Visoka hemijsko tehnološka
Visoka poslovna
“Prof. dr
Radomir Bojković”
Primeri podešavanja Mudla i
programiranja programskih
dodataka (plugin)
u Akademiji za kontinuiranu
medicinsku edukaciju
(AKME) - Beograd
škola strukovnih studija
- Kruševac
Dr Bojan Milosavljević
Akademija za kontinuiranu medicinsku
edukaciju (AKME) – Beograd
edukacija.akademijazakme.edu.rs
i najraznovrsnija
• najveća
korisnicima
stoji na
baza
programa
namenjenih
raspolaganju
110
online
profesionalnom
testova
i 17 stručusavršavanju
nih
svih
profila iakreditovanih
kategorija kod
sastanaka,
sastanaka
zdravstvenih
Zdravstvenogradnika
saveta Srbije,
koji se mogu koristiti za
produžavanje i/ili obnavljanje
licence zdravstvenih radnika
svih profila: lekara, farmaceuta
stomatologa, biohemičara,
medicinskih sestara i tehničara
Osnivač i predsednik Upravnog odbora AKME
Prof. dr Dragoljub Đokić
• Jedan od vodećih stručnjaka za javno zdravlje u Srbiji,
rukovodio Institutom za zaštitu zdravlja Srbije "Dr Milan
Jovanović Batut" 1997.-2001. i Institutom za javno zdravlje
Kragujevac 2009.-2011. i više naučno-istraživačkih projekata iz oblasti javnog zdravlja u zdravstvenom sistemu Srbije
• Doktor medicine, specijalista socijalne medicine, magistar i
doktor medicinskih nauka, autor velikog broja udžbenika,
naučnih radova i programa medicinske edukacije
• Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta
u Kragujevcu (i ranije u Beogradu do 2004.)
Vrste upisa korisnika programâ Akademije
članovi Akademije
• plaćaju članarinu za članstvo (prvo i obnovljeno) u
dve licencne godine
• dok traje članstvo imaju
pristup, besplatno
korišćenje i sticanje
sertifikata za pohađanje
svih onlajn testova i
stručnih sastanaka
Akademije namenjenih
datom profilu zdrav. radn.
upisi na pojedinačne
programe
• korisnik plaća kotizaciju
za pristup jednom
izabranom programu
(onlajn testu ili stručnom
sastanku)
Program (kurs)
za onlajn test
(po sekcijama)
O programu
Uputstvo za
korišćenje programa
Upoznajte se sa
testom i literaturom
Pristupite rešavanju
testa
Uplatite kotizaciju
Popunite evaluacioni
upitnik (obaveza prema Zdravstv. savetu)
Odštampajte sertifik.
zavisne aktivnosti:
•upitnik mogu popuniti samo uspešni na testu
•sertifikat mogu odštampati samo oni koji su
popunili upitnik
Podešavanje uslovnog pristupa
i završetka akt.
1. omogućavanje
na nivou sajta
2. podesiti uslov
- za Upitnik
3. podesiti uslov
- za Sertifikat
Program (kurs)
stručnog sastanka
(po sekcijama)
O programu
1.prijava učešća
(upis)
modul aktivnosti
2.izbor termina
modul aktivnosti
Group select
WizIQ
Live Meeting
3.uplata kotizacije
(Izbor grupe):
(WizIQ sastanak uživo):
ivo)
grupe iz zadatog
(samo pojedina-čni
-(skrivena
veza sa WizIQ
+ aktivnost(nestandardna)
za beleženje poena
za polaznike)
grupisanja
aktivnost
za
kreiranje
sertifikata
upis, ne i za članove
- plaćeni pristup sastanku:
(USLOVNO) dostupna
→istovremenih
samo polaznicima
sa
300
polaznika
Akadem)
dovoljnim brojem poena
za prisustvo
sastanku
- postavljanje
prezentacija
4.pristup sastanku
- pristup sastanku iz Mudla
- izveštaj o prisutnosti
5.preuzimanje
- aktivnost važi samo (za
sertifikata
grupisanje u kome je jedina
grupa) za dati termin
Aktivnosti na sajtu
dostupne i gostima (bez prijave)
•pretraga teksta
sadržaja programâ
•kreiranje
korisničkog naloga
•predstojeći stručni
sastanci – pregled
•pregled programâ
dostupnih profilima
zdravstvenih radnika
•pregled programâ
po oznakama (tag)
•novosti u Akademiji
Pregled kurseva
(programa) po
oznakama
1. Omogućiti oznake za kurseve na
nivou sajta
2. Uključiti blok za
oznake (tagove)
u kursu
3. Dodati u tom
bloku oznake za
dati kurs
4. Opciono
onemogućiti
polaznicima unos
oznaka (podesiti
ulogu Student)
Realizacija upisa korisnika Akademije
Prijava korisnika na (Mudl) sajt
ručni upis (uradi
administrator)
samostalni upis korisnika
dodatna polja
profila korisnika
Realizacija upisa korisnika Akademije
Dodatna polja profila korisnika
(dodaje administrator)
dodavanje polja profila koris.
