Pomocné prostředky pro tamponový tisk
Strana: 1/7
Revize: 20.9.2011
Pomocné prostředky pro tamponový tisk
Správné používání pomocných a přídavných prostředků do barev Marabu pro tamponový tisk
Tamponový tisk je velmi univerzální tisková technika s téměř neomezenými možnostmi pro dekorační tisky 3D
objektů a při průmyslových nebo grafických aplikacích. Pokud jsou pro určitou aplikaci potřebné určité vlastnosti
barvy, je možné tamponovou barvu přizpůsobit přídavkem pomocných a přídavných prostředků. V tomto příspěvku
chceme představit jejich vlastnosti a možnosti použití.
Marabu nabízí pro tamponový tisk různé ředidlové a jednu UV vytvrzovanou barvu. Každý jednotlivý druh barvy má
přitom specifické vlastnosti a typické oblasti použití, které jsou přesně popsány v jiných textech. Pro tyto barvy
existuje mnoho pomocných prostředků.
Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Viskozita
Přizpůsobení viskozity / klišé
Kryvost
Matování barev
Zlepšení roztékavosti barev
Statické náboje
Zlepšování adheze
Předčištění
Tužidla
Shrnutí
Pokyn
Mnohé z těchto prostředků působí pouze tehdy, pokud jejich množství přesně odvážíme. Platí zde vždy údaje
uvedené pro každý typ barvy v příslušném technickém listě. Přidáním pomocných prostředků se změní vlastnosti
vybrané barvy. Proto je nezbytné před začátkem tisku nákladu provést průkazný test. Všechny údaje přidávaných
množství jsou ve váhových (ne objemových) procentech.
Upozornění
Předávkování zhoršuje výsledky tisku a může způsobit například problémy s roztékáním barvy nebo adhezí
k podkladu, zvláště při přetisku barev. Proto jsou nezbytným předpokladem dobrých výsledků váha a přesná práce.
1. Viskozita
Viskozitou rozumíme jak řídká (nízko viskózní), popřípadě hustá (vysoce viskózní) příslušná barva je. Kontrola
správné viskozity před tiskem je velmi důležitá, protože viskozita má významný vliv na způsob předávání barvy
z tamponu, na roztékání, na ostrost tištěných hran, možné zasychání barvy v klišé i na adhezi barvy k povrchu.
Vzhledem k velmi rozdílným druhům strojů na trhu a požadavkům se ředidlové barvy nedodávají naředěné pro tisk.
Před tiskem je tedy potřeba upravit viskozitu barvy přidáním ředidla. V tomto bodě není výjimkou ani nový systém
barev vytvrzovaných UV zářením.
Základní odstíny jednoho druhu barvy se vyrábí dle možností se zhruba stejnou viskozitou. Výjimku zde tvoří:
•
•
•
Bílá/krycí bílá – viskozita těchto barev je vzhledem k vysokému podíl pigmentů vyšší než u pestrých
odstínů. Přesto by neměl být podíl ředidla u těchto odstínů zvyšován.
Vysoce krycí základní odstíny – viskozita těchto barev je stejně jako ubílé/krycí bílé vzhledem k vysokému
obsahu pigmentů podstatně vyšší. Přesto by se podobně jako u bílých odstínů neměl podíl ředidel zvyšovat.
Rastrové barvy – jsou u některých druhů barev vyrobeny s vyšší viskozitou než barvy přímé tak, aby byla
zaručena optimální ostrost obrysů rastrového bodu.
Ředidla
Přidáním ředidla neovlivníme pouze viskozitu, roztékavost a vlastnosti při předávání barvy z tamponu, ale také
velmi významně rychlost schnutí, odolnost při následném balení a schopnost rozpouštění (naleptávání) a tím také
adhezi k podkladu. Kromě univerzálního ředidla TPV a rychlého ředidla TPV 2 jsou k dispozici i další speciální
ředidla. Příslušné doporučení pro ředění je uvedeno v technickém listě k odpovídajícímu druhu barvy, na etiketě
barvy i v přehledu sortimentu dodávaných barev.
© Překlad původního technického listu MARABU, verze: PM/30.6.2011
SERVIS CENTRUM a.s., Brno
www.sc-brno.cz
[email protected]
+420 541 260 260
Pomocné prostředky pro tamponový tisk
Strana: 2/7
Revize: 20.9.2011
Nově bylo do sortimentu přidáno ředidlo VD 6661000 (brzy bude přejmenováno na TPV 7). Jedná se o ředidlo pro
širokou škálu použití, které výrazně zlepšuje přenos barvy při tamponovém tisku, a to zejména při rychlých cyklech.
