REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA
RADA DOMOVA ZDRAVLJA I OPŠTIH
BOLNICA BRANIČEVSKOG I
PODUNAVSKOG OKRUGA U PERIODU
1. 07.-31. 12. 2011. GODINE
1
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
U zdravstvenim ustanovama unapređenje kvaliteta rada zdravstvene zaštite, je sastavni
deo svakodnevnih aktivnosti zdravstvenih radnika i saradnika kao i svih drugih radnika u
zdravstvenim ustanovama. To je kontinuiran proces čiji je cilj da se dostigne viši nivo
efikasnosti i efektivnosti u samom radu, kao i veći stepen zadovoljstva korisnika i zaposlenih.
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije u saradnji sa Republičkim fondom za zdravstveno
osiguranje Beograd, je iniciralo praćenje i unapređenje kvaliteta rada u zdravstvenim
ustanovama primarne i sekundarne zdravstvene zaštite 2004. godine, najpre kroz interni akt
Objašnjenje za praćenje kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama, da bi se već krajem 2006.
godine došlo do radne verzije Pravilnika o pokazateljima kvaliteta rada zdravstvene zaštite a
sredinom 2007. godine i do njegovog zvaničnog usvajanja (Sl. glasnik RS br.57/2007.).
Međutim, obzirom da praćenje pokazatelja kvaliteta rada predstavlja kontinuirani proces gde se
pokazatelji kvaliteta prilagođavaju postojećim potrebama, 2010. godine usvojen je novi
Pravilnik o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite (Sl. glasnik RS 49/2010.), koji definiše
nove pokazatelje koji treba da dostignu određeni stepen kvaliteta. Metodološko uputstvo za
postupak izveštavanja zdravstvenih ustanova o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite od
strane Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović-Batut“ izašlo je u junu 2011.
godine tako da se pokazatelji kvaliteta rada iz prethodno navedenog Pravilnika prate u
zdravstvenim ustanovama od 1. januara 2011. godine a u analizi za 2011. godinu biće prikazani
podaci od 1. 07. do 31. 12. 2011. godine.
U situaciji kada su sredstva koja se obezbeđuju za zdravstvenu zaštitu iz javnih
prihoda ograničena i nedovoljna za stalno rastuće potrebe zdravstvenog sistema treba primeniti
stručne i iskustvene pokazatelje u oblasti praćenja kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama,
kako bi se za ishod po zdravstvenu zaštitu pacijenata, obezbedila efikasna i racionalna
zdravstvena zaštita. Svakako treba imati u vidu da se unapređenjem i praćenjem kvaliteta rada
zdravstvenih ustanova stvaraju uslovi za uspostavljanje procesa licenciranja i akreditacije.
Treba imati u vidu da je za stalno unapređenje kvaliteta rada u zdravstvenim
ustanovama odgovorna pre svega Komisija za unapređenje kvaliteta rada zdravstvene ustanove
koja je formirana od strane direktora, rukovodeći tim i direktor. Komisija za unapređenje
kvaliteta rada jeste stručno telo koje se stara o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene
zaštite koja se sprovodi u zdravstvenoj ustanovi. Navedena Komisija je u obavezi da na početku
kalendarske godine sačini predlog Programa za unapređenje kvaliteta rada zdravstvene
ustanove i prosledi Upravnom odboru na usvajanje. Navedena Komisija u toku godine
kontinuirano prati sprovođenje Programa i o tome podnosi šestomesečni i godišnji izveštaj
direktoru i Upravnom odboru zdravstvene ustanove.
Početkom kalendarske godine Institut za javno zdravlje Srbije vrši kontrolu i obradu
podataka iz dostavljenih izveštaja o kvalitetu rada svih zdravstvenih ustanova i izračunava
prosek indikatora za nivo Republike Srbije. Obzirom da ovi prosečni indikatori bivaju
dostavljeni Zavodima za javno zdravlje nešto kasnije, pristupilo se obradi podataka i formiranju
prosečnih vrednosti indikatora za Braničevski i Podunavski okrug za drugu polovinu 2011.
godine.
Kvalitet zdravstvene zaštite je složen pokazatelj funkcionisanja zdravstvene službe koji
se sastoji iz brojnih komponenti. U osnovi se nalazi ishod, a sem toga može da se sagledava i
strukturalni i procesni aspekt. Razmatranje kvaliteta rada može biti usmereno na primarni,
sekundarni i tercijarni nivo.
Ova analiza pokazatelja kvaliteta rada obuhvata teritorije Braničevskog i Podunavskog
okruga na kojima se nalaze jedanaest domova zdravlja i četiri opšte bolnice. Domovi zdravlja
locirani su u opštinama Veliko Gradište, Golubac, Žabari, Žagubica, Kučevo, Malo Crniće
2
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Petrovac i Požarevac koje administrativno pripadaju Braničevskom okrugu, i Velika Plana,
Smederevo i Smederevska Palanka koji pripadaju Podunavskom okrugu. Po dve bolnice nalaze
se u okruzima i to Opšta bolnica Požarevac i Petrovac u Braničevskom okrugu, a Opšta bolnica
Smederevo i Smederevska Palanka u Podunavskom okrugu.
I
POKAZATELJI KVALITETA RADA DOMOVA ZDRAVLJA
U oblasti zdravstvene delatnosti na primarnom nivou, sagledani su pokazatelji
kvaliteta koji se odnose na rad izabranog lekara i to u službi opšte medicine, pedijatrije i
ginekologije.
Analizirajući indikatore na nivou primarne zdravstvene zaštite prethodno navedenih
domova zdravlja jednog i drugog okruga došli smo do sledećih rezultata.
Grafikon br. 1 Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog
izabranog lekara u periodu od jula do decembra 2011. godine
96,44 95,4
100
90
86,03
79,01 77,89
80
70
63,81
60
50
40
30
20
10
0
Braničevski okrug
Opšta medicina
Podunavski okrug
Pedijatrija
Ginekologija
Kao što se vidi iz grafikona br. 1, veći je procenat korisnika koji su iz bilo kog razloga
posetili svog izabranog lekara u domovima zdravlja Podunavskog okruga i to najviše u službi
pedijatrije dok je u Braničevskom okrugu najveći procenat u službi opšte medicine.
3
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Grafikon br. 2 Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara
u periodu od jula do decembra 2011. godine
DZ Veliko Gradište
1,43
0,71
1,37
6,04
DZ Golubac
1,26
2,2
1,89
DZ Žabari
1,17
0,57
DZ Žagubica
0,56
1,32
3
1,86
DZ Kučevo
1,16
1,49
2,43
DZ Malo Crniće
0,83
1,42
1,75
DZ Petrovac
0,39
1,46
DZ Požarevac
3,06
0,46
1,55
Braničevski okrug
2,09
0,62
1,53
3,82
DZ Velika Plana
0,44
0,85
4,53
DZ Smederevo
0,48
0,69
9,21
DZ Smederevska Palanka
0,46
2,95
4,92
Podunavski okrug
0,47
1,05
Opšta medicina
Pedijatrija
Ginekologija
Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara na nivou
Braničevskog okruga je takav da na jednu prvu posetu u službi opšte medicine dolaze dve
ponovne posete a u službi ginekologije taj odnos je 1,5. U Podunavskom okrugu u službi opšte
medicine na jednu prvu dolazi čak pet ponovnih poseta dok je odnos 1,05 kod poseta izabranom
ginekologu. Na nivou oba okruga zapaža se da je odnos pvih i ponovnih poseta kod izabranog
pedijatra manji od 1 što verovatno znači da se većina problema rešava pri pvoj poseti.
