REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Poţarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Broj: 1377
Datum: 21. 06. 2013. godine
ANALIZA RADA I KORIŠĆENJA SEKUNDARNE ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE NA TERITORIJI BRANIĈEVSKOG OKRUGA ZA 2012.
GODINU
"Bolnica je stacionarna zdravstvena ustanova koja obezbeĎuje kratkotrajnu i
dugotrajnu medicinsku zaštitu sastavljenu od posmatranja, dijagnostičkih, terapijskih i
rehabilitacionih usluga pruţenih osobama koje pate ili se sumnja da pate, od nekog
oboljenja ili povrede, kao i usluga pruţenih porodiljama i njihovoj novoroĎenčadi" (1).
U analizi bolničke zdravstvene sluţbe uobičajno se koriste dve grupe pokazatelja:
 Pokazatelji stanja koji se odnose na mreţu, opremljenost i osoblje koje u
njima radi i
 Pokazatelji funkcionisanja koji se odnose na korišćenje, kvalitet i troškove
rada ovih ustanova.
1. Pokazatelji stanja opštih bolnica Braniĉevskog okruga
1.1.
Organizaciona struktura
Na teritoriji Braničevskog okruga u okviru sekundarnog nivoa organizacije
zdravstvene sluţbe postoje Opšta bolnica Poţarevac i Opšta bolnica Petrovac, koje
obezbeĎuju sekundarnu zdravstvenu zaštitu.
Sekundarni nivo zaštite je onaj koji se obezbeĎuje kroz specijalističku sluţbu,
odnosno, to je nivo zaštite gde je potrebna specijalizovana zdravstvena zaštita za
kompleksnija stanja od onih koje moţe rešiti lekar opšte prakse na primarnom nivou (2).
Opšte bolnice Poţarevac i Petrovac namenjene su uglavnom kratkotrajnoj
hospitalizaciji, a opšti karakter ovih bolnica je mogućnost lečenja većeg broja oboljenja,
njihova dostupnost pacijentima svih uzrasnih grupa i širok spektar usluga koje ove bolnice
obezbeĎuju. Opšta bolnica Poţarevac je i regionalnog tipa (okruţnog), jer se u njoj
obezbeĎuju pojedine usluge za svih devet opština Braničevskog okruga (opštine Veliko
Gradište, Golubac, Ţabari, Ţagubica, Kučevo, Malo Crniće, Petrovac na Mlavi, Poţarevac i
Kostolac), dok je Opšta bolnica Petrovac na Mlavi intermedijarnog tipa (meĎuopštinskog),
jer se u njoj obezbeĎuju usluge za opštinu Petrovac na Mlavi i opštinu Ţagubica koja joj
gravitira.
U okviru Opšte bolnice Poţarevac postoje sledeće sluţbe organizovane u
odgovarajuće organizacione jedinice: interna medicina, pedijatrija, neurologija, psihijatrija,
infektivno, dermatovenerologija, hirurgija, ortopedija i traumatologija, urologija,
ginekologija i akušerstvo, oftalmologija, otorinolaringologija i produţeno lečenje.
1
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Poţarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
U okviru Opšte bolnice Petrovac postoje sledeće sluţbe koje su organizovane u
odgovarajuće organizacione jedinice: interna, pneumoftiziologija, pedijatrija, hirurgija,
ginekologija i akušerstvo.
U okviru opštih bolnica postoje prateće medicinske sluţbe: kliničko-biohemijska
dijagnostika, Ro dijagnostika, anestezija sa reanimacijom i organizovana intenzivna nega,
transfuzija krvi, patološka dijagnostika i snabdevanje lekovima i sanitetskim materijalom,
kao i prateće nemedicinske sluţbe za administrativne i tehničke poslove.
1.2.
Kadar bolnice
Prema izveštaju o ugovorenom broju zaposlenih radnika na dan 31.12.2012. godine,
u Opštoj bolnici Poţarevac bilo je ukupno zaposleno 934 a u Opštoj bolnici Petrovac 254
ugovorenih radnika. Od ukupnog broja ugovorenih radnika, zaposlenih u opštim bolnicama
Braničevskog okruga, koji iznosi 1188 radnika, 79,2% su zdravstveni radnici i saradnici,
dok 20,8% čine administrativni i tehnički radnici (tabela 1.).
