REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Broj: 1378
Datum: 21. 06. 2013. godine
ANALIZA RADA I KORIŠĆENJA SEKUNDARNE
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA TERITORIJI PODUNAVSKOG
OKRUGA ZA 2012. GODINU
"Bolnica je stacionarna zdravstvena ustanova koja obezbeĎuje kratkotrajnu i
dugotrajnu medicinsku zaštitu sastavljenu od posmatranja, dijagnostičkih, terapijskih i
rehabilitacionih usluga pruženih osobama koje pate ili se sumnja da pate, od nekog
oboljenja ili povrede, kao i usluga pruženih porodiljama i njihovoj novoroĎenčadi" (1).
U analizi bolničke zdravstvene službe uobičajno se koriste dve grupe pokazatelja:
 Pokazatelji stanja koji se odnose na mrežu, opremljenost i osoblje koje u
njima radi i
 Pokazatelji funkcionisanja koji se odnose na korišćenje, kvalitet i troškove
rada ovih ustanova.
1. Pokazatelji stanja opštih bolnica Podunavskog okruga
1.1.
Organizaciona struktura
Na teritoriji Podunavskog okruga u okviru sekundarnog nivoa organizacije
zdravstvene službe postoje Opšta bolnica Smederevo i Opšta bolnica „Stefan Visoki“
Smederevska Palanka, koje obezbeĎuju sekundarnu zdravstvenu zaštitu stanovništvu
okruga.
Sekundarni nivo zaštite je onaj koji se obezbeĎuje kroz specijalističku službu,
odnosno, to je nivo zaštite gde je potrebna specijalizovana zdravstvena zaštita za
kompleksnija stanja od onih koje može rešiti lekar opšte prakse na primarnom nivou (2).
Opšte bolnice Smederevo i Smederevska Palanka namenjene su uglavnom
kratkotrajnoj hospitalizaciji, a opšti karakter ovih bolnica je mogućnost lečenja većeg broja
oboljenja, njihova dostupnost pacijentima svih uzrasnih grupa i širok spektar usluga koje
ove bolnice obezbeĎuju. Opšta bolnica Smederevo je intermedijarnog tipa ili tradicionalno
regionalnog tipa (okružnog), jer se u njoj obezbeĎuju pojedine usluge za sve tri opštine
Podunavskog okruga (opštine Velika Plana, Smederevo i Smederevska Palanka), dok je
Opšta bolnica Smederevska Palanka meĎuopštinskog tipa, jer se u njoj obezbeĎuju usluge
za opštinu Smederevska Palanka i opštinu Velika Plana koja joj gravitira.
U okviru opštih bolnica na teritoriji Podunavskog okruga postoje sledeće delatnosti
organizovane u odgovarajuće organizacione jedinice: interna medicina, pneumoftiziologija,
pedijatrija, neurologija, psihijatrija, infektivno, hirurgija, ortopedija i traumatologija,
urologija, ginekologija i akušerstvo, oftalmologija, otorinolaringologija, kao i fizikalna
medicina i rehabilitacija.
1
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
U okviru opštih bolnica postoje prateće medicinske službe: kliničko-biohemijska
dijagnostika, Ro dijagnostika, anestezija sa reanimacijom i organizovana intenzivna nega,
transfuzija krvi, patološka dijagnostika i snabdevanje lekovima i sanitetskim materijalom,
kao i prateće nemedicinske službe za administrativne i tehničke poslove.
1.2.
Kadar bolnice
Prema izveštaju o ugovorenom broju zaposlenih radnika na dan 31.12.2012. godine,
u Opštoj bolnici Smederevo bilo je ukupno zaposleno 788, a u Opštoj bolnici Smederevska
Palanka 574 ugovorenih radnika. Od ukupnog broja ugovorenih radnika na nivou
Podunavskog okruga, koji iznosi 1362 radnika, 74,4% su zdravstveni radnici i saradnici,
dok 25,6% čine administrativni i tehnički radnici (tabela 1).
Tabela 1. Zaposleni u opštim bolnicama Podunavskog okruga u 2012. godini
(ugovoreni broj radnika)
VISOKA STRUČNA SPREMA
Opšta bolnica
LEKARI
Opš.
