ZADÁNÍ PROGRAMU č.4

Nakreslete výkres sestavy uložení čelního ozubeného kola s přímými zuby (β = 0°) na hřídeli podle
parametrů uvedených v tabulce zadání. Výkres sestavení na formátu nejlépe A2 bude obsahovat
zobrazení uložení v podélném řezu v minimálně 2 pohledech (např. pohled zepředu a pohled zleva).
Součástí bude také seznam položek vypracovaný na samostatném formátu A4 a přiložený k výkresu
sestavení.

Dále z této sestavy nakreslete:
dílenský výkres hřídele, ozubeného kola a jednoho víka (levého nebo pravého).

Zpracujte krátkou technickou zprávu, ve které budou uvedeny zadané hodnoty a provedené
výpočty.
Postup při vypracování:
Typ zadání vyhledejte podle počátečního písmene svého příjmení. Podle zadaných vstupních
hodnot modulu a počtu zubů proveďte výpočet geometrických parametrů čelního ozubeného kola
s přímými zuby (dle tab. 2). Ostatní rozměry jednotlivých dílů sestavy vyhledejte ve Strojnických
tabulkách nebo vhodně zvolte v závislosti na rozměrech zadaných ložisek a dle toho, zda se jedná o
normalizované díly nebo nenormalizované (kde tvar si volíte sami). Typy ložisek ani základní uspořádání
sestavy nijak radikálně neměňte. Popis jednotlivých částí sestavy je uveden v obrázku na str. 2.
Nejprve začněte zpracovávat výkres sestavení. Z výpočtu ozubení budete znát hlavní rozměry
ozubeného kola (průměr hlavové kružnice zaokrouhlený na 1 desetinné místo a šířku kola na celé
milimetry) a můžete jej zakreslit v měřítku do středu výkresu. Vyhledejte si rozměry zadaných ložisek a
ve vhodné vzdálenosti (raději blíže ozubenému kolu) je zakreslete po stranách kola. Doplňte pojistnými a
spojovacími prvky, vytvarujte víka a nakreslete připevňovací šrouby. Volný konec hřídele s drážkou pro
pero těsné dle ČSN 02 2562 volte jako dlouhý konec dle ČSN 01 4990.
Po nakreslení sestavy z ní následně vyberte tvar hřídele, ozubeného kola a jednoho víka a na
zvláštních výkresech z nich zpracujte dílenské výkresy, tedy doplňte všemi kótami a údaji potřebnými pro
výrobu. Následně zpracujte technickou zprávu.
Tabulka zadání:
Počáteční
písmeno
A-G
H-L
M–R
S-Z
Modul
ozubení
mn
[mm]
4
5
6
3
Poč. zubů
z
[-]
Typ levého
ložiska
Typ pravého
ložiska
šířka
ozubení b
[mm]
38
42
48
56
6011
6212
6314
6410
6010
6211
6313
6409
65
55
75
45
Rady pro formální úpravu:
Práce může být zpracovaná ručně tužkou na papír (min. formátu A3, lépe A2) nebo může být
zpracovaná v elektronické podobě (AutoCAD, Inventor apod.). V případě elektronického zpracování
není nutné výkresy ani zprávu tisknout, lze je zaslat e-mailem na adresu: [email protected]
V tomto případě přílohy zasílejte nejlépe ve formátu *.pdf.
Technická zpráva bude obsahovat úvodní list s názvem práce a jménem studenta. Na dalších
listech bude uvedeno konkrétní zadání (z tabulky uvedené výše) a výpočet rozměrů ozubeného kola dle
1
tab. 2 včetně označení veličin a jejich jednotek.
Pro ruční zpracování je k dispozici předtištěné popisové pole a seznam položek ve formátu *.pdf
na stránkách katedry částí a mechanismů strojů: www.347.vsb.cz. (ke stažení – soubory podpory tech.
kreslení). Popisové pole je možno na formát výkresu nalepit.
Ing. Milena Hrudičková, Ph.D., katedra částí a mechanismů strojů - 347, FS, VŠB-TU Ostrava |2014
Normalizovaný dlouhý
konec hřídele
2
Ing. Milena Hrudičková, Ph.D., katedra částí a mechanismů strojů - 347, FS, VŠB-TU Ostrava |2014
Hřídelové
těsnění Gufero
Pojistná KM
matice
Pero těsné
Pravé ložisko
Zápich dle ČSN
01 4960 tvaru G
Ozubené kolo
Popis jednotlivých částí sestavy
Pojistný kroužek
pro díry
Metrický závit s
jemným stoupáním
pro KM matici
Levé ložisko
Pojistný kroužek
pro hřídele
3
Příklad vypracování výkresu sestavení včetně bočního pohledu, označení položek a hlavních a
připojovacích rozměrů.
Ing. Milena Hrudičková, Ph.D., katedra částí a mechanismů strojů - 347, FS, VŠB-TU Ostrava |2014
Příklad zpracování seznamu položek.
Ing. Milena Hrudičková, Ph.D., katedra částí a mechanismů strojů - 347, FS, VŠB-TU Ostrava |2014
4
Tab. 2. Základní rozměrový výpočet čelního soukolí se šikmými zuby se standardním profilem dle
ČSN 01 4607 ( = 20°, ha = 1.mn; hf = 1,25.mn).Platí i pro kola s přímým ozubením ( = 0°).
Název veličiny
Výpočtový vztah
Modul (normálný)
Počet zubů
Úhel sklonu zubů
mn
z

