REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Broj:1334
Datum: 20.06.2012. godine
Analiza zdravstvenog stanja stanovništva
Braničevskog okruga za 2011. godinu
I UVOD
Analizirati zdravstveno stanje stanovništva, znači biti unapred svesno orjentisan ka
njegovom poboljšanju i daljem unapređenju (1).
Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Braničevskog okruga za 2011. godinu,
podrazumevala je sagledavanje osnovnih pokazatelja u cilju dijagnostikovanja problema i
potreba određenih kategorija stanovništva. Samo poznavanjem zdravstvenih problema i potreba
stanovništva moguće je dobro organizovati zdravstvenu službu i planirati kvalitetnu
zdravstvenu zaštitu.
Sprovedena analiza zdravstvenog stanja stanovništva Braničevskog okruga bazirana je
na rutinskim podacima demografske i zdravstvene statistike i predstavlja presek zdravstvenog
stanja stanovništva u 2011. godini. Pored zdravstvenog stanja stanovništva pomenuta analiza
podrazumeva još i organizaciju i rad zdravstvene službe, kadar kao i korišćenje zdravstvene
zaštite i opterećenost zdravstvenih radnika.
II GEOGRAFSKE I DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE BRANIČEVSKOG OKRUGA
2.1. Geografske karakteristike
Braničevski okrug se nalazi u Istočnoj Srbiji i prostire na površini od 3.855 km2, između
Južno-Banatskog, Podunavskog, Pomoravskog i Borskog okruga. Prema konfiguraciji zemljišta
pripada brdsko-planinsko-ravničarskoj regiji. Rastojanje između najudaljenijih tačaka u okrugu
iznosi 99 km, a to su ušće Velike Morave u Dunav i deo opštine Žagubica prema Boru.
Udaljenost krajnjih južnih i severnih strana kao i istočnih i zapadnih iznosi 85 km. Braničevski
okrug administrativno je podeljen na sedam opština: Veliko Gradište, Golubac, Žabari,
Žagubica, Kučevo, Malo Crniće, Petrovac i grad Požarevac sa gradskim opštinama Požarevac i
Kostolac.
2.2. Demografske karakteristike
Na teritoriji Braničevskog okruga, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku
Republike Srbije, prema proceni od 30.06.2010. godine, sa raseljenim licima, živi ukupno
189351 stanovnika, dok prema istom izvoru podataka na teritoriji posmatranog okruga prema
proceni od 30.06.2010. godine, bez raseljenih lica, živi 187341 stanovnika sa prosečnom
gustinom naseljenosti od 49 lica po 1 km2 (tabela br.1).
Svi indikatori zdravlja u ovoj analizi su izračunavani na prikazani broj stanovnika sa
raseljenim licima, obzirom da zdravstvenu zaštitu ostvaruju na teritoriji Braničevskog okruga.
1
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Tabela 1. Starosna struktura i indikatori stanovništva Braničevskog okruga u
2011. godini
STANOVNIŠTVO
(procenjeno stanje 30.06.2010.)
OPŠTINA/
OKRUG
Ukupno
Veliko
19219
Gradište
8803
Golubac
11457
Žabari
13359
Žagubica
16346
Kučevo
Malo Crniće 12392
31540
Petrovac
74225
Požarevac
Braničevski
187341
okrug
Struktura stanovništva po dobnim grupama
Školoobavezni
(7-14)
Punoletni
(18 i više)
Radno
sposobni
(15-64)
Žene
generativnog
doba
(15-49)
Na 1
km2
Prosečna
starost
Indeks
starenja
Predškolska deca
(0-6)
56
24
44
18
23
45
49
156
41,90
43,88
46,72
46,68
44,88
43,44
43,60
40,27
117,34
135,89
176,50
179,94
151,55
134,09
139,92
95,60
1122
438
575
611
824
666
1809
5772
1802
912
995
1167
1504
1161
2786
6849
15476
7156
9476
11126
13420
10108
25826
58923
12507
5515
6536
7936
10109
7805
19857
49927
49
42,63
123,69
11817
17176
151511
120192
Očekivno
trajanje života
živorođ.dece
2008-2010
M
Ž
4476
1783
2161
2422
3165
2734
6957
17402
70,78
71,29
67,08
71,74
68,34
68,58
71,57
68,60
78,05
76,64
75,88
78,04
76,13
73,38
77,94
75,24
41100
69,94
76,00
Na teritoriji Braničevskog okruga, prema površini koju zauzima, najveća opština je
opština Žagubica sa 760 km2 dok najviše stanovnika ima grad Požarevac sa 74225 stanovnika.
Prema procenjenom broju stanovnika iz 2010. godine, udeo stanovnika sa 65 i više
godina u ukupnom broju stanovnika za Braničevski okrug iznosi 20,37% što pokazuje da
populacija koja živi na teritoriji posmatranog okruga pripada staroj populaciji (udeo starih sa 65
i više godina preko 10%).
Indeks starenja stanovništva za teritoriju Braničevskog okruga iznosi 123,69 što je
pokazatelj starenja nacije (indeks preko 40).
2.3. Vitalne karakteristike
Vitalne karakteristike Braničevskog okruga posmatrane su kroz prirodna kretanja
stanovništva, odnosno rađanje i umiranje (natalitet i mortalitet) (tabela br.2).
2
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Tabela 2. Prirodno kretanje stanovništva Braničevskog okruga u 2010. godini
(Vitalni događaji)
RB
OKRUG /
*Br. stanov.
Br. živorođ.
Ukupan br.
Br. umrle
Stopa
Stopa
Prirodni
Stopa
Stopa
Vitalni
OPŠTINA
(procenjeno
stanje
dece u
umrlih u
odojčadi
nata-
opš. mor-
prira-
prirodnog
mortaliteta
index
Od 30.06.2010.)
2010. g.
2010. g.
u 2010. g.
liteta
taliteta
štaj
priraštaja
odojčadi
BRANIČEVSKI
II
OKRUG
187341
1385
3445
16
7,39
18,39
-2060
-11,00
11,55
40,20
1
Veliko Gradište
19219
114
359
2
5,93
18,68
-245
-12,75
17,54
31,75
2
Golubac
8803
46
178
1
5,23
20,22
-132
-14,99
21,74
25,84
3
Žabari
11457
79
243
6,90
21,21
-164
-14,31
0,00
32,51
4
Žagubica
13359
70
260
1
5,24
19,46
-190
-14,22
14,29
26,92
5
Kučevo
16346
89
382
3
5,44
23,37
-293
-17,92
33,71
23,30
6
Malo Crniće
12392
73
264
2
5,89
21,30
-291
-15,41
27,40
27,65
7
Petrovac
31540
213
654
1
6,75
20,74
-441
-13,98
4,69
32,57
8
Požarevac
74225
701
1105
6
9,44
14,89
-404
-5,44
8,56
63,44
* Broj stanovnika odnosi se na procenjeno stanje od 30.06.2010. godine, bez raseljenih lica
Na teritoriji Braničevskog okruga u 2010. godini (poslednji kompletni podaci) beleži se
niska stopa nataliteta od 7,39/1000 (manje od 15 / 1000), dok je stopa opšteg mortaliteta visoka
i iznosi 18,39‰.
Pored navedenih indikatora posmatrani su još i veoma važani vitalni pokazatelji, kao što
su stopa prirodnog priraštaja, odnosno razlika između živorođenih i umrlih na 1000 stanovnika
u 2010. godini na teritoriji Braničevskog okruga i vitalni indeks koji predstavlja racionalnost
prirodnog priraštaja.
Stope prirodnog priraštaja u 2010. godini na pomenutoj teritoriji su veoma niske sa
negativnim vrednostima u svim opštinama, gde je zabeleženo čak -17,9‰ u Kučevu, -15,4‰ u
Malom Crniću, -15‰ u Golubcu, -14,3‰ u Žabarima i -14,2‰ u Žagubici. Vitalni indeks (Broj
živorođenih/Broj umrlih*100), pokazuje da su Golubac, Žagubica i Kučevo opštine gde je
najmanji broj živorođenih u odnosu na 100 umrlih lica u 2010. godini.
Smrtnost odojčadi kao veoma važan indikator zdravstvenog stanja stanovništva
predstavlja važan pokazatelj dostupnosti zdravstvene zaštite, adekvatnosti i kvaliteta pruženih
zdravstvenih usluga kao i nivoa socijalno-ekonomskog razvoja zemlje. Stopa mortaliteta
odojčadi u 2010. godini, na teritoriji Braničevskog okruga iznosi 11,55‰, što je u poređenju sa
prethodnom godinom znatno veća (u 2009. godini stopa mortaliteta odojčadi bila je 4,66‰).