Svega
Spec.
Med.
Stom.
Farm./
Biohemič.
Viša Srednja
stručna stručna
Zdrav.
UKUPNO sprema sprema
saradn.
Nem.
UKUPNO
rad.
OB Smederevo
148
29
119
0
2
6
156
50
386
196
788
OB Smed. Palanka
90
21
69
0
2
4
96
58
267
153
574
238
50
188
0
4
10
252
108
653
349
1362
Svega
Prema Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u
zdravstvenim ustanovama ("Sl. Glasnik" br.50/2010), Opšta bolnica Smederevo ima
potrebe za ukupno 756 radnika, od toga 600 zdravstvenih (132 sa visokom stručnom
spremom, 468 sa višom i srednjom stručnom spremom) i za 156 nemedicinskih radnika, a
Opšta bolnica Smederevska Palanka ima potrebe za ukupno 562 radnika, od toga 445
zdravstvenih (104 sa visokom stručnom spremom, 341 sa višom i srednjom stručnom
spremom) i za 117 nemedicinskih radnika.
2. Pokazatelji funkcionisanja sekundarne zdravstvene zaštite na teritoriji
Podunavskog okruga
Osnovni pokazatelji funkcionisanja sekundarne zdravstvene zaštite su: pokrivenost i
obezbeĎenost populacije, korišćenje sekundarne zdravstvene zaštite, opterećenost kadra u
sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti kao i pokazatelji sadržaja rada, kvaliteta i efikasnosti.
2
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
2.1
Pokrivenost i obezbeđenost populacije
Procenat populacije za koju Opšta bolnica Smederevo i Opšta bolnica Smederevska
Palanka obezbeĎuju sekundarnu zdravstvenu zaštitu odgovara ukupnom broju stanovnika
koji žive na teritoriji Podunavskog okruga (199395, prema popisu stanovništva iz 2011.
godine).
Najčešće korišćeni pokazatelj u sistemu zdravstvene zaštite jeste obezbeĎenost
stanovništva bolničkim posteljama, koji se izračunava kao odnos broja bolničkih postelja
na 1000 stanovnika. Time se procenjuje razvijenost bolničke zdravstvene službe i njene
dostupnosti stanovništvu posmatrane teritorije (1).
Analizirajući razvijenost bolničke zdravstvene službe kao i njene dostupnosti
stanovništvu koje živi na teritoriji Podunavskog okruga, može se reći da je obezbeĎenost
stanovništva gravitirajuće populacije sa 3,5 postelja na 1000 stanovnika nešto veća u
odnosu na postavljene standarde od 3,30 postelja na 1000 stanovnika, prema Uredbi o
Planu mreže zdravstvenih ustanova («Sl. glasnik R. Srbije br. 6/2012). Prema Uredbi o
izmenama i dopunama Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova (Sl. glasnik broj 24,
od 16. aprila 2010. godine), teritorijalna raspodela i posteljni kapaciteti za bolnice
Podunavskog okruga iznose ukupno 699 postelja i to Opšta bolnica Smederevo 399
postelja i Opšta bolnica Smederevska Palanka 300 postelja.
2.2
Kapacitet i korišćenje sekundarne zdravstvene zaštite
Od ukupnog broja postelja na teritoriji Podunavskog okruga (699), udeo postelja
namenjen za lečenje akutnih stanja iznosi 504 postelja ili 72,1%, dok za lečenje hroničnih
bolesnika iznosi 195 postelja (27,9% od ukupnog broja postelja), i to: ortopedija i
traumatologija 44 postelja, psihijatrija 55 postelja, pneumoftiziologija 52 postelje i
organizaciona jedinica za produženo lečenje i negu 44 postelje. Udeo hirurških postelja
(hiruških grana medicine) iznosi 320 postelja ili 45,8% (Opšta bolnica Smederevo 180 i
Opšta bolnica Smederevska Palanka 140).
Udeo kreveta koji je namenjen za lečenje obolelih od psihičkih poremećaja na
teritoriji Podunavskog okruga iznosi 55 postelja ili 7,9% (odeljenje psihijatrije Opšte
bolnice Smederevo 25 i odeljenje psihijatrije Opšte bolnice Smederevska Palanka 30).
