Head Office: BELGRADE Sinđelićeva 18; tel: +381 11 344 3574, 344 0759; fax: +381 11 243 2254; email: [email protected]
OKVIR ODGOVORNOSTI
DRC Srbija i Crna Gora
april 2014
Ovaj okvir odgovornosti objedinjuje obaveze DRC-a prema našim partnerima u Srbiji i Crnoj Gori koje idu uz
globalni okvir odgovornosti DRC-a. Globalni okvir odgovornosti važi za DRC i DDG širom sveta i dostupan je
na www.drc.dk
"Naš koncept humanitarnog rada je jednostavan: cilj nam je da pomognemo ljudima koji su izbegli iz rata
i sukoba, progonjeni zbog rase, vere, nacionalnosti, političkog uverenja i socijalne pripadnosti.
Danski savet pruža pomoć i zaštitu koja je potrebna izbeglicama širom sveta.”
0. Opis programa





Integrisani / višesektorski programski pristup
Dugogodišnje iskustvo sa raseljenima u regionu sa posebnim naglaskom na stambenim rešenjima
Regionalna postavka i pristup u Zapadnom Balkanu
Aktivno učešće i osnaživanje ciljnih grupa /izbeglica
Odgovornost: jasne i transparentne procedure
Srbija se još uvek bori sa dalekosežnim posledicama raseljeništva prouzrokovanog konfliktima u regionu 1990-ih
1
godina. Ukupan broj od 57.181 izbeglicа iz Hrvаtske i BiH je još uvek u traganju za trajnim rešenjem, dok je
2
210.146 interno rаseljenih licа sа Kosovа i dаlje u raseljeništvu u Srbiji. Od 2000. godine do oktobra 2013, samo
3
se 24.830 lica dobrovoljno vratilo na Kosovo iz regiona. U Crnoj Gori ima još uvek 9.367 raseljenih lica sa
Kosova i 3,120 izbeglica iz BiH i Hrvatske.
Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora i Srbija i dalje ulažu napore da u okviru Regionalnog stambenog
programa pronađu održiva stambena rešenja za oko 74,000 ugroženih izbeglica, povratnika i interno raseljenih
lica iz sukoba 1991-1995. Sredstva za program su obećana na donatorskoj konferenciji u Sarajevu u aprilu 2012.
Uz to, uporni socijalni i ekonomski izazovi čine da se lokalno stanovništvo i dalje kreće prvenstveno prema
zemljama Evropske unije. Međutim, prema Ministarstvu unutrašnjjh poslova od ukidanja viznog režima, više od
4000 građana se vratilo, te se Srbija trenutno suočava sa problemima na polju reintegracije povratnika po
sporazumu o readmisiji.
Paralelno, postepena politička stabilizacija i unapređeni dijalozi preobrazili su zapadni Balkan u region tranzita i,
sve više, u destinaciju za migrane i izbeglice iz drugih delova sveta. Došlo je i do značajnog uvećanja broja
4
zahteva azilanata u region, i Serbija je trenutno domaćin za 505 tražioca azila. Kao što je navedeno u EU
Izveštaju strategije proširenja i glavnim izazovima, u oblasti azila postignut je određeni napredak, ali su potrebni i
dalji napori da se obezbede odgovarajući uslovi za prijem azilanata i ilegalnih migranata.
Programi DRC Srbije i Crne Gore na Zapadnom Balkanu orijentisani su prema zajednici i integrišu različite
sektore koji podržavaju i zajednice domaćina i raseljenih lica, tj. različitih migracionih profila. Otuda, DRC Srbija i
Crna Gora ima dugotrajno isksustvo u radu sa raseljenim licima, regionalne sposobnosti i integrisani,
multisektorski pristup u rešavanju pitanja raseljeništva i povratka.
Projekti DRC Srbije i Crne Gore na Zapadnom Balkanu, podržani od strane različitih donatora, čuvaju visok nivo
integriteta i samostalnosti, dok je njihov opseg rada međusobno povezan i funkcioniše kroz intenzivnu saradnju
sa brojnim agencijama i institucijama. Operacije DRC Srbije i Crne Gore na Zapadnom Balkanu imaju za cilj
holistički pristup koji teži upućivanju klijenata. Između ostalog, DRC Srbija i Crna Gora posebno blisku saradnju
1 Izbeglice u Srbiji, statistika – 1. jul 2013, predstavništvo UNHCR-a u Srbiji
2 Interno raseljena lica u Srbiji, statistika - 1. oktobar 2013, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije
3 Dobrovoljni povratak manjina iz internog i eksternog raseljeništva, oktobar 2013, UNHCR OCM Priština
4 Tražioci azila u procesu, statistika – februar 2014, UNHCR predstavništvo u Srbiji
D
a
n
i
s
h
R
e
f
u
g
e
e
C
o
u
n
c
i
l
ostvaruje sa srodnim projektima na Kosovu, na taj način podržavajući projekte rekonstrukcije i povratka na
Kosovo informisanošću i pratećim aktivnostima.