Onos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta
kod izabranog lekara (opšta medicina, pedijatar, ginekolog) prikazuje grafikon br. 3, iz koga se
vidi da je najviše uputa izdato u službi opšte medicine, četvrtina u Braničevskom a trećina u
Podunavskom okrugu od ukupnog broja poseta. Najmanje izdatih uputa je u službi ginekologije
na nivou oba okruga, dok je u pedijatrijskoj službi upute dobila četvrtina korisnika u
Podunavskom okrugu dok je u Braničevskom tek svako deseto dete dobilo uput za
specijalističko konsultativni pregled.
4
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Grafikon br. 3 Onos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i
ukupnog broja poseta kod izabranog lekara u periodu od jula do decembra 2011. godine
100%
10,37
7,79
10,6
25,78
24,88
30,45
Braničevski okrug
Podunavski okrug
50%
0%
Opšta medicina
Pedijatrija
Ginekologija
U okviru preventivnog rada praćen je pokazatelj koji predstavlja procenat preventivnih
pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara (grafikon br. 4). U najvećem obimu
preventivni rad nad korisnicima zdravstvene zaštite se obavlja u službi zdravstvene zaštite žena,
i to pre svega kod vulnerabilne kategorije trudnica, a manje kod planiranja porodice i
adolescenata. U službi zz dece, preventivni rad je takođe zastupljen kroz sistematske i ciljane
preglede, a izuzetno se malo sprovodi u opštoj medicini i medicini rada. U poređenju sa
prethodnom godinom u sve tri službe došlo je do blagog povećanja preventivnih pregleda u
odnosu na ukupan broj poseta, što ukazuje da preventivni pregledi još uvek nemaju svoje pravo
mesto u zdravstvenoj zaštiti. Obzirom da Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu
zaštitu definiše obavezne sistematske preglede očekuje se porast ovih pregleda u narednoj
godini kod izabranih doktora.
Grafikon br. 4 Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta
kod izabranog lekara u periodu od jula do decembra 2011. godine
5
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
50
40,29
37,45
40
30
36,81
20,51
20
10
3,93
3,35
0
Braničevski okrug
Opšta medicina
Podunavski okrug
Pedijatrija
Ginekologija
U okviru preventivnog rada u službi opšte medicine sagledavan je i obuhvat osoba
starijih od 65 godina vakcinacijom protiv gripa. Taj obuhvat se kretao od 9,32% u
Podunavskom do 14,05% u Braničevskom okrugu U odnosu na prošlu godinu neznatno je
povećanje procenta vakcinisanih osoba starijih od 65 godina.
Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem
kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 kreće se oko 50%
(Braničevski-59,24% a Podunavski-47,43%). U Braničevskom okrugu nešto više od trećine
obolelih od šećerne bolesti biva upućeno na pregled očnog dna dok je u Podunavskom okrugu
upućen svaki osmi pacijent (13,01%). Broj obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je
bar jednom odredjena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) kreće se nešto manje od
petine u Braničevskom i nešto više od petine u Podunavskom okrugu. Kod polovine
registrovanih korisnika u Podunavskom okrugu ubeležena je vrednost krvnog pritiska, indeks
telesne mase-ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje dok je u
Braničevskom okrugu to učinjeno kod nešto više od petine korisnika (22,28%). Veoma malom
broju korisnika starijih od 50 godina je uradjen test na krvarenje u stolici (hemokult test) na
nivou oba okruga (Braničevski-2,92% a Podunavski-1,29%), tako da na tome kao i na
celokupnoj preventivi treba raditi u narednom periodu.
Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija
ordinirana terapija penicilinom je u Braničevskom 39,79% što je duplo više nego u
Podunavskom okrugu (18,30%).
U okviru rada pedijatrijske službe, izabrani lekar je u više od trećine epizoda akutnih
infekcija gornjih disajnih puteva (J00-J06) pri prvom pregledu propisao antibiotik na nivou
domova zdravlja oba okruga (Braničevski-38,82% a Podunavski-31,33%). Od ukupnog broja
dece lečene antibioticima svakom devetom u Braničevskom i svakom šestom u Podunavskom
okrugu je ordinirana ampulirana terapija. Preventivni rad ove službe je veoma zastupljen u
oblasti ishrane tako da je skoro svoj predgojaznoj i gojaznoj deci u zdravstveni karton ubeležen
status uhranjenosti i dat savet o pravilnoj ishrani u Braničevskom i velikom procentu (88,56%)
u Podunavskom okrugu. Obuhvat dece u 15. godini života kompletnom imunizacijom je
94,40% u Braničevskom dok je u podunavskom tri puta manji (30,%).
U okviru rada službe ginekologije prati se procenat korisnica od 25 do 69 godina
starosti obuhvaćenih ciljanim pregledom radi ranog otkrivanja raka grlića materice i u
Braničevskom iznosi 35,16% a u Podunavskom okrugu (26,71%) dok je procenat korisnica od
6
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
45 do 69 godina starosti koje su upućene na mamografiju od bilo kog izabranog ginekologa,
nešto veći na nivou oba okruga (Braničevski-38,83% a Podunavski-53,52%).
U okviru rada patronažne službe domova zdravlja posmatran je prosečan broj poseta
po broju stanovnika odredjene populacione grupe (novorodjenčad, odojčad, osobe starije od 65
godina) i taj broj je sličan na nivou oba okruga (Braničevski-0,38 i Podunavski-0,34). Obuhvat
novorodjenčadi prvom patronažnom posetom je znatno veći u Podunavskom (84,02%) nego u
Braničevskom okrugu (56,83%) što je prikazano u tabeli br 1.
Tabela br. 1 Prikaz obuhvata novorođenčadi prvom patronažnom posetom po
domovima zdravlja u periodu od jula do decembra 2011. godine
Zdravstvene ustanove
DZ Velko Gradište
DZ Golubac*
DZ Žabari
DZ Žagubica
DZ Kučevo*
DZ Malo Crniće
DZ Petrovac
DZ Požarevac
Braničevski okrug
DZ Velika Plana
DZ Smederevo
DZ Smederevska Palanka
Podunavski okrug
Obuhvat
novorođenčadi
prvom patronažnom
posetom
48,82%
43,64%
97,06%
97,67%
100%
81,25%
49,78%
46,26%
56,83%
84,31%
52,86%
96,87%
84,02%
*Domovi zdravlja sa najnižom i najvišom vrednošću
Hitna medicinska pomoć
U sagledavanju kvaliteta rada hitne medicinske pomoći analizirani su indikatori koji
se odnose na aktivaciono vreme (zbir svih vremenskih intervala I u minutima za pvi red
hitnosti / ukupan broj poziva prvog reda hitnosti), reakciono vreme (zbir svih vremenskih
intervala II u minutima za prvi red hitnosti / ukupan broj izlazaka na teren za prvi red hitnosti) i
7
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
vreme prehospitalne intervencije (zbir svih vremenskih intervala III u minutima za prvi red
hitnosti / ukupan broj izlazaka na teren za prvi red hitnosti).