Pokazatelji obima rada, odnosno korišćenje, opštih bolnica na teritoriji
Podunavskog okruga posmatrani su putem: stope hospitalizacije, prosečne dužine
bolničkog lečenja i prosečne zauzetosti postelja u procentima (tabela br. 2).
Stopa hospitalizacije na nivou Podunavskog okruga izračunata je kao odnos broja
prijema u bolnicu (odnosno broja ispisanih bolesnika) i populacije potencijalnih korisnika
bolnice (gravitirajuća populacija) i iznosi 99 hospitalizovanih na 1000 stanovnika
(19752/199395*1000).
3
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Smederevska Palanka
Smederevo
Opšta
bolnica
Tabela 2. Korišćenje kapaciteta u Opštim bolnicama na teritoriji Podunavskog
okruga u 2012. godini
Broj
Organizacione
jedinice
Interna medicina
Pneumoftiziologija
Pedijatrija
Neurologija
Psihijatrija
Infektivne bolesti
Hirurgija
Ortopedija i traumat.
Urologija
Ginekologija
Akušerstvo
Oftalmologija
Otorinolaringologija
Produženo lečenje
Ukupno
Interna medicina
Pneumoftiziologija
Pedijatrija
Neurologija
Psihijatrija
Infektivne bolesti
Hirurgija
Ortopedija i traumat.
Urologija
Ginekologija
Akušerstvo
Oftalmologija
Otorinolaringologija
Produženo lečenje
Ukupno
SVEGA
Postelja
Ispisanih
bolesnika
Dana
lečenja
77
30
25
22
25
10
60
26
20
20
30
12
12
30
399
48
22
16
20
30
10
50
18
12
20
20
10
10
14
300
699
1754
662
1144
603
165
216
1637
586
735
930
1143
358
286
618
10837
1354
652
621
618
522
290
1626
334
664
947
519
267
477
24
8915
19752
17912
6913
4107
5519
4524
1676
13313
5754
4925
5279
7312
2182
1851
4515
85782
12578
7341
3357
5250
11358
2322
14704
6031
4020
5195
3094
2457
2951
697
81355
167137
4
Prosečna
dužina
lečenja
(dani)
10,2
10,4
3,6
9,2
27,4
7,8
8,1
9,8
6,7
6,7
6,4
6,1
6,5
7,3
7,9
9,3
11,3
5,4
8,5
21,8
8,0
9,0
18,1
6,1
5,5
5,9
9,2
6,2
29,0
9,1
8,5
Prosečna
zauzetost
postelja u
%
63,7
63,1
45,0
68,7
49,6
45,9
60,8
60,6
67,5
72,3
66,8
49,8
42,2
41,2
58,9
71,8
91,4
57,5
71,9
103,7
63,6
91,6
91,8
91,8
71,2
42,4
67,3
80,9
13,6
74,3
65,5
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Posmatrajući kapacitete i korišćenje Opštih bolnica na teritoriji Podunavskog
okruga, po oblastima rada, analiza je pokazala da su u 2012. godini bolnice raspolagale sa
699 postelja u kojima je lečeno 19752 pacijenata i ostvareno 167137 dana lečenja, sa
prosečnom dužinom lečenja od 8,5 dana i prosečnom zauzetošću postelja od 65,5%.
2.3. Ispunjenje standarda mera izvršenja za doktore medicine specijaliste u
bolničkoj i polikliničkoj delatnosti u 2012. godini
Ispunjenje standarda mera izvršenja za doktore medicine specijaliste u bolničkoj i
polikliničkoj delatnosti u 2012. godini, analizirani su na osnovu standarda definisanih u
Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim
ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe, "Sl. Glasnik" broj 43/2006, 112/2009,
50/2010, 79/2011, 10/2012,119/2012 i 22/2013) prikazani u tabeli br 3. i tabeli br. 4.
