ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ
OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE
TISK CENIN
(ochranné prvky, tiskárny)
semestrální práce
Zdeněk Čumpelík
Martin Čížek
editoval
Martin Nešpor
V Praze dne 28. 4. 2012
Kartografická polygrafie a reprografie
Úvod
S ceninami se v dnešní době setkává každý z nás každý den. Nejčastěji se jedná o papírové bankovky, ale mezi ceniny patří i poštovní a dálniční známky, kolky, akcie a další
cenné papíry. Vzhledem k jejich značné ceně je nutné je chránit před paděláním. K tomu se
používají nejrůznější techniky zpracování a tisku, na které se v krátkosti podíváme. V závěru budou zmíněny dvě největší tiskárny cenin v České republice a také techniky tisku,
které při své práci využívají.
1
Bankovky a jejich ochranné prvky
Potřeba chránit ceninový výrobek proti padělání a zabezpečit údaje na něm uvedené
proti pozměňování vyžaduje vývoj stále nových a dokonalejších ochranných prvků. Ochrana
peněz proti padělání je stanovena v trestním zákoně. V případě přechovávání padělaných
peněz hrozí trest odnětí svobody v délce 2 až 8 let, za jejich šíření hrozí trest o délce 5 až
10 let.
Jako vzorová bankovka, na které budou ukazována opatření proti padělání, byla zvolena tisícikorunová bankovka. Stejné ochranné prvky obsahují i bankovky o vyšší nominální
hodnotě, bankovkám s nižší hodnotou některé ochranné prvky chybí. Na bankovce o hodnotě 500 Kč chybí iridiscentní pruh, stokorunové a dvěstěkorunové bankovky neobsahují
iridiscentní pruh a proměnlivou barvu.
1.1
Ochranné prvky na bankovce 1000,- Kč
Inovovaná bankovka přišla do oběhu 1. 4. 2008, kdy nahradila vzor používaný od roku
1996. Její rozměry jsou 158 x 74 mm s tolerancí 1,5 mm, šířka kupónu je 42 mm. Svazek
1000 kusů bankovek 1000,- váží 1 kilogram. Z hlediska padělání je druhou nejvíce padělanou
českou bankovkou (po bankovce 500,-).
Inovovaná tisícikorunová bankovka se od starších bankovek liší:
∙ hmatovou značkou pro nevidomé a slabozraké v pravém horním rohu (jeden vodo-
rovný proužek o délce 8 mm)
∙ tiskovou technikou:
– portrét, texty, hmatová značka pro nevidomé a slabozraké, hodnotové číslo na
kuponu, lipový list => tisk z hloubky
– ostatní => tisk z plochy
Na obr. 1 je zobrazená lícová a rubová strana tisícikorunové bankovky s označeným
umístěním ochranných prvků. Jejich číslování odpovídá číslování ochranných prvků uvedených v této kapitole.
1
Obr. 1: Bankovka s označenými ochrannými prvky
1.1.1 Vodoznak
Je zřetelně viditelný, jestliže se na bankovku podíváme proti světlu. Je použit tzv. lokální stupňovitý (tj.
kombinace pozitivního - tmavého a negativního - světlého s různými stupni odstínů mezi nejtmavší a nejsvětlejší částí) vodoznak umístěný ve střední části širokého nepotištěného okraje a tvoří ho vždy portrét osobnosti vyobrazené na bankovce. Při pohledu z lícní strany
je stranově obrácený oproti portrétu vytištěnému. Vedle něj negativní hodnotové číslo 1000 s lipovým listem.
Obr. 2: Vodoznak
1.1.2 Ochranný okénkový proužek s mikrotextem
Proužek z umělé metalizované hmoty zapuštěný do papíru, který na lícní straně vystupuje vždy ve čtyřech intervalech na povrch papíru. Je na něm čitelný negativní
mikrotext s logem ČNB a označením nominální hodnoty
bankovky. Při pohledu na bankovku je vidět pouze vystupující část proužku na lícní straně, při pohledu proti světlu
je proužek vidět z obou stran jako souvislá tmavá linka
s prosvítajícím mikrotextem. Vystupující části mění svoji
kovově lesklou barvu v závislosti na úhlu dopadu světla
Obr. 3: Ochranný okénkový
z hnědofialové na zelenou.
proužek
1.1.3 Ochranná vlákna
V papíru zapuštěná okem viditelná vlákna oranžové
barvy v délce 6 mm. Nejlépe zřetelná jsou na bílých okrajích bankovky. Část z nich může být při normálním světle
neviditelná, avšak při použití ultrafialového světla jasně
zazáří. Podobně se mohou chovat i vlákna, která jsou
běžně viditelné, avšak pod zdrojem UV záření zcela mění
barvu.
