UNIVERZITET U NOVOM SADU
P O LJ O P R I V R E D N I F A K U L T E T
DEPARTMAN ZA VETERINARSKU MEDICINU
Opšta hirurgija
Opekotine - combustio
 Opekotine i smrzotine – termalne povrede
 Opekotine
 Visoka temperatura
 Hemijska sredstva
 Zračenje
 Električna energija
 Ponekad se opekotine vrelom vodom nazivaju i
ambustio
Patogeneza opekotina
 “Težina” opekotina zavisi od više faktora:
 Površine opekotine
 vrste toplotnog izvora
 visine temperature
 dužine njenog toplotnog dejstva
 specifičnih karakteristika tkiva (sadržaja vode u tkivu,
debljine kože, rasporeda folikula dlake i znojnih
žlezda).
Podela opekotina




combustio erythematosa
combustio bullosa
combustio gangrenosa (ili necrosa)
Carbonificatio
 Combustio erythematosa i combustio bullosa ne
zahvataju celu debljinu kože (engl. partial-thickness burns)
i zarastaju regeneracijom i epitelizacijom okolnog tkiva.
 Teži stadijumi opekotina, combustio
gangrenosa i carbonificatio zahvataju celu debljinu kože
(engl. full- thickness burns)
Trijaža opekotina
 Sastoji se iz procene površine i stepena opekotine
 Procena površine opekotine
 "pravilo devetke". ovo pravilo predstavlja
modifikaciju tzv. Berkowih tablica za procenu
površine opekotine. Ovo je gruba procena ali nam daje
brz uvid u procenat opečenog dela tela.
 Cela prednja noga grubo procenjuje na 9% telesne
površine.
 Zadnja noga na 18%, dorzalni i ventralni toraks po
18%.
Trijaža opekotina
 Sastoji se iz procene površine i stepena opekotine
 Procena površine opekotine
 "pravilo devetke". ovo pravilo predstavlja
modifikaciju tzv. Berkowih tablica za procenu
površine opekotine. Ovo je gruba procena ali nam daje
brz uvid u procenat opečenog dela tela.
 Cela prednja noga grubo procenjuje na 9% telesne
površine.
 Zadnja noga na 18%, dorzalni i ventralni toraks po
18%.
Lake opekotine
Teške opekotine
Srednje opekotine
I stepena
II stepena 10-20%
II stepena <10% UPT kod zdravih
II stepena 5-10% sa konkurentnom II stepena > 10% UPT sa
II stepena <5% UPT sa
bolesti
konkurentnom bolesti
konkurentnom bolesti
III stepena 2-5% UPT
III stepena > 5% UPT
III stepena <2% UPT
II stepena > 20% UPT
opekotine funkcionalnih regija,
električne, hemijske, radijacione
opekotine, inhalacione opekotine,
udružene povrede, hronične
bolesti
Terapija opekotina
 Inicijalno lečenje
 Sprečavanje daljeg štetnog dejstva
 Hidrolavaža (naročito kod hemijskih opekotina)
 Otvarnje venskog puta
 Analgetik i/v
 Antibiotik i/v
 a/t profilaksa
 Procena inhalacione povrede – intubacija
 Šišanje okoline
 U studiji provedenoj u humanoj polulaciji Vulović i Stepić (2008) ukazuju na
značaj pravilnog inicijalnog lečenja kao i na najčešće greške koje se pri tome
čine.
 Analizom početka lečenja, ustanovili su da su kod nekih bolesnika primenjeni
nepotrebni ili pogrešni postupci inicijalnog lečenja (Tabela 2).
 Kod 62 povređena upotrebljen je neadekvatan infuzioni rastvor (NaCl, rastvori
glikoze, Hemacel), 35 bolesnika primilo je analgetik na neodgovarajući način
(intramuskularno), 29 ispitanika dobilo je kortikosteroide, a antibiotike 23
povređena.
 Osim toga, kod 44 bolesnika stavljen je paramedicinski preparat na rane, a kod
113 povređenih rađena je hirurška obrada opekotinskih rana pre hospitalizacije i
pre početka reanimacije opekotinskog šoka (tabela 2). Nema razloga da
sumnjamo da su slične greške i u domenu zbrinjavanja opekotina kod
veterinarskih pacijenata.