Tabela 1. Zaposleni u opštim bolnicama Braniĉevskog okruga u 2012. godini
(ugovoreni broj radnika)
VISOKA STRUČNA SPREMA
Opšta bolnica
LEKARI
Opš.
Svega
Spec.
Med.
Stom.
Farm./
Biohemič.
Viša Srednja
stručna stručna
Zdrav.
UKUPNO sprema sprema
saradn.
Nem.
UKUPNO
rad.
OB Poţarevac
164
26
138
1
4
14
183
62
510
179
934
OB Petrovac
37
7
30
0
0
3
40
17
129
68
254
Svega
201
33
168
1
4
17
223
79
639
247
1188
Prema Pravilniku o bliţim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u
zdravstvenim ustanovama ("Sl. Glasnik" br.50/2010), Opšta bolnica Poţarevac ima potrebe
za ukupno 959 radnika, od toga 752 zdravstvenih radnika i saradnika (167 sa visokom
stručnom spremom, 585 sa višom i srednjom stručnom spremom) i za 207 nemedicinskih
radnika, a Opšta bolnica Petrovac ima potrebe za ukupno 224 radnika, od toga 170
zdravstvenih radnika i saradnika (40 sa visokom stručnom spremom, 130 sa višom i
srednjom stručnom spremom) i za 54 nemedicinskih radnika.
2
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Poţarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
2. Pokazatelji funkcionisanja sekundarne zdravstvene zaštite na teritoriji
Braniĉevskog okruga
Osnovni pokazatelji funkcionisanja sekundarne zdravstvene zaštite su: pokrivenost i
obezbeĎenost populacije, koršćenje sekundarne zdravstvene zaštite, opterećenost kadra u
sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti kao i pokazatelji sadrţaja rada, kvaliteta i efikasnosti.
2.1
Pokrivenost i obezbeđenost populacije
Procenat populacije za koju Opšta bolnica Poţarevac i Opšta bolnica Petrovac
obezbeĎuju sekundarnu zdravstvenu zaštitu odgovara ukupnom broju stanovnika koji ţive
na teritoriji Braničevskog okruga (prema popisu iz 2011. godine 183625 stanovnika).
Najčešće korišćeni pokazatelj u zdravstvu jeste obezbeĎenost stanovništva
bolničkim posteljama, koji se izračunava kao odnos broja bolničkih postelja na 1000
stanovnika. Time se procenjuje razvijenost bolničke zdravstvene sluţbe i njene dostupnosti
stanovništvu posmatrane teritorije (1).
Analizirajući razvijenost bolničke zdravstvene sluţbe kao i njene dostupnosti
stanovništvu koje ţivi na teritoriji Braničevskog okruga, moţe se reći da je obezbeĎenost
stanovništva gravitirajuće populacije sa 3,63 postelja na 1000 stanovnika nešto veća u
odnosu na postavljene standarde od 3,30 postelja na 1000 stanovnika, prema Uredbi o
Planu mreţe zdravstvenih ustanova («Sl. glasnik R. Srbije br. 6/2012). Prema Uredbi o
izmenama i dopunama Uredbe o Planu mreţe zdravstvenih ustanova (Sl. glasnik broj 24,
od 16. aprila 2010. godine), teritorijalna raspodela i posteljni kapaciteti za bolnice
Braničevskog okruga iznose ukupno 668 postelja (Opšta bolnica Poţarevac 530 postelja i
Opšta bolnica Petrovac 138 postelja).
