NÁVOD K OBSLUZE
TELIUM IWL & ICT
OBSAH
1. Všeobecné informace
1.1.Terminál..................................................................................................................................... 3
1.2.
Výměna papírových rolí............................................................................................................. 4
2.
Administrace
2.1.
Kontrola připojení / Test linky................................................................................................... 5
2.2.Uzávěrka.................................................................................................................................... 6
2.3.Mezisoučet.................................................................................................................................8
2.4. Kopie potvrzenky....................................................................................................................... 9
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6. 3.7.
3.8. 3.9.
3.10. 3.11.
3.12.
3.13.
Transakce
Platební karty s elektronickým inkasním vyúčtováním (ELV)................................................. 10
Platební karty a kreditní karty (EMV)....................................................................................... 11
Bezkontaktní platby (NFC - volitelná možnost).......................................................................12
Zadání platebního příkazu přes e-mail / telefonem - MOTO (volitelná možnost).................13
Připsání částky ve prospěch kreditní karty (Návrat)................................................................ 14
Předautorizace kreditní kartou (volitelná možnost)................................................................15
Dokončení předautorizace......................................................................................................... 16
Zrušení předautorizace..............................................................................................................17
Účtování s autorizačním kódem................................................................................................18
Dodatečné zaúčtování spropitného - TIP (volitelná možnost)................................................19
Stornování poslední transakce..................................................................................................20
DCC (Dynamic Currency Conversion - volitelná možnost)........................................................21
Tax Free (volitelná možnost).....................................................................................................22
4. Ostatní
4.1. FAQ (často kladené dotazy).......................................................................................................25
4.2. Ochranné prvky ke kreditním a debetním kartám................................................................... 26
4.3.PartnerNet................................................................................................................................. 28
4.4. Ke stažení...................................................................................................................................29
4.5. Seznam ohlašovacích (RC) kódů............................................................................................... 30
4.6. Poznámky / čistící karta............................................................................................................ 31
Verze 2, G.Engetsberger, stav červen 2013
2/32
www.hobex.cz
Všeobecné informace
1.1.Terminál
9
10
1
8
2
7
3
6
5
* Tento ovládací panel je u
zařízení typu IWL a ICT
odlišný, proto jsou obě části
popsány samostatně.
4
Ovládací panel IWL:
F1
F2
[F1] Nákup
www.hobex.cz
Terminal:
(1) Přihrádka na papír
(2) Čtečka magnetických
proužků
(3)Klávesnice
(4)
tlačítko (potvrdit)
(5)
tlačítko (oprava)
(6) Čipová čtečka
(7)
tlačítko (přerušit)
(8) [F] tlačítko
(9) Ovládací panel*
(10)Displej
Ovládací panel ICT:
F3
F4
[F2] Tlačítko
F1
F2
[F3] Tlačítko
F3
F4
[F4] Menu
3/32
Všeobecné informace
1.2.Výměna papírových rolí
Terminál je vybaven tepelnou tiskárnou, která zajišťuje snadnou manipulaci. Při výměně
papírových rolí dejte pozor na to, že se jedná o termopapír. Jste-li zákazníkem hobex, je nutné
z právních důvodů používat papírové role hobex s potiskem na zadní straně.
1. Zvedněte výkyvný uzávěr nahoru a kryt sklopte směrem dozadu,
abyste jej mohli otevřít.
2. Zbytky papírové role vyjměte a vyhoďte do odpadu.
3. Papírovou roli vložte tak, jak je znázorněno na obrázku.
4. 1 až 2 cm papíru nechte vyčnívat ven, kryt jemným přitlačením
zavřete.
Upozornění: papírové role hobex lze objednat telefonicky nebo přes PartnerNet hobex a jsou
zaručeně bez obsahu bisfenolu A.
Při skladování v souladu s podmínkami uskladnění termopapíru, tzn. při prostorové teplotě 18
°C – 25 °C, relativní vlhkosti vzduchu maximálně 40 - 60 % a zajištění ochrany před světlem,
je zaručena čitelnost písma minimálně 7 let.
Životnost termopapíru ovlivňují mimo jiné následující faktory:
- Dlouhodobější působení teplot vyšších než 40 °C nebo přímé sluneční záření
- Dlouhodobější uskladnění ve vlhkém nebo mokrém prostředí
- Kontakt se změkčovadly (jsou obsažena ve fóliích z PVC, obalech na spisy, atd.)
- Kontakt s oleji, tuky, alkoholem nebo agresivními chemikáliemi
4/32
www.hobex.cz
ADMINISTRACE
2.1.