Kombinuje výborné míchání a ředící vlastnosti s dlouhým časem zpracovatelnosti.
Zpomalovače
Zpomalovače jsou rovněž ředidla, avšak s podstatně vyšším odparným číslem. Zpomalovač přidáváme k barvě
jako podíl ředidla a to pouze tehdy, když potřebujeme zpomalit zasychání barvy na tamponu nebo zasychání barvy
na klišé. To může být potřeba zvláště když pracujeme v pomalém chodu nebo u vícebarevných strojů
s přesouvacím stolem (Shuttle).
Přehled výrobků a jejich vlastností
Ředidla a zpomalovače jsou obvykle kombinací různých rozpustidel, kterými je možné docílit specifické vlastnosti.
Důležitým kritériem je rychlost odpařování, ale i schopnost rozpouštět. Obecně schnou ředidla výrazně rychleji než
zpomalovače.
Ředidla
Prostředek
TPV
TPV 2
TPV 3
TPV 6
TPV 7
PPTPV
GLTPV
Odparné číslo
30–50
10–20
200–250
30–50
30–40
30–50
10–20
Schopnost rozpouštět
dobrá
velmi dobrá
velmi dobrá
velmi dobrá
uspokojivá až dobrá
uspokojivá
velmi dobrá
Bod vzplanutí
44 °C
28 °C
58 °C
50 °C
36 °C
33 °C
29 °C
Zápach
mírný
střední
mírný
střední
střední
mírný
střední
Označení nebezp.
Xi
bez označení
Xn
Xn + N
Xn + N
Xn + N
Xi
Odparné číslo
450–500
250–300
Schopnost rozpouštět
dobrá
dobrá
Bod vzplanutí
82 °C
77 °C
Zápach
mírný
mírný
Označení nebezp.
Xi
Xn
Odparné číslo
30–50
80–100
Schopnost rozpouštět
dobrá
dobrá
Bod vzplanutí
42 °C
52 °C
Zápach
mírný
mírný
Označení nebezp.
Xn + N
Xi
Zpomalovače
Prostředek
SV 1
SV 5
Čističe
Prostředek
UR 3
UR 4
Xi = dráždivý, Xn = zdraví škodlivý, N = nebezpečný pro životní prostředí
Poznámky:
Údaje v kolonce odparné číslo jsou teoreticky zjištěné hodnoty podle hodnot použitých ředidlových složek bez
ohledu na jejich vzájemné působení a jejich působení na pojiva. V praxi tedy nelze automaticky z této hodnoty
odvozovat kvalitu přenosu barvy. Tyto údaje představují orientační hodnoty, které je dále třeba v praxi ověřit. Údaje
o nebezpečnosti nenahrazují plně bezpečnostní list a aktuální označení na etiketě. Posouzení zápachu je čistě
subjektivní a může být proto jinými osobami vnímáno odlišně.
2. Úprava viskozity / klišé
Viskozitu všech tamponových barev je třeba upravit před začátkem tisku přidáním ředidla. Obecně závisí jemné
nastavení viskozity na mnoha různých parametrech, jako je například druh barvy, druh klišé, hloubka klišé,
barevník (uzavřený, otevřený), rychlost stroje i tvar, velikost a tvrdost tamponu. Následující hodnoty jsou uvedeny
pro teplotu 20 °C.
© Překlad původního technického listu MARABU, verze: PM/30.6.2011
SERVIS CENTRUM a.s., Brno
www.sc-brno.cz
[email protected]
+420 541 260 260
Pomocné prostředky pro tamponový tisk
Strana: 3/7
Revize: 20.9.2011
Tampastar TPR
popis
Tampaplus TPL
Tampapol TPY
Tampapur TPU
ředidlová jednosložková nebo
jednosložková nebo
jednosložková nebo
dvousložková ředidlová barva
dvousložková barva, kterou je
dvousložková ředidlová
dvousložková ředidlová barva
s velmi vysokým podílem
třeba pečlivě naředit
barva, která se zpracovává
s vysokým podílem pevných
pevných částic s vynikající
v relativně úzkých mezích, velmi snadno a bez problémů částic, která se zpracovává
chemickou a mechanickou
jinak může docházet
velmi snadno a bez problémů odolností, která se musí velmi
k hromadění barvy
pečlivě připravit pro tisk
na tamponu s tendencí
(nesmí být příliš řídká)
k rozmazávání a rozstřikování
a pomalu schne
popřípadě k problémům
se statikou
Tampatech TPT
Tampaflex TPF
je rychlá dvousložková
ředidlová barva s vysokým
podílem pevných částic
a s dlouhou dobou
zpracovatelnosti (až 16
hodin), velmi dobře se
přenáší a její součástí je
velmi dobře zpracovatelná
sada rastrových odstínů
dvousložková ředidlová
barva, kterou je třeba pečlivě
upravit a zpracovávat v
relativně úzkých mezích,
nejlepších výsledků dosahuje
s tvrdým a ostře tvarovaným
tamponem
pozor: neskladovat v
teplotách pod 20 °C!
tužidlo H1 (pomalé)




