UDRUŽENJE PEDIJATARA SRBIJE
XVI SEMINAR
PEDIJATRIJSKE ŠKOLE
SRBIJE
OBAVEŠTENJE
Zlatibor, 9 - 15. jun 2013.
OS N IVAČ Š KOLE
Udruženje pedijatara Srbije
P OD R Š K A U ORG A NIZ AC IJI
Institut za zdravstvenu zaštitu
majke i deteta Srbije
„Dr Vukan Čupić“
Radoja Dakića 6-8
11070 Novi Beograd
www.imd.org.rs
Univerzitetska dečja klinika
Tiršova 10
11000 Beograd
www.udk.bg.ac.rs
D IR E K TOR Š KOLE
Prof. dr Radovan Bogdanović
Z A M E N I K D I R E K TOR A ŠKOLE
Prof. dr Nedeljko Radlović
TEMATSKE OBLASTI
SOCIJALNA PEDIJATRIJA (Primarna zdravstvena zaštita dece i omladine)
Moderator: Prim. mr sc. med. Dragana Lozanović
Komoderator: Prof. dr Veronika Išpanović
Prim. mr sc. med. Dragana Lozanović: Zaštitni faktori i faktori rizika za razvoj u ranom detinjstvu
Dr sc. med. Sofija Šljivić: Značaj dojenja za neurobihevioralni i kognitivni razvoj deteta
Dr Nenad Rudić: Rani socijalni razvoj – od problema do poremećaja
Prof. dr Veronika Išpanović: Emocionalni poremećaji u ranom detinjstvu
KLINIČKA GENETIKA
Moderator: Prof dr Jadranka Jovanović Privrodski
Komoderator: Dr sc. med. Sonja Pavlović
Prof. dr Jadranka Jovanović Privrodski: Skrining genetičkih bolesti
Dr sc. med. Sonja Pavlović: Molekularno-genetički markeri u dijagnostici monogenskih oboljenja u Srbiji
Doc. dr Ivana Kavečan: Genetičko savetovanje u praksi
METABOLIČKI POREMEĆAJI
Moderator: Prof. dr Slobodan Obradović
Komoderator: Asis. dr Maja Đorđević
Prof. dr Slobodan Obradović: Sfingolipidoze, dijagnoza i novija saznanja o terapiji
Asis. dr Maja Đorđević: Dijagnoza, diferencijalna dijagnoza i terapija urođenih bolesti
metabolizma sa acidozom
Neonatologija
Moderator: Prof. dr Borisav Janković
Prim. dr sc. med. Tatjana Nikolić: Inicijalno zbrinjavanje zdravog novorođenčeta
Doc. dr Slobodan Spasojević: Primena kontrolisane hipotermije u lečenju hipoksično-ishemične
encefalopatije novorođenčeta.
Prof. dr Borisav Janković: Cerebrovaskularna bolest novorođenčeta
Zdravstveni problemi specifični za adolescenciju
Moderator: Prof. dr Aleksandra Stojadinović
Komoderator: Dr sc. med. Zoran Stanković
Doc. dr Aleksandra Stojadinović: Akutna trovanja psihoaktivnim supstancijama kod adolescenata
Dr sc. med. Zoran Stanković: Urgentna stanja u adolescentnoj ginekologiji
Prof. dr Jovan Vlaški: Odabrana urgentna stanja u adolescentnoj endokrinologiji
TEMATSKE OBLASTI
Ishrana
Moderator: Prof. dr Nedeljko Radlović
Komoderator: Prim. dr sc. med. Marija Mladenović
Prof. dr Nedeljko Radlović: Poremećaji intestinalnog limfotoka: etiopatogeneza,
dijagnostika i tretman
Prim. dr sc. med. Marija Mladenović: Nenutritivna svojstva majčinog mleka
Prim. dr sc. med. Nevenka Dobričić Čevrljaković: Faktori rizika za pojavu gojaznosti u doba
odojčeta i malog deteta
Prof. dr Jelica Predojević, Banja Luka: Koagulopatije zavisne od vitamina K
Gastroenterologija
Moderator: Prof. dr Biljana Vuletić
Komoderator: Prof. dr Momčilo Perić
Prof. dr Dušanka Mičetić Turk, Ljubljana: Ekstraintestinalne manifestacije celijačne bolesti
Prof. dr Nedeljko Radlović: Deficit alfa-1 antitripsina
Prof. dr Momčilo Perić: Hemoragijska dijareja kod dece
Prof. dr Biljana Vuletić: Konjugovane hiperbilirubinemije
Pulmologija
Moderator: Prof. dr Predrag Minić
Komoderator: Prof. dr Branimir Nestorović
Prof. dr Predrag Minić: Fleksibilna bronhoskopija u pedijatriji – dometi i perspektive
Prof. dr Branimir Nestorović: Klinički pristup detetu sa učestalim respiratornim infekcijama
Asis. dr. Snežana Živanović: Astma i gojaznost - «opasna» veza
Prof. dr Srđan Banac, Rijeka: Kontroverze u lečenju bronhiolitisa
KARDIOLOGIJA
Moderator: Prof. dr Ida Jovanović