Kontrola připojení / Test linky
Na základě kontroly připojení (Test linky) lze zjistit, zda je možné navázat spojení mezi terminálem a výpočetním střediskem.
1. Stiskněte menu [F4]
2. Tlačítkem [F2] zvolte „Admin“ a
stiskněte nebo stiskněte tlačítko [2]
3. Tlačítkem [F2] zvolte „Test linky“ a
stiskněte nebo stiskněte tlačítko [0]
4. Terminál provede kontrolu připojení
5. Následuje tisk dokladu. Je-li zde vytištěn text „Resp: 007 Admin
Tx povolen“, kontrola proběhla úspěšně.
www.hobex.cz
5/32
ADMINISTRACE
2.2.Uzávěrka
Pomocí funkce Uzávěrka bude uveden seznam všech transakcí, které byly provedeny od posledního ukončeného dne, a seznam účetních záznamů bude znovu nastaven na nulu.
Tato funkce může být dle přání provedena i automaticky. Další informace o možnostech automatického ukončení dne vám poskytneme na telefonní lince technické podpory hobex.
1. Stiskněte menu [F4]
2. Tlačítkem [F2] zvolte „Admin“ a
stiskněte nebo stiskněte tlačítko [2]
3. Tlačítkem [F2] zvolte „Uzávěrka“ a
stiskněte nebo stiskněte tlačítko [2]
4. Terminál nyní provede funkci Konec dne a převede doposud
nepřevedené elektronické inkasní platby
5. Proběhne tisk dokladu.
6/32
www.hobex.cz
ADMINISTRACE
2.2.Uzávěrka
Na své uzávěrce najdete následující části:
1. Počet, jednotlivé souhrnné částky a mezisoučet všech
transakcí realizovaných s debetními kartami (jako např.:
Maestro nebo VPay) od poslední uzávěrky
2. Počet, jednotlivé souhrnné částky a mezisoučet všech
transakcí realizovaných s kreditními kartami (jako např.:
Visa, Mastercard, JCB, Diners nebo American Express) od
poslední uzávěrky
3. Celkový počet a celková částka všech transakcí realizovaných od poslední uzávěrky
4. Informaci „Součty souhlasí“ ,jestliže funkce Uzávěrka
proběhla úspěšně.
DŮLEŽITÉ:
Bez správně provedené funkce Uzávěrka, nemůže hobex
dále zpracovat zde obsažené transakce, resp. je nemůže
postoupit k realizaci převodu. Je nutné dbát na bezchybné provedení této funkce!
www.hobex.cz
7/32
ADMINISTRACE
2.3.Mezisoučet
Pomocí funkce Mezisoučet bude vytištěn seznam všech transakcí realizovaných od poslední
uzávěrky. Seznam účetních záznamů však nebude, na rozdíl od funkce Uzávěrka, nastaven
na nulu. Tzn., že budou i u dalšího mezisoučtu, (pokud nebude mezitím provedena uzávěrka,
uvedeny transakce, které byly vypsány na předešlém mezisoučtu.
1. Stiskněte menu [F4]
2. Tlačítkem [F2] zvolte „Admin“ a
stiskněte nebo stiskněte tlačítko [2]
3. Tlačítkem [F2] zvolte „Mezisoučet“ a
stiskněte nebo stiskněte tlačítko [1]
4. Terminál nyní provede funkcí “Mezisoučet“
5. Proběhne tisk dokladu.
8/32
www.hobex.cz
ADMINISTRACE
2.4.Kopie potvrzenky
Kopii potvrzenky lze vytvořit pouze z posledního vytištěného dokladu. K nim patří i doklad o
stornování, ukončení dne nebo kontrole připojení.
1. Stiskněte menu [F4]
2. Tlačítkem [F2] zvolte „Kopie potvrzenky“ a
stiskněte nebo stiskněte tlačítko [0]
3. Proběhne tisk dokladu.
www.hobex.cz
9/32
TRANSAKCE
3.1.Platební karty s elektronickým
inkasním vyúčtováním (ELV)
Tato funkce je povolena, jestliže ID terminálu začíná symbolem „AHE“.
Prostřednictvím této funkce lze provádět výhradně transakce platebními kartami z Rakouska a Německa.