–
tužidlo H2 (rychlé)

–



tužidlo HT1 (termor.)

–



–
GLH
–
–
–
–
–
–
10:1
10:1
10:1
4:1
3:1
4:1
H1 9:1
H2 4:1
leptané klišé
18–21 μ
18–28 μ
21–28 μ
20–22 μ
20–24 μ
18–22 μ
rastrové klišé
–
–
–
–
–
–
otevřený barevník
10–15 % TPV
10–15 % TPV
nebo TPV 3/TPV
20 % TPV
10–15 % TPV
10–15 % TPV
20 % TPV 6
uzavřený barevník
(< 25 tisků / min.)
10–15 % TPV
10–15 % TPV
20 % TPV
10–15 % TPV
10–15 % TPV
20 % TPV 6
uzavřený barevník
(> 25 tisků / min.)
15 % TPV 2
15 % TPV 2
20 % TPV 2 nebo TPV 3
(jemné detaily)
–
10–15 % TPV 2
20 % TPV 2
nedoporučujeme
25–30 TPV
25–30 % TPV nebo TPV
2 (vyšší rychlosti)
TPY 470 max. 10–15 %
nedoporučujeme
vzhledem k omezené
době zpracovatelnosti
vzhledem k dlouhé době
zpracovatelnosti je
vhodnější než TPU
prozatím
netestováno
antistatická pasta AP
–
–
–
–
–
5–8 %
zlepšovač tisku ES
–
–
–
–
–
max. 1 %
přetiskový lak
–
–
–
–
–
–
poměr barva : tužidlo
poměr lak : tužidlo
rotační tisk
© Překlad původního technického listu MARABU, verze: PM/30.6.2011
SERVIS CENTRUM a.s., Brno
www.sc-brno.cz
[email protected]
+420 541 260 260
Pomocné prostředky pro tamponový tisk
Strana: 4/7
Revize: 20.9.2011
popis
Tamparotaspeed TPRS
Tamparotaspeed TPHF
jednosložková nebo dvousložková
ředidlová barva, která má
přednastavenou viskozitu pro
rotační tisk
jednosložková nebo dvousložková
ředidlová barva, která neobsahuje
halogenová ani aromatické
sloučeniny a má přednastavenou
viskozitu pro rotační tisk
Tampacure TPC
Glasfarbe GL
Maraprop PP
barva vytvrzovaná ultrafialovým
dvousložková ředidlová barva
jednosložková ředidlová barva
světlem a její viskozita se upravuje
s velmi malým rozpětím možností na předupravený i nepředupravený
před tiskem přidáním ředidla, při
zpracování, se kterou docílíme
polypropylén, je spíše houževnatá
tisku se dobře odděluje od tamponu nejlepších výsledků při práci s velmi a vyžaduje proto vyšší naředění než
tvrdým a ostře tvarovaným
jiné typy barev, při tisku se odtrhává
tamponem a s klišé s rastrem
a neusazuje na tamponu
tužidlo H1 (pomalé)

–
–
–
–
tužidlo H2 (rychlé)
–


–
–
tužidlo HT1 (termor.)