Vremenski interval I - vremenski interval u minutima koji je prošao od momenta
prijema poziva za prvi red hitnosti do predaje tog poziva. Vremenski interval II - vremenski
interval u minutima koji je prošao od momenta predaje poziva za prvi red hitnosti ekipi do
dolaska ekipe do pacijenta. Vremenski interval III - vremenski interval u minutima koji je
prošao od momenta dolaska ekipe do pacijenta do momenta oslobađanja ekipe ili predaje
pacijenta na dalje zbrinjavanje za prvi red hitnost.
Na teritoriji Braničevskog okruga, ova služba postoji samo u Požarevcu i Petrovcu pri
čemu je na nivou navedenog okruga aktivaciono vreme iznosilo 2,34 min. U Podunavskom
okrugu, gde sva tri doma zdravlja imaju razvijenu ovu službu taj indikator je bio 1,09 minuta,
odnosno duplo kraće. Reakciono vreme na nivou Braničevskog okruga iznosi 10,04 min. a
Podunavskog okruga 8,49 min. Vrednosti ova dva indikatora koji su se prethodne godine zvali
reakciono vreme I i II beleže slične vrednosti i 2011. godine. Vreme prehospitalne intervencije
na nivou Podunavskog okruga iznosi 17,50 min. dok je u Braničevskom okrugu nešto duže i
iznosi 20,43 min. Procenat uspešnih KPR u slučaju iznenadnih srčanih zastoja koji su se desili
bez prisustva ekipe HMP na nivou Braničevskog okruga iznosi 53,85% a u prisustvu ekipe
HMP iznosi 23,08% dok u Podunavskom okrugu prvi indikator iznosi 4,35% a drugi 40,0%. U
tabeli br. 2 sledi prikaz vrednosti indikatora koji se odnose na HMP.
Tabela br. 2 Prikaz vrednosti indikatora koji se odnose na zdravstvene ustanove
koje imaju HMP u periodu od jula do decembra 2011. godine
DZ
Smederevo
DZ
Smederevska
Palanka
DZ Velika
Plana
Procenat samostalno rešenih slučajeva na
terenu
Procenat samostalno rešenih slučajeva u
ambulanti
Procenat indikovanog med. tretmana kod
pacijenta sa teškom traumom
Procenat pacijenata sa AKS kojima je otvoren
intravenski put, dat morfijum, kiseonik,
nitroglicerin i acetilsalicilna kiselina
Procenat pacijenata sa AKS kojima je otvoren
venski put, dat morfijum, kiseonik,
nitroglicerin,
acetilsalicilna
kiselina,
klopidogrel, kleksan i transportovani su u
najbližu ustanovu zbog primarne koronarne
intervencije
Procenat pacijenata sa AKS sa ST elevacijom
kojima je otvoren venski put, dat morfijum,
kiseonik, nitroglicerin, acetilsalicilna kiselina,
klopidogrel, kleksan i započeta ili data
DZ Petrovac
Indikator
DZ Požarevac
Zdravstvene ustanove koje imaju HMP
31,27
71,57
70,91
72,21
50,23
80,55
67,43
70,53
62,23
59,25
100
100
100
75
100
100
76,47
91,30
70
54,55
100
0
91,30
57,5
0
100
0
0
45
0
8
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
prehospitalna tromboliza
Što se tiče postojanja plana reagovanja u vanrednim situacijama DZ Petrovac i DZ
Požarevac u Braničevskom okrugu ga imaju dok u Podunavskom okrugu imaju domovi zdravlja
u Smederevu i Smederevskoj Palanci dok DZ Velika Plana nema.
Na teritoriji oba okruga, u četiri doma zadravlja obezbeđuje se zdravstvena zaštita
obolelih od tuberkuloze i drugih plućnih bolesti i to u Braničevskom okrugu DZ Veliko
Gradište i DZ Petrovac a u Podunavskom okrugu DZ Smederevo i Dz Smederevska Palanka.
Prosečan broj poseta po lekaru na nivou Braničevskog okruga je 961,6 (Podunavski okrug1857), broj uputa za laboratoriju na 100 poseta je 3,08 (Podunavski okrug-6,96), broj uputa za
rendgen na 100 poseta je 29,72 (Podunavski okrug-69,53) i broj uputa za funkcionalnu
dijagnostiku na 100 poseta je 21,92 (Podunavski okrug-39,82). U Podunavskom okrugu
vrednosti su skoro duplo veće nego u Braničevskom, kao što je broj poseta po lekaru kao i broj
uputa za laboratoriju, rendgen i funkcionalnu dijagnostiku. Pošto je broj lekara isti (5)
zaključuje se da su veće potrebe za uslugama ove službe na nivou Podunavskog okruga.
Ostali pokazatelji koji se prate u zdravstvenim ustanovama koje obezbeđuju zdravstvenu
zaštitu obolelih od tuberkuloze i drugih plućnih bolesti, biće prikazani u tabeli br. 3.
Tabela br. 3 Prikaz pokazatelja koji se prate u ustanovama koje obezbeđuju zdravstvenu
zaštitu obolelih od tuberkuloze i drugih plućnih bolesti u periodu od jula do decembra
2011. godine
DZ Veliko
Gradište
DZ
Petrovac
DZ
Smederevo
DZ
Smederevs
ka Palanka
Naziv zdravstvene ustanove
Procenat pozitivnih sputuma
14,29
2,45
4,23
0
Procenat pozitivnih uzoraka
14,29
10,34
44,10
0
100
100
75
43,75
79,41
14,45
85,52
40
0
22,22
20
0
66,67
28,57
0
0
Indikator
Procenat pregledane dece i odraslih u kontaktu
prvog reda sa obolelim od tuberkuloze ( unutar 30
dana )
Procenat pacijenata sa astmom i HOBP-om koji su
imali indikacije za bolničko lečenje, a uspešno su
lečeni u ambulantnim uslovima
Procenat pacijenata koji su završili edukaciju u
Savetovalištu za odvikavanje od pušenja i ne puše
6 meseci nakon završetka edukacije
Procenat hospitalizacija kod pacijenata na
dugotrajnoj oksigenoterapiji u kućnim uslovima
nakon dobijanja aparata
9
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Stomatologija
U oblasti dečje stomatologije prioritetan je pre svega preventivni rad, te se zato i
očekuje da oralno zdravlje bude na zavidnom nivou.
