Profesionální terasový systém
pro pocit blaha a požitku.
Návod na pokládku
a více …
Bezpečí pro
bosé nohy
Terasový systém BESTWOOD
Bezpečný pro bosé nohy – bez nebezpečných
třísek
Snadno udržovatelný – už žádné broušení,
olejování nebo pečetění
Odolnější než dřevo proti mechům, houbám a
hmyzu
Bránící uklouznutí díky kartáčované povrchové
struktuře
Neobsahuje dřevo tropických stromů
Probarvený a odolný proti UV záření
Neobsahuje PVC a je recyklovatelný
Materiál German Compact Composite (GCC)
1
přírodní hnědá
oříškově hnědá
čedičově šedá
Pro pocit blaha a požitku
Palubky společnosti BESTWOOD, bezpečné pro bosé nohy,
nejenže dávají Vašim nohám dobrý pocit, ale zaručují Vám i
jistotu, že aktivně přispíváte k ochraně životního prostředí. A
pro případ, že by tento terasový systém měl být přeci jenněkdy
demontován, je zhotoven zásadně z recyklovatelného materiálu.
Důvěřujte lepšímu terasovému systému BESTWOOD by ERFURT.
Potvrzeno stálými, vnitřními i externími kontrolami kvality. Terasy
BESTWOOD navíc zaručeně nemusíte dodatečně ošetřovat –
takže si můžete své terasy dlouhodobě užívat bez broušení,
olejování a pečetění.
Tvůrčí možnosti jsou přitom takřka neomezené. Každá terasa
BESTWOOD se bez jakýchkoli obtíží přizpůsobí svému okolí a
zároveň tvoří vysoce hodnotný designový prvek. Montáž je
pohodlná a snadná. Je pouze otázkou osobního vkusu, zda dáte
přednost rýhovanému nebo drážkovanému povrchu a kterou
z barev si vyberete – přírodní hnědou, oříškově hnědou nebo
čedičově šedou.
Bezpečí pro
bosé nohy
2
Dutá komůrková palubka
Rozměry: 153 mm šířka x 23 mm tloušťka
Délky: 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m | 4,50 m
Masivní palubka
Rozměry: 153 mm šířka x 21 mm tloušťka
Délky: 3,00 m | 4,00 m
Lícní strana: Jemně rýhovaná a kartáčovaná
Rubová strana: Ušlechtile drážkovaná a kartáčovaná
Masivní palubka BESTWOOD
Masivní provedení výrobku v kvalitě GCC je optimálním
předpokladem pro uspokojení vysokých nároků Vašich
zákazníků. Masivní provedení palubek brání tomu, aby do nich
vnikala vlhkost. Bezpečná a jednoduchá - masivní palubka
BESTWOOD.
Dutá komůrková palubka BESTWOOD
Duté komůrkové palubky představují alternativu masivních
palubek. V případě odborné pokládky zajistí speciální profil s
kruhovými otvory dutých komůrkových palubek v kvalitě GCC
zřetelně lepší odvodňování než standardně dostupné duté
komůrkové palubky s pravoúhlým profilem.
Cenově výhodná a lehká - dutá komůrková palubka BESTWOOD.
Pokyny k ošetřování
Nejprve odstraňte nečistoty pomocí suchého smetáku. V případě
důkladnějšího čištění následně nečistoty smyjte vodou (zahradní
hadicí) za pomoci kartáče. Použijete-li vysokotlaký čistič, dbejte
vždy na to, aby byl nastaven nízký tlak a zůstávala zachována
odpovídající vzdálenosti mezi tryskou a terasou a dále zvolte
mírnou teplotu. Vzniku skvrn způsobených jemnými prachovými
částicemi (jako jsou saze a kovový prach), skvrn od barvy a laku
je nutno zabránit.
3
Prkno s hladkými hranami (masiv)
Rozměry: 72 mm šířka x 17 mm
tloušťka
Délka: 3,60 m
Konstrukční trám (masiv):
Povrch: hladký, Barva: černá
Rozměry: 40 mm x 40 mm x 3,00 m
1
2
3
4
5
6
7
8
Příslušenství: připevňovací a okrajové spony (1),
hliníkový profil (2), distanční vložka (3), vyrovnávací
desky (4), gumové podložky (5), jisticí páska (6) a
připevňovací zápustný šroub (7), profil pro stavební
spáry (8)
Systémové příslušenství
Pro lemování, podklady a montáž dodává společnost BESTWOOD
rovněž vhodné systémové příslušenství.