U sadašnjem periodu, DRC podržava čitav niz programa kroz sledeće sektore rada:
•
•
•
•
•
Stambena rešenja i manji infrastrukturni projekti
Socijalna i ekonomska re/integracija (dohodovne aktivnosti, povratnički pakeeti, socijalna i medicinska
podrška)
Tehnička pomoć centralnim i lokalnim institucijama / jačanje kapaciteta NVO
Pravna stručnost – pristup pravima, ličnim dokumentima, vlasničkom pravu, antidiskriminaciji i sl.
Zaštita i zagovaranje u ime lica u stanju potrebe (izbeglica, interno raseljenih lica, povratnika, Roma,
tražioca azila i drugih.
1. DRC ciljevi, partneri i učesnici u programskim aktivnostima
Ciljevi
DRC Srbija i Crna Gora nastoji da se uključi u sva relevantna humanitarna pitanja, promovišući vrednosti, politiku
i kapacitete koji doprinose ljudskim pravima i mirnom rešavanju konflikta.
Opšti cilj Danskog saveta za izbeglice Srbije i Crne Gore je promovisanje mira i stabilnosti kroz pružanje podrške
u ostvarivanju trajnih rešenja za izbeglice i interno raseljena lica.
Direktni ciljevi DRCa su:
 promovisanje vrednosti, strategija i kapaciteta i doprinos zaštiti prava naroda i mirnom rešavanju sukoba.
 podrška licima u procesu povratka ili integracije na Balkanu radi uspostavljanja održivih uslova života, a
na osnovu sopstvenih kapaciteta i resursa.
 održavanje spremnosti u hitnim situacijama u slučaju novih raseljenja.
Partneri i akteri
Sа svoje strаne, svi аkteri uključeni u pripremu/stvaranje/realizaciju programskih/operаtivnih аktivnosti izrаžavaju
punu podršku i spremnost dа daju doprinos u okviru svojih mogućnosti i obezbede nаjviši stepen lokаlnog učešćа
u rezultаtima projektа.
DRC Srbija i Crna Gora aktivno podržava regionalno povezivanje i izgradnju kapaciteta lokalnih organizacija
civilnog društva, sa posebnim naglaskom na NVO i lokalne organizacije koje pomažu izbeglicama i interno
raseljenim licima, kao i udruženjima korisnika.
DRC Srbija i Crna Gora odlučan je da obezbedi relevantne i pouzdane podatke koji se prikupljaju, analiziraju,
distribuiraju i prosleđuju relevantnim zainteresovanim stranama, bilo kroz direktnu implementaciju ili kroz saradnju
sa partnerskim agencijama. Organizacija poštuje operativne prinicipe komplementarnosti koji su blisko povezani
sa principima saradnje i partnerstva. To je razlog, kao i jedan od osnovnih strateških opredeljenja, zašto u svojim
programima DRC Srbija i Crna Gora neguje uključivanje partnera koje odlikuju kvalitet, profesionalnost i
efikasnost. Primeri dobre prakse i stečena znanja redovne se uključuju i učvršćuju u kreirane aktivnosti i
realizaciju različitih projekata uz učešće partnera DRC-a na jednakoj osnovi.
Pored toga, DRC teži da doprines aktivnostima Nacionalne strategije, prioritetima Vlade Srbije i Vlade Crne Gore i
principima sadržanim u Evropskom partnerskom sporazumu.
Akteri koji su uključeni u pripremu / kreiranje / implementaciju programskih / operativnih aktivnosti izražavaju punu
podršku i spremnost da doprinesu i u okviru svojih mogućnosti obezbede najviši stepen lokalnog učešća u
rezultatima projekta:
» Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije
» Zavod za zbrinjavanje izbeglica, Vlada Republike Crne Gore
» Kancelarija za Kosovo i Metohiju
» Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije
» Kancelarija za ljudska i manjinska prava
» Ministartsvo zdravlja Republike Srbije
» Republicki fond zdravstvenog osiguranja
» UNHCR Srbija
» UNHCR Crna Gora
» UNHCR Kosovo
» EU i EAR
» Kancelarija za stanovništvo, izbeglice i migracije Stejt Departmenta
» Vlada Danske
» Crveni krst Srbije
2
D
a
n
i
s
h
R
e
f
u
g
e
e
C
o
u
n
c
i
l
» Kancelarija UN-a Beograd
» UNOPS
» WHO
» Praxis i ostale pravne NVO
» OEBS
» UNMIK
» KFOR
» EULEX
» KP
» Ministarstvo za zajednice i povratak - Kosovo
» Ostale međunarodne nevladine organizacije (Intersos, Help, ASB, Housing centar, IOM, Diadikasia, Romski
obrazovni fond, itd.)
