2. MERE ZA SPREČAVANJE PROIZVODNJE OTPADA
2.1 Preventivne mere za sprečavanje nastanka otpada
U tehnološkom procesu proizvodnje hleba i uopšteno pekarskih proizvoda nema
puno faktora koji dovode do zagađenja životne sredine. Zagađenje može nastati kao
rezultat sagorevanja uglja, lož ulja, drveta, ako se za pečenje koriste peći na ta goriva, te
od otpadnih voda nastalih nakon pranja i dezinfekcija uređaja u pogonu i plehova za
pečenje. Rešenje ovih problema, odnosno načini na koje se mogu smanjiti zagađenja u
pekarskoj industriji postoji. Kada su u pitanju peći koje se koriste za pečenje treba
izbegavati peći na ugalj i koristiti električne peći ili peći na gas. Na taj način se smanjuje
emisija CO2, a time se smanjuje i zagađenje životne sredine. Kod pranja kalupa nakon
pečenja treba izbegavati izbacivanje vode u okolinu i vodotokove pre prečišćavanja te
vode. Tek nakon prečišćavanja i filtriranja voda se može ispustiti u vodotokove.
Smanjenje čvrstog otpada se takođe može postići dobrim upravljanjem i
edukacijom zaposlenih, u pogledu pravilne manipulacije ambalažom radi smanjenja
oštećenja ambalaže koja je posle toga neupotrebljiva.
2.2 Mere za kvantitativno smanjenje nastanka otpada
Upravljanje otpadom u cilju smanjenja nastanka otpada podrazumeva planiranu
nabavku sirovine, radi kraćeg zadržavanja sirovine i manje mogućnosti propadanja,
saradanju sa dobavljačima radi sprovođenja dobre prakse transporta sirovine itd.
3. ZBRINJAVANJE OTPADA
3.1. Prikupljanje i odlaganje otpada
Što se tiče zagađenja životne sredine, odnosno uticaja na životnu sredinu u toku
samog procesa proizvodnje hleba nema velikih zagađivača. Moglo bi se reći da u toku
procesa proizvodnje do zagađenja može doći:
• Prilikom pečenja hleba – Zavisi o tipu peći i gorivu koje se koristi;
• Prilikom pranja posuda koje se koriste u toku procesa proizvodnje (dozatori,
mešalice testa, delilice, komore za fermentaciju i najviše kalupi za pečenje);
Voda od pranja pogona i posuda ne predstavlja preveliki izvor zagađenja. To se
posebno odnosi na vodu od pranja mesilica, dozatora i drugih delova opreme u toku
procesa proizvodnje. Nešto veći zagađivač je voda koja ostaje nakon pranja kalupa od
pečenja. Naime, u tim kalupima se nalaze ostaci gotovog proizvoda, te produkti koji
nastaju u toku pečenja (melanoidi i drugi produkti koji nastaju reakcijom masnoća i
sastojaka testa – belančevina i skroba pod uticajem visoke temperature). Iako ova voda ne
predstavlja veliki izvor zagađenja ipak treba voditi računa o njenom zbrinjavanju. Voda
se nalazi u krugu pekare, i tek nakon prečišćavanja i filtriranja može se ispuštati u
prirodne vodotokove. Problem u pekarstvu prvenstveno za radnike predstavlja brašno,
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
4
odnosno prašina koju radnici udišu. To može izazvati različite neželjene reakcije kod
ljudi poput alergijskih reakcija, problema sa disajnim putevima, itd. Otpad od papirne,
kartonske i plastične ambalaže se razvrstava i posebno sakuplja na za to predviđena
mesta, odnosno kontejnere u krugu pekare.
Neredovno pražnjenje kontejnera može dovesti do sledećih efekata:
- Disperzija otpada oko kontejnera uz veoma loš estetski i higijenski izgled mesta
odlaganja otpada;
- Ostavlja utisak nebrige od strane sakupljača pa se može očekivati i da građani
počnu puniti kontejnere za diferencirani otpad svakakvim otpadom;
- Može doći do pada entuzijazma građana za diferencijacijom jer će se osećati
obaveznim da rade nešto što ne moraju;
- Može doći i do otuđenja kontejnera, posebno mrežastih koji su pogodni za
različite primene.
