Strana 1 od 4
Verziia n° : 2
Datum: 15/09/2010
BEZBEDNOSNILlST
1---------;;~----------------------___1
TiBi-24® - ULV formulaci"a
iretroidno
Zamenjuje Bezbednosni list:
insekticida
24/05/10
Xi
Nadrazujuce
1. 10ENTlTET PREPARATA
Ime proizvoda:
I PREOUZECA
TiBi-24®
Opis i namena proizvoda:
ULV formulacija piretroidnog insekticida koja je namenjena za suzbijanje
adulta komaraca zaprasivanjern iz vazduha ili hladnim zamagljivanjem sa
zemlje. Samo za profesionalnu upotrebu.
Proizvodac:
DUOCHEM d.o.o.
Ruzveltova 38, 11 120 Beograd,
Tel/Fax 011 3440493,
011 344 52 96, 011 2451 105
E-mail:
[email protected]
U SLUCAJU NEZGOOE POTRAZITI SAVET 00 NACIONALNOG CENTRA ZA KONTROLU TROVANJA
VMA, TELEFON (24 sata) 011 3608 440 i 011 3608 234
I 2. 10ENTIFIKACIJA
OPASNOSTI
Znak opasnosti:
Xi
Oznake rizika:
R
U kontaktu sa kozorn:
Ekspozicija ovog proizvoda na kozu rnoze da rezultuje u absorpciji putem koze sto
moze da prouzrokuje rizik po zdravlje.
Proizvod je stetan ukoliko se proguta
U slucaju gutanja:
Nadrazujuce
22
36/37
Stetan ako se proguta
Nadrazuje oCi, sistem za disanje
3. SASTAV
Ime
Lambda cihalotrin
EC broj
CAS broj
%
obelezavanie
415-130-7
91465-08-6
0,8
T+, N
R-21 ,25,26,36,50,57
S-28,36/37/39,45,61
Rafinisano suncokretovo ulje i rastvarac
I 4.
do 100
MERE PRUZANJA PRVE POMOCI
NAKON GUTANJA,
Ne izazivati povracanie.
Isprati usta vodom;
Otrovanoj osobi obezbediti mirovanje;
Odmah potraziti pornoc lekara.
NAKON UDISANJA,
Izvesti osobu na svez vazuh;
Ukoliko otrovana osoba ne dise, primeniti vestacko disanje uz primenu kiseonika;
awID.
Strana 2 od 4
Verziia n° : 2
Datum: 15/09/2010
BEZBEDNOSNILlST
·G~~
TiBi-24® - ULV formulacija piretroidnog insekticida
Zamenjuje Bezbednosni list:
24/05/10
Odmah potraziti pomoc lekara.
U SLUGAJU DODIRA SA KOZOM,
Obilno ispirati vodom i sapunom u trajanju od najmanje 15 minuta; skinuti
kontaminiranu odecu i obucu i istu ponovo koristiti nakon pranja;
Po potrebi potraziti savet lekara.
U SLUGAJU DODIRA SA OGIMA,
Otvorene oci ispirati vodom u trajanju od najmanje 15 minuta; potrazttl savet lekara.
5, MERE ZA SUZBIJANJE POZARA
Sredstva za gasenje pozara:
Pena, ugljen dioksid, suvi prah;
Za sprecavanje sirenja pozara NE koristiti mlaz vode;
Za hladjenje okoline upotrebiti vodu.
Specijalne mere:
Nositi masku i aparat za disanje; nositi odqovarajucu zastitnu odecu,
Opasnost od izlozenosti.:
Sagorevanjem
gasovi.
6. MERE PREDOSTROZNOSTII
i termalnim
razlaganjem
razvijaju
se toksicni
i irttirajuci
ZASTITE U SLUCAJU PROSIPANJA
Mere predostroznosti:
Eliminisati rnoquce izvore paljenja (otvoren plamen, varrucen]e, pusenje. ... );
Izbegavati udisanje para, kontakt sa kozom i odecorn;
Nositi odqovarajucu zastitnu odecu.
Sanacija:
Ukoliko dode do prosipanja preparata. isti pokupiti primenom inertnih
materijala, kao sto su pesak, zemlja ili piljevina;
Pokupljenu masu preneti u odqovarjuci sud za odlaganje;
NE zagadivati izvorista i/ili zemljiste.
7. RUKOVANJE ISKLADISTENJE
Rukovanje:
Pri radu ne jesti i ne pusiti;
Izbegavati kontakt sa kozorn i ocima;
Nositi odqovarajuce zastitno odelo i rukavice.