2.4. Socio-ekonomski pokazatelji povezani sa zdravljem
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku na teritoriji Braničevskog okruga, na
godišnji presek izračunat na bazi dva stanja: 31.03. i 30.09.2010. godine, bilo je oko 36000
zaposlenih lica u privrednim društvima, preduzećima, ustanovama, zadrugama, organizacijama
i preduzetnici (lica koja samostalno obavljaju delatnost i zaposleni kod njih), što predstavlja
193 zaposlenih na 1000 stanovnika. Od prikazanog broja zaposlenih 39,9% bile su žene a ostalo
muškarci (60,1%). U posmatranom periodu na teritoriji Braničevskog okruga, prema podacima
Nacionalne službe za zapošljavanje, bilo je ukupno 8914 nezaposlenih lica, odnosno 48 lica
nema zaposlenje na 1000 stanovnika. Od prikazanog broja nezaposlenih 53,6% bile su žene.
3
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Prosečne zarade utvrđene na osnovu Zakona o radu («Sl. glasnik RS», broj 24/2005 i
61/2005) bez poreza i doprinosa, po zaposlenom u 2010. godini na teritoriji Braničevskog
okruga iznosile su 33381 RSD.
III OPŠTI POKAZATELJI ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA
Zdravstveno stanje stanovništva, kao preduslov ukupnog ekonomskog razvoja društva,
predstavlja multidimenzionalnu karakteristiku populacije i uslovljeno je nizom faktora među
kojima su uslovi rada i življenja, fizička sredina i organizacija zdravstvene zaštite (1).
Procena zdravstvenog stanja stanovništva predstavlja osnovu za identifikaciju prioriteta,
preduzimanje određenih aktivnosti kao i preispitivanje postojeće zdravstvene politike, strategije
i tehnologije u zdravstvenoj zaštiti (2).
Najčešće korišćeni indikatori zdravstvenog stanja stanovništva su: opšti morbiditet,
morbiditet od određenih bolesti, mortalitet, apsentizam i invalidnost.
3.1.Opšti morbiditet
Opšti morbiditet kao indikator zdravstvenog stanja stanovništva na teritoriji
Braničevskog okruga, u ovoj analizi, posmatran je kroz Izveštaje o oboljenjima, stanjima i
povredama na nivou domova zdravlja posmatranog okruga.
3.1.1. Morbiditet na nivou primarne zdravstvene zaštite
Opšti morbiditet na nivou domova zdravlja Braničevskog okruga posmatran je u okviru
službi za zdravstvenu zaštitu: male dece, školske dece, žena, medicine rada, opšte medicine i
stomatologije.
U 2011. godini na nivou svih domova zdravlja Braničevskog okruga registrovano je u
pomenutim službama ukupno 341362 oboljenja, sa opštom stopom morbiditeta od 1802,8‰.
Prema broju korisnika zdravstvene zaštite na nivou okruga (189351 korisnika), može se
zaključiti da u proseku na svakog stanovnika dolaze po 1,8 oboljenja.
Najčešće registrovana oboljenja, stanja i povrede prema 10 MKB u Braničevskom
okrugu na nivou primarne zdravstvene zaštite u 2011. godini (grafik 1).
Deset vodećih grupa oboljenja po 10 MKB u Braničevskom okrugu, registrovane na
nivou primarne zdravstvene zaštite u 2011. godini, bile su:
1. Bolesti sistema za disanje (X grupa) (36,4%)
2. Bolesti sistema krvotoka (IX grupa) (10,36%)
3. Bolesti mokraćno-polnog sistema (XIV grupa) (7,74%)
4. Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva (XIII grupa) (7,42%)
5. Bolesti sistema za varenje (XI grupa) (6,35%)
6. Simptomi, znaci i pat. klinički i laboratorijski nalazi (XVIII grupa)(5,11%)
7. Povrede, trovanja i posledice delovanja spoljnih faktora (XIX grupa) (4,65%)
8. Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva (XII grupa) (4,15%)
9. Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (V grupa) (3,15%)
10. Bolesti oka i pripojaka oka (VII grupa) (2,74%)
4
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Grafik 1. Deset najčešćih grupa oboljenja po 10 MKB registrovanih u
Domovima zdravlja Braničevskog okruga 2011. godine
4,2%
3,2%
2,7%
4,6%
36,4%
5,1%
X
IX
XIV
6,4%
XIII
XI
XVIII
XIX
XII
V
7,4%
10,4%
7,7%
VII
Analizirajući morbiditet, odnosno oboljenja registrovana u službama domova zdravlja
Braničevskog okruga u 2011. godini, može se reći da ubedljivo prvo mesto zauzimaju Bolesti
sistema za disanje kao i u 2010. godini.
Prema godišnjem Izveštaju o zaraznim i parazitarnim bolestima na teritoriji
Braničevskog okruga u 2011. godini prijavljeno je ukupno 18601 obolelo lice, što je za 9460
lica ili 103,5% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog broja obolelih, 2 lica su umrla
(Syphilis-1 i Influenza, virus identificatum-1). Vodeće mesto među prijavljenim zaraznim
bolestima za teritorije posmatranog okruga kao i u prethodnoj godini zauzimaju: influenca virus
non identificatum, varičela i dijareja sa gastroenteritisom.
Učestalost zaraznih bolesti u Braničevskom okrugu u 2011.g. prikazana je u tabeli 3.
5
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Tabela 3. Registrovane zarazne bolesti na teritoriji Braničevskog okruga
u 2011. godini
Rang.
OBOLJENJE
1
2
3
4
5
Influenza, virus non identificatum
Varicella
Diarrhoea et gastroenteritis
Scabies
Mononucleosis infectiosa
Angina streptococcica
(pharingitis)
Scarlatina
TBC potvrđena bakteriološki
Meningitis virosa
Chlamidiasis
Ostale
SVEGA
6
7
8
9
10
11
Broj obolelih u 2011.
godini
15921
1882
325
83
47
Index
85,6
10,1
1,7
0,4
0,2
46
0,2
40
35
32
28
162
18601
0,2
0,2
0,2
0,2
0,9
100,0
Problem koji postoji od ranije, odnosi se na prijavljivanje zaraznih bolesti od strane
privatnog zdravstvenog sektora, i dalje je prisutan, jer i pored dobre saradnje i zakonske
obaveze, još uvek nije zadovoljavajuće.
Na teritoriji oba posmatrana okruga u 2011. godini, nije bilo obolelih od morbila, stope
incidence obolelih od parotitisa su u padu u odnosu na prethodnu godinu, dok su stope
incidence obolelih od rubele i pertusisa u porastu.
Prema zaključcima iznetim od strane komisije za kontrolu i praćenje kretanja zaraznih i
parazitarnih bolesti, epidemiološka situacija zaraznih bolesti na teritoriji Braničevskog okruga u
2011. godini, je uobičajena.
3.1.2. Hronična nezarazna oboljenja
Hronična nezarazna oboljenja kao bolesti savremenog doba, na žalost, u stalnom su
porastu i zakonski podležu obaveznoj prijavi i odjavi prema Pravilniku o obrascu registra i
načinu njegovog vođenja, obrascu prijave i postupku prijavljivanja i odjavljivanja određenih
bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 2/1980). U pomenuta oboljenja spadaju: rak i leukemija, endemska
nefropatija, psihoze, šećerna bolest, reumatska groznica, progresivno mišićne distrofije,
hemofilija, hronična insuficijencija bubrega, narkomanija, koronarne bolesti srca i opstruktivne
bolesti pluća, a pored ovih u proteklom periodu od donošenja pomenutog Pravilnika, bila su
praćena u pojedinim opštinama i sledeća oboljenja: cerebralna paraliza, multipla skleroza i
cistična fibroza.
Problem koji je prisutan kada su pomenute bolesti u pitanju u našoj sredini je isti kao i
kod zaraznih bolesti – neredovno prijavljivanje i odjavljivanje istih, kako od strane državnog
tako i privatnog sektora. Stoga podaci u postojećim registrima obolelih od hroničnih nezaraznih
bolesti ne govore o prevalenci ovih oboljenja, već samo o veličini problema.
Prema podacima sa kojima raspolaže Zavod za javno zdravlje Požarevac, mora se
naglasiti da je u 2011. godini broj registrovanih hroničnih nezaraznih oboljenja prikazan kao
6
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
zbir prispelih prijava/odjava ovih bolesti iz zdravstvenih ustanova i konstatovanih dijagnoza iz
Potvrda o smrti lica koja su bolovala od hroničnih nezaraznih bolesti, bilo da su one osnovni ili
prateći uzrok smrti. Zato dajemo prikaz registrovanih hroničnih nezaraznih oboljenja u 2011.
godini sa teritorije Braničevskog okruga iz ova dva izvora podataka (tabela 4).