2.2
Kapacitet i korišćenje sekundarne zdravstvene zaštite
Od ukupnog broja postelja na teritoriji Braničevskog okruga (668), udeo postelja
namenjen za lečenje akutnih stanja iznosi 501 postelja ili 75% a za lečenje hroničnih
bolesnika iznosi 167 postelja (25% od ukupnog broja postelja), i to: ortopedija i
traumatologija 48 postelja, psihijatrija 43 postelja, pneumoftiziologija 36 postelja i
organizaciona jedinica za produţeno lečenje i negu 40 postelja. Udeo hirurških postelja
(hiruških grana medicine) iznosi 292 postelja ili 43,7% (Opšta bolnica Poţarevac 242 i
Opšta bolnica Petrovac 50).
Udeo kreveta koji je namenjen za lečenje obolelih od psihičkih poremećaja na
teritoriji Braničevskog okruga iznosi 43 postelje ili 6,4% (odeljenje psihijatrije Opšte
bolnice Poţarevac).
Pokazatelji obima rada, odnosno korišćenje opštih bolnica na teritoriji
Braničevskog okruga posmatrani su putem: stope hospitalizacije, prosečne duţine
bolničkog lečenja i prosečne zauzetosti postelja u procentima (tabela br. 2).
Stopa hospitalizacije na nivou Braničevskog okruga izračunata je kao odnos broja
prijema u bolnicu (odnosno broja ispisanih bolesnika) i populacije potencijalnih korisnika
3
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Poţarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
bolnice (gravitirajuća populacija) i iznosi oko 119 hospitalizovanih lica na 1000 stanovnika
(21884/183625*1000=119,18).
Petrovac
Poţarevac
Opšta
bolnica
Tabela 2. Korišćenje kapaciteta u Opštim bolnicama na teritoriji Braniĉevskog
okruga u 2012. godini
Postelja
Ispisanih
bolesnika
Dana
lečenja
110
25
40
43
20
10
77
4977
1012
962
580
397
180
3102
32470
3028
8853
13592
2544
2069
21424
Prosečna
duţina
lečenja
(dani)
6,5
2,9
9,2
23,4
6,4
11,5
6,9
48
20
30
39
13
15
40
530
42
36
10
30
10
10
138
668
896
882
1716
1716
403
531
339
17693
1383
908
630
977
147
146
4191
21884
12965
4970
8686
8686
1636
2451
4946
128320
10412
9076
3037
8827
653
653
32658
160978
14,5
5,6
5,1
5,1
4,1
4,6
14,6
7,3
7,5
10,0
4,8
9,0
4,4
4,5
7,8
7,4
Broj
Organizacione
jedinice
Interna medicina
Pedijatrija
Neurologija
Psihijatrija
Infektivne bolesti
Dermatovenerologija
Hirurgija
Ortopedija
i
traumatologija
Urologija
Ginekologija
Akušerstvo
Oftalmologija
Otorinolaringologija
Produţeno lečenje
Ukupno
Interna medicina
Pneumoftiziologija
Pedijatrija
Hirurgija
Ginekologija
Akušerstvo
Ukupno
SVEGA
Prosečna
zauzetost
postelja u
%
80,9
33,2
60,6
86,6
34,9
56,7
76,2
74,0
68,1
79,3
61,0
34,5
44,8
33,9
66,3
67,9
69,1
83,2
80,6
17,9
17,9
64,8
64,1
Posmatrajući kapacitete i korišćenje Opštih bolnica na teritoriji Braničevskog
okruga, po oblastima rada, analiza je pokazala da su u 2012. godini, bolnice raspolagale sa
668 postelja u kojima je lečeno 21884 bolesnika i ostvareno 160978 dana lečenja, sa
prosečnom duţinom lečenja od 7,4 dana i prosečnom zauzetošću postelja od 64,1%.
4
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Poţarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
2.3. Ispunjenje standarda mera izvršenja za doktore medicine specijaliste u
bolničkoj i polikliničkoj delatnosti u 2012. godini
Ispunjenje standarda mera izvršenja za doktore medicine specijaliste u bolničkoj i
polikliničkoj delatnosti u 2012. godini, analizirani su na osnovu standarda definisanih u
Pravilniku o bliţim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim
ustanovama i drugim oblicima zdravstvene sluţbe,"Sl. Glasnik" broj 43/2006, 112/2009,
50/2010, 79/2011, 10/2012,119/2012 i 22/2013) prikazani u tabeli br 3. i tabeli br. 4.