Jak masivní prkna s hladkými hranami v barvách přírodní hnědá,
oříškově hnědá a čedičově šedá, tak i masivní konstrukční trámy,
jsou z vysoce hodnotného materiálu BESTWOOD v kvalitě GCC.
Připevňovací a okrajové spony jsou vyrobeny z plastu
vyztuženého skelnými vlákny (GRP), jenž je z důvodu své odolnosti používán i v leteckém a automobilovém průmyslu a při stavbě
lodí. K sešroubování jsou používány nerezavějící, černé šrouby z
ušlechtilé oceli – prakticky neviditelné.
Sortiment BESTWOOD je završen dalším systémovým
příslušenstvím: hliníkovými profily, gumovými podložkami,
distančními vložkami, vyrovnávacími deskami, připevňovacími
zápustnými šrouby, jisticí páskou a profily pro stavební spáry.
Bezpečí pro
bosé nohy
4
Všeobecné pokyny
Barevný účinek:
po pokládce
po 1-2 měsících
po 6 měsících
Terasové palubky BESTWOOD jsou tvořeny až 75 % podílem
dřevěných vláken. Drobné barevné odchylky a odstíny jsou
záměrné a podtrhují přirozený dřevěný vzhled. Z tohoto důvodu
je třeba dbát na to, aby byly palubky před pokládkou promíseny.
Výrobek projde ještě mírnou změnou barevného účinku a v
závislosti na oslunění dosáhne za několik měsíců svojí konečné
přirozené barvy. U částečně zastřešených teras to trvá o něco
déle.
Směr pokládky:
Za účelem dosažení homogenního povrchového účinku pokládejte
všechny palubky v tomtéž směru. Tento směr pokládky je označen
pomocí šipky v drážce každé palubky a na obalové etiketě.
Sklon a odvodnění:
Nelze-li při pokládce dodržet
předepsaný minimální 2 % sklon (2 cm
na m) je nutno použít výlučně masivní
palubky, neboť nahromaděná vlhkost
v dutém komůrkovém systému může
způsobit trvalé následné škody
(změnu rozměrů, zvednutí okrajů nebo mrazové trhliny). To platí
pro všechny varianty pokládky.
Důležité: V každém případě je nutno dbát na zajištění dostatečně
dimenzovaného odvodňování. Zabraňte vzniku zpětného
vzdutí vody a zabezpečte bezezbytkový odtok vody i pro
případ přívalových dešťů. Při výstavbě teras musí být zásadně
respektován nejméně 2 % sklon, aby veškerá voda odtékala pryč
od budovy. Také průběh později pokládaných palubek by měl
respektovat tento sklon, aby bylo možno využít čisticího účinku
dešťové vody na palubky.
5
Všeobecné zásady plánování pro
otevřené terasové podlahy
Montáž lze provést jako nasazenou nebo přízemní
terasovou podlahu.
Zabraňte kontaktu konstrukčních trámů se zemí.
Dbejte na to, aby montáž probíhala na pevném, nosném podk
ladu, který nezamrzá. Vyhněte se vzniku nahromaděné vlhkosti.
Dutiny mezi spodní konstrukcí a podložnými deskami
nezasypávejte, aby mohlo docházet k výměně teplého a
studeného vzduchu. Dobré spodní odvětrávání zabraňuje vzni
ku nahromaděné vlhkosti.
Maximální přesah prken přes spodní konstrukci smí
činit nejvýše 5 cm.
Veškeré otvory zásadně předvrtejte.
Dodržujte odstup konstrukčních trámů.
Zachovejte minimální odstup 2 cm od pevných konstrukčních součástí.
Dodržujte minimální vzdálenosti dilatačních spár, aby se
konstrukce mohla v případě potřeby volně roztahovat.
Duté komůrkové profily pokládejte vždy v podélném směru profilace terasových palubek s alespoň 2 % sklonem, abyste zabránili trvalému poškození dutých komůrkových palubek
vnikající vodou.
Dodržujte směr pokládky podle šipky natištěné na
obalové etiketě a rovněž v drážce palubky.
