YÜZ AĞRILARI
Prof.Dr Musa Kazım
Onar
YÜZ : Başın alın , gözler , burun , yanaklar , ağız ve çenenin
oluşturduğu ön bölümüne verilen isim
Kaynak :Vikipedia , Özgür ansiklopedi
,
BAŞAĞRISI BOZUKLUKLARININ ULUSLARARASI SINIFLAMASI
13.Kraniyal nevraljiler ve yüz ağrılarının santral nedenleri
13.1 Trigeminal nevralji
13.1.1 Klasik trigeminal nevralji
13.2.2 Semptomatik trigeminal nevralji
13.2 Glossofaringeal nevralji
13.2.1 Klasik glossofaringeal nevralji
13.2.2 Semptomatik glossofaringeal nevralji
13.3 Nervus İntermedius nevraljisi
13.4 Superior larengal nevralji
13.5 Nazosilier nevralji
13.6 Superorbital nevralji
13.7 Diğer terminal dal nevraljileri
13.8 Oksipital nevralji
13.9 Boyun-Dil sendromu
13.10 Dış bası başağrısı
Cephalalgia 2004
13.11 Soğuk uyarısı başağrısı
13.11.1 Dışarıdan uygulanan soğuk uyarısına
bağlanan başağrısı
13.11.2 Soğuk bir maddenin yenmesi ya da
solunmasına bağlanan başağrısı
13.12 Kraniyal sinirlerin veya üst servikal köklerin yapısal
lezyonlar tarafından kompresyonu, irritasyonu veya
distorsiyonu sonucu oluşan sabit ağrı
13.13 Optik nörit
13.14 Oküler diyabetik nöropati
13.15 Herpes zoster e bağlanan baş veya yüz ağrısı
13.15.1 Akut Herpes zostere bağlanan baş ağrısı
13.15.2 Post-herpetik nevralji
13.16 Tolosa-Hunt sendromu
13.17 Oftalmoplejik ‘migren’
13.18 Yüz ağrısının merkezi nedenleri
13.18.1 Anestesi dolorosa
13.18.2 İnme sonrası merkezi ağrı
13.18.3 Multipl skleroza bağlanan yüz ağrısı
13.18.4 Israrlı idiyopatik yüz ağrısı
13.18.5 Yanan ağız sendromu
13.19 Diğer kraniyal nevraljiler ya da diğer santral aracılı
yüz ağrıları
Orofasiyal Ağrı Sınıflaması ( Hapak ve Ark. 1994)
1- Muskuloligamantöz / yumuşak doku
2- Dentatoalveolar
3- Nörolojik / vasküler
Yüz Ağrıları Sınıflaması
•Nevraljiler
•Kraniyal sinir semptom ve bulguları ile birlikte yüz ağrıları
•Trigeminal Otonomik Sefaljiler
•Saf Yüz Ağrıları
Siccoli , Lancet Neurology ,
2006
13.1.1 Klasik Trigeminal Nevralji
Tek taraflı, kısa, elektrik çarpması benzeri ağrılar
ile karakterize, ani başlayıp ani sonlanan ve
trigeminal sinirin bir veya iki dalının dağılım alanı
ile sınırlı bir bozukluktur.
Ağrı genelde yüz yıkama, traş olma, sigara içme,
konuşma ve/veya diş fırçalama (tetik faktörler)
gibi önemsiz uyaranlarla ortaya çıkabildiği gibi,
sıklıkla kendiliğinden ortaya çıkar.
Nazolabial oluk ve/veya çenedeki küçük alanlar
(tetik alanları) ağrının ortaya çıkmasında duyarlı
bölgelerdir. Ağrılar alışılmış biçimde, farklı
sürelerle yineler.