Komoderator: Prof. dr Jovan Košutić
Prof. dr Ida Jovanović: Transplantacija srca kod dece
Prof. dr Jovan Košutić: Neonatalna interventna kardiologija
Prof. dr Vjekoslav Krželj, Split: Dislipoproteinemije i prevencija ateroskleroze u djece
TEMATSKE OBLASTI
Nefrologija
Moderator: Prof. dr Amira Peco Antić
Komoderator: Prof. dr Emilija Golubović
Craig B. Langman, Čikago: The hidden epidemic of chronic kidney disease in children
Prof. dr Radovan Bogdanović: Nefrotski sindrom
Prof. dr Emilija Golubović: Imunoglobulin A nefropatija
Prof. dr Amira Peco Antić: Rapidno-progresivni glomerulonefritis
Neurologija
Moderator: Prof. dr Milena Đurić
Komoderator: Prof. dr Nikola Dimitrijević
Prof. dr Milena Đurić: Definicija i epidemiologija akutnih simptomskih napada
Prof. dr Nikola Dimitirijević: Akutni simptomski napadi kod strukturnih moždanih poremećaja
Dr sc. med. Ružica Kravljanac: Akutni simptomski napadi kod dece sa respiratornim i
gastrointestinalnim infekcijama
Prof. dr Marija Knežević Pogančev: Akutni simptomski napadi kod metaboličkih poremećaja,
intoksikacija i drugih sistemskih bolesti
Prof. dr Ljerka Cvitanović Šojat, Zagreb: Glavobolje u djece – obrada bolesnika u petogodišnjem periodu
Imunologija
Moderator: Prof. dr Borislav Kamenov
Komoderator: Prof. dr Srđan Pašić
Prof. dr Borislav Kamenov: Poremećaji funkcije epitela u patogenezi bolesti dečjeg uzrasta
Prof. dr Srđan Pašić: Klinička slika i dijagnoza urođenih poremećaja imuniteta
Hematoonkologija
Moderator: Prof. dr Dragana Janić
Komoderator: Prof. dr Nada Konstantinidis
Prof. dr Nada Konstantinidis: Hereditarna sferocitoza – dijagnostičke mogućnosti i terapijski pristup
Prof dr Dragana Janić: Dijagnostički pristup detetu s anemijom
Prof. dr Gordana Kostić: Anemije u akutnim i hroničnim bolestima
Doc. dr Dragana Vujić: Deficitne anemije sa naglaskom na anemiju usled deficita gvožđa
TEMATSKE OBLASTI
Endokrinologija
Moderator: Prof. dr Dragan Zdravković
Komoderator: Prof. dr Saša Živić
Prof. dr Dragan Katanić: Perinatalna endokrinologija
Prof. dr Dragan Zdravković: Značaj procene koštane zrelosti u kliničkoj praksi
Prof. dr Saša Živić: Principi dijagnostike i lečenja dijabetesne ketoacidoze
Prof. dr Mirjana Kočova, Skoplje: Autoimuni tiroiditis kod dece i adolescenata
Intenzivna terapija i nega
Moderator: Prof. dr Aleksandra Bregun Doronjski
Komoderator: Prof. dr Georgios Kanstantinidis
Prof. dr Aleksandra Bregun Doronjski: Šok kod dece
Prof. dr Georgios Kanstantinidis: Pristup detetu sa šokom
Doc. dr Vesna Stojanović: Poremećaj vode i elektrolita u šoku
VNS dr sc. Aleksandar Sajkovski, Skoplje: Hipotenzija kod kritično obolele dece
Dečja hirurgija
Moderator: Prof. dr Zoran Krstić
Komoderator: Prof. dr Radoica Jokić
Prof. dr Zoran Krstić: Defekti prednjeg trbušnog zida
Prof. dr Radoica Jokić: Zajednički rad pedijatara i dečjih hirurga u odabranim oblastima dečje hirurgije
Doc. dr Đorđe Savić: Gastroezofagusni refluks – hirurški aspekt
Klinička farmakologija
Moderator: Prof. dr Milica Bajčetić
Prof. dr Milica Bajčetić: Bezbednost lekova u pedijatriji
Radiologija sa ultrasonografijom
Moderator: Dr sc. med. Željko Smoljanić:
Dr sc. med. Željko Smoljanić: Tumori abdomena kod dece – radiološki aspekt
Dr sc. med. Željko Smoljanić: Ultrazvučni pregled toraksa
Radionica
Interpretacija razmaza periferne krvi (ponedeljak - petak)
(Radionica će biti organizovana ako se prijavi najmanje 15 učesnika, maksimum je 25)
Doc. dr Lidija Dokmanović, rukovodilac radionice
OPŠTE INFORMACIJE
MESTO I VREME ODRŽAVANjA
Sportsko turistički centar ZLATIBOR, Zlatibor, 9 - 15. jun 2013.
