XVIII SEMINAR PEDIJATRIJSKE ŠKOLE
Zlatibor, hotel „Mona“, 7-13. jun 2015.
PRELIMINARNI PROGRAM
OSNIVAČ ŠKOLE
Udruženje pedijatara Srbije
PODRŠKA U ORGANIZACIJI
Institut za zdravstvenu zaštitu
majke i deteta Srbije
„Dr Vukan Čupić“
Radoja Dakića 6-8
11070 Novi Beograd
www.imd.org.rs
Univerzitetska dečja klinika
Tiršova 10
11000 Beograd
www.udk.bg.ac.rs
DIREKTOR ŠKOLE
Prof. dr Radovan Bogdanović
ZAMENIK DIREKTORA ŠKOLE
Prof. dr Nedeljko Radlović
PROGRAM
I
TEMATSKE OBLASTI
SOCIJALNA PEDIJATRIJA (PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DECE I
OMLADINE)
Moderator: Prim. mr sc. med. Dragana Lozanović
Komoderator: Doc. dr Milica Pejović Milovančević
Prim. dr Goranka Lončarević:
IMUNIZACIJA U SRBIJI U PERIODU 2005 – 2014.
Mr sc. med. Dragana Lozanović:
IMUNIZACIJA U SRBIJI DANAS – PROBLEMI I MOGUĆA REŠENJA
Doc dr Milica Pejović Milovančević:
ZAŠTO JE IZBEGAVANJE IMUNIZACIJE MEDICINSKO ZANEMARIVANJE?
Prof. dr Zoran Radovanović:
KO SU PROTIVNICI VAKCINACIJE U SRBIJI?
KLINIČKA GENETIKA
Moderator: Prof. dr Jadranka Jovanović-Privrodski
Komoderator: Dr sc. med. Sonja Pavlović
Prof. dr Jadranka Jovanović Privrodski, Ivana Kavečan:
GENETIČKI ASPEKT HUMANE REPODUKCIJE
Dr sc. med. Sonja Pavlović:
GENOMIKA U PEDIJATRIJSKOJ PRAKSI: SEKVENCIRANJE NOVE GENERACIJE
(NGS)
Dr sc. med. Goran Čuturilo:
KAKO ODABRATI PRAVI GENETIČKI TEST?
Prof dr Ingeborg Barišić (Zagreb):
GENETIČKA OBRADA DJETETA S RAZVOJIM
ZAOSTAJANJEM/INTELEKTULANIM POREŠKOĆAMA
METABOLIČKI POREMEĆAJI
Moderator: Prof. Slobodan Obradović
Komoderator: Asist. dr. sc. med Maja Đorđević
Prof. dr Slobodan Obradović:
METABOLIČKI POREMEĆAJI TOKOM PERINATALNE ASFIKSIJE, KLINIČKA
SLIKA, TERAPIJA I PROGNOZA
Asist. dr. sc. med Maja Đorđević:
DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA POREMEĆAJA METABOLIZMA KALCIJUMA KOD
DECE
Dr sc. med. Adrijan Sarajlija:
PREVENCIJA I LEČENJE OSTEOPOROZE KOD DECE
NEONATOLOGIJA SA PERINATOLOGIJOM
Moderator: Prof. dr Borisav Janković
Komoderator: Prof. dr Georgios Konstantinidis
Prof. dr Boris Filipović-Grčić (Zagreb):
INVAZIVNE GLJIVIČNE INFEKCIJE KOD NOVOROĐENČADI
Prof. dr Georgios Konstantinidis:
DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI PRISTUP NOVOROĐENČETU SA
POREMEĆAJEM HEMOSTAZE
Prof. dr Borisav Janković:
PALIJATIVNO ZBRINJAVANJE U NEONATOLOGIJI
ZDRAVSTVENI PROBLEMI SPECIFIČNI ZA ADOLESCENCIJU
Moderator: Prof. dr Aleksandra Stojadinović
Komoderator: Dr sc. med. Katarina Sedlecki
Dr. sc. med. Katarina Sedlecki:
KLINIČKE SMERNICE ZA PRIMENU SAVREMENE KONTRACEPCIJE U
ADOLESCENCIJI
Doc. dr Jasminka Marković:
OPSESIVNO-KOMPULZIVNI POREMEĆAJ U ADOLESCENATA
Prof. dr Aleksandra Stojadinović:
UPOTREBA I ZLOUPOTREBA ALKOHOLA U ADOLESCENCIJI - ŠTA PEDIJATAR
MOŽE DA PREDUZME?
