UPUTSTVO ZA UPOTREBU
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Softverska verzija 1.11
Predgovor
Mere opreza: Samo kvalifikovano medicinsko osoblje koje je pravilno obučeno za upotrebu elektrohirurške opreme,
tehnologije i tehnika treba da koristi Aquamantys® Pump Generator. Ovaj priručnik je samo vodič za
korišćenje uređaja Aquamantys Pump Generator. Dodatne tehničke informacije su dostupne u uputstvu
za upotrebu koji je priložen uz svaki pojedinačni uređaj Aquamantys disposable bipolar device koji su
dizajnirani za upotrebu kao deo sistema Aquamantys System.
Federalni (SAD) zakon ograničava prodaju, distribuciju i korišćenje ovog uređaja od strane ili po nalogu lekara.
Oprema obuhvaćena ovim priručnikom:
Aquamantys Pump Generator
Nominalni
Napajanje Napon Medtronic
# modela
50/60Hz
40-401-1
115V
50/60Hz
40-402-1
230V
50/60Hz 40-403-1
100V
50/60Hz 40-401-1R
115V
50/60Hz
40-402-1R
230V
50/60Hz
40-403-1R
100V Za informacije pozovite:
Medtronic Advanced Energy LLC
Medtronic USA, Inc.
180 International Drive
Portsmouth, NH 03801 SAD
www.medtronicadvancedenergy.com
Brojevi telefona službe za korisnike:
SAD:
Tel:866.777.9400
Faks:866.222.0900
Belgija-Luksemburg:
Tel:32.2.456.0900
Faks: 32.2.460.2667
Nemačka:
Tel:49.211.529.3209
Faks:49.211.529.3302
Ujedinjeno Kraljevstvo:
Tel: 44.1923.212213
Faks: 44.1923.241004
Kanada:
Tel: 800.268.5346
Faks: 905.826.6620
Indija:
Tel:91.22.26836733
Faks:91.22.26830806
Francuska:
Tel:33.4.7067.9800
Faks:33.4.7067.9820
Kina:
Tel: 86.21.50800998
Faks: 86.21.50800978/50801850
Japan:
Tel:81.3.6430.2011
Faks:81.3.6430.7110
Holandija:
Tel:31.45.566.8000
Faks:31.45.566.8042
Ovlašćeni evropski
predstavnik:
iv
Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
Holandija
Tel: 011.31.45.566.8000
Faks: 011.31.45.566.8668
Ovlašćeni australijski
predstavnik:
Medtronic Australasia Pty Ltd.
97 Waterloo Road
North Ryde NSW 2113 Australija
Tel: 61.2.9857.9000
Faks: 61.2.9879.5100
Sadržaj
Predgovor...................................................................................................................................................................................................................................... iv
Sadržaj............................................................................................................................................................................................................................................. v
Spisak tabela i slika.................................................................................................................................................................................................................... vi
Uvod.................................................................................................................................................................................................................................................. 1-1
Indikacije za upotrebu........................................................................................................................................................................................................... 1-1
Karakteristike............................................................................................................................................................................................................................ 1-2
RF snaga...................................................................................................................................................................................................................................... 1-2
Istovremeni dovod RF snage i fiziološkog rastvora..................................................................................................................................................... 1-2
Postavka brzine protoka fiziološkog rastvora............................................................................................................................................................... 1-2
Punjenje...................................................................................................................................................................................................................................... 1-2
Kontrole, indikatori i otvori....................................................................................................................................................................................................... 2-1
Simboli........................................................................................................................................................................................................................................ 2-4
Bezbednost pacijenta i operacione sale.............................................................................................................................................................................. 3-1
Opšte............................................................................................................................................................................................................................................ 3-1
Potvrda pravilnih veza........................................................................................................................................................................................................... 3-1
Strujni kablovi........................................................................................................................................................................................................................... 3-2
Servisiranje................................................................................................................................................................................................................................ 3-2
Pre hirurške intervencije....................................................................................................................................................................................................... 3-2
Tokom hirurške intervencije................................................................................................................................................................................................ 3-3
Nemojte koristiti druge uređaje (koji nisu Aquamantys).......................................................................................................................................... 3-3
Nakon hirurške intervencije................................................................................................................................................................................................. 3-3
Pre hirurške intervencije............................................................................................................................................................................................................ 4-1
Kratka uputstva za podešavanje........................................................................................................................................................................................ 4-1
Podešavanje uređaja Aquamantys Pump Generator................................................................................................................................................. 4-1
Priprema za hiruršku intervenciju..................................................................................................................................................................................... 4-3
Povezivanje uređaja Aquamantys Disposable Bipolar Device na Aquamantys Pump Generator............................................................. 4-3
Stavljanje segmenta cevi za pumpu uređaja Aquamantys Disposable Bipolar Device u glavu pumpe na uređaju
Aquamantys Pump Generator............................................................................................................................................................................................ 4-4
Postavljanje kese sa fiziološkim rastvorom.................................................................................................................................................................... 4-6
Punjenje uređaja Aquamantys Disposable Bipolar Device...................................................................................................................................... 4-7
Podešavanje postavke RF snage........................................................................................................................................................................................ 4-8
Prilagođavanje brzine protoka fiziološkog rastvora................................................................................................................................................... 4-9
Tokom hirurške intervencije..................................................................................................................................................................................................... 5-1
Provera veze uređaja Aquamantys Disposable Bipolar Device.............................................................................................................................. 5-1
Promena postavke RF snage............................................................................................................................................................................................... 5-1
Promena postavke brzine protoka fiziološkog rastvora............................................................................................................................................ 5-2
Aktiviranje uređaja Aquamantys System........................................................................................................................................................................ 5-2
Podešavanje jačine zvuka tona aktiviranja.................................................................................................................................................................... 5-3
Reagovanje na alarme........................................................................................................................................................................................................... 5-3
Nakon hirurške intervencije..................................................................................................................................................................................................... 6-1
Odlaganje uređaja Aquamantys Bipolar Device.......................................................................................................................................................... 6-1
Priprema uređaja Aquamantys Pump Generator za ponovnu upotrebu............................................................................................................ 6-1
Transport i skladištenje uređaja Aquamantys Pump Generator............................................................................................................................ 6-1
Rešavanje problema.................................................................................................................................................................................................................... 7-1
Opšte smernice za rešavanje problema.......................................................................................................................................................................... 7-1
Rešavanje problema sa kvarovima.................................................................................................................................................................................... 7-2
Kodovi greške i reagovanje na grešku.................................................................................................................................................................................. 8-1
Prikaz greške tokom samotestiranja................................................................................................................................................................................. 8-1
Reagovanje na grešku............................................................................................................................................................................................................ 8-1
MPU1 kodovi greške: ............................................................................................................................................................................................................. 8-3
Bezbednost pri testiranju i servisiranju................................................................................................................................................................................ 9-1
Održavanje i popravka............................................................................................................................................................................................................ 10-1
Odgovornost proizvođača................................................................................................................................................................................................ 10-1
Rutinsko održavanje............................................................................................................................................................................................................ 10-1
Vraćanje uređaja Aquamantys Pump Generator radi servisa............................................................................................................................... 10-7
Tehničke specifikacije................................................................................................................................................................................................................ A-1
Karakteristike performansi.................................................................................................................................................................................................. A-1
Standardi i IEC klasifikacije.................................................................................................................................................................................................. A-2
Elektromagnetna kompatibilnost.................................................................................................................................................................................... A-3
Karakteristike izlaza............................................................................................................................................................................................................... A-7
Dodatna oprema.................................................................................................................................................................................................................... A-9
Garancija.......................................................................................................................................................................................................................................... B-1
v
Spisak tabela i slika
Slika 2-1. Prednji panel.......................................................................................................................................................................................... 2-1
Slika 2-2. Zadnji panel............................................................................................................................................................................................ 2-1
Slika 4-1. Postavite utikač uređaja u Aquamantys Pump Generator ................................................................................................... 4-3
Slika 4-2. Podizanje glave pumpe .................................................................................................................................................................... 4-4
Slika 4-3. Postavljanje segmenta cevi za pumpu za dovod fiziološkog rastvora u glavu pumpe.............................................. 4-5
Slika 4-4. Spuštanje glave pumpe..................................................................................................................................................................... 4-5
Slika 4-5. Pravilno poravnanje segmenta za pumpu cevi za dovod fiziološkog rastvora u levim
i desnim prorezima cevnih vođica................................................................................................................................................. 4-6
Slika 4-6. Postavljanje kese sa fiziološkim rastvorom ................................................................................................................................ 4-6
Slika 4-7. Započinjanje punjenja uređaja Aquamantys Disposable Bipolar Device........................................................................ 4-7
Slika 4-8. Podešavanje postavke RF snage .................................................................................................................................................... 4-8
Slika 4-9. Podešavanje brzine protoka fiziološkog rastvora .................................................................................................................... 4-9
Tabela 7-1. Rešavanje problema............................................................................................................................................................................ 7-2
Tabela 8-1. Prikaz greške.......................................................................................................................................................................................... 8-1
Tabela 8-2. Opisi kodova grešaka.......................................................................................................................................................................... 8-2
Tabela 8-3. Prikaz MPU1 greške............................................................................................................................................................................. 8-3
Tabela 8-4. Opisi kodova MPU 1 grešaka............................................................................................................................................................ 8-3
Tabela 10-1. Ograničenja za odvodnu struju i PE provodnik....................................................................................................................... 10-2
Slika 10-1. Bipolarni adapter za izlaz uređaja Aquamantys; aktiviranje RF izlaza............................................................................. 10-3
Slika 10-2. Podešavanje postavke RF snage................................................................................................................................................... 10-3
Slika 10-3. Poravnanje vođica.............................................................................................................................................................................. 10-4
Slika 10-4. Podešavanje postavke brzine protoka....................................................................................................................................... 10-4
Tabela 10-2. Brzina protoka naspram granica obrtaja vratila pumpe...................................................................................................... 10-5
Slika 10-5. Započinjanje niza punjenja............................................................................................................................................................ 10-5
Tabela 10-3. Nazivna vrednost osigurača........................................................................................................................................................... 10-6
Tabela A-1. Elektromagnetne emisije................................................................................................................................................................... A-3
Tabela A-2. Elektromagnetna imunost................................................................................................................................................................ A-4
Tabela A-3. Preporučena rastojanja razdvajanja.............................................................................................................................................. A-6
Slika A-1. Izlazni napon naspram postavki snage........................................................................................................................................ A-7
Slika A-2. Izlazna snaga naspram otpora......................................................................................................................................................... A-8
Slika A-3. Brzina protoka fiziološkog rastvora naspram postavke snage............................................................................................ A-8
Slika A-4. Karakteristike postavke snage pri nominalnom opterećenju ............................................................................................. A-8
vi
Odeljak 1
Uvod
Ovaj odeljak sadrži informacije o sledećem:
•
Indikacije za upotrebu
•
RF snaga
•
Istovremeni dovod RF snage i fiziološkog rastvora
•
Postavka brzine protoka fiziološkog rastvora
•
Punjenje
Indikacije za upotrebu
Aquamantys Bipolar Pump Generator je elektrohirurški generator sa rotacionom peristaltičkom pumpom
koja se koristi samo sa uređajima Aquamantys single-use disposable bipolar devices za jednokratnu upotrebu
za istovremenu isporuku radio-frekventne (RF) energije sa fiziološkim rastvorom za hemostatsko zatvaranje
mekog tkiva i kosti na mestu hirurške intervencije. Namenjen je za endoskopske i otvorene abdominalne,
ortopedske, spinalne i torakalne hirurške zahvate, ali njegova upotreba se ne ograničava samo na navedene
intervencije. Uređaj nije namenjen za kontraceptivnu koagulaciju jajovoda (trajnu sterilizaciju žena).
Samo kvalifikovano medicinsko osoblje koje je pravilno obučeno za upotrebu elektrohirurške opreme,
tehnologije i tehnika treba da koristi Aquamantys System.
Upozorenja:Sistem nije namenjen za kontraceptivnu koagulaciju jajovoda (trajnu sterilizaciju žena).
Nemojte aktivirati uređaj osim ako fiziološki rastvor teče i ako je u kontaktu sa tkivom koje se tretira.
Ako se tokom elektrohirurške procedure zaustavi protok fiziološkog rastvora, prekinite sa korišćenjem uređaja
Aquamantys disposable bipolar device i pokušajte da obnovite protok fiziološkog rastvora. Osigurajte da je izvor
fiziološkog rastvora adekvatan i da sistem za dovod fiziološkog rastvora pravilno funkcioniše. Ako nije moguće
obnoviti protok fiziološkog rastvora, prekinite da korišćenjem i vratite uređaj kompaniji Medtronic Advanced Energy
i upotrebite drugi uređaj Aquamantys disposable bipolar device ili zamenite uređaj Aquamantys Pump Generator.
U slučaju da je potrebna visoka elektrohirurška postavka snage, pre promene postavki snage proverite sve
veze uređaja, kablove i kontakte sa pacijentom. Ako nijedna veza, kabl i kontakt sa pacijentom nema grešku,
povećajte postavke snage u malim pomacima, pažljivo proveravajući nakon svake promene.
Pre punjenja ili aktiviranja uređaja uvek zatvorite glavu pumpe. Pre nego što otvorite glavu pumpe, uvek
pričekajte da se rotor glave pumpe potpuno zaustavi. Ne pokušavajte stavljati segment cevi za pumpu uređaja
Aquamantys disposable bipolar device ili podešavati njegov položaj u glavi pumpe dok se rotor glave pumpe
okreće. Sprečite da rotori glave pumpe zahvate vaše prste ili delove odeće.
Kada koristite Aquamantys System u blizini nervnog tkiva, budite posebno pažljivi.
Ako dođe do kvara radiofrekventne hirurške opreme, može doći do neželjenog povećanja izlazne snage.
Smetnje koje nastaju usled rada radiofrekventne hirurške opreme mogu nepovoljno delovati na rad druge
elektronske opreme.
Mere opreza: Izvođenje hirurške intervencije je dozvoljeno samo osobama koje su prošle odgovarajuću obuku i pripremu.
Pre izvođenja elektrohirurških procedura osoblje mora u potpunosti razumeti prirodu i način korišćenja
radiofrekvencije da bi se izbegla opasnost izlaganja pacijenta ili hirurga električnom udaru i opekotinama,
kao i oštećenje instrumenata.
Pregledajte uređaj Aquamantys disposable bipolar device pre njegovog priključivanja na Aquamantys Pump
Generator. Nakon povezivanja uređaja uverite se da uređaj i jedinica funkcionišu kao što je predviđeno.
U korisničkim priručnicima potražite informacija o izvorima svetla i drugim pomoćnim uređajima da biste se
upoznali sa upozorenjima, merama opreza i uputstvima pre njihovog korišćenja sa sistemom Aquamantys System.
Aquamantys System treba oprezno koristiti kod pacijenata sa ugrađenim pejsmejkerom jer elektrohirurška
oprema može izazvati smetnje u radu pejsmejkera ili drugih aktivnih implantata.
1-1
Pre upotrebe pročitajte sva upozorenja, mere opreza i uputstva isporučena uz Aquamantys Pump Generator.
Pre upotrebe pročitajte upozorenja, mere opreza i uputstva isporučena uz uređaje Aquamantys disposable
bipolar device. Ovaj priručnik ne sadrži specifična uputstva.
Pre izvođenja novih hirurških procedura, na primer, endoskopskih, laparoskopskih i torakoskopskih procedura,
preporučuje se da lekari završe pretkliničku obuku i da koriste najnoviju stručnu literaturu i druge odgovarajuće
obrazovne alate.
Postavite uređaj Aquamantys Pump Generator dalje od od sistema za monitoring ili održavanje u životu kako
biste smanjili/izbegli ometanja tih sistema.
Elektrohirurgiju NEMOJTE koristiti ako se u okruženju nalaze zapaljivi anestetici ili drugi zapaljivi gasovi,
zapaljive tečnosti ili predmeti ili oksidacioni agensi, jer bi to moglo dovesti do požara.
Kabl uređaja Aquamantys disposable bipolar device mora biti postavljen na načinkojim se izbegava kontakt sa
pacijentom ili drugim kablovima.
Pacijent ne sme doći u kontakt sa metalnim delovima koji su uzemljeni ili imaju primetnu kapacitancu u odnosu
na zemlju (na primer, nosači operacionog stola i sl.)
Treba izbegavati kontakt kože sa kožom (na primer, između ruku i tela pacijenta), na primer stavljanjem suve gaze.
Preporučuju se sistemi za monitoring koji obuhvataju uređaje za ograničavanje RF struje.
U cilju izbegavanja neželjenog oštećenja tkiva upotreba bipolarne tehnike može biti poželjna kod hirurških
procedura kod kojih RF struja prolazi kroz delove tela koji maju relativno malu oblast preseka.
Karakteristike
•
Istovremeni dovod RF snage i fiziološkog rastvora
•
Postavke snage od 20–200 vati
•
Automatske postavke za brzinu protoka fiziološkog rastvora zasnovane na postavkama snage
•
Mogućnost izbora između tri različite postavke brzine protoka
•
Praktičan režim punjenja
RF snaga
Aquamantys Pump Generator daje bipolarnu RF snagu sa postavkama snage u pomacima od 5 vati u
opsegu od 20 do 100 vati i u pomacima od 10 vati u opsegu od 100 do 200 vati. Pri višim otporima tkiva
jedinica oseća visoki otpor i smanjuje izlaz RF snage, nezavisno od postavke na prednjem panelu, na nivo
koji sprečava stvaranje lukova ili sečenje.