1. Kartu protáhněte čtečkou magnetických proužků,
magnetický proužek směřuje k terminálu
2. Zadejte částku v halířích
(pro 25,00 Kč zadejte 2500)
stiskněte
3. Proběhne tisk dokladu pro prodejce
Nechte jej podepsat zákazníkem
Podpis zákazníka porovnejte s podpisem na zadní straně karty
Podpisy musí být shodné
4. Tlačítkem [F2] zvolte jazyk (CZ = čeština, EN = angličtina)
stiskněte za účelem vytisknutí dokladu pro zákazníka
nebo
stiskněte v případě, že nechcete doklad vytisknout
10/32
www.hobex.cz
TRANSAKCE
3.2.Platební karty a kreditní karty EMV
U transakcí prováděných platebními nebo kreditními kartami postupujte podle následujících
bodů.
1. Kartu vsuňte do čipové čtečky
Čip karty směřuje dopředu a nahoru
2. Zadejte částku v halířích
(pro 25,00 Kč zadejte 2500)
stiskněte
3. Majitel karty zadá PIN (pokud je potřeba, terminál upozorní na
zadání)
stiskněte
4. Pro úspěšnou realizaci transakce bez PIN kódu musí zákazník na
příslušný řádek podepsat doklad pro prodejce.
Podpis zákazníka porovnejte s podpisem na zadní straně karty
Podpisy musí být shodné
5. Tlačítkem [F2] zvolte jazyk (CZ = čeština, EN=anglicky)
stiskněte za účelem vytisknutí dokladu pro zákazníka
nebo
stiskněte v případě, že nechcete doklad vytisknout
www.hobex.cz
11/32
TRANSAKCE
3.3.Bezkontaktní platby (NFC - volitelná možnost)
Karty NFC (Near Field Communication) jsou vybavené funkcí pro bezkontaktní platby.
Transakce NFC lze realizovat pouze na terminálech určených ke zpracování karet NFC . Jsouli transakce NFC terminálem podporovány, lze při jejich realizaci postupovat následujícím
způsobem.
1. Stiskněte tlačítko [F1]
2. Zadejte částku v halířích
(pro 25,00 Kč zadejte 2500)
stiskněte
3. Přidržte kartu NFC směrem k symbolu NFC ve vzdálenosti 1 až 2 cm
než se rozsvítí všechny kontrolky LED a zazní signalizační tón.
4. Majitel karty zadá PIN (pokud je potřeba, terminál upozorní na
zadání)
stiskněte
5. Tlačítkem [F2] zvolte jazyk (CZ = čeština, EN=anglicky)
stiskněte za účelem vytisknutí dokladu pro zákazníka
nebo
stiskněte v případě, že nechcete doklad vytisknout
UPOZORNĚNÍ:
Při opakovaném použití karty NFC může být vyžadováno PIN.
12/32
www.hobex.cz
TRANSAKCE
3.4.Zadání platebního příkazu přes e-mail /
telefonem - MOTO (volitelná možnost)
Manuální transakce lze provádět pouze kreditní kartou.
K tomu je potřeba: číslo kreditní karty, datum ukončení platnosti karty a popřípadě i kód
CVC2/CVV2 (toto 3místné číslo najdete na zadní straně karty vedle podpisového řádku).
Respektujte právní podmínky uvedené ve smlouvě o používání karet na dálku.
1. Stiskněte tlačítko [F1]
2. Zadejte částku v halířích
(pro 25,00 Kč zadejte 2500)
stiskněte
3. Stiskněte [F] pro manuální zadání
4. zadejte číslo karty
stiskněte
5. Zadejte datum ukončení platnosti ve formátu MMRR
stiskněte
6. Zadejte kód CVC2/CVV2 (toto 3místné číslo najdete na zadní
straně karty vedle podpisového řádku)
stiskněte
7. Tlačítkem [F2] zvolte jazyk (CZ = čeština, EN=anglicky)
stiskněte za účelem vytisknutí dokladu pro zákazníka
nebo
stiskněte v případě, že nechcete doklad vytisknout
www.hobex.cz
13/32
TRANSAKCE
3.5.Připsání částky ve prospěch kreditní karty (Návrat)
Připsání částky ve prospěch kreditní karty smí být realizováno pouze tehdy, jestliže byla
předcházející platba, jejíž částka má být na kartu připsána, provedena přes tuto kreditní kartu.
1. Stiskněte menu [F4]
2. Tlačítkem [F2] zvolte „Transakce“ a
stiskněte nebo stiskněte tlačítko [1]
3. Tlačítkem [F2] zvolte „Návrat“ a
stiskněte nebo stiskněte tlačítko [2]
4. Zadejte částku v halířích
(pro 25,00 Kč zadejte 2500)
stiskněte
5. Vložte kartu nebo stiskněte
[F] pro manuální zadání čísla karty
6. Tlačítkem [F2] zvolte jazyk (CZ = čeština, EN=anglicky)
stiskněte za účelem vytisknutí dokladu pro zákazníka
nebo
stiskněte v případě, že nechcete doklad vytisknout
14/32
www.hobex.cz
TRANSAKCE
3.6.Předautorizace kreditní kartou (volitelná možnost)
Při předautorizaci je částka před realizací skutečné transakce „rezervována“. Je tak zajištěno,
že bude tato částka při konečné transakci v každém případě k dispozici. Předběžná autorizace
je platná po určitou dobu (max. 30
dnů) a poté automaticky zaniká. V rámci tohoto časového intervalu lze konečnou transakci
kdykoli zrealizovat.