3.2 Razdvajanje otpada
Red.
broj
1.
2
3.
4.
5.
6.
Vrsta otpada
Komunalni otpad
Biorazgradivi
otpad iz kuhinja i
kantina
Muljevi od obrade
efluenata na mestu
njihovog nastanka
Plastična ambalaža
Ambalaža koja
sadrži ostatke
opasnih materija
Ambalaža od
papira i kartona
Ključni broj
20 01
20 01 08
02 06 03
15 01 02
15 01 10*
15 01 01
Lokacija
privremenog
odlaganja
Krug Pekare
KONTEJNER
Putem komunalnog
preduzeća
Krug pekare
KONTEJNER
Putem komunalnog
preduzeća
Krug pekare
Nakon prečišćvanja i
filtriranja ispušta se u
prirodni vodotok
Kontejner –Žuta
boja
Kontejner
sa natpisom
opasan otpad
Kontejner –
Plava boja
Način konačnog
zbrinjavanja
Ovlašćeno preduzeće
Ovlašćeno preduzeće
Ovlašćeno preduzeće
3.3 Otpadni materijali za ponovnu upotrebu
Otpad nastao od kartonske i plastične ambalaže se nakon obrade vraćaju na
ponovnu upotrebu.
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
5
3.4. Komunalni otpad
Krajnji korisnik je dužan da prikupi, skladišti, odloži ili prosledi komunalni
ambalažni otpad, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom i zakonom
kojim se uređuje komunalna delatnost. Takođe je dužan da komunalni ambalažni otpad
razvrstava i/ili odvojeno skladišti, tako da ne bude izmešan sa drugim otpadom, kako bi
mogao da bude prosleđen ili vraćen, sakupljen, ponovo iskorišćen, prerađen ili odložen u
skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom.
3.5 Opasni otpad
Opasan otpad je otpad koji po svom poreklu, sastavu ili koncentraciji opasnih
materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i život i zdravlje ljudi,
uključujući i ambalažu u kojoj je opasan otpad bio ili jeste upakovan.
Pri proizvodnji hleba i drugih pekarskih proizvoda kao što smo već naveli ne postoje
neke opasne materije koje bi uticali na životnu sredinu. Jedino postoji ambalažni opasni
otpad nastao prilikom održavanja uređaja, opreme i instalacija, primarna ambalaža
pojedinih hemikalija, kao što su sredstva za održavanje higijene, dezinfekcije i td.
4. PRIVREMENO ODLAGANJE OTPADA
Ambalažni otpad proizvođač skuplja odvojeno po vrstama ambalažnog materijala
unutar poslovnog prostora, u neposrednoj blizini poslovnog prostora u krugu pekare u
kontejnere postavljene za tu namenu.
Poželjno je da se diferencirani otpad odmah vozi u pogon prerađivača jer se tada
otpad najmanje kontaminira u prevozu. Svakim istovaranjem na jedno mesto i
pretovaranjem u druga vozila, dolazi do kontaminacije koja je krajnje nepoželjna od
strane prerađivača. Generalno, poželjna je što manja manipulacija sa materijalom kako bi
isti bio kontaminiran samo sa vrstom nečistoće za koju prerađivači već imaju načine da je
otklone.
Stari hleb se skladišti u krugu pekare na za to predviđeno mesto, a potom se
transportuje na mesta koja su predviđena za dalju preradu odnosno za prenamenu u druge
proizvode (stočna, hrana, hlebne mrvice i td.).
Otpadne vode se nalaze u krugu pekare sve dok se ne izvrši njihovo prečišćavanje
i nakon prečišćavanja mogu da se ispuštaju u prirodni vodotok.
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
6
Download

UO 7.1.012. Plan upravljanja otpadom u pekari