Tabela 4. Prikaz broja registrovanih hroničnih nezaraznih oboljenja
na teritoriji Braničevskog okruga u 2011. godini
Registrovana hronična
nezarazna oboljenja
Izvor podataka
Prijave iz
Obrazac
zdravstvenih
Potvrda o smrti
ustanova
515
0
0
16
38
358
306
0
0
0
0
0
0
51
181
2
0
65
604
86
269
1
3
0
0
0
0
579
1916
Ukupno
Rak i leukemija**
515
Endemska nefropatija
0
Psihoze
54
Šećerna bolest**
664
Reumatska groznica
0
Progresivno mišićne distrofije
0
Hemofilija
0
Hronična insufic.bubrega
232
Narkomanija
2
Akutni koronarni sindrom*
669
Opstruktivne bolesti pluća
355
Multipla skleroza
4
Cistična fibroza
0
Dečija cerebralna paraliza
0
SVEGA
2495
* Za akutni koronarni sindrom uzet je podatak u prvoj koloni /prijave zdravstvenih ustanova/ sa odeljenja
epidemiologije, a u drugoj koloni nalazi se ukupan broj koronarnih bolesti iz potvrda o smrti.
** Po istom principu su upisani podaci za : rak i leukemiju i šećernu bolest.
Analizirajući posmatrane bolesti, može se reći da su na teritoriji Braničevskog okruga
najčešća hronična nezarazna oboljenja: akutni koronarni sindrom, šećerna bolest i maligne
bolesti.
Obzirom da maligna oboljenja zbog posebnog sociomedicinskog značaja zahtevaju
posebnu pažnju, na ovom mestu ćemo prikazati broj obolelih osoba i sirovu stopu incidence od
ove bolesti prema polu (broj novoobolelih M/broj muškog stanovništva*1000 i broj
novoobolelih Ž/broj ženskog stanovništva*1000) na teritoriji Braničevskog okruga u 2010.
godini koje je prikupio Zavod za javno zdravlje Požarevac (tabela 5).
Podaci za obolele od malignih bolesti (rak i leukemija) preuzeti su iz Nacionalnog
registra za rak (Can Reg 4) koje prikuplja Centar za kontrolu bolesti Zavoda za javno zdravlje
Požarevac iz zdravstvenih ustanova na teritoriji Braničevskog i Podunavskog okruga.
Naglašavamo da ove podatke kasnije upotpunjuje Institut za javno zdravlje Srbije prijavama iz
zdravstvenih ustanova sa teritorije cele republike, tako da će se zvanične stope incidence
7
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
obolelih od malignih bolesti malo razlikovati od preliminarnih koje prikazujemo u tabeli broj 5.
Kod prijavljivanja obolelih od malignih bolesti prisutan je problem podregistracije, tj.
neredovno prijavljivanje i odjavljivanje istih, kako od strane državnog, tako i od strane
privatnog sektora.
Tabela 5. Prikaz broja registrovanih malignih bolesti u Braničevskom
okrugu u 2010. godini, prema podacima ZZJZ Požarevac
Muški pol
Ženski pol
Teritorija
broj obolelih
stopa incidence
broj obolelih
stopa incidence
Veliko Gradište
33
3,27
27
2,92
Golubac
18
3,96
12
2,79
Žabari
33
5,58
27
4,82
Žagubica
26
3,81
19
22,90
Kučevo
41
4,89
25
3,13
Malo Crniće
28
4,39
20
3,31
Petrovac
62
3,79
55
3,60
Požarevac
177
4,49
175
4,81
Braničevski okrug
418
4,27
360
3,94
Posmatrajući prema polu, uočava se u svim opštinama Braničevskog okruga da
muškarci češće obolevaju od malignih oboljenja.
3.1.3. Apsentizam i invalidnost
Apsentizam, odnosno privremena odsutnost sa posla, kao i invalidnost, odnosno svako
ograničenje ili nemogućnost zbog nedostatka, obavljanja neke aktivnosti na način koji se smatra
normalnim za ljudsko biće su veoma važni pokazatelji zdravstvenog stanja stanovništva.
Nedostatak je objektivna pojava i može se dokazati medicinskim dijagnostičkim postupkom,
dok je invalidnost relativna i zavisi od vrste i stepena oštećenja kao i od posla kojim se osoba
bavi, odnosno veština koje su joj u poslu potrebne. Analiza ovih pokazatelja je veoma važna za
zdravstvenu službu kako bi blagovremeno preduzela mere specifične prevencije na nivou
primarne prevencije kao i mere lečenja i rehabilitacije obolelih lica (3).
Prema podacima sa kojima raspolaže Zavod za javno zdravlje Požarevac iz Izveštaja o
privremenoj nesposobnosti – sprečenosti za rad u toku 2011. godine registrovano je ukupno
18826 slučajeva sa 462035 dana odsustvovanja sa posla na teritoriji Braničevskog okruga, što je
nešto više u poređenju sa prethodnom godinom (tabela 6).
8
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Tabela 6. Prikaz privreme nesposobnosti-sprečenosti za rad na teritoriji
Braničevskog okruga u 2011. godini
Red.
br.
1
2
3
4
Uzrok nesposobnosti/
sprečenosti za rad
Bolesti i povrede
van rada
Povrede na radu
Trudnoća i porođaj
Nega člana porodice
SVEGA
Broj slučajeva
Broj dana
Stopa
14653
285959
41,87
428
1102
2643
18826
15822
134447
25807
462035
1,22
3,15
7,55
53,79
Rezultati analize privremene sprečenosti za rad u Braničevskom okrugu pokazuju da je
najveći broj pomenutih slučajeva kao i najveći broj dana odsustvanja sa posla u 2011. godini
bio zbog bolesti i povreda van rada (77,83% slučajeva i 61,89% dana). Na teritoriji
Braničevskog okruga, stopa broja slučajeva nesposobnosti/sprečenosti za rad u 2011. godini,
iznosi 53,8 na 100 zaposlenih radnika (procenjeni broj radnika za Braničevski okrug prema
Republičkom zavodu za statistiku iznosi 35000 radnika).
Na osnovu prikazanih rezultata može se reći da je invalidnost i apsentizam problem sa
kojim se suočavaju sve opštine Braničevskog okruga i koji značajno utiče na rezultate analize
zdravstvenog stanja stanovništva, a uglavnom je proizveden od strane istih lica.
3.2.Zdravstveno stanje pojedinih kategorija stanovništva
U okviru analize zdravstvenog stanja stanovništva Braničevskog okruga posmatrani su:
zdravstveno stanje predškolske dece, školske dece i omladine, odraslog stanovništva i žena.
3.2.1. Zdravstveno stanje predškolske dece (od 0 do 6 godina)
Na teritoriji Braničevskog okruga registrovano je u 2011. godini ukupno 10642 deteta
predškolskog uzrasta od 0 do 6 godina.
U okviru službi za zdravstvenu zaštitu predškolske dece u 2011. godini, domova
zdravlja Braničevskog okruga, registrovano je ukupno 55997 oboljenja sa stopom od
5261,9/1000, odnosno na svako dete dolazi po 5,3 oboljenja, što je za 0,3 oboljenja više nego
prethodne godine.
Vodeće grupe bolesti i stanja po MKB-10 registrovane u okviru službi za zdravstvenu
zaštitu male i predškolske dece Braničevskog okruga u 2011. godini bile su:
1. Bolesti sistema za disanje (X grupa) (70,06%)
2. Simptomi, znaci i pato. klinički i laboratorijski nalazi (XVIII grupa) (5,13%)
3. Bolesti sistema za varenje (XI grupa) (4,29%)
4. Bolesti uva i bolesti mastoidnog nastavka (VIII grupa) (4,26%)
5. Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva (XII grupa) (4,17%)
6. Zarazne bolesti i parazitarne bolesti (I grupa) (3,78%)
7. Bolesti oka i pripojaka oka (VII grupa) (2,68%)
8. Bolesti mokraćno-polnog sistema (XIV grupa) (1,92%)
9. Povrede, trovanja i posledice delovanja spoljnih faktora (XIX grupa) (1,79%)
10. Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i pore. imuniteta (III grupa) (1,06%)
9
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Prema prikazanim rezultatima analize može se zaključiti da su kod predškolske dece na
teritoriji Braničevskog okruga ubedljivo prvo mesto, kao i prethodnih godina, zauzele Bolesti
sistema za disanje sa 70,06%. Stopa oboljenja za Bolesti sistema za disanje bila je 3686,7/1000.
Tabela 7. Prikaz najčešćih dijagnoza koje su registrovane u službi za zdravstvenu
zaštitu predškolske dece na teritoriji Braničevskog okruga 2011. godine
Rang
OKRUG
BRANIČEVSKI
Dijagnoza
1.
2.
3.
4.
5.
Broj
Pharyngitis acuta et tonsilittis acuta
Infekcije gornjih respiratornih puteva
nespecifične lokalizacije
Bronchitis acuta et bronchiolitis acuta
Bolesti srednjeg uva i bolesti mastoidnog nastavka
Laryngitis et tracheitis acuta
23264
7455
5216
2271
1765
% od ukupnog
broja dijagnoza
41,54
13,31
9,31
4,05
3,15
Prikazani rezultati pokazuju da su i u 2011. godini, kao i u 2010. godini, Bolesti sistema
za disanje, odnosno akutna upala grla i krajnika kao i gornjih disajnih puteva bili najčešći
problem kod male dece na teritoriji Braničevskog okruga (tabela 7).
