2K-EPOLOK LAS 2636 BE
Dvousložkový epoxidový nátěr na beton.
Certifikovaný pro styk s ropnými látkami.
•
POPIS
Disperze anorganických pigmentů a plniv v roztoku středně molekulární
epoxidové pryskyřice ve směsi organických rozpouštědel.
•
POUŽITÍ
Dvousložková epoxidová plnící barva na minerální podklady.
Pro ochranné nátěry minerálních povrchů, zejména pro:
•
nádrže pro skladování ropy a ropných produktů,
•
průmyslově namáhané minerální povrchy (haly, sklady),
•
silikátové podklady v automyčkách, myčkách vagónů,
•
minerální povrchy garáží, dílen, autoservisů aj.
Certifikovaná pro styk s ropnými látkami. Protiskluzný.
3 v 1 = penetrace, mezivrstva a vrchní nátěr
Vynikající chemická a mechanická odolnost, výborná přilnavost
otěruvzdornost, velmi dobrá kryvost nátěru. Jednoduchá a snadná aplikace.
•
•
VLASTNOSTI
PŘÍPRAVA
POVRCHU
a
Usazování:
připouští se rozmíchatelný sediment
Škraloupování:
bez škraloupu
Vzhled:
viskózní kapalina v barvě použitého pigmentu
Obsah sušiny:
min. 70 % hm.
Hustota:
1,5 - 1,5 g/cm3
VOC:
428 g/l
VOC natužená směs:
455 g/l
Tvrdidlo:
S 7300
Ředidlo:
S 6300
Barevný odstín:
0110 - šedý polomatný (cca RAL 7040)
Na objednávku jsou možné i další nenormalizované odstíny (od 150 kg).
Objemová sušina natužené směsi: min. 48 % obj.
•
•
•
•
Betonový podklad musí být soudržný a zbavený prachu, mastnot a jiných
nečistot obroušením nebo otryskáním. Podklad musí být vyzrálý, min. stáří
28 dnů. Zbytková objemová vlhkost musí být max. 4 %.
Barva není vhodná pro nátěry hlazených, kletovaných nebo leštěných
betonových podkladů. V tomto případě je nutno beton zdrsnit (přebroušení,
brokování aj.)
Teplota podkladu: min. 15 °C a alespoň 3 °C nad rosným bodem.
Nevytvrzenou kompozici lze z povrchu nářadí umýt acetonem.
poměr hmotnostní
100 : 20 (5 : 1)
100 : 6
poměr objemový
100 : 30
100 : 8,9
•
TUŽENÍ
•
SPOTŘEBA
•
8 – 9 m2 z 1 kg natužené směsi, tj. spotřeba 125 – 110 g/m 2 (při suché
tloušťce 40 µm). Při mokré tloušťce nátěrového filmu 80 µm se získá suchá
tloušťka nátěrového filmu 40 µm.
•
APLIKAČNÍ
POMŮCKY
•
štětec, váleček, stříkání
•
ZPRACOVÁNÍ
LAS 2636 BE : S 7300
LAS 2636 BE : S 7315
• Příprava směsi:
Optimální teplota obou složek před zpracováním je 20±5 °C. Barva LAS 2636
BE se nejprve důkladně promíchá tak, aby se uvedla do vznosu veškerá
sedimentovaná plniva. Tvrdidlo S 7300 přidejte za stálého míchání k barvě
podle tužícího poměru a důkladně promíchejte alespoň 3-5 minut (Pozor,
IČ: 25248294, DIČ: CZ25248294, www.sincolor.cz
Plzeň: ČS č. ú.: 720008369/0800, tel.: +420 377 416 511, 512, 513, 521, fax: +420 377 416 510, [email protected]
K. Vary: ČSOB č. ú.: 109410716/0300, tel.:/fax: +420 353 565 571, mobil: +420 602 459 808, +420 777 150 030, [email protected]
1/3
2K-EPOLOK LAS 2636 BE
Dvousložkový epoxidový nátěr na beton.
Certifikovaný pro styk s ropnými látkami.
nenašlehat!), až vznikne homogenní kapalina. K míchání je vhodné použít
elektrickou vrtačkou s vrtulovým míchadlem.
Před nanášením nařeďte natuženou směs ředidlem S 6300 v množství:
• penetrace: 20 - 30 % hmotnostních vztaženo na natuženou směs,
• mezivrstva: 5 - 10 % hmotnostních vztaženo na natuženou směs,
• vrchní nátěr: 0 - 5 % hmotnostních vztaženo na natuženou směs.
Ředidlo dokonale vmíchejte do natužené směsi. Zpracováváte-li více šarží, na
poslední vrstvu nátěrového systému použijte výrobky z jedné výrobní šarže,
popř. smíchejte různé šarže dohromady a následně aplikujte (jedná se
o nenormalizovaný odstín, odstíny různých šarží se mohou lišit).
Zpracovatelnost:
min. 6 hodin při 20 °C
Nejnižší doporučená teplota zpracování: 15 °C
Přetíratelnost:
24 hodin při teplotě 20 °C
Vytvrzení pro pochůdnost:
24 hodin při teplotě 20 °C
Plné vytvrzení:
5 - 7 dní při teplotě 20 °C
Až po této době je možné vystavit podlahu plnému provoznímu zatížení.