Grafikon br. 5 Prikaz dece sa zdravim zubima i KEP-om u periodu od jula do decembra
2011. godine
V. Gradište
37,12
2,35
53,59
7,84 7,14 6,62
Golubac
Žabari
13,33
Žagubica
13,46
Kučevo
21,28
2,4
4,12
6,78
8,28
1,38
39,23
Malo Crniće
57,63
Petrovac
37,35
25,34
Požarevac
Braničevski okrug
15,85
Podunavski okrug
2,04
3,11
16,49
20,77
0
3,46
19,86
24,42
S. Palanka
23,65
43
19,31
Smederevo
0,99
55,85
26,18
V.Plana
1,54
47,08
34,25
4,24
11,28
20
7 god. sa zdravim zubima
2,16
8,73
40
60
80
12 god. sa zdravim zubima
100
120
12 god. sa KEP-om
Međutim, realnost je sasvim drugačija što nam i pokazuje sam grafikon br.5. Prema
dostavljenim podacima sa terena najveći udeo dece sa zdravim zubima kod sedmogodišnjaka je
u opštinama Malo Crniće i Veliko Gradište, u Braničevskom okrugu, odnosno Smederevo u
Podunavskom okrugu. Razlog za to može biti intenzivnije sprovođenje zdravstvenovaspitnog
rada poslednjih godina, sprovođenje lokalne fluorizacije kod dece kao i pravilnije ishrane same
dece. Na nivou Braničevskog okruga manje od jedne trećine sedmogodišnjaka ima zdrave zube
26,18% kao i prethodne godine. U susednom okrugu (Podunavski okrug) stanje je nešto manje
dobro gde 20,77% sedmogodišnjaka ima zdrave zube (2010. god.-.24,16%) Posmatrajući
podatke u vezi zdravih zuba kod dvanaestogodišnjaka može se reći da je procentualni udeo
različit od opštine do opštine i kreće se od 6,78 u Žagubici do 55,85 u Požarevcu (2010. godine8,45% u Golupcu do 50,9% u Velikom Gradištu) sa napomenom da je u Braničevskom okrugu
10
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
43% što je više u odnosu na prethodnu godinu kada je bilo 31,2% dvanaestgodišnjaka sa
zdravim stalnim zubima. Situacija sa zdravim zubima kod dvanaestogodišnjaka u Podunavskom
okrugu je takva da tek svako deveto dete ima zdrave zube u ovom uzrastu sa neznatnim
razlikama između opština ali u znatno manjem obimu nego 2010. godine kada je svako četvrto
dete imalo zdrave zube u ovom uzrastu.
Što se tiče KEP-a kod dvanaestogodišnjaka, može se reći da deca u Podunavskom
okrugu u proseku imaju 2,88 karioznih, ekstrahovanih ili plombiranih zuba dok je ta vrednost
kod dece u Braničevskom okrugu nešto niža i iznosi 2,09.
Procentualni udeo dece u 7. razredu osnovne škole kod kojih je utvrđeno prisustvo
nelečenih ortodontskih anomalija je sličan na nivou oba okruga (Braničevski-62,62% i
Podunavski-63,54%) kao i procentualni udeo dece u 3. razredu srednje škole kod kojih je
utvrđen isti problem (Braničevski-79,15% i Podunavski-64,51%). Nešto više od trećine
trudnica je obuvaćeno preventivnim pregledom na nivou Podunavskog okruga (35,72%) dok je
u Braničevskom nešto više od četvrtine (26,69%). Najviše preventivnih stomatoloških pregleda
obavljeno je u DZ Malo Crniće u Braničevskom odnosno u DZ Smederevo u Podunavskom
okrugu. Najmanje preventivnih stomatoloških pregleda je obavljeno u DZ Veliko Gradište u
Braničevskom okrugu odnosno u DZ Velika Plana na nivu Podunavskog okruga.
Grafikon br. 6 Trudnice obuhvaćene preventivnim stomatološkim pregledom po
domovima zdravlja na nivou oba okruga u periodu od jula do decembra 2011. godine
DZ Veliko Gradište
7,59
47,92
DZ Golubac
DZ Žabari
36,76
DZ Žagubica
76
DZ Kučevo
28,57
DZ Malo Crniće
86,49
33,98
DZ Petrovac
DZ Požarevac
17,97
Braničevski okrug
26,69
9,15
DZ Velika Plana
62,71
DZ Smederevo
45,96
DZ Smederevska Palanka
35,72
Podunavski okrug
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Procenat trudnica obuhvaćenih preventivnim pregledom
11
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
U oblasti stomatološke zaštite starijih od 18 godina evidentira se učestalija potreba za
konzervativnim tretiranjem parodontopatije, što ukazuje na veću prisutnost ovog problema. U
Braničevskom okrugu skoro svaki četrnaesti korisnik zbrinjavan je zbog parodontopatije dok je
u Podunavskom okrugu to bio svaki deveti tako da je manje lica koristilo ovu vrstu lečenja u
odnosu na 2010. godinu na nivou oba okruga. Procentualni udeo ponovljenih intervencija u
odnosu na ukupan broj stomatoloških intervencija je prikazan u grafikonu br. 7 iz koga se vidi
da je najviše ponovljenih intervencija obavljeno u DZ Žagubica i generalno u Braničevskom
okrugu (10,09%) osim DZ Petrovac gde ovih intervencija nije bilo. Znatno manje ponovljenih
stomatoloških intervencija obavljeno je u Podunavskom okrugu (1,85%).
Grafikon br. 7 Procentualni udeo ponovljenih intervencija u odnosu na ukupan broj
stomatoloških intervencija po domovima zdravlja na nivou oba okruga u periodu od jula
do decembra 2011. godine
12
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
9,67
DZ Veliko Gradište
0,87
DZ Golubac
3,51
DZ Žabari
58,9
DZ Žagubica
4,96
DZ Kučevo
DZ Malo Crniće
2
0
DZ Petrovac
5,88
DZ Požarevac
10,09
Braničevski okrug
2,23
DZ Velika Plana
DZ Smederevo
0,96
3,02
DZ Smederevska Palanka
1,85
Podunavski okrug
0
10
20
30
40
50
60
Procentualni udeo ponovljenih intervencija u odnosu na ukupan broj stomatoloških intervencija
Specijalističko-konsultativna delatnost
Analizirajući pokazatelje kvaliteta rada u specijalističko-konsultativnoj delatnosti
jednog i drugog okruga može se zaključiti da se zakazivanje pregleda obavlja samo u pojedinim
službama, dok se u nekim pacijenti odmah, tj. istog dana primaju na pregled.
Prosečna dužina čekanja na zakazan prvi pregled je u Braničevskom 10,13 dana, što je
slično kao i 2010. godine, a u Podunavskom okrugu 7,6 (2010. god.- 9,4 dana), iako je situacija
nešto bolja može se videti da se ne dolazi baš tako brzo do specijaliste.
U Braničevskom okrugu zakazuju se prvi pregledi u službi interne medicine,
oftalmologije i psihijatrije, pri čemu je najduže čekanje kod interniste u proseku oko 10,73 dana
(2010. god. 11,5 dana). U Podunavskom okrugu zakazivanje prvih pregleda je evidentirano u
svim oblastima sem otorinolaringologije, s napomenom da se najduže čeka na pregled kod
pneumoftiziologa u proseku oko 14,08 dana (2010. god. 15,8 dana).