5
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Smederevska Palanka
Smederevo
Opšta
bolnica
Tabela 3. Ispunjenje standarda mera izvršenja za doktore medicine specijaliste u
bolničkoj delatnosti na teritoriji Podunavskog okruga u 2012. godini
Broj
Organizacione
jedinice
Interna medicina
Pneumoftiziologija
Pedijatrija
Neurologija
Psihijatrija
Infektivne bolesti
Hirurgija
Ortopedija i traumat.
Urologija
Ginekologija
Akušerstvo
Oftalmologija
Otorinolaringologija
Produženo lečenje
Ukupno
Interna medicina
Pneumoftiziologija
Pedijatrija
Neurologija
Psihijatrija
Infektivne bolesti
Hirurgija
Ortopedija i traumat.
Urologija
Ginekologija
Akušerstvo
Oftalmologija
Otorinolaringologija
Produženo lečenje
Ukupno
SVEGA
Broj pacijenata po specijalisti
Specijalista Pacijenata Broj
18
6
8
3
6
2
11
4
4
6
6
7
6
1
88
9
3
5
2
3
3
8
4
4
4
2
2
2
/
51
139
1754
662
1144
603
165
216
1637
586
735
930
1143
358
286
618
10837
1354
652
621
618
522
290
1626
334
664
947
519
267
477
24
8915
19752
6
97,4
110,3
143,0
201,0
27,5
108,0
148,8
146,5
183,8
155,0
190,5
51,1
47,7
618,0
123,1
150,4
217,3
124,2
309,0
174,0
96,7
203,3
83,5
166,0
236,8
259,2
133,5
238,5
174,8
142,1
Prema
Pravilniku
Razlika
170
170
210
170
165
165
210
130
210
250
250
250
250
-
-72,6
-59,7
-67,0
31,0
-137,5
-57,0
-61,2
16.5
-26,2
-95,0
-59,5
-198,9
-202,3
170
170
210
170
165
165
210
130
210
250
250
250
250
-
-19,6
47,3
-85,8
139,0
9,0
-68,3
-6,7
-46,5
-44,0
-13,2
9,2
-116,5
-11,5
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Analiza mera izvršenja stacionara ukazuju da je broj hospitalizovanih pacijenata
(prijemi/otpusti) u 2012. godini na nivou Podunavskog okruga iznosio 142,1 pacijent po
jednom lekaru specijalisti.
Smederevska Palanka
Smederevo
Opšta
bolnica
Tabela 4. Ispunjenje standarda mera izvršenja za doktore medicine specijaliste u
polikliničkoj delatnosti na teritoriji Podunavskog okruga u 2012. godini
Organizacione jedinice
Interna medicina
Pneumoftiziologija
Pedijatrija
Neurologija
Psihijatrija
Infektivne bolesti
Hirurgija
Ortopedija i traumat.
Urologija
Ginekologija i akuš.
Oftalmologija
Otorinolaringologija
Ukupno
Interna medicina
Pneumoftiziologija
Pedijatrija
Neurologija
Psihijatrija
Infektivne bolesti
Hirurgija
Ortopedija i traumat.
Urologija
Ginekologija i akuš.
Oftalmologija
Otorinolaringologija
Anestezija
i
reanimacija
Ukupno
SVEGA
Broj
specijal
ista
Broj specijalističkih pregleda
Ukupno
Ambul.
Stacion.
Broj pregleda po specijalisti
Broj
Prema
Pravilniku
18
6
8
3
6
2
11
4
4
12
7
6
87
9
3
5
2
3
3
8
4
4
6
2
2
39332
17938
2723
16459
17633
4408
28388
25571
18416
2664
21741
23731
219004
15964
2786
3777
6204
7435
3212
14835
16554
9132
3554
9027
8223
39332
16022
2723
16459
17633
4408
28388
25571
18416
2664
21741
23731
217088
15964
2786
3777
6204
7435
3212
14835
16554
9132
3554
9027
8223
/
1916
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1916
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2185,1
2989,7
340,4
5486,3
2938,8
2204,0
2580,7
6392,8
4604,0
222,0
3105,9
3955,2
2517,3
1773,7
928,7
755,4
3102,0
2478,3
1070,7
1854,4
4138,5
2283,0
592,3
4513,5
4111,5
1260
1050
1260
1025
1260
1680
2100
1680
1260
1680
1680
1400
1260
1050
1260
1025
1260
1680
2100
1680
1260
1680
1680
6
57
144
/
100703
319707
/
100703
317791
/
/
1916
/
1766,7
2220,2
/
1400
1400
7
Razlika
925,1
-709,6
4226,3
1913,8
944,0
900,7
4292,7
2924,0
-1038,0
1425,9
2275,2
1117,3
513,7
-294,6
1842,0
1453,3
-189,3
174,4
2038,5
603,0
-667,7
2833,5
2435,5
/
366,7
820,2
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Mere izvršenja polikliničke delatnosti u opštim bolnicama na teritoriji Podunavskog
okruga ukazuju da je broj specijalističkih pregleda po lekaru specijalisti u 2012. godini bio
u većini oblasti medicine veći od definisanog normativa osim službe ginekologije i
akušerstva i pedijatrije u obe opšte bolnice i službe infetivnih bolesti u OB Smederevska
Palanka.