Obr. 4: Ochranná vlákna
2
1.1.4 Soutisková značka
Z jedné strany bankovky je viditelná pouze jedna část
značky, z druhé strany část zbývající. V průhledu proti
světlu je značka vidět celá a její jednotlivé linky na sebe
přesně navazují. Soutisková značka je kruhová a tvoří ji
písmena "ČR".
Obr. 5: Soutisková značka
1.1.5 Skrytý obrazec
Stane se viditelným tehdy, sklopíme-li bankovku ve
výši očí do vodorovné polohy proti zdroji světla. Tvoří ho
vždy číslo označující nominální hodnotu bankovky. Z delší
strany bankovky je obrazec pozitivní, tj. tmavý, z kratší
strany negativní, tj. světlý. Je umístěn na lícních stranách
bankovek v ornamentech na rameni portrétu, popř. nad
ním.
Obr. 6: Skrytý obrazec
1.1.6 Opticky proměnlivá barva
Tento ochranný prvek je založen na optickém efektu.
Segment vytištěný speciální tiskovou barvou mění své
zbarvení v závislosti na tom, v jakém úhlu se bankovka
sklopí proti dopadajícímu světlu. Barva, kterou vidíme při
běžném čelním pohledu na bankovku, se při sklopení bankovky proti světlu změní na barvu zcela jinou, např. zlatá
na zelenou. Jelikož se jedná o barvu finančně velmi nákladnou, bývá většinou používána jen na malé ploše. Barva Obr. 7: Opticky proměnlivá
je výrobcem dodávána jen prověřeným ceninovým tiskár- barva
nám.
1.1.7 Iridiscentní pruh
Tzv. ochranný iridiscentní pruh (iridiscentní znamená
duhově proměnlivý) je umístěn na lícní straně blíže pravému okraji bankovky, o šířce cca 20 mm. Při běžném pohledu na bankovku se jeví jako průhledný, slabě okrově
zbarvený, při sklopení bankovky proti světlu získává slabý
zlatý a fialový nádech s kovovým odleskem. Na iridiscentním pruhu jsou negativně (tj. jako světlá) vyznačena čísla
označující nominální hodnotu bankovky. Při sklopení bankovky se tato čísla jeví proti lesklému pruhu jako tmavá.
3
Obr. 8: Iridiscentní pruh
1.1.8 Mikrotext
Mikrotext je tištěn jak tiskem z hloubky, tak tiskem z plochy. Jeho umístění u jednotlivých bankovek je individuální, na lícní straně bývá ve velkém hodnotovém čísle, v podtisku
textů na levé straně, kolem portrétu apod. Na všech bankovkách je vždy na lícní straně
v pruhu základní barvy vybíhajícím do pravého bílého okraje skryt mikrotext číselně označující hodnotu bankovky, na rubové straně rovněž v pruhu základní barvy u pravého okraje
je skryt mikrotext slovně nebo číselně označující hodnotu bankovky.
Obr. 9: Mikrotext líc
Obr. 10: Mikrotext rub
1.1.9 Fluorescenční tisk
Na obr. 11 je bankovka nasvícená pomocí UV světla. Obrazec vytištěn luminiscenční
barvou je pod běžným světlem obtížně viditelný, nebo zcela neviditelný. Luminiscenční tisk
je patrný buď pod UV světlem, nebo i pod horským sluncem. Příkladem jsou v denním
světle neviditelná vlákna o délce 6 mm s namodralou fluorescencí, viditelná vlákna se žlutou
fluorescencí. Dále části portrétu, hmatová značka pro nevidomé a slabozraké, hodnotové
číslo na kuponu a stylizované lipové listy v levém dolním a pravém horním rohu se zelenou
a modrou luminiscencí.
Obr. 11: Bankovka pod UV světlem
2
Ostatní ceniny
Cenina je platební prostředek v určité cenové hodnotě, která slouží jako ekvivalent (náhražka) peněz pro konkrétní účel. Za ceniny považujeme: akcie, dluhopisy, šeky, směnky,
kolky, jízdenky, dálniční známky (nálepky), tabákové nálepky, vstupenky, stravenky, platební karty (elektronické peněženky), telefonní a ostatní karty s finanční hodnotou, dárkové
poukázky, či jakékoli jiné poukázky s finanční hodnotou či slevové poukázky.
4
V této kapitole bude uvedeno pouze několik příkladů cenin a jejich ochran proti padělání. K jejich ochraně se využívají i prvky podobné těm uvedeným v kapitole 1.
2.1
Akcie, dluhopisy
Mezi cenné papíry náleží zejména akcie, dluhopisy, obligace, podílové listy, vkladní listy, státní dluhopisy.