1. Stiskněte menu [F4]
2. Tlačítkem [F2] zvolte „Předaut. menu“ a
stiskněte nebo stiskněte tlačítko [4]
3. Tlačítkem [F2] zvolte „Předautorizace“
stiskněte nebo stiskněte tlačítko [0]
4. Zadejte částku v halířích
(pro 25,00 Kč zadejte 2500)
stiskněte
5. Vložte kartu nebo stiskněte
[F] pro manuální zadání čísla karty
6. Tlačítkem [F2] zvolte jazyk (CZ = čeština, EN=anglicky)
stiskněte za účelem vytisknutí dokladu pro zákazníka
nebo
stiskněte v případě, že nechcete doklad vytisknout
DŮLEŽITÉ:
Doklad o předautorizaci uschovejte. Rezervační číslo uvedené na
tomto dokladu je potřeba pro dokončení předautorizace i pro její
stornování.
www.hobex.cz
15/32
TRANSAKCE
3.7.Dokončení předautorizace
Dokončením předautorizace bude s konečnou platností zaúčtována transakce, k níž byla
provedena předběžná autorizace. Výše transakce smí překročit částku předběžné autorizace
maximálně o 20 %.
1. Stiskněte menu [F4]
2. Tlačítkem [F2] zvolte „Předaut. menu“ a
stiskněte nebo stiskněte tlačítko [4]
3. Tlačítkem [F2] zvolte „Dokončení P-AUT“ a
stiskněte nebo stiskněte tlačítko [1]
4. Zadejte částku v halířích
(pro 25,00 Kč zadejte 2500)
stiskněte
5. Zadejte rezervační číslo (viz doklad o provedení autorizace)
stiskněte
6. Tlačítkem [F2] zvolte jazyk (CZ = čeština, EN=anglicky)
stiskněte za účelem vytisknutí dokladu pro zákazníka
nebo
stiskněte v případě, že nechcete doklad vytisknout
DŮLEŽITÉ:
Teprve po dokončení předautorizace bude autorizovaná částka
připsána na účet.
16/32
www.hobex.cz
TRANSAKCE
3.8.Zrušení předautorizace
Prostřednictvím funkce “Zrušení P-AUT“ lze na terminálu stornovat předautorizaci.
1. Stiskněte menu [F4]
2. Tlačítkem [F2] zvolte „Předaut.menu“ a
stiskněte nebo stiskněte tlačítko [4]
3. Tlačítkem [F2] zvolte „Zrušení P-AUT“ a
stiskněte nebo stiskněte tlačítko [2]
4. Zadejte rezervační číslo (viz doklad o provedení autorizace)
stiskněte
5. Tlačítkem [F2] zvolte jazyk (CZ = čeština, EN=anglicky)
stiskněte za účelem vytisknutí dokladu pro zákazníka
nebo
stiskněte v případě, že nechcete doklad vytisknout
www.hobex.cz
17/32
TRANSAKCE
3.9.Účtování s autorizačním kódem
Může se stát, že transakce prováděná kreditní kartou nebude ihned schválena. Namísto toho
vyžaduje banka, která kartu vydala, telefonickou autorizaci. Následující kroky je nutné provést,
jestliže je na dokladu uvedena informace „Volejte schvalovací službu“ a „Neúspěšná transakce“.
V tomto případě zavolejte autorizační telefonické centrum příslušné
bankovní instituce, která kartu vydala (viz zadní strana této příručky)
a požádejte o uvedení autorizačního kódu pro vaši transakci.
Pokud obdržíte platný autorizační kód, postupujte následovně:
1. Znovu spusťte transakci
2. Toto hlášení potvrďte
stisknutím
3. Zadejte autorizační kód
stiskněte
4. Tlačítkem [F2] zvolte jazyk (CZ = čeština, EN=anglicky)
stiskněte za účelem vytisknutí dokladu pro zákazníka
nebo
stiskněte v případě, že nechcete doklad vytisknout
18/32
www.hobex.cz
TRANSAKCE
3.10.Dodatečné zaúčtování spropitného
- TIP (volitelná možnost)
Jestliže zákazník na příslušný řádek dokladu uvedl výši spropitného, lze prostřednictvím této
funkce částku spropitného dodatečně zaúčtovat.