Istovremeni dovod RF snage i fiziološkog rastvora
Aquamantys Pump Generator istovremeno daje RF snagu i fiziološki rastvor uređaju Aquamantys
disposable bipolar device kada je on pravilno priključen na jedinicu i kada je na uređaju pritisnuto dugme
za aktiviranje. Pump Generator je namenjen za upotrebu samo sa uređajima Aquamantys single-use
disposable bipolar devices za jednokratnu upotrebu.
Postavka brzine protoka fiziološkog rastvora
Postavka brzine protoka fiziološkog rastvora se određuje na osnovu postavke snage i izbora jedne od tri
moguće postavke brzine protoka: Low (Niska), Medium (Srednja) i High (Visoka). Tri moguće brzine protoka
fiziološkog rastvora za svaku postavku snage automatski su unapred podešene kako bi se obezbedio
optimalan protok fiziološkog rastvora za datu postavku.
Punjenje
Aquamantys Pump Generator ima praktičnu funkciju punjenja na jedan dodir koja pre upotrebe
automatski puni uređaj Aquamantys disposable bipolar device fiziološkim rastvorom nakon što je uređaj
pravilno priključen na jedinicu. Ova funkcija se aktivira pritiskom na dugme „START PRIME“ (ZAPOČNI
PUNJENJE) na jedinici.
Upozorenje:Dugme „START PRIME“ (ZAPOČNI PUNJENJE) aktivira i deaktivira vremenski ciklus punjenja. Ako pritisnete ovo
1-2
dugme po drugi put, time će se odmah zaustaviti ciklus punjenja. Ako ga pritisnete po treći put, time će se tajmer
vratiti na početnu vrednost i ciklus punjenja ponovo će se pokrenuti ispočetka.
Odeljak 2
Kontrole, indikatori i otvori
Ovaj odeljak sadrži informacije o prednjem i zadnjem panelu, uključujući sve kontrole,
indikatore, priključke i fioku sa osiguračima.
Slika 2-1. Prednji panel
Slika 2-2. Zadnji panel
E
8
12
13
14
15
16
17
2-1
1
Prekidač za uključivanje/isključivanje napajanja
Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje napajanja se nalazi u donjem levom uglu na prednjem panelu
na uređaju Aquamantys Pump Generator.
Jedinica se uključuje pritiskom na gornji deo prekidača označenog sa „|“. Kada je uključen, prekidač će
svetleti zeleno.
Jedinica se isključuje pritiskom na donji deo prekidača označen sa „“. Preporučuje se da jedinica bude
isključena kada nije namenjena za korišćenje u dužem vremenskom periodu.
2
Indikator RF snage
Indikator numerički prikazuje postavku snage u vatima. Dodatno, indikator se koristi za prikaz grešaka, u
kom slučaju će displej prikazivati „Err“ („Greška“) i naizmenično treptati sa posebnim brojem ili brojevima
koda greške.
3
Otvor za Aquamantys Disposable Bipolar Device
Ova utičnica se koristi za povezivanje utikača sa 3 igle uređaja Aquamantys disposable bipolar device na
Aquamantys Pump Generator.
4
Dugme Start Prime (Započni punjenje)
Ovo dugme aktivira i deaktivira vremenski ciklus punjenja. Jednim pritiskom na ovo dugme, pre upotrebe,
automatski se puni Aquamantys disposable bipolar device fiziološkim rastvorom. Pumpa će raditi tokom
prethodno podešenog vremenskog perioda za punjenje uređaja Aquamantys disposable bipolar device.
Nakon isteka tog vremenskog perioda pumpa će se automatski isključiti.
Upozorenja:
Punjenje je neophodno kako bi se izbeglo aktiviranje RF snage bez fiziološkog rastvora. Aquamantys disposable
bipolar device je napunjen kada fiziološki rastvor kaplje iz obe elektrode na uređaju. Ako ne napunite uređaj,
to može dovesti do aktiviranja RF snage bez fiziološkog rastvora. Aktiviranje bez fiziološkog rastvora može
prouzrokovati oštećenje elektroda na uređaju što dovodi do smanjenja hemostatske efikasnosti uređaja.
Dugme „START PRIME“ (ZAPOČNI PUNJENJE) aktivira i deaktivira vremenski ciklus punjenja. Ako pritisnete ovo
dugme po drugi put, time će se odmah zaustaviti ciklus punjenja. Ako ga pritisnete po treći put, time će se tajmer
vratiti na početnu vrednost i ciklus punjenja ponovo će se pokrenuti ispočetka.
5
Indikator Priming Underway (Punjenje u toku)
Indikator će svetleti tokom ciklusa punjenja i isključiće se kada je ciklus punjenja završen.
6
Indikator Flow Rate Setting (Postavka brzine punjenja)
Ovi indikatori odgovaraju postavki brzine protoka fiziološkog rastvora Low (Niska), Medium (Srednja) ili High
(Visoka). Jedan od ova tri indikatora će svetleti kada je izabrana postavka brzine protoka fiziološkog rastvora.
7
Dugmad za postavke brzine punjenja
Ova dugmad kontrolišu brzinu protoka fiziološkog rastvora. Pritiskom na jedno od ova tri dugmeta birate
ili High (Visoka)
postavku brzine protoka fiziološkog rastvora između Low (Niska) , Medium (Srednja)
za svaku odgovarajuću postavku snage. Ukoliko nijedna postavka nije podešena ručno, postavka srednje brzine
protoka automatski će biti izabrana kao podrazumevana postavka.
8
Pumpa za fiziološki rastvor
Ovo je rotaciona peristaltička pumpa. Poseban segment cevi za pumpu je priključen za dovod fiziološkog
rastvora svakog uređaja Aquamantys disposable bipolar device koji je namenjen za rad sa pumpom. Pre početka
rada uređaja segment cevi za pumpu se stavlja u glavu pumpe na uređaju Aquamantys Pump Generator.
Upozorenje:Pre punjenja ili aktiviranja uređaja uvek zatvorite glavu pumpe. Pre nego što otvorite glavu pumpe, uvek
pričekajte da se rotor glave pumpe potpuno zaustavi. Ne pokušavajte stavljati segment cevi za pumpu uređaja
Aquamantys disposable bipolar device ili podešavati njegov položaj u glavi pumpe dok se rotor glave pumpe
okreće. Sprečite da valjci glave pumpe zahvate vaše prste ili delove odeće.
2-2
Mera opreza:
9
Samo segment cevi za pumpu za dovod fiziološkog rastvora uređaja Aquamantys disposable bipolar device
treba da bude postavljen u glavu pumpe. Upotreba bilo kog drugog dela cevi za dovod fiziološkog rastvora ili
bilo koje druge cevi na ovoj pumpi može da ošteti cevi za dovod fiziološkog rastvora i/ili pumpu. Nepravilno
stavljanje segmenta cevi za pumpu može dovesti do aktiviranja RF snage bez fiziološkog rastvora. Aktiviranje
bez fiziološkog rastvora može prouzrokovati oštećenje elektroda na uređaju što dovodi do smanjenja
hemostatske efikasnosti uređaja.
Dugmad za postavke RF snage
Ova dugmad kontrolišu postavku RF snage. Da biste povećali RF snagu, pritisnite dugme . Da biste
smanjili RF snagu, pritisnite dugme .
10
Indikator aktiviranja RF snage
Indikator će svetleti plavom bojom kada se aktivira RF snaga.
11
Kaseta na izvlačenje za kratki vodič za Aquamantys
Kratki vodič za Aquamantys pruža osnovna uputstvo o radu i ilustracije za Aquamantys System.
12Zvučnik
13
Dugme za kontrolu jačine zvuka
Ovo dugme kontroliše jačinu tona koji će se oglasiti kada je aktivirana RF snaga (ton aktiviranja RF snage).
Da biste povećali jačinu zvuka tona aktiviranja RF snage, okrenite dugme u smeru kretanja kazaljki na
satu. Da biste smanjili jačinu zvuka tona aktiviranja RF snage, okrenite dugme suprotno od smera kretanja
kazaljki na satu. Ton nije moguće skroz utišati.
Upozorenje:Nemojte postavljati lepljivu traku ili drugi uređaj za prigušivanje preko zvučnika.
14
Natpisna pločica
Pločica navodi broj modela, serijski broj, nazivne napone, informacije o frekvenciji, struji i snazi osigurača za
Aquamantys Pump Generator.
15
Fioka sa osiguračima
Fioka sa osiguračima sadrži dva osigurača. Odeljak 10 u ovom uputstvu sadrži informacije o zameni
osigurača.
16
Otvor za strujni kabl
Ova utičnica se koristi za povezivanje glavnog strujnog kabla sa uređajem Aquamantys Pump Generator.
Strujni kabl sme da se povezuje samo na izvor napajanja koji odgovara onom koji je naveden na
natpisnoj pločici.
17
Papučica za ekvipotencijalno uzemljenje
Papučica se koristi za povezivanje uređaja Aquamantys Pump Generator za uzemljenje.
2-3
Simboli
Nekoliko simbola pojavljuje se na prednjem i zadnjem panelu i glavi pumpe na uređaju Aquamantis Pump Generator.
Simbol
Označava
Simbol
Označava
Sledite uputstva za upotrebu
RF predajnik – može doći do smetnje. Ova
oprema namenski stvara nejonizirajuću RF
energiju radi fiziološkog efekta.
Primenjen deo otporan
na defibrilaciju tipa CF
Kontrola jačine tona aktiviranja RF snage.
OPASNOST – Rizik od eksplozije ako se
Nemojte koristiti opremu u okruženjima
obogaćenim kiseonikom.
koristi sa zapaljivim anesteticima.
Da biste smanjili rizik od električnog udara,
ne skidajte poklopac. Prepustite servisiranje
kvalifikovanom osoblju.
High
(Visoka)
Spojnica za ekvipotencijalno
uzemljenje
Bipolarni uređaj
Medium
(Srednja)
Low
(Niska)
Postavka visoke brzine protoka fiziološkog
rastvora
Postavka srednje brzine protoka fiziološkog
rastvora
Postavka niske brzine protoka fiziološkog
rastvora
Oprez: Pokretni delovi – rizik od povrede.
CE oznaka
TÜV SÜD NRTL oznaka
Nemojte odlagati u otpad.
Elektronsku opremu potrebno
je odlagati na odgovarajući
način.
2-4
IPX1
Ova oprema je prošla testiranje
otpornosti na vodu.
Aktivira/deaktivira niz punjenja uređaja.
Odeljak 3
Bezbednost pacijenta i operacione sale
Bitno je pročitati, razumeti i slediti uputstva za rad isporučena sa ovom ili bilo kojom drugom
elektrohirurškom opremom.
Samo kvalifikovano medicinsko osoblje koje je pravilno obučeno za upotrebu elektrohirurške opreme,
tehnologije i tehnika treba da koristi Aquamantys Pump Generator.
Pre izvođenja elektrohirurških procedura osoblje mora u potpunosti razumeti prirodu i način korišćenja
radiofrekvencije da bi se izbegla opasnost izlaganja pacijenta ili hirurga električnom udaru i opekotinama,
kao i oštećenje instrumenata.
Pre izvođenja novih hirurških procedura, na primer, endoskopskih, laparoskopskih i torakoskopskih
procedura, preporučuje se da lekari završe pretkliničku obuku i da koriste najnoviju stručnu literaturu i
druge odgovarajuće obrazovne alate.
Opšte
Upozorenje:
Može doći do pojave neuromuskularne stimulacije izazivajući neočekivana pomeranja pacijenta, posebno u
režimima koji stvaraju električni luk između aktivne elektrode i tkiva. Budite oprezni u blizini nervnih struktura.
Nemojte koristiti elektrohiruršku opremu osim ako niste prošli obuku za njenu upotrebu u specifičnoj proceduri
koja se sprovodi. Izvođenje hirurške intervencije je dozvoljeno samo osobama koje su prošle odgovarajuću
obuku i pripremu. Pre izvođenja elektrohirurških procedura osoblje mora u potpunosti razumeti prirodu i
način korišćenja radiofrekvencije da bi se izbegla opasnost izlaganja pacijenta ili hirurga električnom udaru i
opekotinama, kao i oštećenje instrumenata.
Mere opreza:
Aquamantys System treba oprezno koristiti kod pacijenata sa ugrađenim pejsmejkerom jer elektrohirurška
oprema može izazvati smetnje u radu pejsmejkera ili drugih aktivnih implantata.
Ako pacijent poseduje interni srčani defibrilator (ICD), pre obavljanja elektrohirurškog postupka potražite
uputstva od proizvođača ICD-a. Elektrohirurgija može da izazove višestruke aktivacije ICD-ova.
Uređaji za fiziološki monitoring i njihove elektrode za monitoring treba da budu postavljeni podalje od mesta za
hirurgiju gde će se koristiti Aquamantys System. Ne preporučuju se tipovi elektrode u obliku igle za upotrebu na
pacijentima koji se tretiraju sistemom Aquamantys System.
Pre korišćenja pročitajte sva upozorenja, mere opreza i uputstva isporučena uz Aquamantys Pump Generator.
Pre upotrebe pročitajte upozorenja, mere opreza i uputstva isporučena uz uređaje Aquamantys disposable
bipolar device. Ovaj priručnik ne sadrži specifična uputstva.
Uvek koristite najnižu postavku RF snage da biste postigli željeni hirurški efekat. Pedijatrijske primene i/ili
postupci obavljeni na malim anatomskim strukturama mogu zahtevati smanjene postavke snage. Što je viša
snaga i što se duže primenjuje, to je veća verovatnoća nenamernog termalnog oštećenja tkiva.
Preporučuje se odgovarajuća ventilacija elektrohirurškog dima upotrebom evakuatora dima ili pomoću drugih
sredstava.
Ne pokušavajte da menjate konfiguracije uređaja ili da zamenjujete komponente uređaja nestandardnim
delovima pošto oni mogu dovesti do smanjenih performansi uređaja, kvara na uređaju ili povrede pacijenta.
Mere opreza:
Potvrda pravilnih veza
Pre korišćenja bilo koje elektrohiruške opreme potvrdite sledeće:
Kabl za napajanje na uređaju Aquamantys disposable bipolar device je pravilno povezan na priključak na
uređaju Aquamantys na prednjem panelu uređaja Aquamantys Pump Generator.
Sve električne komponente su zategnute, čiste i suve.
Svi priključci za tečnosti su bezbedno pričvršćeni.
3-1
Strujni kablovi
Upozorenje:Da biste izbegli rizik od električnog udara, Aquamantys Pump Generator sme da bude povezan samo na
električnu mrežu sa zaštitnim uzemljenjem.
Mera opreza:
Nemojte namotavati strujne kablove oko metalnih objekata. To može indukovati struju koja može prouzrokovati
električne udare, požar ili povrede pacijenta ili hirurškog tima. Svi strujni kablovi moraju biti postavljeni na način
kojim se izbegava kontakt sa pacijentom ili drugim kablovima.
Servisiranje
Upozorenje:Opasnost of električnog udara Nemojte da skidate donji poklopac uređaja Pump Generator. Skidanje donjeg
poklopca poništava svaku garanciju. Obratite se ovlašćenom osoblju radi servisa.
Mera opreza:
Samo kvalifikovano osoblje sme da servisira Aquamantys Pump Generator prema smernicama vaše bolnice
za servisiranje kapitalne opreme. Medtronic Advanced Energy preporučuje da jedinica jednom godišnje prođe
proveru i da kvalifikovano osoblje obavi proveru funkcionalnosti.
Pre hirurške intervencije
Uređaji Aquamantys Disposable Bipolar Device su sterilni uređaji za jednokratnu upotrebu koji koriste RF
energiju i ispiranje fiziološkim rastvorom za hemostatsko zatvaranje i koagulaciju. Ovi uređaji su opremljeni
vrhom sa dve elektrode. Izlaz linije za fiziološki rastvor i električnog kabla je smešten na suprotnoj strani
drške u odnosu na dve elektrode. Drška je opremljena dugmetom za uključivanje/isključivanje koje
istovremeno aktivira RF snagu i protok fiziološkog rastvora. Sa uređajem se isporučuje linija za dovod
fiziološkog rastvora, koja se sastoji od cevi za pumpu i komore za kapanje. Električni utikač sa tri igle je
namenjen za uključivanje u Aquamantys Pump Generator.
Upozorenja:Opasnost od električnog udara Uverite se da je uređaj pravilno priključen.
Koristite najnižu moguću postavku za ostvarenje željenog delovanja na tkivo da biste izbegli prekomerno
tretiranje koje bi moglo izazvati otekline, tečnost, serom ili neželjenu nekrozu tkiva.
Pre upotrebe pročitajte upozorenja, mere opreza i uputstva isporučena uz uređaje
Aquamantys disposable bipolar device. Ovaj priručnik ne sadrži
specifična uputstva.
Mere opreza:
Pre svakog korišćenja pregledajte svaki uređaj i kabl da biste se uverili da na njima nema lomova, pukotina,
ogrebotina ili drugih oštećenja. Nepreduzimanjem ove mere opreza pacijenta ili hirurški tim možete izložiti
povredama ili električnom udaru.
Aquamantys Pump Generator
Upozorenja:Bezbednost pacijenta Koristite Aquamantys Pump Generator samo ako je uspešno obavljeno samotestiranje
kao što je opisano u odeljku pod nazivom „Podešavanje generatora.” Može doći do netačnih izlaza snage ako
jedinica radi pre završetka samotestiranja.
Opasnost od električnog udara Povežite strujni kabl uređaja Aquamantys Pump Generator direktno za
pravilno uzemljeni priključak koji pruža odgovarajući električni napon i struju.
Rizik od požara Nemojte koristiti produžne kablove.