» LNVO u Crnoj Gori (Pravni centar, Juventas i Zeleni dom)
» LNVO na KiM (CRP/K, KAAD, itd)
» LNVO u Srbiji (pet IRL asocijacija uključenih u mrežu UNIJA, Glas Kosova, Amity, Indigo itd)
» LNVO Božur i Sveti Spas
» LNVO Društvo za mir, razvoj i ekologiju
» LNVO Humanitarni centar za integraciju i toleranciju
» Fondacija Ana i Vlade Divac
»Vlada Vojvodine i Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima
» Opštinske vlasti – lokalne samouprave u Srbiji, Crnoj Gori i KiM
2. Organizaciona šema DRC Srbije i Crna Gore ukljućujući i funkcije osoblja
Danas se aktivnosti DRCa u Srbiji i Crnoj Gori koordiniraju iz glavne kancelarije u Beogradu (Srbija), a postoji i
kancelarija u Podgorici (Crna Gora). DRC takođe ima mrežu partnera koji se nalaze na različitim lokacijama i u
Srbiji i u Crnoj Gori. Kancelarije LNVO Božur i Sveti Spas su takođe Info centri DRC-a gde se IRL mogu obratiti u
vezi sa informacijama vezanim za povratak na KiM.
U prilogu je Aneks 1 – Organizaciona šema
3
D
a
n
i
s
h
R
e
f
u
g
e
e
C
o
u
n
c
i
l
3. Lokalni spoljni i unutrašnji standardi i kodeksi koje DRC Srbija i Crna Gora poštuju u aktivnostima
koje sprovede
DRC Srbija i Crna Gora primenjuje pristup zasnovan na pravima uključujući svoje osnovne principe u sve
programe i operativne aktivnosti DRC Srbije i Crna Gore, kao i u svim fazama humanitarnih akcija u skladu sa
vizijom i mandatom DRCa. U skladu sa svojim obavezama, DRC obezbeđuje potpunu odgovornost prema
ciljanim korisnicima, kao i prema svim relevantnim akterima kroz širok i odgovarajući pristup informacijama,
otvoren i transparentan proces selekcije, značajno učešće relevantnih strana i pravilno uspostavljene procedure
za podnošenje prigovora u svim fazama planiranja/implementacije/monitoringa tekućih aktivnosti. DRC, takođe
podržava i obezbeđuje da i svi nosioci funkcija pokazuju humanitarnu odgovornost pri sprovođenju svojih
aktivnosti.
Mandat, kao i sva osnovna strateška dokumenta DRC International, u potpunosti su poštovana od strane DRC
Srbije i Crne Gore uključuvanjem bitnih međunarodnih instrumenata koji se odnose na izbeglice i interno
raseljena lica, a to su:
• Konvencija iz 1951 i Protokol iz 1967 u vezi sa Statusom Izbeglica;
• Vodeći principi iz 1998 o internom raseljeništvu;
• Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima;
• Ženevska konvencija iz 1949;
• Osnovni principi Međunarodnog crvenog krsta i pokreta crvenog krsta i nevladinih organizacija (NVO) za
pomoć u katastrofama;
• SPHERE humanitarni statut i minimum standarda u reagovanju u katastrofama
HAP Principi odgovornosti su osnova HAP Partnerstva po kome je DRC sertifikovan aprila 2007.godine i obnovio
sertifikaciju juna 2010.godine, te oktobra 2013.godine. DRC Srbija i Crna Gora održava svoju poziciju među sve
više nacionalnih i međunarodnih NVOs koje prepoznaju vrednosi HAP sertifikacije i važnost započinjanja procesa
koji podržavaju humanitarnu odgovornost. Zaduženi zaposleni ispred DRC Srbija i Crna Gora održava redovne
kontakte sa programskim savetnikom iz glavne kancelarije DRC-a sa ciljem adekvatnog praćenja svih zadataka
na polju humanitarne odgovornosti u toku godine.
4. Učešće korisnika
Informisanje korisnika
• Osnovne ciljne grupe korisnika DRC Srbija i Crna Gora su:
• I(RL) sa Kosova, uključujući (IRL unutar teritorije KiM)
• Povratničke zajednice na KiM
• Izbeglice iz Bosne i Hrvatske
• Povratnici po osnovu sporazuma o readmisiji
• Azilanti i mandatne izbeglice UNHCR-a
• Etnički manjinske zajednice u Srbiji: Romi/Aškalije/Egipćani
• Domicilno socijalno ugroženo stanovništvo
• Nacionalne i lokalne vlasti
• Lokalne NVO
DRC Srbija i Crna Gora omogućava da sve informacije o misiji, programima, organizacionoj strukturi, okviru
odgovornosti, programskim planovima i projektnim aktivnostima budu dostupne korisnicima kojima su namenjene.
Ovo se realizuje kroz različite mehanizme: preko DRC internet stranice, internet stranica partnera DRCa,
informativnih panoa/oglasnih tabli DRCa i njegovih partnera, preko osoblja kancelarije i osoblja na terenu kroz
TV/radio emitovanja, izjave za medije, prezentacije programa, sednice na nivou opština/zajednica, informacione
aktivnoste, kao i detaljno opremljene informativne materijale (brošure i biltene) dostupne u Info centrima.