Proti padělání jsou tyto cenné papíry zajištěny technickým grafickým zpracováním, použitím ochranných prvků
v papíru a speciálních tiskových barev. Cenné papíry se
tisknou na papír s vysokým, nejméně však padesátiprocentním obsahem bavlny. Důvodem použití tohoto papíru
je nutnost dlouhé životnosti těchto tiskovin a jejich obtížnější napodobitelnost. Používají se atestované ceninové
barvy. Pro výrobu celého nákladu jsou uplatněny stejné,
přesně označené a proti stárnutí odolné suroviny.
Obr. 12: Akcie
Tisk cenných papírů je kombinací několika tiskových technik, ke kterým patří měditisk,
suchý i mokrý ofset a knihtisk. Knihtisk je používán pouze v kombinaci s některou z uvedených technik. K ochraně cenných papírů proti padělání slouží zejména prvky vzniklé měditiskem, giloše (geometrické obrazce, tvořené pravidelně se opakujícími jemnými křivkami,
často s přechodem mezi barvami), irisové partie, mikropísmo, případně aplikace hologramu
jako ochranného prvku. Technické a barevné provedení je takové, aby bylo obtížné zhotovit barevné výtažky nebo kopie jinými reprodukčními technikami. Mezi ochranné prvky
v papíru patří vodoznak, viditelná vlákna a vlákna s fluorescencí v UV světle.
2.2
Občanské průkazy
Při výrobě občanského průkazu byla vzata v úvahu estetická přijatelnost dokladů, cenově efektivní výroba, životnost dokladů a odpovídající ochrana proti falzifikaci.
Proto se i zde využívá kombinace tiskových technik (ofset,
měditisk) ve spojení s využitím speciálních barev a ochranných prvků v tisku - giloše, mikropísmo apod. Na občanském průkazu je hologram ve formě státního znaku, hologram ve formě lipového květu, který chrání fotografii
Obr. 13: Občanský průkaz
a hmatem čitelné osobní údaje i číslo dokladu. Použité
materiály zajišťují odpovídající ochranu dokladů proti padělání. Občanské průkazy plně vyhovují mezinárodnímu standardu ICAO 9303.
2.3
Dálniční známky
Současné nálepky jsou zabezpečeny celou řadou bezpečnostních prvků v designu, opticky variabilními prvky
v barvě a v hologramu a speciálním násekem, který zabraňuje sejmutí nálepky ze skla automobilu bez jejího porušení. Hologram je přetištěn dvoupísmennou sérií a šestimístným pořadovým číslem a je po nalepení kupónu na
sklo automobilu kontrolovatelný z vnitřní strany vozidla.
5
Obr. 14: Dálniční známka
3
3.1
Tiskárny cenin
Státní tiskárna cenin
Státní tiskárna cenin vyrábí z 95 % speciální ceninovou výrobu pro potřeby České národní banky, Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy, Policejního prezidia ČR, Ministerstva financí,
Celní správy, České pošty s.p. a dále pro organizace finanční
a úvěrové soustavy a orgány vydávající státně důležité doklady
a tiskopisy.
Při výrobě bankovek je kladen velký důraz na ochranné
prvky, aby bylo možné docílit co nejvyšší ochrany bankovek proti
padělání.
Pro tisk bankovek se používá speciální bankovkový papír,
který je důležitým rozlišovacím znakem pravosti bankovek. Bankovkový papír je opatřen vodoznakem vznikajícím již při jeho Obr. 15: Státní tiskárna
cenin
výrobě na kruhovém sítě.
Při tisku bankovek se používá simultánní ofset, hlubotisk a knihtisk. Na současných
českých bankovkách je hlubotisk použit pro tisk lícové strany, všech textů, velkého hodnotového čísla na širokém okraji bankovek, portrétu vyobrazené osobnosti a hmatových
slepeckých značek. Knihtisk je používán pro tisk sérií a čísel bankovek.
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Růžová 6, čp. 943
110 00 Praha 1
3.2
Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.
Hlavní činností Poštovní tiskárny cenin Praha a.s. je
od roku 1992 příprava, zpracování a tisk poštovních známek. Poštovní známka je specifickým projevem výtvarného
umění a zároveň forma propagace národa. Známka může
cestovat kamkoli po světě, což umožňuje, že mnohdy vysoce ceněné umělecké dílo je přístupné pro všechny bez
rozdílu věku, vzdělání, náboženství či kulturního zázemí.
Tiskárna má licenci pro tisk veřejně obchodovatelných cenných papírů.
Obr. 16: Státní tiskárna cenin
Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. nabízí tisk tzv. předtištěných ceninových bianco dokumentů, jako jsou vysvědčení, výuční listy a vysokoškolské
diplomy, formuláře i podtisky pro osvědčení z kurzů, školení a různých zkoušek pro instituce
a společnosti.
POŠTOVNÍ TISKÁRNA CENIN PRAHA a.s.