3.2.2. Zdravstveno stanje školske dece i omladine (od 7 do 18 godina)
Na teritoriji Braničevskog okruga u 2011. godini registrovano je ukupno 20290 školske
dece i omladine od 7 do 18 godina.
U okviru službi za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine domova zdravlja
Braničevskog okruga u 2011. godini registrovano je ukupno 63018 oboljenja sa stopom od
3105,9/1000, odnosno na svako školsko dete dolazi po 3,1 oboljenje, što je za 0,2 oboljenja više
nego u prethodnoj godini.
Vodeće grupe bolesti i stanja po MKB-10 registrovane u okviru službi za zdravstvenu
zaštitu školske dece i omladine Braničevskog okruga u 2011. godini bile su:
1. Bolesti sistema za disanje (X grupa) (59,48%)
2. Bolesti sistema za varenje (XI grupa) (7,29%)
3. Simptomi, znaci i pat. klinički i laboratorijski nalazi (XVIII grupa) (6,96%)
4. Povrede, trovanja i posledice delovanja spoljnih faktora (XIX grupa) (4,94%)
5. Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva (XII grupa) (4,49%)
6. Zarazne bolesti i parazitarne bolesti (I grupa) (4,26%)
7. Bolesti mokraćno polnog sistema (XIV grupa) (2,77%)
8. Bolesti uva i bolesti mastoidnog nastavka (VIII grupa) (2,76%)
9. Bolesti oka i pripojka oka (VII grupa) (2,29%)
10. Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva (XIII grupa) (1,71%)
Prema gore prikazanim rezultatima analize, jasno se vidi da su kod školske dece i
omladine u Braničevskom okrugu, Bolesti sistema za disanje najčešće dijagnostikovana
oboljenja i da su, kao i prethodne godine, ubedljivo na prvom mestu sa 59,5%. Stopa
obolevanja od Bolesti sistema za disanje iznosi 1847,5/1000.
10
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Tabela 8. Prikaz najčešćih dijagnoza koje su registrovane u službi za zdravstvenu
zaštitu školske dece i omladine na teritoriji Braničevskog okruga 2011. godine
OKRUG
BRANIČEVSKI
Rang
1.
2.
3.
4.
5.
Dijagnoza
Pharyngitis acuta et tonsillitis acuta
Infekcije gornjih respiratornih puteva
nespecifične lokalizacije
Bronchitis acuta et bronchiolitis acuta
Druge bolesti jednjaka, želuca i dvanaestopal. creva
Dolor abdominalis et pelvis
% od ukupnog
broja dijagnoza
31,92
Broj
20118
11315
3883
2240
2029
17,95
6,16
3,55
3,21
Prikazani rezultati pokazuju da su i u 2011. godini, kao i prethodnih godina, Bolesti
sistema za disanje, odnosno akutna upala grla i krajnika kao i disajnih puteva bili najčešći
problem kod školske dece i omladine na teritoriji Braničevskog okruga (tabela 8).
Sistematski pregledi, koji su veoma dobar pokazatelj zdravstvenog stanja školske dece i
omladine, sprovedeni su kod učenika osnovnih i srednjih škola na teritoriji Braničevskog
okruga u 2011. godini, sa obuhvatom od 95,1% kod osnovaca i sa 95,3% kod učenika srednje
škole (tabela 9.).
Tabela 9. Prikaz registrovanih rezultata nakon sprovedenih sistematskih pregleda
kod učenika osnovne i srednje škole Braničevskog okruga u 2011. godini
Utvrđeno stanje /
oboljenje
OKRUG
BRANIČEVSKI
Učenici osnovne škole
Učenici srednje škole
Broj
6555
Obuhvaćeno
sistematskim pregledom
Loše telesno držanje
Loša telesna razvijenost
Loša telesna uhranjenost
Izražena deformacija
kičme (lordoza,skolioza..
Deformacije grudnog koša
Smetnje vida i motiliteta
Oštećenje sluha
Srčane mane
Nedovoljna psihička razvijenost
Govorne mane
Deformacije stopala
%
6233
884
148
982
95,09
14,18
2,37
15,75
38
129
53
5
44
22
82
1114
11
Broj
2565
2445
%
283
106
401
95,32
11,57
4,34
16,40
0,61
7
0,29
2,07
0,85
0,08
0,71
0,35
1,32
17,87
68
10
2
16
4
2
329
2,78
0,41
0,08
0,65
0,16
0,08
13,46
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Analiza dobijenih rezultata nakon sprovedenih sistematskih pregleda kod učenika koji
žive na teritoriji Braničevskog okruga, pokazuje da su deformacije stopala, loše telesno držanje
i loša telesna uhranjenost najčešće dijagnostikovani problemi i kod učenika osnovne škole i kod
učenika srednje škole.
3.2.3. Zdravstveno stanje odraslog stanovništva
Analiza zdravstvenog stanja odraslog stanovništva na teritoriji Braničevskog okruga
rađena je na osnovu podataka dobijenih iz službi opšte medicine i medicine rada domova
zdravlja sa teritorije posmatranog okruga.
3.2.3.1. Služba opšte medicine
Na teritoriji Braničevskog okruga zdravstvene usluge u okviru službi opšte medicine
ostvaruje 128419 korisnika.
U okviru službi opšte medicine domova zdravlja Braničevskog okruga u 2011. godini
registrovano je ukupno 160122 oboljenja sa stopom od 1246,9/1000, odnosno 1,2 oboljenja po
odrasloj osobi, što je za 0,1 oboljenja manje nego u prethodnoj godini.
Vodeće grupe bolesti i stanja po MKB-10 registrovane u okviru službi opšte medicine
domova zdravlja Braničevskog okruga u 2011. godini bile su:
1. Bolesti sistema za disanje (X grupa) (23,20%)
2. Bolesti sistema krvotoka (IX grupa) (17,73%)
3. Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnig tkiva (XIII grupa) (11,65%)
4. Bolesti sistema za varenje (XI grupa) (7,15%)
5. Bolesti mokraćno-polnog sistema (XIV grupa) (5,91%)
6. Povrede, trovanja i posle. delovanja spoljnih faktora (XIX grupa) (5,63%)
7. Simptomi, znaci i pato. klinički i laboratorij. nalazi (XVIII grupa) (5,03%)
8. Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva (XII grupa) (4,43%)
9. Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (V grupa) (4,34%)
10. Bolesti žlezda sa unutrašnj. luč. ishrane i metabolizma (IV grupa) (3,75%)
Rezultati analize pokazuju da su u službi opšte medicine u 2011. godini, na prvom
mestu registrovane Bolesti sistema za disanje sa 23,2%, čija stopa iznosi 289,3/1000. Pomenuta
grupa bolesti bila je na prvom mestu i 2009. godine, a Bolesti sistema krvotoka na drugom kao i
u 2011. godini, dok su u 2010. godini, na prvom mestu bile Bolesti sistema krvotoka a na
drugom Bolesti sistema za disanje. Najčešće registrovane dijagnoze u okviru službi opšte
medicine Braničevskog okruga (tabela 10.).
12
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Tabela 10. Prikaz najčešćih dijagnoza koje su registrovane u službi opšte
medicine na teritoriji Braničevskog okruga 2011. godine
Rang
1.
2.
3.
4.
5.
OKRUG
BRANIČEVSKI
Dijagnoza
Hypertensio arterialis essentialis (primaria)
Pharyngitis acuta et tonsillitis acuta
Druga oboljenja leđa
Infekcije gornjih respiratornih puteva
nespecifične lokalizacije
Druge specifične, nespecifične i višestruke
povrede
Broj
16378
12287
7225
% od ukupnog broja
dijagnoza
10,22
7,67
4,51
6925
4,32
6690
4,17
Prikazani rezultati pokazuju da su i u 2011. godini, kao i prethodne dve godine, visok
krvni pritisak, akutna upala grla i krajnika kao i nedefinisana oboljenja leđa bili najčešći
problemi kod odraslog stanovništva na teritoriji Braničevskog okruga (tabela 10).
3.2.3.2. Služba zdravstvene zaštite radnika
Na teritoriji Braničevskog okruga u 2011. godini, prema proceni Republičkog zavoda za
statistiku, registrovano je oko 35000 radno-aktivnih lica, koja su koristila zdravstvene usluge u
okviru službi medicine rada domova zdravlja pomenutog okruga.
U okviru službi medicine rada domova zdravlja Braničevskog okruga u 2011. godini,
registrovano je ukupno 49263 oboljenja sa stopom od 1407,5/1000.