U popodnevnim satima organizovan je rad u svim specijalističko-konsultativnim
službama osim pneumoftiziologije u Podunavskom okrugu. U Braničevskom okrugu
organizovan je popodnevni rad u službi interne medicine i pneumoftiziologije.
U odnosu na ukupan broj prvih poseta, 18,43% (2010. god.-7,9%) je bilo zakazano
prvih pregleda u Braničevskom, a 24,73% (2010. god.-22,2%) u Podunavskom okrugu.
13
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Sticanje i obnova znanja i veština zaposlenih
Iz izveštaja o sticanju i obnovi znanja i veština zaposlenih saznajemo da je 45,31%
zaposlenih na nivou Podunavskog okruga, koje su bar jednom o trošku ustanove pohađale kurs,
seminar ili učestvovale na kongresu ili stručnom sastanku iz oblasti koja je relevantna za njihov
stručni rad a u Braničevskom okrugu nešto više 67,51%. Broj akreditovanih programa
kontinuirane medicinske edukacije od strane Zdravstvenog saveta Srbije, a čiji su nosioci
(predavači) zaposleni u zdravstvenoj ustanovi je u Braničevskom okrugu 66 dok je u
Podunavskom duplo veći i iznosi 125.
Broj podnetih prigovora u periodu od jula do decembra 2011. na nivou Podunavskog okruga
iznosi ukupno 42 a na nivou Braničevskog okruga četiri puta više (181).
II
POKAZATELJI KVALITETA RADA OPŠTIH BOLNICA
Vekovna težnja medicinske profesije je da obezbedi najbolje moguće lečenje i negu. U
tom pogledu su istraživačke i praktičke aktivnostri usmerene na procenu, merenje i poboljšanje
kvaliteta.
Kvalitet u zdravstvenom sistemu može se sagledati na nivou institucije, davaoca i
korisnika zdravstvenih usluga, ali i drugih atributa zdravstvene zaštite poput dostupnosti,
jednakosti, prihvatljivosti itd. Proces rada u zdravstvenim ustanovama se inače sagledava kroz
prikaz indikatora kvaliteta rada (bolnički letalitet za određena oboljenja, smrtnost od pojedinih
invazivnih dijagnostičkih procedura ili hirurških intervencija, zadovoljstvo pacijenata...), obima
rada odnosno korišćenja kapaciteta bolnica (stopa hospitalizacije, broj dana hospitalizacije,
prosečna dužina bolničkog lečenja, zauzetost bolničkih postelja, propusna moć postelja, broj
ispisanih pacijenata po lekaru i medicinskoj sestri) i troškova rada bolnica (prosečni godišnji
troškovi po bolničkoj epizodi, prosečni godišnji troškovi po bolesničkom danu, udeo troškova za
ambulantno-polikliničko lečenje u ukupnim troškovima bolnice).
Grafikon br. 8 Stopa letaliteta po granama opštih bolnica u periodu od jula do decembra
2011. godine
14
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
14
12
0,12
0,14
0,05
0,16
9,98
3,71
8,09
4,1
2,22
3,22
3,54
2,66
2
3,43
4
6,1
3,2
3,6
6,6
5,5
5
6
8,25
12,33
8
9,97
10
0
nivo ustanove
OB Požarevac
hirurgija
OB Petrovac
interna
OB Smederevo
pedijatrija
OB S.Palanka
ginekologija
Braničevski okrug
Podunavski okrug
Stopa letaliteta posmatrana po granama, evidentira najveće vrednosti u internističkoj
grani i to u Opštoj bolnici Smederevska Palanka 12,33 i Požarevac 9,98 a najmanja je u
Petrovcu 3,71. Ovako niska stopa letaliteta u petrovačkoj bolnici može se objasniti postojanjem
samo internog odeljenja koje je ujedno i sama internistička grana, dok u ostalim većim
bolnicama i odeljenja kao što je infektivno i neurologija koja imaju veliku smrtnost, odražavaju
se na ukupnu stopu letaliteta interne grane. Niske vrednosti pre svega u manjim bolnicama jesu
i zbog toga što te bolnice teže slučajeve pre ili kasnije proslede većim bolnicama, što utiče na
povećanje smrtnosti u okružnim bolnicama ili institutima i klinikama.
Sledi hirurška grana u kojoj su stope smrtnosti znatno niže u poređenju sa internom
granom, pri čemu je ova stopa najveća u Petrovcu 4,1 zatim Požarevcu 3,43 a najmanja u
Smederevu 2,22. Posmatrano na nivou ustanove, stopa letaliteta najniža je u petrovačkoj bolnici
2,78 (2010. godine-3,2) a najviša u požarevačkoj i bolnici u Smederevskoj Palanci (5,25) dok je
2010. godine u požarevačkoj bila (6,1) a u bolnici u Smederevskoj Palanci (6,6) dok ova stopa
na nivou oba okruga beleži slične vradnosti (Braničevski 4,67 i Podunavski 4,16).
U oblasti pedijatrije nema umrlih ni u jednoj bolnici dok u oblasti ginekologije i
akušerstva stopa letaliteta evidentira se kao i prethodne godine, u bolnicama Požarevac (0,16) i
Smederevska Palanka (0,12).
Procenat umrlih u toku prvih 48 sati od prijema u bolnicu beleži slične vrednosti
na nivou oba okruga (Braničevski-34,38 i Podunavski-33,96) i to najviše u internističkoj a
zatim hirurškoj grani dok u oblasti pedijatrije i ginekologije nije bilo umrlih u prvih 48 sati od
prijema u bolnicu.
15
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Grafikon br. 9 Prikaz specifičnih stopa letaliteta u opštim bolnicama u periodu od jula do
decembra 2011. godine
2011. godini
90
85,71
80
70
60
50
40
28,33
26,55
30
15,33
20
10
12,2
7,76
5,25
1,19 7,26
2,78
3,33 6,02
OB Petrovac
OB Smederevo OB S.Palanka
5,25
8,92
4,67
10,76
4,163,59
0
OB Požarevac
na nivou ustanove
infarkt miokarda
Braničevski
okrug
Podunavski
okrug
cerebrovaskularni insult
Letalitet predstavlja negativni pokazatelj zdravstvenog stanja stanovništva i poželjno
je da njegove vrednosti budu što manje. Analizirajući stope letaliteta, uočava se da je ona
najmanja kada je u pitanju smrtnost na nivou ustanove, a znatno veća kada se radi o smrtnosti
od određene bolesti, odnosno specifične stope letaliteta.
Opšta stopa letaliteta, odnosno stopa letaliteta na nivou ustanove je najveća u
Požarevcu i Smedrevskoj Palanci (5,25) a najmanja je u petrovačkoj bolnici 2,78, kao i
prethodne godine.
Ako se posmatra stopa letaliteta od infarkta miokarda, može se uočiti da je ona najviša
u bolnici Petrovac 12,2 (2010. godine-15,4) a najniža u Smederevskoj Palanci 1,19 (2010.
godine-6,9). Evidentno je da je stopa letaliteta od infarkta miokarda poslednjih godina u
opadanju, tako je i u Podunavskom okrugu niža nego prethodne godine i iznosi 3,59 (2010.
godine-7,7).