Pre punjenja ili aktiviranja uređaja uvek zatvorite glavu pumpe. Pre nego što otvorite glavu pumpe, uvek
pričekajte da se rotor glave pumpe potpuno zaustavi. Ne pokušavajte stavljati segment cevi za pumpu uređaja
Aquamantys disposable bipolar device ili podešavati njegov položaj u glavi pumpe dok se rotor glave pumpe
okreće. Valjci pumpe bi mogli zahvatiti vaše prste ili delove odeće.
Mere opreza:
Nemojte stavljati opremu na uređaj Aquamantys Pump Generator ili postavljati generator na električnu opremu.
Na taj način možete blokirati pristup jedinici i onemogućiti pravilnu ventilaciju.
Obezbedite što je moguće veću razdaljinu između uređaja Aquamantys Pump Generator i druge elektronske
opreme (kao što su monitori). Aktivirani elektrohirurški generator može da izazove smetnje u njegovom radu.
3-2
Nefunkcionisanje uređaja Aquamantys Pump Generator može izazvati prekid u hirurškoj intervenciji. Rezervni
generator ili alternativne hemostatske tehnike bi uvek trebalo da budu dostupni.
Ako vaša institucija ili primenjivi propisi to zahtevaju, povežite ekvipotencijalnu papučicu generatora sa
uzemljenjem pomoću odgovarajućeg kabla.
Povežite glavni strujni kabl direktno za pravilno uzemljeni priključak koji pruža odgovarajući električni napon i
struju. U suprotnom, može doći do oštećenja proizvoda.
Potrebno je punjenje kako bi se izbeglo aktiviranje RF snage bez fiziološkog rastvora. Aquamantys disposable
bipolar device je napunjen kada fiziološki rastvor kaplje iz obe elektrode na uređaju. Ako ne napunite uređaj,
to može dovesti do aktiviranja RF snage bez fiziološkog rastvora. Aktiviranje bez fiziološkog rastvora može
prouzrokovati oštećenje elektroda na uređaju što dovodi do smanjenja hemostatske efikasnosti uređaja.
Tokom hirurške intervencije
Upozorenje:
Mera opreza:
Postavke snage za Aquamantys Pump Generator
Koristite najnižu moguću postavku za ostvarenje željenog delovanja na tkivo da biste izbegli prekomernu
obradu koja bi mogla izazvati otekline, tečnost, serom ili neželjenu nekrozu tkiva.
Nemojte utišavati ton aktiviranja na nečujan nivo. Ton aktiviranja upozorava hirurški tim kada je uređaj aktivan.
Uređaji Aquamantys Disposable Bipolar Device
Upozorenja:Kontakt aktivnih elektroda sa bilo kojim metalom će uveliko povećati protok struje i može dovesti do neželjenih,
katastrofalnih povreda u vidu opekotina.
Aktivne elektrode koje se privremeno ne koriste potrebno je čuvati na mestu izolovanom od pacijenta.
Kada ne koristite uređaj, uvek ga postavite na držač da biste izbegli nenamerno aktiviranje koje može izazvati
povrede pacijenta ili hirurškog tima.
Rizik od požara Nemojte postavljati uređaj blizu ili u kontaktu sa zapaljivim materijalima. Aktivirani
elektrohirurški uređaji mogu da izazovu požar.
Mere opreza:
Kada ne koristite uređaj, postavite ga u držač ili na čist, izuzetno vidljiv prostor koji ne dolazi u kontakt sa
pacijentom. Slučajan kontakt sa pacijentom može dovesti do opekotina.
Uređaji Aquamantys disposable bipolar device su namenjeni samo za korišćenje sa uređajem Aquamantys
Pump Generator. Korišćenje ovih uređaja sa drugim elektrohirurškim generatorima može dovesti do povrede
pacijenta ili hirurškog tima ili može da izazove oštećenje uređaja i/ili generatora.
Upotreba usisavanja isuviše blizu elektrodama dok je uređaj aktiviran može da ukloni fiziološki rastvor koji je
potreban za pravilno funkcionisanje uređaja i da dovede do aktiviranja uz nedovoljno fiziološkog rastvora, što
može da ošteti instrument.
Mera opreza:
Nemojte koristiti druge uređaje (koji nisu Aquamantys)
Aquamantys Pump Generator je namenjen za upotrebu samo sa uređajima Aquamantys disposable bipolar
device. Pogledajte uputstvo za upotrebu (IFU) isporučeno sa uređajem kako biste se uvereli da je naznačeno da
je uređaj kompatibilan sa uređajem Aquamantys Pump Generator. Spisak bipolarnih uređaja kompatibilnih
sa uređajem Aquamantys Pump Generator se nalazi i u katalogu proizvoda kompanije Medtronic Advanced
Energy. Korišćenje uređaja koji nisu Aquamantys može dovesti do povrede pacijenta ili hirurškog tima ili može
da izazove oštećenje uređaja i/ili uređaja Pump Generator.
Nakon hirurške intervencije
Upozorenje:Opasnost od električnog udara Pre čišćenja uvek isključite i iskopčajte Aquamantys Pump Generator.
Mera opreza:
Nemojte čistiti Aquamantys Pump Generator abrazivnim jedinjenjima za čišćenje ili dezinfekciju, rastvaračima
ili drugim materijalima koji bi mogli da ogrebu panele ili da oštete jedinicu. Koristite blagi rastvor za čišćenje ili
sredstvo za dezinfekciju sa vlažnom krpom.
3-3
Odeljak 4
Pre hirurške intervencije
Odeljak sadrži informacije o pripremi uređaja Aquamantys Pump Generator za hiruršku intervenciju.
Mere opreza:
Pre upotrebe pročitajte sva upozorenja, mere opreza i uputstva isporučena uz Aquamantys Pump Generator.
Pre upotrebe pročitajte uputstva, upozorenja i mere opreza isporučena uz uređaje Aquamantys disposable
bipolar device. Ovaj priručnik ne sadrži specifična uputstva.
Kratka uputstva za podešavanje
Ako ste upoznati sa uređajem Aquamantys Pump Generator, možete da sledite dolenavedena kratka
uputstva za podešavanje. Ove informacije su dostupne i u Kratkom vodiču za Aquamantys System
odštampanom na kaseti na izvlačenje koja se nalazi ispod prednjeg panela uređaja Pump Generator. Ako
niste upoznati sa postupkom podešavanja uređaja Aquamantys Pump Generator, detaljna uputstva o
podešavanju slede nakon ovog odeljka.
1.
Uverite se da je energetski prekidač za Aquamantys Pump Generator u isključenom položaju tako
što ćete pritisnuti donji deo energetskog prekidača označen sa „“. Priključite glavni strujni kabl u
priključak za strujni kabl na zadnjem panelu.
2.
Povežite glavni strujni kabl uređaja Aquamantys Pump Generator direktno za pravilno uzemljeni
priključak kako biste obezbedili odgovarajući električni napon i struju.
3. Uključite Aquamantys Pump Generator pritiskom na gornji deo energetskog prekidača označenog
sa „|“. Po pokretanju uređaja Pump Generator jedinica će obaviti automatsko samotestiranje. Tokom
samotestiranja sve svetleće diode na prednjem panelu će trenutno zasvetleti i čuće se zvučni ton
testa. Pre korišćenja jedinice sačekajte da se samotestiranje uspešno završi.
4.
Priključite Aquamantys disposable bipolar device na Aquamantys Pump Generator direktnim
umetanjem uređaja u utičnicu na prednjem panelu uređaja Pump Generator.
5.
Stavite segment cevi za pumpu uređaja Aquamantys device za dovod fiziološkog rastvora u glavu
pumpe, a zatim je zatvorite. Crni cevni priključak na segmentu cevi za pumpu treba da bude
postavljen sa leve strane glave pumpe, a beli cevni priključak zatim treba biti postavljen sa desne
strane glave pumpe.
6.
Primenom aseptične tehnike, skinite zaštitni poklopac sa šiljka komore za kapanje na kraju cevi za
dovod fiziološkog rastvora uređaja i priključite šiljak na kesu sa fiziološkim rastvorom (0,9% NaCl).
7.
Izaberite postavku RF snage korišćenjem dugmadi za postavke RF snage i displeja za RF snagu.
8.
Izaberite postavku brzine protoka fiziološkog rastvora pomoću dugmadi i displeja za postavke brzine
protoka fiziološkog rastvora.
9.
Pritisnite dugme „START PRIME“ (ZAPOČNI PUNJENJE). Indikator „Priming Underway“ (Punjenje u toku)
će svetleti tamno žuto kada je aktivirano punjenje, a zatim se isključiti (potamneti) nakon punjenja.
Sistem je sada spreman za upotrebu.
Podešavanje uređaja Aquamantys Pump Generator
Upozorenja:Opasnost od električnog udara Povežite strujni kabl uređaja Aquamantys Pump Generator za pravilno
uzemljeni priključak. Nemojte koristiti adaptere utikača.
Rizik od požara Nemojte koristiti produžne kablove.
Bezbednost pacijenta Koristite Aquamantys Pump Generator samo ako je obavljeno samotestiranje kao što
je opisano u odeljku „Podešavanje uređaja Aquamantys Pump Generator“ ovog uputstva. Upotreba jedinice pre
završetka samotestiranja može dovesti do neprecizne izlazne snage.
Pre punjenja ili aktiviranja uređaja uvek zatvorite glavu pumpe. Pre nego što otvorite glavu pumpe, uvek
pričekajte da se rotor glave pumpe potpuno zaustavi. Ne pokušavajte stavljati segment cevi za pumpu uređaja
Aquamantys device ili podešavati njegov položaj u glavi pumpe dok se rotor glave pumpe okreće. Valjci pumpe
bi mogli zahvatiti vaše prste ili delove odeće.
4-1
Mere opreza:
Nemojte stavljati opremu na uređaj Aquamantys Pump Generator ili postavljati uređaj na električnu opremu.
Takve konfiguracije su nestabilne i/ili ne omogućavaju pravilnu ventilaciju.
Obezbedite što je moguće veću razdaljinu između uređaja Aquamantys Pump Generator i druge elektronske opreme
(kao što su monitori). Kada je aktiviran, Aquamantys Pump Generator može da izazove smetnje na toj opremi.
Ako ne postavite Aquamantys Pump Generator na odgovarajući sto, kolica ili površinu, to može dovesti do
nestabilnosti i povećanog rizika od oštećenja uređaja Pump Generator usled oštećenja od udarca.
Nefunkcionisanje uređaja Aquamantys Pump Generator može izazvati prekid u hirurškoj intervenciji. Rezervni
generator ili alternativne hemostatske tehnike bi uvek trebalo da budu dostupni.
Nemojte utišavati ton aktiviranja na nečujan nivo. Ton aktiviranja upozorava hirurški tim kada je uređaj aktivan.
Ako to lokalni propisi zahtevaju, povežite Aquamantys Pump Generator sa bolničkim priključkom za
ujednačavanje pomoću kabla za izjednačavanje potencijala.
Povežite strujni kabl sa pravilno uzemljenim priključkom sa ispravnim naponom. U suprotnom može doći do
oštećenja proizvoda.
1.
Uverite se da je energetski prekidač za Aquamantys Pump Generator u isključenom položaju tako što
ćete pritisnuti donji deo energetskog prekidača označen sa „“.
2.
Postavite Aquamantys Pump Generator na kolica Aquamantys Cart. Ako nemate Aquamantys
Cart, postavite Aquamantys Pump Generator na ravnu i stabilnu površinu, kao što su sto ili druga
odgovarajuća platforma. Potražite procedure za vašu instituciju i primenjive propise.
3.
Obezbedite najmanje 15 cm prostora oko strana i gornjeg dela uređaja Aquamantys Pump Generator
zbog pristupa kontrolama, displejima i otvorima, kao i da biste obezbedili vazduh za vazdušno
hlađenje jedinice. Gornji deo, strane i zadnji panel uređaja Pump Generator mogu se zagrejati kada se
Aquamantys Pump Generator koristi na normalan način.
4.
Priključite glavni strujni kabl uređaja Aquamantys Pump Generator direktno u priključak za strujni kabl
na zadnjem panelu.
5.
Povežite glavni strujni kabl uređaja Aquamantys Pump Generator direktno za pravilno uzemljeni
priključak kako biste obezbedili odgovarajući električni napon i struju.
6. Uključite Aquamantys Pump Generator pritiskom na gornji deo energetskog prekidača označenog
sa „|“. Po pokretanju uređaja Pump Generator jedinica će obaviti automatsko samotestiranje. Pre
samotestiranja biće prikazana softverska verzija. Tokom samotestiranja sve svetleće diode na
prednjem panelu će trenutno zasvetleti i čuće se ton zvučnog testa.
7.
Nakon uspešnog završetka automatskog samotestiranja (nakon otprilike 6 sekundi) indikator RF snage
će prikazivati 20 vati.
8.
Ako automatsko samotestiranje ne bude uspešno završeno, oglasiće se alarm, izlaz RF snage će biti
onemogućen, a na indikatoru RF snage biće prikazan kod greške. Ako se pojavi kod greške, pogledajte
dolenavedene informacije ili odeljke 7 i 8 u ovom uputstvu za upotrebu.
9.
Ako je nakon samotestiranja na displeju naizmenično prikazano „HP-“ i „Err“, samotestiranje je izvršeno
tokom aktiviranja uređaja Aquamantys disposable bipolar device. Istovremeno aktiviranje uređaja
tokom samotestiranja sprečava pojavu zvučnih i vizuelnih indikatora samotestiranja. Ako se to desi,
otpustite dugme na uređaju.
10. Ako sve svetleće diode ne zasvetle ili ako se ton zvučnog testa ne čuje tokom automatskog
samotestiranja, isključite jedinicu, a zatim je ponovo uključite kako bi prošla kroz ciklus samotestiranja.
Ako to ne reši problem, nemojte pokušavati da koristite Aquamantys Pump Generator i pogledajte
odeljke 7 i 8 ovog uputstva za upotrebu.
4-2
Priprema za hiruršku intervenciju
Upozorenja:Opasnost od električnog udara Uverite se da je uređaj pravilno priključen i da metal nije izložen.
Pre svakog korišćenja pregledajte uređaj i kabl da biste se uverili da na njima nema lomova, pukotina,
ogrebotina ili drugih oštećenja. Nepreduzimanjem ove mere opreza pacijenta ili hirurški tim možete izložiti
povredama ili električnom udaru.
Mera opreza:
Koristite najnižu moguću postavku za ostvarenje željenog delovanja na tkivo da biste izbegli prekomerno
tretiranje koje bi moglo izazvati otekline, tečnost, serom ili neželjenu nekrozu tkiva.
Pre upotrebe pročitajte uputstva, upozorenja i mere opreza isporučena uz elektrohirurški uređaj. Ovaj priručnik
ne sadrži specifična uputstva.
Povezivanje uređaja Aquamantys Disposable Bipolar Device na
Aquamantys Pump Generator
1.
Pripremite Aquamantys disposable bipolar device za korišćenje tokom postupka. Pogledajte uputstvo
za upotrebu isporučeno sa uređajem.
2.
Priključite Aquamantys disposable bipolar device na Aquamantys Pump Generator tako što ćete
utikač uređaja direktno uključiti u utičnicu sa prednje strane uređaja Pump Generator (slika 4-1).
Slika 4-1. Postavite utikač uređaja u Aquamantys Pump Generator
4-3
Stavljanje segmenta cevi za pumpu uređaja Aquamantys
Disposable Bipolar Device u glavu pumpe na uređaju
Aquamantys Pump Generator
Upozorenje:Pre punjenja ili aktiviranja uređaja uvek zatvorite glavu pumpe. Pre nego što otvorite glavu pumpe, uvek
pričekajte da se rotor glave pumpe potpuno zaustavi. Ne pokušavajte stavljati segment cevi za pumpu uređaja
Aquamantys disposable bipolar device ili podešavati njegov položaj u glavi pumpe dok se rotor glave pumpe
okreće. Valjci pumpe bi mogli zahvatiti vaše prste ili delove odeće.
Cev za dovod fiziološkog rastvora uređaja Aquamantys disposable bipolar device obuhvataju poseban
segment cevi za pumpu namenjen za rad sa glavom pumpe uređaja Aquamantys Pump Generator.
Segment cevi za pumpu za dovod fiziološkog rastvora se nalazi između crnog i belog cevnog priključka.
Glava pumpe se nalazi sa desne strane uređaja Aquamantys Pump Generator, gledano spreda. Prilikom
stavljanja segmenta cevi za pumpu uređaja Aquamantys disposable bipolar device u glavu pumpe najbolje
je da stojite licem okrenutim prema desnoj strani uređaja.
1.
Da biste otvorili glavu pumpe, upotrebite polugu sa crnom drškom, koja se nalazi sa desne strane glave
pumpe (slika 4-2). Okrenite polugu sa crnom drškom za 180° (stepeni) u smeru suprotnom od kretanja
kazaljke na satu, sa desne na levu stranu glave pumpe. Time će se podići gornji deo glave pumpe.
2.
Segment cevi za pumpu za dovod fiziološkog rastvora uređaja Aquamantys disposable bipolar device
stavite u glavu pumpe tako da crni cevni priključak bude postavljen sa leve strane glave pumpe (tj. u
položaj najbliži prednjem panelu uređaja Aquamantys Pump Generator). Beli cevni priključak treba
biti postavljen sa desne strane glave pumpe (slika 4-3).
Slika 4-2. Podizanje glave pumpe
4-4
Slika 4-3. Postavljanje segmenta cevi za pumpu za dovod fiziološkog rastvora
u glavu pumpe
Beli trougao na oznaci na glavi pumpe
označava na kojoj strani pumpe beli
priključak na segmentu cevi za pumpu
treba da bude postavljen
Crni trougao na oznaci na glavi pumpe
označava na kojoj strani pumpe crni
priključak na segmentu cevi za pumpu
treba da bude postavljen
Beli priključak sa
desne strane glave pumpe
Crni priključak sa leve
strane glave pumpe
3.
