EPROSIN Z 40
1. Charakteristika výrobku
Eprosin Z 40 je disperze anorganických plniv v modifikované nízkomolekulární epoxidové pryskyřici.
2. Použití
Eprosin Z 40 se používá k odlévání modelů, zhotovování strojírenských součástí, vík, šneků apod. Další možné
použití je zalévání elektrických obvodů. Vhodný k opravě prasklin a menších defektů v minerálních podkladech
(betonů …).
Eprosin Z 40 je určen pro odlévání modelů zejména do kovových, silikonových, sádrových a jiných forem
s výjimkou dřevěných. U dřevěných forem hrozí riziko vsáknutí natužené směsi do materiálu formy a vzniku
nežádoucích defektů v odlitku.
3. Vlastnosti
Viskózní šedobéžová nebo světle tyrkysová kapalina.
Hustota (23 °C):
Neobsahuje VOC.
1,47 - 1,52 g.cm-3
4. Technologický postup zpracování
Všeobecně
Pro separaci forem jsou doporučeny separátory na bázi polyvinylalkoholu (PVA) nebo silikonovou vazelínu
Lukosan M 14. S odlitkem je možno manipulovat po 24 hodinách.
Eprosin Z 40 se vytvrzuje ve stanoveném poměru s Tvrdidlem P 11 nebo Tvrdidlem T 0563. Při vytvrzování
v malém množství (do cca 500 g) je doporučeno Tvrdidlo P 11, pro vytvrzování většího množství Tvrdidlo
T 0563.
Vytvrzovací reakce s Tvrdidlem P 11 probíhá rychleji a dochází při ní k většímu vývinu tepla. Při vytvrzování
většího množství (nad cca 500 g) se ve vytvrzené kompozici se mohou objevit nežádoucí defekty, např. bubliny
a praskliny.
Tvrdidlo T 0563 se vyznačuje delší dobou zpracovatelnosti natužené směsi a menším vývinem tepla při reakci.
Ve vytvrzené kompozici nedochází k výskytu nežádoucích defektů. Ani v případě použití Tvrdidla T 0563
neodlévejte najednou větší množství natužené směsi než 3 kg. V případě jakýchkoli pochybností
kontaktujte výrobce!
Promísení obou složek se provádí mechanicky např. elektrickou vrtačkou s nástavcem. Teplota obou složek při
vzájemném míchání musí dosahovat min. 15 °C. Při aplikaci je třeba zajistit takové teplotní podmínky, aby
nedošlo k vysrážení vlhkosti na povrchu odlévaného předmětu (rosný bod). Větráním je nutné omezit případný
výskyt kyselých plynů a par (např. CO2), které reagují s tužidlem a znemožňují dokonalé vytvrzení materiálu.
5. Příprava pro aplikaci
Promíchat případný sediment, odvážit tmel a tvrdidlo v předepsaném poměru a důkladně promíchat. Při mísení
je nutné omezit vmíchávání vzduchu do hmoty volbou vhodného míchadla a dobou míchání. Před aplikací
nesmí být kompozice zřeďována přídavkem jakéhokoliv rozpouštědla či ředidla. Kovové podklady musí být při
nanášení Eprosinu Z 40 suché. Max. přípustná vlhkost dřevěného nebo betonového podkladu je 4 - 5 %.
Mísící poměr hmotnostní:
Eprosin Z 40
Tvrdidlo P 11
Tvrdidlo T 0563
100 hm. dílů
5,5 hm. dílů
14 hm. dílů
IČ: 25248294, DIČ: CZ25248294, www.dch-sincolor.cz
Plzeň: ČS č. ú.: 720008369/0800, tel.: +420 377 416 512 - 4, fax: +420 377 416 510, mobil: +420 605 247 049, [email protected]
K. Vary: ČSOB č. ú.: 109410716/0300, tel.:/fax: +420 353 565 571, mobil: +420 602 459 808, +420 777 150 030, [email protected]
Strana 1 ze 2
Mísící poměr objemový:
Eprosin Z 40
100 obj. dílů
Tvrdidlo P 11
8,9 obj. dílů
Tvrdidlo T 0563
21 obj. dílů
o
min. +15 C (povrch a okolí)
Natužená směs s Tvrdidlem P 11: 20 - 30 minut při teplotě 20 oC.
Natužená směs s Tvrdidlem T 0563: 90 - 120 minut při teplotě 20 oC.
Teplota zpracování:
Zpracovatelnost:
6. Vytvrzení
Vytvrzuje se při normální nebo zvýšené teplotě (30-60 °C). Kompozice nanesené na podklad vytvrzují 7 dní při
teplotě 23±5 °C nebo 2 dny při této teplotě s dotvrzením 2 dny při 50-60 °C (infrazářiče). Zatížení elektrickým
proudem je možné až po dokonalém vytvrzení.