Specifična stopa letaliteta od cerebrovaskularnog insulta je najveća u petrovačkoj
bolnici (85,72) veća nego 2010. godine kada je bila (52,9), što se može objasniti većim brojem
hospitalizovanih pacijenata od cerebrovaskularnog insulta (CVI) u poređenju sa ostalim
bolnicama, a sa druge strane većim brojem umrlih, što utiče na visok udeo umrlih a samim tim i
na veću stopu letaliteta. Najniža stopa letaliteta (CVI) je u Smederevskoj Palanci 7,26 (2010.
godine -6,8).
Visoka vrednost ove stope govori nam da od 100 pacijenata koji su hospitalizovani
zbog cerebrovaskularnog insulta, svaki treći završi letalno u Braničevskom a svaki deveti u
Podunavskom okrugu (grafikon br. 9).
16
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Grafikon br. 10 Procenat umrlih u prvih 48 sati od infarkta miokarda i
cerebrovaskularnog insulta u opštim bolnicama Braničevskog i Podunavskog okruga u
periodu od jula do decembra 2011. godine
100
100
90
80
66,67
70
60
50
46,15
50
40
40
30
23,81
21,67
20
10
0
0
OB Petrovac
OB Požarevac
OB Smederevo
Procenat umrlih od AIM
OB S. Palanka
Procenat umrlih od CVI
Na prikazanom grafikonu uočava se najveća smrtost od infarkta miokarda u prvih 48
sati u Opštoj bolnici u Petrovcu 100%, a najmanja odnosno nema umrlih od AIM u prvih 48 sati
u Smederevskoj Palanci. Najveći procenat umrlih u prvih 48 sati od prijema u bolnicu od CVI
je takođe u Opštoj bolnici u Petrovcu (50%) a najmanji u Opštoj bolnici u Požarevcu (21,67%).
17
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Prosečna dužina bolničkog lečenja hospitalizovanih pacijenata od infarkta miokarda u
Braničevskom okrugu je 9,2 (2010. godine-9,76 dana) a u Podunavskom okrugu 9,13 (2010.
godine-10,24 dana). Prosečna dužina bolničkog lečenja hospitalizovanih pacijenata od CVI, na
nivou Podunavskog okruga je 8,62 (2010. godine-9,55) a na nivou Braničevskog okruga je
10,16 (2010. godine-9,55 dana).
Porođaji trudnica obavljaju se u svim bolnicama oba okruga, stim što u sagledavanju
onih porođaja koji se obave carskim rezom može se uočiti da su oni najzastupljeniji u bolnici u
Petrovcu sa 39,24% (2010. godine-45,5%). U bolnicama u Smederevskoj Palanci i Požarevcu
svaka četvrta žena se porodi carskim rezom a u Smederevu kod svake pete žene se porođaj
završi na ovaj način ( grafikon br. 11).
Grafikon. br. 11 Procenat porođaja obavljenih carskim rezom, u epiduralnoj anesteziji i
porođaja obavljenih uz prisustvo partnera ili člana porodice u bolnicama bolnicama
Braničevskog i Podunavskog okruga u periodu od jula do decembra 2011. godine
40
39,24
35
26,3
30
23,95
22,43
25
20
15
10
5
0
0
0
0
OB Petrovac
0
0
OB Požarevac
Procenat porođaja obavljenih carskim rezom
0
0,97
0
OB Smederevo
OB S. Palanka
Procenat porođaja u epiduralnoj anesteziji
Procenat porođaja uz prisustvo partnera
Svaka šesta porodilja je imala povredu pri porođaju u bolnici u Smederevskoj Palanci
dok je u smederevskoj bolnici najmanji procenat ovih porodilja oko 3%. Na nivou
Braničevskog okruga 4,35% porodilja je imalo povredu tokom samog porođaja. Svako deveto
novorođenče u bolnici u Smederevskoj Palanci je imalo povredu pri rađanju dok je u ostalim
bolnicama znatno manje od 0,63% u petrovačkoj do 4,74% u požarevačkoj bolnici. Prosečna
dužina ležanja u bolnici za normalan porođaj je od oko 1,5 dan u Petrovcu do 5,5 dana u
Smederevskoj Palanci. Na nivou oba okruga nije bilo umrlih trudnica, porodilja i odojčadi
tokom hospitalizacije osim u bolnici u Smederevskoj Palanci gde je zabeleženo jedno umrlo
odojče. Porodilišta sve četiri bolnice na nivou oba okruga su uključene u program „Bolnica
prijatelj beba“.
U analiziranju operativnih zahvata može se konstatovati da je u proseku oko 49 (2010.
godine-86) operacija po hirurgu u Braničevskom okrugu, dok je u Podunavskom okrugu taj broj
oko 36 (2010. godine-59). Prosečan broj preoperativnih dana lečenja je najveći u Smederevskoj
Palanci 1,7 dana a najmanji u Petrovcu 0,94 dana, slično kao i prethodne godine.
18
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Stopa letaliteta operisanih pacijenata, najniža je u Smederevskoj Palanci 1,04 a najviša
u Petrovcu 3,45 (2010. godine najniža je bila u Smederevskoj Palanci-1,1 a najviša u
Požarevcu-1,9). Na nivou oba okruga nije bilo pacijenata koji su dobili sepsu posle operacije.
U bolnicama na nivou Braničevskog okruga, svaka druga klinička dijagnoza uzroka
smrti potvrđena je obdukcionim nalazom (47,37% dok je 2010. godine-72,5%), a od ukupnog
broja umrlih 4,24% je upućeno na obdukciju Najviše je obdukovanih na odeljenjima interne
medicine a zatim sledi hirurška grana. Na odeljenju pedijatrije je bilo umrlih dok je na
ginekološkom odeljenju bilo egzitusa ali bez obdukcije. U bolnicama Podunavskog okruga, u
posmatranom periodu (VII-XII 2011. godine) nije bilo upućivanja umrlih na obdukciju.
Prosečna dužina bolničkog lečenja je duža u Podunavskom (8,2 dana) nego u
Braničevskom okrugu gde je 6,84 dana. Sličan je prosečan broj medicinskih sestara po zauzetoj
bolesničkoj postelji (Braničevski-1,67 a Podunavski-1,43) na nivou oba okruga. Procenat
pacijenata kod kojih je izvršen ponovni prijem na odeljenje intenzivne nege u Braničevskom
okrugu, i to samo u bolnici u Požarevcu je skoro 3% dok je u Podunavskom okrugu ovaj
pokazatelj veoma nizak (1 pacijent ili 0,19%).
U Braničevskom okrugu oko 8% pacijenata a u Podunavskom oko 5% pacijenata se
prate po procesu zdravstvene nege, dok je oko 6% na nivou Podunavskog okruga, a skoro 18%
na nivou Braničevskog okruga otpusnih sestrinskih pisama patronažnoj službi.
Na teritoriji Braničevskog okruga, OB Požarevac kao i Podunavskog okruga (OB
Smederevo i Smederevska Palanka) imaju odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih
stanja, tako da prate pokazatelje kvaliteta rada urgentne službe. Prosečna dužina čekanja na
pregled najduža je u Smederevu oko 14 minuta a najkraća u Požarevcu oko 5 minuta. Na nivou
Braničevskog okruga veći je procenat uspešnih kardiopulmonalnih reanimacija (52,38%) a u
Podunavskom okrugu (37,5%).