Glavu pumpe zatvorite pomoću poluge sa crnom drškom. Okrenite polugu sa crnom drškom za
180° (stepeni) u smeru kretanja kazaljke na satu, sa leve na desnu stranu glave pumpe.
Time će se spustiti gornji deo glave pumpe (slika 4-4).
Upozorenje:
Pre postavljanja segmenta cevi za pumpu u glavu pumpe segment za dovod fiziološkog rastvora nemojte
odvojiti od kabla uređaja. Ako biste prvo odvojili cev, povećala bi se mogućnost za stavljanje segmenta
cevi za pumpu u obrnuti položaj.
Slika 4-4. Spuštanje glave pumpe
4. Na mestima gde cevi ulaze i izlaze iz glave pumpe, na gornjem (pokretljivom) delu glave pumpe
nalaze se crni prorezi cevnih vođica. Uverite se da je segment cevi za pumpu za dovod fiziološkog
rastvora pravilno poravnat u glavi pumpe tako što ćete pregledati mesta na kojima cevi ulaze i izlaze
iz glave pumpe. Segment cevi za pumpu mora biti postavljen u centralni položaj u prorezu obe cevne
vođice, pri čemu cevi ne smeju biti prignječene. To je prikazano na slici 4-5.
4-5
Slika 4-5. Pravilno poravnanje segmenta za pumpu cevi za dovod fiziološkog rastvora
u levim i desnim prorezima cevnih vođica
Uverite se da je segment cevi za pumpu
poravnat u centru proreza cevnih vođica
(obrnuto „v“) gde ulazi i izlazi iz glave pumpe
Postavljanje kese sa fiziološkim rastvorom
1. Obesite kesu sa fiziološkim rastvorom (0,9% NaCl) na Aquamantys Cart I.V. stalak ili drugi I.V. nosač,
koji mora biti postavljen blizu uređaja Aquamantys Pump Generator.
2.
Skinite zaštitni poklopac sa šiljka komore za kapanje na kraju cevi za dovod fiziološkog rastvora uređaja.
3.
Primenom aseptične tehnike priključite šiljak na kesu sa fiziološkim rastvorom (0,9% NaCl).
4.
Pritisnite komoru za kapanje jedanput ili dvaput da biste je napunili na nivo od najmanje jedne
trećine. To je prikazano na slici 4-6 u nastavku.
Slika 4-6. Postavljanje kese sa fiziološkim rastvorom
4-6
Punjenje uređaja Aquamantys Disposable Bipolar Device
1. Pritisnite dugme „START PRIME“ (Započni punjenje) kao što je prikazano na slici 4-7. Na taj način
započinjete punjenje uređaja Aquamantys disposable bipolar device fiziološkim rastvorom.
Pumpa će raditi tokom prethodno podešenog vremenskog perioda za punjenje uređaja Aquamantys
device. U poređenju sa normalnom upotrebom, brzina glave pumpe se ubrzava tokom ciklusa punjenja.
Aquamantys device je napunjen kada fiziološki rastvor kaplje iz obe elektrode na uređaju. Nakon
dovršenja ciklusa punjenja pumpa će se automatski isključiti.
Indikator „Priming Underway“ (Punjenje u toku) će svetleti tamno žuto kada je aktivirano punjenje, a
zatim se isključiti (potamneti) nakon završetka ciklusa punjenja.
Slika 4-7. Započinjanje punjenja uređaja Aquamantys Disposable Bipolar Device
Upozorenja: Uvek postavite uređaj u držač ili iznad odgovarajuće posude kako bi se sakupio fiziološki rastvor koji izlazi iz
elektroda nakon procedure punjenja. Ako se višak fiziološkog rastvora ne sakupi, fiziološki rastvor bi mogao da
kaplje na pacijenta, na pacijentove pokrivke, hirurške instrumente ili druge površine u operacionoj sali.
Nedovoljan protok fiziološkog rastvora iz obe elektrode može dovesti do nedovoljnog delovanja na tkivo i može
oštetiti elektrode tokom aktiviranja uređaja. Budite oprezni kako biste izbegli sledeće uslove koji mogu dovesti
do nedovoljnog protoka fiziološkog rastvora iz uređaja:
•
Segment cevi za pumpu za dovod fiziološkog rastvora nije pravilno postavljen u glavu pumpe:
- Postavljen je u pogrešnom smeru. Crni cevni priključak treba da se nalazi sa leve strane glave pumpe (tj. u
položaju najbližem prednjem panelu uređaja Aquamantys Pump Generator).
- Segment cevi za pumpu je prignječen. Cev nije poravnata u centru proreza cevnih vođica.
- Gornji deo glave pumpe nije potpuno spušten na segment cevi za pumpu za dovod fiziološkog rastvora.
Gornji deo glave pumpe mora biti potpuno spušten (crnu polugu treba okrenuti do kraja nadesno), tako
da se obezbedi pravilna interakcija glave pumpe i segmenta za dovod fiziološkog rastvora.
- Segment cevi za pumpu uopšte nije stavljen u glavu pumpe.
Punjenje nije dovršeno:
4-7
•
- Nije pritisnuto dugme „START PRIME“ (ZAPOČNI PUNJENJE).
- Dugme „START PRIME“ (ZAPOČNI PUNJENJE) je pritisnuto pre nego što je priključena kesa sa fiziološkim
rastvorom.
- Dugme „START PRIME“ (ZAPOČNI PUNJENJE) je pritisnuto još jedanput pre nego što je završen ciklus
punjenja.
Dugme „START PRIME“ (ZAPOČNI PUNJENJE) aktivira i deaktivira vremenski ciklus punjenja. Ako pritisnete ovo
dugme po drugi put, time će se odmah zaustaviti ciklus punjenja. Ako ga pritisnete po treći put, time će se tajmer
vratiti na početnu vrednost i ciklus punjenja ponovo će se pokrenuti ispočetka.
Pritiskanje dugmeta „START PRIME“ (ZAPOČNI PUNJENJE) više od jedanput imaće za posledicu dovod dodatne
količine fiziološkog rastvora u uređaj. Uvek postavite uređaj u držač ili iznad odgovarajuće posude da bi se
sakupio fiziološki rastvor koji izlazi iz elektroda nakon procedure punjenja.
Držite prste van domašaja prilikom spuštanja glave pumpe da biste izbegli prignječenje prstiju na segment cevi
za pumpu.
Podešavanje postavke RF snage
Upozorenje:Koristite najnižu moguću postavku za ostvarenje željenog delovanja na tkivo da biste izbegli prekomerno
tretiranje koje bi moglo izazvati otekline, tečnost, serom ili neželjenu nekrozu tkiva.
1.
Podesite RF snagu (prikazano na slici 4-8):
•
Da biste povećali RF snagu, pritisnite dugme .
•
Da biste smanjili RF snagu, pritisnite dugme .
RF snaga se menja u pomacima od 5 vati u opsegu od 20 do 100 vati i u pomacima od 10 vati u opsegu od
100 do 200 vati. Ako se bilo koje dugme drži pritisnuto, postavka će se polako menjati, a zatim brže. Kada se
prikaže željena postavka RF snage, otpustite dugme. Ton alarma će se oglasiti kada snaga dostigne 200 vati,
a zatim se spušta do 20 vati.
Pri aktiviranju uređaja Aquamantys disposable bipolar device prilagođavanje postavke RF snage nije moguće.
Slika 4-8. Podešavanje postavke RF snage
4-8
Prilagođavanje brzine protoka fiziološkog rastvora
1. Podesite postavku brzine protoka fiziološkog rastvora tako što ćete pritisnuti dugme pored željene
brzine protoka. To je prikazano na slici 4-9. Opcije brzine protoka uključuju:
•
Visoka brzina protoka fiziološkog rastvora •
Srednja brzina protoka fiziološkog rastvora Medium (Srednja)
•
Niska brzina protoka fiziološkog rastvora High (Visoka)
Low (Niska)
Slika 4-9. Podešavanje brzine protoka fiziološkog rastvora
Za svaku postavku RF snage unapred su postavljene tri moguće postavke brzine protoka fiziološkog
rastvora. Detaljnije informacije o brzinama protoka fiziološkog rastvora za svaku postavku RF snage
pogledajte na slici A-3 na stranici A-8.
Pri aktiviranju uređaja Aquamantys disposable bipolar device prilagođavanje postavke brzine protoka
fiziološkog rastvora nije moguće.
Ako postavku brzine protoka ne izaberete ručno, podrazumevana postavka biće srednja postavka.
Indikator pored izabrane brzine protoka biće osvetljen tamno žutom bojom kako bi označio trenutnu
postavku brzine protoka.
4-9
Odeljak 5
Tokom hirurške intervencije
Ovaj odeljak sadrži informacije o sledećem:
•
Provera veze uređaja Aquamantys Disposable Bipolar Device
•
Promena postavke RF snage
•
Promena postavke brzine protoka fiziološkog rastvora
•
Aktiviranje uređaja Aquamantys Disposable Bipolar Device
•
Podešavanje jačine zvuka tona aktiviranja RF snage
•
Reagovanje na alarme
Upozorenja:
Nemojte neprekidno aktivirati Aquamantys System u dužem vremenskom periodu. Dugotrajno aktiviranje može
dovesti do pregrevanja generatora pumpe i povećati rizik od kvara uređaja ili požara.
Nemojte koristiti Aquamantys disposable bipolar device u potopljenom okruženju (npr. u uslovima artroskopske
hirurške intervencije). Upotreba u potopljenom okruženju može dovesti do pregrevanja generatora pumpe i
povećati rizik od kvara uređaja ili požara.
Aktivirajte Aquamantys disposable bipolar device samo na tkivu predviđenom za tretiranje. Aktiviranje na drugom
području može dovesti vrući fiziološki rastvor u kontakt sa tkivom koje nije namenjeno za tretiranje, ili fiziološki
rastvor može da kaplje na pacijenta, na pacijentove pokrivke, osoblje bolnice ili površine u operacionoj sali.
Budite oprezni kako biste sprečili nenamerno aktiviranje uređaja Aquamantys disposable bipolar device tokom
procedure. Nenamerno aktiviranje može prouzrokovati povrede pacijenta ili hirurškog tima.
Pre korišćenja pročitajte sva upozorenja, mere opreza i uputstva isporučena uz ovaj Aquamantys Pump Generator.
Mere opreza: Pre upotrebe pročitajte upozorenja, mere opreza i uputstva isporučena uz uređaje Aquamantys disposable
bipolar device. Ovaj priručnik ne sadrži specifična uputstva.
Upozorenja: Mera opreza:
Provera veze uređaja Aquamantys Disposable Bipolar Device
Nemojte namotavati kablove uređaja oko metalnih objekata. To može indukovati struju koja može
prouzrokovati električne udare, požar ili povrede pacijenta ili hirurškog tima.
Pre svakog korišćenja pregledajte uređaj Aquamantys disposable bipolar device i kabl da biste se uverili da na
njima nema lomova, pukotina, ogrebotina ili drugih oštećenja. Nepreduzimanjem ove mere opreza pacijenta ili
hirurški tim možete izložiti povredama ili električnom udaru.
Potvrdite da je Aquamantys disposable bipolar device pravilno priključen na Aquamantys Pump Generator.
Najviše jedan uređaj sme biti priključen u bilo kom trenutku.
Upozorenja: Promena postavke RF snage
Koristite najnižu moguću postavku za ostvarenje željenog delovanja na tkivo da biste izbegli prekomernu
obradu, koja bi mogla izazvati otekline, tečnost, serom ili neželjenu nekrozu tkiva.
Pre svakog korišćenja pregledajte uređaj i kabl da biste se uverili da na njima nema lomova, pukotina,
ogrebotina ili drugih oštećenja. Nepreduzimanjem ove mere opreza pacijenta ili hirurški tim možete izložiti
povredama ili električnom udaru.
Da biste povećali RF snagu, pritisnite dugme .
Da biste smanjili RF snagu, pritisnite dugme .
5-1
Postavka RF snage se menja u pomacima od 5 vati u opsegu od 20 do 100 vati, kao i u pomacima od 10 vati
u opsegu od 100 do 200 vati. Ako se bilo koje dugme drži pritisnuto, postavka će se polako menjati, a zatim
brže. Kada se prikaže željena postavka RF snage, otpustite dugme. Ton alarma će se oglasiti kada snaga
dostigne 200 vati, a zatim se spušta do 20 vati.
Pri aktiviranju uređaja Aquamantys disposable bipolar device prilagođavanje postavke RF snage nije moguće.
Mera opreza:
Promena postavke brzine protoka fiziološkog rastvora
U poređenju sa srednjom ili visokom brzinom protoka, upotreba postavke niske brzine protoka pri visokoj snazi
može dovesti do većeg stvaranja pare kod elektroda, što može prouzrokovati oštećenje elektroda ili smanjiti
hemostatsku efikasnost uređaja.
Podesite postavku brzine protoka fiziološkog rastvora tako što ćete pritisnuti dugme pored željene brzine
protoka. Opcije brzine protoka uključuju:
•
Visoka brzina protoka fiziološkog rastvora High (Visoka) •
Srednja brzina protoka fiziološkog rastvora Medium (Srednja) •
Niska brzina protoka fiziološkog rastvora Low (Niska) Za svaku postavku snage unapred su postavljene tri moguće postavke brzine protoka fiziološkog rastvora.
Detaljnije informacije o brzinama protoka fiziološkog rastvora za svaku postavku snage pogledajte na
slici A-3 na stranici A-8.
Pri aktiviranju uređaja Aquamantys disposable bipolar device prilagođavanje postavke brzine protoka
fiziološkog rastvora nije moguće.
Indikator pored izabrane brzine protoka biće osvetljen tamnožutom bojom kako bi označio trenutnu
postavku brzine protoka.
Aktiviranje uređaja Aquamantys System
Upozorenje:Nemojte aktivirati Aquamantys disposable bipolar device kada elektrode nisu u kontaktu sa tkivom koje se
tretira. Aktiviranje bez kontakta sa tkivom može dovesti do nenamernog oštećenja tkiva ili povrede korisnika
zbog kontakta sa vrućim fiziološkim rastvorom.
1.
Pritisnite dugme za aktiviranje na dršci uređaja Aquamantys disposable bipolar device da biste
istovremeno aktivirali RF snagu i protok fiziološkog rastvora iz uređaja.
2.
Otpustite dugme za aktiviranje na dršci uređaja Aquamantys disposable bipolar device da biste
istovremeno isključili RF snagu i protok fiziološkog rastvora iz uređaja.
Pritiskom na dugme za aktiviranje na uređaju Aquamantys disposable bipolar device aktiviraće se
Aquamantys Pump Generator. Indikator aktiviranja RF snage će svetleti plavom bojom, a neprekidan ton RF
aktiviranja će se oglasiti kako bi označio prisustvo izlaza RF snage.
Pri postavkama maksimalnog izlaza (200 vati) i uslovima nominalnog opterećenja (100 oma), uređajem
Aquamantys Pump Generator može bezbedno da se rukuje sa vremenima aktivacije od 40 sekundi
uključeno, 80 sekundi isključeno, u trajanju od 1 sata. Sa smanjenim postavkama snage, moguće je duže
aktivirati jedinicu bez stvaranja prekomernih unutrašnjih temperatura.
5-2
Mera opreza:
Podešavanje jačine zvuka tona aktiviranja
Nemojte utišavati ton aktiviranja na nečujan nivo. Ton aktiviranja upozorava hirurški tim kada je uređaj aktivan.
Da biste promenili jačinu zvuka tona aktiviranja RF snage, okrenite dugme za kontrolu jačine zvuka na
zadnjem panelu uređaja Aquamantys Pump Generator:
•
Da biste povećali jačinu zvuka tona aktiviranja RF snage, okrenite dugme u smeru kretanja kazaljki na satu.
•
Da biste smanjili jačinu zvuka tona aktiviranja RF snage, okrenite dugme suprotno od smera kretanja
kazaljki na satu.
•
Generator pumpe sprečava da ovaj ton bude potpuno utišan.
Reagovanje na alarme
Kada Aquamantys Pump Generator oseti kvar, oglasiće se serija tonova alarma, a RF snaga će biti
onemogućena. Dodatno, indikator RF snage će prikazivati „Err“ i naizmenično će treptati sa posebnim
brojem ili brojevima koda greške.
1.
Isključite Aquamantys Pump Generator pritiskom na donji deo energetskog
prekidača označenog sa „“.
2.
Nakon 10 sekundi uključite jedinicu pritiskom na gornji deo energetskog prekidača
označenog sa „ | “ i potvrdite da je samotestiranje uspešno završeno. Tokom samotestiranja
sve svetleće diode na prednjem panelu će trenutno zasvetleti i čuće se zvučni ton testa.
Nakon uspešnog završetka automatskog samotestiranja (nakon otprilike 6 sekundi) indikator aktiviranja RF
snage će zasvetleti, a indikator RF snage će prikazivati 20 vati.
Ako automatsko samotestiranje ne bude uspešno završeno, oglasiće se alarm, izlaz RF snage će biti
onemogućen, a na indikatoru RF snage biće prikazan kod greške. Ne pokušavajte da koristite generator
pumpe i pogledajte odeljak 8 u ovom uputstvu.
Ako je nakon samotestiranja na displeju naizmenično prikazano „HP-“ i „Err“, samotestiranje je izvršeno
tokom aktiviranja uređaja Aquamantys disposable bipolar device. Istovremeno aktiviranje uređaja tokom
samotestiranja sprečava pojavu zvučnih i vizuelnih indikatora samotestiranja. Ako se to desi, otpustite
dugme na uređaju.