Učešće korisnika
Usmerenom primenom pristupa učešća, DRC Srbija i Crna Gora konsultuju i uključuju svoje korisnike u
stvaranje, planiranje, identifikaciju korisnika/selekciju i realizaciju programa pružajuči jasne smernice o bitnim
pitanjima. Organizacija, takođe neprekidno vodi otvorene i transparente razgovore sa korisnicima o stanju njihovih
potreba, informativne sastanke, terenske aktivnosti u kolektivnim centrima, neformalnim naseljima i privatnom
smeštaju kao i javne prezentacije projekata koji uključiju raseljena lica u Srbiji i Crnoj Gori, kao i udruženja
(interno) raseljenih lica i sve relevantne aktere u krizom zahvaćenoj zajednici.
4
D
a
n
i
s
h
R
e
f
u
g
e
e
C
o
u
n
c
i
l
Zastupljenost korisnika
Tokom faze implementacije projektnih ciklusa, DRC Srbija i Crna Gora daje prioritet zastupljenosti korisnika, što
se posebno ogleda u dizajnu projekta, prezentacijama, procesima prijavljivanja i selekcije korisnika, obradi žalbi i
neprekidnom praćenju projekta. Pružanje informacija osigurava odgovarajuću zastupljenost korisnika i
omogućava stalno napredovanje.
Procedura podnošenja i rešavanja prigovora korisnika
Do danas, DRC Srbjia i Crna Gora je organizovao radionice/prezentacije za sve zaposlene u DRCu i izvršne
partnere. U toku treninga o Programskom priručniku, svi zaposleni u DRCu su učestvovali u radionici koja je
obnovila znanja o tome kako omogućiti efikasnije informisanje korisnika, kako podneti prigovore, zatražiti odgovor
na prigovore, kao i o odgovornostima DRCa i izvršnih partnera u donošenju odluka i sprovođenju aktivnosti u
okviru projekta.
Svi zaposleni su upoznati sa procedurom izveštavanja o poštovanju Kodeksa ponašanja, i.e. dva načina za
podnošenje formalnog izveštaja/prigovora po proceduri: Ulaz A – DRC predstavniku u zemlji i Ulaz B –
imenovanoj proceduri u glavnoj kancelariji DRC-a u Kopenhagenu.
Uz to, kroz sistem Monitoringa i Evaluacije, DRC Srbija i Crna Gora redovno izveštava o priloženim prigovorima u
projektima koji finansiraju različiti donatori. U komunikaciji sa odeljenjem ljudskih resursa u glavnoj kancelariji, kao
i sa DRC Srbija i Crna Gora je usaglasio sistem praćenja i verifikacije prigovora (Tabela za praćenje i verifikaciju
prigovora) koristeći standardizovan obrazac.
5. Tekući projekti, njiihovi ciljevi, korisnici, nadležni organi i partneri uključeni u implementaciju
DRC Srbija i Crna Gora je jedna od najiskusnijih međunarodnih NVOa u dvema državama.
Tekuće aktivnosti organizacije su finansirane iz sredstava Evropske unije i UNHCRa.
5
D
Naziv projekta:
Opseg projekta:
Donator:
Cilj:
Korisnici:
Nadležni:
Izvršni partner(i):
a
n
i
s
h
R
e
f
u
g
e
e
C
o
u
n
c
i
l
Pružanje pomoći ekstremno ugroženim
izbeglicama, mandatnim izbeglicama i
tražiocima azilana u Srbiji – Pilar I 2014
- Unapređenje pristupa izuzetno ugroženim
izbeglicama i mandatnim izbeglicama i tražiocima
azila zdravstvenoj nezi, kao i poboljšanje
osnovnih uslova života mandatnih izbeglica i
tražioca azila u procesu čekanja trajnog rešanja.
- Obezbeđivanje lekova i medicinskih pomagala
koji nisu dostupni besplatno u nacionalnom
sistemu zdravstvene nege za izuzetno ugrožene
izbeglice.
- Unapređenje pristupa osnovnim pravima
obezbeđivanjem materijalne pomoći, osnovne
medicinske nege i psihološke, socijalne i
obrazovne podrške za mandatne izbeglice i
tražioce azila.
UNHCR
Sveobuhvatni cilj predloženog projekta jeste da
doprinese:
- unapređenju pristupa zdravstvenoj zaštiti za
izuzetno ugrožene izbeglice: ovaj deo projekata
odnosi se na nabavku i raspodelu lekova za 200
ekstremno ugroženih izbeglica sa nepokrivenim
medicinskim potrebama. Zastupničkim radom 300
ekstremno ugroženih izbeglica upućuje se na
zdravstvene usluge širom Srbije.
- unapređenje pristupa osnovnim pravima za
mandatne
izbeglice
i
tražioce
azila.
Obezbeđivanje mesečnih naknada za smeštaj,
higijenu, odeću i obuću za 3 mandatne izbeglice.