Zachováním odstupů zajistěte dostatečné spodní
odvětrávání.
Při montáži je nutno zohlednit rozměrové tolerance podmíněné výrobou u délky, šířky a tloušťky.
V případě dutých komůrkových palubek neprovádějte dia
gonální řez přesahující 45°.
Anphasen aller Schnittkanten der Terrassendielen
(ca. 2 x 2 mm).
Pro zvláštní použití (schody, zaoblení, výřezy pro spádové trubky nebo sloupy), a rovněž i pro nástavby, u nichž nelze dodržet předepsaný sklon, vždy používejte masivní palubky (nikoli duté komůrkové palubky). V případě současného použití dutých komůrkových palubek a
masivních palubek musejí být výrobně podmíněné,
výškové rozdíly vyrovnány pomocí gumových
podložek.
6
Návod na pokládku: otevřená podlaha
1. Drenáž
2. Nosné štěrkopískové nebo štěrkové lože (mrazuvzdorné)
3. Konstrukční trámy na betonových deskách (100 x 25 x 5 cm)
4. Hliníkový profil jako zakončovací lišta k fasádě domu
5. Samolepicí jisticí páska na konstrukčních trámech
6. Terasová palubka BESTWOOD
7. Prkno s hladkými hranami jako obvodové zakončení terasy
8. Obvodový obrubník na písku nebo hubeném betonu
9. Obvodové štěrkopískové lože
10. Vrstva zeminy
11. Trávník
7
8
Otevřená podlaha – vysvětlení pokládky v 7 krocích
Krok 1
Založte zarovnanou podkladovou plochu s 4 % sklonem (4 cm výškový
rozdíl na běžný metr) k drenáži. Drenáž s alespoň 10 cm průměrem
napojte na dolním konci spádové trasy bezpečně napojte do níže položené
štěrkopískové strouhy (trativodu). V případě potřeby si prosím vyžádejte
radu odborné firmy. Vytvořte podklad z nosného, mrazuvzdorného a
ulehlého štěrkopískového nebo štěrkového lože.
Nasazená terasová podlaha: Zasypte štěrkopískovou strouhu oblázky
(bez jemného podílu) s nejméně 2 cm odstupem od prkna s hladkými
hranami.
Přízemní terasová podlaha: Položte obvodový obrubník s nejméně 2 cm
odstupem od prkna s hladkými hranami.
Krok 2
Jako základové desky položte betonové desky rozměrů 100 x 25 x 5
cm. Dodržte maximální vzdálenosti mezi řadami betonových desek
v rozsahu 40 cm a nejméně 2 % sklon (2 cm výškový rozdíl na běžný
metr). Dva první a poslední konstrukční trámy sešroubujte s betonovými
deskami a dbejte při tom na zachování nejméně 2 cm vzdálenosti mezi
konstrukčními trámy a pevnými stavebními součástmi (např. domovní
zdí). Osová vzdálenost mezi konstrukčními trámy nesmí překročit 45 cm.
9
Krok 3
Při pokládce konstrukčních trámů vezměte na zřetel plánovaný typ vazby
(viz obrázek 5). Výškové rozdíly vyrovnejte pomocí vyrovnávacích desek
nebo gumových podložek. Konstrukční trámy nesrážejte na tupo, ale
zachovejte na čelní straně vzdálenost 1 cm. Odstup mezi betonovými
deskami nezasypávejte. Připevněte samolepicí jisticí pásku takovým
způsobem, aby byla nanesena na konstrukčním trámu soustředně po
délce palubky. Tento konstrukční trám je nutno rovněž sešroubovat s
betonovou deskou (viz konstrukční trám č. 3 v celkovém pohledu). Dva
první, poslední a vnější konstrukční trámy a dále i konstrukční trám s jisticí
páskou, je nutno přišroubovat pomocí připevňovacích zápustných šroubů
7,5 x 92 mm (předvrtat vrtákem 6,5 mm). Konstrukční trámy předvrtejte
vrtákem 10 mm a otvory zahlubte.