Při dodatečném zaúčtování lze jako spropitné přičíst maximálně 20% původní částky.
1. Stiskněte menu [F4]
2. Tlačítkem [F2] zvolte „Transakce“ a
stiskněte nebo stiskněte tlačítko [1]
3. Tlačítkem [F2] zvolte „Úprava spropit.“ a
stiskněte nebo stiskněte tlačítko [4]
4. Tlačítkem [F2] zvolte rezervační číslo (toto číslo najdete na
dokladu prodejce jako zaúčtování TIP)
stiskněte
5. Bude zobrazena původní částka zaúčtování TIP
Zadejte novou celkovou částku (původní částka + spropitné) (pro
25,00 Kč zadejte 2500)
stiskněte
6. Tlačítkem [F2] zvolte jazyk (CZ = čeština, EN=anglicky)
stiskněte za účelem vytisknutí dokladu pro zákazníka
nebo
stiskněte v případě, že nechcete doklad vytisknout
DŮLEŽITÉ:
Řádek na dokladu o provedení transakce určený pro uvedení spropitného je k dispozici pouze tehdy, je-li funkce aktivována.
www.hobex.cz
19/32
TRANSAKCE
3.11.Stornování poslední transakce
Stornovat lze pouze poslední realizovanou transakci. Dřívější transakce NELZE stornovat.
Ani po ukončení dne nelze stornovat dříve provedené transakce.
1. Stiskněte menu [F4]
2. Tlačítkem [F2] zvolte „Transakce“ a
stiskněte nebo stiskněte tlačítko [1]
3. Tlačítkem [F2] zvolte „Storno“ a
stiskněte nebo stiskněte tlačítko [1]
4. Porovnejte datum čas a schvalovací číslo dokladu, který má být
stornován
stiskněte pro provedení storna
stiskněte pro přerušení procesu
5. Tlačítkem [F2] zvolte jazyk (CZ = čeština, EN=anglicky)
stiskněte za účelem vytisknutí dokladu pro zákazníka
nebo
stiskněte v případě, že nechcete doklad vytisknout
20/32
www.hobex.cz
TRANSAKCE
3.12.DCC (Dynamic currency conVersion - volitelná možnost)
Tato funkce je povolena, jestliže ID vašeho terminálu začíná znaky „AHD“ nebo „AHED“.
Funkce „DCC“ umožňuje zákazníkům z 25 vybraných zemí, platit v jejich domácí měně.
Akceptované karty jsou identifikovány automaticky a výběr měny je zobrazen v nabídce.
1. Vsuňte kartu do čipové tečky
Čip na kartě směřuje dopředu a nahoru
2. Zadejte částku v halířích
(pro 25,00 Kč zadejte 2500)
stiskněte
3. Tlačítkem
stiskněte
[F2] a
[F3] zvolte měnu (cizí měna nebo CZK)
4. Majitel karty zadá PIN (pokud je potřeba, terminál upozorní na
zadání) – v opačném případě je nutné podepsat platební potvrzenku
stiskněte
5. Tlačítkem [F2] zvolte jazyk (CZ = čeština, EN=anglicky)
stiskněte za účelem vytisknutí dokladu pro zákazníka
nebo
stiskněte v případě, že nechcete doklad vytisknout
UPOZORNĚNÍ / VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA:
• V případě transakcí v cizí měně musí zákazník akceptovat jiný přepočetní kurz, než
jaký byl v den realizace platby kartou. Při platbě v domácí měně je použit aktuální
denní kurz.
• Při transakci v cizí měně zpravidla vybírá banka, která kartu vydala, dodatečné
poplatky (poplatek za směnu).
• Majitel karty při transakci DCC ihned vidí skutečnou konečnou částku ve své domácí
měně.
www.hobex.cz
21/32
TRANSAKCE
3.13.Tax free (volitelná možnost)
Tato funkce je povolena, jestliže ID vašeho terminálu začíná znaky „AHT“ nebo „AHET“.
Funkce „Tax Refund“ umožňuje zákazníkům ze zemí mimo EU vrácení DPH.
1. Stiskněte menu [F4]
2. Tlačítkem [F2] zvolte „Transakce“ a
stiskněte nebo stiskněte tlačítko [1]
3. Tlačítkem [F2] zvolte „Tax Refund“ a
stiskněte nebo stiskněte tlačítko [5]
4. Částku za zboží zadejte v halířích (respektujte daňovou sazbu!)