Ako sve svetleće diode ne zasvetle ili ako se ton zvučnog testa ne čuje tokom automatskog samotestiranja,
isključite jedinicu, a zatim je ponovo uključite kako bi prošla kroz ciklus samotestiranja. Ako to ne reši
problem, nemojte pokušavati da koristite Aquamantys Pump Generator i pogledajte odeljak 8 ovog uputstva.
Ako ne možete da popravite kvar, koristite rezervni generator ili tradicionalne hemostatske tehnike da
biste završili hirurški postupak. Za dalju pomoć obratite se Odeljenju za biomedicinski inženjering ili
predstavniku službe za korisnike kompanije Medtronic Advanced Energy na 866.777.9400.
5-3
Odeljak 6
Nakon hirurške intervencije
Ovaj odeljak sadrži informacije o sledećem:
•
Odlaganje uređaja Aquamantys Bipolar Device
•
Priprema uređaja Aquamantys Pump Generator za ponovnu upotrebu
•
Transport i skladištenje uređaja Aquamantys Pump Generator
Odlaganje uređaja Aquamantys Bipolar Device
1.
Isključite Aquamantys Pump Generator pritiskom na donji deo energetskog prekidača označenog
sa „“.
2.
Čvrsto vežite cevi za dovod fiziološkog rastvora u čvor između komore za kapanje i segmenta pumpe.
3.
Otvorite glavu pumpe i izvadite segment cevi za pumpu za dovod fiziološkog rastvora uređaja
Aquamantys disposable bipolar device.
4.
Skinite korišćenu kesu sa fiziološkim rastvorom sa I.V. stalka.
5.
Odvojite Aquamantys disposable bipolar device sa generatora pumpe.
6.
Aquamantys device i korišćenu kesu sa fiziološkim rastvorom odložite u skladu sa procedurama
vaše ustanove.
Mera opreza:
Nakon upotrebe Aquamantys disposable bipolar device i kesa sa fiziološkim rastvorom će sadržavati
neiskorišćeni fiziološki rastvor. Preduzmite mere opreza da biste sprečili isticanje neiskorišćenog fiziološkog
rastvora na površine u operacionoj sali, tako što ćete dršku uređaja staviti u posudu za prikupljanje otpada pre
nego što otvorite glavu pumpe i uklonite segment cevi za pumpu uređaja.
Priprema uređaja Aquamantys Pump Generator za ponovnu upotrebu
Upozorenje:Opasnost od električnog udara Pre čišćenja uvek isključite i iskopčajte jedinicu.
Mera opreza:
Nemojte čistiti jedinicu abrazivnim jedinjenjima za čišćenje ili dezinfekciju, rastvaračima ili drugim materijalima
koji bi mogli da ogrebu panele ili da oštete jedinicu.
1.
Isključite Aquamantys Pump Generator pritiskom na donji deo energetskog prekidača označenog
sa „“.
2.
Iskopčajte glavni strujni kabl iz zidne utičnice i otvora na uređaju Pump Generator.
3.
Temeljno prebrišite sve površine jedinice i strujnog kabla vlažnom krpom koristeći blagi rastvor za
čišćenje ili sredstvo za dezinfekciju. Sledite procedure koje je odobrila vaša institucija ili koristite
proverenu proceduru za kontrolu infekcije. Nemojte dozvoljavati da tečnosti dospeju u kućište.
Jedinicu nije dozvoljeno sterilizovati.
Transport i skladištenje uređaja Aquamantys Pump Generator
Prilikom transporta uređaja Aquamantys Pump Generator pre i nakon upotrebe treba voditi računa kako bi
se sprečila oštećenja jedinice udarcima. Jedinicu bi trebalo transportovati na kolicima Aquamantys Cart ili
odgovarajućoj alternativi. Potražite procedure za vašu instituciju i primenjive propise.
Ako se jedinica skladišti na temperaturama izvan njenog normalnog radnog opsega od 50° do 104° F
(10° do 40° C), pre upotrebe omogućite njenu stabilizaciju na sobnoj temperaturi.
Jedinicu je moguće skladištiti na neograničeni rok. Međutim, ako je skladištite duže od godinu dana,
morate obavljati određene postupke provere, uključujući proveru funkcionisanja pre upotrebe. Pogledajte
odeljak 10 ovog uputstva.
Nemojte skladištiti Aquamantys Pump Generator postavljajući ga na bok ili na kraj. To može dovesti do
oštećenja jedinice.
6-1
Mera opreza:
Nemojte odlagati u otpad. Odlaganje elektronske opreme treba da sprovede na odgovarajući način
sertifikovana kompanija za odlaganje otpada.
Odeljak 7
Rešavanje problema
Ovaj odeljak sadrži informacije o sledećem:
•
Opšte smernice za rešavanje problema
•
Rešavanje problema sa kvarovima
•
Reagovanje na alarme
Opšte smernice za rešavanje problema
Ako dođe do kvara uređaja Aquamantys Pump Generator, prvo proverite očigledna stanja koja su
mogla da izazovu problem:
•
Proverite jedinicu u odnosu na vidljive znakove fizičkog oštećenja.
•
Uverite se da je fioka sa osiguračima dobro zatvorena.
•
Proverite da li su svi kablovi pravilno povezani i spojeni.
7-1
Rešavanje problema sa kvarovima
Ako rešenje nije odmah vidljivo, koristite donju tabelu kao pomoć u identifikaciji i ispravljanju
određenih kvarova. Ako rešite kvar, proverite da li će jedinica da obavi samotestiranje kao što
je opisano u odeljku 4.
Tabela 7-1. Rešavanje problema
Situacija
Mogući uzrok
Rešenje
Nema struje
Nema strujnog kabla.
Koristite strujni kabl koji je isporučen sa uređajem
Aquamantys Pump Generator ili kontaktirajte službu
za korisnike kompanije Medtronic Advanced Energy
da biste nabavili novi strujni kabl.
Korišćen pogrešan strujni kabl.
Koristite strujni kabl koji je isporučen sa uređajem
Aquamantys Pump Generator ili kontaktirajte službu
za korisnike kompanije Medtronic Advanced Energy
da biste nabavili novi strujni kabl.
Neispravna zidna utičnica.
Stavite strujni kabl u ispravnu zidnu utičnicu.
Fioka sa osiguračima je otvorena ili su osigurači
pregoreli.
Zatvorite fioku sa osiguračima. Zamenite pregoreli ili
pregorele osigurače. Pogledajte odeljak 10.
Pogrešan osigurač.
Koristite osigurač koji je naveden na listi u odeljku
10 ovog uputstva. Pravilan osigurač je naveden i na
spisku na zadnjem panelu jedinice.
Jedinica nije uključena.
Uključite jedinicu pomoću energetskog prekidača koji
se nalazi na prednjem panelu jedinice.
Utikač uređaja je nedovoljno umetnut u otvor.
Uverite se da je Aquamantys disposable bipolar device u
potpunosti umetnut u otvor za utikač uređaja.
Strujni kabl je nedovoljno umetnut u jedinicu ili u zidni
priključak.
Uverite se da je strujni kabl potpuno umetnut u zadnji
deo jedinice i u zidni priključak.
Oštećen strujni kabl uređaja Aquamantys Pump
Generator.
Obratite se službi za korisnike kompanije Medtronic
Advanced Energy da biste nabavili novi strujni kabl.
Oštećen strujni kabl uređaja Aquamantys disposable
bipolar device.
Ne koristite uređaj. Vratite uređaj kompaniji Medtronic
Advanced Energy i upotrebite novi uređaj.
Segment cevi za pumpu nije pravilno postavljen u
glavu pumpe.
Uklonite segment cevi za pumpu iz glave pumpe i
pravilno ga ponovo stavite kao što je naznačeno u
uputstvu za upotrebu.
Kesa sa fiziološkim rastvorom je postavljena sa strane
ili obrnuto.
Uverite se da je kesa sa fiziološkim rastvorom
postavljena sa pravom stranom okrenutom nagore.
Glava pumpe nije zatvorena.
Pre upotrebe zatvorite glavu pumpe.
Nema izvora fiziološkog rastvora.
Osigurajte da šiljak i set cevi uređaja budu pravilno
postavljeni u I.V. kesu od 250 ml ili veću sa rastvorom
natrijum-hlorida (0,9% NaCI).
Ciklus punjenja nije dovršen.
Pritisnite dugme „START PRIME“ (ZAPOČNI PUNJENJE)
jednom i uverite se da se ciklus punjenja završio i da
fiziološki rastvor kaplje sa obe elektrode na uređaju.
Dugme za punjenje na jedinici je pritisnuto pre nego
što je priključena kesa sa fiziološkim rastvorom.
Pritisnite dugme „START PRIME“ (ZAPOČNI PUNJENJE)
jednom i uverite se da se ciklus punjenja završio i da
fiziološki rastvor kaplje sa obe elektrode na uređaju.
Neadekvatan dovod fiziološkog rastvora.
Zamenite upotrebljenu kesu sa rastvorom natrijumhlorida (0,9% NaCI) novom kesom.
Nema fiziološkog
rastvora kada je
uređaj aktiviran
7-2
Situacija
Mogući uzrok
Rešenje
Nema fiziološkog
rastvora kada je
uređaj aktiviran
(nastavak)
Segment cevi za pumpu je postavljen u obrnutom
smeru.
Uverite se da je crni priključak na segmentu cevi za
pumpu na uređaju Aquamantys disposable bipolar
device orijentisan na levu stranu glave pumpe i da je
beli priključak sa desne strane glave pumpe kada se
postavi segment cevi za pumpu.
Linija za fiziološki rastvor je iskrivljena/stisnuta/
okluzovana.
Uverite se da je segment cevi za pumpu uređaja
Aquamantys disposable bipolar device pravilno
poravnat u glavi pumpe. Uverite se da oprema u
operacionoj sali, instrumenti ili osoblje nisu iskrivili,
stisnuli ili okluzovali liniju za fiziološki rastvor.
Uređaj koji nije Aquamantys bipolar device je povezan
sa generatorom pumpe.
Uverite se da je na generator pumpe povezan
Aquamantys uređaj (na strani uređaja se nalazi
Aquamantys logotip). Ako koristite pogrešan uređaj,
uklonite ga i koristite pravilan Aquamantys disposable
bipolar device.
Svi otvori za fiziološki rastvor u nekoj od elektroda
uređaja Aquamantys disposable bipolar device su
začepljeni tkivom ili koagulisanom krvlju.
Očistite gazom elektrode na uređaju. Uverite se da ste
preduzeli mere opreza kako biste izbegli nenamernu
aktivaciju uređaja prilikom čišćenja elektroda na uređaju.
Ako to ne reši problem, prekinite sa korišćenjem uređaja
i vratite ga kompaniji Medtronic Advanced Energy i
koristite novi uređaj.
Pumpa uređaja Aquamantys disposable bipolar device
je zaglavljena priključkom segmenta cevi za pumpu
koji je slučajno ušao u glavu pumpe.
Uverite se da je segment cevi za pumpu poravnat u
centru proreza cevnih vođica (obrnuto „v“) gde ulazi i
izlazi iz glave pumpe.
Izvor normalnog fiziološkog rastvora je staklena boca
bez ventila.
Otvorite poklopac ventila na komori za kapanje
uređaja Aquamantys disposable bipolar device.
Segment cevi za pumpu nije pravilno postavljen u
glavu pumpe.
Uklonite segment cevi za pumpu iz glave pumpe i
pravilno ga ponovo stavite kao što je naznačeno u
uputstvu za upotrebu.
Visina kese sa fiziološkim rastvorom je ispod nivoa
glave pumpe.
Uverite se da je kesa sa fiziološkim rastvorom
postavljena na visinu iznad nivoa glave pumpe.
Cev za dovod fiziološkog rastvora stavljena u glavu
pumpe umesto u segment cevi za pumpu.
Uverite se da je crni priključak na segmentu cevi za
pumpu na uređaju Aquamantys disposable bipolar
device orijentisan na levu stranu glave pumpe i da je
beli priključak sa desne strane glave pumpe kada se
postavi segment cevi za pumpu.
Mehurići vazduha u liniji usled nepravilne tehnike
punjenja.
Pritisnite dugme „START PRIME“ (ZAPOČNI PUNJENJE)
jednom da biste ponovo napunili uređaj kako biste
uklonili mehuriće vazduha.
Linija za fiziološki rastvor je iskrivljena ili stisnuta.
Uverite se da je segment cevi za pumpu uređaja
Aquamantys disposable bipolar device pravilno
poravnat u glavi pumpe. Uverite se da oprema u
operacionoj sali, instrumenti ili osoblje nisu iskrivili,
stisnuli ili okluzovali liniju za fiziološki rastvor.
Korišćen nepravilan uređaj za jednokratnu upotrebu
(koji nije Aquamantys).
Uverite se da je na generator pumpe povezan
Aquamantys uređaj (na strani uređaja se nalazi
Aquamantys logotip). Ako koristite pogrešan uređaj,
uklonite ga i koristite pravilan Aquamantys disposable
bipolar device.
Jedan ili više otvora za fiziološki rastvor u nekoj od
elektroda uređaja Aquamantys disposable bipolar
device su začepljeni tkivom ili koagulisanom krvlju.
Očistite gazom elektrode na uređaju. Uverite se da ste
preduzeli mere opreza kako biste izbegli nenamernu
aktivaciju uređaja prilikom čišćenja elektrode na
uređaju. Ako to ne reši problem, vratite uređaj
kompaniji Medtronic Advanced Energy i koristite novi
uređaj.
Segment cevi za pumpu uređaja Aquamantys
disposable bipolar device nije stavljen u glavu pumpe.
Stavite segment cevi za pumpu u glavu pumpe kao što
je prikazano u uputstvu za upotrebu.
Nepravilan protok
fiziološkog rastvora
kada je aktiviran
uređaj
7-3
Situacija
Mogući uzrok
Rešenje
Generator ne radi
Generator pumpe je oštećen.
Za pomoć obratite se Odeljenju za biomedicinski
inženjering ili predstavniku kompanije Medtronic
Advanced Energy. Ukoliko popravke ne mogu biti
obavljene pre planiranog hirurškog postupka,
koristite rezervni generator pumpe ili tradicionalne
hemostatske tehnike da biste završili hirurški
postupak.
Na generatoru pumpe nije obavljena planirana
provera bezbednosti.
Za pomoć obratite se Odeljenju za biomedicinski
inženjering ili predstavniku kompanije Medtronic
Advanced Energy. Ukoliko popravke ne mogu biti
obavljene pre planiranog hirurškog postupka,
koristite rezervni generator pumpe ili tradicionalne
hemostatske tehnike da biste završili hirurški
postupak. Za raspored održavanja pogledajte odeljak
10 ovog uputstva.
Generator pumpe je uključen u pogrešnu zidnu
utičnicu (npr. nije zaštićena od zemljospoja i sl.).
Pre upotrebe uključite generator pumpe u
odgovarajuću zidnu utičnicu.
Jedinica je
uključena, ali
nije završila
samotestiranje.
Kvar na softveru ili unutrašnjoj komponenti.
Isključite, a zatim ponovo uključite jedinicu. Ako se kod
greške ponovo pojavi:
• Snimite broj koda greške i pogledajte opciju
Reagovanje na alarme u ovom odeljku.
• Koristite rezervni generator pumpe ili tradicionalne
hemostatske tehnike da biste završili hirurški
postupak.
Jedinica je
uključena, a uređaj
za jednokratnu
upotrebu je
aktiviran, ali jedinica
ne daje izlaz.
Postavka snage je preniska.
Povećajte snagu. Pogledajte odeljak 5, Promena
postavke RF snage. Koristite najnižu postavku snage
koja je potrebna da bi se postigao željeni hirurški
efekat.
Kvar na uređaju Aquamantys disposable bipolar device
ili nepravilna veza uređaja.
Isključite jedinicu. Proverite vezu uređaja. Ako uređaj
i dalje bude imao kvar, zamenite uređaj i obratite
se kompaniji Medtronic Advanced Energy da biste
prijavili kvar na uređaju.
Postoji stanje kvara.
Proverite kod greške na displeju za snagu. Pribeležite
broj koda greške i pogledajte opciju Reagovanje na
alarme u ovom odeljku.
Smetnje sa drugim
uređajem se
dešavaju samo
kad je jedinica
aktivirana.
Varničenje metala na metal.
Proverite sve spojeve jedinice i uređaja.
Neprekidne smetnje
na monitoru.
Neispravne veze kućišta sa uzemljenjem.
Proverite i popravite veze kućišta sa uzemljenjem za
monitor i jedinicu.
Monitor reaguje na frekvencije zračenja.
Proverite da li ostala oprema u sali ima oštećena
uzemljenja. Ako problem nije rešen, obratite se
Odeljenju za biomedicinski inženjering da biste
proverili sa proizvođačem monitora.
Varničenje metala na metal.
Proverite sve spojeve jedinice i uređaja.
Nenormalna
neuromuskularna
stimulacija (Odmah
zaustavite hiruršku
intervenciju)
7-4
Električno nedosledne žice za uzemljenje u
operacionoj sali.
Proverite da li su sve žice za uzemljenje najkraće
moguće i da vode do istog uzemljenog metala.
Situacija
Mogući uzrok
Rešenje
Neefikasna
hemostaza
Postavka snage je preniska.
Povećajte snagu. Pogledajte odeljak 5, Promena postavke
RF snage. Koristite najnižu postavku snage koja je
potrebna da bi se postigao željeni hirurški efekat.
Tkivo nije dovoljno tretirano. Tkivo nije tretirano
dovoljno dugo da bi dovelo do smanjenja
intraoperativnog ili postoperativnog gubitka krvi.