Vodeće grupe bolesti i stanja po MKB-10 koje su registrovane u okviru službi medicine
rada Braničevskog okruga u 2011. godini bile su:
1. Bolesti sistema za disanje (X grupa) (21,10%)
2. Bolesti sistema krvotoka (IX grupa) (13,28%)
3. Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnig tkiva (XIII grupa) (11,20%)
4. Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (V grupa) (6,83%)
5. Bolesti sistema za varenje (XI grupa) (6,59%)
6. Bolesti mokraćno-polnog sistema (XIV grupa) (6,35%)
7. Bolesti žlezda sa unutrašnj. luč. ishrane i metabolizma (IV grupa) (5,77%)
8. Povrede, trovanja i posle. delovanja spoljnih faktora (XIX grupa) (5,54%)
9. Simptomi, znaci i pato. klinički i laboratorij. nalazi (XVIII grupa) (4,30%)
10. Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva (XII grupa) (3,80%)
Analiza pokazuje da su kod radno-aktivnog stanovništva na teritoriji Braničevskog
okruga ubedljivo najveći problem u 2011. godini, kao i prethodne dve godine (2009. i 2010.
godine), bile Bolesti sistema za disanje (21,1%), zatim Bolesti sistema krvotoka (13,3%) i
Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva (11,2%). Stopa obolevanja za Bolesti
sistema disanja u Braničevskom okrugu 2011. godine bila je 297/1000.
Najčešće registrovane dijagnoze u okviru službi medicine rada Braničevskog okruga
(tabela 11).
13
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Tabela 11. Prikaz najčešćih dijagnoza koje su registrovane u službi medicine rada
na teritoriji Braničevskog okruga 2011. godine
Rang
1.
2.
3.
4.
5.
OKRUG
BRANIČEVSKI
Dijagnoza
Hypertensio arterialis essentialis (primaria)
Pharyngitis acuta et tonsillitis acuta
Druga oboljenja leđa
Neurotski, stresogeni i somatoformni
poremećaji
Infekcije gornjih respiratornih puteva
nespecifične lokalizacije
Broj
4278
3412
3341
% od ukupnog broja
dijagnoza
8,68
6,92
6,78
2474
5,02
2219
4,50
Analizirajući prikazane dijagnoze može se reći da su i u 2011. godini, kao i u prethodnoj
godini, visok krvni pritisak, akutna upala grla i krajnika i nedefinisana oboljenja leđa bili
najčešći problemi kod radno-aktivnog stanovništva Braničevskog okruga (tabela 11).
3.2.4. Zdravstveno stanje žena
Na teritoriji Braničevskog okruga živi 76102 žena životne dobi sa preko 15 godina, koje
ostvaruju zdravstvenu zaštitu u okviru službi za zdravstvenu zaštitu žena domova zdravlja
pomenutog okruga.
U 2011. godini, u okviru službi za zdravstvenu zaštitu žena Braničevskog okruga
registrovano je ukupno 12962 oboljenja sa stopom od 170,3/1000.
Vodeće grupe bolesti i stanja po MKB 10 registrovane u okviru službi za zdravstvenu
zaštitu žena Braničevskog okruga u 2011. godini bile su:
1. Bolesti mokraćno-polnog sistema (XIV grupa) (84,91%)
2. Zarazne bolesti i parazitarne bolesti (I grupa) (8,53%)
3. Trudnoća, rađanje i babinje (XV grupa) (2,89%)
4. Tumori (II grupa) (2,62%)
5. Bolesti žlezda sa unutra. lučenjem, ishrane i metabolizma (IV grupa) (0,34%)
6. Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva (XII grupa) (0,29%)
7. Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i pore. imuniteta (III grupa) (0,18%)
8. Simptomi, znaci i pat. klinički i laboratorijski nalazi (XVIII grupa) (0,17%)
9. Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (V grupa) (0,03%)
10. Bolesti sistema krvotoka (IX grupa) (0,02%)
Analiza zdravstvenog stanja žena koje žive na teritoriji Braničevskog okruga pokazuje
da su u 2011. godini, kao i prethodne dve godine (2009. i 2010.godine), najčešći problem bile
Bolesti mokraćno-polnog sistema sa 84,9%, čija stopa iznosi 144,6/1000.
Najčešće registrovane dijagnoze u okviru službi za zdravstvenu zaštitu žena
Braničevskog okruga (tabela 12).
14
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Tabela 12. Prikaz najčešćih dijagnoza koje su registrovane u službi za zdravstvenu
zaštitu žena na teritoriji Braničevskog okruga 2011. godine
OKRUG
BRANIČEVSKI
Rang
Dijagnoza
1.
2.
3.
4.
5.
Cervicitis uteri
Druga zapaljenja ženskih karličnih organa
Morbi climacterici
Bolesti dojke
Druga oboljenja polnomokraćnog puta
Broj
2762
2184
1457
1219
1048
% od ukupnog broja
dijagnoza
21,30
16,84
11,24
9,40
8,08
Prikazani rezultati pokazuju da su i u 2011. godini, kao i u prethodnoj godini najveći
problem kod žena sa 15 i više godina života u Braničevskom okrugu bile upale grlića materice i
neoznačena zapaljenja organa male karlice.
3.2.5. Zdravstveno stanje zuba i oralno zdravlje
U okviru službe stomatološke zdravstvene zaštite tokom 2011. godine, na teritoriji
Braničevskog okruga registrovano je ukupno 49240 oboljenja sa stopom od 260,05/1000.
Od ukupnog broja prikazanih oboljenja zuba na teritoriji Braničevskog okruga (49240),
kod dece od 0 do 6 godina registrovano je 5804 oboljenja (stopa 545,4/1000), kod školske dece
od 7 do 14 godina registrovano je 17120 oboljenja (stopa 977,8/1000), školske dece od 15 do
18 godina registrovano je 4182 oboljenja (stopa 448,5/1000), odraslih od 19 do 64 godine
registrovano je 16870 oboljenja (stopa 150,5/1000) i kod starih lica sa 65 i više godina 5264
oboljenja (stopa 62/1000).
Tabela 13. Prikaz najčešćih dijagnoza koje su registrovane u službi stomatološke
zdravstvene zaštite na teritoriji Braničevskog okruga 2011. godine
OKRUG
BRANIČEVSKI
Rang
Dijagnoza
1.
2.
3.
4.
5.
17597
% od ukupnog broja
dijagnoza
35,73
12869
26,13
8797
17,86
4292
8,71
1377
2,79
Broj
Caries dentium (Karijes)
Morbi pulpae et textus periapicalis
(Bolesti pulpe zuba i tkiva oko vrha zuba)
Morbi dentium et textus sustentionalis alii
(Neoznačene bolesti zuba i potpornog tkiva)
Morbi textuum dentium durarum alii
(Neoznačene bolesti tvrdih tkiva zuba)
Gingivitis et morbi periodontales
(Zapaljenje desni i bolesti okoline zuba)
Rezultati analize pokazuju da su i u 2011. godini, kao i prethodne dve godine (2009. i
2010. godine), na teritoriji Braničevskog okruga, najčešće registrovane dijagnoze u okviru
15
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
stomatološke zdravstvene zaštite bile: zubni karijes, bolesti pulpe, i neodređene bolesti zuba i
potpornog tkiva (tabela 13).
3.3.Bolnički morbiditet
Bolnički morbiditet, kao veoma važan pokazatelj zdravstvenog stanja stanovništva na
teritoriji Braničevskog okruga posmatran je kroz Izveštaje o hospitalizaciji bolnički lečenih lica.
Na teritoriji Braničevskog okruga stacionarnu zdravstvenu zaštitu stanovništvu
obezbeđuju Opšta bolnica «Dr Vojislav Dulić» Požarevac i Opšta bolnica «Jovan Šerbanović»
Petrovac na Mlavi.
Bolničko lečenje na teritoriji Braničevsakog okruga u 2011. godini, sa brojem
zaposlenih zdravstvenih radnika, kapacitetom, opterećenošću, zauzetošću i prosečnom dužinom
lečenja prikazano je u tabeli 14.
Tabela 14. Stacionarno lečenje na teritoriji Braničevskog okruga u 2011. godini
OKRUG
Braničevski
Prosečna Zauzet.
dužina postelja u
lečenja
%
Tehnič.
Broj
postelja
Broj
lečenih
Broj
b.o.
dana
27
111
138
4226
32886
7,8
65,3
125
744
167
577
530
15265
120234
7,9
62,2
900
882
194
688
668
19491
153120
7,9
62,8
1025
Broj zaposlenih*
Opšta
bolnica
Ukup
Lekara
Petrovac
138
Požarevac
Svega
* Prikazani broj zaposlenih podrazumeva samo lekare i tehničare bez ostalih zdravstvenih radnika (farmaceuta), saradnika i
nemedicinskog osoblja.
Prema dobijenim rezultatima stopa hospitalizacije u 2011. godini u Opštoj bolnici
Požarevac bila je 106 hospitalizovanih na 1000 stanovnika a u Opštoj bolnici Petrovac 94/1000
stanovnika.
