MINI VODIČ
KROZ ZAKON O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU I
PRENOS OBAVEZA NA OVLAŠĆENOG OPERATERA TEHNO EKO PAK
CILJ ZAKONA
Cilj zakona je da u skladu sa načelom održivog razvoja obezbedi:
- očuvanje prirodnih resursa;
- zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi;
- razvoj savremenih tehnologija proizvodnje ambalaže;
- uspostavljanje optimalnog sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom u skladu sa načelom podele odgovornosti;
- funkcionisanje tržišta u Republici Srbiji;
- prevenciju stvaranja trgovinskih prepreka, izbegavanje poremećaja i ograničenja u konkurenciji.
OSNOVNA NAČELA
podela odgovornosti svih privrednih subjekata u skladu sa načelom „zagađivač plaća“ tokom životnog ciklusa proizvoda;
sprečavanje odnosno smanjenje stvaranja ambalaže i ambalažnog otpada, kao i njihove štetnosti po životnu sredinu;
ponovna upotrebaambalaže, reciklaža i drugi oblici ponovnog iskorišćenja i smanjenje konačnog odlaganja ambalažnog otpada;
dobrovoljno sporazumevanje o upravljanju ambalažniim otpadom.
TEHNO EKO PAK
TEHNO EKO PAK je otvoreno društvo za prijem novih članova iz različitih sektora, koje posluje kao neprofitna „self-aid“ organizacija,
koja se zalaže za usklađivanje zakonskih okvira u oblasti ambalaže i ambalažnog otpada sa zakonima iz ove oblasti koji postoje u EU,
pre svih sa Direktivom 94/62/EU o ambalaži i ambalažnom otpadu i koja ispunjava obaveze svojih klijenata u pogledu ispunjenja
nacionalnih ciljeva Republike Srbije.Ovlašćenje i Operaterska dozvola pribavljena od strane Ministarstva životne sredine i prostornog
planiranja obavezuje TEHNO EKO PAK da kroz svoju misiju izgradnje održivog višematerijalnog sistema upravljanja ambalažnim
otpadom unapređuje komunalne i druge kapacitete upravljanja otpadom uz najmanji mogući trošak za svoje klijente/Obveznike.
Operaterska dozvola je u celosti dostupna na internet prezentaciji TEHNO EKO PAK-a
www.tehnoekopak.com
KO SU OBVEZNICI ZAKONA O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU
Obveznici su svi privredni subjekti koji kao prvi u lancu plasiraju na tržište Republike Srbije, više od 1000 kg nepovratne ambalaže
godišnje bilo kao proizvođači, uvoznici, pakeri/punioci ili isporučioci.
ŠTA JE UKUPNO PLASIRANI AMBALAŽNI OTPAD OBVEZNIKA
Ukupno plasirani ambalažni otpad uključuje celokupnu nepovratnu ambalažu, uključujući primarnu, sekundarnu i tercijalnu koju
Obveznik plasira na tržište RS u datom periodu.
NACIONALNI CILJEVI
Za petogodišnji period 2010-2014. g. Država Srbija je postavila Nacionalne ciljeve koji se odnose na ponovno iskorišćenje i reciklažu
5 vrsta ambalažnog otpada : papir/karton, plastika, staklo, metal i drvo.
OPŠTI CILJEVI
Ponovno korišćenje
Reciklaža
[%]
5
10
16
23
30
[%]
4813
1925
SPECIJALNI CILJEVI ZA RECIKLAŽU
Papir – karton
[%]
0
0
14
23
28
Plastika
[%]
007,5
910,5
Staklo
[%]
0071015
Metal
[%]
009,5
13,5
18,5
Drvo
[%]0 0 2 4,5 7
RAZLIKA IZMEĐU „ISKORIŠĆENJA“ I „RECIKLAŽE“
U okviru nacionalnog cilja od, 16% u 2012. godini, maksimalno 3% (od ukupnog plasmana) može se priznati kao ponovno
iskorišćenje u slučaju da ambalažni otpad nije recikliran već iskorišćen kao energent. Drugim rečima u 2012. godini u okviru cilja od
16%, najmanje 13% od ukupnog plasmana mora biti reciklirano, dok će se preostalih 3% priznati kao ispunjenje nacionalnog cilja
isključivo ako je ambalažni otpad iskorišćen za dobijanje energijeu ovlašćenim postrojenjima.