Organizovano upućivanje mandatnih izbeglica i
trazioca azila kojima je potrebna pomoć u
odgovarajuće
zdravstvene
institucije
i
obezbeđivanje lekova za iste. Tročasovne
radionice za decu trazilaca azila, kao i kursevi
srpskog/engleskog jezika i radionice sivenja, se
organizuju tri puta nedeljno za trazioce azila u
centrima za azil u Banji Koviljači i Bogovađi.
- obezbeđivanje savetodavnih usluga i upućivanje
tražioca azila smeštenih u Banji Koviljači,
Bogovađi i Obrenovcu kao i centru za manjine u
Beogradu na adekvatne institucije. Psihološka
podrška za sve tražioce azila koji imaju potrebu za
tom vrstom usluge.
Ekstremno ugrožene izbeglice iz bivše
Jugoslavije, mandatne izbeglice i tražioci azila van
prostora bivše Jugoslavije.
UNHCR, Visoki komesarijat UN za izbeglice,
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Kancelarija
za azil, Opštinske vlasti, lokalni poverenici i centri
za socijalni rad
N/P
6
D
Naziv projekta:
Opseg projekta:
Donator:
Cilj:
Korisnici:
Nadležni:
Izvršni partner(i):
a
n
i
s
h
R
e
f
u
g
e
e
C
o
u
n
c
i
l
Pomoć interno raseljenim licima u Srbiji –
Pilar IV 2014
- Projekat se usredsređuje na podršku raseljenim
licima koja trenutno žive u Srbiji u ostvarivanju
informisane odluke o željenom dostojanstvenom
rešenju.
- Unapređenje pristupa zdravstvenoj zaštiti za
izuzetno ugrožena interno raseljena lica
- Obezbeđivanje lekova za izuzetno ugrožena
interno raseljena lica i medicinskih pomagala koja
nisu dostupna besplatno u nacionalnom sistemu
zdravstvene nege.
UNHCR
Sveobuhvatni cilj predloženog projekta je da
doprinese ostvarivanju trajnih rešenja za interno
raseljena lica u Srbiji.
Direktni ciljevi projekta se usredsređuju na:
- Pružanje finansijske podrške, obezbeđivanje
dobara i stambenih rešenja za interno raseljene
porodice i starije osobe kroz deo programa
nazvan ‘Inicijativa za spajanje domaćinstava’;
12 porodica interno raseljenih lica (davaoca nege)
i 12 domicilnih staračkih domaćinstava (primaoca
nege) biće odabrani kao korisnici kojima će biti
obezbeđena pomoć; Sledeće opštine su
predložene: Kursumlija, Prokuplje, Blace, Vranje,
Smederevo, Kikinda, Odzaci i Sabac;
- Podrška interno raseljenim licima sa Kosova pri
donošenju slobodne i informisane odluke o
željenim trajnim rešenjima i povratku. U ovom
delu projekta veliki broj interno raseljenih lica će
učestvovati u:
- 10 idi-vidi poseta/među-etničkih
dijaloga
- 3 opštinske radne grupe/operativne
radne grupe
- 6 informativnih sastanaka na temu
povratka
- Uz to, 2 transporta povratnika i
njihovog pokućstva biće organizovano
- Unapređenje pristupa zdravstvenoj zaštiti za
izuzetno ugrožena interno raseljena lica: ovaj deo
projekata odnosi se na nabavku i raspodelu
lekova za 550 ekstremno ugroženih interno
raseljenih lica sa nepokrivenim medicinskim
potrebama. Zastupničkim radom 750 ekstremno
ugroženih interno raseljenih lica upućuje se na
zdravstvene usluge širom Srbije.
Interno raseljena lica
Kancelarija za Kosovo i Metohiju Republike Srbije,
Vlasti na Kosovu, KFOR, Ministarstvo zdravlja
Republike Srbije, Fond za zdravstveno osiguranje,
Komesarijat za izbeglice i migracije Republike
Srbije, nadležni opštinski organi, lokalni poverenici
i centri za socijalni rad.
LNVO Društvo za razvoj, mir i ekologiju (DMRE)
7
D
Naziv projekta
Opseg projekta:
Donator:
Cilj:
Korisnici:
Nadležni:
Ko-aplikanti:
Naziv projekta
Opseg projekta:
Donator:
Cilj:
a
n
i
s
h
R
e
f
u
g
e
e
C
o
u
n
c
i
l
Unapređene mogućnosti za povratak i
reintegraciju IRL – IPA 2012
Podrška održivom povratku IRL zainteresovanih
za povratak na Kosovo i promovisanje socioekonomske stabilizacije manjinskih zajednica
EU
Specifični cilj ovog projekta je podrška interno
raseljenim licima u postizanju održivog povratka
kao i unapredjenje održivosti povratničkih
zahednica kroz tri glavna rezultata:
1. Sprovođenje informativne kampanje kroz
pružanje pouzdanih i ažuriranih informacija interno
raseljnim licima o procesu povratka, kao i o
raspoloživoj pomoći pri povratku i reintegraciji.