Kako je svaka zdravstvena ustanova u obavezi da uspostavi formalne procedure za
registrovanje neželjenih događaja i neželjenih dejstava lekova, na nivou oba okruga, sve četiri
bolnice imaju uspostavljenu proceduru za registrovanje ovih pokazatelja koji se odnose na
bezbednost pacijenata. Stopa padova pacijenata na nivou Braničevskog okruga je 0,76 a
Podunavskog nešto manje 0,14. Stopa pacijenata sa dekubitusom veća je u Podunavskom (1)
nego u Braničevskom okrugu (0,73) dok je stopa tromboembolijskih komplikacija veća u
Braničevskom (0,31) nago u Podunavskom okrugu (0,11). Pokazatelji koji se odnose na
bezbednost pacijenata u hirurgiji kao što su stopa komplikacija usled davanja anestezije kao i
broj hirurških intervencija koje su urađene na pogrešnom pacijentu, pogrešnoj strani tela i
pogrešnom organu nisu prikazani ni u jednoj bolnici na nivou oba okruga jer ih nije bilo. Stopa
ponovljenih operacija u istoj regiji četiri puta je veća u Braničevskom (5,94) nego u
Podunavskom okrugu (1,43). Stopa mehaničkih jatrogenih oštećenja kod hirurških intervencija
zabeležena je jedino u OB Požarevac i iznosi 0,69. U OB Petrovac nije zabeležen nijedan
navedeni pokazatelj koji se odnosi na bezbednost pacijenata u hirurgiji.
U Podunavskom okrugu nije bilo bolničkih infekcija na jedinici intenzivne nege svih
odeljenja dok stopa incidencije svih bolničkih infekcija na jedinici intenzivne nege u
Braničevskom okrugu iznosi 0,21. Biološka kontrola sterilizacije nije rađena u bolnicama
Podunavskog okruga dok je prosečan broj kontrola po autoklavu u bolnicama Braničevskog
okruga 0,47. Stopa incidencije infekcije operativnog mesta na nivou Podunavskog okruga je
0,21 duplo manje nego u Braničevskom okrugu (0,55). Sve četiri bolnice oba okruga imaju
protokol za zbrinjavanje teških multiplih trauma.
Tabela br. 4 Pokazatelji kvaliteta vođenja lista čekanja u 2011. godini
19
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Usluga
Opšta bolnica
Procenat
izvršenih
intervencija sa
Liste čekanja u
odnosu na
ukupan broj
Ekstrakcija
katarakte
Totalna proteza
kuka i kolena
CT torakalnih
organa
sa
kontrastom
CT torakalnih
organa
bez
kontrasta
CT ostalih tkiva
i kostiju
Požarevac
100
87
1,76
Požarevac
92,21
158
312,07
S. Palanka
91,67
3
12
Požarevac
50
1
2
Požarevac
75
6
1,83
CT glave i vrata
sa kontrastom
Požarevac
37,14
285
2,07
S. Palanka
100
0
10
Požarevac
S. Palanka
9,28
100
9
14
1,78
11
Požarevac
91,94
57
2,23
Požarevac
100
2
2,5
Požarevac
96,77
58
1,8
CT glave i vrata
bez kontrasta
CT lumbalnog
dela kičme bez
kontrasta
Angio CT
CT kostiju
organa lica
i
Broj novih
pacijenata na
Listi čekanja
Prosečna
dužina čekanja
u danima
Analizirajući Listu čekanja sa indikatorima na odeljenjima ortopedije, oftalmologije i
radiologije, nailazilo se na probleme koji u startu nisu mogli biti rešeni, pa iz tog razloga
pojedine pokazatelje treba prihvatiti sa rezervom a neke i ne treba komentarisati.
Naime, Lista čekanja vodila se u Opštoj bolnici u Požarevcu i Smederevskoj Palanci i
na tabeli su prikazani definisani pokazatelji.
Lista čekanja na odeljenju ortopedije požarevačke bolnice u vezi operacija kuka
pokazuje period čekanja od nešto manje od godinu dana kao i 2010. godine što je manje u
odnosu na 2009. godinu kada je period čekanja iznosio godinu dana i četiri meseca. Pacijenti
kojima je ova intervencija neophodna pripadaju starijoj dobnoj grupaciji i u proseku čekaju oko
310 dana. Poznato je da se sa godinama starosti uvećava rizik kao i komplikacije u toku i posle
hirurškog zahvata, stoga ohrabruje podatak koji nam govori da se smanjila dužina čekanja.
Na odeljenju oftalmologije iste bolnice u proseku se čeka oko 2 dana na operaciju
katarakte i ugradnje sočiva.
20
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Za preglede kompjuterizovane tomografije na odeljenju radiologije u požarevačkoj
bolnici čeka se u proseku oko dva dana.
U bolnici u Smederevskoj Palanci, Lista čekanja se vodi samo za preglede
kompjuterizovane tomografije na odeljenju radiologije i na njih se čeka oko 11 dana.
Pokazatelji kvaliteta rada u službi za transfuziju krvi-prosečan broj davanja krvi
DDK po lekaru na nivou Podunavskog okruga je 1187 dok je u Braničevskom duplo manje
550,7. Takođe se znatno razlikuju procenti namenskih davanja krvi (Podunavski okrug-35,3% a
Braničevski okrug-2,91%). Procenat davanja krvi na terenu je od 13-15% na nivou oba okruga.
Procenat izdatih jedinica cele krvi je znatno veći u Braničevskom (69,09%) nego u
Podunavskom okrugu gde je 5,18%. Procenat izdatih deleukocitarnih eritrocita u Podunavskom
okrugu iznosi 27,78% dok je Braničevskom okrugu taj broj veoma mali i iznosi 0,32%.
Specijalističko konsultativna delatnost na sekundarnom nivou u Podunavskom
okrugu, sprovodi se u službama hirurgije, interne medicine i psihijatrije. Pregledi kod
specijalista na sekundarnom nivou zakazuju se na hirurškoj grani gde je prosečna dužina
čekanja oko 6 dana (2010. godine-3 dana), u službi interne medicine čeka se oko 17 dana
(2010. godine-20 dana) i na psihijatriji gde se čeka oko 13 dana na zakazan prvi pregled (2010.
godine-10 dana). Što se tiče zakazivanja pregleda jedna trećina pregleda u službama se
zakazuje, i to svakodnevno. U Braničevskom okrugu takođe se zakazuje više od četvrtine
pregleda i to svakodnevno. Dužina čekanja na psihijatriji i ginekologiji je oko 2 dana, dok se na
hirurgiji čeka u proseku nedelju dana a u službi interne medicine oko 9 dana, slično kao i
prethodne 2010. godine.