Tanı ölçütleri:
A. Ağrı aşağıdaki özelliklerden en az birini taşır:
1. Şiddetli, keskin, yüzeyel veya saplanıcı
2. Tetik alanlarından veya tetikleyici faktörler ile
başlar
B- Saniyenin anlık bir bölümünden iki dakikaya kadar
sürebilen, trigeminal sinirin bir veya iki dalını
etkileyen ve B ve C ölçütlerini karşılayan
paroksismal ağrı atakları
C. Ataklar her bir hastada birbirini taklit eder
D. Klinik olarak belirgin bir nörolojik defisit yoktur
E. Başka bir bozukluğa bağlanamaz
Trigeminal Nevralji Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
İlaç
Günlük doz (mg)
Etkinlik
Kanıt düzeyi
Baklofen
50-80
iyi
RKT
Karbamazepin
300-1000
Çok iyi
RKT
Klonazepan
4-8
Düşük
Olgu bildirimi
Gabapentin
1800-3600
İyi
Küçük RCT
Lamotrigin
200-400
İyi
Küçük RCT
Okskarbazepin
300-1200
İyi
Olgu bildirimi
Pimozit
6-18
Çok iyi
RKT
Tizanidin
6-18
Düşük
RKT
Topramat
25-250
İyi olabilir
Olgu bildirimi
Valproik asit
600-1200
Düşük
Olgu bildirimi
Trigeminal Nevralji Cerrahi Teknikler
A•
•
•
•
•
Perkutan Teknikler
Termal rizotomi,
Gliserol rizolizis
Balon kompresyon
Gama knife Radyocerrahi
Perkutan nörektomi
B- Mikrovaskuler Dekompresyon
Mikrovasküler Dekompresyon
13.2.1 Klasik Glossofaringeal Nevralji
Kulak içi, dil kökü, tonsiller fossa veya çene açısının
altında hissedilen şiddetli, saplanıcı, geçici bir
ağrıdır.
Ağrı glossofarinjeal sinir alanında olduğu kadar vagal
sinirin aurikular ve faringeal dallarının alanında da
hissedilir.
Genellikle yutma, konuşma veya öksürme ile
tetiklenebilir.
Trigeminal nevraljiye benzer şekilde tekrarlayabilir ve
ara verebilir.
13.3 Nervus intermedius neyraljisi
Odituar kanal içinde derin olarak hissedilen, kısa
süreli ağrı paroksizmleri ile belirlenen nadir bir
hastalıktır.
Tanı ölçütleri:
A.Kulağın derinliklerinde hissedilen, aralıklarla gelen,
saniyeler ya da dakikalar süren ağrı nöbetleri
B.Odituar kanalın arka duvarında tetik noktanın varlığı
C.Başka bir hastalığa bağlanamaz
13.4 Superior laringeal nevralji
Boğazın yan kısmı, submandibular bölge ve kulak
altında, yutma, bağırma ve kafayı çevirmekle ortaya
çıkan şiddetli ağrı ile belirlenen nadir bir bozukluktur.
Tanı ölçütleri:
A-Boğaz, submandibular bölge ve/veya kulağın alt
kısmında, saniyeler veya dakikalar süren, B-D
ölçütlerini karşılayan ağrı nöbetleri
B. Paroksizmler yutma, sesi zorlama veya kafayı
çevirmekle tetiklenir
C. Boğazın yan kısmında hipotiroid membran üzerinde
bir tetik nokta bulunur
D. Lokal anestetik blok ile rahatlar, superior laringeal
sinirin kesilmesi ile tedavi edilir
E. Başka bir hastalığa bağlanamaz
13.5 Nazosilier nevralji
Burun deliğinin birinin dış kısmına dokunmakla ortaya
çıkan ve medial frontal bölgeye yayılan keskin,
saplanıcı ağrı ile belirlenen bir durumdur
Tanı ölçütleri:
A.Saniyelerden saatlere değin süren, burunun bir tarafı
içinden kaynaklanıp medial frontal bölgeye yayılan, B
ve C ölçütlerini karşılayan, saplanıcı ağrı
B. Ağrı, aynı taraftaki burun deliğinin dış kısmına
dokunmakla ortaya çıkar
C. Ağrı, nazosilier sinirin bloğu ya da kesilmesi veya
etkilenen taraftaki burun deliğine kokain uygulamakla
kaybolur
13.6 Supraorbital nevralji
Supraorbital çentik bölgesi ve supraorbital sinir
tarafından innerve edilen alanda alnın mediyal
kısmında hissedilen ağrı ile belirlenen nadir bir
hastalıktır.
Tanı ölçütleri:
A.Supraorbital çentik bölgesi ve supraorbital sinir
tarafından innerve edilen alanda alnın iç kısmında
paroksismal veya sabit ağrı
B, Supraorbital çentikte sinir üzerinde duyarlılık
C. Ağrı, supraorbital sinirin anestetik blokajı veya
kesilmesi ile kaybolur
13.1 1.2 Soğuk bir maddenin yenmesi ya da solunmasına
bağlanan başağrısı
Yatkın kişilerde soğuk bir maddenin (katı, sıvı veya gaz)
yumuşak damak ve/veya farinks arka duvarından geçişi
ile ortaya çıkan kısa süreli, şiddetli olabilen ağrı.