ISHRANA
Moderator: Prof. dr Nedeljko Radlović
Komoderator: Prim. dr sc. med. Marija Mladenović
Prof. dr Nedeljko Radlović:
ALERGIJA NA HRANU
Prim. dr sc. med. Marija Mladenović:
MASTI U ISHRANI DETETA: ZNAČAJ I OGRANIČENJA
Dr sc. med. Nevenka Dobričić-Čevrljaković:
MLEČNE FORMULE ZA ISHRANU ODOJČADI SA INTOLERANCIJOM LAKTOZE I
ALERGIJOM NA PROTEINE KRAVLJEG MLEKA
GASTROENTEROLOGIJA
Moderator: Prof. dr Biljana Vuletić
Komoderator: Doc. dr Miloš Ješić
Prof. dr Biljana Vuletić:
DIJAGNOZA I TRETMAN OŠTEĆENJA GASTROINTESTINALNOG TRAKTA
KOROZIVNIM SREDSTVIMA I UGLJOVODONICIMA
Doc. dr Miloš Ješić:
KONGENITALNE DIJAREJE
Doc. dr Zoran Golubović:
HOLELITIJAZA
PULMOLOGIJA
Moderator: Prof. dr Predrag Minić
Komoderator: Prof. dr Branimir Nestorović
Prof. dr Uroš Krivec (Ljubljana):
HIGH-FLOW OXYGEN THERAPY IN CHILDREN WITH ACUTE BRONCHIOLITIS.
(TERAPIJA AKUTNOG BRONHIOLITISA KISEONIKOM SA VISOKIM PROTOKOM)
Prof. dr Neven Pavlov (Split):
LEČENJE VANBOLNIČKE UPALE PLUĆA KOD DECE
Prof. dr Predrag Minić:
DETE SA BOLEŠĆU RESPIRATORNOG SISTEMA U VAZDUŠNOM
TRANSPORTU - RIZICI I PREPORUKE
Prof. dr Branimir Nestorović:
ASTMA ILI PNEUMONIJA?
KARDIOLOGIJA
Moderator: Prof. dr Ida Jovanović
Komoderator: Prof. dr Jovan Košutić
Prof. dr Ida Jovanović:
ETIČKI ASPEKTI FETALNE EHOKARDIOGRAFIJE
Prof. dr Jovan Košutić:
META ANALIZA PRIMENE BETA BLOKERA KOD DECE SA SRČANOM
INSUFICIJENCIJOM USLED DISFUNKCIJE SISTEMSKE KOMORE
Prof. dr Milan Đukić:
ZNAČAJ EKTRASISTOLNE ARITMIJE KOD DECE
Prof. dr Ljiljana Pejčić:
ULOGA IZABRANOG PEDIJATRA KOD DECE SA BOLESTIMA SRCA
NEFROLOGIJA
Moderator: Prof. dr Amira Peco Antić
Prof. dr Amira Peco Antić:
VEZIKOURETERNI REFLUKS (VUR): DA LI JE UVEK BOLEST?
Dr sc. med. Velibor Tasić:
VUR U SKLOPU SINDROMA
Prof. dr Zoran Krstić:
HIRURŠKI ASPEKTI VUR-A
Prof. dr Zoran Radojičić:
VODIČ ZA ISPITIVANJE I LEČENJE VUR-A
NEUROLOGIJA
Moderator: Prof dr Milena Đurić
Komoderator: Prof. dr Nikola Dimitrijević
Prof. dr Milena Đurić:
ARTERIJSKI ISHEMIJSKI INFARKT KOD DECE
Prof dr. Nikola Dimitrijević:
HEMORAGIJSKI INFARKT KOD DECE
Asist. dr sc. med. Ružica Kravljanac:
MOŽDANA SINOVENSKA TROMBOZA
Doc. dr Miloš Kuzmanović:
ANTIKOAGULANTNA TERAPIJA KOD CEREBROVASKULARNE BOLESTI DECE
IMUNOLOGIJA
Moderator: Prof. dr Borislav Kamenov
Komoderator: Prof. dr Srđan Pašić
Prof dr Borislav Kamenov:
IMUNOLOGIJA I EPIGENETIKA U PROCESU POSTAVLJANJA DIJAGNOZE U
DEČJEM UZRASTU
Prof. dr Srđan Pašić:
INFEKCIJE U PRIMARNIM IMUNODEFICIJENCIJAMA
Doc. dr Hristina Stamenković:
HRONIČNA GRANULOMATOZNA BOLEST
HEMATOONKOLOGIJA
Moderator: Prof. dr Dragana Janić
Prof. dr Dragana Janić:
PRIMENA PARAMEDICINSKIH METODA U TOKU LEČENJA MALIGNIH
OBOLJENJA DECE
ENDOKRINOLOGIJA
Moderator: Prof. dr Jovan Vlaški
Komoderator: Prof. dr Saša Živić
Prof. dr Dragan Zdravković:
UZROCI HIPERPROLAKTINEMIJE U DETINJSTVU I ADOLESCENCIJI
Prof. dr Mirjana Samardžić:
NESPUŠTENI TESTISI
Prof. dr Saša Živić:
DA LI JE TERAPIJA KOMBINOVANOM ORALNOM KONTRACEPCIJOM
OPRAVDANA I KORISNA?