KAKO OBVEZNICI MOGU ISPUNITI SVOJU ZAKONSKU OBAVEZU
Prenošenjem obaveze na ovlašćenog Operatera (TEHNO EKO PAK)
Članom 24. Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu predviđeno je da „proizvođač, uvoznik, paker/punilac ili isporučilac može da
prenese svoju obavezu upravljanja ambalažnim otpadom, ugovorom koji zaključuje sa Operaterom (sa TEHNOEKOPAK-om), koji u
skladu sa zakonom obavlja delatnost upravljanja ambalažnim otpadom.“
To znači da TEHNOEKOPAK u ime i za račun svojih klijenata-Obveznika ispunjava njihove zakonske obaveze unesto njih i tako
obezbeđuje uslove da svi oni zbirno ostvare nacionalne ciljeve definisane Uredbom o planu smanjenja ambalažnog otpada.
Samostalnim upravljanjem ambalažnim otpadom
Članom 25. Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu predviđena je mogućnost da proizvođač, uvoznik, paker/punilac ili isporučilac
samostalno upravlja ambalažnim otpadom, uz uslov da predhodno pribavi Dozvolu za ovu delatnost od Ministarstva za životnu
sredinu i prostorno planiranje. Jedan od glavnih uslova za dobijanje Dozvole je priprema i podnošenje detaljnog plana upravljanja
ambalažnog otpada koji održava kapacitet i sposobnost Obveznika da samostalno ispuni nacionalne ciljeve definisane za petogodišnji
period, i to ponovnim iskorišćenjem neophodnog procenta sopstvenog ambalažnog otpada. Oni koji samostalno upravljaju svojim
ambalažnim otpadom, samostalno i ugovaraju saradnju sa ovlašćenim sakupljačima, prevoznicima, reciklažnim postrojenjima kako
bi obezbedili ponovno iskorišćenje svog ambalažnog otpada u neophodnim procentima a u skladu sa nacionalnim ciljevima. Tako
da za sve one obveznike koji su prvi u lancu ali nisu i poslednji, samostalno upravljanje ambalažnim otpadom ne predstavlja realnu
opciju za ispunjenje nacionalnih ciljeva, jer bi to podrazumevalo realizaciju veoma skupog i komplikovanog sistema za povraćaj
sopstvene ambalaže od krajnjih korisnika, odnosno od pojedinih potrošača.
Upravo iz svih ovih razloga je i predviđena mogućnost prenosa obaveza na specijalizovanog ovlašćenog Operatera (TEHNO EKO
PAK).
Plaćanjem naknade državi za neispunjenu obavezu upravljanja ambalažnim otpadom
Ovaj vid u suštini predstavlja obavezno plaćanje naknade utvrđene Uredbom o kriterijumima za obračun naknade za ambalažu ili
upakovan proizvod Fondu za zaštitu životne sredine Republike Srbije za svaki procenat neispunjenog nacionalnog cilja.
Obveznici koji ne prenesu obavezu na Operatera pri čemu istovremeno nisu pribavili ni Dozvolu za samostalno upravljanje
ambalažnim otpadom, dodatno se izlažu i riziku plaćanja mandatnih kazni definisanih Zakonom za neusklađivanje sa odredbama
istog.
KAKO SE VRŠI PRENOS OBAVEZE UPRAVLJANJA AMBALAŽNIM OTPADOM
NA OPERATERA TEHNO EKO PAK
Prenos obaveza se vrši zaključivanjem Ugovora o preuzimanju obaveza iz Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu sa TEHNO EKO
PAK-om.