- 30 informativnih i drugih poseta vezanih za
povratak na Kosovo sprovedene za 300 interno
raseljena lica
- 3 organizovanih radionica i okruglih stolova
- 20 pezentacija projekta i aktivnosti na TV/radio
stanicama
- 8 sastanaka na temu povratka organizovanih za
IRL u centralnoj Srbiji
2. 110 porodica interno raseljenih lica podržane da
se vrate na Kosovo kroz pružanje potrebne
pomoći pri povratku i reintegraciji.
- 110 povratničkih porodica sa 330 članova
asistirano u transportu pri povratku i sa
usaglađenim povratničkim paketima.
- upućivanje IRL zainteresovanih za povratak na
agencije/institucije koje pružaju pomoć u
rekonstrukciji kuća na KiM
- administrativna podrška pri relokaciji
3. Unapređene mogućnosti povratničkih zajednica
da poboljšaju životne uslove
- 13 povratničkih zajednica asistirano sa
dohodovnim grantovima i stručnim obukama u
cilju pokretanja malog biznisa/poljoprivrednih
aktivnosti
Interno raseljena lica (Interno raseljena lica unutar
teritorije KiM), povratničke zajednice, lokalna
zajednica
Delegacija EU u Republici Srbiji, Kancelarija za
Kosovo i Metohiju Republike Srbije, UNHCR
Srbija i Kosovo, Komesarijat za izbeglice i
migracije Republike Srbije, lokalni poverenici,
Nadležni organi Kosova, KFOR, KP, nadležni
opštinski organi.
LNVO Bozur i Sveti Spas
Podrška unapređenju životnih uslova i
zatvaranju kolektivnih centara u Srbiji
EU IPA 2012
Poboljšanje stambenih uslova za izbeglice i
interno raseljena lica koji žive u kolektivnim
centrima u Srbiji
EU
Cilj projekta je obezbeđivanje pojedinačnih
stambenih rešenja ugroženim izbeglicama, interno
8
D
Korisnici:
Nadležni:
Izvršni partner(i):
Naziv projekta
Opseg projekta:
Donator:
Cilj:
Korisnici:
Nadležni:
a
n
i
s
h
R
e
f
u
g
e
e
C
o
u
n
c
i
l
raseljenim licima i povratnicima čime se podstiče
njihov izlazak iz kolektivnih centara i omogućavaju
dostojanstveni uslovi života sprovođenjem
sledećih aktivnosti:
1. Obezbeđivanje i izgradnja 46 montažne kuće
za 46 porodicu izbeglica i interno raseljenih lica u
4 opštine u Srbiji.
2. Unapređeni životni uslovi za 47 porodica
izuzetno ugroženih izbeglica, interno raseljenih
lica, povratnika i domicilnih porodica kroz socijalno
stanovanje u zaštićenim uslovima.
Ukupno 93 ugrožene porodice biće direktno
podržane projektom. Od ukupnog broja ugroženih
porodica izbeglica, interno raseljenih lica i
povratnika, 84 porodice biće podržane da izađu iz
kolektivnih centara u predloženim opštinama, dok
će 9 porodica biti izabrane iz reda najugroženijeg
lokalnog stanovništva.
Interno raseljena lica, izbeglice i povratnici u
kolektivnim centrima, lokalne zajednice
Komesarijat za izbeglice i migracije Republike
Srbije, nadležni opštinski organi u 4 opštine u
Srbiji, lokalni poverenici i centri za socijalni rad.
LNVO Humanitarni centar za integraciju i
toleranciju
Program podrške u integraciji i povratku RAE
populacije i drugih interno/raseljenih lica koji
žive u Koniku
Doprinos u postizanju trajnih i održivih rešenja
RAE populacije i drugih interno/raseljenih lica koji
žive na prostoru Konika i Podgorice
EU
Specifični cilj projekta je podrška pristupu pravima
uključujući pravni status, obrazovanje, zdravstvo i
zaposlenost interno/raseljenih lica i stanovnika
naselja Konik koji omogućavaju punu lokalnu
integraciju ili podstiču dobrovoljni povratak na
Kosovo i jačaju kapacitete lokalnih institucija u
toku realizacije projekta.
Projekat će podržati 29 prekograničnih
informativnih aktivnosti koje će biti sprovedene za
340 RAE IRL kao i podršku pri povratku za 35 IRL
porodica:
- 16 Idi-vidi poseta/dijaloga organizovanih na
Kosovu;
- 3 Idi-informiši posete organizovane u Crnoj Gori;
- učešče IRL na 10 opštinskih radnih grupa na
Kosovu;
- upućivanje 50 RAE IRL porodica
organizacijama/institucijama koje finansiraju
obnovu kuća u mestu povratka;
- 35 porodica asistirano pri povratku sa
transportom i osnovnim povratničkim paketima..