Petrovac
Poţarevac
Opšta
bolnic
a
Tabela 3. Ispunjenje standarda mera izvršenja za doktore medicine specijaliste u
bolniĉkoj delatnosti na teritoriji Braniĉevskog okruga u 2012. godini
Broj pacijenata po specijalisti
Po
Specijalista Pacijenata Broj
Razlika
Pravilniku
Interna medicina
25
4977
199,1
170
29,1
Pedijatrija
8
1012
126,5
210
-83,5
Neurologija
6
962
160,3
170
-9,7
Psihijatrija
6
580
96,7
165
-68,3
Infektivne bolesti
3
397
132,3
165
-32,7
Dermatovenerologija
4
180
45,0
210
-165,0
Hirurgija
11
3102
282,0
210
72,0
Ortopedija
i
traumatologija
7
896
128,0
130
-2,0
Urologija
5
882
176,4
210
-33,6
Ginekologija
6
1716
286,0
250
36,0
Akušerstvo
6
1716
286,0
250
36,0
Oftalmologija
6
403
67,2
250
-182,8
Otorinolaringologija
7
531
75,9
250
-174,1
Produţeno lečenje
2
339
169,5
Ukupno
102
17693
173,5
Interna medicina
7
1383
197,5
170
27,5
Pneumoftiziologija
4
908
227,0
Pedijatrija
1
630
630,0
210
420,0
Hirurgija
5
977
195,4
210
-14,6
Ginekologija
1
147
147,0
250
-103,0
Akušerstvo
1
146
146,0
250
-104,0
Ukupno
19
4191
220,6
SVEGA
121
21884
180,9
Organizacione
jedinice
Broj
5
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Poţarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Analiza mera izvršenja stacionara ukazuju da je broj hospitalizovanih pacijenata
(prijemi/otpusti) u 2012. godini na nivou Braničevskog okruga iznosio 180 pacijenata po
jednom lekaru specijalisti.
Tabela 4. Ispunjenje standarda mera izvršenja za doktore medicine specijaliste u
polikliniĉkoj delatnosti na teritoriji Braniĉevskog okruga u 2012. godini
Petrovac
Poţarevac
Opšta
bolnica
Broj specijalističkih pregleda
Organizacione jedinice
Interna medicina
Pneumoftiziologija
Pedijatrija
Neurologija
Psihijatrija
Infektivne bolesti
Dermatovenerologija
Hirurgija
Ortopedija
i
traumatologija
Urologija
Ginekologija i
akušerstvo
Oftalmologija
Otorinolaringologija
Prijemno
Fizikalna medicina
Ukupno
Interna medicina
Pneumoftiziologija
Pedijatrija
Hirurgija
Ginekologija i
akušerstvo
Ukupno
SVEGA
Broj
specijal
ista
25
3
8
6
6
3
4
11
7
5
12
6
7
3
6
112
7
4
1
5
2
19
131
Broj pregleda po specijalisti
Po
Pravilniku
Razlika
2011,2
1260
751,2
365
3103
1148
496
409
3893
858,4
2292,8
2005,3
1781,0
2842,5
1624,8
1050
1260
1025
1260
1260
1680
-191,6
1032,8
980,3
521,0
1582,5
-55,2
21501
12496
4507
1955
3715,4
2890,2
2100
1680
1615,4
1210,2
2216
19195
24606
25399
16486
245883
3849
7952
43
13743
1822
18507
23403
25399
13789
213129
3664
7521
/
11391
394
688
1203
/
2697
32754
185
431
43
2352
184,7
3199,2
3515,1
8466,3
2747,7
2195,4
549,9
1988,0
43,0
2748,6
1260
1680
1680
-1075,3
1519,2
1835,1
1260
-710,1
1050
1680
-1007,0
1068,6
486
26073
271956
/
22576
235705
486
3497
36251
243,0
1372,2
2076,0
1260
-1017
Ukupno
Ambul.
Stacion.