Prof. dr Jovan Vlaški:
PRAĆENJE TERAPIJE HORMONOM RASTA I PREDIKTIVNI MODELI
URGENTNA I INTENZIVNA TERAPIJA
Moderator: Prof. dr Aleksandra Doronjski
Komoderator: Doc. dr Vesna Stojanović
Prof. dr Aleksandra Bregun- Doronjski:
PRIRODNA SMRT U PEDIJATRIJSKOJ INTENZIVNOJ NEZI
Doc. dr Vesna Stojanović:
SIGURNOST PACIJENATA I MERE SPREČAVANJA GREŠAKA TOKOM LEČENJA
U PEDIJATRIJSKOJ INTENZIVNOJ NEZI
Doc. dr Slobodan Spasojević:
KADA USPEH LEČENJA U PEDIJATRIJSKOJ INTENZIVNOJ NEZI VODI U
PROLONGIRANU VENTILACIJU?
Dr sc. med. Aleksandar Sajkovski:
PRINCIPI ISHRANE DECE KOJA SE LEČE U PEDIJATRIJSKOJ INTENZIVNOJ
NEZI - DA LI NAŠI PACIJENTI ZAISTA NE GUBE U TEŽINI?
DEČJA HIRURGIJA
Moderator: Prof. dr Zoran Krstić
Komoderator: Prof. dr Radoica Jokić
Prof. dr Radoica Jokić:
PATOLOGIJA GORNJEG DIGESTIVNOG TRAKTA: REŠAVANJE MINIMALNO
INVAZIVNIM PRISTUPOM
Prof. dr Radivoje Brdar:
PRENATALNA DIJAGNOSTIKA ORTOPEDSKIH MALFORMACIJA
Mr. sc. med. Radoje Simić:
OPSTRUKCIJE GORNJIH DISAJNIH PUTEVA UROĐENIM ANOMALIJAMA I
TUMORIMA
RADIOLOGIJA
Dr sc. med. Željko Smoljanić
Dr sc. med. Željko Smoljanić:
ZNAČAJ ULTRAZVUKA U DIJAGNOSTICI OBOLJENJA ABDOMENA U
DETINJSTVU
II RADIONICE I STRUČNI SASTANCI
RADIONICE:
1. Kontracepcija u adolescenciji
voditelji: dr. sc. med. Katarina Sedlecki i prof. dr A. Stojadinović
2. Poremećaji ponašanja u adolescenciji
voditelji: doc. dr Jasminka Marković, prof. dr Aleksandra Stojadinović
3. Interpretacija razmaza periferne krvi, doc. dr Lidija Dokmanović
STRUČNI SASTANCI:
1. Razvoj u ranom detinjstvu: oblasti razvoja (Prof. dr R. Bogdanović)
2. Gojaznost u dečjem dobu (Prof. dr N. Radlović)
Izvršni organizator: Agencija Smart Travel
SMART Travel
11000 Beograd, Srbija
Svetog Save 43
Tel. +381 (11) 3086694, 3087486, 3087487, 2441253
Fax. +381 (11) 3086695
E-mail: [email protected]
Web: www.smart4.co.rs
Download

Preliminarni program 18. seminara možete preuzeti ovde (lat)