RAE IRL koja žive u kolektivnim centrima na
Koniku
Delegacija EU u Crnoj Gori, Kancelarija EU na
9
D
Izvršni partner(i):
Naziv projekta
Opseg projekta:
Donator:
Cilj:
Korisnici:
Nadležni:
Izvršni partner(i):
Naziv projekta
Opseg projekta:
a
n
i
s
h
R
e
f
u
g
e
e
C
o
u
n
c
i
l
Kosovu, Uprava za zbrinjavanje izbeglica Crne
Gore, Ministarstvo za manjinska prava,
Ministarstvo rada i socijalne politike , Ministarstvo
zdravlja, Ministarstvo obrazovanja i sporta,
nadležni orgrani na Kosovu, UNHCR u Crnoj Gori,
UNHCR na Kosovu, CRP/K, KFOR, KP, Nadležni
organi Kosova, nadležni opštinski organi, itd.
Projekat realizuje HELP kao vodeća agencija i
DRC, Pravni centar, Romski obrazovni fond,
Juventas i Zeleni dom kao partneri.
Unapređenje životnih uslova najugroženijih
romskih porodica u Beogradu
Unapređenje životnih uslova porodica izbeglica i
interno raseljenih lica
EU
Specifičan cilj projekta je obezbeđivanje
adekvatne podrške za oko 200 romskih porodica
obuhvaćenje raseljavanjem i obezbeđivanje
trajnih stambenih rešenja u skladu sa
mogućnostima.
DRC obezbeđuje tehničku podršku projektu u
socijalnoj komponenti ostvarivanjem sledećih
rezultata:
- doprinos razvoju Metodologije tematskih
konsultacija, Komunikativnoj strategiji, Akcionom
planu i drugim relevantnim mehanizmima kako bi
se obezbedilo puno učešće romskih korisnika;
- Predstavljanje potencijalnih lokacija za izgradnju
socijalnih stanova i konsultovanje sa porodicama
o željenim lokacijama i procesu preseljenja u
seoska domaćinstva;
- Konsultovanje sa romskim porodicama o
upravljanju, održavanju i modelima bezbednosti i
vođenje radionica o održavanju zgrade, higijeni i
zaštiti životne sredine;
- učestvovanje u planiranju i razvoju procesa
preseljena u stambena rešenja.
Romske porodice u neformalnim naseljima u
Beogradu, Grad Beograd i primajuće lokalne
zajednice
Kancelarija za ljudska i manjinska prava,
Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
Republike Srbije, Komesarijat za izbeglice i
migracije Republike Srbije, Grad Beograd,
UNOPS, OEBS, itd.
Projekat realizuje UNOPS, a agencije DRC i
Housing centar pružaju tehničku podršku projektu.
Pripremne aktivnosti za projektnu
komponentu otkupa seoskih domaćinstava u
okviru Akcionog plana grada Beograda za
raseljavanje novo formiranih romskih naselja
Doprinos realizaciji Akcionog plana grada
Beograda za raseljavanje stanara novo formiranih
romskih naselja
10
D
Donator:
Cilj:
Korisnici:
Nadležni:
Izvršni partner(i):
Naziv projekta
Opseg projekta:
Donator:
Cilj:
Korisnici:
Nadležni:
Izvršni partner(i):
a
n
i
s
h
R
e
f
u
g
e
e
C
o
u
n
c
i
l
Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA)
Aktivnosti se sprovode u okviru šireg projekta koji
realizuje OEBS, pod imenom “Tehnička pomoć
Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, javnoj
upravi i lokalnoj samoupravi u realizaciji
Nacionalne strategije za inkluziju Roma.”
DRC obezbeđuje tehničku podršku kroz
pripremne
aktivnosti
u
okviru
projektne
komponente otkupa seoskih domaćinstava:
- Procena i priprema pojedinačnih korisničkih
fajlova o identifikaciji seoskih domaćinstava i
socio-ekonomskim karakteristikama;
- Priprema neophodnih pravnih dokumenata za
otkup do 48 seoskih domacinstava;
- Realizacija i praćenje preseljenja korisničkih
porodica i njihova socijalna prilagodljivost u
lokalnoj zajednici.
Porodice roma iz neformalnih naselja u gradu
Beogradu (Makis 1, Makis 2, Resnik, Jabučki Rit i
Kijevo) koje su izrazile interesovanje za seosko
domaćinstvo kao stambeno rešenje.
Kancelarija za ljudska i manjinska prava,
Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
Republike Srbije, grad Beograd i primajuće
lokalne samouprave, Republička stambena
agencija, UNOPS, OEBS, itd.
Projekat realizuje OEBS, a DRC kao izvršni
partner obezbeđuje tehničku podršku u
aktivnostima projektne komponente otkupa
seoskih domaćinstava.
Implementacija antidiskriminitorne politike
Usluge tehničke podrške zakonu o zabrani
diskriminacije
EU
Opšti cilj ovog ugovora je povećanje sposobnosti
Srbiji da sprovedu ljudska i manjinska prava,
jednakost i nediskriminaciju u skladu sa
standardima Evropske unije i najboljom praksom.