PRIJAVA
Prijava za učešće je priložena uz ovo Obaveštenje.
Prijava se vrši popunjavanjem formulara i blagovremenim dostavljanjem Izvršnom organizatoru,
putem faksa ili e-mail-a.
Prijavu možete preuzeti sa www.smart4.co.rs, uz obavezu da svaki slušalac mora lično da
popuni prijavu sa tačnim podacima i brojem licence, prvenstveno zbog izdavanja uverenja.
Rok za prijavljivanje učešća i uplatu kotizacije je 25. maj 2013. godine.
KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE
Kotizacija za lekare specijaliste
Kotizacija za lekare specijaliste članove Udruženja pedijatara Srbije*
Kotizacija za lekare na specijalizaciji
Kotizacija za lekare - strane državljane
Kotizacija za pratioce
Kotizacija za radionicu Interpretacija razmaza periferne krvi**
100 €
90 €
80 €
110 €
40 €
25 €
* Članovi UPS-a članarinu za 2013. godinu mogu uplatiti u bilo kojoj banci ili pošti na sledeći
račun (obavezno navesti broj članske kartice): 265-1100310004301-47
UPS Novi Beograd, Radoja Dakića 6-8
Iznos članarine je 10 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate.
**Broj učesnika za radionicu je ograničen i popunjavaće se prema redosledu uplata kotizacije.
Pravo učešća u radionici stiče se uplatom kotizacije za Seminar, a prema redosledu prijava
za radionicu.
Kotizacija za učešće obuhvata: zvanični bedž, zbornik radova, uverenje o učešću, pristup predavanjima i izložbi, koktel dobrodošlice i svečanu večeru.
Seminar i radionica biće akreditovani kod Zdravstvenog saveta Srbije;
broj bodova KME za predavače i slušaoce biće poznat u maju 2013. godine.
Ćirilično izdanje Obaveštenja možete preuzeti na internet stranici Udruženja:
http://www.imd.org.rs/pedijatrijska_skola.html
OPŠTE INFORMACIJE
SMEŠTAJ
Smeštaj je obezbeđen u hotelima Čigota, Dunav, Mona, Olimp, Palisad i Sportsko
turistički centar Zlatibor po cenama naznačenim u prijavi.
Radi obezbeđenja odgovarajućeg smeštaja, treba popuniti Prijavu i dostaviti Izvršnom organizatoru, putem faksa ili e-mail-a.
Popunjavanje kapaciteta će se vršiti prema redosledu prijavljivanja. Svaki učesnik je dužan da
lično i u potpunosti popuni Prijavu za učešće i dostavi Izvršnom organizatoru bez obzira na to
ko snosi troškove.
Cene smeštaja po osobi je na bazi 6 punih pansiona (švedski sto). BTO uključeni u cenu.
PREVOZ
Prevoz će biti organizovan turističkim autobusima iz Beograda, Novog Sada i Niša po cenama
naznačenim u prijavi.
Uslov da se prevoz organizuje je minimum 30 prijavljenih učesnika po autobusu za svaku
destinaciju.
Rok za rezervaciju prevoza je 25. maj 2013. godine.
IZLOŽBA
U toku rada Škole biće održana prateća izložba farmaceutske industrije.
Detaljnije informacije o mogućnostima i uslovima učešća na izložbi mogu se dobiti kod
Izvršnog organizatora.
USLOVI PLAĆANjA I OTKAZA UČEŠĆA
Na osnovu Prijave Izvršni organizator će poslati predračun sa rokom za uplatu.
Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Raiffeisen banke na dan
fakturisanja.
Organizator zadržava pravo da u slučaju promene cena prevoza, poremećaja na monetarnom
tržištu i nepredviđenih okolnosti promeni uslove i cenu.
Uslovi otkaza prema Opštim uslovima putovanja Agencije.
IZVRŠNI ORGANIZATOR
SMART INTERNATIONAL - SMART Travel
Svetog Save 43/I, 11000 Beograd, Srbija
Licenca OTP 144/08.02.2010
Tel: +381 11 308 66 94, 308 74 87, 244 12 53
Faks: +381 11 308 66 95
e-mail: [email protected]
www.smart4.co.rs
BELEŠKE
Download

XVI SEMINAR