Strana 1 od 3
Verziia
n'": 2
Datum: 13 101 120 I I
BEZBEDNOSNILlST
r------L---::e=-=R=-O=-=-=-=MA--=O::-:I-=O-=-L--=O,.."N-=-----=O-, 1-,-----r-a-::-h-------I
Zamenjuje Bezbednosni list
od 24 1 08 120 I0
Xn
[XJ
Stetno
1. IDENTITET PREPARATA
I PREDUZECA
Ime preparata:
BROMADIOLON - 0,1 prah
Opis preparata:
Prah koji se koristi za spravljanje mamaca za kontrolu populacije pacova i miseva.
Preduzece:
DUOCHEM d.o.o.
Ruzveltova 38, 11 120 Beograd, Srbija
Tel/Fax
+381 11 3440493,
+381 11 3445296,
E-mail:
[email protected]
U slucaju trovanja zvati Nacionalni Centar za kontrolu trovanja:
2. IDENTIFIKACIJA
Xn
R
+381 11 2451 105
011 3672-579, 3608-440
OPASNOSTI
Stetno
22
55
Stetno ako se proguta
Toskicno po zivotinje
3. SASTAV
EC broj
CAS broj
%
Bromadiolon
249-205-9
28772-56-7
0,1
Denatonium benzoat
223-095-2
3734-33-6
0, 1
Ime
Nosac, boja i punioc
obelezavanje
T+
R 26/27/28, 51, 55
S 24/25, 46
Xn,
R 20/22
S 36/37, 46
do 100
4. PRVA POMOC
Inhalacija:
U kontaktu sa ocirna:
U kontaktu sa kozorn:
Ukoliko se proguta:
Obavestenje za lekara:
Izneti pacijenta na svez vazduh, utopliti i ostaviti da miruje. Zatraziti pomoc
lekara.
Isprati oci cistern vodom ili rastvorom za ispiranje ociju, Zatraziti pornoc lekara
Ukloniti i isprati kontaminiranu odecu, Kontaminirani deo isprati sapunom i
vodom. Ukoliko se pacijent ne oseca dobro zatraziti pornoc lekara.
lzazvati povracanje u prisustvu medicinskog osoblja. Ne izazivati povracanje, ili
davanje tekucine ukoliko je osoba bez svesti Zatraziti savet lekara.
Preparat sadrzi antikoagulans. Ukoliko se preparat proguta, davati vitamin K1
intramuskularno ili oralno. Ponoviti tretman ukoliko je potrebno na osnovu
rezultata protrombinskog vremena.
a.e.
4EkM~
BEZBEDNOSNILlST
BROMADIOLON - 0,1 prah
Verziia
Datum:
Strana 2 od 3
n° : 2
13 / 0 I / 20 I I
Zamenjuje Bezbednosni
od 24 /08/20
I0
list
5. PROTIV POZARNE MERE
Vrsta protiv pozarnoq sredstva:
Koristiti penu, vodu, ugljen dioksid ili suvi prah.
Procedure prilikom gasenja pozara: Nositi aparat za disanje i odqovarajuce zastitno odelo.
Opasnost prilikom gasenja pozara: Sagorevanje i termalno razlaganje preparata oslobada toksicne i
iritirajuce gasove.
6. U SLUCAJU PROSIPANJA
t.icna zastita:
Postupak:
PREPARATA
Nositi odqovararajucu zastitinu opremu
Posuti i absorbovati peskom, zemljom ili piljevinom. Preneti u odqovarajucu posudu za
bezbedno odlaganje. NE zagadivati vodotokove i zernljiste.
7. RUKOVANJE SKLADISTENJE
Rukovanje:
Skladistenje:
Izbegavati kontakt sa ustima.
Izbegavati kontakt sa kozorn.
Nositi odqovarajucu zastitnu odecu i rukavice.
Skladistiti u originalnoj ambalazi na hladnom i provetrenom mestu van dornasaja dece i
odvojeno od hrane, pica i hrane za zivotinje.
