosu
bromidy - působí tlumivě na CNS, vyvolávají ospalost,
prakticky netoxické
bromičnany - hemolýza, methemoglobin, poškození ledvin
a jater, útlum CNS, smrt na selhání ledvin
bromované organické sloučeniny – pesticidy, retardéry
hoření
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
34
Jod
• pevná sublimující červenofialová látka
• biogenní prvek – obsažen v hormonu štítné žlázy thyroxinu, který
ovlivňuje především vývoj pohybové soustavy a mozku –
nedostatek negativně ovlivňuje inteligenci
→zvětšení štítné žlázy (endemická struma) vyvoláno
nedostatkem jodu – vyvolán tělesný i duševní úpadek
(endemický kreténismus);dříve zdravotní problémy lidí z horských
oblastí, kde je výskyt přírodního jodu omezen (Podkarpatská Rus,
Alpy);
 proto jod přidáván do potravin – např. jodizace kuchyňské soli
akceptovatelná je dávka 10 mg jodu/den
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
35
Jod
elementární jod – při styku s kůží těžko hojitelné vředy až rakovina
kůže
• inhalace par – dráždivý účinek na plíce větší než v případě chloru
nebo bromu může být vyvolán edém plic
• závratě, poruchy vidění, methemoglobinemie
• smrtná dávka: 2-4 g jodu
HI – stejné leptavé účinky jako HCl
jodidy – čtyřnásobná toxicita ve srovnání s chloridy; chronická otrava –
hubnutí, poruchy spánku, ovlivnění srdeční činnosti
jodičnany – methemoglobinemie, vyšší toxicita než jodidy, chlorečnany
i bromičnany
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
36
Vzácné plyny
Charakteristika skupiny:
• inertní nehořlavé plyny – He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn
• senzoricky nedetekovatelné
• jednoduché asfyxianty – dusivý účinek v
případě jejich vysoké koncentrace ve
vdechovaném vzduchu ( množství kyslíku tím
klesá pod potřebnou hranici pro normální
frekvenci dýchání)
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
37
Radon
radioaktivní plyn – po vdechnutí z velké části vydechnut, zbytek
rozpuštěn ve vlhkých plicních tkáních
•
v ovzduší – příspěvek k radiační zátěži obyvatelstva
•
primární zdroj radonu – 238U v horninách (rozptýlen v zemské
kůře v průměrné koncentraci cca 4ppm, lokálně zmnožen v
příslušných uranových rudách)
•
uranová rozpadová řada – postupně vzniká:
•
238U, 234Pa, 234U, 230Th, 226Ra, 222Rn
•
následuje rozpad radonu na jeho dceřinné prvky - 218Po a 210Pb oba alfa-zářiče
•
kovové dceřinné produkty rozpadu radonu mají elektrický náboj
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
38
Radon - toxicita
• depozice na prachových částicích v atmosféře =
radioaktivní prach – možná inhalace
• inhalovat je možno i radon jako plyn – k jeho
rozpadu pak dochází v těle
• alfa záření – velmi záludné po proniknutí do
organismu; kůže zabrání jeho zpětnému vyzáření
ven – trvalé ozařování plicních hrotů – rakovina
plic
K rakovině plic přispívá radon z 10-15 %, ale kouření
ze 70 %!
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
39
Radon - toxicita
• součástí půdního vzduchu a půdní vody zvláště v půdách vznikajících z
vyvřelých nebo metamorfovaných hornin (žula, rula)
• souvislost s kontaminací bytových prostor, hlavně rodinných domů v
lokalitách se zmíněným podložím
• nebezpečí málo větraných prostor!
• specifickým zdrojem radonu mohou být stavební materiály např.
tvárnice obsahující popel nebo škváru (škvárobeton) s obsahem radia
• nadloží některých uhelných slojí nebo rudných nalezišť obsahuje
smolinec (UO2) – společné vytěžení a zpracování – přechod nežádoucích
příměsí do odpadního popele a škváry – radioaktivní přeměna U – Ra –
Rn
• př.: rynholecká škvára – stavební prefabrikáty Prefa Hýskov
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
40
Download

Toxikologie - 06 Anorganicke latky