Tanı ölçütleri:
A. C ve D ölçütlerini karşılayan, akut, frontal zonklayıcı
olmayan baş ağrısı
B. Soğuk bir yiyecek veya içeceğin yutulması ya da soğuk
havanın solunması nedeniyle yumuşak damak ve/veya
farinks arka duvarının soğuk uyarana maruz kalması
C. Başağrısı, hemen ve yalnızca soğuk uyarandan sonra
gelişir
D. Başağrısı, soğuk uyaranın ortadan kalkmasını takip
eden 5 dakika içinde geçer
13.15.2 Post-herpetik nevralji
Herpes zoster enfeksiyonunun başlangıcından sonra en
az 3 ay devam eden ısrarlı veya tekrarlayıcı yüz ağrısı.
Tanı ölçütleri:
A. Bir sinirin veya dalının alanında, C ve D ölçütlerini
karşılayan baş veya yüz ağrısı
B. Aynı sinirin dağılım alanında herpetik döküntüler
C. Ağrı, 7 günden daha kısa bir süre ile döküntülere
öncülük eder
D. Ağrı, 3 aydan daha uzun sürelidir
13.18.1 Anestezi doloraza
Trigeminal sinir veya dallarından birinin ya da oksipital
sinirlerden birinin alanında ısrarlı ve ağrılı anestezi veya
hipoestezi
Tanı ölçütleri:
A. Trigeminal sinir dallarından biri veya daha çok ya da
oksipital sinirlerin alanı içinde ısrarlı ağrı ve dizestezi
B. Ağrı duyusunda azalma ve bazen etkilenen alanda diğer
duyularda da kayıp
C. Tutulan sinirde veya merkezi bağlantılarında bir lezyon
vardır
13.18.2 İnme sonrası merkezi ağrı
Trigeminal sinirin bir lezyonu ile açıklanamayan, yüzün bir
kısmında veya tümünde duyusal bozukluğun eşlik ettiği, tek
taraflı ağrı ve dizestezi, Kuintotalamik (trigeminotalamik)
yolda, talamus veya talamokortikal projeksiyonlarda bir
lezyona bağlanmaktadır. Belirtiler gövde ve/veya etkilenen
taraftaki ya da karşı taraftaki ekstremiteleri de tutabilir.
Tanı ölçütleri:
A. Yüzün bir yarısında ağrı ve dizestezi ile giden, ağrı
duyusu, ısı ve/veya dokunma duyularının kaybının eşlik
ettiği, C ve D ölçütlerini karşılayan ağrılı durum
B. Aşağıdakilerden biri veya ikisi:
1. damarsal bir lezyonu (inme) düşündüren ani
başlangıç öyküsü
2. uygun yerleşimli bir vasküler lezyonun BT veya MR
ile gösterilmesi
C. Ağrı ve dizestezi inme sonrası 6 ay içinde gelişir
D. Trigeminal sinir lezyonu ile açıklanamaz
13.18.3 Multipl skleroza bağlanan yüz ağrısı
Trigeminal sinirin merkezi bağlantılarının demiyelinizan
bir lezyonuna bağlanan, dizestezinin eşlik ettiği ya da
etmediği, sıklıkla alevlenme ve iyileşmelerle giden,
unilateral veya bilateral yüz ağrısı.
Tanı ölçütleri:
A. Yüzün bir veya her iki tarafında dizestezinin eşlik ettiği
veya etmediği ağrı
B. Hastalarda multipl skleroz olduğuna dair kanıt
C. Ağrı ve dizestezi pons veya kuintotalamik
(trigeminotalamik) yoldaki bir demiyelinizan lezyon ile
ve bunun MR' da gösterilmesi ile yakın zamansal ilişki
içinde gelişir
D. Diğer nedenler dışlanmış olmalıdır.
13.18.4 Israrlı idiyopatik yüz ağrısı
Kraniyal nevraljilerin özelliklerini taşımayan ve başka bir
hastalığa bağlanmayan ısrarlı yüz ağrısı.
