Interno uputstvo br. 2.
ODGOVORNOST
PLAN MERA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE POSLE PRESTANKA RADA I ZATVARANJA POSTROJENJA
Operater
Duochem d.o.o.
Administrativno sedište
Ruzveltova 38, 11120 Beograd
Pogon - fabrika
Nova Pazova – Industrijska zona
Odgovorno lice operatera
Dipl.ing. Zoran Sazdović, direktor
Odgovorno stručno lice sprovođenje
Plana
Dipl.hem. Nebojša Petrović
Stručni nadzor
Dipl.hem. Dr Suren Husinec
Regulatorne podloge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Zakon o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" br. 72/09)
Zakon o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS" br. 135/04; 36/09)
Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS" br. 135/04; 36/09)
Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ("Službeni glasnik RS" br. 135/04)
Zakon o hemikalijama ("Službeni glasnik RS" br. 36/09)
Zakon o biocidnim proizvodima ("Službeni glasnik RS" br. 36/09)
Zakon o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS" br. 36/09)
Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Službeni glasnik RS" br. 36/09)
Uredba o upravljanju otpadnim uljima ("Službeni glasnik RS" br. --/08)
Pravilnik o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstvo opasnih materija, "Službeni glasnik RS", broj: 12/95
Pravilnik o uslovima i načinu razvrstavanja, pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina ("Službeni glasnik RS" br. 55/01)
Pravilnik o obrascu izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom ("Službeni glasnik RS" br. --/09)
Plan upravljanja otpadom – „Duochem“
VRSTA AKTIVNOSTI
1
Prestanak rada postrojenja – obustavljanje proizvodnje.
Obustavljanje nabavke sirovina i ambalaže.
Prenošenje sirovina zaostale u proizvodnim prostorijama i laboratoriji u odgovarajući magacinski prostor.
2
Čišćenje proizvodnih linija.
Čišćenje, pranje laboratorijske opreme.
POSTUPAK SA OPREMOM ZA
PROIZVODNJU
Demontiranje i pakovanje proizvodnih linija.
Pakovanje staklene, plastične i metalne Iaboratorijske opreme.
Predaja upakovane opreme za proizvodnju i laboratroijske opreme drugom operateru – prodaja ili poklon bez
nadonknade.
Oprema koja se ne može prodati ili pokloniti tretira se kao otpad – postupak je opisan u delu POSTUPANJE SA
OTPADOM
Predaja sirovina drugim operaterima – prodaja ili poklon bez nadoknade.
POSTUPAK SA SIROVINAMA
Sirovine koje se ne mogu prodati ili pokloniti tretiraju se kao otpad – postupak je opisan u delu POSTUPANJE SA
OTPADOM
Proizvodi se prodaju ili poklanjaju bez nadoknade
POSTUPAK SA PROIZVODIMA
Proizvodi koji se ne mogu prodati ili pokloniti tretiraju se kao otpad – postupak je opisan u delu POSTUPANJE SA
OTPADOM
Električne instalacije
Vodovnodne instalacije
Ventilacione instalacije
POSTUPAK SA INSTALACIJAMA
Kanalizacione instalacije
u zavisnosti od sudbine objekta –
predstavljen je najgori scenario
rušenje objekta
Instalacije grejanja
Gasne instalacije
demontiranje,
sortiranje na upotrebljivo i neupotrebljivo
upotrebljivo – pakovanje
upotrebljivo – prodaja ili poklanjanje bez nadoknade
neupotrebljivo ili upotrebljivo koje ne može da se proda ili pokloni tretira
se kao otpad - postupak je opisan u delu POSTUPANJE SA OTPADOM
Telekomunikacione instalacije
Sanitarne instalacije
SANACIJA ZEMLJIŠTA
Sklapnje ugovora sa organizacijom ovlašćenom za analizu zemljišta.
3
Uzorkovanje zemljišta i njegova analiza
Po potrebi pristupa se remedijaciji zemljišta od strane organizacije koja je ovlašćena za remediaciju – hemijskim,
biološkim ili fizičkim metodama
Prodaja objekta sa ili bez instalacija
POSTUPAK SA GRAĐEVINSKIM
OBJEKTOM
Sklapanje ugovora sa operaterom koji je ovlašćen za rušenje
industrijskih obijekata po sitemu ključ u ruke – rušenje sa čišćenjem
terena od građevinskog šuta
Rušenje objekta
Staklena ambalaža
Ambalažni otpad
Platična ambalaža
Postupa se u skladu sa:
Planom upravljanja ambalažnog otpada
papirna, kartonska
ambalaža
Predaja ovlaščenoj organizaciji za reciklažu
Metlana ambalaža
Metalni otpad
Komunalni otpad
POSTUPANJE SA OTPADOM
Ostalo
Plastični otpad
Postupa se u skladu sa:
Planom upravljanja otpada
Stakleni otpad
Predaja ovlašćenoj organizaciji za reciklažu
Elektronsk, električni
otpad
Sirovine koje nisu
opasne
Postupa se u skladu sa:
Planom upravljanja otpada
Ostalo
Opasan otpad
predaja lokalnoj komunalnoj službi
Postupa se u skladu sa:
Planom upravljanja otpada
Sirovine i proizvodi klasifikovani kao opasni
Predaja ovlašćenom operateru za
prekogranični prelaz
IZVEŠTAVANJE
Izveštavanje u skladu sa zakonom
4
Download

Prilog 1.1.8. Plan mera za zastitu zivotne sredine posle prestanka