Krok 4
Terasovou palubku zasuňte do hliníkového profilu napojení na budovu s
vloženým profilem z pěnového materiálu. První terasovou palubku položte
s přesazením 1 cm k okraji konstrukčního trámu, aby bylo zajištěno místo
pro montáž okrajových spon (maximální přesah prkna přes poslední
konstrukční trám nejvýše 5 cm). K připevnění všech dalších terasových palubek použijte černé připevňovací spony (předvrtat vrtákem 3
mm). Na začátku a na konci terasy položte vždy dvojitý konstrukční trám
a sešroubujte ho s betonovou deskou. Zabraňte mimostřednému zatížení
betonové desky. Terasové profily pokládejte v podélném směru s nejméně
2 % sklonem. Okrajové spony a připojovací spony utáhněte takovým
utahovacím momentem, abyste zabránili stržení a překroucení šroubů.
10
Krok 5
a)
b)
Jak zarovnaná pokládka terasových palubek (varianta 5a, řadová
vazba), tak i přesazená pokládka (varianta 5b, lodní vazba) je možná
pro plochy až 12 x 12 m. Při překročení této výměry je nezbytné použít
profil pro stavební spáry (viz plochy teras větší než 12 x 12 m). Na spojích
je třeba konstrukční trámy položit zdvojeně s odstupem nejméně 2 cm
mezi jednotlivými konstrukčními trámy a oba sešroubovat s betonovými
deskami. Mezi spoji terasových palubek je nutno zachovat vzdálenost
nejméně 0,7 cm. Okrajové spony a připevňovací spony utahujte takovým
utahovacím momentem, abyste zabránili stržení a překroucení šroubů.
Zohledněte rozměrové tolerance podmíněné výrobou.
Krok 6
a)
b)
K připevnění terasových palubek použijte černé okrajové spony a
připevňovací spony (předvrtat vrtákem 3 mm) a tyto pomocí dodaných
šroubů volně zafixujte na konstrukčním trámu (viz obrázek 6a), neboť jinak
nebude možno následující terasovou palubku vložit rozměrově přesně.
Další terasovou palubku tlačte proti předcházející, dokud připevňovací
spona nepřiléhá vodorovně a opět volně zafixujte šroubem. Tento
postup dodržujte i u následujících terasových palubek. Jako zakončení
použijte okrajové spony (viz obrázek 4) a na konec konstrukčního trámu
připevněte prkna s hladkými hranami (pomocí šroubu 4 x 50 VA, viz
obrázek 6b). Prkna s hladkými hranami předvrtejte 6 mm vrtákem a
vyvrtané otvory mírně zahlubte záhlubníkem, dříve, než je připevníte na
konstrukční trám. Konstrukční trámy předvrtejte 3 mm vrtákem. Terasové
palubky nadměrně neutahujte, neupevňujte je popruhy anebo za použití
násilí. Po dokončení pokládky pevně utáhněte připevňovací spony, a to
takovým utahovacím momentem, abyste zabránili stržení a
překroucení šroubů.
11
Krok 7
Na čelních stranách terasových palubek připevněte prkna s hladkými
hranami s distanční vložkou na konstrukčním trámu (šroubem 4 x 50
VA). Prkna s hladkými hranami dříve, než je připevníte na konstrukční
trám, předvrtejte 6 mm vrtákem a vyvrtané otvory mírně zahlubte pomocí
záhlubníku. Konstrukční trámy předvrtejte 3 mm vrtákem. Dbejte na zachování obvodové mezery o šířce 1 cm, aby byl zaručen odtok vody.
Stěny terasy širší nebo delší než 12 m
Při délkách stran přesahujících 12 m (a násobky) je nutno použít profil pro
stavební spáry jako dilatační spáru. Profil pro stavební spáry přišroubujte
na betonové desky v podélném nebo příčném směru terasových
palubek (šrouby 5 x 90 VA, vyvrtaný otvor Ø 8 mm). Základní výška
profilu pro stavební spáry je seřízena na 21 mm masivní palubky. Při
použití 23 mm vysokých, dutých komůrkových palubek je pro vyrovnání
výškového rozdílu třeba použít 3 mm gumové podložky (obrázek A).
Mezi terasovými palubkami, trámy nosné konstrukce a profilem pro
stavební spáry je nutno po obou stranách zachovat vzdálenost nejméně
2 cm.