Tanı ölçütleri:
A. Yüz bölgesinde, her gün olan, günün tümünde veya
büyük kısmında ısrar eden, B ve C ölçütlerini karşılayan
ağrı
B. Ağrı başlangıçta yüzün bir tarafında belli bir alanda
sınırlıdır, derin yerleşimli ve yerinin belirlenmesi güçtür
C. Ağrıya duysal kayıp veya diğer fiziksel bulgular eşlik
etmez
D. Yüz ve çenelerin röntgenini içeren incelemeler belirgin
bir anormallik göstermez
İdiopatik veya atipik yüz ağrısının özellikleri
Yer
:Yüzün derin non-müsküler alanları, tek
veya çift taraflı sinir dağılımına uymayan
Yayılım
:İyi lokalize edilemez
Özellik
:zonklayıcı, derin, yaygın,
Ağırlık
:Orta-şiddetli
Periodisite
:Haftalar-yıllar, sürekli fakat uzun suren
ağrısız dönemler olabilir
Kışkırtan faktörler
:Stres, yorgunluk,
Hafifleten faktörler
:İstirahat, trisiklik ilaçlar
İlişkili faktörler
Anksiyete, depresyon, diğer vücut ağrıları
13.18.5 Yanan ağız sendromu
Medikal veya dental bir nedenin bulunmadığı ağız içinde
bir yanma hissi
Tanım ölçütleri
A. Ağız içinde her gün olan ve günün büyük bölümünde
ısrar eden ağrı
B. Oral mukoza normal görünümdedir.
C. Lokal ve sistemik nedenler dışlanmalıdır.
3. Küme başağrısı ve diğer trigeminal otonomik başağrıları
3.1 Küme başağrısı
3.1.1.Epizodik küme başağrısı
3.1.2 Kronik küme başağrısı
3.2 Paroksismal hemikrania
3.2.1.Epizodik paroksismal hemikrania
3.2.2 Kronik paroksismal hemikrania
3.3. Konjunktival kanlanma ve yaşarmalı kısa süreli tek
yanlı nevraljiform baş ağrısı atakları (SUNCT) (Shortlasting Unilateral Neuralgiform headache attacks witlı
ConjUnctival injection and tearing)
3.4. Olası trigeminal otonomik başağrısı
3.4.1.0lası küme başağrısı
3.4.2 Olası paroksismal hemikrania
3.4.3 Olası SUNCT
Küme Başağrısı için Kullanılan Bazı Terimler
•Migranöz nevralji
•Histamin sefaljisi
•Petrozal nevralji
•Sifenopalatin nevralji
•Hemikrania periodik nevraljiform
•Vidian nevralji
•Sluder’in nevraljisi
•Bing’in eritroprozopaljisi
•Horton’un başağrısı
Küme başağrısı Tanı Ölçütleri
A. B-D’yi karşılayan en az 5 atak
B. Tek taraflı orbital, supraorbital ve/veya temporal 15-180
dakika suren şiddetli ağrı
C. Ağrı tarafında aşağıdakilerden en az bir tanesi ile birlikte olan
baş ağrısı:
1. Konjunktiva kızarıklığı
2. Lakrimasyon
3. Nazal konjesyon
4. Rinore
5. Alında ve yüzde terleme
6. Miyozis
7. Pitos
8. Göz kapağı ödemi
D. Atak sıklığı günde 8 ile iki günde bir
3.1 Epizodik küme başağrısı
Bir ay ya da daha uzun süren ağrısız dönemlerle
ayrılan, 7 günden bir yıla değin süren dönemler
biçiminde ortaya çıkan küme başağrısı ataklarıdır.
Tanı ölçütleri:
A.3.1 Küme başağrısı için A-E ölçütlerini karşılayan
ataklar
B. Bir aydan uzun ağrısız düzelme dönemleri gösteren,
7-365 gün süren en az iki küme dönemi
3.1.2.Kronik Küme Başağrısı
Bir yıldan daha uzun süre, düzelmeyen ya da bir
aydan daha kısa süreli düzelme gösteren, küme
başağrısı atakları
Tanı ölçütleri:
A.3.1 Küme başağrısı için A-E ölçütlerini karşılayan
ataklar
B. Ataklar bir yıldan daha uzun süre, düzelmeyen ya da
bir aydan daha kısa süreli düzelme gösteren,
dönemler ile yineler
Küme Başağrısı Ayırıcı tanısı
Primer sendromlar
Sekonder sendromlar
Küme başağrısı
Maksiller sinüzit
Küme migren
Tolosa-Hunt sendromu
Kümetik sendromu
Temporal arterit
Paroksismal hemikrania
Reader’in paratrigeminal nevraljisi
SUNCT sendromu
Küçük sifenoid kanat menenjiyomu
Fasial travma
Oksipital AVM
Hipofiz adenomu
Üst servikal menenjiyom
Vertebral artel anevrizması veya diseksiyonu
Küme Başağrısı Atak Tedavisi
• %100 oksijen 7-10 litre/dakika 15 dakika
• Sumatriptan 6mg S.C.