pravý (P)
nebo
levý (L)
Zadáno
Smysl úhlu sklonu zubů
Dáno normou,
normálný základní
profil dle
ČSN 01 4607
Výpočet
Poměrná šířka ozubení
Úhel záběru (normálný)
Výška hlavy zubu
Výška paty zubu
Šířka ozubení
Modul čelní
Průměr roztečné kružnice
Průměr hlavové kružnice
Průměr patní kružnice
Čelní úhel záběru
Průměr základní kružnice
Rozteč v čelní rovině
 (= b / mn = 10 až 20)
 = n = 20°
ha = 1 . mn
hf = 1,25 . mn
b =  . mn
mt = mn / cos 
d = z . mt
da = d + 2.ha
df = d – 2.hf
t = arctg ( tg n / cos  )
db = d . cos t
pt = π . mt
Kóty v tomto obrázku znázorňují údaje vypočítané výše a slouží pouze k nakreslení tvaru
ozubeného kola. Nekótují se všechny na dílenském výkrese! Z uvedených kót se na dílenském výkrese
kótují pouze průměr hlavové kružnice ϕ da zaokrouhlený na 1 desetinné místo a lícovaný (např. h9) a
šířka kola b zaokrouhlená na celé milimetry.
5
Na následujících obrázcích jsou uvedeny příklady zpracovaných dílenských výkresů hřídele a
čelního ozubeného kola se šikmými zuby. Výkresy mohou sloužit jako vzorové, lze z nich čerpat poučení
o způsobu zpracování Vašich výkresů.
Ing. Milena Hrudičková, Ph.D., katedra částí a mechanismů strojů - 347, FS, VŠB-TU Ostrava |2014
Příklad dílenského výkresu hřídele:
6
Ing. Milena Hrudičková, Ph.D., katedra částí a mechanismů strojů - 347, FS, VŠB-TU Ostrava |2014
Příklad dílenského výkresu čelního ozubeného kola se šikmými zuby:
7
Ing. Milena Hrudičková, Ph.D., katedra částí a mechanismů strojů - 347, FS, VŠB-TU Ostrava |2014
Tabulka pro údaje o čelním ozubení, která se umísťuje v pravém horním rohu výkresu ozubeného kola
(také jako soubor *.pdf ke stažení na www.347.vsb.cz/ke stažení/soubory podpory tech. kreslení):
Poznámka:
Vyplňujte pouze ty údaje, které znáte ze zadání nebo z výpočtu. Ostatní kolonky nechejte volné.
8
Ing. Milena Hrudičková, Ph.D., katedra částí a mechanismů strojů - 347, FS, VŠB-TU Ostrava |2014
Download

zde - Katedra částí a mechanismů strojů