Broj
50280
38384
11896
6867
13757
12032
5343
11370
17873
6502
10654
10884
4847
10961
13980
26008
14451
6
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Poţarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Mere izvršenja polikliničke delatnosti u opštim bolnicama na teritoriji Braničevskog
okruga ukazuju da je broj specijalističkih pregleda po lekaru specijalisti u 2012. godini bio
u većini oblasti medicine veći od definisanog normativa, osim sluţbe ginekologije i
akušerstva, hirurgije i pedijatrije u poţarevačkoj i interne medicine, pedijatrije i
ginekologije i akušerstva u petrovačkoj bolnici.
2.4. Rad službe laboratorijske dijagnostike
U sluţbi laboratorijske dijagnostike na nivou Braničevskog okruga radi ukupno 15
zdravstvenih radnika i saradnika sa visokom stručnom spremom i 47 sa srednjom stručnom
spremom. U okviru pomenutog broja radnika prikazani su i radnici zaposleni u laboratoriji
Zdravstvenog centra Petrovac, koja obavlja analize kako za primarni, tako i sekundarni
nivo/opštu bolnicu). U okviru sluţbe laboratorijske dijagnostike za 2012. godinu posmatran
je ukupan broj ostvarenih hematoloških, biohemijskih analiza i ukupan broj pregleda urina
(tabela br. 5).
Poţarevac
Opšta
bolnica
Tabela 5. Broj laboratorijskih analiza (hematoloških, biohemijskih i analiza urina) u
2012. godini
Laboratorijska
dijagnostika
Ukupno
Hematološke analize
77330
32635
44695
Biohemijske analize
334542
110912
223630
Analize urina
28327
13852
14475
440199
157399
282800
Hematološke analize
12895
/
12895
Biohemijske analize
56168
/
56168
Analize urina
22306
/
22306
Ukupno
91369
/
91369
SVEGA
531568
157399
374169
Ukupno
Petrovac
Svega
Broj analiza
Osiguranici RZZO
Ambulanta
Stacionar
7
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Poţarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Prema godišnjem izveštaju o izvršenju Plana rada za 2012. godinu, sluţbi
laboratorijske dijagnostike Braničevskog okruga, ukupan broj ostvarenih analiza za
ambulantne korisnike iznosi 157399 analiza (32635 hematoloških, 110912 biohemijskih i
13852 pregled urina), a za stacionarne bolesnike 374169 analiza (57590 hematoloških,
279798 biohemijskih i 36781 pregled urina).
2.5. Rad u hiruškim granama medicine-operacije
Rad hiruških grana medicine u opštim bolnicama na teritoriji Braničevskog okruga
sagledavan je putem broja operacionih sala, broja specijalista u odgovarajućim granama i
prosečnim brojem operacija po specijalisti (tabela br.6).
8
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Poţarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Tabela 6. Broj operacionih sala, lekara specijalista, operacija i proseĉan broj
operacija po lekaru specijalisti na teritoriji Braniĉevskog okruga u 2012. godini
Opšta
bolnica
Broj
Organizaciona
jedinica
Operacionih
sala
Specijalista
Operacija
Operacija
po
specijalisti
2
11
2266
206,0
2
12
885
73,8
1
7
873
124,7
1
5
330
66,0
1
6
816
136,0
1
8
7
48
927
6097
132,4
127,0
2
5
270
54,0
Ginekologija i
akušerstvo
1
2
106
53,0
Ukupno
3
7
376
53,7
SVEGA
11
55
6473
117,7
Poţarevac
Hirurgija
Ginekologija i
akušerstvo
Ortopedija
Urologija
Oftalmologija
Otorinolaringologija
Petrovac
Ukupno
Hirurgija
Mera izvršenja za operacije na godišnjem nivou u Pravilniku o bliţim uslovima za
obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama nije definisana. U ukupnom
broju operacija, na nivou Braničevskog okruga, udeo operacija u oblasti opšte hirurgije je
najveći i iznosi 39,2%, zatim slede operacije na ginekologiji i akušerstvu 15,3% i ortopediji
13,5% (grafikon br.1).