–

–
–
GLH
–
–
–

–
10:1,5
10:1
10:1
5:1
20:1
20:1
–
leptané klišé
21–24 μ
21–24 μ
18–22 μ
–
20–23 μ
rastrové klišé
–
–
–

–
otevřený barevník
–
–
10 % TPV 2 nebo TPV
5 % GLTPV nebo TPV 7 nebo
2–5 % antistatické pasty AP
20–25 % PPTPV
uzavřený barevník
(< 25 tisků / min.)
–
–
10 % TPV
5–10 % GLTPV nebo TPV 7
20–25 % PPTPV
uzavřený barevník
(> 25 tisků / min.)
–
–
–
–
10–15 % TPV 2
10–15 % TPV 2
nedoporučujeme vzhledem k
omezené době
zpracovatelnosti
vzhledem k dlouhé době
zpracovatelnosti je vhodnější
než TPU
poměr barva : tužidlo
poměr lak : tužidlo
Continua / Big Wheel
rotační tisk
20–25 % TPV 2
20–25 % TPV
Rotoprint / Mini Wheel
20–25 % TPV 2 nebo TPV 7
20–25 % TPV 2
antistatická pasta AP
–
–
–
–
–
zlepšovač tisku ES
–
–
–
–
–
TPRS 910 + 10 % H1
nebo TPU 910 + 15 % H1
TPHF 910 + 10 % H2
nebo TPT 910 + 25 % H2
–
–
–
přetiskový lak
© Překlad původního technického listu MARABU, verze: PM/30.6.2011
SERVIS CENTRUM a.s., Brno
www.sc-brno.cz
[email protected]
+420 541 260 260
Pomocné prostředky pro tamponový tisk
Strana: 5/7
Revize: 20.9.2011
3.Kryvost
Všechny druhy barev pro tamponový tisk (kromě GL a PP) se dodávají v 17 standardních odstínech systému
Tampacolor. Tento systém barev obsahuje kombinaci krycích a transparentních barevných odstínů a umožňuje tím
i míchání velmi brilantních odstínů. Pokud potřebujeme tisknout krycí barvou na tmavý podklad, existují tyto
možnosti postupu (za cenu mírného snížení brilance):
Vysoce krycí odstíny
Většina barev Marabu pro tamponový tisk (s výjimkou GL, TPC, TPF a TPHF) je doplněna o čtyři vysoce krycí
odstíny. Jsou to:
122 světle žlutá
130 rumělka
152 ultramarín
162 trávově zelená
V software pro míchání barev Marabu-ColorManager MCM jsou uloženy receptury pro odstíny jak krycí, tak
i vysoce krycí se kterými je možné namíchat odstíny podle referenčních vzorníků např. PANTONE, RAL nebo HKS.
Krycí pasta OP 170
Přidáním krycí pasty OP 170 je možné výrazně zvýšit kryvost pestrých odstínů, aniž by došlo k podstatnému
ovlivnění odolnosti proti chemikáliím a mechanickému odírání. Přidáváme maximálně 15 %. Pasta OP 170 není
vhodná do bílých odstínů.
4. Matování barev
Stupeň lesku ředidlových tamponových tiskových barev je možné patřičně snížit přídavkem příslušných pomocných
prostředků.
Matovací pasta ABM
Přidáním 5–20 % matovací pasty ABM do jednosložkových barev můžeme změnit stupeň lesku od lehce
až po výrazně matný. Matování je způsobeno zhrubnutím nebo strukturováním povrchu barvy, který pak působí
snížení odrazivosti dopadajícího světla a tím vyvolává dojem matného vzhledu. Zvyšující se množství pasty ABM
snižuje kryvost a odolnost natisknuté barvy proti otěru. Pro dvousložkové barvy TPU, TPT a GL ani pro barvu
UV-vytvrzovanou TPC používání matovací pasty ABM nedoporučujeme. U těchto barev je nutné použít matovací
prášek MP.
Matovací prášek MP
Pokud je třeba matovat barvu, aniž by docházelo ke ztrátě kryvosti, je možné docílit požadovaného efektu přidáním
univerzálního matovacího prášku MP. Zvláště pro matování dvousložkových barev je prášek MP nezbytný.
Doporučujeme přidání 1 – max. 4 % (u bílé max. 2 %). Důležité je strojní vmíchání prášku do barvy.