Analizirajući starosnu strukturu stacionarno lečenih lica u 2011. godini, u opštim
bolnicama Braničevskog okruga, može se reći da od ukupnog broja lečenih najveći procenat,
kako u Opštoj bolnici Požarevac tako i Opštoj bolnici Petrovac, pripadao je osobama sa 65 i
više godina (37,8% u požarevačkoj i 46,6% u petrovačkoj bolnici).
Prema osnovnom razlogu hospitalizacije, rezultati analize pokazuju da je i u 2011.
godini, kao i prethodne godine, najveći broj lica na teritoriji Braničevskog okruga bio
hospitalizovan zbog Bolesti sistema krvotoka (17,3%). Ono što zabrinjava, u odnosu na
prethodnu godinu, jeste činjenica da su Tumori, kao razlog hospitalizacije ušli u prvih pet grupa
(ove godine zauzimaju čak četvrto mesto)(grafik 2).
16
Broj
umrlih
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Grafik 2. Najčešći razlozi hospitalizacije na teritoriji Braničevskog okruga po 10
MKB u 2011. godini
18
17,3%
16
12,3%
14
11,4%
12
8,2%
10
7,0%
8
%
6
4
2
0
IX
XI
X
II
XIV
MKB-10
Prema podacima prikazanim u tabeli 15, u Opštoj bolnici Požarevac najveći broj
hospitalizacija bio je zbog Bolesti sistema krvotoka (15,5%), a u Opštoj bolnici Petrovac zbog
Bolesti sistema za disanje (28,5%).
Tabela 15. Prikaz vodećih grupa bolesti u bolnicama Braničevskog okruga u
2011. godini
Red
br.
OKRUG
OPŠTA
BOLNICA
GRUPA
BOLESTI PO
MKB-10
BROJ
HOSPITAL.
%OD UKUP.
BROJA
LEČENIH
IX
XI
II
XIV
XIX
X
IX
XI
XVIII
XIX
2373
1699
1468
1283
1045
1204
1023
599
321
238
15,54
11,13
9,61
8,40
6,84
28,50
24,21
14,18
7,60
5,63
POŽAREVAC
1.
Braničevski
PETROVAC
Najčešće utvrđene dijagnoze, kao osnovni razlog bolničkog lečenja, u opštim bolnicama
Braničevskog okruga (tabela 16.). Ako se isključi razlog hospitalizacije zbog porođaja (Partus
spontaneus capite i Partus sectione caesarea selectivus), u Opštoj bolnici Požarevac najčešći
17
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
razlozi hospitalizacije bili su gastroenteritisi i diarrhoea, a u Opštoj bolnici Petrovac hronične
obstruktivne bolesti pluća (tabela 16.).
Tabela 16. Prikaz vodećih dijagnoza bolesti koje su stacionarno lečene u
opštim bolnicama Braničevskog okruga 2011. godine
BRANIČEVSKI OKRUG
OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC
OPŠTA BOLNICA PETROVAC
Rang
% od
% od
Broj ukupnog
Broj
ukupnog
Dijagnoze lečenih lica
Dijagnoze lečenih lica
br.lečenih
br.lečenih
Diarrhoea et gastroenteritis,
Morbus pulmonis obstructivus
1.
345
2,26
492
11,64
infectionis suspecta
chronicus
Infarctus cerebri propter
Fibrillatio atriorum et
2.
294
1,93
178
4,21
emboliam
fluctuatio
Hypertensio arterilalis
3.
Angina pectoris non stabilis
250
1,64
176
4,17
essentialis
Insufficientia renalis
Insufficientia cordis, non
4.
243
1,59
149
3,53
chronica, non specificata
specificata
Gastroenteritis, ileitis et colitis
5
Fractura colli femoris
211
1,38
112
2,65
non specificata
Posmatrajući IX grupu po MKB-10, odnosno Bolesti sistema krvotoka kao vodeću u
ukupnom broju stacionarno lečenih u Opštoj bolnici Požarevac i X grupu po MKB-10, odnosno
Bolesti sistema za disanje, kao vodeću u ukupnom broju bolnički lečenih u Opštoj bolnici
Petrovac, prikazali smo najčešće dijagnoze pomenutih grupa oboljenja (tabela 17.).
Tabela 17. Prikaz najčešćih dijagnoza vodećih grupa bolesti po MKB-10 za
opšte bolnice Braničevskog okruga u 2011. godini
BRANIČEVSKI OKRUG
OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC
OPŠTA BOLNICA PETROVAC
% od
% od
ukupnog
ukupnog
Najčešće dijagnoze IX
Najčešće dijagnoze X grupe
broja
broja
grupe
Rang
Broj
po 10 MKB klasifikaciji
Broj
lečenih iz
lečenih iz
po 10 MKB klasifikaciji
(vodeća grupa)
IX grupe
X grupe
(vodeća grupa)
Infarctus cerebri propter
Morbus pulmonis obstructivus
1.
294
12,39
492
40,86
emboliam
chronicus
Tonsillitis acuta non
2.
Angina pectoris non stabilis
250
10,54
57
4,73
specificata
Hypertensio arterilalis
Pneumonia viralis, non
3.
190
8,01
55
4,57
essentialis
specificata
Insuffitientia cordis
Bronchitis per Mycoplasma
4.
166
7,00
52
4,32
congestiva
pneumoniae
5.
Infarctus myocardii anterioris
127
5,35
18
Pneumonia adenoviralis
51
4,32
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Na osnovu ovako prikazanih dijagnoza, vodećih grupa po MKB-10, može se reći da je u
2011. godini, kao i prethodne godine, u Opštoj bolnici Petrovac najveći broj lečenih bolesnika
bio sa hroničnom obstriktivnom bolesti pluća a u Opštoj bolnici Požarevac sa apopleksijom i
anginom pectoris.
3.4.Mortalitet
Podaci sa kojima smo izračunavali Mortalitet, kao veoma važan indikator zdravstvenog
stanja stanovništva i koji pripada pokazateljima «negativnog» zdravlja, odnosno pokazateljima
smrtnosti u populaciji, odnose se na 2010. godinu.
Na teritoriji Braničevskog okruga posmatrani su: opšta stopa mortaliteta, specifična
stopa mortaliteta po polu lica od 20 do 49 godina, specifična stopa mortaliteta bolesti sistema
krvotoka i tumora, stopa mortaliteta odojčadi, stopa maternalnog mortaliteta, stopa mortaliteta
dece od jedne do navršene četvrte godine života, stopa smrtnosti dece do pet godina života i
proporcionalni mortalitet dece do pet godina života (tabela 18).
Tabela 18. Pokazatelji «negativnog» zdravlja na teritoriji Braničevskog okruga u
2010. godini
Stopa
mortaliteta
odojčadi
Stopa
mortaliteta
dece od 1.
do
navršene
4. godine
života
Stopa
mortaliteta
dece do 5.
godine
života
Proporcionalni
mortalitet
dece do 5.
godina života
0,00
17,54
0,00
17,54
0,56
339,17
434,48
224,25
299,09
322,04
316,18
21,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,74
0,00
14,29
33,71
27,40
4,69
0,00
0,00
0,00
2,62
0,00
0,00
21,74
0,00
14,29
44,94
27,40
4,69
0,56
0,00
0,38
1,05
0,76
0,15
663,16
303,23
0,00
8,56
0,60
8,56
0,54
969,63
310,01
0,72
11,55
0,16
12,27
0,49
Opšta
stopa
mortaliteta
Spec.
stopa
mortaliteta
M 20-49
godina
života
Spec.
stopa
mortaliteta
Ž 20-49
godina
života
Spec.
stopa
mortaliteta
bol. sist.
krvotoka
Spec.
stopa
mortaliteta
tumora
Stopa
maternalnog
mortaliteta
Veliko
Gradište
Golubac
Žabari
Žagubica
Kučevo
Malo Crniće
Petrovac
18,56
0,52
1,55
1003,15
299,91
20,12
21,12
19,43
23,32
21,25
20,68
2,58
2,70
1,45
3,65
1,69
1,99
1,80
1,00
0,43
2,08
0,83
0,83
1017,52
860,27
1285,69
1440,52
1247,89
1223,60
Požarevac
14,57
2,06
0,66
Braničevski
okrug
18,19
2,00
0,97
OPŠTINA
Analiza mortaliteta za 2010. godinu na teritoriji Braničevskog okruga je pokazala da
prosečno trajanje života na pomenutoj teritoriji iznosi 74,3 godina.
19
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Grafik 3. Vodeći uzroci smrti po MKB-10 na teritoriji Braničevskog okruga u
2010. godini
1,9%
2,9%
1,6%
IX
1,4%
3,6%
II
1,3%
X
5,0%
IV
XI
5,0%
XIV
XIX
XVIII
V
6,8%
53,3%
17,0%
VI
ostale
Prema uzroku smrti po MKB-10, u 2010. godini, na teritoriji Braničevskog okruga,
najveći broj lica je umrlo od: Bolesti sistema krvotoka (1836 lica ili 53,29%) i Tumora (587 lica
ili 17,04%). (grafik 3).