Realizacija upisa korisnika programâ
Akademije
članovi Akademije
• plaćaju članarinu za članstvo (prvo i obnovljeno) u
dve licencne godine
• dok traje članstvo imaju
pristup, besplatno
korišćenje i sticanje
sertifikata za pohađanje
svih onlajn testova i
stručnih sastanaka
Akademije namenjenih
datom profilu zdrav. radn.
realizacija - 1
• formiraju se kohorte po profilima zdravstvenih radnika (lekari, farmaceuti...) za članstva pojedinaca u Akademiji
• za pristup ustanove kreira se
po 1 kohorta te ustanove za
svaki potrebni profil zd. radn.
• (kohorte su na nivou sajta)
• novi korisnici dobijaju
pristup dodavanjem u
odgovarajuće kohorte...
Realizacija upisa korisnika programâ
Akademije
članovi Akademije
• plaćaju članarinu za članstvo (prvo i obnovljeno) u
dve licencne godine
• dok traje članstvo imaju
pristup, besplatno
korišćenje i sticanje
sertifikata za pohađanje
svih onlajn testova i
stručnih sastanaka
Akademije namenjenih
datom profilu zdrav. radn.
realizacija - 2
• u svakom programu, kreiraju
se primerci načina upisa
sinhronizacijom kohorte za
kohorte svih profila i ustanova koji treba da imaju pristup
Realizacija upisa korisnika programâ
Akademije
realizacija
• admin ručno upisuje na
uplaćeni program
upisi na pojedinačne
programe
• korisnik plaća kotizaciju
za pristup jednom
izabranom programu
(onlajn testu ili stručnom
sastanku)
Visoka hemijsko tehnološka
Visoka poslovna
“Prof. dr
Radomir Bojković”
Primeri programiranja
namenskih programskih
dodataka (plugin) za Mudl
u Akademiji za kontinuiranu
medicinsku edukaciju (AKME)
- Beograd
škola strukovnih studija
- Kruševac
Dr Bojan Milosavljević
Mogućnosti za programsko proširenje
Mudla
• M iz imena znači
modularan
• Ugrađena podrška za
proširivanje funkcija...
• ... u više različitih
konteksta primene
• Samo neke vrste
proširenja (ekstenzija)
ekstenzija
su...
• šeme vizuelnog izgleda
(Themes)
Themes
• nastavne aktivnosti
(Activities)
Activities
• blokovi prikaza (Blocks)
Blocks
• formati kurseva (Course
formats)
formats
• provera identiteta korisnika
(Authentication)
Authentication i načina
upisa na kurs (Enrolment)
Enrolment
• polja korisničkog profila
(User profile fields)
fields
Mogućnosti za programsko proširenje
Mudla
• M iz imena znači
modularan
• Ugrađena podrška za
proširivanje funkcija...
• ... u više različitih
konteksta primene
• Samo neke vrste
proširenja (ekstenzija)
ekstenzija
su...
• izveštaji (Reports)
Reports
– administratorski – Admin
– na nivou kursa – Course
– za ocenjivanje u dnevniku –
Grade
• uvoz (Import)
Import i izvoz (Export)
Export
ocena
• metodi ocenjivanja (Grading
methods)
methods
• vizuelni editori veb stranica
(Editors)
Editors
• programski dodaci opšte
namene (General plugins)
plugins ...