Sticanje i obnova znanja i veština zaposlenih-Na nivou Braničevskog okruga, u OB
Petrovac bilo je održano 36 radionica, edukativnih skupova i seminara i 11 akreditovanih
programa kontinuirane medicinske edukacije od strane Zdravstvenog saveta Srbije, a čiji su
nosioci (predavači) zaposleni u toj ustanovi. Više od trećine zaposlenih su bar jednom o trošku
ustanove pohađale kurs, seminar ili učestvovale na kongresu ili stručnom sastanku iz oblasti
koja je relevantna za njihov stručni rad. U OB Požarevac je bilo 25 radionica, edukativnih
skupova i seminara i 15 akreditovanih programa kontinuirane medicinske edukacije od strane
Zdravstvenog saveta Srbije, a čiji su nosioci (predavači) zaposleni u toj ustanovi. Nešto više od
90% zaposlenih je bar jednom o trošku ustanove pohađale kurs, seminar ili učestvovale na
kongresu ili stručnom sastanku iz oblasti koja je relevantna za njihov stručni rad. U
Podunavskom okrugu, u OB Smederevo bilo je održano ukupno 51 - radionica, edukativnih
skupova i seminara i 44 akreditovanih programa kontinuirane medicinske edukacije od strane
Zdravstvenog saveta Srbije, a čiji su nosioci (predavači) zaposleni u toj ustanovi. Nešto manje
od četvrtine zaposlenih su bar jednom o trošku ustanove pohađale kurs, seminar ili učestvovale
na kongresu ili stručnom sastanku iz oblasti koja je relevantna za njihov stručni rad. U OB
Stefan Visoki Smederevska Palanka bilo je održano ukupno 4 - radionica, edukativnih skupova
i seminara i 6 akreditovanih programa kontinuirane medicinske edukacije od strane
Zdravstvenog saveta Srbije, a čiji su nosioci (predavači) zaposleni u toj ustanovi. Nešto više od
trećine zaposlenih su bar jednom o trošku ustanove pohađale kurs, seminar ili učestvovale na
kongresu ili stručnom sastanku iz oblasti koja je relevantna za njihov stručni rad.
ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE
POŽAREVAC U 2011. GODINI
21
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Zavod za javno zdravlje Požarevac je u okviru svojih aktivnosti pratio pokazatelje
kvaliteta rada i to po oblastima. Na nivou ustanove se sprovodila edukacija kojih je periodu
VII-XII 2011. godine bilo 29 i na kojima je prisustvovalo 87 zdravstvenih radnika/saradnika,
tako da je prosečan broj edukacija po zaposlenom 0,33.
Zavod ima svoju ažuriranu veb prezentaciju, na kojoj je transparentno dostupna analiza
zdravstvenog stanja stanovništva, analiza zadovoljstva korisnika zdravstvenom zaštitom, kao i
analiza pokazatelja kvaliteta rada Braničevskog i Podunavskog okruga kao i sve informacije u
vezi zaštite životne sredine, zaraznih bolesti kao i rad savetovališta za DPST.
U obeležavanju datuma po kalendaru zdravlja najviše su zastupljeni nastupi u
medijima, zatim manifestacije u zajednici i konferencije za medije, što se može videti u
grafikonu br. 15. Procenat obeleženih datuma po kalendaru zdravlja je 66,67%. Obeleženo je 17
datuma van kalendara zdravlja i to kroz 10 manifestacija u zajednici i 74 medijskih aktivnosti.
Grafikon br. 15 Obeleženi datumi po kalendaru zdravlja i van kalendara zdravlja u
Zavodu za javno zdravlje Požarevac u periodu VII-XII 2011. godine
80
74
70
60
50
40
30
20
10
45
6
10
2
1
0
nastupi u medijima
manifestacija u
zajednici
Po kalendaru zdravlja
konferencija za
medije
Van kalendara zdravlja
Grafikon br. 16 Nastupi u medijima u 2011. godini po kalendaru zdravlja u Zavodu za
javno zdravlje Požarevac u periodu VII-XII 2011. godine
22
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Štampa
44%
TV
33%
Radio
23%
Od nastupa u medijima po kalendaru zdravlja, najviše je bilo zastupljeno učešće u pisanim
medijima, zatim televizija pa radio, što se može videti iz grafikona br. 16.
Grafikon br. 17 Broj vakcinalnih punktova na kojima je
sprovedena revizija vakcinalnih kartoteka u 2011. godini
S.Palanka
Smederevo
V.Plana
Požarevac
Petrovac
M. Crniće
Kučevo
Žagubica
Žabari
Golubac
V.Gradište
0
0,5
1
1,5
2
Na grafikonu br. 17 prikazan je broj vakcinalnih punktova po opštinama oba okruga
odakle se vidi da Požarevac ima 2 a ostali domovi zdravlja po jedan, gde je i sprovedena
revizija vakcinalnih kartoteka. U 2010. godini bilo je domova zdravlja koji nisu imali nijedan
vakcinalni punkt (Malo Crniće i Smederevska Palanka).
Nadzor nad bolničkim infekcijama praćenjem incidence sprovodi se svakog meseca u
OB Požarevac na odeljenjima hirurgije i neonatologije od strane jednog epidemiologa iz
Zavoda za javno zdravlje Požarevac.
23
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Stopa incidencije bolničkih infekcija na neonatologiji bila je 0,58 a na hirurgiji 0,85 (2010.
godine na neonatologiji-1,9 a na hirurgiji-0,4). Učešće potvrda o smrti u Registru za rak iznosi
oko 4%.
U Zavodu za javno zdravlje Požarevac postoji Plan reagovanja u vanrednim situacijam
koji je ažuriran kao i četiri mobilna tima.
Procenat uspešnosti u međulaboratorijskim ispitivanjima i poređenjima za fizička i
fizičko-hemijska ispitivanja je 97,53% a za sanitarnu mikrobiologiju je 100%. U Centru za
higijenu i humanu ekologiju ostvareno je 100% stručnih mišljenja sa predlogom mera za
neispravne uzorke.
Svi zaposleni u Zavodu za javno zdravlje Požarevac su bar jednom o trošku ustanove
pohađale kurs, seminar ili učestvovale na kongresu ili stručnom sastanku iz oblasti koja je
relevantna za njihov stručni rad. Postoje dva akreditovana programa kontinuirane medicinske
edukacije od strane Zdravstvenog saveta Srbije, a čiji su nosioci (predavači) zaposleni u Zavodu
za javno zdravlje Požarevac.
Zaključak
Na osnovu iznetih vrednosti pokazatelja kvaliteta rada može se sagledati rad i
funkcionisanje zdravstvenih ustanova, propusti koji su napravljeni, kao i dobri elementi za
nastavak i još bolje usavršavanje istih. Oni treba da posluže menadžmentu zdravstvenih
ustanova kao smernice za poboljšanje i unapređenje kvaliteta rada kao i sagledavanje pozicije
zdravstvene ustanove.
Centar za promociju zdravlja,
analizu, planiranje, organizaciju
zdravstvene zaštite, informatiku
i biostatistiku u zdravstvu
Zavod za javno zdravlje
Požarevac
dr Ivana Živković
specijalista socijalne medicine
Prim. dr Zorica Mitić
DIREKTOR
24
Download

Pokazatelji kvaliteta rada domova zdravlja i opštih bolnica