Greške u inicijalnom lečenju
opekotina
Postupci
Broj pacijenata
(%)
Hirurška obrada većih opekotina pre započinjanja
77,9
reanimacije
Pogrešna vrsta infuzionog rastvora
42,8
Stavljanje paramedicinskih preparata na rane
30,3
Intramuskularno davanje anagetika kod opekotina
24,1
Primena kortikosteroida
20,0
Primena antibiotika
15,9
Terapija opekotina
 Lokalna terapija
 Ispiranje
 Uklanjanje nekrotičnog tkiva
 Neatherentna gaza
 Srebro sulfadiazin krema (Sanaderm)
 Sulfadiazin srebro je lokalni hemioterapeutik za sprečavanje i lečenje
infekcija. U rani se razgrađuje i polako i ravnomerno oslobađa jone
srebra. Oni se vežu na DNK bakterijskih ćelija i sprečavaju njihov rast i
razmnožavanje, a pri tome ne oštećuju ćelije kože i potkožnog tkiva.
Antibakterijski spektar je vrlo širok; deluje na skoro sve
mikroorganizme koji su mogući uzročnici infekcija rane kod opekotina i
drugih rana na koži.
.
Terapija opekotina
 Hirurško lečenje
 Debridment – uklanjanje nekrotičnog tkiva
 Kod opeotina II stepena, lako se uklanja gazom, lavažom
i sl
 Kod opekotina III stepena potreba je ekscizija do
mišićne fascije.
 Primarno zatvaranje??
 Odloženo primarno zatvaranje?
 Sekundarno zatvarnaje?
Nadoknada tečnosti kod opekotina
 Za izračunavanje količine tečnosti u humanoj medicini postoji više formula, a
najčešće se koristi Parklandova formula.
 Potrebe za kristaloidima u prva 24 h (ml)= 4 x tm(kg) x % opečene kože
 Kristaloidi: najčešće se koristi Ringer laktat
 Koloidi: albumini, dekstran i zamrznuta sveža plazma.
 Hipertoni rastvori u koncentraciji od 180-300 mEq Na/l imaju teoretski mnogo
prednosti. Pokazano je da primena antioksidanata smanjuje potrebnu količinu
tečnosti
 Hipertoni rastvor NaCl smanjuje ukupnu potrebnu zapreminu tečnosti,
smanjuje rizik od nastanka edema i povećava minutni volumen. u tom slučaju
se hipertoni fiziološki rastvor (4ml/kg bolus) daje zajedno sa Ringerovim
rastvorom (1ml/kg/procentu opečene površine). Treba voditi računa da
koncentracija Na u serumu ne pređe160 mEq/L.
Nadoknada tečnosti kod opekotina
 Koloidni rastvori (dextran 70) ukoliko se daju u ranom periodu
nakon nastanka opekotine, mogu smanjiti rizik od nastanka
edema. Međutim, davanje proteinskih koloida (plazma,
albumin) treba odložiti za 8-12 sati, kako bi se stabilizovala
limfna drenaža. Tako proteini dati ranije obično izlaze u
opekotinsku ranu i pospešuju nastanak edema.
 Gubitak proteina plazme je značajan, tako da psi sa opekotinom
II stepena koja zauzima 20% telesne površine mogu da izgube i
do trećinu volumena plazme u prvih 6 sati.
 Transfuzija pune krvi je indikovana kod anemičnih pacijenata.
Ukoliko je otežano ili onemogućeno uzimanje hrane pacijentu je
potrebno obezbediti i nutritivnu potporu u obliku
visokoproteinske i visokoenergetske dijete (nazogastrična
sonda). Kao prevencija nastanka ulkusa potrebno je aplikovati
histaminske H2 blokatore.
Smrzotine - congelatio
 Promene nastaju najpre na akropodijumu, na njušci, ušnim
školjkama.