Preporuke za tretman potražite u uputstvu za upotrebu
uređaja Aquamantys disposable bipolar device i/ili
smernicama za tretman uređajem.
Za ispiranje uređaja korišćena je pogrešna tečnost.
Uz Aquamantys System koristite samo sterilne kese
rastvora natrijum-hlorida (0,9% NaCI).
Elektroda ili elektrode uređaja Aquamantys disposable
bipolar device su začepljene tkivom ili koagulisanom
krvlju.
Očistite gazom elektrode na uređaju. Uverite se da ste
preduzeli mere opreza kako biste izbegli nenamernu
aktivaciju uređaja prilikom čišćenja elektroda na
uređaju. Ako to ne reši problem, vratite uređaj kompaniji
Medtronic Advanced Energy i koristite novi uređaj.
Prekomerna krv, tečnost ili fiziološki rastvor u
hirurškom području gde se koristi uređaj.
Koristite odgovarajuće usisavanje da biste uklonili krv,
tečnost i/ili fiziološki rastvor. Preporuke za tretman
potražite u uputstvu za upotrebu uređaja Aquamantys
disposable bipolar device i/ili smernicama za tretman
uređajem.
Postavka snage je previsoka.
Smanjite snagu. Pogledajte odeljak 5, Promena
postavke RF snage.
Tkivo je previše tretirano.
Preporuke za tretman potražite u uputstvu za upotrebu
uređaja Aquamantys disposable bipolar device i/ili
smernicama za tretman uređajem.
Korišćen je uređaj koji nije Aquamantys bipolar device.
Uverite se da je na generator pumpe povezan
Aquamantys uređaj (na strani uređaja se nalazi
Aquamantys logotip). Ako koristite pogrešan uređaj,
uklonite ga i koristite pravilan Aquamantys disposable
bipolar device.
Postavka brzine protoka fiziološkog rastvora je
previsoka.
Smanjite brzinu protoka fiziološkog rastvora.
Pogledajte odeljak 5, Promena postavke brzine protoka
fiziološkog rastvora.
Prekomerni fiziološki rastvor koji je rezultat ciklusa
punjenja.
Postavite uređaj u držač ili iznad odgovarajuće posude
da bi se sakupio fiziološki rastvor koji izlazi iz elektroda
nakon procedure punjenja.
Drugo (ili više) aktiviranje ciklusa punjenja.
Postavite uređaj u držač ili iznad odgovarajuće posude
da bi se sakupio fiziološki rastvor koji izlazi iz elektroda
nakon procedure punjenja.
Aktiviranje uređaja bez kontakta sa tkivom.
Aktivirajte Aquamantys disposable bipolar device
samo na tkivu/preko tkiva predviđenog za tretiranje.
Aktiviranje na drugom području može dovesti
vrući fiziološki rastvor u kontakt sa tkivom koje nije
namenjeno za tretiranje, ili fiziološki rastvor može da
kaplje na pacijenta, na pacijentove pokrivke, osoblje
bolnice ili površine u operacionoj sali.
Cev za dovod fiziološkog rastvora stavljena u glavu
pumpe umesto u segment cevi za pumpu.
Uverite se da je crni priključak na segmentu cevi za
pumpu na uređaju Aquamantys disposable bipolar
device orijentisan na levu stranu glave pumpe i da je
beli priključak sa desne strane glave pumpe kada se
postavi segment cevi za pumpu.
Glava pumpe je odvojena prema proceduri pre čvrstog
vezivanja cevi za dovod fiziološkog rastvora u čvor
između komore za kapanje i segmenta cevi za pumpu
na uređaju.
Nakon upotrebe Aquamantys disposable bipolar device i
kesa sa fiziološkim rastvorom će sadržavati neiskorišćeni
fiziološki rastvor. Pre nego što otvorite glavu pumpe,
čvrsto vežite cev za dovod fiziološkog rastvora u čvor
između komore za kapanje i segmenta pumpe na uređaju.
Pojavljuju se kodovi greške.
Isključite struju najmanje 10 sekundi, a zatim je ponovo
uključite. Ako se kod greške i dalje prikazuje, obratite
se kompaniji Medtronic Advanced Energy.
Neželjen efekat na
tkivo
Prekomerni fiziološki
rastvor
Kodovi greške
Ako je problem učestao nakon odgovarajućeg rešenja iz ove tabele, koristite rezervni generator ili tradicionalne hemostatske tehnike da
biste završili hirurški postupak. Za pomoć se obratite službi za korisnike kompanije Medtronic Advanced Energy, pogledajte odeljak 10
ovog uputstva (Vraćanje uređaja Aquamantys Pump Generator na servis).
7-5
Odeljak 8
Kodovi greške i reagovanje na grešku
Samotestiranje uređaja Aquamantys Pump Generator, koje se izvršava odmah nakon uključivanja uređaja,
sastoji se iz nekoliko faza. Prva faza pokriva test interne RAM memorije i MPU0 uređaja za nadgledanje.
Druga faza testira glavne računarske komponente hardvera (mikrokontroler). Treća faza testira NV-RAM
i posebne RFGEN module u odnosu na potencijalne greške. Delovi ovog samotestiranja se ponavljaju u
pozadini tokom normalnog korišćenja (pogledajte kolonu „Provereno tokom korišćenja?“ u tabeli opisa
kodova greške).
Ako je greška detektovana, odgovarajući test će biti ponovljen bar jedanput kako bi bila isključena
sporadična odstupanja. Ako odstupanje ostane, samotestiranje će biti prekinuto, biće generisana poruka o
grešci, a jedinica će ući u bezbedno stanje. Bezbedno stanje onemogućava sve funkcije generatora pumpe
sve dok stanje greške ne bude otklonjeno.
Prikaz greške tokom samotestiranja
Dok je u bezbednosnom stanju nakon detekcije greške prilikom samotestiranja, displej za postavke snage
će ponavljati niz od tri prikaza. Prvi prikaz će biti „Err“, nakon čega će slediti broj greške, a nakon njega
izmerena vrednost.
Tabela 8-1. Prikaz greške
Opis prikaza
Format prikaza
Err
Err
Broj koda greške
XXX
Izmerena vrednost
XXX
Reagovanje na grešku
Kao prva reakcija na indikaciju greške, preporučuje da isključite jedinicu, sačekate otprilike 10 sekundi, a da
zatim ponovo uključite jedinicu kako bi ponovila samotestiranje.
8-1
Tabela 8-2. Opisi kodova grešaka
Br. greške
Kratak opis
Provereno
tokom
korišćenja?
Napomene
001
Greška pri CRC proveri
002
Greška RAM testa
003
Greška pri CRC proveri
004
Greška uređaja za nadgledanje
005
Greške na lokalnim I²C BUS (EEPROM)
DA
006
Greška na kontroleru I²C BUS
DA
007
µKontroler je pokvaren
DA
008
Nedoslednost softvera
DA
009
Rashladni profil MP1
DA
Napomena 1
010
Rashladni profil MP2
DA
Napomena 1
011
Temperatura kućišta
DA
Napomena 1
013
Int. A/D pretvarač, referentni napon i analogni multiplekser
DA
014
Uzemljenje
DA
015
Test visokog napajanja 0 V
016
Test visokog napajanja uređaja za nadgledanje
017
Test omogućavanja napajanja
018
Test nestanka napajanja
019
Greška visokog napajanja
U test
020
Greška visokog napajanja
I test
023
Greška pri MPU1 samotestiranju
026
Greška nivoa snage 2
027
Greška nivoa snage 3
028
Greška nivoa snage 4
029
Greška nivoa snage 5
030
Greška nivoa snage 6
032
Greška omogućavanja RF
033
Greška nivoa struje 0
034
Greška nivoa struje 1
035
Ponovno pokretanje uređaja za nadgledanje
DA
036
Prekomerni izlaz: snaga
DA
037
Pogrešan varijabilni sadržaj
DA
038
Zajedničko vreme nadziranja MPU-a
DA
039
Napajanje prevazilazi toleranciju
DA
040
Struja napajanja prevazilazi toleranciju
DA
041
Frekvencija oscilatora prevazilazi toleranciju
DA
042
Napon pumpe prevazilazi toleranciju
DA
Napomena 3
043
Struja pumpe ispod tolerancije
DA
Napomena 3
044
Struja pumpe prevazilazi toleranciju
DA
Napomena 4
045
Test nestanka napajanja kondenzatora
046
Došlo je do nestanka struje
DA
047
Greška naredbe
DA
DA
DA
Napomena 2
8-2
Napomene za kodove greške:
1)
Proverite (osluškujte) pravilan rad duvalice. Uverite se da poštujete preporučeni ciklus zaposlenosti
(40 s uključeno/80 s isključeno).
2)
Kod greške 023 (MPU1 greška) ima svoj podskup stanja grešaka.
Pogledajte dole odeljak o MPU1 greški.
3)
Proverite pravilno funkcionisanje motora pumpe.
4)
Prvo osigurajte da rotor glave pumpe nije zaglavljen, a zatim proverite pravilno
funkcionisanje motora pumpe.
MPU1 kodovi greške:
Kada naiđete na kod greške 023 tokom samotestiranja opisanog u gornjoj tabeli, redosled prikaza će biti
preraspodeljen na podskup kodova grešaka specifičnih za MPU1 greške. Displej sa postavkama snage će i
dalje ponavljati niz tri prikaza, ali prvi prikaz će biti „Err“, nakon čega sledi 023 kako bi označio primarni broj
greške, a nakon čega sledi jedinstveni MPU1 kod greške.
Tabela 8-3. Prikaz MPU1 greške
Opis prikaza
Format prikaza
Err
Err
Primarni kod greške
023
MPU1 kod greške
XXX
Tabela 8-4. Opisi kodova MPU 1 grešaka
Br. greške
Kratak opis
023 / 001
023 / 002
023 / 003
023 / 004
023 / 005
023 / 006
023 / 007
023 / 008
023 / 009
023 / 010
023 / 011
023 / 012
023 / 013
023 / 014
023 / 020
023 / 042
Greška pri CRC proveri
Greška RAM testa
Greška pri CRC proveri
Greška uređaja za nadgledanje
Greške na lokalnim I²C BUS (EEPROM)
Greška na kontroleru I²C BUS
µKontroler je pokvaren
Nedoslednost softvera
+5 V AD pretvarača ili greška referentnog napona
+15V greška
-15V greška
Greška uzemljenja, AD pretvarača
Test releja
Zajedničko vreme nadziranja MPU-a
Greška pri nadzoru snage i kompenzaciji snage
Temperatura izvan granica tolerancije
Test detekcije drške uređaja, test - otvorena linija detekcije,
negativan impuls
Test detekcije drške uređaja, test - otvorena linija detekcije,
pozitivan impuls
Test detekcije drške uređaja, test diode - linija, negativan impuls
Test detekcije drške uređaja, test diode - linija, pozitivan impuls
Greška naredbe
023 / 043
023 / 044
023 / 045
023 / 046
023 / 050
8-3
Provereno tokom
korišćenja?
Odeljak 9
Bezbednost pri testiranju i servisiranju
Upozorenja:Opasnosti od strujnog udara:
Za sve radnje na sklapanju, ponovnog podešavanju, izmenama ili popravkama, obratite se stručnjaku za
servis kompanije Medtronic Advanced Energy. Rutinsko održavanje i provera funkcionisanja može obavljati
kvalifikovani biomedicinski tehničar kao što je istaknuto u odeljku 10 (Rutinsko održavanje).
Strujni kabl uređaja Aquamantys Pump Generator mora da bude povezan za pravilno uzemljeni priključak
tokom normalnog korišćenja ili testiranja.
Opasnosti od opekotina:
Prilikom aktiviranja, u izlaznom kolu su prisutni visoka frekvencija i signali visokog napona. Ovi signali mogu
da izazovu ozbiljne opekotine. Potreban je izuzetan oprez prilikom testiranja ili rešavanja problema sa izlazom
generatora pumpe.
Odvodni otpornici koji se koriste za testiranje izlaza generatora pumpe će postati ekstremno vreli. Budite
izuzetno oprezni kako biste izbegli kontakt. Svi odvodni otpornici moraju biti pravilno montirani i izolovani od
zapaljivih materijala.
Strujni kabl uređaja Aquamantys Pump Generator mora da bude povezan za pravilno uzemljeni priključak
tokom normalnog korišćenja ili testiranja. Ne koristite produžne kablove ili adaptere za utikače.
Mere opreza:
Sva upozorenja i mere opreza koji idu uz uređaj Aquamantys Pump Generator bi trebalo pročitati i
razumeti pre pokušaja testiranja ili servisiranja jedinice.
Prilikom obavljanja merenja tačnosti, neka svi provodnici budu što kraći i dalje od metalnih površina.
Prilikom testiranja ili servisiranja jedinice, obratite pažnju na navedeni ciklus zaposlenosti. Aquamantys Pump
Generator nije namenjen za neprekidnu aktivaciju tokom dužih vremenskih perioda.
9-1
Odeljak 10
Održavanje i popravka
Ovaj odeljak sadrži informacije o sledećem:
•
Rutinsko održavanje
•
Vraćanje uređaja Aquamantys Pump Generator radi servisa
Upozorenje:Nemojte menjati ovu opremu bez ovlašćenja proizvođača.
Odgovornost proizvođača
Medtronic Advanced Energy je odgovorna za bezbednost, pouzdanost i performanse uređaja Aquamantys
Pump Generator samo pod sledećim okolnostima:
•
Praćene su procedure za instalaciju i podešavanje iz ovog uputstva.
•
Rad na sklapanju, ponovna podešavanja, izmene ili popravke su obavljale osobe koje je ovlastila
kompanija Medtronic Advanced Energy.
•
Generator pumpe je povezan je na električne instalacije koje su usaglašene sa lokalnim propisima i
zakonskim zahtevima.
•
Oprema se koristi u skladu sa uputstvima za upotrebu uređaja Aquamantys System.
Za informacije o garanciji, pogledajte Garanciju na kraju uputstva.
Rutinsko održavanje
Preporučena periodična provera funkcionisanja
Potrebno je povremeno proveravati funkcionalnost i performanse uređaja Aquamantys Pump Generator,
a prema smernicama vaše bolnice za servisiranje opreme. Medtronic Advanced Energy preporučuje
da proveru kalibracije uređaja i bezbednosnu proveru obavlja kvalifikovani biomedicinski tehničar i to
jednom godišnje kao što je dole istaknuto.
Preporučena procedura provere funkcionisanja
•
Test zaštitnog provodnika uzemljenja
•
Merenje odvodne struje kroz uzemljenje
•
Merenje odvodne struje kroz kućište
•
Merenje odvodne struje kod pacijenta
•
Merenje odvodne RF struje pri maksimalnoj snazi bez opterećenja
•
Potvrda preciznosti izlazne snage
•
Test peristaltične pumpe (rad, preciznost brzine protoka)
•
Test vizuelnih indikatora
•
Test tona alarma i funkcije kontrole jačine zvuka
•
Kontrola strujnog kabla (na oštećenje)
•
Provera osigurača
Verifikacija i provera funkcionisanja bi trebalo da uključuju:
10-1
Preporučena oprema za testiranje:
•
Tester bezbednosti za medicinske jedinice prema IEC #60601
•
Merač RF snage za sisteme za RF hirurške zahvate
•
Štoperica
Test odvodnih struja i zaštitnog provodnika uzemljenja
Sledeće veze bi trebalo uspostaviti prema uputstvima testera bezbednosti:
•
Muški kraj strujnog kabla uređaja Pump Generator u strujni utikač testera bezbednosti.
•
Vezivni priključak za izjednačavanje potencijala uređaja Aquamantys (za lokaciju videti odeljak 2,
stavku #17) za odgovarajući priključak testera bezbednosti.
•
Bipolarni adapteri za izlaz uređaja Aquamantys za odgovarajući priključak testera bezbednosti.
Obavite testove odvodne struje i PE provodnika prema uputstvima za tester bezbednosti. Potrebno je
poštovati sledeća ograničenja u skladu sa IEC #60601 (klasa I, tip CF uređaja):
Tabela 10-1. Ograničenja za odvodnu struju i PE provodnik
Izmerena osobina
Inpendansa PE provodnika
Maksimalna
vrednost
0,2 Ω
Odvodna struja kroz uzemljenje, normalno stanje
500 µA
Odvodna struja kroz uzemljenje, stanje jedne greške
1000 µA
Odvodna struja kroz kućište, normalno stanje
100 µA
Odvodna struja kroz kućište, stanje jedne greške
500 µA
AC odvodna struja kod pacijenta, normalno stanje
10 µA
DC odvodna struja kod pacijenta, normalno stanje
10 µA
AC odvodna struja kod pacijenta, stanje jedne greške
50 µA
DC odvodna struja kod pacijenta, stanje jedne greške
50 µA
Odvodna RF struja
Odvodna RF struja može biti izmerena pomoću testera bezbednosti koji je korišćen u prethodnim
testovima propuštanja ako je ta funkcija dostupna. Ako nije, može biti direktno izmerena pomoću kalema
za očitavanje struje visoke frekvencije (npr.: Pearson Electronics model #4100), precizni voltmetar i
neindukcijski otpornik opterećenja od 200 Ω.
Odvodni RF je struja koja teče sa jedne strane bipolarnog adaptera za izlaz uređaja Aquamantys kroz
200 Ω do priključka za povezivanje radi izjednačavanja potencijala kod uređaja Aquamantys. Tokom ovog
merenja, RF izlaz mora da bude aktivan na maksimalnoj postavci snage (200 vati). Oba izlaza na bipolarnoj
izlaznoj utičnici (priključak od 4 mm #1 i priključak od 4 mm #2) moraju pojedinačno da budu testirana.
Odvodna RF snaga ne bi trebalo da premaši 100 mA.