IV SPROVEDENE MERE I AKTIVNOSTI NA TERITORIJI BRANIČEVSKOG OKRUGA
2011. GODINE U CILJU ZAŠTITE, OČUVANJA I UNAPREĐENJA ZDRAVLJA
STANOVNIŠTVA I PREVENCIJE BOLESTI
4.1 Sprečavanje i suzbijanje bolesti
Na teritoriji Braničevskog okruga u toku 2011. godine sprovedene su mere primarne
prevencije u cilju očuvanja zdravlja i sprečavanja i suzbijanja oboljenja. Mere sprečavanja i
suzbijanja oboljenja, odnosno mere specifične prevencije se sprovode kao: vakcinacija,
dezinfekcija, dezinsekcija i asanacija.
4.1.1. Vakcinacija
Vakcinacija je veoma specifična mera prevencije jer štiti samo vakcinisane osobe od
oboljenja protiv kojih su vakcinisane. Na teritoriji Braničevskog okruga u 2011. godini
sprovedena je imunizacija protiv određenih zaraznih bolesti (tuberkuloze, dečije paralize,
difterije, tetanusa, pertusisa, morbila, rubele, parotitisa, Hepatitisa B i oboljenja izazvanih
Haemophilus influenzae tip b (tabela 19).
20
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Tabela 19. Prikaz sprovedene imunizacije stanovništva na teritoriji Braničevskog
okruga protiv određenih zaraznih bolesti u 2011. godini
Red.broj
1.
TBC
2.
OPV
3.
DTP
4.
MMR
5.
Hepatitis B
6.
7.
Broj
Broj
planiranih vakcinisanih
VAKCINA
Hib
Tetanus
Broj vakcinisanih
revakcinacija u 2. god.
revakcinacija u 7. god.
revakcinacija u 14. god.
Broj vakcinisanih
revakcinacija u 2. god.
revakcinacija u 7. god.
revakcinacija u 14. god.
Broj vakcinisanih
revakcinacija u 7. god.
revakcinacija u 12. god.
Vakcinacija u 1. god.
(sa 3 doze)
Vakcinacija u 12. god.
(sa 3 doze)
Broj vakcinisanih
Broj revakcinacija u
30. godini
Broj revakcinacija u
40. godini
Broj revakcinacija u
50. godini
Broj revakcinacija u
60. godini
%
1334
1298
1458
1727
2079
1299
1456
1726
1989
1382
1726
128
1323
1252
1363
1613
1917
1252
1363
1613
1917
1322
1603
128
99,2
96,5
93,5
93,4
92,2
96,4
93,6
93,4
96,4
95,7
92,9
100,0
1297
1198
92,4
1848
1346
1630
1288
88,2
95,7
1331
243
18,3
1506
291
19,3
1542
288
18,7
1908
285
14,9
Prema prikazanim podacima o sprovedenoj imunizaciji u 2011. godini, na teritoriji
Braničevskog okruga, možemo reći da su vakcinacije kao i revakcinacije sprovedene uspešno.
Revakcinacija protiv tetanusa na teritoriji Braničevskog okruga u periodu januar-decembar
2011. godine, realizovana je u veoma malom obimu u svim prikazanim životnim dobima (30.,
40.,50. i 60. godini), (tabela 19.).
21
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
V SPROVEDENE MERE I AKTIVNOSTI NA TERITORIJI BRANIČEVSKOG OKRUGA
2011. GODINE U CILJU ZAŠTITE, OČUVANJA I UNAPREĐENJA ŽIVOTNE SREDINE
U toku 2011. godine, od strane Odelenje za higijenu i zaštitu životne sredine Zavoda za
javno zdravlje Požarevac, vršen je higijensko-sanitarni nadzor vodnih objekata kao i kontrola
higijenske ispravnosti vode za piće, prema Programu zaštite od zaraznih bolesti i prema
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, na teritoriji svih opština Braničevskog
okruga.
Na teritoriji Braničevskog okruga postoji 8 centralnih gradskih vodovoda, 55 seoskih
vodovoda i 161 javnih vodnih objekata za lokalno snabdevanje vodom koji su pod stalnom
kontrolom/nadzorom Zavoda za javno zdravlje Požarevac. Pored navedenih objekata postoje i
pojedinačni ili individualni bunari koji se kontrolišu na zahtev njihovih vlasnika.
Na 8 centralnih gradskih vodovoda na teritoriji Braničevskog okruga priključeno je
ukupno 48,92% stanovništva. Kod svih pomenutih objekata sprovodi se redovno dezinfekcija i
ispitivanje higijenske ispravnosti vode. U 2011. godini uzeto je 176 uzorka na bakteriološki
pregled, od kojih su četiri uzorka (2,3%) bili neispravni, i to na teritoriji opštine Žabari. Razlog
neispravnosti bile su koliformne bakterije. Isti broj uzoraka (176) pregledan je na fizičkohemijsku ispravnost, od kojih su 21 uzorka (11,9%) bili neispravni. Fizičko-hemijsku
neispravnost imali su gradski vodovodi u Žabarima (8 uzoraka), Petrovcu (1 uzorak), Požarevcu
(1 uzorak) i Kostolcu (11 uzoraka). Razlog fizičko-hemijske neispravnosti bili su: nitrati (NO3),
mangan (Mn) i mutnoća. U svim gradskim vodovodima na teritoriji Braničevskog okruga u
2011. godini, na svih 176 uzoraka kontrolisan je rezidualni hlor, pri čemu je kod 168 uzetih
uzoraka vrednost rezidualnog hlora bila od 0,2 do 0,5 mg/l a kod 8 uzoraka (gradski vodovod u
Žabarima) vrednost rezidualnog hlora bila je manja od 0,2 mg/l.
Na teritoriji Braničevskog okruga postoji 55 seoskih vodovoda na koje je priključeno
ukupno 18,26% stanovništva. U 2011. godini, na pomenutim objektima sprovedeno je 9
redovnih i 24 povremene dezinfekcije, dok kod 22 seoska vodovoda nije rađena dezinfekcija jer
su bili ispravni. U 2011. godini bilo je 37 redovna i 7 povremenih ispitivanja higijenske
ispravnosti vode seoskih vodovoda, dok u 11 seoskih vodovoda nije bilo kontrole higijenske
ispravnosti. Od ukupnog broja uzetih uzoraka (88) na bakteriološki pregled, 32 uzorka (36,4%)
bilo je neispravno zbog prisustva koliformnih bakterija fekalnog porekla a na fizičkohemijskom pregledu 13 uzoraka (14,8%) je bilo neispravno zbog prisustva nitrata (NO3), nitriti
(NO2), mutnoće i amonijaka (NH4). Od ukupnog broja uzetih uzoraka na vrednosti rezidualnog
hlora (8), kod 4 uzorka vrednosti rezidualnog hlora bile su od 0,2 od 0,5 mg/l i kod 4 uzorka
vrednosti rezidualnog hlora bile su manje od 0,2 mg/l.
Na teritoriji Braničevskog okruga postoje 161 javni vodni objekat sa kojih se snabdeva
12,3% stanovništva. U toku 2011. godine, utvrđeno je da kod 96 vodnih objekata stanje
zadovoljava a kod 65 ne zadovoljava i sprovedeno je ukupno 132 redovne i 12 povremenih
kontrola higijenske ispravnosti vode. Urađen je bakteriološki pregled na 313 uzoraka i utvrđena
neispravnost kod 166 uzoraka (53%) zbog prisustva koliformnih bakterija fekalnog porekla. Na
istom broju uzoraka (313) izvršen je fizičko-hemijski pregled i utvrđena neispravnost kod 130
uzorka (41,54%) zbog prisustva nitrata (NO3) i mutnoće.
Prema godišnjem izveštaju o zaraznim i parazitarnim bolestima na teritoriji
Braničevskog okruga postoje 8 gradskih deponija smeća, kod kojih je dosta urađeno na
poboljšanju stanja, ali još uvek sve imaju higijensko-sanitarne nedostatke, samim tim
ugrožavaju okolno zemljište, podzemne vode i vazduh. Seoske deponije smeća su praktično
brojna smetlišta van sela, a ima i odlaganja smeća u vodotoke i lagerovanja u dvorištima. Samo
22
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
u 5 naselja određene su lokacije za deponovanje smeća, ali bez potrebnih higijensko-sanitarnih
sadržaja.
U toku 2011. godine, Odeljenje higijene sa zaštitom životne sredine Zavoda za javno
zdravlje Požarevac, povremeno sa Republičkom sanitarnom inspekcijom vršili su higijenskosanitarni nadzor objekata od šireg HE značaja (objekti za društvenu ishranu zatvorenog tipa:
predškolske, školske, internatske, studentske, radničke i bolničke kuhinje).