Standardni Ugovor je dostupan svim Obveznicima na TEHNO EKO PAK-ovoj internet prezentaciji na adresi www.tehnoekopak.com
i jednak je za sve Obveznike.
KAKO TEHNO EKO PAK REALIZUJE SVOJE USLUGE
TEHNO EKO PAK u skladu sa važećim cenovnikom koji je jednak prema svim klijentima i javno dostupan na internet adresi
www.tehnoekopak.com naplaćuje uslugu upravljanja ambalažnim otpadom od svojih klijenata, a ta sredstva ulaže u razvoj sistema
upravljanja ambalažnim otpadom na celoj teritoriji Republike Srbije, delujući po principu efikasnosti, ekonomičnosti i ekološke
održivosti.
NAKNADA TEHNO EKO PAK-A
NAKNADA FONDU ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
PRIMER:
Obveznik: D.O.O. „Uvoznik hrane i pića“
Ukupno plasira kao prvi u lancu na tržište Republike Srbije 1,000 tona ambalažnog otpada.
- 350 tona
papira/kartona( omotni papir, kutije od hromokartona, transportne kutije)
- 450 tona
plastike( streč folije, PET flaše, plastične kofice, poklopci, plastične boce)
- 60 tona
stakla( tegle za hranu i zimnicu, nepovratne staklene flaše)
- 40 tona
metal( konzerve od hrane, limenke, kante, metalni burići, alu folije)
- 100 tona
drveta( gajbice, palete(nepovratne ili rashodovane))
Vrsta plasiranog
Ambalažnog otpada
Papir/karton
Plastika
Staklo
Metal
Drvo
Ukupno
Ukupna količina ( kg )
350,000
450,000
60,000
40,000
100,000
1,000,000
TEHNOEKOPAK
jedinstveni cenovnik
(Din/kg)
0,53000,99000,59000,69000,7200
Ukupan iznos naknade
TEHNOEKOPAK
Dinara
185,500.00 445,500.0035,400.00 27,600.00
72,000.00 766,000.00
Naknada Fondu za
zaštitu životne sredine
2010. g. ( Din/kg)
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
Nacionalni cilj za 2010. g.
( %)
Nacionalni cilj za 2010. g.
(kg)
17,500 22,5003,000 2,000
5,000
Ukupan iznos naknade
Fondu za 2010. u Din.
665,000.00
855,000.00
114,000.00
76,000.00
190,000.00
Naknada Fondu za
Zaštitu životne sredine
2011. g. (Din/kg)
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
Nacionalni cilj za 2011. g.
( % )
Nacionalni cilj za 2011. g.
(kg)
Ukupan iznos naknade
Fondu za 2011. u Din.
35,000 45,0006,000 4,000
10.000
1,330,000.00 1,710,000.00228,000.00
380,000.00
152,000.00
1,900,000.00
3,800,000.00
Naknadu koju TEHNOEKOPAK naplaćuje od svojih klijenata/Obveznika u celosti koristi za razvoj i upravljanje sistemom upravljanja
ambalažnim otpadom, koji omogućava nabavku neophodnih količina ambalažnog otpada i njegovo upućivanje ovlašćenim
reciklerima i drugim postrojenjima i za pokrivanje troškova organizacije.
TEHNO EKO PAK VAS POZIVA, DA POMOĆU VAŠEG POVERENJA I PODRŠKE PRIBLIŽIMO
SRBIJU EVROPSKOJ UNIJI I SVETU, KOJI SE VEĆ DUGO I VEOMA USPEŠNO BAVE
PROBLEMATIKOM AMBALAŽE I AMBALAŽNOG OTPADA.
ZAJEDNO SAČUVAJMO PRIRODU!
DOBRODOŠLI!
Download

MINI VODIČ KROZ ZAKON o ambalaži