U odsustvu uređaja Aquamantys bipolar disposable device, bipolarni RF izlaz za Aquamantys Pump
Generator može ručno da se aktivira tako što ćete pažljivo spojiti banana-priključak od 2 mm #1 sa bananapriključkom od 4 mm #1 kao što je prikazano na sledećoj slici 10-1.
Upozorenje:Prilikom aktiviranja, u izlaznom kolu su prisutni visoka frekvencija i signali visokog napona. Ovi signali mogu
da izazovu ozbiljne opekotine. Potreban je izuzetan oprez prilikom testiranja ili rešavanja problema sa
izlazom generatora pumpe.
10-2
Kada je priključak od 2 mm #1 spojen na priključak od 4 mm #1, bipolarni RF izlaz za uređaj Aquamantys
biće aktivan od priključka od 4 mm #1 do priključka od 4 mm #2.
Slika 10-1. Bipolarni adapter za izlaz uređaja Aquamantys; aktiviranje RF izlaza
2 mm #1
Kratak spoj za
aktiviranje RF
izlaza
Upozorenje: Mere opreza: 4 mm #1
4 mm #2
Potvrda preciznosti izlazne RF snage
Odvodni otpornici koji se koriste za testiranje izlaza uređaja Aquamantys Pump Generator će
postati ekstremno vreli. Budite izuzetno oprezni kako biste izbegli kontakt. Svi odvodni
otpornici moraju biti pravilno montirani i izolovani od zapaljivih materijala.
Merač RF snage mora da ima nominalnu struju od najmanje 2,5 Arms.
Nemojte testirati Aquamantys Pump Generator sa opterećenjem manjim od 50 oma
na izlazu – pojaviće se RF struje preko 2,5 A rms.
Poželjno je obavljati ova merenja pomoću elektrohirurškog testera koji je namenjen za ovu upotrebu,
međutim, moguće je obavljati ova testiranja i ručno ukoliko je potrebno. Ručni metod se postiže kalemom
za očitavanje struje visoke frekvencije (npr.: Pearson Electronics model #4100), precizni voltmetar i 200W
neindukcijski otpornici opterećenja odgovarajućih otporničkih vrednosti. Isporučena snaga će biti
izračunata kao I2R. Takođe, biće potrebno ručno aktiviranje RF izlaza kao što je gore opisano.
RF izlaz bi trebalo da se testira na postavkama od 100 vati i 200 vati sa opterećenjem izlaza od 50 oma,
100 oma i 150 oma. Pri opterećenjima od 50 oma i 100 oma, izmerena snaga RF izlaza bi trebalo da bude
jednaka podešenoj snazi ±20%. Pri opterećenju od 150 oma, izmerena RF snaga bi trebalo da bude manja
od izmerene pri 100 oma. Cilj je porediti izmerenu snagu izlaza za bilo koje dato opterećenje izlazne snage
naspram krive otpora u odeljku Tehničke specifikacije ovog uputstva, primenjujući toleranciju od ±20%.
Podešavanje postavke RF snage
Pritisnite dugme  da biste povećali RF nagu i pritisnite dugme  da biste smanjili
RF snagu (slika 10-2).
Postavka RF snage se menja u pomacima od 5 vati u opsegu od 20 do 100 vati i u pomacima
od 10 vati u opsegu od 100 do 200 vati. Kada se prikaže željena postavka RF snage, otpustite dugme.
Ton alarma će se oglasiti kada snaga dostigne 200 vati, a zatim se spušta do 20 vati. Pri aktiviranju
jedinice prilagođavanje postavke RF snage nije moguće.
10-3
Slika 10-2. Podešavanje postavke RF snage
Test peristaltične pumpe (rad, preciznost brzine protoka)
Upozorenje:Uvek zatvorite glavu pumpe pre aktiviranja motora pumpe. Pre nego što otvorite glavu pumpe, uvek pričekajte
da se rotor glave pumpe potpuno zaustavi. Sprečite da rotori glave pumpe zahvate vaše prste ili delove odeće.
Provera pravilnog položaja vođica segmenta cevi za pumpu
•
ođice segmenta cevi za pumpu su modifikovani sa umetkom
V
kako bi sprečili slučajno podešavanje vođica segmenta cevi
za pumpu. Ovaj umetak je namenjen za održavanje pravilnog
položaja vođica segmenta cevi za pumpu između 2. i 5. položaja.
•
slučaju da ne postoji žabica za podešavanje jezička vođice,
U
moguće je dobiti još jednu od kompanije Medtronic Advanced
Energy. Obratite se kompaniji Medtronic Advanced Energy na
866.777.9400.
•
ko ne neophodno koristiti generator pumpe pre nabavke
A
zamenske žabice, uverite se da se vođice segmenta cevi za pumpu
nalaze između 2. i 5. položaja i da je segment cevi za pumpu
pravilno napunjen. Za uputstva za pravilno punjenje segmenta
cevi za pumpu, pogledajte uputstvo za upotrebu, kratki vodič za
Generator Tray.
5. položaj
2. položaj
Podešavanje postavki brzine protoka fiziološkog rastvora
Postavka brzine protoka fiziološkog rastvora se podešava pritiskom na dugme pored
željene brzine protoka (slika 10-4). Opcije brzine protoka uključuju:
•
Visoka brzina protoka fiziološkog rastvora High (Visoka) •
Srednja brzina protoka fiziološkog rastvora Medium (Srednja) •
Niska brzina protoka fiziološkog rastvora Low (Niska) Slika 10-3.
Poravnanje
vođica
Indikator pored izabrane brzine protoka biće osvetljen tamno žutom bojom kako bi označio
trenutnu postavku brzine protoka. Ako postavku brzine protoka ne izaberete ručno, podrazumevana
postavka biće srednja postavka. Pri aktiviranju jedinice prilagođavanje postavke brzine
protoka fiziološkog rastvora nije moguće.
Slika 10-4. Podešavanje postavke brzine protoka
10-4
Provera pravilne brzine obrtanja glave pumpe
•Ako je otvorena, zatvorite glavu pumpe pomeranjem i blokiranjem poluge pumpe nadole prema
zadnjem delu generatora pumpe.
•Skinite crni gumeni čep sa prednje starne pumpe koji pokriva vratilo pumpe.
•Označite vizuelnu referentnu tačku blizu spoljašnjeg kruga kod kraja sa prorezima na vratilu pumpe
pomoću flomastera ili nečeg drugog.
•Postavite izlaz snage uređaja Aquamantys Pump Generator na 200 vati i brzinu protoka na nisku.
•Prateći uputstva u gorenavedenim odeljcima, ručno aktivirajte RF izlaz uređaja Aquamantys.
•Posmatranjem referentne oznake na kraju sa prorezima na vratilu pumpe, posmatrajte da li se vratilo
pumpe zapravo ravnomerno okreće bez premotavanja ili zastoja.
•Nastavljajući da nadgledate referentnu oznaku i, korišćenjem štoperice umesto tajmera, izbrojte
koliko ima potpunim obrtaja vratila pumpe u periodu od 15 sekundi. Ponovite za srednje i visoke
postavke protoka.
Specifikacije:
Tabela 10-2. Brzina protoka naspram granica obrtaja vratila pumpe
Postavka brzine protoka
Min. o. / 15 s
Maks. o. / 15 s
Low (Niska)
17
23
Medium (Srednja)
22
30
High (Visoka)
27
36
Brzina protoka se linearno smanjuje na nula mL/min, tako da nema potrebe proveravati brzinu protoka pri
nižim postavkama snage.
Provera tačnosti brzine protoka kod funkcije punjenja
Tačnost brzine protoka kod funkcije punjenja bi takođe trebalo proveriti na sledeći način:
10-5
•
Nagledajte referentnu oznaku na vratilu pumpe kao što je opisano gore, korišćenjem štoperice
umesto tajmera, pritisnite prekidač za punjenje (slika 10-5) da biste započeli proces punjenja.
Izbrojte koliko potpunih obrtaja vratila pumpe ima u periodu od 15 sekundi. Trebalo bi da bude
između 31 i 42 obrtaja u 15 sekundi.
Slika 10-5. Započinjanje niza punjenja
Dugme „Start Prime“ (Započni punjenje) aktivira i deaktivira vremenski ciklus punjenja. Ako pritisnete ovo
dugme po drugi put, time će se odmah zaustaviti ciklus punjenja. Ako ga pritisnete po treći put, time će se tajmer
vratiti na početnu vrednost i ciklus punjenja ponovo će se pokrenuti ispočetka.
Test vizuelnih indikatora
Tokom samotestiranja pri uključivanju uređaja Aquamantys Pump Generator, proverite da li svi vizuelni
indikatori svetle.
Test tona alarma i funkcije kontrole jačine zvuka
Korišćenjem ručne procedure opisane u odeljku Odvodna RF struja, aktivirajte bipolarni izlaz generatora
pumpe. Proverite da li postoji zvučni ton aktiviranja. Proverite i da li je moguće podesiti jačinu zvuka tog
tona (ali da ne može da bude utišana do nečujnog opsega) pomoću kontrole jačine zvuka na zadnjem
panelu generatora pumpe.
Kontrola strujnog kabla
Prekontrolišite strujni kabl na bilo koje znakove ogoljenih žica, preloma, iskrzanih ivica ili oštećenja na
priključku. Proveravajte strujni kabl svaki put kad koristite jedinicu ili u intervalima koje preporučuje vaša
institucija. Zamenite strujni kabl odgovarajućim zamenskim kablom kategorisanim za bolničku upotrebu
ako postoje neki od ovih ili drugi znakovi oštećenja.
Zamenski strujni kablovi mogu se naručiti kod službe za korisnike kompanije Medtronic Advanced Energy
na 866.777.9400.
Provera osigurača
Kvar na unutrašnjoj komponenti može da ošteti osigurače. Možda ćete morati da zamenite osigurače ako
jedinica prestane sa radom, iako prima snagu iz zidne utičnice
Upozorenje:Opasnost od strujnog udara. Isključite i iskopčajte iz struje generator pumpe pre pristupanja kaseti sa
osiguračima.
Proverite da li je nazivna vrednost osigurača u filteru sa zadnje strane uređaja Aquamantys Pump Generator
pravilna. Da biste to uradili, izvadite strujni kabl iz generatora. Upotrebom odvijača sa ravnom oštricom,
izvadite držač osigurača iz filtera, izvadite mikro osigurače i proverite pravilnu nazivnu vrednost:
Tabela 10-3. Nazivna vrednost osigurača
Aquamantys tip
Radni napon
Nazivna vrednost
osigurača
40-401-1
100 V
T5.0 A
40-402-1
115 V
T4.0 A
40-403-1
230 V
T2.0 A
40-401-1R
100 V
T5.0 A
40-402-1R
115 V
T4.0 A
40-403-1R
230 V
T2.0 A
Ako je potrebno, zamenite osigurače sa UL-seritifkovanim (EN60127) osiguračima sa pravilnom nazivnom
vrednošću.
10-6
Vraćanje uređaja Aquamantys Pump Generator radi servisa
Pre nego što vratite jedinicu, pozovite svog predstavnika kompanije Medtronic Advanced Energy radi
pomoći.
Ako ste dobili uputstva da pošaljete jedinicu kompaniji Medtronic Advanced Energy, prvo nabavite
Broj ovlašćenja za povraćaj robe, a zatim pošaljite jedinicu kompaniji Medtronic Advanced Energy radi
servisiranja.
Jedinicu bi trebalo očistiti pre isporuke i ona bi trebalo biti isporučena u odgovarajućem pakovanju koje
štiti jedinicu od oštećenja (videti dole).
1. korak – Nabavite Broj ovlašćenja za povraćaj robe
Pozovite službu za korisnike kompanije Medtronic Advanced Energy na 866.777.9400 kako biste dobili Broj
ovlašćenja za povraćaj robe. Pripremite sledeće informacije pre pozivanja:
•
Bolnica / ime klinike / broj kupca
•
Broj telefona
•
Odeljenje, ulicu, grad, državu ili pokrajinu (ako je primenjivo), poštanski broj
i zemlju ako ste izvan SAD.
•
Broj modela
•
Serijski broj
•
Opis problema
•
Tip potrebne popravke (ako je poznato)
2. korak – Očistite jedinicu
Upozorenje:Opasnost od električnog udara Pre čišćenja uvek isključite i iskopčajte jedinicu.
Mere opreza:
Nemojte čistiti jedinicu abrazivnim jedinjenjima za čišćenje ili dezinfekciju, rastvaračima ili drugim materijalima
koji bi mogli da ogrebu panele ili da oštete jedinicu.
1.
Isključite jedinicu i iskopčajte strujni kabl iz zidne utičnice.
2.
Temeljno prebrišite sve površine jedinice i strujnog kabla vlažnom krpom pomoću blagog rastvora
za čišćenje ili sredstva za dezinfekciju. Sledite procedure koje je odobrila vaša institucija ili koristite
proverenu proceduru za kontrolu infekcije. Nemojte dozvoljavati da tečnosti dospeju u kućište.
Jedinicu nije moguće sterilizovati.
3. korak – Isporučite jedinicu
1.
Zakačite oznaku na jedinicu koja uključuje Broj ovlašćenja za povraćaj robe i informacije (bolnica, broj
telefona itd.) koje su navedene u 1. koraku – Nabavite broj ovlašćenja za povraćaj robe.
2.
Uverite se da je jedinica potpuno suva pre nego što je zapakujete radi isporuke. Zapakujte je u njen
originalni kontejner za isporuku, ako je dostupan. Ako originalni kontejner za isporuku nije dostupan,
obratite se službi za korisnike kompanije Medtronic Advanced Energy na 866.777.9400.
Sledite uputstva za isporuku koje ste dobili zajedno sa Brojem ovlašćenja za povraćaj robe.
10-7
Dodatak A
Tehničke specifikacije
Karakteristike performansi
Opšte
Konfiguracija izlaza
Izolovani izlaz
Hlađenje Interni ventilator, prirodna konvekcija na spoljašnjosti kućišta
Displej Tri (3) digitalna displeja sa sedam segmenata:
svaki od 0,55 inča (1,4 cm)
Dimenzije i težina
Širina
12,2 inča (31,0 cm)
Dužina
15,2 inča (38,5 cm)
Visina
5,9 inča (15,0 cm)
Težina
31,5 lbs (14,3 kg)
Radni parametri
Opseg ambijentalne temperature
50° do 104° F (10° do 40° C)
Relativna vlažnost
15% – 85%, bez kondenzacije
Vazdušni pritisak
524 – 795 mmHg (700 do 1060 hPa)
Visina 2000 metara maksimalno
Transport i skladištenje
Opseg ambijentalne temperature 14° do 149° F (-10° do 65°C)
Relativna vlažnost 0% - 95%, bez kondenzacije
Vazdušni pritisak 524 - 795 mmHg (700 do 1060 hPa)
Ciklus zaposlenosti
Pri postavkama maksimalnog izlaza (200 vati) i uslova nominalnog opterećenja (100 oma), jedinicom može
bezbedno da se rukuje sa vremenima aktivacije od 40 sekundi uključeno, 80 sekundi isključeno, u trajanju
od 1 sata. Sa smanjenim postavkama snage, možete duže da aktivirate jedinicu bez stvaranja prekomernih
unutrašnjih temperatura.
Interna memorija
Tokom nestanaka struje, ova jedinica ima kratko vreme skladištenja podešenih vrednosti. Ako struje
nestane na kraće od 10 sekundi, jedinica će vratiti poslednje podešene radne parametre.
Jačina zvuka
Nivo jačine zvuka i frekvencije tona aktiviranja i tonova alarma ispunjavaju zahteve standarda
IEC60601-2-2:2006.
A-1
Ton aktiviranja
Frekvencija (nominalna)
Ton alarma
Frekvencija (nominalna)
940 Hz
349, 415, 524, 698 Hz
Odvodne struje
Videti dokument IEC testa
Svetleće diode
Sve svetleće diode unutar uređaja Aquamantys su LED PROIZVODI KLASE 1 prema EN60825-1.
Ulazna snaga
Nominalni mrežni napon je fabrički izabran. Pogledajte oznake na zadnjem panelu za pravilni mrežni napon.
Nominalni
VRMS
Minimalni
VRMS
Maksimalni
VRMS
Maks. struja
ARMS
Nazivna vrednost
osigurača
Tip osigurača
100
90
110
4,00
T5.0A
5x20 mm,
Fini stakleni osigurač
115
104
127
3,50
T4.0A
5x20 mm,
Fini stakleni osigurač
230
207
253
1,85
T2.0A
5x20 mm,
Fini stakleni osigurač
Frekvencija strujne linije (nominalna):
50/60 Hz
Maksimalna potrošnja struje:
420 VA
Strujni kabl: 3-provodnički kategorisan za bolničku upotrebu
Standardi i IEC klasifikacije
PAŽNJA
Sledite uputstva za upotrebu.
Za smanjivanje rizika od električnog udara, ne skidajte poklopac.
Prepustite servisiranje kvalifikovanom osoblju za servis.
OPASNOST
Rizik od eksplozije ako se koristi sa zapaljivim anesteticima.
Oprema klase I
Dostupni provodnički delovi ne mogu biti pod naponom u slučaju običnog problema sa izolacijom zbog
načina na koji su povezani sa zaštitnik provodnikom uzemljenja.
Oprema tipa CF / otporan na defibrilaciju
Ovaj jedinica pruža visok stepen zaštite od električnog udara, posebno u vezi sa dozvoljenim odvodnim
strujama. To je tip CF izolovan (plutajući) izlaz.
IPX1
A-2
Otporno na kapljice
Zid ove jedinice je konstruisan tako da prosuta tečnost pri normalnoj upotrebi neće pokvasiti električnu
izolaciju ili druge komponente koje će, kada su mokre, verovatno negativno uticati na bezbednost jedinice.