• DHE 1.0 mg I.M veya İ.V
• Nasal lidokain (%4-6)
Küme Başağrısı Profilaktik tedavisi
Epizodik küme başağrısı
Kronik küme başağrısı
Verapamil 120-480 mg/gün
Verapamil
Ergotamin tartarat 3-4 mg/gün
Lityum karbonat
Lityum karbonat
Metizerjid
Metizerjid
Valproat
Valproat
Prenizon
Prednizon
Gabapentin ?
Pizotifen 2-3 mg/gün
3.2 Paroksismal Hemikraniya
Ağrı, eşlik eden belirti ve bulgular küme başağrısı ile
benzer özelliktedir.
Fakat daha kısa süreli ve sıktır, kadınlarda daha
sıklıkla ortaya çıkar ve indometazine tam yanıt verirler.
Tanı ölçütleri:
A. B-D ölçütlerini karşılayan en az 20 atak
B. Tek taraflı, orbital, supraorbital ya da temporal, 2-30
dakika süren, şiddetli ağrı atakları
C. Başağrısına aşağıdakilerden en az biri eşlik eder:
1. Tek taraflı yanlı, konjunktival kanlanma ve/veya göz
yaşarması
2. Tek taraflı nasal konjesyon ve/veya burun akıntısı
3. Tek taraflı göz kapağı ödemi
4. Tek taraflı alın ve yüzde terleme
5. Tek taraflı miyozis ve/veya pitozis
D. Ağrılı dönemin yarısından fazlasında atak sıklığı günde 5
üzerindedir ancak daha az sıklıkta dönemler olabilir.
E. Ataklar, tedavi edici indometazin dozu ile tamamen
önlenir
F. Başka bir bozukluğa bağlanamaz
3.2.1 Epizodik paroksismal hemikraniya
Bir ay ya da daha uzun süren ağrısız dönemler ile
ayrılmış olan, 7 gün ile bir yıl süren dönemlerden
oluşan paroksismal hemikraniya ataklarıdır.
Tanı ölçütleri:
A-3.2 Paroksismal hemikrania için A-F ölçütlerini
karşılayan ataklar
B. 1 aydan uzun düzelme dönemleri ile ayrılmış olan,
7- 365 gün süren en az iki atak dönemi
3.2.2 Kronik paroksismal hemikrania (KPH)
Düzelme göstermeyen ya da bir aydan daha kısa süreli
düzelme gösteren, bir yıldan daha uzun süre ile ortaya
çıkan paroksismal hemikrania atakları.
Tanı ölçütleri:
A. 3.2 Paroksismal hemikrania için A-F ölçütlerini
karşılayan ataklar
B. Ataklar bir yıldan daha uzun süre, düzelmeyen ya da
bir aydan daha kısa süreli düzelme gösteren dönemler
ile yineler
3.3 Konjunktival kanlanma ve yaşarmalı kısa süreli tek
yanlı nevraljiform başağrısı atakları (SUNCT) (Shortlasting Unilateral Neuralgiform headache attacks with
Conjunctival injection and tearing)
Bu sendrom diğer herhangi bir TOB’dan çok daha kısa
olan, kısa süreli, tek yanlı ağrı atakları ile belirlenir ve
aynı taraftaki gözde çok sıklıkla belirgin göz
yaşarması ve kırmızılık eşlik eder.