9
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Poţarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Grafikon 1. Procentualni udeo izvršenih operacija na teritoriji Braniĉevskog
okruga u 2012. godini
14%
Opšta hirurgija
39%
13%
Ortopedija
Urologija
Ginekologija i akušerstvo
oftalmologija
15%
5%
ORL služba
14%
2.6. Rad sa pacijentima na dijalizi
Rad sa pacijentima koji su na dijalizi, na teritoriji Braničevskog okruga, sagledavan
je u okviru Opšte bolnice Poţarevac i to putem broja dijaliznih aparata, broja lica na dijalizi
i broja izvršenih dijaliza (tabela br. 7).
Analiza rada sa pacijentima na dijalizi na nivou Braničevskog okruga pokazuje da
je u 2012. godini bilo izvršeno u proseku 77,6 dijaliza po pacijentu na ukupno 35 dijaliznih
aparata. Pri tome, udeo usluga bikarbonatne dijalize iznosio je 39,8%, udeo visokoefikasne
bikarbonatne dijalize 41,6%, dok je udeo hemodijafiltracije iznosio 18,6%.
10
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Poţarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Tabela 7. Broj dijaliza po vrstama dijaliza u Opštoj bolnici Poţarevac u 2012. godini
Hemodijaliza
Opšta bolnica Poţarevac
Dijaliznih aparata
Broj
Lica na dijalizi
Dijaliza
Bikarbonatna
17
110
6792
Visokoefikasna
bikarbonatna
11
87
7105
Hemodijafiltracija
7
23
3176
35
220
17073
SVEGA
ZAKLJUČAK
1. ObezbeĎenost stanovništva bolničkim posteljama na teritoriji Braničevskog
okrugu iznosi 3,63 postelja na 1000 stanovnika što je nešto više u odnosu na postavljene
standarde od 3,30 postelja na 1000 stanovnika, prema Uredbi o Planu mreţe zdravstvenih
ustanova («Sl. glasnik R. Srbije« br. 6/2012).
2. Ukupan broj zaposlenih u okviru bolničke zdravstvene zaštite Braničevskog
okruga iznosi 1188 radnika, pri čemu je udeo medicinskih radnika 79,2% a nemedicinskih
radnika 20,8% što je iznad definisanog broja nemedicinskih radnika u sekundarnoj
zdravstvenoj zaštiti, prema Pravilniku o bliţim uslovima za obavljanje zdravstvene
delatnosti u zdravstvenim ustanovama.
3. U 2012. godini u Braničevskom okrugu bolnički je lečeno 119 lica na 1000
stanovnika. Prosečna duţina lečenja bila je 7,4 dana, što je u skladu sa postavljenim
standardima, odnosno ispod 10 dana, dok je zauzetost postelja na nivou posmatranog
okruga iznosila 64,1%.
4. U 2012. godini na teritoriji Braničevskog okruga uraĎeno je ukupno 6473
operacija, što predstavlja skoro 117,7 operacije po jednom lekaru specijalisti.
5. Na teritoriji Braničevskog okruga ţivi ukupno 220 lica koja koriste dijalizu, i u
2012. godini izvršeno je u proseku 77,6 dijaliza po pacijentu.
11
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Poţarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
LITERATURA
1. Simić S. Bolnička zaštita – organizacija i funkcionisanje savremene
bolnice. Socijalna medicina. Beograd: Savremena administracija, 2000. p. 213-228.
2. Cucić V., Simić S. Osnovni principi organizacije zdravstvene sluţbe.
Socijalna medicina. Beograd: Savremena administracija, 2000. p. 195-238.
dr Ivana Ţivković
Specijalista socijalne medicine
Pomoćnik direktora
Prim. dr Suzana Petrović
Centar za promociju zdravlja
analizu, planiranje,
organizaciju zdravstvene zaštite,
informatiku i biostatistiku u zdravstvu
DIREKTOR
Prim. dr Zorica Mitić
12
Download

Braničevski okrug - Zavod za javno zdravlje Požarevac