 Klinički se promrzline manifestuju u četiri stepena: Prvi
stepen - primarna reakcija na dejstvo niske temperature je
bledilo kože izazvano snažnom vazokonstrikcijom njenih
krvnih sudova. Zatim sledi vazodilatacija (širenje krvnih
sudova) praćena modrilom i otokom kože, svrabom,
osećajem pečenja u trajanju od nekoliko sati.
 Drugi stepen se karakteriše pojavom vezikula i bula (većih
i manjih mehura).
 Kod promrzlina trećeg stepena prisutna je nekroza kože i
potkožnog tkiva sa jakim bolovima, pridodatom
sekundarnim infekcijom i mogućim drugim
 Opšte rashlađivanje – hipotermija
 Rashlađivanje, nepovoljni vremenski uslovi....
 Hipotermija u toku opšte anestezije
 Električno ćebe
 Fen ispod komprese
UNIVERZITET U NOVOM SADU
P O LJ O P R I V R E D N I F A K U L T E T
DEPARTMAN ZA VETERINARSKU MEDICINU
Opšta hirurgija
Zaustavljanje krvarenja
 Krvarenje se javlja kod svake hirurške intervencije
 Iz manjih krvnih sudova krvarenje se spontano
zaustavi
 Međutim „svako krvarenje na kraju prestaje“
Zaustavljanje krvarenja
 Mehanički
 Pritisak prstima
 Kompresioni zavoj
 Esmarhova poveska
 Hemostatske hvataljk
 Ligiranje
 Tamponada
 Termički
 Termokauterizacija
 Elektrokauterizacija
 Laserska kauterizacija
 Hemijski postupci
 Adrenalin
 Trombin
 Fibrin....
Digitalna kompresija
 Pritisak prstima na krvni sud koji krvari
 Privremeno dok ne obezbedimo hemostat
 Ili ne postavimo ligaturu
Hemostatske hvataljke
Hemostatske hvataljke
 Krvni sudovi se hvataju okomito
 Gnječenjem krvnog suda „privlače „se faktori
koagulacije
 Nakon par minut uklanjamo hemostat
 Kod manjih krvnih sudova krvarenje je obično
zaustavljeno
 Veći krni sudovi podvezivanje
Ligiranje
 Podvezivanje krvnih sudova
 Pre ili posle presecanja
 Za podvezivanje koristiti multifilament
Ligiranje
Cirkularna ligatura
 Postavlja se oko krvnog suda
 Ukoliko se postavlja pre presecanja postavlja se na dva
mesta
Transfiksacijska ligatura
 Kod ligiranja većeg
krvnog suda
transfiksacijska ligatura se
postavlja uvek distalnije
od prethodne postavljene
cirkularne ligature
Ligiranje preko hvataljke
 Peanom uhvatimo okomito krvni sud.
 Omča od ligature treba da upandne u žleb koji je
napravio pean.
 Dvostruka ligatura funikulusa psa kod kastracije
Tamponada
Termički postupci hemostaze
 Termokauter
 Grejno telo zagrejano do tzv. Belog usijanja
 Manji krvni sudovi
 Opasnost od opekotina
Termički postupci kod hemostaze
 Elektrokauter
 Monopolarni
 Pozitivna elektroda
 (žuto reže – plavo koagulacija)
 Negativni pol se postavlja isod pacijenta
 Bipolarni
 Bipolarna pinceta, jedan krak + a drugi -
Hlađenje
 Npr. Postkastraciono krvarenje iz kože skrotuma
pastuva se često može eršiti hlađenjem sa kesom
napunjenom ledom.
 Ovaj postupak je kudikamo bolji od ponovnog
uvođenja u anesteziju i obaranja.
Elektrohirurška jedinica
Hemijski postupci
 Adrenalin lokalno
 Pripravci kolagena i fibrina
 Hemostatski sundjeri
 Sistemska terapija: Hemoscon, preparati vitamna K,
transuija krvi, plazme, trombocita....
Testovi efikasnosti hemostaze
 KKS – broj trombocita
 Vreme krvarenja
 Protrombinsko vreme
 Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme.
 Aktivirano vreme koagulacije
 Koncentracija fibrinogena
 PIVKA test
Download

8. Opekotine i smrzotine, Krvarenje i hemostaza.pdf