Skladistenje:
Skladistiti u originalnoj arnbalazi na prohladnom, suvom i dobro provetrenom mestu, van
dornasaja dece, hrane, vode i hrane za stoku.
Pakovanje:
Metalne bacve, PVC kanisteri.
8. NADZOR NAD IZLOZENOSCU I LlCNA ZASTIT A
Oqranicenje ekspozicije
Licna zastita
Zastita disanja:
Zastita ruku:
Zastita ociju:
Zastita koze i tela:
Za Solvesso 200: 15 ppm (100 mg/m3)
Za lambda cihalotrin 0,04 mg/m3
Adekvatna ventilacija,
Zastitna maska atestirana za zastitu od para i organskih rastvaraca,
Zastitne rukavice;
Sigurnosne naocare ili zastitni vizir;
Odqovarajuca zastitna radna odeca.
0.0
Strana 3 od 4
Verziia n° : 2
Datum: 15/09/2010
BEZBEDNOSNILlST
·E~
TiBi-24® - ULV formulacija piretroidnog insekticida
Zamenjuje Bezbednosni list:
24/05/10
9. FIZICKE I HEMIJSKE OSOBINE
Izgled:
Miris:
Soja:
Sistra tecnost
Na naftalen
Bledo zuta do zuta
Tacka paljenja:
Zapaljivost:
112 =+= 1 QC
Nije zapaljivo
Gustina:
Viskozitet:
Rastvorljivost u vodi:
Rastvorljivost u uljima:
Oksidirejuce osobine:
0,93 =+= 0,01 g/cm3
33 ± 2 mP
Ne mesa se
Mesa se
Nema
Nestabilno u jako kiseloj i jako baznoj sredini.
10. STABILNOST
I REAKTIVNOST
Izbegavati:
Kontakt sa materijalima:
Opasni proizvodi degradacije:
11. TOKSIKOLOSKI
Ekstremne temperature, ispod 0 QCi iznad 50 QC,
Izbegavati kontakt sa oksidirajucirn materijalima,
Sagorevanjem ili termalnim raspadanjem stvaraju se toksicne i iritirajuce
pare.
PODACI
Akutna oralna LD50:
Ingestija:
pacov (muzjak, zenka)
mis, rnuzjak
rnis, zenka
> 3000 mg/kg
1510 mg/kg
1630 mg/kg
Inhalacija:
Moze doci do iritacije respiratornog sistema;
Kontakt sa kozorn:
Duzi kontakt sa kozorn rnoze izazvati njeno susenje.
Kontakt sa ocirna:
Deluje blago iritirajuce na oci
12. EKOLOSKI
PODACI
Razlaganje:
Bioticki i abioticki razgradljiv.
Ekotoksicnost:
Stetan za vodene organizme,
Stetan za dornace zivotinje.
13. ODLAGANJE U SLUCAJU PROSIPANJA, ODLAGANJE AMBALAZE
Rastvoriti ili pornesati sa sagorljivim rastvaracern i spaliti u postrojenju namenjenom
otpada.
za spaljivanje hemijskog
Arnbalaza se upotrebljava iskfjucivo za navedeni proizvod.
Odlaganje otpada ili arnbalaze sprovesti u skladu sa Zakonom
14. INFORMACIJE ZA PREVOZ
ADR/RID/ADNR
UN broj (UN number)
Etiketa (Labels)
3082
9
0
upravljanju otpadom (sl.gl RS 36/09).
mite
4EP.Efi
Strana 4 od 4
Verziia n° : 2
Datum: 15/09/2010
BEZBEDNOSNILlST
TiBi-24® - ULV formulacija piretroidnog insekticida
Grupa pakovanja (Packaging group)
Opasnost br. (Hazard no.)
Opis posiljke (Description of the goods)
Zamenjuje Bezbednosni list:
24/05/10
III
90
UN 3082 SUPSTANCA OPASNA ZA OKOLlNU,
TECNOST, N.O.S. (RASTVOR LAMBDA CIHALOTRINA)
UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (LAMBDA CYHALOTHRIN
SOLUTION)
115.
REGULATIVA
Znak opasnosti:
Xi
Oznake rizika:
R
Nadrazujuce
22
36/37
Oznake bezbednosti:
S
36/39
45
Stetan ako se proguta
Nadrazuje oci, sistem za disanje
Nositi odqovarajucu zastitnu odecu i zastitina sredstva za
oci/lice
U slucaju nezgode ili u slucaju mucnine odmah potraziti
savet lekara (ako je rnoquce, pokazati etiketu)
16. OSTALE INFORMACIJE
Nisu poznate.
Bezbednosni list pripremljen je na osnovu najnovijih saznanja
0
proizvodu.
Download

Bezbednosni list