2.4. Rad službe laboratorijske dijagnostike
U službi laboratorijske dijagnostike na nivou Podunavskog okruga radi ukupno 11
zdravstvenih radnika i saradnika sa visokom stručnom spremom i 68 sa srednjom stručnom
spremom. U okviru službe laboratorijske dijagnostike za 2012. godinu posmatran je ukupan
broj ostvarenih hematoloških, biohemijskih analiza i ukupan broj pregleda urina (tab br. 5).
Smederevo
Opšta
bolnica
Tabela 5. Broj laboratorijskih analiza (hematoloških, biohemijskih i analiza urina) u
2012. godini
Laboratorijska
dijagnostika
Ukupno
Hematološke analize
172367
138584
33783
581083
434264
146819
111579
865029
102625
675473
8954
189556
90227
41204
49023
197934
46011
151923
29459
14596
14863
Ukupno
317620
101811
215809
SVEGA
1182649
777284
405365
Biohemijske analize
Analize urina
Ukupno
Smederevska
palanka
Svega
Broj analiza
Osiguranici RZZO
Ambulanta
Stacionar
Hematološke analize
Biohemijske analize
Analize urina
8
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Prema godišnjem izveštaju o izvršenju Plana rada za 2012. godinu, službi
laboratorijske dijagnostike Podunavskog okruga, ukupan broj ostvarenih analiza za
ambulantne korisnike iznosi 777284 analiza (179788 hematoloških, 480275 biohemijskih i
117221 pregled urina), a za stacionarne bolesnike 405365 analiza (82806 hematoloških,
298742 biohemijskih i 23817 pregled urina).
2.5. Rad u hiruškim granama medicine-operacije
Rad hiruških grana medicine u opštim bolnicama na teritoriji Podunavskog okruga
sagledavan je putem broja operacionih sala, broja specijalista u odgovarajućim granama i
prosečnim brojem operacija po specijalisti (tabela br. 6).
9
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Opšta
bolnica
Tabela 6. Broj operacionih sala, lekara specijalista, operacija i prosečan broj
operacija po lekaru specijalisti na teritoriji Podunavskog okruga u 2012. godini
Broj
Organizaciona
jedinica
Operacionih
sala
Specijalista
Operacija
Operacija
po
specijalisti
4
11
1869
169,9
1
12
516
43,0
1
4
1470
367,5
4
483
120,8
1
7
377
53,9
1
8
6
44
177
4892
29,5
111,2
2
9
755
83,9
1
6
314
52,3
1
4
262
65,5
1
4
212
53,0
1
2
175
78,5
1
2
378
189,0
Ukupno
7
27
2096
77,6
SVEGA
15
68
6988
102,8
Smederevo
Hirurgija
Ginekologija i
akušerstvo
Ortopedija
Urologija
Oftalmologija
Otorinolaringologija
Ukupno
Smederevska Palanka
Hirurgija
Ginekologija i
akušerstvo
Ortopedija
Urologija
Oftalmologija
Otorinolaringologija
10
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Mera izvršenja za operacije na godišnjem nivou u Pravilniku o bližim uslovima za
obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama nije definisana. U ukupnom
broju operacija, na nivou Podunavskog okruga, udeo operacija na hirurgiji je najveći i
iznosi 37,6%, zatim slede operacije na ortopediji 24,8% i ginekologiji i akušerstvu 11,9%
(grafikon br.1).