Ortenovo náměstí 16/542
170 04 Praha 7
6
3.3
Techniky tisku
3.3.1 Liniový hlubotisk
Je to druh tisku z hloubky. Vychází z klasické rytiny, kde kresebné prvky jsou rozpracované liniovou, většinou rytou kresbou.
Gilošové partie, rastry a různé velikosti písem jsou převážně
leptané. Plasticita prvků je vytvářena rozdílností síly linek a zároveň hloubkou reliéfu. V tisku pak větším nánosem tiskové
barvy na potiskovaném materiálu.
Obr. 17: Liniový hlubotisk
3.3.2 Ofsetový tisk
Ofsetový tisk - tisk z plochy pracuje na principu odpudivosti
vody a mastné barvy. Proto mluvíme o tzv. "mokrém ofsetu".
Kromě této klasické ofsetové techniky, která je v STC zastoupena
maloformátovými i velkoformátovými stroji, disponuje tiskárna
i tzv. suchým ofsetem, na kterém se potiskují obě strany papíru
najednou.Tato technika umožňuje tisk, při kterém musí dokonale
korespondovat přední strana tisku se zadní, a proto se využívá
hlavně při tisku soutiskové značky, tzv. "průhledky". Na většině
těchto ofsetových strojů se dá tisknout irisový barevný přechod.
Obr. 18: Ofsetový tisk
3.3.3 Tisk z výšky (knihtisk)
Tisk z výšky je jedna z nejstarších tiskových technik, kde
místa určená k tisku jsou na tiskové desce vyvýšena a na ně se
nanáší barva, odebraná místa budou na výsledné grafice bílá. Na
tento tisk není třeba tiskařského lisu. Tisk lze provést na běžném
knihařském lisu, nebo přiložit list papíru na štoček a papír přejet
válečkem. Užívá se pro obvod písmen a číslic.
Obr. 19: Tisk z výšky
3.3.4 Rotační ocelotisk kombinovaný s hlubotiskem
Tisk touto technikou je velice náročný technicky i časově. Rotační ocelotisk kombinovaný s hlubotiskem znamená použití speciálního stroje, kde se vytiskne kompletní tiskový
arch, který je navíc perforován, opatřen datem výroby a pořadovým číslem. Tato technika
se používá pro tisk poštovních známek.
7
Ukázka použití rotačního ocelotisku kombinovaného s hlubotiskem v barvách světle
modré, středně modré, tmavě modré a tmavě modré oceli je na obr. 20.
3.3.5 Archový ocelotisk
Archový ocelotisk se tiskne z plochých desek. Nejčastěji se používá pro tisk vícebarevných poštovních známek například s motivem umění či květin. Svojí technikou a potřebou
ručního nakládání papíru je nutná absolutní přesnost a pečlivost.
Na obr. 21 je ukázka použití archového ocelotisku z plochy černé barvy kombinovaného
s ofsetem v barvách světle modré, světle zelené, žluté a šedivé.
Obr. 21: Archový ocelotisk
Obr. 20: Rotační ocelotisk
3.3.6 Horká ražba
Princip horké ražby znamená, že se ohřeje tzv. raznice s konkrétním motivem (písmena, číslice, text, obrázek), která se za
vysokého tlaku a teploty prostřednictvím speciální fólie otiskne
na papír či požadovaný materiál. Nejčastěji se horká ražba používá pro desky, certifikáty, vstupenky a tiskopisy.
Obr. 22: Horká ražba
Závěr
V této semestrální práci byly v krátkosti ukázány možnosti tisku a ochrany cenin před
nezákonným kopírováním. Některé ochranné prvky jsou aplikovány už při výrobě materiálu
pro tisk, další vznikají až v rámci tisku. Může se jednat o použití speciálních tiskařských
technik, případně veřejně nedostupných barev s obtížně napodobitelnými vlastnostmi.
Dále byly představeny dvě největší tiskárny cenin v České republice a techniky tisku,
které při své práci používají. Při tisku cenin se většinou využívá více tiskařských technik
najednou, které je následně obtížnější na jednodušších zařízeních napodobit.
8
Literatura
[1] ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA.: WWW stránky, [online], 2003-2012 [cit. 2012-04-20],
URL:http://cnb.cz/
[2] STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN.: WWW stránky, [online], 2010-2012 [cit. 2012-04-20],
URL: http://stc.cz/
[3] POŠTOVNÍ TISKÁRNA CENIN PRAHA a.s..: WWW stránky, [online], 2011 [cit.
2012-04-19], URL: http://ptcpraha.cz/
[4] PAPÍROVÁ PLATIDLA.: WWW stránky, [online], 2012 [cit. 2012-04-19], URL: http:
//www.papirovaplatidla.cz/
9
Download

Text práce (pdf)