5. Zlepšení rozlévání barvy
Všechny typy barev obsahují již v recepturách prostředky pro roztékání barvy, které zabraňují tvorbě bublinek
v barvě při stálém pohybu těrky nebo při příliš silném promíchání barvy. Pokud dochází k problémům s roztékáním
barvy, je to obvykle způsobeno zbytky na povrchu potiskovaného materiálu, které barvu odpuzují. Z hlediska barvy
může být důvodem příliš vysoká viskozita barvy, kterou je možné upravit přidáním ředidla. Pokud nedojde
ke zlepšení, je k dispozici prostředek pro lepší roztékání barvy ES. Tento pomocný prostředek s obsahem silikonu
snižuje povrchové napětí barvy a současně působí proti vzniku pěny. Přidáváme maximálně 1 % (je třeba navážit).
Při přidání většího množství mohou vznikat problémy s adhezí barvy při přetiskování.
© Překlad původního technického listu MARABU, verze: PM/30.6.2011
SERVIS CENTRUM a.s., Brno
www.sc-brno.cz
[email protected]
+420 541 260 260
Pomocné prostředky pro tamponový tisk
Strana: 6/7
Revize: 20.9.2011
6. Statické náboje
Na nepolární a na statiku citlivé plasty jako je např. polystyrén doporučujeme přidání 10–15 % pasty AP do barvy.
Pasta snižuje „houževnatost“ tiskové barvy a současně působí proti statice polárními ředidly, která jsou v ní
obsažena.
7. Zlepšovače adheze
Polyolefiny jako polyetylen (PE) a polypropylen (PP) musí být před tiskem upraveny, aby vůbec barva na podkladu
držela. Výjimkou je polypropylen, při použití barvy Maraprop PP. Vedle tradičních metod předúpravy jako korona,
případně ožeh plynovým plamenem, je pro polypropylén k dispozici speciální prostředek Primer P 2.
Primer P2
Tento speciální přípravek se nanáší ručně hadříkem nebo stříkací pistolí celoplošně a povrch polypropylenu před
tiskem. Po zaschnutí je možné tisknout na polypropylen jednosložkovou nebo dvousložkovou barvou. Je třeba dbát
na to, aby mezi touto předúpravou a tiskem neuběhlo více času než 1–2 dny.
HM6067200R#
Nový zlepšovač tisku a přídržnosti HM6067200R# je univerzální pomocný prostředek vhodný pro všechny
tamponové barvy kromě GL. Zlepšuje přenos barvy z tamponu na podklad a přídavek 3–5 % (max. 10 %) také řeší
problémy s přídržností. Je třeba před použitím provést odpovídající zkoušky.
8. Čištění před tiskem
Mnohé materiály, jako např. PVC nebo práškově i za mokra lakované podklady, jsou na povrchu neviditelně
znečistěny aditivy a změkčovadly. To znamená, že místo přímo na potiskovaný materiál tiskneme barvu na určitý
druh separační vrstvy. To bývá často důvodem špatné adheze barvy.
Čistič na plachty PLR
Tímto jemným čističem na bázi alkoholu je možné hadrem očistit nečistoty na povrchu potiskovaných materiálů.
Tím se často výrazně zlepší přídržnost barev. Hadr je nutné dostatečně často měnit, aby nedocházelo místo
k čištění pouze k dalšímu roztírání.
9. Tužidla
Existují typy barev, které je možné zpracovávat jako jednosložkové nebo dvousložkové. U těchto univerzálních
barev je možné zlepšit přilnavost barev na obtížně potiskovaných podkladech přidáním tužidla a případně zvýšit
chemickou i mechanickou stálost. V případě použití dvousložkových barev musí být tužidlo přidáno vždy. Při tom je