Elektromagnetna kompatibilnost
Informacije iz ovog odeljka (kao što su rastojanja razdvajanja) su uglavnom posebno napisane za uređaj
Aquamantys Pump Generator. Dati brojevi ne garantuju besprekoran rad, ali bi trebalo da pruže razumne
garancije za to. Možda nije moguće primeniti ove informacije na drugu električnu medicinsku opremu;
posebno starija oprema može biti podložna smetnjama.
Opšte napomene:
Električna medicinska oprema zahteva posebne mere opreza vezano za elektromagnetnu kompatibilnost
(EMC) i treba da bude instalirana i puštena u rad u skladu sa EMC informacijama navedenim u ovom
dokumentu i u ostalim uputstvima za upotrebu ovog uređaja.
Prenosna i pokretna RF komunikaciona oprema može da utiče na rad električne medicinske opreme.
Kablovi i dodatna oprema koji nisu navedeni u uputstvu za upotrebu nisu odobreni. Korišćenje
drugih kablova i/ili dodatne opreme može štetno da utiče na bezbednost, učinak i elektromagnetnu
kompatibilnost (povećana emisija i smanjena imunost).
Treba voditi računa da li se oprema koristi odmah pored ili naslagana na drugu opremu; ako je takva
upotreba ipak neophodna, potrebno je nadzirati opremu kako biste se uverili da radi normalno u
konfiguraciji u kojoj će se koristiti.
Tabela A-1. Elektromagnetne emisije
Elektromagnetne emisije
Ova oprema je namenjena za upotrebu u dolenavedenom elektromagnetnom okruženju. Korisnik opreme bi
trebalo da osigura da se ona koristi u takvom okruženju.
Emisije
Usaglašenost
prema
Elektromagnetno okruženje
RF emisije (CISPR 11)
Grupa 2
Uređaj Aquamantys Generator mora da odašilje
elektromagnetnu energiju kako bi obavljao svoju
predviđenu funkciju. Moguć je uticaj na obližnju
elektronsku opremu.
U stanju mirovanja, uređaj Aquamantys Generator
koristi RF energiju samo za svoje unutrašnje
funkcionisanje. Stoga su njegove RF emisije veoma
niske i ne postoji verovatnoća da će izazvati
smetnje kod elektronske opreme u blizini.
Klasifikacija CISPR emisija
Klasa B
Aquamantys Generator je podesan za korišćenje
u svim ustanovama, uključujući kućne uslove
i objekte koji su direktno povezani na javnu
niskonaponsku mrežu snabdevanja električnom
energijom iz koje se snabdevaju stambene zgrade.
Usklađene emisije
(IEC 61000-3-2)
Klasa A
Variranje napona / kolebanje
(IEC 61000-3-3)
Usaglašeno
Oprema je podesna za korišćenje u svim
ustanovama, uključujući kućne uslove i objekte
koji su direktno povezani na javnu niskonaponsku
mrežu snabdevanja električnom energijom iz koje
se snabdevaju stambene zgrade.
A-3
Tabela A-2. Elektromagnetna imunost
Elektromagnetna imunost
Ova oprema je namenjena za upotrebu u dolenavedenom elektromagnetnom okruženju. Korisnik opreme bi
trebalo da osigura da se ona koristi u takvom okruženju.
A-4
Imunost na
IEC 60601-1-2 nivo
testiranja
Nivo
usaglašenosti
(ovog uređaja)
Elektromagnetno okruženje
Elektrostatičko
pražnjenje, ESD
(IEC 61000-4-2)
Kontaktno pražnjenje:
± 6 kV
Pražnjenje kroz vazduh:
± 8 kV
± 6 kV
± 8 kV
Podovi treba da budu od drveta,
betona ili keramičkih pločica. Ako
su podovi pokriveni sintetičkim
materijalom, relativna vlažnost bi
trebalo da se održava na nivoima
za smanjenje elektrostatičkog
pražnjenja na odgovarajuće nivoe.
Električni brzi
tranzijenti / rafali
(IEC 61000-4-4)
Linije napajanja: ± 2 kV
duže ulazne / izlazne
linije: ± 1 kV
± 2 kV
± 1 kV
Kvalitet napajanja iz električne mreže
bi trebalo da bude kao za tipično
komercijalno ili bolničko okruženje.
Udari napona
na linijama
naizmeničnog
napajanja
(IEC 61000-4-5)
Uobičajeni režim: ± 2 kV
diferencijalni režim: ± 1 kV
± 2 kV ± 1 kV
Kvalitet napajanja iz električne mreže
bi trebalo da bude kao za tipično
komercijalno ili bolničko okruženje.
Frekvencija
napajanja
magnetnog polja
50/60 Hz
(IEC 61000-4-8)
3 A/m
3 A/m
Oprema koja emituje visoke
nivoe magnetnog polja linija
napajanja (koji premašuje 3 A/m)
bi trebalo da se drži na razdaljini
da bi se smanjila verovatnoća
smetnje.
Pad napona
i kratki
prekidi
ulaznih linija
naizmenične struje
(IEC 61000-4-11)
pad >95%, 0,5 perioda
60% pad, 5 perioda
30% pad, 25 perioda
pad >95%, 5 sekundi
>95%, 0,5 p.
60%, 5 p.
30%, 25 p.
>95%, 5 s
Napajanje iz električne mreže bi trebalo
da bude kao za tipično komercijalno ili
bolničko okruženje. Ako korisnik
zahteva kontinuirani rad za vreme
prekida u napajanju električnom
mrežom, obezbedite izvor
neprekidnog napajanja.
Elektromagnetna imunost
Ova oprema je namenjena za upotrebu u dolenavedenom elektromagnetnom okruženju. Korisnik opreme bi
trebalo da osigura da se ona koristi u takvom okruženju.
Imunost na
IEC 60601-1-2 nivo
testiranja
Nivo
usaglašenosti
(ovog uređaja)
Elektromagnetno okruženje
Sprovedena RF
(IEC 61000-4-6)
150 kHz – 80 MHz
3 V/m
3 V/m
RF zračenje
(IEC 61000-4-3)
80 MHz – 2,5 GHz
3 V/m
3 V/m
Prenosna i pokretna RF
komunikaciona oprema bi trebalo
da se koristi na manjoj razdaljini od
bilo kog dela opreme, uključujući
kablove, od preporučenog rastojanja
razdvajanja koje je izračunato iz
jednačine koja je primenjiva na
frekvenciju predajnika kao što je
dole opisano.
Preporučeno rastojanje
razdvajanja
d=1,2/V1]√P
d=1,2/√P 80 MHz do 800 MHz
d=2,3√P 800 MHz do 2,5 GHz
Gde je P maksimalna izlazna snaga
predajnika u vatima (W) prema
proizvođaču predajnika, a d je
preporučeno rastojanje razdvajanja
u metrima (m). Jačine polja oko
fiksnih RF predajnika, kao što je
ustanovljeno ispitivanjem lokacije
na elektromagnetno zračenjea,
bi trebalo da budu manje od
nivoa usaglašenosti u svakom
frekventnom opsegub.
Do smetnje može doći u blizini
opreme koja je obeležena sledećim
simbolom:
a
Jačine polja oko fiksnih predajnika, kao što su bazne stanice za (mobilne/bežične) telefone sa radio prenosom
i zemaljske mobilne radio sisteme, amaterske radio aparate, AM i FM radio prenos i TV prenos ne mogu se
teoretski precizno predvideti. Da bi se procenilo elektromagnetno okruženje zbog fiksnih RF predajnika,
potrebno je sprovesti ispitivanje lokacije na elektromagnetno zračenje. Ako izmerena jačina polja na lokaciji na
kojoj se koristi oprema prekorači gorenavedeni primenjivi RF nivo usaglašenosti, potrebno je nadzirati opremu
da bi se potvrdio normalan rad. Ako se uoči nepravilan rad, možda će biti potrebne dodatne mere, kao što je
promena orijentacije ili premeštanje opreme.
b
U frekventnom opsegu od 150 kHz do 80 MHz jačine polja bi trebalo da budu ispod 3 V/m.
A-5
Tabela A-3. Preporučena rastojanja razdvajanja
Preporučena rastojanja razdvajanja između prenosne i pokretne
RF komunikacione opreme i opreme
Procenjena
maksimalna
izlazna snaga
predajnika
W
Rastojanje razdvajanja prema frekvenciji predajnika u metrima
150 kHz – 80 MHz
d=1,2/V1]√P
80 MHz do 800MHz
d=1,2/V1]√P
800 MHz do 2,5 GHz
d=2,3√P
0,01
0,12
0,12
0,23
0,1
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23
Za predajnike za koje gore nije procenjena maksimalna izlazna snaga, moguće je proceniti preporučeno
rastojanje razdvajanja d u metrima (m) korišćenjem jednačine primenjive na frekvenciju predajnika, gde
je P maksimalna izlazna snaga predajnika u vatima (W) prema proizvođaču predajnika.
NAPOMENA 1: Na 80 MHz i 800 MHz, primenjuje se rastojanje razdvajanja za veći frekventni opseg.
NAPOMENA 2: Ove smernice možda nije moguće primeniti u svim situacijama. Na elektromagnetno
širenje utiču apsorpcija i refleksija od objekata, predmeta i ljudi.
A-6
Karakteristike izlaza
Maksimalni izlaz generatora pumpe
Režim
Maksimalni
Maksimalna struja
Maksimalna
Faktor vrhunca
napon
kratkog spoja
postavka Arms
otvorenog
snage
kola
u vatima
Vpp (Vp)
Bipolarni
650 (325)
3,2
200
1,5
RF izlaz
Izlazna snaga
20 do 200 vati
Podesiva snaga
Pomaci
5 vati, od 20 do 100 vati
10 vati, od 100 do 200 vati
Opseg opterećenja
50 do 110 oma
Nominalno opterećenje 100 oma
Izlazni talasni oblik
Bipolarni
370 kHz sinusoida
Brzina protoka fiziološkog rastvora
Brzina protoka punjenja
36 mL/min
Vreme punjenja
41 sekunda
Brzina protoka
0,5 do 36 mL/min, u zavisnosti od postavke snage i brzine protoka.
Sve specifikacije su važeće za softversku verziju 1.11 i ranije verzije.
Sve specifikacije su nominalne i predmet su izmena bez obaveštenja.
Slika A-1. Izlazni napon naspram postavki snage
250
Napon
200
150
100
Bipolarni Vpk
50
Bipolarni Vrms
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Postavka snage (vati)
A-7
Slika A-2. Izlazna snaga naspram otpora
250
Bipolarna snaga pri postavki
od 200 vati
Bipolarna snaga pri postavki
od 100 vati
Snaga (vati)
200
150
100
50
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900 1000
Opterećenje (omi)
Brzina protoka fiziološkog rastvora (cc/min)
Slika A-3. Brzina protoka fiziološkog rastvora naspram postavke snage
32
High (Visoka)
Medium (Srednja)
Low (Niska)
28
24
20
16
12
8
4
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Postavka snage (vati)
Slika A-4. Karakteristike postavke snage pri nominalnom opterećenju
Izlazna snaga (vati)
250
200
150
100
50
0
0
A-8
25
50
75
100
125
Postavka snage (vati)
150
175
200
Dodatna oprema: Strujni kablovi za Aquamantys System
# dela
Region
Napon
Dužina
Priključci
30-501-1
Severna Amerika
115V
365,76 cm
IEC 60320-C13
na NEMA 5-15
30-502-1
Evropa
230V
4,6 m
IEC 60320-C13
na Europlug CEE 7/7
30-503-1
Japan
100V
2,5 m
IEC 60320-C13
na JIS 8303
30-504-1
Ujedinjeno
Kraljevstvo
230V
2,5 m
IEC 60320-C13
na BS 1363
30-505-1
Danska
230V
2,5 m
IEC 60320-C13
na DK-2-8A
30-506-1
Australija
230V
2,5 m
IEC 60320-C13
na AS/NZS 3112:2000
30-507-1
Južna Afrika
230V
2,5 m
IEC 60320-C13
na SANS 164-1
30-509-1
Švajcarska
230V
2,5 m
IEC 60320-C13
na SEV 1011
A-9
Dodatak B
Garancija za novu jedinicu
OGRANIČENA IZRIČITA GARANCIJA
U trajanju od jedne (1) godine od datuma isporuke od kompanije Medtronic Advanced Energy LLC, ako se
otkrije da je Aquamantys Pump Generator ili Cart, po ubeđenju kompanije Medtronic Advanced Energy
LLC, neoperativan tokom normalnog i pravilnog korišćenja u skladu sa primenjivim uputstvima, kompanija
Medtronic Advanced Energy LLC će popraviti ili zameniti proizvod, po sopstvenom nahođenju, ukoliko
proizvod bude vraćen, sa unapred plaćenim transportom, u skladu sa svim uputstvima za pakovanje i
isporuku prilikom povraćaja. Proizvod koji je popravljen ili zamenjen pod ovom garancijom imaće garanciju
tokom preostalog perioda prvobitne garancije.
Medtronic Advanced Energy LLC NE DAJE NIKAKVE DRUGE GARANCIJE U ODNOSU NA PROIZVOD I
IZRIČITO ODRIČE SVE DRUGE GARANCIJE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, U ODNOSU NA MOGUĆNOST
PRODAJE, POGODNOST ZA ODREĐENU SVRHU ILI BILO KOJU DRUGU NAMENU. NI U KOM SLUČAJU
KOMPANIJA Medtronic Advanced Energy LLC NEĆE BITI ODGOVORNA ZA INDIREKTNU ŠTETU.
GORENAVEDENA GARANCIJA JE NEVAŽEĆA ZA SVAKI PROIZVOD KOJI JE BIO IZMENJEN ILI POPRAVLJEN
OD STRANE BILO KOGA OSIM KOMPANIJE Medtronic Advanced Energy LLC ILI OVLAŠĆENOG
PREDSTAVNIKA, KOJI JE NEPRAVILNO INSTALIRAN, KORIŠĆEN, ODRŽAVAN ILI SKLADIŠTEN ILI KOJI JE
BIO PREDMET ZLOUPOTREBE, POGREŠNE UPOTREBE, ZANEMARIVANJA ILI NEZGODE. KOMPANIJA
Medtronic Advanced Energy LLC NIJE ODGOVORNA ZA ŠTETU ILI BILO KOJI DRUGI GUBITAK
TOKOM POVRATKA POŠILJKE.
Garancija za prerađeni uređaj
OBRATITE PAŽNJU
Za prerađene uređaje Aquamantys Pump Generator, brojevi modela 40-401-1R, 40-402-1R i 40-403-1R,
ograničena izričita garancija opisana u daljem tekstu zamenjuje i poništava ograničenu izričitu garanciju za
novi uređaj koja se nalazi gore.
OGRANIČENA IZRIČITA GARANCIJA
U trajanju od šest (6) meseci od datuma isporuke od kompanije Medtronic Advanced Energy LLC, ako se
otkrije da je prerađeni Aquamantys Pump Generator ili Cart, po ubeđenju kompanije Medtronic Advanced
Energy LLC, neoperativan tokom normalnog i pravilnog korišćenja u skladu sa primenjivim uputstvima,
kompanija Medtronic Advanced Energy LLC će popraviti ili zameniti proizvod, po sopstvenom nahođenju,
ukoliko proizvod bude vraćen, sa unapred plaćenim transportom, u skladu sa svim uputstvima za
pakovanje i isporuku prilikom povraćaja. Proizvod koji je popravljen ili zamenjen pod ovom garancijom
imaće garanciju tokom preostalog perioda prvobitne garancije.
Medtronic Advanced Energy LLC NE DAJE NIKAKVE DRUGE GARANCIJE U ODNOSU NA PROIZVOD I
IZRIČITO ODRIČE SVE DRUGE GARANCIJE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, U ODNOSU NA MOGUĆNOST
PRODAJE, POGODNOST ZA ODREĐENU SVRHU ILI BILO KOJU DRUGU NAMENU. NI U KOM SLUČAJU
KOMPANIJA Medtronic Advanced Energy LLC NEĆE BITI ODGOVORNA ZA INDIREKTNU ŠTETU.
GORE NAVEDENA GARANCIJA JE NEVAŽEĆA ZA SVAKI PROIZVOD KOJI JE BIO IZMENJEN ILI POPRAVLJEN
OD STRANE BILO KOGA OSIM KOMPANIJE Medtronic Advanced Energy LLC ILI OVLAŠĆENOG
PREDSTAVNIKA, KOJI JE NEPRAVILNO INSTALIRAN, KORIŠĆEN, ODRŽAVAN ILI SKLADIŠTEN ILI KOJI JE
BIO PREDMET ZLOUPOTREBE, POGREŠNE UPOTREBE, ZANEMARIVANJA ILI NEZGODE. KOMPANIJA
Medtronic Advanced Energy LLC NIJE ODGOVORNA ZA ŠTETU ILI BILO KOJI DRUGI GUBITAK
TOKOM POVRATKA POŠILJKE.
B-1
Proizvođaču
Medtronic Advanced Energy LLC
180 International Drive
Portsmouth, NH 03801
USA
www.medtronicadvancedenergy.com
Brojevi telefona službe za korisnike:
Tel:866.777.9400
Faks:866.222.0900
© Autorska prava 2011. Medtronic Advanced Energy LLC. Sva prava
zadržana. Štampano u SAD-u. Aquamantys®, Aquamantys® logotip
i Transcollation® su registrovane robne marke kompanije Medtronic
Advanced Energy LLC. Ostale robne marke su vlasništvo njihovih
odgovarajućih vlasnika.
70-10-1430 Rev A
Download

UPUTSTVO ZA UPOTREBU