7. Vlastnosti vytvrzené hmoty
Sledovaná vlastnost
Zkušební postup
Výsledek zkoušky
Požadovaná úroveň
Přídržnost k podkladu
ČSN 73 2577
3,08 MPa
> 0,25 MPa
Mrazuvzdornost
ČSN 73 2579
15 cyklů
nenarušení povrchu
min. 15 cyklů bez narušení
povrchu
Přídržnost k podkladu po zkoušce
mrazuvzdornosti
ČSN 73 2577
2,9 MPa
> 0,25 MPa
hygienické předpisy
kladné hodnocení
kladné hodnocení
ČSN EN ISO 178
53,7 MPa
ČSN EN 602 43 - 1
25,2 kV/mm
ČSN IEC 93
5,4.1012 Ω.m
Zdravotní nezávadnost - emise VOC
Pevnost v ohybu
Elektrická průrazová pevnost
(50 Hz, 20 °C)
Vnitřní rezistivita (měrný vnitřní
odpor)
Vlastnosti vytvrzené pryskyřice bez anorganických plniv
Lineární smrštění po vytvrzení:
Lineární smrštění po vytvrzení a tepelném dotvrzení (3 dny /80 °C):
Pevnost v tlaku:
Pevnost v tahu:
Nasákavost (7 dní/23 °C):
max. 0,3 %
max. 0,45 %
min. 85 MPa
min. 60 MPa
max. 0,5 %
8. Upozornění
Eprosin Z 40 obsahuje modifikovanou nízkomolekulární epoxidovou pryskyřici na bázi bisfenolu A, která při skladování
po delší dobu při teplotách pod 15 °C může vykazovat tzv. krystalinizaci.
Tento jev spočívá v tvorbě amorfních krystalů, tj. postupném přechodu kapalné fáze ve fázi pevnou. Čím větší je čistota
použité pryskyřice, tím větší je pravděpodobnost tohoto jevu. Tento jev je z termodynamického hlediska zcela vratný a
nijak neovlivňuje kvalitu výrobku.
Po zahřátí Eprosinu Z 40 dojde k opětovnému tání krystalů a vzniku kapalného Eprosinu, aniž by jakýmkoli způsobem
došlo k ovlivnění jeho kvality a výsledných vlastností po vytvrzení.
Doporučujeme nedržet skladem zbytečné zásoby a objednávat čerstvé zboží.
Doporučený způsob postupného rozehřívání ztuhlého Eprosinu Z 40 je následující:
Otevření víčka, víčko položit na obal a nezamačkávat. Umístění Eprosinu Z 40 u nepřímého uzavřeného zdroje tepla (např.
ústřední topení, teplovzdušný ventilátor, sušárna atd.). Doporučená teplota při rozehřívání je max. 60 °C. Podle velikosti
balení ponechat výrobek při této teplotě několik hodin, podle možností roztávající Eprosin promíchávat.
Při přípravě natužené směsi počkat až do úplného vychladnutí Eprosinu Z 40 na teplotu 20 – 25 °C. Pokud by došlo
k natužení teplého Eprosinu Z 40, průběh vytvrzovací reakce by byl velmi rychlý a bouřlivý.
IČ: 25248294, DIČ: CZ25248294, www.dch-sincolor.cz
Plzeň: ČS č. ú.: 720008369/0800, tel.: +420 377 416 512 - 4, fax: +420 377 416 510, mobil: +420 605 247 049, [email protected]
K. Vary: ČSOB č. ú.: 109410716/0300, tel.:/fax: +420 353 565 571, mobil: +420 602 459 808, +420 777 150 030, [email protected]
Strana 2 ze 2
9. Balení
Plechové obaly po 1 kg, 10 kg a set 1,15 kg. Jiné obaly je možno dohodnout s výrobcem.
10. Skladování
6 měsíců od data výroby při skladování v původních uzavřených obalech v krytých suchých skladech za teploty
15 - 25 °C odděleně od tvrdidla.
Bezpečnostní údaje
Podrobné údaje týkající se bezpečného zacházení a ochrany zdraví jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
Dokumentace k výrobku
Bezpečnostní list.
Certifikát výrobku.
Stavební technické osvědčení.
Protokol o výsledku certifikace.
Prohlášení o shodě.
Protokol o zkoušce vydaný ŠKODA VÝZKUM, s.r.o.:
ČSN EN 60243-1 Elektrická pevnost izolačních materiálů.
ČSN IEC 93 Měření vnitřní a povrchové rezistivity tuhých elektroizolačních materiálů.
ČSN EN ISO 178 Měření ohybových vlastností plastů.
Odvolání
Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky
laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo
rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby
vzniklé špatnou aplikací, použitím jiných ředidel než doporučených, použitím po době skladovatelnosti nebo
špatným skladováním.
Vydáno: 8/2004
Revidováno: 26.11.2009, 14.12.2011, 25.10.2012
IČ: 25248294, DIČ: CZ25248294, www.dch-sincolor.cz
Plzeň: ČS č. ú.: 720008369/0800, tel.: +420 377 416 512 - 4, fax: +420 377 416 510, mobil: +420 605 247 049, [email protected]
K. Vary: ČSOB č. ú.: 109410716/0300, tel.:/fax: +420 353 565 571, mobil: +420 602 459 808, +420 777 150 030, [email protected]
Strana 3 ze 2
Download

eprosin z 40