Namenski administratorski izveštaj za
izveštaje komorama zdravstvenih radnika
• o pohađanim programima testiranja i stručnih
sastanaka na Akademiji preko Interneta
• u formatima Microsoft Word (.docx) i Libre/Open Office (.odt)
• uslov je za ispravnost izdatih sertifikata polaznicima
programâ medicinske edukacije
• posebni izveštaji sledećim institucijama (komorama):
–
–
–
–
–
–
Zdravstveni savet Srbije (o svim polaznicima)
Lekarska komora Srbije (samo o polaznicima lekarima)
Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara RS
Komora biohemičara Srbije (samo o polaz. biohemič.)
Stomatološka komora Srbije (samo o polaz. stomatol.)
Farmaceutska komora Srbije (samo o polaz. farmaceut.)
Namenski administratorski izveštaj za
izveštaje komorama zdravstvenih radnika
• pokretanje iz menija admin izveštaja
• izbor perioda i formata izveštaja
Namenski administratorski izveštaj za
izveštaje komorama zdravstvenih radnika
• objedinjava polaznike koji su rešili testove i one koji su
prisustvovali sastancima u zadatom periodu
• preuzima Dodatne informacije iz sekcije O programu i
izdvaja potrebne podatke: datum i broj akreditacije,
broj bodova za autora i polaznika programa
• preuzima ocene polaznika o programu testiranja i
računa prosečnu ocenu
• prilagođava oblik reči prema rodu i broju, npr. bod(ov)a
• ugrađena podrška za proveru (i ukidanje) polaganja
više testova istog dana – priznaje se test koji
donosi najviše licencnih poena polazniku
Automatski
istek članstva
u Akademiji
podešavanja dodatka iz admin menija
admin strana za
podešavanje dodatka
admin meni za
pregled i ažuriranje
članstva
admin stranica za
pregled i ažuriranje
članstva
u posled. koloni polje
za izbor članova
za ažuriranje na
izabrani datum
• opšti programski dodatak
(General Plugin) za
automatsku periodičnu
proveru isteka i
eventualno brisanje
članstva u Akademiji i
ručnu obnovu članstva
od strane administratora
• automatske periodične
akcije u zadatim intervalima vremena zahtevaju
korišćenje servisa cron
na (Linux / Unix) sajtu
Automatski
nedostupni
programi za
testiranje
posle isteka
akreditacije
• Opšti programski
dodatak (General Plugin)
za automatsko ukidanje
dostupnosti programima
edukacije kojima je
istekla akreditacija
podešavanja dodatka iz
• Programi se ne brišu,
admin menija
admin strana za
već premeštaju u za to
podešavanje dodatka
izabranu kategoriju
admin meni za pregled
•
Izdvaja
datum
admin stranica za
pregled trajanja akredit. akreditacije iz Dodatne
informacije,
informacije O programu
• Koristi servis cron
Automatsko popunjavanje povratnih
informacija i broja kaznenih poena za netačne
odgovore prema broju ponuđenih odgovora
• Komandno dugme pokreće izvršavanje SQL upitâ
u bazi podataka Mudla i automatski bira datoteku
slike i/ili tekst povratnih informacija za tačne i
netačne odgovore za sva nova pitanja višestrukog
izbora na svim testovima iz izabrane kategorije
• Na osnovu broja netačnih odgovora u jednom
pitanju višestrukog izbora, izračunava se i
postavlja broj kaznenih poena za netačni odgovor
u njemu, tako da zbir poena za sve odgovore u
pitanju bude jednak 0
Visoka hemijsko tehnološka
Visoka poslovna
“Prof. dr
Radomir Bojković”
Prepravljanje programskih
dodataka (plugin) za Mudl
u Akademiji za kontinuiranu
medicinsku edukaciju
(AKME) - Beograd
škola strukovnih studija
- Kruševac
Dr Bojan Milosavljević
Blok za pretragu sadržaja kurseva
• Dodata je programska logika: ako je blok za
pretragu sadržaja kurseva na početnoj strani
sajta (id kursa = 1)
1
• da se onda pronalaze i prikazuju sadržaji iz svih
kurseva
• pronađeni sadržaj prikazuje se sa imenom kursa
umesto sa imenom sekcije
Zahvalnost
• Kolegama i saradnicima iz udruženja “IT – UPS
(Informacione tehnologije – udruženje profesora
Srbije)”
• za podršku organizaciji prisustva na konferenciji
Hvala na pažnji
Izvolite...
Postavite pitanje i na:
[email protected]
ili na forumu kursa Serbian Moodle na
zvaničnom sajtu Mudla moodle.org
Download

(AKME) – Beograd - Moodle Mreža Srbije