Tanı ölçütleri:
.A.B-D ölçütlerini karşılayan en az 20 atak
B. Tek yanlı, orbital, supraorbital ya da temporal,
batıcı ya da zonklayıcı, 5-240 sn süren ağrı atakları
C. Ağrıya aynı yanda konjunktival kanlanma ve göz
yaşarması eşlik eder
D. Ataklar günde 3 -200 kez ortaya çıkar
E. Başka bir bozukluğa bağlanamaz
Kısa Süreli Başağrılarının Ayırıcı Tanısı
Özellik
Küme
Başağrısı
Kronik
paroskismal
hemikrania
Epizodik
paroskismal
hemicrania
SUNCT
idiyopatik
Saplanıcı
başağrısı
Trigeminal
nevralji
cinsiyet (E:K)
9:1
1:3
1:1
8:1
K>E
K>E
Ağrı
Tipi
Bıktırıcı
Zonklayıcısaplanıcı
Zonklayıcı
Saplanıcı
Saplanıcı
Saplanıcı
Şiddeti
Çok
Çok şiddetli
Çok şiddetli
Daha şiddetli
şiddetli
Çok
şiddetli
yeri
Orbital
Orbital
Orbital
Orbital
Herhangi
bir yer
V2 / V3
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Atak süresi
15-180
dak
2-45 dak
1-30 dak
5-250 s
<1s
<1s
Atak sıklığı
1-8/gün
1-40/ gün
3-30/ gün
Günde1saatte 30
Günde
1– çok
Günde
1– çok
Otonom
Özellikler
+
+
+
+
-
-
Alkol tetikleme
+
+
+
+
-
-
İndometasin’e
yanıt
±
+
+
şiddetl
i
-
+
Kısaltma: K = Kadın; E = Erkek; V1 = oftalmik; V2 = maksiller; V3 = mandibuler trigeminal sinir dalları;
-
Termporomandibüler eklem ağrılarının özellikleri
Yer
TMJ ve birlikte olan kaslar
Yayılım
İlgili kaslar, şakak ve çene
Özellik
Künt,
Sıklık
Hafif-orta
Periodisite
Sürekli, intermitan veya sabah kalktığında,
günün sonunda olabilir.
Azdıran faktörler
Çene hareketleri, yemek yeme, stres
Hafifleten faktörler
Çenenin istirahatı, trisiklik ilaçlar
İlişkili faktörler
Çene açılmanın kısıtlılığı, TMJ fonksiyon
bozukluğu, anksiyete
Temporal Arterit Tanı Ölçütleri
•Başlangıç yaşı ≥ 50
•Yeni Başağrısı
• Sedimentasyon ≥50mm/saat
•Temporal arter biyopsisinde anormal bulgular
•C –reaktif protein >5mg/litre
•3 veya daha fazla kriter % 91.2 özgün , % 93.5duyarlılık
Yüz Ağrısının Değerlendirilmesinde Önemli Noktalar
• Lokalizasyon
• Zaman paterni
Başlangıç
Sirkadiyan dağılım
Ağrının seyri- sürekli , paroksismal , yavaş- hızlı
Süre
Özellik
Şiddet
Tetikleyen- azaltan faktörler
Birlikte olan bulgu ve belirtiler
Nevraljiler dışında Yüz Ağrısında Tanı İncelemeleri
Rutin biyokimya , sedim
Gadoliniumlu beyin , çene ,
boyun , nazofarenks MR
Tam KBB ve göz muayeneleri
Tam çene ve diş muayenesi
Akciğer filmi ( sigara içen , kilo kaybı öyküsü olan
Ve sedimentasyonu yüksek olanlarda toraks BT
49 yaşında kadın hasta , 1 aydır “ doğum sancısından daha kötü”
dediği sol yüz ağrısından yakınıyor .Ağrı sürekli .
Medikal ve dental incelemeler normal bulunmuş.
Trigeminal nevralji ön tanısı ile Nörolojiye gönderilmiş.
Nörolojik muayene ve kraniyal MR normal .
Kilo kaybı ve sigara öyküsü nedeniyle Dahiliye konsültasyonu
Sedim yüksek , Akciğer grafisinde sol üst lobda 8 mm nodül.
Medianoskopi ile biopsi alınıyor. Patoloji adeno.ca
Radyasyon tedavisinden sonra ağrısı belirgin azalmış.
İdyopatik Israrlı Yüz Ağrısı Tanısı için dışlanması
gerekli durumlar
•Nazofarenks karsinomu
•Akciğer karsinomu
•Diş cerrahisi sonrası mikroabseler , çatlak diş sendromu
•Sinüzit
•Karotidinia veya karotis diseksiyonu
•Migren veya küme baş ağrısını düşündürür belirtiler
•Posttravmatik veya cerrahi sonrası ( sinüs , diş çekimleri ) ağrı
•Posterior fossa tümörleri
Sarıkamış 1983
25 yıl sonra , bu kez sivil
Download

14.20 MUSA ONAR - Ağrı ve Tedavisi