12
Střešní terasa
Na stavební ochranné rohože nebo na přídavné pásy živičné lepenky /
střešní fólie položte dlažební desky 400 x 400 x 50 mm a tyto desky
sešroubujte s konstrukčními trámy. K výškovému vyrovnání použijte
podkladní desky rozměrů 150 x 150 x 15 – 25 mm a namontujte
vyrovnávací desky. Konstrukční trámy předvrtejte 10 mm vrtákem a vývrty
zahlubte. Poté je pevně přišroubujte pomocí připevňovacích zápustných
šroubů na dlažební desky.
Při pokládce bez předepsaného nejméně 2 % sklonu používejte
výlučně masivní palubky. Dbejte na dostatečně dimenzované odvodnění,
nepřipusťte zpětné vzdutí. Zabezpečte kompletní odtok vody.
Pozor: Způsob výstavby konzultujte s architektem nebo s odbornou
firmou.
Renovace starých terasových podlah
Namontujte konstrukční trámy s vyrovnávacími / podkladními deskami
nebo s gumovými podložkami. Neprovádějte pokládku rovnou na starou
plochu, aby bylo zaručeno odtékání vody. Konstrukční trámy předvrtejte
10 mm vrtákem a zahlubte vývrty. Následně je pomocí zápustných
připevňovacích šroubů pevně přišroubujte na starou pokládku. Montáž je
možná jen v případě dostatečného odvodnění staré pokládky pomocí 2 %
sklonu. Nepřipusťte tvorbu nahromaděné vlhkosti.
13
Zkušební výsledky
Vlastnosti
Hodnoty
Objemová hmotnost
1,2 g/cm3
Pevnost v lomu *)
≥3.400 N
Průhyb při 500 N
≤1,8 mm
Bobtnání po uložení ve vodě
Hmotnost
Hmota
≤7,0 %
Délka
≤0,3 %
Šířka
≤0,7 %
Tloušťka
≤4,0 %
Odolnost proti uklouznutí (součinitel tření)
≥0,43
Teplotní ohybové vlastnosti
≤10 mm
Reakce při střídavém zatížení
≤20
Součinitel tepelné roztažnosti 10-6 / K-1
15,2
Certifikáty
Zkušební pečeť organizace Qualitätsgemeinschaft
Holzwerkstoffe e. V. se sídlem v Gießenu (SRN) zahrnuje
následující zkušební kritéria:
QUALITÄTSGEMEINSCHAFT HOLZWERKSTOFFE E.V.
ZERTIFIKAT
QUALITÄTSGEMEINSCHAFT HOLZWERKSTOFFE E.V.
Die
ALKO e.V.
2011 – 16
für Holz-Polymer Deckingprofile
2011 – 16
Agrar- und Lebensmittel
Kontrollorganisation e. V.,
Das Deckingprofil
Das Deckingprofil
BESTWOOD Kombidiele Hohlkammer 23x153
des Herstellers
NOVO-TECH GmbH & Co. KG
des Herstellers
NOVO-TECH GmbH & Co. KG
06449 Aschersleben, Deutschland
für
Holz-Polymer
Deckingprofile
von
PEFC
Deutschland e.V.
anerkannt und notifiziert,
bestätigt hiermit, dass das Unternehmen
BESTWOOD Kombidiele Hohlkammer 23x153
Siemensstraße 31
NOVO-TECH
GmbH
& Co. KG
06449
Aschersleben
06449 Aschersleben, Deutschland
ZERTIFIKATCERTIFICATE
Odolnost proti povětrnostním vlivům při výkyvech teplot
Stabilita / ohybové vlastnosti
Tvarová stálost při působení vlhkosti
Bezpečnost / odolnost proti uklouznutí
Ochrana životního prostředí a vlastnosti surovin
Kontrola
Podrobné informace
entspricht nach den vorliegenden Ergebnissen der Fremdüberwachung durch die anerkannte
Prüfstelle
ein betriebliches Kontrollsystem unterhält, das mit den
entspricht nach den vorliegenden Ergebnissen der Fremdüberwachung durch die anerkannte
Chain-of-Custody-Anforderungen von PEFC
Prüfstelle
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24,
01217 Dresden
gemäß Anhang IX der Systembeschreibung
4 des
Technischen Dokumentes
von PEFC Weg
Council)
Entwicklungs- und(Anhang
Prüflabor
Holztechnologie
GmbH, Zellescher
24,
01217 Dresden
in der aktuell gültigen Fassung übereinstimmt.
(Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)
PEFC/04-4-0041
sowie die erfolgte Erstinspektion und Kontrolle der fortlaufenden Eigenüberwachung des
Herstellers durch die Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V.*, Ursulum 18, 35396 Gießen
den Anforderungen gemäß den Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Holz-Polymer-Werkstoffe
(Fassung 29.01.2010).
Der Hersteller ist somit berechtigt, das Gütesiegel

Waldholz

Industriepolymer
(aus nachhaltiger Forstwirtschaft)
Es wurde der Nachweis erbracht,
sowie die erfolgte Erstinspektion und Kontrolle der fortlaufenden Eigenüberwachung des
dass die Anforderungen
der 18, 35396 Gießen
Herstellers durch die Qualitätsgemeinschaft
Holzwerkstoffe bezüglich
e. V.*, Ursulum
den Anforderungen gemäß den Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Holz-Polymer-Werkstoffe
Methode der Physischen Trennung
(Fassung 29.01.2010).
erfüllt sind und angewendet werden. Das Unternehmen
Der Hersteller ist somit berechtigt,NOVO-TECH
das Gütesiegel
GmbH & Co. KG
hat mit der ALKO e.V. einen Überwachungsvertrag
abgeschlossen und wird jedes Jahr auditiert.
Dieses Zertifikat berechtigt dazu, Holz oder Holzprodukte
 Waldholz
nach der o.g. Methode als PEFC-zertifiziert
zu verkaufen.
(aus nachhaltiger Forstwirtschaft)
PEFC-Logonutzungs-Nr. ALKO e.V.
(sortenrein)
Art des Zertifikates:

Registriernummer ALKO e.V.:
zu verwenden. Das Zertifikat wird mit einer Laufzeit von 12 Monaten ausgestellt und gilt
solange, wie sich die oben angeführten Prüfgrundlagen nicht ändern und die
Qualitätsanforderungen an das Produkt vom Hersteller eingehalten werden.
Industriepolymer
(sortenrein)
Einzelzertifikat
ALKO-CoC0354-09
DAP-ZE-4202.00
Zertifikat
gültig
bis: von 12 Monaten
31.05.2014
zu verwenden. DasDieses
Zertifikat
wird mitisteiner
Laufzeit
ausgestellt und gilt
solange, wie sich die oben angeführten Prüfgrundlagen nicht ändern und die
Qualitätsanforderungen
an das
vom Hersteller eingehalten
werden.
18.05.2009
Datum
derProdukt
Ausstellung:
ALKO e.V.
Gießen, 18. Februar 2011
Dr. Peter Sauerwein
Leiter Zertifizierungsstelle
D-35396 Gießen  Ursulum 18  Telefon (0641) 975470  Telefax (0641) 97547-99
*) Kenn-Nr. der anerkannten Zertifizierungsstelle: 1344 (notified body)
Agrar- und Lebensmittel
Kontrollorganisation e. V.
Dr. Peter Sauerwein
Wollgrasweg
Gießen, 18.31Februar 2011
Leiter Zertifizierungsstelle
70599 Stuttgart
Fon 0711 2538022
Dipl.-Ing. agr. Annette Skipiol
Fax 0711 2538024
D-35396 Gießen  Ursulum 18  Telefon (0641) 975470  Telefax (0641) 97547-99
[email protected]
Leiterin der Zertifizierungsstelle
*) Kenn-Nr. der anerkannten Zertifizierungsstelle:
1344 (notified body)
14
Terasy pro pocit blaha
Váš odborný prodejce
Heřmanice v Podještědí 135
Jablonné v Podještědí
471 25
IČ: 25427776
DIČ: CZ25427776
David Šlambor +420 737 177 460
[email protected]
Více zde: http://www.bestwood.cz/
BM | 12.11 | 5.
SDM servis,s.r.o.
INTERNET www.bestwood-erfurt.com
Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1Tel.: +492026110-0
E-mail: [email protected] Servisní linka:
42399 Wuppertal Fax:+492026110-89 451 Internet: www.erfurt.com +49 202 6110-375
Zohledněte prosím aktuální technické návody na webové adrese www.bestwood-erfurt.com
Barevná znázornění na ilustracích a fotografiích se mohou odchylovat od originálu a nejsou
závazná.
Download

Návod na pokládku a více …