důležité počítat s tím, že přidáním tužidla omezíme zpracovatelnost barvy na 8–16 hodin (kromě tužidla HT 1). Pro
různé druhy barev Marabu existují různá tužidla:
Tužidlo H1
Tužidlo H1 je alifatický polyisokyanát, který reaguje při pomalejším sušení a delší době zpracovatelnosti tak,
že vytváří relativně pružný barvový film, který lze použít dlouhodobě venku, aniž by docházelo ke žloutnutí.
Tužidlo H2
Tužidlo H2 je aromatický polyisokyanát, který vytváří s barvou tvrdý a křehký barvový film, avšak schne velmi
rychle. Doba zpracovatelnosti je kratší. Tužidlo H2 žloutne při silném působení UV světla, což může být viditelné
u laků, bílé a světlých odstínů.
© Překlad původního technického listu MARABU, verze: PM/30.6.2011
SERVIS CENTRUM a.s., Brno
www.sc-brno.cz
[email protected]
+420 541 260 260
Pomocné prostředky pro tamponový tisk
Strana: 7/7
Revize: 20.9.2011
Tužidlo HT1
Toto teplotně aktivní tužidlo reaguje s pojivem použité barvy pouze při sušení v peci při 150 °C po dobu 30 minut.
Tužidlo HT1 lze použít místo tužidel H1 nebo H2 ve stejném poměru. Velkou výhodou je doba zpracovatelnosti
barvy s tužidlem – 6 měsíců.
Pozor: Tužidlo HT1 lze použít pouze na teplotně odolné materiály.
Tužidlo GLH
Toto tužidlo je specifické pro určitou barvu – barvu GL a nelze jej doporučit do žádného jiného druhu barvy.
Poznámky k tužidlům:
Obecně platí, že tužidla jsou citlivá na vlhkost. Proto je důležité, aby sušení barvy v prvních 24 hodinách probíhalo
pokud možno při nízké vlhkosti. Jinak mohou části tužidla reagovat s vlhkostí místo s barvou. Také skladování
nádob s tužidly musí být zajištěno tak, aby byla vyloučena vlhkost (tubu nebo plechovku je vždy potřeba dobře
uzavřít). Dále je třeba počítat s tím, že u všech dvousložkových barev závisí stupeň zesíťování (tužidla
s kmenovým lakem) a tím i konečná mechanická a chemická odolnost natištěné barvy na teplotě. Nejlepší stálosti
barvy docílíme sušením s použitím vyšší teploty ihned po tisku – 30 minut při 150 °C.
Dvousložkové systémy je možné sušit i při pokojové teplotě. Dokonalé zesíťování barvy trvá pak 7–10 dní, při
případně nižší stálosti. Na obtížných podkladech jako sklo, některé kovy nebo termosety a při vysokých nárocích
na např. odolnost při mytí v myčce nádobí může být sušení v peci nezbytné.
10. Shrnutí
Obecně vzato obsahují tamponové barvy všechna důležitá aditiva. Modifikování barev pomocnými a přídavnými
prostředky je tedy potřebné pouze v relativně vzácných případech. Existuje mnoho možností, jak přizpůsobit barvu
tiskovým podmínkám, ale rovněž tak mnoho rizik, že tím vlastnosti barvy zhoršíme. Pomocné prostředky mění
částečně nebo výrazně vlastnosti barvy, proto je vždy nutné provést před tiskem nákladu zkoušky.
Tato informace by vám měla poskytnout vodítko pro případ nutnosti přizpůsobit barvu. Promyšlený a odpovědný
postup s pomocnými a přídavnými prostředky a použití váhy jsou vždy nutným předpokladem.
© Překlad původního technického listu MARABU, verze: PM/30.6.2011
SERVIS CENTRUM a.s., Brno
www.sc-brno.cz
[email protected]
+420 541 260 260
Download

Pomocné prostředky pro tamponový tisk