• Aplikace nátěrové hmoty:
Natuženou a naředěnou nátěrovou hmotu nanášejte válečkem, štětcem nebo
stříkáním na připravený podklad ve třech vrstvách. Nepoužívat na:
- mokré a nevyzrálé betonové povrchy, nesoudržné povrchy,
- povrchy opatřené vodouředitelným nátěrem nebo nitrobarvou,
- strojově hlazené povrchy, kletované povrchy – nutná předúprava povrchu.
Přisoušet je možno nejdříve po odtěkání rozpouštědel (cca po 30 minutách od
nanesení). Teplota přisoušení nesmí překročit 90 °C (doba přisoušení při této
teplotě je 1 hodina).
•
NÁTĚROVÝ
SYSTÉM
Nátěrový systém na minerální podklady certifikovaný pro ropné látky:
• 1x penetrace LAS 2636 BE, ředění 20-30 % hmotnostních vztaženo na
natuženou směs (ředidlo S 6300). Ředění vždy provádět po natužení směsi.
Spotřeba 100 – 150 g/m2 podle savosti podkladu.
• 1x mezivrstva LAS 2636 BE, ředění 5-10 % hmotnostních vztaženo na
natuženou směs (ředidlo S 6300). Ředění vždy provádět po natužení směsi.
Spotřeba 150 – 200 g/m2.
• 1x vrchní nátěr LAS 2636 BE, ředění dle uvážení 0-5 % hmotnostních
vztaženo na natuženou směs (ředidlo S 6300). Ředění vždy provádět po
natužení směsi. Spotřeba 250 – 200 g/m2.
•
UŽITNÉ
VLASTNOSTI
Tvrdost (kyvadlovým přístrojem):
min. 25 %
Přilnavost (mřížkovým řezem):
max. 1
Přídržnost k podkladu (ČSN 73 2577)
3,3 MPa (min. 0,5 MPa)
Odolnost proti úderu - padající závaží 1kg: > 100 cm (min. 60 cm)
Zdravotní nezávadnost:
kladné hodnocení
Odolnost kapalinám (ČSN EN ISO 2812-1): benzin Natural 95, benzin Natural
98, benzin Speciál, benzin Super, nafta, olej Mogul Super
Protiskluznost:
• statiský součinitel tření (ČSN 72 5191)
0,59
• hodnota výkyvu kyvadla (CSN EN 14 904)
98
• ČSN 74 4505 (ČSN EN 14904, ČSN EN 13036-4) - odpovídá požadavkům
- za sucha pro podlahy všech bytových a pobytových místností
- za sucha pro podlahy u částí staveb užívaných veřejností
IČ: 25248294, DIČ: CZ25248294, www.sincolor.cz
Plzeň: ČS č. ú.: 720008369/0800, tel.: +420 377 416 511, 512, 513, 521, fax: +420 377 416 510, [email protected]
K. Vary: ČSOB č. ú.: 109410716/0300, tel.:/fax: +420 353 565 571, mobil: +420 602 459 808, +420 777 150 030, [email protected]
2/3
2K-EPOLOK LAS 2636 BE
Dvousložkový epoxidový nátěr na beton.
Certifikovaný pro styk s ropnými látkami.
•
BALENÍ
Set 1,2 kg, set 4,8 kg, 10 kg, 20 kg. Jiné obaly je možno dohodnout s výrobcem.
•
SKLADOVÁNÍ
24 měsíců od data výroby při skladování v původních uzavřených obalech v
suchu za teploty 15–25 °C.
•
BEZPEČNOST
Podrobné údaje týkající se bezpečného zacházení a ochrany zdraví jsou uvedeny
v bezpečnostním listu výrobku.
•
DOKUMENTACE
Bezpečnostní list
Certifikát výrobku
Prohlášení o shodě
•
ODVOLÁNÍ
Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti,
podložené výsledky laboratorních testů a praktické zkušenosti. Nicméně, vzhledem k
tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic
jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou
aplikací, použitím jiných ředidel než doporučených, použitím po době skladovatelnosti
•
DATUM VYDÁNÍ
30.9.2005
•
DATUM REVIZE
15.10.2013
Chemické činidlo
Kyselina chlorovodíková 10%
Kyselina sírová 5 %
Kyselina octová 10 %
Kyselina mléčná 5 %
Hydroxid sodný 10 %
Amoniak 10 %
Chlorid sodný 10 %
Fenol 5 %
Nafta motorová
Benzin Natural 95, Natural 98
Benzin Speciál
Benzin Super
Olej Mogul Super
Ethanol 10 %
Fridex
Ethylacetát
Saponát 5 %
Brzdová kapalina
Strojní olej
Hydraulický olej
Vyjetý olej
Stavební-technické osvědčení
Protokol o výsledku certifikace
Chemická odolnost po 6ti měsících expozice
vyhovuje, změna barvy
vyhovuje, změna barvy
vyhovuje pouze krátkodobé expozici
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
nevyhovuje
vyhovuje
vyhovuje, certifikováno
vyhovuje, certifikováno
vyhovuje, certifikováno
vyhovuje, certifikováno
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje pouze krátkodobé expozici
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
IČ: 25248294, DIČ: CZ25248294, www.sincolor.cz
Plzeň: ČS č. ú.: 720008369/0800, tel.: +420 377 416 511, 512, 513, 521, fax: +420 377 416 510, [email protected]
K. Vary: ČSOB č. ú.: 109410716/0300, tel.:/fax: +420 353 565 571, mobil: +420 602 459 808, +420 777 150 030, [email protected]
3/3
Download

2K-EPOLOK LAS 2636 BE