VI ZAKLJUČAK
Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Braničevskog okruga sprovedena je 2011.
godine, na osnovu podataka demografske i zdravstvene statistike. Na osnovu dobijenih rezultata
može se zaključiti:
1. Prema procenjenom broju stanovnika iz 2010. godine, udeo stanovnika sa 65 i više
godina u ukupnom broju stanovnika za Braničevski okrug iznosi 20,4%, što pokazuje da
populacija koja živi na teritoriji posmatranog okruga pripada staroj populaciji (udeo starih sa 65
i više godina preko 10%).
2. Na teritoriji Braničevskog okruga u 2010. godini beleži se niska stopa nataliteta od
7,39/1000 (manje od 15/1000), dok je stopa opšteg mortaliteta visoka i iznosi 18,39‰.
3. Stopa prirodnog priraštaja u 2010. godini na teritoriji Braničevskog okruga je veoma
niska (-11,0‰) sa negativnim vrednostima u svim opštinama, gde je zabeleženo čak -17,9‰ u
Kučevu, -15,4‰ u Malom Crniću, -15,0‰ u Golubcu, -14,3‰ u Žabarima i -14,2‰ u
Žagubici.
4. Prema broju korisnika zdravstvene zaštite na nivou Braničevskog okruga (189351
lica) i broja registrovanih oboljenja u oblasti primarne zdravstvene zaštite u 2011. godini
(341362 oboljenja), može se zaključiti da u proseku na jednog stanovnika dolazi po 1,8
oboljenja.
5. Vodeća oboljenja za ambulantno lečena lica na teritoriji Braničevskog okruga su
Bolesti sistema za disanje, Bolesti sistema krvotoka i Bolesti mokraćno – polnog sistema.
6. Prema broju prijavljenih zaraznih bolesti u 2011. godini, na teritoriji Braničevskog
okruga, vodeće mesto zauzimaju: influenca, varičela i dijareja.
7. Prema podacima prikazanim kao zbir prispelih prijava / odjava hroničnih nezaraznih
oboljenja i konstatovanih dijagnoza sa Potvrda o smrti lica koja su bolovala od istih u 2011.
godini, na teritoriji Braničevskog okruga, najčešće registrovana hronična nezarazna oboljenja
bila su akutni koronarni sindrom, šećerna bolest i maligne bolesti.
8. U 2011. godini bolničko lečenje najviše su koristila lica sa 65 i više godina (7781 lica
ili 39,6% od ukupnog broja bolnički lečenih) a osnovni razlog hospitalizacije u bolnicama
Braničevskog okruga bile su Bolesti sistema krvotoka (17,3%), Bolesti sistema za varenje
(12,3%) i Bolesti sistema za disanje (11,4%).
9. Apsentizam i invalidnost su problemi sa kojima se suočavaju sve opštine
Braničevskog okruga i koji značajno utiče na rezultate analize zdravstvenog stanja stanovništva
okruga.
10. Prosečno trajanje života u Braničevskom okrugu iznosi 74,3 godine. Vodeći uzroci
umiranja na teritoriji Braničevskog okruga su Bolesti sistema krvotoka, Tumori i Bolesti
sistema za disanje.
11. Kod dece predškolskog i školskog uzrasta na teritoriji Braničevskog okruga u 2011.
godini najučestalije su bile Bolesti sistema za disanje i to akutna upala grla i krajnika.
Zabrinjava činjenica što je određen broj školske dece posmatranog okruga bio u 2011. godini,
23
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
kao i prethodnih godina, lečen bez jasno postavljene dijagnoze (visoko 3. mesto zauzimaju
Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi). Sistematskim pregledima školske
dece i omladine utvrđen je veliki broj dece sa deformitetima stopala, lošim telesnim držanjem i
lošom telesnom uhranjenošću.
12. Bolesti sistema za disanje i Bolesti sistema krvotoka predstavljaju vodeće grupe
bolesti kod odraslog stanovništva registrovane u službama opšte medicine i medicine rada
domova zdravlja Braničevskog okruga u 2011. godini. Najčešće registrovane dijagnoze u
službama opšte medicine i medicine rada posmatranog okruga bile su visok krvni pritisak i
akutna upala grla i krajnika.
13. U 2011. godini najveći problem u službi za zdravstvenu zaštitu žena domova
zdravlja Braničevskog okruga bili su upala grlića materice i druga zapaljenja organa male
karlice. Na teritoriji Braničevskog okruga Tumori ženskih polnih organa zauzimaju visoko
četvrto mesto od deset najčešćih grupa oboljenja po MKB-10 registrovanih u službama za
zdravstvenu zaštitu žena.
14. Najčešće dijagnoze u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti Braničevskog okruga u
2011. godini, kao i prethodnih godina, bile su: zubni karijes kao najveći problem svih dobnih
grupa, bolesti pulpe i tkiva oko vrha zuba, kao i nedefinisane bolesti zuba i potpornog tkiva.
15. U 2011. godini na teritoriji Braničevskog okruga planirani obim imunizacije protiv
određenih zaraznih bolesti (tuberkuloze, dečije paralize, difterije, tetanusa, pertusisa, morbila,
rubele, parotitisa, Hepatitisa B i oboljenja izazvanih Haemophilus influenzae tip b) realizovan
je uspešno.
16. Higijenska situacija na području Braničevskog okruga za 2011. godinu, je ocenjena
kao delimično zadovoljavajuća. Razlog ovakve ocene jeste pogoršanje kvaliteta vode u tri
gradska vodovoda koji snabdevaju vodom oko 70000 stanovnika, seoski vodovodi se loše
održavaju, voda se ne dezinfikuje, visok procenat hemijski i bakteriološki neispravnih voda za
piće u naseljima koja nemaju centralno vodosnabdevanje i kontinuiranu dezinfekciju, kao i
stanje u oblasti zagađenja životne sredine i u nekim objektima od većeg HE značaja.
Nepovoljno stanje je najčešće posledica nedostatka materijalnih sredstava ali i loše zdravstvene
i ekološke kulture stanovništva.
VII PREDLOG MERA
Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Braničevskog okruga omogućila nam je
da prepoznamo neke od problema vezanih za zdravlje i da definišemo osnovne zaključke
na osnovu kojih možemo dati predloge u cilju njihovog rešavanja i samim tim
unapređenju zdravlja stanovništva posmatrane teritorije.
Budući da nam stanovništvo pripada staroj populaciji i da je stopa nataliteta niska
a opšteg mortaliteta visoka, kao i da je stopa prirodnog priraštaja sa negativnim
vrednostima u svim opštinama, krajnje je vreme da se nešto konkretno preduzme na nivou
svake opštine. U cilju lakše odluke za rađanje i samim tim povećanje nataliteta potrebno
je materijalno podržati i ohrabriti sve mlade ljude da takve odluke donose bez straha za
svoju budućnost.
Na nivou svake lokalne zajednice neophodno je stvoriti «okolinu koja vodi
zdravlju», odnosno pokrenuti sve one faktore koji vode do zdravlja. Jedan od takvih
faktora jeste i vaspitanje za zdravlje, odnosno povećanje nivoa znanja o zdravlju kod
svakog pojedinca kao preduslov za preuzimanje odgovornosti za sopstveno zdravlje i
zdravlje svojih najbližih.
24
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com
E- mail: [email protected]
Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913
Korekcijom definisanih problema kao i poštovanjem sprovođenja Pravilnika o
pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite u svim zdravstvenim ustanovama očekujemo
poboljšanje zdravstvene zaštite celokupnog stanovništva, smanjenje obolevanja i umiranja
od preventabilnih bolesti kao i unapređenje kvaliteta života svakog pojedinca i ekonomski
prosperitet našeg društva u celini.
VIII LITERATURA
1. Analiza zdravstvenog stanja, higijenskih prilika, rada zdravstvene službe,
finansijskog poslovanja zdravstvenih ustanova i poslovanja fondova zdravstvenog
osiguranja. Požarevac, jun 1975; 256:31.
2. Simić S. Procena zdravstvenog stanja stanovništva. Socijalna medicina.
Beograd: Savremena administracija, 2000. p. 76-94.
3. Živković M., Bjegović V. Zdravstvena zaštita hendikepiranih. Socijalna
medicina. Beograd: Savremena administracija, 2000. p. 154-160.
dr Cvija Stojanović
Specijalista socijalne medicine
Centar za promociju zdravlja
analizu, planiranje,
organizaciju zdravstvene zaštite,
informatiku i biostatistiku u zdravstvu
DIREKTOR
Zavoda za javno zdravlje
Požarevac
Prim. dr Zorica Mitić
Pomoćnik direktora
Prim. dr Suzana Petrović
25
Download

Braničevski okrug - Zavod za javno zdravlje Požarevac