PEDIJATRIJSKI DANI SRBIJE NIŠ 2011 Poštovane kolege, dame i gospodo pedijatri, Imam posebno zadovoljstvo da Vas obavestim da će se tradicionalni 43.PEDIJATRIJSKI DANI SRBIJE, održati u Nišu, u periodu 29.09.‐ 01.10. 2011.godine, u novim i atraktivnim prostorima Medicinskog fakulteta u Nišu. Radiće se u 17 tematskih oblasti i sa uvodnim predavanjima renomiranih moderatora: 1.ADOLESCENCIJA 1. doc.dr Aleksandra Stojadinović. MENTALNO ZDRAVLJE MLADIH U SRBIJI 2. prim.dr Gordana Jovanović. DEPRESIVNOST U ADOLESCENCIJI 3. prof.dr Nevenka Rončević. DECA ULICE ‐ NAŠA DECA 2.ENDOKRINOLOGIJA 1. prof.dr Dragan Zdravković. DIJABETES MELITUS U DETINJSTVU I ADOLESCENCIJI 2. prof.dr Saša Živić. ATIPIČNE FORME DIJABETESA MLADIH 3. prof.dr Dragan Katanić. KAKO SE ORGANIZUJE I VODI LETNJA ŠKOLA ZA DECU SA DIJABETESOM 3.GASTROENTEROLOGIJA 1. doc.dr Zlatko Đurić. EOZINOFILIJA U BOLESTIMA GASTROINTESTINALNOG TRAKTA 2. prof.dr Nevenka Dobričić Čevrljaković. FUNKCIONALNE DISPEPSIJE 4.GENETIKA 1. prof.dr Jadranka Jovanović Privrodski. PREPOZNAVANJE NAJČEŠĆIH GENETSKIH SINDROMA 2. spec.gen Ljiljana Branković. CITOGENETSKI REZULTATI LABORATORIJE ZA IMUNOLOGIJU I GENETIKU KDIB‐ NIŠ 2009.‐2011. 5.HEMATOLOGIJA 1.
2.
3.
4.
5.
PREPORUKE ZA DIJAGNOSTIKU, PREVENCIJU I LEČENJE DEFICITA GVOŽĐA KOD DECE doc.dr Dragana Vujić. Uvod ass.dr Miloš Kuzmanović. Epidemiološki podaci i homeostaza gvožđa prof.dr Nada Konstantinidis. Etiologija deficita gvoždja i poremećaji koji nastaju kao posledica sideropenije prof.dr Gordana Kostić. Dijagnostički postupci za procenu deficita gvoždja i diferencijalna dijagnoza sideropenijske anemije doc.dr Dragana Vujić. Lečenje sideropenijske anemije 6.HIRURGIJA 1.
2.
3.
4.
5.
prof.dr Anđelka Slavković. SAVREMENI TRETMAN VEZIKOURETERALNOG REFLUKSA prof.dr Dušanka Dobanovački. BOL U TESTISU U RAZVOJNOM DOBU prof.dr Zoran Krstić. KONTINENTNE VEZIKOSTOMIJE: BEOGRADSKO ISKUSTVO asist.mr sci Radoje Simić. MINIMALNO INVAZIVNE TEHNIKE U LEČENJU LIMFATIČNIH MALFORMACIJA prof. dr Radojica Jokić. AKTUELNI TRENUTAK MINIMALNO INVAZIVNE HIRURGIJE U DEČJEM UZRASTU 7.IMUNOLOGIJA 1. doc.dr Hristina Stamenković. NEURO‐IMUNO‐ENDOKRINA REGULACIJA POREMEĆAJA CNS‐a TOKOM HRONIČNE INFLAMACIJE 2. doc.dr Srđan Pašić. PFAPA SINDROM KAO UZROK PERIODIČNE FEBRILNOSTI 8.INTENZIVNA 1. prof.dr Aleksandra Doronjski. BOLNIČKE INFEKCIJE U PEDIJATRIJSKOJ INTENZIVNOJ JEDINICI 2. prim.dr sci Tanja Nikolić. VODIČ KROZ DIJAGNOSTIKU I TERAPIJU BAKTERIJSKE INFEKCIJE NOVOROĐENČETA 3. prof.dr Georgios Konstantinidis. GLJIVIČNE INFEKCIJE U NOVOROĐENČADI 4. prim.mr Ljubica Nikolić. HEMODINAMSKI POREMEĆAJI U SEPTIČNOM ŠOKU 9.ISHRANA 1. prof.dr Biljana Vuletić. FUNKCIONALNI POREMEĆAJI GASTROINTESTINALNOG TRAKTA ODOJČETA ‐ MOŽEMO LI POMOĆI? 2. prim.dr sci Marija Mladenović. HIPERBILIRUBINEMIJA ODOJČETA NA PRIRODNOJ ISHRANI PEDIJATRIJSKI DANI SRBIJE NIŠ 2011 10.KARDIOLOGIJA 1.