Grafikon 1. Struktura izvršenih operacija na teritoriji Podunavskog okruga u
2012. godini
Hirurgija
7%
8%
38%
10%
Ginekologija i
akušerstvo
Ortopedija
Urologija
Oftalmologija
25%
12%
ORL
2.6. Rad sa pacijentima na dijalizi
Rad sa pacijentima koji su na dijalizi, na teritoriji Podunavskog okruga, sagledavan
putem broja dijaliznih aparata, broja lica na dijalizi i broja izvršenih dijaliza (tabela br. 7).
11
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Tabela 7. Broj dijaliza po vrstama dijaliza u opštim bolnicama Podunavskog okruga
u
2012. godini
Broj
Lica na dijalizi
dijaliza
Bikarbonatna
56
4512
Visokoefikasna
bikarbonatna
47
6620
Hemodijafiltracija
15
596
Hemodijaliza
Smederevska
Palanka
Smederevo
Dijaliznih aparata
Ukupno
19
118
11728
Bikarbonatna
6
30
2767
Visokoefikasna
bikarbonatna
6
27
3722
Hemodijafiltracija
4
10
1607
16
67
8096
35
185
19824
Ukupno
SVEGA
Analiza rada sa pacijentima na dijalizi na nivou Podunavskog okruga
pokazuje da je u 2011. godini bilo izvršeno u proseku 107,2 dijaliza po pacijentu na
ukupno 35 dijaliznih aparata. Pri tome, udeo usluga bikarbonatne dijalize iznosio je
36,7%, udeo visokoefikasne bikarbonatne dijalize 52,2%, dok je udeo
hemodijafiltracije iznosio 11,1%.
ZAKLJUČAK
1. ObezbeĎenost stanovništva bolničkim posteljama na teritoriji Podunavskog
okruga iznosi 3,5 postelja na 1000 stanovnika, što je nešto više u odnosu na postavljene
standarde od 3,30 postelja na 1000 stanovnika, prema Uredbi o Planu mreže zdravstvenih
ustanova («Sl. glasnik R. Srbije« br. 6/2012).
12
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
2. Ukupan broj zaposlenih na sekundarnom nivou organizacije zdravstvene službe
Podunavskog okruga iznosi 1362 ugovorenih radnika sa RFZO, 74,4% su zdravstveni
radnici i saradnici, dok 25,6% čine administrativni i tehnički radnici što je iznad
definisanog broja nemedicinskih radnika u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, prema
Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim
ustanovama.
3. U 2012. godini u Podunavskom okrugu bolnički je lečeno 19752 lica sa stopom
hospitalizacije od 99 na 1000 stanovnika. Prosečna dužina lečenja bila je 8,5 dana, što je u
skladu sa postavljenim standardima, odnosno ispod 10 dana, dok je zauzetost postelja na
okrugu iznosila 65,5%.
4. U 2012. godini na teritoriji Podunavskog okruga uraĎeno je ukupno 6988
operacija, što predstavlja 102,8 operacije po jednom lekaru specijalisti.
5. Na teritoriji Podunavskog okruga živi ukupno 185 lica koja koriste dijalizu, i u
2012. godini izvršeno je u proseku 107,2 dijaliza po pacijentu.
LITERATURA
1. Simić S. Bolnička zaštita – organizacija i funkcionisanje savremene
bolnice. Socijalna medicina. Beograd: Savremena administracija, 2000. p. 213-228.
2. Cucić V., Simić S. Osnovni principi organizacije zdravstvene službe.
Socijalna medicina. Beograd: Savremena administracija, 2000. p. 195-238.
dr Ivana Ţivković
Specijalista socijalne medicine
Pomoćnik direktora
Prim. dr Suzana Petrović
Centar za promociju zdravlja
analizu, planiranje,
organizaciju zdravstvene zaštite,
informatiku i biostatistiku u zdravstvu
DIREKTOR
Prim. dr Zorica Mitić
13
Download

Podunavski okrug - Zavod za javno zdravlje Požarevac