(pro 25,00 Kč zadejte 2500)
stiskněte
5. Zadejte číslo účtenky
stiskněte
5. Tlačítkem [F2] zvolte jazyk (CZ = čeština, EN=anglicky)
stiskněte za účelem vytisknutí dokladu pro zákazníka
nebo
stiskněte v případě, že nechcete doklad vytisknout
UPOZORNĚNÍ:
Doklad Tax Free musí být kompletně vyplněn! (viz str. 24)
22/32
www.hobex.cz
TRANSAKCE
3.13.Tax free (volitelná možnost)
Informace o systému vracení DPH Premier Tax Free – přímá telefonní linka: 800189475
Premier Tax Free je systém sloužící k vracení DPH turistům, jejichž
trvalé bydliště je mimo EU.
Tento systém vracení DPH odpovídá v souvislosti s prodejem zboží,
poskytováním služeb a vracení DPH daňovému zákonu v Rakousku a
Evropské unii. Tento systém byl schválen daňovými úřady.
Turista může při zakoupení zboží odevzdat řádně vyplněný a celním
úřadem orazítkovaný doklad k vrácení DPH v místě vyplacení Premier
Tax Free a zde si vracenou částku vyzvednout.
Premier Tax bude prodejci pravidelně zasílat podrobné vyúčtování
vrácené DPH ze všech vyplacených dokladů. Vrácená částka musí být
do sedmi dnů převedena na účet Premier Tax Free, pokud k tomu
není zadán inkasní příkaz.
K tomu, aby bylo turistům umožněno vrácení DPH, musí být splněna
následující kritéria:
• Turista nesmí mít trvalý pobyt v rámci EU.
• Zboží musí být do tří měsíců po zakoupení vyvezeno z EU.
• Vyvezení zboží musí být potvrzeno celním úřadem a doklad musí
být opatřen razítkem a datem.
• Platí pro Českou republiku:
Hrubá prodejní cena za zboží s 15% a 21% musí přesahovat celkovou částku 2 000,-Kč.
www.hobex.cz
23/32
TRANSAKCE
3.13.
Tax free (volitelná možnost)
1. Logo Premier Tax Free a informace o prodejci
2. Seznam všech dílčích částek v rámci vyúčtování
3. Jméno, adresa, číslo osobního dokladu kupujícího
4. Podpis kupujícího a prodejce
5. Tuto část vyplní celní úřad
24/32
www.hobex.cz
OSTANÍ
4.1.
FAQ (často kladené dotazy)
FAQ (často kladené dotazy)
1. Chyba připojení (RC 999)
První krok, který se za účelem odstranění této chyby provede, je opětovné spuštění terminálu. K tomu je nutné delší dobu přidržet současně obě tlačítka + [.]. Jestliže po opětovném
spuštění úspěšně proběhne kontrola připojení (viz str. 5), byla porucha resetováním
odstraněna.
Jestliže porucha připojení přetrvává, je nutné zkontrolovat řádné zapojení kabelů terminálu.
Pokud není problém ani po této kontrole odstraněn, kontaktujte technickou telefonní linku
(telefonní číslo je uvedeno na zadní straně tohoto návodu nebo na terminálu).
2. „Vybrat nižší částku“ (RC 076)
Jestliže se na displeji zobrazí toto hlášení, existují dvě příčiny. Byl překročen limit na kartě.
Může se přitom jednat o limit na jednotlivý nákup, denní nebo měsíční limit, nebo na účtu
zákazníka není k dispozici dostatečná částka.
Karetní limity přiděluje banka, která kartu vydala.
3. „Zavolej schvalovací službu“ (RC 101, 102, atd.)
Toto hlášení slouží jako bezpečnostní dotaz banky, která kartu vydala. Zde je nutné zavolat
na telefonní číslo uvedené na dokladu a vyžádat si schvalovací kód. Další postup je popsán na
straně 18. Všechna telefonní čísla schvalovací služby najdete na zadní straně tohoto návodu.
V tomto okamžiku ještě není z karty zákazníka odečtena žádná platba.
4. Rozdíl v celkových částkách
Rozdíl v celkových částkách na uzávěrce znamená, že se u jedné nebo více transakcí či převodů
vyskytl problém. Tento případ může nastat, jestliže například kartu při vyúčtování příliš brzy
vytáhnete z terminálu, nebo bude provedena aktualizace terminálu bez předešlé uzávěrky.
Na konečném dokladu uzávěrky je uvedena celková částka terminálu a z centrálního počítače.