2.
3.
4.
prof.dr Ida Jovanović. NEOBIČNI BOL U GRUDNOM KOŠU KOD DECE I ADOLESCENATA doc.dr Jovan Košutić. HEMATOLOŠKI ASPEKTI U PEDIJATRIJSKOJ KARDIOLOGIJI prof.dr Jasmina Knežević. HIPERTENZIJA KOD DECE I LEČENjE, prof.dr Ljiljana Pejčić. TUMORI SRCA U DEČJEM UZRASTU‐POLIMORFIZAM KLINIČKE PREZENTACIJE 11.METABOLIZAM 1. ass.dr Maja Đorđević. PRENATALNA DIJAGNOZA UROĐENIH BOLESTI METABOLIZMA 2. ass.dr sci Tatjana Stanković. DIJAGNOSTIČKI PRISTUP DETETU SA METABOLIČKOM ACIDOZOM 12.NEFROLOGIJA 1. prof.dr Radovan Bogdanović. NOVIJA SAZNANjA O PATOGENEZI PROTEINURIJE 2. prof.dr Emilija Golubović. PATOGENETSKI MEHANIZMI RAZVOJA IDIOPATSKOG NEFROTSKOG SINDROMA 3. prof.dr Amira Peco Antić. TERAPIJA IDIOPATSKOG NEFROTSKOG SINDROMA 13.NEONATOLOGIJA 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
prof.dr Georgios Konstantinidis. NOVINE U LEČENJU RDS‐a NOVOROĐENČADI prof.dr Niveska Božinović Prekajski. NOVINE U ISHRANI PREVREMENO ROĐENE DECE prim.dr sci Tanja Nikolić. PREVENCIJA NEONATALNE SEPSE UZROKOVANE STREPTOKOKOM GRUPE B prim.dr Lidija Hajnal Avramović. KRITERIJUMI ZA OTPUST ZDRAVOG NOVOROĐENČETA IZ PORODILIŠTA prim.dr Dragomir Branković. VODIČ ZA OPŠTE I SPECIJALNO ZBRINJAVANjE NOVOROĐENČADI dr sci med Sofija Šljivić. UROĐENE ANOMALIJE IZ UGLA ETIOPATOGENETSKIH FAKTORA prof.dr Elizabeta Zisovska. DIJAGNOZA UROĐENIH SRČANIH MANA U PORODILIŠTU ‐ IZAZOV ZA NEONATOLOGA 14.NEUROLOGIJA 1. mr.sci Ružica Kravljanac. DEFINICIJA I PATOGENEZA FEBRILNIH NAPADA 2. prim.dr Marina Jovanović. DIJAGNOZA, KLINIČKA SLIKA I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA FEBRILNIH NAPADA 3. prof.dr Milena Đurić. LEČENjE I PROGNOZA FEBRILNIH NAPADA 15.PULMOLOGIJA UVODNA 1. prof.dr Anđelka Anđelković Stojković. ASTMA SINDROMI I KLINIČKI FENOTIPOVI U DECE 2. prim.mr sci Maja Slavković Jovanović. KLINIČKI ZNAČAJ AZOT MONOKSIDA U DEČIJOJ PULMOLOGIJI 15.PULMOLOGIJA RADIONICA 1. prof.dr Dragan Jovanović. SAVREMENA TERAPIJA ATOPIJSKOG DERMATITISA DECE 2. ass.dr sci Gordana Kostić. SAVREMENA TERAPIJA ASTME KOD DECE 3. prim.mr sci Maja Slavković Jovanović. SAVREMENA TERAPIJA ALERGIJSKOG RINITISA KOD DECE 16.SOCIJALNA PEDIJATRIJA 1. prim.dr Dragana Lozanović. OČUVANJE I UNAPREDJENjE ZDRAVLJA MALE DECE 2. prim.dr Snežana Nikolić. PREVENCIJA NAJČEŠĆIH PATOLOŠKIH STANJA KOD ODOJČADI 17.SESTRINSTVO 1. prof.dr Ljiljana Marinković. BEZBEDNOST PACIJENTA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 2. VMS Tanja Milivojević. PRIJEM DETETA Pozivam Vas i ohrabrujem da uzmete aktivno učešće u radu Dana, najdemokratskije i najdobronamernije pedijatrijske tribine Srbije. Sažetak Vaših radova očekujemo do 9. septembra 2011. godine. Dani će biti akreditovani kod Zdravstvenog saveta Srbije. Sva ostala obaveštenja dostupna su na stranici www.pedijatri.org.rs Sa nestrpljenjem i neskrivenom radošću očekujemo Vas po 43‐i put u toplom, južnjački obojenom Nišu. Naslućujete, ovde nećete biti samo učesnici već i gosti kojima se radujemo. predsednik Organizacionog odbora PDSN 11, prof. dr Saša R. Živić 
Download

PEDIJATRIJSKI DANI SRBIJE NIŠ 2011