Cilj ugovora je da obezbedi tehnički pomoć kroz
tražene oblasti stručnosti:
1. Jačanje kapaciteta institucija ljudskih i
manjinskih prava kako bi se sprovela i nadgledala
politika antidiskriminacije;
2. Jačanje institucionalne podrške žrtvama
diskriminacije na nacionalnom i lokalnom nivou.
Manjinske i marginalizovane grupe, Korisnička
institucija: Ministarstvo za ljudska i manjinska
prava
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava,
Državna uprava i lokalne samouprave, Direkcija
za ljudska i manjinska prava i Kancelarija
poverenika za zaštitu i jednakost i druge vodeće
institucije na nacionalnom i lokalnom nivou.
Servis ugovor je finansiran sredstvima EU,
realizovan je od strane Eptise kao vodeće
11
D
a
n
i
s
h
R
e
f
u
g
e
e
C
o
u
n
c
i
l
agencije sa organizacijama u konzorcijumu: DRC,
GDSI Limited i Beogradskim centrom za ljudska
prava kao konsultantima.
Naziv projekta
Opseg projekta:
Donator:
Cilj:
Korisnici:
Nadležni:
Izvršni partner(i):
Tehnička podrška regionalnom stambenom
programu na Zapadnom Balkanu
Održiva stambena rešenja u okviru državnih
stambenih projekata za izbeglice i interno
raseljena lica
Zemlje donatorai (Finska, Nemačka, zemlje
Nizozemske, Španija, Švajcarska, EU, PRM, itd.)
Opšti cilj projekta je podrška državama partnerima
u pripremi pojedinačnih državnih stambenih
projekata u okviru zajedničkog regionalnog
stambenog programa, a potom i podrška u
realizaciji kako bi se obezbedila održiva stambena
rešenja u skladu sa međunarodnom najboljom
praksom i u korist oni kojima je ta pomoć
najpotrebnija.
1. Države partneri podnose Banci Saveta Evrope
na prihvatanje svaka svoj izveštaj o izvodljivosti.
2. Podprojekti stambenih programa država
ispunjavaju definisane kriterijume i druge
preduslove i spremni su za realizaciju.
3. Države partneri podnose zaheve za
Grant/pozajmicu na procenu Banci Saveta Evrope
i alociranje fondova.
4. Stambeni programi država se realizuju u
skladu sa najboljim međunarodnim praksama i u
korist onih kojima je pomoć najpotrebnija.
5. Lokalni kapaciteti za realizaciju se jačaju na taj
način da se spoljašnja tehnička pomoć može
povući po isteku četvrte godine realizacije.
Izbeglice i interno raseljena lica u četiri državna
stambena projekta
Države parteri, Državna korisnička institucija,
Kancelarije UNHCRa u državama partnerima,
opštinske vlasti.
Servis ugovor je finansiran sredstvima EU,
realizovan je od strane Eptise kao vodeće
agencije, a u konzorcijumu sa kompanijom GiZ i
organizacijom DRC.
6. Suštinski elementi plana unapređenja odgovornosti za 2013/2014
U prilogu je Aneks 2 – DRC Plan unapređenja odgovornosti 2013/2014
» DRC Srbija i Crna Gora obezbeđuje sistem kontinuiranog napredovanja u realizaciji HAP prinicipa u skladu sa
Planom za unapređenje odgovornosti i opštim razumevanjem i realizacijom Ugovora o rezultatima. Organizacija
redovno ažurira dokument okvira humanitarne odgovornosti i postupajući u skladu sa njim doprinosi kvalitetnom
rukovođenju. Organizacija je, takođe pružila povratne informacije u kreiranju prve radne verzije Osnovnog
humanitarnog standarda.
» DRC zaposleni su upućeni u ažuriranu verziju Programskog priručnika (2013) sa DRC standardima i
procedurama, 15 operativnih principa, DRC procedurama unapređenim u odnosu na 2008. godinu i ostali prateći
materijal.
» DRC Srbija i Crna Gora radi na smernicama za jačanje kapaciteta izvršnih partnera koji mogu biti efikasni jedino
ukoliko DRC deluje ne samo kroz ulogu supervizora, već kroz istinski partnerski odnos. Smernice su posmatrane
12
D
a
n
i
s
h
R
e
f
u
g
e
e
C
o
u
n
c
i
l
kroz zajednički process koji jača vezu između odgovornog rada i rukovođenja i obezbeđuje sistematski monitoring
i praćenje kroz redovno izveštavanje prema DRC-u i Donatorima.
» Organizacija uspostavlja i standardizuje efikasnost sistema verifikacije prigovora korisnika. Novozaposleni, kao i
novi partneri blagovremeno su upoznati sa Postupkom izveštavanja prema kodeksu ponašanja.
» Organizacija i dalje razvija sistem informisanja i unapređuje motivisanost zaposlenih da informacije o projektnim
planovima organizacije izveštajima o napredovanju projekta učini dostupnim i pristupačnim svim relevantnim
činiocima, sa posebnim naglaskom na korisnike.
13
Download

DRC Srbija i Crna Gora