Shoduje-li se celková částka z centrálního počítače s doklady vyúčtovanými v daný den, byla
uzávěrka provedena správně.
Pokud tomu tak není, kontaktujte naši zákaznickou službu (telefonní číslo je uvedeno na
zadní straně tohoto návodu nebo na terminálu)
www.hobex.cz
25/32
OSTANÍ
4.2.Ochranné prvky ke kreditním a debetním kartám
Důležité informace a parametry kreditních a debetních karet
Čip chráněný proti padělání
obsahuje data vztahující se ke
kartě.
Všechna čísla Master Card
začínají pětkou a jsou 16místná
(rozdělená do 4 skupin à
4-4-4-4 číslice).
První čtyři číslice vyraženého
čísla karty se musí shodovat s
číslem vytištěným pod nimi.
Hologram na kartě Master Card znázorňuje v
podobě trojrozměrného obrázku dvě překrývající
se zeměkoule s vyznačenými kontinenty, které při
nachýlení karty působí, jako by se pohybovaly. Hologram je integrován v kartě.
Datum ukončení platnosti karty.
Jméno majitele karty
Magnetický proužek
V podpisovém řádku jsou
natisknuté pouze poslední čtyři
číslice čísla karty a za nimi pak
třímístný kóde CVC (Card Verification Code).
Podpisový řádek je integrován v
kartě a je vyroben z chemického
papíru, který umožní snadné
rozpoznání jakékoli manipulace.
Měli byste se vyvarovat uložení/uchování čísla karty, majitele karty
a data ukončení platnosti mimo terminál hobex, neboť tento postup
je povolen pouze za dodržení přísných podmínek (PCI DSS) a každý
rok je k tomu vyžadován doklad o zabezpečení. Uložení magnetického proužku nebo kódu CVC je zakázáno. Ten, kdo si samovolně uloží
údaje z karty, musí v případě ztráty dat počítat s vysokou peněžní
pokutou stanovenou organizací vydávající kreditní kartu!
26/32
www.hobex.cz
OSTANÍ
4.2.Ochranné prvky ke kreditním a debetním kartám
Visa:
1. Logo Visa Logo musí být vytisknuté na přední straně. Při UV
záření je viditelný znak „V“.
2. Na kartě musí být umístěn hologram, který musí být při
nachýlení karty zřetelně viditelný.
3. Podpisový řádek na zadní straně musí být opatřen podpisem.
4. První čtyři číslice u čísla karty se musí shodovat s číslem,
které je natisknuté pod nimi.
Karta Maestro:
1. Na přední straně se nachází elektromagnetický čip.
2. Všechny karty Maestro musí mít na přední nebo zadní
straně natisknuté logo Maestro.
3. Název banky, která kartu vydala, je natisknutý nahoře vlevo.
4. Číslo karty nesmí být provedeno reliéfní ražbou. Design karty
může být horizontální nebo vertikální.
5. Každá karta Maestro musí být na zadní straně opatřena
podpisem.
Karta V-Pay:
1. Na přední straně se nachází elektromagnetický čip.
2 Všechny karty V-Pay musí mít na přední straně uvedené logo
V-Pay.
3. Na každé kartě V-Pay je na přední straně natisknutý
bezpečnostní, který je viditelný při UV světle.
4. Číslo karty nesmí být provedeno reliéfní ražbou. Design karty
může být horizontální nebo vertikální.
5. Podpisový řádek na zadní straně je volitelnou možností.
Vydávány jsou i karty bez podpisového řádku.
6. Karty V-Pay jsou vždy vybavené magnetickým proužkem.
www.hobex.cz
27/32
OSTANÍ
4.3.PartnerNet
V rámci PartnerNet mají partneři hobex možnost zjistit stav svých obratů, převodů a
otevřených položek. Bod menu „Faktury“ dále nabízí možnost zjištění výše ročních provozních
poplatků a měsíčních vyúčtování disážia.
Po zadání smluvních dat a jejich předání hobex obdržíte e-mailem zprávu, v níž bude uvedeno
heslo PartnerNet. Pokud vám toto heslo nebude doručeno, kontaktujte nás (tel. –+420 221
966 300).
Jakmile e-mailem obdržíte přístupová data, klikněte v menu na stránce www.hobex.cz na
„Servis“ a „PartnerNet“. Zde zadejte své identifikační jméno (nazývané také číslo VU) a heslo a klikněte na odkaz „Přihlásit“. Poté vstoupíte na úvodní stránku PartnerNet.
Podrobný návod najdete na www.hobex.cz pod odkazem „Servis“ a „Stahování z Internetu“.