8. IZLOZENOST - UCNA ZASTIT A
Granica izlozenosti:
OES za denatonijum benzoat: u zatvorenom 0.1 mg/m3 (srednje vreme 8 casova)
Kontrola za radnike:
Prirodna ventilacija mora biti odqovarajuca tokom normalnog rada.
Licna zastitna oprema:
Nositi zastitne rukavice prilikom upotrebe proizvoda. Oprati ruke nakon koriscenja.
9. FIZICKO HEMIJSKE OSOBINE
Fizicko stanje:
Boja:
Miris:
Rastvorljivost:
Nasipna tezina:
Napon pare (20°C):
Taeka paljenja (0C):
Taeka topljenja (0C):
Prah
Crvena
Nema
Nerastvorno u vodi.
0,7 kg/L
NP
NP
NP
10. STABILNOST I REAKTIVNOST
Izbegavati sledece uslove:
Opasni proizvodi raspadanja:
11. TOKSIKOLOSKE
Udisanje:
Ukoliko se proguta:
U kontaktu sa kozorn:
Ekstremne temperature, ispod - 20 QCi iznad +50 QC
Sagorevanje ili termalna razgradnja rnoze prouzrokovati toksicne i
iritirajuce pare.
INFORMACIJE
Udisanje moze izazvati iritaciju respiratornog sistema. U ozbiljnijim slucajevirna
simptomi su slicni kao ukoliko se preparat proguta.
Simptomi mogu da prouzrokuju krvarenje iz nosa a u ozbiljnijim slucajevima
javljaju se podlivi zglobova i krv je prisutna u urinu.
Preparat nije lrtttrajuci na kozu.
Strana 3 od 3
Verz iia n'": 2
Datum: 13 /01 /20 I I
BEZBEDNOSNILlST
Zamenjuje Bezbednosni
od 24 1 08 120 I 0
f---------'-----=Sc-::R::-:O::-cM::-::-:-A-=0:-710=-=-L--=0:-7N-=--_---=O-,
1=---r-ah=---------I
U kontaktu sa ocima:
Preparat rnoze da izazove veoma blagu iritaciju.
LD-50
LO-50
LO-50
LO-50
oralno
oralno
oralno
oralno
LO-50 dermalno
LD-50 dermalno
12. EKOTOKSIKOLOSKI
mis rnuzjak
mis zenka
pacov rnuzjak
pacov zenka
1510
1590
1730
1590
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
pacov rnuzjak
pacov zenka
> 5000 mg/kg
> 5000 rng/kg
PODACI
Opsta zapazanja: NE zagadivati vodotokove i zernljiste. Po isporuci, ukoliko se koristi prema uputstvu
proizvodaca preparat NE predstavlja opasnost za covekovu okolinu.
Ekotoksikoloski podaci: biodegradabilan
Akutna toksicnost za ribe: Le-50
oko 3000 mg/I
NOEL
oko 1250 mg/l
Akutna toksicnost za ribe: Le-50
oko 1400 mg/l
NOEL
< 460 mg/I
Organizmi u vodi: Le-50
< 2000 mg/l
NOEL
oko 1200 mg/I
plavokrga suncanica 96 h
plavokrga suncanica 96 h
pastrmka 96 h
pastrmka 96 h
dafnije 48 h
dafnije 48 h
13. ODLAGANJE
Sa neutrosenirn kolicinama postupiti u skladu sa Zakonom
0
upravljanju otpadom (sl.ql RS 36/09) .
14. PODACI ZA PREVOZ
Nije klasifikovan kao opasna materija.
15. REGULATIVA
8tetno
Znak opasnosti:
Xn
Oznake upozorenja:
R
22
55
Stetno ako se proguta
Toksicno po zivotinje
Oznake obavestenja:
S
2
13
20/21
45
Cuvati van dornasaja dece
Cuvati odvojeno od hrane, pica i hrane za zivotinje
Pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pusiti
U slucaju nezgode ili zdravstvenih tegoba, hitno zatraziti
lekarsku pornoc (ako je rnoquce pokazati etiketu).
16. OSTALE INFORMACIJE
Nisu poznate.
Bezbednosni list pripremljen je na osnovu najnovijih saznanja 0 proizvodu.
list
Download

Bezbednosni list