28/32
www.hobex.cz
OSTANÍ
4.4
Ke stažení
Za účelem podpory při realizaci plateb prostřednictvím kreditních a debetních karet jsme sestavili směrnice pro realizaci plateb kartou. Tyto směrnice si pozorně přečtěte. Jsou shrnutím
důležitých bodů podmínek „Smlouvy pro realizaci plateb platebními kartami“.
Na stránce s nabídkou dokumentů ke
stažení jsou dva nadpisy. První nadpis
nabízí veškeré dokumenty týkající se
návodu k obsluze (Partnernet, webový
terminál, terminály atd.), a vysvětlivky
k nejčastějším poruchám v různých
jazycích.
Druhý nadpis „Ostatní informace“ obsahuje všeobecné obchodní podmínky a
náhradní doklady a další informace.
Oba náhradní doklady vám umožní
realizaci transakce v případě poruchy terminálu nebo při výpadku sítě.
Podrobnější informace najdete přímo
pod odkazem Náhradní doklad.
Všechny dokumenty najdete na stránce www.hobex.cz pod odkazem v
menu „Servis“ a „Stahování z Internetu“.
www.hobex.cz
29/32
OSTANÍ
4.5.Seznam ohlašovacích (RC) kódů
Seznam nejčastějších oznamovacích kódů jejich význam.
000-007 Platba OK
--------------------------------------------------------------010
Volej schvalovací službu
--------------------------------------------------------------050Zamítnuto
--------------------------------------------------------------051
Neplatná karta (Expired Card)
--------------------------------------------------------------052
Příliš často zadané chybné PIN
--------------------------------------------------------------053Zamítnuto
--------------------------------------------------------------055
Transakce není povolena
--------------------------------------------------------------056
Karta není podporována
--------------------------------------------------------------057
Neplatná karta (Lost or Stolen Card)
--------------------------------------------------------------058-059Zamítnuto
--------------------------------------------------------------060-063 Volej schvalovací službu
--------------------------------------------------------------064
Chyba, chybná data karty
--------------------------------------------------------------065-066Zamítnuto
--------------------------------------------------------------067-071 Volej schvalovací službu
--------------------------------------------------------------072Zamítnuto
--------------------------------------------------------------073-074 Autorizaci nelze provést
--------------------------------------------------------------075
Neplatná karta
--------------------------------------------------------------076
Částka je příliš vysoká
--------------------------------------------------------------077
Volej schvalovací službu
--------------------------------------------------------------079-081, 083, 086
Byl překročen limit
---------------------------------------------------------------
30/32
082, 084, 085, 087, 089, 098
Zamítnuto
--------------------------------------------------------------99-104, 106, 108,
Volej schvalovací službu
--------------------------------------------------------------109 Neplatná částka (Less than min))
--------------------------------------------------------------110Zamítnuto
--------------------------------------------------------------111, 112, 115
Volej schvalovací službu
--------------------------------------------------------------120Zamítnuto
--------------------------------------------------------------130-134 Volej schvalovací službu
--------------------------------------------------------------200
Neplatné číslo karty
--------------------------------------------------------------201
Chybné PIN
--------------------------------------------------------------204
Zadejte nižší částku
--------------------------------------------------------------880
Aktualizace parametrů proběhla úspěšně
--------------------------------------------------------------900-909, 912
Karta nebude vrácena
--------------------------------------------------------------910Zamítnuto
--------------------------------------------------------------999
Žádná odpověď (žádné připojení)
www.hobex.cz
OSTANÍ
4.6.Poznámky / čistící karta
www.hobex.cz
31/32
NÁVOD K OBSLUZE
Telefonní čísla na schvalovací službu
Na následujících telefonních číslech můžete kontaktovat schvalovací službu:
Mastercard
+49 (0)911 / 94 58 354 (Česká republika)
VISA
+49 (0)911 / 94 58 354 (Česká republika)
JCB
+49 (0)911 / 94 58 354 (Česká republika)
American Express
+43 (0)1 / 51 29 714
Diners Club
+43 (0)1 / 50135 135
V případě dotazů
hobex
Jeseniova 1151/55 Praha 3
www.hobex.cz
E-mail [email protected]
Technická linka (v případě
technických dotazů)
Denně mezi 08:00 a 17:00 hodinou
Tel. +420 221 966 388
Kancelář (všeobecné dotazy)
Od pondělí do čtvrtka mezi 08:00 a 17:00 hodinou
V pátek mezi 08:00 a 15:30 hodinou
Tel. +420 221 966 300
Download

Návod k obsluze - Terminál iCT220, iWL221, iWL222